Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/ Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων"

Transcript

1 Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ασπ. Στραντζάλου Χρ. Γκιουλέκα Βασ. Σιδέρη ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Α.Π. Φ80000/οικ.59824/1962 ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Διοίκηση Γεν. Δ/νση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών Αγ. Κωνσταντίνου ΑΘΗΝΑ 2. ΤΑΠ-ΔΕΗ Μυλλέρου ΑΘΗΝΑ 3. ΤτΕ Σίνα ΑΘΗΝΑ 4. ETEA Γραφ. Διοικητή Φιλελλήνων ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του νόµου 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης», που αφορούν στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισµένους των πρώην ειδικών ταµείων του άρθρου 2, παρ. 1 του ν.3029/2002 Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/ Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β, ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ). Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α / δηµοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην υποπαράγραφο Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του οποίου εισάγονται µεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων σε φορείς ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επίσης, θεσπίζεται νέο επιπλέον ποσό µείωσης της σύνταξης, πέραν του υφιστάµενου, στην περίπτωση λήψης µειωµένης σύνταξης λόγω γήρατος. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Με τις διατάξεις αυτές, από , θεσπίζονται ως όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για θεµελίωση 1

2 συνταξιοδοτικού δικαιώµατος πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος για κάθε κατηγορία ασφαλισµένων, των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας (µε 40 έτη ή ηµέρες ασφάλισης) και το 67ο έτος της ηλικίας (µε ηµέρες ή 15 έτη ασφάλισης), µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 (Α` 115). Επίσης, από , θεσπίζεται ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος µειωµένης σύνταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας µε ηµέρες ή 15 έτη ασφάλισης. Επιπλέον, µε τις κοινοποιούµενες διατάξεις προβλέπεται ότι: Α) Για όσους είχαν θεµελιώσει (είχαν, δηλαδή, τόσο τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης όσο και την ηλικία όπου αυτή προβλέπονταν) δικαίωµα πλήρους ή µειωµένης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 (δηλαδή µέχρι και 18/8/2015), εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις όπως ίσχυαν σύµφωνα µε το προγενέστερο του ν. 4336/2015 νοµοθετικό πλαίσιο και µπορούν, εποµένως, να ασκήσουν το δικαίωµά τους οποτεδήποτε. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση που ασφαλισµένος/η έχει θεµελιώσει δικαίωµα µειωµένης σύνταξης µέχρι και την 18/8/2015, το δικαίωµα αυτό αφορά µόνον τη µειωµένη σύνταξη, ενώ για τη θεµελίωση δικαιώµατος πλήρους συνταξιοδότησης ο ασφαλισµένος/η ασφαλισµένη αυτός/ή θα πρέπει να αναζητήσει την ηλικία συνταξιοδότησης που προκύπτει από τις διατάξεις του ν. 4336/2015. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων στα τ. Ειδικά Ταµεία πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 είναι οι προβλεπόµενες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις για τους ασφαλισµένους των τ. Ειδικών Ταµείων όπως ίσχυαν την 18/8/2015 µετά και την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο της Υποπαραγράφου ΙΑ.4), οδηγίες για την εφαρµογή των οποίων δόθηκαν µε τη µε αριθ.φ80000/οικ.27037/1797 / (ΑΔΑ Β4ΣΞΛ-Ψ3Σ) εγκύκλιό µας. Β) Στις περιπτώσεις θεµελίωσης δικαιώµατος συνταξιοδότησης για µειωµένη σύνταξη λόγω γήρατος από 19/8/2015 και µετά, το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται µειωµένο (σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 145 του ν. 3655/2008), µε ηλικία αναφοράς την ηλικία θεµελίωσης δικαιώµατος σε πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος σύµφωνα µε τους πίνακες 1 και 2, κατά περίπτωση (µειωµένο κατά 1 / 200 για κάθε µήνα που υπολείπεται από τη συµπλήρωση της ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης και µέχρι 60 το πολύ µήνες, ήτοι 30%). Όπως προβλέπεται από την περίπτωση 3 της Υποπαραγράφου Ε3 της Παραγράφου Ε του ν. 4336/2015, επί του ποσού της σύνταξης που υπολογίζεται σύµφωνα µε τα 2

3 προηγούµενα επιβάλλεται επιπλέον µείωση 10%. Το επιπλέον αυτό ποσοστό µείωσης (10%) επιβάλλεται µέχρι τη συµπλήρωση της ηλικίας στην οποία ο/η συνταξιούχος θα αποκτούσε δικαίωµα σε πλήρη σύνταξη και µόνο για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα λήψης µειωµένης σύνταξης µετά την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015. Παραδείγµατα: i. Ασφαλισµένη που θεµελίωσε δικαίωµα µειωµένης σύνταξης το Μάρτιο 2015 και το ασκεί την (ήτοι µετά την έναρξη ισχύος του ν.4336/2015): το ποσό της σύνταξης µειώνεται κατά 1/200 για κάθε µήνα που υπολείπεται σε σχέση µε το διαµορφούµενο, κατά περίπτωση, νέο όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, αλλά σε καµία περίπτωση το ποσοστό µείωσης δεν υπερβαίνει το ποσοστό µείωσης που αντιστοιχεί σε πέντε έτη ηλικίας (60 µήνες), ενώ δεν επιβάλλεται το επιπλέον ποσοστό µείωσης 10%. Έστω ότι στο παράδειγµά µας το εξαγόµενο ποσό σύνταξης είναι 1000,00 και η ασφαλισµένη συνταξιοδοτείται 5 έτη νωρίτερα από το πλήρες όριο ηλικίας: η σύνταξή της περιορίζεται κατά 60/200, ήτοι 700,00. Σε αυτήν την περίπτωση δεν επιβάλλεται η πρόσθετη µείωση του 10%. ii. Ασφαλισµένη που θεµελιώνει δικαίωµα µειωµένης σύνταξης το Δεκέµβριο του 2015 (ήτοι µετά την έναρξη ισχύος του ν.4336/2015): το ποσό της σύνταξης µειώνεται κατά 1/200 για κάθε µήνα που υπολείπεται σε σχέση µε το διαµορφούµενο, κατά περίπτωση, νέο όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, αλλά σε καµία περίπτωση το ποσοστό µείωσης δεν υπερβαίνει το ποσοστό µείωσης που αντιστοιχεί σε πέντε έτη ηλικίας (60 µήνες), ενώ επιβάλλεται και το επιπλέον ποσοστό µείωσης 10%. Έστω ότι στο παράδειγµά µας το εξαγόµενο ποσό σύνταξης είναι 1000,00 και η ασφαλισµένη συνταξιοδοτείται 5 έτη νωρίτερα από το πλήρες όριο ηλικίας: η σύνταξή της περιορίζεται κατά 60/200, ήτοι 700,00. Σε αυτήν την περίπτωση επιβάλλεται η πρόσθετη µείωση του 10%, οπότε το ποσό της σύνταξης ανέρχεται τελικά σε 630,00 (700,00 - (700,00 * 10%)= 630,00 ). Η πρόσθετη µείωση θα διατηρηθεί µέχρι τη συµπλήρωση του διαµορφούµενου νέου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, σύµφωνα µε τους πίνακες της ανωτέρω σχετικής Υ.Α.. Γ) Εξαιρούνται από την αύξηση των ορίων ηλικίας: α. Οι υπαγόµενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, όπως αυτοί ορίζονται από τις ακόλουθες διατάξεις: i. Απασχολούµενοι/ες, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του νέου Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων (Φ.10221/οικ.26816/929/ Υ.Α, Φ.Ε.Κ 2778/τ.Β, ), ο οποίος εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του β εδαφίου της παρ.5 του άρθ. 28 του α.ν 1846/51 όπως ισχύει. 3

4 ii. Απασχολούµενοι/ες σε υπόγειες στοές µεταλλείων-λιγνιτωρυχείων και σε υποθαλάσσιες στοές, οι οποίοι ασφαλίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθ.20 του ν. 997/1979 και της παρ.2 του άρθ.48 του ν. 2084/1992, όπως ισχύουν. iii. Απασχολούµενοι/ες στην επιφάνεια µεταλλείων-λιγνιτωρυχείων, οι οποίοι ασφαλίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθ.13 του ν. 2335/1995 όπως ισχύουν. iv. Ασφαλισµένοι/ες που συνταξιοδοτούνται µε τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου, παρ.1 του άρθ.10 του ν. 825/1978 όπως ισχύει (35ετία µε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα). v. Απασχολούµενοι/ες σε βαριές οικοδοµικές ή τεχνικές εργασίες, οι οποίοι ασφαλίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ.43 του ν. 1543/1985, όπως ισχύουν. vi. Απασχολούµενοι/ες ως προσωπικό ΟΤΑ, σε υπηρεσίες υγιεινής καθαριότητας, οι οποίοι ασφαλίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ.36 του ν. 1694/1987, όπως ισχύουν. vii. Οι υπαγόµενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα της τέως Διεύθυνσης Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και οι απασχολούµενοι σε ορυχεία, σταθµούς παραγωγής και δίκτυα, οι οποίοι ασφαλίζονται στον τοµέα ΤΑΠ ΔΕΗ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. viii. Οι ναυτικοί, που ασφαλίζονται και συνταξιοδοτούνται µε τις διατάξεις των παρ. 1 έως 3 του άρθ. 14 του π.δ 913/1978. ix. Οι ασφαλισµένοι/ες για πρώτη φορά από 1/1/1993 που υπάγονται στις διατάξεις του νέου Πίνακα Β.Α.Ε., σύµφωνα µε την παρ.3 του αρ.24 του ν. 2084/1992. x. Οι ασφαλισµένοι/ες για πρώτη φορά από 1/1/1993 που εργάζονται σε υπόγειες στοές µεταλλείων-λιγνιτωρυχείων, εναέριες ή υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθµούς παραγωγής και δίκτυα προκειµένου για τους ασφαλισµένους του ΤΑΠ-ΔΕΗ. xi. Οι ασφαλισµένοι/ες για πρώτη φορά από 1/1/1993, οι οποίοι απασχολούνται σε οικοδοµικές ή τεχνικές εργασίες καθώς και το προσωπικό ΟΤΑ που απασχολείται σε υπηρεσίες υγιεινής καθαριότητας, και ασφαλίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.4, άρθ.24 του ν. 2084/1992. β. Όσοι συνταξιοδοτούνται είτε µε βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977, είτε µε βάση τις διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτές (άρθρο 40 παρ. 8 του ν. 1902/1990, άρθ. 16 παρ. 3 του ν. 2227/1994, άρθ. 2 παρ. 2 του ν. 3075/2002, άρθ. 5 παρ. 1, 3 του ν. 3232/2004, άρθ. 61 παρ. 4 του ν. 3518/2006, άρθ. 37 παρ. 4 του ν. 3996/2011). 4

5 γ. Οι ασφαλισµένοι που υπάγονται σε γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις συνταξιοδότησης ως µητέρες και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων (άρθ. 144 παρ. 1 του ν. 3655/2008 και παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 2084/1992 σε συνδυασµό µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 17ε του άρθρου 10 του ν. 3863/2010). δ. Οι τελούντες υπό αναστολή σύνταξης λόγω µη συµπλήρωσης του κατά περίπτωση ισχύοντος ηλικιακού ορίου (για τους οποίους, δηλαδή, είτε έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση µέχρι και 18/8/2015 είτε εκκρεµεί η συνταξιοδοτική απόφαση µε αναστολή). Πίνακες Οι πίνακες 1 και 2 της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, όπως έχουν εκφραστεί σε έτη και µήνες ηλικίας στη µε αριθ. Φ11321/οικ.47523/1570/ Υπουργική Απόφαση χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό των νέων ηλικιακών προϋποθέσεων από 19/8/2015 και µετά. 5

6 Πίνακας (από 18/8/2015 και µετά) συνταξιοδότησης Όριο ηλικίας: συνταξιοδότησης συνταξιοδότησης συνταξιοδότησης & 11 µην & 9 µην & 8 µην & 6 µην & 11 µην & 9 µην & 8 µην & 6 µην & 11 µην & 9 µην & 8 µην & 6 µην & 9 µην & 6 µην & 3 µην & 8 µην & 3 µην & 11 µην & 6 µην & 6 µην & 6 µην & 5 µην & 9 µην & 2 µην & 6 µην & 3 µην & 6 µην & 9 µην & 2 µην & 3 µην & 5 µην & 6 µην και µετά συνταξιοδότησης συνταξιοδότησης συνταξιοδότησης συνταξιοδότησης & 5 µην & 3 µην & 2 µην & 5 µην & 3 µην & 2 µην & 5 µην & 3 µην & 2 µην & 9 µην & 6 µην & 3 µην & 2 µην & 9 µην & 5 µην & 6 µην & 6 µην & 11 µην & 3 µην & 8 µην & 3 µην & 6 µην & 9 µην & 8 µην & 9 µην & 11 µην

7 Πίνακας (από 18/8/2015 και µετά) συνταξιοδότησης Όριο ηλικίας: συνταξιοδότησης συνταξιοδότησης συνταξιοδότησης & 9 µην & 5 µην & 2 µην & 9 µην & 5 µην & 2 µην & 9 µην & 5 µην & 2 µην & 6 µην & 6 µην & 6 µην & 6 µην & 6 µην & 6 µην & 5 µην & 9 µην & 2 µην & 6 µην & 3 µην & 6 µην & 9 µην & 2 µην & 3 µην & 5 µην & 6 µην & 11 µην & 9 µην & 8 µην & 6 µην & 9 µην & 6 µην & 3 µην & 8 µην & 3 µην & 11 µην & 6 µην & 6 µην & 6 µην & 5 µην & 9 µην & 2 µην & 6 µην & 3 µην & 6 µην & 9 µην & 2 µην & 3 µην & 5 µην & 6 µην και µετά συνταξιοδότησης συνταξιοδότησης συνταξιοδότησης συνταξιοδότησης & 10 µην & 7 µην & 3 µην & 10 µην & 7 µην & 3 µην & 10 µην & 7 µην & 3 µην & 6 µην & 6 µην & 6 µην & 6 µην & 6 µην & 6 µην & 11 µην & 3 µην & 8 µην & 3 µην & 6 µην & 9 µην & 8 µην & 9 µην & 11 µην & 5 µην & 3 µην & 2 µην & 9 µην & 6 µην & 3 µην & 2 µην & 9 µην & 5 µην & 6 µην & 6 µην & 11 µην & 3 µην & 8 µην & 3 µην & 6 µην & 9 µην & 8 µην & 9 µην & 11 µην

8 Ανάγνωση των πινάκων 1) Για τον προσδιορισµό της νέας ηλικίας συνταξιοδότησης χρησιµοποιούνται οι πίνακες 1 και 2: στον πίνακα 1 αναζητείται η νέα ηλικία συνταξιοδότησης για όσους, σύµφωνα µε τις πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις προβλεπόταν η θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος λόγω γήρατος µε ελάχιστο χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 35 ετών ή/και ανεξάρτητα από την ηλικία τους, ενώ στον πίνακα 2 αναζητείται η νέα ηλικία συνταξιοδότησης για όσους, σύµφωνα µε το προϊσχύον του ν. 4336/2015 νοµοθετικό πλαίσιο, η θεµελίωση δικαιώµατος συνταξιοδότησης προβλεπόταν µε χρόνο ασφάλισης µικρότερο των 35 ετών και (το κατά περίπτωση) προβλεπόµενο όριο ηλικίας. 2) Σε κάθε περίπτωση, όπου για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος δεν προβλεπόταν όριο ηλικίας (αλλά µόνο χρόνος ασφάλισης), η σταδιακή αύξηση αρχίζει από το 58ο έτος όταν ο ελάχιστος απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης είναι τουλάχιστον 35 έτη, ενώ όταν ο ελάχιστος απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης είναι µικρότερος από 35 έτη η σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας αρχίζει από το 55ο έτος. 3) Στις περιπτώσεις όπου το προβλεπόµενο όριο ηλικίας για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος σύµφωνα µε το προγενέστερο του ν. 4336/2015 νοµοθετικό πλαίσιο ήταν µικρότερο των 50 ετών, η σταδιακή αύξηση αρχίζει µε βάση το 50ό έτος της ηλικίας. 4) Το νέο όριο ηλικίας προκύπτει κατά περίπτωση από τους πίνακες 1 και 2 από την ηλικία συνταξιοδότησης της στήλης που αντιστοιχεί στο έτος κατά το οποίο ο ασφαλισµένος συµπληρώνει το όριο ηλικίας που προβλέπονταν από τις προηγούµενες του ν. 4336/2015 γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις. Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου σύµφωνα µε το προγενέστερο του ν. 4336/2015 νοµοθετικό πλαίσιο το δικαίωµα συνταξιοδότησης θεµελιώνονταν ανεξάρτητα από όριο ηλικίας, ο προσδιορισµός της νέας ηλικίας συνταξιοδότησης γίνεται µε βάση τον πίνακα 1, στον οποίο η νέα ηλικία είναι αυτή που αντιστοιχεί, κατά περίπτωση, στην ηλικία των 58 ή 55 ετών, στο έτος κατά το οποίο ο ασφαλισµένος συµπληρώνει τον από το προγενέστερο του ν. 4336/2015 νοµοθετικού πλαισίου προβλεπόµενο, κατά περίπτωση, χρόνο ασφάλισης. Ειδικότερα, για τους ασφαλισµένους των πρώην Ειδικών Ταµείων και Κλάδων Κύριας Ασφάλισης (ΤΑΠ-ΔΕΗ, τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ, τ. ΤΣΠ-ΤΕ, τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ, τ. ΤΑΠ-ΙΛΤ, τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, τ. ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ, τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ) και την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), που υπάγονται στις προαναφερόµενες διατάξεις, ισχύουν τα επόµενα: 8

9 Ι. ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/1992 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) Ι.α Μητέρες ανήλικων παιδιών ασφαλισµένες πριν την 1/1/1983 Προγενέστερο του ν. 4336/2015 καθεστώς Α. Για τη συνταξιοδότηση των µητέρων ανήλικων παιδιών ασφαλισµένων στα τ. ειδικά ταµεία πριν το 1983, το απαιτούµενο όριο ηλικίας (για λήψη πλήρους ή µειωµένης σύνταξης) είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συµπλήρωσης του προβλεπόµενου χρόνου ασφάλισης. Σηµειώνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει η δυνατότητα συνταξιοδότησης µε αναστολή (δηλαδή η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης µε τη συµπλήρωση του απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης στην οποία ορίζεται ότι η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης). Μέχρι και την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015, δηλαδή µέχρι και την 18/8/2015: η θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγµή η ασφαλισµένη µητέρα ανήλικου παιδιού έχει συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης έχοντας ανήλικο παιδί και ότι έχει συµπληρώσει και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται, η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγµή η ασφαλισµένη µητέρα ανήλικου παιδιού έχει συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης έχοντας ανήλικο παιδί χωρίς να έχει και την απαιτούµενη ηλικία (άρα, έχει δικαίωµα λήψης σύνταξης µε τη συµπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούµενου ορίου ηλικίας). 9

10 Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για την περίπτωση αυτή, φαίνονται στους επόµενους πίνακες: ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ έως 31/12/1992 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ / / / 2 ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ασφαλισµένες µέχρι 31/12/1982) ΤΑΠ- ΕΤΒΑ, ΤΣΠ-ΤΕ, ΤΑΠ-ΔΕΗ ΤΑΠ-ΙΛΤ έως 31/12/ από 1/1/1998 έως 20 31/12/ / ΤΑΠ- ΕΤΒΑ, ΤΣΠ-ΤΕ, ΤΑΠ-ΔΕΗ, / / ΤΑΠ-ΙΛΤ / (ασφαλισµένες µέχρι 31/12/1982) (ΤΣΠ-ΕΤΕ, / και µετά ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ έως 31/12/ / / / / 2 10

11 / / 2 από 1/1/1998 έως 31/12/ / / / / / / / / και µετά 25 ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΤΑΠΑΕ- ΕΘΝΙΚΗ) ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ έως 31/12/1992 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ / /

12 / 2 από 1/1/1998 έως 31/12/ από 1/1/2013 και µετά 52 Νέα όρια ηλικίας Η νέα ηλικία συνταξιοδότησης προσδιορίζεται από τη στήλη ηλικία συνταξιοδότησης στον πίνακα 2 (αφού ο απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης είναι µικρότερος των 35 ετών) που αντιστοιχεί στο έτος συµπλήρωσης του παλαιού ορίου ηλικίας. Προγενέστερο του ν. 4336/2015 καθεστώς Β. Στις µητέρες ανήλικων παιδιών - ασφαλισµένες των τ. Ειδικών Ταµείων οι καταστατικές διατάξεις των οποίων προέβλεπαν τη συνταξιοδότηση γυναικών µε ανήλικα παιδιά εφαρµόζεται και η διάταξη της νοµοθεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη συνταξιοδότηση µητέρων ανήλικων παιδιών ασφαλισµένων µέχρι 31/12/1992. Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή, το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος κατά το οποίο η ασφαλισµένη συµπληρώνει τον προβλεπόµενο χρόνο ασφάλισης των ηµερών, όπως φαίνεται στον πίνακα: ΜΗΤΕΡΕΣ / ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΤΟΣ 2010 ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ηµέρες (ασφαλισµένοι µέχρι 31/12/1992) 2013 και µετά Σηµειώνεται ότι για την κατηγορία αυτή των ασφαλισµένων δεν υπάρχει η δυνατότητα συνταξιοδότησης µε αναστολή. Νέα όρια ηλικίας 12

13 Η νέα ηλικία συνταξιοδότησης στην κατηγορία αυτή προσδιορίζεται από τη στήλη ηλικία συνταξιοδότησης στον πίνακα 2 (αφού ο απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης είναι µικρότερος των 35 ετών) που αντιστοιχεί στο έτος συµπλήρωσης του παλαιού ορίου ηλικίας. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 1. α. Μητέρα ασφαλισµένη στο τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ πριν την 1/1/1983, που στις 18/8/2015 ήταν 50 ετών, είχε συµπληρώσει 24 έτη ασφάλισης και είχε κατά το χρόνο αυτό ανήλικο παιδί σύµφωνα µε τα πριν τον ν. 4336/2015 ισχύοντα θα έπαιρνε πλήρη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 52ου έτους της ηλικίας της. Επειδή ο απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού της δικαιώµατος είναι µικρότερος των 35 ετών και αφού συµπληρώνει το 52ο έτος της ηλικίας της το 2017, η θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος για πλήρη σύνταξη γίνεται µε τη συµπλήρωση ηλικίας 58 ετών και 5 µηνών (όπως προκύπτει από τη στήλη του έτους 2017 και την αντίστοιχη γραµµή της ηλικίας 52 ετών στον πίνακα 2). β. Έστω ότι η ίδια ασφαλισµένη συµπλήρωσε το ηµέρες ασφάλισης και (αφού ήταν τότε 44 ετών -δεν θεµελίωνε, δηλαδή, δικαίωµα συνταξιοδότησης) κατοχύρωσε το 2009 δικαίωµα συνταξιοδότησης σε ηλικία 55 ετών για πλήρη ή 50 ετών για µειωµένη σύνταξη: δικαιούται να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 64 ετών µε πλήρη σύνταξη (όπως προκύπτει από τη στήλη 2020 οπότε και συµπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της- και τη γραµµή ηλικίας 55 του πίνακα 2) ή σε ηλικία 50 ετών µε µειωµένη (αφού κατοχύρωσε την προϋπόθεση αυτή το 2009 και θεµελίωσε το δικαίωµα συνταξιοδότησης πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015). Στην περίπτωση που επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί µε µειωµένη σύνταξη (π.χ. το 2015) η µείωση του ποσού της σύνταξής της θα είναι 30% ( 1 / 200 για κάθε µήνα που υπολείπεται του ορίου ηλικίας για πλήρη συνταξιοδότηση µέχρι το πολύ 30%) για όσο θα λαµβάνει τη σύνταξή της. 2. α. Μητέρα ασφαλισµένη στο τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ πριν την 1/1/1983 που στις 18/8/2015 ήταν 49 ετών, είχε συµπληρώσει 23 έτη ασφάλισης και είχε κατά το χρόνο αυτό ανήλικο παιδί σύµφωνα µε τα πριν τον ν. 4336/2015 ισχύοντα θα έπαιρνε πλήρη σύνταξη µε τη συµπλήρωση 25 ετών ασφάλισης (και του 52ου έτους της ηλικίας της). 13

14 Επειδή η ασφαλισµένη αυτή δεν έχει θεµελιώσει δικαίωµα συνταξιοδότησης πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδότησης µε τη συµπλήρωση 25 ετών ασφάλισης και (όπως προκύπτει από τη στήλη 2018 οπότε και συµπληρώνει το 52ο έτος της ηλικίας της- και τη γραµµή ηλικίας 52 του πίνακα 2) τη συµπλήρωση 60 ετών και 2 µηνών της ηλικίας της, εφόσον έχει και ανήλικο παιδί κατά τη συµπλήρωση του συντάξιµου χρόνου. β. Η ίδια ασφαλισµένη, η οποία, κατά το έτος 2010, είχε χρόνο ασφάλισης µεγαλύτερο των 5500 ηµερών και είχε και ανήλικο παιδί τότε, έχει κατοχυρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σύµφωνα µε τις πριν τον ν. 4336/2015 διατάξεις που ισχύουν για τις ασφαλισµένες µητέρες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πλήρη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της ή µειωµένη µε τη συµπλήρωση του 50ού). Μπορεί εποµένως να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη µε τη συµπλήρωση ηλικίας 65 ετών και 6 µηνών (όπως προκύπτει από τη στήλη του έτους 2021 κατά το οποίο συµπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της και τη γραµµή της ηλικίας των 55 του πίνακα 2) ή µε µειωµένη σύνταξη όταν συµπληρώσει ηλικία 56 ετών και 9 µηνών (αφού συµπληρώνει το 50ό έτος της ηλικίας της το 2016). Στην περίπτωση συνταξιοδότησης µε µειωµένη σύνταξη, η µείωση του ποσού της σύνταξής της θα είναι 30% ( 1 / 200 για κάθε µήνα που υπολείπεται του ορίου ηλικίας για πλήρη συνταξιοδότηση µέχρι το πολύ 30%) για όσο θα λαµβάνει τη σύνταξή της και επιπλέον 10% µείωση επί του ποσού που προκύπτει από την κατά 30% µείωση µέχρι την ηλικία των 65 ετών και 9 µηνών. Ι.β Μητέρες ανήλικων παιδιών ασφαλισµένες για πρώτη φορά το διάστηµα 1/1/ / Προγενέστερο του ν. 4336/2015 καθεστώς Α. Για τη συνταξιοδότηση των µητέρων ασφαλισµένων για πρώτη φορά κατά το χρονικό διάστηµα 1/1/1983 έως 31/12/1992, το απαιτούµενο όριο ηλικίας (για λήψη πλήρους ή µειωµένης σύνταξης) µέχρι 18/8/2015 είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συµπλήρωσης χρόνου ασφάλισης 25 ετών. Σηµειώνεται ότι για την κατηγορία αυτή των ασφαλισµένων υπάρχει η δυνατότητα συνταξιοδότησης µε αναστολή (δηλαδή η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης µε τη συµπλήρωση του απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης στην οποία ορίζεται ότι η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση του απαιτούµενου ορίου ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης) 14

15 Μέχρι και την και την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015, δηλαδή µέχρι και την 18/8/2015: η θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγµή η ασφαλισµένη µητέρα ανήλικου παιδιού έχει συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης (25 έτη) έχοντας ανήλικο παιδί και ότι έχει συµπληρώσει και το κατά περίπτωση απαιτούµενο όριο ηλικίας. η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγµή µέχρι 31/12/2012 η ασφαλισµένη µητέρα ανήλικου παιδιού έχει συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης (25 έτη) έχοντας ανήλικο παιδί χωρίς να έχει και την απαιτούµενη ηλικία (άρα, έχει δικαίωµα λήψης σύνταξης µε τη συµπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούµενου ορίου ηλικίας). Σηµειώνεται ότι οι διατάξεις που αφορούν στη συνταξιοδότηση µητέρων ανήλικων παιδιών που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά κατά την περίοδο έχουν εφαρµογή και στους χήρους πατέρες ανήλικων παιδιών που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά κατά την ίδια χρονική περίοδο. Για τις περιπτώσεις όπου η θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος των ασφαλισµένων αυτής της κατηγορίας πραγµατοποιείται µέχρι και την 18/8/2015, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι: ΜΗΤΕΡΕΣ / ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΤΟΣ 2010 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ (ασφαλισµένοι κατά την περίοδο 1/1/ /12/1992) 2013 και µετά Β. Στις µητέρες ανήλικων παιδιών - ασφαλισµένες των τ. Ειδικών Ταµείων οι καταστατικές διατάξεις των οποίων προέβλεπαν τη συνταξιοδότηση γυναικών µε ανήλικα παιδιά εφαρµόζεται και η διάταξη της νοµοθεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη συνταξιοδότηση µητέρων ανήλικων παιδιών ασφαλισµένων µέχρι 31/12/1992. Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή, το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση είναι 15

16 αυτό που αντιστοιχεί στο έτος κατά το οποίο η ασφαλισµένη συµπληρώνει τον προβλεπόµενο χρόνο ασφάλισης των ηµερών, όπως φαίνεται στον πίνακα: ΜΗΤΕΡΕΣ / ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ασφαλισµένοι µέχρι 31/12/1992) ΕΤΟΣ 2010 ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ηµέρες 2013 και µετά Σηµειώνεται ότι για την κατηγορία αυτή των ασφαλισµένων δεν υπάρχει η δυνατότητα συνταξιοδότησης µε αναστολή. Νέα όρια ηλικίας Η νέα ηλικία συνταξιοδότησης στην κατηγορία αυτή προσδιορίζεται από τη στήλη ηλικία συνταξιοδότησης στον πίνακα 2 (αφού ο απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης είναι µικρότερος των 35 ετών) που αντιστοιχεί στο έτος συµπλήρωσης του παλαιού ορίου ηλικίας. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 1. Μητέρα ασφαλισµένη στον ΤΑΠ-ΔΕΗ το 1987, που το 2012 έχει συµπληρώσει 25 έτη ασφάλισης, έχει κατά το χρόνο αυτό ανήλικο παιδί και είναι 51 ετών κατοχύρωνε δικαίωµα για λήψη πλήρους σύνταξης µε προϋποθέσεις που αντιστοιχούν στο έτος 2012, δηλαδή, µε τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της ή µειωµένη µε τη συµπλήρωση του 53ου. Η γυναίκα αυτή, το 2015 είναι 54 ετών, οπότε µπορεί να πάρει πλήρη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας της (όπως προκύπτει από τη στήλη του έτους 2016 κατά το οποίο συµπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της και τη γραµµή της ηλικίας των 55 του πίνακα 2) ή µε µειωµένη σύνταξη το 2015 (αφού έχει ήδη συµπληρώσει το 53ο έτος της ηλικίας της θεµελιώνοντας δικαίωµα για λήψη µειωµένης σύνταξης πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015). Στην περίπτωση που επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί µε µειωµένη 16

17 σύνταξη η µείωση του ποσού της σύνταξής της θα είναι 30% ( 1 / 200 για κάθε µήνα που υπολείπεται του ορίου ηλικίας για πλήρη συνταξιοδότηση µέχρι το πολύ 30%) για όσο θα λαµβάνει τη σύνταξή της. 2. Μητέρα ασφαλισµένη στο τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ το 1992, που το 2015 συµπληρώνει 17 έτη ασφάλισης, έχει ανήλικο παιδί και είναι 50 ετών δεν έχει θεµελιώσει δικαίωµα συνταξιοδότησης πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015, µπορεί, εποµένως, να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 67 ετών ή µε µειωµένη µε τη συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας της (όπως προκύπτει από τον πίνακα 2 για όσους συµπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης µετά το 2021, αλλά και όπως προβλέπεται από το προγενέστερο του ν. 4336/2015 νοµοθετικό πλαίσιο). Ι.γ Μητέρες 3 τουλάχιστον παιδιών Προγενέστερο του ν. 4336/2015 καθεστώς Για τη συνταξιοδότηση των µητέρων 3 τουλάχιστον παιδιών ή των πατέρων 3 τουλάχιστον παιδιών που είναι χήροι ή διαζευγµένοι και έχουν την επιµέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών µε δικαστική απόφαση και έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά µέχρι και 31/12/1992, το απαιτούµενο όριο ηλικίας µέχρι την 18/8/2015 είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συµπλήρωσης χρόνου ασφάλισης 20 ετών. Μέχρι και την και την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015, δηλαδή µέχρι και την 18/8/2015: η θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγµή η ασφαλισµένη µητέρα 3 τουλάχιστον παιδιών (ή ο πατέρας 3 τουλάχιστον παιδιών σύµφωνα µε τα προηγούµενα) έχει συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης (20 έτη) και ότι έχει συµπληρώσει και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται, η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγµή η ασφαλισµένη µητέρα 3 τουλάχιστον παιδιών (ή ο πατέρας 3 τουλάχιστον παιδιών σύµφωνα µε τα προηγούµενα) έχει συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης (20 έτη) χωρίς να έχει και την απαιτούµενη ηλικία (άρα, έχει δικαίωµα λήψης σύνταξης µε τη συµπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούµενου ορίου ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται). 17

18 Όσον αφορά στους διαζευγµένους πατέρες 3 τουλάχιστον παιδιών, για την κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος απαιτείται να συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που θέτει η παρ. 6 του άρθρου 144 του ν. 3655/2008. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 είναι: ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΗΤΕΡΕΣ 3 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ή πατέρες 3 τουλάχιστον παιδιών που είναι χήροι ή διαζευγµένοι και έχουν την επιµέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών µε δικαστική απόφαση) (ισχύει για όλες τις µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένες) 2010 ΑΟΗ και µετά 67 Νέα όρια ηλικίας Η νέα ηλικία συνταξιοδότησης στην κατηγορία αυτή προσδιορίζεται από τη στήλη ηλικία συνταξιοδότησης στον πίνακα 2. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 1. Μητέρα 3 παιδιών, ασφαλισµένη στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ πριν την 1/1/1993, που το 2012 είχε 20 έτη ασφάλισης και ήταν 51 ετών θα θεµελίωνε δικαίωµα συνταξιοδότησης µε τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της (το 2016). Η γυναίκα αυτή, µπορεί να πάρει πλήρη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας της (όπως προκύπτει από τη στήλη του έτους 2016 κατά το οποίο συµπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της και τη γραµµή της ηλικίας των 55 του πίνακα 2). 2. Πατέρας 3 παιδιών, διαζευγµένος, ασφαλισµένος πριν την 1/1/1993 στην ΤτΕ που το 2015 έχει 20 έτη ασφάλισης, έχει λάβει την επιµέλεια των ανήλικων παιδιών του και είναι 54 ετών θα θεµελίωνε δικαίωµα λήψης πλήρους σύνταξης µε τη συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του. Το νέο όριο ηλικίας παραµένει το 67ο (όπως προκύπτει από τον πίνακα 2 για όσους συµπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης µετά το 2021). Ι.δ. Γυναίκες ασφαλισµένες πριν την

19 Προγενέστερο του ν. 4336/2015 καθεστώς Α. Μέχρι και την και την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015, δηλαδή µέχρι και την 18/8/2015: η θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγµή η ασφαλισµένη έχει συµπληρώσει τον χρόνο ασφάλισης και ότι έχει συµπληρώσει και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται, η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγµή η ασφαλισµένη έχει συµπληρώσει την κατά περίπτωση απαιτούµενη ηλικία χωρίς να έχει και τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης (άρα, έχει δικαίωµα λήψης σύνταξης µε τη συµπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης). Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 φαίνονται στους επόµενους πίνακες: ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ισχύει για όλες τις µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένες) ΕΤΟΣ 2010 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ και µετά Για τη συνταξιοδότηση των γυναικών ασφαλισµένων µέχρι 31/12/1992, το απαιτούµενο σύµφωνα µε τα πριν τον ν. 4336/2015 ισχύοντα, όριο ηλικίας είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συµπλήρωσης της ηλικίας των 55 (για µειωµένη σύνταξη) ή των 60 (για πλήρη σύνταξη) ετών. Ειδικά για τις ασφαλισµένες αυτής της κατηγορίας που µέχρι 31/12/2010 έχουν συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης και το 55ο έτος της ηλικίας τους, για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος απαιτείται η συµπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας. Β. Για τη συνταξιοδότηση των γυναικών ασφαλισµένων πριν το 1993, που έχουν χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 15 ετών, το απαιτούµενο όριο ηλικίας είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συµπλήρωσης της ηλικίας των 60 ετών (για πλήρη σύνταξη). 19

20 ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ισχύει για όλες τις µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένες) ΕΤΟΣ 2010 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ και µετά 67 Νέα όρια ηλικίας Το νέο όριο ηλικίας για την περίπτωση αυτή των πριν το 1993 ασφαλισµένων γυναικών αναζητείται στον πίνακα 2 (αφού ο απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης είναι µικρότερος των 35 ετών). Προγενέστερο του ν. 4336/2015 καθεστώς Γ. Επισηµαίνεται ότι µέχρι και την 18/8/2015 οι πριν την 1/1/1983 ασφαλισµένοι (άνδρες και γυναίκες) στα τ. ειδικά ταµεία θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος µε τη συµπλήρωση 35 ετών ασφάλισης ανεξάρτητα από την ηλικία τους (ή 32 ετών ασφάλισης ανεξαρτήτως ηλικίας για γυναίκες ασφαλισµένες σε όποια τ. ειδικά ταµεία προβλέπεται από το προγενέστερο καθεστώς αυτή η προϋπόθεση). Νέα όρια ηλικίας όριο ηλικίας). Στην περίπτωση αυτή το νέο όριο ηλικίας αναζητείται στον πίνακα 1 (αφού δεν προβλέπονταν Προγενέστερο του ν. 4336/2015 καθεστώς Δ. Ειδικά για τη συνταξιοδότηση των γυναικών ασφαλισµένων κατά την περίοδο , οι απαιτούµενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης µέχρι 18/8/2015 είναι αυτές που αντιστοιχούν στο έτος συµπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης, όπως φαίνεται στον πίνακα. ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ασφαλισµένες κατά την περίοδο ) ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 58 20

21 και µετά Νέα όρια ηλικίας Στην περίπτωση αυτή το νέο όριο ηλικίας αναζητείται στον πίνακα 1 (αφού ο απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης είναι τουλάχιστον 35 έτη). ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 1. Γυναίκα, ασφαλισµένη στο τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ πριν το 1983 η οποία το 2015 είναι 57 ετών και έχει 35 έτη ασφάλισης θα θεµελίωνε δικαίωµα συνταξιοδότησης (µε πλήρη σύνταξη), ανεξάρτητα από την ηλικία της. Για τον προσδιορισµό των νέων προϋποθέσεων συνταξιοδότησής της: εάν η συµπλήρωση των 35 ετών ασφάλισης έγινε πριν την 19/8/2015, τότε η γυναίκα αυτή έχει θεµελιώσει δικαίωµα πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 και µπορεί να συνταξιοδοτηθεί οποτεδήποτε, ενώ εάν η συµπλήρωση των 35 ετών γίνει µετά την 18/8/2015 (π.χ. το Δεκέµβριο του 2015) το δικαίωµα συνταξιοδότησης θεµελιώνεται µε τη συµπλήρωση ηλικίας 58 ετών και 6 µηνών (όπως προκύπτει από τη στήλη του έτους 2015 οπότε και συµπληρώνει το χρόνο ασφάλισης των 35 ετών- και τη γραµµή 58 του πίνακα 1). 2. Γυναίκα, ασφαλισµένη στο τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ πριν το 1983 η οποία το 2015 είναι 55 ετών και έχει 32 έτη ασφάλισης θα θεµελίωνε δικαίωµα συνταξιοδότησης (µε πλήρη σύνταξη), ανεξάρτητα από την ηλικία της. Για τον προσδιορισµό των νέων προϋποθέσεων συνταξιοδότησής της: εάν η συµπλήρωση των 32 ετών ασφάλισης έγινε µέχρι και την 18/8/2015, τότε η γυναίκα αυτή έχει θεµελιώσει δικαίωµα πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 και µπορεί να συνταξιοδοτηθεί οποτεδήποτε, ενώ εάν η συµπλήρωση των 32 ετών γίνει από την 19/8/2015 και µέχρι 31/12/2015 το δικαίωµα συνταξιοδότησης θεµελιώνεται µε τη συµπλήρωση ηλικίας 55 ετών και 11 µηνών (όπως προκύπτει από τη στήλη του έτους 2015 οπότε και συµπληρώνει το χρόνο ασφάλισης των 32 ετών- και τη γραµµή 55 του πίνακα 1). 21

22 3. Γυναίκα, ασφαλισµένη στο τ. ΤΣΠ-ΤΕ πριν το 1993 η οποία έχει 24 έτη ασφάλισης και είναι 55 ετών το 2012 σύµφωνα µε το προγενέστερο του ν. 4336/2015 νοµοθετικό πλαίσιο, θα θεµελίωνε δικαίωµα για λήψη µειωµένης σύνταξης µε τη συµπλήρωση του 57ου έτους της ηλικίας της (αφού συµπλήρωσε το 55ο έτος το 2012) ή για λήψη πλήρους σύνταξης µε τη συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας της (αφού συµπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας της το 2017). Το 2015 η γυναίκα αυτή είναι 58 ετών, έχει εποµένως θεµελιώσει δικαίωµα για λήψη µειωµένης σύνταξης πριν την 19/8/2015. Δικαίωµα για λήψη πλήρους σύνταξης εξακολουθεί να θεµελιώνει µε τη συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας της. Σε περίπτωση λήψης µειωµένης σύνταξης από το 2015 και µετά, η µείωση αντιστοιχεί σε 1 / 200 για κάθε µήνα που υπολείπεται µέχρι τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας για πλήρη σύνταξη (67), σε καµία όµως περίπτωση δε µπορεί να υπερβαίνει τα 60/200. Ι.ε. Άνδρες ασφαλισµένοι µέχρι Προγενέστερο του ν. 4336/2015 καθεστώς Α. Για τη συνταξιοδότηση των ανδρών που έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά µέχρι 31/12/1992 και µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015, δηλαδή µέχρι και την 18/8/2015: η θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγµή ο ασφαλισµένος έχει συµπληρώσει τον χρόνο ασφάλισης και ότι έχει συµπληρώσει και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται, η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγµή ο ασφαλισµένος έχει συµπληρώσει χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 25 ετών χωρίς να έχει και την κατά περίπτωση απαιτούµενη ηλικία. Σηµειώνεται ότι για την περίπτωση συνταξιοδότησης µε 15 έτη ασφάλισης δεν κατοχυρώνεται το δικαίωµα συνταξιοδότησης (δηλαδή σε κάθε χρονική στιγµή, για τη συνταξιοδότηση αυτής της κατηγορίας απαιτείται η συµπλήρωση χρόνου ασφάλισης τουλάχιστον 15 ετών και του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας). 22

23 Για τις περιπτώσεις όπου το δικαίωµα συνταξιοδότησης κατοχυρώνεται µέχρι 18/8/2015, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης φαίνονται στους επόµενους πίνακες: ΑΝΔΡΕΣ (ασφαλισµένοι πριν το 1993) ΕΤΟΣ µέχρι 31/12/2012 από 1/1/2013 και µετά ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 25 ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 65 (πλήρης σύνταξη) 60 (µειωµένη σύνταξη) 67 (πλήρης σύνταξη) 62 (µειωµένη σύνταξη) µέχρι 31/12/ από 1/1/2013 και µετά 67 Νέα όρια ηλικίας Τα νέα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση αυτής της κατηγορίας των ανδρών ασφαλισµένων αναζητούνται στον πίνακα 2 (αφού ο απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης είναι µικρότερος των 35 ετών). Προγενέστερο του ν. 4336/2015 καθεστώς Β. Μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 οι πριν το 1983 ασφαλισµένοι (άνδρες και γυναίκες) στα τ. ειδικά ταµεία θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος µε τη συµπλήρωση 35 ετών ασφάλισης ανεξάρτητα από την ηλικία τους. ΑΝΔΡΕΣ (ασφαλισµένοι πριν το 1983) ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 35 ΑΟΗ Νέα όρια ηλικίας Στην περίπτωση αυτή το νέο όριο ηλικίας αναζητείται στον πίνακα 1 (αφού ο απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης είναι 35 έτη και δεν προβλέπονταν όριο ηλικίας). Προγενέστερο του ν. 4336/2015 καθεστώς Γ. Για τη συνταξιοδότηση των κατά την περίοδο ανδρών ασφαλισµένων που δεν είχαν 37 έτη ασφάλισης µέχρι 31/12/2010 (οπότε θεµελίωναν δικαίωµα συνταξιοδότησης ανεξάρτητα από την 23

24 ηλικία τους), οι απαιτούµενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι αυτές που αντιστοιχούν στο έτος συµπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης, όπως φαίνεται στον πίνακα. ΑΝΔΡΕΣ (ασφαλισµένων κατά την περίοδο ) ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που δεν έχουν 37 έτη ασφάλισης πριν το και µετά Νέα όρια ηλικίας Στην περίπτωση αυτή το νέο όριο ηλικίας αναζητείται στον πίνακα 1 (αφού ο απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης είναι τουλάχιστον 35 έτη). ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 1. Άνδρας, ασφαλισµένος στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ πριν το 1983 ο οποίος το 2015 είναι 56 ετών και έχει 33 έτη ασφάλισης θα θεµελίωνε δικαίωµα συνταξιοδότησης (µε πλήρη σύνταξη), ανεξάρτητα από την ηλικία του µε τη συµπλήρωση 35 ετών ασφάλισης. Για τον προσδιορισµό των νέων προϋποθέσεων συνταξιοδότησής του: Εάν συµπληρώσει 35 έτη ασφάλισης το 2017 θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδότησης µε τη συµπλήρωση ηλικίας 59 ετών και 6 µηνών (όπως προκύπτει από τη στήλη του έτους 2017 οπότε και συµπληρώνει το χρόνο ασφάλισης των 35 ετών- και τη γραµµή ηλικίας 58 του πίνακα 1). Εναλλακτικά, µπορεί να αναγνωρίσει πλασµατικό χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας, προκειµένου να θεµελιώσει δικαίωµα συνταξιοδότησης σε µικρότερη ηλικία: αναγνωρίζοντας ένα έτος στρατιωτικής υπηρεσίας το 2015, συµπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το 2016 και θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδότησης µε τη συµπλήρωση του 59ου έτους της ηλικίας του, ενώ αναγνωρίζοντας δύο έτη στρατιωτικής υπηρεσίας του 2015, συµπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το 2015 και θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδότησης µε τη συµπλήρωση ηλικίας 58 ετών και 6 µηνών 2. Άνδρας, ασφαλισµένος στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ πριν το 1983 ο οποίος την 31/12/2015 είναι 58 ετών και έχει 33 έτη ασφάλισης θα θεµελίωνε δικαίωµα συνταξιοδότησης (µε πλήρη σύνταξη), ανεξάρτητα 24

25 από την ηλικία του µε τη συµπλήρωση 35 ετών ασφάλισης. Για τον προσδιορισµό των νέων προϋποθέσεων συνταξιοδότησής του: Εάν συµπληρώσει 35 έτη ασφάλισης το 2017 θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδότησης µε τη συµπλήρωση ηλικίας 59 ετών και 6 µηνών -το (όπως προκύπτει από τη στήλη του έτους 2017 οπότε και συµπληρώνει το χρόνο ασφάλισης των 35 ετών- και τη γραµµή ηλικίας 58 του πίνακα 1). Εναλλακτικά, µπορεί να αναγνωρίσει πλασµατικό χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας προκειµένου να θεµελιώσει δικαίωµα συνταξιοδότησης σε µικρότερη ηλικία: αναγνωρίζοντας ένα έτος στρατιωτικής υπηρεσίας το 2015, συµπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το 2016 και θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδότησης µε τη συµπλήρωση του 59ου έτους της ηλικίας του (το 2016), ενώ αναγνωρίζοντας δύο έτη στρατιωτικής υπηρεσίας του 2015, συµπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το 2015 και θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδότησης µε τη συµπλήρωση ηλικίας 58 ετών και 6 µηνών (το 2016). ΙΙ. ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1/1/1993 ΚΑΙ ΜΕΤΑ (ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) 1. Για τους ασφαλισµένους/-ες που συνταξιοδοτούνται µε 40 έτη ασφάλισης: Α. Σύµφωνα µε τις προγενέστερες του ν. 4336/2015 διατάξεις ίσχυαν οι ακόλουθες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης: ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ έως από και µετά 62 Οι ασφαλισµένοι/-ες της κατηγορίας αυτής, από , συνταξιοδοτούνται µε τη συµπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62 ου έτους της ηλικίας. 25

26 Β. Μετά το ν. 4336/2015 και την ανωτέρω σχετική Υ.Α., δεν τροποποιήθηκε η προϋπόθεση συνταξιοδότησης της κατηγορίας αυτής, η οποία ισχύει ήδη από (η πρόβλεψη αυτή υπήρχε στο ν.4093/2012). 2. Για τις µητέρες ανηλίκων παιδιών (παρ. 17, περ. ε, του άρθρου 10 του ν.3863/2010 και υποπαράγραφος ΙΑ.4 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4093/12): Α. Σύµφωνα µε τις προγενέστερες του ν. 4336/2015 διατάξεις ίσχυαν οι ακόλουθες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης: ΈΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που απαιτούνται για συνταξιοδότηση ΌΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που απαιτείτο για πλήρη σύνταξη ΌΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που απαιτείτο για µειωµένη σύνταξη Η δυνατότητα συνταξιοδότησης µε τις εν λόγω προϋποθέσεις, παρέχεται µόνο στην περίπτωση που κατά τη συµπλήρωση των 20 ετών ηµερών ασφάλισης συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού. Οι εν λόγω προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ισχύουν και για τους χήρους πατέρες ανηλίκων παιδιών. Β. Μετά το ν. 4336/2015 και την ανωτέρω σχετική Υ.Α. δεν τροποποιήθηκε η προϋπόθεση συνταξιοδότησης της κατηγορίας αυτής, η οποία ισχύει ήδη από και εφεξής, δηλαδή 20 έτη ασφάλισης, ανήλικο τέκνο και το 67 ο ή το 62 ο έτος της ηλικίας για τη λήψη πλήρους ή µειωµένης σύνταξης αντίστοιχα (η πρόβλεψη αυτή υπήρχε στο ν.4093/2012). Σηµειώνεται ότι, για την προϋπόθεση συνταξιοδότησης ως µητέρα ανήλικου παιδιού, όπως ίσχυε τα έτη , δεν προβλεπόταν δυνατότητα κατοχύρωσης, αλλά µόνο θεµελίωσης. 3. Για τους ασφαλισµένους που συνταξιοδοτούνται µε 15 έτη ασφάλισης (παρ.1 άρθρο 24 του ν.2084/1992 και υποπαράγραφος ΙΑ.4 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4093/12): 26

27 Α. Σύµφωνα µε τις προγενέστερες του ν. 4336/2015 διατάξεις ίσχυαν οι ακόλουθες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης: ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ Στην περίπτωση λήψης µειωµένης σύνταξης, εξακολουθεί να ισχύει η ειδική πρόσθετη προϋπόθεση των 2,5 ετών ασφάλισης τουλάχιστον, την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Β. Μετά το ν. 4336/2015 και την κοινοποιούµενη Υ.Α. δεν τροποποιήθηκε η προϋπόθεση συνταξιοδότησης της κατηγορίας αυτής, η οποία ισχύει ήδη από , (η πρόβλεψη αυτή υπήρχε στο ν.4093/2012). Παράδειγµα: Ασφαλισµένος/-η µε συνολικό χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 15 ετών, από και εφεξής δικαιούται πλήρη ή µειωµένη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 67 ου ή του 62 ου έτους της ηλικίας αντίστοιχα (η πρόβλεψη αυτή υπήρχε ήδη από το ν. 4093/12 και δεν άλλαξε). Στην περίπτωση της µειωµένης εξακολουθεί να ισχύει η προϋπόθεση των 2,5 τουλάχιστον ετών ασφάλισης την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης για σύνταξη. ΙΙΙ. ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΖΥΓΟΥΣ/ΓΟΝΕΙΣ/ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ Με τις διατάξεις του άρθ. 37 του ν. 3996/2011 δόθηκε το δικαίωµα συνταξιοδότησης µετά από 25 έτη ασφάλισης ανεξάρτητα από την ηλικία τους στους συζύγους, γονείς ή αδελφούς αναπήρων, εφόσον πληρούνται οι συγκεκριµένες κατά περίπτωση προϋποθέσεις που περιγράφονται στην ανωτέρω σχετική νοµοθεσία, όπως ισχύει. ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 27

28 (πραγµατική ασφάλιση) ΣΥΖΥΓΟΙ / ΓΟΝΕΙΣ / ΑΔΕΛΦΟΙ 25 ΑΟΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισµένων που δεν είχαν θεµελιώσει δικαίωµα συνταξιοδότησης µέχρι 18/8/2015 (δηλαδή δεν είχαν συµπληρώσει 25 έτη πραγµατικής ή/και προαιρετικής ασφάλισης), η σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας σύµφωνα µε τον πίνακα 1 αρχίζει από το 55ο έτος της ηλικίας και η νέα ηλικία συνταξιοδότησης προκύπτει από τη γραµµή ηλικίας 55 του έτους κατά το οποίο συµπληρώνονται τα 25 έτη ασφάλισης (εφόσον, βέβαια, συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου). ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 1. Άνδρας, ασφαλισµένος στο τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ, σύζυγος από το 1985 γυναίκας µε αναπηρία 82%, ο οποίος συµπληρώνει την 13/8/2015 το 55ο έτος της ηλικίας του και 24 έτη ασφάλισης δεν έχει θεµελιώσει δικαίωµα µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015. Το νέο όριο ηλικίας είναι 56 ετών και 9 µηνών (όπως προκύπτει από τη στήλη του έτους 2016 οπότε και συµπληρώνει 25 έτη ασφάλισης- και τη γραµµή της ηλικίας 55 του πίνακα 1). 2. Μητέρα παιδιού µε αναπηρία 67% (που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθ. 37 του ν. 3996/2011), ασφαλισµένη στο ΤΑΠ-ΔΕΗ, η οποία το 2015 είναι 60 ετών και συµπληρώνει 25 έτη ασφάλισης τον Δεκέµβριο του 2015 δεν έχει θεµελιώσει δικαίωµα µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015. Το νέο όριο ηλικίας είναι 55 ετών και 11 µηνών (όπως προκύπτει από τη στήλη του έτους 2015 οπότε και συµπληρώνει 25 έτη ασφάλισης- και τη γραµµή της ηλικίας 55 του πίνακα 1), ηλικία την οποία έχει ήδη συµπληρώσει η ασφαλισµένη, εποµένως, µπορεί να συνταξιοδοτηθεί όταν συµπληρώσει 25 έτη ασφάλισης. 3. Αδελφή ατόµου µε αναπηρία, ασφαλισµένη στη ΤτΕ που συµπληρώνει το έτη ασφάλισης και το 54ο έτος της ηλικίας της, η οποία θα µπορούσε σύµφωνα µε το προγενέστερο του ν. 4336/2015 νοµοθετικό πλαίσιο να συνταξιοδοτηθεί ως αδερφή αναπήρου µε τη συµπλήρωση 25 ετών ασφάλισης ανεξάρτητα από την ηλικία της δεν έχει θεµελιώσει δικαίωµα µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015. Το νέο όριο ηλικίας είναι 60 ετών και 3 µηνών (όπως προκύπτει από τη στήλη του έτους 2020 και τη γραµµή της ηλικίας 55 του πίνακα 1). Συνεπώς η ασφαλισµένη αδελφή αναπήρου µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε τη συµπλήρωση αυτής της ηλικίας, 28

29 εφόσον θα έχει µέχρι τότε συµπληρώσει και 25 έτη ασφάλισης και θα πληρεί τότε τις προϋποθέσεις του άρθρου 37 του ν. 3996/2011 όπως ισχύουν. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ως γνωστόν, µε την παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 2084/1992 ορίζεται ότι οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των ασφαλισµένων των φορέων κύριας ασφάλισης ισχύουν και για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους υπάγονται οι ασφαλισµένοι. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 41 του ν.4052/2012, οι ασφαλισµένοι του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) δικαιούνται σύνταξης, εφόσον θεµελιώνουν αντίστοιχο δικαίωµα συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισής τους για την αυτή αιτία και έχουν συµπληρώσει τις απαιτούµενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που προβλέπει η νοµοθεσία του αντίστοιχου φορέα κύριας ασφάλισής τους, καθώς και η γενικότερη νοµοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύουν. Κατά συνέπεια, οι µεταβολές στα όρια ηλικία συνταξιοδότησης από τους φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δηµόσιο, που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του ν. 4336/2015 και στις Υπουργικές Αποφάσεις Φ.11321/οικ.47523/1570/ (Β 2311, για τους ΦΚΑ) και /0092/ (Β 2325, για το Δηµόσιο) ισχύουν και για το ΕΤΕΑ ως αντίστοιχο φορέα επικουρικής ασφάλισης. Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση, οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη διάθεσή σας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού ΚΑ 3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα 4. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα Κ.Α. 4. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή ΚΑ 5. Γραφείο κ. Γενικής Δ/ντριας Οικονοµικών Υπηρεσιών 6. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Δ.Υ 7. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α. 8. Δ/νση Κ.Α.Μ.Α Δ13 (Όλα τα Τµήµατα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 29

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β, ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ).

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β, ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ). ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) ΤΜΗΜΑΤΑ A & Β ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961

Αθήνα, Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961 Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ

Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ Ξεχωριστή εγκύκλιο για τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που συντελούνται στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ, λόγω εφαρμογής του τρίτου μνημονίου (ν. 4336/2015),

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961

Αθήνα, Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961 Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 222 τεύχος Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο,

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 222 τεύχος Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο, 2012-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΟΡΙΑ_ειδικα ταµεια Αθήνα,. 11. 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10.

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80000/οικ.33384/2415 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4336/2015

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4336/2015 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ - (τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ) - ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας:10110 Πληροφορίες: Ιλ.Μαλισιώβα Τηλέφωνα:210-3368121

ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας:10110 Πληροφορίες: Ιλ.Μαλισιώβα Τηλέφωνα:210-3368121 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc ιατηρητέο µέχρι 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, - 11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ. 27093 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /11/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.27040 /1798 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι:

Επιπλέον, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι: Αρ. πρωτ.: Φ.10035/ οικ.26538/ 840/21.11.2012 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. ΙΑ.4. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 για τις μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Αθήνα, /10/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX : Αθήνα, /10/2015 Αριθ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ 80000/οικ.19606/1472 Δ/ΝΣΗ ΚΥΡIΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 / 11 / 2012. Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.26985 / 852. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 21 / 11 / 2012. Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.26985 / 852. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Οι ρυθμίσεις της εγκυκλίου Υπουργείου εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις συνταξιοδοτικές διατάξεις Ν.

Οι ρυθμίσεις της εγκυκλίου Υπουργείου εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις συνταξιοδοτικές διατάξεις Ν. Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Οι ρυθμίσεις της εγκυκλίου Υπουργείου εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις συνταξιοδοτικές διατάξεις Ν.4336/2015 Δεκέμβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ

Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ (τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ και Ειδικά Ταμεία ΔΕΚΟ) με όλες τις τελευταίες διατάξεις των ν.4336/2015 και ν.4387/2016 2 2016 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Συναδέλφισσες Συνάδελφοι Διανύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική /νση Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠANEΛΛAΔIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ YΠAΛΛHΛΩN ΔEH (ΠAΣYΠ/ΔEH) ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν. 3863/2010 Ν. 4093/2012 Ν. 4336/2015 Αναλυτικοί Πίνακες Παραδείγματα Πλασματικοί Χρόνοι Ασφάλισης www.pasyp-dei.gr www.pasyp-deipress.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011»

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.26999/992

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.26999/992 ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-1ΜΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Tαχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ Γραμματεία Ασφαλιστικού Π.Ο.Σ.Τ. Υπεύθυνος ύλης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΙΑΣ Νέα δεδομένα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012 Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΙΠΣΥΝ/Φ1/12/982945 O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011"

ΘΕΜΑ : Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 / 9 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.20854

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 4/8/2010 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420 /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- ιοίκηση ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και νέα ηλικιακά όρια μετά τον Ν. 4336/2015. ΕΦΚΑ πότε παίρνω κύρια σύνταξη μετά τον Ν. 4336/2015

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και νέα ηλικιακά όρια μετά τον Ν. 4336/2015. ΕΦΚΑ πότε παίρνω κύρια σύνταξη μετά τον Ν. 4336/2015 Προϋποθέσεις και νέα ηλικιακά όρια μετά τον Ν. 46/2015 ΕΦΚΑ πότε παίρνω κύρια σύνταξη μετά τον Ν. 46/2015 Μάρτιος 2019 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΕΤΕΑΕΠ Διαδικαστικά, κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034οικ./26561/472 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: τον ΟΓΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΚ10170 - ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ EgikliosETAP-MMEn.3863 Διατηρητέο μέχρι 31-12-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ.20551/1530 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010

Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010 Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010 Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του Αθήνα, 4/8/2010 Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε ασφαλισμένους ιδιωτικού τομέα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε ασφαλισμένους ιδιωτικού τομέα Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε ασφαλισμένους ιδιωτικού τομέα Σεπτέμβριος 2015 Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 10. Παράγρ. 5 & 8

Άρθρο 10. Παράγρ. 5 & 8 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-11 - 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 19717 / 1127 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα στην εγκύκλιο (αριθμ. 55) σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις διαμορφώνονται ως εξής :

Ειδικότερα στην εγκύκλιο (αριθμ. 55) σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις διαμορφώνονται ως εξής : Ειδικότερα στην εγκύκλιο (αριθμ. 55) σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις διαμορφώνονται ως εξής : 1) Συνταξιοδότηση με 37ετία. Ασφαλισμένοι που μέχρι 31-12-2010 είχαν συμπληρώσει 37 έτη πραγματικής και υποχρεωτικής

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Στουρνάρη 73-75, Αθήνα Τηλ.: , Fax:

Στουρνάρη 73-75, Αθήνα Τηλ.: , Fax: Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr Ν.4336/2015 και Ν.4387/2016 Οι τελευταίες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστηµα Εισαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

συντάξεων ΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ) ΣΕΛΙΔΕΣ

συντάξεων ΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ) ΣΕΛΙΔΕΣ Οδηγός συντάξεων ΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ) 80 ΣΕΛΙΔΕΣ Το συνταξιοδοτικό καθεστώς «παλαιών» και «νέων» υπαλλήλων Οι προϋποθέσεις για όλες τις κατηγορίες Αναλυτικοί πίνακες Οι αναγνωρίσεις πλασματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΧΡΟΝΟΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Με απόφαση τρικομματικής κυβέρνησης (Ν.Δ ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ) αυξάνονται δραματικά όλα τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση. Τα γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 52 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 52 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23.8. 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ40/ 181 ΑΡ. 52 Αριθ. Τηλεφώνου:

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3654/2008 αποχωρεί από την υπηρεσία την

Το προσωπικό που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3654/2008 αποχωρεί από την υπηρεσία την ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 25.2.2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ /ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. Φωτάκη Ηλιάνα "Σύμβουλος Ιδιωτικής & Κοινωνικής Ασφάλισης"

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. Φωτάκη Ηλιάνα Σύμβουλος Ιδιωτικής & Κοινωνικής Ασφάλισης ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Ασφαλιστικές εισφορές. Τα νέα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση σε ΙΚΑ, Δημόσιο & Ελεύθερους Επαγγελματίες. Οι αλλαγές από τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ... 2 Εισαγωγή... 2 1. Συντάξεις γήρατος... 3 1.1 Γενικό πλαίσιο... 3 1.2 Σύνταξη με 15ετία (4.500 ημέρες ασφάλισης)... 4 1.3 Καθεστώς συνταξιοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 5-15/01/ Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικ

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 5-15/01/ Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικ Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν.3996/2011, ως χρόνου ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Ι. ΕΝΝΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΧΡΟΝΟΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΑ: α) Άνδρες με 15 χρόνια. Από 1.1.2013, το όριο ηλικίας πλήρους ς αυξάνεται στο 67ο έτος της ηλικίας, από το 65ο που ήταν, και η μειωμένη στο 62ο έτος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ (3853/2010 και 3865/2010)

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ (3853/2010 και 3865/2010) ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ (3853/2010 και 3865/2010) (οι αλλαγές που επέρχονται στη συνταξιοδότηση των απασχολούµενων στον Ιδιωτικό και ηµόσιο Τοµέα) ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Λ-ΨΦ5. Α. Μειωμένη σύνταξη:

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Λ-ΨΦ5. Α. Μειωμένη σύνταξη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 10-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθ.Πρ.Φ 10070/27320/1653 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Oπως ο πίνακας διανομής ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 15. ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 15. ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συν/νος πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μέχρι Παλαιοί ασφαλισμένοι

Για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μέχρι Παλαιοί ασφαλισμένοι Σύνταξη Γήρατος Για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μέχρι 31-12-1992 Παλαιοί ασφαλισμένοι {googleads left} 1.Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος μετά την διακοπή του επαγγέλματός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΝΟΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΙΚΑ: Σύνταξη από τα 52

ΜΠΟΝΟΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΙΚΑ: Σύνταξη από τα 52 ΜΠΟΝΟΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ 650.000 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΙΚΑ: Σύνταξη από τα 52 Σύνταξη με χαμηλό όριο ηλικίας που ξεκινά από τα 52 μπορούν να κατοχυρώσουν χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΙΚΑ επιλέγοντας τις προϋποθέσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με το παραπάνω αναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Αναφορικά με το παραπάνω αναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ15) Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015 Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ 24 104 37 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 5229512 FAX: 210 5247633 http://www.poeota.gr e-mail: info@poeota.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 22 /11/2011 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικές εγκύκλιοι: 1. Φ.10043/οικ.58770/1442/ (ΑΔΑ : 6ΦΧ3465Θ1Ω-0ΧΞ) 2. Φ.10043/οικ.14224/430/ (ΑΔΑ : Ω0ΠΖ465Θ1Ω-ΜΜΟ)

Σχετικές εγκύκλιοι: 1. Φ.10043/οικ.58770/1442/ (ΑΔΑ : 6ΦΧ3465Θ1Ω-0ΧΞ) 2. Φ.10043/οικ.14224/430/ (ΑΔΑ : Ω0ΠΖ465Θ1Ω-ΜΜΟ) Αθήνα, 29 /12/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Δ29/17) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.58727/74/Δ29.17 Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 1 ν. 4499/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αρ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.58727/74/Δ29.17 Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 1 ν. 4499/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.58727/74/Δ29.17 Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 1 ν. 4499/2017 (Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 1 ν. 4499/2017) Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ Αθήνα, 29/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Φ. 80000/οικ.58727/74/Δ29.17

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του, άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. Φ11321/οικ. 9584/483.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 4.500 ΗΜΕΡΕΣ {googleads left} ΑΝΔΡΕΣ Παραμένουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2 και 7 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2 και 7 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19.09.2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Aρ. πρ.: Φ.1500/οικ.1681/119 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. ΣΧΕΤ

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. ΣΧΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 4 / 12 / 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/ 8 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 2016 1 Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μετά την ψήφιση του ν. 4336/2015 και του ν. 4387/2016 Με την ψήφιση του ν. 4336/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2019 Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/54240/Δ

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2019 Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/54240/Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ΤΜΗΜΑTA

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 Άνδρες Γυναίκες: Στον νέο νόµο καθορίζεται µε µεταβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Δ.Ε.Η.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Δ.Ε.Η. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Δ.Ε.Η. Τετάρτη, 22/6/2016, 16.30-22.00 στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Νίκης 4 Αθήνα Ημερίδα με θέμα: Ο ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ (για ασφαλισμένους πριν το 1993) ΑΠΟ 1/1/2011 Όλοι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ δικαιούνται πλήρη ή μειωμένη σύνταξη όταν έχουν ορισμένο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, σχετικά με τις παροχές του ΕΤΕΑ και την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων.

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, σχετικά με τις παροχές του ΕΤΕΑ και την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων... 2 2. Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται... 4 3. Οι ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Kοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4611/2019 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.

ΘΕΜΑ: Kοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4611/2019 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Παροχών Κύριας Σύνταξης Τμήμα Β Πληροφορίες: Χ. Γκιουλέκα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα: 1. Αναγνωριζόμενοι - πλασματικοί χρόνοι στον Ε.Φ.Κ.Α.

Ειδικότερα: 1. Αναγνωριζόμενοι - πλασματικοί χρόνοι στον Ε.Φ.Κ.Α. Ειδικότερα: 1. Αναγνωριζόμενοι - πλασματικοί χρόνοι στον Ε.Φ.Κ.Α. Στο ως άνω άρθρο και ειδικότερα στην περ. γ' της παρ. 1, εισάγεται νέος τρόπος υπολογισμού του ασφαλίστρου αναγνώρισης των πλασματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΚΛΑ ΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΚΛΑ ΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΚΛΑ ΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ Α ΕΛΦΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Άρθρο 37 Ν.3996/2011) ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι βασικές αλλαγές του νέου νόμου για το συνταξιοδοτικό των ασφαλισμένων του δημοσίου

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι βασικές αλλαγές του νέου νόμου για το συνταξιοδοτικό των ασφαλισμένων του δημοσίου Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Οι βασικές αλλαγές του νέου νόμου για το συνταξιοδοτικό των ασφαλισμένων του δημοσίου Οκτώβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οι βασικές αλλαγές του νέου νόμου για το συνταξιοδοτικό των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 29

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚ : 10110 1 / 47 ΘΕΜΑ : Σχετικά με την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/12/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ.10043/οικ. 58770/1442 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2311 26 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότη σης μέχρι την 1.1.2022, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλισης, που εντάχθηκαν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3029/2002 και του άρθρου 1 του ν.3655/2008.

Ασφάλισης, που εντάχθηκαν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3029/2002 και του άρθρου 1 του ν.3655/2008. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/11/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ : ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Για τους Μισθωτούς. 1. Παλαιοί ασφαλισμένοι. Αθήνα, 07/08/2017 Αριθ. Πρωτ.Φ80020/34576/Δ

Α. Για τους Μισθωτούς. 1. Παλαιοί ασφαλισμένοι. Αθήνα, 07/08/2017 Αριθ. Πρωτ.Φ80020/34576/Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ15) Αθήνα, 07/08/2017

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρωτ. 124069/0092

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρωτ. 124069/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 2017 Β ΕΚΔΟΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 2017 Β ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 2017 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο ανανεωμένος αυτός συνοπτικός ασφαλιστικός οδηγός έχει ως σκοπό την πληροφόρηση των μελών του Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : ' Αθήνα, 19 / 12 / 2016 Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.»

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΣΧΕΤ.: Η 3/2001 εγκύκλιος. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα, ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ. Προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα, ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ. Προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. Αθήνα, ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα 210-3621304, 210-3804933 Προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. (Διεύθυνση)

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS XS^lg* DFVFI OPMFN DEVELOPMENT AGENCY. i-. ~7-«7V-.w :25:29 Τ AGENCY EEST

INFORMATICS XS^lg* DFVFI OPMFN DEVELOPMENT AGENCY. i-. ~7-«7V-.w :25:29 Τ AGENCY EEST INFORMATICS XS^lg* DFVFI OPMFN DEVELOPMENT AGENCY DATE: i-. ~7-«7V-.w 2017.03.31 15:25:29 Τ AGENCY EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω0ΠΖ465Θ1Ω-ΜΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα