ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/29-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης / ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του Πρακτικού 6 της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τη μεταφορά μαθητών σχολικού έτους στην ΠΕ Κέρκυρας, για τον Πρόχειρο Επαναληπτικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχων για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, για το σχολικό έτος και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι και ή την ολοκλήρωση του ετήσιου τακτικού διεθνή διαγωνισμού. Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση λόγω ανάγκης λήψης αποφάσεων που αφορούν μεταφορές μαθητών στις Περιφερειακές Ενότητες Ιονίων Νήσων, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ /36761/ πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Θεόδωρου Γαλιατσάτου, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Θεόδωρος Γαλιατσάτος Πρόεδρος 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη Αντιπρόεδρος 3. Διονύσιος Μπάστας Τακτικό Μέλος 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος Τακτικό Μέλος 5. Θεόδωρος Καμπίτσης που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σταύρο Γρηγόρη που αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση 6. Ευστάθιος Σωτήριος Κουρής Τακτικό Μέλος 7. Γεώργιος Τσιλιμιδός Τακτικό Μέλος Στη συνεδρίαση παρέστησαν η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν. κ. Αγγελική Μαργαρίτη και η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνα Παντελιού. Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. Οικ /4877/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Δήμητρα - Μαρία Γκίνη. 1

2 Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ο: Έγκριση του Πρακτικού 6 της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τη μεταφορά μαθητών σχολικού έτους στην ΠΕ Κέρκυρας, για τον Πρόχειρο Επαναληπτικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό,για την επιλογή αναδόχων για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, για το σχολικό έτος και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι και ή την ολοκλήρωση του ετήσιου τακτικού διεθνή διαγωνισμού. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Διευθύντριας Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνας Παντελιού, η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση» 2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 3. Το ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 4. Την αριθμ /739/ απόφαση του Υπ. Οικονομικών περί αύξησης και ορισμού σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 5. Το ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/5/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Το ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» 7. Τον προϋπολογισμό της ΠΙΝ έτους 2014 και τις αναμορφώσεις του 8. Τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κέρκυρας του σχολικού έτους Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4274/2014 (147 Α') Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις 10. Την υπ' αριθμ. 41/29261/ (ΑΔΑ ΩΗΥΒΝ-7ΨΤ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα : Μεταφορά μαθητών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4274/2014 (147 Α') Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις 11. Την υπ αριθμ. 51/34232/ με ΑΔΑ: 7ΜΞΘΝ-ΟΒ2 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 2

3 12. Την υπ' αριθμ. 6508/2699/ (ΑΔΑ ΒΙΞΕ7ΛΕ-7ΗΠ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της δαπάνης και την 25121/11643/ έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την ανάληψη πολυετών υποχρεώσεων για τη μεταφορά μαθητών στην ΠΕ Κέρκυρας 13. Την ανάγκη έγκαιρης και προσήκουσας διασφάλισης της απρόσκοπτης μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος Την υπ' αριθμ / απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου επαναληπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με θέμα ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κέρκυρας, για το σχολικό έτος και συγκεκριμένα από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι 28/02/ Την υπ αριθμ. πρωτ. οικ /35544/ διακήρυξη για τη διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με θέμα ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κέρκυρας, για το σχολικό έτος και συγκεκριμένα από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι 28/02/ Το υπ' αριθμ. 6/ πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τον πρόχειρο επαναληπτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με θέμα ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κέρκυρας, για το σχολικό έτος και συγκεκριμένα από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι 28/02/2015 ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 1. την έγκριση του Πρακτικού 6/ της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τον πρόχειρο επαναληπτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με θέμα ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κέρκυρας, για το σχολικό έτος και συγκεκριμένα από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι 28/02/2015 που προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με την υπ αριθμ. Οικ /35544/ διακήρυξη, συνολικού προϋπολογισμού ,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. το οποίο, αφού ελήφθη υπόψη το άρθρο 14 παρ. 1 της με αριθμ. Πρωτ. Οικ /35544/ διακήρυξης, γνωμοδοτεί για τα ακόλουθα: Α) την αποδοχή των προσφορών των συμμετεχόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης δηλαδή των κάτωθι : Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ /36061/ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ /36065/ ΜΙΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 3

4 /36040/ ΛΙΝΟΣΠΟΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ /36064/ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ /36060/ ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ /36079/ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ /35923/ ΡΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ /36096/ ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως της ΤΡΑΒΕΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΠΕ /36094/ ΛΙΝΟΣΠΟΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ /36093/ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ /36088/ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ /36086/ ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ /36081/ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ /36091/ ΤΣΟΥΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ /36089/ ΜΑΝΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ /35688/ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ /35790/ ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ /36062/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ως /36063/ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ /36044/ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ /35996/ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ /35939/ ΔΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ /35965/ ΒΑΡΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑ /35860/ ΑΓΑΘΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ /35956/ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ως ΑΡΚΟΚΑΛ ΤΡΑΒΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ /36043/ ΚΟΤΙΝΑΣ Χ. ΣΥΜΕΩΝ ως Σ.ΚΟΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Β) την αποδοχή του κάτωθι πίνακα μειοδοσίας και την ανάδειξη των ακόλουθων μειοδοτών : 4

5 Α/Α ΤΜΗΜΑ /Ποσοστό έκπτωσης /Τιμές που προσφέρθηκαν σε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 1 1 ΕΚΠΤΩΣΗ 2% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 59, ΕΚΠΤΩΣΗ 2% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 70,45 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως της ΤΡΑΒΕΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΠΕ ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως της ΤΡΑΒΕΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΠΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 54,78 ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 52,49 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 69,75 ΕΚΠΤΩΣΗ 3,015% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 73 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 93,10 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣως της ΑΡΚΟΚΑΛ ΤΡΑΒΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 5

6 8 13 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 81,11 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 83,95 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 73,18 ΕΚΠΤΩΣΗ 35% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 114,3 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 81,85 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 81,85 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 73,50 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΙΝΟΣΠΟΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 6

7 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 73,50 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 83,28 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ136,05 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 136,05 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 136,05 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ136,05 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 105,82 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 51,72 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΙΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 84,19 ΚΟΤΙΝΑΣ Χ. ΣΥΜΕΩΝ ως νόμιμος εκπρόσωπος της Σ.ΚΟΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 7

8 20 30 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 98,77 ΚΟΤΙΝΑΣ Χ.ΣΥΜΕΩΝως της Σ.ΚΟΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (με τη σημείωση ότι προτιμήθηκε έναντι του υποψήφιου αναδόχου Δ.Διαβάτη, που είχε καταθέσει οικ.προσφορά με έκπτωση 1%, διότι η προσφορά του αφορούσε σε ένα λεωφορείο για ένα δρομολόγιο και όχι σε ένα λεωφορείο για δύο δρομολόγια, όπως η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου Δ.Διαβάτη) ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 102,24 ΚΟΤΙΝΑΣ Χ.ΣΥΜΕΩΝως της Σ.ΚΟΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (με τη σημείωση ότι προτιμήθηκε έναντι του υποψήφιου αναδόχου Δ.Διαβάτη που είχε καταθέσει οικ.προσφορά με έκπτωση 1% διότι η προσφορά του αφορούσε σε ένα λεωφορείο για ένα δρομολόγιο και όχι σε ένα λεωφορείο για δύο 8

9 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 76,8 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ76,8 ΕΚΠΤΩΣΗ 10,028% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 56,25 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 126,72 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 112,18 ΕΚΠΤΩΣΗ 5% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ162,44 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 90,49 δρομολόγια, όπως η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου Δ.Διαβάτη) ΚΟΤΙΝΑΣ Χ.ΣΥΜΕΩΝως της Σ.ΚΟΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΚΟΤΙΝΑΣ Χ.ΣΥΜΕΩΝως της Σ.ΚΟΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΤΣΟΥΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως της ΤΡΑΒΕΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΠΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 112,34 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 9

10 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 129,94 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 136,24 ΕΚΠΤΩΣΗ 2% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 54,73 ΕΚΠΤΩΣΗ 3% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 124,18 ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως της ΤΡΑΒΕΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΠΕ ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως της ΤΡΑΒΕΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΠΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 4% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 132,77 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 32,9 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 21,24 ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως της ΤΡΑΒΕΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΠΕ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 101

11 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 52,96 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 41,22 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 51,89 ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 64,89 ΕΚΠΤΩΣΗ 11,04% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 40,28 ΕΚΠΤΩΣΗ 40% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 34,44 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 50,06 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΑΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΝΟΣΠΟΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Γ) τη διενέργεια κλήρωσης των υποψηφίων αναδόχων α) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε και Θ. Λινοσπόρη για το δρομολόγιο 19, β) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε και Φ. Βασιλάκη για το δρομολόγιο 20, γ) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε και Φ. Βασιλάκη για το δρομολόγιο 22 και δ) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε και Φ. Βασιλάκη για το δρομολόγιο 23, λόγω απόλυτης ταύτισης των οικονομικών τους προσφορών και σύμφωνα με το αρθρ. 14 παρ. 2 της με αριθμ. πρωτ. οικ /35544/ διακήρυξης, προκειμένου να αναδειχτούν οι τελικοί μειοδότες. 2 α ) την ανάθεση εκτέλεσης δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κέρκυρας, για το σχολικό έτος και συγκεκριμένα από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι 28/02/2015, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α ) και την υπ αριθμ. 41/29261/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ : 7ΜΞΘΝ-ΟΒ2), ως ακολούθως : Α/Α ΤΜΗΜΑ /Ποσοστό έκπτωσης /Τιμές που προσφέρθηκαν σε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 11

12 ΕΚΠΤΩΣΗ 2% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 59,65 ΕΚΠΤΩΣΗ 2% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 70,45 ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 54,78 ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 52,49 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 69,75 ΕΚΠΤΩΣΗ 3,015% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 73 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 93,10 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 81,11 ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως της ΤΡΑΒΕΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΠΕ ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως της ΤΡΑΒΕΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΠΕ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣως της ΑΡΚΟΚΑΛ ΤΡΑΒΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 9 14 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 83,95 Πρόεδρος Διευθ.Σύμβουλος και της 121

13 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 73,18 ΕΚΠΤΩΣΗ 35% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 114,3 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 81,85 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 81,85 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 73,50 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 73,50 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 83,28 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ136,05 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΙΝΟΣΠΟΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 131

14 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 136,05 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 136,05 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ136,05 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 105,82 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 51,72 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΙΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 84,19 ΚΟΤΙΝΑΣ Χ. ΣΥΜΕΩΝ ως νόμιμος εκπρόσωπος της Σ.ΚΟΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 98,77 ΚΟΤΙΝΑΣ Χ.ΣΥΜΕΩΝως της Σ.ΚΟΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (με τη σημείωση ότι προτιμήθηκε έναντι του υποψήφιου αναδόχου Δ.Διαβάτη, 141

15 που είχε καταθέσει οικ.προσφορά με έκπτωση 1%, διότι η προσφορά του αφορούσε σε ένα λεωφορείο για ένα δρομολόγιο και όχι σε ένα λεωφορείο για δύο δρομολόγια, όπως η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου Δ.Διαβάτη) ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 102,24 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 76,8 ΚΟΤΙΝΑΣ Χ.ΣΥΜΕΩΝως της Σ.ΚΟΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (με τη σημείωση ότι προτιμήθηκε έναντι του υποψήφιου αναδόχου Δ.Διαβάτη που είχε καταθέσει οικ.προσφορά με έκπτωση 1% διότι η προσφορά του αφορούσε σε ένα λεωφορείο για ένα δρομολόγιο και όχι σε ένα λεωφορείο για δύο δρομολόγια, όπως η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου Δ.Διαβάτη) ΚΟΤΙΝΑΣ Χ.ΣΥΜΕΩΝως της Σ.ΚΟΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 151

16 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ76,8 ΕΚΠΤΩΣΗ 10,028% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 56,25 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 126,72 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 112,18 ΕΚΠΤΩΣΗ 5% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ162,44 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 90,49 ΚΟΤΙΝΑΣ Χ.ΣΥΜΕΩΝως της Σ.ΚΟΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΤΣΟΥΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως της ΤΡΑΒΕΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΠΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 112,34 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 129,94 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 136,24 161

17 ΕΚΠΤΩΣΗ 2% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 54,73 ΕΚΠΤΩΣΗ 3% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 124,18 ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως της ΤΡΑΒΕΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΠΕ ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως της ΤΡΑΒΕΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΠΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 4% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 132,77 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 32,9 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 21,24 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 52,96 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 41,22 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 51,89 ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 64,89 ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως της ΤΡΑΒΕΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΠΕ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΑΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 171

18 ΕΚΠΤΩΣΗ 11,04% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 40,28 ΕΚΠΤΩΣΗ 40% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 34,44 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 50,06 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΝΟΣΠΟΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 2β) την ανάθεση εκτέλεσης των δρομολογίων 19, 20, 22 και 23 του εν λόγω διαγωνισμού, στους αναδόχους οι οποίοι θα προκύψουν από την κλήρωση που θα διενεργηθεί ενώπιον της σημερινής Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων. 3. την έγκριση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση των αδιάθετων και νέων δρομολογίων, για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κέρκυρας, για το σχολικό έτος και μέχρι 28/02/2015 σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 41/29261/ και 51/34232/ εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τους ίδιους όρους της υπ αριθμ. πρωτ. οικ /35544/ διακήρυξης, από τη Διεύθυνση Οικονομικού της ΠΙΝ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ Ενώπιον των μελών της Οικονομικής Επιτροπής εμφανίσθηκαν οι κ. Τσιμπούλης Αναστάσιος και κ. Βασιλάκης Φίλιππος, οι οποίοι κατέθεσαν υπεύθυνες δηλώσεις, σύμφωνα με τις οποίες ο κ. Τσιμπούλης Αναστάσιος αποσύρεται από την προσφορά στα δρομολόγια με αριθμό 19 & 20 της υπ αριθμ. πρωτ /35544/ διακήρυξης και ο κ. Βασιλάκης Φίλιππος αποσύρεται από την προσφορά στα δρομολόγια με αριθμό 22 & 23 της υπ αριθμ. πρωτ. Οικ /35544/ διακήρυξης. 181

19 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, το πρακτικό και τις κατατιθέμενες υπεύθυνες δηλώσεις των κ. Τσιμπούλη Αναστασίου και κ. Βασιλάκη Φιλίππου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1) Εγκρίνει το Πρακτικό 6/ της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τον πρόχειρο επαναληπτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με θέμα ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κέρκυρας, για το σχολικό έτος και συγκεκριμένα από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι 28/02/2015 που προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με την υπ αριθμ. Οικ /35544/ διακήρυξη, συνολικού προϋπολογισμού ,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. το οποίο, αφού ελήφθη υπόψη το άρθρο 14 παρ. 1 της με αριθμ. Πρωτ. Οικ /35544/ διακήρυξης, και εγκρίνει τα ακόλουθα, σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό: Α) Την αποδοχή των προσφορών των συμμετεχόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης δηλαδή των κάτωθι: Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ /36061/ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ /36065/ ΜΙΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ /36040/ ΛΙΝΟΣΠΟΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ /36064/ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ /36060/ ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ /36079/ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ /35923/ ΡΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ /36096/ ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως ΤΡΑΒΕΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΠΕ /36094/ ΛΙΝΟΣΠΟΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ /36093/ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ /36088/ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ /36086/ ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ /36081/ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ /36091/ ΤΣΟΥΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ /36089/ ΜΑΝΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ /35688/ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ /35790/ ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ /36062/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ως /36063/ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ /36044/ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 191

20 /35996/ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ /35939/ ΔΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ /35965/ ΒΑΡΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑ /35860/ ΑΓΑΘΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ /35956/ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ως ΑΡΚΟΚΑΛ ΤΡΑΒΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ /36043/ ΚΟΤΙΝΑΣ Χ. ΣΥΜΕΩΝ ως Σ.ΚΟΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Β) Την αποδοχή του κάτωθι πίνακα μειοδοσίας και την ανάδειξη των ακόλουθων μειοδοτών: Α/Α ΤΜΗΜΑ /Ποσοστό έκπτωσης /Τιμές που προσφέρθηκαν σε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 1 1 ΕΚΠΤΩΣΗ 2% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 59,65 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως ΤΡΑΒΕΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΠΕ 2 2 ΕΚΠΤΩΣΗ 2% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 70,45 ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως ΤΡΑΒΕΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΠΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 54,78 ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 52,49 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 69,75 ΕΚΠΤΩΣΗ 3,015% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 73 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 93,10 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣως ΑΡΚΟΚΑΛ ΤΡΑΒΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 202

21 8 13 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 81,11 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 9 14 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 83,95 Πρόεδρος και ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 73,18 Πρόεδρος και ΕΚΠΤΩΣΗ 35% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 114,3 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 81,85 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 81,85 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 73,50 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Πρόεδρος και ΛΙΝΟΣΠΟΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Πρόεδρος και ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 73,50 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 83,28 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 212

22 15 22 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ136,05 Πρόεδρος και ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 136,05 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 136,05 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Πρόεδρος και ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ136,05 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 105,82 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Πρόεδρος και ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 51,72 ΜΙΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 84,19 ΚΟΤΙΝΑΣ Χ. ΣΥΜΕΩΝ ως Σ.ΚΟΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 98,77 ΚΟΤΙΝΑΣ Χ.ΣΥΜΕΩΝως Σ.ΚΟΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (με τη σημείωση ότι προτιμήθηκε έναντι του υποψήφιου αναδόχου Δ.Διαβάτη, που είχε καταθέσει οικ.προσφορά με έκπτωση 1%, διότι η 22

23 προσφορά του αφορούσε σε ένα λεωφορείο για ένα δρομολόγιο και όχι σε ένα λεωφορείο για δύο δρομολόγια, όπως η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου Δ.Διαβάτη) ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 102,24 ΚΟΤΙΝΑΣ Χ.ΣΥΜΕΩΝως Σ.ΚΟΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (με τη σημείωση ότι προτιμήθηκε έναντι του υποψήφιου αναδόχου Δ.Διαβάτη που είχε καταθέσει οικ.προσφορά με έκπτωση 1% διότι η προσφορά του αφορούσε σε ένα λεωφορείο για ένα δρομολόγιο και όχι σε ένα λεωφορείο για δύο δρομολόγια, όπως η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου Δ.Διαβάτη) ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 76,8 ΚΟΤΙΝΑΣ Χ.ΣΥΜΕΩΝως Σ.ΚΟΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ76,8 ΚΟΤΙΝΑΣ Χ.ΣΥΜΕΩΝως Σ.ΚΟΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 10,028% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 56,25 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 126,72 ΤΣΟΥΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 232

24 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 112,18 ΕΚΠΤΩΣΗ 5% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ162,44 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως ΤΡΑΒΕΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΠΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 90,49 Πρόεδρος και ΕΚΠΤΩΣΗ 30% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 112,34 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 129,94 Πρόεδρος και ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 136,24 Πρόεδρος και ΕΚΠΤΩΣΗ 2% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 54,73 ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως ΤΡΑΒΕΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΠΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 3% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 124,18 ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως ΤΡΑΒΕΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΠΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 4% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 132,77 ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως ΤΡΑΒΕΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΠΕ 242

25 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 32,9 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 21,24 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 52,96 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 41,22 ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 51,89 ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 64,89 ΕΚΠΤΩΣΗ 11,04% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 40,28 ΑΓΑΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ 40% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 34,44 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 50,06 ΡΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΝΟΣΠΟΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Γ) Την αποδοχή των υπεύθυνων δηλώσεων των κ. Τσιμπούλη Αναστασίου και κ. Βασιλάκη Φιλίππου, σύμφωνα με τις οποίες ο κ. Τσιμπούλης Αναστάσιος αποσύρεται από την προσφορά στα δρομολόγια με αριθμό 19 & 20 της υπ αριθμ. πρωτ /35544/ διακήρυξης και ο κ. Βασιλάκης Φίλιππος αποσύρεται από την προσφορά στα δρομολόγια με αριθμό 22 & 23 της υπ αριθμ. πρωτ. Οικ /35544/ διακήρυξης. Ως εκ τούτου εγκρίνεται η ανάθεση εκτέλεσης των δρομολογίων 19, 20, 22 και 23 του εν λόγω διαγωνισμού στους κάτωθι αναδόχους: ΛΙΝΟΣΠΟΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ: το με αριθμό 19 δρομολόγιο ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ: το με αριθμό 20 δρομολόγιο ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε: τα με αριθμό 22 και 23 δρομολόγια 2) Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κέρκυρας, για το σχολικό έτος και συγκεκριμένα από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι 28/02/2015, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α ) και την υπ αριθμ. 41/29261/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ : 7ΜΞΘΝ-ΟΒ2), ως ακολούθως: 252

26 Α/Α ΤΜΗΜΑ /Ποσοστό έκπτωσης /Τιμές που προσφέρθηκαν σε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 1 1 ΕΚΠΤΩΣΗ 2% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 59,65 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως ΤΡΑΒΕΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΠΕ 2 2 ΕΚΠΤΩΣΗ 2% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 70,45 ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως ΤΡΑΒΕΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΠΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 54,78 ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 52,49 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 69,75 ΕΚΠΤΩΣΗ 3,015% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 73 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 93,10 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣως ΑΡΚΟΚΑΛ ΤΡΑΒΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 8 13 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 81,11 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 9 14 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 83,95 Πρόεδρος και ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 73,18 Πρόεδρος και 262

27 ΕΚΠΤΩΣΗ 35% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 114,3 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 81,85 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 81,85 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 73,50 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ως ΛΙΝΟΣΠΟΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Πρόεδρος και ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 73,50 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 83,28 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ136,05 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Πρόεδρος και ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 136,05 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 136,05 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Πρόεδρος και ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ136,05 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 272

28 17 24 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 105,82 Πρόεδρος και ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 51,72 ΜΙΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 84,19 ΚΟΤΙΝΑΣ Χ. ΣΥΜΕΩΝ ως Σ.ΚΟΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 98,77 ΚΟΤΙΝΑΣ Χ.ΣΥΜΕΩΝως Σ.ΚΟΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (με τη σημείωση ότι προτιμήθηκε έναντι του υποψήφιου αναδόχου Δ.Διαβάτη, που είχε καταθέσει οικ.προσφορά με έκπτωση 1%, διότι η προσφορά του αφορούσε σε ένα λεωφορείο για ένα δρομολόγιο και όχι σε ένα λεωφορείο για δύο δρομολόγια, όπως η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου Δ.Διαβάτη) ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 102,24 ΚΟΤΙΝΑΣ Χ.ΣΥΜΕΩΝως Σ.ΚΟΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (με τη σημείωση ότι προτιμήθηκε έναντι του υποψήφιου αναδόχου Δ.Διαβάτη που είχε καταθέσει οικ.προσφορά με 282

29 έκπτωση 1% διότι η προσφορά του αφορούσε σε ένα λεωφορείο για ένα δρομολόγιο και όχι σε ένα λεωφορείο για δύο δρομολόγια, όπως η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου Δ.Διαβάτη) ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 76,8 ΚΟΤΙΝΑΣ Χ.ΣΥΜΕΩΝως Σ.ΚΟΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ76,8 ΚΟΤΙΝΑΣ Χ.ΣΥΜΕΩΝως Σ.ΚΟΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 10,028% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 56,25 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 126,72 ΤΣΟΥΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 112,18 ΕΚΠΤΩΣΗ 5% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ162,44 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως ΤΡΑΒΕΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΠΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 90,49 Πρόεδρος και ΕΚΠΤΩΣΗ 30% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 112,34 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Πρόεδρος 292

30 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 129,94 και ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 136,24 Πρόεδρος και ΕΚΠΤΩΣΗ 2% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 54,73 ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως ΤΡΑΒΕΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΠΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 3% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 124,18 ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως ΤΡΑΒΕΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΠΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 4% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 132,77 ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως ΤΡΑΒΕΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΠΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 32,9 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 21,24 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 52,96 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 41,22 ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 51,89 ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 64,89 ΕΚΠΤΩΣΗ 11,04% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 40,28 ΑΓΑΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 303

31 ΕΚΠΤΩΣΗ 40% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 34,44 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 50,06 ΡΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΝΟΣΠΟΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 3) Εγκρίνει τη διαδικασία με διαπραγμάτευση των αδιάθετων και νέων δρομολογίων, για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κέρκυρας, για το σχολικό έτος και μέχρι 28/02/2015 σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 41/29261/ και 51/34232/ εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τους ίδιους όρους της υπ αριθμ. πρωτ. οικ /35544/ διακήρυξης, από τη Διεύθυνση Οικονομικού της ΠΙΝ. Το Πρακτικό 6/ της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τον πρόχειρο επαναληπτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με θέμα ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κέρκυρας, για το σχολικό έτος και συγκεκριμένα από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι 28/02/2015, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού. H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό / ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Θεόδωρος Γαλιατσάτος ΤΑ ΜΕΛΗ Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη Διονύσιος Μπάστας Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος Θεόδωρος Καμπίτσης Ευστάθιος Σωτήριος Κουρής Γεώργιος Τσιλιμιδός Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δήμητρα Μαρία Γκίνη 313

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 847-36/09-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 656-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 294-16/12-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 174-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 123-07/03-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 800-34/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 750-32/13-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 6/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 844-6/09-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 590-22/16-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 237-13/21-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 500-26/021-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/25-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/25-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/25-0-203 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 738-25/25-0-203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 197-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 47-02/20-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 45-02/20-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 774-33/18-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/14-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/14-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/14-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 675-26/14-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 157-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 251-09/09-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 600-23/25-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 630-23/25-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 128-07/03-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 524-27/28-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 199-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΕΠΙΤΡΟΠ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 749-32/13-11-2014 ΠΕΡΙΛΨ: Ορισμός δικηγόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 369-19/03-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 321-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 05/17-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 05/17-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/7-0-05 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 9-05/7-0-05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 784-39/03-11-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 693-27/21-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 171-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 203-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 190-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 639-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 782-34/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 298-16/12-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 348-14/30-05-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 438-23/30-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 648-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 719-31/04-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 444-23/30-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 888-38/29-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/12-01-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 14-02/12-01-2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 29/21-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 29/21-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 29/21-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 553-29/21-08-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 313-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 463-24/09-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-0-204 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 672-25/07-0-204 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 364-19/03-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 414-16/20-06-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 864-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 400-21/16-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 849-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/21-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/21-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/21-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 498-26/21-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ματαίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 826-36/09-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 418-16/28-06-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/06-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/06-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/06-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 277-15/06-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/11-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/11-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/-06-203 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 367-5/-06-203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 183-06/17-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/25-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 726-25/25-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 402-21/16-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 326-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 475-24/09-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 33/15-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 660-33/15-09-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 284-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 372-19/03-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 587-22/16-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 567-20/30-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 515-27/28-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 449-23/30-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 0/0-0-05 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 5-0/0-0-05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 188-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 553-20/29-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 616-21/17-09-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 196-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 418-22/22-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 443-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 390-13/11-06-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 163-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 42/17-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 42/17-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 42/17-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 849-42/17-11-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 302-16/12-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 161-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 283-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 29/30-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 29/30-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 29/30-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 694-29/30-10-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 696-27/21-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 46/10-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 46/10-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 46/10-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 934-46/10-12-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 14/30-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 14/30-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 262-14/30-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 432-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 778-33/18-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 08/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 08/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 08/01-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 222-08/01-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 396-13/11-06-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ματαίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/04-09-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 575-22/04-09-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/11-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 377-15/11-06-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 53-03/30-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 186-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 531-28/04-08-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/29-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/29-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/29-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 304-12/29-05-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 441-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 863-36/28-12-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 511-18/07-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 193-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα