Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης κατηγοριοποιούνται σύµφωνα µε τα παρακάτω:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης κατηγοριοποιούνται σύµφωνα µε τα παρακάτω:"

Transcript

1 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ (στις 08/06/2017) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β Κύκλος του ΕΠΑνΕΚ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ η Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής: 05/07/2017 Η ηλεκτρονική υποβολή µπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής: 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 05/07/ Λήξη 09/08/2017 2η περίοδος υποβολής: Έναρξη 06/09/ Λήξη 11/10/2017 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 08/11/ Λήξη 13/12/2017 στις οποίες ο ανωτέρω προϋπολογισµός κατανέµεται ισόποσα Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου υνητικών ικαιούχων. Επισηµαίνεται, ότι οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται πριν την Απόφαση Ένταξης είναι επιλέξιµες εφόσον πληρούνται όλες οι τυπικές προϋποθέσεις συµµετοχής στη ράση. Το Πρόγραµµα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Β Κύκλος» αφορά στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων, είτε µισθωτών, είτε αυτοαπασχολούµενων, για την έναρξη / υποστήριξη της άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας συναφούς µε την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελµατικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελµατικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισµού) και δεν χρησιµοποιείται µε οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα). ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι δυνητικοί δικαιούχοι/ωφελούµενοι έχουν δικαίωµα υποβολής σε µία (1) ΜΟΝΟ περίοδο υποβολής αιτήσεων χρηµατοδότησης (ανεξαρτήτως της ένταξης ή µη του υποβληθέντος επιχειρηµατικού σχεδίου), επί ποινής απόρριψης όλων των τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων. Επιπροσθέτως, δυνητικοί δικαιούχοι/ωφελούµενοι οι οποίοι συµµετέχουν σε επιχειρηµατικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Α κύκλου της ράσης, δεν έχουν δικαίωµα υποβολής στο πλαίσιο του Β κύκλου της ράσης, επί ποινής απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης χρηµατοδότησης στο Β κύκλο της ράσης. Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ενισχύονται: Α) Άνεργοι ή Μισθωτοί (κατά την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης) για την έναρξη της άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας συναφούς µε την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) καθώς και Β) Υφιστάµενες Ατοµικές Επιχειρήσεις (Αυτοαπασχολούµενοι) που ασκούν ήδη συναφή µε την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελµατική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες µεταξύ αυτών. Προϋπόθεση για την ενίσχυσή τους είναι η οργάνωση της δραστηριότητάς τους σε αυτοτελείς επαγγελµατικούς χώρους. Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης κατηγοριοποιούνται σύµφωνα µε τα παρακάτω: Κατηγορία ικαιούχων Α (60% του προϋπολογισµού της ράσης) Νέες Επιχειρήσεις που συστήνονται από τις παρακάτω κατηγορίες ωφελούµενων πτυχιούχων 3-βάθµιας Εκπαίδευσης οι οποίοι κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης είναι: Άνεργοι, εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ ή Μισθωτοί (πλήρους ή µερικής ή εποχιακής απασχόλησης) ή Σελίδα - 1 / 10

2 Υφιστάµενοι Ατοµικοί Επιχειρηµατίες (Αυτοαπασχολούµενοι) οι οποίοι κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιµο και συναφή µε την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑ και οι οποίοι θα διακόψουν την Υφιστάµενη Ατοµική τους Επιχείρηση για τη συµµετοχή τους σε δηµιουργία συνεργατικού σχήµατος (εταιρείας) µαζί µε Ανέργους ή/και Μισθωτούς. Συνεργασίες µεταξύ των ωφελούµενων της κατηγορίας ικαιούχων Α: Πριµοδοτείται η σύσταση συνεργαζόµενων σχηµάτων (εταιρειών) µε τη µορφή πολύ µικρών επιχειρήσεων, στις οποίες θα συµµετέχουν ωφελούµενοι από την προαναφερόµενη Κατηγορία ικαιούχων Α, µε την προϋπόθεση της συµµετοχής τους µε ίσα εταιρικά µερίδια. Κατηγορία ικαιούχων Β (40% του προϋπολογισµού της ράσης) Υφιστάµενοι Ατοµικοί Επιχειρηµατίες (Αυτοαπασχολούµενοι) οι οποίοι κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιµο και συναφή µε την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑ, καθώς και νέα εταιρικά σχήµατα (επιχειρήσεις) που συστήνονται αποκλειστικά από τους προαναφερθέντες Υφιστάµενους Ατοµικούς Επιχειρηµατίες οι οποίοι θα διακόψουν την Υφιστάµενη Ατοµική τους Επιχείρηση. Συνεργασίες µεταξύ των ωφελούµενων της κατηγορίας ικαιούχων Β: Πριµοδοτείται η σύσταση συνεργαζόµενων σχηµάτων (εταιρειών) µε τη µορφή πολύ µικρών επιχειρήσεων, στις οποίες θα συµµετέχουν ωφελούµενοι από την προαναφερόµενη Κατηγορία ικαιούχων Β, µε την προϋπόθεση της συµµετοχής τους µε ίσα εταιρικά µερίδια. Επισηµαίνεται ότι τα νέα επιχειρηµατικά σχήµατα που συστήνονται αποκλειστικά και µόνο, από Υφιστάµενους Ατοµικούς Επιχειρηµατίες κατά την υποβολή, θα εντάσσονται στην Κατηγορία ικαιούχων Β. ιευκρινίζεται ότι καθ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου, οι ωφελούµενοι / δικαιούχοι των Κατηγοριών Α και Β θα πρέπει να διαθέτουν µόνο συναφείς µε την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), επιλέξιµους ΚΑ και επιπλέον να µην έχουν σχέση Μισθωτής Εργασίας και να µη λαµβάνουν Σύνταξη Γήρατος. Ο περιορισµός της µισθωτής εργασίας δεν ισχύει µόνο στις περιπτώσεις των εταίρων/µελών ΚΟΙΝΣΕΠ οι οποίοι θα απασχολούνται ως µισθωτοί αποκλειστικά και µόνο σε αυτές τις επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) που θα επιχορηγηθούν από τη ράση. Οι ωφελούµενοι/δικαιούχοι των Κατηγοριών Α & Β που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να πληρούν (επί ποινής απόρριψης των υποβληθεισών Αιτήσεων Χρηµατοδότησης) σωρευτικά τα ακόλουθα: Ωφελούµενοι που υποβάλλουν αίτηση χρηµατοδότησης µε την ιδιότητα του Ανέργου ή του Μισθωτού: 1. Φυσικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει µετά την 01/01/1995 το πρώτο πτυχίο τους από σχολή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιµης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισµένη από το ΟΑΤΑΠ) ή να είναι κάτοχοι βεβαίωσης περί αναγνωρισµένων επαγγελµατικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Σε κάθε περίπτωση κατά την υποβολή της αίτησης, να είναι κάτοχοι πτυχίου σχολής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιµης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισµένη από τον.ο.α.τ.α.π.) ή βεβαίωσης περί αναγνωρισµένων επαγγελµατικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, συναφούς µε την δραστηριότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου. Επίσης, γίνονται δεκτά πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού οι οποίες είναι αναγνωρισµένες από το Υπουργείο Πολιτισµού ως τριτοβάθµιες, καθώς και οι απόφοιτοι µουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισµένων από το Κράτος. 2. Κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει οι ωφελούµενοι να είναι είτε άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ, είτε µισθωτοί (πλήρους ή µερικής ή εποχιακής απασχόλησης). 3. Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ). 4. Ο µέσος όρος του εισοδήµατος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 (όπως απεικονίζεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης ιοικητικού Προσδιορισµού Φόρου/Εκκαθαριστικού), να Σελίδα - 2 / 10

3 µην υπερβαίνει, ανάλογα µε την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος του 2015, τις ,00 για το ατοµικό εισόδηµα ή τις ,00 για το οικογενειακό εισόδηµα. 5. Να δραστηριοποιηθούν επαγγελµατικά σε δραστηριότητα συναφή µε την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά µε µία από τις ακόλουθες επιχειρηµατικές µορφές: Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε, Ατοµική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ή Συνεταιρισµό. Στα επαγγέλµατα όπου ειδικό νοµικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νοµικού προσώπου ορισµένης µόνο µορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν. 4038/2012), ο νοµικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιµη µορφή νοµικού προσώπου για τη ράση. 6. Να κάνουν έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ σε συναφείς µε την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑ και σε επιλέξιµους Κωδικούς Αριθµούς ραστηριότητας (Κ.Α ), όπως αυτοί ορίζονται στον Οδηγό του Προγράµµατος. Οι εν λόγω ΚΑ θα πρέπει να διατηρηθούν καθ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑ κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ επιλέξιµοι και συναφείς µε την ειδικότητα του δικαιούχου. 7. Να κάνουν έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελµατικό χώρο και σε µία (1) µόνο επαγγελµατική εγκατάσταση (µια έδρα επιχειρηµατικής εγκατάστασης, χωρίς υποκαταστήµατα). εν επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστήµατος καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου, επί ποινής ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης και επιστροφής της ηµόσιας Χρηµατοδότησης που τυχόν έχει ληφθεί. 8. Να λειτουργήσουν νόµιµα εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 9. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης από αυτή τη ράση, να µην υπερβαίνει το ποσό των ευρώ (ή ευρώ για τον τοµέα των µεταφορών) µέσα σε µία τριετία (τρέχον ηµερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούµενα ηµερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόµου δικαιώµατος της ενίσχυσης. 10. Να µην έχουν ενταχθεί σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα µε την ιδιότητα του ατοµικού επιχειρηµατία/επιτηδευµατία ή του εταίρου σε επιχορηγούµενη εταιρεία, από την 1/1/2013 µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, πλην προγραµµάτων κατάρτισης (σε επίπεδο φυσικού προσώπου). Εφόσον το επιχειρηµατικό τους σχέδιο ενταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης µέχρι και την ηµεροµηνία ένταξής τους δεν έχουν ενταχθεί σε άλλα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ή/και έγγραφη παραίτησή τους από αίτηση χρηµατοδότησής τους από άλλα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, εάν αυτή βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης. Η αίτηση θα πρέπει να φέρει σφραγίδα γνωστοποίησης από την οικεία ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ή τον αρµόδιο ΕΦ. ιευκρινίζεται ότι δυνητικός δικαιούχος που έχει απενταχθεί και δεν έχει χρηµατοδοτηθεί από συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα στο οποίο είχε ενταχθεί κατά την εξεταζόµενη περίοδο, µπορεί να συµµετάσχει στη ράση, εφόσον έχει εκδοθεί µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης η απόφαση απένταξής του. 11. Κάθε επιλέξιµο φυσικό πρόσωπο να συµµετέχει στην υποβολή µίας (1) και µόνο αίτησης χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, ως εταίρος), επί ποινής απόρριψης όλων των τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων. 12. Κάθε δυνητικός δικαιούχος/ωφελούµενος, έχει δικαίωµα υποβολής σε µία (1) µόνο από τις ράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες έχουν δηµοσιευθεί προσκλήσεις εντός του έτους 2017, ανεξάρτητα εάν η αίτησή του αφορά σε άλλο ή πολύ περισσότερο στο ίδιο επιχειρηµατικό σχέδιο. 13. Κάθε δυνητικός δικαιούχος/ωφελούµενος, έχει δικαίωµα υποβολής σε µια µόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας ράσης, επί ποινής απόρριψης όλων των τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων. Επιπροσθέτως, δυνητικοί δικαιούχοι/ωφελούµενοι οι οποίοι συµµετέχουν σε επιχειρηµατικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Α κύκλου της ράσης, δεν έχουν δικαίωµα υποβολής στο πλαίσιο του Β κύκλου της ράσης, επί ποινής απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης χρηµατοδότησης στο Β κύκλο της ράσης. Η ΕΥ ΕΠΑνΕΚ/ο ΕΦΕΠΑΕ επιφυλάσσεται για τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται από τον δικαιούχο. 14. Να µη λαµβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης και καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου, όπως επίσης και να µην έχουν σχέση µισθωτής εργασίας καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου. Ο περιορισµός της µισθωτής εργασίας δεν ισχύει µόνο στις περιπτώσεις των εταίρων / µελών (ΚΟΙΝΟΣΕΠ) που θα επιχορηγηθούν από τη δράση. 15. Να µη συµµετέχουν µε την ιδιότητα του εταίρου/µετόχου και να µην ασκούσαν ή να ασκήσουν κυριαρχική επιρροή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής από την 01/01/2015 και Σελίδα - 3 / 10

4 καθ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου. ιευκρινίζεται ότι η κατοχή µετοχών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ή σε Χρηµατιστήρια της αλλοδαπής, για επενδυτικούς σκοπούς, δεν εµπίπτει στο συγκεκριµένο περιορισµό. 16. Να µην έχουν και την ιδιότητα του Ατοµικού Επιχειρηµατία κατά την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης και να µην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας (ως ατοµικοί επιχειρηµατίες) από την 01/01/2017 και µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης. Ωφελούµενοι που υποβάλλουν αίτηση χρηµατοδότησης µε την ιδιότητα του Υφιστάµενου Ατοµικού Επιχειρηµατία (Αυτοαπασχολούµενου): 1. Φυσικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει µετά την 01/01/1995 το πρώτο πτυχίο τους από σχολή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιµης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισµένη από το ΟΑΤΑΠ) ή να είναι κάτοχοι βεβαίωσης περί αναγνωρισµένων επαγγελµατικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Σε κάθε περίπτωση κατά την υποβολή της αίτησης, να είναι κάτοχοι πτυχίου σχολής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιµης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισµένη από τον.ο.α.τ.α.π.) ή βεβαίωσης περί αναγνωρισµένων επαγγελµατικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, συναφούς µε την δραστηριότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου. Επίσης, γίνονται δεκτά πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού οι οποίες είναι αναγνωρισµένες από το Υπουργείο Πολιτισµού ως τριτοβάθµιες, καθώς και οι απόφοιτοι µουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισµένων από το Κράτος. 2. Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) 3. Ο µέσος όρος του εισοδήµατος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 (όπως απεικονίζεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης ιοικητικού Προσδιορισµού Φόρου/Εκκαθαριστικού), να µην υπερβαίνει, ανάλογα µε την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος του 2015, τις ,00 για το ατοµικό εισόδηµα ή τις ,00 για το οικογενειακό εισόδηµα. 4. Ο µέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηµατική δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 (όπως απεικονίζεται στον κωδικό 551 του πίνακα ΣΤ του εντύπου Ε3) να µην υπερβαίνει τις Να µην έχουν σχέση µισθωτής εργασίας και να µη λαµβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης και καθ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου. Ο περιορισµός της µισθωτής εργασίας δεν ισχύει µόνο στις περιπτώσεις των εταίρων/µελών ΚΟΙΝΣΕΠ οι οποίοι θα απασχολούνται ως µισθωτοί αποκλειστικά και µόνο σε αυτές τις επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) που θα επιχορηγηθούν από τη ράση. 6. Να έχουν πραγµατοποιήσει την πρώτη έναρξη της Ατοµικής Επιχείρησής τους µετά την 01/01/1995 (Ηµεροµηνία έναρξης στη ΟΥ) έως και την ηµεροµηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής κάθε περιόδου υποβολών στο πλαίσιο της παρούσας ράσης. 7. Μετά την 01/01/2006 και µέχρι και την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης να δραστηριοποιούνται συνεχόµενα ως Ατοµικοί Επιχειρηµατίες σε έναν τουλάχιστον επιλέξιµο και συναφή µε την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑ. Μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑ δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιµοι και συναφείς µε την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών). Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑ κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ επιλέξιµοι και συναφείς µε την ειδικότητα του δικαιούχου. 8. Να έχουν επιχειρηµατική δραστηριότητα σε µια (1) µόνο επαγγελµατική εγκατάσταση (µια έδρα επιχειρηµατικής εγκατάστασης, χωρίς υποκαταστήµατα) κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής κάθε περιόδου και έως τη λήξη της περιόδου υλοποίησης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου. εν επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστήµατος καθ όλη τη περίοδο υλοποίησης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου, επί ποινής ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης και επιστροφής της ηµόσιας Χρηµατοδότησης που τυχόν έχει ληφθεί. 9. Να λειτουργούν νόµιµα εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 10. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης από αυτή τη ράση, να µην υπερβαίνει το ποσό των ευρώ (ή ευρώ για τον τοµέα των µεταφορών) µέσα σε µία τριετία (τρέχον ηµερολογιακό Σελίδα - 4 / 10

5 έτος και τα δύο (2) προηγούµενα ηµερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόµου δικαιώµατος της ενίσχυσης. 11. Να µην έχουν ενταχθεί σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα µε την ιδιότητα του ατοµικού επιχειρηµατία/επιτηδευµατία ή του εταίρου σε επιχορηγούµενη εταιρεία, από την 01/01/2013 µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, πλην προγραµµάτων κατάρτισης (σε επίπεδο φυσικού προσώπου). Εφόσον το επιχειρηµατικό τους σχέδιο ενταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης µέχρι και την ηµεροµηνία ένταξής τους δεν έχουν ενταχθεί σε άλλα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ή/και έγγραφη παραίτησή τους από αίτηση χρηµατοδότησής τους από άλλα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, εάν αυτή βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης. Η αίτηση θα πρέπει να φέρει σφραγίδα γνωστοποίησης από την οικεία ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ή τον αρµόδιο ΕΦ. ιευκρινίζεται ότι δυνητικός δικαιούχος που έχει απενταχθεί και δεν έχει χρηµατοδοτηθεί από συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα στο οποίο είχε ενταχθεί κατά την εξεταζόµενη περίοδο, µπορεί να συµµετάσχει στη ράση, εφόσον έχει εκδοθεί µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης η απόφαση απένταξής του. 12. Κάθε επιλέξιµο φυσικό πρόσωπο να συµµετέχει στην υποβολή µίας (1) και µόνο αίτησης χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος), επί ποινής απόρριψης όλων των τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων. 13. Κάθε δυνητικός δικαιούχος/ωφελούµενος, έχει δικαίωµα υποβολής σε µία µόνο από τις ράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες έχουν δηµοσιευθεί προσκλήσεις εντός του έτους 2017, ανεξάρτητα εάν η αίτησή του αφορά σε άλλο ή πολύ περισσότερο στο ίδιο επιχειρηµατικό σχέδιο. 14. Κάθε δυνητικός δικαιούχος/ωφελούµενος, έχει δικαίωµα υποβολής σε µία (1) µόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας ράσης, επί ποινής απόρριψης όλων των τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων. Επιπροσθέτως, δυνητικοί δικαιούχοι/ωφελούµενοι οι οποίοι συµµετέχουν σε επιχειρηµατικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Α κύκλου της ράσης, δεν έχουν δικαίωµα υποβολής στο πλαίσιο του Β κύκλου της ράσης, επί ποινής απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης χρηµατοδότησης στο Β κύκλο της ράσης. Η ΕΥ ΕΠΑνΕΚ/ο ΕΦΕΠΑΕ επιφυλάσσεται για τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται από τον δικαιούχο. 15. Να µη συµµετέχουν µε την ιδιότητα του εταίρου/µετόχου και να µην ασκούσαν ή να ασκήσουν κυριαρχική επιρροή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής από την 01/01/2015 και καθ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου. ιευκρινίζεται ότι η κατοχή µετοχών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ή σε Χρηµατιστήρια της αλλοδαπής, για επενδυτικούς σκοπούς, δεν εµπίπτει στο συγκεκριµένο περιορισµό. Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συµµετοχής (επί ποινής απόρριψης των υποβληθεισών αιτήσεων χρηµατοδότησης) ισχύει και στην περίπτωση των συνεργασιών µεταξύ ωφελούµενων, για κάθε ωφελούµενο/εταίρο ξεχωριστά. Συνεργασίες µεταξύ ωφελούµενων από την ίδια ή και από τις δύο ανωτέρω κατηγορίες: Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Οι συνεργαζόµενοι ωφελούµενοι/εταίροι θα πρέπει να συστήσουν Εταιρεία που θα έχει µια από τις ακόλουθες νοµικές µορφές: Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. Ι.Κ.Ε., καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ή Συνεταιρισµό. Στα επαγγέλµατα όπου ειδικό νοµικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νοµικού προσώπου ορισµένης µόνο µορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν. 4038/2012), ο νοµικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιµη µορφή νοµικού προσώπου για τη ράση. 2. Οι συνεργαζόµενοι ωφελούµενοι/εταίροι θα πρέπει να συµµετέχουν µε ίσα εταιρικά µερίδια 3. Στην περίπτωση όπου Αυτοαπασχολούµενοι συµµετέχουν σε συνεργατικά σχήµατα για τη δηµιουργία νέας εταιρείας, θα πρέπει να έχουν διακόψει την Υφιστάµενη Ατοµική Επιχειρηµατική τους δραστηριότητα µέχρι την ηµεροµηνία προσκόµισης των δικαιολογητικών ένταξης. 4. Στην περίπτωση όπου Αυτοαπασχολούµενοι συµµετέχουν σε συνεργατικά σχήµατα για τη δηµιουργία νέας εταιρείας µαζί µε ωφελούµενους που έχουν την ιδιότητα του Ανέργου ή του Μισθωτού, το νέο επιχειρηµατικό σχήµα θα εντάσσεται στην κατηγορία ικαιούχων Α (Νέες Επιχειρήσεις). Στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούµενοι συµµετέχουν σε συνεργατικά σχήµατα για τη δηµιουργία νέας εταιρείας µαζί µε άλλους αυτοαπασχολούµενους, το νέο επιχειρηµατικό σχήµα θα εντάσσεται στην κατηγορία ικαιούχων Β (Υφιστάµενες Επιχειρήσεις). Σελίδα - 5 / 10

6 5. Αποκλείονται οι συνεργασίες (σύσταση εταιρείας) Φυσικών Προσώπων τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηµατικού σχεδίου είναι µεταξύ τους είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς Α και Β βαθµού (εξ αίµατος και εξ αγχιστείας). 6. εν επιτρέπονται οι συµπράξεις - ενώσεις ατοµικών επιχειρήσεων. Υπογραµµίζεται ότι όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιµότητας και συµµετοχής στη δράση. Η µη ικανοποίηση, η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκµηρίωση κάθε µίας εξ αυτών, αποτελεί συνθήκη απόρριψης του επιχειρηµατικού σχεδίου. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ / ΕΡΓΩΝ Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ενισχύονται Επιχειρηµατικά Σχέδια Συνολικού Προϋπολογισµού από έως Το ανώτατο ύψος του Προϋπολογισµού των αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήµα. Ειδικότερα: για συνεργασία δύο (2) δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισµός µπορεί να ανέλθει έως , ενώ για συνεργασία τριών (3) ή περισσοτέρων δικαιούχων, αυτός µπορεί να ανέλθει έως Σε περίπτωση που το επιχειρηµατικό σχέδιο προβλέπει τη δηµιουργία νέας / νέων θέσης / θέσεων εργασίας (ΝΘΕ), η δαπάνη της κατηγορίας αυτής περιλαµβάνεται στον επιλέξιµο συνολικό προϋπολογισµό. Στην περίπτωση που το επιχειρηµατικό σχέδιο διαθέτει προϋπολογισµό µικρότερο από το ποσό των τότε αυτό κρίνεται µη επιλέξιµο εξ αρχής και δεν µπορεί να υποβληθεί. Στην περίπτωση που το επιχειρηµατικό σχέδιο έχει προϋπολογισµό µεγαλύτερο των (ή αντίστοιχα µεγαλύτερο προϋπολογισµό των ή ), το ποσό πέραν της ηµόσιας Χρηµατοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισµού, θεωρείται ιδιωτική συµµετοχή για την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου και δεν συγχρηµατοδοτείται. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείµενο αξιολόγησης και παρακολούθησης - ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επιχειρηµατικού σχεδίου και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους. Οι τελικά Πιστοποιηµένες απάνες ΕΝ δύναται να είναι κάτω του ποσού των ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ / ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ Το ποσοστό ενίσχυσης για ΟΛΕΣ Περιφέρειες (για το Σύνολο των Περιφερειών της Χώρας) ορίζεται στο 100% των επιλέξιµων δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ / ΕΡΓΩΝ Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου υνητικών ικαιούχων. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Οι δαπάνες που αφορούν στην υλοποίηση των Επιχειρηµατικών Σχεδίων θεωρούνται επιλέξιµες, εφόσον: εµπίπτουν στις επιλέξιµες κατηγορίες ενέργειας δαπάνης είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο Τεχνικό Παράρτηµα πραγµατοποιούνται εντός της επιλέξιµης χρονικής περιόδου είναι νόµιµες και κανονικές διενεργούνται µε βάση την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, ήτοι σύµφωνα µε τις αρχές της οικονοµίας, της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας. τεκµηριώνονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. λογιστικοποιούνται κατάλληλα. Σελίδα - 6 / 10

7 Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου υνητικών ικαιούχων. Επισηµαίνεται, ότι οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται πριν την Απόφαση Ένταξης είναι επιλέξιµες εφόσον πληρούνται όλες οι τυπικές προϋποθέσεις συµµετοχής στη ράση. Α/Α Κατηγορία Ενέργειας απάνης Μέγιστο Επιλέξιµο Ποσοστό - Ποσό στον Προϋπολογισµό του Επιχειρηµατικού Σχεδίου 1. Λειτουργικά Έξοδα (ενοίκια επαγγελµατικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισµού, 60% σταθερής και κινητής επαγγελµατικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρµανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες φιλοξενίας σε θερµοκοιτίδες, κ.ά.) 2. απάνες για Αµοιβές Τρίτων (νοµικής, συµβουλευτικής, λογιστικής 20% υποστήριξης, υπηρεσίες θερµοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηµατικού σχεδίου και Εξειδικευµένα Σεµινάρια Επαγγελµατικής Κατάρτισης, κ.ά.) Η αµοιβή για την Σύνταξη, Υποβολή και Παρακολούθηση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου ΕΝ µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των Οι αµοιβές Νοµικής & Λογιστικής Υποστήριξης, ΕΝ µπορεί να υπερβαίνουν το ποσό των (είτε µεµονωµένα, είτε συνολικά). 3. απάνες Προβολής, ικτύωσης και Συµµετοχής σε Εκθέσεις 10% Το κόστος του Σχεδιασµού και της Κατασκευής Εταιρικής Ιστοσελίδας στο πλαίσιο της προβολής και διαφήµισης της επιχείρησης, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις Σηµειώνεται ότι η δαπάνη θα θεωρηθεί επιλέξιµη µόνο εφόσον πληροί τις προδιαγραφές προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ. 4. Προµήθεια Αναλωσίµων 15% 5. Ασφαλιστικές Εισφορές ικαιούχου (επιχειρηµατία / εταίρων) 30% 6. Μισθολογικό Κόστος για νέα / ες θέση / εις εργασίας (Νέα Θέσης Εργασίας ΝΘΕ) Στο µισθολογικό κόστος της ΝΘΕ συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές. Το κόστος αυτό θα πρέπει να είναι εύλογο και ανάλογο µε τη διάρκεια απασχόλησης και δεν µπορεί να ξεπεράσει τις ανά ΕΜΕ νέα / ες θέση / εις εργασίας. 7. Αποσβέσεις Παγίων / Χρηµατοδοτική Μίσθωση Εξοπλισµού Αποσβέσεις Παγίων f Αφορά Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων (ενσώµατων και άυλων) που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά εντός της χρονικής περιόδου υλοποίησης της πράξης και που υπολογίζονται µε τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες. ιευκρινίζεται ότι είναι επιλέξιµες οι δαπάνες ολοσχερούς (100%) απόσβεσης παγίων στοιχείων τα οποία σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία δύνανται να αποσβένονται πλήρως εντός του έτους στο οποίο αποκτήθηκαν (αξία αγοράς ανά τεµάχιο κάτω των χωρίς ΦΠΑ). 8. Αγορά / Χρηµατοδοτική Μίσθωση Εξοπλισµού / ιαµόρφωση Εσωτερικού Χώρου Μικρής Κλίµακας Αγορά 1 Στην περίπτωση αυτή είναι επιλέξιµο το κόστος αγοράς εξοπλισµού µε την υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης για 3-ετία (3) έτη µετά από την τελική πληρωµή της δηµόσιας δαπάνης (χρήση ρήτρας ευελιξίας - άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 11303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΠΑΣΥΥ ). Χρηµατοδοτική Μίσθωση Εξοπλισµού f Σύµφωνα µε το άρθρο 19 της ΥΥΑΕΚΕ (ΥΠΑΣΣΥ ). Ο Εξοπλισµός ΠΡΕΠΕΙ να έχει εξοφληθεί πλήρως µέχρι την λήξη του Επενδυτικού Έργου. Η αµοιβή για την ιαµόρφωση Εσωτερικού Χώρου Μικρής Κλίµακας ΕΝ µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των % ΕΚΤ (χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας) 40% ΕΚΤ µε χρήση ρήτρας ευελιξίας Σελίδα - 7 / 10

8 ιευκρινίζεται ότι: Τα ποσοστά / ποσά που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα είναι τα µέγιστα επιτρεπτά για κάθε κατηγορία δαπάνης και αφορούν στο Συνολικό Προϋπολογισµό του Υποβαλλόµενου Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Οι ανωτέρω κατηγορίες δαπανών αποτελούν τις διαθέσιµες επιλογές κατηγοριοποίησης των δαπανών κάθε επιχειρηµατικού σχεδίου, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αίτησης χρηµατοδότησης. Η συγκεκριµένη κατηγοριοποίηση αποτελεί το µέγιστο ζητούµενο επίπεδο ανάλυσης των δαπανών του επιχειρηµατικού σχεδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής υποβολής, χωρίς να απαιτείται η περαιτέρω ανάλυση τους, σε επίπεδο µεµονωµένων δαπανών/τιµολογίων. Συνεπώς, η νοµιµότητα και κανονικότητα, η επιλεξιµότητα και το εύλογο του κόστους κάθε µεµονωµένης δαπάνης/τιµολογίου, θα κρίνεται κατά το στάδιο υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου και µεταγενέστερα (διαδικασία επαληθεύσεων, έλεγχοι από αρµόδια Εθνικά και Ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, κλπ.). Σε περίπτωση χρήσης της κατηγορίας απάνης 8 (Αγορά / Χρηµατοδοτική Μίσθωση Εξοπλισµού / ιαµόρφωση Εσωτερικού Χώρου Μικρής Κλίµακας) υπάρχει υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης και για δύο (2) έτη µετά από την τελική πληρωµή της δηµόσιας δαπάνης. Για τις επιχειρήσεις που δεν ενεργοποιούν τη συγκεκριµένη κατηγορία δαπανών και συνεπακόλουθα και τη χρήση ρήτρας ευελιξίας, υπάρχει υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης και για ένα (1) έτος, µετά από την τελική πληρωµή της δηµόσιας δαπάνης. Οι απάνες Ενοικίου ΕΝ είναι επιλέξιµες εφόσον ο µισθωτής είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθµού (εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας) µε τον εκµισθωτή. Σε περίπτωση σύστασης νοµικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που ο εκµισθωτής είναι νοµικό πρόσωπο, ο εν λόγω περιορισµός καταλαµβάνει και όλους τους εταίρους/µετόχους (φυσικά πρόσωπα) του εκµισθωτή σε σχέση µε το δικαιούχο/µισθωτή (είτε ως φυσικά πρόσωπα, είτε ως εταίροι/µέτοχοι του νοµικού προσώπου). Η δαπάνη της ΝΘΕ ΕΝ είναι επιλέξιµη εφόσον ο εργαζόµενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθµού (εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας) µε τον εργοδότη δικαιούχο του Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Σε περίπτωση σύστασης νοµικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους. Η νέα θέση εργασίας (ΝΘΕ) σε καµία περίπτωση δε µπορεί να αφορά σε εταίρο της επιχορηγούµενης επιχείρησης (π.χ. το µισθολογικό κόστος εταίρου ΚΟΙΝΣΕΠ δε µπορεί να επιχορηγηθεί ως ΝΘΕ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης). Απαγορεύονται ρητά και δεν είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο της παρούσας ράσης, δαπάνες για µελέτες πάσης φύσεως. Ο / οι νεοπροσλαµβανόµενος / οι θα πρέπει να είναι άνεργος / οι εγγεγραµµένος / οι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ κατά την ηµεροµηνία πρόσληψης. Στο µισθολογικό κόστος της ΝΘΕ συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές. Το κόστος αυτό δε µπορεί να ξεπεράσει τις ανά ΕΜΕ και η διάρκεια συµπλήρωσης της µίας (1) ΕΜΕ µπορεί να εκτείνεται µέχρι και τη µέγιστη διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηµατικών σχεδίων όπως ορίζεται στην Πρόσκληση. Το κόστος αυτό θα πρέπει να είναι εύλογο και ανάλογο µε το χρόνο απασχόλησης και η συµπλήρωση της µίας (1) ΕΜΕ µπορεί να πραγµατοποιηθεί από έναν ή περισσότερους εργαζοµένους. Οι πιστοποιηµένες δαπάνες δεν µπορούν να είναι µεγαλύτερες από τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό. Η δαπάνη Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης Εξοπλισµού θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη µόνο όταν ο εκµισθωτής µπορεί να συνάπτει συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν /1986 (ΦΕΚΚ 194 Α ), όπως ισχύει. Στην Κατηγορία απάνης 7 «Αποσβέσεις Παγίων / Χρηµατοδοτική Μίσθωση Εξοπλισµού», είτε στην Κατηγορία απάνης 8 «Αγορά / Χρηµατοδοτική Μίσθωση Εξοπλισµού / ιαµόρφωση Εσωτερικού Χώρου Μικρής Κλίµακας» συµπεριλαµβάνονται και οι παρεµβάσεις για ΑΜΕΑ ανάλογα µε το είδος και το προτεινόµενο κόστος της δαπάνης. Όλες οι επιλέξιµες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Επισηµαίνεται ότι ΕΝ επιτρέπεται η Συστέγαση Επιχειρήσεων. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, µη διακριτό χώρο µε άλλη επιχείρηση. Στη περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση Ένταξης. ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ για συνεισφορά από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ οι ακόλουθες δαπάνες: α) οι τόκοι επί χρεών β) ο ανακτήσιµος ΦΠΑ Σελίδα - 8 / 10

9 γ) αγορά γης, υποδοµών, ακινήτων και γηπέδων Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιµη απάνη, εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιµη δαπάνη εφόσον βαρύνει δαπάνες που χρησιµοποιούνται για την άσκηση εξαιρούµενων ή απαλλασσόµενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου. Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες, οι οποίες χρησιµοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης, όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωµα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιµη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν µπορεί να ανακτηθεί. ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ οι ακόλουθες δαπάνες για συνεισφορά από το ΕΚΤ: Επεµβάσεις επί ακινήτων σε οποιαδήποτε µορφή Επιπλέον, δεν είναι επιλέξιµες οι ακόλουθες δαπάνες: απάνες για εξοπλισµό, η αναγκαιότητα της απόκτησης του οποίου δε συνάδει µε τη δραστηριότητα του αυτοαπασχολούµενου π.χ., προµήθεια τριών (3) Φορητών Η/Υ ενώ απασχολεί ένα (1) άτοµο. Εφόσον κατά την πιστοποίηση του Φυσικού και Οικονοµικού αντικειµένου του Επιχειρηµατικού Σχεδίου διαπιστωθεί µη δικαιολογούµενος εξοπλισµός σε σχέση µε τη δυναµικότητα της επιχείρησης τότε ΕΝ θα πιστοποιείται το αντίστοιχο ποσό. Αγορά εξοπλισµού, ο οποίος προορίζεται για εκµίσθωση (εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου οι εκµισθώσεις αποτελούν την κύρια επιχειρηµατική δραστηριότητα του δικαιούχου και ο/οι αντίστοιχος/οι ΚΑ περιλαµβάνεται/νονται στους επιλέξιµους ΚΑ. Γενικές Επισηµάνσεις για τις απάνες & Έργο ΟΛΑ τα Παραστατικά (π.χ., Τιµολόγια, ελτία Αποστολής, Αποδείξεις, Πληρωµές, Συµφωνητικά Συνεργασίας) προκειµένου να είναι ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να εκδοθούν στην ακριβή ΕΠΩΝΥΜΙΑ της επιχείρησης. Για να είναι επιλέξιµες οι δαπάνες, η εξόφλησή τους θα πρέπει να γίνεται ως εξής: Κάθε είδους απάνη που αφορά σε αγορά Αγαθών ή Λήψη Υπηρεσιών αξίας Πεντακοσίων Ευρώ (500 ) και ΚΑΤΩ (χωρίς ΦΠΑ), µπορεί να εξοφλείται και δίχως τη Χρήση Τραπεζικού Μέσου Πληρωµής, δηλαδή µπορεί να γίνεται µε Μετρητά! Κάθε είδους απάνη που αφορά σε αγορά Αγαθών ή Λήψη Υπηρεσιών αξίας Πεντακοσίων Ευρώ (500 ) και ΑΝΩ (χωρίς ΦΠΑ), θα ΠΡΕΠΕΙ η Τµηµατική ή Ολική Εξόφλησή της, να γίνει µε τη Χρήση Τραπεζικού Μέσου Πληρωµής (π.χ., Επιταγή Επιχείρησης, Τραπεζική Επιταγή, Κατάθεση, Έµβασµα, µε την χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών. Προϋπόθεση για την πιστοποίηση της πληρωµής είναι η κάρτα να έχει εκδοθεί στο όνοµα του δικαιούχου της ενίσχυσης, είτε να συνδέεται απαραιτήτως µε λογαριασµό πληρωµών που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών στο όνοµα του δικαιούχου της ενίσχυσης, δηλαδή του επιχειρηµατία µόνο στην περίπτωση των ατοµικών επιχειρήσεων και οπωσδήποτε εταιρική σε περίπτωση που ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι εταιρεία) στο όνοµα της επιχείρησης Απαγορεύεται η Πληρωµή της µε Επιταγές Πελατών!!!. Συµβάσεις ή Ιδιωτικά Συµφωνητικά συντάσσονται και προσκοµίζονται ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται από τη Φορολογική Νοµοθεσία. Για κάθε Συµβουλευτική Υπηρεσία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ σχετική Σύµβαση µε την Επιχείρηση. Η εν λόγω Σύµβαση, ανεξαρτήτως του Κόστους της Συµβουλευτικής Υπηρεσίας, θα πρέπει να είναι Νοµίµως Καταχωρηµένη στο TAXISNET Κατά τη διάρκεια Υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου, επιτρέπονται έως δύο (2) Τροποποιήσεις του Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου (ΦΟΑ) - εγκεκριµένα ή µη - του Επενδυτικού Σχεδίου. Η Πρώτη (1η) Αίτηση Ενδιάµεσης Επαλήθευσης απανών είναι δυνατόν να υποβληθεί, µετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 15% του συνολικού Οικονοµικού και Αντίστοιχου Φυσικού Αντικειµένου. Η εύτερη (2η) Αίτηση Ενδιάµεσης Επαλήθευσης απανών Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθεί, µετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 80% του συνολικού Οικονοµικού και Αντίστοιχου Φυσικού Αντικειµένου. Ο δικαιούχος έχει δικαίωµα υποβολής Αίτησης Τελικής Επαλήθευσης απανών του Επιχειρηµατικού Σχεδίου του (δηλαδή στο 100% του συνολικού οικονοµικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειµένου) χωρίς την υποβολή Αίτησης Ενδιάµεσης Επαλήθευσης απανών. Στην περίπτωση χρήσης του καταπιστευτικού λογαριασµού (escrow account), ισχύουν τα παρακάτω: Σελίδα - 9 / 10

10 Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει τουλάχιστον µια εκ των δύο (2) Αιτήσεων Ενδιάµεσης Επαλήθευσης δαπανών όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω, για την πιστοποίηση της εκτέλεσης έως του 80% του συνολικού οικονοµικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειµένου. Ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωµα υποβολής Αίτησης Τελικής Επαλήθευσης δαπανών του επιχειρηµατικού σχεδίου του, µέσω του καταπιστευτικού λογαριασµού. Η διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και η µη παραγωγική της λειτουργία και για ένα (1) έτος µετά την τελική πληρωµή της δηµόσιας δαπάνης στο δικαιούχο, αποτελεί σε κάθε περίπτωση λόγο ανάκλησης της απόφασης ένταξης. Με βάση τα παραπάνω, µέχρι και για ένα (1) έτος από την τελική πληρωµή της δηµόσιας δαπάνης, η επιχείρηση θα πρέπει να εµφανίζει ενδείξεις παραγωγικής λειτουργίας (π.χ. ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστηµένος εξοπλισµός, µισθωτήριο συµβόλαιο σε ισχύ, κλπ.). Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν κάνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας (ενεργοποίηση της κατηγορίας δαπάνης 8), σύµφωνα µε το άρθρο 98 ΚΑΝ. ΕΕ 1303/2013, η υποχρέωση διατήρησης της επιχείρησης/επένδυσης ανέρχεται σε δύο (2) έτη από την τελική πληρωµή της δηµόσιας δαπάνης. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ΚΥΚΛΟΥ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ Ο Προϋπολογισµός του Προγράµµατος του 2 ου Κύκλου ανέρχεται σε και κατανέµεται στις Περιφέρειες της Χώρας ως εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, υτική Ελλάδα υτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ (σε Ευρώ - ) Κατηγορία ικαιούχων Α (60%) Κατηγορία ικαιούχων Β (40%) Κρήτη Αττική Στερεά Ελλάδα Νότιο Αιγαίο ΣΥΝΟΛΑ Σελίδα - 10 / 10

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β κύκλος) ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Β Κύκλος ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ηλεκτρονικών υποβολών των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Β ΚΥΚΛΟΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Β ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Β ΚΥΚΛΟΣ Έναρξη της τελευταίας (3ης) περιόδου υποβολής για τη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Β ΚΥΚΛΟΣ)

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Β ΚΥΚΛΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Στόχος: Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούµενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. (ενημερωτική σύνοψη) Β κύκλος Αγαπητή κύρια/ε Στις επόμενες σελίδες αποτυπώνεται περιληπτικά το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Πρόσκληση 1η Τροποποίηση 2η Τροποποίηση Α.Π.: 668/148/Α2/11-02-16 Α.Π.: 1170/290/Α2/08-03-16 Α.Π.: 1898/483/Α2/13-04-16 3η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ΕΣΠΑ

ράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ΕΣΠΑ ράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ΕΣΠΑ 2014 2020 ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται άνεργοι για την έναρξη της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Β Κύκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο του 2016

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ - ΤΕΙ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ - ΤΕΙ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ - ΤΕΙ» ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργων/μισθωτών ή αυτοαπασχολούμενων, για

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Υποβολή Αιτήσεων: Από 17/3/2016 έως 27/4/2016 Τίτλος και περιγραφή της δράσης: Η Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» αφορά την ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 Σελ. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρόσκληση 1η Τροποποίηση 2η Τροποποίηση Α.Π.:667/147/Α2/11.2.16 Α.Π.:1402/362/Α2/23.3.16 Α.Π.:2168/571/Α2/25.4.16 Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στόχος: Η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηµατικότητας που θα συνδέεται άµεσα µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραµµα στοχεύει: Στη δηµιουργία πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Οι δαπάνες που αφορούν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον: εμπίπτουν στις επιλέξιμες κατηγορίες ενέργειας δαπάνης είναι απαραίτητες για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εισαγωγή ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Επιλέξιμες είναι οι παρακάτω δαπάνες: 1) Λειτουργικά (ενοίκια

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 1. ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος) ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) ΑΝΕΡΓΟΙ (ΑΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος) ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) ΑΝΕΡΓΟΙ (ΑΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος) ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) ΑΝΕΡΓΟΙ (ΑΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών. Επιδότηση έως 50.000 3

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα θα τρέξει σε δύο κύκλους και είναι συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. Ευρώ.

Το πρόγραμμα θα τρέξει σε δύο κύκλους και είναι συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. Ευρώ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Ηλεκτρονική υποβολή από 08/03/2016 έως 15/04/2016

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Ηλεκτρονική υποβολή από 08/03/2016 έως 15/04/2016 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ)» ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»

Πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» Πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» Ταυτότητα Προγράμματος Φεβρουάριος 2016 Η Δράση συνοπτικά Η δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» Θεσσαλονίκη, 16 Μαρτίου 2016

Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» Θεσσαλονίκη, 16 Μαρτίου 2016 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» Θεσσαλονίκη, 16 Μαρτίου 2016 Κυριακοπούλου Δήμητρα Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Β Κύκλος ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Β Κύκλος ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Β Κύκλος ΕΣΠΑ 2014 2020 Σ ΥΝΟΨΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγική Παρουσίαση... 2 2 Δικαιούχοι... 4 2.1 Επιλέξιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Επιλέξιμες είναι οι παρακάτω δαπάνες: 1) Λειτουργικά (ενοίκια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΣΠΑ Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Στόχος: H ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελµατιών για την άσκηση επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β Κύκλος) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β Κύκλος) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β Κύκλος) A/A ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ Α. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΡΓΟΥ Η ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μπορεί να είναι μεταξύ 15.000 και έως 60.000. Επιλέξιμες Δαπάνες Α/Α Κατηγορία Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Κ.ΑΛ.Ο.)

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Κ.ΑΛ.Ο.) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Κ.ΑΛ.Ο.) Προδημοσίευση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Επιχορήγηση Υφισταμένων Φορέων Κοινωνικής και. Εν συντομία Βασικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης» ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης» ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης» ΕΣΠΑ 2014 2020 ΣΥΝΟΨΗ ΡΑΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγική Παρουσίαση... 3 2 ικαιούχοι... 4 2.1 Επιλέξιµοι ικαιούχοι...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Σριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Σριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Σριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Α. ΣΟΦΟ ΣΗ ΔΡΑΗ Σο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Σριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

8/3/ /4/2016. H ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

8/3/ /4/2016. H ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ποσοστό Ενίσχυσης Προκαταβολή Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος Διάστημα Υποβολών 100 % του συνολικού προϋπολογισμού 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έως 25.000

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ )

Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ ) Το ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει προϋπολογισμό για το σύνολο των Προγραμμάτων 19 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης : 15,3 δις ευρώ Ενωσιακής Συνδρομής 3,7 δις ευρώ Ελληνικής Συμμετοχής Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης ΣΕΣ (νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δικαιούχοι Προγράμματος

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δικαιούχοι Προγράμματος Η GENECON αναλαμβάνει την υποστήριξη, τον έλεγχο και την παρακολούθηση καθ όλη τη διάρκεια του έργου, η οποία περιλαμβάνει τη σύνταξη, την υποβολή και τη διαδικασία χρηματοδότησης των προτάσεων. Για δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της απασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ενίσχυση της απασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης B-Economics Ενίσχυση της απασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της δράσης ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που στοχεύει στην μείωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤA»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤA» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤA» ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ταυτότητα Προγράμματος Φεβρουάριος 2016 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΕΩΝ - ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΕΩΝ - ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΕΩΝ - ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Calyx.gr Προγράμματα ΕΣΠΑ 2017 B Κύκλος 2 Νέα Προγράμματα με μία ματιά! 100 % ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ 5.000 ΕΩΣ 50.000 Πτυχιούχοι Γ βάθμιaς Εκπαίδευσης B Κύκλος 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Β ΚΥΚΛΟΣ»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Β ΚΥΚΛΟΣ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Β ΚΥΚΛΟΣ» 1. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της Δράσης; Απάντηση: Οι δυνητικοί δικαιούχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 Εν συντομία Η

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης Απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α- ΑΝΕΡΓΟΙ Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 1. Έντυπο υποβολής με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης. 2. Α) Δελτίο ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης)--> 60% Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική,

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014 2020 ΕΣΠΑ 2014 2020 ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Δικαιούχοι Προγράμματος. Επιλέξιμοι κλάδοι

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Δικαιούχοι Προγράμματος. Επιλέξιμοι κλάδοι Η GENECON αναλαμβάνει την υποστήριξη, τον έλεγχο και την παρακολούθηση καθ όλη τη διάρκεια του έργου, η οποία περιλαμβάνει τη σύνταξη, την υποβολή και τη διαδικασία χρηματοδότησης των προτάσεων. Για δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ»

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. H Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΠΑΣΙΘΕΑ», στο πλαίσιο της ενημέρωσης των ωφελουμένων του Προγράμματος «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα B-Economics Νεοφυής Επιχειρηματικότητα Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της δράσης Νεοφυής επιχειρηματικότητα που στοχεύει στην ανάπτυξης υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας με την ίδρυση νέων μικρών και πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 22 02-2016 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 1. Ποιούς δικαιούχους αφορά η Δράση; Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης κατηγοριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η δράση στοχεύει στα εξής: Στη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100%

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% 01. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ. Ηλεκτρονική υποβολή από 17/03/2016 έως 27/04/2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΔΟΤΗΣΗ Ταμείο (ΕΚΤ)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ. Ηλεκτρονική υποβολή από 17/03/2016 έως 27/04/2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΔΟΤΗΣΗ Ταμείο (ΕΚΤ) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ)» «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Ηλεκτρονική υποβολή από

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β Κύκλος)

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β Κύκλος) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β Κύκλος) Αθήνα, Ιούνιος 2017 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3,6,8,10 και 11» Μονάδα Β3 «Διαχείρισης Πράξεων θεματικών στόχων 6, 8, 10 & 11» Ημερομηνία: 03 Απριλίου 2019 Α.Π.: 2218/Β3/465 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κ.Π.Σ. : 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ λληλογραφία Ιατρικός Σύλλογος Πατρών - ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΒ... of 6 7/3/2016 07:52 Γραµµατεία - Ιατρικός Σύλλογος Πατρών ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 1 µήνυµα K2 Business

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Παραστατικά τιμολόγησης δαπανών ( τιμολόγια, ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ή τίτλος κτήσης ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - ΕΣΠΑ

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - ΕΣΠΑ 2014-2020 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ηρ. Πολυτεχνείου 92, Πάτρα τ. 2611 811.200 φ. 2611 811.080 info@p-consulting.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Επιλέξιμες είναι οι παρακάτω δαπάνες: 1) Λειτουργικά (ενοίκια

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Επιδότησης Επιχειρήσεων.

Προγράμματα Επιδότησης Επιχειρήσεων. Προγράμματα Επιδότησης Επιχειρήσεων www.kdikaios.gr «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων» Πληροφορίες προγράµµατος επιδότησης επιχειρήσεων Έναρξη αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α- ΑΝΕΡΓΟΙ Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 1. Έντυπο υποβολής με υπογραφή από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης.

Διαβάστε περισσότερα

Προς Δικηγορικό ύλλογο Λάρισας Για κάθε ενδιαφερόμενο μέλος

Προς Δικηγορικό ύλλογο Λάρισας Για κάθε ενδιαφερόμενο μέλος Προς Δικηγορικό ύλλογο Λάρισας Για κάθε ενδιαφερόμενο μέλος Λάρισα 19 Οκτωβρίου 2015 Θέμα: «Οικονομική προσφορά προς μέλη του Δικηγορικού υλλόγου Λάρισας με ποσοστό έκπτωσης 15% στην συμπλήρωση φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 19 2-2016 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» 1. Ποιοί μπορούν να υποβάλλουν στη Δράση; Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

5.4 Συνοπτική αναφορά ενδεικτικών κινήτρων που παρέχονται μέσω των κοινοτικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ ) 1) Γενικά

5.4 Συνοπτική αναφορά ενδεικτικών κινήτρων που παρέχονται μέσω των κοινοτικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ ) 1) Γενικά 5.4 Συνοπτική αναφορά ενδεικτικών κινήτρων που παρέχονται μέσω των κοινοτικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ 2014-2020) 1) Γενικά Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η χώρα μας και ειδικότερα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 01 03-2016 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» 1. Ποιος είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Στόχος: αναβάθµιση του επιπέδου επιχειρηµατικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β Κυκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης που προκρίνονται για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, θα πρέπει να αποσταλούν σε ημερομηνία που ορίζεται στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΔΡΑΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ 2014-2020 1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 1.1 Ωφελούμενοι 1. Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα θα στοχεύσει στην ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας ενισχύοντας τη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων που βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» ΕΣΠΑ

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» ΕΣΠΑ 2014 2020 ΕΣΠΑ 2014 2020 ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 01-03-2016 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» 1. Ποιούς δικαιούχους αφορά η ράση; Οι δυνητικοί δικαιούχοι της ράσης κατηγοριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης

Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης Στόχοι Επανένταξη του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας. Συμβουλή στην αποκατάσταση του κοινωνικού & οικονομικού ιστού. Δημιουργία προϋποθέσεων για τη συγκράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ

Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΟΨΗ ΡΑΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 2020. Περιεχόµενα 1 Εισαγωγική Παρουσίαση... 3 2 ικαιούχοι...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» Προδημοσίευση που αφορά την προκήρυξη του Προγράμματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης

Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης 1. Ειδικό Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης, μέσω της άμεσης οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/11/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/11/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΑπΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. 2. Την προσθήκη διευκρίνισης στη δεύτερη παράγραφο του Κεφαλαίου Ι.1.4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. 2. Την προσθήκη διευκρίνισης στη δεύτερη παράγραφο του Κεφαλαίου Ι.1.4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 24. Το με Α.Π. 9939/ΕΥΚΕ 631/28.01.2016 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 481/116/Α2/02.02.2016) έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Έκφραση γνώμης για Οδηγούς δράσεων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑνΕΚ» 25. Την με Α.Π. 594/103/Α1/8.2.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΝΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΜΕ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 Α ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΝΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΜΕ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 Α ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΝΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΜΕ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 Α ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΙ Η ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Μονάδα Β3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 04/08/2017 Α.Π.: 3927/569/B3 Μεσογείων 56 115

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ. ενίσχυση. και μεσαίων. από από 45% Περιεχόμενα. Ενίσχυσης Περίοδος. Ποσοστά. Νέων. τουριστικών

ΕΝΙΣΧΥΣΗ. ενίσχυση. και μεσαίων. από από 45% Περιεχόμενα. Ενίσχυσης Περίοδος. Ποσοστά. Νέων. τουριστικών ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 16/3/2016 Βασικά σημεία προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ

Θεσσαλονίκη 16/3/2016 Βασικά σημεία προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ Θεσσαλονίκη 16/3/2016 Βασικά σημεία προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 Ιωάννης Τσιτσόπουλος (ATM, Msc, ΜΒΑ, Dip.CMI Man.) Mέλος ΜΕ Ανταγωνιστικότητας & Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

(ΚΩΔ: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς

(ΚΩΔ: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» Ο προϋπολογισµός του Προγράµµατος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 201-2020 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα