Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΟΨΗ ΡΑΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ

2 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγική Παρουσίαση ικαιούχοι Επιλέξιµοι ικαιούχοι Κατηγορία ικαιούχων Α Άνεργοι Κατηγορία ικαιούχων Β (Ασκούντες Επιχειρηµατική δραστηριότητα): Συνεργασίες ικαιούχων Επιλέξιµοι Τοµείς ραστηριότητας Επιλέξιµες απάνες ΠΡΟΫ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Υποβολή/ αξιολόγηση/ Υλοποίηση Περίοδος Υποβολής Υλοποίηση/ Επαληθεύσεις Τροποποιήσεις φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου Εξόφληση δαπανών υλοποίησης Πιστοποίηση/ Καταβολές ιοικητική Επαλήθευση Επιτόπια επαλήθευση... 13

3 1 Εισαγωγική Παρουσίαση 1 Η δράση Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ στοχεύει στη στήριξη της ανάπτυξης υγιούς νεοφυούς επιχειρηµατικότητας που θα συνδέεται µε τη δηµιουργία βιώσιµων θέσεων απασχόλησης Αφορά στην ίδρυση νέων µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελµατική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση µισθωτής εργασίας 2. Άνεργοι, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ, κατά την ηµεροµηνία υποβολή της αίτησης ικαιούχοι Ατοµικοί επιχειρηµατίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευµατίες χωρίς να έχουν σχέση µισθωτής εργασίας και χωρίς να λαµβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης. εν είναι επιλέξιµοι οι ατοµικοί επιχειρηµατίες που ασκούν εµπορική δραστηριότητα. Για τους σκοπούς της παρούσας δράσης και στις περιπτώσεις ατοµικών επιχειρηµατιών µε µικτή δραστηριότητα δεν θεωρείται ότι ασκείται εµπορική δραστηριότητα εφόσον τα δηλούµενα εξ αυτής ακαθάριστα έσοδα αντιπροσωπεύουν έως και το 25% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηµατική δραστηριότητα (αποκλειόµενης της αγροτικής δραστηριότητας - φορολογικό έτος 2015) Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας στο διάστηµα από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηµατικού σχεδίου έως και την καταληκτική ηµεροµηνία προσκόµισης των δικαιολογητικών ένταξης. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων 3. Στο πλαίσιο της ράσης ενισχύονται επιχειρηµατικά σχέδια συνολικού προϋπολογισµού ύψους επένδυσης (επιχορηγούµενος π/υ) από έως , για την κάλυψη 100% ισόποσων επιλέξιµων δαπανών για διάστηµα µέχρι είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηµατικού σχεδίου. Σκοπός της ράσης είναι η στήριξη της ανάπτυξης υγιούς νεοφυούς επιχειρηµατικότητας που θα συνδέεται µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η ράση στοχεύει: Στη δηµιουργία πολύ µικρών και µικρών, βιώσιµων επιχειρήσεων µε έµφαση σε καινοτόµα επιχειρηµατικά σχέδια. Στην ενίσχυση της απασχόλησης µε τη δηµιουργία βιώσιµων νέων θέσεων απασχόλησης. Τα επιχειρηµατικά σχέδια που θα χρηµατοδοτηθούν θα αφορούν στους παρακάτω στρατηγικούς τοµείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ: Αγροδιατροφή Ενέργεια Πολιτιστικές - ηµιουργικές Βιοµηχανίες Εφοδιαστική Αλυσίδα Υγεία Φάρµακα Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Υλικά Κατασκευές Περιβάλλον 1 Το παρόν έντυπο αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο, που έχει ως βασικό στόχο να παρουσιάσει κατανοητά και περιεκτικά τα βασικά στοιχεία της δράσης. εν υποκαθιστά την αναλυτική πρόσκληση της δράσης. 2 ιευκρινίζεται ότι ο όρος «µισθωτή εργασία» δεν περιλαµβάνει τους ατοµικούς επιχειρηµατίες που, για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήµατος, το εισόδηµα τους θεωρείται ως εισόδηµα από µισθωτή υπηρεσία (περίπτ. Στ, παραγρ. 2, άρθρο 12 του ΚΦΕ). 3 Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, µη διακριτό χώρο µε άλλη επιχείρηση

4 2 ικαιούχοι 2.1 Επιλέξιµοι ικαιούχοι Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των επιχειρηµατικών σχεδίων, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα: Κατηγορία ικαιούχων Α Άνεργοι 1. Να είναι άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ κατά την υποβολή της αίτησης. 2. Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ). 3. Κάθε επιλέξιµο φυσικό πρόσωπο να συµµετέχει στην υποβολή µίας µόνο αίτησης χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος). 4. Να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά µε µία από τις ακόλουθες επιχειρηµατικές µορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, Ε.Ε., ΙΚΕ, Ατοµική Επιχείρηση, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιριστική Επιχείρηση. Εξαιρούνται οι µονοπρόσωπες ΕΠΕ και οι µονοπρόσωπες ΙΚΕ. 5. Να κάνουν έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιµους Κωδικούς Αριθµούς ραστηριότητας (Κ.Α ), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης έως και την καταληκτική ηµεροµηνία προσκόµισης των δικαιολογητικών ένταξης που θα οριστεί στην απόφαση µε τον Προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων της Πράξης, τους οποίους θα πρέπει να διατηρήσουν καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Επιπρόσθετα να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιµους ΚΑ, καθ όλη τη διάρκεια του επιχειρηµατικού σχεδίου. 6. Να λειτουργήσουν νόµιµα εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 7. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης από αυτή τη ράση, να µην υπερβαίνει το ποσό των ευρώ (ή ευρώ για τον τοµέα των µεταφορών) µέσα σε µία τριετία (τρέχον ηµερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούµενα ηµερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόµου δικαιώµατος της ενίσχυσης. 8. Να µην έχουν ενταχθεί σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα µε την ιδιότητα του ατοµικού επιχειρηµατία/επιτηδευµατία ή του εταίρου σε επιχορηγούµενη εταιρεία, από την 1/1/2012 µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, πλην προγραµµάτων κατάρτισης. 9. Ο δικαιούχος/οι εταίροι του επιχειρηµατικού σχεδίου µπορούν να συµµετέχουν µε µια ΜΟΝΟ αίτηση χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού σχεδίου σε µία ΜΟΝΟ από τις τέσσερις (4) δράσεις που προκηρύχθηκαν στις 11/02/2016 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία». Η ΕΥ ΕΠΑνΕΚ/Ο ΕΦ της ράσης επιφυλάσσεται για τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται από τον δικαιούχο». 10. Ο εταίρος/οι εταίροι του επιχειρηµατικού σχεδίου θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάµενη ατοµική επιχειρηµατική τους δραστηριότητα µέχρι την ηµεροµηνία προσκόµισης των δικαιολογητικών ένταξης.» Εφόσον το επιχειρηµατικό τους σχέδιο ενταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης µέχρι και την ηµεροµηνία ένταξής τους δεν έχουν ενταχθεί σε άλλα προγράµµατα ή/και έγγραφη παραίτησή τους από αίτηση χρηµατοδότησής τους από άλλο Ε.Π., εάν αυτή

5 βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης. Η αίτηση θα πρέπει να φέρει σφραγίδα γνωστοποίησης από την οικεία ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ή τον αρµόδιο ΕΦ. Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συµµετοχής ισχύουν και στην περίπτωση των εταιρικών σχηµάτων, για κάθε δικαιούχο/ εταίρο ξεχωριστά. Αποκλείονται από τα εταιρικά σχήµατα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηµατικού σχεδίου, είναι είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθµού Κατηγορία ικαιούχων Β (Ασκούντες Επιχειρηµατική δραστηριότητα): 1. Να είναι ατοµικοί επιχειρηµατίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευµατίες χωρίς να έχουν σχέση µισθωτής εργασίας και χωρίς να λαµβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης. εν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Για τους σκοπούς της παρούσας δράσης και στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρηματιών με μικτή δραστηριότητα δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον τα δηλούμενα εξ αυτής ακαθάριστα έσοδα αντιπροσωπεύουν έως και το 25% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας - φορολογικό έτος 2015) 2. Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ). 3. Κάθε επιλέξιµο φυσικό πρόσωπο να συµµετέχει στην υποβολή µιας και µόνο αίτησης χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος). 4. Να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά µε µία από τις ακόλουθες επιχειρηµατικές µορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, Ε.Ε., ΙΚΕ, Ατοµική Επιχείρηση, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιριστική Επιχείρηση. 5. Να κάνουν έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιµους Κωδικούς Αριθµούς ραστηριότητας (Κ.Α ), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης έως και την καταληκτική ηµεροµηνία προσκόµισης των δικαιολογητικών ένταξης που θα οριστεί στην απόφαση µε τον Προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων της Πράξης, τους οποίους θα πρέπει να διατηρήσουν καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Επιπρόσθετα να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιµους ΚΑ, καθ όλη τη διάρκεια του επιχειρηµατικού σχεδίου. Σηµειώνεται ότι δεν µπορεί να γίνει έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε ΚΑ που διέθετε/αν ήδη ο εταίρος/οι εταίροι του επιχειρηµατικού σχεδίου ως ατοµικοί επιχειρηµατίες κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης (θα πρέπει να είναι διαφορετικός/οί σε πρωτοβάθµιο επίπεδο).» 6. Να λειτουργήσουν νόµιµα εντός της Ελληνικής Επικράτειας 7. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης από αυτή τη ράση, να µην υπερβαίνει το ποσό των ευρώ (ή ευρώ για τον τοµέα των µεταφορών) µέσα σε µία τριετία (τρέχον ηµερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούµενα ηµερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόµου δικαιώµατος της ενίσχυσης. 8. Να µην έχουν ενταχθεί σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα µε την ιδιότητα του ατοµικού επιχειρηµατία/επιτηδευµατία ή του εταίρου σε επιχορηγούµενη εταιρεία, από την 1/1/2012 µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, πλην προγραµµάτων κατάρτισης. Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συµµετοχής ισχύουν και στην περίπτωση των εταιρικών σχηµάτων, για κάθε δικαιούχο/ εταίρο ξεχωριστά.

6 Αποκλείονται από τα εταιρικά σχήµατα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηµατικού σχεδίου, είναι είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθµού. ιευκρινίζεται ότι: - Η µεταβολή ΚΑ στους ήδη ασκούντες επαγγελµατική δραστηριότητα δεν συνιστά σύσταση νέας επιχείρησης. Στα εταιρικά σχήµατα η συµπληρωµατικότητα εξετάζεται σε σχέση µε τις συνέργειες που δηµιουργούνται µεταξύ των ειδικοτήτων, αλλά και σε σχέση µε τις ειδικότητες που απαιτούνται για την άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας που αφορά το επιχειρηµατικό σχέδιο και τεκµηριώνεται βάσει αυτού. - Η συµπληρωµατικότητα µπορεί να είναι κάθετη ή/και οριζόντια, όπου η κάθετη συµπληρωµατικότητα διασφαλίζει συνέργειες µεταξύ δραστηριοτήτων διαφορετικών τοµέων και η οριζόντια συµπληρωµατικότητα διασφαλίζει συνέργειες µεταξύ δραστηριοτήτων του ίδιου τοµέα. Υπογραµµίζεται ότι όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιµότητας και συµµετοχής στη δράση. Η µη ικανοποίηση κάθε µίας εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισµού του επιχειρηµατικού σχεδίου. Συνεπώς η µη ικανοποίησή τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκµηρίωση για την ικανοποίησή τους αποτελεί λόγο απόρριψης του επιχειρηµατικού σχεδίου 2.2 Συνεργασίες ικαιούχων Επιτρέπονται οι συνεργασίες µεταξύ των δικαιούχων της ίδιας ή και διαφορετικών κατηγοριών από τις προαναφερόµενων, µε σκοπό την ίδρυση νέα ς µικρής ή πολύ µικρής επιχείρησης σε µια από τις ακόλουθες νοµικές µορφές: Ε.Π.Ε.,Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 και Συνεταιριστικές επιχειρήσεις 3 Επιλέξιµοι Τοµείς ραστηριότητας Οι επιλέξιµοι ΚΑ περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτηµα V του οδηγού του προγράµµατος. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι πρωτοβάθµιοι ΚΑ στους οποίους περιλαµβάνονται και οι επιλέξιµοι. Επισηµαίνεται ρητά ότι ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός. Οι επιλέξιµοι κωδικοί ανήκουν στους πρωτοβάθµιους κωδικούς που αναφέρονται στον πίνακα. Ωστόσο, το πρωτοβάθµιο επίπεδο δεν δύναται να απαντήσει στην επιλεξιµότητα της επιχείρησης ή του επενδυτικού σχεδίου. Για το λόγο αυτό απαιτείται για κάθε περίπτωση της ύπαρξης του τεταρτοβάθµιου ΚΑ στο Παράρτηµα V του οδηγού του προγράµµατος Θεµατική Ενότητα: Μεταποίηση 07 Εξόρυξη µεταλλευµάτων 08. Λοιπά ορυχεία και λατοµεία 09. Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 10 Βιοµηχανία Τροφίµων 11 Ποτοποιία

7 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 15 Βιοµηχανία έρµατος και ερµάτινων Ειδών 16 Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων 20 Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων 21 Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και φαρµακευτικών σκευασµάτων 28 Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού π.δ.κ.α. 29 Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων, ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών 31 Κατασκευή Επίπλων 32 Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και κλιµατισµού 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 37 Επεξεργασία λυµάτων 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριµµάτων ανάκτηση υλικών 39 ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 41 Κατασκευές κτιρίων 42 Έργα Πολιτικού Μηχανικού 50 Πλωτές Μεταφορές 51 Αεροπορικές Μεταφορές 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δραστηριότητες 53 Ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές δραστηριότητες 58 Εκδοτικές ραστηριότητες 59 Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων, ηχογραφήσεις και µουσικές εκδόσεις 60 ραστηριότητες προγραµµατισµού και ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών 61 Τηλεπικοινωνίες 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες µηχανικών τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις 72 Επιστηµονική Έρευνα και Ανάπτυξη 73 ιαφήµιση και έρευνα αγοράς 74 Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες 77 ραστηριότητες ενοικίασης και εκκµίσθωσης 82 ιοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραµµατειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 84 ηµόσια διοίκηση και άµυνα υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 85 Εκπαίδευση

8 86 ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 87 ραστηριότητες βοήθειας µε παροχή καταλύµατος 88 ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή καταλύµατο 90 ηµιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 91 ραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, µουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες Εξαιρούνται επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωµένο οµοιόµορφο δίκτυο διανοµής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκµεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συµβάσεων άδειες εκµετάλλευσης δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εµπορικά σήµατα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανοµή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης). 4 Επιλέξιµες απάνες Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται από την ηµεροµηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδότησης, δηλαδή από τις 17 Μαρτίου 2016 Οι δαπάνες που αφορούν στην υλοποίηση των επιχειρηµατικών σχεδίων θεωρούνται επιλέξιµες, εφόσον: εµπίπτουν στις επιλέξιµες κατηγορίες ενέργειας δαπάνης είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο Τεχνικό Παράρτηµα πραγµατοποιούνται εντός της επιλέξιµης χρονικής περιόδου είναι νόµιµες και κανονικές διενεργούνται µε βάση την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, ήτοι σύµφωνα µε τις αρχές της οικονοµίας, της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας. τεκµηριώνονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Α/Α Κατηγορία Ενέργειας απάνης Max επιλέξιµο ποσοστό- ποσό στον επιχορηγούµενο προϋπολογισµό του επιχειρ/κού σχεδίου 1 Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελµατικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισµού, σταθερής και κινητής επαγγελµατικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρµανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερµοκοιτίδες, κα.) 2 απάνες για αµοιβές τρίτων (νοµική, συµβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηµατικού σχεδίου, υπηρεσίες θερµοκοιτίδας, εξειδικευµένα σεµινάρια επαγγελµατικής κατάρτισης, κα.) 60% 8% 3 απάνες προβολής, δικτύωσης και συµµετοχής σε εκθέσεις 15%

9 4 Αποσβέσεις παγίων 4 / Χρηµατοδοτική µίσθωση 5 εξοπλισµού 30% 5 Αγορά 6 /Χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού 7 / ιαµόρφωση εσωτερικού χώρου µικρής κλίµακας 40% 6 Προµήθεια αναλωσίµων 15% 7 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηµατία/εταίρων) 30% 8 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις ιευκρινίσεις Τα ποσοστά/ποσά που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα είναι τα µέγιστα επιτρεπτά για κάθε κατηγορία δαπάνης και αφορούν στο συνολικό προϋπολογισµό του υποβαλλόµενου επιχειρηµατικού σχεδίου. Σε περίπτωση χρήσης της κατηγορίας δαπάνης 5 (Αγορά/Χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού/ ιαµόρφωση εσωτερικού χώρου µικρής κλίµακας) υπάρχει υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης και για τρία (3) έτη µετά από την τελική πληρωµή της δηµόσιας δαπάνης. Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιµες εφόσον ο µισθωτής είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθµού µε τον εκµισθωτή. Σε περίπτωση σύστασης νοµικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους. Η επιχείρηση που θα συσταθεί θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο, εκτός του χώρου της κατοικίας του επαγγελµατία (κύριας και δευτερεύουσας) - (Παράρτηµα ΙΙΙ- Επιλέξιµες απάνες).» Η δαπάνη της ΝΘΕ δεν είναι επιλέξιµη εφόσον ο εργαζόµενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθµού µε τον εργοδότη δικαιούχο του επιχειρηµατικού σχεδίου. Σε περίπτωση σύστασης νοµικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους. Ο/οι νεοπροσλαµβανόµενος/οι θα πρέπει να είναι άνεργος/οι εγγεγραµµένος/οι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ κατά την ηµεροµηνία πρόσληψης. Στο µισθολογικό κόστος της ΝΘΕ συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές. Το κόστος αυτό θα πρέπει να είναι εύλογο και ανάλογο µε τη διάρκεια απασχόλησης και δεν µπορεί να ξεπεράσει τις Οι πιστοποιηµένες δαπάνες δεν µπορούν να είναι µεγαλύτερες από τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό. Οι δαπάνες των κατηγοριών 4 και 5 δεν µπορούν αθροιστικά να υπερβούν το 50 % του συνολικού προϋπολογισµού του υποβαλλόµενου επιχειρηµατικού σχεδίου. Η δαπάνη χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη µόνο όταν ο εκµισθωτής µπορεί να συνάπτει συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α ), όπως ισχύει. Στην κατηγορία 5 «Αγορά/χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού/ ιαµόρφωση εσωτερικού χώρου µικρής κλίµακας», συµπεριλαµβάνονται και οι παρεµβάσεις για ΑΜΕΑ εφόσον αυτές αφορούν επεµβάσεις επί ακινήτου. Η δαπάνη για τη διαµόρφωση εσωτερικού χώρου µικρής κλίµακας δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00. Η αµοιβή για τη σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000,00. 4 Αφορά αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων (ενσώµατων και άϋλων) που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά εντός της χρονικής περιόδου υλοποίησης της πράξης και που υπολογίζονται µε τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες. ιευκρινίζεται ότι είναι επιλέξιµες οι δαπάνες ολοσχερούς (100%) απόσβεσης παγίων στοιχείων τα οποία σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία δύνανται να αποσβένονται πλήρως εντός του έτους στο οποίο αποκτήθηκαν (αξία αγοράς ανά τεµάχιο κάτω των χωρίς ΦΠΑ). (ΕΚΤ χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας) 5 Σύµφωνα µε το άρθρο 19 της ΥΑΕΚΕ (ΥΠΑΣΥ ) (ΕΚΤ χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας) 6 Στην περίπτωση αυτή το κόστος αγοράς εξοπλισµού δύναται να υπερβαίνει το ποσό των ανά τεµάχιο, µε την υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης και για τρία (3) έτη µετά από την τελική πληρωµή της δηµόσιας δαπάνης (χρήση ρήτρας ευελιξίας σύµφωνα µε το άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΠΑΣΥ ). (µε χρήση ευελιξίας) 7 Σύµφωνα µε το άρθρο 19 της ΥΑΕΚΕ (ΥΠΑΣΥ ) (µε χρήση ευελιξίας)

10 Το κόστος του σχεδιασµού και της κατασκευής επαγγελµατικής ιστοσελίδας στο πλαίσιο της προβολής και διαφήµισης της επιχείρησης, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 2.000,00. Σηµειώνεται ότι η δαπάνη θα θεωρηθεί επιλέξιµη µόνο εφόσον πληροί τις προδιαγραφές προσβασιµότητας από ΑΜΕΑ. Όλες οι δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ οι ακόλουθες δαπάνες α) οι τόκοι επί χρεών, β) ο ανακτήσιµος ΦΠΑ, γ) αγορά γης, υποδοµών, ακινήτων και γηπέδων Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιµη δαπάνη εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιµη δαπάνη εφόσον βαρύνει δαπάνες που χρησιµοποιούνται για την άσκηση εξαιρούµενων ή απαλλασσόµενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου. Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες, οι οποίες χρησιµοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης, όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωµα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιµη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν µπορεί να ανακτηθεί. εν είναι επιλέξιµες οι ακόλουθες δαπάνες για συνεισφορά από το ΕΚ Τ: Επεµβάσεις επί ακινήτων σε οποιαδήποτε µορφή Επιπλέον, δεν είναι επιλέξιµες οι ακόλουθες δαπάνες: απάνες για εξοπλισµό, η αναγκαιότητα της απόκτησης του οποίου δε συνάδει µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης π.χ. προµήθεια τριών (3) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ απασχολεί ένα (1) άτοµο. Εφόσον κατά την πιστοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του επενδυτικού σχεδίου διαπιστωθεί µη δικαιολογούµενος εξοπλισµός δεν θα πιστοποιείται το αναλογούν ποσό. Αγορά εξοπλισµού, ο οποίος προορίζεται για εκµίσθωση. 5 ΠΡΟΫ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Στο πλαίσιο της ράσης ενισχύονται επιχειρηµατικά σχέδια µε κατώτατο επιλέξιµο προϋπολογισµό ( ηµόσια απάνη) και ανώτατο , για την κάλυψη σε ποσοστό 100% επιλέξιµων δαπανών για διάστηµα µέχρι είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξής τους. Σε περίπτωση που το επιχειρηµατικό σχέδιο διαθέτει προϋπολογισµό µικρότερο από το όριο των τότε αυτό κρίνεται µη επιλέξιµο εξ αρχής και δεν µπορεί να υποβληθεί. Στην περίπτωση που το επιχειρηµατικό σχέδιο έχει προϋπολογισµό µεγαλύτερο από το µέγιστο όριο, το ποσό πέραν της ηµόσιας Χρηµατοδότησης, θεωρείται ιδιωτική συµµετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείµενο αξιολόγησης και παρακολούθησης ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επιχειρηµατικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων επιχειρηµατικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά µέγιστο είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξής τους.

11 6 Υποβολή/ αξιολόγηση/ Υλοποίηση Οι αιτήσεις χρηµατοδότησης υποβάλλονται MONO ηλεκτρονικά. Οι αιτήσεις χρηµατοδότησης που θα αξιολογηθούν, θα είναι αυτές που έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα. Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία υποβολής ολοκληρώθηκε εµπρόθεσµα, θα πρέπει η ηλεκτρονική υποβολή να ολοκληρωθεί µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των επιχειρηµατικών σχεδίων. Για την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης του επιχειρηµατικού σχεδίου δεν απαιτείται προσκόµιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης έως την ηµεροµηνία που θα ορίζεται στην απόφαση µε τον προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων της ράσης και µόνο για τα δυνητικά εντασσόµενα επιχειρηµατικά σχέδια. Τα δικαιολογητικά ένταξης προσκοµίζονται στην ΕΥ ΕΠΑνΕΚ/ στον Ε Φ, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης έως την ηµεροµηνία που ορίζεται στην απόφαση µε τον Προσωρινό Κατάλογο δυνητικών δικαιούχων της δράσης και µόνο για τα δυνητικά εντασσόµενα επιχειρηµατικά σχέδια. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις στους υποβληθέντες φακέλους θα υπάρχει για τους δικαιούχους χρονικό περιθώριο 15 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής ενηµέρωσής τους από την ΕΥ ΕΠΑνΕΚ/ τον ΕΦ, ώστε να αποσταλούν τα συµπληρωµατικά στοιχεία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασία αξιολόγησης και του ελέγχου των δικαιολογητικών προκύπτουν οι τελικοί πίνακες βαθµολογικής κατάταξης των επιχειρηµατικών σχεδίων. Οι εντάξεις των επιχειρηµατικών σχεδίων των δικαιούχων στη δράση πραγµατοποιούνται µε βάση τη σειρά βαθµολογικής κατάταξης και µέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιµων πόρων, ανά κατηγορία περιφέρειας. Σε περίπτωση ισοβαθµίας θα εντάσσονται όλα τα επιχειρηµατικά σχέδια που ισοβαθµούν. Μετά την έκδοση της Απόφασης ένταξης, δηµοσιεύονται στοιχεία των εγκεκριµένων έργων στους ικτυακούς τόπους της ΕΥ /ΕΠΑΝΕΚ ( Ακολούθως ενηµερώνονται ηλεκτρονικά όλοι οι ενδιαφερόµενοι τόσο για την ένταξή όσο και για την απόρριψη του επιχειρηµατικού σχεδίου από τον Ενδιάµεσο Φορέα (ΕΦ). Σηµειώνεται ότι κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηµατοδότησης θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδοµένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν και φαινόµενα απάτη ς σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισµού. 6.1 Περίοδος Υποβολής Η περίοδος υποβολής είναι από τις ως τις Υλοποίηση/ Επαληθεύσεις

12 Ο ικαιούχος της ενίσχυσης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηµατικού του σχεδίου υποχρεούται στην υποβολή µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στοιχείων που αφορούν στην πρόοδο υλοποίησης, όπως είναι το Αίτηµα Πληρωµής ή τα δεδοµένα φυσικού αντικειµένου, τα οποία είναι απαραίτητα για τη συµπλήρωση των κοινών δεικτών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του Κανονισµού 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) (βλ. και σχετική υποχρέωση για τα απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου στην παράγραφο Ι.1.14 της προκήρυξης «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ»). Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί µη συµµόρφωση του ικαιούχου µε τις υποχρεώσεις του αναφορικά µε την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου, η ΕΥ ΕΠΑΝΕΚ θα προβεί στη λήψη διορθωτικών µέτρων, τα οποία µπορεί να κλιµακωθούν από τη διατύπωση απλών συστάσεων συµµόρφωσης προς το ικαιούχο µέχρι και την ενεργοποίηση διαδικασιών ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης Τροποποιήσεις φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει έως τρία (3) αιτήµατα τροποποίησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου (ΦΟΑ) του επιχειρηµατικού σχεδίου (εγκεκριµένα ή µη). Εξαιρούνται από τον ποσοτικό περιορισµό τροποποιήσεις ήσσονος σηµασίας όπως οι παρατάσεις, αλλαγές επωνυµίας ή τόπου υλοποίησης εντός της ίδιας Περιφέρειας, εταιρικής σύνθεσης κτλ. Σηµειώνεται ότι τα αιτήµατα τροποποίησης µπορούν να γίνουν αποδεκτά, εφόσον τηρούνται οι όροι της σχετικής Πρόσκλησης και υπό την προϋπόθεση ότι οι προτεινόµενες µεταβολές δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα και τους αρχικούς στόχους της εγκεκριµένης Πράξης και δεν διαφοροποιούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας Εξόφληση δαπανών υλοποίησης Για την εξόφληση των δαπανών που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο ενός επιχειρηµατικού σχεδίου, θα λαµβάνονται κάθε φορά υπόψη τα οριζόµενα στις εκάστοτε ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές πράξεις που ρυθµίζουν το πλαίσιο πραγµατοποίησης συναλλαγών και θέσπισης τυχόν περιορισµών σε αυτές Πιστοποίηση/ Καταβολές Αιτήµατα ενδιάµεσης και τελική επαλήθευσης Η Πρώτη Αίτηση Ενδιάµεσης Επαλήθευσης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθεί µετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 25% του συνολικού οικονοµικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειµένου Η εύτερη Αίτηση Ενδιάµεσης Επαλήθευσης δαπανών Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθεί µετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 50% του συνολικού οικονοµικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειµένου. Ο δικαιούχος έχει δικαίωµα υποβολής Αίτησης Τελικής Επαλήθευσης δαπανών του επιχειρηµατικού σχεδίου του χωρίς να έχει προηγηθεί υποβολή Αίτησης Ενδιάµεσης

13 ύναται, εφόσον ζητηθεί από τον ενισχυόµενο, να καταβληθεί προκαταβολή έως το 40% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού ( ηµόσια απάνη) του επιχειρηµατικού σχεδίου µετά από έλεγχο των δικαιολογητικών ένταξης από την ΕΥ ΕΠΑΝΕΚ/τον ΕΦ και µε την προσκόµιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο. ύναται ο ικαιούχος να κάνει χρήση των ειδικών τραπεζικών λογαριασµών µε τη µορφή «Ανοιχτών Καταπιστευτικών Λογαριασµών (Escrow Accounts)» ή άλλων χρηµατοδοτικών µέσων, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει θεσµοθετηµένο πλαίσιο ως προς τη λειτουργία τους ιοικητική Επαλήθευση Η ΕΥ ΕΠΑΝΕΚ/ο ΕΦ προβαίνει σε διοικητική εξέταση και επεξεργασία των στοιχείων που έχουν υποβληθεί µε το αίτηµα του ικαιούχου και ειδικότερα: στην πιστοποίηση του οικονοµικού αντικειµένου, τον έλεγχο δηλαδή των δαπανών µε βάση τα υποβληθέντα παραστατικά και λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία τεκµηρίωσης, στην επιβεβαίωση του εύλογου του κόστους των επιλέξιµων δαπανών σύµφωνα µε την Απόφαση Ένταξης στην επιβεβαίωση του εύλογου των δαπανών εξοπλισµού ως προς τη δυναµικότητα της επιχείρησης και του µισθολογικού κόστους της ΝΘΕ. στη διασφάλιση της τήρησης των προϋποθέσεων όπως ορίζονται στο κεφάλαιο ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ της προκήρυξης στην επαλήθευση του φυσικού αντικειµένου της επένδυσης µε βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται από το δικαιούχο και σύµφωνα µε τους όρους που περιλαµβάνονται στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης. στη συµµόρφωση του ικαιούχου µε τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων που έχουν διενεργηθεί στην Πράξη από την ΕΥ ΕΠΑνΕΚ/τον ΕΦ ή ελέγχων από άλλα εθνικά ή/και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα Επιτόπια επαλήθευση Η επιτόπια επαλήθευση, πραγµατοποιείται από το όργανο επαλήθευσης στην έδρα του ικαιούχου ή/και στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και συνίσταται τουλάχιστον στα παρακάτω: στην επαλήθευση του φυσικού αντικειµένου του επιχειρηµατικού σχεδίου, σύµφωνα µε τους όρους που περιλαµβάνονται στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης στην πιστοποίηση του οικονοµικού αντικειµένου µε βάση τα πρωτότυπα παραστατικά και λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία τεκµηρίωσης στην επιβεβαίωση του εύλογου του κόστους των επιλέξιµων δαπανών σύµφωνα µε την Απόφαση Ένταξης της Πράξης στην επιβεβαίωση του εύλογου των δαπανών εξοπλισµού ως προς τη δυναµικότητα της επιχείρησης και του µισθολογικού κόστους της ΝΘΕ. στη διασφάλιση της τήρησης των προϋποθέσεων όπως ορίζονται στο κεφάλαιο Ι ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ της προκήρυξης στην επιβεβαίωση ύπαρξης επαρκούς διαδροµής ελέγχου στη διασφάλιση της τήρησης των λοιπών όρων υλοποίησης της Πράξης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης, όπως π.χ. δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

14 στη διασφάλιση των κατά περίπτωση εφαρµοσµένων όρων ενωσιακού και εθνικού δικαίου που διέπει την υλοποίηση της πράξης στη συµµόρφωση του ικαιούχου µε τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων που έχουν διενεργηθεί στην Πράξη από την ΕΥ ΕΠΑνΕΚ/τον ΕΦ ή ελέγχων από άλλα εθνικά ή/και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις συµπληρώνουν δειγµατοληπτικά τις διοικητικές επαληθεύσεις και µπορούν να διενεργηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου. Για τις επαληθεύσεις λαµβάνονται υπόψη: το ισχύον νοµικό, θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο το ισχύον νοµικό, θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο η Αναλυτική Πρόσκληση και τα λοιπά έντυπα της ράσης η Απόφαση Ένταξης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής το ισχύον εγκεκριµένο φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του έργου το υποβληθέν αίτηµα επαλήθευσης δαπανών. Η αναλογούσα δηµόσια χρηµατοδότηση µπορεί να καταβληθεί έπειτα από πιστοποίηση είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου είτε µετά το πέρας αυτής. Μη συµµόρφωση της πράξης µε τους εφαρµοστέους κανόνες, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων επιλεξιµότητας, συνεπάγεται δηµοσιονοµική διόρθωση ή/και ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών. Τα ποσά των δαπανών που τεκµηριώνονται ως µη επιλέξιµα και διορθώνονται δεν µπορούν να αντικατασταθούν από άλλες επιλέξιµες δαπάνες του δικαιούχου στο πλαίσιο της πράξης. Επισηµαίνεται ότι θα πραγµατοποιούνται διασταυρώσεις και έλεγχοι των δηλούµενων προς χρηµατοδότηση παραστατικών δαπανών προς αποφυγή διπλής Τα στελέχη της plano 2 ΙΚΕ διαθέτουν σηµαντική εµπειρία και επιστηµονική γνώση για να υποστηρίξουν το σχεδιασµό και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής σας ιδέας µε αποτελεσµατικότητα, αξιοπιστία και συνέπεια σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις δυνατότητες της επιχείρησής σας. Επικοινωνήστε µαζί µας για να σας ενηµερώσουµε σχετικά µε τα εργαλεία ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας που παρέχονται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για τον τρόπο που µπορείτε να τα αξιοποιήσετε στον επιχειρηµατικό σας σχεδιασµό. Πηγή:

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Υποβολή Αιτήσεων: Από 17/3/2016 έως 27/4/2016 Τίτλος και περιγραφή της δράσης: Η Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» αφορά την ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 Σελ. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρόσκληση 1η Τροποποίηση 2η Τροποποίηση Α.Π.:667/147/Α2/11.2.16 Α.Π.:1402/362/Α2/23.3.16 Α.Π.:2168/571/Α2/25.4.16 Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

ράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ΕΣΠΑ

ράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ΕΣΠΑ ράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ΕΣΠΑ 2014 2020 ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται άνεργοι για την έναρξη της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στόχος: Η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηµατικότητας που θα συνδέεται άµεσα µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραµµα στοχεύει: Στη δηµιουργία πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ταυτότητα Προγράμματος Φεβρουάριος 2016 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Β Κύκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο του 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Οι δαπάνες που αφορούν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον: εμπίπτουν στις επιλέξιμες κατηγορίες ενέργειας δαπάνης είναι απαραίτητες για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης» ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης» ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης» ΕΣΠΑ 2014 2020 ΣΥΝΟΨΗ ΡΑΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγική Παρουσίαση... 3 2 ικαιούχοι... 4 2.1 Επιλέξιµοι ικαιούχοι...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Δικαιούχοι Προγράμματος. Επιλέξιμοι κλάδοι

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Δικαιούχοι Προγράμματος. Επιλέξιμοι κλάδοι Η GENECON αναλαμβάνει την υποστήριξη, τον έλεγχο και την παρακολούθηση καθ όλη τη διάρκεια του έργου, η οποία περιλαμβάνει τη σύνταξη, την υποβολή και τη διαδικασία χρηματοδότησης των προτάσεων. Για δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Στόχος: Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούµενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β κύκλος) ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εισαγωγή ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤA»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤA» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤA» ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Επιλέξιμες είναι οι παρακάτω δαπάνες: 1) Λειτουργικά (ενοίκια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Ηλεκτρονική υποβολή από 08/03/2016 έως 15/04/2016

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Ηλεκτρονική υποβολή από 08/03/2016 έως 15/04/2016 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ)» ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μπορεί να είναι μεταξύ 15.000 και έως 60.000. Επιλέξιμες Δαπάνες Α/Α Κατηγορία Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΣΠΑ Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα θα τρέξει σε δύο κύκλους και είναι συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. Ευρώ.

Το πρόγραμμα θα τρέξει σε δύο κύκλους και είναι συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. Ευρώ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Πρόσκληση 1η Τροποποίηση 2η Τροποποίηση Α.Π.: 668/148/Α2/11-02-16 Α.Π.: 1170/290/Α2/08-03-16 Α.Π.: 1898/483/Α2/13-04-16 3η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 1. ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Β ΚΥΚΛΟΣ)

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Β ΚΥΚΛΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β Κυκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Β ΚΥΚΛΟΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Β ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Β ΚΥΚΛΟΣ Έναρξη της τελευταίας (3ης) περιόδου υποβολής για τη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ )

Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ ) Το ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει προϋπολογισμό για το σύνολο των Προγραμμάτων 19 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης : 15,3 δις ευρώ Ενωσιακής Συνδρομής 3,7 δις ευρώ Ελληνικής Συμμετοχής Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης ΣΕΣ (νέο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»

Πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» Πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» Ταυτότητα Προγράμματος Φεβρουάριος 2016 Η Δράση συνοπτικά Η δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» Προδημοσίευση που αφορά την προκήρυξη του Προγράμματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Σριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Σριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Σριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Α. ΣΟΦΟ ΣΗ ΔΡΑΗ Σο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Σριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Επιλέξιμες είναι οι παρακάτω δαπάνες: 1) Λειτουργικά (ενοίκια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» Θεσσαλονίκη, 16 Μαρτίου 2016

Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» Θεσσαλονίκη, 16 Μαρτίου 2016 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» Θεσσαλονίκη, 16 Μαρτίου 2016 Κυριακοπούλου Δήμητρα Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δικαιούχοι Προγράμματος

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δικαιούχοι Προγράμματος Η GENECON αναλαμβάνει την υποστήριξη, τον έλεγχο και την παρακολούθηση καθ όλη τη διάρκεια του έργου, η οποία περιλαμβάνει τη σύνταξη, την υποβολή και τη διαδικασία χρηματοδότησης των προτάσεων. Για δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα B-Economics Νεοφυής Επιχειρηματικότητα Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της δράσης Νεοφυής επιχειρηματικότητα που στοχεύει στην ανάπτυξης υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας με την ίδρυση νέων μικρών και πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Β Κύκλος ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ηλεκτρονικών υποβολών των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

8/3/ /4/2016. H ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

8/3/ /4/2016. H ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ποσοστό Ενίσχυσης Προκαταβολή Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος Διάστημα Υποβολών 100 % του συνολικού προϋπολογισμού 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έως 25.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η δράση στοχεύει στα εξής: Στη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κ.Π.Σ. : 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Κ.ΑΛ.Ο.)

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Κ.ΑΛ.Ο.) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Κ.ΑΛ.Ο.) Προδημοσίευση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Επιχορήγηση Υφισταμένων Φορέων Κοινωνικής και. Εν συντομία Βασικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης)--> 60% Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 Εν συντομία Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. (ενημερωτική σύνοψη) Β κύκλος Αγαπητή κύρια/ε Στις επόμενες σελίδες αποτυπώνεται περιληπτικά το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100%

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% 01. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Β Κύκλος ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Β Κύκλος ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Β Κύκλος ΕΣΠΑ 2014 2020 Σ ΥΝΟΨΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγική Παρουσίαση... 2 2 Δικαιούχοι... 4 2.1 Επιλέξιμοι

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ - ΤΕΙ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ - ΤΕΙ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ - ΤΕΙ» ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργων/μισθωτών ή αυτοαπασχολούμενων, για

Διαβάστε περισσότερα

5.4 Συνοπτική αναφορά ενδεικτικών κινήτρων που παρέχονται μέσω των κοινοτικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ ) 1) Γενικά

5.4 Συνοπτική αναφορά ενδεικτικών κινήτρων που παρέχονται μέσω των κοινοτικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ ) 1) Γενικά 5.4 Συνοπτική αναφορά ενδεικτικών κινήτρων που παρέχονται μέσω των κοινοτικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ 2014-2020) 1) Γενικά Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η χώρα μας και ειδικότερα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος) ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) ΑΝΕΡΓΟΙ (ΑΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος) ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) ΑΝΕΡΓΟΙ (ΑΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος) ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) ΑΝΕΡΓΟΙ (ΑΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών. Επιδότηση έως 50.000 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΥΑΦ4653Ο7-7Χ6. «Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

ΑΔΑ: 6ΥΑΦ4653Ο7-7Χ6. «Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 2784/Β/21.12.2015). 23. Την από 25.6.2015 απόφαση της 1ης

Διαβάστε περισσότερα

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης κατηγοριοποιούνται σύµφωνα µε τα παρακάτω:

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης κατηγοριοποιούνται σύµφωνα µε τα παρακάτω: ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ (στις 08/06/2017) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β Κύκλος του ΕΠΑνΕΚ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 1 η Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής: 05/07/2017

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Στόχος: αναβάθµιση του επιπέδου επιχειρηµατικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014 2020 ΕΣΠΑ 2014 2020 ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

(Βλ. Κεφάλαιο Ι Σκοπός της Δράσης)

(Βλ. Κεφάλαιο Ι Σκοπός της Δράσης) 7/4/2016 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 1. Ποιός είναι ο στόχος της Δράσης; Η Δράση στοχεύει στην ίδρυση/σύσταση πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ» ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΔΡΑΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ 2014-2020 1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 1.1 Ωφελούμενοι 1. Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 19 2-2016 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» 1. Ποιοί μπορούν να υποβάλλουν στη Δράση; Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ Μ Ι ΚΡΩΝ & Μ Ι ΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ Μ Ι ΚΡΩΝ & Μ Ι ΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ Μ Ι ΚΡΩΝ & Μ Ι ΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ταυτότητα Προγράμματος Φεβρουάριος 2016 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 22 02-2016 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 1. Ποιούς δικαιούχους αφορά η Δράση; Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης κατηγοριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Παραστατικά τιμολόγησης δαπανών ( τιμολόγια, ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ή τίτλος κτήσης ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ. Ηλεκτρονική υποβολή από 17/03/2016 έως 27/04/2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΔΟΤΗΣΗ Ταμείο (ΕΚΤ)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ. Ηλεκτρονική υποβολή από 17/03/2016 έως 27/04/2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΔΟΤΗΣΗ Ταμείο (ΕΚΤ) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ)» «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Ηλεκτρονική υποβολή από

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 16/3/2016 Βασικά σημεία προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ

Θεσσαλονίκη 16/3/2016 Βασικά σημεία προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ Θεσσαλονίκη 16/3/2016 Βασικά σημεία προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 Ιωάννης Τσιτσόπουλος (ATM, Msc, ΜΒΑ, Dip.CMI Man.) Mέλος ΜΕ Ανταγωνιστικότητας & Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της απασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ενίσχυση της απασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης B-Economics Ενίσχυση της απασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της δράσης ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που στοχεύει στην μείωση της

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ»

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. H Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΠΑΣΙΘΕΑ», στο πλαίσιο της ενημέρωσης των ωφελουμένων του Προγράμματος «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των

Διαβάστε περισσότερα

EEO GROUP Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ω Ν

EEO GROUP Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ω Ν Αναβάθμιση πολύ μικρ ών & μικρ ών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων το υς στις νέες αγορές Περιληπτικό Ενημερωτικό Σημείωμα Δικαιούχοι Επιλέξιμες Δαπάνες Σημαντικά σημεία Υφιστάμενες και νέες,

Διαβάστε περισσότερα

(Βλ. Κεφάλαιο Ι Σκοπός της Δράσης)

(Βλ. Κεφάλαιο Ι Σκοπός της Δράσης) 12/05/2016 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 1. Ποιός είναι ο στόχος της Δράσης; Η Δράση στοχεύει στην ίδρυση/σύσταση πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Αθήνα, Απρίλιος 2016 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Απόστολος Παπαλεξίου Σύμβουλος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Ιδρυτής Solidarity Mission

Χρηματοδότηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Απόστολος Παπαλεξίου Σύμβουλος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Ιδρυτής Solidarity Mission Χρηματοδότηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων Απόστολος Παπαλεξίου Σύμβουλος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Ιδρυτής Solidarity Mission Solidarity Mission Αποστολή μας είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3,6,8,10 και 11» Μονάδα Β3 «Διαχείρισης Πράξεων θεματικών στόχων 6, 8, 10 & 11» Ημερομηνία: 03 Απριλίου 2019 Α.Π.: 2218/Β3/465 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - ΕΣΠΑ

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - ΕΣΠΑ 2014-2020 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ηρ. Πολυτεχνείου 92, Πάτρα τ. 2611 811.200 φ. 2611 811.080 info@p-consulting.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ. Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ. Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό Ε.Π. «Α Ν Τ Α ΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Κ Α Ι Κ Α Ι Ν ΟΤΟΜΙΑ ΕΣΠΑ 2014 2020 Ταυτότητα της Δράσης 50 εκ συνολικός διαθέσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 01 03-2016 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» 1. Ποιος είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν:

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν: Ηµεροµηνία: 22-11-2013 ΑΠ 8524/2192/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 201-2020 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

N.3908/2011 & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ

N.3908/2011 & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ N.3908/2011 & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ 1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ2014-20 Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Στόχος: H ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελµατιών για την άσκηση επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα θα στοχεύσει στην ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας ενισχύοντας τη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων που βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ )

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Υποχρεώσεις (μακροχρόνιες και μη) Δικαιούχων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΑΡΓΥΡΩ ΦΑΛΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 16/3/2016

Θεσσαλονίκη 16/3/2016 Θεσσαλονίκη 16/3/2016 Βασικά σημεία προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 Ιωάννης Τσιτσόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ λληλογραφία Ιατρικός Σύλλογος Πατρών - ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΒ... of 6 7/3/2016 07:52 Γραµµατεία - Ιατρικός Σύλλογος Πατρών ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 1 µήνυµα K2 Business

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Προς Δικηγορικό ύλλογο Λάρισας Για κάθε ενδιαφερόμενο μέλος

Προς Δικηγορικό ύλλογο Λάρισας Για κάθε ενδιαφερόμενο μέλος Προς Δικηγορικό ύλλογο Λάρισας Για κάθε ενδιαφερόμενο μέλος Λάρισα 19 Οκτωβρίου 2015 Θέμα: «Οικονομική προσφορά προς μέλη του Δικηγορικού υλλόγου Λάρισας με ποσοστό έκπτωσης 15% στην συμπλήρωση φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

60.000. Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος: 120 εκ. 2015 (48 εκ. ) 2016 (72 εκ. )

60.000. Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος: 120 εκ. 2015 (48 εκ. ) 2016 (72 εκ. ) A/A Τίτλος 1 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα υνητικοί δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ κατά την υποβολή της αίτησης ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας, ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας, ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ Τίτλος Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας, ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-220 Σκοπός Στόχος της Δράσης «Επιχειρηματική Εκκίνηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Επιλέξιμες είναι οι παρακάτω δαπάνες: 1) Λειτουργικά (ενοίκια

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MAX ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MAX ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ «Ψηφιακό Βήμα» Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000 έως 50.000 και επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών. 04-06-2018 Ως ημερομηνία έναρξης δαπανών ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο Εστίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα