ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΙΤΙΣΗ ΕΝΟΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ ΤΟΥ Θ.Χ.Π.Φ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΩΡΔ ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΦΑΓΖΣΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΙΤΙΣΗ ΕΝΟΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ ΤΟΥ Θ.Χ.Π.Φ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΩΡΔ ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΦΑΓΖΣΟΤ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ «ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ» Υαληά, Σατ. Γιεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδφνίας Σατ. Κφδ. : Αξ. πξση Πληροθορίες : ΝΗΚΑ ΜΑΡΗΑ Σηλέθφνο : FAX : Προς: Κάθε ενδιαθερόμενο ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΑΡΟΥΖ ΓΔΤΜΑΣΩΝ (ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΓΔΤΜΑΣΩΝ ( ) ηα πιαίζηα ηεο θαηάξηηζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΓΔΤΜΑΣΧΝ ζύκθσλα κε ην αξηζκ. πξση.6515/ έγγξαθν ηεο Δ.Π.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη δηελέξγεηαο ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ δηαγσληζκνύ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΓΔΤΜΑΣΧΝ (CPV ) ην Ννζνθνκείν πξνβαίλεη ζηελ παξνύζα ΓΔΤΣΔΡΖ Πξόζθιεζε γηα Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ησλ παξαθάησ εηδώλ: ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΙΤΙΣΗ ΕΝΟΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ ΤΟΥ Θ.Χ.Π.Φ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΩΡΔ ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΦΑΓΖΣΟΤ Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ηεξεί θαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε: ηηο εθάζηνηε αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξόηππνπ EN ΗSO 22000:2005 πνπ δηαζέηεη, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ζα πξνζθνκίζεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά. ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΦΔΣ θαη ηδηαίηεξα ηνπ «Οδεγνύ Τγηεηλήο γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο Μαδηθήο Δζηίαζεο θαη Εαραξνπιαζηηθήο (νδεγόο πγηεηλήο Νν. 1)» ηνπ θώδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηώλ θαη αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεο ηνπ Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο Κάζε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε ε λνκνζεηηθή πξάμε Δπηπιένλ ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα έρεη δειώζεη Κσδηθό Γξαζηεξηόηεηαο ( ΚΑΓ) ζρεηηθό κε ηελ

2 παξνρή ππεξεζηώλ catering πξηλ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ. Σα ππό πξνκήζεηα έηνηκα θαγεηά ζα πξέπεη λα παξαδίδνληαη θαζεκεξηλά: Σν γεύκα ζηηο 12:30-14:15 κ.κ. ην αξγόηεξν. Σν δείπλν ζηηο 19:00-20:40 κ.κ. ην αξγόηεξν. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΓΟΜΩΝ Ξελώλαο «Δδέκ» - Κνπλνππηδηαλά Αθξσηεξίνπ Ξελώλαο «Νατάδεο» - Καιαζάο Αθξσηεξίνπ Ξελώλαο «Αλαηνιή» - Κάησ Γαιαηάο Νέαο Κπδσλίαο Οηθνηξνθείν «Απαλεκηά» - Ναμάθε 4, Υαιέπα Οηθνηξνθείν «Δπάλνδνο» - Καιαζάο Αθξσηεξίνπ Γηακέξηζκα (Γ) - Φαιαζάξλεο & Διύξνπ, Υαληά Γηακεξίζκαηα (Γ) θαη (Δ) - Κάκπσλ 11, Νέα Υώξα Υαλίσλ Γηακέξηζκα (Σ) Κ. Μάλνπ 23 Υαληά Ννο. Ζκέξαο ΚΦΤ Κξνθηδά 25 * Οη δηεπζύλζεηο ησλ δνκώλ ζα κπνξνύλ λα αιιάδνπλ κε κνλνκεξή απόθαζε ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ, όπσο επίζεο ζα κπνξεί ν αξηζκόο ηνπο (θαζώο θαη ν αξηζκόο ησλ κεξίδσλ) λα απμνκεηώλεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ΘΦΠΥ, ρσξίο δηθαίσκα ηνπ πξνκεζεπηή γηα επηπιένλ απνδεκίσζε ή γηα αιιαγή ζηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ B ΠΟΗΟΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 1. Ο πξνκεζεπηήο θαη νη ρνξεγεηέο ησλ πξώησλ πιώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζα πξέπεη λα εθαξκόδνπλ ζύζηεκα αλάιπζεο επηθηλδπλόηεηαο θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ HACCP γηα ηνπο ρώξνπο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο, ζπζθεπαζίαο, απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο ησλ ρνξεγνύκελσλ εηδώλ θαη λα έρνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO ζύκθσλα κε ην πξόηππν EN ΗSO 22000:2005 από δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. 2.Σα δεθαηέζζεξα εβδνκαδηαία γεύκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ ελδεηθηηθά ηνπιάρηζηνλ ηελ πην θάησ βαζηθή ζύλζεζε: -2 γεύκαηα κε θξέζθν θηκά θαη ζαιάηα επνρήο -2 γεύκαηα κε ιαδεξά ή δπκαξηθά θαη ηπξί θέηα Α πνηόηεηαο -3 γεύκαηα κε θνηόπνπιν, ηπξί θέηα θαη ζαιάηα επνρήο -3 γεύκαηα κε θξέαο, δπκαξηθά ή παηάηεο θαη ζαιάηα επνρήο -2 γεύκαηα κε ςάξη-ζαιαζζηλά θαη ζαιάηα επνρήο -2 γεύκαηα κε όζπξηα,ηπξί θέηα, αληζνύγηεο ή ειηέο Όια ηα παξαπάλσ γεύκαηα ζα ζπλνδεύνληαη κε θξνύην επνρήο. 3.Γηα ηελ παξαζθεπή ησλ θαγεηώλ ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ρξεζηκνπνηεί πιηθά αξίζηεο πνηόηεηαο. Δηδηθόηεξα: α. Σα θξέαηα ζα είλαη όια λσπά θαη αξίζηεο πνηόηεηαο. β. Σα ιαραληθά ζα είλαη επίζεο αξίζηεο πνηόηεηαο θαη θαηά πξνηίκεζε επνρήο. γ.σα βνύηπξα θαη ηα ειαηόιαδα ζα είλαη Α πνηόηεηαο. Δηδηθόηεξα ζα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη έπεηηα από έγθξηζε ηεο επηηξνπήο: -ειαηόιαδν γηα ζαιάηα νμύηεηαο 0-1 βαζκώλ -ειαηόιαδν γηα θαγεηά νμύηεηαο βαζκώλ

3 -ειαηόιαδν γηα ηεγαλεηά νμύηεηαο βαζκώλ -βνύηπξν γάιαθηνο γηα ηελ παξαζθεπή νξηζκέλσλ γιπθηζκάησλ. 4.Σα γεύκαηα ζα παξέρνληαη δύν θνξέο ηελ εκέξα θαη ζα είλαη δηαθνξεηηθό ην κεζεκεξηαλό θαγεηό από ην βξαδηλό. Σν κελνύ δελ ζα επαλαιακβάλεηαη ηελ ίδηα εκέξα (κεζεκέξη - βξάδπ), νύηε ζηα γεύκαηα ηεο επόκελεο κέξαο. 5. Σν ςσκί ζα είλαη εκέξαο ηύπνπ 70% ( κε αιεύξη ζίηνπ ή ζηθάιεσο). 6. Ζ πνζόηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ γηα ηηο ζαιάηεο ζα είλαη 20 γξκ. / κεξίδα. 7.Σν ιάδη, αιάηη, ιεκόλη ή μύδη πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζαιάηεο θαη θαγεηά γηα ηελ πνηόηεηα θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θξίλεηαη απαξαίηεην λα πξνζηίζεληαη ιίγν πξηλ ην ζεξβίξηζκα. 8. Ζ πνζόηεηα, ηεο ζάιηζαο, όπνπ πξνβιέπεηαη από ηε ζπληαγή, ζα αθνξά ην 20% - 30% ηνπ πξνβιεπόκελνπ βάξνπο ηνπ ηξνθίκνπ πνπ ζπλνδεύεηαη κε ζάιηζα. 9. Σα είδε ηπξόπηηα, ζπαλαθόπηηα, πίηζα ζα είλαη ηαςηνύ. 10. Σν κνζράξη θαη ην ρνηξηλό ζα είλαη άλεπ νζηώλ, άιηπα, λσπά. Δπίζεο, ζα είλαη είηε ζε θέηεο είηε ζε κηθξά θνκκάηηα. 11. Σν ςάξη ζα είλαη θαηεςπγκέλν, θέηα ή θηιέην, Α πνηόηεηαο. Γε ζα πεξηέρεη νζηά εληόο ή εθηόο ζάξθαο (πιελ κεγάινπ εκθαλνύο νζηνύ πνπ αθαηξείηαη εύθνια). Σν ςάξη ζα είλαη θαηεςπγκέλν Α πνηόηεηαο, ζπλαγξίδα, βαθαιάνο, γαιένο ή γιώζζα θαηά πξνηίκεζε ελώ γηα θξέζθν ςάξη όπνπ πξνβιέπεηαη, πξνηηκάηαη ε αζεξίλα, καξίδα ή ζαξδέια. 12. Σν θνηόπνπιν ζα είλαη λσπό Α πνηόηεηαο, κπνύηη ή θηιέην ζηήζνο. 13. Ο θηκάο ζηα κπηθηέθηα, θεθηέδεο, ζνπηδνπθάθηα θιπ. ζα πξνέξρεηαη από κνζραξίζην θξέαο, λσπό άιηπν, Α πνηόηεηαο. 14. Σα θαγεηά ζα είλαη καγεηξεκέλα πάληα ηελ εκέξα παξάδνζεο, θαινβξαζκέλα ή θαινςεκέλα θαη ζεξβηξηζκέλα πξνζεθηηθά ζηελ αηνκηθή ζπζθεπαζία. 15. Φαγεηά όπσο ιαδεξά θαη ζνύπεο ζα έρνπλ ηε ζσζηή αλαινγία ζε ζάιηζα ή πγξό θαη ξύδη ή δπκαξηθό ή αλάινγν ζηεξεό πεξηερόκελν. 16. Σα επηδόξπηα ζα παξαδίδνληαη θξύα ζε ζεξκνθξαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία. 17. Όζα είδε είλαη ζπζθεπαζκέλα / ηππνπνηεκέλα όπσο ηα είδε δαραξνπιαζηηθήο / επηδόξπηα ζα είλαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία θαη ζα έρνπλ ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη εκεξνκελία παξαγσγήο / ιήμεο. 18.Γηα θαγεηά πνπ πξνβιέπνπλ γαξληηνύξα (ξύδη παηάηεο πνπξέ, θ.ι.π.) λα ηνπνζεηνύληαη ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία ρσξηζηά από ην θύξην γεύκα. 19. Σν ηξηκκέλν ηπξί ζα παξαδίδεηαη μερσξηζηά, ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία κε θαηάιιειε ζήκαλζε (θαη εκεξνκελία παξαγσγήο / ιήμεο). Σα ηπξηά ζα παξαδίδνληαη κεξηδνπνηεκέλα ή αηνκηθά ζπζθεπαζκέλα κε θαηάιιειε ζήκαλζε (θαη εκεξνκελία παξαγσγήο / ιήμεο). 20. Σν ςσκί ζα παξαδίδεηαη ζπζθεπαζκέλν ώζηε λα κελ αιινηώλνληαη ηα νξγαλνιεπηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. 21. Δλδεηθηηθά κελνύ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα Γ. 22.Σόζν ε αηνκηθή ζπζθεπαζία όζν θαη ηα ηζνζεξκηθά δνρεία λα είλαη θαηάιιεια γηα ηξόθηκα θαη λα θέξνπλ ην ζρεηηθό εηδηθό ζήκα θαηαιιειόηεηαο. 23. ηνπο ρώξνπο ηνπ αλαδόρνπ απαηηείηαη δηαθνξεηηθόο ρώξνο πξνεηνηκαζίαο, θξεάησλ, πνπιεξηθώλ, ςαξηώλ, ιαραληθώλ, κε μερσξηζηό εμνπιηζκό πξνο απνθπγή ηξνθηθώλ δειεηεξηάζεσλ θαη ζαικνλειώζεσλ.

4 24. Σα ηξόθηκα ζα πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπκέλα ζε όια ηα ζηάδηα θύιαμεο πξνεηνηκαζίαο παξαζθεπήο παξάδνζεο από έληνκα, ηξσθηηθά θ.ι.π Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή, ν εμνπιηζκόο πξνεηνηκαζίαο παξαζθεπήο θαη κεηαθνξάο ησλ γεπκάησλ θαζώο θαη όιεο νη επηθάλεηεο θαη ηα δάπεδα ηεο εηαηξείαο ηνπ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη πάληνηε θαζαξά θαη ζα ππάξρεη δπλαηόηεηα ειέγρνπ από Δπηηξνπή πνπ ζα νξίζεη ην Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ. 26. Ζ δηαθίλεζε ηνπ έηνηκνπ θαγεηνύ από ην ρώξν παξαγσγήο πξνο ηηο δνκέο πξέπεη λα γίλεηαη ζε ηζνζεξκηθά δνρεία θαη λα δηαλέκεηαη ζηνπο ελνίθνπο ζε ζεξκνθξαζία θάησ ησλ 5 C ή άλσ ησλ 65 C, γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο αλάπηπμεο κηθξννξγαληζκώλ θαη κηθξνβίσλ ζην θαγεηό θαη επνκέλσο δειεηεξηάζεσλ, ηδίσο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο. 27.Οη ελδηαθεξόκελνη ππνρξενύληαη λα αλαθέξνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ πξώησλ πιώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ έηνηκσλ εηδώλ πνπ πηζαλά ζα πξνζθέξνπλ. Αλαιπηηθόηεξα, ν ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα δειώλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ πξώησλ πιώλ θαζώο θαη ηνλ ηόπν εγθαηάζηαζήο ηνπο αιιά θαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ησλ εξγνζηαζίσλ / πξνκεζεπηώλ όηαλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο κεζνιαβνύλ δηάθνξεο θάζεηο βηνκεραλνπνίεζεο ή όηαλ θάπνηα είδε παξάγνληαη ζε άιια εξγνζηάζηα. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ππάξρεη ε παξαπάλσ δήισζε απνξξίπηεηαη. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΦΑΓΖΣΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟ ΓΔΤΜΑΣΩΝ ην παξόλ παξάξηεκα πεξηγξάθεηαη ν θαηάινγνο ησλ θαγεηώλ πνπ νθείιεη λα παξαδίδεη ν πξνκεζεπηήο Σν βάξνο αλά κεξίδα γηα ηηο ζαιάηεο επνρήο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε είλαη ζε σκή κνξθή. Όιεο νη κεξίδεο ησλ καγεηξεκέλσλ ηξνθώλ ζα δπγίδνληαη κεηά ηελ παξαζθεπή ηνπο θαη ην καθαρό βάρος ησλ κεξίδσλ ησλ θαγεηώλ ζα είλαη ην αθόινπζν: Α/Α ΔΗΓΟ ΚΤΡΗΩ ΠΗΑΣΑ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟ ΚΡΔΑΣΟ (ΓΡΑΜΜ.) ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟ ΜΔΡΗΓΑ (ΓΡΑΜΜ.) 1 2 ινπθάληθα ηεγαλεηά ζνπβιάθηα πίηα θαιακάθη ρνηξηλό Αγθηλάξεο αια πνιίηα Αξαθάο θαηεςπγκέλνο γηαρλί κε παηάηεο Αξλάθη λσπό θξηθαζέ κε καξνύιη Απγά κε θνινθύζηα Απγά ηεγαλεηά (2 ηεκ.) κε παηάηεο ηεγαλεηέο Βαθαιάνο παζηόο ηεγαλεηόο κε ζθνξδαιηά Γεκηζηά (2 ληνκάηεο, 1 πηπεξηά) Γίγαληεο θνύξλνπ Γηνπβαξιάθηα (λσπόο θηκάο) Καιακαξάθηα ηεγαλεηά (θαηεςπγκέλα) κε παηάηεο ηεγαλεηέο Καιηηζνύληα κε ρόξηα θαη ηπξί (κεξίδα) Καξκπνλάξα 350

5 15 Καηζηθάθη θνύξλνπ γηνπβέηζη Καηζηθάθη θνύξλνπ κε παηάηεο Κεθηέδεο ηεγαλεηνί Κεθηέδεο ηεγαλεηνί κε παηάηεο ηεγαλεηέο Κνινθύζηα-παηάηεο-θαξόηα βξαζηά Κνηόπνπιν ςεηό Κνηόπνπιν βξαζηό (λσπό) ζνύπα Κνηόπνπιν βξαζηό πηιάθη (λσπό) Κνηόπνπιν θαιακάθη (3 ηεκ.) κε παηάηεο ηεγαλεηέο Κνηόπνπιν θνθθηληζηό (λσπό) κε καθαξόληα ή ξύδη ή παηάηεο ηεγαλεηέο Κνηόπνπιν λσπό κε θξηζαξάθη γηνπβέηζη Κνηόπνπιν λσπό κε κπάκηεο (θαη.) Κνηόπνπιν πατδάθηα κε παηάηεο ηεγαλεηέο Κνηόπνπιν θνύξλνπ κε παηάηεο ιεκνλάην Κνπλέιη ζηηθάδν κε παηάηεο ηεγαλεηέο Κξεαηόζνππα (λσπό θξέαο) Κξεαηόηνπξηα Λαραλνληνικάδεο Μαθαξόληα κε ζάιηζα Μαθαξόληα βνπηύξνπ Μαθαξόληα κε λσπό θηκά Μειηηδάλεο θνύξλνπ Μειηηδάλεο ηκάκ Μειηηδάλεο παπνπηζάθηα Μνζράξη βξαζηό ή ςεηό κε πνπξέ ή παηάηεο ή καθαξόληα Μνζράξη βξαζηό ή ςεηό Μνπζαθάο (λσπόο θηκάο) Μπηθηέθηα ςεηά (λσπόο θηκάο) Μπηθηέθηα ςεηά (λσπόο θηκάο) κε παηάηεο ηεγαλεηέο ή ξύδη ή θξηζαξάθη Μπνπξέθη Μπξηάκ (θνινθύζηα-παηάηεο) Μπξηδόια ρνηξηλή Μπξηδόια ρνηξηλή κε παηάηεο ηεγαλεηέο ή θνύξλνπ ή ξύδη ή θξηζαξάθη Οκειέηα (απγά, δακπόλ, ηπξί, παηάηεο ηεγ.) Παζηίηζην (λσπόο θηκάο) Πίηζα αηνκηθή (ηπξί, δακπόλ, ζάιηζα) Πνιηνπνηεκέλν θνηόπνπιν λσπό αηνκηθή ζπζθεπαζία Ρεβύζηα ληεξκπηγηέ Ρνιό κε ζάιηζα (λσπόο θηκάο) νππηέο (θαηες.) κε κάξαζν θαη παηάηεο 54 γηαρλί ή παηάηεο ηεγλαεηέο ή καθαξνλάθη νπηδνπθάθηα νπηδνπθάθηα κε παηάηεο ηεγαλεηέο ή ξύδη ή πνπξέ ή καθαξόληα παλαθόπηηα παλαθόξπδν Σαζθεκπάκπ κε πηιάθη Σπξόπηηα 250

6 61 Φάβα Φαθέο γηαρλί Φαζνιάθηα θαηεςπγκέλα γηαρλί κε παηάηεο Φαζόιηα μεξά γηαρλί (θαζνιάδα) Υνηξηλό θνθθηληζηό Υνηξηλό θνθθηληζηό κε παηάηεο ηεγαλεηέο ή ξύδη ή καθαξόληα Υνηξηλό λσπό κε θξηζαξάθη γηνπβέηζη Υνηξηλό λσπό κε ζέιηλν Υνηξηλό λσπό κε θαζνιάθηα Υνηξηλό κε παηάηεο θνύξλνπ Υνξηόζνππα Υηαπόδη θξαζάην κε καθαξνλάθη ή ξύδη ή παηάηεο ηεγαλεηέο Υπινπίηεο βνπηύξνπ Υπινπίηεο κε ζάιηζα Φάξη θαηεςπγκέλν πιαθί (ζπλαγξίδα ή βαθαιάνο ή γαιένο ή γιώζζα) κε παηάηεο ηεγαλεηέο Φάξη θξέζθν (ςηιό αζεξίλα, καξίδα ή ζαξδέια) ηεγαλεηό Φαξόζνππα (θαηες.) Φάξη ςεηό ή βξαζηό Φάξη ςεηό ή βξαζηό κε παηάηεο θαη θαξόηα ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΑ 1 Αληδνύγηεο (2 ηεκ.) 2 Κνπλνππίδη βξαζηό Παληδάξηα βξαζηά Παηαηνζαιάηα αιάηα αγγνύξη-ληνκάηα (70 γξ γξ.) αιάηα βξαζηά θαξόηα-παηάηεο αιάηα βξαζηά ρόξηα αιάηα καξνύιη αιάηα ιάραλν (κε θαξόην) Σαξακνζαιάηα (κεξίδα) Παηάηεο ηεγαλεηέο (κεξίδα) Παηάηεο θνύξλνπ (κεξίδα) Γηανύξηη (αγειάδαο) Φέηα (κεξίδα) άληνπηηο κπαγθέηαο (ηπξί-δακπόλληνκάηα) 200 Α/Α ΦΡΟΤΣΑ 1 Μήιν 2 Πνξηνθάιη 3 Αριάδη 4 ηαθύιη 5 Καξπνύδη (κε θινύδα) 6 Πεπόλη (κε θινύδα) 7 Κεξάζηα 8 Ρνδάθηλν

7 9 Βεξίθνθα (2 ηεκ.) 10 Μαληαξίληα (2 ηεκ.) 11 Μπαλάλα εηζαγσγήο (1 ηεκ.) 12 Αθηηλίδηα (2 ηεκ.) Α/Α ΓΛΤΚΑ 1 Δθιέξ 2 Καηαΐθη 3 Κσθ 4 Πάζηεο 5 Πξνθηηεξόι 6 Γαιαθηνκπνύξεθν 7 Κέτθ Γηάθνξα 8 Κξνπαζάλ 9 Καξπδόπηηα 10 Κνκπόζηα θξνύηνπ * ηνλ παξαπάλσ θαηάινγν εδεζκάησλ ζα κπνξνύλ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο (θαη ζε πνζνζηό όρη κεγαιύηεξν ηνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ εδεζκάησλ ηνπ θαηαιόγνπ) λα πξνζηεζνύλ θαη θάπνηα άιια από ηνλ ππεύζπλν Σκήκαηνο Γηαηξνθήο, εθ όζνλ πξνθύςεη ηέηνηα αλάγθε, ηα νπνία ζα ηηκνινγεζνύλ από ηνλ αλάδνρν θαη αλαινγία ησλ ήδε ππαξρόλησλ όκνησλ ή ζπγγελώλ εδεζκάησλ ηνπ θαηαιόγνπ. Ο αξηζκόο ησλ ελνίθσλ αλέξρεηαη ζηνπο 96 (ελδέρεηαη λα ππάξμεη κία κηθξή απμνκείσζε). ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΜΖΝΗΑΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΗΣΗΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΡΟΦΖ ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΓΗΑΗΣΑ (πεξίπνπ 82 έλνηθνη) 1ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ Γεύκα: Μαθαξόληα κε θηκά ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-κήιν Γείπλν: Οκειέηα-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-αριάδη Γεύκα: Μπξηδόια ρνηξηλή κε ξύδη-καξνύιη ζαιάηα-θνκπόζηα Γείπλν: Φαζνιάθηα κε παηάηεο-ηπξί θέηα-κπαλάλα Γεύκα: Φαθέο ζνύπα-ζαξδέιεο κπαλάλα Γείπλν: Επκαξηθά θαξκπνλάξα-ζαιάηα ληνκάηα-αθηηλίδην Γεύκα: νπηδνπθάθηα κε πνπξέ-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-κήιν Γείπλν: Κξηζαξάθη κε ζάιηζα & ινπθάληθν-ζαιάηα καξνύιη-αριάδη Γεύκα: Γεκηζηά-γηανύξηη-ξνδάθηλν Γείπλν: Γηνπβαξιάθηα-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-θξέκα γιπθηά Γεύκα: Φάξη πιαθί κε παηάηεο ηεγαλεηέο-ιάραλν ζαιάηα κήιν Γείπλν: Μειηηδάλεο ηκάκ-ηπξί θέηα-αριάδη

8 Γεύκα: Παζηίηζην ζαιάηα ιάραλν-ξπδόγαιν Γείπλν: Αξαθάο κε παηάηεο-ηπξί θέηα-κήιν 2ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ Γεύκα: Φαζόιηα μεξά-ηαξακνζαιάηα-κπαλάλα Γείπλν: Κνηόπνπιν βξαζηό-πηιάθη-γηανύξηη-αριάδη Γεύκα: Μπηθηέθη θαη ρόξηα-πάζηα-αριάδη Γείπλν: Μαθαξόληα κε ζάιηζα-ηπξί θέηα-κήιν Γεύκα: Φάξη ηεγαλεηό-παηάηεο βξαζηέο-θνπλνππίδη βξαζηό-κήιν Γείπλν: Μπξηάκ-ηπξί θέηα-θνκπόζηα Γεύκα: Υνηξηλό κε παηάηεο-ζαιάηα ιάραλν-αθηηλίδην Γείπλν: παλαθόπηηα-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-θξέκα Γεύκα: νππηέο κε παηάηεο ηεγαλεηέο-ζαιάηα ιάραλν-θνκπόζηα Γείπλν: Πίηζα ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-αριάδη Γεύκα: Ρεβύζηα-ειηέο-θαξπδόπηηα Γείπλν: Κνηόπνπιν θνύξλνπ κε παηάηεο ιεκνλάην-ζαιάηα καξνύιη-κπαλάλα Γεύκα: Σαζθεκπάπ κε πηιάθη-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-κήιν Γείπλν: Μπνπξέθη-ζαιάηα καξνύιη-αριάδη 3ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ Γεύκα: Μαθαξόληα βνπηύξνπ-2 ινπθάληθα-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-ξνδάθηλν Γείπλν: Ρνιό κε ζάιηζα-ζαιάηα καξνύιη-θνκπόζηα Γεύκα: Μπξηδόια ρνηξηλή κε ξύδη-ζαιάηα ιάραλν-κήιν Γείπλν: Μπξηάκ-ηπξί θέηα-θξέκα-αριάδη Γεύκα: Φάξη ςεηό κε παηάηεο θαη θαξόηα-ξπδόγαιν Γείπλν: Φαζνιάθηα κε παηάηεο-ηπξί θέηα-αριάδη Γεύκα: Μνπζαθάο ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-ξνδάθηλν Γείπλν: Κνηόπνπιν θνθθηληζηό κε ξύδη-ζαιάηα ιάραλν-θνκπόζηα Γεύκα: Γίγαληεο θνύξλνπ-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-ηπξί θέηα-κήιν Γείπλν: Καξκπνλάξα-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-θξέκα Γεύκα: Υνηξηλό θνθθηληζηό κε ξύδη-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-ξνδάθηλν Γείπλν: Οκειέηα θνινθύζηα θαη παηάηεο-κήιν Γεύκα: Παζηίηζην ζαιάηα καξνύιη-πξνθηηεξόι Γείπλν: Αγθηλάξεο αιά πνιίηα-ηπξί θέηα-θνκπόζηα

9 4ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ Γεύκα: Μπηθηέθηα κε παηάηεο-ζαιάηα καξνύιη-κπαλάλα Γείπλν: παλαθόξπδν-ηπξί θέηα-απγό βξαζηό-αριάδη Γεύκα: Κνηόπνπιν θαιακάθη κε παηάηεο ηεγαλεηέο-ρόξηα ζαιάηα-κήιν Γείπλν: Οκειέηα-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-θνκπόζηα Γεύκα: Φάβα-αληζνύγηεο-ειηέο-κήιν Γείπλν: νπηδνπθάθηα κε πνπξέ-ζαιάηα ιάραλν-αριάδη Γεύκα: Υνηξηλό θνθθηληζηό κε ξύδη-ζαιάηα ιάραλν-κήιν Γείπλν: Μπνπξέθη-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-αριάδη Γεύκα: Γεκηζηά-γηανύξηη-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-αριάδη Γείπλν: Ρνιό κε ζάιηζα-ζαιάηα ιάραλν-θξέκα κπαλάλα Γεύκα: Φάξη ςεηό κε παηάηεο-θαξόηα-θνκπόζηα Γείπλν: Μπνπξέθη-ζαιάηα-αριάδη Γεύκα: Μνζράξη θνθθηληζηό κε πνπξέ-ζαιάηα ιάραλν-θσθ Γείπλν: παλαθόπηηα-παηαηνζαιάηα-θνκπόζηα Γεύκα: Κνηόπνπιν κε θξηζαξάθη-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-κήιν Γείπλν: Μειηηδάλεο παπνπηζάθηα ζαιάηα καξνύιη-ηπξί θέηα-κπαλάλα Γεύκα: Μπξηδόια ρνηξηλή κε ξύδη-ρόξηα θξέκα-αριάδη Γείπλν: Καξκπνλάξα-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-κήιν Γεύκα: νππηέο κε παηάηεο ηεγαλεηέο-ζαιάηα ιάραλν-θνκπόζηα Γείπλν: Αξαθάο κε αγθηλάξεο-ηπξί θέηα κπαλάλα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΡΟΦΖ ΔΛΑΦΡΑ ΓΗΑΗΣΑ (πεξίπνπ 7 έλνηθνη) 1ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ Γεύκα: Μπηθηέθη κε πνπξέ-ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν ςεηό κε θξηζαξάθη-ζαιάηα-θξέκα Γεύκα: Φάξη ςεηό κε βξαζηά ιαραληθά-θνκπόζηα Γείπλν: Μαθαξνλάθη θνθηό κε ηπξί-γηανύξηη-θξνύην Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα-πνπξέο-ξπδόγαιν Γείπλν: Μπηθηέθηα κε βξαζηά ιαραληθά-θξνύην Γεύκα: Γηνπβαξιάθηα- βξαζηή ζαιάηα-θνκπόζηα Γείπλν: Κνηόπνπιν κε παηάηεο-ζαιάηα-ξπδόγαιν Γεύκα: Μαθαξόληα βίδεο κε ηπξί-ζαιάηα-θξνύην

10 Γείπλν: Μπηθηέθηα ςεηά κε θξηζαξάθη-δειέ-θξνύην Γεύκα: Φάξη ςεηό κε βξαζηά ιαραληθά -θνκπόζηα Γείπλν: Κνηόπνπιν ςεηό κε πνπξέ-ζαιάηα-θξνύην Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα- πηιάθη-γηανύξηη -θξνύην Γείπλν: Υπινπίηεο κε ζάιηζα- γηανύξηη-θξνύην 2Η ΔΒΓΟΜΑΓΑ Γεύκα: Φάξη ςεηό-παηάηεο ιεκνλάηεο-ζαιάηα-θξνύην. Γείπλν: Μαθαξόληα κε ηπξί ηξηκκέλν-ζαιάηα-θξνύην Γεύκα: Κνηόπνπιν ςεηό κε βξαζηά ιαραληθά θνκπόζηα Γείπλν: Mπηθηέθη-πνπξέο-ζαιάηα-θξνύην Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα-πνπξέο-γηανύξηη-θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν κε θξηζαξάθη-ζαιάηα-θξνύην Γεύκα: Φάξη ςεηό κε ιαραληθά-θξνύην Γείπλν: Μπηθηέθηα ςεηά κε καθαξόληα-ζαιάηα-θξνύην Γεύκα: Ρνιό θνηόπνπιν κε πνπξέ-ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Μνζράξη βξαζηό-καθαξνλάθη θνθηό - 1 γηανύξηη-θξνύην Γεύκα: Φάξη ςεηό κε ιαραληθά-θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν ςεηό-πνπξέ-ζαιάηα-θξνύην Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα- ρπινπίηεο-ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Μπηθηέθη ςεηό κε θξηζαξάθη-ζαιάηα-θξνύην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΡΟΦΖ ΓΗΑΒΖΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ 1ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ Γεύκα: Μπηθηέθη πνπξέο - πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν ςεηό κε θξηζαξάθη-ζαιάηα-θξνύην Γεύκα: Φάξη ςεηό κε βξαζηά ιαραληθά-θξνύην Γείπλν: Μαθαξνλάθη θνθηό κε ηπξί-πξάζηλε ζαιάηα-γηανύξηη 2%-θξνύην Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα-πνπξέο-πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Μπηθηέθηα κε βξαζηά ιαραληθά-θξνύην Γεύκα: Γηνπβαξιάθηα- βξαζηή ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν κε παηάηεο-πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην Γεύκα: Μαθαξόληα βίδεο κε ηπξί- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Μπηθηέθηα ςεηά κε θξηζαξάθη-ζαιάηα-θξνύην Γεύκα: Φάξη ςεηό κε βξαζηά ιαραληθά -θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν ςεηό κε πνπξέ- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα- πηιάθη-γηανύξηη 2%-θξνύην

11 Γείπλν: Υπινπίηεο κε ζάιηζα- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην 2Ζ ΔΒΓΟΜΑΓΑ Γεύκα: Φάξη ςεηό-παηάηεο ιεκνλάηεο- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην. Γείπλν: Μαθαξόληα κε ηπξί ηξηκκέλν-ζαιάηα-θξνύην Γεύκα: Κνηόπνπιν ςεηό κε βξαζηά ιαραληθά θξνύην Γείπλν: Mπηθηέθη-πνπξέο- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα-πνπξέο-γηανύξηη 2%-θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν κε θξηζαξάθη- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην Γεύκα: Φάξη ςεηό κε ιαραληθά-θξνύην Γείπλν: Μπηθηέθηα ςεηά κε καθαξόληα- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην Γεύκα: Ρνιό θνηόπνπιν κε πνπξέ- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Μνζράξη βξαζηό-καθαξνλάθη θνθηό - 1 γηανύξηη 2%-θξνύην Γεύκα: Φάξη ςεηό κε ιαραληθά-θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν ςεηό-πνπξέ- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα- ρπινπίηεο- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Μπηθηέθη ςεηό κε θξηζαξάθη-ζαιάηα-θξνύην ΣΟΤ ΓΗΑΒΖΣΗΚΟΤ (πεξίπνπ 7 έλνηθνη)αθδνδη Ζ ΠΟΟΣΖΣΑ ΦΑΓΖΣΟΤ ΘΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΠΑΡΑΚΑΣΧ: Κξέαο/ςάξη/θνηόπνπιν: 120 γξκ. Επκαξηθά/ ξύδη: 120 γξκ. Παηάηεο: 160 γξκ Πνπξέο:120 γξκ. Σν γηανύξηη ζα είλαη κε 2% ιηπαξά Παραηήρηζη: Δνδέτεηαι να προκύυοσν και ειδικές δίαιηες για κάποιοσς από ηοσς ενοίκοσς όπφς π.τ. άναλος δίαιηα, άλιπος δίαιαηα, νεθροπαθούς, τολοκσζηοπαθούς, αλεζμένα κλπ ΗΣΗΖ ΠΡΩΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΤ ΝΟΖΛΔΤΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν.Υ Α. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 1. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηεξεί όιεο ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο, ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ, όιεο ηηο ζρεηηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη γεληθά λα εθαξκόδεη ηηο νδεγίεο ηνπ θώδηθα πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο πνπ δηέπνπλ ηνπο ρεηξηζκνύο ηξνθίκσλ ζε όια ηα ζηάδηα, δειαδή κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα πξώησλ πιώλ-πξνεξγαζία - παξαζθεπή πξσηλνύ δηαλνκή ζηηο θιηληθέο - άθημε θαη παξάδνζε γηα θαηαλάισζε. Θα πξέπεη λα κεξηκλά ηδηαίηεξα γηα ηελ πξόιεςε ηξνθηθώλ δειεηεξηάζεσλ θαη κεηάδνζεο αζζελεηώλ.

12 2. Ο Αλάδνρνο λα δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο παξαζθεπήο θαγεηνύ, βηβιίν επηζεσξήζεσλ ρσξίο παξαηεξήζεηο, πηζηνπνηεηηθά πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ ζε ηζρύ (ησλ νπνίσλ αληίγξαθα ζα παξαδίδνληαη ζηελ Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο.) 3. Σα πξσηλά ζα πξνεηνηκάδνληαη ζηα καγεηξεία ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ην πκβνύιην Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα ζπγθξνηήζεη εηδηθή ηξηκειή επηηξνπή γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηνλ έιεγρν όζν αθνξά ηελ πνηόηεηα θαη ηελ πνζόηεηα ησλ ηξνθίκσλ γηα ηελ πξσηλή ζίηηζε ησλ λνζειεπνκέλσλ αζζελώλ θαζώο θαη ηε δηαλνκή ζηηο θιηληθέο θαη ηα θιεηζηά ηκήκαηα. 4. Όηαλ ηα πξσηλά πξνζθνκίδνληαη ζηηο θιηληθέο, ε πξντζηακέλε θάζε θιηληθήο ζα ιακβάλεη γλώζε γηα ηελ πξνζθόκηζε ησλ πξσηλώλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξνσζνύληαη γηα δηαλνκή ζηνπο αζζελείο κε ηελ θάξηα δίαηηαο. 5. Ζ ελδπκαζία: εππξεπήο νκνηόκνξθε θαη κε δηαθξηηηθό(ζα ρνξεγείηαη από ηνλ αλάδνρν). Απαξαίηεηε είλαη ε ρξήζε ζθνύθνπ ή θαπέινπ θαη γαληηώλ κηαο ρξήζεσο( πνπ ζα ρνξεγνύληαη από ηνλ αλάδνρν). 6. Ζ Δπηηξνπή ειέγρνπ έρεη ην δηθαίσκα λα επηζθεθζεί ηνλ ρώξν παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο ησλ πξσηλώλ αιιά θαη λα ειέγρεη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ηνλ Αλάδνρν. 7. Σα άηνκα πνπ ζα ζεξβίξνπλ ην πξσηλό ζηνπο αζζελείο ζα πξέπεη λα είλαη Έιιελεο ππήθννη ή ππήθννη Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη γλώζηεο ηεο Διιεληθήο γιώζζαο. 8. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη ηελ ύκβαζε ηνπ πξσηλνύ γηα ηξεηο (3) κήλεο κε ηνπο ίδηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο θαη ηηο ίδηεο ηηκέο. 9. Σα ππό πξνκήζεηα πξσηλά ζα πξνεηνηκάδνληαη θαζεκεξηλά από ηηο 7 π.κ., ζα γίλεηαη ε παξαζθεπή ακέζσο θαη ε δηαλνκή ζηηο θιηληθέο ην αξγόηεξν κέρξη 9 π.κ. ζα έρεη νινθιεξσζεί. 10. Ζ παξαγγειία ησλ πξσηλώλ ζα δίλεηαη εγγξάθσο κε βάζε ην Γηαηηνιόγην θαη ηε δύλακε αζζελώλ ηελ πξνεγνύκελε εκέξα από ηελ παξάδνζε, γηα δε ην άββαην/ Κπξηαθή θαη αξγίεο ε παξαγγειία ζα δίλεηαη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα εγγξάθσο. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί απμνκεηώλνληαο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε εκεξήζηεο αλάγθεο ηνπ ηνλ αξηζκό ησλ κεξίδσλ πξσηλνύ κέρξη 20%. 11. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πξσηλώλ ζα ειέγρεηαη θαηόπηλ ηπραίσλ δεηγκαηνιεςηώλ από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ νξίδεη ην πκβνύιην Γηνίθεζεο. 12. Ο Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ πξσηλνύ ηνπο βξαζηήξεο ηνπ Ννζνθνκείνπ & ζθεύε ( πνξζειάληλα θιηηδάληα, θνπηάιηα, θαλάηεο, αλνμείδσηνπο δίζθνπο, δνρεία δηαλνκήο θ.ιπ) δηθά ηνπ, ηα νπνία κεηά ην ηέινο ηεο ζίηηζεο κε πξσηλό ησλ λνζειεπνκέλσλ ζα πιέλνληαη (με απορρσπανηικό ηοσ αναδότοσ) θαη ζα θπιάζζνληαη ζηα καγεηξεία ( ζε ρώξν πνπ έρεη παξαρσξήζεη ην λνζνθνκείν) κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη λα πξνζθνκίζεη ηα πξσηλά ζην λνζνθνκείν ή παξαιείςεη λα θέξεη νξηζκέλα από ηα παξαγγειζέληα ή δελ ηα παξαδώζεη θαζόινπ ή ζε πεξίπησζε απόξξηςεο ησλ εηδώλ από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη κε αληηθαηάζηαζήο ηνπο εληόο κηαο ώξαο ην αξγόηεξν, ηόηε ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα αγνξάζεη απηά ή αληίζηνηρα πξντόληα από ην ειεύζεξν εκπόξην, νπόηε ε ηπρόλ επηπιένλ δηαθνξά ηηκήο κεηαμύ ηεο ζπκβαηηθήο θαη ηεο εθ ηνπ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ αγνξάο, θαζώο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ αηηία απηή, βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.

13 13. Οη πξώηεο ύιεο θαη ηα απαξαίηεηα γηα ηε δηαλνκή πιηθά ζα παξακέλνπλ ζε απνζήθε θαη ςπγείν ηνπ Ννζνθνκείνπ ησλ νπνίσλ ηελ επζύλε γηα ηελ θαζαξηόηεηα θαη ηε θύιαμε ζα έρεη ν αλάδνρνο. 14. Σα πξσηλά ζα παξαζθεπάδνληαη κε πιηθά ηνπ αλαδόρνπ θαη ε δηαλνκή ζα γίλεηαη κε ακαμίδηα δηαλνκήο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζθεύε ηεο εηαηξείαο (δνρεία δηαλνκήο, θιπηδάλεο, θνπηαιάθηα, δίζθνπο θ.ι.π), ησλ νπνίσλ θάζε απώιεηα ή θζνξά ζα επηβαξύλεη ηνλ αλάδνρν. 15. ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο όπσο ινηκώδεηο λόζνη, πξνζσξηλή απνπζία αζζελνύο ή αλ ππάξρεη εηδηθή εληνιή από ηελ πξντζηακέλε ην πξσηλό ζα ζεξβίξεηαη ζε ζθεύε κηαο ρξήζεσο ( πηάην, πνηήξη) θαηαζθεπαζκέλα από πιηθό θαηάιιεια γηα ηξόθηκα. 16. Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα αμηώζεη από ηνλ αλάδνρν ηελ απνκάθξπλζε από ηελ εξγαζία, νξηζκέλσλ εξγαδνκέλσλ, εάλ θξίλεη όηη δείρλνπλ νιηγσξία ή δελ πεηζαξρνύλ ζηηο νδεγίεο θαη ηνπο θαλόλεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 17. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα νξίζεη ππεύζπλν / επόπηε ηνπ ηδησηηθνύ ζπλεξγείνπ ( θαη αληηθαηαζηάηε ηνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο) ν νπνίνο ζα ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ην Σκήκα Γηαηξνθήο. 18. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θξνληίδεη λα κελ ζηακαηά ε παξνρή ππεξεζηώλ δηαλνκήο γεπκάησλ αθόκα θαη ζε πεξίπησζε απεξγίαο. 19. Σν πξνζσπηθό δηαλνκήο θαγεηνύ ηνπ αλαδόρνπ ππνρξενύηαη λα ηεξεί όιεο ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ, λα ηεξεί όινπο ηνπο θαλόλεο ππξαζθάιεηαο θαη ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη ν κόλνο ππεύζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηύρεκα πνπ ζα πξνθύςεη κε ππαηηηόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ. 20. Ο επόπηεο ηνπ αλαδόρνπ πξέπεη λα θξνληίδεη ώζηε λα κελ πξνθαινύληαη δεκηέο από ηνπο ππαιιήινπο ηνπ.σπρόλ δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ από απηνύο πξέπεη λα αλαθέξνληαη ακέζσο ζηελ Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο ή ηνλ κάγεηξα βάξδηαο θαη λα απνθαζίζηαληαη άκεζα κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ. 21. Σν πξνζσπηθό δηαλνκήο θαγεηνύ ηνπ αλαδόρνπ ππνρξενύηαη λα θαζαξίδεη θαζεκεξηλά ηνπο ρώξνπο ζηνπο νπνίνπο εξγάδεηαη (ρώξν βξαζηήξσλ, ρώξν πιπληεξίνπ) θαζώο θαη ηα ακαμίδηα δηαλνκήο(κε δηθά ηνπ πιηθά θαζαξηόηεηαο) 22. Σν πξνζσπηθό δηαλνκήο θαγεηνύ ηνπ αλαδόρνπ ζην ηέινο ηεο δηαλνκήο θξνληίδεη γηα ηελ ζπιινγή ησλ δίζθσλ ησλ αζζελώλ θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζθνππηδηώλ από ηνπο ρώξνπο δηαλνκήο θαη ηα καγεηξεία. Αθνύ ζπιιέμνπλ ηα ζθνππίδηα ζε θαηάιιεινπο πιαζηηθνύο ζάθνπο (πνπ παξέρνληαη από ηνλ αλάδνρν) ηα κεηαθέξνπλ ζε ζεκείν πνπ νξίδεη ην Ννζνθνκείν. 23. Σν πξνζσπηθό ην απαζρνινύκελν ζηε ζίηηζε, είλαη δπλαηόλ λα απνηειεί κεγάιν θίλδπλν επηκόιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ. Γηα ην ιόγν απηό, πξέπεη λα εθπαηδεύεηαη αθ ελόο ζηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη ρεηξηζκνύ ηξνθίκσλ, εμνπιηζκνύ θαη ρώξσλ ζίηηζεο θαη αθ εηέξνπ ζε νδεγίεο εξγαζίαο, γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο δηαηηεηηθήο ζεξαπείαο ησλ αζζελώλ. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ απνηειεί λνκηθή απαίηεζε ( θνηλή Τπ. Απόθαζε 487/ΦΔΚ 1219Β ) θαη δηαθξίλεηαη ζε ππνρξεσηηθή θαη ζπλερηδόκελε. Αληηθείκελν εθπαίδεπζεο ε εθπαίδεπζε αθνξά ην ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηηο αλάγθεο ζίηηζεο αζζελώλ θαη πξνζσπηθνύ. ηόρν έρεη λα θαηαζηήζεη ηα άηνκα ηθαλά λα ρεηξίδνληαη κε αζθάιεηα ηα ηξόθηκα, ηνλ εμνπιηζκό, ηελ ηήξεζε ησλ νδεγηώλ δηαηξνθήο αζζελώλ θαη πξνζσπηθνύ, ηελ θαζαξηόηεηα θαη πγηεηλή ζθεπώλ, εμνπιηζκνύ ρώξσλ θαη ηελ εθαξκνγή νξζώλ πξαθηηθώλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Α. Τποτρεφηική Δκπαίδεσζη Οη απαζρνινύκελνη ζα πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ όηη έρνπλ νινθιεξώζεη επηηπρώο ην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο πνπ έρεη εθπνλεζεί θαη εγθξηζεί από ηνλ ΔΦΔΣ «Βαζηθέο αξρέο ζηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα

14 ησλ ηξνθίκσλ»( ν ρξόλνο εθπαίδεπζεο είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 ώξεο ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά) ( αξηζκ απόθαζε/ ΦΔΚ 1616/Β/ , άξζξν 2) Η ππνρξεωηηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο. Β. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευζη Τν Τκήκα Γηαηξνθήο κπνξεί λα επαλέξρεηαη ζε δεηήκαηα εθπαίδεπζεο κε δύν ηξόπνπο. Με νδεγίεο πξνθνξηθέο ή γξαπηέο θαζεκεξηλά ή όηαλ απηό θξίλεηαη αλαγθαίν. Με πξόγξακκα πνπ ζα θαηαξηίζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεωλ ή νπνηαδήπνηε άιιε Υπεξεζία θξίλεη θαηά πεξίπηωζε. Η εθπαίδεπζε απηή αθνξά ζηελ εκπέδωζε ηεο βαζηθήο θαη ηελ απνθπγή ραιάξωζεο ηωλ κέηξωλ πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη κε επηκέιεηα. Δπίζεο κπνξεί λα αθνξά ζην πξνζωπηθό πνπ εξγάδεηαη ζε Δηδηθά Τκήκαηα ή Μνλάδεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη απαηηεί κεγαιύηεξε θαη εηδηθόηεξε εθπαίδεπζε. Ο Δπόπηεο ηνπ Σπλεξγείν/Δηαηξείαο, είλαη ππνρξεωκέλνο λα ζπλεξγάδεηαη, λα εμαζθαιίδεη ηελ ζπκκεηνρή ηωλ απαζρνινπκέλωλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηωλ γλώζεωλ πνπ απνθηήζεθαλ θαη ηελ εθαξκνγή ηωλ ζπζηάζεωλ πνπ ζε θάζε πεξίπηωζε απαηηνύληαη ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρεηξηζηώλ ηξνθίκωλ. Σόζν ην Ννζνθνκείν όζν θαη ην ζπλεξγείν ζα ηεξνύλ αξρείν εθπαίδεπζεο απαζρνινπκέλσλ ην νπνίν, ζα παξνπζηάδνπλ ζε θάζε έιεγρν Β.ΠΟΗΟΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Σα πξσηλά λα είλαη παξαζθεπαζκέλα κε πιηθά Α πνηόηεηαο. Ζ ζπζθεπαζία ησλ καραηξνπήξνπλσλ λα είλαη αηνκηθή (θνπηαιάθη, καραηξάθη θαη ραξηνπεηζέηα) θαη λα θιείλεη αεξνζηεγώο. ΣΟ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟ ΠΡΩΗΝΟ ΝΟΖΛΔΤΟΜΔΝΩΝ ΑΘΔΝΩΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΚΑΘΔ ΑΘΔΝΟΤ): Α/Α ΔΗΓΟ ΒΑΡΟ /ΣΔΜ. ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ ΠΛΖΡΔ + ΑΠΑΥΟ (1,5 % ΛΗΠΑΡΑ) Δ ΑΝΑΛΟΓΗΑ ml ΓΑΛΑ ΚΑΗ 100 ml ΝΔΡΟ ή ΣΑΗ ή 200ml ΥΑΜΟΜΖΛΗ ( ζε αηομικό θακελάκι) 2 ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 20 gr 3 ΦΤΣΗΚΟ ΒΟΤΣΤΡΟ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 10 gr 4 ΕΑΥΑΡΖ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 10 gr 5 ΣΔΔΡΗ ΦΡΤΓΑΝΗΔ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ(8 gr έκαζηη) 32 gr 6 ΣΤΡΗ ΓΗΑΗΣΖ ΓΗΑ ΓΗΑΒΖΣΗΚΟΤ ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΗ ΜΔ ΥΑΜΖΛΑ ΛΗΠΑΡΑ (ΣΤΠΟΤ MILNER ή LINEA) 50 gr 7 ΠΛΑΣΗΚΟ ΜΑΥΑΗΡΗ 1 ΣΔΜ 8 ΠΛΑΣΗΚΟ ΚΟΤΣΑΛΑΚΗ 1 ΣΔΜ 9 ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΑ (Δ ΜΔΜΒΡΑΝΖ) 1 ΣΔΜ Σα πρφινά ημερηζίφς κσμαίνονηαι ζηις 360 μερίδες περίποσ ανάλογα με ηη δύναμη ηφν αζθενών με βάζη ηα ζηοιτεία ηοσ Σμήμαηος Γιαηροθής.

15 Οι πρώηες ύλες θα πρέπει να πληρούν όλες ηις απαραίηηηες ηετνικές προδιαγραθές ζύμθφνα με ηον Κανόνα Σροθίμφν και Ποηών και όλα ηα απαραίηηηα δικαιολογηηικά να σπάρτοσν ζηη διάθεζη ηοσ Σμήμαηος Γιαηροθής. Γ. ΥΩΡΟΗ ΓΗΑΝΟΜΖ ΠΡΩΗΝΟΤ Ηζόγειο: Μνλάδα Σερλεηνύ Νεθξνύ Μνλάδα Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο ΣΔΠ-Φ/Υ Α Όροθος: ΜΔΘ, Μνλάδα Δκθξαγκάησλ Θάιακνο Βξαρείαο Ννζειείαο. Γ Όροθος: Μ/Γ, Π/Γ, Κ/Γ, ΝΔΦΡΟΛΟΓΗΚΖ,ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΖ-ΧΡΛ Γ Όροθος: Α +Β ΠΑΘ/ΚΖ., ΟΦΘ/ΚΖ, Ν/Υ, ΓΑΣΡ/ΚΖ, ΑΗΜ/ΚΖ, ΟΓΟΝΣ/ΚΖ, ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΟ, ΟΓΚ/ΚΖ θαη κε πξόβιεςε ΓΔΡΜ/ΚΖ Δ Όροθος: ΟΡΘ/ΚΖ, Π/Ν, Α + Β ΥΔΗΡ/ΚΖ θαη κε πξόβιεςε γηα ΦΤΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ. 1. Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε, ε Τπεξεζία καο θαηαζέηεη ηηο παξαπάλσ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο κε ζθνπό ηε Γεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ ζρνιίσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ απηώλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαζώο θαη ηεο επξύηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ πξνκεζεπηώλ. 2. Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο κέξεο από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζήο ηεο ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ ( ήηνη από ηελ Σξίηε ώξα 8:00 έσο θαη ην άββαην ώξα 8: Παξαθαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ ηνπο όξνπο ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκό θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηε δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ. 4. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο εκπξόζεζκεο απόςεηο θαη εηζεγήζεηο ηνπο θαζώο θαη λα δεηήζνπλ δηεπθξηλίζεηο ζηελ παξαθάησ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 5. To Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ, εμαζθαιίδνληαο όκσο ηαπηόρξνλα ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ. 6. Δπειπηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ ππόςε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο ζηελ πξνκήζεηα δηακόξθσζεο ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΓΟΤΛΓΔΡΑΚΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο».

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΗ3ΟΞΘΧ-7ΛΒ ΑΓΑΜ: 14PROC001978824 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ Αζήλα,09/04/2014 Α.Π 6921/2014

ΑΓΑ: ΒΙΗ3ΟΞΘΧ-7ΛΒ ΑΓΑΜ: 14PROC001978824 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ Αζήλα,09/04/2014 Α.Π 6921/2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΘΑΗ ΓΑΞΑΛΥΛ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι. Ξάληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13%

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 1/2013 ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα έλα έηνο 2013-2014» ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ : Ίδηνη Πόξνη

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ 14Ζ ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Μπηηιήλε, 31-3-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 844 Σατ. Γ/νση : Γηάλλε Γειή 11 81 100 Μπηηιήλε Πληρουορίες: Α.Κακπέξε Σηλέυωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.)

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) Μύθνλνο 30/09/2015 Αξηζκ. Πξση.: 3181 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ -

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΩΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: Α.ΣΡΙΚΑΛΙΧΣΗ ΣΗΛ. 2132046170-171 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΤΜΠΛΗΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο - Ιζκαξίδαο, πνπ εδξεχεη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ.» ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ 2014 Κχξηνη Μέηνρνη, Έρνπκε ηελ ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ αξηζκ. 131/2010 ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΠΣΧΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ αξηζκ. 131/2010 ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΠΣΧΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 2 ε ΓΤΠΔ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΡΟΓΟΤ «ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ» ---------------- Σαρ. δ/λζε: 85100 Ρφδνο Σ.Θ. 138 - Ρφδνο Πιεξνθνξίεο: Πηεξξάηνο Αλαζηάζηνο Σειέθσλν: (22410) 80379/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΔΙΗΓΗΗ

ΩΡΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΔΙΗΓΗΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΝΩΓΔΙΩΝ Σατ. Γ/λζε: Αλώγεηα Ρεζύκλεο Σατ. Κώδηθας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ& ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα 11-10-2011 Σκήκα: Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηώλ Αξ. Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Ξ Θ Ι Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Ω Μ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Η Ρ Ο Ξ Κ Θ Θ Ι Η Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Ξ Κ Ξ Γ Θ Ρ Η Π Θ Ξ Ξ Σ Ι Π Α Ξ Σ Ρ ΓΕΜΘΙΗ Δ/ΜΡΗ ΔΗΛΞΔΘΞΜΞΛΘΙΩΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015

ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015 ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015 [ΝΘΚΟΛΑΣΟ, Π. ΕΡΧΣΟΚΡΘΣΟΤ, ΝΑΘΑΝΑΗΛ, ΠΑΜΠΑΛΛΗ, ΠΑΝΑΓΗ, ΠΑΡΠΑΡΘΝΟ, ΜΘΥΑΗΛΘΔΟΤ, ΥΡΘΣΟΔΟΤΛΟΤ, ΛΘΑΣΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ 1 Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ Θέκα: Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-14 πλαδέιθηζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ Β1 ΣΑΓΙΟ Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (Γ.Π..)... 3 2. χκβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηροπή Τειεπηθοηλωληώλ θαη Τατσδροκείωλ (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηροπή Τειεπηθοηλωληώλ θαη Τατσδροκείωλ (ΕΕΤΤ), Μαρούζη, 04-03-2010 ΑΠ. 555-25 ΑΠΟΦΑΣΗ Παραιαβή θαη Αποδοτή ηωλ Αποιογηζηηθώλ Εθζέζεωλ Γ & Δ ηες εηαηρείας UPSET ζηο πιαίζηο ηοσ Έργοσ «Στεδηαζκός Σηραηεγηθής Ελεκέρωζες ηες ΕΕΤΤ θαη Υιοποίεζε Στεδίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ. Γ.Δ.ΚΖ.: 305301000 ΑΟ. Κ.Α.Δ.: 13556/06/Β/86/07 ΑΚΑΟΝΠΗΝ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ 16 ΚΑΟΝΠΗ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 έσο 30 ε Ηνπλίνπ 2014 κε βάζε ην άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο Οηθνλνκηθήο Υξήζεσο 2013 (1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013) ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. Αξ.Μ.Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΓΑ 6Ω469073-4Τ4 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τποςπγείο Τγείαρ & Κοινυνικήρ Αλληλεγγωηρ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γενικψ Νοζοκομείο Υίος «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΔ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΓΑ:ΩΠΞΓ469073-ΜΤ1 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Δ Ι Ο» ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΣΗΛΔΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΥΙΟ 22/10/2015 ΑΡ.ΠΡΩΣ.9108 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο πλεηαηξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003627503 2016-01-13

16PROC003627503 2016-01-13 ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΓΑΜ: ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ & ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ, ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΥΛ ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε Δηζεγεηή θαη Γεώξγην ηεθαλάθε,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΖΗΜΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ & ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΑΗΣΖΖ ΔΠΑΛΖΘΔΤΖ - ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΓΑΠΑΝΧΝ (ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ ΔΠΔΝΓΤΖ)

ΥΡΖΗΜΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ & ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΑΗΣΖΖ ΔΠΑΛΖΘΔΤΖ - ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΓΑΠΑΝΧΝ (ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ ΔΠΔΝΓΤΖ) 1 ΥΡΖΗΜΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ & ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΑΗΣΖΖ ΔΠΑΛΖΘΔΤΖ - ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΓΑΠΑΝΧΝ (ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ ΔΠΔΝΓΤΖ) Η ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο επαιήζεπζεο-πηζηνπνίεζεο δαπαλώλ πνπ πινπνηεί ν δπλεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ ΠΡΟ : Απνδέθηεο Πίλαθα «Α» ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ/Σκ. Οηθ. ΓΔΔΘΑ/Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΟΗ ΓΔ/ΓΟΗ/Ηγ (2) -1o-2o-3o- 4ν-5 ν ΔΠΔΗΓΟΝ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ/1 γ Σειέθ.210-6552403 Φ.956.1/28/863243.7558

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε: Ξαλζνπδίδνπ θαη Υαηδεδάθε θαη Αζιεηηζκνύ Σαρ. Κψδ.: 71202 ΗΡΑΚΛΔΙΟ (fax: 210-8201430)

Σαρ. Γ/λζε: Ξαλζνπδίδνπ θαη Υαηδεδάθε θαη Αζιεηηζκνύ Σαρ. Κψδ.: 71202 ΗΡΑΚΛΔΙΟ (fax: 210-8201430) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ Ηξάθιεην 07-05-2014 ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Αξηζ. Πξση. : Φ21/3615 ΘΓ ΔΦΝΟΔΗΑ ΞΟΝΦΠΡΝΟΗΘΥΛ ΘΑΗ ΘΙΑΠΗΘΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΛΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΟ ΗΓΡΤΚΑ Κ.Σ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ Κνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Θ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 18 Καξηίνπ 2014 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ :

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ : ΑΔΑ: 4ΑΜΦ7ΛΚ-ΝΔ9 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Ραρ. Γ/λζε: Γ. Κπνθώξ 7 71202 - Ζξάθιεην Ξιεξ.: Η. Κπαιαληηλαθεο, Όιγα Πεθάθε Ρει.: 2813 404501,

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Γιαδικαζία έγκπιζηρ πποηεινόμενυν ζςμβάζευν μίζθυζηρ έπγος για ηιρ ςπό ένηαξη ππάξειρ

Γ. Γιαδικαζία έγκπιζηρ πποηεινόμενυν ζςμβάζευν μίζθυζηρ έπγος για ηιρ ςπό ένηαξη ππάξειρ Ειδική Γραμμαηεία Εθνικού Σηραηηγικού Πλαιζίοσ Αναθοράς (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΘΕΜΘΚΗ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ Πληροφορίες: Γ. Παναγιωτοπούλοσ Αθήνα, 02.07.2012 Σηλ.: 210-3742050 Αριθ.Πρωτ.: 29665/ΕΤΘΤ 610 Fax: 210-3742060

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002648642 2015-03-18

15PROC002648642 2015-03-18 ΔΛΓ.Ο-«ΓΗΜΗΣΡΑ» Αζήλα, 18/03/2015 Έδξα : Άλδξνπ 1 θαη Παηεζίσλ Αξ. πξση. : 6531 Σ.Κ. : 112 57 Αζήλα Πιεξνθνξ. : Κπξηαθή Βεζζαιά (ηει.2108231277-εζση.622) ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μελέηη Περιβαλλονηικών Δπιπηώζεφν για εργοζηάζιο παραγφγής ηλεκηρικού ρεύμαηος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ για ηο έπγο «ςνηήπηζη «Πάπκος Δπμηνείαρ Οικοζςζηήμαηορ Λίμνηρ Παμβώηιδαρ»».

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ για ηο έπγο «ςνηήπηζη «Πάπκος Δπμηνείαρ Οικοζςζηήμαηορ Λίμνηρ Παμβώηιδαρ»». ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΣΙΓΑ ΤΠΕΚΑ Σαρ. Δ/λζε : Κεληξηθή Πιαηεία Καηζηθάο (Πξώελ Δεκαξρείν) ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Σαρ. Κσδ. : 45500 Ισάλληλα Πιεξνθνξίεο: Υησηέιιε Καηεξίλα Ισάλληλα, 23/10/2013 Σει.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ 2012-2013 ΛΣΘΞΚΞΓΘΑ Γθνπληή Βαζηιηθή Γθνπληή Καιίλα Μπαζδέθε Δύε Μπέιινπ Αιεμάλδξα Οη πάληα ρηνλνζθέπαζηεο, κεγαινπξεπείο θνξπθέο ηνπ Οιύκπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα