Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ."

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν Αθαδεκατθνχ Έηνπο Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. Μαζηηρίδνπ εβαζηή Ζκεξνκελία παξάδνζεο Φηιίδε Βηιηάλλα

2 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ...3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΗΣΟΡΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ...4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ ΣΖ ΠΟΛΖ...6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ...8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ ΔΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ ΔΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ...17 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ

3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ H Καβάια είλαη πξσηεχνπζα ηνπ νκψλπκνπ Ννκνχ θαη γεσγξαθηθά βξίζθεηαη ζηελ Βφξεην Αλαηνιηθή Διιάδα. Αλήθεη ζην γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη δηνηθεηηθά αλήθεη ζηελ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο. Ο Ννκφο Καβάιαο βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνπο πνηακνχο Νέζην θαη ηξπκφλα, νη νπνίνη απνηεινχλ θαη ηα θπζηθά φξηά ηνπ. Ζ ζέζε ηνπ απηή, δίπια ζηε ζάιαζζα θαη πάλσ ζηε δηαδξνκή πνπ έλσλε ηελ Αλαηνιή κε ηε Γχζε, ηελ θαζηζηά θνκβηθφ ζεκείν επηθνηλσλίαο ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ. Έρεη έθηαζε η. ρικ. θαη ζπλνξεχεη αλαηνιηθά κε ηνλ λνκφ Ξάλζεο, βφξεηα κε ηνλ λνκφ Γξάκαο, δπηηθά κε ηνλ λνκφ εξξψλ θαη λφηηα βξέρεηαη απφ ην Βφξεην Αηγαίν. Γηνηθεηηθά πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο δήκνπο (Καβάιαο, Νέζηνπ, Παγγαίνπ, Θάζνπ). Ο λένο Γήκνο Καβάιαο πνπ δεκηνπξγήζεθε (βάζεη ηνπ Νφκνπ Καιιηθξάηε) θαηφπηλ ηεο ζπλέλσζεο ηνπ κε ηνλ Γήκν Φηιίππσλ θαηέρεη έθηαζε ζηξεκκάησλ. Ο πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Καβάιαο είλαη θάηνηθνη(διιεληθή απνγξαθή 2001) ελψ ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Καβάιαο είλαη πεξίπνπ θάηνηθνη κεηά ηελ ζπγρψλεπζε ηνπ Γήκνπ Φηιίππσλ, ζχκθσλα κε ην ρέδην Καιιηθξάηεο. Ζ πφιε ηεο Καβάιαο είλαη ρηηζκέλε ζηνπο πξφπνδεο ηνπ φξνπο «χκβνιν» θαη είλαη ε δεχηεξε κεγάιε πφιε θαη ιηκέλαο ηεο Μαθεδνλίαο θαζψο επίζεο θαη έλα απφ ηα ζηξαηεγηθφηεξα ιηκάληα ηεο Βνξείνπ Διιάδαο. Ζ Καβάια, βξίζθεηαη πάλσ ζηελ πνξεία ηεο Δγλαηίαο Οδνχ θαη απέρεη νδηθά δπν ψξεο απφ ηελ Θεζζαινλίθε, πεξίπνπ (160 ρικ.). 3

4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 : ΙΣΟΡΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Ζ ηζηνξία ηεο Καβάιαο μεθηλά απφ ηνπο Πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο θαη εθηείλεηαη κέρξη ζήκεξα. πγθεθξηκέλα, ε ηζηνξία ηεο πφιεο αξρίδεη απφ ηνλ 7ν π.υ. αηψλα κε ην φλνκα «Νεάπνιηο» ζαλ απνηθία ησλ Θαζίσλ. Σνλ 8ν αηψλα είλαη γλσζηή κε ην φλνκα «Υξηζηνχπνιηο» θαη κεηά απφ έληνλεο πεξηπέηεηεο θαη αγψλεο ηελ επνρή ησλ ηαπξνθνξηψλ, εκθαλίδεηαη πάιη γχξσ ζην 1500κ.Υ. κε ην ζεκεξηλφ ηεο φλνκα θαη εμειίζζεηαη γξήγνξα ζε ζεκαληηθφ ιηκάλη, ηδηαίηεξα κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. Απφ ηελ κία ε πφιε έγηλε παγθνζκίσο γλσζηή γηα ηελ άθημε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζηξαηεπκάησλ ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο ελφςεη ηεο ηζηνξηθήο κάρεο ησλ Φηιίππσλ θαη απφ ηελ άιιε γηα ηελ άθημε ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ, θάλνληαο ηελ Νεάπνιε (ζεκεξηλή Καβάια) πξψηε επξσπατθή πφιε πνπ δέρηεθε ην ρξηζηηαληζκφ. Με ηελ νλνκαζία Υξηζηνχπνιε ηελ θαηέιαβαλ νη Σνχξθνη (1387). Γελέηεηξα ηνπ αληηβαζηιηά ηεο Αηγχπηνπ Μσράκεη Άιπ, ππήξμε ηνλ θαηξφ ηεο ηνπξθνθξαηίαο έδξα δηνίθεζεο. Σν 1912 ηελ θαηέιαβαλ νη Βνχιγαξνη θαη ζηηο 27 Ηνπιίνπ 1913 απειεπζεξψζεθε απφ αγήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ. Καηά ηνλ Α Παγθφζκην πφιεκν ηελ θαηέιαβαλ νη Γεξκαλνί θαη νη Βνχιγαξνη, αιιά ην 1918 απειεπζεξψζεθε θαη πάιη. ην Β Παγθφζκην πφιεκν πξνζαξηήζεθε απφ ηνπο Βνπιγάξνπο. Ζ ήηηα φκσο ηεο Γεξκαλίαο είρε σο επαθφινπζν ηελ απνρψξεζε ησλ Γεξκαλψλ θαη ησλ Βνπιγάξσλ απφ ηελ πεξηνρή. Δίλαη δηάζεκε γηα ηα κεγαινπξεπή έξγα Βπδαληηλψλ θαη Σνχξθσλ (φπσο ην Κάζηξν θαη νη Κακάξεο) φζν θαη γηα ην φηη απνηέιεζε γελέηεηξα ηνπ Μερκέη Αιί, αληηβαζηιέα ηεο Αηγχπηνπ. ΝΔΟΣΔΡΖ ΗΣΟΡΗΑ Ζ λεφηεξε ηζηνξία ηεο πφιεο παξνπζηάδεη εμίζνπ ελδηαθέξνλ, ηφζν γηα ηελ θαπλεξγαζία θαη ηηο πξψηεο απεξγίεο ζηα Βαιθάληα (1896) φζν θαη γηα ηελ πινχζηα βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα κε θπξίαξρε απηή ηνπ καχξνπ ρξπζνχ. Οη Καβαιηψηεο ζπκκεηείραλ θαη απηνί ζηνπο εζληθναπειεπζεξσηηθνχο αγψλεο ησλ Διιήλσλ. Σν 1864, κεηά απφ άδεηα πνπ δφζεθε απφ ηνλ ζνπιηάλν, ε Καβάια επεθηάζεθε νηθνδνκηθά εθηφο ησλ ηεηρψλ ηεο παιαηάο πφιεο. Σν γεγνλφο απηφ θαζψο θαη ην φηη εθείλε ηελ επνρή ηα θαπλά ηεο Μαθεδνλίαο ήηαλ γλσζηά ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν κεηέηξεςαλ ηελ πφιε ζε θέληξν επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο θαπλνχ. ε απηφ βνήζεζε θαη ε ζέζε ηεο κε ην θπζηθφ ιηκάλη ηεο. Παξάιιεια κε ηελ επεμεξγαζία θαπλνχ, αλαπηχρζεθε θαη ε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα, απφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο νπνίαο αλαδχζεθε ην εξγαηηθφ θίλεκα. Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ θαπλεξγαηψλ ηεο Καβάιαο (πεξίπνπ ) θαη ε καρεηηθφηεηά ηνπο νδήγεζαλ ζε ζπγθξνχζεηο κε ηελ ρσξνθπιαθή θαη έθαλαλ ηελ Καβάια θέληξν ησλ εξγαηηθψλ αγψλσλ θαη δηεθδηθήζεσλ. ηελ Καβάια αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο έιαβε ρψξα ε πξψηε θαη ε κεγαιχηεξε εξγαηηθή απεξγία (5000 εξγάηεο) ζε νιφθιεξα ηα Βαιθάληα, ην έηνο

5 Αλάκεζα ζηα ε παξαγσγή ηνπ θαπλνχ ζηελ Καβάιαο ηξηπιαζηάζηεθε. Μεηά ηνλ πφιεκν, ε θαηεζηξακκέλε βηνκεραληθή ππνδνκή ηεο Καβάιαο ζηεξίρζεθε μαλά ζηνλ θαπλφ θαη ην ιηκάλη ηεο. Ζ εηζαγσγή ηεο κεραληθήο επεμεξγαζίαο επέθεξε αιιαγέο θαη ζηαδηαθά ε θαηεξγαζία ηνπ θαπλνχ έπαςε λα έρεη ηα ίδηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, σζφηνπ πεξηνξηζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα εληειψο ε ζεκαζία ηεο. Δλψ ήηαλ αθφκε ηνπξθνθξαηνχκελε ζε απηήλ θπθινθνξνχζαλ 3 ειιεληθέο εθεκεξίδεο πνπ ηελ θαηαηάζζνπλ δεχηεξε πφιε κεηά ηελ Θεζζαινλίθε, ηεο Βνξείνπ Διιάδνο, ζε ειιεληθέο εθδφζεηο εθεκεξίδσλ (Δξκήο, εκαία θαη Κχκα). Με ηελ ίδξπζε ηνπ ηνπξθηθνχ ζπληάγκαηνο ην 1908 ζηελ Καβάια ηδξχεηαη θαη ην πξψην επίζεκν θαπλεξγαηηθφ ζσκαηείν ζηα Βαιθάληα (Δπδαηκνλία), πνπ ππήξρε ήδε απφ ην 1905 κε κνξθή ζπιιφγνπ (Δγθξάηεηα). Ζ ΚΑΒΑΛΑ ΖΜΔΡΑ Ζ πφιε ηεο Καβάιαο άξρηζε λα κεηαηξέπεηαη ζε έλα ζχγρξνλν αζηηθφ θέληξν απφ ηελ δεθαεηία θηφιαο ηνπ 1920, φηαλ απμήζεθε ξαγδαία ν πιεζπζκφο ηεο, εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ κεηαλαζηψλ πνπ ήξζαλ θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πφιε. ήκεξα θαηέρεη ηελ δεχηεξε ζέζε ζε πιεζπζκφ ζηε Μαθεδνλία θαη Θξάθε, κεηά απφ ηελ Θεζζαινλίθε. Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ νδήγεζε απφ πνιχ λσξίο θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο απαζρνιείηαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο. Δδψ ιεηηνπξγεί ε κνλαδηθή κνλάδα ηεο ρψξαο, πνπ εμνξχζζεη θαη απνζεηψλεη πεηξέιαην (Kavala Oil A.E.). Πέξα απφ ην αβαληάδ πνπ δίλεη ην θνίηαζκα ηνπ καχξνπ ρξπζνχ, αλνηρηά ηεο Θάζνπ, ζηελ Καβάια ιεηηνπξγεί θαη ε κφλε Βηνκεραλία Φσζθνξηθψλ Ληπαζκάησλ ηεο ρψξαο. Γεθάδεο άιιεο κνλάδεο, ζηε Βηνκεραληθή Πεξηνρή ηεο πφιεο, κε ζεκαληηθφηεξεο ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο καξκάξνπ θαη γπαιηνχ. Ζ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαηέζηεζε αλαγθαία ηελ θαηαζθεπή λένπ ιηκαληνχ ζηελ Βηνκεραληθή Πεξηνρή ηεο πφιεο. Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ λένπ ιηκέλα ηεο Καβάιαο "ΦΗΛΗΠΠΟ Β" μεθίλεζαλ ην 1990 θαη έρεη ήδε νινθιεξσζεί ην Γπηηθφ θξεπίδσκα. Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2002 έρεη κεηαθεξζεί φινο ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη ε εκπνξηθή θίλεζε εμππεξεηείηαη πιένλ απφ απηφ. Σέινο, ε Καβάια είλαη δηάζεκε γηα ηελ αιηεία ηεο. ηελ πφιε ιεηηνπξγεί κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηρζπφζθαιεο ηεο Μεζνγείνπ, απ' φπνπ δηαθηλνχληαη εκπνξεχκαηα ηφζν ζηηο εζσηεξηθέο φζν θαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Μέζα ζηελ πφιε ιεηηνπξγνχλ εξγνζηάζηα ηξνθίκσλ, αιηπάζησλ, θπιηλδξφκπινη θαη νξπδφκπινη, ελψ απφ ην ιηκάλη ηεο εμάγνληαη ηα θαπλά ηεο Μαθεδνλίαο- Θξάθεο. Ζ ζέζε ηεο εμάιινπ θνληά ζηηο αξραηφηεηεο ησλ Φηιίππσλ θαη ζηε Θάζν καδί κε ηα αμηφινγα κλεκεία ηεο, φπσο ηα κνπζνπικαληθά θηίξηα πνπ έρνπλ νηθνδνκεζεί απφ ην Μσράκεη Αιπ, ην κνπζείν ηεο θ.ι.π., ηελ έρνπλ αλαδείμεη ζε αμηφινγν ηνπξηζηηθφ θέληξν. 5

6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 : ΑΞΙΟΘΔΑΣΑ ΣΗ ΠΟΛΗ Αξραηνινγηθφο ρψξνο ησλ Φηιίππσλ Βξίζθεηαη 15 ρικ απφ ηελ Καβάια, ζηελ πεξηνρή Κξελίδεο θαη είλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά κλεκεία. Δθεί ζα βξείηε ηνλ αξραηνινγηθφο ρψξνο ησλ Φηιίππσλ, ην αξραίν ζέαηξν ησλ Φηιίππσλ, ηε ξσκατθή πφιε θαη θάπνηνπο παιαηνρξηζηηαληθνχο λανχο. Φξνχξην Καβάιαο Βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο πην παξαδνζηαθήο ζπλνηθίαο ηεο πφιεο ηεο Καβάιαο, κε ζέα φιε ηε πφιε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζψδνληαη ηκήκαηα ησλ ηεηρψλ ηεο νρχξσζεο. πίηη Μερκέη Αιή Αλδξηάληαο πλερίδνληαο ηελ πεξηήγεζε ζην ιφθν ηεο Παλαγίαο, ιίγα κέηξα πην πάλσ απφ ην Ηκαξέη βξίζθεηαη ην ζπίηη φπνπ κεγάισζε ν Μερκέη Αιή. Σν ζπίηη ρηίζηεθε ην 1720 θαη δηαηεξείηαη κέρξη θαη ζήκεξα ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε. Γίπια, είλαη ηνπνζεηεκέλν ην νξεηράιθηλν άγαικά ηνπ Μερκέη Αιή. Κακάξεο Βξίζθνληαη ζηελ αξρή ηεο ζπλνηθίαο Παλαγία θαη απνηέιεζε ην κεζαησληθφ πδξαγσγείν ηεο πφιεο. ψδεηαη κέρξη ζήκεξα αθέξαην θαη έρεη ζπγθαηαιερηεί ζηα κεγάια δεκφζηα έξγα πνπ εθηέιεζε ν νπιηάλνο νπιετκάλ Ο Μεγαινπξεπήο κε ην βεδίξε ηνπ Ηκπξαήκ Παζά. Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Καβάιαο Σν αξραηνινγηθφ κνπζείν Καβάιαο, έλα θηίξην ηνπ Σν ζέκα ηνπ κνπζείνπ είλαη ε δηαρξνληθή ηζηνξία ηεο πφιεο ηεο Καβάιαο κε ηίηιν «Νεάπνιηο- Υξηζηνχπνιηο-Καβάια». ηελ έθζεζε παξνπζηάδνληαη αγγεία, εηδψιηα, επηγξαθέο, γιππηά, λνκίζκαηα πνπ βξέζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Καβάιαο ελψ ζην δπηηθφ άθξν ηεο κεγάιεο αίζνπζαο επηρεηξήζεθε ε αλαπαξάζηαζε δχν ησληθψλ θηφλσλ ηνπ λανχ ησλ αξρψλ ηνπ 5νπ π.υ. αη. ηεο ζεάο Παξζέλνπ, πνιηνχρνπ ηεο αξραίαο Νεάπνιεο, ζην πξαγκαηηθφ ηνπο χςνο. Γεκνηηθφ Μνπζείν Καπλνχ Σν Μνπζείν Καπλνχ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο θαηέρεη αληηθείκελα θη αξρεηαθφ πιηθφ γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ παξαγσγή ηνπ θαπλνχ, ηελ εκπνξηθή θη αγξνηηθή επεμεξγαζία ηνπ, ηα βηνκεραληθά θαπληθά πξντφληα θαη ηα εθζεζηαθά θαπλνδείγκαηα. Ζ ζπιινγή ηνπ πεξηιακβάλεη αληηθείκελα θαιιηέξγεηαο θαπλνχ, κεραλήκαηα εκπνξηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ, θσηνγξαθηθφ πιηθφ, ζπάληα ληνθνπκέληα (έγγξαθα ηνπ Οζσκαληθνχ Μνλνπσιίνπ Regie, θαηαζηαηηθά ζσκαηείσλ, έγγξαθα ηξαπεδψλ θηι.). Δπίζεο πεξηιακβάλεη βηβιία ζρεηηθά κε ηνλ θαπλφ, εθδφζεηο Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Καπλνχ, αξρείν Καπλεκπνξηθνχ πιιφγνπ, ηδησηηθά έγγξαθα, θαπληθνχο ράξηεο θαη ζρεδηαγξάκκαηα, έπηπια θαπλεκπφξσλ θηι. Γεκνηηθφ Μνπζείν Καβάιαο Σν Γεκνηηθφ Μνπζείν Καβάιαο ζπζηάζεθε ην θαη άλνημε ηηο πχιεο ηνπ ζην θνηλφ ην ήκεξα απαξηίδεηαη απφ ηα παξαθάησ ηκήκαηα φπνπ είλαη εληαγκέλα ζρεηηθά εθζέκαηα: (α) Σκήκα Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ζεηξέο εγγξάθσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ηδησηηθέο ζπιινγέο, ζπιινγή εγγξάθσλ ηνπ Δξγαηνυπαιιειηθνχ Κέληξνπ Καβάιαο, θηλεκαηνγξαθηθή θαη ζεαηξηθή ζπιινγή, 6

7 θ.α., (β) Σκήκα Δζλνγξαθηθήο πιινγήο, πνπ πεξηιακβάλεη παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο, εξγφρεηξα, πθαληά, θνζκήκαηα, εξγαιεία, θ.α., (γ) Σκήκα Δηθαζηηθήο πιινγήο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πηλαθνζήθε θαη γιππηνζήθε ειιήλσλ θαιιηηερλψλ, ην Μνπζείν Πνιχγλσηνπ Βγή, θ.α., (δ) Σκήκα Φπζηθήο Ηζηνξίαο, πνπ πεξηιακβάλεη κία πινχζηα ζπιινγή πνπιηψλ απφ ηνλ πδξνβηφηνπν ηνπ Νέζηνπ θαη ηνπ ηξπκφλα πνηακνχ, (ε) Σκήκα Βηβιηνζήθεο, θαη (ζη) Σκήκα Μνπζεηαθήο Αγσγήο. Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Φηιίππσλ Κηίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ζηηο παξπθέο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ Φηιίππσλ. Σν θηίξην δηαζέηεη δχν ελφηεηεο εθζεζηαθψλ ρψξσλ: Δλφηεηα Α : Παξνπζηάδεηαη αξραηνινγηθφ, ηζηνξηθφ θαη επνπηηθφ πιηθφ ηεο πφιεο ησλ Φηιίππσλ θαη ηεο πεξηνρήο ηεο απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο σο ην ηέινο ηεο ξσκατθήο αξραηφηεηαο. Δλφηεηα Β Παξνπζηάδεηαη ε ρξηζηηαληθή πφιε απφ ηα παιαηνρξηζηηαληθά ρξφληα ηεο αθκήο σο ηελ ζπξξίθλσζή ηεο ζηνλ 7ν κ.υ. αηψλα θαη σο ηελ νξηζηηθή εξήκσζή ηεο κεηά ηελ ηνπξθηθή θαηάθηεζε ζηα ηέιε ηνπ 14νπ αηψλα. Γαζηθφ Τδάηηλν Οηθνζχζηεκα ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ Βξίζθεηαη ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ Ννκνχ Καβάιαο ζηα φξηα κε ην λνκφ Ξάλζεο θαη απνηειεί ην θπζηθφ θαη γεσγξαθηθφ φξην κεηαμχ Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Σν δαζηθφ - πδάηηλν νηθνζχζηεκα ηνπ Νέζηνπ είλαη δηεζλνχο ζεκαζίαο, απνηειεί εζληθφ πάξθν, πξνζηαηεχεηαη κε ηε δηεζλή ζπλζήθε «Ramsar» θαη είλαη εληαγκέλν ζην δίθηπν «Natura 2000». ην εκηνξεηλφ ηκήκα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ε αιιηψο γλσζηφηεξν σο «ηελά ηνπ Νέζηνπ» θπξηαξρνχλ νη εληππσζηαθνί γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί κέζα απφ ηνπο νπνίνπο θπιά ν πνηακφο ζρεκαηίδνληαο ην κνλαδηθφ γηα ηελ Διιάδα θαηλφκελν ησλ καηάλδξσλ. Δίλαη ραξαθηεξηζκέλα σο αηζζεηηθφ δάζνο θαη θαηαθχγην άγξηαο δσήο. Απνηεινχλ ελδηαίηεκα ζπάλησλ θαη ππφ εμαθάληζε εηδψλ ηεο παλίδαο θαη ηεο ρισξίδαο. Λφγσ ηεο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχληαη είλαη ειεγρφκελεο θαη ζπκβαηέο κε ην νηθνζχζηεκα. 7

8 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 : ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ Α. ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΑΡΥΟΤ Α1. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Α2. ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Α3. ΓΡΑΦΔΗΟ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Α4. ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΤΜΒΟΤΛΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ Β. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Β1. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Β2. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή Δπηηξνπή ρεδίνπ Πφιεσο Ρπζκηζηηθνχ - πλνηθηψλ Δπηηξνπή Κπθινθνξηαθψλ Θεκάησλ Δπηηξνπή Διέγρνπ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη Δθδφζεσλ Αδεηψλ ίδξπζεο / Λεηηνπξγίαο Δπηρεηξήζεσλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο. Δπηηξνπή Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο Διεχζεξσλ Υψξσλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Δπηηξνπή Τγείαο Πξφλνηαο Ναξθσηηθψλ Δπηηξνπή Νενιαίαο Αζιεηηζκνχ Δθπαίδεπζεο Πνιηηηζκνχ Δπηηξνπή Γεκνζίσλ ρέζεσλ Δθδειψζεσλ θαη Ολνκαηνδνζίαο Οδψλ / Πιαηεηψλ Δπηηξνπή Δπίιπζεο Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ Δπηηξνπή Καηαζηξνθήο Αληηθείκελσλ πνπ δελ έρνπλ Αμία Γ. ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΙΔ 1. Οηθνλνκηθψλ, Πξνζσπηθνχ θαη Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 2. Σερληθψλ Έξγσλ, Πιεξνθνξηθήο θαη Κπθινθνξηαθψλ 3. Πνηφηεηαο Εσήο θαη Πξαζίλνπ 4. Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 5. Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο & Πξφλνηαο Γ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Σκήκα δηνίθεζεο Σκήκα θνηλσληθψλ πνιηηηζηηθψλ & εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ Σκήκα δεκνηηθήο θαηάζηαζεο Σκήκα εμππεξέηεζεο πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.) Σκήκα βηβιηνζήθεο Γ2. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Σκήκα δεκνηηθψλ πξνζφδσλ Σκήκα ινγηζηεξίνπ Σκήκα ηακείνπ Σκήκα πξνκεζεηψλ απνζεθψλ 8

9 Γ3. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Σκήκα έξγσλ & κειεηψλ Σκήκα ζρεδίνπ πφιεο θηεκαηνινγίνπ & δεκνηηθήο πεξηνπζίαο Σκήκα κεραλνινγηθφ Σκήκα ειεθηξνθσηηζκνχ Σκήκα πληήξεζεο (Κηηξίσλ/Οδψλ/Πεδνδξνκίσλ/Παηδηθψλ Υαξψλ) Γ4. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Σκήκα επηκειείαο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο Σκήκα θαζαξηφηεηαο Σκήκα ζπληήξεζεο νρεκάησλ κεραλεκάησλ Σκήκα θπθινθνξηαθψλ ζεκάησλ Σκήκα δεκνηηθνχ θνηκεηεξηνχ Γ5. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Γ6. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Δ. ΓΗΜΟΣΙΚΔ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ Δ1. ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ 1. Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Τ.Α.Κ.) 2. Γεκνηηθή Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Καβάιαο (Γ.ΑΝ.Δ.Κ) 3. Γεκνηηθφ Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν Καβάιαο (Γ.Δ.Κ.Δ.Κ.) 4. Γεκνηηθφ Πεξηθεξεηαθφ Θέαηξν Καβάιαο (ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. Καβάιαο) Δ2. ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ 1. Παηδηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί Καβάιαο 2. Κέληξα Απαζρφιεζεο Ζιηθησκέλσλ Καβάιαο (ΚΑΠΖ) 3. Κέληξν Πξφλνηαο Γήκνπ Καβάιαο 4. Γπκλαζηήξηα Γήκνπ Καβάιαο 5. Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Καβάιαο 6. Γεκνηηθφ Χδείν Καβάιαο 7. Γεκνηηθφ Λανγξαθηθφ Μνπζείν 8. Γεκνηηθφ Μνπζείν Καπλνχ 9. Κέληξν Νεφηεηαο Γήκνπ Καβάιαο ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Ο Γήκνο Καβάιαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ, έρεη δεκηνπξγήζεη Ννκηθά Πξφζσπα θαη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο, κε αληίζηνηρα αληηθείκελα. Σα Ννκηθά Πξφζσπα θαη νη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο δηνηθνχληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σα λνκηθά πξφζσπα Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ δηθαίνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζηηο θαηεγνξίεο E1 θαη E2 ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηνπ δήκνπ. Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο "Καιιηθξάηεο" (Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο) ζην Γήκν Καβάιαο ζπζηάζεθε ην λέν Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθή Κνηλσληθή Αιιειεγγχε Πξνζρνιηθή Αγσγή Καβάιαο». Σν λέν απην λνκηθφ πξφζσπν πξνήιζε απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία α) «Παηδηθνί & Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί Καβάιαο», β) «Κέληξν Αλνηρηήο 9

10 Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ Γήκνπ Καβάιαο», γ) «Γεκνηηθνί Παηδηθνί ηαζκνί Γήκνπ Φηιίππσλ», δ) «Κέληξν Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ Κξελίδσλ». Οη ππεξεζίεο πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην λέν απηφ Ν.Π. είλαη: Παηδηθνί & Βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί Πξφηππν θέληξν βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ ΚΑΠΖ Βνήζεηα ζην ζπίηη Γεκνηηθά Ηαηξεία 10

11 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 : ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΔΣΟΤ 2010 Δπεηδή νη Γήκνη έρνπλ δηθαίσκα έθδνζεο ηζνινγηζκνχ κέρξη ην επηέκβξε ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ν ηζνινγηζκφο ηνπ 2011 δελ ήηαλ δηαζέζηκνο. Γηα ην ιφγν απηφ, παξνπζηάδεηαη ν ηζνινγηζκφο ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ έηνπο (2010). ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ε εςπώ ΠΑΘΗΣΙΚΟ ε εςπώ Β.ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ ,11 Α.ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ,76 Γ.ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ,65 Β.ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ,68 Γ.ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ,49 Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ,65 Δ.ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ,90 Γ.ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ ,06 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ ,15 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ ,15 ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΧ ΥΡΔΧΣΗΚΟΗ ,65 ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΧ ΠΗΣΧΣΗΚΟΗ ,65 ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ Β.ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ 2% 1% 5% Γ.ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Γ.ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Δ.ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 92% Παξαηεξνχκε πσο ζρεδφλ νιφθιεξν ην πνζφ ηνπ ελεξγεηηθνχ απνηειείηαη απφ ην πάγην ελεξγεηηθφ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο. Έλα κηθξφ πνζνζηφ θαηαιακβάλεη ην 11

12 θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ. Δλψ, ηα έμνδα εγθαηαζηάζεσο θαη νη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ηνπ ελεξγεηηθνχ παξνπζηάδνπλ ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα πνζά ακειεηέα. 12% 0% ΠΑΘΗΣΙΚΟ 3% Α.ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Β.ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ Γ.ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 85% Παξαηεξνχκε πσο ηα ίδηα θεθάιαηα θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ παζεηηθνχ ζηνλ ηζνινγηζκφ. εβαζηφ πνζνζηφ θαηέρνπλ θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ Καβάιαο. ε αληίζεζε, νη πξνβιέςεηο θαη νη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ απνηεινχλ πνιχ κηθξά πνζνζηά. 12

13 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΔΣΟΤ 2011 Ο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ είλαη ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα, γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο. Δίλαη πξάμε πεξηνδηθή, πξάμε πξφβιεςεο θαη πξάμε εμνπζηνδφηεζεο πξνο ηε δηνίθεζε ηνπ Ο.Σ.Α. Σνλ Πξνυπνινγηζκφ δηέπνπλ νη παξαθάησ αξρέο: 1) Σεο δεκνζηφηεηαο, 2) Σεο ελφηεηαο, 3) Σεο θαζνιηθφηεηαο, 4) Σεο εηδίθεπζεο θαη ηεο εηδηθφηεηαο ησλ πηζηψζεσλ, 5) Σεο νξηζηηθφηεηαο θαη ηεο απαγφξεπζεο κεηαθνξάο πηζηψζεσλ θαη 6)Σεο αθξίβεηαο, εηιηθξίλεηαο θαη ζαθήλεηαο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ. Σα έζνδα ρσξίδνληαη ζε ηαθηηθά θαη έθηαθηα. Σαθηηθά έζνδα είλαη απηά πνπ πξνέξρνληαη: α) Απφ ζεζκνζεηεκέλνπο ππέξ απηψλ πφξνπο. β) Απφ ηα εηζνδήκαηα ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο. γ) Απφ αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηψκαηα. δ) Απφ θφξνπο, ηέιε, δηθαηψκαηα θαη εηζθνξέο θαη ε) απφ ηνπηθά δπλεηηθά ηέιε, δηθαηψκαηα θαη εηζθνξέο. Έθηαθηα έζνδα είλαη απηά πνπ πξνέξρνληαη: α) Απφ δάλεηα, δσξεέο, θιεξνδνηήκαηα θαη θιεξνλνκηέο. β) Απφ δηάζεζε, εθπνίεζε θαη ελ γέλεη εθκεηάιιεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. γ) Απφ ζπκκεηνρή ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. δ) Απφ ηα θάζε είδνπο πξφζηηκα ή άιιεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη ε) Απφ θάζε άιιε πεγή. Γηα ην Γήκν Καβάιαο ν Πξνυπνινγηζκφο Δζφδσλ ηνπ 2011 πεξηιακβάλεη ηα εμήο: Κωδικόρ Πεπιγπαθή Φηθιζθένηα Έζοδα ζε εςπώ Δγκπιθένηα Έζοδα ζε εςπώ Αναμοπθώζειρ ζε εςπώ 0 ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ , , ,00 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ , , ,16 2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΣΧΝ (Π.Ο.Δ.) ΠΟΤ , ,00 0,00 ΒΔΒΑΗΧΝΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ 3 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ , ,59 0,00 ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ Π.Ο.Δ. 4 ΔΗΠΡΑΞΔΗ , ,00 0,00 13

14 ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 5 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ , ,00 0,00 - ΤΝΟΛΟ , , ,16 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΟΔΩΝ % 0%4% 1% 26% 61% 0 - ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 1 - ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 2 - ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ (Π.Ο.Δ.) ΠΟΤ ΒΔΒΑΙΧΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΧΣΗ ΦΟΡΑ 3 - ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΠΟ Π.Ο.Δ. 4 - ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ 5 - ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ Όπσο παξαηεξνχκε απφ ην γξάθεκα, πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά έζνδα ηνπ Γήκνπ Καβάιαο απνηεινχλ ηαθηηθά έζνδα ελψ, ην έλα ηέηαξην πεξίπνπ έθηαθηα. Μηθξφ πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ πξνυπνινγηζζέλησλ εζφδσλ πξνέξρεηαη απφ εηζπξάμεηο δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ θαη απφ ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν ηεο πξνεγνχκελεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο. Οη εηζπξάμεηο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ θαζψο θαη επηζηξνθέο ρξεκάησλ φπσο θαη ηα έζνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ απνηεινχλ ακειεηέα πνζνζηά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ. πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν Γήκνο Καβάιαο ζηεξίδεηαη γηα ηα έζνδά ηνπ θπξίσο ζηηο ηαθηηθέο αιιά θαη ζηηο έθηαθηεο απνιαβέο ηνπ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΞΟΓΧΝ. Οη δαπάλεο ή αιιηψο έμνδα ρσξίδνληαη ζε ππνρξεσηηθέο θαη πξναηξεηηθέο. Τπνρξεσηηθέο δαπάλεο είλαη: α) Σα έμνδα παξάζηαζεο, ε απνδεκίσζε ησλ ζπκβνχισλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο, θαζψο θαη ηα έμνδα θίλεζεο ησλ πξνέδξσλ ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ. β) Οη θάζε είδνπο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαη απνθνπή εμφδσλ θίλεζεο. 14

15 γ) Οη παξνρέο ζε είδνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ. δ) Ζ γξαθηθή χιε, ηα έληππα θαη ηα βηβιία ησλ ππεξεζηψλ, ε δαπάλε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή θπζηθνχ αεξίνπ θαη χδξεπζεο, θαζψο θαη ηα ηέιε ηαρπδξνκηθψλ θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη θάζε είδνπο θαχζηκν θαη ειαηνιηπαληηθά. ε) Σα κηζζψκαηα ησλ αθηλήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο ππεξεζίεο. ζη) Σα έμνδα βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο. δ) Σα ηνθνρξενιχζηα ησλ δαλείσλ. ε) Σα έμνδα ππνρξεσηηθήο απφ ην λφκν αζθάιηζεο νρεκάησλ. ζ) Οη εηήζηεο εηζθνξέο ππέξ ησλ ζπλδέζκσλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ. η) Οη δαπάλεο πινπνίεζεο ησλ ζπκβάζεσλ δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ. Έθηαθηεο δαπάλεο είλαη: ηηο έθηαθηεο δαπάλεο κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ δηάθνξα έθηαθηα έμνδα κε αλακελφκελα ή πξνβιέςηκα. Γηα ην Γήκν Καβάιαο ν Πξνυπνινγηζκφο Δμφδσλ ηνπ 2011 πεξηιακβάλεη ηα εμήο: Κωδικόρ Πεπιγπαθή Φηθιζθένηα Έξοδα ζε εςπώ Δγκπιθένηα Έξοδα ζε εςπώ Αναμοπθώζειρ ζε εςπώ 6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ , , ,56 7 ΔΠΔΝΓΤΔΗ , , ,16 8 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ , , ,88 9 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ , , ,44 - ΤΝΟΛΟ , , ,16 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΞΟΔΩΝ % 1% 30% 58% 6 - ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ 7 - ΔΠΔΝΓΤΔΙ 8 - ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ 9 - ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ Όπσο παξαηεξνχκε απφ ην γξάθεκα, ην 58% ησλ δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο θαηαηάζζεηαη ζηα έμνδα ρξήζεο. Δλψ, ην 30% αλαθέξεηαη ζε επελδχζεηο. Οη πξνβιέςεηο ηνπ Γήκνπ αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ ,86 επξψ ή ζε πνζνζηφ 15

16 11%. Σν απνζεκαηηθφ πνπ πξνβιέπεηαη λα θξαηεζεί απνηειεί κφλν ην 1% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ. πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν Γήκνο Καβάιαο έρεη αξθεηά πξνυπνινγηζκέλα έμνδα γηα ηε ρξήζε Παξάιιεια, ζθνπεχεη λα αθηεξψζεη πεξίπνπ ην 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζε επελδπηηθά ζρέδηα. Σα ρξήκαηα φκσο πνπ ζα θξαηεζνχλ αρξεζηκνπνίεηα σο απνζεκαηηθφ είλαη ακειεηέα. 16

17 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 : ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ Κωδικόρ Πεπιγπαθή 02 Πξνυπνινγηζκφο Δμφδσλ 06 Πξνυπνινγηζκφο Δζφδσλ 10 Δδαθηθέο Δθηάζεηο 11 Κηίξηα Δγθαηαζηάζεηο Κηηξίσλ Σερληθά Έξγα 12 Μεραλήκαηα Σερληθέο Δγθαηαζηάζεηο Λνηπφλ Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο 13 Μεηαθνξηθά Μέζα 14 Έπηπια & Λνηπφο Δμνπιηζκφο 15 Αθηλεηνπνηήζεηο Τπφ Δθηέιεζε & Πξνθαηαβνιέο Κηήζεσο Παγίσλ ηνηρείσλ 16 Αζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο & Έμνδα Πνιπεηνχο Απνζβέζεσο 17 Πάγηεο (Μφληκεο) Δγθαηαζηάζεηο Κνηλήο Υξήζεσο 18 Σίηινη Πάγηαο Δπέλδπζεο & Μαθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο 20 Τιηθά Αγαζά (Πξνο πψιεζε) 21 Πξντφληα έηνηκα & Ζκηηειή 22 Τπνπξντφληα & Τπνιείκκαηα 23 Παξαγσγή ε Δμέιημε (Πξντφληα, Τπνπξντφληα & Τπνιείκκαηα ζην ζηάδην ηεο θαηεξγαζίαο) 25 Αλαιψζηκα Τιηθά 26 Αληαιιαθηηθά Παγίσλ ηνηρείσλ 28 Δίδε πζθεπαζίαο 30 Απαηηήζεηο απφ Πσιήζεηο, Τπεξεζίεο & Λνηπά Έζνδα 32 Παξαγγειίεο ζην Δμσηεξηθφ 33 Υξεψζηεο Γηάθνξνη 34 Υξεψγξαθα 35 Λνγαξηαζκνί Γηαρεηξίζεσο Πξνθαηαβνιψλ & Πηζηψζεσλ 36 Μεηαβαηηθνί Λνγαξηαζκνί Δλεξγεηηθνχ 38 Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα 40 Κεθάιαην 41 Απνζεκαηηθά Γηαθνξέο Αλαπξνζαξκνγήο 42 Απνηειέζκαηα Δηο Νένλ 43 Δπηρνξεγήζεηο Δπελδχζεσλ 44 Πξνβιέςεηο 45 Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 48 Λνγαξηαζκνί πλδέζκνπ κε Άιια Κέληξα 49 Πξνβιέςεηο Μαθξνπξφζεζκεο 17

18 Τπνρξεψζεηο Άιισλ Κέληξσλ 50 Πξνκεζεπηέο 51 Γξακκάηηα Πιεξσηέα 52 Σξάπεδεο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 53 Πηζησηέο Γηάθνξνη 54 Τπνρξεψζεηο απφ Φφξνπο - Σέιε 55 Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 56 Μεηαβαηηθνί Λνγαξηαζκνί Παζεηηθνχ 58 Λνγαξηαζκνί Πεξηνδηθήο Καηαλνκήο 60 Ακνηβέο & Έμνδα Πξνζσπηθνχ 61 Ακνηβέο & Έμνδα Αηξεηψλ, Αξρφλησλ & Σξίησλ 62 Παξνρέο Σξίησλ 63 Φφξνη Σέιε 64 Γηάθνξα Έμνδα 65 Σφθνη & Έμνδα Υξεκαηνδνηήζεσο 66 Απνζβέζεηο Παγίσλ ηνηρείσλ Δλζσκαησκέλεο ζην Λεηηνπξγηθφ Κφζηνο 67 Παξνρέο - Υνξεγίεο Δπηρνξεγήζεηο Δπηδνηήζεηο & Γσξεέο 68 Πξνβιέςεηο Δθκεηαιιεχζεσο 70 Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ & Λνηπψλ Απνζεκάησλ 71 Πσιήζεηο Πξντφλησλ 72 Έζνδα απφ Φφξνπο Δηζθνξέο Πξφζηηκα - Πξνζαπμήζεηο 73 Έζνδα απφ Σέιε & Γηθαηψκαηα, Μηζζψκαηα & Παξνρή Τπεξεζηψλ 74 Έζνδα απφ Δπηρνξεγήζεηο γηα Λεηηνπξγηθέο 75 Γαπάλεο Έζνδα απφ Παξεπφκελεο Αζρνιίεο & Γσξεέο 76 Έζνδα Κεθαιαίσλ 78 Ηδηνπαξαγσγή Παγίσλ Σεθκαξηά Έζνδα 80 Γεληθή Δθκεηάιιεπζε 81 Έθηαθηα & Αλφξγαλα Απνηειέζκαηα 82 Έμνδα & Έζνδα Πξνεγνχκελσλ Υξήζεσλ 83 Πξνβιέςεηο γηα Έθηαθηνπο Κηλδχλνπο 84 Έζνδα απφ Πξνβιέςεηο Πξνεγνχκελσλ 85 Υξήζεσλ Απνζβέζεηο Παγίσλ Με Δλζσκαησκέλεο ζην Λεηηνπξγηθφ Κφζηνο 86 Απνηειέζκαηα Υξήζεο 88 Απνηειέζκαηα πξνο Γηάζεζε 89 Ηζνινγηζκφο 90 Γηάκεζνη Αληηθξηδφκελνη Λνγαξηαζκνί 91 Αλαθαηάηαμε Δμφδσλ Δλδηάκεζα Κ. Κφζηε 18

19 92 Κέληξα Κφζηνπο 93 Κφζηνο Παξαγσγήο 94 Απνζέκαηα 95 Απνθιίζεηο απφ ην Πξφηππν Κφζηνο 96 Έζνδα Μηθηά Απνηειέζκαηα 97 Γηαθνξέο Απνγξαθήο Δλζσκάησζεο & Καηαινγ. 98 Αλαιπηηθά Απνηειέζκαηα 19

20 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ Πξνυπνινγηζκφο Δζφδσλ Δμφδσλ 2011 Γήκνπ Καβάιαο. Ηζνινγηζκφο 2010 Γήκνπ Καβάιαο. Λνγηζηηθφ ρέδην Γήκνπ Καβάιαο nkavalasinfo.html %9B%CE%91&hl=el&client=firefoxa&hs=bqc&rls=org.mozilla:el:official&channel=np&prmd=imvnsl&tbm=isch &tbo=u&source=univ&sa=x&ei=du1it8fmpkpr0qxkj82pca&ved=0cfu QsAQ&biw=1003&bih= N8uuhrl4/s1600/KAVALLLATA1.jpg GycHWr51VA/s1600/P b.jpg

21 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΑΜΟΤ ΝΟΜΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ&ie=utf-8&oe=utf-8&aq= 21

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ...ΔΛΙΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ..ΔΛΙΓΑ 2. ΔΙΑΓΧΓΗ...ΔΛΙΓΑ 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ...ΔΛΙΓΑ 8. 1.1.1 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΔΛΙΓΑ 9. 1.1.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΔΡΓΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ KABAΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2005 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~ 400 γονείρ = 800 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ με θέμαηα «Δπικοινυνία ζηην οικογένεια» ή «Γονέαρ και Έθηβορ» (Γιάπκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο πλεηαηξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ 1. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ θαλνληζκφ ηεο ζχληαμεο, ηελ απφιεςε εθάπαμ βνεζήκαηνο, ηελ απνλνκή κεξίζκαηνο ΜΣ θαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΚΑΡΟΤΑΓΔ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟ ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ.

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Λέμεηο θιεηδηά: ηάθξνο Υαηδεραιάξ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θνηλόρξεζηνη ρώξνη

Λέμεηο θιεηδηά: ηάθξνο Υαηδεραιάξ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θνηλόρξεζηνη ρώξνη ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΣΜΗΜΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ & ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΊΑ «Αξιοποίεζε ηάθπος Υαηδεσαλάπ πποεηοιμαζία διαγωνιζηικήρ διαδικαζίαρ» ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ Αζεμίίνα Αϊϊβαλιιώηος Δςάγγελορ Μπεκεπηδήρ Μαπίία Νιικολαΐΐδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ ΔΡΓΑΗΑ : ΣΟΤΜΑΚΟΤ ΟΦΗΑ-ΑΜ 7109 ΚΑΣΗΦΑΡΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο Άξηαο. Μπξνζηά θαη δεμηά ην αξρνληηθφ ηνπ Καζηέινπ. Φαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γίπαην. Ζ είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Δπώνςμο: ΠΑΛΑΣΟ Όνομα: ΥΡΗΣΟ Όνομα παηέπα: ΑΘΑΝΑΙΟ Όνομα μηηέπαρ: ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Σόπορ γέννηζηρ: ΠΑΡΑΠΟΣΑΜΟ ΛΑΡΙΑ Ημ/νια Γέννηζηρ: 02/12/1967 Οικ/κη Καηάζηαζη: ΔΓΓΑΜΟ (2) ΠΑΙΓΙΑ Γ/νζη Καηοικίαρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ. Αγηνο Νηθφιανο, 29-5-2013 Αξ. πξση: 89 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ: «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ - ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» (ΠΑΡΑΣΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ.» ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ 2014 Κχξηνη Μέηνρνη, Έρνπκε ηελ ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΗΣΟΡΟΤΗ...ΑΡΗΣΟΓΖΜΟΝ ΣΟΝ ΖΛΔΗΟΝ, Ω ΑΠΟ ΔΗΚΟΣΖ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΟ ΖΡΞΑΝΣΟ ΟΗ ΑΘΛΖΣΑΗ ΑΝΑΓΡΑΦΔΘΑΗ ΝΗΚΖΦΟΡΟΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΖ...ΟΤΓΔΗ ΑΝΔΓΡΑΦΖ..ΣΖι ΓΔ 28η ΣΑΓΗΟΝ ΝΗΚΩΝ ΚΟΡΟΗΒΟ ΖΛΔΗΟ ΑΝΔΓΡΑΦΖ ΠΡΩΣΟ [Δπζέβηνο,

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΗ3ΟΞΘΧ-7ΛΒ ΑΓΑΜ: 14PROC001978824 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ Αζήλα,09/04/2014 Α.Π 6921/2014

ΑΓΑ: ΒΙΗ3ΟΞΘΧ-7ΛΒ ΑΓΑΜ: 14PROC001978824 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ Αζήλα,09/04/2014 Α.Π 6921/2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΘΑΗ ΓΑΞΑΛΥΛ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι. Ξάληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ ΔΣΙΑ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ν.Π.Η.Γ. Πιεξνθνξίεο : ΥΡΖΣΟ ΓΔΧΡΓΟΤΛΑ ηει.: 2653041285-6950850866 fax: 2653041285 e-mail : mail@lyk-ekkl-vellas.ioa.sch.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΣΙΩΝ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΣΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΦΟΡΕΑ : ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΕΡΓΟ : «ΟΓΟΠΟΗÏΑ ΣΩΝ Σ.Γ. Γ.Δ. ΜΑΓΤΣΟΤ» ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Δ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ & ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : Γ.Γ.ΜΑ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ ΠΡΟ : Απνδέθηεο Πίλαθα «Α» ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ/Σκ. Οηθ. ΓΔΔΘΑ/Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΟΗ ΓΔ/ΓΟΗ/Ηγ (2) -1o-2o-3o- 4ν-5 ν ΔΠΔΗΓΟΝ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ/1 γ Σειέθ.210-6552403 Φ.956.1/28/863243.7558

Διαβάστε περισσότερα

EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK

EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK Δξ. Θέκαηα πγθεληξσηη θόο αξηζκόο εξσηήζεσλ Α1 Α10 Μέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 10 Β1 Β43 Αληηιήςεηο γεηηφλσλ, πξνβιεκαηηζκνί γηα ηηο ζρέζεηο θαη θφβνο 53 εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο Α. ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 Β.

Διαβάστε περισσότερα