Γνώμη 11/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ιρλανδίας. για

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γνώμη 11/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ιρλανδίας. για"

Transcript

1 Γνώμη 11/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ιρλανδίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων (άρθρο 35 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ) Εκδόθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2018

2 Περιεχόμενα 1. Συνοπτική έκθεση των πραγματικών περιστατικών Αξιολόγηση Γενική συλλογιστική του ΕΣΠΔ σχετικά με τον υποβληθέντα κατάλογο Εφαρμογή του μηχανισμού συνεκτικότητας στο σχέδιο καταλόγου Ανάλυση του σχεδίου καταλόγου... 7 Ενδεικτικός χαρακτήρας του καταλόγου... 7 Παραπομπή στις κατευθυντήριες γραμμές... 7 Βιομετρικά δεδομένα... 7 Γενετικά δεδομένα... 8 Δεδομένα θέσης... 8 Επεξεργασία για επιστημονικούς ή ιστορικούς σκοπούς χωρίς συναίνεση... 8 Περαιτέρω επεξεργασία... 9 Παρακολούθηση εργαζομένων Συμπεράσματα/Συστάσεις Τελικές παρατηρήσεις

3 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων Έχοντας υπόψη το άρθρο 63, το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α), το άρθρο 64 παράγραφοι 3 έως 8 και το άρθρο 35 παράγραφοι 1, 3, 4 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής «ΓΚΠΔ»), Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον ΕΟΧ, και ιδίως το παράρτημα XI και το πρωτόκολλο 37, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με την απόφαση αριθ. 154/2018 της Μικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 6ης Ιουλίου 2018, Έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 22 του Εσωτερικού Κανονισμού του, της 25ης Μαΐου 2018, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κύριος ρόλος του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων είναι να εξασφαλίζει τη συνεκτική εφαρμογή του Κανονισμού 2016/679 (ΓΚΠΔ) στο σύνολο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, το Συμβούλιο εκδίδει γνώμη όποτε μια εποπτική αρχή προτίθεται να θεσπίσει κατάλογο πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων δυνάμει του άρθρου 35 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ. Ως εκ τούτου, στόχος της εν λόγω γνώμης είναι η ανάπτυξη μιας εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τις πράξεις επεξεργασίας που είναι διασυνοριακού χαρακτήρα ή που μπορούν να επηρεάσουν την ελεύθερη ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή φυσικά πρόσωπα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μολονότι ο ΓΚΠΔ δεν επιβάλλει ενιαίο κατάλογο, προωθεί τη συνεκτικότητα. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων επιδιώκει να προάγει την επίτευξη του στόχου αυτού με τις γνώμες του, πρώτον, ζητώντας από τις εποπτικές αρχές να συμπεριλάβουν στους καταλόγους τους ορισμένα είδη επεξεργασίας, δεύτερον, ζητώντας από αυτές να αφαιρέσουν ορισμένα κριτήρια τα οποία το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δεν θεωρεί ότι ενέχουν απαραιτήτως υψηλούς κινδύνους για τα υποκείμενα των δεδομένων και, τέλος, ζητώντας από τις εν λόγω αρχές να χρησιμοποιούν ορισμένα κριτήρια με εναρμονισμένο τρόπο. (2) Βάσει του άρθρου 35 παράγραφοι 4 και 6 του ΓΚΠΔ, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές καταρτίζουν καταλόγους με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων (εφεξής «ΕΑΠΔ»). Ωστόσο, εάν οι εν λόγω κατάλογοι περιλαμβάνουν δραστηριότητες επεξεργασίας οι οποίες σχετίζονται με την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε υποκείμενα των δεδομένων ή με την παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν σημαντικά την ελεύθερη κυκλοφορία των 3

4 δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές εφαρμόζουν συναφώς τον μηχανισμό συνεκτικότητας. (3) Εντούτοις, το γεγονός ότι τα σχέδια καταλόγων των αρμόδιων εποπτικών αρχών υπόκεινται στον μηχανισμό συνεκτικότητας δεν σημαίνει ότι οι κατάλογοι πρέπει να είναι πανομοιότυποι. Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές διαθέτουν ένα περιθώριο συνεκτίμησης του εθνικού ή του περιφερειακού πλαισίου και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την τοπική νομοθεσία τους. Στόχος της αξιολόγησης/γνώμης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) δεν είναι η κατάρτιση ενός ενιαίου ενωσιακού καταλόγου, αλλά η αποφυγή σημαντικών ανακολουθιών οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άνιση προστασία των υποκειμένων των δεδομένων. (4) Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, η διενέργεια ΕΑΠΔ είναι υποχρεωτική για τον υπεύθυνο επεξεργασίας μόνο όταν η επεξεργασία «ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων». Το άρθρο 35 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ παραθέτει ορισμένα είδη επεξεργασίας τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν υψηλό κίνδυνο. Ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός. Η Ομάδα εργασίας του άρθρου 29, στις κατευθυντήριες γραμμές της για την εκτίμηση του αντικτύπου στην προστασία των δεδομένων 1, όπως εγκρίθηκαν από το ΕΣΠΔ 2, διευκρίνισε τα κριτήρια βάσει των οποίων μπορούν να προσδιοριστούν οι πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για τη διενέργεια ΕΑΠΔ. Στις κατευθυντήριες γραμμές αριθ. WP248 της Ομάδας εργασίας του άρθρου 29 αναφέρεται ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να θεωρεί ότι σε μια επεξεργασία που πληροί δύο κριτήρια θα απαιτούνταν η διενέργεια ΕΑΠΔ, ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να θεωρήσει ότι σε επεξεργασία στην οποία πληρούται μόνο ένα από τα εν λόγω κριτήρια απαιτείται η διενέργεια ΕΑΠΔ. (5) Οι κατάλογοι που καταρτίζουν οι αρμόδιες εποπτικές αρχές εξυπηρετούν τον ίδιο στόχο, δηλαδή τον προσδιορισμό των πράξεων επεξεργασίας που ενδέχεται να επιφέρουν υψηλό κίνδυνο και για τις οποίες, επομένως, απαιτείται η διενέργεια ΕΑΠΔ. Ως εκ τούτου, τα κριτήρια που αναπτύσσονται στις κατευθυντήριες γραμμές της Ομάδας εργασίας του άρθρου 29 θα πρέπει να εφαρμοστούν κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον τα σχέδια καταλόγων των αρμόδιων εποπτικών αρχών επηρεάζουν τη συνεκτική εφαρμογή του ΓΚΠΔ. (6) Είκοσι δύο αρμόδιες εποπτικές αρχές υπέβαλαν τα σχέδια καταλόγων τους στο ΕΣΠΔ. Η συνολική αξιολόγηση των εν λόγω σχεδίων καταλόγων προάγει τον στόχο της συνεκτικής εφαρμογής του ΓΚΠΔ, αν και η πολυπλοκότητα του προς αξιολόγηση αντικειμένου αυξάνεται. 1 Ομάδα εργασίας του άρθρου 29, Κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση του αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (ΕΑΠΔ) και καθορισμός του κατά πόσον η επεξεργασία «ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο» για τους σκοπούς του Κανονισμού 2016/679 (WP 248 αναθ. 1). 2 ΕΣΠΔ, έγκριση 1/

5 (7) Σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του εσωτερικού κανονισμού του ΕΣΠΔ, η γνώμη του ΕΣΠΔ εκδίδεται εντός οκτώ εβδομάδων από την πρώτη εργάσιμη ημέρα αφότου ο πρόεδρος και η αρμόδια εποπτική αρχή αποφάσισαν ότι ο φάκελος είναι πλήρης. Με απόφαση του προέδρου, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά έξι ακόμη εβδομάδες, λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του θέματος, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΓΝΩΜΗ: 1. Συνοπτική έκθεση των πραγματικ ών περιστατικών Η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων (εφεξής Ιρλανδική Εποπτική Αρχή) υπέβαλε σχέδιο καταλόγου στο ΕΣΠΔ. Η απόφαση σχετικά με την πληρότητα του φακέλου λήφθηκε στις 11 Ιουλίου Η προθεσμία εντός της οποίας έπρεπε να εκδοθεί η παρούσα γνώμη παρατάθηκε έως τις 25 Σεπτεμβρίου λόγω της πολυπλοκότητας του αντικειμένου της, λαμβανομένου υπόψη ότι είκοσι δύο αρμόδιες εποπτικές αρχές υπέβαλαν σχέδια καταλόγων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να προκύψει ανάγκη συνολικής αξιολόγησης όλων των εν λόγω σχεδίων. 2. Αξιολόγηση 2.1 Γενική συλλογιστική του ΕΣΠΔ σχετ ικά με τον υποβληθέντα κατάλογο Όλοι οι κατάλογοι που υποβλήθηκαν στο ΕΣΠΔ ερμηνεύτηκαν ως κανόνες που εξειδικεύουν περαιτέρω τις διατάξεις του άρθρου 35 παράγραφος 1, οι οποίες θα υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου, κανείς κατάλογος δεν μπορεί να είναι εξαντλητικός. Καθώς ο κατάλογος που υπέβαλε η Ιρλανδική Εποπτική Αρχή δεν αναφέρει το γεγονός αυτό ρητά, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ζητεί να προστεθεί η εν λόγω επεξήγηση στο έγγραφο που περιέχει τον κατάλογο. Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 10 του ΓΚΠΔ, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων είναι της γνώμης ότι, αν έχει ήδη διενεργηθεί ΕΑΠΔ ως μέρος γενικής εκτίμησης αντικτύπου στο πλαίσιο της θέσπισης της νομικής βάσης, η υποχρέωση διενέργειας ΕΑΠΔ σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 7 του άρθρου 35 του ΓΚΠΔ δεν εφαρμόζεται, εκτός αν το κράτος μέλος κρίνει τη διενέργεια ΕΑΠΔ απαραίτητη. Περαιτέρω, αν το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ζητεί τη διενέργεια ΕΑΠΔ για ορισμένη κατηγορία πράξεων επεξεργασίας και το εθνικό δίκαιο ήδη επιβάλλει την υποχρέωση λήψης ισοδύναμου μέτρου, η Ιρλανδική Εποπτική Αρχή θα πρέπει να προσθέσει παραπομπή στο μέτρο αυτό. 5

6 Η παρούσα γνώμη δεν πραγματεύεται στοιχεία τα οποία υπέβαλε η Ιρλανδική Εποπτική Αρχή, αλλά τα οποία κρίθηκε ότι βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 35 παράγραφος 6 του ΓΚΠΔ. Πρόκειται συναφώς για στοιχεία τα οποία δεν σχετίζονται ούτε με «την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε υποκείμενα των δεδομένων» σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη ούτε με την παρακολούθηση της συμπεριφοράς υποκειμένων των δεδομένων σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Επιπλέον, τα εν λόγω στοιχεία δεν ενδέχεται να «επηρεάζουν σημαντικά την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση». Αυτό ισχύει ιδίως για τα στοιχεία που σχετίζονται με το εθνικό δίκαιο και, κυρίως, τις περιπτώσεις που η υποχρέωση διενέργειας ΕΑΠΔ προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο. Ομοίως, εκτός πεδίου εφαρμογής θεωρήθηκαν οι πράξεις επεξεργασίας που σχετίζονται με την επιβολή του νόμου, δεδομένου ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων παρατήρησε ότι αρκετές εποπτικές αρχές συμπεριέλαβαν στον κατάλογό τους ορισμένα είδη επεξεργασίας τα οποία συνιστούν κατ ανάγκη επεξεργασία τοπικού επιπέδου. Δεδομένου ότι το άρθρο 35 παράγραφος 6 του ΓΚΠΔ αφορά αποκλειστικά τη διασυνοριακή επεξεργασία και την επεξεργασία που μπορεί να επηρεάσει την ελεύθερη ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα υποκείμενα των δεδομένων, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δεν θα διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικά με την εν λόγω τοπικού επιπέδου επεξεργασία. Η γνώμη αποσκοπεί στον καθορισμό ενός ενιαίου βασικού συνόλου πράξεων επεξεργασίας οι οποίες επαναλαμβάνονται στους καταλόγους που υπέβαλαν οι εποπτικές αρχές. Αυτό σημαίνει ότι, για περιορισμένο αριθμό ειδών πράξεων επεξεργασίας, που θα καθοριστούν με εναρμονισμένο τρόπο, όλες οι εποπτικές αρχές θα απαιτούν τη διενέργεια ΕΑΠΔ και το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων θα συστήσει στις εποπτικές αρχές να τροποποιήσουν τους καταλόγους τους αναλόγως, ώστε να εξασφαλιστεί συνεκτικότητα. Όσον αφορά τις εγγραφές στον κατάλογο ΕΑΠΔ για τις οποίες η παρούσα γνώμη σιωπά, η εν λόγω σιωπή σημαίνει ότι το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δεν ζητεί από την Ιρλανδική Εποπτική Αρχή να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες. Τέλος, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων υπενθυμίζει ότι η διαφάνεια αποτελεί καίριας σημασίας στοιχείο για τους υπεύθυνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία. Συναφώς, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων είναι της άποψης ότι, για λόγους σαφήνειας των εγγραφών στον κατάλογο και ενίσχυσης της διαφάνειας, είναι σκόπιμο να περιλαμβάνεται στους καταλόγους, για κάθε είδος επεξεργασίας, ρητή παραπομπή στα σχετικά κριτήρια που καθορίζονται στις ανωτέρω κατευθυντήριες γραμμές. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων θεωρεί ότι ενδείκνυται ενδεχομένως η προσθήκη από την Ιρλανδική Εποπτική Αρχή μιας επεξήγησης σχετικά με τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη για τη δημιουργία του καταλόγου της. 6

7 2.2 Εφαρμογή του μηχανισμού συνεκτικό τητας στο σχέδιο καταλόγου Το σχέδιο καταλόγου που υπέβαλε η Ιρλανδική Εποπτική Αρχή σχετίζεται με την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε υποκείμενα των δεδομένων, με την παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη και/ή με δραστηριότητες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν ουσιωδώς την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, κυρίως επειδή οι πράξεις επεξεργασίας που περιλαμβάνονται στο υποβληθέν σχέδιο καταλόγου δεν περιορίζονται σε υποκείμενα των δεδομένων στην εν λόγω χώρα. 2.3 Ανάλυση του σχεδίου καταλόγου Λαμβάνοντας υπόψη: α. ότι το άρθρο 35 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ επιβάλλει τη διενέργεια ΕΑΠΔ όταν η δραστηριότητα επεξεργασίας ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων και β. ότι το άρθρο 35 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ παρέχει έναν μη εξαντλητικό κατάλογο των ειδών επεξεργασίας που απαιτούν τη διενέργεια ΕΑΠΔ, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων είναι της εξής γνώμης: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ Καθώς ο κατάλογος που υπέβαλε η Ιρλανδική Εποπτική Αρχή δεν αναφέρει ρητά ότι ο εν λόγω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ζητεί να προστεθεί η εν λόγω επεξήγηση στο έγγραφο που περιέχει τον κατάλογο. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων είναι της γνώμης ότι η ανάλυση που περιέχεται στις κατευθυντήριες γραμμές με αριθμό εγγράφου WP248 της Ομάδας εργασίας του άρθρου 29 αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας στο σύνολο της Ένωσης. Ως εκ τούτου, ζητεί από τις επιμέρους εποπτικές αρχές να προσθέσουν, έκαστη στο έγγραφο που περιλαμβάνει τον κατάλογό της, δήλωση η οποία να διευκρινίζει, αφενός, ότι ο κατάλογός της βασίζεται στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές και, αφετέρου, ότι ο εν λόγω κατάλογος συμπληρώνει και εξειδικεύει περαιτέρω τις κατευθυντήριες γραμμές. Δεδομένου ότι το έγγραφο της Ιρλανδικής Εποπτικής Αρχής δεν περιέχει τέτοια δήλωση, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων συνιστά στην Ιρλανδική Εποπτική Αρχή να τροποποιήσει το έγγραφό της αναλόγως. ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ο κατάλογος τον οποίο η Ιρλανδική Εποπτική Αρχή υπέβαλε προς γνωμοδότηση στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων προβλέπει ότι η επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων υπόκειται από μόνη της στην υποχρέωση διενέργειας ΕΑΠΔ. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων είναι της γνώμης ότι η επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων από μόνη της δεν επιφέρει κατ ανάγκη υψηλό κίνδυνο. Ωστόσο, η επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων με 7

8 μοναδικό σκοπό την ταυτοποίηση φυσικού προσώπου, σε συνδυασμό με τουλάχιστον ένα ακόμη κριτήριο, απαιτεί τη διενέργεια ΕΑΠΔ. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ζητεί από την Ιρλανδική Εποπτική Αρχή να τροποποιήσει τον κατάλογό της αναλόγως, προσθέτοντας ότι το στοιχείο στο οποίο αναφέρεται η επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων για την αποκλειστική ταυτοποίηση φυσικού προσώπου επιβάλλει τη διενέργεια ΕΑΠΔ μόνο όταν η εν λόγω επεξεργασία πληροί τουλάχιστον ένα ακόμη κριτήριο, που πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς να θίγεται το άρθρο 35 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ. ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ο κατάλογος τον οποίο η Ιρλανδική Εποπτική Αρχή υπέβαλε προς γνωμοδότηση στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων προβλέπει ότι η επεξεργασία γενετικών δεδομένων υπόκειται από μόνη της στην υποχρέωση διενέργειας ΕΑΠΔ. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων είναι της γνώμης ότι η επεξεργασία γενετικών δεδομένων από μόνη της δεν επιφέρει κατ ανάγκη υψηλό κίνδυνο. Ωστόσο, η επεξεργασία γενετικών δεδομένων σε συνδυασμό με τουλάχιστον ένα ακόμη κριτήριο απαιτεί τη διενέργεια ΕΑΠΔ. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ζητεί από την Ιρλανδική Εποπτική Αρχή να τροποποιήσει τον κατάλογό της αναλόγως, προσθέτοντας ότι το στοιχείο στο οποίο αναφέρεται η επεξεργασία γενετικών δεδομένων επιβάλλει τη διενέργεια ΕΑΠΔ μόνο όταν η εν λόγω επεξεργασία πληροί τουλάχιστον ένα ακόμη κριτήριο, που πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς να θίγεται το άρθρο 35 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΕΣΗΣ Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων είναι της γνώμης ότι η επεξεργασία δεδομένων θέσης από μόνη της δεν επιφέρει κατ ανάγκη υψηλό κίνδυνο. Ωστόσο, η επεξεργασία δεδομένων θέσης σε συνδυασμό με τουλάχιστον ένα ακόμη κριτήριο απαιτεί τη διενέργεια ΕΑΠΔ. Ο κατάλογος τον οποίο η Ιρλανδική Εποπτική Αρχή υπέβαλε προς γνωμοδότηση στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων επιβάλλει επί του παρόντος τη διενέργεια ΕΑΠΔ κάθε φορά που υφίσταται επεξεργασία δεδομένων θέσης από μόνη της. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ζητεί από την Ιρλανδική Εποπτική Αρχή να τροποποιήσει τον κατάλογό της αναλόγως, προσθέτοντας ότι το στοιχείο στο οποίο αναφέρεται η επεξεργασία δεδομένων θέσης επιβάλλει τη διενέργεια ΕΑΠΔ μόνο όταν η εν λόγω επεξεργασία πληροί τουλάχιστον ένα ακόμη κριτήριο. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ Ή ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων είναι της γνώμης ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για επιστημονικούς ή ιστορικούς σκοπούς, από μόνη της, δεν επιφέρει κατ ανάγκη υψηλό κίνδυνο. Ωστόσο, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για επιστημονικούς ή ιστορικούς σκοπούς σε συνδυασμό με τουλάχιστον ένα ακόμη κριτήριο απαιτεί τη διενέργεια ΕΑΠΔ. Ο κατάλογος τον οποίο η Ιρλανδική Εποπτική Αρχή υπέβαλε προς γνωμοδότηση στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων προβλέπει ότι το εν λόγω είδος επεξεργασίας σε συνδυασμό με τουλάχιστον ένα ακόμη κριτήριο υπόκειται στην υποχρέωση διενέργειας ΕΑΠΔ. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων σημειώνει τη συμπερίληψη του εν λόγω κριτηρίου στον κατάλογο. 8

9 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων είναι της γνώμης ότι η περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο που γεννά υποχρέωση διενέργειας ΕΑΠΔ, είτε από μόνο του είτε συνδυαζόμενο με άλλο κριτήριο. Ο κατάλογος τον οποίο η Ιρλανδική Εποπτική Αρχή υπέβαλε προς γνωμοδότηση στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων επιβάλλει επί του παρόντος τη διενέργεια ΕΑΠΔ κάθε φορά που υφίσταται περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ζητεί από την Ιρλανδική Εποπτική Αρχή να τροποποιήσει τον κατάλογό της αναλόγως, αφαιρώντας το κριτήριο αυτό. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων είναι της γνώμης ότι η συστηματική επεξεργασία ευάλωτων υποκειμένων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, πληροί δύο κριτήρια από αυτά που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές και, κατά συνέπεια, αυτό θα μπορούσε να απαιτεί τη διενέργεια ΕΑΠΔ. Δεδομένου ότι ο κατάλογος που υπέβαλε η Ιρλανδική Εποπτική Αρχή για γνωμοδότηση στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ήδη προβλέπει ότι αυτό το είδος επεξεργασίας απαιτεί τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων συνιστά να γίνει μόνο ρητή αναφορά στα δύο κριτήρια στις κατευθυντήριες γραμμές με αριθμό εγγράφου WP248 της Ομάδας εργασίας του άρθρου 29. Επιπλέον, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων είναι της γνώμης ότι το έγγραφο WP249 της Ομάδας εργασίας του άρθρου 29 εξακολουθεί να ισχύει κατά τον καθορισμό της έννοιας της συστηματικής επεξεργασίας των δεδομένων των εργαζομένων. 3. Σ υ μ πε ρ ά σ μ α τ α /Σ υ σ τ ά σ ε ι ς Το σχέδιο καταλόγου της Ιρλανδικής Εποπτικής Αρχής μπορεί να οδηγήσει σε μη συνεκτική εφαρμογή της απαίτησης για τη διενέργεια ΕΑΠΔ και χρειάζεται να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές: 9 Όσον αφορά τον ενδεικτικό χαρακτήρα του καταλόγου: το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ζητεί να προστεθεί στο έγγραφο που περιέχει τον κατάλογο επεξήγηση η οποία να διευκρινίζει τον μη εξαντλητικό χαρακτήρα του καταλόγου. Όσον αφορά την παραπομπή στις κατευθυντήριες γραμμές: Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ζητεί από την Ιρλανδική Εποπτική Αρχή να τροποποιήσει τον κατάλογό της αναλόγως. Όσον αφορά τα βιομετρικά δεδομένα: το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ζητεί από την Ιρλανδική Εποπτική Αρχή να τροποποιήσει τον κατάλογό της, προσθέτοντας ότι το στοιχείο στο οποίο αναφέρεται η επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων για την αποκλειστική ταυτοποίηση φυσικού προσώπου επιβάλλει τη διενέργεια ΕΑΠΔ μόνο όταν η εν λόγω επεξεργασία πληροί τουλάχιστον ένα ακόμη κριτήριο. Όσον αφορά τα γενετικά δεδομένα: Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ζητεί από την Ιρλανδική Εποπτική Αρχή να τροποποιήσει τον κατάλογό της αναλόγως,

10 10 προσθέτοντας ότι το στοιχείο στο οποίο αναφέρεται η επεξεργασία γενετικών δεδομένων επιβάλλει τη διενέργεια ΕΑΠΔ μόνο όταν η εν λόγω επεξεργασία πληροί τουλάχιστον ένα ακόμη κριτήριο. Όσον αφορά τα δεδομένα θέσης: Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ζητεί από την Ιρλανδική Εποπτική Αρχή να τροποποιήσει τον κατάλογό της αναλόγως, προσθέτοντας ότι το στοιχείο στο οποίο αναφέρεται η επεξεργασία δεδομένων θέσης επιβάλλει τη διενέργεια ΕΑΠΔ μόνο όταν η εν λόγω επεξεργασία πληροί τουλάχιστον ένα ακόμη κριτήριο. Όσον αφορά περαιτέρω επεξεργασία: Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ζητεί από την Ιρλανδική Εποπτική Αρχή να τροποποιήσει τον κατάλογό της αναλόγως, αφαιρώντας το κριτήριο αυτό. Όσον αφορά την παρακολούθηση εργαζομένων: το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων συνιστά να γίνει μόνο ρητή αναφορά στα δύο κριτήρια στις κατευθυντήριες γραμμές με αριθμό εγγράφου WP248 της Ομάδας εργασίας του άρθρου 29.

11 4. Τ ε λ ι κ έ ς πα ρατ ηρήσει ς Η παρούσα γνώμη απευθύνεται στην Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων (Ιρλανδική Εποπτική Αρχή) και θα δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 5 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφοι 7 και 8 του ΓΚΠΔ, η εποπτική αρχή, εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της γνώμης, ανακοινώνει στον πρόεδρο του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων με ηλεκτρονικά μέσα κατά πόσον θα τροποποιήσει ή θα διατηρήσει το σχέδιο καταλόγου της. Εντός της ίδιας προθεσμίας, υποβάλλει το τροποποιημένο σχέδιο καταλόγου ή, αν δεν προτίθεται να ακολουθήσει τη γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, παρέχει τη σχετική αιτιολογία της άρνησής της να ακολουθήσει τη γνώμη αυτή, στο σύνολό της ή εν μέρει. Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων Η Πρόεδρος (Andrea Jelinek) 11

Γνώμη 1/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Αυστρίας. για

Γνώμη 1/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Αυστρίας. για Γνώμη 1/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Αυστρίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη 9/2018. για

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη 9/2018. για Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη 9/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Γαλλίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη 7/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ελλάδας. για

Γνώμη 7/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ελλάδας. για Γνώμη 7/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ελλάδας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη 8/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Φινλανδίας. για

Γνώμη 8/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Φινλανδίας. για Γνώμη 8/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Φινλανδίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη 13/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Λιθουανίας. για

Γνώμη 13/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Λιθουανίας. για Γνώμη 13/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Λιθουανίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη 6/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Εσθονίας. για

Γνώμη 6/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Εσθονίας. για Γνώμη 6/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Εσθονίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη 19/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ρουμανίας. για

Γνώμη 19/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ρουμανίας. για Γνώμη 19/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ρουμανίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη του Συμβουλίου (άρθρο 64)

Γνώμη του Συμβουλίου (άρθρο 64) Γνώμη του Συμβουλίου (άρθρο 64) Γνώμη 5/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Γερμανίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη 17/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Πολωνίας. για

Γνώμη 17/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Πολωνίας. για Γνώμη 17/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Πολωνίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη 16/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής των Κάτω Χωρών. για

Γνώμη 16/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής των Κάτω Χωρών. για Γνώμη 16/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής των Κάτω Χωρών για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκε στις 4 Δεκεμβρίου Εκδόθηκε

Εκδόθηκε στις 4 Δεκεμβρίου Εκδόθηκε Γνώμη 25/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Κροατίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64)

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη 2/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής του Βελγίου για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64)

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη 10/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ουγγαρίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη 4/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Τσεχικής Δημοκρατίας. για

Γνώμη 4/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Τσεχικής Δημοκρατίας. για Γνώμη 4/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Τσεχικής Δημοκρατίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη 12/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Iταλίας. για

Γνώμη 12/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Iταλίας. για Γνώμη 12/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Iταλίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκε στις 4 Δεκεμβρίου Εκδόθηκε

Εκδόθηκε στις 4 Δεκεμβρίου Εκδόθηκε Γνώμη 26/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής του Λουξεμβούργου για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη 3/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Βουλγαρίας. για

Γνώμη 3/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Βουλγαρίας. για Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη 3/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Βουλγαρίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκε στις 4 Δεκεμβρίου Εκδόθηκε

Εκδόθηκε στις 4 Δεκεμβρίου Εκδόθηκε Γνώμη 24/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Δανίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη 14/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Λετονίας. για

Γνώμη 14/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Λετονίας. για Γνώμη 14/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Λετονίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8187/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8187/ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 16-10-2018 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8187/16-10-2018 Κατάλογος με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου Εγκρίθηκε 1

Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου Εγκρίθηκε 1 Κατευθυντήριες γραμμές 4/2018 σχετικά με τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης βάσει του άρθρου 43 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679) Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου 2018 Εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη 3/2019 σχετικά με τις ερωτήσεις και απαντήσεις για την αλληλεπίδραση μεταξύ του Κανονισμού για τις Κλινικές Δοκιμές και του Γενικού Κανονισμού

Γνώμη 3/2019 σχετικά με τις ερωτήσεις και απαντήσεις για την αλληλεπίδραση μεταξύ του Κανονισμού για τις Κλινικές Δοκιμές και του Γενικού Κανονισμού Γνώμη 3/2019 σχετικά με τις ερωτήσεις και απαντήσεις για την αλληλεπίδραση μεταξύ του Κανονισμού για τις Κλινικές Δοκιμές και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) [άρθρο 70.1.β)] η

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκε στις 12 Φεβρουαρίου Εκδόθηκε 1

Εκδόθηκε στις 12 Φεβρουαρίου Εκδόθηκε 1 Γνώμη 4/2019 για το σχέδιο διοικητικής ρύθμισης όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») και των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8187/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 65/2018

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8187/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 65/2018 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 16-10-2018 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8187/16-10-2018 Α Π Ο Φ Α Σ Η 65/2018 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Ολοµέλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.9.2017 C(2017) 5959 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4.9.2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

3. Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ή αρμόδιου για επικοινωνία προσώπου* 2

3. Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ή αρμόδιου για επικοινωνία προσώπου* 2 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κηφισίας 1-3, Αμπελόκηποι, ΤΚ 115 23 Αθήνα Τηλ.:210 6475 600, Fax:210 6475628 http:// www.dpa.gr Email: contact@dpa.gr ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4427 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2017 C(2017) 6337 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26.9.2017 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ L 289/18 5.11.2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1984 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2015 για τον καθορισμό των περιστάσεων, των μορφοτύπων και των διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 206 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 206/026 (NLE) 8523/6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 REX 334 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

COOPERATION TRANSPARENCY

COOPERATION TRANSPARENCY 2018 ΕΤΉΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ANNUAL REPORT - EXECUTIVE SUMMARY COOPERATION ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ & & ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ TRANSPARENCY 1 Το 2018 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για την προστασία των δεδομένων. Στις 25 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2017 C(2017) 3522 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31.5.2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 17/EL WP 248 αναθ. 01 Κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση του αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (ΕΑΠΔ) και καθορισμός του κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις διαβιβάσεις δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις διαβιβάσεις δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις διαβιβάσεις δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία Εκδόθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2019 Εισαγωγή Απουσία συμφωνίας μεταξύ του ΕΟΧ και του Ηνωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0117 (NLE) 8534/18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.5.2014 L 139/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 492/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2012 COM(2012) 52 final 2012/0025 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.6.2016 C(2016) 3356 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.6.2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων κατά το άρθρο 9 ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές

επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων κατά το άρθρο 9 ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές L 127/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.5.2018 Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0349 (CNS) 15904/17 FISC 365 ECOFIN 1134 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final - ANNEXES 1 to 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final - ANNEXES 1 to 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0117 (NLE) 8534/18 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: AELE 25 EEE 22 N 22

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.1.2019 C(2019) 111 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.1.2019 για τον καθορισμό των λεπτομερών ρυθμίσεων δυνάμει της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 17.12.2016 L 344/83 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/2295 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2016 για την τροποποίηση των αποφάσεων 2000/518/ΕΚ, 2002/2/ΕΚ, 2003/490/ΕΚ, 2003/821/ΕΚ, 2004/411/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.3.2019 C(2019) 2530 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.3.2019 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 που συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 549 final 2015/0255 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ευρωπαϊκή επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4425 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 6.4.2018 L 90/105 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/546 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν ίδια κεφάλαια (ΕΚΤ/2018/10) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2018 C(2018) 3973 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27.6.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 181/2014 όσον αφορά ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.11.2015 COM(2015) 581 final 2015/0266 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 03/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 7 ης Δεκεμβρίου 2009 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.5.2017 COM(2017) 218 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 910 τελικό 2006/0305 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 5. Κώδικες δεοντολογίας και πιστοποίηση. Άρθρο 40. Κώδικες δεοντολογίας

Τμήμα 5. Κώδικες δεοντολογίας και πιστοποίηση. Άρθρο 40. Κώδικες δεοντολογίας Τμήμα 5 Κώδικες δεοντολογίας και πιστοποίηση Άρθρο 40 Κώδικες δεοντολογίας 1. Τα κράτη μέλη, οι εποπτικές αρχές, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και η Επιτροπή ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2016 L 173/47 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1055 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τεχνικά μέσα για την κατάλληλη δημοσιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓIΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓIΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2010 COM(2010)381 τελικό 2010/0205 (CNS) Πρόταση Ο ΗΓIΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/9/ΕΚ για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 129 final 2014/0074 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0052 (NLE) 8465/17 SCH-EVAL 124 COMIX 295 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνεδρίαση των

Διαβάστε περισσότερα

L 355/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 355/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 355/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.12.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1423/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.5.2014 L 147/79 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό κριτηρίων για τη δημιουργία και την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς και των μελών τους και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2018) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2017 COM(2017) 660 final 2017/0294 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 127. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. 61ο έτος 23 Μαΐου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Περιεχόμενα.

Επίσημη Εφημερίδα L 127. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. 61ο έτος 23 Μαΐου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Περιεχόμενα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 61ο έτος 23 Μαΐου 2018 Περιεχόμενα Διορθωτικά Διορθωτικό στον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) 2018/673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 203/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1108 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαΐου 2018 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2018 C(2018) 1392 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.3.2018 για τον καθορισμό κοινών μεθόδων ασφάλειας σχετικά με τις απαιτήσεις για το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ) GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 2016/679

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ) GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 2016/679 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ) GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 2016/679 Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2013 (OR. en) 13408/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0020 (NLE) TRANS 466 MAR 126

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2013 (OR. en) 13408/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0020 (NLE) TRANS 466 MAR 126 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2013 (OR. en) 13408/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0020 (NLE) TRANS 466 MAR 126 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.3.2018 L 81/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/480 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 216 final 2017/0093 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2018 C(2018) 9122 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2205 της Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) 11160/4/10 REV 4 SOC 422 MIGR 61 CODEC 581 PARLNAT 56 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΙΙΙ. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21.9.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 253 E/1 ΙΙΙ (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΗ (ΕΕ) αριθ. 13/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ με σκοπό την έγκριση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη της γνωμοδότησης επί της πρότασης για την αναδιατύπωση της οδηγίας σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΠΔΤ)

Περίληψη της γνωμοδότησης επί της πρότασης για την αναδιατύπωση της οδηγίας σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΠΔΤ) Περίληψη της γνωμοδότησης επί της πρότασης για την αναδιατύπωση της οδηγίας σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΠΔΤ) [Το πλήρες κείμενο της παρούσας γνωμοδότησης είναι διαθέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/11 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4439 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.7.2012 COM(2012) 413 final 2012/0201 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10030/16 EF 174 ECOFIN 572 DELACT 104 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 Κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων όσον αφορά τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα που έχουν δομή η οποία δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 598 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 598 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0277 (NLE) 12420/16 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2332360-14/07/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Η σχέση µεταξύ της οδηγίας 98/34/ΕΚ και του κανονισµού αµοιβαίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2018 C(2018) 9118 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 που συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

11382/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΠΧΚ 1 DG B 2A

11382/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΠΧΚ 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0289 (COD) 11382/17 ADD 1 PECHE 298 CODEC 1267 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: Θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 COM(2014) 743 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της αρμοδιότητας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 62/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2016 COM(2016) 506 final 2013/0297 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.12.2018 C(2018) 8376 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.12.2018 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012

Διαβάστε περισσότερα