ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

2 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1.2 Σημαντικές Επισημάνσεις 2. ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 2.1 ΈΝΑΡΞΗ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 2.2 Α ΦΑΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2.3 Β ΦΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Τεχνική πιστοποίηση Οικονομική πιστοποίηση ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Κατάλογος παραδοτέων οικονομικού αντικειμένου 2.4 Γ Φάση ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΕΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 4.1 Παραδοτέα για την εξέταση και αξιολόγηση των αιτημάτων τροποποίησης Αίτημα Αλλαγής Υπευθύνου Επικοινωνίας Αίτημα Αλλαγής Νομίμου Εκπροσώπου Αίτημα Αλλαγής Έδρας Αίτημα Αλλαγής Εταιρικής-Μετοχικής Σύνθεσης Αίτημα Αλλαγής Νομικής Μορφής Αίτημα Αλλαγής Χρηματοδοτικού Σχήματος Αίτημα Απένταξης - Παραίτησης Αίτημα Αλλαγής Φυσικού Οικονομικού Αντικειμένου 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ DE MINIMIS 4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ 6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ SITE Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 2

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί ένα πρόσθετο εργαλείο «βοήθημα» το οποίο, μαζί με τους κανονισμούς υλοποίησης των δύο (2) προγραμμάτων, αποσκοπεί: α) στην καλύτερη υλοποίηση των έργων από πλευράς Δικαιούχων (επιχειρήσεων) β) στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση αλλά και έλεγχο των έργων από πλευράς των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και ειδικότερα της ΚΕΠΑ- ΑΝΕΜ για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει: Σημαντικές επισημάνσεις Αναλυτικά τις φάσεις υλοποίησης έργων Αναλυτικό κατάλογο παραδοτέων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Περιγραφή της διαδικασίας τροποποίηση επενδυτικών σχεδίων Παραρτήματα Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 3

4 1.2 Σημαντικές Επισημάνσεις ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Από την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος 4/3/2009 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ Το κάθε έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών από την ημερομηνία υπαγωγής, ή το αργότερο μέχρι τις όπως ορίζεται στην εγκριτική απόφαση του παρόντος οδηγού, σε αντικατάσταση της υπ. αρ. πρωτ /4196/ Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΑΑΝ. Κανένα έργο δεν δύναται να παραταθεί μετά την ημερομηνία αυτή, ούτε για λόγους ανωτέρας βίας. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Διευκρινίζεται ότι ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου του Δικαιούχου είναι η τελευταία ημερομηνία εξόφλησης παραστατικού δαπάνης του έργου. Σε καμία περίπτωση αυτή δεν μπορεί να είναι μετά τις ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Το αίτημα ολοκλήρωσης του έργου (σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή) θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι τις 31/12/2012 που είναι η τελική και καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος. Μη υποβολή της έκθεσης/αίτησης ολοκλήρωσης ή εκπρόθεσμη υποβολή της μετά την ημερομηνία αυτή θέτει τον δικαιούχο στον κίνδυνο να υποστεί τις συνέπειες ανάκλησης της απόφασης ένταξης. Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 4

5 2. ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 2.1 ΈΝΑΡΞΗ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 35% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ με διάρκεια ισχύος μέχρι την παραλαβή (ολοκλήρωση) του έργου από τον αρμόδιο για το σκοπό αυτό ΕΦΔ, όπως αυτή αναφέρεται στην εγκριτική απόφαση. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής δύναται να απομειώνεται σταδιακά με βάση ισόποσο συμψηφισμό με πιστοποιηθείσες δαπάνες του έργου και έπειτα από αίτημα του επενδυτή, στο οποίο θα καθορίζεται το ποσό το οποίο ζητεί να του καταβληθεί σε μετρητά και το ποσό τυχόν απομείωσης της εγγυητικής προκαταβολής. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά τον πλήρη συμψηφισμό της με πραγματοποιηθείσες δαπάνες. Περίοδοι υποβολής αιτημάτων προκαταβολής μέχρι τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 5

6 2.2 Α ΦΑΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Υποβάλλεται από τον Δικαιούχου η ενδιάμεση Έκθεση Προόδου μετά την υλοποίηση τουλάχιστον του 40% του οικονομικού αντικειμένου του έργου. Το ποσοστό καταβολής Δημόσιας Χρηματοδότησης της φάσης αυτή κυμαίνεται ανάλογα με το υλοποιηθέν οικονομικό αντικείμενο. Ο έλεγχος διενεργείται από τους αρμόδιους ανά περιφέρεια εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ σύμφωνα με τα στοιχεία και παραστατικά τα οποία υποβάλλουν οι Δικαιούχοι. Ο έλεγχος της φάσης αυτής είναι διοικητικός (δεν περιλαμβάνει επιτόπια επαλήθευση/πιστοποίηση στην έδρα του δικαιούχου). Ο ΕΦΕΠΑΕ θα πρέπει να ολοκληρώσει τον διοικητικό έλεγχο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή πλήρους αιτήματος από τον δικαιούχο. Κατά την φάση αυτή ελέγχεται η υλοποίηση του οικονομικού και μόνο αντικειμένου. Ο ελεγκτής κατά κύριο λόγο : Εξετάζει την επιλεξιμότητα των συγκεκριμένων πραγματοποιηθεισών δαπανών, την ορθότητα, εγκυρότητα και νομιμότητα αυτών καθώς και των σχετικών παραστατικών έκδοσης και εξόφλησης τους. Ελέγχει τα αντίγραφα Τιμολογίων Πώλησης ή Παροχής Υπηρεσιών, Δελτία Αποστολής, Αποδείξεις Εξόφλησης, αντίγραφα καταθετηρίων, φωτοτυπίες επιταγών, αντίγραφο κίνησης Τραπεζικού Λογαριασμού). Επίσης, ελέγχονται τα αντίστοιχα τηρούμενα στοιχεία από τις λογιστικές εγγραφές των πράξεων για την επιβεβαιώσει της ορθής εκτέλεσης του οικονομικού αντικειμένου (π.χ. βιβλία εσόδων-εξόδων, καρτέλες προμηθευτών, ημερολόγια κλπ). Το αίτημα της Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου εκτυπώνεται από το ΠΣΚΕ και υποβάλλεται συνοδευόμενο εκτός από τα αντίγραφα των ως άνω δικαιολογητικών και από: Καταστατικό σύστασης της εταιρίας και τυχόν τροποποιήσεις του (για ΑΕ, ΟΕ,ΕΕ, ΕΠΕ, Συνεταιρισμοί). Πιστοποιητικό τροποποιήσεων (από Πρωτοδικείο ή Νομαρχία) για Α.Ε.Ο.Ε.Ε.Ε.,ΕΠΕ, συνεταιρισμοί. Αντίγραφο της Σύμβασης του Τραπεζικού Δανείου (εάν υπάρχει). Αντίγραφο σύμβασης εκχώρησης επιχορήγησης στην Τράπεζα (εάν υπάρχει εκχώρηση). Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του Νομίμου Εκπροσώπου στην οποία αναφέρεται ότι : α) το Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 6

7 συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχει υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα ή αναπτυξιακό νόμο, β) η Τράπεζα έχει χορηγήσει δάνειο για το πρόγραμμα (σε περίπτωση που υπάρχει τραπεζικός δανεισμός), γ) έχει γίνει εκχώρηση επιχορήγησης σε Τράπεζα (σε περίπτωση εκχώρησης), δ) τα προσκομισθέντα παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις κλπ) είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων. Βεβαίωση έναρξης λειτουργίας από την Δ.Ο.Υ. (για όλες τις νομικές μορφές). Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή παραχωρητήριο του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση επικυρωμένο από την αρμόδια ΔΟΥ. (ανεξάρτητα από το εάν έχουν ή όχι υλοποιηθεί στα πλαίσια του προγράμματος δαπάνες κτιριακών και διαμόρφωσης χώρων) Άδεια κυκλοφορίας για το επαγγελματικό ή μικτής χρήσης επιδοτούμενο μεταφορικό μέσο (εφόσον υπάρχει σχετική δαπάνη). Βεβαιώσεις προμηθευτών ότι ο εξοπλισμός είναι καινούργιος και όπου είναι εφικτό ενεργειακά αποδοτικός. Αναλυτικά, τα παραδοτέα του οικονομικού αντικειμένου αναφέρονται στην σελίδα 15 του παρόντος (Κατάλογος παραδοτέων οικονομικού αντικειμένου). Μετά το πέρας του ελέγχου ο ΕΦΕΠΑΕ και κατόπιν κάλυψης από το δικαιούχο των τυχόν εκκρεμοτήτων που εντοπίστηκαν στον διοικητικό έλεγχο του οικονομικού αντικειμένου, δημιουργεί βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας η απαιτούμενη Έκθεση Α Δόσης, εισάγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και πιστοποίησης και εν συνεχεία αποστέλλει στο δικαιούχο σχετική επιστολή με τις δαπάνες που πιστοποιήθηκαν καθώς και αυτές που δεν πιστοποιήθηκαν. Σημείωση: Σε αυτή την φάση δεν σφραγίζονται τα πρωτότυπα παραστατικά (τιμολόγια- εξοφλήσεις). Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 7

8 2.3 Β ΦΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Υποβάλλεται από το δικαιούχο η τελική έκθεση ολοκλήρωσης αντικειμένου μετά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Το αίτημα ολοκλήρωσης θα πρέπει να υποβληθεί εντός του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου ή το αργότερο μέχρι και τις που είναι η τελική και καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος. Ο έλεγχος της φάσης αυτής είναι επιτόπιος και διοικητικός και πραγματοποιείται στην έδρα της επιχείρησης από Όργανο Ελέγχου του αρμόδιων ανά περιφέρεια εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ. Το ποσοστό καταβολής Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι το 80% της συνολικής επιχορήγησης. Οι έλεγχοι θα πρέπει να πραγματοποιούνται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της πλήρους Έκθεσης Προόδου του έργου. Ο επιτόπιος έλεγχος περιλαμβάνει τρεις φάσεις: Την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου (τεχνική πιστοποίηση) Την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου (οικονομική πιστοποίηση). Την τήρηση των βασικών προϋποθέσεων επιλεξιμότητας των εκτελούμενων έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Τεχνική πιστοποίηση Η τεχνική πιστοποίηση πραγματοποιείται με επιτόπια επίσκεψη του Οργάνου Ελέγχου (όργανο πιστοποίησης). Η παρουσία του Υπευθύνου Έργου εκ μέρους του δικαιούχου καθ' όλη τη διάρκεια της τεχνικής πιστοποίησης είναι υποχρεωτική και αποτελεί κατά βάση προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου. Λαμβάνοντας υπόψη: την απόφαση ένταξης και τις τυχόν εγκεκριμένες τροποποιήσεις της πρότασης τη υποβληθείσα Έκθεση Προόδου τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και τα λοιπά έντυπα της προκήρυξης Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 8

9 το σχετικό νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο το Όργανο Ελέγχου εξετάζει λεπτομερώς τις ενέργειες του έργου που υλοποίησε ο δικαιούχος ελέγχοντας τα σχετικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την ορθή ολοκλήρωση του Φυσικού Αντικειμένου και την τήρηση των επιμέρους όρων της απόφασης ένταξης. Επίσης, ελέγχει το σύνολο των παραστατικών για να διαπιστώσει την ορθή κατανομή των δαπανών σε κάθε Κατηγορία Ενεργειών και ανά ποσοτικό στοιχείο και να επιβεβαιώσει το εύλογο του κόστους. Ο ΕΦΕΠΑΕ έχει το δικαίωμα περικοπής εγκεκριμένων δαπανών κατά την πιστοποίησή τους, αν αυτές δεν εξυπηρετούν τη σκοπιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου ή κριθούν υπερβολικές ως προς το κόστος τους. Σε περίπτωση που η πρόοδος στην υλοποίηση κάποιας δραστηριότητας υπολείπεται του αρχικού σχεδιασμού, διευκρινίζεται ο λόγος της υστέρησης, εκτιμάται και σημειώνεται το ποσοστό ολοκλήρωσης. Υπενθυμίζεται ότι η πιστοποίηση δαπανών συνοδεύεται με την υποβολή των αντίστοιχων παραστατικών και δικαιολογητικών Οικονομική πιστοποίηση Η οικονομική πιστοποίηση πραγματοποιείται με επιτόπια επίσκεψη του Οργάνου Ελέγχου παράλληλα με τη διενέργεια της τεχνικής πιστοποίησης στην περίπτωση του ελέγχου ολοκλήρωσης. Το Όργανο Ελέγχου κατά κύριο λόγο : εξετάζει την επιλεξιμότητα των συγκεκριμένων πραγματοποιηθεισών δαπανών, την ορθότητα, εγκυρότητα και νομιμότητα αυτών καθώς και των σχετικών παραστατικών έκδοσης και εξόφλησης τους. ελέγχει τα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών, τα πρωτότυπα λοιπών δικαιολογητικών, τα οποία μονογράφει και σφραγίζει με ειδική σφραγίδα, που φέρει το τίτλο του προγράμματος. Επίσης, ελέγχονται τα αντίστοιχα τηρούμενα στοιχεία από τις λογιστικές εγγραφές των πράξεων για την επιβεβαιώσει της ορθής εκτέλεσης του οικονομικού αντικειμένου (π.χ. βιβλία εσόδων-εξόδων, καρτέλες προμηθευτών, ημερολόγια κλπ). Μετά το πέρας του ελέγχου ο ΕΦΕΠΑΕ και κατόπιν κάλυψης από το δικαιούχο των τυχόν εκκρεμοτήτων που εντοπίστηκαν στον επιτόπιο έλεγχο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, δημιουργεί βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας το απαιτούμενο Έντυπο Ελέγχου (Έκθεση Πιστοποίησης), εισάγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και πιστοποίησης και εν συνεχεία αποστέλλει στο δικαιούχο σχετική επιστολή με τις δαπάνες που πιστοποιήθηκαν καθώς και αυτές που δεν πιστοποιήθηκαν. Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 9

10 2.3.3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Για όλα τα είδη των δαπανών που έχουν υλοποιηθεί, η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου επιβεβαιώνεται και από τις καταγεγραμμένες περιγραφές και ποσότητες στα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια, τιμολόγια πώλησης/ υπηρεσιών, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κλπ.) και τις προσφορές που υποβλήθηκαν. Για το λόγο αυτό, κατά την έκδοση των παραστατικών θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα επιμέρους στοιχεία του φυσικού αντικειμένου και οι ποσότητες που τιμολογούνται και να είναι σε συμφωνία με τον τρόπο παρουσίασης του φυσικού αντικειμένου στην αντίστοιχη σύμβαση και τις σχετικές προσφορές. Αναλυτικότερα : ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιήθηκε αίτημα Α φάσης (διοικητικός έλεγχος) από τον Δικαιούχο και προχώρησε απ ευθείας σε αίτημα ολοκλήρωσης θα πρέπει απαραίτητα να προσκομισθούν σε αυτή τη φάση : Καταστατικό σύστασης της εταιρίας και τυχόν τροποποιήσεις του (για ΑΕ, ΟΕ,ΕΕ, ΕΠΕ, Συνεταιρισμοί). Πιστοποιητικό τροποποιήσεων (από Πρωτοδικείο ή Νομαρχία) για Α.Ε.Ο.Ε.Ε.Ε.,ΕΠΕ, συνεταιρισμοί. Αντίγραφο της Σύμβασης του Τραπεζικού Δανείου (εάν υπάρχει). Αντίγραφο σύμβασης εκχώρησης επιχορήγησης στην Τράπεζα (εάν υπάρχει εκχώρηση). Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του Νομίμου Εκπροσώπου στην οποία αναφέρεται ότι : α) το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχει υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα ή αναπτυξιακό νόμο, β) η Τράπεζα έχει χορηγήσει δάνειο για το πρόγραμμα (σε περίπτωση που υπάρχει τραπεζικός δανεισμός), γ) έχει γίνει εκχώρηση επιχορήγησης σε Τράπεζα (σε περίπτωση εκχώρησης), δ) τα προσκομισθέντα παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις κλπ) είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων. Βεβαίωση έναρξης λειτουργίας από την Δ.Ο.Υ. (για όλες τις νομικές μορφές). Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή παραχωρητήριο του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση επικυρωμένο από την αρμόδια ΔΟΥ. (ανεξάρτητα από το εάν έχουν ή όχι υλοποιηθεί στα πλαίσια του προγράμματος δαπάνες κτιριακών και διαμόρφωσης χώρων) Αντίγραφα τριών τουλάχιστον παραστατικών (τιμολόγια πώλησης ή αποδείξεις) προς πελάτες της επιχείρησης Αντίγραφα περιοδικών ή εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 10

11 1. Εξοπλισμός & Ειδικές Εγκαταστάσεις (κατηγορία δαπάνης 1) 1.1 Εξοπλισμός: Για όλες τις δαπάνες της κατηγορίας αυτής που αφορούν σε εξοπλισμό παραγωγικό ή μη (μηχανήματα, Η/Υ, έπιπλα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εξοπλισμός αποθήκης, εκθετήρια προϊόντων κ.λ.π) Βεβαίωση για το καινουργές, αμεταχείριστο και περί μη παρακράτησης κυριότητας με αναφορά στο serial number του μηχανήματος. Προμήθεια επαγγελματικών οχημάτων μεταφοράς προϊόντων: Αντίγραφο επαγγελματικής αδείας πρώτης κυκλοφορίας με τις απαιτούμενες σφραγίδες και θεωρήσεις όπου να τεκμαίρεται η επαγγελματική χρήση του μεταφορικού μέσου. Λογισμικό (S/W): Άδειες χρήσης λογισμικού (και για τα Windows) ή οι αντίστοιχες βεβαιώσεις των κατασκευαστών για την άδεια χρήσης. Βεβαίωση για το καινουργές, αμεταχείριστο και περί μη παρακράτηση κυριότητας με αναφορά στο serial number του λογισμικού. 1.2 Ειδικές Εγκαταστάσεις Για τις δαπάνες της κατηγορίας αυτής που αφορούν σε εξοπλισμό παραγωγικό και μή (Εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα, εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων όπως ψυγεία κ.λ.π) Βεβαίωση για το καινουργές, αμεταχείριστο και περί μη παρακράτηση κυριότητας με αναφορά στο serial number του μηχανήματος. Για τις δαπάνες εγκατάστασης εξοικονόμησης ενέργειας, συμπαραγωγής ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ Βεβαίωση για το καινουργές για τον εξοπλισμό που περιλαμβάνει. Τυχόν συμβάσεις Σχετικές άδειες για την εγκατάστασή τους. 2. Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων Οικοδομική άδεια με τα συνημμένα σχέδια ή όποια άλλη μορφή έγκρισης εργασιών απαιτείται από τις πολεοδομικές διατάξεις (π.χ. έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας) ή νόμιμη απαλλαγή είτε από Πολεοδομία είτε με Υ.Δ. θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Διπλωματούχο Μηχανικό μέλους του ΤΕΕ Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 11

12 Τυχόν σχέδια του χώρου ανάλογα με τις δαπάνες που υλοποιήθηκαν για το έργο (τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τομές) Φωτογραφίες από τις εργασίες που έλαβαν χώρα (πριν την έναρξη, ενδιάμεσο στάδιο, και κατά την ολοκλήρωση) Τεχνική έκθεση με περιγραφή των εργασιών που έλαβαν χώρα (προαιρετικά) Επιμετρήσεις και αναλυτικός προϋπολογισμός κόστους εργασιών Συμβάσεις εκτέλεσης έργου θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ. Οι συμβάσεις είναι επίσης υποχρεωτικές για όλες τις περιπτώσεις έκδοσης ΤΠΥ για εκτέλεση εργασιών (π.χ. εγκατάσταση ηλεκτρολογικών, τοποθέτησης βιομηχανικού δαπέδου, κ.λ.π.). Για ποσά από και άνω πρέπει να είναι θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ Σε περίπτωση που οι κτιριακές επεμβάσεις υλοποιηθούν σε μη ιδιόκτητο χώρο τότε πρέπει να προσκομιστεί μισθωτήριο συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών θεωρημένο από τη ΔΟΥ (σύμφωνα με το faq 15) από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου Εφόσον οι κτιριακές επεμβάσεις υλοποιηθούν εντός ιδιόκτητου χώρου προσκομίζονται τα Ε9 και οι τίτλοι ιδιοκτησίας που υποχρεωτικά έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Σε περιπτώσεις π.χ. κλιματιστικών, συστημάτων ασφαλείας: Βεβαίωση για το καινουργές, αμεταχείριστο και περί μη παρακράτηση κυριότητας με αναφορά στο serial number του μηχανήματος 3. Προβολή Προώθηση, Άλλες δαπάνες, Υπηρεσίες συμβουλών 3.1 Προβολή Προώθηση Για τις δαπάνες Συμμετοχής σε Εκθέσεις: Παραστατικά μεταφοράς, ασφάλισης εκθεμάτων εκθεσιακού υλικού σε εκθέσεις που συμμετείχε η επιχείρηση Κατάλογος εκθετών, σχετικό φωτογραφικό υλικό συμμετοχής στην έκθεση, βεβαίωση συμμετοχής από τον διοργανωτή της έκθεσης, κατασκευαστικά σχέδια περιπτέρου, κλπ Αποκόμματα εισιτηρίων μετακίνησης των στελεχών της επιχείρησης για τις ανάγκες ενεργειών προβολής Για τις δαπάνες διαφημιστικής καταχώρησης Αποκόμματα των εντύπων στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι καταχωρήσεις Θεωρημένες συμβάσεις στη ΔΟΥ με εξωτερικούς συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες προώθησης και διαφήμισης Για τις δαπάνες έκδοσης εντύπων Δείγμα διαφημιστικών έντύπων Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 12

13 Για τις δαπάνες σχεδιασμού ιστοσελίδας Ενδεικτικές εκτυπώσεις της νέας ιστοσελίδας που κατασκευάσθηκε και συμφωνητικό συνεργασίας με τον κατασκευαστή (να περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που υλοποιήθηκαν και το αντίστοιχο κόστος τους) Για τις δαπάνες επιγραφές στην πρόσοψη κτιρίου Οικοδομική άδεια ή όποια άλλη μορφή έγκρισης εργασιών απαιτείται από τις πολεοδομικές διατάξεις (π.χ. έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας) 3.2 Άλλες δαπάνες Για τις δαπάνες εφαρμογή και απόκτηση τεχνογνωσίας: Σύμβαση αγοράς δικαιωμάτων χρήσης της τεχνογνωσίας νομίμως θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ Αναλυτική έκθεση αναφοράς για την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της στην επιχείρηση Βεβαίωση της επιχείρησης που παρέχει την τεχνογνωσία στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται οι ώρες εκπαίδευσης, ο αριθμός εκπαιδευμένων και τα θέματα εκπαίδευσης Τυχόν άδειες χρήσης Για τις δαπάνες πιστοποίησης προϊόντων ή/ και υπηρεσιών: Αντίγραφο πιστοποιητικού από διαπιστευμένο φορέα για την πιστοποίηση των δαπανών διαχειριστικών συστημάτων προϊόντων ή υπηρεσιών Πλήρης φάκελος σχεδιασμού του νέου προϊόντος που να τεκμηριώνει την διαδικασία σχεδιασμού και τα αποτελέσματά της (π.χ εγχειρίδιο εάν πρόκειται για διαχειριστικό σύστημα) 3.3 Υπηρεσίες Συμβούλων Για τις δαπάνες Υπηρεσίες Συμβούλων Σύμβαση με την επιχείρηση νομίμως θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ Ειδικές περιπτώσεις πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου δαπανών πράξης α) Υποδομές ΑμεΑ Η ύπαρξη δαπανών ΑΜΕΑ, είναι υποχρεωτική είτε αυτές υλοποιήθηκαν μέσω της πράξης στο πλαίσιο του προγράμματος, είτε τις διέθετε ο Δικαιούχος και είχαν υλοποιηθεί σε προγενέστερο της επένδυσης χρόνο είτε υλοποιήθηκαν με ιδία κεφάλαια της επιχείρησης μετά την ένταξη της πράξης στο Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 13

14 πρόγραμμα. Οι δαπάνες ΑΜΕΑ ελέγχονται στην επιτόπια επαλήθευση. Επίσης είναι καλό να προσκομίζεται το σχετικό φωτογραφικό υλικό. β) Φωτογραφικό Υλικό Ο επιτόπιος έλεγχος χρήσιμο είναι να συνοδεύεται από σχετικό φωτογραφικό υλικό του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου του έργου. Στην περίπτωση αυτή ο ελεγκτής/ελεγκτές του της πράξης θα πρέπει να συλλέξουν ικανοποιητικό και αντιπροσωπευτικό φωτογραφικό υλικό της υλοποιηθείσας πράξης (επένδυσης). Στο υλικό αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε τυχόν σημεία της επένδυσης που δημιουργούν υπόνοιες για λανθασμένο τρόπο υλοποίησης αλλά και τροποποιήσεις για τις οποίες απαιτείται απόφαση του ΕΦΕΠΑΕ ή του ΥΠΑΑΝ. γ) Αναμνηστική Πινακίδα Με την ολοκλήρωση του έργου και για τρία (3) έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ο επενδυτής υποχρεούται με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ)1828/2006 της Ε.Ε. να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο της επιχείρησης του αναμνηστική πινακίδα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα του υποδειχθούν από τον ΕΦΕΠΑΕ. Υποχρεούται επίσης να παρέχει στοιχεία για στατιστικές και μελέτες που διενεργούν δημόσιες αρχές (βλέπε παράρτημα 5 Προδιαγραφές) Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 14

15 2.3.4 Κατάλογος παραδοτέων οικονομικού αντικειμένου Ο έλεγχος του οικονομικού αντικειμένου βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με τον έλεγχο του φυσικού αντικειμένου και αποτελεί όπως και αυτός ουσιώδης σημασίας δραστηριότητα του ΕΦΔ στο πλαίσιο του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος του οικονομικού όπως και του φυσικού αντικειμένου υπόκειται πέρα από τις γενικές διατάξεις που διέπουν το σύνολο του προγράμματος, στις ειδικές διατάξεις και διαδικασίες που ορίζονται σε συνεργασία μεταξύ του ΕΦΔ και των αρμοδίων οργάνων και υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής (ΓΓΒ, ΕΥΔ ΕΠΑΕ). Η εξόφληση όλων των παραστατικών πρέπει να γίνεται με τον παρακάτω τρόπο: Παραστατικά μέχρι ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) μπορεί να εξοφλούνται και με μετρητά απευθείας στον προμηθευτή. Παραστατικά άνω των ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέχρι ευρώ (με Φ.Π.Α.) εξοφλούνται μόνο με επιταγές της επιχείρησης ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Για παραστατικά από ευρώ (περιλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α) και άνω η εξόφληση (τμηματική ή ολική) γίνεται μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή της ιδιωτικής της επιχείρησης (παρ. 5, άρθρο 16 του Ν.2992/2002, ΦΕΚ 54/Α/ , οι υπ αριθ /202/0015/πολ.1127/ και /379/ διευκρινιστικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών). Δεν γίνεται δεκτή η εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιταγών τρίτων. Ο έλεγχος των τιμολογίων γίνεται με τον παρακάτω τρόπο για όλες τις ενέργειες ή κατηγορίες δαπανών: Πρωτότυπα τιμολόγια δελτία αποστολής Πρωτότυπες εξοφλητικές αποδείξεις Σε περίπτωση πληρωμής με επιταγή της επιχείρησης: φωτοαντίγραφο του σώματος της επιταγής (εφόσον υπάρχει) και το έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού όψεως (extrait) της επιχορηγούμενης επιχείρησης, ή πρωτότυπη βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί (αριθμός επιταγής- ημερομηνία-ποσό) Το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο θα φαίνεται ως δικαιούχος του λογαριασμού ο προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών προς τον λήπτη της Ενίσχυσης (δικαιούχο), ο καταθέτης επενδυτής. Αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για μεταφορά χρημάτων όπου φαίνονται τα στοιχεία των λογαριασμών [όταν η πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί μέσω μεταφοράς από τον εταιρικό λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) σε εταιρικό λογαριασμό του προμηθευτή] Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 15

16 Τα έγγραφα της τράπεζας για την έκδοση της επιταγής προς τον προμηθευτή, αντίγραφο και φωτοτυπία του σώματος της αντίστοιχης επιταγής [όταν η πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζικής επιταγής] Σε περίπτωση πληρωμής με ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή (web banking): έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού όψεως (extrait) της επιχορηγούμενης επιχείρησης και εκτύπωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω εταιρικής πιστωτικής κάρτας (απόδειξη συναλλαγής εταιρικής πιστωτικής κάρτας και αντίγραφο extrait τόσο του μήνα της συναλλαγής/ων όσο και του μήνα πληρωμής) Σύμβαση δανείου όταν γίνεται χρήση τραπεζικού δανείου και λογιστικές εγγραφές [καρτέλα και γενικό ημερολόγιο για την αρχική κίνηση (λογαριασμός 45 ή 52) καθώς και για μεταγενέστερες κινήσεις, (μόνο για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας)] Σύμβαση που συνάφθηκε μεταξύ της επιχείρησης και τραπεζικού ιδρύματος σε περίπτωση εκχώρησης έναντι επιχορήγησης. Ειδικότερα, Για τις δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού και λογισμικού: Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (CMR, Packing List, Documento di Transporto, Bill of Landing ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς), το απαιτούμενο προτιμολόγιο (Proforma Invoice) και τα αντίστοιχα τραπεζικά εμβάσματα, δηλαδή: Εντολή έκδοσης εντάλματος/ γραμμάτιο είσπραξης όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού και swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού. Απαλλακτικό ΦΠΑ για τις περιπτώσεις απαλλαγής. Για τις δαπάνες κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων: Δελτία αποστολής αγοράς υλικών (μέσο των οποίων δύναται να εξακριβωθεί η ακριβής έναρξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αυτεπιστασίας Επισημάνσεις Οικονομικού Αντικειμένου: Για το σύνολο των παραστατικών απαιτείται η ύπαρξη εξοφλητικής απόδειξης για το σύνολο των τιμολογίων. Ακόμα και εάν υπολείπεται 0,01, πρέπει να προσκομισθεί εξοφλητική απόδειξη. Εναλλακτικά γίνεται αποδεκτή βεβαίωση του προμηθευτή για την εξόφληση των παραστατικών, με πλήρη αναγραφή σε αυτή των τιμολογίων που εξοφλούνται. Για το σύνολο των δαπανών του έργου, η δικαιούχος επιχείρηση τηρεί βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως ισχύει. Όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα καθ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 16

17 συνέχεια για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος. Όταν η πληρωμή γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή και στο καταθετήριο δε φαίνεται ως καταθέτης η επιχείρηση (δικαιούχος) αλλά κάποιος τρίτος (πχ εργαζόμενος ή πρόσωπο που δε φαίνεται από τα δικαιολογητικά να σχετίζεται με την εταιρία), τότε δύναται να ζητηθεί σχετικό έγγραφο από όπου προκύπτει ότι το φυσικό πρόσωπο που έκανε την κατάθεση είναι εργαζόμενος της επιχείρησης (αναγγελία πρόσληψης, πρόσφατος πίνακας προσωπικού κλπ) η/και καρτέλα ταμείου. Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό θα προσκομίζονται για την πιστοποίηση των δαπανών τα αντίστοιχα τραπεζικά εμβάσματα και τα swift των εμβασμάτων. Δεν επιτρέπεται κατακερματισμός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή των παραπάνω υποχρεώσεων (δηλαδή δεν επιτρέπεται τμηματική πληρωμή τιμολογίου, με σκοπό την μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία τρόπου εξόφλησης δαπανών αλλά ούτε και τμηματική τιμολόγηση ενιαίας δαπάνης πχ ενιαίο μηχάνημα το οποίο τιμολογείται ξεχωριστά σε παραπάνω από ένα τιμολόγια). Ο τρόπος πληρωμής εξαρτάται από την αξία του τιμολογίου και όχι από το ποσό της πληρωμής. Δεν είναι επιλέξιμοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου. Όλες οι εταιρείες-προμηθευτές της επιχείρησης για τις δαπάνες του προγράμματος θα πρέπει να τηρούν εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση καταθέσεων σε προσωπικό λογαριασμό και όχι εταιρικό (εξαιρούνται οι προμηθευτές που είναι ατομικές επιχειρήσεις) δεν θα πιστοποιούνται οι εν λόγω δαπάνες. Στον φάκελό πρέπει να υπάρχουν αντίγραφα των εξοφλητικών αποδείξεων, των εμβασμάτων προς τους προμηθευτές και των σωμάτων των επιταγών μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού όπου θα φαίνεται η εξόφληση των επιταγών. Σε περίπτωση που ο επενδυτής δεν έχει κρατήσει τα σώματα των επιταγών, πρέπει να τα αναζητήσει από το κατάστημα που εισπράχτηκε η επιταγή. Εναλλακτικά, εφόσον η εύρεση του σώματος της επιταγής είναι αδύνατη, πρέπει να προσκομιστεί πινάκιο παράδοσης-παραλαβής της επιταγής από τον προμηθευτή (με αναγραφή του αριθμού της επιταγής, της τράπεζας και του ποσού) με σφραγίδα και υπογραφή του (προμηθευτή). Ειδικές περιπτώσεις πάσης φύσεως αντιμετωπίζονται με βάση οδηγίες, διατάξεις κ.λ.π. αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του προγράμματος. Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 17

18 Απώλεια παραστατικού Στις περιπτώσεις απώλειας παραστατικών δαπάνης ο Δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει: α) Αντίγραφο των απολεσθέντων παραστατικών με εμφανή τη σφραγίδα του προμηθευτή στο παραστατικό και την ένδειξη ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου και β) Υ.Δ. Ν1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμά μας περί απώλειας ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Κατά βάσει ο έλεγχος των λογιστικών εγγραφών γίνεται έχοντας υπόψη την τήρηση του ΚΒΣ. Επισημαίνεται όμως ότι η αυστηρή τήρηση δεν αποτελεί πάντοτε την αποκλειστική μέθοδο για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου καθώς κάθε πρόγραμμα διέπεται από ένα σχετικό πλαίσιο αποφάσεων που ισχύει μόνο για αυτό. Κατά συνέπεια περιπτώσεις οριακής ή σημαντικής απόκλισης από τον ΚΒΣ θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε συνεργασία με την αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή. ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1. Για κάθε προμηθευτή προσκομίζεται η αντίστοιχη αθεώρητη Καρτέλα Προμηθευτή (Αναλυτικό Καθολικό ή αλλιώς Έλεγχος Τριτοβαθμίων) μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου, η οποία θα μας καθοδηγήσει στον περαιτέρω έλεγχο των συμψηφιστικών και εξοφλητικών εγγραφών του/των τιμολογίων του. 2. Με οδηγό την ημερομηνία εγγραφής του τιμολογίου από την Καρτέλα Προμηθευτή ανατρέχουμε στο Γενικό Ημερολόγιο ή Ημερολόγιο Διαφόρων Πράξεων (αθεώρητο) για να διαπιστώσουμε τη διπλή καταχώρηση του τιμολογίου (συμψηφιστική εγγραφή). 3. Με οδηγό την ημερομηνία εγγραφής της εξόφλησης του τιμολογίου από την Καρτέλα Προμηθευτή ανατρέχουμε στο Ημερολόγιο Ταμείου (όταν η εξόφληση γίνεται με μετρητά ή τραπεζική κατάθεση) ή στο Ημερολόγιο Διαφόρων Πράξεων (όταν η εξόφληση γίνεται με μεταχρονολογημένη επιταγή) για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη της διπλής καταχώρησης της εξόφλησης. 4. Βιβλίο παγίων (αθεώρητο), όπου ελέγχεται η εγγραφή όλων των παγίων που αφορούν το έργο. ΒΙΒΛΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ) 1) Θα πρέπει κάθε τιμολόγιο να καταχωρείται ανάλογα με τον μήνα έκδοσης του στην αντίστοιχη αναλυτική αθεώρητη κατάσταση εσόδων-εξόδων. Για κάθε μήνα όπου υπάρχει τιμολόγιο, ελέγχουμε το σύνολο του μήνα των στηλών όπου έχουμε καταχώρηση τιμολογίου του έργου (συνήθως στη Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 18

19 στήλη παγίων) σε σχέση με την θεωρημένη μηνιαία κατάσταση. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου, οι αθεώρητες καταστάσεις πρέπει να είναι ξεχωριστές για κάθε μήνα (ώστε να φαίνονται και τα σύνολα). 2) Βιβλίο παγίων (αθεώρητο), όπου ελέγχουμε την εγγραφή όλων των παγίων που αφορούν το έργο. Εάν η επιχείρηση δεν διαθέτει τέτοιο, τότε θα πρέπει να φτιάξει ένα, καθώς προβλέπεται ξεκάθαρα από τον οδηγό του προγράμματος. ΒΙΒΛΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ) 1) Για κάθε τιμολόγιο ελέγχουμε την σωστή καταχώρηση του στο χειρόγραφο Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, το οποίο είναι θεωρημένο. 2) Βιβλίο παγίων (αθεώρητο), όπου ελέγχουμε την εγγραφή όλων των παγίων που αφορούν το έργο. Εάν η επιχείρηση δεν διαθέτει τέτοιο, τότε θα πρέπει να φτιάξει ένα, καθώς προβλέπεται ξεκάθαρα από τον οδηγό του προγράμματος. Επισημάνσεις: Κάθε στοιχείο του τιμολογίου πρέπει να είναι καταχωρημένο στο σωστό λογαριασμό (για Γ κατηγορίας) ή στη σωστή στήλη (για Β κατηγορίας). Πχ σε περίπτωση αγοράς εξοπλισμού δε μπορεί να είναι καταχωρημένος στη στήλη αγορές αλλά πρέπει να είναι στη στήλη παγίων. Σε κάθε περίπτωση ελέγχουμε την ύπαρξη πιστωτικών τιμολογίων στις καρτέλες του προμηθευτή και στις αναλυτικές εγγραφές στα βιβλία Β κατηγορίας. Εάν υπάρχουν τέτοια, θα ελέγχονται εξονυχιστικά (εάν η έκδοσή τους σχετίζεται με τιμολόγια της επένδυσης), ώστε να προβαίνουμε στις ανάλογες περικοπές εάν χρειαστεί. Γενικές Επισημάνσεις Β Φάσης Σε περίπτωση που η δαπάνη για το σύνολο του έργου είναι τελικά μικρότερη της εγκριθείσης, η δημόσια χρηματοδότηση θα υπολογισθεί επί του πραγματοποιηθέντος και τελικά πιστοποιηθέντος κόστους του έργου με την προϋπόθεση ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό (με ελάχιστο κόστος ΕΥΡΩ). Δεν είναι δυνατόν να παραληφθεί έργο με προϋπολογισμό μικρότερο των Απεντάσσονται οι επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποίησαν έργο κάτω των ,00. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης για καταβολή της τελικής δόσης, μετά τη λήξη της διάρκειας υλοποίησης του έργου ο φορέας υλοποίησης διενεργεί αυτοδίκαια έλεγχο προς διαπίστωση της ολοκλήρωσης ή μη του έργου και των στόχων του προγράμματος, και εισηγείται αρμοδίως. Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 19

20 2.4 Γ Φάση ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Η Γ Φάση που περιλαμβάνει την προσκόμιση άδειας εγκατάστασης ή άδειας λειτουργίας ή απαλλακτικού αδείας λειτουργίας ή βεβαίωσης υποβολής πλήρους φακέλου από την αρμόδια υπηρεσία και την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης, αποτελεί διοικητικό έλεγχο. Η προσκόμιση των απαιτούμενων αδειών/απαλλακτικών/βεβαιώσεων υποβολής πλήρους φακέλου καθώς και τα δικαιολογητικά για τον έλεγχο της επίτευξης των στόχων θα πρέπει να προσκομίζονται το αργότερο μέχρι την Καταβάλλεται το υπόλοιπο 20% της επιχορήγησης ή ποσοστό του, ίσο με το ποσοστό επίτευξης του στόχου της απασχόλησης (διοικητικός έλεγχος) ΑΔΕΙΕΣ Να υπάρχουν εν ισχύ όλες οι απαιτούμενες νόμιμες άδειες που αφορούν στην επένδυση ή απαλλακτικό ή σχετική βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την έκδοσή τους. Εφόσον αυτά δεν προσκομιστούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την ολοκλήρωση του έργου, ή το αργότερο μέχρι την , το έργο απεντάσσεται και η όποια καταβληθείσα επιχορήγηση καθίσταται απαιτητή εντόκως ΣΤΟΧΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Κατά την ημέρα καταβολής του υπολοίπου της δημόσιας χρηματοδότησης εξετάζεται ο βαθμός επίτευξης του στόχου της απασχόλησης. Θα πρέπει ο δικαιούχος να έχει προσλάβει και να απασχολεί τα άτομα τα οποία έχει δηλώσει στην πρότασή του. Σχετικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης είναι το Ε7, αναγγελίες πρόσληψης των παραπάνω ατόμων στις αρμόδιες αρχές, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, συμβάσεις εργασίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κριθεί απαραίτητο για τον έλεγχο επίτευξης στόχου απασχόλησης πχ ΑΠΔ, καταστάσεις από την επιθεώρηση εργασίας. Η πιστοποίηση και ο υπολογισμός του ποσοστού επίτευξης του στόχου της απασχόλησης βασίζεται στα στοιχεία της εγκεκριμένης πρότασης όσον αφορά τις Προβλεπόμενες Θέσεις Εργασίας. Ο Δικαιούχος υποχρεούται στη διατήρηση του τεθέντος στόχου της απασχόλησης για διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της Γ φάσης διαπιστωθεί αδυναμία επίτευξης του στόχου αυτού, η επιχορήγηση μειώνεται κατά ποσοστό 5% για κάθε θέση εργασίας που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο και η οποία δεν πραγματοποιήθηκε. Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 20

21 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτούνται: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας ή o Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης με τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εφόσον έχει γίνει εκχώρηση. Πρακτικό όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση, εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση. o Πρακτικό Δ.Σ. για Α.Ε. o Πρακτικό Γ.Σ. για Ε.Π.Ε. o Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής) από διαχειριστή για Ε.Ε. & Ο.Ε, ατομική επιχείρηση Τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης της εταιρίας και ΦΕΚ Βεβαίωση της οικίας Νομαρχίας περί μη περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη αίτησης για πτώχευση Πιστοποιητικό μη θέσης σε εκκαθάριση Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση Για ορισμό εκπροσώπου για είσπραξη χρημάτων, εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση: o Πρακτικό Δ.Σ. για Α.Ε o Πρακτικό Γ.Σ. στις Ε.Π.Ε. o Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση από το διαχειριστή για Ε.Ε. και Ο.Ε. Μετοχική σύνθεση και σύνθεση του Δ.Σ. Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων 3 του άρθρου 12 του Π.Δ. 186/ Απόδειξη παραλαβής της επιταγής εφόσον η πληρωμή γίνεται με επιταγή ή απόδειξη είσπραξης αν γίνει απευθείας κατάθεση στον λογαριασμό του δικαιούχου. Έντυπο Ε7 της και θεωρημένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας (για ολοκλήρωση / αποπληρωμή). Εάν απαιτείται, δικαιολογητικά σχετιζόμενα με τον έλεγχο σώρευσης De Minimis. Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω απαιτείται η υποβολή ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής. Στην περίπτωση καταβολής της τελικής δόσης της δημόσιας δαπάνης, πέραν των ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή της άδειας λειτουργίας της μονάδας εν ισχύ ή βεβαίωση απαλλαγής ή βεβαίωση της υποβολής πλήρους φακέλου από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 21

22 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει την αναδιάρθρωση του προϋπολογισμού της πρότασης, εφόσον η τροποποίηση συντελεί στην επίτευξη ή βελτίωση των στόχων, εντός των περιορισμών των ανά κατηγορία δαπάνης που αναφέρονται στον πίνακα Επιλέξιμών Δαπανών του παρόντος Οδηγού υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο του επενδυτικού έργου δεν μειώνεται περισσότερο από το 35% του αρχικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 2. Ο δικαιούχος υποβάλλει τεκμηριωμένη αίτηση τροποποίησης στους αρμόδιους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, πριν από την ολοκλήρωση του έργου και σε κάθε περίπτωση πριν τις , με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (προσφορές προμηθευτών, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). Ο ΕΦΕΠΑΕ δύναται σύμφωνα με τα ακόλουθα να εισηγείται σχετικά στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Δράσης για την έκδοση της σχετικής τροποποιητικής Απόφασης. 3. Κατά την υλοποίηση της επένδυσης, είναι δυνατόν να γίνουν, χωρίς αίτηση, αποδεκτές κατά τον έλεγχο ολοκλήρωσης τροποποιήσεις, που δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα του έργου σε ποσοστό μέχρι 10% του φυσικού και οικονομικού του αντικειμένου. 4. Για θέματα που μπορεί να χειρίζεται χωρίς την συνδρομή της Επιτροπής Παρακολούθησης, ο ΕΦΕΠΑΕ έχει την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να απαντά με πλήρη τεκμηρίωση σε ερωτήματα που τίθενται από τους επενδυτές σχετικά με την αξιολόγηση και ένταξη των αιτημάτων τροποποίησης των επενδυτικών προτάσεών τους, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. 5. Οι παραπάνω αιτήσεις τροποποιήσεων και παρατάσεων όπως και άλλα αιτήματα των δικαιούχων (π.χ. αλλαγή έδρας, μετοχικής σύνθεσης, κλπ) εξετάζονται από τον ΕΦΕΠΑΕ ή/ και την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης ως ακολούθως: Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει τις ακριβείς διαφοροποιήσεις σε σχέση με: τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα κριτήρια αξιολόγησης, τη σκοπιμότητα της τροποποίησης και την ισοδυναμία της νέας προτεινόμενης λύσης και γνωμοδοτεί για την τελική απόρριψη ή τη μερική ή ολική αποδοχή του αιτήματος και έκδοση σχετικής απόφασης. Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 22

23 Ο ΕΦΕΠΑΕ μπορεί να εξετάζει και να εγκρίνει/απορρίπτει αιτήματα επενδυτών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και αφορούν τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας τα οποία αναφέρονται σε: o Αλλαγή συμβούλου εκπόνησης μελετών, ISO, παρακολούθησης του επιχειρηματικού σχεδίου, φορέων πιστοποίησης o Παράταση ολοκλήρωσης του έργου εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και όχι μετά τις o Μεταβολή νομικής μορφής της επιχείρησης. o Αιτήματα αλλαγής εξοπλισμού ή λογισμικού πληροφορικής χωρίς ουσιαστική και ουσιώδη μεταβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του. o Αλλαγή συμμετοχής σε εκθέσεις o Αλλαγή προμηθευτή χωρίς ουσιώδη μεταβολή των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών και σκοπιμότητας των δαπανών. o Τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που δεν υπερβαίνουν συνολικά το 35% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Για κάθε άλλο θέμα επιλαμβάνεται η επιτροπή παρακολούθησης κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων υπηρεσιών του ΕΦΔ. 4.1 Παραδοτέα για την εξέταση και αξιολόγηση των αιτημάτων τροποποίησης Προκειμένου να αξιολογηθούν σωστά τα αιτήματα τροποποιήσεων των δικαιούχων θα πρέπει αυτά να συνοδεύονται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά που θα τεκμηριώνουν το περιεχόμενο του αιτήματος. Στην κατεύθυνση αυτή και προς διευκόλυνση τόσο των δικαιούχων όσο και των στελεχών των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ που θα εμπλακούν στην διαδικασία ελέγχου/αξιολόγητης των αιτημάτων τροποποίησης παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος εγγράφων που πρέπει να συνοδεύουν το αίτημα τροποποίησης πράξης του Δικαιούχου. Σε κάθε περίπτωση ο ΕΦΕΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα συλλογής επιπλέον από τα αναγραφόμενα στοιχείων προκειμένου να τεκμηριώσει την αξιολόγηση του αιτήματος Αίτημα Αλλαγής Υπευθύνου Επικοινωνίας i. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, όπου θα δηλώνεται ο ορισμός του νέου Υπευθύνου Έργου (ονοματεπώνυμο κλπ) Αίτημα Αλλαγής Νομίμου Εκπροσώπου i. Το δικαιολογητικό από όπου προκύπτει η αλλαγή. Για ΟΕ/ΕΕ, το τροποποιημένο καταστατικό όπως κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο, για Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 23

24 ΕΠΕ το ΦΕΚ τροποποίησης (η το καταστατικό όπως κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο) και για ΑΕ το ΦΕΚ ορισμού νομίμου εκπροσώπου και ii. Αντίγραφο φορολογικού εντύπου Ε1 του νέου Νόμιμου Εκπροσώπου. Σε περίπτωση όπου από την αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου μπορεί να προκύψει αλλαγή στο μέγεθος, είναι δυνατόν να ζητηθούν και στοιχεία όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο (σημεία iv και v), καθώς και Υ.Δ. για τα προγράμματα de minimis που έχει ενταχθεί η επιχείρηση Αίτημα Αλλαγής Έδρας i. Βεβαίωση μεταβολών από τη ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας (για όλες τις νομικές μορφές) και ii. Τροποποιημένο καταστατικό (για ΟΕ/ΕΕ/ΕΠΕ) η ΦΕΚ (για ΑΕ). Επισημάνσεις: Η αλλαγή του τόπου ή τόπων υλοποίησης πρέπει να γίνεται μόνο εντός περιφέρειας. Σε περίπτωση που ο τόπος εγκατάστασης και η έδρα της επιχείρησης ταυτίζονται, τότε πρέπει μαζί με το αίτημα αλλαγής τόπου εγκατάστασης να υποβληθεί και αίτημα αλλαγής έδρας. Στην περίπτωση όπου οποιαδήποτε αλλαγή της Έδρας επιφέρει αλλαγή στο καθεστώς επιλεξιμότητας ή/και βαθμολόγησης ή/και χρηματοδότησης τότε η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης επανεξετάζει την επιλεξιμότητα, την σειρά κατάταξης και το ποσό επιχορήγησης της πρότασης Αίτημα Αλλαγής Εταιρικής-Μετοχικής Σύνθεσης i. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας για όλους τους νέους μετόχους (εφόσον υπάρχουν) ii. iii. iv. Αντίγραφο Ε1 τελευταίας διαχειριστικής χρήσης (πριν την εξέταση του αιτήματος) για όλους τους μετόχους (παλιούς και νέους). Βιογραφικό σημείωμα για όλους τους νέους μετόχους φυσικά πρόσωπα (εφόσον υπάρχουν). Υ.Δ. με τα προγράμματα de minimis που έχει ενταχθεί η επιχείρηση. Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 24

25 v. Στην παραπάνω περίπτωση πρέπει κατά περίπτωση να προσκομιστούν Ε3 και Ε7 της νέας επιχείρησης η των νέων συνεργαζόμενων-συνδεδεμένων επιχειρήσεων, καθώς και της εξεταζόμενης επιχείρησης, για την τελευταία διετία (έτη χρήσης πριν την εξέταση του αιτήματος). Επιπλέον, απαιτούνται καταστατικά, ΦΕΚ ή βεβαιώσεις ΔΟΥ κατά περίπτωση, για τις νέες συνεργαζόμενες και συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Σημείωση : Το αίτημα αλλαγής εταιρικής-μετοχικής σύνθεσης μπορεί να εξετάζεται από τον ΕΦΕΠΑΕ ή και την Επιτροπή Παρακολούθησης (περιπτώσεις που επηρεάζεται η επιλεξιμότητα της πρότασης με την αλλαγή) Αίτημα Αλλαγής Νομικής Μορφής i. Τροποποιητικό/Νέο καταστατικό (για ΟΕ/ΕΕ/ΕΠΕ/ΑΕ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ) ii. iii. iv. Σχετικά ΦΕΚ (για ΕΠΕ/ΑΕ) Διακοπή και έναρξη στη ΔΟΥ εφόσον η αλλαγή αφορά μετατροπή από ή σε ατομική επιχείρηση. Προσκόμιση άλλων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την συνέχεια της επιχείρησης ειδικότερα προσοχή όταν πρόκειται για αλλαγή από ατομική επιχείρηση σε ΟΕ/ΕΕ/ΕΠΕ/ΑΕ ή το αντίστροφο. Τέτοια δικαιολογητικά μπορεί να είναι κατά περίπτωση τα εξής: τιμολόγια πώλησης μεταβίβασης παγίων στοιχείων της προηγούμενης επιχείρησης στη νέα, συμβολαιογραφική πράξη ανάληψης όλων των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων της προηγούμενης επιχείρησης από τη νέα, διακοπή στη ΔΟΥ της προηγούμενης επιχείρησης και έναρξη της νέας. Τα δικαιολογητικά αυτά απαιτούνται κυρίως όταν η μετατροπή αφορά από η σε ατομική επιχείρηση Αίτημα Αλλαγής Χρηματοδοτικού Σχήματος Περίπτωση 1 η : Να έχει δηλωθεί δάνειο (στο εγκεκριμένο χρηματοδοτικό σχήμα) και τελικά η επιχείρηση να μη προχωρήσει σε δανεισμό. Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται τίποτα πέραν της υποβολής του αιτήματος. Περίπτωση 2 η : Να έχει δηλωθεί δάνειο και η επιχείρηση να αιτείται αλλαγή του ποσοστού δανεισμού. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσκομιστεί η δανειακή σύμβαση σύμφωνα με το νέο ποσό. Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 25

26 Περίπτωση 3 η : Να μην έχει δηλωθεί δάνειο και η επιχείρηση να επιθυμεί τη λήψη δανείου. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσκομιστεί η δανειακή σύμβαση σύμφωνα με το ποσό που δηλώθηκε στο αίτημα. Σημείωση : Για την 3η περίπτωση το αίτημα παραπέμπεται προς εξέταση στην Επιτροπή παρακολούθησης καθώς η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής αποτελούσε μέρος βαθμολογούμενου on-ff κριτηρίου Αίτημα Απένταξης - Παραίτησης Δεν απαιτείται κάποιο δικαιολογητικό πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος και της έντυπης προσκόμισής του Αίτημα Αλλαγής Φυσικού Οικονομικού Αντικειμένου Αιτήματα τα οποία δε ξεπερνούν το 35% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα εξετάζονται από τον ΕΦΕΠΑΕ. Σε διαφορετική περίπτωση το θέμα προωθείται και στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Αίτημα αυτής της μορφής πρέπει να υποβληθεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση στοιχείου του τεχνικού παραρτήματος, έστω κι αν αφορά αλλαγή ενός προμηθευτή, η μοντέλου εξοπλισμού κλπ. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση είναι τα εξής: 1. Αναλυτικές Προσφορές Prospectus (η τιμολόγια εφόσον οι δαπάνες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί) Σημεία Προσοχής: Η καταχώρηση των νέων δαπανών να είναι στη σωστή κατηγορία δαπανών σύμφωνα με τον οδηγό. Εφόσον ένα αίτημα δεν είναι ορθά συμπληρωμένο (αναλυτική καταχώρηση δαπανών και όχι συνολική ανά προσφορά, καταχώρηση ορθών στοιχείων προμηθευτών, τεκμηριωμένη αιτιολόγηση για την τροποποίηση της δαπάνης κλπ), θα απορρίπτεται και ο δικαιούχος θα καλείτε να το επανυποβάλλει. Όλες οι τροποποιημένες νέες δαπάνες θα ελέγχονται για το εύλογο καθώς και την σκοπιμότητα τους σε σχέση με την επιλέξιμη δραστηριότητα της επιχείρησης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε αιτήματα τροποποίησης σχετικά με τα βαθμολογούμενα κριτήρια της καινοτομίας, προστασίας περιβάλλοντος και υποδομών ΑΜΕΑ. Εξυπακούεται ότι ο εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ δύναται να ζητήσει και επιπρόσθετα δικαιολογητικά προκειμένου να έχει το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων για τον έλεγχο και την αξιολόγηση του αιτήματος τροποποίησης. Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 26

27 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία για την υλοποίηση του έργου τους οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια στελέχη της ΚΕΠΑ- ΑΝΕΜ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Οικισμός Λήδα Μαρία Κτήριο Ερμής 6 Ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης Τηλ /Fax : web: Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 27

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ DE MINIMIS 7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 8. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ 9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ SITE Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 28

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ Με την παρούσα βεβαιώνεται ότι ο κάτωθι εξοπλισμός είναι καινουργές και αμεταχείριστος και δεν παρακρατείται η κυριότητα του Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ SERIAL NUMBER ΑΡΙΘΜ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΑ (ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ).... Με εκτίμηση (σφραγίδα, ονοματεπώνυμο προμηθευτή και υπογραφή του) Παρατήρηση : Στις περιπτώσεις προμήθειας από το εξωτερικό στη βεβαίωση πρέπει να αναφέρονται τα παραστατικά αγοράς, το serial number, και η φράση. equipment is new and unused and is not retained its ownership Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 29

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ Με την παρούσα βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος..(επωνυμία επιχείρησης.) είναι νόμιμος κάτοχος του λογισμικού που προμηθεύτηκε από την εταιρεία μας και περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα καθώς επίσης και ότι είναι καινουργές και αμεταχείριστο και δεν παρακρατείται η κυριότητα του. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ SERIAL NUMBER ΑΡΙΘΜ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΑ (ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ)... Με εκτίμηση (σφραγίδα, ονοματεπώνυμο προμηθευτή και υπογραφή του) ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Σε περιπτώσεις αγοράς λογισμικού και εφόσον αποδεδειγμένα δεν υφίσταται serial number σημειώνεται το σύμβολο (-). 2. Η εν λόγω βεβαίωση είναι σημαντική σε περιπτώσεις ιδιοκατασκευής λογισμικού από τον προμηθευτή ενώ συνίσταται στις περιπτώσεις όπου δεν είναι επαρκή τα σχετικά παραδοτέα του Δικαιούχου σχετικά με την άδεια χρήσης και τη μη παρακράτηση κυριότητας. Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 30

31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν1599/86 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : ΕΦΕΠΑΕ/ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Ο Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Α. Η επιχείρηση, την οποία νομίμως εκπροσωπώ, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων, έχει λάβει κατά τα δύο προηγούμενα έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος τις κάτωθι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (αφορά την επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση και τις τυχόν συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις) Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣ ΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Σ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛ ΟΥ & ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘ ΕΝ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Σ ΤΡΕΧΟΥΣ Α ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ* ΑΦΜ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΧΟΥ * Ολοκληρωμένο/ Σε εξέλιξη/πριν την έγκριση Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 31

32 Β. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση από το Πρόγραμμα, αθροιζόμενη με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η επιχείρηση (καθώς και οι τυχόν συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις) κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και το τρέχον έτος δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ. Ως ημερομηνία λήψης της ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης (απόφαση ένταξης) ή σύμβασης κατά περίπτωση. Γ. Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική, κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων 3. Δ. Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης. Ημερομηνία:.2012 Ο Η Δηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 32

33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Ο Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Το παραστατικό (περιγραφή στοιχείων παραστατικού αριθμός/ ημερομηνία έκδοσης/ προμηθευτής/ περιγραφή δαπάνης) έχει απολεσθεί και προσκομίζεται ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου από τον προμηθευτή. Το εν λόγω παραστατικό δεν έχει ενισχυθεί (επιδοτηθεί) ούτε θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για επιδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα. Ημερομηνία:. / / Ο/Η Δηλ Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 33

34 μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 34

35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί τη χώρα μας μέσω του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων. Παράλληλα μέσω του Καν. 1828/2006 η Ε.Ε. δίνει μεγάλη βαρύτητα στο γεγονός οι πολίτες να γνωρίζουν όσοι ωφελούνται από προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από αυτήν, την συμβολή της Ε.Ε. στην ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης αλλά και της χώρας μας γενικότερα. Για το λόγο αυτό επιβάλει την ύπαρξη αναμνηστικών πινακίδων σε εμφανές σημείο της επιχείρησης και την διατήρηση της για τρία (3) χρόνια μετά την παραλαβή του έργου από τον ΕΦΕΠΑΕ. Είναι μία υποχρέωση με ελάχιστο κόστος αλλά με μεγάλη σημασία και ωφέλεια για την επιχείρηση και τη χώρα γενικότερα. Ο τύπος, η μορφή και οι διαστάσεις της αναμνηστικής πλάκας είναι απλές, κατανοητές και εύκολες. Τις προδιαγραφές και το περιεχόμενο μπορείτε να τις αποκτήσετε από το διαδικτυακό τόπο του ΕΦΕΠΑΕ ( καθώς και από το διαδικτυακό τόπο του κάθε εταίρου (Για τις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας αρμόδιος εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ είναι η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ /Στοιχεία διαδικτυακού τόπου Επισημαίνεται ότι για το προγράμματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» ο τύπος της αναμνηστικής πινακίδας είναι ο τύπος Α4. Για οποιαδήποτε πρόβλημα σας παρουσιασθεί, απορία, ή οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε, τα στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ (Για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας αρμόδια είναι τα στελέχη της ΚΕΠΑ- ΑΝΕΜ) είναι πάντοτε κοντά σας και στη διάθεσή σας να σας βοηθήσουν. Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 35

36 Α4. Πινακίδα μετά την ολοκλήρωση του έργου για πράξεις κρατικών ενισχύσεων ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΚΡΗΤΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) 1. Τεχνικές Προδιαγραφές 1.1 Διαστάσεις / Βαρύτητα Στοιχείων Η πινακίδα πρέπει να είναι σημαντικού μεγέθους και να τοποθετείται σε ευδιάκριτο σημείο. Η πινακίδα διαιρείται σε 3 μέρη: Το πάνω μέρος της πινακίδας καλύπτει το 25% και περιέχει την Ελληνική σημαία, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το λογότυπο του Επιχειρησιακού Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 36

37 Το πάνω μέρος της πινακίδας καλύπτει το 25% και περιέχει την Ελληνική Σημαία, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα, το λογότυπο του ΕΣΠΑ. Το ενδιάμεσο κομμάτι καλύπτει το 50% της πινακίδας και περιέχει το όνομα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τα στοιχεία του έργου και της χρηματοδότησης. Το κάτω μέρος της πινακίδας είναι το 25% και περιέχει το έμβλημα της ΕΕ, με αναφορά στο Διαρθρωτικό Ταμείο (ολογράφως) και το μήνυμα που έχει επιλέξει η Διαχειριστική Αρχή η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης (σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ε.Κ.1828/2006). Για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας το κείμενο της πινακίδας είναι : Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας-Θράκης 1.2 Εμβλήματα Τα εμβλήματα που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην πινακίδα είναι αυτά της Ελληνικής σημαίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. συνημμένα Παράρτημα Ι του Ε.Κ.1828/2006), το λογότυπο του ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 1.3 Χρώματα Η πινακίδα είναι λευκή, έχει μπλε γράμματα στο ίδιο χρώμα που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1.4 Υλικό Εφαρμογής Το υλικό κατασκευής και ο τρόπος τοποθέτησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη μόνιμη εγκατάσταση τους. Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 37

38 1.5 Γραμματοσειρά Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται σε τίτλους, χαρακτηρισμούς και μηνύματα είναι η Myriad Pro. 1.6 Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι όπου αναφέρονται μπλε γράμματα στον τίτλο του έργου της πινακίδας, το χρώμα τους πρέπει να είναι απόχρωση Pantone Reflex Blue. Αναφορικά με το μήνυμα της Διαχειριστικής Αρχής το χρώμα τους πρέπει να είναι για το μπλε, Pantone 2748, R:0/G:68/B:141, C:100/M:76/Y:0/K:18 και για το πορτοκαλί, Pantone 137, R:252/G:177/B:49, C:0/M:34/Y:91/K:0 η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Επισημαίνουμε ότι η σημαία της ΕΕ πρέπει να πληροί τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές του εμβλήματος όπως αυτές περιγράφονται στο συνημμένο παράρτημα ή στην παρακάτω ιστοσελίδα: Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητα Νέων_Γυναικών 38

Υπεύθυνη ήλωση, του νόµιµου εκπροσώπου θεωρηµένη για το γνήσιο

Υπεύθυνη ήλωση, του νόµιµου εκπροσώπου θεωρηµένη για το γνήσιο ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Αίτηµα Προκαταβολής (το οποίο υποβάλλεται πρώτα ηλεκτρονικά µέσω της σελίδας www.ependyseis.gr/mis) σφραγισµένο και υπογεγραµµένο από την επιχείρηση. Ισόποση Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση μετά την 12/10/2011 μέχρι και 60 ημερολογιακές ημέρες μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1. απάνες κτιριακών επεµβάσεων Τιµολόγια, ελτία αποστολής (και στις

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε ένα από τα δύο ανωτέρω στάδια απαιτείται η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

Για κάθε ένα από τα δύο ανωτέρω στάδια απαιτείται η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων. Η υλοποίηση του έργου αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία : 1. Το οικονομικό αντικείμενο 2. Το φυσικό αντικείμενο Για κάθε ένα από τα δύο ανωτέρω στάδια απαιτείται η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΡΑΣΗ 2. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΡΑΣΗ 2. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΡΑΣΗ 2 Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά Δικαιολογητικά Υπογεγραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ B ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ B ΤΟΥ Ν.1599/1986 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. 2. Διαδικασία Ελέγχου Δικαιολογητικών Ένταξης (Φυσικός Φάκελος)

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. 2. Διαδικασία Ελέγχου Δικαιολογητικών Ένταξης (Φυσικός Φάκελος) ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Εισαγωγικό Σημείωμα Ο οδηγός υλοποίησης του προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων (ΕΑΑ) παραθέτει γενικές οδηγίες προς τους Δικαιούχους της επιχορήγησης με στόχο την ορθή υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά για τη διαδικασία τροποποιήσεων

1. Γενικά για τη διαδικασία τροποποιήσεων ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΕΡΓΩΝ) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ 1. Γενικά για τη διαδικασία τροποποιήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 4.1 Εισαγωγή Η υλοποίηση ενός σχεδίου είναι μία σημαντική επιχειρηματική δράση που απαιτεί μελετημένες αποφάσεις-ενέργειες προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 109, 17563 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 98 54 792 ΦΑΞ: 210 98 54 795 http://www.nosis.gr

Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 109, 17563 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 98 54 792 ΦΑΞ: 210 98 54 795 http://www.nosis.gr «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι εξ ολοκλήρου απέναντι στους αρμόδιους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ 2. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του ολοκληρωµένου σχεδίου παρέµβασης

ΡΑΣΗ 2. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του ολοκληρωµένου σχεδίου παρέµβασης ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου θα πρέπει να υπάρχουν τα αντίστοιχα παραδοτέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ 1. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηµατικού σχεδίου

ΡΑΣΗ 1. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηµατικού σχεδίου ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) Η συμπλήρωση της αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών που υλοποιεί ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, µε χωρική αρµοδιότητα για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 1 Α) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ) : 1. ελτίο ανεργίας του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 109, 17563 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 98 54 792 ΦΑΞ: 210 98 54 795 http://www.nosis.gr

Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 109, 17563 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 98 54 792 ΦΑΞ: 210 98 54 795 http://www.nosis.gr Σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης του Προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας» όποιες δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί από τις 30-07-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Οδηγός υλοποίησης Δικαιούχων (2 η έκδοση)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Οδηγός υλοποίησης Δικαιούχων (2 η έκδοση) ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Οδηγός υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Οδηγός Υλοποίησης Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Οδηγός Υλοποίησης Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 6.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Επιλέξιμες ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθες δαπάνες για συμμετοχή των δικαιούχων σε εμπορικές εκθέσεις εκτός ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - ΕΣΠΑ

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - ΕΣΠΑ 2014-2020 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ηρ. Πολυτεχνείου 92, Πάτρα τ. 2611 811.200 φ. 2611 811.080 info@p-consulting.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΞΗ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Παραστατικά τιμολόγησης δαπανών ( τιμολόγια, ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ή τίτλος κτήσης ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΥΜΕΤ PLUS AEBE ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ ΤΗΛ.210-5511500 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ

ΑΝΤΥΜΕΤ PLUS AEBE ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ ΤΗΛ.210-5511500 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΑΝΤΥΜΕΤ PLUS AEBE ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ 1. ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕ 1 Η ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 2001 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6907 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα 1 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Ο Η Όνομα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» οδηγός υλοποίησης έργων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» οδηγός υλοποίησης έργων ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» οδηγός υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Α.Ε., Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ εκπροσώπησης καθώς και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της εταιρικής / µετοχικής σύνθεσης (αντίγραφο των σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην Πράξη «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ»

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην Πράξη «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ» Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην Πράξη «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ» Προς: Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ένωση Υποστηρικτικών Φορέων για την υλοποίηση Επιχειρηματικών Ιδιωτικών σχεδίων «ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ» *Αριθμός Πρωτοκόλλου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΙΑ ΟΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ KYA K1-802 (ΦΕΚ 470/τ. β / )

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΙΑ ΟΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ KYA K1-802 (ΦΕΚ 470/τ. β / ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΙΑ ΟΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ KYA K1-802 (ΦΕΚ 470/τ. β /24-3-2011) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή word) 2. ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» Οδηγός υλοποίησης ικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» Οδηγός υλοποίησης ικαιούχων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 Η όλη διαδικασία ταξινομείται σε τρία (3) στάδια: I) Το

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένος Οδηγός Υλοποίησης Δικαιούχων

Τροποποιημένος Οδηγός Υλοποίησης Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» Τροποποιημένος Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

2) Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ και τυχόν μεταβολές της. Απαιτείται ο κωδικός δραστηριότητας για υπαίθριους πάγκους και αγορές.

2) Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ και τυχόν μεταβολές της. Απαιτείται ο κωδικός δραστηριότητας για υπαίθριους πάγκους και αγορές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕIΟ : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Νέστορος 101 ΤΗΛ: 213 2030158 FAX: 213 2030050 1. ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1) Απόδειξη ταμειακής μηχανής τρέχοντος έτους.

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα 1. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Υπόδειγμα 1. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Υπόδειγμα 1 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ Τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχονται στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας ανά κατηγορία δικαιούχου, είναι τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΥΜΕΤ PLUS AEBE. του υπαλλήλου της ΔΟΥ, το σφραγιδάκι με το πλήρες όνομα αυτού, τη στρογγυλή σφραγίδα του Ελληνικού κράτους και Αρ.

ΑΝΤΥΜΕΤ PLUS AEBE. του υπαλλήλου της ΔΟΥ, το σφραγιδάκι με το πλήρες όνομα αυτού, τη στρογγυλή σφραγίδα του Ελληνικού κράτους και Αρ. ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΑΝΤΥΜΕΤ PLUS AEBE 1. ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕ 1 Η ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 2001 2. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. 1 η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Θ1 ΚΑΙ Θ2 ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ 1 ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο* (Το έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένος Οδηγός Υλοποίησης Δικαιούχων

Τροποποιημένος Οδηγός Υλοποίησης Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» Τροποποιημένος Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου: o o

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου: o o ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ. ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 1. Έντυπο Υποβολής ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 1.1. Έντυπο υποβολής από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης (παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Τα παραδοτέα σε κάθε Κατηγορία Δαπανών για το Φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛ ΕΓΧ Ο ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛ ΕΓΧ Ο ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 9778 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 819/08.03.2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛ ΕΓΧ Ο ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) Η ακρίβεια των στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η Για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 - Πάγια / ΙΑ.2- Νέας Αρχής του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/ τα / 9-5-2013)

Α Ι Τ Η Σ Η Για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 - Πάγια / ΙΑ.2- Νέας Αρχής του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/ τα / 9-5-2013) .../..../20... Αριθμ. Πρωτ.. Α Ι Τ Η Σ Η Για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 - Πάγια / ΙΑ.2- Νέας Αρχής του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/ τα / 9-5-2013) Στοιχεία Επιχείρησης ΠΡΟΣ Επωνυμία......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 1 & 2

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 1 & 2 EΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ Τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχονται στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας ανά κατηγορία δικαιούχου, είναι τα ακόλουθα: Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια ρυμούλκησης. I. Ελαφρά ρυμουλκούμενα (μπαγκαζιέρες ή τρέιλερ μεταφοράς λέμβων, καινούργια - μεταχειρισμένα), όχι ιδιοκατασκευής.

Άδεια ρυμούλκησης. I. Ελαφρά ρυμουλκούμενα (μπαγκαζιέρες ή τρέιλερ μεταφοράς λέμβων, καινούργια - μεταχειρισμένα), όχι ιδιοκατασκευής. Άδεια ρυμούλκησης Δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα της περίπτωσης: I. Ελαφρά ρυμουλκούμενα (μπαγκαζιέρες ή τρέιλερ μεταφοράς λέμβων, καινούργια - μεταχειρισμένα), όχι ιδιοκατασκευής. Για καινούργιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Άρση Παρακράτησης. Παρακαλούμε συμπληρώστε στην αίτηση που θα βρείτε παρακάτω τα στοιχεία αιτούντος με ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.

Άρση Παρακράτησης. Παρακαλούμε συμπληρώστε στην αίτηση που θα βρείτε παρακάτω τα στοιχεία αιτούντος με ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Άρση Παρακράτησης Δικαιολογητικά που απαιτούνται: 1. Αίτηση άρσης παρακράτησης οχήματος 2. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του αιτούντα 3. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος 4. Υπεύθυνη δήλωση του πωλητού περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α /2012) και Ν. 3919/2011, άρθρο 3 (ΦΕΚ 32 Α /2011) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ Τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχονται στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας ανά κατηγορία δικαιούχου, είναι τα ακόλουθα: Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. ρύθμιση του Ν. 4152/2013. Επιθυμώ να εξοφλήσω

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. ρύθμιση του Ν. 4152/2013. Επιθυμώ να εξοφλήσω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τηλ.: 2610 997970, 2610 997956, 2610997976 Telefax: 2610 997975 E-mail: dfm@upatras.gr Πάτρα, 4 Φεβρουαρίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ : Στεγαστικό

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις»

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντους

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντους ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντους ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν:

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν: Ηµεροµηνία: 22-11-2013 ΑΠ 8524/2192/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο πίνακας της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής με τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής συμπληρώνεται ως εξής:

1. Ο πίνακας της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής με τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής συμπληρώνεται ως εξής: Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΠΕ ΙΟ 1 1. Ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δυνητικά Εντασσόμενοι

Δυνητικά Εντασσόμενοι Οριστική Ένταξη Έγκριση Δανείου 20% Υλοποίηση και Πιστοποίηση >=30% της Επένδυσης Δυνητικά Εντασσόμενοι Συνδυασμός και των δύο «Κλασσικά» Τραπεζικά Προϊόντα Έγκριση Δανείου 20% Χρηματοοικονομικά Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΥΡΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1/8 ΑΠΟΣΥΡΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ( AN ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ) 1. Διαβιβαστικό για την Οριστική Διαγραφή, από την Εφορία. 2. Φωτοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

(ΚΩΔ: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

(ΚΩΔ: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΥΜΕΤ PLUS AEBE. του υπαλλήλου της ΔΟΥ, το σφραγιδάκι με το πλήρες όνομα αυτού, τη στρογγυλή σφραγίδα του Ελληνικού κράτους και Αρ.

ΑΝΤΥΜΕΤ PLUS AEBE. του υπαλλήλου της ΔΟΥ, το σφραγιδάκι με το πλήρες όνομα αυτού, τη στρογγυλή σφραγίδα του Ελληνικού κράτους και Αρ. ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΑΝΤΥΜΕΤ PLUS AEBE 1. ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕ 1 Η ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 2001 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Δ. ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. Οι υποψήφιοι Κατηγορίας Β των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ Η ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

A I Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 N.1599/19S6)

A I Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 N.1599/19S6) A I Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 N.1599/19S6) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ασβεστοχώρι 11/07/2017 Α.Π. 2241

Ασβεστοχώρι 11/07/2017 Α.Π. 2241 Ασβεστοχώρι 11/07/2017 Α.Π. 2241 Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 17 Τ.Κ. 570 10 Ασβεστοχώρι, Θεσσαλονίκη Τ. 2310 359 775 F. 2310 359 776 Ε-mail: info@deyaph.gr Προς Κάθε Ενδιαφερόμενο Φορέα Η Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές B-Economics Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της δράσης Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Ιουνίου 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. ΓΕΝΔΙΠΑΡ/216/796711 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-mobile «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 1.9.2016 ΑΠ: 00363 για επιστημονικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ» (κωδικός ΟΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ/Υ.ΠΕ.: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 1.1. ΕΠΩΝΥΜΟ: 1.2. ΟΝΟΜΑ: 1.3. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: 1.4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα