ΧΑΝΕΣΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΙΙΟΛΙΤΙΚΟΣΑΤΪΡΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΑΝΕΣΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΙΙΟΛΙΤΙΚΟΣΑΤΪΡΙΚΗ"

Transcript

1 I ι λ 1TKXIA ΚΑΙ ητοοληριιτβα ΜΟΝΟΝ Βν Αβήναϊς φρ. IB Έν 51 ταϊς inap. φρ. 1 *Εν χφ 1ξ<οχ. Β ΓΐΙΡΙΗΑΙΑΒΣ δικτοτντηχ. ΧΑΝΕΣΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΙΙΟΛΙΤΙΚΟΣΑΤΪΡΙΚΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΤΡΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Διά τοΰτο γίνεται σήμερον γενική διανομή έν ναις καί έν Πειραιεΐ διά τούς θέλοντας νά έγγραφώσι συνδρομητάς, οΐτινες καί ύπογράφοντες καθαρά μετά τής διευθύνσεως αύτών άποστέλλουσι τήν αϊ τησιν εις τό γραφεϊόν μας Ό διενθοττης τον Μή Χάνεσαι Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ..ια οα. ΕΤΟΣ ΤΡΙΤΟΝ ΣΓΝΔΡΟΜΠ ΕΤΗΣΙΑ ΦΡΑΓΚΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ. ΕΝ ΤΩ Ε2ΩΓΕΡ1ΚΩ ΦΡΑΓΚΑ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ. ΦΡΟΥ- ΦΡΟΥ Μ Ή Διεύθυνσις του Μή Χ,άνεααιο έχει ύπ δψιν αυτής νά εισαγάγω σπουδαίας μεταρρυθμίσεις εις τό τρίτον τοοτο έτος. Καί άλλοτε εΐπωμεν οτι τό Ιδεώδες τής Διευθύνσεως Γθΰ Μή Χ-άνίααε είναι νά καταστήση αυτά ώς πρός τό καλλιτεχνικόν καί την ποικιλίαν τής όλης αθηναϊκόν Φιγαρώ. Κατά τό έτος τοΰτο ελπίζει νά προσεγγίσ?) πλειότερον πρός το ιδεώδες αυτό, Άλλά πρός τοΰτο έχει ανάγκην αύςησεως τών συνδρομητών αυτής. Η αΰςησις αΰτη θά έχη ώς πρώτιστον αποτέλεσμα την τί τράκες τής έδδομ-άδος έκδοσεν τοΰ Μή TSLaveexc. Τής συνδρομής δε μενούσης τής αυτής, έσται πολύ συμφερωτέρα διά τούς τακτικούς άναγνώστας ήμών ή.έγγραφη αύτών ώς συνδρομητών ή ή κατά φύλλον αγορά τού Μή 3Κ.οενεαχε, ήτις οΰτω κατά την παρούσαν τής -έβδομάδος εκδοσίν του αναβιβάζει αυτήν εις δοαχμάς»ο,8ο. 'Όταν εΐδον τούς ύπασπιστάς τοΰ Βασιλέως μέ τά νέα των κράνη έσκεπτόμην ποιον έζ αύτών νά παρακαλέσω νά μοί δανείση, ν διά τό χομμοδϊνόκ μου. Εις τήν Στοά»* καθ ημέραν άναγινώσκω μίαν είδοποίησιν: Χρηματοκιβώτια. Herlitz.ka, προμηθευτοΰ τής Α. Μ... καί μοί έρχεται ή ιδέα νά σταματήσω τόν βασιλέα μας εις τόν δρόμον και νά τόν έρωτήσω: Τέλος πάντων, αδελφέ, πόσα χρηματοκιβώτια τόν χρόνον χρειάζεσαι; Καί «ν μέ έοωτήσγ τό διατί θά τω συμβουλεύσω νά κάμη μιά γΐά πάν. - τό λογαριασμό του διά νά ήσυχάση καί ό προμηθευτής τών χρηματοκιβωτίων του,καί ημείς, άπό αυτόν. Ιστορικός δημώδης διάλογος : Βρέ δέ μου λές γιατί ό Τρικό ύπης ήθελε νά βγάλομε τόν γέρω-καλλιφρονάν βουλευτή ; Γιατί είναι γέρος καί πρέπει νά πεθάνν) βουλευτής. Άμ! α».δς γιατί δέν άφίνει τον Κουαουνδοΰρον πούναι γέρος νά πεθάν-zj πρωθυπουργός! «α χ ( Η

2 ΤΖΤΤ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ Μ II ΧΑΝΕΣΑΙ 3 Προκειμένου περί τής συστάσεως τού έν Λαρίσση Έ- φετείου, εις πρωτόδικης : Επειδή διά τούς Έφέτας δέν υπήρχε Κυπαρισία κατεσκευάσθη ή Λάρισσα. Έλέγετο ότι ό Ροντήρης διωρίσθη καθηγητής ένεκα των συγγραμμάτων του. Καί εις : "Ενεκα αύτών ίσα ισα έπρεπε νά μή διορισθή ποτέ. Φαντασθήτε οτι τήν αυτήν ήμέραν του διορισμού τοΰ Ροντήρη τό EOrixbr Πνεύμα διεκήρυττε οτι ό Κουμουνδοΰρος έχει άπόφασιν νά χαβαρέαν] τό ΙΙανεπιστήμιον. Καί όμως έπέρασε καί ό διορισμός αυτός μόνον με έν πτάρνισμα τής Πα.ίίγγετεοίας. ή όποια περί τοΰ άλλου διορισθέντος καθηγητοϋ δέν είπε ουδέ λέζιν. Εις τό γραφείου της φαίνεται, ότι ούοείς εύρίσκεται άξιων θέσιν καθηγητοϋ ιστορίας. Ημείς περί τοΰ άλλου αυτού διορισμού τούτο μόνον λέγομεν: Τόν κ. Τζιβανόπουλον διεδέχθη ό κ. Πατσόπουλος. Προκειμένου περί τού διορισμού τού Πατσοπούλου: Ό Λάμ.προς εις τήν περίστασιν αυτήν ύπήρξεν οίκοόπεδον καταπατηθέν ΰπό τής συμμορίας. ίτους άφίνου.εν εις τήν ζ/ιάπ./ασι>- τώ, Παίίων... Εις τό cotillon είχε καταντήσει πλέ' bal d enfants. Αυτός ό χορός, ό όπο ναι ό μόνος επίσημο; μόνον οί έχοντες δημ ρεγεμίσθη εφέτος ά Πέτρον, οστις έκί τήρια! Μέ γράμ Μά τέλος πάν δουλειαΐς θά ταϊ. >εΐτο άλλοτε καί εΐπρέπει νά προσκαλώνται. οπωσδήποτε τίτλον.έπα- Debd, χάρις εις τόν Χαδζή-,κλητήρια. Καί τι προσκλη-,αγγούρες μασχότ! αυτός ό Χαδζή-Πέτρος δλαις ταϊς άμνγ, ; Κάπου άνεγνώσαμεν οτι συνεστήθη νέος πολιτικός σύλλογος Άνατο.Ιίχη 'Ομοσπονδία. Όταν μάθητε ότι ό σύλλογος ούτος υπήρχε πρά τριετίας, οτι ήτο ό γελοίος εκείνος μυστικός κύκλος τού γελοιωδεστέρου Ρήγα. οτι ήτον εκείνος έντός τού όποιου μέ τρόπον κχί*ύπό διαφόρους συμπαθητικάς προφάσεις συχναΐ πυκναί αφαιμάξεις τού βαλαντίου των μελών έγίνοντο, ότι άπετελεϊτο άπό τόν Στούπην, Κατσίμπαλην καί τήν λοιπήν παρέαν, θά όμο-,λογήσετε ότι τούτο τό κοινόν έχει μετά τής Ανατολής ή Ομοσπονδία των, οτι άποτελειται έξ ευνούχων. Καί επειδή ό λόγος περί Κατσίμπαλη, καλόν είναι νά!μάθητε, πώς παρεδέχθη ότι είναι λιβελλογράφος. Έν8υ-,μεΐσθε οτι ό διανομεύς τών κατά τάς έκλογάς λιβέλλων ώμολόγησεν έν τή εισαγγελία, αύτύν εργάτην τών λιβέλλων, τήν αυτήν ώραν καθ ήν δ πιλοπώλης μετά πρώτα- ' " - τ _J_ φανούς θοασύτητος./ i If υι, ήίνεϊτο τό άνανδρου k. έργον του ένυ Ί πογράφως διά τής Πα.Ιιγγενεσίας. Ημείς τόν προεκαλέσαμεν νά τό διάψευση καί έσιώπησε. Έλέγομεν μάλιΐην περιγραφήν του ανακτορικού χορού τής ά. τού στα τότε ότι ένησχολούμεθα μέ αυτόν μόνον διότι έγινε πρόεδρος τού Έμποροβιομηχανικού συλλόγου. Τώρα άνεγνώσαμεν ότι παργ,τήθη άπό τό άξίωμα. Άλλ έςητάσαμεν καί έμάθομεν οτι ουδέποτε τό έλαβε καθόσον έψηφίσθη μόνον ύπό 30 μελών έν συνεδριάσει, ούχί έν απαρτία, τού συλλόγου τούτου άριθμούντος ύπέρ τά τριακόσια μέλη. Καί τώρα ότε ούτε αύτό τό άξίωμα έχει τόν άφίνομεν μέσα είς τά καπέλλα του μουντζουρωμένου, μέ τόν Ολύιζπιον έκ δεξιών καί τόν Στούπην έξ εύωνύμων. ΕΙΣ ΤΑ ΓΕΝΝΕΘΛΙΑ ΤΗΣ Τί κόσμος, τί φωτοστολή, τί λούλουδα και τί χαρά* "Ολα μαζή κυκλώνανε τήν κόρη τήν εύγενική, Κ έκείνη μεσ τήν εύμορφιά ντυμένη τήν παρθενική, Φαίνουνταν πώς γεννιότανε στον κόσμ άκόμα μια φορά. Παιδί ακόμη ώς έχθές ή κορ ή τόσω ντροπαλή Τώρα δέν τρέχει δέν πηδά, κζί σκέπτεται δταν μιλή. Κόρη χρυσή! χαμήλωσε τά μάτια σου τά γαλανά- Στον ουρανό μας Χερουβίμ μόνο, δέν φτερουγίζουν Ό ήλιος εις τήν πλάσι μας χύνει φωτιαϊς παντοτεινά.. Κόρη, τά μάτια σου σκυφτά γιατί...φωτιαϊς σκορπίζουν. Παιδί άκόμη ώς έχθές, ή κόρ ή τόσω ντροπαλή Τώρα δέν παίζει δέν γέλα, καί σκέπτεται δταν μιλή. Haufti. Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ. Τόσον Ψυχρά μοί έφάνη ή παραμονή τής πρωτοχρονιάς, ώστε έπεθύμησα νά συνέπιπτεν έκείνην τήν ήμέραν ή εκ Γόρτυνος άφιξις τού κ. Δηλιγιάννη. Τουλάχιστον θά εϊχομεν περισσότερα συρίγματα. Καί όμως κίνησις ύπήρχεν. Αί κυρίαι, αί δεσποινίδες, ή παιδούλες, οί κύριοι, οί νέοι, οί νεανίαι, τά παιδάκια, τά γεροντοπαλλήκαρα, Ολοι ήγόραζον κάτι ή έθαύμ,αζον κάτι. Προ τής βιτρίνας τού Μάϊφαρτ, 'ίστατο ληστρική συμμορία... καρδιών μέ τήν άρχιληστήν της, άπόσπασμα χαρεμιού μέ θεσπεσίαν σουλτάναν επί κεφαλής, άξίζουσαν χιλίους στίχους Μυσσέ, σύμπλεγμα κεφαλών καλλιτεχνικών, έκάστη τών όποιων ήδύνατο νά χρησιμεύσγ ώς πρότυπον είς τόν Ραφαήλ ή τόν Βανδυκ, γύρω μιάς, καλλιτεχνικωτέρας όλων, ής ή κάτοχος όλόσωμος έφαίνετο ώς ζών έργον τού Κανόβα. Καί έγώ βλέπων έσωθεν τής βιτρίνας τά vis-a-vis μου αύτό, ήπατήθην, ένόμισα ότι ήτο άλλη νέα βιτρίνα τού Μάϊφαρτ απέναντι' μου καί ήτοιμαζόμην νά πωληθώ ολόκληρος διά ν άποκτήσω μόνον τό μεσαΐον έκεΐνο άριστοτέχνημα. Καί όταν ήναψαν τά φώτα, ολίγον κατ ολίγον ησύχασαν όλα. Καί ήρχισεν άλλη κίνησις, μάλλον βωβή, είς αίθούσας ποικίλας καί όλως διαφόρους. Χαρτοπαίγνια, βασιλόπητες, γέλωτες, καπνοί, μειδιάματα, άπελπισίαι, άγα.νακτήσεις, εύφυολογίαι, διαχύσεις γλυκά λογάκια καί γλυκύτερα ματάκια. Καί τό πρωί κόπωσις, δώρα, έπισκέψεις, έπισκεπτήρια, συλληπητήρια, άναστεναγμοί, εύχαί. Καί είτα τήν έπομένην ψύχος, καί ειτα χιών, καί έξαφνα αί Άθήναι έξύπνησαν χιονισμέναι τό άλλο πρωί, ώς χανούμισσα ηδυπαθής, ριγώσα καί κεκαλυμμένη μέ κατάλευκον δαντέλαν. BSlo-witz. 0 ΑΝΗΡ ΚΑΙ Η ΓΥΝΗ υπο ΦϊΣΙΟΛΟΚΙΚΗΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ. Οίαδήποτε και άν ήτο ή σχέσις τών άνδοών ποός τάς γυναίκας κατά τούς προϊστορικούς χρόνους, είτε δηλαδή ύπήρχεν ή κοινογαμία, ώς παραδέχεται ό Lubbock, είτε ---1 ' ζ. *». νόμενον τούτο τής πάλης διά την γυναίκα παρατηρεΐται. _ / ν, \ \. / /. Z. J. YJ.- /} OV.'AZ. fefcvz. νν» j ιζψ«ζ» ικουσι τούς αγώνας καί τούς κινδύνους, ούς κατέβαλλεν ό άνήρ προς άπόκτησιν τής γυναικός. Ο" > εις τινας πόλεις τής Τουρκίκς συμβαίνει τό εξής άστεϊον επεισοδίου κατά τόν γάμον. Ή νύμφη έγκλείεται μετά πολλών άλλων νεανίδων εις τι δωμάτιον κλεί ουσα ερμητικώς τήν Ούραν, ό δέ γαμβρός μετά φίλων του τινών νέων κάμνει έφοδον εις τό δωμάτιον θραύει τή βοήθεια τών φίλων του τήν θύραν αρπάζει τήν μνηστήχ, του καί τήν οδηγεί εις τήν Εκκλησίαν. ϊι.'ρκ'ττίΐς^αυ-ι στραλιανοΐς ή γυνή εινε αφορμή διηνεκών πολέμων μεταξύ τών διαφόρων φυλών παρά τοΐς ΊνδοΤς τής βορείου Α μερικής ό Hearne λέγει, οτι διά νά κατέχη είς άνήρ μίαν γυναίκα, πρέπει αιωνίως νά παλαίγ κατά εχθρού τίνος, δστις έπεθύμησε τήν γυναΐκά του. Κατά τόν Darwiu επίσης οί Guanas φυλή τής Ν. Αμερικής οί νέοι δέν νυμφεύονται προ τού 21 έτους τής ήλικίας των, διότι δέν έχουν τότε τάς άπαιτουμένας δυνάμεις διά νά ύπερασπίσωσι τήν γυναΐκά των. Τό αύτό παρατηρεΐται είς ολην τήν ζωολογικήν κλίμακα, πάλη δηλαδή πρός κατοχήν τού θήλεος. ΊΙ πάλη αϋτη ή γινομένη άναγκαίως μεταξύ τών άνδρών επιφέρει πλεΐστα άποτελέσματα, τά όποια έκ, πρώτης όψεως δέν δύναταί τις νά φαντασθή. Ό αριθμός τών άνδρών κατά τάς μάχας ταύτας βεβαίως έλαττούται κατά τι- πρός δέ ή μυϊκή δύναμις, τό ανδρικόν σθένος καί ή πολεμική ορμή αναπτύσσονται κατ ανάγκην. "E-i καστος γνωρίζει ότι ή συνεχής έκθεσις είς κινδύνους καθ-^ ιστά τόν άνθρωπον άδιάφορον πρός αύτούς καί γενναίου, διαφέρουσαν ταύτην κατάστασιν, έννοεΐται οικοθεν οτι ΙΙαραλείποαεν ενταύθα τόν μηχανισμόν, δι ου συμβαίνει το. Γ Φαινομένου, ~ τούτο, ϊ δια να μη ' εκταθωμεν 2 Ο - πολύ. 1 ' ~ ί» -, tw. - 4_._Γ ux τέκνα ' ρεύει τό μητρικόν ένστικτον, φροντίζουσα δηλαδή, περί κληρονομικώς κατά τήν αυτήν ηλικίαν καί είς τό άντί- τού τέκνου- τό αύτό φαινόμενου καί είς όλα τά λοιπά στοιχον φύλου κυρίως, σπανίως δέ καί είς τά δύο συνάμα, έ'πεται ότι ό αρρενωπός χαρακτήρ μετεδίδετο μάλ ζώα επιφέρει διαφοράν τινα καί άλλαγήν τού βίου είς τά θήλεα, ή μεταβολή δέ αϋτη ούχί ολίγον έπιδρά έπί τής λον είς τά άρρενα τών τέκνων, τά όποια ευρισκόμενα όλης ιστορίας τού βίου των. είς τάς αύτάς, καί σύν τώ χρόνω, ποικιλωτέρας περι- Ό άνήρ όμως ών καθ όλα ελεύθερος καί άποκτήσας t στάσεις ή οί γονείς μετέδιδον τόν χαρακτήρά των διά ήδη έν μέρει, ώς εί'πομεν, τήν ρώμην καί τό θάρρος κατά τόν αύτόν λόγον είς τά άρρενα πάλιν τών τέκνων καί τούς διηνεκείς άγώνάς του, μοιραίως έπρεπε νά άναλάβη ' ούτω καθεξής ενώ οί άσθενεΐς καί νικηθέντες άνδρες τήν εύθύνην καί τήν διεύθυνσιν τών πραγμάτων διότι ώς επί τό πλεΐστον κατεστρέφοντο ή άφινον όλιγίστους διά νά ύπερασπίσ /) τήν φυλήν, είς ήν άνήκεν. ώφειλε νά κληρονόμους τών έλαττωμάτων των. Ώστε κατ αύτόν πολεμήσγ- διά νά νικήση δέ εύχερέστερον έπρεπε νά κατα- τόν τρόπον δ-.ετηρεΐτο καί διαιωνίζετο τό ήθος τού άνγίνηται νά έφεύργ τά τελειότερα όπλα- καί ιδού ό άνήρ δρός τό τόσον διαφέρον τού τής γυναικός, καί προκύστρατιώτης καί έφευρέτης εργαλείων πολέμου' διά νά ψαν έκ μόνου τού φυσιολογικού λόγου, ον άνωτέρω άνεέξασφαλίσγ δέ έκαστος έαυτόν ώφειλε νά έχη τά καλλίτερα όπλα ή έργαλεΐα πρός άπόκτησιν τής τροφής, ενδυ πτύξαμεν, τού ένστικτου τού έρωτος δηλαδή. Αλλά προστίθεται καί έτέρα ήδη αιτία, ήτις θά έπι μασίας, κατοικίας, κ.τ.λ. καί έν γένει πάν ό,τι άφορά τείνη έτι πλέον τήν διαφοράν τού ήθους τών δύο γενών. τάς πρώτας άνάγκας τού βίου. Τά ίκανώτερα καί θαρρα- * Ή αιτία αϋτη εϊνε έτερον φυσιολογικόν φαινόμενον, εΐνε λεώτερα μέλη μιας κοινότητος άνελάμβανον τήν διεύ- - ό καρπός τού έρωτος. Οταν ή γυνή φθάση είς τήν ένθυνσιν τών ύποθέσεων αύτής' καί ιδού έν στοιχειώδες

3 ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ΕΪΤΥΧΙΑΙΣ Ήλθε κγ ό νέος χρόνος μέ θόρυβο καί ζάλη, χαρτιά στο κάθε σπήτι, χαρτιά στον καφφενέ, καί όλοι, όπως πέρσυ, έπαίξανε καί πάλι ρολίνα, τέρτσο τίρο, πλακάκια, λασχενέ. Είς τά τραπέζια όλοι έσκύφτανε σπρωγμένοι, κγ ολοι τήν άλλη μέρα βρεθήκανε χαμένοι. ΓΙοίός κέρδισε ; κανένας.. όλοι τά έχουν χάσει, αυτός πενήντα φράγκα, εκείνος εκατό, θυμόνει ό καθένας καί τοΰρχεται νά σκάσιρ, καί ναυρω μία μούρη χαρούμ,ενη ζητώ. Έβαλα μΐά δεκάρα κγ εγώ είς τόν Κα66ά.1ο, καί δέν ευρίσκω τόπο τά κέρδη μου νά βάλλω. Έγινε κγ ή παράτα μέ τά καινούρια κράνη.., Τά Γδατε αλήθεια ; μά είναι μΐά χαρά! Φτοΰ! φτοϋ! κανένας ξένος νά μή μάς τά βασκάνγ, φτοΰ! φτοΰ! είς τήν Ελλάδα καί άλλη μχά φορά. Μακάριοι έκεΐνοι οί φτερωτοί σπαθάτοι, ποϋ καί μέ κράνη τώρα θά μπαίνουν 'στό Παλάτι. Στήν τόση ευτυχία μάς έλειπαν τά κράνη, μά νά! ποϋ τέλος πάντων τά έχουμε κγ αύτά.. - τούς νεωτερισμούς μας κανείς ποτέ δέν φθάνει, σύστημα πολιτείας. Διά τής τοιαύτης δέ έξασκήσεως καί διαθέσεως τοΰ πτωχού ήδη διανοητικού κεφαλαίου τοΰ άνδρός, είς κυκλοφορίαν ούτως είπεΐν, τάχιστα ηύξησε καί έπολλαπλασιάσθη τό κεφάλαιον τοΰτο διά νά άφιχθή βαθμηδόν είς ον βαθμόν σήμερον άφίκετο. Ένώ ή γυνή δγ οΰς λόγους εϊπομεν, μή δυναμένη νά άναμιχθή λίαν ένεργώς καί επομένως νά λάβη ο'ίανδήποτε ευθύνην τών πραγμάτων, κατ ανάγκην έμεινε θεατής, ένδιαφερομένη όμως καί συγκινουμένη είς τό έκτυλισσόμενον ενώπιον αυτής δράμα, ού τά πρόσωπα έξ άνδρών συνίστανται. Οπωσδήποτε όμως θέατρον μέ ηθοποιούς άνευ θεατών θά είχε τήν σημασίαν «πρόβας» ώστε κατά τοΰτο ή γυνή έχει τήν σημασίαν καί τόν λόγον τής ΰπάρξεώς της, διότι ούχί σπανίως δι αυτήν δίδεται ή παράστασις. Άλλ ετι κωμικώτερον θά ήτο εάν θεαταί μόνον ύπήρχον καί έχασκον ώς χήνες, ηθοποιοί δέ δέν ύπήρχον. Βλέπομεν λοιπόν οτι ώς άφετηρία τής υπεροχής καί άναπτύξεως διανοητικής τοΰ άνδρός έχρησίμευσαν λόγοι καθαρώς φυσιολογικοί, είς οΰς μετά ταΰτα προσετέθησαν άλλαι αίτίαι πολυπλοκώτεραι καί καθαρώς έξωτερικαί, ποικίλαι κατά τάς διαφόρους περιστάσεις, προκαλοΰσαι τήν άντίδρασιν αύτοΰ καί επομένως τήν δράστη ριωτέραν λειτουργίαν τοΰ νευρικού του συστήματος ι κγ ό νους μας είς τά πρώτα στιγμή δέν σταματά Πάντα εμπρός τραβούμε κγ όλα τά θέμε νέα, άκόμη καί ειρήνη μέ περικεφαλαία. Τιμή λοιπόν στά κράνη τ ακριβοπληρωμένα, ποϋ καί τόν καραγκιόζη τόν δείχνουν σοβαρό! Μά τί καλά θά ήταν, άν είχα κγ εγώ ένα, στο σπήτι μου γΐάλοΰσο συχνά νά τό φορώ. Ή καν γΐά τό κεφάλι άς μοΰδιναν στολίδι τήν περικεφαλαία τοΰ ΓΙαρασκευαίδη. Έγινε κγ ό μεγάλος χορός είς τό Παλάτι, καί ό Γ.Ινχντατός μας εύρέθηκε έκεϊ ώραϊος ό πως πάντα καί μέ κοιλιά χορτάτη, γεμάτος αρμονία, γεμάτος μουσική. Κι αυτός έλαχταροΰσε τά πόδια νά μπερδέψη, πριν ή Βουλή τόν κάμει στ αλήθεια νά χορέψη. ΚΓ οί ποόστυχοι άκόμη έσίμωσαν 'στό θρόνο, καί έφυγαν πίομένοι καί μέ κοιλιά γεμάτη... καλό κγ αυτό αλήθεια που μΐά φορά τό χρόνο τρώει κγ ό κυριάρχης λαός άπ τό Παλάτι. Αλλά εμένα μόνο δέν κάλεσαν 'στον μ,πάλο, γΐατ έμαθαν πώς τρώγω μονάχος ένα γάλλο. δίως. Αί αίτίαι δ' αύται όλαι άνήκουσιν είς τόν εξωτερικόν κόσμον, είς τήν Φύσιν. Η Φύσις όσον είνε φίλη, τόσον είνε καί έχθρά τοΰ ανθρώπου ώς καί παντός άλλου οργανισμού" τήν φιλίαν δέ ταύτην ή τήν έχθραν ό άνθρωπος τήν εννοεί διά τοΰ νευρικού του συστήματος. Οσάκις ή Φύσις τον έρεθίση δγ ενός τών φαινομένων αύτής τοΰ ψύχους π. χ. ή τής θερμότητος τοΰ κάλλους τής άγονίας ή γονιμότητος ενός τόπου κτλ. είς τόν ερεθισμόν τούτον αντιδρά ό άνθρωπος διά τοΰ εγκεφάλου αύτοΰ πάντοτε πρός όφελος του, καί πάντοτε διδασκόμενος ύπό τών ποικίλων περιστάσεων περί τής καταλληλοτέρας συμμορφώσεώς του πρός αύτάς. Έν άλλαις λέξεσιν ό έςωτερικός ερεθισμός προκαλών αενάως τήν λειτουργίαν τοΰ οργάνου τής διανοίας, άναπτύσσει αυτό" διότι κατά φυσιολογικόν νόμον παν οργανον λειτουργούν, τρέφεται καλώς καί αναπτύσσεται τουναντίον δέ άτροφεΐ καί εκμηδενίζεται, όταν δέν έξασκήται καί δέν λειτουργή. Είς όσον ποικιλωτέρας σχέσεις είς οργανισμός μετά τής Φύσεως εύρίσκεται, κατά τοσοΰτον ή τελειότης καί πρόοδος αύτοΰ εξασφαλίζεται οί στοιχειώδεις οργανισμοί καί τά είς τήν κατωτάτην βαθμίδα τής ζωολογικής κλίμακας ευρισκόμενα ζώα, εντός λίαν περιωρισμένων ορών ζωής, καί πάντοτε τών αύτών, ζώντα, έξ Καί ύστερ άπό τόσα γλυκά, πιοτά, καπόνχα, καί ύστερ άπό τόσο χορό καί άρμονία, -ω! τί χαρά καί τρέλλα! μάς ήλθαν καί τά χιόνια, καί ξέρετε, τό χιόνι σημαίνει ευτυχία- Ειρήνη, τόσ /η, καί χ όνία πΐό πολλά... Χαρήτε, χλΰ χρόνου νά ήμαστε καλά. Souris. Η ΑΠΟΡΙΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο αυτός έντιμος καί σεβαστός φίλος, ούτινος τό Μή Χάνεσαι ο έφιλοξένησε μάαν απορίαν, έπανερχόμενος έπί τοΰ αύτοΰ ζητήματος διαβιβάζει ήμϊν τά εξής. «Έζητήσαμεν παρά τοΰ αρχηγού τής άντιπολιτεύσεως νά μάθωμεν ποιαν ούτος καί οί όμοφρονοΰντες αύτώ θά ήκολούθουν οδόν, άν ευθύς μετά τόν καταρτισμόν τοΰ προσωρινού προεδρείου τής Βουλής ήθελον βεβαιωθή οτι δέν έχουσι τήν πλειονοψηφίαν,καί πλειονοψηφίαν μάλιστα κατά τά έν τή πρός αύτόν άπευθυνθείση απορία έκτιθέντα, ήτοι μεταξύ τών έκ τών παλαιών έπαρχιών έ- κλεχθέντων βουλευτών καί έάν έν τοιαύτη περιπτώσει ήθελον υ.είνει έν τή Βουλή συνεργαζόμενοι καί έπικυροΰντες τάς τοΰ ύπουργείου Κουμουνδούρου πράξεις, ας π άρχής έπολέμησαν, ή ήθελον άποσυρθή άφίνοντες -ήν εύθύνην, είς οΰς αύτη ανήκει. Καί έπί μέν τής άπορίας μας έκείνης ούδεμιάς έτύ- -ομεν άπαντήσεως, έννοήσαμεν όμως έκ τής Λρας, ότι ζί ίδέαι έξ ών έμφορεϊται ή άντιπολίτευσις κλίνουσι νά δεχθώσι έν τή Βουλή τούς έκ Θεσσαλίας καί Ηπείρου άνάγκης μένουν στάσιμα ή καί όπισθοδρομοΰσι, ώς π. χ. οί σπόγγοι, τά οστρακοειδή κ.τ.λ. Ένώ οί είς τάς έναντίας συνθήκας εύρισκόμενοι οργανισμοί τελειοποιούνται συν τώ χρόνω. Ότι δέ τό Μέσον έπιδρά έπί τής μορφής, τών φυσικών φυσιολογικών καί χημικών ιδιοτήτων τών απλών καί μικροσκοπικών οργανισμών, τοΰτο έναργώς1 άπέδειξαν καί τά τελευταία πειράματα τοΰ Pasteur. Έκ πάντων τούτων έξάγεται ό μέγας βιολογικός νόμος, ό τής έπιδράσεως δηλαδή τής Φύσεως έπί τοΰ άι»- θρώπου καί τούτου έπ' έκείνης καθ ον «ή πρόοδος τοΰ ανθρώπου εινε είς ευθείαν άναλογίαν μέ τό πλήθος τών τίριστάσεων τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου τών έπιδρωσών έπ «.ΰτοΰ.» Έχοντες ύπ όψιν τόν μέγαν τούτον νόμον, δυνάμεθα κάλλιον νά έννοήσωμεν τήν πρόοδον τοΰ άνδρός καί το στάσιμον τής γυναικός" έάν δέ θελήσωμεν νά τόν έφαρμόσωμεν καί είς τά έθνη, θά έννοήσωμεν τήν πρόοδόν τινων καί τό στάσιμον τών άλλων. Επειδή ό άνήρ ένεκα τής κτηθείσης ρώμης καί τοΰ υπερήφανου ήθους του άνελάμβανε τήν ύπεράσπισιν τής κοινότητος, είς ήν άνήκε, καί έγύμναζε βαθμηδόν τήν διάνοιαν του φροντίζων περί τών καταλλήλων μέσων τής έξασφαλίσεως αύτής καί τοΰ άτόμου του, ένώ άγωνιζόμενος τόν περί ύπάρξεως άγώνα εύρίσκετο είς επαφήν ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ προερχόμενους βουλευτάς ένεκα τοΰ έκτάκτου δήθεν τών περιστάσεων καί διότι κατά νέον πολιτικόν δόγμα δέν θέλει νά τιμωρήση τούς υίούς διά τά σφάλματα τών πατέρων. Τοΰτο δέ σκέπτεται νά πράξη άφοΰ δοθή ισχύς νόμου είς τά σχετικά διατάγματα, τά έκδοθέντα έν τή απουσία τής διαλυθείσης Βουλής. Βεβαίως ή άντιπολίτευσις θά φρονή ότι ΐνα νομιμοποιηθώ ύπό τής Βουλής ή θέσις τών διά παρανομιών έκλεχθέντων έκείνων βουλευτών π&έπει νά δεθή ισχύς νόμου 1) είς τό περί διοικητικής οιαιρέσεως διάταγμα 2) είς το περί δικαστικής διαιρέσεως τοιοΰτον 3) πρέπει νά άναθεωρηθή καί μεταρρυθμισθή ό περί έκλογής βουλευτών νόμος καί 4) νά δοθή άπασι τούτοις όπισθενεργός δύναμις. Έάν λοιπόν τοιαΰτα σκέπτηται ή άντιπολίτευσις καί άν διά συζητήσεως ταΰτα γίνωσι δεκτά δέν θά συνεπιφέρουσι τάχα καί τήν έπικύρωσιν τών άπ άρχής ώς παρανόμω/ καί έκθέσμων ύπό τής άντιπολιτεύσεως καί τοΰ άρχηγοΰ αύτής θεωρηθεισών καί πολεμηθεισών πράξεων τοΰ νΰν ύπουργείου ; 01 συλλαβόντες οπωσδήποτε μίαν τοιαύτην ιδέαν ά ναντιρρήτως θά έσκέφθησαν καί παρεδέχθησαν οτι πάντα τά περί ών εϊρηται νομοθετήματα δύνανται τουλάχιστον νά είσαχθώσι καί συζητηθώσι μόνον μετά τάς έξελέγξεις καί τόν νόμιμον τής βουλής καταρτισμόν καί ότι ουδόλως δύνανται έν τοϊς προς έξέλεγξιν τών έκλογών σχηματισθησομένοις τμήμασι νά συμπεριληφθώσι καί οί έκ Θεσσαλίας καί Ηπείρου προερχόμενοι βουλευταί, οϊτινες έκτος τών προρρηθέντων φέρουσιν έν τή έκ λογή αύτών καί τό αμάρτημα, ότι έψηφοφορήθησαν ύπό Οθωμανών, μ.ή δόντων τόν όρκον τοΰ πολίτου καί επομένως μή άποκτησάντων έτι τήν Ελληνικήν ιθαγένειαν, έξ ών μάλιστα άνεδείχθησαν καί δύο βουλευταί. Άραγε καί τό ζήτημα τοΰτο θέλει άποφασισθή νομοθετικώς, έ- μετά πλειόνων σημείων τής Φύσεως, ήτο φυσικόν νά λάβ /) τήν οδόν τής προόδου. Τούναντίον ή γυνή μή λαμβάνουσα ένεργόν μέρος είς τήν διεύθυνσιν καί τά συμφέροντα τής κοινότητος ώς έκ τής σωματικής καί φυσιολογικής τής καταστάσεως, ώς παρατηρεϊται καί νΰν εϊς τε τά βάρβαρα έθνη καί τά πεπολιτισμένα τής Εύρώπης, άλλά στρεφομένη είς κύκλον ένεργείας λίαν μικρόν όιαγραφέντα ύπ αύτής τής 'φύσεως, μοιραίως έπρεπε νά καθυστερήσει είς τήν άνάπτυξιν, είς ήν βαθμηδόν άφίκετο ό άνήρ μετά τοσαύτης ταχύτητος. Έξετάσαντες μέχρι τοΰδε τούς βιολογικούς καί φυσιολογικούς λόγους, δι' οΰς έπήλθεν ή διαφορά τοΰ ήθους καί τής διανοίας μεταξύ τοΰ άνδρός καί τής γυναικός, καί επομένως ή διάφορος θέσις αύτών έν τφ κόσμω τούτω άνευ παρεμβάσεως ούδεμιάς εύχής ή κατάρας θεού τίνος, ώς διατείνεται πάς Δαμαλάς, άς ϊδωμεν έν όλί γοις ποία ήτο ή θέσις καί ή τύχη τής γυναικός παρά τώ άνδρί, ένόσφ ούτος βαθμηδόν έβάδιζε πρός τόν πολιτισμόν, καί διατί σύν τώ πολιτισμώ ή έλευθερία τής γυναικός περιωρίζετο καί ή διανοητική αύτής κατάστασις έγίνετο πολύ ύποδεεστέρα τής τοΰ άνδρός, ή μάλλον ή διαφορά έγίνετο καταφανεστέρα. ("Eirelil ejvi^ll'd' 5

4 'tjxixxou λετίχα 10. ΚΥΡΓΑΚΗ 10 ΤΑΝΟΤΑΡΙΟΥ 1882 Μ Η X Α Ν Ε Σ A I 7 6 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ πικυρουμένου τοΰ διατάγματος, δι ού έχορηγήθη είς -τούτους τό δικαίωμα τοΰ έκλέγειν καί έκλέγεσθαι καί ν,εταβαλλομένου ουτω του περί πολιτογραφησ-ως και ιθαγένειας νόμου ; Αλλά πρός τί ταΰτα πάντα ; Ή μή διά νά καταρ έκτακτον τών περιστάσεων, δπερ ή άντιπολίτευσις βλέπει. Άλλ έάν τις παραδέχηται τούναντίον δέν Θά ήτο μάλλον δεδικαιολογημ.ένον άφοΰ τά πάντα έκρύθμως ένεργοΰνται, οί νόμοι καθ έκάστην άσυστόλως καταπατούνται, Σύνταγμα κατ όνομα μόνον υπάρχει, νά συγκ Εάν ό γενικός χαρακτήρ τών εορτών τοΰ νέου έτους καθ ολην τήν Ευρώπην όμοιάζη, ούχ ήττον έκα< έκαστον των -. * - X. ι VI» is, εθνών δίδει εις αύτάς ιδιαιτέραν τινα όψιν, ιδίαν φυσιογνωμίαν, δι ής δύναταί τις νά μαντεύση τόν ολον χαρακτήρα τοΰ έθνους, τήν ψυχήν αύτοΰ. Είς τήν Δύσιν καί μάλιστα κατά τά βόρεια κλίματα,βοται έμπορικόν σκοπόν μάλλον η τον τής εορτής" το zzyi τίθεται έν δευτέρα μοίρα" τό αντίστροφον δηλαδή τοΰ νες κατέχονται παραλόγως, δέν θά ήτο τουλάχιστον δίκαιον καί νόμιμον νά κηρυχθώσιν, ώς πράγματι εινε, Δέν θά ύπάγγι ό Παρισινός είς τό Θησεΐον, είς τάς τι συμβαίνει παρ ήμΐν τοΐς Άνατολίταις. άκυροι αί έν Θεσσαλία καί Ήπείρω λαβοΰσαι χώρα- στήλας τοΰ Ολυμπίου Διός, ή είς τήν πανήγυριν τοΰ έκλογαί καί διακοπτόμενων τών συνεδριάσεων τής βου Γουδή καί τής Κολοκυθοΰς διά νά μεθύσγι άπό τήν ρετσίνα χάριν τοΰ τάδε Αγίου, καί ώς μόνον αξιοθέατος λής ν'ά διαταχθώσι νεαι έκλογαί βουλευτών εις τάς προσαρτηθείσας τή Έλλάδι έπαρχίας ; πράγμα' νά βλέπη τούς όμοιους του καί τινας κινητού; Τό ζήτημα ουδέ μικρόν εϊνε, οΰδ ανάξιον προσοχής. Μή σπεύδωμεν διότι πρόκειται περί τηρήσεως νό διαφόρων ειδών παίγνια τυχηρά, ή αντικείμενα μικρ3ς στραγαλατζήδες, αλλά βχ μεταβή εκεί, διότι ύπάρχου/ι μων. Μή λησμονήτε τί έπραττον οί Ρωμαίοι καί οί Ελληνες προκειμένου περί αύτών. Μή λησμονήτε ότι οί φορα θεάματα, φάρσες, διασκεόαστικά παίγνια κτλ. αξίας εύχρηστα ή άχρηστα, μυρίων ειδών τίποτε, διά μέν έθυσίαζον τχ τέχνχ αύτών ώς άπειθήσαντα τοΐς νόμοι; ώς δ Βρούτος, οί δέ έαυτοΐς έπέβαλλον τιμωρίαν "Ολα ταΰτα ήλεκτρίζουσι τό πλήθος, κινοΰσι τό χρν\ υ.α άπό μιά.ς είς άλλην τσέπην, καί ό τόπος τής διασκ'υγ την αύτοκτονίαν ώς ό Χαοώνδας, καί άλλοι πάλιν εαυτούς είς έξορίαν έπέβαλ.λον ένεκα τής διατηρήσεως τών δασέως εινε έν ταύτώ καί τόπος τοπικής μικράς έκθ$ } σεως. νόμ.ων ώς ό Λυκούργος καί ό Σόλων. Δυσκόλως λοιπόν δύναταί τις νά φαντασθή τάς παραυ.ονάς τής ημέρας έκείνης, ήτις άποκλειστικώς προώρισται διά τό χρήμα, ποιαν όψιν είχον οί Παρίσιοι. Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ. llaohiot... Ίανουζο'Ου 188?. Η άρχή τοΰ νέου έτους, ή μάλλον τό τέλος τοΰ πα λαιοΰ έτους, άπό τής 'Ανατολής, τόν τόπον του Άϊ-Βα σίλη, μέχρι τής Δύσεως, τον τόπον τοΰ μ.ή Άϊ-Βασίλη, εορτάζεται σχεδόν κατά τόν αύτόν τρόπον δηλαδή αί ήμεραι αύται εϊνε ώρισμέναι διά τήν επίσημον επαιτείαν Οταν ή κοινωνία καθιερώσγ, έθιμά τινα έν ώρισμένω τόπω ή χρόνω, ή έκτέλεσις αύτών θεωρείται τότε άναγ καία καί νόμ,ιμος" ενώ είς πάσαν άλλην περίπτωσιν αί αύταί πράξεις θεωρούνται βδελυραί καί ανήθικοι ή άξιαι οίκτου. Ούτω ή επαιτεία έπί τή εύκαιρία τής πρώτης τού έτους επιτρέπεται καθ ολην τήν Εύρώτην είς τούς μή έξ επαγγέλματος έπαίτα.ς. Η προσπελ,ασις τών παρειών τών δεσποινίδων τής Γαλλίας επιτρέπεται καί ύπό τών υ.ή έξ έπαννέλιζ-ατος ' I» ilk την τοιαυτην προσπελασιν έπιτρεπουσών. Έάν δε είχομεν καί Πιοκινικάς έορτάς, ώς οί άρχαΐοι Λέσβιοι και οί Ρωμαίοι κατά τινας ημέρας, θά έωοτάζομεν καί ημείς Πΐοκινικώς. Τά πάντα επιτρέπονται έν τή κοινωνία, αρκεί μόνον νά γίνωνται έν καταλλήλω τόπω ή χρόνω ή μορφή, καί ά πάντα απαγορεύονται έν έναντία περιπτώσει τοΰθ περ σημαίνει ότι,ούδέν ηθικόν, καλόν ή κακόν απολύω; υπάρχει. Ώς έκ συνθήματος τά μεγαλείτερα βουλεβάρτα ίπό τοΰ ενός άκρου είς τό άλ.λο τής πόλεως έπληρώθησαν ύπό τών ξύλινων παραπηγμάτων, ένθα οί νομάδες αύτών έμ.- πορίσκοι έπώλουν απείρων ειδών πράγματα εύχρηστα ή άχρηστα, ώς καί έν πάσγ, πανηγύρει έχοντες «φθόνους τούς αγοραστά: ή ώς έπί τό πλεΐστον τούς θεατάς. Τά καταστήματα ήμιλλώντο πώς νά καταστήσωσι τήν όψιν των θελκτικωτέραν, έπιδεικνύοντα, ώς φιλάρεσκος γυνή, τά κάλλη των. Ιδίως δέ τά παμμέγιστα τοΰ Βυηniarclii καί τοΰ Λούβρου ήσαν άξιοθαύμαστα διά τόν πλούτον καί τήν εσωτερικήν διαρρύθμισιν τών πωλουμένων αντικειμένων ήσαν αί κεντρικώτεραι άποθήκαι τοΰ χρήματος, τό όποιον έρριπτον αφειδώς αί γυναίκες. Άπό τής πλουσιωτάτης γυναικός, τήν όποιαν περιμένει έξωθεν τοΰ Λούβρου μεγαλοπρεπής άμαξα μέ μεγαλοπρεπέστερους ίππους, μέχρι τής πτωχοτάτης, ήν πε '.. ό ris_ : ριμένουσιν έξω οί δύο μεγαλοπρεπείς πόδες της, έβλε τις τήν αύτήν απληστίαν τοΰ βλέμ.ματος έπί τών πωλουμένων αντικειμένων" τό πρόσωπον έρυθροΰν, αί χαρακτήρες ήλλοιωμένοι καί έν διεγέρσει έκφράζοντες επιθυμίαν κατοχής. Ούδείς ούδέποτε άνήρ θά έχγ τήν εύτυχίαν νά τώ ριοθοΰν ύπό ώραίας δεσποίνης ή δεσποινίδος τοιαΰτα τρυφερά βλέμματα, οία επισύρει μία δωδεκάς ζλτσών, ή έν manchon, ή έν έπανωφόριον μεταξωτόν. Ή Λουίζα ελκύει τόν βραίλης της Μαρίας διά νά τή δείξή Sv πράγμα ίαύμ.ασε, καθ ήν στιγμήν καί ή τελευταία tanteaii τής Λουίζας διά νά έπιστήση τήν προ-, είς Sv άλλο άντικείμενον. Μία αυστηρά μαμά, έχουσα όπισθεν μίαν θυγατέρα συυ.βα.&ίζουσαν ez ',. Λ,. 1 _Γ 1.. σφιγκτα μετά εςαδελφης η φίλης, η οποία ε-,παρά τής μητρός πρός μεγίστην χαράν της τήν / νά ύπάγγι είς τό Λοΰβρον μετά τής φίλης αύτής. Συγγελώσι, συμβλέπουσι, συνθαυμάζουσι, συνέλκονται, συντσιμποΰνται κρυφίως άπό τής μαμάς, ρίπτουσαι το άπληστον βλέμμα των έπί τών πολυτελών πραγμά- (πληστίαν τής Παρισινής" ολαι έννοοΰν νά έχουν ένα δώρον παρά τίνος, όχι μόνον δι αύτό τούτο τό δώρον, άλλά καί διά νά δύνανται νά καυχώνται είς τάς όμοιας των οτι έπροτιμήθησαν ή έκρίθησαν άξιαι πολλών δώρων, έπιθυμοΰν νά κολακεύηται πολύ ή φιλαρέσκειά των, νά κάμουν έπίδειξιν διά τής πολυτελείας των. Ή παραμονή δέ τής πρώτης τοΰ έτους χρησιμεύει ώς ημέρα συναγωνισμού πρός έπίδειξιν τού πάθους τούτου. Αί συνέπειαι τοιούτου φαινομένου βεβαίως δέν εινε κολακευτικαί ούτε ένθαρουντικαί διά τό μέλλον ενός έθνους. Δύνανται νά τάς μαντεύσουν μόνον οί άνδρες Α θηναίοι καί ή Madame Lizii. Ολίγον τι οπίσω ακολουθεί είς στίχος δεκαετών δεσποινίδων έκ τεσσάρων προσώπων ωραίων ή άσχημων. Τά δεσποινίδια ταΰτα προσπαθούσι νά έχωσι ύφος σοβαρών καί ηλικιωμένων δεσποσυνών, άλλ άκουσιως συμμε- τοΰ νέου έτους, καθ ήν διώκεται μετά συριγμών, κοοτα- Ενθυμήθην τώρα τάς Αθήνας, τήν τρελλήν παραμονήν τέχουσι τών συγκινήσεων, τάς όποιας μεταδίδουσιν είς λισμών και βοής ύπό τών νεανιών τό παλαιόν έτο: άπό αυτάς διά τής φυσιογνωμίας των αί δύο πρώται μεγάλοι δεσποινίδες. Δευτέρα μαμά προβαίνει, ής τό ύφος κρατούντος τό χαρτί καί καλαμάρι" τάς μάγκας είσερχο- τής οδού Έρμ.οΰ. Ενθυμούμαι τήν άφιξιν τού Άϊ-Βασίλη δεικνύει ότι έχει απαιτήσεις όχι μόνον μητρός, άλλά μένας είς πάν καφφενεΐον ή ξενοδοχεΐον μέ τήν έρώτησιν κει ερωμένης λίαν εύκολου" αυτή έχει τήν άπόφασιν νά εν άρχή τε «νά τόν πούμε;» τραγουδοΰντας τόν δυστυχή έ οδεύση, καί όχι μόνον νά περιφέρηται σύρει όπισθεν μέγαν συγγραφέα Βασίλειον" βλέπω τέλος ολην τήν Αθηναϊκήν κίνησιν, μέ τά γνωστά πρόσωπά της καί παρί ης μικρόν κοράσιον πενταετές, τό όποιον κρατεί ίσχυϋς μέ τάς δύο μικράς χεΐράς του τό φόρεμα τής μαμάς" σταμαι έν άληθεΐ εορτή. ταμ.ατά ή μήτηρ διά νά ίδη τι, αμέσως τό κοράσιον Ένώ εδώ εύρίσκομαι έν μιά άπεράντω Εκθέσει.'Όλοι οί ιψοΰται έπί τοΰ άκρου τών ποδών του άνεγείρον καί Παρίσιοι μετεβλήθησαν είς μίαν Έκθεσιν. Πλήθος καί ήν κεφαλήν διά νά?δγ), άν εϊνε δυνατόν, τί θά άγο- κρότος δυνάμενος νά βλάψή τήν άκοήν τοΰ Τϊχντχζ?, καί ίσή ή μαμά. Ενίοτε διατάσσει άφελώς τήν μητέρα νά επιτρόπων είς τόν κ. Σούτσον τόν γέροντα πλήρη έλευθε- ή άγοοάση τό τάδε πράγμα μεγάλης άξίας. ρίαν ένεργείας. Μία άριστοκράτις κατέρχεται τήν κλίμακα τού καταστήματος, σοβαρά, ρίπτουσα περιφρονητικά βλέμματα χοντα συνάμα, όδηγούμενον ύπό δύο Κοκοτών ώς κλη Εδώ βλέπεις ένα εξηκοντούτη, χωλαίνοντα καί βήεπί τών γύρω της, αί όποΐαι θαυμαζουσι τά πολυτελές τού φορέμ.ατός της καί τά πράγματα τά όποια ήγό- σαν μάγκαν διά κλοπήν έπ αύτοφώρω καί όδηγουμένην τήρων είς ένα πλησίον άδαμαντοπωλεΐον" εκεί συλληφθεΐρασεν άδιαφοροΰσαι διά τά βλέμματα. Κατωτέρω έρχεται οδηγούμενος ύπό μιας νοστίμου, τήν άναβολήν mal- ολίγον κατωτέρω συναντάς δεσποινίδα μέ ολας τάς χά- ύπό άληθών κλητήρων είς τά μέγαρα τής Αστυνομίας tresse έχούσης, νέος ωχρός, κατηφ.ής, μέ [i-fip-x χστχοζς οιτας τής Γαλλίδος, άνθηράν, ορεκτικήν" έν άντιθέσει ώς είς ικρίωμα μεταβαίνων. Ο δυστυχής κατεγίνετο έπί δέ πρός αύτήν μίαν καχεκτικήν μέ συφιλιδικάς έκδηλώδέκα ημέρας νά σχηματίσγι τό καλλίτερο plan, καθ δ σεις είς τό πρόσωπον. Ή άριστοκράτις ώθεΐ καί ωθείται ηδυνατο νά διαφύγγ) εύκολώτερον πάσαν τοιαύτην έπι- μέ τήν marcliande des quatre saisons. Είς μαστρωπός εύκίνδυνον συνάντησιν άλλ ή τύχη τόν κατέτρεξε" έπεσεν ρίσκεται δεξιά σου, καί άριστερα είς βαρώνος, είς δν ίσως εις τάς χεΐρας τοΰ έχθροΰ. μόνον έμεινε τό όνομα. Οπισθέν σου είς Καπουτσίνος, Μετ ολίγην άφαίμαξιν τοΰ βαλαντίου του, άφίεται έμποοσθέν σου μία πρώην Βασιλική μέ τά επτά χρώματα ελεύθερος, διότι ή Νόστιμη τρέχει νά συνάντησή κανένα τής ίριδος έπί τού προσώπου. άλλ,ον τοιοΰτον αξιωματικόν τοΰ έπιτελείου. Τοιαύτη εϊνε ή όψις τών μεγάλων boulevards είς πα Ολίγον άπωτέρω συναντά τις ένα σύζυγον μετά τής ρομοίας περιστάσεις, ώς καί έν μέρει τάς Κυριακάς" έχων συζύγου του άνευ τέκνων" έχουν φυσιογνωμίαν στείρου δέ τοιαύτην συνοδείαν άκολουθεΐς τό μέγα άνθρώπινον ανδρογύνου.δ σύζυγος έβάδιζε, ώς θά βαδίζη άνθρωπο ς ;ζέ τούτο ρεύμα, τό ρεύμα τής ζωής, διά νά έκβληθής είς γυ; ζούς πόδας έπί πυράς" έβιάζετο νά έζέλθή, διότι έ- μίαν πλατείαν, ώς είς θάλασσαν. καμνε, λέγει, πολύ ζέστη μέσα" τούναντίον ή σύζυγος Ό άγών ύπέρ τής ύπάρξεως έδώ φαίνεται, καί μεταβάλλεται ακολούθως είς άγώνα ύπέρ τής διασκεδάσεως. εύρισκεν ότι κάμνει πολύ κρύο έξω. Τήν ιδέαν ταύτην τήν ύπεστήριζεν είς άντισύζυγος διά νευμάτων μακρόθεν έπι- Κίνησις, θερμότης, ζωή πανταχοΰ. δεικνύων είς αύτήν τεχνιένσ : περίφημο μεταξωτό ΙΙάντες εργάζονται καί πάντες διασκεδάζουσι" θαυμάζεις τόν πλούτον, τό μεγαλεΐον τής πόλεως, άλλ έκ- foulard, τό μ,έλλον δώοόν της. Τό πλήθος τών γυναικών είς τά καταστήματα καί πλήττεσαι συνάμα διά τήν πενίαν καί τήν αθλιότητα" ιδίως είς τό Λούβοον ήτο άπειρον" χίλιαι άντιστοίχουν τά άσματα της χαράς συγχωνεύονται μέ τά άσματα τής προς ενα άνδρα" ή σπάνις αϋτη τών άνδρών ήτον εύεξή- έπαιτείας, βλέπεις τήν ύγιείαν έμφωλεύουσαν έπί τών γητος" διότι ούδείς έπεθύμει νά διακυβεύσγ άνευ λόγου ροδόχρου παρειάς τέκνων εύπορων γονέων, τήν δέ νόσον τήν ζωήν καί τήν τιμήν τού βαλαντίου του" ολίγοι πα- έκρηγνυμένην ύπό τών περί τόν λαιμόν χοιραδικών κρατήρων άθλιων τέκνων σκελετωδών γονέων. ρόντες ήσαν άληθεΐς ήρωες, μεταξύ τών οποίων έχει τήν τιμήν νά συγκαταλέγεται καί ό δούλος σας. Καταστροφή καί αρμονία εινε άπαραίτητοι πρός ϋπαρ-

5 ξιν μεγάλων κέντρων συναθροίσεως άνθρώπων, οίοι είν «ί Παρίσιοι. * * Σείς οί Αθηναίοι ούδέν άλλο είσθε ή βάτραχοι κοάζοντες αμέριμνοι εις τάς λίμνας του Γΐαννοπούλου ή τών Χαυτείων, μ.ε έν πλεονέκτημα πλειότερον, τό τοϋ καπνίζειν, εις ούδέν ώφελοϋντες τήν ανθρωπότητα, ούτε τουλάχιστον εις φυσιολογικά πειράματα χρησιμεΰοντες Πνευματικώς δέν κινεΐσθε, ηθικώς διόλου, και επομένως ακόμη όλιγώτερον, εννοείται προς τά πρόσω, πολιτικώς, έμποοικώς, κοινωνικώς. * * * Άλλά διά νά μη άπομκκρυνθώμεν τοϋ θέματός μας, κύριε Καλιβάν, καί έμμείνωμεν είς την περιγραφήν τής ποώτης τοϋ νέου έτους ενταύθα, είνε ανάγκη νά σάς λησμονήσω προς στιγμήν ή ένθύμησίς σας με παρασύρει. Τώρα τί άλλο θέλεις νά μάθγις ; Ότι διά τριάκοντα αργύρια μία Παρισινή είνε ικανή νά παραδώσγ τριάκοντα Χριστούς καί παραδείσους;^ οτι είς Παρισινός προτάσσει παντός άλλου αισθήματος το τοϋ Συμφέροντος, ών ώς προς τούτο ό γαϊδουρότερος τών ανθρώπων ; Τούτο εννοείται καί εξάγεται ευκόλως έκ τής πυρετώδους προς έργασίαν καθημερινής κινήσεως τών ανθρώπων, ή όποια είνε είς βαθμός μόνον ανώτερος κατά τήν πρώτην τοϋ νέου έτους, τό όποιον σοί περιγράφω Ενα μικρόν παράδειγμα αισχρού συμφέροντος. Εδωκα μετά μεγίστης λύπης εις τόν concierge μου ένα πεντόφραγκου ώς δώρον τού νέου έτους' τήν επαύριον μέ ειδοποιεί οτι τώ οφείλω 20 centimes ή λεπτά, διότι έπλήρωσεν έξ ίδιων του μίαν επιστολήν μου ποό καιρού χύνω οκκρυα [ζετανοιας otsc την γενναιοδωρίαν μου, άλλά καί πληρώνω. Συχνάζεις έπί έν έτος είς καφφενεΐόν τι' έςώδευσες πολλά' άλλά μίαν ημέραν έλησμόνησες νά πληρώσης τόν καφέ σου καί εξέρχεσαι' πνευστιών σέ φθάνει ό υπηρέτης είς τόν δρόμο καί σέ ζητεί τό ήμισυ φράγκο κατά ''παραγγελίαν τού αθλίου καφφετζή. Τέλος είς τό κεφάλαιον τούτο ό Παρισινός υπερβαίνει καί τον Μωοαίτην, άπό τόν όποιον τουλάχιστον ή φιλοτιμία δεν λείπει ευκόλως. Ό Γάλλος έχει τόν άνειλικρινέστερον χαρακτήρα, τόν δέ μισοξενισμόν είς τόν ύπατον βαθμόν άπατώνται πολύ οί έχοντες τήν εναντίαν ιδέαν δέν πρέπει δέ νά είνε άξιοι συμπάθειας είμή μόνον ύπό τών ηλιθίων τοϋ συρμ,ού νέων καί τών έκφυλισθεισών γενεών έν τή Ανατολή διά τούς επιπόλαιους τρόπους τής ψευδούς εύγενείας των. Αυτήν τήν ιδέαν θά έχωσι περί αύτών πάντες οί έπισκεπτόμενοι τόν τόπον των. Τελευτών τήν επιστολήν μου, κύριε Κανίβαλε, οφείλω, έπί τή ευκαιρία τής άφίξεως τού νέου έτους έκεϊ, νά σέ καταρασθώ υ-ακροβιότητα καί εύηυ.εοίαν όσην δέν επιθυμείς' τους δε λοιπούς συντάκτας τοϋ «Μη Χάνε- σαι» παραπέμπω νά λάβουν τήν ευχήν μου παρά τού Μακράκη, οστις είμαι έγώ ό ίδιος, τό πνεύμα του δηλαδή, τοϋ σώματος εύρισκομένου έν ΆΟήναις ύπό τό όνομα Μαζράκης, τής δέ ψυχής του είς τά Πατήσια νομίζω. A... ΑΚΜΑΖΟΥΣΚχ",, " τοϋθ Εις την καρπ^α τοΰ χειμώνος._ϋχ,'. ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΟΙΝΟΙ τών ΑΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙ Αίδουν ζωήν, Λίδουν θερμότητα, Αίδουν Αίρουν χρώμα, νεότητα, Αίρουν κάλλος, Αίϊϊουν ευφυΐαν, ΟΙ OIIVOI OIKOIVOMOV nu.loviieroi er όιίώ Σταδίου Απώτατη τον Ταχυδρομεί»). Είς τό γνωστόν οπτικόν κατάστημα τού 1 ΙΒΧΗΦ ΛΑΒΑΡΒΕΡΑ κατά τήν όδό μού άρ. 37 πλησίον τής Καπνικαρέας εύρίσκονται 7 είδη οπτικών, φυσικών καί μαθηματικών εργαλείων κακ. πολλά είδη χρήσιμα καί ώραιότατα. Τιμ,χέ συγχκταβατικχι *Εκτακτος συλλογή μ-ύρων εις τό (6 β\) ΚΟΪΡΕΙΟΝ ΚΑΙ ΜΪΡΟΠΩΛΕΙΟΝ ΦΙΛΙίίΙΚΙΓ ΓΙ:12ΡΙ'Ά\ΤΑ ί Οιίός Λΐό.ίον, χάτωβιτ rijc μιγά.ιης οικίας ΙΧ εωστέ έκομ.ίσθησαν έκ τών καλλιτέρων Μυρεψίων Άγ- λίας ( Ά.τκινσωνϊ) καί Γαλλίας (<ύ 116 Ei-ei-eet) παντα τά είδη τής κοαικωτικής δι άνδρας καί Κυρίας. 1 ' ' * 'w. ΙΛΙ1Ϊ ϊ ΜΟρχ Άρώμ,χτχ ΖΕχπωνες Κάνεις 3ι όδάντχς Γχλχχτχ Ί*ήκτραι, ε?5η κτενέσμκχτος. χλπ. χλπ. Μετριλι Τιμαι, ϊιμλι Μετριλι. Τύποι; «ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ» (ιβ. β)

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα 31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Κορινθίους Α 2: 12 Hμείς Ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης)

Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης) 22 Οκτωβρίου 2019 Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης) Θρησκεία / Κοινωνικά θέματα / Πνευματική ζωή «Είναι πολλά πράγματα, τα οποία ο άνθρωπος δεν τα γνωρίζει, ή, αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ.Λεμεσού: Όταν δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού, τότε ζηλεύουμε και φοβόμαστε ο ένας τον άλλο

Μητρ.Λεμεσού: Όταν δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού, τότε ζηλεύουμε και φοβόμαστε ο ένας τον άλλο 31 Ιανουαρίου 2019 Μητρ.Λεμεσού: Όταν δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού, τότε ζηλεύουμε και φοβόμαστε ο ένας τον άλλο / Επικαιρότητα Όταν ο άνθρωπος έχει ειρήνη μέσα του και βεβαιωθεί η ψυχή του ότι όντως

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Αφηγητής = Η φωνή Ποιος Μιλά; Εστιαστής = Τα μάτια Ποιος βλέπει;

Η ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Αφηγητής = Η φωνή Ποιος Μιλά; Εστιαστής = Τα μάτια Ποιος βλέπει; Η ΕΣΤΙΑΣΗ Η ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αφηγητής = Η φωνή Ποιος Μιλά; Εστιαστής = Τα μάτια Ποιος βλέπει; 1. Μηδενική εστίαση Αφηγητής > Ήρωα ήρωες 2. Εσωτερική εστίαση Αφηγητής = Ήρωα ήρωες 2.α.

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη: Στόχος μου είναι να πείσω τους αναγνώστες μου να μην σκοτώσουν το μικρό παιδί που έχουν μέσα τους 11 May 2018

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη: Στόχος μου είναι να πείσω τους αναγνώστες μου να μην σκοτώσουν το μικρό παιδί που έχουν μέσα τους 11 May 2018 Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη: Στόχος μου είναι να πείσω τους αναγνώστες μου να μην σκοτώσουν το μικρό παιδί που έχουν μέσα τους 11 May 2018 by Rena Mavridou Αγαπητή Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη, πώς προέκυψε η συγγραφή στη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Θαύματα Αγίας Ζώνης (μέρος 4ο)

Θαύματα Αγίας Ζώνης (μέρος 4ο) 18 Ιουνίου 2019 Θαύματα Αγίας Ζώνης (μέρος 4ο) Θεοτόκος / Θαύματα της Θεοτόκου 12. Παντελώς αδύνατο γιατί ήταν????????????????? Λευκωσία «Παντρεύτηκα το 1981 και μετά παρέλευση τεσσάρων χρόνων διεπίστωσα

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ (Ιω. 9, 1-38)

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ (Ιω. 9, 1-38) Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ (Ιω. 9, 1-38) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ (Διασκευή ομιλίας στον Γυμνότοπο την 1/6/2003) 1. Το δράμα του σκοταδιού Σήμερα το Ευαγγέλιο μας μίλησε για έναν «τυφλό εκ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικόν της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Καταστατικόν της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Καταστατικόν της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Δελτίον XAE 1 (1884-1891), Περίοδος A' Σελ. 6-9 ΑΘΗΝΑ 1892 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "Αρθρον 1. Συνιστάται έν Αθήναις εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή

Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή της Θείας Λένας. Η γιαγιά μου εξέδωσε αυτό το βιβλίο το 1964. Είναι ένα βιβλίο για μικρά παιδιά, με

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ http://hallofpeople.com/gr/bio/demosthenes.php ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Δημοσθένους Λόγος., Μτφρ. Κ.Θ. Αραπόπουλος. 1950. [1] Βλέπω μεν, ω άνδρες Αθηναίοι, ότι η παρούσα κατάστασις

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ» Δ. Σολωμός Δελτίο τύπου 1) Το Σάββατο 15-03-08 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τέχνης από το 1 ο ΓΕΛ και υπό την αιγίδα του Δήμου Κοζάνης παράσταση με θέμα: «Ελεύθεροι πολιορκημένοι»

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Παναγιώτα Βλαχάκου-Χαλούλου. ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Γηρατειά, πανάθεμάτα! Παναγιώτα Βλαχάκου-Χαλούλου, 2017 ISBN

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Παναγιώτα Βλαχάκου-Χαλούλου. ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Γηρατειά, πανάθεμάτα! Παναγιώτα Βλαχάκου-Χαλούλου, 2017 ISBN ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Παναγιώτα Βλαχάκου-Χαλούλου ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Γηρατειά, πανάθεμάτα!, 2017 ISBN 978-0-9958500-0-2 Επί τέλους η σκέψη μου τέλειωσε με την ολοκλήρωση του μικρού αυτού βιβλίου. Θέλω να γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Πλειστηριασμός Για να πλειοδοτήσει κάποιος άξονας θα πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση

Πλειστηριασμός Για να πλειοδοτήσει κάποιος άξονας θα πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση Πλειστηριασμός Προκειμένου να περιγράψουμε το χέρι μας στο συμπαίκτη, χρησιμοποιούμε μια ειδική διεθνή γλώσσα τα Μπριτζικά ή Μπριτζιακά. Τα καλά νέα είναι ότι αυτή η γλώσσα έχει μόνο λίγες λεξούλες. Πλειστηριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα #2: Κοινωνικά αναμενόμενες συμπεριφορές για το φύλο Διδάσκων: Χουρδάκης Αντώνης ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

591 Ν. 42/76. 65τοϋ1973.

591 Ν. 42/76. 65τοϋ1973. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1283, 9.7.76 591 Ν. 42/76 Ό περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1976 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την ιέπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Αποσπάσματα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Αποσπάσματα http://hallofpeople.com/gr/bio/aristotles.php ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Αποσπάσματα ΠΟΛΙΤΙΚΑ Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; [ ] Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; Ο λαός; Οι πλούσιοι; Οι γενικής αποδοχής, Ο ικανότερος;

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Φανή Πανταζή μιλάει στο Infowoman.gr για το μεγαλείο της μητρικής αγάπης

Η συγγραφέας Φανή Πανταζή μιλάει στο Infowoman.gr για το μεγαλείο της μητρικής αγάπης ΣΧΕΣΕΙΣ Η συγγραφέας Φανή Πανταζή μιλάει στο Infowoman.gr για το μεγαλείο της μητρικής αγάπης 13 Μάϊου 2018 ΗΓιορτή της Μητέρας πλησιάζει (13 Μαΐου) και το Infowoman.gr θέλει να τιμήσει όλες εκείνες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕ1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ- ΣΙΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕ1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ- ΣΙΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ 935 Ό περί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 'Αριθμός 128 του 1968 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Οδύσσειας: θέμα 2 ο «Γράφω το ημερολόγιο του κεντρικού ήρωα ή κάποιου άλλου προσώπου» Το ημερολόγιο της Πηνελόπης

Εργασία Οδύσσειας: θέμα 2 ο «Γράφω το ημερολόγιο του κεντρικού ήρωα ή κάποιου άλλου προσώπου» Το ημερολόγιο της Πηνελόπης Το ημερολόγιο της Πηνελόπης Εργασία Οδύσσειας: θέμα 2 ο «Γράφω το ημερολόγιο του κεντρικού ήρωα ή κάποιου άλλου προσώπου» Το ημερολόγιο της Πηνελόπης Το ημερολόγιο: «ημέρα της αποχώρησης Αγαπημένο μου

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γέροντας Ιωσήφ εμφανίσθηκε πολλές φορές μετά την κοίμηση του

Ο Γέροντας Ιωσήφ εμφανίσθηκε πολλές φορές μετά την κοίμηση του 2 Οκτωβρίου 2019 Ο Γέροντας Ιωσήφ εμφανίσθηκε πολλές φορές μετά την κοίμηση του / Αφιέρωμα στον Γέροντα Ιωσήφ Ησυχαστή Γέροντας Εφραίμ, Προηγούμενος Ι.Μ. Φιλοθέου Α Αργότερα, μας είπε ο παπα-εφραίμ ο Κατουνακιώτης

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ. Μετάφραση ΔΉΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 2017

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ. Μετάφραση ΔΉΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 2017 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ Μετάφραση ΔΉΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 2017 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ ΑΘΗΝΑ 2017 ΝΕΦΕΛΗ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΠΑΝΤΑ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Σοφοκλέους, Οιδίπους επί Κολωνώ, μετάφραση Δημήτρης Δημητριάδης Σχεδιασμός βιβλίου:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Πάμπλο Πικάσο ο ζωγράφος

Πάμπλο Πικάσο ο ζωγράφος Πάμπλο Πικάσο ο ζωγράφος Το βιβλιαράκι αυτό ανήκει: Τάξη: Δημοτικό Σχολείο: Στο βιβλιαράκι αυτό, που κρατάς στα χέρια σου, θα διαβάσεις για μένα, τον Πάμπλο Πικάσο. Μαζί θα ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο για

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. Aν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΕΝΗ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 34ΟΥ ΠΦΕΘΚ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΕΝΗ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 34ΟΥ ΠΦΕΘΚ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τις εντυπώσεις τους από την οργάνωση του 34 ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας (που πραγματοποιεί η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων του Νομού από 9 έως 18 Μαρτίου στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο)

Διαβάστε περισσότερα

Παγκύπριο Κίνημα Εδονόπουλων 3

Παγκύπριο Κίνημα Εδονόπουλων 3 Εισαγωγή Η δράση του Παγκύπριου Κινήματος Εδονόπουλων επικεντρώνεται σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητα των παιδιών, καθώς επίσης με την προώθηση της συμμετοχής των παιδιών στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰττ" Άρ. 734 της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ Διοικητικάi Πράξεις καΐ Γνωστοποιήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰττ Άρ. 734 της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ Διοικητικάi Πράξεις καΐ Γνωστοποιήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰττ" Άρ. 734 της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1969 Διοικητικάi Πράξεις καΐ Γνωστοποιήσεις Αριθμός 545 Οί περί Ταμείου Βοηθείας Ζημιωθέντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Η μαμά μου είναι υπέροχη και με κάνει να γελάω! Μερικές φορές όμως θυμώνει. επειδή μπερδεύω το φ και το θ. Όμως έχω την καλύτερη μαμά σε ολόκληρο

Η μαμά μου είναι υπέροχη και με κάνει να γελάω! Μερικές φορές όμως θυμώνει. επειδή μπερδεύω το φ και το θ. Όμως έχω την καλύτερη μαμά σε ολόκληρο Η μαμά μου είναι υπέροχη και με κάνει να γελάω! Μερικές φορές όμως θυμώνει επειδή μπερδεύω το φ και το θ. Όμως έχω την καλύτερη μαμά σε ολόκληρο ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΣΕ ΑΓΑΠΩ ΜΑΝΟΥΛΑ ΜΟΥ. Έχω μια γλυκιά μανούλα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη...

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... τον Δάσκαλο μου, Γιώργο Καραθάνο την Μητέρα μου Καλλιόπη και τον γιο μου Ηλία-Μάριο... Ευχαριστώ! 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη.

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η γιορτή της µητέρας στην Ελληνική Μυθολογία Η πρωταρχική

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ: A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΑΠΟ:

Συγγραφή: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ: A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΑΠΟ: Συγγραφή: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ: A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΠΟ: alexandra2005@yahoo.gr ΠΡΟΣ:elenitsasiop@gmail.com ΘΕΜΑ: Κυριακή, στο σπίτι μου! 1 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

1107 Ν. 164/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2241,

1107 Ν. 164/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2241, E.E., Παρ. I, Αρ. 2241, 10.7.87 1107 Ν. 164/87 Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία

Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία Πικρίδου-Λούκα. 2014 Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόλεμος της ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

Ο πόλεμος της ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟ & ΣΧΕΔΙΟ: ESSEGESSE Ο πόλεμος της ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΕΤΟΣ 1773... Η ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ, ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ, ΞΕΣΠΑ ΜΕ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΑΝΤΑΡΣΙΕΣ... ΠΟΛΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, τότε που όλη η γη ήταν ένα απέραντο δάσος, ζούσε μέσα στο ξύλινο καλύβι της, στην καρδιά του δάσους,

Μια φορά κι έναν καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, τότε που όλη η γη ήταν ένα απέραντο δάσος, ζούσε μέσα στο ξύλινο καλύβι της, στην καρδιά του δάσους, Μια φορά κι έναν καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, τότε που όλη η γη ήταν ένα απέραντο δάσος, ζούσε μέσα στο ξύλινο καλύβι της, στην καρδιά του δάσους, μια γριά γυναίκα. Τ όνομά της ήταν Μαραλά. Κανένας δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μαριέττα Κόντου ΦΤΟΥ ΞΕΛΥΠΗ. Εικόνες: Στάθης Πετρόπουλος

Μαριέττα Κόντου ΦΤΟΥ ΞΕΛΥΠΗ. Εικόνες: Στάθης Πετρόπουλος Ιστορίες που ζεις δυνατά Μαριέττα Κόντου ΦΤΟΥ ΞΕΛΥΠΗ Εικόνες: Στάθης Πετρόπουλος Στο τώρα Έχω δώσει τόσες υποσχέσεις που νομίζω ότι έχω χάσει το μέτρημα. Δεν είναι που λέω ψέματα όταν δεν τις τηρώ, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός Ι 17 - Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342.

'Αριθμός Ι 17 - Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342. 185 ή αυλάκια χρησιμοποιούμενα από κοινοο μεταξύ του Τμήματος 'Αρδεύσεως και τοιούτου άλλου Τμήματος 'Αρδεύσεως, διά την διατήρησιν τούτων και την άναλογίαν της συνεισφοράς δι' οιαδήποτε έξοδα' γενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια

Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια ΓΑΜΟΥ 100 Σας προσκαλούμε στο γάμο μας που θα γίνει το & ώρα Θα χαρούμε πολύ να είστε μαζί μας. 101 Η παρουσία σας και οι ευχές σας θα μας δώσουν χαρά στην ομορφότερη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κείμενο: Μαρούλα Κλιάφα, Ο δρόμος για τον Παράδεισο είναι μακρύς. 1 Δεκεμβρίου. Αγαπημένη μου φίλη Ελένη,

Α. Κείμενο: Μαρούλα Κλιάφα, Ο δρόμος για τον Παράδεισο είναι μακρύς. 1 Δεκεμβρίου. Αγαπημένη μου φίλη Ελένη, Α. Κείμενο: Μαρούλα Κλιάφα, Ο δρόμος για τον Παράδεισο είναι μακρύς 1 Δεκεμβρίου Αγαπημένη μου φίλη Ελένη, Έλαβα το γράμμα σου και χάρηκα πολύ, γιατί φοβόμουνα πως με την αλλαγή της διεύθυνσης μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία

29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία 29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία Οι Σελτζούκοι Τούρκοι και οι Νορμανδοί απειλούν την αυτοκρατορία και την Πόλη. Η Ανατολική και η Δυτική εκκλησία χωρίζονται οριστικά.

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο [τα βασικά]

Το αντικείμενο [τα βασικά] Το αντικείμενο [τα βασικά] Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Τι είναι το αντικείμενο; Αντικείμενο είναι

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1 α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Antoine de Saint-Exupéry. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση από τα Γαλλικά Ηρακλής Λαμπαδαρίου

Antoine de Saint-Exupéry. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση από τα Γαλλικά Ηρακλής Λαμπαδαρίου Antoine de Saint-Exupéry Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση από τα Γαλλικά Ηρακλής Λαμπαδαρίου 1 13 Ο τέταρτος πλανήτης ήταν αυτός του επιχειρηματία. Αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο πολύ απασχολημένος που δεν σήκωσε

Διαβάστε περισσότερα

Η αόρατος χειρ και η σιδηρά πυγμή: βίοι παράλληλοι(;) Χρήστος Κόλλιας Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η αόρατος χειρ και η σιδηρά πυγμή: βίοι παράλληλοι(;) Χρήστος Κόλλιας Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η αόρατος χειρ και η σιδηρά πυγμή: βίοι παράλληλοι(;) Χρήστος Κόλλιας Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Καρίων προς Πλούτο: «κρατοῦσι γοῦν κἀν τοῖς πολέμοις ἑκάστοτε, ἐφ οἷς

Διαβάστε περισσότερα

Ιόλη. Πως σας ήρθε η ιδέα;

Ιόλη. Πως σας ήρθε η ιδέα; Ιόλη Πως σας ήρθε η ιδέα; Μ.Τ.: Όπως γράφω και στο τέλος του βιβλίου, είχα γνωρίσει την κυρ Αγγέλω, την έζησα για αρκετά χρόνια και μου γεννήθηκε η επιθυμία να γράψω ένα μυθιστόρημα με εκείνην ως πρωταγωνίστρια.

Διαβάστε περισσότερα

Πάει τόσος καιρός από το χωρισμό σας, που δε θυμάσαι καν πότε ήταν η τελευταία φορά

Πάει τόσος καιρός από το χωρισμό σας, που δε θυμάσαι καν πότε ήταν η τελευταία φορά Πάει τόσος καιρός από το χωρισμό σας, που δε θυμάσαι καν πότε ήταν η τελευταία φορά που έκλαψες για πάρτη του! Ωστόσο, ακόμα στοιχειώνουν κάποιες σκέψεις το μυαλό σου. Ήταν μία από τις χειρότερες εμπειρίες

Διαβάστε περισσότερα

Πένυ Παπαδάκη: «Οι άνθρωποι που αγαπούν το βιβλίο δεν επηρεάζονται από την κρίση» ΘΑΝΑΣΗΣ ΞΑΝΘΟΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Πένυ Παπαδάκη: «Οι άνθρωποι που αγαπούν το βιβλίο δεν επηρεάζονται από την κρίση» ΘΑΝΑΣΗΣ ΞΑΝΘΟΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Πένυ Παπαδάκη: «Οι άνθρωποι που αγαπούν το βιβλίο δεν επηρεάζονται από την κρίση» ΘΑΝΑΣΗΣ ΞΑΝΘΟΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΟΤΑΝ ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΜΙΛΟΥΝ Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη σε μια εποικοδομητική συνέντευξη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (Ι) Αρ. 1777, Αριθμός Κ.Δ.Π. 155/82

Ε.Ε. Παρ. Ill (Ι) Αρ. 1777, Αριθμός Κ.Δ.Π. 155/82 Ε.Ε. Παρ. Ill (Ι) Αρ. 1777,11.5.82 Αριθμός 155 765 Κ.Δ.Π. 155/82 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ( ΚΕΦ. 28 ) Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει τοϋ άρθρου 8 Το Ύπουργικόν Συμβούλιον ένασκοΰν τάς διά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστασις Ταμείου (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 1892)

Κατάστασις Ταμείου (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 1892) Κατάστασις Ταμείου (1 Ιανουαρίου 1892-31 Δεκεμβρίου 1892) Δελτίον XAE 2 (1892-1894), Περίοδος A' Σελ. 107-111 ΑΘΗΝΑ 1894 107 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΙ ΤΑΜΕΙΟΥ (1 Ιανουαρίου 18W 31 Δεκεμβρίου 1892). Ζ7ρος την Γενικην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1988 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1988 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 186/88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2337 της 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1988 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 186 Οι περί Ανακουφίσεως Παθόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός είναι ο αγιοταφίτης που περιθάλπει τους ασθενείς αδελφούς του. Έκλεισε τα μάτια του Μακαριστού ηγουμένου του Σαραντάριου.

Αυτός είναι ο αγιοταφίτης που περιθάλπει τους ασθενείς αδελφούς του. Έκλεισε τα μάτια του Μακαριστού ηγουμένου του Σαραντάριου. 01/08/2019 Αυτός είναι ο αγιοταφίτης που περιθάλπει τους ασθενείς αδελφούς του. Έκλεισε τα μάτια του Μακαριστού ηγουμένου του Σαραντάριου. Πατριαρχεία / Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Η γυναίκα ως σύζυγος και μητέρα Η γυναίκα ως πολεμικό λάφυρο Γυναίκα και επιτάφιες τιμές ηρώων Η τύχη του γυναικείου πληθυσμού μετά την άλωση μιας πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Χριστουγεννιάτικη εορτή Κατηχητικών Σχολείων στα Τρίκαλα

Χριστουγεννιάτικη εορτή Κατηχητικών Σχολείων στα Τρίκαλα 18/12/2018 Χριστουγεννιάτικη εορτή Κατηχητικών Σχολείων στα Τρίκαλα Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Τρίκκης και Σταγών Η Χριστουγεννιάτικη εορτή των Κατηχητικών Σχολείων της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Γλυπτά ανάγλυφα ηρώων ιππέων προερχομένων από την Κοιλάδα των Μουσών. σελ.2 Το «άνοιγμα» της «κλειστής» κοινωνίας του χωρίου μας. Σελ.

Γλυπτά ανάγλυφα ηρώων ιππέων προερχομένων από την Κοιλάδα των Μουσών. σελ.2 Το «άνοιγμα» της «κλειστής» κοινωνίας του χωρίου μας. Σελ. Γράφει ο κ. Αναστάσιος Αλ. Τζανίμης Γλυπτά ανάγλυφα ηρώων ιππέων προερχομένων από την Κοιλάδα των Μουσών. σελ.2 Το «άνοιγμα» της «κλειστής» κοινωνίας του χωρίου μας. Σελ. 11 -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8-

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Ώρες με τη μητέρα μου

Ώρες με τη μητέρα μου Ώρες με τη μητέρα μου (αφίσα για τη γιορτή της μητέρας) 1. «Η μαμά μου ήταν ξεχωριστή»: πώς φαίνεται αυτό από το κείμενο; Η μητέρα ήταν πράγματι ξεχωριστή και «ιδιαίτερη» όπως αποκαλύπτει και η ίδια η

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-484-159-2

ISBN 978-960-484-159-2 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο Μέγας Αλέξανδρος Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς Επιμέλεια κειμένου: Ράνια Ζωίδη Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2010, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 2015 Οι μαθητές μας διαβάζουν τους αρχαίους τραγικούς μας και τον Αριστοφάνη. Ενώνουν μεταφρασμένους στίχους των έργων τους και... δημιουργούν! ΧΡΗΜΑ Καμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 317/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2282 της 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 317 Κανονισμοί οι οποίοι εξεδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΨΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΨΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΨΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Τα τραγούδια των ανθρώπων μιλούσαν και μιλούν πάντα για τη μαγεία της γυναίκας. Μιλούν και τραγουδούν, άλλοτε με χαρά κι άλλοτε με θλίψη και με καημό, για τον ρόλο που η γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3: ελληνιστι

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3: ελληνιστι Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 17 οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑ Μ! Μ Π Α Μ! Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για όλους.

ΜΠΑ Μ! Μ Π Α Μ! Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για όλους. ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΧΙΑ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Νούρου Εγώ Κουάμι ο αδερφός μου Ράζακ ένας φίλος που συναντήσαμε στον δρόμο Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας με την ελληνική μυθολογία. Εκπαιδευτική επίσκεψη - Γ τάξη

Ταξιδεύοντας με την ελληνική μυθολογία. Εκπαιδευτική επίσκεψη - Γ τάξη Ταξιδεύοντας με την ελληνική μυθολογία Εκπαιδευτική επίσκεψη - Γ τάξη Το Ίδρυμα Πολιτισμού «Ανδρέας Λεντάκης» διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα με ποικίλη θεματολογία, για όλες τις τάξεις του δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μιλώντας με τα αρχαία

Μιλώντας με τα αρχαία Επίσκεψη στο μαντείο της Δωδώνης Πώς έβλεπαν το μέλλον οι αρχαίοι; Πώς λειτουργούσε το πιο αρχαίο μαντείο της Ελλάδας; Τι μορφή, σύμβολα και ρόλο είχε ο κύριος θεός του, ο Δίας; Τι σημασία είχαν εκεί οι

Διαβάστε περισσότερα