Λ επ τά είκοσι πέντε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λ επ τά είκοσι πέντε."

Transcript

1 Αριθ Λ επ τά είκοσι πέντε. Ε Τ Ο Σ I '. Ε Κ Δ ΙΔ Ο Τ Α Ι Κ Α Τ Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ν Τόμο; I«' ΐν ν ί,,μ ή Ι ϊ η, Ι * : *Βν ' K U i i,, ; 1 2, I. * λ λ «ί «ϊ 2 0 _ Al «, ί,, μ. Ι «, χ ο. τ., 4 * 1 Β lx v o l J 0 l p l o, j Ίαναυαρ. Ιχ4ντ. ïtows χ*1 ιι.ι ΙτήβιΜ. Γρβριϊο* Αιιι,Ι. Έΐϊΐ ΐ*!ί λιι.3. Να,ιβιτΓτ,μιου 39 Π Ε ΙΊ ΕΘ Ν ΙΚΟΥ Θ ΕΑ ΤΡΟ Υ ( Λ ν γ ν ώ ο 0 η έ ν τ φ Ί Ί λ ο λ ο γ ι κ φ Σ υ λ λ ό γ ω ΙΙ α ρ ν α σ φ ). Κ ύ ριοι, "Ο τι αναγκαία πλέον είνε καί α παρα ίτητο; ή έν Ά θή να ι; σύστασις εθνικού δραματικού θεάτρου, άξιου τοϋ όνόματο; καί τής αποστολής αυτού, οΰδείς, ελπίζω, θέλει αμφισβητήσει έκ τών παρεχόντων μοι τήν στιγμήν ταύτην τήν ευμενή αυτών άκρόασιν. Δέν άγνοώ οτι ύπάρχουσι καί άλλοι, οί περιττόν καί έωλον νομίζοντες πάντα περί τούτου λόγον οί μέν, διότι ϋπολαμβάνουσιν ίσως αδύνατον την άναγέννησιν τή ς έθνικής σκηνής καί τήν έγερσιν αυτής άπό τής έκπτώσεως εις ήν κα τά τά τελευτα ία ιδίως έτη περιήλθεν οί δέ, διότι, άκούοντες τά ύπό τών πλανητών ελληνικών θιάσων διδασκόμενα συνήθως δραματικά έργα, πρωτότυπα ή μεταπεφρασμένα, φρονοϋσιν άπαισιοδοξοϋντες, οτι κενή καί τοϋ κόπου άναξία θά ήτο οίαδήποτε μέριμνα περί ίδρύσεως οϊκου δραματικού, όπου νά εύρίσκωσιν άσυλον καί στέγην τερατικά γεννήματα, άξια τοϋ πυρός ή τοϋ Καιάδα οί δέ τέλος, αβροί έν Άθήναις αντιπρόσωποι τοϋ γαλλικού ψευδοπολιτισμοϋ, τακτικοί άναγνώσται τού G il B la s καί τής V ie P a r is ie n n e, ενθουσιώδεις λάτρεις πάσης Οφφεμπαχιάδος καί Λεκοκιάδος, άπλώ ς διότι πιστεϋουσιν, ότι είνε κωμικός καί αστείος οίοςδήποτε λόγο; περί θεάτρου πληκτικού, κοινού, προστυχού, όπου οϊ ηθοποιοί πρόκειται νά όμιλώσιν... ελληνιστί. Περί τών τελευταίων τούτων ον ρροντίς Ί π ποχ.lelài). Οί κύριοι ούτοι είνε ισω; οί "Ελληνες τού μέλλοντος, έγώ δέ ούτε τού μακαρίτου Β ά - γνερ έζήλωσα τήν δόξαν, ούτε τού; γαλλοφώνου; αυτού; Έ λ λ η ν α ; ή ελληνοφώνου; Γ ά λ λου; έχω διάθεσιν νά μεταπείσω, ούτε τήν εθνικήν αυτών ανατροφήν αισθάνομαι τήν ικανότητα νά άναλάοω. Ή δύνατό τ ι; ίσως νά παρατηρήση πρό; του; άπαλοτραφεΐ; τούτου; όψοφάγους τοϋ γα λ λικού μαγειρείου, οτι εύπρόσωπον ξενικόν θέατρον δέν δύναται πλέον σήμερον νά είσαχθή ε ι; πολιν, ή τ ι; δέν έννοεϊ νά τό πληρώνη, καί άξίωσιν ε"χει, άντί τιμ ή ; εισόδου δύο δραχμών, ν ά- χουη τουλάχιστον τήν K r a u s ή τήν M a te rn a καί ιθ'. τομοε 1886 κα τά πάσαν σχεδόν παράστασιν νά έχη νέον θέαμα ότι τό έκ τών ένόντων δυνάμενον νά είσαχθή κα ινά ζή σ η, είσαγόμενον δέ καί φυτοβιοϋν μ ά λ λον ή ζών έν Άθήναις κατά παν θέρο; γαλλικόν θέατρον, κάλλιον θά ήτο νά μή είσήγετο μηδέ νά έδίδασκεν όσα έδίδαξε καί διδάσκει την α θηναϊκήν κοινωνίαν ότι όπως δήποτε όλιγώτεροι βεβαίως είνε οί όρεγόμενοι λιχνεύματα τών έ- χόντων άνάγκην κρέατος καί άρτου, καί ότι πολύ άναγκαιοτέοα επομένου; ή μέριμνα περί προμήθειας διανοητικού άρτου εις τόν ελληνικόν λαόν ή περί προμήθεια; γαλλικών τρωγαλίων εί; την εύαίσθητον ύπερώαν τών έν Ά θήναις προσκόπων τοϋ άθνείου πολιτισμού. Τ α ϋ τα εν ολίγοι; καί πολλά διά μακροτέρων άλλα ήδύνατό τις νά παρατηρήση εί; τού; έκ συστήματος άποστρεφομένου; καί καταδικάζοντας κ α τ άρχήν ού μόνον τό έλληνικόν θέατρον 'δία, ά λλα καί πάν ο,τι καθαοώ; έλληνικόν, ολίγον πλέον δ υ σ τυ χ ώ ; καί πενιχρόν, περισώζει έτι ή ήμ.ετέρα κοινωνία. Π εριττό; όμως θ άπέβαινεν ό προ; αύτού; λόγο;, ματαία δέ καί προσωρινή θά ήτο, άν έπ ετυγ- χάνετο, καί πάσα αύτών έκ πατριω τικής δήθεν φιλοτιμία; μετάνοια. Ό σον καί άν μετεπείθοντο οί κύριοι ούτοι, ουδέποτε βεβαίως θ άπεφάσιζον νά γείνωσιν άκροαταί ελληνικών παραστάσεων. Διά τούτο καί παραιτούμαι, ώ ; ελεγον έν άρχή, πάσης πρό; αυτούς συζητήσεω; απαντώ δέ μόνον διά μικρών εί; τ ά ; ά λ λ α ; έ- κείνας κα τά τ ή ; ίδρύσεως εθνικού θεάτρου ένστά- σεις, οσα; έξ αγαθής μέν γνώμη; ά λ λ έκ σφαλερά; τών πραγμάτων έκτιμήσεω ; προβάλλουσιν οί τό μέλλον τ ή ; έθνική; ημών σκηνή; δμοιον πρό; τό παρόν α υ τή ; οίωνιζόμενοι. Ούτοι μοί φαίνονται πάσχοντε; ΰ,τι καί οί καταδικάζοντε; εν οψον οίονδήποτε, διότϊ τό έφαγον δ ί; ή τρις ή καί πολλάκι; κακώς μαγιιρευμένον. Τό πάθημα τούτο είνε κοινότατον δυστυχώ ; κ έπιπολάζει έν Έ λ - I λ ά δ ι, επιδρά, δέ όλεθρίω; εί; τ ά ; περί πολλών πραγμάτων κρίσεις ημώ ν. Έσυνειθίσαμεν, είνε δ εύκολο; καί άπονο; ή συνήθεια νά κ α τα - λογίζωμεν εί; βάρος τών θεσμών καί τών νόμων τ ά έκ τ ή ; κακής αύτών έφαρμογή; ά τοπήματα έσυνειθίσαμεν ν άναζητώμεν πάντοτε* μακράν καί νά άνάγωμεν όσον τό δυνατόν υψηλότερα τά αίτια τοϋ έλαχίστου δυσαρέστου φαινομένου, όπερ δ

2 36 Ε Σ Τ ΙΑ Ε Σ Τ ΙΑ 37 προσπίπτει εις τάς ήμετέρας αισθήσεις. Ψιλοσο- φούμεν ευκόλως καί προχείρως περί τα πράγματα, τά μή δυνάμενα ν άπχντήσωσιν, Χπέχομεν δέ δυσωπούμενοι τ ή ς περί τών προσώποιν κρίσεως, άτινα δύνκντκι επίσης να μάς κρίνωσι. ΙΙρ κ ττο - μεν ίσως οϋτω φρονίμως ά λλ ούχί καί δικαίως. Ό π ω ς δέ ό φκγών κα κώ ς μ.κγειρευμένχ; κινάρας τον μάγειρόν του μάλλον ή αΰτας πρέπει να α ίτι- άται, καί εκείνον μάλλον πρέπει νά φροντίση ν ά λλά ςη ή νά έξορίση διαρκώς από τή ς τράπεζας του το άκακον λάχανον, ούτως, ε ν γένει μέν περί πάντων, ίδια δέ περί ελληνικού θέατρου, πριν ή καταδικάσωμεν απολύτως τά πράγματα, πρέπει εΰτόλμως νά κρίνωμεν τήν έκτέλεσιν αυτών καί τά έκτελούντα πρόσυιπα. Ό τ ι 7) ελληνική σκηνή, όπου κατήντησε καί ώς έχει σήμερον, ολίγης, όλιγίστής δύναται ν' άξιωθή συμπάθειας παρά τών δυναμένωνκαί θελόντων νά κρίνωσιν απαθώς περί δραματικών παραστάσεων έν γένει. ίδια δέ περί ελληνικού θεάτρου, ούδείς, νομίζο), δύναται εί'λικρινώς ν άμφισβητήση. Δέν αγνοώ ότι αί έλληνικαί παραστάσεις, άς φιλεύ- ουσι περιοδικώς οί ελληνικοί θίασοι τό αθηναϊκόν κοινόν, ε πανηγυρΐσθησαν πολλάκις καί πανηγυ- ρίζονται ύπό τή ς επιεικούς δημοσιογραφίας δέν άγνοώ, οΰτε αγνοείτε βεβαίως, διότι καί άνέ- γνωσκ καί άνέγνωτε, ότι ό τάδε ηθοποιός ε κηρύχ θ η εφάμιλλος τού R o s s i καί τού S a lv in i, ύποκρινόμενος "Λπολλον αποτρόπαιε! τίποτε όλιγώτερον ή τον H a m le t καί τον O th e llo - ότι ή δείνα κυρία ή τις, έν παρ'όδω είρήσθω, λησμονεί πολλάκις άπαγγέλλουσα τά ς π τω τικάς κα τα λήξεις τών όνομά των ε κρίοη ύπερβάλλουσα καί αυτήν την Ριστόρην καί ότι δέν υπάρχει ίσως έλλην ηθοποιός, άπο τών πρωταγιονιστών μέχρι τών γραμματοφόρων προσώπων, όστις νά μή φυλ ά τ τ η ώς κειμήλιον ε ν τω θυλακίω του μικρόν άρορίδιον έφημερίδος, εξκίρον τήν έκτακτον αύτού ικανότητα, τά ς φυσικάς του κινήσεις, τά ώραι/ί του σ χ η η χ α κα τά την παραδεδεγμίνην πλέον φράσιν καί νά μή οσφραίνεται άπαύστως τό γλυκύ εκείνο θυμίαμα, όπερ άναδίδεί ο έπαινος, δίκαιος ή άδικος, καί νά μή ήνε πεπεισμένος, ότι ό G o t καί ό G o q u elin είνε μεν δέν λέγει διακεκριμένοι ηθοποιοί, α λλά ήδύναντο ίσως νά τον συμβουλευθώσιν εις μερικά πράγματα. Τό φαινόμ,ενον τούτο, όπερ μ ετέχει άναντιρρήτως καί του λυπηρού καί τού αστείου, δέν πρέπει νά μ.5.ς έκπλήσση, ά λλά δέν πρέπει καί νά μας ά π α τά. Δέν πρέπει νά μας έκπλήσση, διότι, κύριοι, πρός τί νά τό κ ρ ύ π τ ω μ.ε ν κ γ α π ώ μ ε ν οί νέοι "Ε λ λ η νες τους επαίνους. V π ολ α μ. β ά ν ομ. ε ν αδύνατον νά δημ.ιουργήσωμεν οίονδήποτε τον βίον ήμ.ών, καί νά άνύσωμεν μέχρι τέλους τον (ίιωτικον ημών δρόμον, χωρίς έπικροτήσεων, καί θυμιαμάτων καί πανηγυρισμών. Διά τούτο επαινούμεν καί : έπαινούμ.εθα τόσον άφθόνως διά τούτο όρεγύμεθα τόσον τά ς ε'πευφημ,ίας, καί άποδεχόμ.εθα αύτάς έν πλήρει πεποιθήσει οτι είνε δίκαιος πρός τήν αξίαν ήμών φόρος, καί τά ς ζητούμε ν όσα κι ς βραδύνουσι, καί τά ς έκλιπαρόύμεν οσάκις, ή αίτησις I δέν άρκη, καί τρέχομεν εις τήν άκακον ά.λλοδα- πήν, άν τυχόν ή. εγχώριος δημοσιογραφία φειδω- λέύετα ι, τέλος δέ καί παρασκευάζομ.εν μ.όνοι τό θυμ.ιατήριον, όσάκις οί εύμ,ενείς φίλοι βαρύνονται! ή δέν εύκαιρούσι νά καύσωσιν ύπό τήν ρίνα ήμών τον λίβανόν τω ν. Ευτυχώ ς: ή μέθοδος είνε τόσον πλέον πασίγνωστος καί κοινή, ω στε μειδιώμεν ώς επί τό πολύ σήμερον άναγινοίσκοντες ξενου; πανηγυρισμ,ούς, διότι, οσον καί άν θέλωμεν, δύ- σκολον όμως είνε νά λησμ.ονήσωμ.εν τους επαίνους οϋς χθές εντι μόλις άνέγνωμεν ύπέρ ήμ.ών, καί τών οποίων αδύνατον είνε νά κρύψωμεν πρός ή μάς αυτούς τόν συγγραφέα. Διά τούτο, λίγω ν πρό μικρού, οτι δέν πρέπει νά μάς έκπλήσση τό φαινόμενον τών ύπερβολικών επαίνων, οσους άναγινώσκομεν καθ έκάστην άποδιδομένους εις τούς Ελληνας ηθοποιούς, προσέθετον, οτι δέν πρέπει καί νά μ.άς ά πατα. Γνωρίζομεν ώς επί τό πλεϊστον πώ ς καί δια τί γράφονται οί πανηγυρικοί εκείνοι διθύραμ.βοι, μαντεύομεν δ ενίοτε καί τινες τούς γράφουσι, διότι πολλοί ευτυχώς τών σκηνικών ήρώων τής νέας 'Ελλάδος οί διαπρεπέστεροι αύτών, εννοείται μ ή άρκ&ύμενοι πλέον εις τόν άπότριπτον αύτών κόθορνον, ώρεζαν εϋτολμον χείρα καί εις τού συγγραφέως τον κάλαμον. Ό σόν επομένως καί ά.ν πανηγυρισθώσιν οί- ελληνικοί δραματικοί Οΐασόι, όσα καί άν ΰγρανθώσι χειρόμακτρά έκ τής άκροάσεω; τών οικογενειακών τω ν δραμάτων, όση καί άν πέση ε πί σκηνής! χρυσή βροχή έπί τάς σεμνάς αύτών κορυφάς, όσοι καί άν περιβάλωσι δάφνης στέφανοι τούς κροτάφους των, όσας καί ά.ν φάγωσι περιστεράς αί Έ λ - ληνίδες 'Ριστόραι, μάταια πάντα. Τ Ι πικρά άλλ αληθής αλήθεια είνε, ότι σκηνήν εθνικήν αξίαν τού ονόματος δέν έχομε ν. Οΰδένα αληθώς, απαθώς τά πράγματα κρίνοντα, δύναται πλέον νά διαλάθη ή άπό έτους εις έπος προβαίνουσα ε"κπτω σις τών έκ διαλειμμάτων διδόμενων έν Ά θ ή - ναις ελληνικών παραστάσεων ούδίνα δύναται νά διαφυγή ή παντελής σχεδόν ούδαμινότης εις ήν περιήλθον οί ώδε κακείσε πρός χρηματισμόν περιφερόμ.ενοι ελληνικοί θίασοι - ούδ ή καλλιτεχνική ά.σημ,ότης, ίνα μή τ ι χείρον εϊπω, τού δραματολογίου τω ν, πηγήν έχοντος, ώς έπί τό πολύ, τήν φιλολογικήν ικανότητα αύτών τών Ιδίων ηθοποιών ούδ ή αστεία πενιχρότης καί τό πάντη άπροσδιόνυσον τή ς σκηνικής των διασκευής, ουδέ τής υποκριτικής τω ν απαγγελίας ή πεφυσημένη έμφασις, ούδέ τή ς ενδυμασίας αύτών τό αυτόχρημα εύτράπελον, ούδέ τών κινήσεων καί τής στάσεως αύτών τό πάντη άμήχανον καί ε ζητημ.ένον. Ι Ι ε - ραιτέρω θέλω λεπτομερέστερο / διατρίψει περί τό θέμα τούτο* ά λλ άναγκαϊον όμως νομίζω νά παρατηρήσω άπό τούδε γεν.κώτερον, οτι ή τών οίκτρών τούτων σκηνικών εκτελέσεων έπιδρασις έπί τε τό ήθος καί τήν παλλαισθησίαν τών θεατών αποβαίνει όσημέραι όλεθριωτέρα, καί θελει μοιραίως άπολήξει ού μόνον εις παντελή θεατρικήν διαφθοράν τού αθηναϊκού κοινού, ά λλά όπερ καί πολύ σπουδαιότερον εις τόν έξ ασφυξίας θάνατον τής αρτιγενούς ήμών δραματικής φιλολογίας, άν μή ληφθή εγκαίρως πρόνοια ν άνασπασθή πρόρριζον το λαίμαργον φυτόν, οπερ απειλεί ν άπορροφήση πάσαν Ικμάδα θεατρικής κα λ- λαισθησίας έν μέση τή προ/τευούση τού ελληνισμού καί νά μεταβάλη εις έρημον χέρσον τόν δραματικόν αγρόν τή ς νέας 'Ελλάδος. Περί τής θεραπείας τού κακού τούτου λαμβάνω, κύριοι, τό θάρρος νά έκθέσω πρός ύμάς τήν άσθενή μου γνώμην. Ε π ειδή δ έ η περί τή ς θεραπείας αυτής γνώμη μόνον έ π ακριβούς,διαγνώ- σεως τών αιτίων τού κακού δύναται νά στηοι- χθή, ανάγκη περί τα ύτα ιδίως νά διατρίψωμεν έν πρώτοις, όσον άχαρι καί άν ήνε τό εργον. Κύριοι λόγοι τή ς παντελούς παρ ήμίν ε κπ τώ - σεως τού εθνικού θεάτρου, είνε, νομίζω, δύοπρώτος μέν, οτι έπεκράτησε καί επικρατεί δυστυχώς πλέον τού δέοντος κα τά τάς περιοδικώς αναφαινομένχς παρ ήμίν θεατρικάς επιχειρήσεις άσκοπος τής χρηματικής αύτών έκμεταλλεύσεω ς, έν έ- σχάτη μοίρα τιθέμενου τού καλλιτεχνικού καί ύψηλοτέρου σκοπού τού θεάτρου. Δεύτερος δέ, όστις καί συνέπεια μάλλον είνε τού πρώτου, ότι τόν κόθορνον τού ηθοποιού υποδύεται συνήθως ό πρώτος τυχών, ό μηδέν άλλο έργον δυνάμενος νά μετέλθη, ό οΰδεμίαν αισθανθείς ανάγκην νά έξετάση άν εις τούτο έκλήθη, ό οΰδαμώς έπί τούτω παιδευθείς. Καί είνε μέν βεβαίως τό θέατρον, τις δύναται τούτο ν αρνηθή; έπιχείρησις ώ ς πάσα έπιχείρησις, όφείλουσα νά θρέψη έκ τού ναού αυτής τούς έν τώ ναώ δουλεύοντας- άλλά δέν είνε τούτο καί μόνον. Ή άπό σκηνής διδαχή δραματικών ε'ργων, εθνικόν ιδίως έχόντων τόν χα ρα κτήρα καί τοιαύτην κυρίως εννοώ τήν αποστολήν τού εθνικού θεάτρου δέν άφορκ ούδέ πρέπει ν άφορα «ίς την στιγμιχίαν κ έκ τού προχείρου τέρψιν τών θεατών, ούδέ πρέπει νά έπιδιώκη πρό παντός την εμπορικήν έκμετάλλευσιν τού εμφύτου εις ταντα άνθρωπον φιλοθεάμονος. Δέν είνε αγώνισμα νψηλοτέραν τήν έπιδολήν καί πολυ εύγενεττεραν την αφετηρίαν. Ή σκηνική ζωογόνησις οραματικών έργων σκοπεί ιδίως εις τήν αίσθητιαήν και ηθικήν διαμόοφωσιν τού έν τω θεάτρω συναγείρομένου κοινού, τήν έξημέρωσιν τή ς καρδίας του, τήν άναρρϊπισιν τών γενναίων καί καλών αυτού αισθημάτων, την έκρίζωσιν τών κα κών αυτού έξεων, τήν περιστολήν τών αγενών αυτού ορμών. Άντικατοπτρίζουσα χ ύτω διά τού δράματος τά ς μεγάλας μ.ορφά; τού εθνικού του βίου, τάς άρετάς καί τά ς ελπίδας, ή τά πάθη καί τά ς κακίας τών προπατόρων του, προβάλλει εις τούς άκροατάς έκείνας μέν εις μίμησιν τχ ύ - τα ς δέ εις αποτροπήν - άνελίσσουσχ δέ πρό τών οφθαλμών χύτου διά τής κω μω δία ; τά κοινωνικά του ε λ α ττώ μ α τα, τάς ήθικάς αύτού ασχήμιας καί τά γελοϊά του, διορθοί αυτόν άνεπαισθήτως, τον ανατρέφει κοινωνικώς καί τον καθιστά κρείτ- τονα καί τελειότερον εαυτού. Ό έξερχόμενος καλής δραματικής παραστάσεως θεα τής αποκομίζει τήν ένθύμησίν τη ς, καί ή ένθύμησις αύτή είνε μάθημα, είνε διδασκαλία του. Ό σ ω δέ κα λ- λιτέρα ήτο ή παράστασις, όσφ δοαστικώτερον έπενήργησε τό δράμα έπί τήν ψυχήν αύτού, τοσούτω βαθύτερα παραμένει ή μνεία, τελεσφορώτεοον αποβαίνει τό μαθημα, τοσούτω τοσούτω άμεσωτέρα γίνεται ή άπο τού θεάτρου βελτίωσις αύτού. Τ α ύ τα λέγων, εννοείται ότι οΰτε σχολεϊον οΰτε άμβωνα θέλω νά καταστήσω τό θέατρον. Ή σκηνική διδαχή είνε καλλιτεχνία, καί τής τέχνης ού μόνον προσόν άλλά καί αποστολή είνε νά τέρπη. Άλλοίμονον εις τό θέατρον, άν ήθελε νά διδάσκη μόνον θά έδίδασκεν ώς έπί τό πλεΐστον πρό κενών θρανίων. Αλλοίμονον όμως καί εις τό θέατρον, όπερ μόνον αύτού σκοπόν ή - θελεν έχει τήν τέρψιν καί ούδέν άλλο* τκ χ έω ε ήθελεν έκπέσει εις οίκον διασκεδάσεως, προσφέροντα μέν κ α τ ανάγκην εις τούς θεατάς παν ό,τι δύναται νά συντέλεση εις τόν έκ τού προχείρου εύάρεστον νυγμόν τών αισθητηρίων αύτών, άποφεύγοντα δέ κ α τ ΐσην ανάγκην παν ό,τι συμβάλλει μέν εις οικοδομήν τή ς καρδίας αύτών ή άναπτέρωσιν τ ή ; διανοίας των, δύναται όμως νά ταράξη την χώνευσίν των ή ν' απασχόληση μακρότερον τού δέοντος τήν προσοχήν αύτών ή νά καταπονήση τήν υπομονήν των. Τοιούτον όμως καταντά άναποδράστως τό θέατρον, οσάκις ή ΰπαρξις καί ή προκοπή αύτού ε ξαρτώνται έκ μόνης τή ς μείζονος ή έλάσσονος συρροής τών θεατώ ν, τουτέστιν έκ τής μείζονος ή έλάσσονος χρημ α τικ ή ; είσπράξεως. Γίνετα ι καθαρά κερδοσκοπική ή βιοποριστική έπιχείρησις καί εκπίπτει οπού παρ ήμίν έξέπεσεν. Εννοείται δ έ, ότι τοιούτου θεάτρου ανάλογοι κ α τ ανάγκην θά ήνε καί οί τών υποκριτών θίασοι. Άποτελούμενοι ώ ; έπί τό πλεΐστον έξ ανθρώπων άγνοούντων παντελώ ς, ούδέ παιδευθίντων, ούδ χίσθχνθέντων τήν ανάγκην νά παιδευθώσι τήν τέχνην τού ηθοποιού, ύπολαμβανόντων δέ αυτήν πρόχειρον βιοποριστικόν επάγγελμα, παρέχουσι το θέαμα παιδιών άποστηθιζόντων τό μάθημα αύτών, ά τι-

3 38 E S T IA ΕΣΤΙΑ 39 να διχστέλλουσιν έν άπορία τού; οφθαλμούς, όσά- κις δυσκολώτερός τις των ακροατών χποτολμήση την παρχτήρησιν, οτι ή δραματική άνάγνο>- σις είνε κάπως διάφορος τής κοινής έν τοϊς «5vj - μοτικοΐς σχολείοις άναγνώσεως η τή ς έπ ' εκκλησία ; απαγγελίας τού m a t e ύαι. Έ κ τη ς εν τό μ ο υ ταύτης τών πραγμάτων έπι- σκοπήσεως εϋκολον καί άφ έαυεού ού τω ς είπεϊν ένδεικνύμενον συνάγεται, φρονώ, τό συμπέρασμα, οτι προς άνόροωσιν τή ς εθνικής ημών σκηνής προσφορώτχτον καί μόνον ασφαλές μέσον είνε ή ΐδρυσις μ.ονίμου καί αύτάοκους ελληνικού θεάτρου έν Ά θήναις. I I θεατρική ιστορία τών πλείστων εύρωπχϊκών έθνών άποό'εικνύει οτι τότε μόνον α πέκτησαν αυτά έθνικον θέατρον, άςιον τού ονόματος, όσάκις κατωρθώθη ή οπουδήποτε ιδία δέ έν τή πρωτευούση τού κράτους ιδρυσις μονίμου θεάτρου. "Αν ή Γαλ,λίκ έγκαυ/άται σήμερον έπί τή προτύπω ά ληθώ ; καί μοναδική σκηνή τή ς C o m é d ie F r a n ç a is e, οφείλει τούτο εις τον μέγχν αυτής ηγεμόνα, Λουδοβίκον τόν ΙΔ. όστις ύριστικώς συνέπηξε τόν οίκον τής μούσης τού Κορνηλίου καί τού Μολιέρου. Τ α πολλά καί διακεκριμένα σήμ.ερον θέατρα τή ς Γερμανίας ούδέν άλλο είνε ώς έπί τό πλεϊστον ή έπίγονοι τού μικρού με'ν έκείνου ά λλ ιστορικού θεάτρου τού W e im a r, έίπου ό μουσοτραφής δούξ Κάρολος Αύγουστος παρέσχεν ηγεμονικήν αληθούς φιλοξενίαν εις την μεγαλοφυίαν τού G ö th e καί τού S c h il 1 e r άν δέ ή Ιτα λ ία, ή τις στερείται κυρίως είπεϊν εθνικού θεάτρου, έχει σήμερον άξιολόγους θεατρικούς θιάσους, περιφερομένους μέν άπό πόλεως εις πόλιν καί άπό χώρας εις χώραν, άλλα καταλέγοντας μεταξύ τών μελών αυτών τόν R o s s i καί τόν S a lv in i καί την P e z z a n a, διδασκαλεΐον τών θιάσων αυτών καί πρώτη των αφετηρία ύπήρξεν άναντιρρήτως τό έθνικόν τού Τουρίνου θέατρον. Ά λ λ εκτός τών ιστορικών τούτων λόγων, λόγοι άλλοι, καθαρώ; αισθητικοί καί καλλιτεχνικοί, άπό τή ς φύσεως δ αυτής τού θεάτρου καί τής κοινωνικής καί φιλολογικής του σημασίας συναγόμενοι, καθιστώσιν άνεπίδεκτον συζητήσεως τήν θεμελιώδη ταύτην άρχήν, οτι μόνον μόνιμος έθνική σκηνή δύναται ν άνχπτύξη τό θέατρον καί προαγάγη τήν δραματικήν τέχνην καί φιλολογίαν έν οίκδήποτε χώρα. Τούς λόγους δέ τούτους επιτρέψατε μοι, κύριοι, να συνοψίσω έν τοϊς έξής : "Αν έν οίαδήποτε καλλιτεχνική παραγωγή ή παράδοσις, ή μέθοδος, ή διδασκαλία, τό σ χ ο - J e ïo v, ώς λέγουσι σήμερα/ έν τή εσπερία, άσκεΐ καί πρέπει ν' άσκή έπ αυτής έπίδρασιν σπου- δαίαν, πολυ σπουδαιότερα εινε καί πρέπει νά ήνε αύτη κ α τ ανάγκην έπί την θεατρικήν παραγωγήν. καθ' ήν ή παράδοσις, προφορική πάντως καί έκ μνήμης διατηρούμενη, κληροδοτούμενη δέ διά γενεών έπαλλήλων άπό στόμ.ατος εις στόμα, ανάγκην άναπόδραστον έχει, ώς τό ιερόν τ ή ς 'Ρούμ.ης πύρ, Ε σ τία ς καί Έ στιά δω ν. "Αν δ έπίσης είνε βέβαιον, οτι θέατρον καί κοινόν, ηθοποιοί καί άκροαταί άσκοϋσιν άδιαλείπτω ς έπ' ά.λλήλους διαρκή καί άναμφήριστον έπιρροήν, βέβαιον έπίσης αποβαίνει, ότι δύσκολο /, αν μή άδύνατον, είνε νά μορφωθή έπαρκώς καί καλλιτεχνικούς θίασός τις, άν ημέραν μ εθ ημέραν μεταλλάσσω άκροατάς,καί άναγκάζεται έκάστοτε νά άρμόζεται, ή κάλλιον είπεϊν νά διαφθείρεται, πρός τά ς έκασταχού άλλοίας ορέξεις κοινού διαφόρου κα τά τε τήν αισθητικήν καί ηθικήν καί κοινο/νικήν μ.όρφωσιν. Α λλά υπέρτατος πάντων καί κυριοίτατος λόγος, ύπερμ.αχών τήςσυστά σεω ς αΰτάρκους θεάτρου καί μονίμου θιάσου, είνε ό τής υλικής αυτών άνεςαρ- τησίας. Θεατρικός θίασος κινητός, έχων κ α τ ά - νάγκην καί κλήσιν έργον βιοποριστικόν τήν δραματικήν διδασκαλίαν καί μ-εταφέρων ούχί πλέον τήν σκηνήν ά λλά τά ς σκηνάς αύτού άπό πόλε ως εις πόλιν, άναλόγως τής μείζονος ή έλάσσονος ισχνό τη τος τού βαλαντίου του καί τής μείζονος ή έλάσσονος έλπίδος ήν παρέχει εις τόν στόμαχον αύτού ή τού καινοφανούς έκμετάλλευσις, δέν είνε πλέον θίασο; θεατρικός, σώμα όμογενές καί υπέρ τής τέχνης χάριν τής τέχνης αυτής εργαζόμενον, ά λλ όμιλος κυβιστήρων, μορφκζόντων έναμίλλω; εις θεραπείαν τών ορέξεων τού τρέφοντος αυτούς κοινού. "Ομιλος τοιούτος, ούδεμίαν έχων ηθικήν ή καλλιτεχνικήν άνεξαρτησίαν, ουδέ την υλικήν αύτού συντήρησιν έκ τών προτέρων έξησφαλισμένην, άναγκάζεται φυσικώ τώ λόγω νά άπο- βλέπη εις τήν χρηματικήν πρόσοδον, καί νά άδιαφορή όλως περί τής έσωτερικής αξίας τών παραστάσεών του, ή τή ς προσηκούσης αυτών διεξαγω γής. "Τ π ό τοιούτους δέ ορούς ευκόλως έννοεϊται όποιαν λυπηράν έπίδρασιν άσκεΐ έπί τε τούς ηθοποιούς καί τήν έκλογήν τού δραματολογίου των καί τήν σκηνικήν τέχνην αυτών ή ώς έπί πλεϊστον αμόρφωτος πλειονοψηφία τού κοινού, καί κοινού μάλιστα διαφόρου έκάστοτε, μ ε τ α βαλλόμενου άπό τή ς σήμερον εις τήν κύριον άναλόγως τών περιπλανήσεων τού θιάσου. Οί ηθοποιοί δίδουσιν ό,τι θέλει καί πληρώνει τό κοινόν, τούτο δέ πάλιν συνειθίζει βαθμηδόν νά βλέπη τά ς ορέξεις του θεραπευόμενα;, άρέσκεται άνεπχισθήτως διαφθειρόμενον καί διαφθείρει έτι μ ά λ λον τούς ηθοποιούς. II όλεθρίχ αυτή ά λληλεπί- δρασις αποβαίνει έτι μείζων καί φοβερωτέρα, προκειμένου περί έλληνικού κοινού καί Ε λλή νω ν ηθοποιών, διότι έκείνου μέν ή πλειονοψηφία ίια τε- λεΐ έτι αίσθητικώς άπχιδχγώ γητος. ούτοι δέ δέν διακρίνονται, ώς προιΐπον ήδη, ούτε είνε δυνατόν^ νά διακρ νωνται έπί καλλιτεχνική μορφώσει, ή λεπτότητι αισθήματος καί φρονήματος ή καί στοι- χειώδει έργου αύτών. καν συνειδήσει τή ς σπουδαιότητος τού Διά τούς λόγου; λοιπόν τούτους άπαρχίτητο; βάσι; οϊαςδήποτε σκοπίμου καί σπουδαίας ένεργείας πρός άνόρθωσιν τή ς έθνική; ημών σκηνής είνε ή ιδρυσις μονίμου θεάτρου, έκ τών προτέρων έχοντος ή σφαλισμένη* τήν δαπάνην τής συντη- ρήσεως αύτού. Εννοείται. καί ούδόλως, υποθέτω, άπατώ- μαι, μαντεύων οποία σκέψις άσχολεΐ τήν στιγμήν ταύτην έκαστον υμών, ότι προς τούτο α π α ιτείται κυρίως και προ π ά ν τω ν... χρήμα. Α λλά το χρήμα τούτο, έρωτατε βεβαίως, πώς θέλει εύρεθή; Εις τήν έρώτησιν ταύτην ελπίζω, κύριοι, οτι δέν άναμένετε παρ έμ,ού τήν άπάντησιν. Έξομ.ολογούμαι ταπεινώς ότι ούδεμίαν άπολύτως έχω περί τήν λύσιν τοιούτων ζη τημ ά τω ν αρμοδιότητα. Υ π οθέτω όμως, οτι, εϊτε έξ ιδιω τικής γενναιοδωρίας, οποίας ευτυχώς τά παραδείγματα ούτε σπάνια ούτε πενιχρά είνε παρ' ήμϊν, εϊτε έκ μερίμνης κυβερνητικής, εϊτε καί έξ άνωτέρας έτι προνοίας, ή πραγματοποίησις τών οικονομικών όρων τού μεγάλου τούτου έθνικού έργου δέν είνε αδύνατος ούτε δυσχερής, 'ί πολαμβάνω δέ καθήκον μ.ου, δοθείσης τήν στιγμήν ταύτην τής ευκαιρίας, νά άποτείνω καί άπό τού βήματος τούτου τό ασθενές μου φώνημα προς τά γενναία τής 'Ελλάδος τέκνα, άτινα κενούσι καθ' έκαστην τό βαλάντιον αύτών εις τά θυλάκια τού έθνους, καί νά ϋπομνήσω αυτούς, ότι ούδείς, άπολύτως ούδείς, δύναται νά ύπάρξη έθνικώτερος, υψηλότερος καί εύγενέστερος σκοπός χρηματικού αφιερώματος τ ή ; συστάσεως έθνικού θέατρου έν Α θήναις. "Ας ένθυμ-ηθή έκαστος αύτών όποιαν άπε- κόμισεν άφατον ψυχικήν ηδονήν, έξερχόμενος δραματικής παραστάσεως, έκ τών τελείων έ - κείνων, άς μ,όνον έπί τών πρωτευόντων θεάτρων τής Εσπερίας δύναται τις ν άπολαύση άς άναλογισθή πόσον γλυκύ ήτο τό δάκρυ δι' ού ύγρανε τούς οφθαλμούς αύτού ή δραματική συγκίνησις, καί πόσον βαθεϊα καί άνεξίτηλος παρέμεινεν έν τή, καρδία αύτού ή ώραία έκείνη εντύπωσι; άληθώς καλλιτεχνικού θεαματος άς αναμνησθή, ότι ήμεϊς οί έν Ά θήναις, οί τοσούτον αφθόνως σιτιζόμενοι πάντα δυνατόν καί άδύνατον πλακούντα τού ξένου πολιτισμ,ού, πεινώμεν έτι τού αληθούς αύτού άρτου, διότι έγνωρίσαμεν μέν καί άν κρίνωσιν άξιώτερον τού κόπου καί τού χρήμ.ατος νά μ.ορφώτωσιν "Ελληνας μάλ,λον πολλούς ή σοφούς ολίγους, άν θέλωσι νά ταμιεύσωσιν ούχί τήν έφήμερον αύτών φήμην έν ταϊς στήλαις τών έφημ,ερίδων άλλά τήν μνήμ-ην καί τήν εύλογίαν αύτών έν τή καρδία τής 'Ε λλά δος, άς μή λησμονήσωσι τό έθνικόν θέατρον, όταν άποφασίσωσι καί πάλιν νά λύσωσι τό βαλάντιον αύτών. ("Ε π ετα ι τό τέλ ο ς.) Α γ γ κ δ ο ς Β λ ά χ ο ς. Π Ι Ο Α Λ ΕΞΙΒΡΟ ΧΟ Ν Αςήγημα. Τήν παρελθούσαν έβδομάδα εύρισκόμην παρά τώ φίλω μ.ου ζωγράφω άσχολουμένω ιδίως εις εικόνας μαχών. Έκαπνίζομεν συνδιαλεγόμενοι, ότε παρετήρησα ότι ώς έκ τής συνομιλίας μ.ας εΐχον λησμονήσει τήν ώραν. Χαϊρε, φίλε μου, τ ώ είπον εγειρόμενος. Περίμενε μίαν στιγμ-ήν, μοί άπήντησεν, έξέρχομ,αι μαζή σου. Κ α τ εκείνην τήν στιγμήν ήρχισε πίπτουσα Ρρ χή Δέν πέρνεις τήν όμ.βρέλλα σου : τόν ήοώτησα βλέπων αύτον έτοιμον ν αναχώρηση. Μοί ε νευσεν άποφατικώς, έφόρεσεν ένα κηρωτόν επενδυτήν καί έξήλθομ.εν. Τ ώ προσέφερα τόν βρκχίονά μ.ου καί το ή μ ι- συ τού άλεξιβρόχου μ.ου, άλλ* ήρνήθη, προτιμών νά βαδιζη παρ έμοί καί νά βρέχηται. Επειδή έξεπλησσόμην διά τήν επιμονήν του, καί προςεπάθουν νά τόν προφυλάξω άπό τήν βροχήν, Ό χ ι, όχι, μοί είπε στεναζων, τό άλεξί- βροχον μού Ιπροξένησε μέγα κακόν. Έ γ ώ έγέλασα. Γ ελ ά ς ; είπε σχεδόν όργίλω:. Ν α ι, γελώ μή δυνάμενος νά εννοήσω τί κακόν δύναται νά προξενήση αβλαβές καί ώψέλιμ,ον άντικείυ.ενον, τό όποιον μ.άς προφυλάσσει άπό τήν βροχήν, καί τό όποιον τώρα βρέχει σέ. "Ας μέ βρέχ,η, ευχαριστούμαι δγ αύτό. "Οσον δ άφορα τό κακόν τό όποιον μού έπροξέ- νησεν, άκουσον καί θά κείνης καί σύ ό ίδιος. "Ε λ α πλησιέστερα, άλ,λέως θά χάσω τό ήμισυ τών λόγων σου. Ένδίδων εις τήν παρατήρησιν ταύτην μέ ενλαβεν έκ τού βραχίονος, έξηκόντισε κα τά τού άλεξιβρόχου τελευταϊον βλέμμα μίσους καί έξ- ηκολούθησεκαί έγεύθημεν le J o u r e t la N u it καί τήν Πρό τινων άκόμη ήμερων είχον ώς γείτονα Jo lie P a rfu m e u s e καί τόν B o c c a c e, άγνοού- νεάνιδα κατοικούσαν μ ετά τών γονέων τ η ς απέναντι μεν δέ καί άκούομ,εν μ,όνον ώς μυθεύματα έκ χρόνων τή ς οικίας μου. Τήν εϋρισκον ώραίαν. Δέν παλαιών τήν Μ α ρ ία ν Σ το υ ά ρ η /ν, καί ζο'νς ήτο έκτακτος καλλονή ούτε μέ τήν θεάν Αρ- Opuziovç καί rù c Σ α δ ίν α ς, καί παν ό,τι άλλο τεμιν ώμοίαζεν, ούτε ήτο δ έκα τη μούσα- ήτον καταλέγει μεταξύ τών άοιστουργημ.άτων αύτής όμως αξιέραστος, νεω τάτη, ύγιεστάτη, νοημοη ύγιής ξένη φιλολογία. "Ας ένθυμηθώσι τα ύτα, νεστάτη, γυνή τέλος έξ έκεινων αί όποϊαι καθί-

4 40 ΕΣΤΙΑ ΕΣΤΙΑ 41 στανται καλχί σύζυγοι καί κχλα ί μητέρες. Διά μ.αγνητικής έλςε&>ς οσάκις ό εις έξ ημών έπλη- σίχζεν εις το παράθυρον έπέσυρε πάντοτε τον άλλον. Έ κ τού μέρους τούτου άν-ηλλάσσομεν βλέμματα έν τώ κρύπτω καί οΰδέν περιπλέον. Καθώς είξεύρεις, οταν τις αγαπά, είναι αδέξιος. Λοιπόν, ή γα π ά σ θ ε; Εϊμ.αι περί τούτου βέβαιος. Εσπέραν τινά> προ δύο περίπου μηνών, έ'βρεχε καί έβάδιζον κρατών άλεξίβροχον. Μ ετ ολίγον ή βροχή έγ έ- νετο όχγδαίχ καί ήναγκάσθην νά καταφύγω ύπό μίαν αυλόθυραν. Α λλά μόλις σταθείς ύπ αύτην τί β λέπ ω ; την γειτόνισσάν μου περιμένουσαν νά πέραση ή βροχή. Φαντάσου την ε κπληξιν καί την χαοάν μου. Ε κείνη έξέφρασε μ.ετά χάριτος την ευαρέσκειάν της δι' χυτόν τον κακόν καιρόν, ο όποιος τήν ήνάγκαζε ν άργοπορήση, διότι ήτο σχεδόν ή δεκά τη ι ύρα. Κ α τ εκείνην τήν στιγμήν ή βροχή ώλιγόστευσε. Τήν παρεκάλεσα νά ίεχ θ ή τό άλεςίβροχον καί τόν βραχίονα μου, καί τ ή έπρότεινα νά την οδηγήσω εις τήν οικίαν της. Φαντάσου τόν Παύλον καί τήν Βιργινίαν. Κ α θ' οδόν μοί εξήγησε δ ια τί εύρίσκετο μ.όνη καί κα τά τοιαύτην ώραν. Ό πατήρ της τήν είχεν όδηγή- σει παρά τινι ασθενεί θεία της διά νά δειπνήση, άλλ οταν Ιπρόκειτο ν αναχώρηση, ουρείς εύρέθη εκεί νά τήν συνοδεύση οϋτε ή υπηρέτρια ούτε δύο συγγενείς εις τούς όποιους έβασίζετο. άπεφάσισε νά έπιστρέψη μόνη. Τότε ΙΙύχαρίστουν τήν τύχην μου. Τό σκότος καί ή έρημία τής όδού μ.οί έδωκεν ολίγον θάρρος καί τ ή ώμολόγησα ότι τήν ήγάπων καί ότι έπεθύμ.ουν νά την νυμφευθώ. Δ ι άγνής άπαντήσεως ές εκείνων, αί όποϊαι οΰτε ναι λέγουσιν οϋτε όχι, καί τών όποιων το μυστικόν κατέχουσι γυναίκες τινες, μοί έ δωκε νά εννοήσω ότι ή καρδία της συνεννοείτο μ ετά τή ς ίδικής μου. Έ ν ω συνδιε- λεγόμεθα, έθαύμαζον τήν ειλικρίνειαν καί τήν αγνότητα τής νέας. Έφθασαμεν, καί τήν ά π ε- j χαιρέτισα κατενθουσιασμένος, άλλα τότε μόνον παρετήρησα οτ: είχον λησμονήσει τό ούσιωδέστερον δ η λα δή τήν ε ξεύρεσιν καταλλήλου μ έ σου διά νά παρουσιασθώ εις τήν οικίαν. Έ ν τούτοις έμαθον τό όνομά της είςευρα ότι ώνομά ζετο Ευγενία. Τήν επιούσαν οταν έπανήλθομεν ε ις τό παράθυρου ύπήρχέ τι πλειότερον εις τά βλέμματά μ α ς, ά λλ ονδεμίαν εϊχομεν κάμει πρόοδον ώς πρός τόν σκοπόν τών ελπίδων μας. Έ ζή τουν τινά όπως μέ παρουσίαση παρά τή οικογένεια ά λ λ ούδένα εΰρον, καί ήναγκασθην νά περιμείνω. Ο υτω παρήλθεν αρκετός καιρός. Ημέραν τινά καθ ήν περιεπάτουν κρατών κ α τά τό σύνηθες αυτήν τήν μηχανήν, ή όποία προφυλάσσει τό πρόσωπον, άλλά βρέχει τήν όά- χιν καί τούς πόδας, παρετήρησα βαδίζουσαν I ολίγα β ήματα πρό έμοϋ μικράν κυρίαν, φιλα- ρέσκως ένδεδυμένην, ήτις έφαίνετο φοβουμ.ένη μ.ή βρεζη τά ένδύματά της. Έ κ φιλανθρωπίας, έκ φιλοφροσύνης, ε ξ εΰγενείας, όπως αγαπάς, έπροχώρησα πρός αυτήν καί τή προσέφερα τό ά- λεςίβροχόν μου. Ή γυνή, μελαγχροινή, ευτραφής, καί ώραία ακόμη, καίτοί ηλικιωμένη, έ δ έ - χθη τήν προσφοράν μου, μ ετά δέ όλιγόστιγμον συνδιάλεςιν ηύχαρίστησα καί πάλιν τήν τύχ ην.. Τ ό άλεξίβροχον... Τήν τύχην, έπανέλαβεν ό ζωγράφος, διότι ή μικρά εκείνη γυνή ή τ ο... μάντευσε ποια; Ή μητέρα τή ς γειτόνισσάς σου. Ακριβώς. Ή πρώτη έντύπωσίς μου ύ - I πήρξεν ευνοϊκή, έτόλμησα καί τή έξωμ-ολογήθηκα τον έρω τά μ,ου. Ή σύντροφός μ.θυ μοί ε ι- πεν οτι μέ είχε παρατηρήσει, είχε σχημ.ατίσει περί έμ.ού τήν καλλιτέραν ιδέαν, παρετήρησε τά βλέμματά μ.ου έκ τού παραθύρου, άλλά μ.οί ώμο- λόγησεν ότι τά έςέλαβεν ώς απευθυνόμενα πρός αυτήν. Τέλος γελώ σα έφέρετο πρός με ώς πρός μέλλοντα γαμβρόν, καί μ έβαυκάλιζε μέ χρυσά; ελπίδας, οταν αίφνης, κρυπτόμενοι ούτως ύπό τό άλεξίβροχον, ήκούσαμ.εν εις δύό βημάτων άπό- στασιν άφ ημών τάς λέξεις τα ύτας ά παγγελ- θείσας διά βρον τοίδους φωνής Ω ραία! έξαίρετα! μή στενοχωρείσθε!... Ανύψωσα τό άλεξίβροχον μας καί είδον ίσ τά - μενον ένώπιόν μας μέ τούς βραχίονας έσταυρω- μ.ένους καί φράσσοντα πρός ημάς τόν δρόμον πελώριον άνδρα, παρασημ-οφόρον, έβδομήκοντα περίπου ετών καί παράστημα εχοντα στρατιωτικόν. Ό σύζυγός μ ο υ! είπεν ή μικρά γυνή. Κύριε, μοί είπεν δ κολοσσός, είμαι πρώην συνταγματάρχης τών δραγόνων καί σου ζητώ ίκανοποίησιν- μολονότι δέ βρέχει, θά εύ ρωμεν καμμ.ίαν γωνίαν διά νά κτυπηθώμεν. Μ ά την αλήθειαν, συνταγματάρχα, άπήν- τη σ α, άν ή επιθυμία μ.ου τού νά προφυλάξω τήν κυρίαν άπό τήν βροχήν είνε προσβολή απαιτούσα, α ίμα, είμαι εις τά ς διαταγάς σας. Πολύ κα λά, είπεν ό γέρων στρατιωτικός λαμβάνων τήν χείρά μου καί θλίβων αυτήν τόσον δυνατά, ά στε παρ ολίγον νά τήν συντρίψη. Είςεύρεις περί τίνος πρόκειτα ι; είπεν ή σύντροφός μ.ου. Κ α λά! καλά! έτονθόρυσεν ό γέρων. Λοιπόν, έξηκολούθησεν ή σύζυγος, ό κύριος μέ άπήντησε, μ έπροφύλαξεν άπό τήν βροχήν, καί μου έζήτει τήν χεΐρα της Ε ύ γ ε- νίας μας. Τ ότε έπρεπε, νέε, νά τό είττής αϋτό. Α λ λά πώς νά σου όμιλήση : προσέθηκεν ή σύντροφός μου. "Ε χω τόν λόγον σου, κύριε, οτι όλα αυτά 1 είνε αληθινά; 2 4 ς ορκίζομαι, συνταγματάρχα, οτι είνε ή μόνη α λήθεια! Φαίνεται ότι δ πατήρ μέ ηύρε τή ς άρεσκείας -ον, διότι έπανέλαβεν έξακολουθών νά μού συντριβή τους δακτύλους. Σ ε πιστεύω είσαι καλός νέος καί σέ θεωρώ ώς άνθρωπον τίμεον. "Ας ίδ ω μ εν ποιος είσαι; τί κάμνεις; - Είμεθα γείτονες, συνταγματάρχα μου. "Αν δέ λάβητε τόν κόπον ν άναβήτε, θά μού κάμετε τήν τιμήν νά έπισκεφθήτε τό έργαστή- ριόν μου. Τ ί εργαστήριον ; Τής ζωγραφικής. Ά! είσαι ζωγράφος : Ναι, ζωγράφος μαχών. Μαχών! Μά τόν διάβολον, φίλε μου, είπε συντριβών δυνατά τήν χείρά μου, χαίρω, τή άληθεία, διότι σάς έγνώρισα! Άνεβημεν. Ό συνταγματάρχης, ίδών τά ς εικόνας μου αί όποϊαι τώ ύπενθυμιζον αρχαίας μ ά - χας, εστη, θωπεύων τά πάντα διά τού βλέμμ α το:. ΙΙνώρθωσε τό ύψηλον αυτού ανάστημα, δάκρυ δ άνέβλυσεν άπό τών οφθαλμών του. Αίφνης ώσεί μαγνητισθείς διηυθύνθη εί; μ.ίαν εικόνα, τήν όποιαν τό τε είργαζόμην ητο ή μάχη τής Μόσχας. Τήν παρετήρησεν ένοουσιιυδώς έπι τινας στιγμάς είτα δ ' άνέκραξεν Επειτα προσβάλλεται τό τετράγωνον καί κατά μέτωπον καί διαλύεται, γίνεται σκόνι! Ή μ ην έκ εϊ... ιδού καί οί δραγόνοι!... Έ σ τ η είσέτι στιγμάς τινας έμπροσθεν τή ς εικόνας είτα δέ στραφείς πρός με Έ χ ω, είπε, πολύν καιρόν νά ευχαριστηθώ τόσον πολύ όσον σήμερον. Είσαι ό άνθρωπός μου ή θυγάτηρ μου είνε ίδική σου καθώς καί έγώ. Τήν φοράν ταύτην μ. ένηγκαλίσθη, καί άνευ τής κραυγής τήν όποιαν έξέβαλον άδιστάκτω ς θά μ επνιγε. Τώρα, έπανέλαβεν, άς όμιλ-ήσωμεν καί διά τήν ύπόθεσίν μ.ας. Δίδω εις τήν Ευγενίαν προίκα σαράντα χιλιάδες φράγκα, καί φυλάττω διπλάσια διά νά τά έ χ η αργότερα. Είσαι ευχαριστημένος ; " Ω! συνταγματάρχα μου! είπον περιχαρή;. Α λ λ ά, προσέθηκα, αφήσατε με νά σάς είπ ώ... Τήν θέσιν σου ;... Κερδίζεις τά πρός το ζή ν ; Περίπου έξ -χιλιάδες φράγκα κα τ έτος. Δ ιά βολε! τότε θά είσαι πλουσιώτερος άπό ή -άς Έ ξ καί δύο κάμνουν οκτώ. «ύά έχετε εισόδημα όκτώ χιλιάδων φράγκων. Εις ημάς δέ. μέ τήν σύνταξίν μ α ς, προσέθηκεν αποτεινόμενος πρός τήν σύζυγόν του, θά μάς μείνουν άκομη περίπου έπτά χιλιάδες. Είναι περισσότερα άφ' όσα μάς χρειάζονται, δέν είν έτσι, κυρία; Ηά είμεθα όλοι ευτυχείς ώς θεοί. IIθέλησε νά μ έναγκαλισθή έκ νέου. ά λ λ άπέφυγον τόν έναγκαλισμ-όν, καί τώ ε'τεινα και τας δύο χείρας. Είμεθα σύμφωνοι, είπε σείων με. Β έβαια ή Ευγενία δέν θά έναντιοιθή. Ό σον όμ.ως άφορα τήν εικόνα σου, έξηκολούθησε στρεφόμενος διά τελευταίαν φοράν πρός τήν εικόνα, είνε αληθινόν αριστούργημα, ά λ λ ά... Τ ί λοιπόν ; Δέν κάμνεις τούς Ί ώσσους σου αρκετά άσχήμους... Από -.ή ; στιγμής εκείνης είχον έλευθέραν την είσοδον εί; τήν οικίαν, σχετιζόμενος <)ε μετά τών γειτόνων μ,ου τους έξετίμων καθ έκάστην περισσότερον. Ό γέρων στρατιω τικό; ήτο άνθρωπος εξαίρετος. Ί Ι σύζυγός του παρά τήν φιλαρίσκειχν αύτής, ήτο καλή καί ευχάριστος. τήν εργασίαν μου, έπανελάμβανε πά,ντοτε Λαμ.πρά, θαυμάσια! νομίζει τις ότι τά πρόσωπα εινε ζω ν τα ν ά! άλλά δεν κάμνεις τούς Ρώσσους σου αρκετά άσχημους. Ό π ω ς τόν ευχαριστήσω ήφάνισα τους δ υ σ τυχείς Ί ώσσους- δέν τους είχον ωραίους, ήδη δέ τούς έ καμνόν δυσειδείς, φρικτά δυσειδείς, εις τρόπον ώ στε κατέστρεψα τήν εικόνα μ.ου. Α λλ αδιάφορο / εύρισκόμην εις τόν τρίτον ουρανόν, καθ έκάστην δέ έπλησίαζα εί; τήν γην τής ε π α γ γ ελ ία ς...,,,.. Ά λ λ ά, φ ίλτασε μου, ειπον προς τον ',ω - γράφον, ολη αύτή ή ιστορία δέν μού φαίνεται δυσάρεστος, έως έδώ δέ εύρίσκω ότι το αλεςίβροχον υπήρξε διά σε είδος προστάτου αγγέλου. εργον νά γείνη ό γάμος μου τό προσεχές σάββατον. Κ αί τήν πέμ.πτην αύτην ε"βρεχεν, έγώ δε εκαλυπτόμ/ην πάντοτε μέ αΰτό τό κχτηραμ.ένον εργαλείο /, τό οποίον μοί έ'γεινε τόσον προσφιλές. Είχον κάμει τελ ευ τα ία ; τινάς άγοράς, καί εβ α - διζον βεβρεγμένος έςωθεν ά λ λ έσωτερικώς ευτυχ ή ς, όταν αϊσθχνωμ.αι μίαν χεϊρα στηριζομενην ελαφρώς έπί τού βραχίονός μ.ου. Ταύτοχρόνως γλυκεία φωνή μοί έλεγε Κύριε, κύριε, σάς π α ρακαλώ... Παρετήρησα τήν σύντροφόν μου. Ή το ώραιο- τά τη νεάνις, ά λλ έ ; έκεινων αί όποϊαι εκήρυ- ξαν διχζύγιον μ.έ τήν αρετήν.

5 Κύριε, εξακολούθησε προσκολλωμένη είς τον βραχίονά ου καί πηδώσα παρ έμοι, κύριε, είσθε εύγενής, φαίνεσθε 5τι εΐσθε εύγενή ς... λαμβάνετε ύπό την προστασίαν σας το ύποκεί- μενόν μου καί την τ ο α.ι έ τ τ α τ μου ;... την έφόρεσα σήμερον δια πρώτην φοράν... Α λ λ ά, τ έ λος, αδιαφορώ διά την τ ο α.ιέτ τ α γ μου, θά έχω Τον μέλλοντα πενθερόν σου; Ό χ ι /.όνον αυτόν, ά λλά καί τούς τρεις, Ε Σ Τ ΙΑ τον συνταγματάρχην, την σύζυγόν του καί την Ευγενίαν ερχομένους πρός τό μέρος μου ώ ; νά έξεφύτρωσαν από την γην. Έ τίν α ξα τον βραχίονά μου όπως α π αλλαγώ τή ς συντρόφου μου, ά λλ εκείνη ο/ι τόσον έκ τού φόβου τή ς βροχής όσον έκ διαβολικής κακεντρεχείας έκρεμάσθη καί πε- ριεπλέχθη τοσοϋτον ίσχυρώς περί τον βραχίονά μου, ά στε ήναγκάσθην νά σταμα τήσω μ η χανών. Έ ν τούτω τώ μεταξύ ή οικογένεια έ- πλησίαζε, μέ άνεγνώρισεν, έποίησεν έν κίνημα, έστη πρός στιγμήν, καί έξηκολούθησε βαδίζουσα πρός συνάντησίν μου. Τ ότε ένώ διέβαινον π λη σίον μου ό συνταγματάρχης κναστείλας τούς ώ - μους μέ παρετήρησεν από κεφαλής μέχρι ποδών, ή σύζυγός του μοί άπηύθυνε περιφρονητικώτατον μορφασμόν, ή δέ Ευγενία ήρυθρίασε καί έκυψε πρός την μητέρα της. Ε ίτ χ άπεμχκρύνθησαν καί οί τρεις, χωρίς νά στραφώσιν. Έ σ τ η ν ώσεί άπολιθωθείς. Είξεύρεις τί μού έκ α μ ες; είπον πρός τήν νέαν. Σου έκαμα λοιπον τίπ ο τε; Κατέστρεψες τόν γάμον μου. Κ αί παρχπονεΐσαι δι αύτό, α χ ά ρ ισ τε! Προσεπάθησα καί πάλιν νά α παλλαγώ. Οσον δ ι αύτό, όχι! εΐπεν ή σύντροφός μου κρατούσα με σφιγκτά είσαι άλεξίβρο/όν μου καί είς την ζωήν καί είς τόν θάνατον. Έ κ λ εισ α όρμητικώς τό κατηραμένον έργαλεΐον, τό συνέτριψα έπί των γονάτων μου καί τό έξεσφενδόνησα είς τό μέσον τή ς οδού ή βροχή έπιπτε ^αγδαία. Έ γ ώ σέ σώζω καί σύ μέ πνίγεις! άνέκοαξεν ό δαίμων μου καταλείπω /με κα ίκα γχά ζω ν. Καί άπεμακρύνθη τα χέω ς. Έ τ ρ ε ξ α παρά τώ συνταγματάρχη, ά λλ ή Ούρα τή ς οικίας του ήτο κλειστή. Έ μ ειν α είς τόν οικόν μου έλπίζων ότι θά ήρχετο νά μού ζη τή σ η εξηγήσεις. Έ π ί τ ή έλπίδι τα ύτη ήρχισα νά μ ε γεθύνω ε"τι μάλλον τό στόμα καί τήν ρ.ύτην τών κοζάκων μου, ά λλ ούδείς ήλθε. Δέν είδον πλέον ψυχήν ζώσαν ούτε έξω ούτε είς τ ά παράθυρα. Μ ετώκησαν ένζάγνοία μου χωρίς ν άφήσουν την διεύθυνσίν των. Ή Εύγενία, b πατήρ τη ς, ή όμως την εύχαρίστησιν νά περιπατήσω ολίγον μήτηο τη ς, ήσαν πεπεισμένοι ότι ή γυνή εκείνη μ α ζή σας. ήτο ερωμένη μου, καί ότι μέ κατέλαβαν έξ α Δεν έδυνάμην ν απωθήσω αύτην την γυναίκα προόπτου... Καί πώς ν αποδείξω πρός αύτούς καί νά την άφήσω έκτεθειμένην είς την βροχήν καί τόν άνεμο /. Έξηκολουθούμεν συμβαδίζοντες τό εν α ν τίο ν ;... Εννοείς, τώρα ; είπεν ό ζωγράφος, απομακρυνόμενος εκείνη έκελάδει, μυκτήριζε τά πάντα, έγώ δέ άπό τό άλεξίβροχόν μου καί εκτιθέμενος δέν ήδυνάμην νά μή μειδιάσω άκούων τά ς ευφυολογίας μ ετά πίκρας χαράς είς τήν βροχήν. τ η ς... IΙλή ν, φ ευ! ένω έκάμπτομεν ί κίαν όδόν, παρατηρώ είς άπόστασιν δέκα β η - ( Έ χ του γαλλικού. ) μάτων άπ ίυ.ού π ο ιο ν :... μάντευσε... Η ΓΓΙΕΙΝ Η ΤΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν Π Ρ Ω Τ Ο Ν Ό υγιής είνε σχεδόν ώραγος. Ή καλλονή είνε μέγα και ώραϊον πράγμα. Ολίγα περί τής μεταφυσικής τής αισθητικής. Κάθοδο; είς ταπεινότερου έδαφος. Πάσα ηλικία ίχ ει τήν ιδίαν αυτής καλλονήν. Ο ί κλάδοι του φοίνικο; καί αί πεϋκαι. "Ε καστος ας μέν^ είς ην έτάχθη θέσιν. Ε pure Ια c iv iltii ric h h d e ch e il b e lle s i cou giu nga col vero. Καί όμως ό πολιτισμός άπαιτεγ, όπως τό ώραϊον συνδυάζηται μετά του άληθοϋς. ( «i o b e iu. ) Ι.α beauté m e fait du bien en é ta n t b elle. 'I I καλλονή με εΰεργετεγ περικαλλής ούσα. (V ic to r Hugo.) Ό σ τ ις είνε ύγιής, ούτος διέτρεξεν ή δ η περισσότερον τού ήμίσεος τού δρόμου, τού φέροντος πρός τήν καλλονήν. Πάσαι δέ αί ύγιειναί συμβουλαί, αί διδάσκουσας τό ύγιεινώς τρώγειν, τό ύγιεινώς ο ικεϊν καί τό ύγιεινώς ένδύεσθαι συντελούσι καί πρός τήν άπόκτησιν τή ς καλλονής. Παν πλάσμα έξελθόν υγιές άπό τών χειρών τή ς φύσεως είνε ώραϊον, καί εντός αυτού μειδιά ή ζω ή. ΓΙάσα δ ' άντίθεσις, πάσα βλά βη, παν κακόν τό όποιον επιβάλλει τόν πόνον ή προσβάλλει τό πλά σμα τούτο, καθιστά αύτό άσχημον. Διό ή άσχημία είνε πάντοτε άρρωστία ή τερατω δία, είνε πάντοτε άποπλάνησις πράγματος έξερχομένου τού ίδιου αύτού κύκλου, ήτοι τού φυσικού αύτού τύπου. Πάν πλάσμα δέ αισθάνεται I τήν άκοσμίαν τή ς άσχημίας, καί δ ι όλων τών προσπαθειών, έναγωνίως, ά κα τα σχέτω ς τείνει είς τό νά έπανέλθη είς τον κύκλον τή ς ιδίας έαυτού καλλονής. 1 Ιάν τό μετέχον ζω ής επιζητεί τό ώραϊον, 6 δέ άνθρωπος καί επ ιζη τεί καί δημιουργεί αύτό. Είς τήν μυστηριώδη εκείνην κίνησιν τήν κνυό/ούσαν πρός τό βέλτιον όλα 'τ ά δημιουργήματα τό ά σχημον επ ιζητεί τό ώραϊον καί γίνεται όλιγώτε- ρον άσ/ημον, τό δέ ώραϊον επ ιζητεί πάλιν τό ώραϊον καί πολλαπλασιάζει αύτό, ένω ΕΣΤΙ A 43 τό καθ' έαυτό τερατώ δες αποθνήσκει, διότι είνε κ α τα δ ε- δικασμένον τάχιον ή βράδιον είς τήν στείρωσιν. Είς τόν γιγάντειον όρίζοντα τού σύμπαντος οί παρκβλώπες, οί ανάπηροι, οί δύσμορφοι άποτελοΰσιν ώσεί μικράν κηλίδα έπί τού προσώπου ώραίας γυναικός, ώσεί σ τίγμ α τα έπί τού δίσκου τού ήλιου. Ά λ λ όπως οί πλανήται καί οί ήλιοι τού ήμετέρου ουρανού τείνουσι πρός ένα ήλιον «γαλήτερον, τόν όποιον ούδείς ποτε είδε, τοιουτοτρόπως οί χόρτοι καί τ ά δένδρα, τά έντομα καί οί άνθρωποι, ολόκληρος ό όμιλος τή ς ζώ ση; φύσεως, τείνουσι διά μέσου τή ς άλύσεως μυριάδων γενεών νά μεταδώσωσιν όμ,ού μ ετά τού έρωτος καί την λατρείαν τού ώρκίου. Κ αί τό ώραϊον είνε ό άγνωστος Θεός, πρός τόν όποιον διευθύνονται αί διάνοιαι καί αί καρδίαι, ή δ ύ - ναμις καί ή σκέψις όλων τών ανθρώπων, όσοι γεννώνται έπί τού ήμετέρου πλανήτου. Ή φύσις έποίησε τόν άνθρωπον άκατέργαστον καί βρωμερόν. Ο πολιτισμός, όστις είνε ή τέχνη τού ώραίου, παρήγαγε τήν Άφροδίτην τή ς Μ ή λου καί τόν Απόλλωνα τού B e lv e d e r e *. Αί άνάγκαι τού τρώγειν, τού πίνειν, τού κοι- μάσθαι, τα χέω ς ικανοποιούνται, ούτε προς π λή - ρωσιν αύτών ήθελεν είναι απολύτως χρήσιμος ή ατμάμαξα καί ό τηλέγραφος. Ά λ λ ά πρός κα τά κτησα τού ώραίου, τού όποιου συλλκμβάνομεν τήν έννοιαν καί τό όποιον ποθούμεν, δέν έξαρ- κούσιν δλαι μας αί έπιστήμαι καί ολαι μας αί τέχναι. Διότι ύπεράνω τού θόλου τού Ά γιου Π έ τρου καί ύπεράνω τής είκόνος τή ς Μεταμορφώσεως τού Ραφαήλου, ύπεράνω τού Π α ρ α δ είσ ο υ τού Δάντου καί τής Π έμ π τη ς Μ αίου τού Μαντζόνη, ύπεράνω όλων τών καλλονών τούτων, διορώμεν, ρεμβάζομε / καί ποθούμεν καλλονάς τελειοτέρας. Ή δίψα τού ώραίου ουδέποτε παρηγορεΐται. Τό ώραϊον είνε ό άγνωστος ήλιος πρός τόν όποιον βαδίζει όλόκληρος ή αναρίθμητος πληθύς τών δημιουργημάτων. Κ αί αύτκί αί κατακτήσεις τού αληθούς καί τού αγαθού δέν γίνονται προσφιλείς, εί μη μόνον όταν ελαβον τό βάπτισμα τού ώραίου. Καί αύταί αί μέγισται τών αισθήσεων ήδοναί δέν ποιούσι τόν άνθρωπον ευτυχή, εί μή μόνον όταν συνδυάζωνται μ ετά τού παράγοντος καί δημιουργούντος ώραίου, τού μεταμορφούντος τό δίπουν ζώον είς άνθρωπον σκεπτόμενον καί έλπίζοντα. Εκαστον ον, έν άγνοια του, τείνει πρός τό ωρχΐον. Κ αί πάν ώραϊον άντικείμενον είνε ό Βενιαμίν τής φύσεως, ή τις προστατεύει αύτό, υπερασπίζεται αύτό, καί είς τούς αγώνας τής * Αριστοτέχνημα τής ελληνικής γλυπτικής έν τω μουσείω τοϋ Βατικανού εν 'Ρώμ-ρ. ΤΟΜΟΣ Ι θ '. I ζω ής κατορθοϊ όπως τούτο έπιζή τών άδυνάτων καί δύσμορφων δημιουργημάτων. Κ αί είς αύτον τόν κόσμον τών βοτάνων καί τών ζώων ό Π ά - ρις προσφέρει πάντοτε τό μήλον είς τό ώραιότατον πλάσμα. Τ α ύ τα πάντα άποτελούσιν συνειδητόν ούτως είπεϊν λατρείαν, τήν όποιαν τ ά όντα προσφέρουσιν είς τόν άγνωστον Θεόν. Ά λ λ ό άνθρωπος είνε όχι μόνον ό υιός τής φύσεως, άλλά καί ό έν έπιγνώσει διερμηνεύς αυτής. Πρωτεύων μεταξύ τών ιερέων τού ό/ραίου, ό άνθρωπος έπ ιζητή αύτό απανταχού, είς τά ενγ - κα τα τής γής καί είς τούς ούρανούς, είς τόν κόσμον τή ς έπιστήμης καί τής τέχνης, είς τόν κόσμον τώ ν αισθημάτων καί τών σκέψεων, είς τον κόσμον τών χρωμάτων καί τής άρμονίας, παντού οπού άν άνεγείρηται βωμός είς τήν λατρείαν τού ώραίου. Φθάνει δέ ό άνθρωπο; μέχρι τού σημείου νά εύρίσκη τούς κανόνας τού ώραίου έξομοιαύμε- νος πρός τόν δημιουργόν. Κ αί καθήκον είνε παντός ανθρώπου όχι μόνον νά έπ ιζη τή τό ώραϊον έκτος έαυτού, άλλά καί το ποιεϊν έαυτόν όσον ένεστιν ώραϊον. Ε ίς την ά κα τά - σχετον ανάγκην τή ς φύσεως τεινούσης πρός το βέλτιον, ό άνθρωπος πρέπει νά προσθέτη καί τήν ίσχυροτάτην βοήθειαν τής διανοίας του καί τή ς πείρας του. Ούτος πρέπει νά γνωρίζη τον ίδιον έαυτού τύπον, καί νά προσπαθήνά πλησιάζη τόν τύπον τούτον οσον τό δυνατόν πρός τον αιώνιον τύπον τή ς καλλονής. Πας άνθρωπος γεννηθείς ύπό τόν ήλιον έχει τόν ίδιον έαυτού τύπον τής καλλονής, διάφορον εκείνου όλων τών άλλων ανθρώπων. Ά λ λ ά το ιδανικόν τού τύπου τούτου είνε πάντοτε κνώτερον ημώ ν, κεΐται πάντοτε ύπεράνω τών ήμετέρων γειρών. Ανάγκη δέ νά τηρώμεν τον ίδιον ήμών τύπον καί νά πλησιάζωμεν αύτόν πάντοτε προς τό ιδανικόν αύτού. Ή τελευτα ία πνοή τή ς ζω ής ήμών πρέπει νά ήνε είς τελευταίος πόθος πρός τι ώραιότερον ήμών, πρός ένα κόσμον καλήτερον τού ήμετέρου. Πας άνθρωπος κα τέχει ακτίνα τή ς ανθρώπινης καλλονής. Ούδείς δέ τά ς κα τέχει άπάσας. Έ ξ α ι- ρουμένων ολίγων ατυχών δύσμορφων, καί δή άρ^ώστων, ούδείς άνθρωπος είνε απολύτως άσχη- μος. 'Έ καστος δ έχει σπινθήρά τινα πρός ον άν- I ταποκρίνεται άλλο πλά σμα, σπινθήρα συμπάθειας, όπως δύο πυγολαμπίδες πτερυγίζουσαι I είς τά σκότη θερινής νυκτός άνταλλάσσουσιν έρωτικάς εκδηλώσεις διά τών φωτεινών αύτών άκτίνων. Γυνή τις έχει τήν χάριν, άλλά μειονεκτεϊ κ α τά τό μειδίαμα τών χειλέων. Ά νήρ τις εινε Α πόλλων, ά λλ όχι 'Η ρακλής. Είνε Ζεύς, ά λ λ όχι Έ ρ ω ς. Έ κ α σ το ς δέ πρέπει νά κκλλιεργή 6

6 Ε Σ Τ ΙΑ ΕΣ ΤΙΑ 45 την ιδίαν έαυτού καλλονήν, την τών. ιδίων εαυτού τέκνων, την τών προσφιλών εις αύτόν προσώπων. II θεραπεία αν τη τ ή ; καλλονής δέν είνε ούτε ελληνική τρυφηλότη;, ούτε ανατολική φιληδο- νία, ά λλ υποταγή εις τούς χγιωτάτους τ ή ; φύσεω ; νόμους. Κ αί αυτός ύ Θ εό ; α π έτα λε τού ναού του; δύσμορφους, ούτε ανέχεται ιερείς αναπήρου;. Μ η άςιούτε επομένως να εχ η τε επιείκειαν άνωτέραν τ ή ; τού θεού. Α γ α π ά τε το ώραΐον, τό όποιον είνε μία τών I μεγίστων δυνάμεων τού κόσμου, καί το όποιον ό Ζ η τείτε πρό πάντων τήν καλλονήν όπου αύτη Π λάτων, ό ε'ν σοφοί; σοφός, έθετεν εύθυ; μ ετά εύρίσκεται, καί λάβετε ύπ' όψει, ότι έκφέρων τήν υγείαν, ότε άπηρίθμει τα μέγιστα μετα ξύ τήν παραγγελίαν τκύτην ούδαμώς κρύπτομαι τών ανθρωπίνων αγαθών. Εύθύ; μ ετά τήν υγείαν όπισθεν ένό; λογοπαιγνίου ή ένό; λογογρίφου. κ α ί... πρό τού πλούτου. Μή προσλαμβάνετε ποτέ δανείους ψευδείς καλλονάς, διότι τό ψεύδος δέν δύναται να ήνε ώραΐον, καί ένθυμήθητε, ότι ή έν έπιγνώσει λατρεία τού αγνώστου τούτου Θεού είνε ε ργον αγωγής καί ηθικής. <) ώραΐο; μεταδίδει περί εαυτόν πολλήν χαράν. Το ώραΐον πλάσμα βαβίζει πάντοτε περιβαλλόμενου υπό άκτινοβόλου α ϊγ λ η ;, ή τ ι; παρηγορεΐ του; προσβλέποντας εις αυτό οφθαλμούς, καί έμ.πνέει άγάπην εις π ά ντα ; τους έχοντας τήν τύχην ν άναπνεωσιν έντό; τού αυτού κύκλου. Έ λεύσετα ί ποτέ ήμερα, καθ ήν ή επιστήμη θα διδαςη τό δημιουργεϊν ανθρώπου; ώοαίους, όπως ή τέχνη διδάσκει τό κατεργάζεσθαι αγάλμ α τα τουλάχιστον σύμμετρα. Ά λ λ ' από τούδε ή υγιεινή προφυλάττει άπό πολλών τερατωδών εκτροπών, άπό πολλών ασχημιών, διδάσκει δε να μεταδίδω μεν εις ή μάς αυτού; καί εις τά τέκνα ημών τό προσφιλές τ ή ; υγεία; χρώμα, τό όποιον είνε ή δ η α λη θή; καλλονή. Περί τού εσωτερικού ικριώματος έφ ού στηρίζεται ό άνθρωπος, περί τή ς αρχιτεκτονικής οϋτω ; είπεΐν τού σκελετού, θέλει φροντίσει ή επιστήμη τού μέλλοντος. Ά λ λ ή σημερινή επιστήμη κκθιστα ημάς κυρίους τού δέρματος, τών ίοστρύχων. τών ονύχων, ολοκλήρου εις ένα λόγον τή ς εξωτερικής περιφερεία; τού ανθρωπίνου περιβλήματος, τό όποιον πρώτον προσβάλλει τον οφθαλμόν, ότε Οεωρούμεν τόν άνδρα καί τήν γυναίκα. Ε ις τ ά ; ολίγα; σ ελίδα; τού [ίιβλιαρίου τούτου, καταβαίνοντες άπό τών υψηλών καί γαληνιαίων εκτάσεων τού ιδανικού ε ις τήν τ α πεινήν τή ς πρακτικής ατραπόν, θέλετε εύρει πολλά παραγγέλματα πρός συντήρησιν τής φυσικής καλλονής ή καί πρός δημιουργίαν τχ ύ τη ς. Θ έλετε ευρει όπλα αμυντικά, κα τά τών άπχτηλών κα λ- λονών, τά ς οποίας πλάττουσι τά κοσμ η τικό έκεΐνα, τά όποια δελεάζουσι μ.έν τήν ματαιότ η τα, κατασπαταλώσιν όμως τήν εύεςίαν ημώ ν. 'Αποκρούετε τήν καλλονήν εκείνην, ή τ ι; δέν είνε θυγάτηρ τή ς ύγεία ;. Αποκρούετε τήν καλλονήν εκείνην, εργασίαν καί πρός τήν ηθικήν. ή τ ι; είνε εί; άντίθεσιν πρό; τήν Ό ζ η τών τή.ν. καλλονήν εί; τήν τετάρτην σελίδα τών εφημερίδων, ή εί; τό κομ-μωτήρίον, ς-ώε όμοιο; πρό; τόν ζητούντα ά δά μ α ντκ ; έντό; κοπρώνος, ή άρετάς έντό; τών ειρκτών. Ο ύτο; πρέπει νά μ ετα β χ λη διεύθυνσιν καί όδόν, καί νά ζη - τήση την καλλονήν εις τ ά βιβλία τ ή ; υγιεινής καί τή ς ηθικής Ε ίς τ ό εικοστόν έτος μη θέλετε ν χέχη τε τά ςά α λ" λονά; τού τριακοστού, ούτε έΐς ΐό τεσσαρακοστόν άγωνιάτε διά νά ήσθε περικαλλείς όπώς κατά τό τοιακοστόν. Π άσα ηλικία έχει τήν καλλονήν τ η ;, όπως ενχει καί τον τύτον τη ς. Δέν υπάρχει μεγαλοφυία ικανή νά δημιουργήση τήν καλλονήν έκτό; τού τύπου τ ή ; φύσεώς. Δύναται τις νά πλαστογράφηση, νά ύποκριθή, δύναται ν άνοιξη τά ά δυτα τού ναού δι ά π ά τη ;, ά λλ ά ; προσέςη ό ιερόσυλο; μή βιασθή νά έξελθη μ ε τ αισχύνης. Είνε τω δντι ώραΐον τό βρέφος, τό έκ ρόδων καί κρίνων θειον εκείνο δόκίμιον! Ύ πό τό άθώον εκείνο μ.ειδίαμ.α, υπό τή ν ροδοδάκτυλον ήώ ή λ ι ου όστι; άκόυ.η δέν άνετειλε, κρύπτεται μέλλον τό όποιον ούδεί; δύναται νά ίρμηνέύση, ά λ λ επί τού όποιου είνε έπιγεγραμμένή ή λέξις ανθρο>π ο ς! Εν X ( εν άγνωστον ) ανθρώπινον, τό ό ποιον ήδη α γαπά καί είσέτι δέν μ ισ εί! ( )ποία καλλονή! Κ αί τό παιδιού, δέν είνε καί εκείνο ώραΐον ; Ό ή λιο; τού ύοός δέν λάμπει ακόμη διά τού πύρινου αύτοϋ δίσκου έπί τού όρίζοντος; ά λ λ αί πρώτα: ακτίνες χρύσίζουσίν ή δ η τάς ν.ο'ρυφά: τώ ν άπωτερων ορίων. Κ αί καθ' έκάστην περιμέ- νεται μετά. περίφοβου άγωνίας ή άνατόλή τού άστέρος. Κ α ί ε ν τούτοι; τό παιδιού ψελλίζει ηδη τήν γλώσσαν τ η ; άθωότητος. Είνε ή δ η δηκτικόν. άλλ όχι είσέτι κακόβουλον. Κινείται ώ ; θύελλα, ώ ; πυροτέχνημα. Είνε εν όν όλον θέρμη, όλον χαρά, όλον άπερισκεψία. Είνε ή ώ ; ήδη γε- νομένη ήμέρα. Κ αί δ νέος, δέν είνε αύτό; ό θεό; τ ή ; καλλονή; ; Δέν είνε ό Α πόλλω ν τού ανθρωπίνου Ό λυμπου; Ό vio; είνε ακόμη περίχρυσο; ΰπο τής ρόδινης ήούς, ά λλ' ήδη περιφλεγή; ύπό τού μεσημβρινού ήλιου καί ευώδης ύπό τών Οέρμών ά - ρωμ.άτων τού κήπου τ ή ; ζωής. Α λ η θ ώ ς δέν είνε ούτος ζώσα άρμ.ονία ισχύος καί εΰκαμψίας, δυναρ.εως καί χάριτος ; Δέν ε χει τήν αστραπήν τής διανοία; καί τήν λάμψιν τού έρωτος : Δέν έχει τούς κεραυνού; τού Διό; καί τά θελκτικά κάλλη τού Απόλλωνος; Δέν είνε τό ώραιότατον π λά σμα τής οικουμένη; ; Καί ό μεσήλιξ δέν είνε καί α ύτό; ώ ραΐο;; II γχληνιαία ηρεμία τ ή ; εί; έαυτήν πεποιθυία; δυνάμεως, ή μεγαλοπρέπεια τ ή ; στάσεως, ή εί; ανδριάντα μάλλον ή εί; εικόνα άομ.όζουσα κα λ λονή, ή εύγενή; υπερηφάνεια καί αξιοπρέπεια, τ ό θάρρος άνευ τού θράσους, ή χάρις μ ετα σ χ η - ματισθείσα εις δύναμιν, τα ύ τα πάντα δέν είνε τόσαι καλλοναί τού θέρους τή ς άνθρωπίνη; ζω ή ς; Καί τό γήρας τού ύγιού; ανθρώπου δέν είνε καί έκεΐνο πλήρες ποικίλων καλλονών; Δέν είνε δι αύτό προωρισμένοι οί άμάραντοι τού λυκόφω- το; τ ή ; εσπέρα;, ό ήρεμ.ο; καί ανώδυνο; κάμ,α- τος, ή συμπαθής τρυφερότη; τού λέμμ-χτος, αί επάργυροι καλλοναί τού πώγωνο; καί τών τριχών τής κεφαλής, καί πάσα εκείνη ή όλυμπία μ.εγα- λειότης μακρού βίου, διελθόντος έν εύγενεΐ καί έν εργασία; άγώνι Ό χ ι, ό ύγιή; άνθρωπο; δέν είνε άσχημος εί; καμμίαν ήλικίαν τ ή ; ζω ής. Έκεΐνο τό όποιον είνε άσχημον, είνε τό παιδίον τό κκλλω π ιζόμε- νον ώ ; νεανία; είνε ό νεανίσκο; όστι; βιάζει τά έφηβικά αύτού χείλη όπω; στολίση α ύτά διά θελγήτρου άνήκοντος εί; ήλικίαν ώριμωτέραν. Αλλ'.έκεΐνο τό όποιον εινε φρικώδε; νά τό βλέπη τις, είνε ό ρυτιδωμένο; γέρων ό φέοων μελανού; ώ ; τόν έβενον βοστρύχους, είνε ό άνθρωπο; ό μεταμορφωμένος ολόκληρος ώσεί ψεύδος ζώ ν, ώσεί πλαστογραφημένον συνάλλαγμα, ώσεί μεταμφ ιεσμένο; ώ ; έν άποκρέω ά λ λ ύποκρινόμ.ενο; πρόσω- πον σοβαρόν, όμοιο; πρός παρωδίαν σαν τόν θρήνον. προκαλού- Είνε ώραΐο; ό φοΐνιξ ό εκ τών φειδωλών άμμων τή ; ερήμου γνωρίζων νά έξχγη τόσον χυμόν, δι ού άποστάζει τό μέλι τών καρπών του ό πκρηγορών άπό τ ή ; φλογερά; ξηρασία; τών τροπικών όιά τών μακρών αειθαλών βοστρύχων του. Ά λ λ εινε γελοίο; έν τοΐ; φυτοκομείοι; τ ή ; Νορβηγίας ό μικρός έκεΐνο; κορμός τού φοίνικας, ό έκ τής πλινθίνου φυλακής του προβάλλων τόν ραχι- τικον καί ώσεί άργιλον κλάδον του. Είνε μεγαλοπρεπή; ή έπί τού άλπινείου βράχου πεύκη ή ύψούσα τήν σεβαστήν καί ύπό τ ή ; χιονος έπάργυρον κεφαλήν τ η ς, καί διά τή ς θερμαινούση; τού; πόδα; αυτής χ λόη ; διατηρούσα αιωνίως το πράσινον χρώμ.χ τών κλάδων τ η ; ύπό τον ήλιον τού Ιουλίου καί ύπό τά πάγη τού Ιανουάριου. Ά λ λ είνε γελοία ή έλά τη τ ή ; Νορβ η γία ;, ή έν θερμώ κ. ή πω τ ή ; Ιτ α λ ία ς προτασ-, σουσα όνομα μεγαλήτερον τού άναστήμ.ατό; της. Ώ άνθρώπινοι φοίνικες, χφίσατε τ ά ; χιόνα; εις τήν πεύκην!?ω ανθρώπινα, έλά ται, άφίσατε τόν γλυκόν τού φοίνικο; καρπόν εις τόν φοίνικα! Ε καστη καλλονή έχέτω τήν άρμόζουσα,ν εις αύτην Οέσιν. Έ κ ά σ τη καλλονή έστω ά ληθής! ("Ε π ετα ι συνέχεια). ΑΙ ΝΕΛΙ ΠΟΑΕΜΙΚΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ Τ ορπίλλα : καί τορπιλχοφόρα. Ή έφεύρεσις τη ς τορπίλλης καί τών τορπιλλοφόρων, τών φοβερών τούτων οργάνων, π α οήγχγεν έν τ η τέχνη τού ναυτικού πολέμου πλήρη έπανάστασιν. "Λ πασα ή αρχαία τα κτική κα τεσ τρά φ η,ά λλ' έπειδή δέν ύπήοξε δυνατόν νά γείνη ούδέν κρίσιμον π είρ α μ α καθόσον δέν έγένοντο μετα ξύ τών μεγάλων ναυτικών δυνάμεων π ή./(- μ ο ι έν οίς τά τορπιλλοφόρα νά δυνηθώσι νά διαδραματίσωσι πρόσωπόν τ ι κατανοούμεν ότι, όταν συζητώμεν περί τή ς σχετικής ά ξια ; τών διαφόρων στόλων, συζητούμεν περί αγνώστου. Ο ύτω δε τό ζή τη μ α τούτο συγκινεΐ ού μόνον τόν ναυτικόν κόσμον, α λλά καί τόν τύπον καί άπαν τό κοινόν. "Αν άναγνώση τις άπάσχς τά ς σπουδαίας γα λ λ ικ ά ; εφημερίδας ώς καί τ ά ; ειδικά; έφημερίδας, θέλει Ιδεϊ πόσον ό ναυτικός κόσμος είνε ανήσυχος έκ τή ς έπί τ ή ; σκη νή; εισόδου τού νέου τούτου ιαχ η το ϋ, όστι; άνέτρεψε διά μιάς πάσας τάς παραδόσεις τού παρελθόντος. Κ αί τω δντι, τό τορπιλλοφόρον εμπνέει είδος β χθεία; καί μυστηριώδους ε'ντυπώσεω; καί παρ χύτοΐς το ΐ; νχύταις ή ακόλουθο; περίοδος έκ τού έργου τού κ. Γκουζάρ «Τ ο x o.h ta.x 0 r ν α υ τικ ό ν Θο>ρΐ)χτό χα'ι τθ[>πι.1.1ο6ό.ια» είνε κα τα π ληκτική άπόδειξις. «Είνε περιεργότατον, λέγει ό άρχαϊο; υπουργός τών ναυτικών, καί διδακτικυύτατον νά σπουδάσωμεν, έφ οσον δυνάμεθχ νά τό πραξωμεν έν προσποιητή μ ά χη, τήν ήθικην κα - τάστασιν τών πληρωμάτων τώ ν θωρηκτών, άτινα γνωρίζουσιν ότι κα τά τήν νύκτα θέλουσι προσβληθή παρά τών τορπιλλοφόρων.'ενω έτι ή σελήνη είνε επί τού όρίζοντος, καί γνωρίζουσιν οτι τά τορπιλλοφόρα δέν θέλουσι παρουσιασθή, εΐσίν οί άν- δρε; έν προφανεΐ κα τχστα σει νευρικής ταραχής. Εσήμανεν ή κα τά κλισις, ά λ λ ούδεί; κατεκλίθη, άπαντές -είσιν έκεΐ, άγωνιώντις, έξερευνώντε; τόν ορίζοντα, παρεξηγούντες τόν έλάχιστον κρότον. Ε ίτα ή σελήνη εξαφανίζεται, ή πολεμική έ- γερσις σημαίνει πανταχού, καί ή αγωνία διπλα σ ιά ζετα ι. Τέλος δέ οί σκοπιωροί άγγέλλουσι τόν

7 46 Ε ΣΤ I Α ΕΕ ΤΙ Α εχθρόν καί αρχονται κ α τ αυτού πυρές διά τών μυδραλλιοβόλων. Ά π ό τη ς στιγμής τα ύτης μέχρ ι; εκείνης, καθ ήν αί ήλεκτρικαί ακτίνες επί τέλους το συναντώσιν, ή αγωνία πάντων είνε α ληθώ ς αλγεινή καί έκδηλούται διά προφανών συμπτω μάτω ν. Ν ά ύποπτεύη τις τον εχθρόν καί τίνα εχθρόν; τόσω πλησίον εαυτού! Νά διαλογίζηται ρ.ή ούτος εινε ίσως ήδη έν βολή τορπίλλης καί νά μ ή διακρίνη α υτόν νά ύποκύψη χωρίς νά δυνηθή νά ύπερασπισθή, χωρίς νά 3άλη μίαν καν βολήν τηλεβόλου! Ε ίτα, αίφνης φαιόν τι σημείου αναφαίνεται ε ν ταϊς φωτειναίς άκτΐσι. Φαίνεται ότι κτύπημά τι μαγικής ρα β ί ου με τε μόρφωσε το παν ε πί παρουσία γνωστού κινδύνου: έκαστος άναλαμ-βάνει την αταραξίαν του καί την ψυχραιμίαν του....» Ή αόριστος αυτη, ά λλ αλγεινή συγκίνησις εξηγείτα ι άναγινωσκομένης τή ς δραματικής διη- γήσεως τή ς προσβολής σινικού θωρηκτού παρά γαλ.λικού τορπιλλοφόρου έν τή μ ά χη τής Φου- Τσεού. «Ή ενέργεια τού τορπιλλοφόρου είνε τρομερά, λέγει ή έκθεσις, οί όδηγούντες δέ τούτο διατρέ- χουσι τέν σοβαρώτερον κίνδυνον. "Εν μόνον των ογκωδών βλημάτω ν τού εχθρού δύναται νά το κατακερματίση, καί όταν τόν πλησιά ζη, τά πολυβόλα καί ό τυφεκισμέ; θέλουσιν έπενέγκει ε πί τού καταστρώματος του ολέθριας φθοράς. Οότω δέ ή επί τορπιλλοφόρου έπιβίβασις είνε δίπλω μα ανδρείας. Φ αντάζεσθε τον άξιωματικόν, ίιοικη - την τορπιλλοφόρου λαμβάνοντα διαταγήν νά μ ε- τα βή όπως βυθίση εχθρικόν σκάφος; Πας κίνδυνος δι αυτόν. Η θάλασσα, ή κρύπτουσα καί προ- στατεύουσα αυτόν έν τώ πρώτιρ μέρει τή ς έκστρατείας του, μέλλει ίσως μ ετά στιγμήν νά κυλίη το πτώ μά του. Ο αντίπαλος μέλλ.ει νά τόν κατακεραυνοβολήση διά βροχής χάλυβος, χυτοσιδήρου καί μολύβδου. Α υτή ε"τι ή τορπίλλη ή μεθ έαυτής φέρουσα τόν τρόμον, δύναται νά π λη χθή παρά βλήματος καί νά διαρρηχθή άνατινάσσουσα τό τορπιλλοφόρον. Ή μ ά χη ήρξατο. Τ ά σκάφη τού στόλου ήρξαντο τού πυρός. Αί οβίδες πίπτουσι βροχηδόν παν- ταχόθεν. Έ ν των ήμετέρων καταδρομικών, κα - νονοβολούμενον έκ τού δεξιού πλευρού παρά φρουρίου έκ δώ δεκα πυροβόλων Κρούπ, προσεβλήθη έκ τού αριστερού πλευρού παρ εχθρικού θωρηκτού. Σ ή μ ά τι αναβιβάζεται έπί τού ιστού τής νκυαρ- χίδος καί τ έ τορπιλλ.οφόρον έκκινεί. Ό εχθρός κατασκόπων βλέπει τήν κίνησιν. Γινώσκει τόν άπει- λούντα αυτόν κίνδυνον καί συγκεντροί-πάραυτα άπαν τό πύρ του έπί τού μικρού τούτου φαιού σημείου, όπερ προχωρεί τα χέω ς προς αύτόν. Τρία μίλλια τούς διαχωριζουσι καί απαιτούνται διά τό τορπιλλοφόρον δέκα μόνον λεπ τά όπως τ ά διανύση. Εάν δε δέν βυθισθή πριν διατρέξη τήν άπόστασιν ταύτην, τό θωρηκτόν άπώλετο. *0 - Οεν οί πυροβοληταί σκοπεύουσι τά πυροβόλα μ ε τ ακριβούς φροντίδος. Αί πρώται οβίδες διέρχονται αρκούντως μακράν, αλλά τό ρίμμα διωρθώθη καί ήδη πίπτουσι τόσω πλησίον τού τορπιλλοφόρου, ώ στε χναρρίπτουσι τ έ ϋδωρ έπί τού κα τα στρώ ματος του. Ιδ ο ύ μία πίπτουσα έπί τή ς πρώρας. ΙΙϊδα ξ υδατος ύψηλός κα τά δέκα μ-έτρα αποκρύπ τει τό τορπιλλοφόρον, ό εχθρός τό νομίζει βεβυ Οισμένον καί εκβάλλει εν άπειρον ονρρά! Αλλά τό βλήμα άνεπήίησε καί διήλθεν άνωθεν. Ό πίδαξ άναπίπτει ώς βροχή καί τό γενναϊον μ.ι- κρόν σκάφος αναφαίνεται, διαρρεόμενον έξ ϋδα- τος ώς εί έξήρχετο έκ τού βάθους τή ς θαλάσσης καί τρέχον πάντοτε ολοταχώς έμπροσθεν νέας απειλής θανάτου. Είσίν έννέα έν όλω έντος τού μ.ικρού τούτου σκάφους καί βαίνουσιν όπως προσβάλωσιν είδος τι λεβιάθαν, έφ οΰ έπιβαίνει πολυάριθμον πλήρωμα. Δέν είνε παλη ένός κα τά δέκα, ά λ λ ένό; κα τά εκατόν. Ο ΰδεμία λέξις άπηγγέλθη έκτος των αναγκαίων παραγγελμάτων. Οί άνδρες ούτοι, οϋς ό θάνατο; έγγίζει διά τού δακτύλου, είσί σιωπηλοί καί σύννοες. Κ αί μή νομίσητε ότι άδιαφοροϋσι περί τού κινδύνου. Δέν σκέπτονται τουναντίον ή περί τούτου. Α λλά δέν πρόκειται περί τού ό έ ρ ρ α τ ό ς τω ν, αλλά περί τής έπιτυχίας τ ή ; έπιχειρήσεως. Δέον όπως ή τορπίλλη δήξη τά πλευρά τού έχθρικού σκάφους. Μ ετά τα ύ τα, έάν βυθισθώσι, τόσω χειρότερα! Πάντες οί όφθαλ.μοί είσι προσηλωμένοι, πάντα τά νεύρά είσι τεταμένα πρές τέν έπιτευκτέον σκοπόν. Δέν άπέχουσι πλέον ή πεντακόσια μέτρα. Τ ά βλήμ.ατα των πολυβόλων συμ.μίγνυνται μετά των οβίδων καί σαρούσι τό κατάστρωμα. Πάντα τά ξύλινα μέρη κατακόπτονται παρά των σφυρήλατω ν βολίδων. Διαρκές πύρ τυφεκίου άρχετνι έκ τών θωρακίων τού έχθρού, καί αί βολίδες, διερ- χόμεναι διά τών σπανίων άνοιγμ,άτων, ε θηκαν ήδη τρεις χνδρας έκτός μ.άχης. Είσί κατα κεκλιμ.ένοι έν τή γωνία, εις ήν ήδυνήθησαν νά συρ- θώσι, διότι δέν ε χουσι τόν καιρόν νά σκεφθώσι περί αύτών καί δέν θέλουσι δυνηθή ν άσχοληθώσι περί τών τραυματιών ή μ ετά δύω λ επ τά, όταν ή τύ χ η πάντων άποφασισθή. Το τορπιλλοφόρον μέλλει νά έγγίση τού σκοπού. Ή έπιτυχία τή ς έκστρατείας έξησφαλίσθη, διότι τό ρίμμα τών οβίδων είνε ανίσχυραν άπό τής μικράς τα ύ τη ς άποστάσεως. Ο τυφεκισμός δέν δύναται νά βυθίση τό τορπιλλοφόρον, δέν δύναται ή νά φονεύση άνθρώπους τούτο δέν είνε σπουδαία ύπόθεσις! Ηδη δέον ό πλοίαρχος νά έχη διαγνωστικόν όμμα καί άταραξίαν, οί άνδρες του δέον νά έκτελώ σι τά ς δ ια τα γ ά ; του μ.έ τα χ ύ τη τα άστρα- πήε, διότι ή τορπίλλη βαλλόμενη έν δεύτερό- I λεπτόν ταχύτερον θέλει άποτύχει τού κεραυνόβόλου αποτελέσματος της, καί έάν βραδύνωσιν έπί εν δευτερόλεπτου, τό μικρόν σκάφος θέλει θραυσθή μ ετά κα ταπληκτικής ταχύτητας κατά τών πλευρών τού ισχυρού του άντιπάλου. Έγγίζουσι σχεδόν πρός τό εχθρικόν σκάφος. Αί διά τής χειρός ριπτόμεναι χειροβομβίδες άναπηδώσι διαρρηγνύμεναι. Ε ις άνήο φονεύεται, ό πλοίαρχο; τραυματίζεται φρικωδώς εις το κρόσωπον, άλλά συνέχων εαυτόν δι υπέρτατου άγώνος, συγκρατούμενος εις τέν τοίχον, μενει 7ΐ όρθιος. Πελιδνός, περιρρεόμενος έξ αίματος, φοβερός έξ αταραξίας καί γενναιότητος, έχων το όμμα πάντοτε προσηλωμένου έπί του εχθρού: «Προσοχή! Ρίψατε!!! Τ έ τρομερόν μηχάνημα έρρίφθη. Εν κυμα άκόμη παράγεται καί φρικώδης κριγμος ακούεται, παρακολουθούμε «; ύπό πένθιμου κραυγής άλγους. Ό πυγμαίος ένίκησε τόν γίγα ντα! Έ π ί δεξιά δ λ ω ς! καί τό μικρόν σκάφος, στρεφόμενου τα χέω ς περί έαυτό, απομακρύνεται όλοταχώς, ενώ τό εχθρικόν θωρηκτον βυθίζεται εν τοΐς κύμ α σι. Μετά δέκα λ επ τά, Ιπανευρίσκεται έν τή θέσει του παρά τώ ναυάρχω, οστις προσκαλει τον πλοίαρχον όπως τόν συγχαρή. Φέοουσιν αύτόν έπί φορείου. Κ α τά τόν χρόνον τούτον ή μάχη εξακολουθεί. Νέος άγων μ.έλλει ισως να κα τα στή αναγκαίος. Τ α χέω ς διορίζεται προσωρινός πλοίαρχος καί τέσσαρες άνδρες όπως συμπληρωσωσι τό μικρόν πλήρωμα, καί ιδού τό τορπιλλοφόρον έτοιμον όπως έκτελέση νέαν αποστολήν. Ε π ι βιβάζονται νέοι ήρ ω ες. η ( Έ χ ϊοΰ Γα λλιχσν.) Ν. Κ. ΓΟΥΛΙΜΗΕ Λοχχγήο τοϋ ΓΙν5οβ<ι>ιχοϋ. Π ΔΙΛΘ1ΙΚΗ Μίτο χειμών καί έκαθήμην μ ετά τού πάππου μου πλ.ησίον τής εστίας. Λυτήν τήν εσπέραν, παιδί μ.ου, μοί ειπεν ό εξαίρετος γέρων, θά σού διηγηθώ όχι μύθον, διότι είσαι πλέον μεγάλος, άλλά κά τι άλλο, το οποίον νά σού χρησιμεύση εις τήν ζωήν σου. Λοιπόν, παππούλη, άπήντησα, λέγε, σε α κούω. Ό γέρων ήνοιξε τήν άργυραν ταμβακοθήκην του, έλαβε μίαν π ρ ίζ α ν ταμβάκου, τήν έφερεν εί; τήν όΐνά του, έθεσε τήν άριστεράν κνήμην του έπί τής δεξιάς καί έξηκολούθησε Σέ προειδοποιώ, παιδί μου, οτι θά σού δι- τίγηοώ πράγματα σοβαρά. Τ ά σοβαοά ποτέ δέν μέ κουράζουν όταν μού τά διηγήται ό παππούς. Τήν παιδικήν ταύτην κολακείαν άκούσας ό γέρων έμειδίασε. Ν ά ένθυμήσαι καλά, μικρέ μου, τό ρητόν: Ποτ'ε ν α μ ι/ν εχ δύ εσαι π ρ ίν στρωσι/ς τ ο χρεό- 6ά τ ι σ ο υ! Α λλά, παππούλη μου, αύτό δέν τό κ α τα λαμβάνω πολύ καλά Ε ίπέ μ.ου, σέ παρακαλώ, τι σημαίνει; Έ χ ε ις δίκαιον, παιδί μου. Πρέπει νά σού τό εξηγήσω. Λ υτέ λοιπόν σημαίνει ότι ό φρόνιμ.ος άνθρωπος ποτέ δέν πρέπει να διδη όλα οσα έχει πρίν άποθάνη. Προφανώς αυτή ή έξήγησις καθίστα μέν τό ρητόν σαφέστερου, άλλ ητο πολύ μελαγχολική. Τ ά πχιδία θλίβονται, καί δικαίως, όταν ό μ ιλ ή τις πρός αύτά περί θανάτου. Ό παππούς μου τό εννόησε καί έσπευσε νά πρόσθεση. ' Σ έ προειδοποίησα ότι θά σού ομιλήσω διά πράγματα σοβαρά, θ ά σού διηγηθώ όχι μύθον ά λ λ ' αληθινήν ιστορίαν, τήν όποιαν ενθυμούμαι, διότι έγεινεν όταν ήμην νέος. Ακούσε λοιπόν αυτήν την ιστορίαν και να τήν διηγηθής καί σύ εις τ ά έγγόνια σου, διότι είνε διδακτική. Πρέπει νά τήν είξεύρουν όλαι αί οικογένεια.. Ιίρο εξήντα περίπου χρόνων έγνώρισα γέροντα σεβάσμιον ονομαζόμενου Χαρίδημον * * *. Είχεν αναχωρήσει μικρός μέ είκοσι μόνον φράγκα, όταν δέ έπέστρεψεν εις τήν πατρίδα του, είχε περιουσίαν τριακοσίων χιλιάδων φράγκων. Δι αύτό τον ώνόμασαν ό π.ιούσιος. Ή σύζυγό; του άπέθανε καί είχε μόνον μίαν θυγατέρα δεκαεννέα ετών. Ή Ουγάτηρ του ήτο ή μόνη χαρά του, καί τό προσφιλέστερου όνειρόν του ήτο νά τήν ύπανδοεύση μέ έ'να καλόν νέον πρίν άποθάνη. Πρωί λοιπόν καί εσπέρας παρεκάλει τόν Θεόν εις τήν προσευχήν του νά τού στεί- λ η έ'να καλόν γαμβρόν. ΜΙ Μαρία, ( τοιουτοτρόπως ώνομάζετο ή θυάτηο τού γέροντος ) ήτο πλούσια και ωραία, ο έ θ εό ς βεβαίως θά τή ς έστελλε καλόν σύζυγον. Έπαρουσιάσθησαν δέκα ή δώ δεκα, ά λλ ο Χαρίδημος έπροτίμ.ησεν εκείνον, τέν όποΐον^ήγά- πα ή θυγάτηο του. Ό νέος ήτο καλός* εϊξευρεν ολίγον άπό όλα, εϊξευρεν ολίγα γα λλικά, ολίγον χορόν, όλίγην μουσικήν, ολίγην ζωγραφικήν, δεν εϊξευρεν όμως κανέν επάγγελμα. Ά λ λ ά τούτο δέν έβ λα π τε μήπω ς ή νέα δέν ήτο πλούσια καί διά τούς δύο ; Αφού έγεινεν ό γάμος, ό γέρων Χαρίδημος έπροσκάλεσε τ ά τέκνα του καί τούς.είπε^ '«Πολύ καλά κα τα λαμβά νετε, παιδιά μου. οτι τίποτε δέν αγαπώ εί; τόν κόσμον περισσό-

8 48 ΕΣΤΙΑ ΕΣ ΤΙΑ 49 ρον άπό σας. Έ γ ώ τώρα είμαι γέρων είς τί Οχ μού χρησιμεύσουν τα χ ρ ή μ α τα ; Έπροσκάλεσα λοιπόν τον συμβολαιγράφον εύρίσκεται είς τό ά λ λο ίω μ ά τιον μ έ τ ά χαρτιά του, την π ί ν α ν καί τό μελανοδοχείο / του. Θά σας παραχωρήσω άπό τιόρα ολην την περιουσίαν μου, καί ούτε λεπτόν 9ά κρατήσω. Ά λ λ α θά με γηροκομήσετε σείς, είμ,αι δέ βέβαιος ότι πλησίον σας τίποτε δέν θά στερηθώ.» Ή Μαρία καί ό σύζυγος τη ς έρρίοθησαν είς τάς άγκάλας του γέροντος. τον ήσπάσθησαν καί του έξέφρασαν άπειρους ευχαριστίας. Ό συμβολαιογράφος συνέταξε τό έγγραφον, ό γέρων τό ύπέγραψε, τ έ δ έ άνδρόγυνον έγεινε πλούσιον. Ε π ί ές μήνας τά πράγματα ε'βαινον κ α τ εύχήν. Οί σύζυγοι μεγάλω ς έπεριποιοϋντο τόν γ έ ροντα, 0 όποιος παρεχώρησε πρός αυτούς μέ τόσην γενναιοδωρίαν ολην την περιουσίαν του. Έφρόν- τιζον νά ικανοποιούν δλας τά ς επιθυμίας του καί νά έκτελούν καί τάς έλα χίστα ς φαντασιοπληξίας του. Οί σύζυγοι είχον άμαξαν, την οποίαν έδώρησε πρός αυτούς ό γέρων. Ό Χαρίδημος έξήρχετο λοιπόν είς τόν περίπατον μέ την άμαξαν, έδιδε γεύμ α τα είς τούς φίλους του, όταν τούτο τον η ύ χ α - οίστει καί μετεχειρίζετο την οικίαν τού γαμβρού του ώς νά ήτον ίδική του. Τόν ένατον μήνα συνέβη έξαφνα μικρά ψυχρότης. Οί σύζυγοι έλεγον μεταξύ των ότι ό γέρων ήτο ολίγον αδιάκριτος, ότι έκούραζε πολύ τά άλογα, καί ότι διόλου δέν ε'βαζεν νερόν είς τό κρασί το υ. Τόν δέκατον μήνα ό υπηρέτη; έκαμε πρός τούς συζύγους την παρατήρησιν, οτι'ό γέρων έκαιε πολύ κερί. Είς τό τέλος τού έτους όλοι όμού έστραβοκύττα ζα ν τους φίλους του, καί κρυφίως έδερναν τόν σκύλον του. Ό γέρων Χαρίδημος έννόησεν ολα αύτά, έλυπήθη πολύ, άλλά τίποτε δέν άπέδειξεν. ΊΙλ π ιζ εν ότι ή κατάστασις αυτή θά μ ε τ ε - βάλλετο. Τόν δέκατον τρίτον μήνα έγένετο γάμος- π τω χός ένυμφεύετο π τω χή ν. Ό γέρων ήθέλησε νά στείλη ώς δώρον είς τούς πτωχούς εκείνους μ ελ λονύμφους ένα βαρελάκι κρασί, του τού είπον άλλά τά τέκνα ιι ΙΙα τέρα, ο,τι εύρίσκεται είς την οικίαν μ α ς < είναι είς τήν διάθεσίν σου, άλλά διά άτομικήν σου χρήσιν πολύ όμως θά λυπηθούμεν άν χαρίξης είς τού; άλλους τά πράγματα τής οικογένειας σου.» Ό γέρων έστέναξε πικρώς καί ε'καμε την έ- πομένην σκέψιν α Β έβ α ια, έκαμα μεγάλην άνοησίαν.» Ά λ λ επειδή ήτον άνθρωπος έξυπνος, έπρόσθεσεν αμέσως- «Λυτό βέβαια είναι δυσάρεστον, ά λ λ ύ- πάρχει θεραπεία τού κακού.» Τ ήν επαύριον τής άξιομνημονεύτου εκείνης η μέρας ό γέρων κατέφυγεν είς τό έξής στρατήγημα- Ά πεσύρθη είς τό δωμάτιό / του, καί παρήγγειλεν είς τούς ύπηρέτας νά μή τόν άνησυχήσουν. α Έ χ ω, είπε, σπουδαίαν ύπόθεσιν, ϋπόθεσιν συμφέροντος.» Εκάθισεν ακολούθως πλησίον είς τήν τράπεζαν, ήνοιξεν έν συρτάριον, καί έλ.αβεν έξ έν σακκίδιον. αυτού Μέσα είς τό σακκίδιον ύπήρχον χρυσά είκοσά- Μέχρι τή ς μεσημβρίας έμέτρα τά ίδια είκο- σάφραγκα, καί τ ά έκουδούνιζεν άρκετά δυνατά διά ν άκούσουν τόν ήχον ή Μαρία καί ό σύζυγός τη ς. Έ φ θα σεν ή ώρα τού προγεύματος. Έ σ τειλ α ν τόν υπηρέτην νά τόν προσκαλέση νά καταβή είς τό φαγητόν, ά λ λ εκείνο; είπε πρός τόν υπηρέτην «Είπέ τους ότι τούς παρακαλώ νά μή μέ περιμένουν. Χήμεοον δέν πεινώ έπειτα έχω καί πολλήν εργασίαν.» Κ α ί έξηκολούθει μέτρων τά είκοσάφραγκα. Ή Μαρία καί ό σύζυγός τη ς άκούσαντες τόν ήχον έ'τρεξαν μέ τά χειρόμακτρα περί τόν λαιμόν. «Κ α λέ πατέρα, ήρώτησεν ή Μαρία, πού ηύρες τόσα πολλά χρήματα, άφού όταν ύπανδρεύθηκα μού έδωκες ό/.η / τήν περιουσίαν σου καί ολα τά χρήματά σου;» «Α γ α π η τή μου κόρη, άπήντησεν ό γέρων, εινε πληρωμή χρέους, τό όποιον ένόμιζα χαμένο /. Είνε, νομίζω, τριάντα χιλιάδες φράγκα. Ε χω σκοπόν νά σάς τά χαρίσω καί αύτά, καί πρέπει,ά προσκαλέσητε τόν συμβολαιογράφον.» Α μέσως προσεκλήθη ό συμβολαιογράφος καί συνέταξε τήν έπομένην διαθήκην- «Ε γ ώ, Χ α ρ ίδ η μ ο ς* οικεία βουλήσει καί»σώ ας έχων τά ς φρένα;, σήμερον τήν... συν-»τάσσω καί υπογράφω ίδιοχείρως τήν παρούσαν»διαθήκην, διά τή ς όποιας δ η λ ώ ότι μ ετά τόν»θάνατόν μου άφίνω είς τήν θυγατέρα μου καί»είς τόν γαμβρόν μου ό,τι υπάρχει έντό; τού με-»γάλου κιβωτίου τού ευρισκομένου εντός τού δω-» ματιού μου.» κάλαμον καί υπογρά Ό γέρων λαμβάνει τόν φει. Ή Μαρία καί ό σύζυγός τη ς πετούν άπό τήν χαράν των. Τ ό τε ό γέρων έπραξε τό έξής. Έ λ α β ε τά είκοσάφραγκα καί τά έ'βαλεν είς άσφαλές μέρος διά νά τά έξοδεύση είς τούς φίλους του, έπειτα δ έ ολίγον κ α τ ' ολίγον π έτρ α ; καί άμμον. έπλήρωσε τό κιβώτιο / μέ Εν τούτοι; είς τήν οικίαν τά πάντα διά τόν γέροντα Χαρίδημον μετεβλήθησαν; τά τέκνα του όν έπεριποιοϋντο καί πάλιν καί τόν έκολάκευον, διότι έφοβούντο μήπω ς άν τόν δυσαρεστήσουν, αεταμεληθή καί μεταβά λη τήν διαθήκην του. Μετά τρία έτη ό γέρων άπέθανεν.. Τήν ακόλουθον ημέραν τού θανάτου του τά τέκνα τού γέροντος τρέχουν, άνοίγουντό κιβώτιο /, καί μένουν έκθαμβοι βλίπόντε ς έντός αύτού πέτρας, άμμον, καί μίαν επιστολήν περιέχουταν μόνον αύτάς τά ς λέξεις «Λ ύταί αί πέτραι καί αυτή ή άάμος^/ά YpVp \. ν' λ ι f I «κασυσουν 0 t7. ν ζοyurq η οικο'ϊο'λτ} ενο; φρένο- κομείόυ δι εκείνους, οί όποιοι δίδουν υ,τί έχουν προ τού θανάτου το>ν!» ς. Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ (Κατά τό γαάλιχόν.) Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή τ ω ν κ α ρ φ.ο δ ε λ ο ν ώ ν. ΙΙερίεργοι στατιστικοί υπολογισμοί έγένοντο έπί του ποσού των καρφο.δελονώ//, αιτινες κατασκευάζονται καθ' ημέραν. Τά-χειροτεχνεία τής Βιρμ;γ /άμης κατέχόυσι τήν πρώτην θέσιν έν τή βιομηχανία τούτη, παράγοντα καθ έκαστη / 3 7 εκατομμύρια περίπου καοφοίελϊβς τά του Λονδίνου, Slradee καί Δουβλίνου παράγουσι 13 εκατομμύρια- επομένως έν όλφ καθημερινή παραγωγή 5 0 εκατομμυρίων καρφοόελονών διά μόνην τήν Αγγλίαν. Έ ν Γαλλία τά διάφερα έργο- "άοια τού Aislé, του ΗιιςΙο, των ΙΙαρισιιον παράτ γουσι περί τά 2 0 εκατομμύρια έν 'Ολλανδία Si, Γερμανία καί άλλαχοΰ γίνεται παραγωγή 10 περίπου εκατομμυρίων. "Ωστε δυνατά! τις νά άναγάγς ιός έγγιστα εις 80,0 (10,000 τόν αριθμόν των καθ' έκάστην κιτεργαζομένων καρφοδελονών, τουτέστιν 2 9 δισεκατομμύρια καί 200 εκατομμύρια κατ Ιτος. Ί Ι ποσόϊης άδήη αντιπροσωπεύει άξi αν 11 καί ήμίοεος εκατομμυρίων δραχμών. Παρά τήν καταπληκτικήν αύτήν παραγωγήν, καί μολονότι αί κ α ρ ί τ σ α ι ουδέποτε φθείρονται καί σπανιώτατα Οραύονται, ακούει τις αγά πάσαν στιγμήν: «Δέν έχετε νά μού δανεισετε μίαν καρφίτσαν;» ώστε ύφειλομεν νά παραοεχθώμεν ότι αύται εκλείπουσιν άπό τήν κυκλοφορίαν χανόμεναι, καί ότι χάνονται καθ' έκάστην 8 0 εκατομμύρια Αί καρροόελόναι υπήρξαν έπί πολύ εν άπό τά περίεργα παραδείγματα των αποτελεσμάτων, άτινα δίδει ό καταμερισμός τής εργασίας έκαστη βελόνη διήρχετο των χειρών δώδεκα εργατών, καί έκαστος εργάτης συνεισεφερε καθ έκάστην είς τήν κατασκευήν 100 χιλιάδων καρφοδελονών. Σήμερον αί μήχαναί αντικατέστησαν έν τοϊς πλείστοις τήν διά των χειρών εργασίαν. 'Εάν μ.ετά τούς κολοσιαίους αριθμούς, τούς όποιους παρέχει ή στατιστική τής παραγωγής των Καρφοδελονών, ζητήση τις νά μάθη πόσον αξίζει μία ΗΟ'η έξ αύτών, ευρίσκει ούχ ήττον περίεργον άριθμ; ν : κατά τόν μέσον σρον τής πωλήσεως έν τοίς έργοστασίοι; ή τιμή μιας καρρσόελόνης ποικίλλει άπό JW ^έχρι τριών χιλιοστημορίων του λεπτοϋ. _ Μέχρι τής πρώτη; Ιανουάριου 1884 ύπήρχον εις τά διάρορα Ευρωπαϊκά κράτη οιδηραΐ οδοί τών εξής εκτάσεων: έν Γερμανία 3 6,4 3 7 χιλιομέτρων, έν Μεγάλη Βρετανία καί 'Ιρλανδία 2 9,0 1 9 χιλιομέτρων, έν Γαλλία 2 9,1 4 5 χιλιομέτρων, έν Ρωσ-ία καί Φιλλανδία 2 5,3 6 3 χιλιομέτρων,έν Λϋστρο-Ούγγαρία 2 1,0 3 0 χιλιομέτρων, έν Ιταλία 9,5 7 8 χιλιομέτρω /, έν Ίσπα/ία 8,4 9 8, έν Σουηδία.8,249, έν 'Ολλανδία 2,0 6 3, έν Βελγική και Λο-υξεμδούργω 5,0 6 5, έν 'Ελβετία 3,0 0 0, έν Νορβηγία 1,0 9 4, έν Μορτογαλλία 1,6 1 4, έν Ρουμανία 1,4 7 7, έν Τουρκία 1,105, έν Βουλγαρία 2 2 4, και έν Έ λ λ ά δ ε 100 ώ ς έγγιστα χιλιομέτρων, πλήν τών νϋν /.ατασκευαζομέγων. Ί Ι μικρά πόλις Gr.ifelil, έκτος τών διαρόρων έν αύτή εργοστασίων χημικών προϊόντων, ώρο/.ογίων καί μουσικών έργάνων, οιακρίνεται ώ ς πρός τήν μεταςουργίαν, ήτις εινε ή κυριωτίρα βιομηχανία της, απασχολούσα περισσοτέρους τών δεκακιοχιλίων έργατών. 'Αντίζηλός ταύτης είνε ή Λυών, τής όποιας τά μετάξινα προϊόντα εινε ώρατα καί φημίζονται, άλλ' εινε λίαν άκριδά, ένεκα τής άκριδείας τοϋ πρώτου υλικού καί τού λίαν επιμελούς τής έργαοίας οί Γερμανοί, μεταχειριζό'μενόι υλικόν τι πολυ κατώτερον τής μετάξης, κατασκευάζουσιν ε ; ' αύτοϋ μαύρα βελούδινα υφάσματα είς εύθηνάς τιμάς, συναγωνιζόμενα ουτω; έπικινδύνω; πρός τά λυονατα προϊόντα. Ά λ λ οι Γάλλοι κατώροωσαν, μεταρρυομίσαντες τήν εργασίαν των καί μεταχειρισθέντες υφαντικά; μηχανάς άνα- ' λόγους προ; τάς γερμανικά;, νά κατασκ.ευάίωσι βελούδινα -υφάσματα επωφελώς, όμοια πρός τά τοϋ Crelclil. Ί Ι μακροδιότης παρά τοϊς άρχαιοις Έλλησιν Ό Ζήνων έζησε / 102 έτη" ό Δημόκριτος 104- ό Διογένης 9 0 ό Ιπποκράτης 9 9 ο ΙΙλάτων 8 2 ' ό Ισοκράτης 9 8, ό δε διδάσκαλο: αύτοϋ Γοργίας I 07' ό Σωκράτης επιε τό κώνειο / είς ηλικίαν 7 0 ετών. ό δέ Αρχιμήδης έφονεύθη ύφ ενός στρατιώτου εις ήλικια/ 7 > ετών. Ό Σοφοκλής ϊζη:ε< 9 0 έτη, δ δέ Πίνδαρος συνέγραφε μέχρι τοϋ 8 4 έτους τής η λικίας αύτοϋ' ο Σιμωνίδης δεν ειχεν αντίπαλον μέχρι τοϋ 9 0 έτους τής ηλικίας του. ΙΙάντες οί κυνηγετικοί κύνες άναγνωρίζουσι τό οπλον τοϋ κυνηγιού μόλις τό παρατηρήσω.σιν είς τάς χεϊρας τοϋ.κυρίου των έκδηλοΰσιν τήν χαράν των δι' υλακών καί πηδημάτων, έννοοϋντες ότι πρόκειται μετ' ολίγον νά ικανοποιηοή ή μάλλον ευχάριστος άπόλαυσίς των. Ά λλά κύων τις Ιξ αύτών ειχεν όξυτέραν παρατηρητικότητα. «Ή τ ο γέρων,' άχρηστος σχεδόν, γράφει περί αύτοϋ ό κύριός του, καί πολ/.άκις συνέδαινε νά έςέλθω είς τήν Θήραν χωρίς αύτοϋ. Ά λ λ ά διά νά μή τόν υπεκφεύγω πλέον, μέ παρεφύλαττεν εκείνος κάθε πρωί, ακολουθών με βήμα πρός βήμα, όταν έφερον τήν κυνηγετικήν μου ενδυμασίαν, καί αποφεύγω-/ νά φάγτ), διά νά μή με άπολεση τής οψεωςγ Απας τω παρέθηκα έν ιδιαίτερον φαγητόν, οπερ κατ εξοχήν Ι ήγάπα, καί ενώ τό άπεγεύετο, κατίσχυσε κατ εκείνη/

9 5.0 Ε Σ Τ ΙΑ τήν ήμεραν ή λαιμαργία του, καί ήχάτησα τήν έχαγρύζνησίν του. Έ χ το τε οίονδήχοτε μαγείρευμχ τω χρεσέφερον δέν το ήγγιζε χρό τ-^ς έχιστροφίς μας έκ τής Οήρας, ή σάκις, χαρελοοόσης τής ευνήθους χρός άνίνώρηβιν ώρας, ήτο βέβαιος 8τι Οχ έμενον cty.cs. Ά ντιθέτως χρός ίσα βδημοσιεύθησαν χερ!. τής 2υ_ τοχτονίαςτών σκορπιών, χερί ής χ«ί εν τή «Έ σ τί?» έγενετο λόγος, έχιστέλουσιν εις τήν «Επιστημονικήν Έχιθεώρησιν» τά επόμενα, άτινχ μεταφέρομβν ενταύθα. «Έχω / εις τήν διάθεσίν μου αρκετόν αριθμόν σκορχίων, ήθέλησχ να ίδω κατά χεσον είνε βάσιμος ή δεξαοία, καθ' ήν ό σκορχίος αύτοκτονεΐ εν δεδομένοι; χεριετάτεσι, μεταξύ δ άλλων καί όταν χεριοτοιχίζεται ύπό χυρός. "Οθεν κατασκεύασα; χόχλον εκ θερμή; ανθρακιάς, Ιθεσα έν τω μέσω χερί τού; δεκαπέντε σ/.ορχί υ ;. "Εκαστο; ές αιτώ/ ενήργησε κατά τον αυτόν σχεδόν τρόχον. Μετά τινας στιγμάς ακινησίας έν τω κέντρω του κύκλου, έκαστος σκορχίος ήρχισε νά χ ε- ριτρέχη τγ,δε κακεΐσε, χροσκρούων κατά τοϋ χυρίνου διαφράγματος, χαρακάμχτων. ανευρίσκω / τδ αυτό έμ.- χόδιον, καί έχανερχόμενος έν τώ μέσω μετά έ'να ή δύο γύρους. Τότε αναλαμβάνω'/ πολεμικήν στάσιν, ορ- ΟώΟη έχί των χοδων του, κλινών χρός τά εμπρός τήν κοιλίαν του. εις τρόπον ώστε το κέντρο / του εϋρίσκε το ύχεράνω τής κεςαλής του, ή, κυρίως, προ αυτής. Μετά εύτολμίας δέ αξίας χρείττονος τύχης, ώρμησεν εναντίον των ανθράκων, κινώ / παντοιοτρόχως τήν ούράν του, μεταχειριϊόμενο: αυτήν οπω; άχομακρύνη τά εμπόδια, χροσχαθών νά πλήξη, άλλ ουδέποτε ζητών νά πλήξη εαυτόν. Προσήγγισα χολλάκις έχί των ράχεών των άναμμένον άνθρακα, τον όχοτον έχεχείρουν μίν νά τον άχομακρόνωσι διά τής εύρας, ά λλ ούδ άπαξ ήγγισαν δι αύτής τήν ράχιν. Έ ν συνόλφ ούδείς των ούτωσί μαρτυρησάντων σκορπιών ηΰτοκτόνησεν, ούδείς μοι έφάνη Οέλων νά αΰτοκτονήση. Ούχ ήττον πιστεύω 8τι άκουσίως, καί νομίζων οτι πλήττει τό παροργίζον αΰτόν χρόσκομ.μα, ί οχορχίος αύτοκτονει, άλλα τοΰτο πράττει άκουσίως. Εις τά. πιρ'ί α έγ θ ο ν ς έν προηγούμενοι; φϋλ- λοις δημ,οσιευθέντα δύνανται νά προστεθώσι καί αϊ εξής συμπληρωτικοί παρατηρήσεις. Έ ν άρχή τοϋ κοινωνικού βίου {> άνθρωπος οΰδαμως φαίνεται μ,εριμνών περί των νεκρών, ά λ λ άφροντίστως παραδίδωσιν αυτούς βοράν εις τά σαρκοφχγα θηρία ή όρνεα. Ενίοτε μάλιστα ό τύπος ουτος τ ή ς κηδείας, ή όρθότερον ή ελλειψις παντός -ρύπου, διατηρείται καί έν κοινωνίαις αρκούντως χροηγμέναις έν τή ημερώσει ά λλά τότε αναφαίνονται δεισιδαίμονες συνήθειαι, προστίθενται τελ ετα ί, καί άναγκαϊον θεωρείται ζώα προνομιούχα νά καταβροχθίσωσι τάς σάρκας τού νεκρού- οϋτω λόγου χάριν δοξάζουσιν, οτιτόν νεκρόν δέον νά φάγωσιν οί Ιχθύς ώρισμένων ποταμών. Α λλαχού έκθέτουσι τούς νεκρού; έπί ικριωμάτων, έπί δένδρων κλπ. Συνελόντι δ είπεϊν έν πάσαις τα ϊς περιστάσεσι τα ύτα ις ή έγχατάλειψις των νεκρών δεν είνε πλέον κτηνώ δης. "Αλλοι λαοί πάλιν θάπτουσι τούς νεκρούς εις σπήλαια ή εις τάφους, κκτασκευχζομένους ενίοτε κα τά τόν τρόπον των κατοικιών τών ζώντων, ή ύπό τήν γην, ή έπισωρευομενου λόφου χωμ,άτων. Έ ρ χ ετα ι είτα ή καύσιε, ό δαπανηρότατος καί τιμιώ τα τος τρόπο; της κηδείας. Όπο>ςδήποτε όμως καί άν γίνεται ή κηδεία, φοοντίζουσιν έπιμελώς νά παρέχωσι τω νεκρώ ό π λα, τροφάς, έργαλεϊα, ών ύπολαμβάνουσιν ότι έχει ανάγκην, ένεκα τής δοξασίας περί παρατάσεως τή ς ζω ής πέραν τοϋ τάφου. Ώ ς τό άνθρώπι- νον πνεύμα, καί τά πράγματα έκεΐνα ε χουσι δ ιττήν φύσιν, ψυχήν ή σκιάν, προωρισμ.ίνην νά ΰπάρ- χ η καί νά χρησιμεϋη έν τω βασίλειο» τών νεκρών. Κ αί άναμφιβόλως πρός ταχύτερονκαί π λη - ρέστερον χωρισμόν τών αοράτων έκείνων άπεικασμάτων τών νεκρών καί τών πραγμάτο»ν, έπενόη- σαν έν χώραις άσχέτοις απ άλλήλων τήν διά τής ί πυράς κηδείαν. Τέλος κα τά τήν λογικήν ακολουθίαν τή ς δοξασίας έκείνης, εις τόν νεκρόν μεταβαίνοντα εις τόν άλλον κόσμον εδει νά παράσχωσιν ευκολίας πρός συντήρησιν καί άμυναν, καί διά τούτο καλόν καί άναγκαϊον έκριναν νά μη άφήσωσιν αυτόν μόνον, ένεκα τών κινδύνων τής πέραν τοϋ τάφου όδοιπορίας. Έθυσίαζον λοιπόν έπί τοϋ τάφου του, ή συγκατέκαιον έν τ ή πυρή αυτού, τά προσφιλέσ τα τα αύτώ τών κατοικίδιων ζώων, τούς δούλους του, καί συνήθως, συνηθέστατα, καί την γυναίκα ή τάς γυναίκας του, άν ό τεθνεώς ητο άνήρ. Εντεύθεν άνάριθμοι φόνοι, ποταμοί αΐμα- το; ποτίσχντες τήν γήν έπί χιλιετηρίδας, άτινα πάντα παρέρχονται έν σιγή οί ήμέτεροι ήθολόγοι καί ιερείς, όσάκις πάση δυνάμει εξυμνούσι τό μέγα, τό άγνόν, τό ευεργετικόν δόγμα περί αθανασίας τής ψυχής. Έ ν ώ μάλιστα οί πλεϊστοι τών λαών πιστεύουσιν ούχί εις τήν αθανασίαν τής ψυχής, ά λλά μόνον εις έπιβράδυνσιν τοϋ θανάτου, εις πρόσκαιρον έξακολούθησιν τή ς ύπάρξεως μετά θάνατον. Λοιπόν, Ζωίτσα, πόσα κάνουν 2 καί 4 ; Ή μικρά Ζωίτσα μετρώσα έχί τών δακτύλων: «3,4,5, 6, μαμά. Μ ή τ η ρ. Καί 4 άκόμη ; Ζ ω ί τ σ α μετρώσα χ ά λ ι / 7,8,9, 10, μαμά. Μ ή τ η ρ. Καί άλλα 4 ; Ζ ω ίτσ α. «Μά δεν Ιχω πλέον δάκτυλα, μαμά.» Εν Άβήναι«, 1χ τοϋ τυπογραφείου Άνβρέου Κορόμηλα 1884 II', 963.

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα 31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Κορινθίους Α 2: 12 Hμείς Ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

28 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου 2017 Άνθρωπος

28 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου 2017 Άνθρωπος 28 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου 2017 Άνθρωπος ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Δανιήλ 9: 23 Είσαι έως άνω τελεία Είσαι σφόδρα αγαπητός. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ Κορινθίους Β 1: 2-4, 21, 22, 9: 8, 6: 16, Σεις, 17 Θέλω, 18 2 Χάρις υμίν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

1-7 Ιανουαρίου 2018 Θεός

1-7 Ιανουαρίου 2018 Θεός 1-7 Ιανουαρίου 2018 Θεός ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Ψαλμοί 66: 4, 5 έως άνω τελεία Πάσα η γη θέλει σε προσκυνεί και ψαλμωδεί εις σε. Θέλουσι ψαλμωδεί το όνομά σου. Έλθετε και ίδετε τα έργα του Θεού. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γόνιμο μέλλον. στο παρόν και πνευματικές ιδιότητες που εκδηλώνουν οι Έλληνες όταν κάνουν τα καλά τους έργα

Ένα γόνιμο μέλλον. στο παρόν και πνευματικές ιδιότητες που εκδηλώνουν οι Έλληνες όταν κάνουν τα καλά τους έργα 1 Ένα γόνιμο μέλλον Ένα γόνιμο μέλλον χρειάζεται μια καλή συνείδηση στο παρόν και πνευματικές ιδιότητες που εκδηλώνουν οι Έλληνες όταν κάνουν τα καλά τους έργα Χρειαζόμαστε οι Έλληνες να συνδεθούμε πάλι

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος

27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος 27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Ψαλμοί 23: 6 Θέλω Θέλω κατοικεί εν τω οίκω του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ Ψαλμοί 119: 89, 90 έως άνω τελεία, 97, 111, 142, 152,

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο Θέατρο και Δημοκρατία

Αρχαίο Θέατρο και Δημοκρατία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εα Η σύγκρουση ανάμεσα στις παραδοσιακές αξίες της πόλης και στο νέο κριτικό πνεύμα: η αμφισβήτηση της πόλης προς τον ίδιο τον εαυτό της (30 ) Φύλλο εργασίας για τους ηθοποιούς που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος :11

Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος :11 Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος 2017-11:11 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη Ο ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει γράψει περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης)

Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης) 22 Οκτωβρίου 2019 Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης) Θρησκεία / Κοινωνικά θέματα / Πνευματική ζωή «Είναι πολλά πράγματα, τα οποία ο άνθρωπος δεν τα γνωρίζει, ή, αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα κινδυνεύουμε είτε να μας απορροφήσουν τα δεινά του βίου και να μας εξαφανίσουν κάθε

Σήμερα κινδυνεύουμε είτε να μας απορροφήσουν τα δεινά του βίου και να μας εξαφανίσουν κάθε Οι Έλληνες φώτισαν τον κόσμο με τα δικά τους έργα σήμερα πρέπει να βρούμε ξανά τις δικές τους ιδιότητες Περίληψη: Η σοφία της ψυχής είναι μια ξεχασμένη ιδιότητα που ο άνθρωπος πρέπει πάλι να την βρει για

Διαβάστε περισσότερα

σα μας είπε από κοντά η αγαπημένη ψυχολόγος Θέκλα Πετρίδου!

σα μας είπε από κοντά η αγαπημένη ψυχολόγος Θέκλα Πετρίδου! σα μας είπε από κοντά η αγαπημένη ψυχολόγος Θέκλα Πετρίδου! 12/11/2018 Katerina Christou Student Εφημερίδα Λεμεσός Στις 9 Νοεμβρίου είχα την τιμή και τη χαρά να γνωρίσω από κοντά την αγαπημένη ψυχολόγο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό

προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να δώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!!

Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!! Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016 Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!! «Ώρες να χα να σ ακούω», ήταν μια αυθόρμητη πρόταση που... έφυγε από το στόμα μου, αναγκάζοντας την Ισμήνη να χαμογελάσει

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Αποσπάσματα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Αποσπάσματα http://hallofpeople.com/gr/bio/aristotles.php ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Αποσπάσματα ΠΟΛΙΤΙΚΑ Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; [ ] Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; Ο λαός; Οι πλούσιοι; Οι γενικής αποδοχής, Ο ικανότερος;

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

30 Οκτωβρίου 5 Νοεμβρίου 2017 Ο Αδαμ και ο εκπεσών άνθρωπος

30 Οκτωβρίου 5 Νοεμβρίου 2017 Ο Αδαμ και ο εκπεσών άνθρωπος 30 Οκτωβρίου 5 Νοεμβρίου 2017 Ο Αδαμ και ο εκπεσών άνθρωπος ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Ησαίας 52: 1έως 2 ο κόμμα, 2 έως άνω τελεία Εξεγέρθητι, εξεγέρθητι. Εκτινάχθητι από το χώμα. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ Εφεσίους 4: 24

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20 Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015-22:20 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη «Μέσω της μυθοπλασίας, αποδίδω τη δικαιοσύνη που θα ήθελα να υπάρχει» μας αποκαλύπτει η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη...

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... τον Δάσκαλο μου, Γιώργο Καραθάνο την Μητέρα μου Καλλιόπη και τον γιο μου Ηλία-Μάριο... Ευχαριστώ! 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΕΝΗ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 34ΟΥ ΠΦΕΘΚ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΕΝΗ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 34ΟΥ ΠΦΕΘΚ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τις εντυπώσεις τους από την οργάνωση του 34 ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας (που πραγματοποιεί η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων του Νομού από 9 έως 18 Μαρτίου στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο)

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Μπούτρου. Εργασία για το βιβλίο «Παπούτσια με φτερά»

Αναστασία Μπούτρου. Εργασία για το βιβλίο «Παπούτσια με φτερά» Αναστασία Μπούτρου Εργασία για το βιβλίο «Παπούτσια με φτερά» α) Αν κάποιος έχει φαντασία, μπορεί και φαντάζεται έναν καλύτερο κόσμο. Κλείνει τα μάτια του και βλέπει αυτό που ποθεί. Αυτό το απόσπασμα εννοεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα #2: Κοινωνικά αναμενόμενες συμπεριφορές για το φύλο Διδάσκων: Χουρδάκης Αντώνης ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Μέχρι το άπειρο κι ακόμα παραπέρα» Συγγραφέας: Άννα Κοντολέων Εκδόσεις: Πατάκη ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1. Ένας έφηβος, όπως είσαι εσύ, προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ιωάννης α:1 (1:1) Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Ιωάννης α:4 (1:4) 1 Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ 2012-2013 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΕΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ Το ερωτηματολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό να μελετηθεί η αυτοεκτίμηση και ο αυτοέλεγχος που διαθέτουν οι νέοι

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική. Ενότητα 5: Η ποίηση ως μιμητική τέχνη στον Αριστοτέλη ΙΙ. Όνομα Καθηγητή Καλέρη Αικατερίνη. Τμήμα Φιλοσοφίας

Αισθητική. Ενότητα 5: Η ποίηση ως μιμητική τέχνη στον Αριστοτέλη ΙΙ. Όνομα Καθηγητή Καλέρη Αικατερίνη. Τμήμα Φιλοσοφίας Αισθητική Ενότητα 5: Η ποίηση ως μιμητική τέχνη στον Αριστοτέλη ΙΙ Όνομα Καθηγητή Καλέρη Αικατερίνη Τμήμα Φιλοσοφίας 1. Σκοποί ενότητας Διαιρετική μέθοδος: παράδειγμα προσδιορισμού επί μέρους ποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 1.Α. Ο ρόλος και η λειτουργία του Προλόγου ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας: Ο πρόλογος μιας τραγωδίας αποτελεί τα πρώτο από τα απαγγελλόμενα μέρη και εκτελείται από τους

Διαβάστε περισσότερα

Θαύματα Αγίας Ζώνης (μέρος 4ο)

Θαύματα Αγίας Ζώνης (μέρος 4ο) 18 Ιουνίου 2019 Θαύματα Αγίας Ζώνης (μέρος 4ο) Θεοτόκος / Θαύματα της Θεοτόκου 12. Παντελώς αδύνατο γιατί ήταν????????????????? Λευκωσία «Παντρεύτηκα το 1981 και μετά παρέλευση τεσσάρων χρόνων διεπίστωσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο Χερουβικό σε ἦχο πλ.. Ε ΑΣΗ ΤΟ ΩΣΤΑΤΙΟΥ ΡΙΓΓΟΥ ΑΡΧΟΤΟΣ ΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ.Τ.Χ.Ε. Ἦχος Nε Οι τ Χε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 -.00 5 ZE MI WA 0 0 0 9 0,95 9 ΑΓ ΓΕ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 95 ΑΔ ΡΟ ΙΩ 0 0 0 0 0 0 97 ΑΙ ΚΩ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 5 507 ΑΛ ΕΥ ΤΖ 0 0 0 0 0 0 6 99 ΑΝ ΟΡ ΚΩ 7 5 0 0 0,65 7 95 ΑΝ ΙΩ ΟΡ 9 9 9 6

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ (Ιω. 9, 1-38)

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ (Ιω. 9, 1-38) Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ (Ιω. 9, 1-38) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ (Διασκευή ομιλίας στον Γυμνότοπο την 1/6/2003) 1. Το δράμα του σκοταδιού Σήμερα το Ευαγγέλιο μας μίλησε για έναν «τυφλό εκ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 2015 Οι μαθητές μας διαβάζουν τους αρχαίους τραγικούς μας και τον Αριστοφάνη. Ενώνουν μεταφρασμένους στίχους των έργων τους και... δημιουργούν! ΧΡΗΜΑ Καμιά

Διαβάστε περισσότερα

5 Μαρτίου Το μυστήριο της ζωής. Θρησκεία / Θεολογία. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979)

5 Μαρτίου Το μυστήριο της ζωής. Θρησκεία / Θεολογία. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979) 5 Μαρτίου 2019 Το μυστήριο της ζωής Θρησκεία / Θεολογία Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979) Η ζωή πάνω στη γη έλκει την καταγωγή της από τον ουρανό η ζωή του ανθρώπου έλκει την καταγωγή της από τον Θεό. Τα

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Οδύσσειας: θέμα 2 ο «Γράφω το ημερολόγιο του κεντρικού ήρωα ή κάποιου άλλου προσώπου» Το ημερολόγιο της Πηνελόπης

Εργασία Οδύσσειας: θέμα 2 ο «Γράφω το ημερολόγιο του κεντρικού ήρωα ή κάποιου άλλου προσώπου» Το ημερολόγιο της Πηνελόπης Το ημερολόγιο της Πηνελόπης Εργασία Οδύσσειας: θέμα 2 ο «Γράφω το ημερολόγιο του κεντρικού ήρωα ή κάποιου άλλου προσώπου» Το ημερολόγιο της Πηνελόπης Το ημερολόγιο: «ημέρα της αποχώρησης Αγαπημένο μου

Διαβάστε περισσότερα

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον.

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. n 00211000Aqq11j1w Εκ νε ό τη τός μου ο εχ θρό ός με πει ρά ζει, 00qaj-1`q`qq+0)q11l1 ταίς η δο ναίς φλέ γει με ε γώ δέ πε ποι θώς, 0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. 211`w1l1+000 0wl1

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

αναλυτικός απλός 1 Ο αναλυτικός βλέπει τον κόσμο σαν να αποτελείται από πολλά μικρά κομμάτια.

αναλυτικός απλός 1 Ο αναλυτικός βλέπει τον κόσμο σαν να αποτελείται από πολλά μικρά κομμάτια. αναλυτικός απλός 1 Ο αναλυτικός βλέπει τον κόσμο σαν να αποτελείται από πολλά μικρά κομμάτια. Σπάν άνια δέχ εται τα πράγ μα τα όπω πως είνα ναι. Θεω εωρε ρεί ότι όλα πρέπ έπει να τα ανα ναλύ ουμε εξο ξονυ

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη: Στόχος μου είναι να πείσω τους αναγνώστες μου να μην σκοτώσουν το μικρό παιδί που έχουν μέσα τους 11 May 2018

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη: Στόχος μου είναι να πείσω τους αναγνώστες μου να μην σκοτώσουν το μικρό παιδί που έχουν μέσα τους 11 May 2018 Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη: Στόχος μου είναι να πείσω τους αναγνώστες μου να μην σκοτώσουν το μικρό παιδί που έχουν μέσα τους 11 May 2018 by Rena Mavridou Αγαπητή Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη, πώς προέκυψε η συγγραφή στη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Όταν είσαι χορεύτρια, ηθοποιός, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης γενικότερα, είσαι ένα σύμπαν που φωτοβολεί.

Όταν είσαι χορεύτρια, ηθοποιός, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης γενικότερα, είσαι ένα σύμπαν που φωτοβολεί. Όταν είσαι χορεύτρια, ηθοποιός, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης γενικότερα, είσαι ένα σύμπαν που φωτοβολεί. Όταν σε βλέπουν και σε «τραβούν» κοντά τους «γαλαξίες», όπως ο Καρβέλας και η Βίσση και ο «αυστηρός»

Διαβάστε περισσότερα

Μαρτυρίες για τη προσωπικότητα του Γέροντα Αιμιλιανού

Μαρτυρίες για τη προσωπικότητα του Γέροντα Αιμιλιανού 4 Ιουνίου 2019 Μαρτυρίες για τη προσωπικότητα του Γέροντα Αιμιλιανού Θρησκεία / Σύγχρονες Πνευματικές Μορφές Γέροντας Ελισαίος, Καθηγούμενος Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας Δεν είναι όμως οι δικές μας μαρτυρίες αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Τζιορντάνο Μπρούνο

Τζιορντάνο Μπρούνο http://hallofpeople.com/gr/bio/bruno.php Τζιορντάνο Μπρούνο Αποσπάσματα από έργα του (Την εποχή που εκκλησία και επιστήμη θεωρούσε υποδεέστερο το γυναικείο φύλο, ο Μπρούνο έγραψε): Εξετάστε λίγο την αλήθεια,

Διαβάστε περισσότερα

[1] Α Ν Τ Ι Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ Ε Ι Σ Τ Η Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α Ν ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ τήν

[1] Α Ν Τ Ι Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ Ε Ι Σ Τ Η Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α Ν ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ τήν [1] Α Ν Τ Ι Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ Ε Ι Σ Τ Η Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α Ν ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ τήν 19.03.2019 Μακαριώτατε, η σύγκλησις εκτάκτως της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας μίλησε για το νέο της μυθιστόρημα με τίτλο "Πώς υφαίνεται ο χρόνος"

Η συγγραφέας μίλησε για το νέο της μυθιστόρημα με τίτλο Πώς υφαίνεται ο χρόνος Σοφία Δημοπούλου: «Το παρελθόν μάς καθορίζει» Η συγγραφέας μίλησε για το νέο της μυθιστόρημα με τίτλο "Πώς υφαίνεται ο χρόνος" Συνέντευξη στη Λεμονιά Βασβάνη Το "Πώς υφαίνεται ο χρόνος" απασχολεί τη Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΜΗΜΑ:Γ1 ΣΧΟΛΟΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ (Στίχοι που δείχνουν τα όνειρα και τον πόνο των ερωτευμένων) Όλοι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητό ημερολόγιο, Τον τελευταίο καιρό μου λείπει πολύ η πατρίδα μου, η γυναίκα μου και το παιδί μου. Θέλω απεγνωσμένα να επιστρέψω στον λαό μου και

Αγαπητό ημερολόγιο, Τον τελευταίο καιρό μου λείπει πολύ η πατρίδα μου, η γυναίκα μου και το παιδί μου. Θέλω απεγνωσμένα να επιστρέψω στον λαό μου και Αγαπητό ημερολόγιο, Τον τελευταίο καιρό μου λείπει πολύ η πατρίδα μου, η γυναίκα μου και το παιδί μου. Θέλω απεγνωσμένα να επιστρέψω στον λαό μου και να πατήσω το χώμα της θαλασσοφίλητης Ιθάκης. Έτσι,

Διαβάστε περισσότερα

Κα λόν ύπ νο και όνειρ α γλυκά

Κα λόν ύπ νο και όνειρ α γλυκά Κα λόν ύπ νο και όνειρ α γλυκά Οδηγίες ανάγνωσης Προσοχή! Μη διαβάσετε ποτέ μεγαλόφωνα το βιβλίο αυτό σε κάποιον που οδηγεί αυτοκίνητο ή άλλο όχημα, διότι το παραμύθι έχει ως σκοπό να αποκοιμίσει αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

... ΟΝΤΩΣ, Η ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΛΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.

... ΟΝΤΩΣ, Η ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΛΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. ΟΝΤΩΣ, Η ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΛΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη.

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η γιορτή της µητέρας στην Ελληνική Μυθολογία Η πρωταρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α. ΘΕΜΑ Α1 α. Να δώσετε µε συντοµία το περιεχόµενο των ακόλουθων ιστορικών εννοιών: Τανζιµάτ Εθνικόν Κοµιτάτον Οµάδα των Ιαπώνων.

ΟΜΑ Α Α. ΘΕΜΑ Α1 α. Να δώσετε µε συντοµία το περιεχόµενο των ακόλουθων ιστορικών εννοιών: Τανζιµάτ Εθνικόν Κοµιτάτον Οµάδα των Ιαπώνων. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να δώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μας είναι η γη

Σπίτι μας είναι η γη Σπίτι μας είναι η γη 1.α. Ο αρχηγός των Ινδιάνων λέει ότι η φύση είναι το σπίτι τους. Τι εννοεί; β. Πώς βλέπει ο λευκός τη φύση, σύμφωνα με τον Ινδιάνο; α. Η πρόταση αυτής της αγοραπωλησίας ήταν εντελώς

Διαβάστε περισσότερα

Μιλώντας με τα αρχαία

Μιλώντας με τα αρχαία Επίσκεψη στο μαντείο της Δωδώνης Πώς έβλεπαν το μέλλον οι αρχαίοι; Πώς λειτουργούσε το πιο αρχαίο μαντείο της Ελλάδας; Τι μορφή, σύμβολα και ρόλο είχε ο κύριος θεός του, ο Δίας; Τι σημασία είχαν εκεί οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Έρωτας στην Κασπία θάλασσα

Έρωτας στην Κασπία θάλασσα 1 Έρωτας στην Κασπία θάλασσα 3 Mona Perises ISBN: Email: monaperises@yahoo.com 4 Mona Perises Έρωτας στην Κασπία θάλασσα Μυθιστόρημα - Μέρος δεύτερο Mona Perises Ελλάδα Ιράν/Περσία Ελλάδα 5 Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΕΝ ΚΙΡΚΕΓΚΩΡ

ΣΟΡΕΝ ΚΙΡΚΕΓΚΩΡ http://hallofpeople.com/gr.php?user=κίρκεγκωρ ΣΟΡΕΝ ΚΙΡΚΕΓΚΩΡ Απόσπασμα από Το κεντρί της ύπαρξης, μετάφραση: Κώστας Νησιώτης «Μια φορά ζούμε», λέει ένας, και θέλει να πάει στο Παρίσι πριν πεθάνει. «Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ! ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΜΑΣ!!!!!! Αφιέρωμα στην ελληνική παράδοση έκανε η χορωδία, που έχει μέλη από τα τρία ΚΑΠΗ της πόλης μας. Οι χορωδοί τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ.Λεμεσού: Όταν δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού, τότε ζηλεύουμε και φοβόμαστε ο ένας τον άλλο

Μητρ.Λεμεσού: Όταν δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού, τότε ζηλεύουμε και φοβόμαστε ο ένας τον άλλο 31 Ιανουαρίου 2019 Μητρ.Λεμεσού: Όταν δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού, τότε ζηλεύουμε και φοβόμαστε ο ένας τον άλλο / Επικαιρότητα Όταν ο άνθρωπος έχει ειρήνη μέσα του και βεβαιωθεί η ψυχή του ότι όντως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑ Μ! Μ Π Α Μ! Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για όλους.

ΜΠΑ Μ! Μ Π Α Μ! Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για όλους. ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΧΙΑ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Νούρου Εγώ Κουάμι ο αδερφός μου Ράζακ ένας φίλος που συναντήσαμε στον δρόμο Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε

ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε. 2 0 1 9 Κλ ά δο ς θερ µ ι κώ ν τη λ εκα τ ευθυ νό µ εν ω ν α υ το κι νή τω ν. Υπ εύ θυνο ς Κ λ ά δ ο υ Ζωτιαδης Κωστας bo d @ e l - m e. gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η )

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) 1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ JACKSON POLLOCK ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ WILLIAM WRIGHT ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1950. Το καλοκαίρι του 1950 o δημοσιογράφος William Wright πήρε μια πολύ ενδιαφέρουσα ηχογραφημένη

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Η γυναίκα ως σύζυγος και μητέρα Η γυναίκα ως πολεμικό λάφυρο Γυναίκα και επιτάφιες τιμές ηρώων Η τύχη του γυναικείου πληθυσμού μετά την άλωση μιας πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάσταση των Ελλήνων χρειάζεται να ανατάξουμε την ατομική μας διάνοια διαβάζοντας τα κατάλληλα βιβλία

Η ανάσταση των Ελλήνων χρειάζεται να ανατάξουμε την ατομική μας διάνοια διαβάζοντας τα κατάλληλα βιβλία Η ανάσταση των Ελλήνων χρειάζεται να ανατάξουμε την ατομική μας διάνοια διαβάζοντας τα κατάλληλα βιβλία Χρειάζεται μια προσωπική πορεία για να ανατάξουμε την ατομική μας διάνοια και αυτή η πορεία δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μιλώντας με τα αρχαία

Μιλώντας με τα αρχαία Μιλώντας με τα αρχαία Μέσα στο μουσείο θα συναντήσετε παράξενα αντικείμενα άλλων εποχών. Μπορείτε να τα κάνετε να μιλήσουν για πανάρχαιους ανθρώπους και πολιτισμούς; Πάρτε φακούς, μέτρα, μολύβι και χαρτί

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, τότε που όλη η γη ήταν ένα απέραντο δάσος, ζούσε μέσα στο ξύλινο καλύβι της, στην καρδιά του δάσους,

Μια φορά κι έναν καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, τότε που όλη η γη ήταν ένα απέραντο δάσος, ζούσε μέσα στο ξύλινο καλύβι της, στην καρδιά του δάσους, Μια φορά κι έναν καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, τότε που όλη η γη ήταν ένα απέραντο δάσος, ζούσε μέσα στο ξύλινο καλύβι της, στην καρδιά του δάσους, μια γριά γυναίκα. Τ όνομά της ήταν Μαραλά. Κανένας δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ Άννα Φρανκ [Από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ] Αγαπητή Κίτυ, Η μητέρα είναι τρομερά εκνευρισμένη, πράγμα

Διαβάστε περισσότερα