Φέτος συμπληρώνονται 163 χρόνια συνεχοῦς παρουσίας τοῦ ἱεροῦ ναοῦ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φέτος συμπληρώνονται 163 χρόνια συνεχοῦς παρουσίας τοῦ ἱεροῦ ναοῦ"

Transcript

1 NIKOΛΑΟΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΑΤΡΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΟΔΙΦΗΣ Ἱστορική διαδρομή Φέτος συμπληρώνονται 163 χρόνια συνεχοῦς παρουσίας τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στή θρησκευτική ζωή τῆς Λάρισας. Ὁ ναός αὐτός βρίσκεται στό κέντρο μιᾶς μεγάλης συνοικίας, τοῦ παλιοῦ Παράσχου μαχαλά καί θεωρεῖται, μετά τόν μητροπολιτικό ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, ὁ σημαντικότερος ναός τῆς πόλεως. Μέ τό κείμενό μας αὐτό θά προσπαθήσουμε νά καταγράψουμε τήν ἱστορική διαδρομή τῶν εὐκτήριων οἴκων τῆς συνοικίας αὐτῆς ἀπό τούς χρόνους τῆς τουρκοκρατίας, δίδοντας ἰδιαίτερη ἔμφαση στόν πρῶτο ναό, ὁ ὁποῖος οἰκοδομήθηκε τό 1857, κατεδαφίσθηκε τό 1973 καί στή θέση του ἀνεγέρθηκε ὁ σημερινός ὑπέρλαμπρος ναός τοῦ ἁγίου Νικολάου. Σύμφωνα μέ τά μέχρι σήμερα γνωστά ἱστορικά στοιχεῖα πού διαθέτουμε, κατά τή διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας τίς θρησκευτικές ἀνάγκες τῆς χριστιανικῆς κοινότητας τῆς Λάρισας, ἡ ὁποία εἶχε αἰσθητά μειωθεῖ καί εἶχε περιορισθεῖ ὡς ἐπί τό πλεῖστον στόν Τρανό μαχαλά 1, ἐξυπηρετοῦσε μόνον ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου. Ἀλλά καί αὐτός, γιά διάφορους λόγους 2, δέν εἶχε πάντοτε συνεχῆ λειτουργική παρουσία καί ὑπῆρχαν μεγάλα χρονικά διαστήματα κατά τά ὁποῖα ὁ ἐκκλησιασμός ἀναγκαστικά γινόταν στήν Ἁγία Μαρίνα ἤ σέ ναούς πλησιόχωρων μικρῶν οἰκισμῶν. Ὅμως κατά τήν ὕστερη Τουρκοκρατία ἐντοπίζουμε διάσπαρτα στήν πόλη μικρά παρεκκλήσια, τά ὁποῖα δέν θεωροῦνται ἐνοριακοί ναοί. Λειτουργοῦσαν μόνον κατά τίς ἑορτές τῶν ἁγίων στούς ὁποί- 1 Ὁ Τρανός μαχαλάς κάλυπτε ἐδαφικά τόν λόφο τῆς Ἀκροπόλεως, τόν λόφο τοῦ Φρουρίου ὅπως ἐσφαλμένα ὀνομάζεται σήμερα, καθώς στό σημεῖο αὐτό δέν ὑπῆρξε ποτέ φρούριο, κάστρο ἤ ἔστω κάποια φρουριακή κατασκευή. Ἀπό τούς κλασικούς χρόνους στόν λόφο αὐτό βρισκόταν ἡ Ἀκρόπολη τῆς ἀρχαίας Λάρισας, ἀργότερα τό ἀρχαῖο θέατρο, κατά τούς βυζαντινούς χρόνους ὁ ναός τοῦ Ἁγ. Ἀχιλλίου καί κατά τήν Τουρκοκρατία τό Μπεζεστένι, ἡ κλειστή ἀγορά τῶν Ὀθωμανῶν. 2 Παπαθεοδώρου Νικόλαος, «Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης. Ἱστορική διαδρομή 15 αἰώνων», περ. Ἀχιλλίου πόλις, τεῦχος 01, Μάϊος 2019, σελ

2 ΜΕΡΟΣ Β. ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ους ἦταν ἀφιερωμένα, ἀπό τούς ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, οἱ ὁποῖοι σέ κάποια χρονικά διαστήματα παρατηροῦμε ὅτι ὑπερέβαιναν τούς δέκα, σύμφωνα μέ τόν κώδικα 1472 τῆς μητροπόλεως Λαρίσης, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στήν Ἐθνική Βιβλιοθήκη τῶν Ἀθηνῶν. Τό παρεκκλήσι τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου Στίς ἱστορικές πηγές γιά πρώτη φορά ἀναφέρεται ὅτι ὑπῆρχε μαχαλάς τοῦ Ἁγίου Νικολάου στή Λάρισα, χωρίς ὅμως ἄλλα στοιχεῖα. Ἡ ἀναφορά αὐτή ἐντοπίσθηκε σέ κατάστιχο τό ὁποῖο βρίσκεται στή μονή Μεταμορφώσεως τῶν Μετεώρων καί χρονολογεῖται στά μέσα του 18ου αἰώνα 3. Ἡ ὀνομασία της ὡς συνοικίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου ὑποδηλώνει ὅτι θά πρέπει νά ὑπῆρχε τήν περίοδο ἐκείνη κάποιος λατρευτικός χῶρος στήν περιοχή, πιθανόν παρεκκλήσιο τοῦ ἁγίου, τό ὁποῖο κατά τήν περίοδο τῶν «ὀρλωφικῶν» (1769), ὅταν ὁ ναός τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου πυρπολήθηκε ἀπό τόν μαινόμενο μουσουλμανικό ὄχλο, πολύ πιθανόν νά ὑπέστη καί τό παρεκκλήσιο ὁλοκληρωτική καταστροφή, ἀπό τήν ὁποία φαίνεται ὅτι δέν ἀνένηψε. Στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰῶνα ἡ ἴδια περιοχή τῆς Λάρισας εἶναι γνωστή σάν Παράσχου μαχαλάς, πιθανῶς ἀπό τό ὄνομα κάποιου ἰδιοκτήτη τῶν κτημάτων τῆς περιοχῆς. Σύμφωνα ὅμως μέ μιά ἄλλη προφορική παράδοση, Παράσχος ὀνομαζόταν κάποιος μοναχός ὁ ὁποῖος εἶχε ἱδρύσει στήν περιοχή αὐτή σχολεῖο «κοινῶν γραμμάτων», στό ὁποῖο μάλιστα δίδασκε καί ὁ ἴδιος. Ὁ Παράσχου μαχαλάς ἀποτελοῦσε μία ἀπό τίς ἕξι χριστιανικές συνοικίες τῆς Λαρίσης κατά τόν τελευταῖο αἰῶνα τῆς Τουρκοκρατίας, καί οἱ χριστιανοί γιά τίς λατρευτικές τους συνάξεις εἶχαν τό παρεκκλήσιο τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου, τό ὁποῖο καί σώζεται μέχρι σήμερα στήν ὁδό Ροΐδου, λίγα μέτρα νοτιοανατολικά τοῦ σημερινοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Νικολάου. Πότε κτίσθηκε τό παρεκκλήσιο αὐτό δέν μᾶς εἶναι γνωστό. Πάντως τό 1826 ἐξυπηρετοῦσε τούς χριστιανούς τῆς συνοικίας, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ κώδικας τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου, ὁ ὁποῖος καλύπτει γεγονότα τῆς περιόδου 1811 ἕως 1881, καί βρίσκεται στό Μουσεῖο Μπενάκη 4. Μάλιστα στόν ἴδιο κώδικα διασώθηκαν καί τά ὀνόματα δύο 3 Σπανός Κώστας, «Ἕνα μετεωρίτικο χειρόγραφο τοῦ 18ου αἰ.», Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, τόμ. 8, Λάρισα (1985) σελ. 19 καί «Ἡ Λάρισα τῆς περιόδου Στοιχεῖα ἀπό τόν Κώδικα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, Πρακτικά τῆς Ἡμερίδας τοῦ Ὁμίλου Φίλων τῆς Θεσσαλικῆς Ἱστορίας καί τῆς Λαογραφικῆς Ἑταιρείας Λαρίσης ἐν ἔτει 1988, Δεκεμβρίου 13. Ἐκδόσεις Θετταλός, Λάρισα,

3 ἱερέων πού ἐξυπηρετοῦσαν τό παρεκκλήσιο, τοῦ παπᾶ Ἀθανασίου τό 1839 καί τοῦ παπᾶ Γεωργίου τό Ἀρχιτεκτονικά ὁ ναΐσκος αὐτός ἦταν ἕνα μικρό, ἁπλό, μονόχωρο, δρομικό κτίσμα, χωρίς ἐμφανῆ ἐξωτερικά θρησκευτικά σύμβολα, γιατί αὐτή ἦταν ἡ ἀπαίτηση τῶν Ὀθωμανῶν κατακτητῶν, καί διατήρησε τήν ἀρχιτεκτονική του μορφή μέχρι σήμερα, μέ σημαντικές ὅμως παλαιότερες ἀλλά καί πρόσφατες ἀνακαινίσεις. Εἰκ. 1. Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου. λεπτομέρεια ἀπό τόν πίνακα τοῦ Ἀγήνορα Ἀστεριάδη «Πολιτεία». Ὁ πρῶτος ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου Τό 1857, σέ κοντινή ἀπόσταση ἀπό τό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, οἱ χριστιανοί τῆς συνοικίας Παράσχου, ἐπωφελούμενοι καί ἀπό τίς φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις τῶν Τούρκων (Tanzimat) 5 κατά τήν περίοδο ἐκείνη, ἔκτισαν τόν ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὁ ὁποῖος ἦταν γιά τήν ἐποχή του ὁ μεγαλύτερος στήν πόλη, ἀφοῦ ἀκόμη καί ὁ μητροπολιτικός ναός τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου ἦταν μικρότερος σέ μέγεθος καί ὑποδεέστερος σέ λαμπρότητα. Ἡ ἀπόδοση τοῦ ναοῦ στή λατρεία τοῦ Ἁγίου Νικολάου δέν ἀποκλείεται νά ἔχει σχέση μέ τήν ἀναφερόμενη κατά τόν 18ο αἰώνα παρουσία στήν ἴδια περιοχή, συνοικίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Ἡ τελετή θεμελίωσης τοῦ ναοῦ αὐτοῦ ἔγινε στίς 30 Μαΐου Τό ἀναφέρει ὁ θεμέλιος λίθος ὁ ὁποῖος ἀνευρέθηκε κατά τήν κατεδάφισή του τό 1970, μέ σκοπό τήν κατασκευή τοῦ σύγχρονου ναοῦ καί ἔχει ὡς ἑξῆς: Σεπτός οὗτος Ναός Ἁγίου Νικολάου ἀνηγέρθη ἐκ βάθρων πρός τιμήν αὐτοῦ ἐπί Ἀρχιερατεύοντος Στεφάνου Μητροπολίτου Λαρίσσης. Κ. Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ χειρουργοῦ, Κ. καί Ι. Ἄθ. ΚΑΛΠΑΚΑ, Ὁ ὅρος Tanzimat σημαίνει μεταρρύθμιση καί ὑποδηλώνει μιά σειρά διαταγμάτων τά ὁποῖα ἐκδόθηκαν τό 1856 ἐκ μέρους τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας καί εἶχαν ὡς βάση τήν ἀναδιοργάνωση τῶν σχέσεών της μέ τούς ἀλλόθρησκους ὑπηκόους της. 135

4 ΜΕΡΟΣ Β. ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ Εἰκ. 2. Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου μιά χειμωνιάτικη ἡμέρα. Φωτογραφία τοῦ Τάκη Τλούπα ΜΑΪΟΥ Ἀρχιτέκτονες πιθανολογεῖται ὅτι θά πρέπει νά ἦταν οἱ Γ. Γ. Δημητρίου, ὅπως συμπεραίνεται ἀπό ἀφιερωματικές ἐπιγραφές πού ὑπάρχουν σέ τρεῖς εἰκόνες τοῦ 1859, οἱ ὁποῖες συντηρήθηκαν πρόσφατα καί ἀναφέρουν: «Δέησις τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ Γ. Γ. Δημητρίου Ἀρχιτεκτόνων, 1859, Αὐγ. 27». Μόλις δύο χρόνια μετά τά ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ, ὁ Ρῶσος ἀρχιμανδρίτης Πορφύριος Οὐσπένσκη, κατά τήν περιοδεία του στή Θεσσαλία, πέρασε καί ἀπό τή Λάρισα. Στίς 5 Ἀπριλίου τό ἀπόγευμα, πού συνέπεσε νά εἶναι ἡ Κυριακή των Βαΐων τοῦ 1859, ἐπισκέφθηκε τόν ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου γιά νά παρακολουθήσει τήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Ἰδού πῶς περιγράφει στό ὁδοιπορικό του τόν ναό: «Στίς ἕξι τό ἀπόγευμα ἐπισκεφθήκαμε τόν νέο ναό πού εἶναι ἀφιερωμένος στόν Ἅγιο Νικόλαο τόν θαυματουργό. Εἶναι κτισμένος τό 1857 καί ἀκόμη δέν ἔχει στρωθεῖ μέ μαρμάρινες πλάκες. Τό ἐσωτερικό του εἶναι ὄμορφο. Ἕξι καί ἕξι κίονες ἀπό κάθε πλευρά ὑποστηρίζουν τήν τετραγωνισμένη ὀροφή του. Ἀνάμεσα ἀπό τούς κίονες, πάνω ἀπό τίς ἡμικυκλικές ἁψίδες, ἀπεικονίζονται οἱ Δώδεκα Ἀπόστολοι, ὅπως καί στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου. Κρυστάλλινοι πολυέλαιοι καί πολλές ἀνάγλυφες γυάλινες λαμπάδες κρέμονται στή μέση του ναοῦ καί πάνω στούς κίονες στηρίζονται τά ὁλοκαίνουργα στασίδια. Οἱ εἰκόνες ἁγιογραφήθηκαν πρόσφατα 6 Τό κείμενο αὐτό τῆς ἐπιγραφῆς τοῦ θεμελίου λίθου τό δημοσίευσε στήν ἐφημερίδα «Ἐλευθερία» τό 1970 ὁ δημοσιογράφος καί συγγραφέας Βάσος Καλογιάννης. Ἡ τύχη τῆς ἐπιγραφῆς ἀγνοεῖται. Ὁ ἀναφερόμενος μητροπολίτης Λαρίσης Στέφανος Β ὁ Κυδωνιεύς θήτευσε στή μητρόπολη ἀπό τό 1853 μέχρι τό Μετά τόν θάνατό του ἐνταφιάσθηκε στόν προαύλιο χῶρο ἀνατολικά τοῦ Ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, τό δέ μνῆμα του ἔφερε ἐπιτάφιο ἐπίγραμμα τό ὁποῖο εἶχε συνθέσει ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου τῆς Λάρισας Ἰωάννης Οἰκονομίδης-Ἀρβανίτης. Τά ἄλλα ὀνόματα πού ἀναγράφονται στήν ἐπιγραφή, προφανῶς ἀναφέρονται στούς ἐπιτρόπους τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγ. Νικολάου, οἱ ὁποῖοι ἦταν ὅλα ἐξέχοντα μέλη τῆς χριστιανικῆς κοινότητας. Ἕνας Γεωργιάδης Κωνσταντῖνος ἀναφέρεται στόν Κώδικα τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, ὁ Ἀναστάσιος χειρουργός εἶναι ὁ Ἀστεριάδης Ἀναστάσιος, θεῖος τοῦ δημάρχου Ἀχιλλέα Ἀστεριάδη καί τοῦ φαρμακοποιοῦ Κωνσταντίνου Ἀστεριάδη, ὁ ὁποῖος ἦταν ἰατρός, καί ὁ Ἀθανάσιος Καλπάκας ἀναφέρεται καί αὐτός στόν Κώδικα τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου. 136

5 στήν Ἀθήνα. Ἡ τέχνη τους εἶναι μέτρια. Τά πρόσωπα εἶναι μεγάλα σέ σύγκριση μέ τό ὑπόλοιπο σῶμα. Στεναχωρήθηκα γι αὐτή τήν ἀπόκλιση τῶν ἁγιογράφων ἀπό τά ἀρχαῖα πρότυπα τῆς ὀρθόδοξης εἰκονογραφίας. Ἀλλά καί ὁ κ. Λαζάρου 7 λυπήθηκε γιά τό ὅτι οἱ ἐνορίτες δέν ἄκουσαν τή συμβουλή του καί δέν ἀντέγραψαν τίς μοσχοβίτικες εἰκόνες» 8. Σέ ἐφημερίδα τῆς Λαμίας τοῦ 1860 ἀναφέρεται ἡ ἑξῆς εἴδηση: Μέ λύπην μας πληροφορούμεθα ὅτι ὁ μητροπολίτης Λαρίσης [Στέφανος Β ], ἐναντίον τῶν ἱερῶν καθηκόντων του ὡς ἀρχιερέως, δέν ἐπέτρεψε νά τελεσθῆ ἀγρυπνία τήν παραμονήν τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς τόν ἐν Λαρίσῃ ὁμώνυμον ἱερόν ναόν, ἵνα μή ὁ ἦχος τῶν κωδώνων ἐνοχλήση τάς ἀκοάς τῶν Ὀθωμανῶν Σαράντα χρόνια μετά τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τό 1897, ἔχουμε μιά μαρτυρία ὅτι ἔγιναν ἐργασίες Εἰκ. 3. Τό παλιό κωδωνοστάσιό του καί ὁ ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου. Σχέδιο τοῦ Ἀγήνορα Ἀστεριάδη, 1926 ἐπεκτάσεως τοῦ ναοῦ. Ἡ Ἀμαλία Παπασταύρου ἀναφέρει ἐπί λέξει στό βιβλίο της «Ἡμερολόγιον τοῦ πολέμου τοῦ 1897»: «Τήν ἑσπέραν τῆς Μ. Πέμπτης [10 Ἀπριλίου 1897] μετέβημεν εἰς τήν ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Πολύ ἀταξία 7 Ὁ Λαζάρου ἦταν πρόξενος τῆς Ρωσίας στή Λάρισα καί συνοδός τοῦ ἀρχιμανδρίτη Οὐσπένσκη κατά τήν περιήγησή του στήν πόλη. Τό ρωσικό προξενεῖο στεγαζόταν τήν περίοδο ἐκείνη σέ κτήριο πού βρισκόταν πίσω ἀπό τήν ἀνατολική πλευρά τοῦ ναοῦ τοῦ Ἄγ. Νικολάου, ἐπί τῆς σημερινῆς ὁδοῦ Παπαναστασίου. 8 Porf. Uspenskij, «Περιήγηση στίς μονές τῶν Μετεώρων τό 1859», μετάφραση ἀπό τά ρωσικά Εὐαγγελία-Ἀντωνία Σαμαρᾶ, σχόλια Κώστας Σπανός, Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, τόμ. 43 (2003) σ Ὅταν ὁ Οὐσπένσκη ἀναφέρει μοσχοβίτικες εἰκόνες ἐννοεῖ τίς μεγάλες δεσποτικές εἰκόνες πού εἶχε παραγγείλει τό 1802 ὁ μητροπολίτης Λαρίσης Διονύσιος Καλλιάρχης γιά τήν βασιλική του Ἁγίου Ἀχιλλίου πού εἶχε κτισθεῖ τό 1794, μερικές ἐκ τῶν ὁποίων ἔχουν διασωθεῖ μέχρι σήμερα. Βλ. Φαρμακίδης Ἐπαμεινώνδας, Ἡ Λάρισα. Ἀπό τῶν μυθολογικῶν χρόνων μέχρι τῆς προσαρτήσεως αὐτῆς εἰς τήν Ἑλλάδα (1881). Τοπογραφική καί Ἱστορική μελέτη, Βόλος (1926), σελ Πρόκειται γιά τήν 5η Δεκεμβρίου 1859, παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἐφ. Φάρος τῆς Ὄθρυος, Λαμία, φύλλο τῆς 1ης Ἰανουαρίου

6 ΜΕΡΟΣ Β. ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ἐπεκράτει, διότι εἶχον ρίψει τό ἐμπρόσθιον μέρος ὅπως τήν αὐξήσωσι, καί τοῦτο κατ ἀπαίτησιν τοῦ πρίγκιπος Νικολάου, οὗ ἔφερε τό ὄνομα. Ἐλέγετο μάλιστα ὅτι ἡ αὔξησις ἐγένετο δι ἐξόδων τοῦ πρίγκιπος ἤ μᾶλλον διά ρωσικῶν χρημάτων Ἀλλ ἡ ἐκκλησία αὐξάνεται δαπάναις τοῦ Δήμου καί ὅπως προληφθῆ ἡ ἐκπλήρωσις τῆς ἐπιθυμίας τοῦ πρίγκιπος» 10. Ἡ περιγραφή αὐτή ὑποδηλώνει ὅτι ἡ ἀρχική ἀρχιτεκτονική δομή τοῦ ναοῦ ἦταν ἁπλή τρίκλιτη βασιλική καί κατά τό 1897 ἐπεκτάθηκε δυτικά κατά μῆκος καί προστέθηκε γυναικωνίτης, μέ ἀποτέλεσμα τό δυτικό τμῆμα τοῦ ναοῦ νά προεκταθεῖ καί ἑκατέρωθεν πρός τά πλάγια, γιά νά ὑπάρχει ἡ δυνατότητα πρόσβασης στόν γυναικωνίτη. Κάποια χρονιά ἡ πανήγυρη τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Νικολάου ἀναβλήθηκε!. Διαβάζουμε στήν ἐφημερίδα «Σάλπιγξ» στό φύλλο τῆς 3ης Δεκεμβρίου τοῦ 1900: «Ἀναβολή ἐκκλησιαστικῆς ἑορτῆς. Ἐπειδή τήν προσεχῆ Τετάρτην 6 Δεκεμβρίου, ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, συμπίπτει καί ἡ ἑβδομαδιαία ἀγορά, τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοῦ ἐνταῦθα φερωνύμου Ἱεροῦ Ναοῦ ἀνέβαλε τόν ἐπίσημο πανηγυρισμόν τῆς ἑορτῆς ταύτης διά τήν προσεχῆ Κυριακή». Τόν Μάιο τοῦ 1902 ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή ἀνέθεσε στόν ζωγράφο- ἁγιογράφο Νικόλαο Ἀργυρόπουλο τήν ἀνακαίνιση τοῦ ἐσωτερικοῦ διακόσμου τοῦ ναοῦ μέ ἁγιογραφίες βυζαντινῆς τεχνοτροπίας 11. Ἀπό τοπική ἐφημερίδα τοῦ 1906 μαθαίνουμε ὅτι τό ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἄρχισε νά εὐπρεπίζεται: «Μετά πολλῆς δραστηριότητος ἐξακολουθεῖ ἡ ἐσωτερική ἐπιδιόρθωσις τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, χάρις εἰς τάς ἐνεργείας τῶν ρεκτῶν ἐπιτρόπων του. Πρό ἡμερῶν δέ ἐν τῷ αὐτῷ ναῷ εἷς τῶν σοφατζήδων κατέπεσεν ἐξ ἀρκετοῦ ὕψους καί ὀλίγου δεῖν νά μείνει ἄπνους 12. Τό 1906 διορίζεται ὡς ψάλτης στόν ναό ὁ ζωγράφος-ἁγιογράφος ἀπό τή γειτονική Νίκαια Νικόλαος Ἀργυρόπουλος, πού ἀναφέρθηκε πιό πάνω. Στή συνέχεια συνεχίζει ἡ ἐφημερίδα: «Ὡς δέ πληροφορούμεθα, ὁ κ. Ἀργυρόπουλος ἐγκατασταθείς πλέον ἐν τῇ πόλει μας, θά κοσμήση τόν ἀνωτέρω ναόν δι ἐκτάκτων ἁγιογραφιῶν, ἐφ ᾧ καί συγχαίρομεν τούς ἐπιτρόπους αὐτοῦ διά τόν 10 Παπασταύρου Ἀμαλία, Ἡμερολόγιον τοῦ πολέμου ἀνευρεθέν ἐν Λαρίσσῃ ἀπό 1-14 Ἀπριλίου 1897, ἐν Ἀλεξανδρεία (1897), σελ Σημειωτέον ὅτι ὁ πρίγκιπας Νικόλαος, ἀδελφός τοῦ διαδόχου Κωνσταντίνου, ἐρχόταν κάθε φθινόπωρο στή Λάρισα, ὅταν γίνονταν τά μεγάλα γυμνάσια τοῦ στρατοῦ καί προτιμοῦσε νά ἐκκλησιάζεται στόν Ἅγιο Νικόλαο. 11 ἐφ. Ὄλυμπος, Λάρισα, φύλλο τῆς 17ης Μαΐου ἐφ. Μικρά, Λάρισα, φύλλο τῆς 22ας Μαρτίου

7 ὄντως ἐπιτυχῆ τοῦτον διορισμόν» 13. Στά χρόνια πού ἀκολούθησαν ὁ ναός καλλωπίσθηκε καί συμπληρώθηκε μέ εἰκόνες, ἱερά σκεύη, προσκυνητάρια καί ἄλλες συμπληρωματικές ἐργασίες, μέχρι λίγα χρόνια πρίν ἀπό τήν κατεδάφισή του. Περιγραφή τοῦ ναοῦ Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου κατά τόν 20ό αἰῶνα ἦταν μιά τρίκλιτη βασιλική, τῆς ὁποίας ἡ κάτοψη εἶχε τό σχῆμα τοῦ κεφαλαίου γράμματος Τ ἀνεστραμμένου. Ἀνατολικά ὑπῆρχε κεντρική ἡμικυκλική κόγχη, πάνω ἀπό τήν ὁποία εἶχε κατασκευασθεῖ ἕνα χαρακτηριστικό σύμπλεγμα τριῶν παραθύρων. Δυτικά βρισκόταν ἡ κεντρική εἴσοδος τοῦ ναοῦ. Μέ τήν παρεμβολή δύο βαθμίδων, ὁ πιστός εἰσερχόταν ἀπ εὐθείας στόν κυρίως ναό, τό δάπεδο τοῦ ὁποίου βρισκόταν χαμηλότερα ἀπό τό ἔδαφος τῆς αὐλῆς. Ἀπό τίς προεκτάσεις τῆς δυτικῆς πλευρᾶς ἡ βόρεια ὁδηγοῦσε μέ ξύλινα σκαλοπάτια στόν γυναικωνίτη, ἐνῶ στή νότια στό ἰσόγειο στεγαζόταν τό γραφεῖο τῶν ἱερέων, τό ὁποῖο ἐπικοινωνοῦσε μέ τό δυτικό κλίτος τοῦ κυρίως ναοῦ, ἐνῶ πάνω του ἐπεκτεινόταν ὁ γυναικωνίτης. Τό ἐσωτερικό του χωριζόταν σέ τρία κλίτη, ὅπως ἀκριβῶς τό περιγράφει καί ὁ Οὐσπένσκη, μέ τήν παρουσία ἕξι κτιστῶν κιόνων σέ κάθε πλευρά. Στό κέντρο τῆς ἐπίπεδης ὀροφῆς ὑπῆρχε ζωγραφισμένη ἡ μορφή τοῦ Παντοκράτορα, ἐνῶ ὁ ὑπόλοιπος χῶρος εἶχε τή μορφή ἔναστρου οὐράνιου θόλου. Πάνω ἀπό τούς κίονες ἀπεικονίζονταν σέ μετάλλια σχήματος ὠοειδοῦς οἱ Δώδεκα Ἀπόστολοι. Στή διακόσμηση τοῦ ναοῦ συνέβαλαν δύο προσκυνητάρια, ὁ ἄμβωνας, ὁ δεσποτικός θρόνος καί τό τέμπλο. Ἦταν ὅλα ἁπλά, ξύλινα καί λευκά χρωματισμένα. Τό τέμπλο ἦταν ψηλό, ἐμπλουτισμένο μέ ἤπια νεοκλασικά στοιχεῖα καί τή λευκότητά του διέκοπταν ἡ Ὡραία Πύλη, οἱ πλάγιες θύρες καί οἱ δέκα μεγάλες δεσποτικές εἰκόνες. Πάνω ἀπό τίς τελευταῖες, σάν ἐπίστεψη, ὑπῆρχαν ἀντίστοιχα μαῦρες ὀρθογώνιες ἐπιφάνειες μέ σύντομες εὐαγγελικές ρήσεις σέ χρυσαφί χρῶμα. Ψηλά, πάνω ἀπό τήν Ὡραία Πύλη ὑπῆρχε τεράστιος σταυρός, ὁ ὁποῖος συντηρήθηκε καί ἀνήκει σήμερα στά κειμήλια τοῦ ναοῦ. Τοιχογραφίες ἀρχικά δέν ὑπῆρχαν. Μεταπολεμικά μόνον ἁγιογραφήθηκε ἡ κεντρική κόγχη τοῦ Ἱεροῦ Βήματος μέ τοιχογραφία, ἡ ὁποία ἀπεικόνιζε ψηλά 13 ἐφ. «Μικρά», Λάρισα, φύλλο τῆς 10ης Σεπτεμβρίου

8 ΜΕΡΟΣ Β. ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ Εἰκ. 4. Οἱ ἱερεῖς τοῦ Ἁγ. Νικολάου π. Ἐμμανουήλ, π. Ἀπόστολος Νταφόπουλος, π. Ἀθανάσιος Παπαθεοδώρου, ὁ νεωκόρος τοῦ ναοῦ καί ὁ πρωτοψάλτης Ἀντώνιος Μοσχίδης κατά τό τήν Πλατυτέρα καί πιό κάτω, μέχρι τό ἔδαφος, ἕξι ὁλόσωμους ἱεράρχες (οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καί οἱ ἅγιοι Ἀθανάσιος, Νικόλαος καί Ἀχίλλιος). Τήν ἴδια περίοδο ἁγιογραφήθηκε καί ἡ κόγχη τῆς Προθέσεως μέ τήν παράσταση τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Οἱ τοιχογραφίες αὐτές εἶχαν φιλοτεχνηθεῖ ἀπό τόν ἁγιογραφικό οἶκο τῶν Παπαμερκουρίου-Γκίνη 14 τῆς πόλεώς μας. Στούς πλάγιους τοίχους, ἀνάμεσα ἀπό τά μεγάλα παράθυρα, ἦταν ἀναρτημένες σέ κάθε πλευρά, τρεῖς πολύ μεγάλες εἰκόνες οἱ ὁποῖες παρίσταναν σκηνές ἀπό τά θαύματα τοῦ Ἰησοῦ, καί ἦταν ἐλαιογραφίες προσαρμοσμένες σέ κάδρα. Ἡ τεχνική των εἰκόνων τοῦ ναοῦ ἦταν ἐπηρεασμένη ἀπό δυτικά πρότυπα, μέ τή χαρακτηριστική φυσική ἀπόδοση τῶν προσώπων, τήν ὡραιότητα τῶν χαρακτηριστικῶν καί τήν προσεγμένη προοπτική τοῦ βάθους. Δέν γνωρίζουμε τόν ἁγιογράφο, οὔτε τήν τύχη αὐτῶν τῶν εἰκόνων. Ὁ φωτισμός τοῦ ναοῦ ἦταν ἐπαρκής χάρη στά πολλά παράθυρα πού διέθετε καί στίς τρεῖς πλευρές του, στίς δύο πλάγιες καί στή δυτική, τά ὁποῖα γιά λόγους ἀσφαλείας καλύπτονταν ἀπό μεταλλικά κιγκλιδώματα. 14 Ἀρχικά οἱ δύο αὐτοί ζωγράφοι-ἁγιογράφοι δούλευαν ξεχωριστά. Ὁ Χρυσόστομος Παπαμερκουρίου προπολεμικά εἶχε τό ἐργαστήριό του στή γωνία τῶν σημερινῶν ὁδῶν Παπαναστασίου-Ἠπείρου-Ψαρῶν. Προσετέθη ἀργότερα στό ἴδιο ἐργαστήριο καί ὁ Παντελής Γκίνης. Μεταπολεμικά, ὅταν Παπαμερκουρίου καί Γκίνης συνέχισαν τήν συνεργασία, θυμᾶμαι ὅτι τό ἐργαστήριό τους βρισκόταν στήν βορειοανατολική γωνία τῆς συμβολῆς τῶν ὁδῶν Παπαναστασίου καί Παπακυριαζῆ. 140

9 Εἰκ. 5. Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου λίγο πρίν τήν κατεδάφισή του. Φορητές εἰκόνες Ὁ ναός διέθετε πολλές φορητές εἰκόνες, προερχόμενες ἀπό τά προσκυνητάρια, τό τέμπλο καί τό Δωδεκάορτο. Δέν γνωρίζουμε καί ἐδῶ τούς ἁγιογράφους. Ὁ Οὐσπένσκη ἀναφέρει ὅτι ἁγιογραφήθηκαν στήν Ἀθήνα. Σήμερα ἔχουν διασωθεῖ ἀρκετές ἀπ αὐτές, περίπου 90, χάρη στήν προσπάθεια τοῦ προϊσταμένου τοῦ ναοῦ καί Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Μητροπόλεως π. Ἰγνατίου Μουρτζανοῦ, καθώς καί τῶν ὑπολοίπων μελῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, καί ἔχουν συντηρηθεῖ. Ἀπό μιά ἐρασιτεχνική μελέτη τῶν φορητῶν εἰκόνων πού ἔγινε, ἔχουν βγεῖ ὁρισμένα συμπεράσματα: Ὅσον ἀφορᾶ τή χρονολογία οἱ περισσότερες εἶναι τοῦ 1859, δηλ. ὅταν εἶχε πλέον κατασκευασθεῖ ὁ ναός καί ἄρχισε νά καλλωπίζεται. ΟΙ παλαιότερες πού ἐντοπίσθηκαν εἶναι μόνον δύο, τοῦ ἔτους Οἱ νεώτερες φθάνουν μέχρι τό Πολλές προέρχονται ἀπό δωρεές πιστῶν, τά ὀνόματα τῶν ὁποίων ἀναφέρονται. Ἤδη ἔχουμε ἀναφέρει τούς ἀρχιτέκτονες Γ. Γ. Δημητρίου. Ἐπίσης εἶναι ὁ πρόξενος τῆς Ρωσίας στή Λάρισα Γ. Λαζάρου, ὁ μετέπειτα δήμαρχος Χρῆστος Γεωργιάδης καί ὁ χειρουργός Ἀναστάσιος [Ἀστεριάδης], οἱ ὁποῖοι ἦταν οἱ πρῶτοι ἐπίτροποι τοῦ ναοῦ, ὁ φαρμακοποιός Φώτης Παπαζήσης, ἡ Βασιλική Νικ. Νικόδημου καί πολλοί ἄλλοι. Στίς περισσότερες δέν ἀναφέρεται ὁ ἁγιογράφος. Σέ μία ἔχει τήν ὑπογρα- 141

10 ΜΕΡΟΣ Β. ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ φή του ὁ ζωγράφος-ἁγιογράφος ἀπό τή Νίκαια τῆς Λάρισας Νικόλαος Ἀργυρόπουλος, ἡ ὁποία καί συνοδεύεται ἀπό τήν χρονολογία Ὑπογεγραμμένες εἶναι ὅλες οἱ εἰκόνες ἀπό τό ἁγιογραφικό ἐργαστήριο τῶν Παπαμερκουρίου-Γκίνη, οἱ ὁποῖες χρονολογικά ἀνάγονται στήν περίοδο τοῦ Μεσοπολέμου. Αἰσθητικά οἱ εἰκόνες εἶναι λαϊκῆς τεχνοτροπίας, μέ ἔντονα χρώματα, ἁγιογραφημένες ἀπό ἁπλούς τεχνίτες, πολλές μέ ἀνορθόγραφες ἐπιγραφές καί μόνον ἐλάχιστες ξεχωρίζουν γιά τήν τέχνη τους. Ἦταν εἰκόνες λειτουργικῆς χρήσης, γι αὐτό καί ὁρισμένες ἔχουν καταστραφεῖ ἀπό τόν χρόνο ἤ ἀπό τήν προσπάθεια τῶν ὑπευθύνων τοῦ ναοῦ νά προσαρμοσθοῦν σέ διάφορα τοξωτά πλαίσια. Τό Κωδωνοστάσιο Νοτιοανατολικά καί σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τόν ναό εἶχε κτισθεῖ τό 1893, ψηλό τετραώροφο, πέτρινο κωδωνοστάσιο νεοκλασικοῦ ρυθμοῦ, τό ὁποῖο κατέληγε σέ μιά ψηλή κωνοειδῆ-πυργοειδῆ ἀπόληξη. Ἀρχιτεκτονικά διέφερε ἀπό τήν ἁπλή μορφή τῆς παρακείμενης βασιλικῆς. Ἡ ἀποδοχή τοῦ τοπικοῦ τύπου γιά τήν ἀνέγερσή του δέν ἦταν ἀρχικά εὐμενής 15. Ἀπό τόν ἀπολογισμό διαχειρίσεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ταμείου τῆς τετραετίας συμπεραίνεται ὅτι τό ποσόν γιά τήν κατασκευή τοῦ κωδωνοστασίου ἀνῆλθε στίς δραχμές. Οἱ ἐπίτροποι τῆς περιόδου αὐτῆς ἦταν οἱ Ν. Νικολαΐδης, Α. Μπαρούτας, Ρ. Σχινᾶς, Α. Κολοβός καί Ι. Παπαγιάννης 16. Ἀπό τόν σεισμό τοῦ 1941 καί κυρίως τοῦ 1954, οἱ δύο τελευταῖοι ὄροφοι κατέρρευσαν, καί τελικά το καμπαναριό τέθηκε σέ ἀχρηστία. Γιά τόν λόγο αὐτό τό 1955 κατεδαφίσθηκε καί στή θέση του ἀνεγέρθηκε ἄλλο, ἐπίσης τετραώροφο, ἁπλό, ἀπό ἐνισχυμένο σκυρόδεμα καί χαμηλότερο σέ ὕψος τοῦ πρώτου. 15 «Ὑπό ἐκπλήξεως τῇ ἀληθείᾳ κατελήφθημεν ὅτε διερχόμενοι κατά τύχην τήν συνοικίαν Παράσχου καί πρό τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, εἴδομεν τό ἤδη ἀνεγειρόμενον κωδωνοστάσιον τούτου. Ἄν οἱ κ. κ. ἐπίτροποι τοῦ ναοῦ εἶχον χρήματα διαθέσιμα, ἠδύναντο νά τά διέθετον πρῶτον μέν εἰς τήν ἐπισκευήν τῆς ἐκκλησίας ἔσωθέν τε καί ἔξωθεν καί εἶτα ἐάν ἔμενε περίσσευμα ἐκ τούτων, τότε ἠδύναντο νά προβῶσιν εἰς τήν ἀνέγερσιν τοῦ μεγάλην ἔλλειψιν πραγματικῶς παρουσιάζοντος κωδωνοστασίου τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Ἐρωτῶμεν τούς κ. ἐπιτρόπους διατί νά μή ἄφηνον τάς χιλιάδας δραχμῶν, τάς ὁποίας λέγουσιν ὅτι διέθεσαν διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ ἐν λόγω κωδωνοστασίου, ἵνα μέ αὐτάς καιροῦ εὐθέως δοθέντος καί πλειόνων χρημάτων εἰσπραχθησομένων, ἤγειρον καλλίτερον, μεγαλείτερον καί ἀναμφιβόλως μέ πλείονας κώδωνας. Τοῦτο δέ δέν ἀποδεικνύει τίποτε ἄλλο εἰμή ὅτι εἰς τούς ἀνθρώπους τούτους ὑπάρχει ἔλλειψις τῆς ἐκ φύσεως ἐνστίκτου φιλοκαλίας. Ἐπιφυλασσόμεθα ἅμα τῇ ἀποπερατώσει τούτου νά ἐκφέρωμεν τάς κρίσεις μας. ΑΘΩΣ». ἐφ. Ὄλυμπος, φύλλο τῆς 16ης Ὀκτωβρίου βλ. ἐφ. Κῆρυξ, Λάρισα, φύλλο τῆς 12ης Μαρτίου (Ἀπό τό ἀρχεῖο τοῦ Θανάση Μπετχαβέ). 142

11 Εἰκ. 6. Δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας «Ἐλευθερία» τῆς 13ης Μαΐου 1966 ἀπό τήν τελετή θεμελιώσεως τοῦ σημερινοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγ. Νικολάου. Ὁ περιβάλλων χῶρος Στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα ὁ χῶρος τοῦ ναοῦ καί ὁλόκληρη ἡ εὐρύχωρη αὐλή του περιφράχθηκαν μέ χαμηλό καλοδουλεμένο τοιχίο ἀπό πελεκητή πέτρα (μωσαϊκό), πάνω ἀπό τό ὁποῖο ἦταν ἐνσωματωμένο σέ ὅλο τό μῆκος του πυκνό μεταλλικό κιγκλίδωμα. Ἐπίσης τήν ἴδια περίοδο ἡ τεράστια σέ ἔκταση αὐλή δενδροφυτεύτηκε καί μέρος της πλακοστρώθηκε. Οἱ σεισμοί τοῦ 1941 καί τοῦ 1954 ἐπέφεραν μικρές ζημιές στό κτίσμα, οἱ ὁποῖες ὅμως ἐπιδιορθώθηκαν σύντομα καί συνεχίσθηκε ἀπρόσκοπτα ἡ λειτουργία του. Ἐπίσης τήν ἴδια περίοδο δημιουργήθηκε μπροστά ἀπό τή δυτική κύρια εἴσοδο τοῦ ναοῦ μικρός, χαμηλός νάρθηκας καί στό κέντρο τῆς αὐλῆς κτίσθηκε μόνιμη ἐξέδρα γιά νά χρησιμοποιεῖται σέ διάφορες τελετές καί γιά τήν ἀναστάσιμη ἀκολουθία. 143

12 ΜΕΡΟΣ Β. ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ Ἡ ἐκκλησιαστική χορωδία τοῦ ναοῦ Ἡ Λάρισα, πάντοτε φιλόμουση πόλη, ἀκολούθησε στήν ἐκκλησιαστική μουσική τό νέο ἀθηναϊκό ρεῦμα πού εἶχε ἐπιβάλει ἡ βασίλισσα τῆς Ἑλλάδος Ὄλγα, Μεγάλη Δούκισσα τῆς Ρωσίας, σέ ὁρισμένους μεγάλους ναούς τῆς πρωτεύουσας. Διαβάζουμε σέ τοπική ἐφημερίδα τοῦ 1910: «Ὁμάς ἐκ δέκα φιλομούσων νέων της πόλεώς μας ἀποτελουμένη, ὑπό τήν δεξιάν διεύθυνσιν τοῦ πρός πᾶν καλόν ἀείποτε ὀργῶντος φιλοτιμοτάτου δημοδιδασκάλου καί τῆς τοῦ Ἀπόλλωνος θεσπεσίας τέχνης μύστου κ. Κ. Χριστοδουλοπούλου, ἀπό τεσσάρων ἤδη μηνῶν ἀσκουμένη, κατόρθωσε νά ἐκμάθη ἅπασαν τήν ἱεράν λειτουργίαν ἐν τετραφωνίᾳ, κατά τάς ἐναρμονίσεις τῶν ἐν Ἀθήναις διευθυντῶν τοιούτων ἐκκλησιαστικῶν χορωδιῶν κ. κ. Θ. Πολυκράτους (τοῦ ἐν τῷ Ἁγίῳ Γεωργίῳ Καρύτση) καί Ἰω. Σακελλαρίδου (τοῦ ἐν τῷ Ἁγίῳ Κωνσταντίνῳ Ὁμονοίας) καί παρουσιάση οὕτως ἀληθεῖς ἐκπλήξεις εἰς τά ἐκκλησιαστικά χρονικά της Θεσσαλικῆς πρωτευούσης. Καί μέχρι μέν τῆς παρελθούσης Κυριακῆς ἐψάλλοντο μόνον τά βαθμηδόν ἐκμανθανόμενα τμήματα τῆς ἐν λόγω λειτουργίας, προχθές ὅμως ὅτε ἀπεπερατώθη πλέον πᾶσα διδασκαλία, ἐψάλλη αὕτη ἀπ ἀρχῆς μέχρι τέλους» 17. Γιά τήν ἱστορία ἀναφέρουμε ὅτι τά δέκα πρῶτα μέλη τῆς χορωδίας ἦσαν τά ἑξῆς: Κ. Χριστοδουλόπουλος καί Ν. Παπαχρήστου πρῶτοι ὑψίφωνοι. Στ. Ἀστεριάδης, Στ. Ἡλιόπουλος καί Ἰωάννης Μικρός δεύτεροι ὑψίφωνοι. Μιχαήλ Χατζημιχαήλ καί Βασ. Κυριακίδης βαρύτονοι. Νικόλαος Γερογιώκας, Νικόλαος Τράκας καί Ι. Θωμόπουλος μπάσοι. Δυστυχῶς ὅμως ἡ ὀλιγομελής αὐτή ἐκκλησιαστική χορωδία τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1912 διαλύθηκε προσωρινά. Φαίνεται ὅτι οἱ χορωδοί, ἄν καί ἦταν ἐρασιτέχνες μουσικοί, χρηματοδοτοῦντο ἀπό τήν ἐκκλησία, καί ὅπως ἀναφέρει ὁ Βάσος Κυλικᾶς, σταμάτησε νά ψάλλει «ἐξ αἰτίας παράλογων ἀξιώσεων τῶν μελῶν της ὡς πρός τόν μισθόν» 18. Δύο χρόνια ἀργότερα ἀνασυστήθηκε ἡ ἐκκλησιαστική χορωδία τοῦ Ἁγίου 17 Παρεπίδημος, ἐφ. Μικρά, Λάρισα, φύλλο τῆς 7ης Αὐγούστου Πίσω ἀπό τό ψευδώνυμο «Παρεπίδημος» πρέπει νά κρύβεται ὁ μουσικόφιλος διευθυντής τῆς ἐφημερίδας Θρασύβουλος Μακρῆς. Ἐδῶ πρέπει νά ἀναφέρουμε ὅτι ὁ Μακρῆς ἦταν ἐνορίτης τοῦ Ἁγίου Νικολάου, βρισκόταν κάθε Κυριακή στό ἀναλόγιο τοῦ δεξιοῦ ψάλτη τοῦ ναοῦ καί ἐπί πλέον εἶχε τήν ἄδεια τοῦ μητροπολίτου Ἀμβροσίου, ἐλλείψει μορφωμένου ἱεροῦ κλήρου, νά «κηρύττει τόν Θεῖον λόγον» στούς ναούς τῆς Λάρισας. 18 Κυλικᾶς Βάσος, «Ἡ Μουσική κίνησις εἰς τήν Λάρισαν ( )», χειρόγραφο κείμενο 25 μεγάλων σελίδων, γραμμένο τό 1935, γιά τήν ἔκτακτη ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ Θεσσαλικά Χρονικά της Ἱστορικῆς καί Λαογραφικῆς Ἑταιρείας τῶν Θεσσαλῶν στήν Ἀθήνα. 144

13 Νικολάου, μέ διευθυντή αὐτή τή φορά ἕναν ἄλλο δάσκαλο, τόν Ἰωάννη Πρωτοσύγκελο. Ἦταν διευθυντής τοῦ Α Δημοτικοῦ Σχολείου, τό ὁποῖο στεγαζόταν τήν ἐποχή ἐκείνη στήν ὁδό Φαρσάλων (Ροῦσβελτ σήμερα), κοντά στό Χατζηγιάννειο, τό δέ σπίτι του ἦταν ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἠπείρου, ἀπέναντι ἀπό τήν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί δίπλα ἀπό τή σημερινή παιδική χαρά. Ἡ χορωδία αὐτή διατηρήθηκε μέχρι τό 2001, μέ ἐνδιάμεσα χρονικά διαστήματα προσωρινῶν διακοπῶν λόγω ἀνώμαλων πολιτικῶν καταστάσεων, Κατοχῆς, κ.λπ. 19. Ὁ νέος ναός Ἡ φθορά ἀπό τόν χρόνο καί τίς σεισμικές δονήσεις εἶχαν ἀρχίσει νά κάνουν καθημερινά ἐμφανῆ τά συμπτώματα γήρανσης τῆς βασιλικῆς. Τό ἐκκλησιαστικό συμβούλιο, μαζί μέ τούς ἐνορίτες καί μέ τή σύμφωνη γνώμη τοῦ μητροπολίτου Ἰακώβου Σχίζα, εἶχε ἀρχίσει ἀπό τό 1960 ἀκόμη νά δραστηριοποιεῖται γιά τήν ἀνέγερση, στήν ἴδια θέση, νέου μεγαλοπρεποῦς ναοῦ. Ἡ θεμελίωσή του ἔγινε μέ ἐπίσημη τελετή στίς 12 Μαΐου 1966 ἀπό τόν μητροπολίτη Ἰάκωβο, μέ τήν παρουσία ὅλων τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν καί πλῆθος κόσμου. Ἡ ἀνοικοδόμηση ἄρχισε νά γίνεται τμηματικά ἀπό τή δυτική πλευρά τοῦ νέου ναοῦ, ἀλλά στήν ἀρχή μέ ἀργό ρυθμό. Τό 1973 κατεδαφίσθηκαν ἡ μεγάλη σέ μῆκος περίφραξη, τό κωδωνοστάσιο, ἡ ἐξέδρα καί ὁ κυρίως ναός. Ἡ κατασκευή του ἔγινε κατά τέτοιο τρόπο ὥστε νά μήν διακοπεῖ ἡ λειτουργία του. Ἡ ἀνέγερσή του ὁλοκληρώθηκε τό Στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 ἔγιναν καί τά ἐγκαίνια ἀπό τόν μητροπολίτη Λαρίσης, Πλαταμῶνος καί Τυρνάβου Σεραφείμ Ὀρφανό. Πρόκειται γιά τόν μεγαλύτερο σέ διαστάσεις ναό τῆς Λάρισας. Περιγραφή τοῦ σημερινοῦ μεγαλοπρεποῦς ναοῦ κρίθηκε περιττή. Ἐξ ἄλλου ὅλοι μας τόν θαυμάζουμε τακτικά Παπαθεοδώρου Νικόλαος, «Ἡ ἐκκλησιαστική χορωδία τοῦ Ἁγίου Νικολάου», ἐφ. Ἐλευθερία, Λάρισα, φύλλο τῆς 28ης Ἰανουαρίου Τοῦ ἰδίου, Ἰχνηλατῶντας τήν παλιά Λάρισα-Β, Λάρισα (2018) σελ Στό σημεῖο αὐτό θέλω νά εὐχαριστήσω γιά τήν πολύτιμη βοήθειά τους τόν ἀρχιμανδρίτη π. Ἰγνάτιο Μουρτζανό, Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, τόν φίλο ἱστορικό ἐρευνητή Ἀλέξανδρο Γρηγορίου καί τά μέλη τῆς Φωτοθήκης Λάρισας τοῦ Ὁμίλου Φίλων της Θεσσαλικῆς Ἱστορίας Εὐάγγελο Ρηγόπουλο καί Ἀθανάσιο Μπετχαβέ. 145

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Στον 11 ο αιώνα χρονολογείται η αγία Αικατερίνη στην Πλάκα, κοντά στο μνημείο του Λυσικράτους. Έχει χτιστεί πάνω σε ερείπια αρχαίου ναού της Αρτέμιδος. Η στέγαση του κεντρικού τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ

01 Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ Το περίτεχνο τέμπλο του Αγίου Γεωργίου με τα πλευρικά τμήματά του Α Ν Α Δ Ε Ι Ξ Η Τ Ω Ν Μ Ε Τ Α Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ν Η Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας»

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγία Θέκλα Βρίσκεται 7χλμ νότια από το κέντρο της Σωτήρας.

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολιτικός Ναός ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παραλιμνίου ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Μητροπολιτικός Ναός ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παραλιμνίου ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Μητροπολιτικός Ναός ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παραλιμνίου ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Ο Μητροπολιτικός Ναός της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Αμμοχώστου είναι αφιερωμένος στον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Σύντομο ιστορικό Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου διαδέχθηκε το 19 ο αιώνα ένα παλαιότερο βυζαντινό ναό. Βρίσκεται στο κέντρο του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο πρώτος πολεοδομικός χάρτης των Αθηνών εκπονήθηκε από τους αρχιτέκτονες Κλεάνθη και Schaubert. Δεν έχει νόημα να επεκταθούμε περισσότερο στην πρώτη πολεοδομική χάραξη της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιερός Ναός του Αγ. Παντελεήμονος στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

Ο Ιερός Ναός του Αγ. Παντελεήμονος στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου 28/07/2019 Ο Ιερός Ναός του Αγ. Παντελεήμονος στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου / Ορθόδοξες Προβολές Στη βορειοανατολική ακμή των τειχών της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου και σε απόσταση μόλις Παντελεήμονος.

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Στρατηγικής σημασίας η θέση της Μάκρης / Κατοικήθηκε από την αρχαιότητα Οικισμός με διαρκή ανθρώπινη παρουσία από τα νεολιθικά χρόνια Ορατά στο κέντρο της σημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία Τα Μετέωρα είναι ένα σύμπλεγμα από τεράστιους σκοτεινόχρωμους βράχους από ψαμμίτη οι οποίοι υψώνονται έξω από την Καλαμπάκα,

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες Παλαιού Φαλήρου

Εκκλησίες Παλαιού Φαλήρου Εκκλησίες Παλαιού Φαλήρου Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, όπου υπάγονται οι ενορίες του Παλαιού Φαλήρου ιδρύθηκε το 1974 (Ν.Δ 411-134/16.5.1974) με έδρα τη Νέα Σμύρνη. Πρώτος μητροπολίτης εξελέγη ο Χρυσόστομος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΑΡΓΥΡΩ ΠΡΟΒΙΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΣΛΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΑΤΑ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΑΡΓΥΡΩ ΠΡΟΒΙΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΣΛΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΑΤΑ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΑΡΓΥΡΩ ΠΡΟΒΙΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΣΛΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΑΤΑ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Μονή της Πελαγίας Ακραιφνίου Βοιωτίας Εισαγωγή Η ομάδα μας ασχολήθηκε με τα τη Μονή της Πελαγίας στο Νομό Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Καρπερού Δημιουργική Εργασία: Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Γενικό Λύκειο Καρπερού Δημιουργική Εργασία: Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Γενικό Λύκειο Καρπερού Δημιουργική Εργασία: Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ναός ήταν αφιερωμένος στη Σοφία του Θεού, κτίστηκε στη θέση αυτή από το Μεγάλο Κωνσταντίνο (306-339) αλλά πολύ σύντομα, το 404, καταστράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού.

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. 1 Περιεχόμενα: Εισαγωγή σελ.3 Ιστορική αναδρομή σελ.4 Περιγραφή του χώρου σελ.5-7 Βιβλιογραφία σελ.8 Παράρτημα σελ.9-10 2 Εισαγωγή. Στο κέντρο της Λεμεσού υπάρχει το Κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

γυναίκας που σύμφωνα με την παράδοση ήταν η Θεοδώρα, κόρη του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, η οποία είχε ασπασθεί το χριστιανισμό. Το 1430, με την κατάληψη

γυναίκας που σύμφωνα με την παράδοση ήταν η Θεοδώρα, κόρη του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, η οποία είχε ασπασθεί το χριστιανισμό. Το 1430, με την κατάληψη Αγία Αικατερίνη Η Αγία Aικατερίνη βρίσκεται σε ενα απο τα καλυτερα μερη της θεσσαλονικης, στην Βορειοδυτική πλευρά της Άνω Πολης.Κτισμένη το 1320 μχ,η ατμόσφαιρα ειναι πολύ ωραία και προπάντον ειναι ήσυχα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Ν Ο Σ ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ. έτος ίδρυσης 1976

Α Ι Ν Ο Σ ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ. έτος ίδρυσης 1976 Α Ι Ν Ο Σ ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΝΟΥ`` ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ έτος ίδρυσης 1976 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ`` ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Εικόνες από την Αίνο Χάρτης ΓΥΣ 1945 Αίνος Ιστορική πόλη Αλησμόνητη πατρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης

Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης 1ης Διαδρομής Μονή Βαλτάδων Ναός Οσίου Δαυίδ Βυζαντινό Λουτρό Ναός Αγίου Νικολάου (Ορφανού) Ναός Αγίου Παντελεήμονα Ναός Σωτήρως Χριστός Ροτόντα Παλιά Πόλη,Κάστρα 2ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΡΙΠΟΥ

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΡΙΠΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΡΙΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μονή της Παναγίας Σκριπού της Ορχομενιώτισσας της Βοιωτίας, κοντά στον αρχαίο Ορχομενό, περιλαμβάνει το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΚΕ Παυλείων-Αργυρούν Ιωβηλαίον

Πρόγραμμα ΚΕ Παυλείων-Αργυρούν Ιωβηλαίον 27 Μαΐου 2019 Πρόγραμμα ΚΕ Παυλείων-Αργυρούν Ιωβηλαίον Πολιτισμός / Εκδηλώσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτέρα 27 Μαΐου Παρασκευή 31 Μαΐου Ιατρική Εβδομάδα αφιερωμένη στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό Τρίτη 28 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας. Προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας. Προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας Αναμνηστική φωτογραφία με τα παιδιά του κατηχητικού και τους συνοδούς. Προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους Με πρωτοβουλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ξεχωριστή πανήγυρις του Αγ. Ιωάννου Χαλκίδος

Η ξεχωριστή πανήγυρις του Αγ. Ιωάννου Χαλκίδος 08/01/2019 Η ξεχωριστή πανήγυρις του Αγ. Ιωάννου Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Το διήμερο 6 και 7 Ιανουαρίου 2019 πανηγύρισε με λαμπρότητα ο Ενοριακός Ι. Ναός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, μία εκ των τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίος Πύργος Οινόης Αρχαίο Φρούριο Ελευθερών Αρχαιολογικός χώρος Οινόης. Γιώργος Πρίμπας

Αρχαίος Πύργος Οινόης Αρχαίο Φρούριο Ελευθερών Αρχαιολογικός χώρος Οινόης. Γιώργος Πρίμπας Αρχαίος Πύργος Οινόης Αρχαίο Φρούριο Ελευθερών Αρχαιολογικός χώρος Οινόης Γιώργος Πρίμπας Το παρόν φωτογραφικό άλμπουμ είναι ένα αφιέρωμα για τους τρεις μεγάλης αρχαιολογικής αξίας χώρους στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ Εργασία του μαθητή: Μαγγιώρου

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη. 1. Ο χώρος τέλεσης της χριστιανικής λατρείας ονομάστηκε ναός

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη. 1. Ο χώρος τέλεσης της χριστιανικής λατρείας ονομάστηκε ναός ΜΑΘΗΜΑ 2 Ο ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ. 1. Ο χώρος τέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες τοῦ ὑπηρεσιακοῦ διαβατηρίου

Σελίδες τοῦ ὑπηρεσιακοῦ διαβατηρίου Σελίδες τοῦ ὑπηρεσιακοῦ διαβατηρίου 284 Ἡ ἔρημος τῆς Δαμασκοῦ ἀπό τό ἀεροπλάνο Ἐσωτερικό τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Δαμασκοῦ Ἐσωτερικό τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Δαμασκοῦ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας στήν Δαμασκό. Ἐξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Βασιλική της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ

Η Βασιλική της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ Η Βασιλική της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ ένα από τα πλέον σημαντικά και δημοφιλή προσκυνήματα για όλους τους Χριστιανούς από κάθε γωνιά της γης. Μαθητής : Μιχαλόπουλος Πέτρος 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης Τάξη: Α Γυμνασίου-Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Ἐπιστημονικό Συνέδριο

Πανελλήνιο Ἐπιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιο Ἐπιστημονικό Συνέδριο «Ἐκκλησιαστικά κειμήλια: Ἀπό τή λειτουργική χρήση στή μουσειακή προβολή;» Βόλος, Σάββατο 22 καί Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, Μελισσάτικα Βόλου

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN DAILY TOURS ΑΠΟ ΒΟΛΟ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

EUROPEAN DAILY TOURS ΑΠΟ ΒΟΛΟ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ EUROPEAN DAILY TOURS ΑΠΟ ΒΟΛΟ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ Ιστορικό Τα Μετέωρα αποτελούν, μετά το Άγιο Ορος, το μεγαλύτερο και με συνεχή παρουσία από την εποχή της εγκατάστασης των πρώτων ασκητών μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού για την Αθήνα του 2 ου αιώνα μ.χ Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο Ελεύθερη πρόσβαση Ώρες λειτουργίας του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ. Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου...

ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ. Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου... ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου... Ας ξεκινήσουμε με το Ωδείο... Το ρωμαϊκό Ωδείο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Στο ακριτικό Καστελόριζο ο Μητρ. Σύμης

Στο ακριτικό Καστελόριζο ο Μητρ. Σύμης 24/12/2018 Στο ακριτικό Καστελόριζο ο Μητρ. Σύμης Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Σύμης, Τήλου, Χάλκης και Καστελορίζου Τριήμερη ποιμαντική επίσκεψη στο ακριτικό Καστελόριζο πραγματοποίησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

Λάζαρος: Ο μοναδικός Άνθρωπος με δύο τάφους

Λάζαρος: Ο μοναδικός Άνθρωπος με δύο τάφους 20/04/2019 Λάζαρος: Ο μοναδικός Άνθρωπος με δύο τάφους / Ορθόδοξες Προβολές Ο Λάζαρος με τις αδελφές του ζούσαν στη Βηθανία ένα χωριό που βρισκόταν περίπου δεκαπέντε στάδια (τρία χιλιόμετρα) ανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Β Ἐκκλησιαστική κρίση

Περιεχόμενα. Β Ἐκκλησιαστική κρίση Ἐνιαύσιον 2005 Περιεχόμενα Πρόλογος Α Ἄρθρα 1. Τό Πάσχα ἡμῶν Τό ἀναστάσιμο ἦθος Τά θανατηφόρα προβλήματα Τό ἀληθινό Πάσχα τῆς Ἐκκλησίας 2. Ἐκκλησία καί «περιθώριο» 3. Μαζί στήν ζωή, μαζί καί στόν θάνατο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στράτος 29-12 - 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟY ΠΛΗΡ: Πατσέας Αναστάσιος ΤΗΛ: 6978558904 Π Ρ Ο Σ Κο Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

2ο Γυμνάσιο Αγ.Δημητρίου Σχολικό έτος ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ "ΣΠΑΡΤΗ" ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ 5 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2ο Γυμνάσιο Αγ.Δημητρίου Σχολικό έτος ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ 5 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2ο Γυμνάσιο Αγ.Δημητρίου Σχολικό έτος 2017-2018 ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ "ΣΠΑΡΤΗ" ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ 5 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κα ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ 18 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ 18 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ 18 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 1. Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 11 ης Αὐγούστου 2016 αἰτήσεως τοῦ αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Παπαδημητρίου τοῦ Ἀποστόλου, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη οπτική επαφή με τα Αμπελάκια δίνει στον ταξιδιώτη την εντύπωση ότι αυτό το χωριό διαφέρει από τα άλλα... και όντως αυτό συμβαίνει.

Η πρώτη οπτική επαφή με τα Αμπελάκια δίνει στον ταξιδιώτη την εντύπωση ότι αυτό το χωριό διαφέρει από τα άλλα... και όντως αυτό συμβαίνει. Πέντε χιλιόμετρα από τα στενά των Τεμπών, ανηφορίζοντας κανείς μπορεί να δει να ξεπροβάλουν τα Αμπελάκια Λάρισας, η Ιστορική Κοινότητα των Αμπελακίων όπως έχει επικρατήσει. Βρίσκεται στους πρόποδες του

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ. Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ. Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου Η Σίτσοβα (νυν Αλαγονία) είναι ένα από τα έξι χωριά του τέως Δήμου Αλαγονίας Τα έξι αυτά χωριά που είναι κτισμένα στις

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μονή Γόλας: Το μοναστήρι των δύσκολων καιρών

Ιερά Μονή Γόλας: Το μοναστήρι των δύσκολων καιρών 17/05/2019 Ιερά Μονή Γόλας: Το μοναστήρι των δύσκολων καιρών / Ιερές Μονές Το Μοναστήρι είναι κτισμένο στη Βορινή πλευρά ενός αντερείσματος που ενώνει τον Ταΰγετο με τα τελευταία προς Ανατολή προ βουνά

Διαβάστε περισσότερα

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στη Ζάβορδα ξαναχτύπησε το σήμαντρο του Κοινόβιου

Στη Ζάβορδα ξαναχτύπησε το σήμαντρο του Κοινόβιου 8 Αυγούστου 2015 Στη Ζάβορδα ξαναχτύπησε το σήμαντρο του Κοινόβιου Θρησκεία / Ιερές Μονές Με λαμπρότητα, αισθήματα δοξολογίας και ευχαριστίας στον Μεταμορφωθέντα Κύριο τελέστηκε φέτος η πανήγυρις του Οσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ>> ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ>> ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: Η σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία ενός πολιτισμού.

ΣΚΟΠΟΣ: Η σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία ενός πολιτισμού. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (file://localhost/c:/documents%20and%20settings/user/επιφάνεια%20εργασίας/κ έντρο%20εξ%20αποστάσεως%20επιμόρφωσης%20- %20Παιδαγωγικό%20Ινστιτούτο.mht) Κέντρο Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΤΟΙΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΝΟ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ...

ΕΝΑΣ ΤΟΙΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΝΟ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ... ΕΝΑΣ ΤΟΙΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΝΟ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ... Είναι μεσημέρι και τα παιδιά του διπλανού σπιτιού βγαίνουν έξω για να παίξουν Μια στέλνουν την μπάλα από εδώ, μια από εκεί, στο τέλος όλο πάνω μου πέφτει.

Διαβάστε περισσότερα

Η Λαμία αποχαιρετά τον Ποιμενάρχη τηςζωντανές εικόνες από τον Ναό του Ευαγγελισμού. (συνεχής ενημέρωση) Αποστολή Λαμία

Η Λαμία αποχαιρετά τον Ποιμενάρχη τηςζωντανές εικόνες από τον Ναό του Ευαγγελισμού. (συνεχής ενημέρωση) Αποστολή Λαμία 30/07/2019 Η Λαμία αποχαιρετά τον Ποιμενάρχη τηςζωντανές εικόνες από τον Ναό του Ευαγγελισμού (συνεχής ενημέρωση) / Επικαιρότητα Αποστολή Λαμία Δημοσιογραφική κάλυψη: Νίκος Ζαΐμης Κάμερα: Ανδρέας Χαλκιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ

Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ Στην αρχαϊκή εποχή εικάζεται ότι υπήρχε κάποιο είδος θεατρικής κατασκευής στο χώρο που βρίσκονται τα σημερινά ευρήματα του θεάτρου, ενώ στα κλασσικά χρόνια υπήρχε σίγουρα κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικό παλαιοχριστιανικό μνημείο οι Κατακόμβες της Μήλου

Μοναδικό παλαιοχριστιανικό μνημείο οι Κατακόμβες της Μήλου 09/04/2019 Μοναδικό παλαιοχριστιανικό μνημείο οι Κατακόμβες της Μήλου / Ιστορία - Εθνικά Θέματα Αθανάσιος Κίμων Ευθυμίου, Δημοσιογράφος Εκτός από κοιμητήριο, οι κατακόμβες ήταν και τόπος λατρείας. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΡΙΟ-ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΟΥΡΙΟ-ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΥΡΙΟ-ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Μαρία Γερολέμου Β`2 Καθηγήτρια: Μαρία Πουλιάου Χατζημιχαήλ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική εισαγωγή...σελ.3 Ιστορική αναδρομή...σελ.4 Οικία Αχιλλέα...σελ.5 Οικία Μονομάχων...σελ.6 Παλαιοχριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Κοινότητα Περίκλειας

Τοπική Κοινότητα Περίκλειας Τοπική Κοινότητα Περίκλειας Σε υψόµετρο 580 µέτρων και µεταξύ των βουνών Τζένας και Πάικου, µόλις 7,5 χιλιόµετρα από τα ελληνοσκοπιανά σύνορα, σαν από θαύµαα κρατήθηκε ζωντανή η Περίκλεια, από τη συνένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό Μητρoπολίτου Σύμης στο Άγιον Όρος

Οδοιπορικό Μητρoπολίτου Σύμης στο Άγιον Όρος 15/02/2019 Οδοιπορικό Μητρoπολίτου Σύμης στο Άγιον Όρος Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Σύμης, Τήλου, Χάλκης και Καστελορίζου Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύμης, Τήλου, Χάλκης καί Καστελλορίζου κ. Χρυσόστομος

Διαβάστε περισσότερα

Σεμνύνεται η πόλη του Διδυμοτείχου όχι μόνο για την πλούσια ιστορία της και τα μοναδικά μνημεία της ή διότι χρημάτισε έδρα βυζαντινών

Σεμνύνεται η πόλη του Διδυμοτείχου όχι μόνο για την πλούσια ιστορία της και τα μοναδικά μνημεία της ή διότι χρημάτισε έδρα βυζαντινών 5 Νοεμβρίου 2018 «Βατάτζεια 2018» / Επικαιρότητα Σεμνύνεται η πόλη του Διδυμοτείχου όχι μόνο για την πλούσια ιστορία της και τα μοναδικά μνημεία της ή διότι χρημάτισε έδρα βυζαντινών αυτοκρατόρων, φιλόχριστος

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ πατέρας μου πρίν τόν γάμο του, νέος

Ὁ πατέρας μου πρίν τόν γάμο του, νέος Ὁ πατέρας μου μέ τήν μητέρα του Μαρίνα Βλάχου τήν Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου στόν Ἱ.Ν. Περιβλέπτου Ἰωαννίνων Ἡ κυρα-μάνα, ἡ μητέρα τῆς μητέρας μου, Εὐθαλία Καραγιάννη Ὁ πατέρας μου πρίν τόν γάμο του,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγνωση - Περιγραφή Μνημείου: Ναός του Ηφαίστου

Ανάγνωση - Περιγραφή Μνημείου: Ναός του Ηφαίστου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών Τομές Τοπογραφίας Αποτυπώσεις Μνημείων Υπεύθυνος Διδάσκων: Γεωργόπουλος Ανδρέας Ανάγνωση - Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Η Αγορά ήταν η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Η πλατεία άρχισε να χρησιμοποιείται ως δημόσιος χώρος από τα αρχαϊκά χρόνια. Μέχρι τότε στην περιοχή υπήρχαν σπίτια και τάφοι. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ. 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων Ψάλλα Αθανασία

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ. 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων Ψάλλα Αθανασία ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων Ψάλλα Αθανασία ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΒΡΑΔΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ 1ο ΜΕΡΟΣ ΑΘΗΝΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΜΟΝΑΧΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον πίνακα η χρονιά που είχε τους περισσότερους κατοίκους είναι το 2011.

Σύμφωνα με τον πίνακα η χρονιά που είχε τους περισσότερους κατοίκους είναι το 2011. Στυλιάνα Ζυμαρά Σωτήρα Αμμοχώστου Ιστορία Η Σωτήρα είναι κωμόπολη της Επαρχίας Αμμοχώστου της Κύπρου, κοντά στην πόλη της Αμμοχώστου. Η Σωτήρα είναι παραλιακό χωριό και κατέχει μια μπλε σημαία για την

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενα μνημεία και χώροι, στην Υπάτη και την ευρύτερη περιοχή

Προστατευόμενα μνημεία και χώροι, στην Υπάτη και την ευρύτερη περιοχή Προστατευόμενα μνημεία και χώροι, στην Υπάτη και την ευρύτερη περιοχή Στη στήλη αυτή σας παρουσιάζουμε μνημεία και χώρους, ευρισκόμενα στην Υπάτη και την ευρύτερη περιοχή, τα οποία η Πολιτεία επισήμως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

Τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου Χαρίδης Φίλιππος

Τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου Χαρίδης Φίλιππος Τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου Χαρίδης Φίλιππος 1. Η μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας Η τεράστια αυτή πυραμίδα είναι το αρχαιότερο από τα εφτά θαύματα του Αρχαίου Κόσμου, αλλά είναι το μόνο που διασώζετε 4.000χ.Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» Πειραιῶς

Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» Πειραιῶς ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ» Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη»

Διαβάστε περισσότερα

Τον νέο της Άγιο πανηγύρισε η Μητρόπολη Χαλκίδος

Τον νέο της Άγιο πανηγύρισε η Μητρόπολη Χαλκίδος 23/11/2018 Τον νέο της Άγιο πανηγύρισε η Μητρόπολη Χαλκίδος / Ιερές Μονές Με αισθήματα χαράς και ιεράς συγκινήσεως πραγματοποιήθηκε, το διήμερο 21 και 22 Νοεμβρίου 2018, στην Ιερά Μονή Οσίου Δαυΐδ του

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας.

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 2. Ποια η έννοια της λέξεως είδωλο στο θρησκευτικό τομέα; 3. Ποιο από τα παρακάτω αποτελούν μορφές σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Θέατρο ιονύσου Ελευθερέως. Λίλιαν Παπαγιαννίδη Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο

Θέατρο ιονύσου Ελευθερέως. Λίλιαν Παπαγιαννίδη Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θέατρο ιονύσου Ελευθερέως Λίλιαν Παπαγιαννίδη Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 2013-2014 Λίγα λόγια για τον ιόνυσο Ήταν ο πιο πρόσχαρος από τους θεούς και από τους πιο αγαπητούς στους ανθρώπους,

Διαβάστε περισσότερα

0 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Ανδριανή Δημηριάδη

0 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Ανδριανή Δημηριάδη 0 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Ανδριανή Δημηριάδη Σωτήρα Αμμοχώστου Ιστορική αναδρομή Σωτήρας Αμμοχώστου Η Σωτήρα είναι κωμόπολη της Επαρχίας Αμμοχώστου της Κύπρου, κοντά στην πόλη της Αμμοχώστου. Η Σωτήρα είναι παραλιακό

Διαβάστε περισσότερα

AΓΙΟΛΟΓΙΟΝ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014

AΓΙΟΛΟΓΙΟΝ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 AΓΙΟΛΟΓΙΟΝ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 Gr. Orth. Kirche Hl. Dimitrios, Erzpriester Apostolos Amvrasis Herner Str. 99, 45699 Herten, Tel. 02366 937727, Handy 01719194781 Commerzbank Herten Westerholt, Kto 5800826,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΣ

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΣ Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΣ Σύντοµο Ιστορικό Του Αµβροσίου Καρατζά Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αυλώνας είναι χτισµένος στο κέντρο του χωριού, πλαισιωµένος από τον αιωνόβιο πλάτανο και δεσπόζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΥΓΕΝΗ ΣΚΟΠΟ

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΥΓΕΝΗ ΣΚΟΠΟ Οικουµενικόν Πατριαρχείον Ορθόδοξος Μητρόπολις Βελγίου Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεµβούργου ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΥΓΕΝΗ ΣΚΟΠΟ ΑΓΟΡΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟY ΝΑΟY ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Η Ορθόδοξος Μητρόπολις Βελγίου και Εξαρχία Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητική απάντηση για τέλεση Θείας Λειτουργίας στα Κατεχόμενα- Υπό κατάρρευση Ναοί- Θέλουν να κάνουν Ιστορική Μονή Τέμενος

Αρνητική απάντηση για τέλεση Θείας Λειτουργίας στα Κατεχόμενα- Υπό κατάρρευση Ναοί- Θέλουν να κάνουν Ιστορική Μονή Τέμενος 11/04/2019 Αρνητική απάντηση για τέλεση Θείας Λειτουργίας στα Κατεχόμενα- Υπό κατάρρευση Ναοί- Θέλουν να κάνουν Ιστορική Μονή Τέμενος Αυτοκέφαλες Εκκλησίες / Εκκλησία της Κύπρου Αρνητική ήταν η απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28

Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28 Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28 Να περιγράψετε ένα μινωικό ανάκτορο; Μεγάλα Συγκροτήματα κτιρίων, Είχαν πολλές πτέρυγες-δωματίων, Διοικητικά, Οικονομικά, Θρησκευτικά και Καλλιτεχνικά κέντρα της περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου, Μετέωρα

Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου, Μετέωρα 4 Δεκεμβρίου 2011 Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου, Μετέωρα Αφιερώματα / Μετέωρα Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, Ομότ. Καθηγητής Ιστορικού Τμήματος Ιονίου Πανεπιστημίου ( 2008) Η Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου, που η ίδρυσή

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ.

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ. Μήνας Ἀπρίλιος 15 Ἀπριλίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ. Ἰωάν. 20, 19 31. Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα σήμερα καί ἐδῶ καί μία ἑβδομάδα εἰσήλθαμε στήν πιό χαρούμενη περίοδο τοῦ ἔτους, στήν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Διδακτική αξιοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων

Τίτλος: Διδακτική αξιοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων Τίτλος: Διδακτική αξιοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια Θεματική περιοχή δραστηριότητας: Θεολογία Δημιουργός παρουσίασης: Ξανθή Αλμπανάκη Επικοινωνία: xalbanaki@gmail.com Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία Αθηνιώτισσα 6ος αι.

Παναγία Αθηνιώτισσα 6ος αι. Παναγία Αθηνιώτισσα 6ος αι. Ο Παρθενώνας ως χριστιανικός ναός, Κάτοψη. Οι αριθμοί δηλώνουν σε ποιους κίονες υπάρχουν χαράγματα και πόσα σε καθέναν από αυτούς (Ορλάνδος Α.Βρανούσης Λ., Τα χαράγματα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΘΕΣΗ : ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ- ΧΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης ΠΡΟΤΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΙΩΝΙ ΕΙΟΥ ΙΩΝΙ ΕΙΟΥΣΧΟΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ: Πάµε Μουσείο ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: : 2013-14 14 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Παραράς Ι. ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ: Καπιζιώνη Σπυριδούλα Χατζηφούντα Μαριάννα Χιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών.

Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών. 67 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Στα πλαίσια του μαθήματος: Τοπικής Ιστορίας Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών. Μια ματιά στο ΧΘΕΣ και στο ΣΗΜΕΡΑ. Θανάτη Φωτεινή Γ1 Σχολικό Έτος : 2012-2013 Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ιερό Αφροδίτης Π α ν α γ ι ώ τ η ς Ν ε ο φ ύ τ ο υ Β 2 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Χατζημιχαήλ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική Εισαγωγή..σελ.3 Ιστορική αναδρομή..σελ.3 Περιγραφή του χώρου.σελ.4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Ε. Pc8 ΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΤΑΞΗ Ε. Pc8 ΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΑΞΗ Ε Pc8 ΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 4/12/2015 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Η Ακρόπολη Αθηνών είναι ένας βραχώδης λόφος ύψους 156 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας και 70 μ. περίπου από το επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ηµιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού για την Τουριστική Προβολή του ήµου Νέας Προποντίδας.

Περίληψη ηµιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού για την Τουριστική Προβολή του ήµου Νέας Προποντίδας. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αρ. 4/2011 πρακτικό Συνεδριάσεων Τ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Ν.Σιλάτων του ήµου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής 7/2011 Απόφ. Αριθ. Περίληψη ηµιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού

Διαβάστε περισσότερα

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 -

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4.1 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ Όπως και τα υπόλοιπα, έτσι και το πρώην σχολείο του Αγίου Σώστη είναι ένα πέτρινο κτίριο µε κεραµοσκεπή και βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Tο κτίριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο: Λύκειο Αυλωναρίου. Τμήμα: Β 2. Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ

Σχολείο: Λύκειο Αυλωναρίου. Τμήμα: Β 2. Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ Σχολείο: Λύκειο Αυλωναρίου Τμήμα: Β 2 Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: Γιάννης Περιβολάρης Χριστίνα Μπενάκη Γιώργος Ρέτσας Στέλλα Φάσο Μαρία Τάλο Παναγιώτης Παναγιώτου Μαρία Σταμέλου

Διαβάστε περισσότερα

Εκεί που φυλάσσονται τα γράμματα του Γέρου του Μοριά

Εκεί που φυλάσσονται τα γράμματα του Γέρου του Μοριά 11/02/2019 Εκεί που φυλάσσονται τα γράμματα του Γέρου του Μοριά / Ιερές Μονές Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου κοντά στη Στεμνίτσα και τη Δημητσάνα Αρκαδίας είναι επιβλητικές και προκαλούν δέος. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Βηθλεέμ Ιστορικές και θρησκευτικές αξιώσεις

Βηθλεέμ Ιστορικές και θρησκευτικές αξιώσεις 26/12/2018 Βηθλεέμ Ιστορικές και θρησκευτικές αξιώσεις / Επικαιρότητα Η πόλη της Βηθλεέμ είναι ένας προορισμός μεγάλου ενδιαφέροντος όχι μόνο θρησκευτικού αλλά και ιστορικού. ΘΕΜΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 έτη από τα εγκαίνια του Ι.Ν. Αγίου Φωτίου του Μεγάλου Θεσσαλονίκης

10 έτη από τα εγκαίνια του Ι.Ν. Αγίου Φωτίου του Μεγάλου Θεσσαλονίκης 23/06/2019 10 έτη από τα εγκαίνια του Ι.Ν. Αγίου Φωτίου του Μεγάλου Θεσσαλονίκης / Ενορίες Με αφορμή την επέτειο συμπληρώσεως 10 ετών από τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Φωτίου του Μεγάλου της Ιεράς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα