ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ REPORT OF PESTICIDE ANALYSIS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ REPORT OF PESTICIDE ANALYSIS"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153 ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΛ: FAX: ETHNIKIS ANTISTASEOS STR KIATO KORINTHIA GREECE TEL: FAX: Κωδικός Ανάλυσης: Code of analysis: Προς: To: Αρμόδιος Representative: Διεύθυνση / Τηλέφωνο: Address: Περιγραφή Δείγματος: Sample Description: Ημ/νία Παραλαβής: Date of sample receipt: Κατάσταση Δείγματος - Ποσότητα: Condition of sample - quantity: Ημ/νία ανάλυσης: Date of analysis: Διεξαγωγή αναλύσεων: The analysis took place at: Α/Α Όργανο (Instrument) ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ REPORT OF PESTICIDE ANALYSIS Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ D.E.Y.A.SIKYONION κ. Αν. Κουτσούκος Mr. An. Koutsoukos Εθνικής Αντιστάσεως 29, Κιάτο, , Ethnikis Antistaseos str., Kiato, Korinthia, Greece ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ-ΠΑΣΙΟ-ΤΡΑΓΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ WATER_M.D. MOULKI-PASIO-TRAGANA SAMPLING PRIMARY SCHOOL MOULKI 19/11/2015 Κανονική (Regular) 19/11/2015 Εργαστήριο CADMION CADMION Laboratory ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ METHODS OF ANALYSIS Μέθοδος (Method) Α1 GC-MS/MS Α2 GC/ECD & GC/NPD Β1 LC-MS/MS Γ1 - - Το δείγμα, σε σχέση με τα MRL, είναι: With respect to the MRL, the sample is: Συμμορφούμενο In Compliance Ο χαρακτηρισμός Συμμορφούμενο/Μη Συμμορφούμενο αναφέρεται μόνο στις παραμέτρους που αναλύθηκαν. In compliance/not in compliance refers only to the performed tests. Η διεύθυνση του εργαστηρίου The manager of the laboratory Βασίλης Λίγκας - Γεωπόνος Vassilis Ligas - Agronomist Σελίδα 1 από 5 - Page 1 of 5

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ RESULTS' AND CALCULATIONS' TABLE ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Results ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ MRL ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ MRL Percentage of MRL (%) ARfD mg/kg σωματικού βάρους (body weight) ανά ημέρα (per day) ARfD Intake ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ARfD Percentage of ARfD ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ NUMBER OF FINDINGS 0 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ SUM OF PERCENTAGES ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ SUM OF PERCENTAGES ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Για τους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκαν τα εξής δεδομένα: NOTE 1: For the calculations the following parameters are used: Variability Factor : - Amount Consumed : - Body Weight (Σωματικό Βάρος) : g ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η ενημέρωση του εργαστηρίου για τα ευρωπαϊκά ανώτερα επιτρεπτά όρια και για τα ARfDs γίνεται από την ιστοσελίδα Η ενημέρωση του εργαστηρίου για τους συντελεστές της σημείωσης 1 γίνεται από την ιστοσελίδα Η ΚΑΔΜΙΟΝ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παράλειψη ή ελλιπή ενημέρωση των ιστοσελίδων. NOTE 2: The source of information regarding the European MRLs and the ARfDs is the website The source of information regarding the calculations of note 1 is the website CADMION bears no responsibility for any omission or insufficient information on the websites. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Εκτός των ανωτέρω, όλες οι υπόλοιπες φυτοπροστατευτικές ουσίες είτε δεν ανιχνεύθηκαν είτε ανιχνεύθηκαν σε συγκέντρωση μικρότερη από το όριο αναφοράς ( Reporting Limit ) της μεθόδου. NOTE 3: Except the compounds in the above table, all the other pesticides were either not detected or were detected in concentration below the reporting limit ( ) of the method. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Στους πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται όλες οι φυτοπροστατευτικές ουσίες που διερευνήθηκε η ύπαρξη υπολειμμάτων τους, καθώς επίσης και το όριο αναφοράς ( ) για κάθε ουσία. NOTE 4: The following tables show all the analyzed compounds and their Reporting Limit. Σελίδα 2 από 5 - Page 2 of 5

3 "ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 500 ": 504 ΕΝΩΣΕΙΣ - "COMBINATION 500 ": 504 S Acephate 0.02 Acetochlor 0.02 Aclonifen 0.02 Alachlor 0.02 Aldrin 0.02 Atrazine 0.02 Azaconazole 0.02 Azinphos ethyl 0.02 Azinphos methyl 0.02 Azoxystrobin 0.02 Benfluralin 0.02 Bifenox 0.02 Biphenyl 0.02 Bromacil 0.02 Bromocyclen 0.02 Bromophos ethyl 0.02 Bromophos methyl 0.02 Bromopropylate 0.02 Butralin 0.02 Captan 0.02 Carbaryl 0.02 Carbophenothion 0.02 Carfentrazone ethyl 0.02 Chinomethionat 0.02 Chlordane 0.02 Chlorfenapyr 0.02 Chlorfenson 0.02 Chlorfenvinphos 0.02 Chlorobenzilate 0.02 Chloroneb 0.02 Chlorothalonil 0.02 Chlorpropham 0.02 Chlorpyrifos 0.02 Chlorpyrifos methyl 0.02 Chlorthal dimethyl 0.02 Chlorthion 0.02 Chlozolinate 0.02 Coumaphos 0.02 Cyanazine 0.02 Cyanofenphos 0.02 Cyanophos 0.02 Cyflufenamid 0.02 Cyhalothrin-lamda 0.02 DDD-o,p' 0.02 DDD-p,p' 0.02 DDE-o,p' 0.02 DDE-p,p' 0.02 DDT-o,p' 0.02 DDT-p,p' 0.02 Diazinon 0.02 Dichlobenil 0.02 Α1. ΠΟΛΥ-ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (GC-MS/MS): 204 ΕΝΩΣΕΙΣ Α1. MULTI-RESIDUE ANALYSIS (GC-MS/MS): 204 S Dichlofenthion 0.02 Dichloran 0.02 Dichlorvos 0.02 Diclobutrazol 0.02 Diclofop methyl 0.02 Dicofol 0.02 Dieldrin 0.02 Diflufenican 0.02 Dimoxystrobin 0.02 Diniconazole 0.02 Diphenamid 0.02 Disulfoton 0.02 Disulfoton sulphone 0.02 Ditalimfos 0.02 Endosulfan alpha 0.02 Endosulfan beta 0.02 Endosulfan sulfate 0.02 Endrin 0.02 EPN 0.02 Etaconazole 0.02 Ethalfluralin 0.02 Ethion 0.02 Ethoprophos 0.02 Etridiazole 0.02 Etrimfos 0.02 Famophos 0.02 Fenarimol 0.02 Fenazaquin 0.02 Fenchlorphos 0.02 Fenhexamid 0.02 Fenitrothion 0.02 Fenobucarb 0.02 Fenpiclonil 0.02 Fenson 0.02 Fensulfothion 0.02 Fenthion 0.02 Fenthion sulphoxide 0.02 Fipronil 0.02 Fluchloralin 0.02 Flufenacet 0.02 Flumetralin 0.02 Flumioxazin 0.02 Fluopicolide 0.02 Fluotrimazole 0.02 Flurprimidol 0.02 Folpet 0.02 Fonofos 0.02 Formothion 0.02 Haloxyfop-p-methyl 0.02 HCH-alpha 0.02 HCH-beta 0.02 HCH-delta 0.02 HCH-gamma (Lindane) 0.02 Heptachlor 0.02 Heptachlor endo epoxide 0.02 Heptachlor exo epoxide 0.02 Heptenophos 0.02 Hexachlorobenzene 0.02 Hexaconazole 0.02 Imibenconazole 0.02 Indoxacarb 0.02 Iprobenfos 0.02 Iprodione 0.02 Isazofos 0.02 Isofenphos 0.02 Isofenphos methyl 0.02 Isopropalin 0.02 Jodofenphos 0.02 Kresoxim methyl 0.02 Leptophos 0.02 Malaoxon 0.02 Malathion 0.02 Mecarbam 0.02 Mefenpyr diethyl 0.02 Metazachlor 0.02 Methacrifos 0.02 Methamidophos 0.02 Methidathion 0.02 Methoxychlor 0.02 Metolachlor & Metolachlor S 0.02 Metribuzin 0.02 Mevinphos 0.02 Mirex 0.02 Molinate 0.02 Myclobutanil 0.02 Nitralin 0.02 Nitrofen 0.02 Nitrothal isopropyl 0.02 Nuarimol 0.02 Ofurace 0.02 Oxadiazon 0.02 Oxyfluorfen 0.02 Paclobutrazol 0.02 Paraoxon Ethyl 0.02 Paraoxon Methyl 0.02 Parathion 0.02 Parathion Methyl 0.02 Pebulate 0.02 Penconazole 0.02 Pendimethalin 0.02 Pentachloraniline 0.02 Pentachloranisole 0.02 Perthane 0.02 Phenthoate 0.02 Phenylphenol Phorate 0.02 Phosalone 0.02 Phosmet 0.02 Picolinafen 0.02 Pirimiphos ethyl 0.02 Pirimiphos methyl 0.02 Procymidone 0.02 Profenophos 0.02 Profluralin 0.02 Propachlor 0.02 Propanil 0.02 Propetamphos 0.02 Propyzamide 0.02 Proquinazid 0.02 Prothioconazole 0.02 Prothiophos 0.02 Pyraflufen ethyl 0.02 Pyrazofos 0.02 Pyridaphenthion 0.02 Pyrifenox 0.02 Quinalphos 0.02 Quinoxyfen 0.02 Quintozene 0.02 Simazine 0.02 Spirodiclofen 0.02 Sulprofos 0.02 Tecnazene 0.02 Tefluthrin 0.02 Terbacil 0.02 Terbufos 0.02 Terbuthylazine 0.02 Tetrachlorvinphos 0.02 Tetradifon 0.02 Tetrasul 0.02 Thionazin 0.02 Tolclofos methyl 0.02 Tolylfluanid 0.02 Triadimefon 0.02 Triallate 0.02 Triazophos 0.02 Trichloronat 0.02 Trifloxystrobin 0.02 Triflumizole 0.02 Trifluralin 0.02 Uniconazole 0.02 Vamidothion 0.02 Vinclozolin 0.02 Zoxamide 0.02 Acrinathrin 0.02 BHC 0.02 Bifenthrin 0.02 Butafenacil 0.02 Captafol 0.1 Carbophenothion methyl 0.02 Cyfluthrin-beta 0.02 Cyfluthrin 0.04 Cypermethrin-alpha 0.02 Α2. ΠΟΛΥ-ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (GC-ECD): 35 ΕΝΩΣΕΙΣ Α2. MULTI-RESIDUE ANALYSIS (GC-ECD): 35 S Cypermethrin 0.04 Cyphenothrin 0.02 Deltamethrin 0.02 Dichlofluanid 0.02 Dinocap 0.1 Esfenvalerate 0.02 Fenfluthrin 0.02 Fenpropathrin 0.02 Fenvalerate 0.02 Fluazinam 0.02 Flucythrinate 0.02 Fluthiacet methyl 0.1 Fluvalinate tau 0.02 Halfenprox 0.02 Isocarbofos 0.04 Isodrin 0.02 Isoxadifen ethyl 0.1 Meptyldinocap 0.1 Permethrin 0.1 Phenkapton 0.02 Pyrethrins 0.1 Pyridalyl 0.02 S Sulfentrazone 0.1 Tetramethrin 0.02 Transfluthrin 0.02 Σελίδα 3 από 5 - Page 3 of 5

4 Abamectin 0.02 Acetamiprid 0.02 Acibenzolar-S-methyl 0.02 Aldicarb 0.02 Aldicarb sulphone 0.02 Aldicarb sulphoxide 0.02 Ametoctradin 0.02 Ametryn 0.02 Aminocarb 0.02 Amitraz 0.02 Azadiractin 0.02 BAC BAC BAC BAC Benalaxyl & Benalaxyl M 0.01 Bendiocarb 0.02 Benfuracarb 0.01 Benthiavalicarb isopropyl 0.02 Bifenazate 0.02 Bispyribac-sodium 0.02 Bitertanol 0.01 Boscalid 0.01 Bromoxynil 0.02 Bromuconazole 0.01 BTS (Amitraz's metabolite) 0.02 Bupirimate 0.02 Buprofezin 0.01 Butocarboxim 0.02 Butocarboxim sulfoxide 0.02 Buturon 0.02 BYI08330-cis-enol 0.02 BYI08330-enol-glucoside 0.02 BYI08330-ketohydroxy 0.02 BYI08330-mono-hydroxy 0.02 Cadusafos 0.02 Carbendazim & Benomyl 0.02 Carbofuran 0.02 Carbofuran 3 Hydroxy 0.01 Carbosulfan 0.01 Carboxin 0.02 Chlorantraniliprole 0.01 Chloridazon 0.01 Chlormequat 0.02 Chlorotoluron 0.02 Chlorsulfuron 0.02 Clethodim 0.01 Climbazole 0.02 Clodinafop propargyl 0.02 Clofentezine 0.01 Clomazone 0.01 Cloquintocet mexyl 0.02 Clothianidin 0.01 CPA Crimidine 0.02 Cyantraniliprole 0.02 Cyazofamid 0.02 Cycloate 0.02 Cycloxydim 0.01 Cyflumetofen 0.02 Cyhexatin 0.02 Cymoxanil 0.02 Cyproconazole 0.01 Cyprodinil 0.02 Cyromazine 0.02 D-2, DDAC 0.02 Β1. ΠΟΛΥ-ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (LC-MS/MS): 265 ΕΝΩΣΕΙΣ B1. MULTI-RESIDUE ANALYSIS (LC-MS/MS): 265 S Demeton S methyl 0.02 Demeton S methylsulphone 0.02 Desmedipham 0.02 Desmetryn 0.02 DEET 0.02 Diafenthiuron 0.02 Dicrotophos 0.02 Diethofencarb 0.01 Difenoconazole 0.01 Diflubenzuron 0.02 Dimefox 0.02 Dimethenamid 0.02 Dimethoate 0.02 Dimethomorph 0.02 Diphenylamine 0.02 Dipropetryn 0.02 Dithianon 0.02 Diuron 0.01 DMF (Amitraz's metabolite) 0.02 Dodine 0.02 Emamectin benzoate 0.02 Epoxiconazole 0.02 EPTC 0.02 Ethiofencarb 0.02 Ethiofencarb sulphone 0.02 Ethiofencarb sulphoxide 0.02 Ethirimol 0.02 Ethofumesate 0.02 Ethoxyquin 0.01 Etofenprox 0.01 Etoxazole 0.02 Famoxadone 0.02 Fenamidone 0.02 Fenamiphos 0.01 Fenamiphos sulphone 0.02 Fenamiphos sulphoxide 0.02 Fenbuconazole 0.01 Fenbutatin oxide 0.02 Fenoxaprop-p-ethyl 0.02 Fenoxycarb 0.02 Fenpropidin 0.01 Fenpropimorph 0.01 Fenpyroximate 0.01 Flonicamid 0.02 Florasulam 0.02 Fluazifop-P 0.02 Fluazifop butyl 0.01 Flubendiamide 0.02 Fludioxonil 0.02 Flufenoxuron 0.02 Fluometuron 0.02 Fluopyram 0.01 Fluquinconazole 0.01 Flusilazole 0.02 Flutolanil 0.02 Flutriafol 0.01 Fluxapyroxad 0.02 Foramsulfuron 0.01 Forchlorfenuron 0.01 Formetanate 0.01 Fosthiazate 0.01 Fuberidazole 0.02 Furalaxyl 0.02 Halosulfuron-methyl 0.02 Hexazinone 0.02 Hexythiazox 0.01 Imazalil 0.02 Imazaquin 0.02 Imazethapyr 0.02 Imidacloprid 0.02 Iodosulfuron methyl 0.02 Iprovalicarb 0.02 Isoprocarb 0.02 Isoproturon 0.02 Isopyrazam 0.01 Isoxaben 0.02 Isoxaflutole 0.02 Isoxathion 0.02 Landrin 0.02 Lenacil 0.01 Linuron 0.02 Lufenuron 0.02 Mandipropamid 0.02 MCPA 0.02 Mecoprop 0.02 Mecoprop P 0.02 Mepanipyrim-2-hydroxypropyl 0.02 Mepanipyrim 0.01 Mepronil 0.01 Metaflumizone 0.02 Metalaxyl & Metalaxyl M 0.02 Metamitron 0.02 Metconazole 0.02 Methabenzthiazuron 0.02 Methiocarb 0.02 Methiocarb sulfoxide 0.02 Methiocarb sulphone 0.02 Methomyl 0.01 Methoprotryne 0.02 Methoxyfenozide 0.02 Metobromuron 0.02 Metolcarb 0.02 Metosulam 0.02 Metoxuron 0.02 Metrafenone 0.01 Milbemectin A3 & A Monocrotophos 0.02 Monolinuron 0.02 Monuron 0.02 Naled 0.02 Napropamide 0.01 Neburon 0.02 Nicosulfuron 0.02 Nitenpyram 0.02 Norflurazon 0.02 Novaluron 0.02 Omethoate 0.02 Oxadixyl 0.02 Oxamyl 0.02 Oxamyl oxime 0.02 Oxydemeton-methyl 0.02 Pencycuron 0.01 Phenmedipham 0.02 Phenylurea N 0.02 Phosphamidon 0.02 Phoxim 0.02 Picoxystrobin 0.01 Pinoxaden 0.02 Piperonyl butoxide 0.02 Pirimicarb 0.01 Pirimicarb desm. formam Pirimicarb desmethyl 0.02 Prochloraz 0.02 Profoxydim 0.02 Promecarb 0.02 Prometryn 0.01 Propamocarb 0.01 Propaquizafop 0.02 Propargite 0.02 Propazine 0.01 Propham 0.02 Propiconazole 0.02 Propoxur 0.01 Propoxycarbazone 0.02 Prosulfocarb 0.01 Pymetrozine 0.02 Pyraclostrobin 0.02 Pyridaben 0.01 Pyridate 0.02 Pyrimethanil 0.02 Pyriproxyfen 0.02 Pyroxsulam 0.02 Quizalofop-p-tefuryl 0.02 Quizalofop 0.02 Quizalofop ethyl 0.01 Quizalofop methyl 0.02 Rotenone 0.01 Sethoxydim 0.02 Silthiofam 0.02 Spinosad 0.01 Spiromesifen 0.02 Spirotetramat 0.02 Spiroxamine 0.02 Sulfotep 0.02 Tebuconazole 0.02 Tebufenozide 0.02 Tebufenpyrad 0.01 Teflubenzuron 0.02 Tepraloxydim 0.02 Terbumeton 0.02 Terbutryn 0.02 Tetraconazole 0.02 Thiabendazole 0.02 Thiacloprid 0.02 Thiamethoxam 0.02 Thidiazuron 0.01 Thiencarbazone-methyl 0.02 Thifensulfuron methyl 0.02 Thiobencarb 0.02 Thiodicarb 0.01 Thiofanox 0.02 Thiofanox sulphone 0.02 Thiofanox sulphoxide 0.02 Thiophanate methyl 0.02 Tralkoxydim 0.01 Triadimenol 0.02 Triasulfuron 0.02 Triazamate 0.02 Tribenuron-methyl 0.02 Trichlorfon 0.02 Triclopyr 0.02 Tricyclazole 0.02 Tridemorph 0.02 Triflumuron 0.01 Triflusulfuron-methyl 0.02 Triforine 0.02 Triticonazole 0.02 Tritosulfuron 0.02 Σελίδα 4 από 5 - Page 4 of 5

5 * Οι συγκεκριμένες μέθοδοι είναι εντός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005 (Αριθμός Πιστοποιητικού: 129-4/ ). Η αρχική διαπίστευση χορηγήθηκε στις Specified methods are in the current scope of accreditation of CADMION Laboratory, under the terms of the ELOT EN ISO/IEC 17025:2005 standard (Certificate Number: 129-4/ ). The Hellenic Accreditation System granted CADMION Laboratory the first accreditation certificate on Για το εργαστήριο, Ο αναλυτής For the laboratory, The analyst Μαρία Λίγκα - Χημικός M.Sc. Maria Liga - Chemist M.Sc. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Κατά τον προσδιορισμό των δραστικών ουσιών amitraz, chlorpropham, cycloxydim, disulfoton, diuron, ethofumesate, fenchlorphos, fenthion, flonicamid, flufenacet, haloxyfop, mesotrione, phorate, phosmet, prochloraz, pyridat, tolyfluanid, triflumizole και vinclozolin δεν έχει συνυπολογιστεί το σύνολο των μεταβολιτών τους. NOTE 5: In determination of compounds amitraz, chlropropham, cycloxydim, disulfoton, diuron, ethofumesate, fenchlorphos, fenthion, flonicamid, flufenacet, haloxyfop, mesotrione, phorate, phosmet, prochloraz, pyridat, tolyfluanid, triflumizole and vinclozolin, the entire set of metabolites is not included. Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο τα αναλυθέντα δείγματα. Το παρόν έντυπο δεν αποτελεί έγκριση προϊόντος από την ΚΑΔΜΙΟΝ. The results concern only the analyzed samples. This report is not an approval for the product by CADMION Laboratory. Το παρόν έντυπο ανάλυσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή. This report of analysis can not be reproduced, except in full form and with the written approval of CADMION Laboratory. Τέλος έκθεσης ανάλυσης End of report Σελίδα 5 από 5 - Page 5 of 5

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ REPORT OF PESTICIDE ANALYSIS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ REPORT OF PESTICIDE ANALYSIS ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153, 2Ο2 ΟΟ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΗΛ: 2742 Ο 22 554 FAX: 2742 Ο 22 545, E-MAIL: info@cadmion.gr, www.cadmion.gr 153, ETHNIKIS ANTISTASEOS STR., 2O2 OO KIATO KORINTHIA, GREECE, TEL: +3O

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ . ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Πελάτης / Client SOTIRALE BIO Ηµεροµηνία Έκδοσης / Date 8/1/2015 Ηµεροµηνία δειγµατοληψίας / Date of sampling 29/12/2014 Κωδικός δείγµατος / Sample code N61014 Είδος δείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σφακίων 50, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΑΘΗΝΑ Τηλ Fax

Σφακίων 50, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΑΘΗΝΑ Τηλ Fax Σφακίων 50, 12131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΘΗΝΑ Τηλ. +30 2105910620 Fax. +30 2105311580 email: info@multichromlab.com Οξύτητα 2568/91 % 0,22 0,80 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Κ 2568/91 Κ268 0,122 0,22 Κ232 1,603 2,50 ΔΚ 0,003 0,01 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αρ. Πιστοπ.: Ε52 Ημερομηνία: 24,02,15 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Στοιχεία Πελάτη: Δ. ΚΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ Ι.ΦΩΤΙΟΥ Ο.Ε. Ημερομηνία Παραλαβής: 12,02,15 Στοιχεία Δείγματος: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΕΡΝΑ 4 Συσκευασία: ΦΙΑΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΟ PESTICIDE

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΟ PESTICIDE ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Sample origin ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Laboratory Code of sample ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Sample description ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Sampling ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Date of receipt ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ CERTIFICATE OF TEST REPORT

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ CERTIFICATE OF TEST REPORT ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ CERTIFICATE OF TEST REPORT ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ / NAME OF CUSTOMER : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ/Sakellaropoulos Organic Farms ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS:ΣΚΟΥΡΑ,23100,

Διαβάστε περισσότερα

multichrom.lab υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου και συμβουλών

multichrom.lab υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου και συμβουλών Σφακίων 50, 12131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΘΗΝΑ Τηλ. +30 2105910620 Fax. +30 2105311580 email: info@multichromlab.com FAX : 2106028062 Οξύτητα 2568/91 % 0,27 0,8 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Κ 2568/91 Κ268 0,114 0,22 Κ232 1,658 2,50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ REPORT OF PESTICIDE ANALYSIS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ REPORT OF PESTICIDE ANALYSIS ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153 ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 20200 ΤΗΛ: 27420 22554 FAX: 27420 22545 E-MAIL: info@cadmion.gr, www.cadmion.gr 153 ETHNIKIS ANTISTASEOS STR KIATO KORINTHIA 20200 GREECE TEL:+3027420 22554 FAX:+3027420

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ REPORT OF PESTICIDE ANALYSIS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ REPORT OF PESTICIDE ANALYSIS ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153 ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 20200 ΤΗΛ: 27420 22554 FAX: 27420 22545 E-MAIL: info@cadmion.gr, www.cadmion.gr 153 ETHNIKIS ANTISTASEOS STR KIATO KORINTHIA 20200 GREECE TEL:+3027420 22554 FAX:+3027420

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (GC-MS/MS) MULTI RESIDUE ANALYSIS (GC-MS/MS) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Results ) (mg / kg)

ΠΟΛΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (GC-MS/MS) MULTI RESIDUE ANALYSIS (GC-MS/MS) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Results ) (mg / kg) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟΣ OLITECN : 70936 ΠΕΛΑΤΗΣ: ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΓ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚ. ΚΑΛΛΙΕΡΓ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ : 08/11/2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ : 11/11/2013 ΔΗΛΟΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΙΟΥ : ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Προϊόντα φυτικής προέλευσης (') που θα υποβληθούν σε δειγματοληψία το 2017, το 2018 και το 2019

Μέρος Α: Προϊόντα φυτικής προέλευσης (') που θα υποβληθούν σε δειγματοληψία το 2017, το 2018 και το 2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Μέρος Α: Προϊόντα φυτικής προέλευσης (') που θα υποβληθούν σε δειγματοληψία το 2017, το 2018 και το 2019 2017 2018 2019 α) β) Υ) Πορτοκάλια (') Επιτραπέζια σταφύλια (') Μήλα (') Αχλάδια (')

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 119/44 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 400/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Απριλίου 2014 για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2015, 2016 και 2017 ώστε να εξασφαλιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ REPORT OF PESTICIDE ANALYSIS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ REPORT OF PESTICIDE ANALYSIS ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153 ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 20200 ΤΗΛ: 27420 22554 FAX: 27420 22545 E-MAIL: info@cadmion.gr, www.cadmion.gr 153 ETHNIKIS ANTISTASEOS STR KIATO KORINTHIA 20200 GREECE TEL:+3027420 22554 FAX:+3027420

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ REPORT OF PESTICIDE ANALYSIS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ REPORT OF PESTICIDE ANALYSIS ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153 ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 20200 ΤΗΛ: 27420 22554 FAX: 27420 22545 E-MAIL: info@cadmion.gr, www.cadmion.gr 153 ETHNIKIS ANTISTASEOS STR KIATO KORINTHIA 20200 GREECE TEL:+3027420 22554 FAX:+3027420

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ REPORT OF PESTICIDE ANALYSIS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ REPORT OF PESTICIDE ANALYSIS ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153, 2Ο2 ΟΟ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΗΛ: 2742 Ο 22 554 FAX: 2742 Ο 22 545, E-MAIL: info@cadmion.gr, www.cadmion.gr 153, ETHNIKIS ANTISTASEOS STR., 2O2 OO KIATO KORINTHIA, GREECE, TEL: +3O

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 115/2 29.4.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/662 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Απριλίου 2016 για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2017, 2018 και 2019 ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Χαχούδη A. 1 και Νικολάου Κ. 2 1 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Όταν ο ορισμός των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων περιλαμβάνει

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Όταν ο ορισμός των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων περιλαμβάνει 6.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2008 για ένα συντονισμένο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα ελέγχου για τα έτη 2009,

Διαβάστε περισσότερα

L 269/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.10.2010

L 269/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.10.2010 L 269/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.10.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 915/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Οκτωβρίου 2010 για ένα συντονισμένο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. Παράρτηµα F1/Β16 του Πιστοποιητικού Aρ. 44-4

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. Παράρτηµα F1/Β16 του Πιστοποιητικού Aρ. 44-4 Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Παράρτηµα F1/Β16 του Πιστοποιητικού Aρ. 44-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της AGROLAB A.E. (Εργαστήριο Αθηνών) Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 4561/52215

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 4561/52215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 200/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 200/5 27.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 200/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 686/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιουλίου 2012 για την ανάθεση, στα κράτη μέλη, της αξιολόγησης δραστικών ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αζωτούχα Φυτοφάρμακα Nitrogen-containing Pesticides

Αζωτούχα Φυτοφάρμακα Nitrogen-containing Pesticides Αζωτούχα Φυτοφάρμακα Nitrogen-containing Pesticides Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος : Βέλτιστο 400g / Ελάχιστο 200g Μέθοδος : Το δείγμα εκχυλίζεται με ακετόνη. Προ της εκχύλισης προστίθεται κατάλληλη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F1/A20 του Πιστοποιητικού Αρ. 1079 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. στα Ιωάννινα Υλικά/Προϊόντα Χημικές Δοκιμές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Παράρτηµα F1/Α12 του Πιστοποιητικού Aρ. 44-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της AGROLAB A.E. (Εργαστήριο Θεσσαλονίκης) Υλικά / Προϊόντα Χηµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ CERTIFICATE OF TEST REPORT

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ CERTIFICATE OF TEST REPORT ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ CERTIFICATE OF TEST REPORT ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ / NAME OF CUSTOMER : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ/Sakellaropoulos Organic Farms ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS:ΣΚΟΥΡΑ,23100,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αποτελεσμάτων εργαστηριακής εξέτασης

Έκθεση αποτελεσμάτων εργαστηριακής εξέτασης Έγγραφο: Δ5.10.1Ε01 Έκδοση: v 1.0 I.K. 01/07/15 Στοιχεία δελτίου Αριθμός δελτίου: /# of report Ημερομηνία δελτίου: / date of report 02022016_01_01 12/02/2016 Στοιχεία εντολέα Επωνυμία εντολέα: / Name of

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤ/01/01/6-6-2007 1/16 ΕΣΥ ΚΟ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕΔΙΟ LIST OF TESTS ACCREDITED IN FLEXIBLE SCOPE

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕΔΙΟ LIST OF TESTS ACCREDITED IN FLEXIBLE SCOPE ΦΥΛΛΟ / SHEET 1 ΑΠΟ / OF 35 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Κατηγορία Υποστρωμάτων Είδη Δοκιμών ΗΜ/ΝΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) ΗΜ/ΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ /

Διαβάστε περισσότερα

Analysis of 136 pesticides in avocado using a modified QuEChERS method with LC-MS/MS and GC-MS/MS*

Analysis of 136 pesticides in avocado using a modified QuEChERS method with LC-MS/MS and GC-MS/MS* Analysis of 136 pesticides in avocado using a modified QuEChERS method with LC-MS/MS and GC-MS/MS* UCT Part Numbers: ECMSSA50CT-MP (6 g of MgSO 4 and 1.5 g anhydrous sodium acetate) CUMPSC18CT (2 ml dispersive

Διαβάστε περισσότερα

! ι. ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΧΗΜΙΚΟ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΡΟΥ Πληροφορίες: Πατάτσης Γιώργος, Χημικός Μηχανικός ΔΕΥΑΝ otenet.

! ι. ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΧΗΜΙΚΟ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΡΟΥ Πληροφορίες: Πατάτσης Γιώργος, Χημικός Μηχανικός ΔΕΥΑΝ otenet. ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΧΗΜΙΚΟ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΡΟΥ Πληροφορίες: Πατάτσης Γιώργος, Χημικός Μηχανικός ΔΕΥΑΝ Τηλ./Fax: 2752029646 e-mail: bioargos@ otenet.gr Ημ/νία Δειγματοληψίας: 25/09/2013 Ημ/νία Έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

CUMPS2CT (150 mg anhydrous magnesium sulfate, 50 mg PSA)

CUMPS2CT (150 mg anhydrous magnesium sulfate, 50 mg PSA) A Summary of US FDA LIB 4465: Collaboration of the QuEChERS Procedure for the Multiresidue Determination of Pesticides in Raw Agricultural Commodities by LC/MS/MS UCT Product Numbers: ECMSSC50CTFS-MP (6000

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. Παράρτηµα F1/Β2 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της ΤΖΙΜΑΣ Σ. ΒΙΟΗΠΕΙΡΟΣ Ε.Ε. (BIOLAB EPIRUS) στα Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

ANALYSIS LIST PESTICIDES

ANALYSIS LIST PESTICIDES Analysis list soil and substrates, SPV A088, GC-MSMS Version 2, valid since 18-07-2017 2,4,6-Trichlorophenol 0.01 Chlorfenson 0.01 Dichloroaniline (3,5-) 0.01 2,4D-Methylester 0.01 Chlorfenvinphos (α+β)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Παράρτημα F1/Β22 του Πιστοποιητικού Aρ. 44-5

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Παράρτημα F1/Β22 του Πιστοποιητικού Aρ. 44-5 Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F1/Β22 του Πιστοποιητικού Aρ. 44-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της AGROLAB A.E. (Εργαστήριο Αθηνών) Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Β7 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της ΤΖΙΜΑΣ Σ. ΒΙΟΗΠΕΙΡΟΣ Ε.Ε. (BIOLAB EPIRUS) στα Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ REPORT OF WATER ANALYSIS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ REPORT OF WATER ANALYSIS Δοκιμές Αρ. Πιστ. 129-4 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153 ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 20200 ΤΗΛ: 27420 22554 FAX: 27420 22545 E-MAIL: info@cadmion.gr, www.cadmion.gr 153 ETHNIKIS ANTISTASEOS STR KIATO KORINTHIA 20200 GREECE

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: deyarlab@gmail.com ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ζωοτροφές και τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης που υπόκεινται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων στο καθορισμένο σημείο εισόδου

Ζωοτροφές και τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης που υπόκεινται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων στο καθορισμένο σημείο εισόδου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Ζωοτροφές και τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης που υπόκεινται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων στο καθορισμένο σημείο εισόδου Ζωοτροφές και τρόφιμα Σταφύλια ξερά (σταφίδες) 0 8 0

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 67/18 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/408 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2015 για την εφαρμογή του άρθρου 80 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Β6 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της ΤΖΙΜΑΣ Σ. ΒΙΟΗΠΕΙΡΟΣ Ε.Ε. (BIOLAB EPIRUS) στα Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.14 L 190/55 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 718/14 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιουνίου 14 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/09 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/04 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αριθµός:

Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αριθµός: Στοιχεία πελάτη.ε.υ.α. ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑ 84400 ΠΑΡΟΣ Υπ όψιν Κας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ Ηµεροµηνία έκδοσης: 9/11/2017 Στοιχεία δείγµατος Είδος δείγµατος: Χαρακτηρισµός: Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 2 - ΑΛΥΚΗ/ΑΓΚΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αριθµός:

Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αριθµός: Στοιχεία πελάτη.ε.υ.α. ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑ 84400 ΠΑΡΟΣ Υπ όψιν Κας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ Ηµεροµηνία έκδοσης: 29/11/2018 Στοιχεία δείγµατος Είδος δείγµατος: Χαρακτηρισµός: Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 3 - ΡΥΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αριθµός:

Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αριθµός: Στοιχεία πελάτη.ε.υ.α. ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑ 84400 ΠΑΡΟΣ Υπ όψιν Κας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ Ηµεροµηνία έκδοσης: 17/11/2017 Στοιχεία δείγµατος Είδος δείγµατος: Χαρακτηρισµός: Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 2 - ΜΑΡΠΗΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (9) Για λόγους συνέπειας και σαφήνειας, κρίνεται σκόπιμο το

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (9) Για λόγους συνέπειας και σαφήνειας, κρίνεται σκόπιμο το L 175/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.6.13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 618/13 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιουνίου 13 σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ CERTIFICATE OF TEST REPORT

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ CERTIFICATE OF TEST REPORT ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ CERTIFICATE OF TEST REPORT ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ / NAME OF CUSTOMER : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ/Sakellaropoulos Organic Farms ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS:ΣΚΟΥΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

L 350/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 350/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 350/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.12.12 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1235/12 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 12 σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ CERTIFICATE OF TEST REPORT

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ CERTIFICATE OF TEST REPORT ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ CERTIFICATE OF TEST REPORT ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ / NAME OF CUSTOMER : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ/Sakellaropoulos Organic Farms ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS:ΣΚΟΥΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Υ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Δ Ε Υ Α Ρ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Υ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Γ Ρ Α Φ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομήχανους και Εισαγωγείς Τροφίμων & Ποτών και Ζωοτροφών

Βιομήχανους και Εισαγωγείς Τροφίμων & Ποτών και Ζωοτροφών Λευκωσία, 14 Απριλίου 14 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Βιομήχανους και Εισαγωγείς Τροφίμων & Ποτών και Ζωοτροφών Εκτελεστικός Κανονισμός 323/14 για το αυξημένο επίπεδο στις εισαγωγές ορισμένων τροφίμων και ζωοτροφών Κυρία/ε,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δ Ε Υ Α Ρ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 -EMAIL deyarlab@gmail.com ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EΕ).../...ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EΕ).../...ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.3.2019 C(2019) 2266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EΕ).../...ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 158/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 158/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 514/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Ιουνίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F1/A19 του Πιστοποιητικού Αρ. 1079 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. στα Ιωάννινα Υλικά/Προϊόντα Χημικές Δοκιμές

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα φυτικής προέλευσης (') που θα υποβληθούν σε δειγματοληψία το 2018, το 2019 και το 2020

Προϊόντα φυτικής προέλευσης (') που θα υποβληθούν σε δειγματοληψία το 2018, το 2019 και το 2020 7.4.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΜΕΡΟΣ A Προϊόντα φυτικής προέλευσης (') που θα υποβληθούν σε δειγματοληψία το 2018, το 2019 και το 2020 2018 2019 2020 Επιτραπέζια σταφύλια

Διαβάστε περισσότερα

Pesticide analysis in fruit and vegetables by microflow liquid chromatography coupled to mass spectrometry

Pesticide analysis in fruit and vegetables by microflow liquid chromatography coupled to mass spectrometry Pesticide analysis in fruit and vegetables by microflow liquid chromatography coupled to mass spectrometry Page 1 CONTENTS 1. Aim and scope... 3 2. Short description... 3 3. Apparatus and consumables...

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F1/Β18 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-9 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της BIOLAB (ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε.) στα Ιωάννινα Υλικά/Προϊόντα Χημικές

Διαβάστε περισσότερα

L 327/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 327/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.12.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1277/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2011 για τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 98/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 98/7 4.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 98/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 294/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Απριλίου 2012 για τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 205/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 205/15 .8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 205/15 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 799/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Αυγούστου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι46Ψ8Β0-2ΒΛ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι46Ψ8Β0-2ΒΛ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Ταχ. Κωδ. : 47 042 Φιλοθέη Άρτας Τηλ. : 26810 71919 Fax. : 26810 23593 Πληροφορίες : Πέτρος Καραγεώργος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ:887 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

62ο έτος 27 Ιουνίου 2019

62ο έτος 27 Ιουνίου 2019 L 174 62 27 019 III. 150/2017, 28 017, 1, [2019/1038]..................... 1. 151/2017, 22 017, I ( ) [2019/1039]........................................................................... 3. 152/2017,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ TEST REPORT

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ TEST REPORT ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Τ.Θ. 48, 70 22 Σίνδος Τηλ. 2310/797.479, 796.08 Fax: 2310/796.623 Industrial Area of Thessaloniki P.O. Box 48, GR 70 22 Sindos, Tel.: +30 2310797479, 796.08 Fax: +30 2310 796623 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ TEST REPORT

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ TEST REPORT ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Τ.Θ. 48, 570 22 Σίνδος Τηλ. 2310/797.479, 796.058 Fax: 2310/796.623 Industrial Area of Thessaloniki P.O. Box 48, GR 570 22 Sindos, Tel.: +30 2310797479, 796.058 Fax: +30 2310 796623 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα F1/Α16 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-5

Παράρτημα F1/Α16 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-5 Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F1/Α16 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της BIOLAB (ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε.) στην Άρτα Υλικά /Προϊόντα Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Κοιν.: 1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μ. Μπόλαρη, Αχαρνών 2, ΕΝΤΑΥΘΑ

Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Κοιν.: 1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μ. Μπόλαρη, Αχαρνών 2, ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 4-2-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 1289/14773 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ TEST REPORT

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ TEST REPORT ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Τ.Θ. 48, 70 22 Σίνδος Τηλ. 2310/797.479, 796.08 Fax: 2310/796.623 Industrial Area of Thessaloniki P.O. Box 48, GR 70 22 Sindos, Tel.: +30 2310797479, 796.08 Fax: +30 2310 796623 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153, 2Ο2 ΟΟ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΗΛ: 2742 Ο 22 554 FAX: 2742 Ο 22 545, E-MAIL: info@cadmion.gr, www.cadmion.gr 153, ETHNIKIS ANTISTASEOS STR., 2O2 OO KIATO KORINTHIA, GREECE, TEL: +3O

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο c.p. FoodLab Ltd

Εργαστήριο c.p. FoodLab Ltd ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ αρ.l073 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας, ως ο αρμόδιος Κυπριακός Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ TEST REPORT

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ TEST REPORT ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Τ.Θ. 48, 70 22 Σίνδος Τηλ. 2310/797.479, 796.08 Fax: 2310/796.623 Industrial Area of Thessaloniki P.O. Box 48, GR 70 22 Sindos, Tel.: +30 2310797479, 796.08 Fax: +30 2310 796623 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ TEST REPORT. Sampling

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ TEST REPORT. Sampling ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Τ.Θ. 48, 570 22 Σίνδος Τηλ. 2310/797.479, 796.058 Fax: 2310/796.623 Industrial Area of Thessaloniki P.O. Box 48, GR 570 22 Sindos, Tel.: +30 2310797479, 796.058 Fax: +30 2310 796623 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Ασφάλεια του Ελληνικού Μελιού

Ποιότητα και Ασφάλεια του Ελληνικού Μελιού Ποιότητα και Ασφάλεια του Ελληνικού Μελιού Προσφορά της μέλισσας Επικονίαση Επικονίαση Μέλι Διαύγαση Το μέλι μετά τον τρύγο ηρεμεί για 24-48 ώρες σε βαρέλια με θερμοκρασία 30-35 ο C. Ποιοτικό μέλι Αγνό

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/26/ΕΚ) (4) Στον ιστοχώρο της Επιτροπής έχουν δημοσιευθείκατευθυντήριες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/26/ΕΚ) (4) Στον ιστοχώρο της Επιτροπής έχουν δημοσιευθείκατευθυντήριες 24.1.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 19/23 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά, αφενός, με ένα συντονισμένο κοινοτικό πρόγραμμα επίβλεψης για το 2006 με σκοπό να εξασφαλιστεί

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7..20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 264/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 878/20 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 20 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

FAX: + 30 2310471478 E-mail: mourkidu@agro.auth.gr

FAX: + 30 2310471478 E-mail: mourkidu@agro.auth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153, 2Ο2 ΟΟ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΗΛ: 2742 Ο 22 554 FAX: 2742 Ο 22 545, E-MAIL: info@cadmion.gr, www.cadmion.gr 153, ETHNIKIS ANTISTASEOS STR., 2O2 OO KIATO KORINTHIA, GREECE, TEL: +3O

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/5 5.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 433/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2011 για τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/45

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/45 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/45 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 187/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργειες στο Δέλτα του Νέστου, χρήση γεωργικών φαρμάκων και επιπτώσεις τους

Καλλιέργειες στο Δέλτα του Νέστου, χρήση γεωργικών φαρμάκων και επιπτώσεις τους Καλλιέργειες στο Δέλτα του Νέστου, χρήση γεωργικών φαρμάκων και επιπτώσεις τους Ζήσης Βρύζας, Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας και Οικοτοξικολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2005/178/ΕΚ) (3) Απαιτείται συστηματική στατιστική προσέγγιση ως προς τον

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2005/178/ΕΚ) (3) Απαιτείται συστηματική στατιστική προσέγγιση ως προς τον 8.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/31 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2005 σχετικά, αφενός, με ένα συντονισμένο κοινοτικό πρόγραμμα επίβλεψης για το 2005 με σκοπό να εξασφαλιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 324/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 324/1 10.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 324/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Σ. Πολυµατίδου, Γ. Σερετούδη και Αικ. Χαραλαµπίδου

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Σ. Πολυµατίδου, Γ. Σερετούδη και Αικ. Χαραλαµπίδου ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ. Πολυµατίδου, Γ. Σερετούδη και Αικ. Χαραλαµπίδου ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E. /νση: Ποιοτικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου Εγνατία

Διαβάστε περισσότερα

CHINESE JOURNAL OF FOOD HYGIENE 2006 JMPR CAC JMPR

CHINESE JOURNAL OF FOOD HYGIENE 2006 JMPR CAC JMPR 92 2008 20 1 CAC (, 100026) : ; ;; ( the Codex Committee on Pesticide Residues,CCPR) (CAC) 10, CAC (1) (MRLs) ( EMRLs) ; (2) MRLs ; (3),FAOΠWHO ( JOINT MEETING ON PESTICIDE RESIDUES, JMPR) ; (4) CCPR,,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ CERTIFICATE OF ANALYSIS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ CERTIFICATE OF ANALYSIS www.analysis -laboratories.gr ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ CERTIFICATE OF ANALYSIS ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ / NAME OF CUSTOMER: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / REPRESENTATIVE: κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0362 EL 16.02.2006 040.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΠΕΛΙ - ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

ΑΜΠΕΛΙ - ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Πληροφορίες : Μαρία Ηλιάδου Τηλ.: 2510600421 ΑΜΠΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1141 20 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 119520 Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) των δραστικών ουσιών acephate, acetamiprid,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) L 325/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.12.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1274/2011 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2011 για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2009 (OR. en) 2006/0258 (COD) C7-0258/2009 PE-CONS 3676/09 STATIS 80 AGRI 372 ENV 572 CODEC 1082

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2009 (OR. en) 2006/0258 (COD) C7-0258/2009 PE-CONS 3676/09 STATIS 80 AGRI 372 ENV 572 CODEC 1082 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2009 (OR. en) 2006/0258 (COD) C7-0258/2009 PE-CONS 3676/09 STATIS 80 AGRI 372 ENV 572 CODEC 1082 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ζιζανίων σε καλλιέργειες οπωροκηπευτικών. Ηλίας Γ. Ελευθεροχωρινός Ομότιμος καθηγητής, Γεωπονία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαχείριση ζιζανίων σε καλλιέργειες οπωροκηπευτικών. Ηλίας Γ. Ελευθεροχωρινός Ομότιμος καθηγητής, Γεωπονία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας Διαχείριση ζιζανίων σε καλλιέργειες οπωροκηπευτικών Ηλίας Γ. Ελευθεροχωρινός Ομότιμος καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 C6-0004/2009 2006/0258(COD) EL 15/01/2009 Κοινή θέση ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ η οποία καθορίσθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Νοεμβρίου 2008 για την έκδοση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕΛΙΔΑ Αγγούρι Κολοκυνθοειδή 11 Αγκινάρα Λοιπές Καλλιέργειες 17 Ακτινίδια Λοιπές Καλλιέργειες 17 Αμυγδαλιά Ελιά- Ακρόδρυα 8

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕΛΙΔΑ Αγγούρι Κολοκυνθοειδή 11 Αγκινάρα Λοιπές Καλλιέργειες 17 Ακτινίδια Λοιπές Καλλιέργειες 17 Αμυγδαλιά Ελιά- Ακρόδρυα 8 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕΛΙΔΑ Αγγούρι Κολοκυνθοειδή 11 Αγκινάρα Λοιπές Καλλιέργειες 17 Ακτινίδια Λοιπές Καλλιέργειες 17 Αμυγδαλιά Ελιά- Ακρόδρυα 8 Άνιθος Φυλλώδη- Αρωματικά 13 Αντίδι Φυλλώδη- Αρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Concentrazioni accettabili di prodotti fitosanitari nei corsi d'acqua superficiali secondo l'opf

Concentrazioni accettabili di prodotti fitosanitari nei corsi d'acqua superficiali secondo l'opf Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Settore Protezione fitosanitaria sostenibile Berna, agosto 2018 Concentrazioni accettabili

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΘΡΟΙ -ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΧΛΑ ΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΛΙΑΣ

ΕΧΘΡΟΙ -ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΧΛΑ ΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΛΙΑΣ ΕΧΘΡΟΙ -ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΧΛΑ ΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΛΙΑΣ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΙΑ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΧΛΑ ΙΑΣ Λήθαργος (Β) Φούσκωµα (Γ) Έκπτυξη ( 3) Πράσινη κορυφή ( 3-Ε) Ρόδινη κορυφή (µηλιά) ή Λευκή κορυφή (αχλαδιά) (Ε2) Φουζικλάδι. Προσβολή

Διαβάστε περισσότερα