ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,_ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ_Αρ. Φύλλου Φεβρουάριου 1993 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης Σύστασης-Συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Καπνού (Ε.Ο.Κ.). 1 Τροποποίηση της απόφασης Σύστασης-Συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού Βάμβακος. 2 Τροποποίηση κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 3 Παροχή άδειας στους δικηγόρους - μέλη του Δ.Σ. Κω για διατήρηση γραφείων εκτός της έδρας του Συλ λόγου τους. 4 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκ μέρους των σεισμοπλήκτων του 1992 της νήσου Μήλου του Νομού Κυκλάδων. 5 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Αριθ (1) Τροποποίηση της απόφασης Σύστασης-Συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Καπνού (Ε.Ο.Κ.ί- Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 8 του Π.Δ. 611/1977 «Υπαλληλικός Κώ δικας». β. Του άρθρου 14 του Ν. 1586/1986, όπως τροποποιή θηκαν με το άρθρο 40 παρ. β. του Ν. 1884/1990. γ. Των άρθρων 6 παρ. 1 και 29 του Ν. 2085/1992. δ. Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992. ε. Της αριθ /2231/0022/ απόφα σης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικο νομικών (ΦΕΚ 403/Τ.Β ). στ. Της αριθ / απόφασής μας «σύσταση-συγκρότησή Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Καπνού (ΕΟΚ)» (ΦΕΚ 696/τ.Β'/ ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ / απόφασή μας (ΦΕΚ 565/τ.Β / Το αριθ. Α218/ έγγραφο του Εθνικού Οργα νισμού Καπνών (Ε.Ο.Κ.), σχετικά με τη δαπάνη λειτουρ γίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 3. Το αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ 37/2693 οικ. /146/ υπηρεσιακό σήμα του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρ νησης, αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την παρ. 1 της αριθ / απόφασή μας με την οποία τροποποιήθηκε η παρ. 2 της αριθ / απόφασή μας «σύσταση-συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Καπνού (Ε.Ο.Κ.) και ορίζουμε ότι το Συμβούλιο αυτό συ γκροτείται από: α) Έναν Αντιπρόεδρο, Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Συμ βουλίου της Επικρατείας ή Αντιπρόεδρο του Αρείου Πά γου ή Αρεοπαγίτη ή Αντιπρόεδρο, Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή έναν Πρόεδρο Εφετών ή Εφέτη των πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων ή ένα Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του κρά τους, ως πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του κατά τη διαδικασία του άρθρου 40 παρ. Β1 α του Ν. 1884/ β) Δύο μονίμους υπαλλήλους του Εθνικού Οργανισμού Καπνού με βαθμό Γ ενικό Δ/ντή ή Διευθυντή Α ή Β, με ισά ριθμους αναπληρωτές. Ο κατά βαθμό ανώτερος ή αρχαιό τερος των υπαλλήλων αυτών ορίζεται δεύτερος αναπλη ρωτής του Προέδρου. Όταν προεδρεύει ο δεύτερος ανα πληρωτής συμμετέχει ως μέλος ο αναπληρωτή του προεδρεύοντος. γ) Δύο αιρετούς εκπροσώπους των μονίμων υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Καπνού (Ε.Ο.Κ.), με ισάριθμους αναπληρωτές, που εκλέγονται κατά τη διαδικασία του άρ θρου 40 παρ. 81 γ του Ν. 1884/1990. Όταν το υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει θέματα προσω πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων του, μετέ χουν δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμ βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που εκλέγονται, με ισάριθμους αναπληρωτές, κατά τη διαδικα σία του άρθρου 40 παρ. 81γ του Ν. 1884/ Για τη νόμιμη συγκρότηση αυτού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου συμμετέχει υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον γυναίκα που έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 3. Η παρ. 3 της αριθμ / απόφασής μας αντικαθίσταται ως εξής: «3. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7 του Π.Δ. 611/1977, υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Γραμματέα

2 1402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α' μαζί με τον αναπληρωτή του». 4. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι αριθμ / και 27625/ αποφάσεις μας. 5. Κάλυψη δαπάνης: α) Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο γισμού του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Εθνικός Οργανισμός Καπνού (ΕΟΚ)» ύψους δρχ. περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. β) Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγράφει πίστωση στον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Εθνικός Οργανισμός Καπνού (ΕΟΚ)» ύψους δραχ. με τα στοιχεία ΚΑΕ 0264 Αποζημίωση για συμμε τοχή σε συμβούλια ή επιτροπές. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 2 Φεβρουάριου 1993 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ -4- Αριθ (2) Τροποποίηση της απόφασης Σύστασης-Συγκρδτησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού Βάμβα κος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 8 του Π.Δ. 611 /1977 «Υπαλληλικός Κώ δικας»., β. Του άρθρου 14 του Ν. 1586/1986, όπως τροποποιή θηκαν με το άρθρο 40 παρ. β. του Ν. 1884/1990. γ. Των άρθρων 6 παρ. 1 και 29 του Ν. 2085/1992. δ. Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992. ε. Της αριθ /2231/0022/ απόφα σης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικο νομικών (ΦΕΚ 403/τ.Β'/ ). στ. Της αριθ / απόφασής μας «σύσταση-συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανι σμού Βάμβακος» (ΦΕΚ 514/τ.Β ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ / απόφασή μας (ΦΕΚ 565/τ.Β Το αριθ. 679/ έγγραφο του Οργανισμού Βάμ βακος, σχετικά με τη δαπάνη λειτουργίας του Υπηρεσια κού Συμβουλίου. 3. Το αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ 37/2693 οικ. /146/ υπηρεσιακό σήμα του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρ νησης, αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την παρ. 1 της αριθ / απόφασή μας με την οποία τροποποιήθηκε η παρ. 2 της αριθ / απόφασή μας «σύσταση-συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού Βάμβα κος και ορίζουμε ότι το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται από: α) Έναν Αντιπρόσωπο, Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Συμ βουλίου της Επικράτειας ή Αντιπρόεδρο του Αρείου Πά γου ή Αρεοπαγίτη ή Αντιπρόεδρο, Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή έναν Πρόεδρο Εφετών ή Εφέτη των πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων ή ένα Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του κρά τους, ως πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του κατά τη διαδικασία του άρθρου 40 παρ. Β1 α του Ν. 1884/ β) Δύο μονίμους υπαλλήλους του Οργανισμού Βάμβα κος με βαθμό Γ ενικού Δ/ντή ή Διευθυντή Α ή Β, με ισάριθ μους αναπληρωτές. Ο κατά βαθμό ανώτερος ή αρχαιότε ρος των υπαλλήλων αυτών ορίζεται δεύτερος αναπληρω τής του Προέδρου. Όταν προεδρεύει ο δεύτερος αναπλη ρωτής συμμετέχει ως μέλος ο αναπληρωτής του Προεδρεύοντος. γ) Δύο αιρετούς εκπροσώπους των μονίμων υπαλλήλων του Οργανισμού Βάμβακος, με ισάριθμους αναπληρωτές, που εκλέγονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 40 παρ. 81 γ του Ν. 1884/1990. Όταν το υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει θέματα προσω πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων του, μετέ χουν δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμ βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που εκλέγονται, με ισάριθμους αναπληρωτές, κατά τη διαδικα σία του άρθρου 40 παρ. 81 γ του Ν. 1884/ Για τη νόμιμη συγκρότηση αυτού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου συμμετέχει υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον γυναίκα που έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 3. Η παρ. 3 της αριθμ / απόφασής μας αντικαθίσταται ως εξής: «3. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7 του Π.Δ. 611/1977, υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Γραμματέα Α' μαζί με τον αναπληρωτή του». 4. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι αριθμ / και 28420/ αποφάσεις μας. 5. Κάλυψη δαπάνης: α) Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο γισμού του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Οργανι σμός Βάμβακος» ύψους δρχ. περίπου για το τρέ χον οικονομικό έτος και δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. β) Γ ια την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Οργανισμός Βάμβακος» ύψους δραχ. με τα στοιχεία ΚΑ Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβού λια ή επιτροπές. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 2 Φεβρουάριου 1993 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ -»- Αριθ (3) Τροποποίηση κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (Κυρ. Ν. 1756/1988) (ΦΕΚ 35/Α/ ), όπως αντικατσστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 1868/1989 (ΦΕΚ 230/Α/ ). 2. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 όπως προσετέθη

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1403 με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/ ). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεΐ δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο γισμού. 4. Το έγγραφο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με τον αριθμό 1091/ , αποφασίζουμε: Κυρώνουμε την τροποποίηση του κανονισμού της Εσω τερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών όπως διαμορφώθηκε με την απόφαση της Ολομέλειας του δικαστηρίου αυτού με τον αριθμό 4/1992 η οποία έχει ως εξής: Τροποποίηση της 2/1991 αποφάσεως της Ολομέλειας των δικαστών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών «Κανονι σμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών» (ΦΕΚ 85/92 τ.β). Αρθρο 1 Το άρθρο 2 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Απόφαση 2/1991 Ολομέ λειας των δικαστών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών) αντικαθίσταται ως εξής: «Αρθρο 2 Τμήματα συνεδριάσεων, αντικείμενο και τρόπος συγ κρότησης αυτών. Ο σχηματισμός που είναι αρμόδιος για την εκδίκαση των διαφορών ουσίας διαιρείται σε επτά (7) Τμήματα συνε δριάσεων, ήτοι τα Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ. Τα υπό στοιχεία Α, Β, Γ, Δ Τμήματα δικάζουν κυρίως φορολογικές υποθέ σεις. Το υπο στοιχείο Ε Τμήμα δικάζει κυρίως υποθέσεις επί διαφορών ουσίας του Ν. 702/1977 (ασφαλιστικές κλπ) και τά υπό στοιχεία ΣΤ και Ζ Τμήματα δικάζουν κυρίως όλες τις άλλες διαφορές ουσίας. Σε καθένα από τα Τμή ματα αυτά υπηρετούν μέχρι δύο (2) Πρόεδροι και μέχρι δώδεκα (12) Εφέτες Δ.Δ. Στο σχηματισμό αυτό λειτουρ γούν 1) Τμήμα προεδρικής διαδικασίας άρθρου 3 του Ν. 820/1978, στο οποίο δικάζουν κατά σειρά όλοι οι Πρόε δροι του Δικαστη 2) Τμήμα αιτήσεων αναστολής α) άρθρου 159 ΚΦΔ, στο οποίο δικάζουν κατά σειρά όλοι οι Πρόεδροι του Δικαστηρίου β) άρθρου 31 Π.Δ. 341/1978 και άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 1868/1989, στο οποίο δικά ζουν κατά σειρά όλοι οι Πρόεδροι και Εφέτες του σχηματι σμού ουσιαστικής αρμοδιότητας. Ο Σχηματισμός της ακυ ρωτικής αρμοδιότητας διαιρείται σε έξι (6) Τμήματα συνε δριάσεων, ήτοι Α1, Α2, Α3, Α4, Α5 και Α6, τα οποία δικά ζουν τις διαφορές που έχουν υπαχθεί στο Δικαστήριο αυτό με το άρθρο 1 του Ν. 702/1977. Σε καθένα από τα Τμή ματα αυτά υπηρετούν ένας (1) Πρόεδρος και μέχρι έξι (6) Εφέτες Δ.Δ. Καθένα Τμήμα συνεδριάσεων μπορεί να δι κάζει οποιαδήποτε υπόθεση που έχει εισαχθεί σ' αυτό και υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου, εφόσον τη ρήθηκε η νόμιμη προδικασία. Παραπομπή από ένα τμήμα σε άλλο, λόγω αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται». Άρθρο 2 Το άρθρο 9 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (απόφαση 2/1991 Ολομ.) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 9 Γραμαμτεία του Δικαστηρίου Ενόψει του συνολικού αριθμού των προβλεπομένων ορ γανικών θέσεων των υπαλλήλων της γραμματείας του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (80 δικ. υπαλλήλων, 8 δακτυλογράφων και 32 επιμελητών) και της κατά το άρθρο δύο (2) διαιρείσεως σε Τμήματα, η Γραμματεία αυτού διαρθρώνεται ως ακολούθως. Α. Διεύθυνση των υπηρεσιών της Γραμματείας. Ο Γραμματέας του δικαστηρίου διευθύνει τις υπηρεσίες της Γ ραμματείας, δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στο προσω πικό της και μπορεί νά ασκεί όλα τα καθήκοντα που ορίζο νται στο άρθρο 10 του Ν. 1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 1868/1989. Τα τελευταία αυτά καθήκοντα (εκτός από τη διεύθυνση των υπηρεσιών της Γ ραμματείας και την παροχή οδηγιών στο προσωπικό της) ασκούνται και από τους δικαστικούς υπαλλήλους του Δικαστη Αν δεν υπάρχει γραμματέας για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στη διεύθυνση των υπηρεσιών της γραμματείας ο επόμενός του ιεραρχικά που ορίζεται από τον πρόεδρο του τριμε λούς συμβουλίου που διευθύνει το Δικαστήριο. Β. Τμήμα Προσωπικού Στα αντικείμενα του Τμήματος αυτού περιλαμβάνονται α) Η τήρηση και ενημέρωση των ατομικών φακέλων υπηρεσιακής καταστάσεως των δικαστικών λειτουργών που υπηρετούν στο Δικαστήριο αυτό και στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, καθώς και των δικαστικών υπαλλή λων που υπηρετούν στο Δικαστήριο αυτό, στη Γ ενική επι τροπεία και στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών. β) Η τήρηση του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου εισερχο μένων και εξερχομένων εγγράφων. γ) Η τήρηση του βιβλίου χορηγήσεως αδειών (κανονι κών, αναρρωτικών και λοιπών). δ) Η σύνταξη των εκθέσεων εμφανίσεως και αναχωρήσεως. ε) Η καθαρογραφή της αλληλογραφίας και κάθε εγγρά φου, γενικό, του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως του Δι καστηρίου, του Προέδρου του Συμβουλίου που διευθύνει το Δικαστήριο και του Προϊσταμένου Δ/νσεως της Γραμματείας, η καθαρογραφή των αποφάσεων της Ολομέλειας των δικαστών και των αποφάσεων του Τριμελούς Δικαστι κού (Υπηρεσικαού) Συμβουλίου. στ) Η τήρηση των προβλεπομένων απο το νόμο βιβλίων όπως το βιβλίο πράξεων του τριμελούς Συμβουλίου Δ/ νσεως του Δικαστηρίου και του Προέδρου αυτού, το βιβλίο αποφάσεων της Ολομέλειας των δικαστών, τα βιβλία απο φάσεων του Τριμελούς Δικαστικού Συμβουλίου (Υπηρε σιακού και Πειθαρχικού). ζ) Η τήρηση των πρωτοτύπων των αποφάσεων και γνω μοδοτήσεων της ολομέλειας των δικαστών του Δικαστη ρίου, καθώς και των Υπηρεσιακών ή Πειραρχικών Συμβου λίων. η) Η τήρηση του δελτίου προσελεύσεως και αποχωρή-

4 1404 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σεως των υπαλλήλων. θ) Ο χαρακτηρισμός της αλληλογραφίας και στη συνέ χεια η προώθησή της στο πρωτόκολλο. ι) Η τήρηση φακέλων αρχείου εγγράφων του Δικαστη Ο Προϊστάμενος του Τμήματος αυτού επικουρεί το Γραμματέα του Δικαστηρίου στη διεξαγωγή των εργασιών της Γραμματείας. Γ. Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων. Στα αντικείμενα του τμήματος αυτού περιλαμβάνονται α) Η σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων και άλλων απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών και η βάσει αυτών ενέργεια πληρωμών μισθών, οδοιπορικών, αποζη μιώσεων κλπ. στους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλή λους του Δικαστη β) Η σύνταξη δικαιολογητικών για την πληρωμή μισθω μάτων και άλλων δαπανών σχετικών με τη στέγαση του Δι καστη γ) Η διαχείριση των παγίων προκαταβολών και των πι στώσεων για τη γραφική ύλη. δ) Η ενέργεια δαπανών για την προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας, μεταφορών, συντήρησης κτι ρίου κλπ. ε) Η μέριμνα και ενέργεια δαπανών για τη βιβλιοδέτηση τόμων αποφάσεων, πρακτικών, νομικών βιβλίων, συγ γραμμάτων και των βιβλίων της γραμματείας. στ) Η ενέργεια διακηρύξεως διαγωνισμών και δημοπρα σιών. ζ) Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής χαρτοσήμου και εντύπων παραβόλων. η) Η παραλαβή, καταγραφή και φύλαξη βιβλίων και συγ γραμμάτων των βιβλιοθηκών του Δικαστηρίου και η παρα κολούθηση της χρήσεως αυτών. θ) Η εκτύπωση ή ανατύπωση εντύπων από το Εθνικό Τυπογραφείο. ι) Η παραλαβή, καταγραφή και παρακολούθηση της χρή σεως των επίπλων και λοιπού εξολισμού του Δικαστη ια) τα ασφαλιστικά θέματα του προσωπικού, ιβ) Η τήρηση μητρώου μισθοδοτουμένων. ιγ) Η έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών για τα πα ραπάνω θέματα. ιδ) Η αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες για τα θέματα αυτά και η ενημέρωσή τους, όπου απο το νόμο απαιτείται. ιε) Ο χειρισμός και η παρακολούθηση της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Σχηματισμός Διαφορών Ουσίας Δ. Τμήματα Γραμματέων Έδρας Λειτουργούν επτά (7) τμήματα αντίστοιχα των τμημάτων συνεδριάσεων του σχηματισμού αυτού. Στα καθήκοντα των τοποθετουμένων σ αυτά υπαλλήλων περιλαμβάνεται ιδίως η συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δικαστη ρίου, η σύνταξη των πρακτικών, εκθέσεων, πράξεων και άλλων εγγράφων που απαιτεί ο νόμος για την πιστοποίηση των δικαστικών ενεργειών, η καταχώρηση των προσδιοριζομένων υποθέσεων στα πινάκια, η παραλαβή δικογρα φιών, υπομνημάτων κλπ. που αφορούν στις υποθέσεις αυ τές, η σύνταξη και υπογραφή των κλήσεων, η τήρηση και ενημέρωση των προβλεπομένων βιβλίων (εισηγητών κλπ.) η διόρθωση και υπογραφή των αποφάσεων και των αντι γράφων αυτών και η παράδοσή τους στους επιμελητές με εντολή για κοινοποίηση στους διαδίκους, η κατάρτιση κα ταστάσεων για την απόδοση και κατάπτωση των παραβό λων, σύμφωνα με το περιεχόμενο των εκδιδομένων απο φάσεων, η αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες, η σύνταξη του εκθέματος, η αποστολή των φακέλων, έπειτα απο τη λήξη της προθεσμίας για άσκηση αναίρεσης, στις Αρχές που εξέδοσαν τις πράξεις και στο Αρχείο, κάθε άλλη ενέργει αναγκαία για τη διεξαγωγή της υπηρεσίας. Ε. Τμήμα Εισαγωγής και προσδιορισμού υποθέσεων Στα αντικείμενα του τμήματος αυτού περιλαμβάνονται ιδία: α) Η παραλαβή και καταχώρηση στα οικεία βιβλία των ασκούμενων ενώπιον του Δικαστηρίου ενδίκων μέσων και βοηθημάτων (προσφυγών, αναιρέσεων, αιτήσεων διορθώσεως αποφάσεων, ανακοπών, αναθεωρήσεων, αντεφέσεων, αιτήσεων αρθρ. 42 Ν. 820/1978, δηλώσεων παραιτήσεως από ασκηθέντα ένδικα μέσα, πρόσθετων λόγων, παρεμβάσεων κλπ.). β) Η αποστολή στο Συμβούλιο της Επικρατείας των αναιρέσεων μέσα σε δέκα (10) ημέρες απο την κατέθεσή τους. γ) Η παραλαβή και καταχώρηση στα οικεία βιβλία των ασκούμενων εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων. δ) Η μέριμνα συμπληρώσεως των σχετικών δικογρα φιών. ε) Η υποβολή στον Πρόεδρο του τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Δικαστηρίου των υποθέσεων για τον ορισμό δικασίμου. στ) Η παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων για τις οποίες εκδόθηκαν προδικαστικές, ή αναβλητικές απο φάσεις. ζ) η συσχέτιση συναφών εκκρεμών προς προσδιορισμό υποθέσεων για την ενότητα της δικαστικής κρίσεως. η) Η σύνταξη μηνιαίων ή ετήσιων στατιστικών στοι χείων. θ) Η πληροφόρηση των διαδίκων για την πορεία των υποθέσεών τους. ι) Η χορήγηση αντιγράφων από έγγραφα δικογραφιών που εκκρεμούν στο τμήμα αυτό. ΣΤ. Τμήμα Δημοσιεύσεως και Καθαρογραφής Αποφά σεων. Στο Τμήμα αυτό ανατίθεται ιδίως η καταχώρηση στο οι κείο βιβλίο των δημοσιευόμενων αποφάσεων, η τήρηση αλφαβητικού ευρετηρίου αυτών, η χρέωση στις δακτυλογράφους και παρακολούθηση των προς καθαρογραφή αποφάσεων και στη συνέχεια παράδοσή τους στα τμήματα συνεδριάσεων. Ζ. Τμήμα διεκπεραιώσεως και αρχείου. Στα αντικείμενα του Τμήματος αυτού περιλαμβάνονται α) Η τήρηση του κοινού πρωτοκόλλου. β) Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Δικαστη γ) Η παραλαβή της αλληλογραφίας από το Ταχυδρομείο και άλλες Υπηρεσίες. δ) Η παραλαβή των ΦΕΚ από το Εθνικό Τυπογρα φείο. ε) Η ταξινόμηση και τήρηση του Αρχείου του Δικαστη στ) Ο χειρισμός του φωτοτυπικού μηχανήματος και του

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1405 πολυγράφου του Δικαστη ζ) Η έκδοση πιστοποιητικών αντιγράφων για δικογρα φίες και αποφάσεις που φυλάσσονται στο αρχείο. η) Η ενημέρωση των πρωτοτύπων αποφάσεων σε περί πτωση διορθώσεως ή εκδόσεως αναιρετικής αποφάσεως. θ) Η καταστροφή του αρχείου και η παράδοση στο ΟΔΔΥ αχρήστου υλικού ή εκποίηση αυτού. Η. Γραφείο προεδρικής διαδικασίας του άρθρου 3 Ν. 820/1978 και αιτήσεων αναστολής άρθρου 159 ΚΦΔ άρ θρου 31 Π.Δ. 341/1978 και άρθρου 20 παρ. 4 Ν. 1868/ Οι τοποθετούμενοι σ αυτό δικαστικοί υπάλληλοι παραλαμβανουν τις αιτήσεις αναστολής και έχουν τα ίδια καθή κοντα με τους υπηρετούντες στα άλλα τμήματα συνεδριά σεων του σχηματισμού αυτού όπως ορίζονται παρα πάνω. Σχηματισμός Ακυρωτικής Αρμοδιότητας. Γραφείο Εποπτείας των Υπηρεσιών της Γραμματείας του Σχηματισμού αυτού. Στο γραφείο αυτό τοποθετείται με πράξη του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεων του Δικαστηρίου ένας από τους. Προϊσταμένους των Τμημάτων του σχηματισμού αυτού, ο οποίος εκτός των ειδικών καθηκόντων του, εποπτεύει τη Γραμματεία του σχηματισμού αυτού. Επιπλέον στα καθήκοντά του περιλαμβάνεται η κατάρ τιση των στατιστικών πινάκων κινήσεων των υποθέσεων καθώς και όσα άλλα του ανατίθενται από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως του Δικαστη Στο γραφείο αυτό τηρείται δελτίο ημερήσιας παρουσίας και εξόδου των δικαστικών υπαλλήλων. θ. Τμήμα Γραμματέων Έδρας των έξι (6) Τμημάτων Συ νεδριάσεων. Στα καθήκοντα των υπαλλήλων που είναι τοποθετημέ νοι σ αυτά, περιλαμβάνεται ιδίως η καταχώρηση των προσδιοριζόμενων υποθέσεων στα πινάκια, η σύνταξη και η συνυπογραφή από τον Πρόεδρο των πράξεων ορισμού δικασίμου, η σύνταξη των εκθέσεων καταθέσεως δικο γράφων (υπομνημάτων, παραιτήσεων κλτί.), η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δικαστηρίου, η παράδοση με εντολή στους επιμελητές για κοινοποίηση των διαφόρων εγγράφων, η σύνταξη και υπογραφή των πρακτικών συζητήσεως κλπ., όπου απαιτείται, η ανάρτηση του εκθέματος, η καταχώρηση των υποθέσεων στο Βιβλίο Εισηγητών, η παράδοση εγγράφων στο Τμήμα Διεκπεραιώσεως, η πα ράδοση στους επιμελητές διαφόρων εγγράφων με εντολή για κοινοποίηση, η ταξινόμηση στις θυρίδες των εισηγη τών των ατομικών φακέλων, η εκκαθάριση και επιστροφή των φακέλων αυτών. Η πορεία των διακινούμενων ατομι κών φακέλλων θα προκύπτει από τις υπογραφές του παραλαμβάνοντος δικαστικού υπαλλήλου και εισηγητή δικα στή. I. Τμήμα καταθέσεως ασκούμενων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων και προσδιορισμού αυτών. Στα αντικείμενα του Τμήματος αυτού περιλαμβάνονται ιδίως. α) Η παραλαβή και καταχώρηση στα οικεία βιβλία των ασκούμενων ενώπιον του Δικαστηρίου αιτήσεων ακυρώσεως, τριτανοκοπών, δηλώσεων παραιτήσεως, αιτήσεων διορθώσεως αποφάσεων, πρόσθετων λόγων, παρεμβά σεων κλπ. β) Η μέριμνα συμπληρώσεως των ελλιεπόντων στοι χείων (τελών χαρτοσήμου, παραβόλων κλπ.). γ) η παραλαβή και καταχώρηση στα οικεία βιβλία ασκού μενων αιτήσεων αναστολής εκτελέσεως των προσβαλλό μενων με αίτηση ακυρώσεως πράξεων και η διεξαγωγή της κατά νόμον αλληλογραφίας. δ) Η υποβολή στον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Δικαστηρίου των σχετικών δικογράφων για την κατανομή των υποθέσεων στα Τμήματα και σε συ νέχεια η παράδοση στα Τμήματα για τον ορισμό δικασίμου και εισηγητή από τον Πρόεδρο του Τμήματος. ε) Τα καθήκοντα γραμματέως στο συμβούλιο αναστο λών. στ) Η συσχέτιση συναφών εκκρεμών υποθέσεων προς προσδιορισμό για την ενότητα της δικαστικής κρίσεως. ζ) Η πληροφόρηση των διαδίκων για την πορεία των υποθέσεών τους. ΙΑ. Τμήμα Δημοσιεύσεως και Καθαρογραφής αποφά σεων. Το Τμήμα αυτό έχει τα ίδια αντικείμενα που έχουν ανα τεθεί στο αντίστοιχο τμήμα του Σχηματισμού διαφορών ουσίας. ΙΒ. Τμήμα Διεκπεραιώσεως και Αρχείου. Στα αντικείμενα του Τμήματος αυτού περιλαμβάνονται α) Η τήρηση του βιβλίου Πρωτοκόλλου, β) Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Σχηματι σμού αυτού. ' γ) Η διακίνηση των ατομικών φακέλων, δ) Η επίδοση δικογράφων. ε) Η ταξινόμηση και τήρηση του αρχείου του Δικαστη στ) Ο χειρισμός του φωτοτυπικού μηχανήματος του Δι καστηρίου στο Σχηματισμό αυτό. ζ) Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής χαρτοσήμου και εντύπων παραβόλων στο Σχηματισμό αυτό. η) Η έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων για δικο γραφίες και αποφάσεις που φυλάσσονται στο αρχείο του Σχηματισμούα αυτού. θ) Η ενημέρωση των πρωτοτύπων αποφάσεων σε περί πτωση διορθώσεως αυτών ή με την απόφαση του ΣτΕ έπειτα από έφεση. ΙΓ. Γραφείο Νομολογίας. Στα αντικείμενα του Γ ραφείου αυτού περιλαμβάνονται Η ταξινόμηση των αποφάσεων, η κατάρτιση περιλή ψεων, η επιμέλεια για την έκδοση δελτίων νομολογίας κλπ. Η παραλαβή και φύλαξη των βιβλίων και συγγραμμάτων της βιβλιοθήκης καθώς και η παρακολούθηση της χρήσεως αυτών από τους δικαστές του Σχηματισμού αυτού. ΙΔ. Οι Προϊστάμενοι των τμημάτων διευθύνουν την υπη ρεσία του τμήματος του οποίου προΐστανται με τις οδηγίες του Γραμματέα και ασκούν και όλα τα καθήκοντα δικαστι κών υπαλλήλων που έχουν ανατεθεί στο τμήμα αυτό (π.χ. συμμετοχή στις συνεδριάσεις, τήρηση πρακτικών και βι βλίων, σύνταξη εκθέσεων κλπ.) εφόσον παρίσταται ανά γκη». Μετά την τροποποίηση και ψήφιση του ανωτέρω Κανο νισμού ο Προέδρος κήρυξε περαιωμένη τη συζήτηση. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στην Αθήνα την 15 Οκτωβρίου 1992.

6 1406 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι Πρόεδροι 1) Ιωάννη Λιώτης 2) Ιωάννης Αθανασιάδης 3) Χρυσάνθη Εμπορίδου 4) Γεώργιος Παπαδόπουλος 5) Παναγιώτης Δροσίτης 6) Κων/νος Λαδάς 7) Ιωάννης Μιζάκης 8) Χρίστος Αιασκοβίτης 9) Βικτωρία Κόμη 10) Νικόλαος Παντελόπουλος 11) Μιχαήλ Ζόγκαρης Οι Εφέτες I) Νικόλαος Βαβούρης 12) 'Αγις Βασιλάκος 3) Παρασκευή Ανδρικοπούλου 4) Δημήτριος Καραμέτος 5) Χαράλαμπος Κότσιφας 6) ΗλΙας Κριατσιώτης 7) Νικόλαος Αθανασόπουλος ; 8) Παναγιώτης ΤσακανΙκας 9) Βασίλειος Αγγελόπουλος 10) Ιωάννης Λώλης II) Ηλίας θάνος 12) Γεώργιος Κουρέτας 13) Μιχαήλ Βούλγαρης 14) Κων/νος Κουλουριώτης 15) Νικόλαος Ασκερίδης 16) Παναγιώτης ΣμυρναΙος 17) Κων/νος Τζανόπουλος 18) Χρ. Λυμπεροπούλου - Τρύφωνος 19) Ιωάννης ΚοκκΙνης 20) Λαμπρινή Παπαδήμα 21) Ελένη Διακομανώλη 22) Νικόλαος Διακονικολάου 23) Ελένη Κυριάκού 24) Ιωάννης Σκρεπετός 25) Λεωνίδας Φλώρος 26) Πέτρος Σωτηρίου 27) Αθ. Πενθερουδάκη - Βολτυράκη 28) Παναγιώτης Καρράς 29) Κυριακή Αλεξόγλου 30) Ζαχαρίας Χαντζής 31) Ιωάννης Σταματόπουλος 32) Αθανάσιος Καραμιχαλέλης 33) Δημήτριος Σολωμός 34) Κων/νος Φώτος 35) Χρήστος Βασιλάκης 36) Γεωργ. Πετράκη - Γιαννοπούλου 37) Αθανάσιος Φούρλας 38) Μαρία Μπάζμπα 39) Αργυρώ Αποστολάκη : 40) Χριστίνα Μισούλη 41) Σταυρούλα Λιάγκου 42) Ελένη Νερούλη 43) Κων/νος Χρυσικόπουλος 44) Ευτυχία Φουντουλάκη 45) Επαμεινώνδας Βερρόπουλος 46) Χαρίκλεια Παπαδοπούλου 47) Γεωργία Ζάκη 48) Ιωάννης Μπασιαδάκης 49) Αριστ. - Γεώργιος Βώρος 50) θεοδώρα Μούγια 51) Νικόλαος Αγγελάρας 52) Ηρακλής Μπούνιας 53) Ελευθέριος Βάβουλας 54) Κων/νος Σιδερής 55) Σπυρίδων Παραμυθιώτης 56) Αποστ. Μπέικος - Καραβάνας 57) Δήμητρα Κάπου 58) Παναγιώτα Λαμπράκη 59) Αντώνιος Ντέμσιας 60) Φώτιος Ντζίμας 61) Εμμανουή Κουσιούρης 62) Φώτιος Κατσιγιάννης 63) Γεώργιος Μπαλάτσος 64) Ελένη Δημητρακοπούλου 65) Μαρία Δαμιανάκη 66) Δημήτριος Βασιλόπουλος Ο Γραμματέας ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΔΕΚΟΣ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 1993 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ - - Αριθ (4) Παροχή άδειας στους δικηγόρους - μέλη του Δ.Σ. Κω για διατήρηση γραφείων εκτός της έδρας του Συλλόγου τους. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1) Τις διατάξεις α) του άρθρου 57 παρ. 2 του Ν.Δ. 3026/ 1954, β) του άρθρου 16 του Ν. 723/1977, γ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992, 2) το έγγραφο αριθ. 57/ του Δικηγορικού Συλλόγου Κω με το οποίο μας διαβιβά στηκε η γνωμοδότηση αριθ. 34/ του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Συλλόγου και 3) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης υπουργικής αποφάσεως δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Επιτρέπουμε στους δικηγόρους - μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Κω να διατηρούν τα γραφεία τους εκτός έδρας του Συλλόγου τους, ήτοι στις έδρες των Ειρηνοδικείων Καλύμνου, Λέρου, Πάτμου, Αστυπάλαιας και Νισύρου που βρίσκονται στα αντίστοιχα νησία και ανήκουν στην περιφέ ρεια του Πρωτοδικείου Κω.. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 1992 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. οικ. 194/ΤΣΕΠ 32.1 (5) Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκ μέρους των σεισμοπλήκτων του 1992 της νήσου Μήλου του Νομού Κυκλάδων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 1. Την από Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών του 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος κ.λπ.» όπως αυτή κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Νόμους 867/ 79, 1048/80, 1133/81 και 1190/ Την με αριθμό 95/ Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 127/Α/ ) σχετικά με την αποκα τάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό του Μαρτίου 1992 στη νήσο Μήλο του Νομού Κυκλάδων με τις οποίες οριοθετήθηκε η σεισμόπληκτη περιοχή και ορί σθηκαν οι αρχικές προθεσμίες. 3. Το Π.Δ. 69/1988 «Περί Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.». 4. Την με αρ. Δ 16α/04/773/ κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετικά με τον αριθμό των υπογραφών. - Επειδή οι αιτήσεις επισκευής ή ανακατασκευής για χο ρήγηση δανείου και έκδοση αδείας πρέπει να συνοδεύο νται από ολοκληρωμένες μελέτες. - Επειδή πολλοί σεισμόπληκτοι δεν μπόρεσαν να υποβά λουν αιτήσεις για χρηματοδότηση εγκαίρως. - Επειδή σύμφωνα με την παρ. 3 της με αρ. 127/ Π.Υ.Ζ. δίνεται στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τρία εξάμηνα ακόμη, αποφασίζουμε: 1. Παρατείνουμε την προθεσμία για την υποβολή αιτή σεων και τεχνικών μελετών για τη χορήγηση αδειών και χρηματοδότηση των σεισμοπλήκτων της Νήσου Μήλου του Νομού Κυκλάδων, που έληξε την για ένα εξά μηνο ακόμη δηλ. μέχρι Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 3 Φεβρουάριου 1993 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

8 1408 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 Διεύθυνση Καποδιστρίου 34 Ταχ. Κώδικας : ΤΕΙΕΧ ΥΡΕΤ <3Β Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: * Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Καποδιστρίου 25 τηλ.: Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: * Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200 Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (δσέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ. Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε, θα σαςαποστέλλεται με το Ταχυδρομείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512 Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλο Η ετήσια συνδρομή είναι: βοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) α) Για το Τεύχος Α' Δρχ Δρχ. 750 β)»»» Β'» » γ)»»» Γ'» » 500 δ)»»» Δ'» » ε)»»» Αναπτυξιακών Πράξεων» » στ)»»» Ν.Π.Δ.Δ.» » 500 ζ)»»» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 5.000» 250 η)»»» Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ.» » 500 θ)»»» Αν. Ειδικού Δικαστηρίου» 3.000» 150 ι)»»» Α.Ε. & Ε.Π.Ε.» » ια) 1 Για όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ» » Πληροφορίες: τηλ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1 2 3 4 5 10.00 12.30 6 7 8 9 10 10.00 12.30 11 12 13 14 15 12.30 16 17 18 19 20 10.00 21 22 23 24 25 10.00 26 27 28 29 30 12.30 31 32 12.

1 2 3 4 5 10.00 12.30 6 7 8 9 10 10.00 12.30 11 12 13 14 15 12.30 16 17 18 19 20 10.00 21 22 23 24 25 10.00 26 27 28 29 30 12.30 31 32 12. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 1* Τµήµατα συνεδριάσεων. Αντικείµενο και συγκρότηση τούτων 1. Το ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας, ενόψει του αριθµού των προβλεποµένων οργανικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προϊστάµενος Δ/νσης Γραµµατείας 2310 594106 Ένδικα µέσα (Καταθέσεις δικογράφων) 2310 594114

Προϊστάµενος Δ/νσης Γραµµατείας 2310 594106 Ένδικα µέσα (Καταθέσεις δικογράφων) 2310 594114 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ Φράγκων 2-4 Προϊστάµενος Πρόεδρος 2310 594316 Πρόεδρος Α' Ακυρωτικού Τµήµατος 2310 594201 Β' Ακυρωτικού Τµήµατος 2310 594202 Πρόεδρος Α' Τµήµατος 2310 594211 Πρόεδρος Β' Τµήµατος 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Κανονισµός λειτουργίας και εσωτερικής υπηρεσίας του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος και αναπροσαρµογή του παραβόλου για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186 /ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.)

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.) Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/ τ. Α / 1-5-2002) «Αναβάθµιση της Πολιτικής Προστασίας και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ /2017, ΦΕΚ 4409/Β/

Αριθμ /2017, ΦΕΚ 4409/Β/ 1 Τροποποίηση της Α.Π. 140634/22-06-2017 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναφορικά με την Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Γραµµατεία του Πρωτοδικείου διαιρείται σε δέκα εννέα (19) τµήµατα. 1. ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: Σ αυτό οι υπάλληλοι θα ασχολούνται µε τις εξής εργασίες: α)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2893 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30355 Κινητικότητα υπαλλήλων, μονίμων και ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 10 6 2009 Αριθμ.πρωτ.520 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναπροσαρμογή αξίας ενσήμων παραστάσεων δικηγόρων Τομέα Ασφάλισης Νομικών και Τομέα Επικουρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3309 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της από 8 Ιανουαρίου 2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Αναστολή προθεσμιών και εργασιών του Διοικητικού Πρωτοδικείου και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3127 10 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 3/2016 (1) Έγκριση του κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 599/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΣτΕ 599/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 599/2012 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Ιουνίου 2011, με την εξής σύνθεση: Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ Τμήματος, Ν. Μαρκουλάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Νέα Φιλαδέλφεια 11/6/2013 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 365 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και τους αντίστοιχους φορείς που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 225 5 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου υπερα ξίας που προβλέπεται από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 17 10 Ιανουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41/ΓΓ Ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Β ΕΞ 2014/ Τροποποίηση της αριθμ

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Β ΕΞ 2014/ Τροποποίηση της αριθμ Πίνακας περιεχομένων Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Β 1163476 ΕΞ 2014/11.12.2014 Τροποποίηση της αριθμ. 1036923/431/Α0006/7 4 1999 (Β 359) Υπουργικής Απόφασης, ως προς την σύσταση συγκρότηση των Α, Β, Γ, Ε και υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

137/2017 από το πρακτικό της 25 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

137/2017 από το πρακτικό της 25 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς Σελίδα 1 από 5 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Θεσσαλονίκη 20 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Θεσσαλονίκη 20 Ιουνίου 2018 ΑΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ Ταχυδρ. Δ/νση : 26 ης Οκτωβρίου 3-5 Τ.Κ. : 546 26 Πληροφορίες : Ευαγγελία Τζώρτζη Τηλέφωνο : 2313 311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.:6206/Α32/3716Κ03 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα : Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Εξ. επείγον ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ Αθήνα 20 Μαρτίου 2017 ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1-3 Αθήνα Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 485 27 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Γ.Π./ οικ. 18936 Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σελίδα 1 από 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αριθμ.πρωτ.: 8152/13-6-2013 Αριθμός Απόφασης 110/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / 11-6-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: B 1161/ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΦΕΚ: B 1161/ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ ΤΜΗΜΑ: Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 18 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 3.254,87 τ.μ. στη θέση «Χαϊκαλάκι»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 357 30 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη αναδάσωσης για έκταση Δ1, Δ2 και Δ3 συνο λικού εμβαδού 6843.17 τ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7583 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 1 Αυγούστου 014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φακ./Σχεδ. 14.1/9068 Κύρωση του αριθμ. 78/014 Κανονισμού «Οργανική σύν θεση και κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2313-1/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2313-1/ Αθήνα, 26-04-2018 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2313-1/26-04-2018 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2018 (Τμήμα) Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πεδίο εφαρμογής ΠΟΛ. 1213

Α. Πεδίο εφαρμογής ΠΟΛ. 1213 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κώδικας : 10672, Αθήνα Τηλέφωνο : 210 3614303, 3613274

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠ: 4476 ΘΕΜΑ: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 854 17 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/27/13947 Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας «Εναρμόνιση Οικο γενειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8795 24 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 512 17 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 400/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για : α) την έγκριση της ανανέωσης της συνδρομής στην ηλεκτρονική ΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6439 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 476 25 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/1400/ΔΠΓΚ Κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακών Σχεδίων των φορέων του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3192 30 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 148747/Η Μεταφορά των καλυμμένων οργανικών θέσεων των κα ταργούμενων Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ»

«ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ» Θεσσαλονίκη Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 08.30-08.45 Προσέλευση-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10945 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 901 4 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5745 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29 Αθήνα, 13 / 12 72002 Αρ.Πρωτ.Δ17γ/09/94/ΦΝ 241. ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Διανομής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29 Αθήνα, 13 / 12 72002 Αρ.Πρωτ.Δ17γ/09/94/ΦΝ 241. ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Διανομής ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &ΚΩΔ/ΣΗΣ(Δ17) ΤΜΗΜΑ Γ' Ταχ. Δ/νση Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κωδ. 101 78 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3038 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 180 20020807 Τέθηκε σε ισχύ: 07.08.2002 Ηµ.Υπογραφής: 02.08.2002 Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1970 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 311323 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 384189/13 9 1999 κοινής υπουργικής απόφασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3108 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση θέσης της Περιφερειακής Ενότητας Αι τωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πάτρα 10 Ιανουαρίου 2019 Αρ. Πρωτ: /4940

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πάτρα 10 Ιανουαρίου 2019 Αρ. Πρωτ: /4940 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα Τηλέφωνο: 2613 613517-8 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 314 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση οδού (παρόδου) επί

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 99/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση και ψήφιση ποσού 17.924,90 κεκλεισμένων χρήσεων, που θα πληρωθεί σε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Π. Πληροφορίες: Ελένη Μητροπούλου Τηλέφωνο:

Γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Π. Πληροφορίες: Ελένη Μητροπούλου Τηλέφωνο: Γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Π. Πληροφορίες: Ελένη Μητροπούλου Τηλέφωνο: 211 10 75220 E-mail: e.mitropoulou@gamingcommission.gov.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 382/01.04.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. (ΘΕΜΑ 1ο) Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α. Αθήνα Αρ. Πρωτ.: Φ30316/59253/2139

Ε Σ Ο Δ Α. Αθήνα Αρ. Πρωτ.: Φ30316/59253/2139 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα: Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κωδ.: Πληροφορίες Τηλέφωνο: ΦΑΞ: Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ: Β 2506/19-11-2015 ΑΔΑ: 70ΛΠΗ-ΜΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K THΛ & FAX 74618

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K THΛ & FAX 74618 Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 382.21 THΛ. 74555 & 74591 FAX 74618 Aριθμ. πρωτ.: 362 Bόλος 17 Φεβρουαρίου 2010 Προς τα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4128/2013 Κύρωση της από 18 εκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4128 ΦΕΚ Α 51/28.2.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3703 16 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 450 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 2/2016 Έγκριση του κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας Εφετών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 58 η Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 450 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν Α Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1η ΑΝΑΘΕΣΗ 2η ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μέριμνα για το άνοιγμα και το κλείσιμο του κτηρίου και τη λειτουργία Τοιχοκόλληση και κοινοποίηση του κλιματιστικού σε καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 10-8-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΕΙΣΗΓΗΣΗ Με το ν.4337/2015 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1395 6 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. απόφ. 17/2013 του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Ολομέλεια και Συμβούλιο Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17241 24 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1466 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας της κατασκήνωσης των Υπαλλήλων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Άννα Κουσιοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κοζάνης, Αντωνία Βαρελά, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 434/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 434/2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:57081/11.12.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 434/2015 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) Fax: 2310 508787 Τηλ.: 2310 508800 Ταχ. Κωδ.: 546 26 Ταχ. Δ/νση: Φράγκων 6-8 Θεσσαλονίκη 19-11-2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα