ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (40/2008) Θέμα: Γνωμοδότηση της ομάδας υψηλού επιπέδου σχετικά με τη μείωση του διοικητικού φόρτου τομέας προτεραιότητας εταιρικό δίκαιο/ετήσιοι λογαριασμοί. Επισυνάπτεται, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συνδιάσκεψη με τον δρα Stoiber, η γνωμοδότηση της ομάδας υψηλού επιπέδου σχετικά με τη μείωση του διοικητικού φόρτου τομέας προτεραιότητας εταιρικό δίκαιο/ετήσιοι λογαριασμοί. Να σημειωθεί ότι το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό. CM\73825.doc PE4.925v0-00

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ομάδα Υψηλού Επιπέδου Ανεξάρτητων Ενδιαφερόμενων Μερών σχετικά με τον Διοικητικό Φόρτο ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θέμα: Μείωση του διοικητικού φόρτου τομέας προτεραιότητας εταιρικό δίκαιο / ετήσιοι λογαριασμοί I. Ιστορικό () Κατά τη συνεδρίαση της ομάδας υψηλού επιπέδου (ΟΥΕ) της 5ης Απριλίου 2008, η Κοινοπραξία (εφεξής CST) παρουσίασε τα πορίσματά της αναφορικά με τις προτάσεις μέτρησης, καθώς και μείωσης του διοικητικού φόρτου για τον τομέα προτεραιότητας εταιρικό δίκαιο, που περιέχονται στο σχέδιο τελικής έκθεσης για τον συγκεκριμένο τομέα. Όπως συμφωνήθηκε με τον πρόεδρο της ΟΥΕ, σε μια ομάδα μελών (κα. Fritsch, κ. Corte-Real Goucha, κ. Gibbons, κ. Ludewig και κ. Potdevin) ανατέθηκε η προετοιμασία του σχεδίου γνωμοδότησης της ΟΥΕ αναφορικά με αυτόν τον τομέα προτεραιότητας. Προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν στις 2 Απριλίου, 2 Μαΐου και 4 Ιουλίου. Τα πορίσματα του σχεδίου τελικής έκθεσης και συγκεκριμένα οι προτάσεις μείωσης που περιέχονται σε αυτό αναλύθηκαν και συζητήθηκαν διεξοδικά. Περαιτέρω προτάσεις και σχόλια διατυπώθηκαν από τα μέλη. Κατά τη συνεδρίασή της στις 29 Μαΐου, η Ομάδα συζήτησε τους κανόνες λογιστικής και ελέγχου της τέταρτης οδηγίας 2 (βλ. κατωτέρω) και, καθώς δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί συναίνεση, πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία επί της πρότασης να επιτραπεί στα κράτη μέλη να απαλλάσσουν τις μικροεπιχειρήσεις από τους συναφείς κανόνες. (2) Το εταιρικό δίκαιο συνιστά έναν εκ των δεκατριών τομέων προτεραιοτήτων που έχουν επιλεγεί για τη διαδικασία μέτρησης στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης για τη μείωση του διοικητικού φόρτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περισσότερες από 40 νομοθετικές πράξεις στους 3 αυτούς τομείς προτεραιότητας πιστεύεται ότι αναλογεί 2 Capgemini, Deloitte, Rambøll Management της ανατέθηκε από την Επιτροπή η μέτρηση του διοικητικού φόρτου βάσει συγκεκριμένης κοινοτικής νομοθεσίας και ο εντοπισμός μέτρων για μείωση του εν λόγω φόρτου. Τέταρτη οδηγία του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 978 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης περί των ετήσιων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών (78/660/ΕΟΚ). PE4.925v0-00 2/3 CM\73825.doc

3 το 80% του διοικητικού φόρτου σε επίπεδο ΕΕ. Το εταιρικό δίκαιο επελέγη ως πιλοτικός τομέας, καθώς οι διαδικασίες μέτρησης εκ μέρους των κρατών μελών υποδείκνυαν σημαντικό φόρτο σε αυτόν τον τομέα. Το εταιρικό δίκαιο είναι ο μεγαλύτερος τομέας ως προς τον αριθμό των υποχρεώσεων πληροφόρησης (ΥΠ), και επίσης αναμένεται να εμφανίζει αυξημένες δυνατότητες μείωσης του φόρτου. (3) Η ΟΥΕ εκδίδει την εξής γνωμοδότηση: II. Γενικά σχόλια (4) Ο τομέας προτεραιότητας «εταιρικό δίκαιο» είναι μείζονος σημασίας όσον αφορά το κόστος της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις πληροφόρησης και τον αριθμό των επιχειρήσεων που υπόκεινται σε αυτές. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιμετωπίσει τον εν λόγω τομέα με πειστικό τρόπο, ο φιλόδοξος στόχος για μείωση του φόρτου δεν θα επιτευχθεί. Η προετοιμασία μιας σημαντικής δέσμης μέτρων μείωσης του φόρτου για τον εν λόγω τομέα το 2008 είναι σημαντική για το δυναμισμό και την αξιοπιστία του προγράμματος δράσης. (5) Το πρόγραμμα δράσης για τη μείωση του διοικητικού φόρτου θα στεφθεί με επιτυχία μόνο εάν οι επιχειρήσεις «νιώσουν» στην καθημερινή τους λειτουργία και με καθαρά αποτελέσματα ότι έχουν απαλλαγεί από τον περιττό διοικητικό φόρτο. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν ώστε να διασφαλιστεί ότι ο διοικητικός φόρτος που μειώνεται σε επίπεδο ΕΕ δεν διατηρείται ή επανεισάγεται σε εθνικό επίπεδο. Όλοι οι φορείς σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να συνεργαστούν για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου για μείωση της γραφειοκρατίας κατά 25% έως το 202, εστιάζοντας σε συναφείς και σημαντικούς στόχους. (6) Κατά την υποβολή νομοθετικών προτάσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονεί τις απαραίτητες εκτιμήσεις επιπτώσεων 2. Συγκεκριμένα, η ΟΥΕ καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει πλήρως υπόψη τη συμβολή των ενδιαφερομένων μερών τόσο από ποιοτική όσο και από ποσοτική σκοπιά. Η εκτίμηση επιπτώσεων θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να σταθμίζει το κόστος και το όφελος κάθε ιδέας, τον αντίκτυπό της στη δυναμική της αγοράς σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η έκθεση της Κοινοπραξίας δεν μπορεί να υποκαταστήσει την εκτίμηση επιπτώσεων. III. Σχόλια επί του σχεδίου τελικής έκθεσης της CST (7) Κατά τη διαβίβαση του σχεδίου τελικής έκθεσης στα μέλη της ΟΥΕ που υποβάλλουν εκθέσεις, η Επιτροπή επεσήμανε ότι ακόμη δεν είχε αξιολογηθεί. Μολονότι η ΟΥΕ γνωρίζει ότι σε σχέδια τέτοιου είδους εκθέσεων είναι αναμενόμενο να υπάρχουν ορισμένες ατέλειες, εκφράζει την ανησυχία της για τον αριθμό και τη σπουδαιότητα των ανακριβειών που εντοπίστηκαν. Συγκεκριμένα, τα αριθμητικά στοιχεία για τη μείωση ενδέχεται να μην είναι εντελώς αξιόπιστα. Λόγω αυτών των ανακριβειών ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για την ΟΥΕ να στηρίξει την απόφασή της καθ' ολοκληρία στο 2 Βλ. έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2008, COM(2008)35, σελ CM\73825.doc 3/3 PE4.925v0-00

4 σχέδιο τελικής έκθεσης. Η ΟΥΕ αναμένει με ενδιαφέρον μια ορθώς αναθεωρημένη έκδοση της έκθεσης. (8) Τα μέλη της ΟΥΕ αμφισβήτησαν διάφορα αριθμητικά στοιχεία και πορίσματα του σχεδίου τελικής έκθεσης της CST κατά τη συνεδρίαση της ΟΥΕ στις 5 Απριλίου Περαιτέρω ζητήματα τέθηκαν στη συνεδρίαση των μελών που υποβάλλουν εκθέσεις στις 2 Απριλίου 2008 και στη συνέχεια σε γραπτές συνεισφορές προς την Επιτροπή. Η ΟΥΕ συμβουλεύει την Επιτροπή να ζητήσει από την CST να βελτιώσει το σχέδιο τελικής έκθεσης και συγκεκριμένα να λάβει υπόψη τα εξής σχόλια: (9) Το συνολικό ύψος του διοικητικού κόστους φαίνεται απροσδόκητα χαμηλό εάν συγκριθεί με τα αποτελέσματα των βασικών μετρήσεων που διενεργήθηκαν στα διάφορα κράτη μέλη. Είναι σημαντικό, ως εκ τούτου, όλα τα κενά ως προς τα δεδομένα κόστους και πληθυσμού να συμπληρωθούν και να επεξηγούνται αναλυτικά οι μεθοδολογικές διαφορές μεταξύ των μετρήσεων εκ μέρους της ΕΕ και των βασικών μετρήσεων σε εθνικό επίπεδο. (0) Τα ασυνήθιστα και μη αναμενόμενα αποτελέσματα θα πρέπει να εξηγηθούν, ιδιαίτερα όσον αφορά τα αριθμητικά ποσά ως προς το κόστος που αποδίδονται σε ορισμένα κράτη μέλη, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν συνάδουν με τις προσδοκίες. Η ΟΥΕ επίσης συνιστά τον διασταυρωμένο έλεγχο των συμπερασμάτων κατά παρεκβολή με τα συμπεράσματα από τα κράτη μέλη που έχουν ολοκληρώσει τις βασικές τους μετρήσεις εντωμεταξύ (π.χ. Αυστρία). () Η περιγραφή και η ανάλυση των ισχυόντων κανόνων του κοινοτικού κεκτημένου σε θέματα εταιρικού δικαίου (π.χ. σχετικά με τα «παραρτήματα των λογαριασμών») και η μεταφορά τους από τα κράτη μέλη (π.χ. η μεταφορά του άρθρου 5, παράγραφος 2, της τέταρτης οδηγίας) θα πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά ως προς την ακρίβειά τους και να βελτιώνονται εάν κρίνεται απαραίτητο. (2) Πιο λεπτομερείς εξηγήσεις πρέπει να δοθούν επί των αποφάσεων όσον αφορά τη μεθοδολογία (π.χ. συνεντεύξεις, έτος βάσης, χρήση τιμολογίων κατά ISCO [Διεθνής Τυποποιημένη Ταξινόμηση Επαγγελμάτων]) και επί της συνολικής μεθοδολογικής συνοχής. Ορισμένα μέρη των μεθοδολογικών εξηγήσεων στο σχέδιο τελικής έκθεσης της CST επίσης θα πρέπει να καταστούν πιο κατανοητά για τους ενδιαφερόμενους αναγνώστες (π.χ. το μέρος σχετικά με τα αποτελέσματα κατά παρεκβολή). (3) Η ΟΥΕ ζητεί την ουσιαστική βελτίωση του σχεδίου τελικής έκθεσης της CST και θα τασσόταν υπέρ του ενδεχομένου αναθεώρησής του στο παρόν στάδιο και, εάν κριθεί απαραίτητο, της συνεκτίμησης του αντικτύπου της αναθεώρησής του επί της παρούσας γνωμοδότησης. IV. Σχόλια επί των ιδεών για μείωση του διοικητικού φόρτου (4) Η ΟΥΕ σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει καταβάλει σημαντική προσπάθεια μείωσης του διοικητικού κόστους στον τομέα του εταιρικού δικαίου. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή PE4.925v0-00 4/3 CM\73825.doc

5 υπέβαλε μια σειρά ιδεών τον Ιούλιο του 2007 και κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη, καθώς και τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις απόψεις τους επί αυτών των ιδεών προκειμένου να υπάρξει ευρεία συναίνεση εν προκειμένω. (5) Ορισμένες από τις ιδέες που παρουσιάζονται στο COM(2007)394 υιοθετήθηκαν ήδη ως ενέργειες ταχείας υλοποίησης το Η ΟΥΕ σημειώνει επίσης ότι η Επιτροπή προετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στις ιδέες που αφορούν τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στην τρίτη και στην έκτη οδηγία (συγχωνεύσεις και διασπάσεις) 2. Οι περισσότερες από τις υπόλοιπες ιδέες για μείωση που περιέχονται στην ανακοίνωση COM(2007)394 περιέχονται στο σχέδιο τελικής έκθεσης. Εν προκειμένω, η ΟΥΕ είναι της άποψης ότι, προκειμένου να γίνει βέλτιστη και αποδοτική χρήση των πόρων της, οι προσπάθειες θα πρέπει να εστιάσουν στους τομείς που επιδρούν άμεσα, αποτελεσματικά και ουσιαστικά στις ΜΜΕ και στους οποίους μπορεί να επιτευχθεί ευρεία συναίνεση. (6) Η ΟΥΕ εξέτασε τις προτάσεις που υπεβλήθησαν βάσει του σχεδίου τελικής έκθεσης και χρησιμοποίησε τις ποσοτικές εκτιμήσεις αυτού ώστε να λάβει ευρύτερα υπόψη τις προτάσεις με υψηλότερο δυναμικό μείωσης 3. Δεδομένου ότι η ΟΥΕ καλεί στην παρούσα γνωμοδότηση την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στις ιδέες, τούτο πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα προς τη δέουσα διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης επιπτώσεων και της διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εάν αυτές ακόμη εκκρεμούν. IV.A Οριζόντιες προσεγγίσεις Δικτυακές πύλες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (7) Η ΟΥΕ είναι πεπεισμένη ότι οι λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι ουσιώδεις όχι μόνο για τη μείωση του κόστους, αλλά και για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών απαιτήσεων με παράλληλη διατήρηση του ίδιου βαθμού διαφάνειας και δημόσιας πρόσβασης στις πληροφορίες που υφίσταται σήμερα. Εντούτοις, κάθε άλλο παρά αρκεί η απλή μεταφορά των εγγράφων σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Προκειμένου να απελευθερωθεί το πλήρες δυναμικό των λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι διοικήσεις θα πρέπει να επανεξετάσουν τις διαδικασίες τους, καθώς και τη διάρθρωση, τον νομικό χαρακτηρισμό και τη μορφή των πληροφοριών που ζητούν. Ακόμη σημαντικότερες είναι οι καθημερινές πρακτικές των διοικήσεων και η ανάπτυξη μιας αληθινής νοοτροπίας και κουλτούρας παροχής υπηρεσιών που θα εστιάζει στη «βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου» και θα τη συμμερίζονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 2 3 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις εταιρείες στους τομείς του εταιρικού δικαίου, της λογιστικής και των ελέγχων (COM(2007)394) Τρίτη οδηγία του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 978 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης περί των συγχωνεύσεων των ανώνυμων εταιρειών (78/855/ΕΟΚ) Έκτη οδηγία του Συμβουλίου 82/89/ΕΟΚ της 7ης Δεκεμβρίου 982 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τη διάσπαση των ανώνυμων εταιρειών Να σημειωθεί ότι όλες οι εκτιμώμενες μειώσεις που αναφέρονται στην παρούσα γνωμοδότηση προέρχονται από το σχέδιο τελικής έκθεσης της Κοινοπραξίας. CM\73825.doc 5/3 PE4.925v0-00

6 (8) Η ΟΥΕ ενθαρρύνει την Επιτροπή και τις εθνικές διοικήσεις να λάβουν υπόψη τους τα οφέλη της μετάβασης από ένα «μοντέλο ώθησης» (σύμφωνα με το οποίο η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει δεδομένα κατόπιν συχνά περιττών αιτημάτων των διοικήσεων) προς ένα «μοντέλο έλξης» (σύμφωνα με το οποίο η επιχείρηση παρέχει τα δεδομένα σε μία ενιαία βάση δεδομένων στην οποία οι διοικήσεις μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους τα δεδομένα που χρειάζονται). (9) Το σχέδιο τελικής έκθεσης της CST τονίζει το δυναμικό μείωσης των δικτυακών πυλών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι οποίες επιτρέπουν στις εταιρείες να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις πληροφόρησης σε ηλεκτρονική μορφή μέσω Διαδικτύου. Η CST εκτιμά το δυναμικό μείωσης όσον αφορά τις υποχρεώσεις πληροφόρησης που περιέχονται στο εταιρικό δίκαιο σε 272 εκατομμύρια ευρώ. Κατά την άποψη της ΟΥΕ, πρόκειται για μια πολύ συντηρητική εκτίμηση. Τα οφέλη των λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης φαίνεται ότι εξακολουθούν να υποτιμούνται. Τα πολλαπλασιαστικά τους αποτελέσματα, κυρίως σε άλλους τομείς προτεραιότητας, δεν έχουν αξιολογηθεί πλήρως, ιδιαίτερα στο σχέδιο τελικής έκθεσης της CST. (20) Η ΟΥΕ συνεπώς υποστηρίζει πλήρως την ιδέα δικτυακών πυλών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εάν υλοποιηθούν ως δικτυακές πύλες πολλαπλών χρήσεων, δηλαδή η μία δικτυακή πύλη να χρησιμοποιείται για την εκπλήρωση κατά το δυνατόν περισσότερων υποχρεώσεων πληροφόρησης για όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς. Η αρχή της «μίας και μοναδική φοράς» είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις όταν υποβάλλουν πληροφορίες και αφορά όχι μόνο τον τομέα του εταιρικού δικαίου. Το δυναμικό μείωσης του διοικητικού φόρτου μέσω των δικτυακών πυλών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα αυξηθεί ραγδαία ανάλογα με τον αριθμό των τομέων που θίγονται. Η ΟΥΕ υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι κάθε είδους πρωτοβουλία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να συνδέεται με υφιστάμενα προγράμματα και πρωτοβουλίες (π.χ. Ηλεκτρονική Επιτροπή [e-commission], πρωτοβουλία i200, πρωτοβουλία XBRL). (2) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει εάν οι νομοθετικές αλλαγές στο κοινοτικό κεκτημένο μπορούν να προαγάγουν τη χρήση λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Θα πρέπει να εξετάσει τρόπους για την ενίσχυση και τη διασύνδεση των δικών της υφιστάμενων πρωτοβουλιών και να τους χρησιμοποιήσει για σκοπούς μείωσης του διοικητικού φόρτου. Θα πρέπει να εξετάσει το πώς μπορεί η ΕΕ να συμβάλει σε διεθνείς ή πολυεθνικές πρωτοβουλίες σε αυτόν τον τομέα. Η ΟΥΕ παροτρύνει εντόνως τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και όλα τα μέρη να τις χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Πρόγραμμα BRITE (22) Το πρόγραμμα BRITE συνιστά ένα συγκεκριμένο παράδειγμα χρήσης της τεχνολογίας της πληροφορικής στη δημόσια διοίκηση. Το εν λόγω πρόγραμμα αποσκοπεί στην επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των επαγγελματικών μητρώων σε ολόκληρη την Ευρώπη και την ανάπτυξη μιας κοινής ευρωπαϊκής κατάταξης. Σχεδιάστηκε για τη μείωση του περιττού φόρτου χωρίς απώλεια πληροφοριών για τα ενδιαφερόμενα μέρη και για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών οικονομικών δραστηριοτήτων. Η CST εκτιμά πιθανή εξοικονόμηση κόστους που ανέρχεται σε 6 εκατομμύρια ευρώ PE4.925v0-00 6/3 CM\73825.doc

7 αναφορικά με ορισμένες υποχρεώσεις πληροφόρησης που απορρέουν από την ενδέκατη οδηγία. Η ΟΥΕ υποστηρίζει πλήρως αυτή την πρωτοβουλία. Διάδοση βέλτιστων διοικητικών πρακτικών (23) Η ΟΥΕ επισημαίνει σημαντικές διαφορές στο διοικητικό κόστος μεταξύ των κρατών μελών και παροτρύνει την Επιτροπή να εντοπίσει τις βέλτιστες πρακτικές και να τις διαδώσει. Μεταξύ αυτών μπορεί να περιλαμβάνεται και η χρήση λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και οι αποδοτικές διοικητικές διαδικασίες ή οι εμπειρίες που έχουν αποκομίσει τα κράτη μέλη κατά τη χρήση των υφιστάμενων δυνατοτήτων απαλλαγής στις οδηγίες περί εταιρικού δικαίου. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν αποτελεσματικά αυτού του είδους τις λύσεις, τις δυνατότητες και τις βέλτιστες πρακτικές παρακολουθώντας και συγκρίνοντας την πρόοδο των κρατών μελών (μεταξύ άλλων και μέσω της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων). IV.B Ιδέες μείωσης που αφορούν τη λογιστική και τους ελέγχους (24) Το σχέδιο τελικής έκθεσης της CST δείχνει ότι ο τομέας της λογιστικής και των ελέγχων ενδέχεται να είναι ένας ιδιαίτερα περίπλοκος τομέας για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους, τις διαφορετικές επιλογές που κάνουν τα κράτη μέλη και τον βαθμό «επιχρύσωσης» της νομοθεσίας στα κράτη μέλη. Το σχέδιο τελικής έκθεσης της CST υποδεικνύει ότι οι υποχρεώσεις πληροφόρησης και ο τρόπος εκτέλεσης αυτών στον τομέα της λογιστικής και των ελέγχων αναλογεί στο 90% περίπου του συνολικού διοικητικού κόστους όπως υπολογίζεται σε αυτόν τον τομέα προτεραιότητας. Λαμβάνοντας υπόψη το τεράστιο μερίδιο της λογιστικής και των ελέγχων στον τομέα του εταιρικού δικαίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να επιτύχει τον φιλόδοξο στόχο της μείωσης του διοικητικού φόρτου κατά 25% έως το 202, μόνο εάν σημειωθεί καθοριστική πρόοδος στον εν λόγω τομέα. (25) Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης που περιέχονται στην τέταρτη και στην έβδομη οδηγία είναι ιδιαίτερα επαχθείς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ορισμένοι κανόνες δεν φαίνεται να αντικατοπτρίζουν τις συγκεκριμένες ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων, καθώς σχεδιάστηκαν ως γενικοί κανόνες με εφαρμογή σε μεγάλες επιχειρήσεις. Όλοι οι κανόνες που ισχύουν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να ελέγχονται σχετικά με το εάν συνάδουν με τις ανάγκες των μικρότερων επιχειρήσεων και εάν τηρούν την αρχή της «προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις». Η ΟΥΕ επισημαίνει ότι αυτές οι οδηγίες δίνουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να απαλλάσσουν ορισμένους τύπους εταιρειών από ορισμένες διατάξεις (π.χ. άρθρα, 27, 44, 46 παράγραφοι 3 και 4, 47 παράγραφοι 2 και 3, 5 παράγραφος 2 της τέταρτης οδηγίας). Η ΟΥΕ συμβουλεύει την Επιτροπή να ερευνήσει περαιτέρω τον λόγο για τον οποίο δεν χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι επιλογές από όλα τα κράτη μέλη και να αξιολογήσει τη συναφή δυνητική εξοικονόμηση. Τέταρτη οδηγία του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 978 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης περί των ετήσιων λογαριασμών εταιριών ορισμένων μορφών (78/660/ΕΟΚ) Έβδομη οδηγία του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 983 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς (83/349/ΕΟΚ) CM\73825.doc 7/3 PE4.925v0-00

8 (26) Έχοντας κατά νου το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα, απαιτούνται επείγουσες δράσεις στον εν λόγω τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος και η Επιτροπή είναι αξιέπαινη για τα μέτρα που έχει προτείνει μέχρι τούδε. Αυτό, ωστόσο, δεν θα πρέπει να αποκλείει μια ενδιάμεση γενική αναθεώρηση του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα του εταιρικού δικαίου που δεν έχει εξεταστεί έως τώρα, ιδιαίτερα ενόψει της προσαρμογής του κεκτημένου στον τομέα του εταιρικού δικαίου στις ανάγκες των ΜΜΕ. Θα πρέπει να εξεταστούν πιθανές συνέργειες με άλλους τομείς προκειμένου να εφαρμοστεί η αρχή της «μίας και μοναδικής φοράς». Οι εταιρείες θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξουν την πλέον αποδοτική και λιγότερο επαχθή λύση για συμμόρφωση προς τη νομοθεσία σε άλλους τομείς, όπως η φορολογία ή η στατιστική. Απαλλαγή των μικροεπιχειρήσεων από την τέταρτη οδηγία (λογιστική και έλεγχοι) (27) Η CST υποβάλλει την ιδέα, βάσει του COM(2007)394, της απαλλαγής των μικροεπιχειρήσεων από το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών περί λογιστικής. Το δυναμικό μείωσης του κόστους που προκύπτει από την εν λόγω ιδέα εκτιμάται περίπου στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ (77% του συνολικού δυναμικού εξοικονόμησης κόστους ύψους 7,35 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή πολύ μεγαλύτερο από το συνολικό δυναμικό όλων των άλλων προτάσεων συνολικά). (28) Στις 29 Μαΐου, η ΟΥΕ συζήτησε αυτή την ιδέα. Καθώς δεν επετεύχθη συναίνεση, ο Πρόεδρος αποφάσισε να διεξαχθεί ψηφοφορία, βάσει της οποίας εγκρίθηκε η ακόλουθη γνώμη: (29) Η ΟΥΕ είναι της άποψης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει τροποποίηση των κοινοτικών κανονιστικών διατάξεων περί λογιστικής και ελέγχων, οι οποίες επιτρέπουν στα κράτη μέλη να απαλλάσσουν τις μικροεπιχειρήσεις από αυτές τις διατάξεις. 2 Σε αυτό το πλαίσιο, η ΟΥΕ ζητεί από την Επιτροπή να ερευνήσει τις επιπτώσεις μια πιθανής αύξησης των κατωφλίων ως προς τον ορισμό των μικροεπιχειρήσεων. 3 (30) Η εν λόγω τροποποίηση, καθώς και η έναρξη της γενικής αναθεώρησης των οδηγιών περί λογιστικής βάσει της αρχής της «προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις» θα πρέπει να υλοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν. Υποχρεώσεις δημοσίευσης των μικρών επιχειρήσεων (άρθρα 2, 47, 50 της τέταρτης οδηγίας) (3) Η CST υποβάλλει την ιδέα απαλλαγής των μικρών εταιρειών από την υποχρέωση δημοσίευσης των ετήσιων λογαριασμών τους (άρθρο 50 της τέταρτης οδηγίας). Στο πρώτο σχέδιο έκθεσης, η CST εκτιμά το δυναμικό εξοικονόμησης σε περίπου Πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με το COM(2007)394. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων, βλ. Η εν λόγω πρόταση εγκρίθηκε με 9 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 2 αποχές. Η εν λόγω πρόταση εγκρίθηκε με 9 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 3 αποχές. PE4.925v0-00 8/3 CM\73825.doc

9 εκατομμύρια ευρώ.. Η ΟΥΕ επισημαίνει ότι η τέταρτη οδηγία ήδη περιέχει επιλογή για τα κράτη μέλη να προβλέπουν πιο χαλαρό καθεστώς δημοσιεύσεων για τις μικρές εταιρείες (άρθρο 47 παράγραφος 2 της τέταρτης οδηγίας). Επισημαίνει περαιτέρω ότι η ενέργεια ταχείας υλοποίησης αναφορικά με το άρθρο 3 παράγραφος 4 της πρώτης οδηγίας (εθνικά δελτία), που στηρίζεται από την ΟΥΕ και εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 7 Απριλίου, θα μειώσει το κόστος δημοσίευσης για όλες τις εταιρείες, μεταξύ των οποίων και οι μικρές εταιρείες. Η ΟΥΕ πιστεύει ότι υπάρχει ακόμη μεγάλο περιθώριο για μείωση του φόρτου που προκύπτει από την υποχρέωση δημοσίευσης των ετήσιων λογαριασμών για τις μικρές εταιρείες. Η ΟΥΕ συνιστά την ανάπτυξη λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών. (32) Η ΟΥΕ καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη χορήγηση στα κράτη μέλη της δυνατότητας συνολικής απαλλαγής των μικρών εταιρειών από την υποχρέωση δημοσίευσης των ετήσιων λογαριασμών τους σύμφωνα προς την τέταρτη οδηγία 2. Υποχρεώσεις ελέγχου των μικρών εταιρειών (άρθρο 5 της τέταρτης οδηγίας) (33) Η ΟΥΕ επισημαίνει το γεγονός ότι η τέταρτη οδηγία ήδη επιτρέπει στα κράτη μέλη να απαλλάσσουν τις μικρές εταιρείες από τον υποχρεωτικό εκ του νόμου έλεγχο (άρθρο 5 παράγραφος 2 της τέταρτης οδηγίας). Εάν όλα τα κράτη μέλη έκαναν πλήρη χρήση αυτής της απαλλαγής, αυτό θα συνεπαγόταν επιπρόσθετο δυναμικό μείωσης του διοικητικού κόστους κατά 584 εκατομμύρια ευρώ, όπως ορίζεται στο πρώτο σχέδιο τελικής έκθεσης της CST. (34) Η πρόταση μετατροπής της υφιστάμενης επιλογής σε γενικό κανόνα θα ήταν ένας τρόπος διασφάλισης της απαλλαγής των μικρών εταιρειών από τον υποχρεωτικό εκ του νόμου έλεγχο. Εντούτοις, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να θεωρηθεί δυσανάλογο, καθώς η εν λόγω απαλλαγή ήδη χρησιμοποιείται από σημαντικό αριθμό κρατών μελών. Άλλα κράτη μέλη είναι πιθανόν να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα, π.χ. μια κυβερνητική επιτροπή στη Σουηδία υπέβαλε πρόταση απαλλαγής των μικρών επιχειρήσεων από τον υποχρεωτικό εκ του νόμου έλεγχο στις αρχές Απριλίου Η εν λόγω περίπτωση, βέβαια, αναδεικνύει την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών. Η ΟΥΕ καλεί επομένως την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της υφιστάμενης απαλλαγής 3. (35) Ως εναλλακτική λύση στην ως άνω, η CST υποβάλλει την ιδέα να επιτραπεί στις μικρές εταιρείες να προβαίνουν μόνο σε «περιορισμένο έλεγχο» των ετήσιων λογαριασμών τους. Το δυναμικό μείωσης αυτής της ιδέας εκτιμάται στο ήμισυ του ποσού που αναφέρεται ανωτέρω, δηλαδή στα 292 εκατομμύρια ευρώ. Η ΟΥΕ καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει το δυναμικό μιας υπηρεσίας διασφάλισης χαμηλότερου επιπέδου από τον έλεγχο που θα μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρότερες επιχειρήσεις 2 3 Το ποσό αυτό προφανώς βασίζεται μόνο στο εσωτερικό κόστος λαμβάνοντας υπόψη τα τέλη δημοσίευσης πληροφοριών σύμφωνα προς το άρθρο 3 παράγραφος 4 της πρώτης οδηγίας, το εκτιμώμενο ποσό για εξοικονόμηση θα ήταν υψηλότερο (έως 45 εκατομμύρια ευρώ), αλλά εξακολουθεί να είναι προβληματικό υπό το πρίσμα των αποκαλούμενων ενεργειών ταχείας υλοποίησης. Η εν λόγω πρόταση εγκρίθηκε με 9 ψήφους υπέρ, 5 κατά και καμία αποχή. Ο κ. Potdevin διαφωνεί με τις δύο τελευταίες προτάσεις της παρούσας παραγράφου. CM\73825.doc 9/3 PE4.925v0-00

10 στο πλαίσιο μιας γενικότερης αναθεώρησης του καθεστώτος λογιστικής και ελέγχων για τις ΜΜΕ. Περαιτέρω ιδέες σχετικά με την τέταρτη οδηγία (λογιστική και έλεγχοι) (36) Η ΟΥΕ επισημαίνει ότι ορισμένες ιδέες του COM(2007)394 δεν περιέχονται στο σχέδιο τελικής έκθεσης της CST. Οι εν λόγω ιδέες αφορούν συγκεκριμένα τα εξής: (37) Θέσπιση μεγαλύτερης ευελιξίας σχετικά με τα κατώφλια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις οδηγίες περί λογιστικής, διασφαλίζοντας παράλληλα τη νομική ασφάλεια και την προβλεψιμότητα (άρθρα, 27 της τέταρτης οδηγίας) (38) Να επιτραπεί στις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις που ανήκουν εξ ολοκλήρου στους διευθυντές τους και στις εταιρείες απεριόριστης ευθύνης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας να κάνουν χρήση του καθεστώτος που ισχύει για τις μικρές εταιρείες (άρθρα, 27, 47 παράγραφος 2, 5 παράγραφος 2 της τέταρτης οδηγίας). (39) Η ΟΥΕ ζητεί από την Επιτροπή να δώσει συνέχεια σε αυτές τις ιδέες, να εκπονήσει τις απαραίτητες εκτιμήσεις επιπτώσεων (συμπεριλαμβανομένου του ποσοτικού προσδιορισμού) και να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις. (40) Η ΟΥΕ ζητεί από την Επιτροπή να ερευνήσει τη σκοπιμότητα επιπλέον ιδεών 2, που δεν περιλαμβάνονται στο COM(2007)394. Οι εν λόγω ιδέες αφορούν τα εξής: (4) μια απλοποίηση της μορφής της δήλωσης εισοδήματος για όλες τις εταιρείες ως προς τα έκτακτα εισοδήματα και τις έκτακτες δαπάνες, με διαγραφή των άρθρων 29 και 30 της τέταρτης οδηγίας και με τροποποίηση των άρθρων 23 έως 26 της τέταρτης οδηγίας (42) μια απλοποίηση των απαιτήσεων δημοσιοποίησης πληροφοριών για τις μικρές εταιρείες, όπως ορίζεται στο άρθρο της τέταρτης οδηγίας, και συγκεκριμένα όσον αφορά τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών που διευκρινίζονται στα άρθρα 3., 33.2.(α) (δεύτερη παράγραφος), 33.4, 35..(δ) και 39..(γ) (δεύτερη πρόταση) και στα άρθρα 4. (δεύτερη πρόταση), 43..(4), 42.(β) και στο άρθρο 44 (όλα της τέταρτης οδηγίας) (43) την εφαρμογή της απαλλαγής του άρθρου της τέταρτης οδηγίας για όλες τις ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με έναν και μόνο εταίρο (όπως ορίζεται στη δωδέκατη οδηγία). IV.Γ Ιδέες μείωσης που αφορούν άλλους τομείς του εταιρικού δικαίου Ιδέες μείωσης που αφορούν την τρίτη και την έκτη οδηγία (συγχωνεύσεις και διασπάσεις) (44) Η ΟΥΕ επισημαίνει ότι η Επιτροπή επί του παρόντος επανεξετάζει τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων δυνάμει της τρίτης και της έκτης οδηγίας για τις συγχωνεύσεις 2 Η ΟΥΕ ευχαριστεί τον κ. Ludewig για την εκ νέου υποβολή αυτών των ιδεών. Η ΟΥΕ ευχαριστεί τον κ. Potdevin για την υποβολή αυτών των ιδεών. PE4.925v0-00 0/3 CM\73825.doc

11 και τις διασπάσεις. Η εν λόγω επανεξέταση, που θα ολοκληρωθεί πριν από το φθινόπωρο του 2008, θίγει διάφορες ιδέες σχετικά με απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που περιέχονταν ήδη στην περυσινή ανακοίνωση (COM(2007)349) και εμφανίζονται στο σχέδιο τελικής έκθεσης της CST, δηλαδή (45) την ιδέα της κατάργησης των περιττών απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων ως προς την αξιολόγηση των εισφορών σε είδος στο πλαίσιο αύξησης κεφαλαίου που σχετίζεται με διάσπαση (άρθρο 8 παράγραφος της έκτης οδηγίας, άρθρο 27 παράγραφος 2 της δεύτερης οδηγίας). Το δυναμικό μείωσης εκτιμάται από την CST στα 62 εκατομμύρια ευρώ. (46) την ιδέα θέσπισης της δυνατότητας για τους μετόχους να άρουν ομόφωνα την υποχρέωση υποβολής αναλυτικής γραπτής έκθεσης από τη διοίκηση σε περίπτωση συγχωνεύσεων (άρθρο 9 παράγραφος της τρίτης οδηγίας) και διασπάσεων (άρθρο 7 παράγραφος της έκτης οδηγίας). Το δυναμικό μείωσης εκτιμάται στα 3 εκατομμύρια και 3,3 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. (47) την ιδέα θέσπισης της δυνατότητας για τους μετόχους να άρουν ομόφωνα την υποχρέωση παροχής ορισμένων εγγράφων προς τους μετόχους κατόπιν αιτήματος σε περίπτωση συγχωνεύσεων (άρθρο παράγραφος της τρίτης οδηγίας) και διασπάσεων (άρθρο 9 παράγραφος της έκτης οδηγίας). Το δυναμικό μείωσης εκτιμάται στα, εκατομμύρια και 0,9 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. (48) Η ΟΥΕ χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να αναθεωρήσει τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σε αυτές τις δύο οδηγίες. Η ΟΥΕ καλεί την Επιτροπή να υποβάλει φιλόδοξες νομοθετικές προτάσεις που θα υλοποιούν κατά τον μέγιστο δυνατό βαθμό το δυναμικό μείωσης που εντοπίζεται για αυτές τις δύο οδηγίες, προστατεύοντας παράλληλα τα συμφέροντα τόσο των μετόχων όσο και των πιστωτών. Υποχρέωση σύγκλησης γενικής συνελεύσεως των εταίρων σε περίπτωση σημαντικής μειώσεως κεφαλαίου (49) Η CST υποβάλλει την ιδέα της ολοκληρωτικής απαλλαγής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την υποχρέωση που επιβάλλεται στις εταιρείες δυνάμει του άρθρου 7 της δεύτερης οδηγίας για σύγκληση γενικής συνέλευσης σε περίπτωση σημαντικής μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου. Η CST εκτιμά το δυναμικό εξοικονόμησης σε περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ. (50) Η ΟΥΕ επισημαίνει ότι η εν λόγω ιδέα εγείρει ερωτήματα σχετικά με την προστασία των μετόχων, των πιστωτών ή τρίτων μερών. Με αυτό το δεδομένο, η ΟΥΕ συμβουλεύει την Επιτροπή να λάβει υπόψη ότι θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει μια απαίτηση για έγκαιρη ενημέρωση των μετόχων, εκτός εάν όλοι οι μέτοχοι είναι διευθυντικά στελέχη. Σχεδιαζόμενη απόσυρση ή περιορισμός των δικαιωμάτων προτιμήσεως (5) Η CST υποβάλλει την ιδέα της κατάργησης της υποχρέωσης την οποία επιβάλλει το άρθρο 29 παράγραφος 4 της δεύτερης οδηγίας, για ενημέρωση των μετόχων σχετικά με σχεδιαζόμενη απόσυρση ή περιορισμό των δικαιωμάτων προτιμήσεως, σε CM\73825.doc /3 PE4.925v0-00

12 περιπτώσεις που η νέα έκδοση μετοχής πραγματοποιείται σε τιμές αγοράς. Το δυναμικό μείωσης υπολογίζεται από τη CST στα 7 εκατομμύρια ευρώ. (52) Η ΟΥΕ δεν υποστηρίζει αυτή την ιδέα λόγω της αντίθεσης των ενδιαφερομένων μερών, όπως εκφράστηκε στη διαβούλευση για το COM(2004)730, και λόγω του περιορισμένου δυναμικού μείωσης. Ιδέες μείωσης σχετικά με τη δωδέκατη οδηγία (εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με έναν και μόνο εταίρο) (53) Η CST, βάσει του COM(2007)394, υποβάλλει την ιδέα της κατάργησης των εξής υποχρεώσεων πληροφόρησης τις οποίες επιβάλλει η δωδέκατη οδηγία (σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με έναν και μόνο εταίρο): (54) υποχρέωση εγγραφής στα πρακτικά ή γραπτής κατάρτισης των αποφάσεων που λαμβάνει ο μοναδικός εταίρος ο οποίος ασκεί τις εξουσίες της γενικής συνελεύσεως των εταίρων (άρθρο 4 της δωδέκατης οδηγίας) (55) υποχρέωση εγγραφής στα πρακτικά ή γραπτής κατάρτισης των συμβάσεων μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας του την οποία εκπροσωπεί (άρθρο 5 της δωδέκατης οδηγίας) (56) Το εξοικονομούμενο ποσό που προκύπτει από την κατάργηση αυτών των δύο απαιτήσεων εκτιμάται από την CST σε 52 εκατομμύρια ευρώ. Η ΟΥΕ υποστηρίζει αυτές τις ιδέες και ζητεί από την Επιτροπή να προχωρήσει με τις απαραίτητες νομοθετικές προτάσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει, ωστόσο, να ερευνήσει τη σκοπιμότητα της εισαγωγής διάκρισης μεταξύ της εγγραφής στα πρακτικά και της γραπτής κατάρτισης των αποφάσεων του μοναδικού εταίρου που ενεργεί ως γενική συνέλευση. V. Συμπεράσματα (57) Η ΟΥΕ σημειώνει τις προτάσεις της CST και άλλων μερών. Η υλοποίηση αυτών των προτάσεων θα συνιστά σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου μείωσης κατά 25% το 202. Η ΟΥΕ θα εξακολουθήσει να συγκεντρώνει, να αξιολογεί και να υποβάλλει περαιτέρω ιδέες για μέτρα μείωσης. (58) Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για μείωση του διοικητικού φόρτου κατά 25% έως το 202, απαιτείται κοινή προσπάθεια όλων των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών. Η ΟΥΕ υποστηρίζει, επομένως, τα προτεινόμενα μέτρα για τον τομέα προτεραιότητας «εταιρικό δίκαιο / ετήσιοι λογαριασμοί», στο πλαίσιο των αρχών που παρατίθενται ανωτέρω, και καλεί όλα τα μέρη να εξακολουθήσουν να εξετάζουν περαιτέρω πιθανά μέτρα. Δωδέκατη οδηγία του Συμβουλίου της 2ης Δεκεμβρίου 989 στον τομέα του δικαίου των εταιρειών σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο (89/667/ΕΟΚ) PE4.925v0-00 2/3 CM\73825.doc

13 (59) Δεδομένου ότι σημαντικό μέρος του διοικητικού φόρτου οφείλεται επίσης στις εθνικές διοικήσεις, η ΟΥΕ καλεί την Επιτροπή να αναλογιστεί με ποιον τρόπο θα παροτρυνθούν αποτελεσματικότερα τα κράτη μέλη να μειώσουν αυτόν τον φόρτο. Βρυξέλλες, 0 Ιουλίου 2008 CM\73825.doc 3/3 PE4.925v0-00

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών P6_TA(2009)0086 ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Μαρτίου 2009 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε τη διασυνοριακή µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2015 (OR. en) 8485/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 7524/2/15 REV 2 Θέμα: AGRI 242 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

B8-0434/2017 } B8-0435/2017 } B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 50

B8-0434/2017 } B8-0435/2017 } B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 50 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 50 50 Παράγραφος 3 α (νέα) 3α. υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει μαζί πολύ περισσότερα για να θέσει τα θεμέλια για μελλοντική γενικευμένη ευημερία θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)03 Απαλλαγή 203: Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

6420/1/16 REV 1 ΣΠΚ/μκ/ΚΚ 1 DG G 2B

6420/1/16 REV 1 ΣΠΚ/μκ/ΚΚ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2016 (OR. en) 6420/1/16 REV 1 FISC 28 ECOFIN 140 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 15550/15 Θέμα: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 8.2.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (20/2012) Θέµα : Αιτιολογηµένη γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου της ηµοκρατίας της Σλοβακίας για την πρόταση κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 16.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (52/2011) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Cortes Generales του Βασιλείου της Ισπανίας σχετικά με την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 21.12.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (104/2011) Θέµα : Αιτιολογηµένη γνώµη της Βουλής των Αντιπροσώπων του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου επί της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2.6.206 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Λετονίας

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 395 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 395 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0375 (COD) 15090/16 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 549 final 2015/0255 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ευρωπαϊκή επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2009 (03.06) (OR. en) 10012/09 Διοργανικός φάκελος : 2008/0263 (COD) TRANS 206 TECOM 113 IND 63 CODEC 734 ΕΚΘΕΣΗ της : Προεδρίας προς : την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (95/2013) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ρουμανίας για την πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή δήλωση σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής και την ημερομηνία έγκρισης των οριστικών λογαριασμών της ΕΕ:

Κοινή δήλωση σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής και την ημερομηνία έγκρισης των οριστικών λογαριασμών της ΕΕ: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα:

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2001 (14.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης που υπέβαλε η Πορτογαλία

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης που υπέβαλε η Πορτογαλία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.11.2016 COM(2016) 900 final 2016/0358 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης που υπέβαλε η Πορτογαλία EL EL 2016/0358 (NLE)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)058 Απαλλαγή 203: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205

Διαβάστε περισσότερα

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13543/17 UD 239 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Προϋπολογισμών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Προϋπολογισμών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 28.8.2014 2014/2059(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων σχετικά με το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2019 SWD(2019) 331 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0349 (CNS) 15904/17 FISC 365 ECOFIN 1134 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0237 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/000 TA 2015 Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.10.2011 SEC(2011) 1290 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.6.2019 C(2019) 4413 final ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.6.2019 σχετικά με το προσχέδιο του ενοποιημένου εθνικού σχεδίου της Κύπρου για την ενέργεια και το κλίμα για την

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0182(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0182(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 20.10.2016 2016/0182(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.3.2019 C(2019) 1616 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4.3.2019 για την τροποποίηση των παραρτημάτων VIII και IX της οδηγίας 2012/27/ΕΕ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (2012/2669(RSP))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (2012/2669(RSP)) P7_TA(0)059 Το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ης Ιουνίου 0 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (0/669(RSP)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2081(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2081(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 29.1.2015 2014/2081(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Εσθονίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από

Διαβάστε περισσότερα

14722/16 ΜΑΠ/ακι/ΜΙΠ 1 DG G 2B

14722/16 ΜΑΠ/ακι/ΜΙΠ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14722/16 FISC 200 ECOFIN 1088 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ EL

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 17.4.2018 SWD(2018) 105 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων. Πρόταση οδηγίας (COM(2018)0021 C8-0022/ /0006(CNS))

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων. Πρόταση οδηγίας (COM(2018)0021 C8-0022/ /0006(CNS)) 7.9.2018 A8-0260/ 001-023 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-023 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Tom Vandenkendelaere A8-0260/2018 Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2011/335/ΕΕ που επιτρέπει στη Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.9.2017 C(2017) 5959 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4.9.2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΈΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2085(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΈΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2085(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 22.6.2011 2011/2085(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΈΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης σύμφωνα με την οδηγία για

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 8.10.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την Έκθεση 2010 για την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013 στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

1. Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες σημείωμα της Προεδρίας σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών.

1. Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες σημείωμα της Προεδρίας σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2009 (01.12) (ΟR. en) 16121/09 Διοργανικός φάκελος : 2008/0196 (COD) CONSOM 219 JUSTCIV 238 CODEC 1326 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντικτύπου

Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντικτύπου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2014)0069 Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντικτύπου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

5306/15 ADD 1 ΘΚ/γομ 1 DG G 2A

5306/15 ADD 1 ΘΚ/γομ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 205 (OR. en) 5306/5 ADD FIN 28 PE-L 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπής προϋπολογισμού Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 11.11.2014 2014/0124(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2084(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2084(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 22.1.2015 2014/2084(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2017 COM(2017) 423 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 21.6.2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Λιθουανικού Κοινοβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2323(INI) Σχέδιο έκθεσης József Szájer (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2323(INI) Σχέδιο έκθεσης József Szájer (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 01.10.2013 2012/2323(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-28 Σχέδιο έκθεσης József Szájer (PE510.803v01-00) σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2177(DEC) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2177(DEC) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/2177(DEC) 15.12.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

10052/17 ΚΑΛ/σα/ΠΧΚ 1 DGG 2B

10052/17 ΚΑΛ/σα/ΠΧΚ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10052/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 8200/17, 8203/17 Θέμα: FIN

Διαβάστε περισσότερα

13840/17 ΜΙΠ/γπ/ΚΚ 1 DG G 2B

13840/17 ΜΙΠ/γπ/ΚΚ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικοί φάκελοι: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (NLE) 2016/0371 (CNS) 13840/17 FISC 244 ECOFIN 898 UD 249 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στο καθεστώς σύναψης συμβάσεων στους τομείς κοινής ωφέλειας (ύδωρ, ενέργεια, μεταφορές, ταχυδρομικές υπηρεσίες)

Αλλαγές στο καθεστώς σύναψης συμβάσεων στους τομείς κοινής ωφέλειας (ύδωρ, ενέργεια, μεταφορές, ταχυδρομικές υπηρεσίες) ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» Αλλαγές στο καθεστώς σύναψης συμβάσεων στους τομείς κοινής ωφέλειας (ύδωρ, ενέργεια, μεταφορές, ταχυδρομικές υπηρεσίες)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 60 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2130(INI) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2130(INI) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 28.11.2013 2013/2130(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων για την εφαρμογή της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2080(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2080(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2014/2080(DEC) 2.2.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

7429/17 ΜΜ/νκ/ΘΛ 1 D 2A

7429/17 ΜΜ/νκ/ΘΛ 1 D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0287 (COD) 7429/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: 15251/15 Θέμα: JUSTCIV

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2015 COM(2015) 389 final 2015/0180 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό της θέσης της Ένωσης κατά την 12 η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης των Κάτω Χωρών

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης των Κάτω Χωρών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 910 final 2013/0397 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης των Κάτω Χωρών EL EL 2013/0397 (NLE) Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αναστολή δασμών που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων βαριών λαδιών και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.2.2015 COM(2015) 50 final 2015/0029 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 2013/0226 (COD) LEX 1679 PE-CONS 42/16 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 245 final 2017/0098 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.4.2008 COM(2008) 194 τελικό 2008/0083 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση των οδηγιών 68/151/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 11.2.2019 A8-0069/ 001-029 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-029 κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση Dennis de Jong A8-0069/2019 Πρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 12.5.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 137/7 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Επιτροπή Προϋπολογισμών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019-2024 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2019/2036(BUD) 19.7.2019 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Προϋπολογισμών 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0153(COD) 12.5.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2018 COM(2018) 5 final 2017/0361 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Μάλτας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2018 C(2018) 533 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2.2.2018 σχετικά με τη θέσπιση ενιαίων, λεπτομερών προδιαγραφών για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7585/1/17 REV 1 LIMITE PUBLIC UD 82 ENFOCUSTOM 83 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0177 Αναστολή της εφαρμογής των έκτακτων εμπορικών μέτρων όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ***I Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 12/9/2017

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 12/9/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 12/9/2017 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Άρθρο 1 Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου (εφεξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης της ΕΕ ενόψει της εξετάσεως του κανονισμού διεθνών τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0241(NLE)

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0241(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 11.11.2013 2013/0241(NLE) * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C. Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C. Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14368/17 COMPET 765 IND 311 MI 830 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0258/36. Τροπολογία. Peter Liese εξ ονόματος της Ομάδας PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0258/36. Τροπολογία. Peter Liese εξ ονόματος της Ομάδας PPE 8.9.2017 A8-0258/36 36 Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ): συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και την Άρθρο 1 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2017 COM(2017) 660 final 2017/0294 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς

Διαβάστε περισσότερα

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 682/5 JUSTCIV 40 FREMP 36 CODEC 283 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας: ενίσχυση του ρόλου τους στη διαδικασία χάραξης των πολιτικών της ΕΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας: ενίσχυση του ρόλου τους στη διαδικασία χάραξης των πολιτικών της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 23.10.2018 COM(2018) 703 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0060/19. Τροπολογία. Raymond Finch εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0060/19. Τροπολογία. Raymond Finch εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 10.3.2017 A8-0060/19 19 Παράγραφος 1 1. χαιρετίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο προϋπολογισμός της ΕΕ δίνοντας συγκεκριμένες απαντήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ τονίζει ότι οι αξιοπρεπείς,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/677/ΕΕ που επιτρέπει στο Λουξεμβούργο να εφαρμόσει

Διαβάστε περισσότερα

12710/17 ΑΒ/μκρ 1 DG B 2A

12710/17 ΑΒ/μκρ 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12710/17 PECHE 365 AGRI 510 AGRIFIN 101 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 COM(2014) 459 final 2014/0215 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/198/Ευρατόμ περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

συγκεντρωτικά αριθμητικά στοιχεία κατά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου (βλ. έγγρ /16 ADD 1)

συγκεντρωτικά αριθμητικά στοιχεία κατά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου (βλ. έγγρ /16 ADD 1) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο Γενικός προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 14.1.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 20/2014 (απαλλαγή 2013): Ήταν επιτυχής

Διαβάστε περισσότερα