ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2010/75/ΕΕ (IED)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2010/75/ΕΕ (IED)"

Transcript

1 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2010/75/ΕΕ (IED) Αθήνα, 30/07/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : / 3664 / Φ12 / 2018 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ A Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 239 Προς : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κωδ. : & Παρίτση, Ν. Ψυχικό Πληροφορίες : Η. Δαπουλάκης Τηλέφωνο : Fax : ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Συμπλήρωση της υπ αριθ. πρωτ. Φ 6888 / 2097 / ΠΕΡΙΒ-4 / Απόφασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί συμπληρωθεί με τις υπ αριθ. πρωτ / 4822 / Φ12 / , 6268 / 355 / Φ12 / και Φ 7168 / 1251 / ΠΕΡΙΒ-4 / Αποφάσεις, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα αποθήκευσης, διαλογής και ανακύκλωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων, αποθήκευσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και αποθήκευσης αποβλήτων βρώσιμων ελαίων, της εταιρίας ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε., στη θέση Λάκκα Κάτσαρη του Δήμου Ασπροπύργου Π.Ε. Δυτικής Αττικής ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1) Το Ν. 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 91Α/ ) 2) Την ΚΥΑ Η.Π / 2727 / 2003 Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης, ΦΕΚ 1909 / Β / ) Τον Νόμο 2939/2001 Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 179/Α/ , όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει 4) Το Π.Δ. 82/2004 Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (Β 40). Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, ΦΕΚ 64/Α/ ) Το Π.Δ. 109/2004 Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους, ΦΕΚ 75/Α/ ) Το Π.Δ. 116/2004 Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους του Συμβουλίου της 18 ης Σεπτεμβρίου 2000, ΦΕΚ 81Α/ ) Την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και

2 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4 ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 1184/Β/ ) Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), ΦΕΚ 1312 / Β / ) Τον Ν. 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ 249/Α/ ) Τον Ν. 4001/2011 Για τη λειτουργία ενεργειακών αγορών, ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, για έρευνα, παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις, ΦΕΚ 179/Α/ ) Τον Ν. 4042/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ΦΕΚ 24/Α/ ) Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών Στηλών και συσσωρευτών., ΦΕΚ 1625/Β/ ) Την ΥΑ 48963/2012 Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α της υπ αριθμ. 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α 209), (ΦΕΚ 2703/Β/ ) 14) Την ΚΥΑ / 1997 Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ΦΕΚ 1016 / Β / ) Την Εγκύκλιο οικ / 1029 / 2004 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή Μεταφορά Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων 16) Την Εγκύκλιο /3231/2004 Διόρθωση της παραγράφου Β.3.ΙΙΙ στην Εγκύκλιο Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 17) Την ΚΥΑ 1649/45/2014 Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας, (ΦΕΚ 45/Β/ ) 18) Το Ν. 3325/2005 Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 68/Α/ ), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει 19) Την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ (ΦΕΚ 383/Β/ ) 20) Την ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/2006 Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθμ /725 ΚΥΑ Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π. (Β 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 (ΦΕΚ 791/Β/ ) 21) Την Εγκύκλιο / 4345 / Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 22) Το Π.Δ. 135/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ΦΕΚ 228/Α/ ) Ο Ν. 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, ΦΕΚ 209/Α/ ) Την Υ.Α. 1958/2012 Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011), ΦΕΚ 21/Β/ , όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ /2016 (ΦΕΚ 2471/Β/ ) και την Υ.Α. 2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/ ) 25) Την Υ.Α. 3137/191/Φ.15/2012 Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα, ΦΕΚ 1048/Β/ , όπως αυτή έχει τροποποιηθεί συμπληρωθεί με την υπ αριθ. οικ /1115/Φ.15/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2604/Β/ ), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει

3 26) Την με αριθ. πρωτ. Φ 6888 / 2097 / ΠΕΡΙΒ-4 / Απόφαση, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί συμπληρωθεί με τις υπ αριθ. πρωτ / 4822 / Φ12 / , 6268 / 355 / Φ12 / και Φ 7168 / 1251 / ΠΕΡΙΒ-4 / Αποφάσεις, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα αποθήκευσης, διαλογής και ανακύκλωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων, αποθήκευσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και αποθήκευσης αποβλήτων βρώσιμων ελαίων, της εταιρίας ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε., στη θέση Λάκκα Κάτσαρη του Δήμου Ασπροπύργου Π.Ε. Δυτικής Αττικής 27) Την από 14/06/2018 (με αριθ. πρωτ /2951/ ) Αίτηση της εταιρίας ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε. για τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της υπόψη μονάδας, λόγω προσθήκης δραστηριότητας παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου και προσθήκης κωδικών ΕΚΑ διαχειριζόμενων μη επικίνδυνων αποβλήτων, με την οποία υποβλήθηκε σχετική Μελέτη τροποποίησης 28) Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών Στηλών και συσσωρευτών., ΦΕΚ 1625/Β/ ) Τον Ν. 4155/2013 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 120/Α/ ) 30) Την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24 ης Νοεμβρίου 2010, ΦΕΚ 1450/Β/ ) Την υπ αριθ. πρωτ. 4613/Φ14.ΑΣΠΡ.6127/ Άδεια λειτουργίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. πρωτ. 7754/Φ14.ΑΣΠΡ.6127/ Απόφαση, από το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τη μονάδα αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων για ανακύκλωση, αποθήκευσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και αποθήκευσης αποβλήτων βρώσιμων ελαίων (ΑΒΕ), της εταιρίας ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε., στη θέση Λάκκα Κάτσαρη του Δήμου Ασπροπύργου Π.Ε. Δυτικής Αττικής 32) Το υπ αριθ. πρωτ. 1411/Φ.701.4/ Πιστοποιητικό πυροπροστασίας, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας της Διοίκησης Π.Υ. Δυτικής Αττικής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής, για την υπόψη μονάδα 33) Το υπ αριθ. πρωτ. 1067/ έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου, στο οποίο αναφέρεται ότι το γήπεδο της δραστηριότητας του θέματος βρίσκεται σε εκτός σχεδίου και εκτός ΓΠΣ περιοχή που χαρακτηρίζεται με το στοιχείο ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ ΕΜ (μη ιδιαίτερα οχλούσες επαγγελματικές εγκαταστάσεις) από το Π.Δ (ΦΕΚ 1085/Δ/ ). Επίσης, αναφέρεται ότι, για την περιοχή ισχύουν και οι διατάξεις του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005), και συγκεκριμένα με την παρ. 5 του άρθρου 17, είναι δυνατή η εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας και αξιοποίησης βιομηχανικών αποβλήτων 34) Την Υ.Α. οικ /2014 "Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας", ΦΕΚ 135/Β/ ) Την ΚΥΑ οικ /4026/2016 "Οργάνωση και Λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 (Α'24), όπως ισχύει", ΦΕΚ 2992/Β/ ) Το υπ αριθ. πρωτ / 2951 / Φ12 / έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής για δημοσιοποίηση της υπόψη Μελέτης τροποποίησης 39) Το υπ αριθ. πρωτ. οικ / έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Αττικής με θέμα την αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση και ενημέρωση του κοινού που αφορά στην υπόψη Μελέτη τροποποίησης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

4 Τροποποιούμε την υπ αριθ. πρωτ. Φ 6888 / 2097 / ΠΕΡΙΒ-4 / Απόφαση, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί συμπληρωθεί με τις υπ αριθ. πρωτ / 4822 / Φ12 / , 6268 / 355 / Φ12 / και Φ 7168 / 1251 / ΠΕΡΙΒ-4 / Αποφάσεις, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα αποθήκευσης, διαλογής και ανακύκλωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων, αποθήκευσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και αποθήκευσης αποβλήτων βρώσιμων ελαίων, της εταιρίας ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε., στη θέση Λάκκα Κάτσαρη του Δήμου Ασπροπύργου Π.Ε. Δυτικής Αττικής ((26) σχετικά), ως εξής: 1) Η παράγραφος Α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας της υπ αριθ. πρωτ. Φ 6888 / 2097 / ΠΕΡΙΒ-4 / Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. πρωτ / 4822 / Φ12 / Απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής: Α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας Πρόκειται για δραστηριότητα, η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα: Ι) Εντός του υφιστάμενου κτιρίου των 2258,37 τ.μ. Α) Μη επικίνδυνα απόβλητα (ανάμικτες συσκευασίες - προσομοιάζοντα με μπλε κάδο) και απόβλητα μη επικίνδυνα (ανάμικτα απόβλητα εκτός βιοαποβλήτων) Τα απόβλητα θα παραλαμβάνονται και στη συνέχεια θα πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος, ζύγιση, εκφόρτωση και αποθήκευση. Ακολούθως, μεταφέρονται στο χώρο επεξεργασίας και ακολουθεί προδιαλογή των αξιοποιήσιμων ρευμάτων είτε χειρωνακτικά είτε μηχανικά (με τη βοήθεια μηχανήματος έργου, για παράδειγμα, αρπάγης). Τα αξιοποιήσιμα ρεύματα που διαχωρίζονται σε αυτό το στάδιο είναι: πλαστικό, χαρτί, ξύλο και κομμάτια μετάλλων. Το πλαστικό, το χαρτί, και τα μέταλλα θα αποθηκεύονται προσωρινά μέχρι να αποσταλούν σε κατάλληλα αδειοδοτημένους διαχειριστές αυτών. Οι ξύλινες συσκευασίες και άλλα κομμάτια ξύλου που προκύπτουν από τη διαλογή οδηγούνται στην μονάδα διαλογής και επεξεργασίας του ξύλου εντός του ιδίου κτιρίου όπου θα οδηγούνται αρχικά σε σπαστήρα ξύλου και στην συνέχεια διαδοχικά σε shredder και μύλο από όπου θα παράγεται πολύ ψιλό πριονίδι (πούδρα). Το πριονίδι μέσω συστήματος αερομεταφοράς και αφού διέλθει από μεταλλικό μαγνητικό διαχωριστή, για την απομάκρυνση τυχόν μεταλλικών υλικών, θα αποθηκεύεται σε μορφή πούδρας εντός μεγασάκων εντός του ιδίου κτιρίου. Το υπόλειμμα της προδιαλογής τροφοδοτείται σε συστοιχία τεμαχιστών για τον περαιτέρω διαχωρισμό των υλικών (για παράδειγμα, πλαστικό από μέταλλο), ώστε να είναι δυνατή η ανάκτηση του μετάλλου από τα λοιπά υλικά. Αναλυτικότερα, το υπόλειμμα τροφοδοτείται με τη χρήση μηχανήματος έργου στη χοάνη τροφοδοσίας προς τον πρώτο τεμαχιστή, ο οποίος λειτουργεί ως προ-θραυστήρας, ώστε να διαχωριστούν σε πρώτη φάση τα ογκώδη τεμάχια μετάλλων. Για το σκοπό αυτό, υπάρχει μαγνητικός διαχωριστής στην έξοδο του υλικού. Στη συνέχεια, τα προ-τεμαχισμένα απόβλητα οδηγούνται με μηχάνημα έργου στο δεύτερο θραυστήρα, ο οποίος φέρει σίτα για τον έλεγχο της κοκκομετρίας και στον οποίο επιτυγχάνεται διαχωρισμός των μεταλλικών αντικειμένων τα οποία βρίσκονται μέσα στη μάζα των αποβλήτων. Για την ανάκτησή των μεταλλικών αντικειμένων μετά τον διαχωρισμό, έχουν τοποθετηθεί δύο (2) μαγνήτες. Μετά το πέρας της επεξεργασίας των μη επικίνδυνων αποβλήτων μέσω της υπόψη γραμμής προκύπτει ένα κλάσμα μεταλλικών αντικειμένων που δύναται να αξιοποιηθεί σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης μετάλλων. Το υπόλειμμα της διαλογής των μη επικίνδυνων αποβλήτων που προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία θα υφίσταται τεμαχισμό και ομογενοποίηση στον κοκκοποιητή για την παραγωγή απορριμματογενούς καυσίμου με κωδικό ΕΚΑ: , το οποίο θα πληροί, κατ ελάχιστον, τις προδιαγραφές της Κατηγορίας 3 του ακόλουθου πίνακα:

5 Παράμετρος Στατιστικός όρος υπό αξιολόγηση Μονάδα Κλάσεις Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη (NCV) Μέση τιμή MJ/kg (ar) Χλώριο (Cl) Μέση τιμή % (d) 0,2 0,6 1,0 1,5 3 Υδράργυρος (Hg) Ενδιάμεσος 80% των τιμών της περιεκτικότητας mg/mj (ar) mg/mj (ar) 0,02 0,03 0,08 0,15 0,50 0,04 0,06 0,16 0,30 1,00 Η δυναμικότητα παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου θα ανέρχεται σε 100 τόνους ανά ημέρα. Τα παραπάνω προκύπτοντα υλικά αποθηκεύονται προσωρινά χύδην εντός του ιδίου κτιρίου ή σε κλειστούς / καλυμμένους και στεγανούς περιέκτες στον υπαίθριο χώρο της εγκατάστασης έως ότου μεταφερθούν σε κατάλληλες μονάδες για περαιτέρω επεξεργασία. Η εγκατάσταση διαθέτει κατάλληλα εξοπλισμένο εργαστήριο για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των αποβλήτων πριν και μετά την διαλογή για την εκτίμηση της απόδοσης της διαλογής, τον προσδιορισμό παραμέτρων των παραλαμβανόμενων αποβλήτων καθώς και τον ποιοτικό έλεγχο του παραγόμενου απορριμματογενούς καυσίμου. Το εργαστήριο χρησιμοποιείται και για αναλύσεις που απαιτούνται από τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του ομίλου της εταιρίας. Β) Αποθήκευση χρησιμοποιημένων βρωσίμων ελαίων Με την παρούσα Απόφαση καταργείται και απομακρύνεται η δεξαμενή αποθήκευσης των αποβλήτων βρώσιμων ελαίων όγκου 30 κ.μ.. Τα απόβλητα βρώσιμων ελαίων θα παραλαμβάνονται εντός παλετοδεξαμενών θα ζυγίζονται και θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο χώρο εντός του κτιρίου των 2258,37 τ.μ., μέχρι την απομάκρυνσή τους προς κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες αξιοποίησης, ως έχουν στις παλετοδεξαμενές. Δεν θα πραγματοποιείται κανενός είδους μετάγγιση ή ανασυσκευασία των εν λόγω αποβλήτων. Ο εν λόγω χώρος αποθήκευσης θα διαμορφωθεί κατάλληλα με ραφιέρες ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση των παλετοδεξαμενών σε επίπεδα. Το σύνολο των ραφιέρων θα είναι τοποθετημένο εντός της υφιστάμενης περιμετρικής τσιμεντένιας δεξαμενής συλλογής διαρροών. Η αποθηκευτική ικανότητα της υπόψη μονάδας για τα απόβλητα βρώσιμων ελαίων θα ανέρχεται σε 30 κ.μ.. ΙΙ) Εντός του νέου κτιρίου των 1945,60 τ.μ. Στο εν λόγω κτίριο θα πραγματοποιείται μηχανική διαλογή μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων (μεταλλικών και μη μεταλλικών, μη περιέχοντα βιοαπόβλητα), καθώς και ανάμικτων αποβλήτων συσκευασίας (προσομοιάζοντα με τα απόβλητα μπλε κάδου). ΙΙ.1) Μηχανική διαλογή και επεξεργασία μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (εκτός βιοαποβλήτων) Τα απόβλητα παραλαμβάνονται και στη συνέχεια λαμβάνουν χώρα οι ακόλουθες διαδικασίες: Οπτικός έλεγχος για ύπαρξη τυχόν μη αποδεκτών αποβλήτων μεταξύ των φορτίων Ζύγιση των εισερχομένων αποβλήτων στην γεφυροπλάστιγγα Εκφόρτωση των αποβλήτων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του ιδίου κτιρίου Προδιαλογή με χρήση μηχανήματος έργου, για παράδειγμα, αρπάγης ή / και χειρωνακτικά Τροφοδοσία των αποβλήτων στη γραμμή διαλογής μέσω μεταφορικής ταινίας

6 Διάνοιξη σακουλών σε σχιστή σακουλών (bag opener) Κοσκίνηση σε περιστροφικό κόσκινο (trommel) όπου το υλικό διαχωρίζεται σε 2 κλάσματα (μεγάλο κλάσμα >25 mm και μικρό κλάσμα <25 mm) Χειροδιαλογή. Το μεγάλο κλάσμα που θα προκύπτει από το trommel, θα μεταφέρεται προς χειροδιαλογή σε μεταφορική ταινία. Τα διαχωριζόμενα ρεύματα θα συλλέγονται, ανά είδος, σε κατάλληλα διαμερίσματα κάτω από την γραμμή διαλογής, και μέσω ταινίας, θα οδηγούνται σε πρέσα Μαγνητικός διαχωριστής. Τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της γραμμής διαλογής θα υπάρχει κατάλληλος μαγνητικός διαχωριστής που θα συλλέγει τα μεταλλικά αντικείμενα και θα τα οδηγεί σε μια χοάνη συλλογής Διαχωρισμός μη σιδηρούχων μετάλλων. Το υπόλειμμα της χειροδιαλογής διέρχεται από επαγωγικό διαχωριστή (Eddy current) για την απομάκρυνση χαλκού και αλουμινίου Τα διακριτά ρεύματα υλικών που έχουν διαχωριστεί (πλαστικό, χαρτί, μέταλλα κ.α.) θα οδηγούνται προς δεματοποίηση σε πρέσα. Τα σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα θα οδηγούνται προς δεματοποίηση σε διαφορετική πρέσα. Τέλος, το γυαλί, θα συλλέγεται σε κατάλληλους περιέκτες. Όλα τα παραπάνω υλικά θα παραμένουν εντός του ιδίου κτιρίου ή / και εντός του κτιρίου των 2258,37 τ.μ. δεματοποιημένα ή χύδην. Σε περίπτωση που η αποθήκευση πραγματοποιείται στον υπαίθριο χώρο, τότε τα απόβλητα θα τοποθετούνται σε κατάλληλα στεγανά και καλυμμένα container Τα υπολείμματα της παραπάνω διαλογής (από το κόσκινο το κλάσμα <25 mm και το υλικό που προκύπτει από τη διαδικασία χειροδιαλογής με ταινία), με κωδικό ΕΚΑ: , θα οδηγούνται προς αποθήκευση, μέσω ταινίας, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο χύδην ή εντός κατάλληλου περιέκτη εντός του ιδίου κτιρίου. Τα υπολείμματα, πριν την διάθεσή τους, θα εξετάζονται ως προς την δυνατότητα περαιτέρω ανάκτησης υλικών, κυρίως μετάλλων και σε αυτήν την περίπτωση θα οδηγούνται στη γραμμή διαλογής και επεξεργασίας του κτιρίου των 2258,37 τ.μ.. Οι ξύλινες συσκευασίες και τα ξύλινα αντικείμενα οδηγούνται στη μονάδα διαλογής και επεξεργασίας ξύλου του κτιρίου των 2258,37 τ.μ. όπου θα οδηγούνται αρχικά σε σπαστήρα ξύλου και στην συνέχεια διαδοχικά σε shredder και μύλο από όπου θα παράγεται πολύ ψιλό πριονίδι (πούδρα). Το πριονίδι μέσω συστήματος αερομεταφοράς και αφού διέλθει από μεταλλικό μαγνητικό διαχωριστή, για την απομάκρυνση τυχόν μεταλλικών υλικών, θα αποθηκεύεται σε μορφή πούδρας εντός μεγασάκων εντός του κτιρίου των 2258,37 τ.μ.. ΙΙ.2) Μηχανική διαλογή και επεξεργασία των ανάμικτων αποβλήτων συσκευασίας (προσομοιάζοντα με τα απόβλητα μπλε κάδου) Τα ανάμικτα απόβλητα συσκευασίας παραλαμβάνονται και στη συνέχεια λαμβάνουν χώρα οι ακόλουθες διαδικασίες, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο ΙΙ.1) της παρούσας Απόφασης: Οπτικός έλεγχος Ζύγιση Εκφόρτωση Προδιαλογή Χειροδιαλογή. Η τροφοδοσία τους στην κύρια ταινία διαλογής θα πραγματοποιείται μέσω ξεχωριστής μεταφορικής ταινίας Μαγνητικός διαχωριστής Διαχωρισμός μη σιδηρούχων μετάλλων. Ομοίως με την διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο ΙΙ.1) της παρούσας Απόφασης, τα διακριτά ρεύματα υλικών από τη χειροδιαλογή θα οδηγούνται σε πρέσα προς δεματοποίηση. Τα μέταλλα θα οδηγούνται σε πρέσα μετάλλων. Το γυαλί θα αποθηκεύεται προσωρινά. Οι ξύλινες συσκευασίες και τα ξύλινα αντικείμενα θα οδηγούνται στη γραμμή διαλογής και επεξεργασίας ξύλου του κτιρίου των 2258,37 τ.μ.. Από την διαδικασία διαλογής θα προκύπτει και υπόλειμμα, με κωδικό ΕΚΑ: , το οποίο, πριν την διάθεσή του, θα εξετάζεται ως προς την δυνατότητα περαιτέρω ανάκτησης υλικών, κυρίως μετάλλων και σε αυτήν την περίπτωση θα οδηγείται στη γραμμή διαλογής και επεξεργασίας του κτιρίου των 2258,37 τ.μ. Τα παραπάνω προκύπτοντα υλικά αποθηκεύονται προσωρινά είτε εντός του υφιστάμενου κτιρίου των 2258,37 τ.μ. είτε εντός του ιδίου κτιρίου χύδην ή συσκευασμένα, ενώ σε περίπτωση που η αποθήκευσή τους

7 θα πραγματοποιείται στον υπαίθριο χώρο τότε τα απόβλητα θα τοποθετούνται σε κατάλληλα στεγανά και καλυμμένα container. Τα απόβλητα καπνικών προϊόντων (κωδικοί ΕΚΑ: και ) θα οδηγούνται αρχικά προς τεμαχισμό, είτε στο κτίριο των 2258,37 τ.μ. είτε στο κτίριο των 1945,60 τ.μ., προκειμένου να ανακτηθούν τα υλικά συσκευασίας, όπως, χαρτί, πλαστικό. Ακολούθως, τα υπολείμματα καπνού, απαλλαγμένα από τα ανακυκλώσιμα υλικά, θα οδηγούνται είτε στο τμήμα κομποστοποίησης της μονάδας είτε προς παραγωγή απορριμματογενούς καυσίμου είτε θα παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες περαιτέρω διαχείρισης αυτών. Η συνολική δυναμικότητα της εν λόγω μονάδας (τόσο στο κτίριο των 2258,37 τ.μ. όσο και στο κτίριο των 1945,60 τ.μ.) ως προς την μηχανική διαλογή και επεξεργασία μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων (μεταλλικών και μη μεταλλικών, μη περιέχοντα βιοαπόβλητα) θα ανέρχεται σε 90 τόνους ανά ημέρα και ως προς την μηχανική διαλογή και επεξεργασία ανάμικτων αποβλήτων συσκευασίας (προσομοιάζοντα με τα απόβλητα μπλε κάδου) θα ανέρχεται σε 90 τόνους ανά ημέρα. ΙΙΙ) Στο υπαίθριο τμήμα της εγκατάστασης Α) Αποθήκευση Αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Στην υπόψη εγκατάσταση προβλέπεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος για δύο κατάλληλα container προσωρινής αποθήκευσης ΑΗΗΕ στο υπαίθριο τμήμα της εγκατάστασης το οποίο είναι διαστρωμένο με μη υδατοπερατό υλικό. Στα εν λόγω container θα τοποθετούνται ΑΗΗΕ (οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλέφωνα κ.α.), τα οποία θα παραλαμβάνονται τόσο από ιδιώτες όσο και από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Τα εν λόγω container θα παραμένουν στις εγκαταστάσεις της υπόψη μονάδας έως ότου μεταφερθεί σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες περαιτέρω επεξεργασίας ανακύκλωσης. Η αποθήκευση των ΑΗΗΕ θα γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/ ). Τα ΑΗΗΕ που θα αποθηκεύονται (προσωρινά) θα είναι αποκλειστικά αυτά που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι και αναλύονται περαιτέρω στο Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/ ). Στην υπόψη μονάδα δεν θα πραγματοποιείται καμία επεξεργασία των ΑΗΗΕ. Θα γίνεται προσωρινή αποθήκευση 5 τόνων ΑΗΗΕ ανά ημέρα. Β) Κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων Το οργανικό κλάσμα οδηγείται απευθείας σε δύο κλειστούς (in vessel) κομποστοποίητες που θα βρίσκονται σε διαστρωμένο με μη υδατοπερατό υλικό υπαίθριο τμήμα της υπόψη μονάδας. Μετά τη φόρτωση των κομποστοποιητών μέσω ταινίας μεταφοράς, όλα τα επόμενα βήματα της διαδικασίας θα γίνονται αυτόματα. Έπειτα από την είσοδο του οργανικού κλάσματος στους κομποστοποιητές, επιτυγχάνεται πλήρης ομογενοποίηση και ισομερής διανομή του οξυγόνου στο σύνολο του εισερχόμενου υλικού. Οι κλειστοί κομποστοποιητές περιλαμβάνουν αντιδραστήρα κομποστοποίησης και θάλαμο service, ενώ περιλαμβάνουν και κατάλληλο φίλτρο για τον περιορισμό των εκπεμπόμενων οσμών. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία κομποστοποίησης, τα πτερύγια εκφόρτωσης ανοίγουν και εξωθείται το επεξεργασμένο προϊόν. Η δυναμικότητα της συγκεκριμένης δραστηριότητας θα ανέρχεται σε 3 τόνους ανά ημέρα. Τα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος κομποστοποίησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ /1997 (ΦΕΚ 1016/τ Β/ ), είναι τα ακόλουθα: ΠΑΡΆΜΕΤΡΟΙ ΟΡΙΑΚΈΣ ΤΙΜΈΣ ΚΆΔΜΙΟ 10 MG/KG ΞΗΡΟΎ ΒΆΡΟΥΣ ΧΑΛΚΌΣ 500 MG/KG ΞΗΡΟΎ ΒΆΡΟΥΣ ΝΙΚΈΛΙΟ 200 MG/KG ΞΗΡΟΎ ΒΆΡΟΥΣ ΜΌΛΥΒΔΟΣ 500 MG/KG ΞΗΡΟΎ ΒΆΡΟΥΣ ΨΕΥΔΆΡΓΥΡΟΣ 2000 MG/KG ΞΗΡΟΎ ΒΆΡΟΥΣ ΥΔΡΆΡΓΥΡΟΣ 5 MG/KG ΞΗΡΟΎ ΒΆΡΟΥΣ ΧΡΏΜΙΟ ΙΙΙ 500 MG/KG ΞΗΡΟΎ ΒΆΡΟΥΣ

8 ΧΡΏΜΙΟ VI ΑΡΣΕΝΙΚΌ 10 MG/KG ΞΗΡΟΎ ΒΆΡΟΥΣ 15 MG/KG ΞΗΡΟΎ ΒΆΡΟΥΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΌ < 0,3 % ΞΗΡΟΎ ΒΆΡΟΥΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΕ ΓΥΑΛΊ < 0,5 % ΞΗΡΟΎ ΒΆΡΟΥΣ ΥΓΡΑΣΊΑ < 40 % PH 6 8 ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΉΡΙΑ ΜΗΔΈΝ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΉ ΔΙΑΒΆΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 90 % ΚΑΤΆ ΒΆΡΟΣ (ΜΈΓΕΘΟΣ) < 10 MM Στην υπόψη μονάθα θα εγκατασταθεί κυλινδρική κατάλληλη δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη αποκλειστικά των ενεργειακών αναγκών των μηχανημάτων έργου της μονάδας, εντός του κτιρίου των 2258,37 τ.μ.. Η χωρητικότητα της δεξαμενής θα είναι 2 κ.μ. και θα διαθέτει κατάλληλη λεκάνη ασφαλείας συλλογής τυχόν διαρροών. Η τροφοδοσία των μηχανημάτων έργου από τη δεξαμενή θα πραγματοποιείται βαρυτικά χωρίς την χρήση αντλίας. Επίσης, στην υπόψη μονάδα θα διαμορφωθεί και θα οριοθετηθεί χώρος εντός του κτιρίου των 2258,37 τ.μ., για την πλύση των μηχανημάτων έργου της εγκατάστασης. Ο χώρος πλύσης θα διαθέτει κατάλληλη κλίση και κατάλληλο δίκτυο (κανάλια, φρεάτιο) για την συγκέντρωση των υγρών πλύσης σε στεγανή δεξαμενή συλλογής. Η υπόψη δραστηριότητα κατατάσσεται ως ακολούθως: Α. «Εγκαταστάσεις για εργασία R12 σε μεταλλικά και μη μεταλλικά απόβλητα. Συμπεριλαμβάνεται η κατεργασία σε εγκαταστάσεις τεμαχισμού αποβλήτων μετάλλων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) μετά από επεξεργασία απορρυπασμένων οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής του (ΟΤΚΖ).» 9 η Ομάδα / Κατηγορία Α / Υποκατηγορία Α2 [Α/Α 224 Q > t/έτος, σύμφωνα με την YA 1958/2012 όπως αυτή τροποποιήθηκε/κωδικοποιήθηκε από την ΔΙΠΑ/οικ /2016 (10/8/2016 ΦΕΚ 2471Β)]. Η εν λόγω δραστηριότητα κατατάσσεται στην μέση όχληση σύμφωνα με την Υ.Α. οικ /1751/Φ15/2017 (ΦΕΚ 4421/Β/ ) (Α/Α 272α: Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους με ή χωρίς παραγωγή απορριμματογενούς ανακτώμενου στερεού καυσίμου (SRF ή RDF) για Q 50 τόνοι εισερχόμενων αποβλήτων ανά ημέρα). Β. «Εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα ανακυκλώσιμα απόβλητα μέσω μηχανικής ή / και χειρονακτικής διαλογής (ΚΔΑΥ) (εργασίες R12)» 4 η Ομάδα / Κατηγορία Α / Υποκατηγορία Α2 [Α/Α 10β Q 50 t/ημέρα όπου μπορεί να συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου], σύμφωνα με την YA 1958/2012 όπως τροποποιήθηκε/κωδικοποιήθηκε από τις ΔΙΠΑ/οικ /2016 (10/8/2016 ΦΕΚ 2471Β)] και Υ.Α. οικ. 2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/ ). Γ. «Εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή / και οργανοχουμικών λιπασμάτων (εργασία R3) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός των αστικών στερεών αποβλήτων) ή βιομάζα» 4 η Ομάδα / Κατηγορία Β [Α/Α 12 α 0,50 Q < 50 t/ημέρα], σύμφωνα με την YA 1958/2012 όπως τροποποιήθηκε/κωδικοποιήθηκε από την ΔΙΠΑ/οικ /2016 (10/8/2016 ΦΕΚ 2471Β)]. Η εν λόγω δραστηριότητα κατατάσσεται στην χαμηλή όχληση σύμφωνα με την (25) σχετική Υ.Α.. Δ. «Εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή / και οργανοχουμικών λιπασμάτων (εργασία R3) από υγρά μη επικίνδυνα απόβλητα» 4 η Ομάδα / Κατηγορία Α / Υποκατηγορία Α2 [Α/Α 12β Q < 20 t/ημέρα], σύμφωνα με την YA 1958/2012 όπως τροποποιήθηκε/κωδικοποιήθηκε από την ΔΙΠΑ/οικ /2016 (10/8/2016 ΦΕΚ 2471Β)]. Η εν λόγω δραστηριότητα κατατάσσεται στην χαμηλή όχληση σύμφωνα με την (25) σχετική Υ.Α.. Ε. «Αποθήκευση μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων αστικού τύπου σε στεγανές δεξαμενές (εργασίες D15, )» 4 η Ομάδα / Κατηγορία Β [Α/Α 22 α >30 m 3 ], σύμφωνα με την YA 1958/2012 όπως αυτή τροποποιήθηκε/κωδικοποιήθηκε από την ΔΙΠΑ/οικ /2016 (10/8/2016 ΦΕΚ 2471Β)]. ΣΤ. «Αποθήκευση μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων μη αστικού τύπου σε στεγανές δεξαμενές (εργασίες D15, )» 4 η Ομάδα / Κατηγορία Β [Α/Α 22β το σύνολο], σύμφωνα με την YA 1958/2012 όπως αυτή τροποποιήθηκε/κωδικοποιήθηκε από την ΔΙΠΑ/οικ /2016 (10/8/2016 ΦΕΚ 2471Β)].

9 Ζ. «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R12,, D13, D15)..» 4 η Ομάδα / Κατηγορία Α / Υποκατηγορία Α2 [Α/Α 7 α Q > 75 t/ημέρα, σύμφωνα με την YA 1958/2012 όπως τροποποιήθηκε/κωδικοποιήθηκε από την ΔΙΠΑ/οικ /2016 (10/8/2016 ΦΕΚ 2471Β)]. Η εν λόγω δραστηριότητα κατατάσσεται στην χαμηλή όχληση σύμφωνα με την (25) σχετική Υ.Α.. Εντός του γηπέδου της υπόψη δραστηριότητας υπάρχει κτίριο κάλυψης 2258,37 τ.μ.. Επίσης, θα κατασκευαστεί νέο κτίριο κάλυψης 1945,60 τ.μ.. Τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικότερα στους φακέλους των Μελετών και στα συνοδευτικά στοιχεία αυτών που συνοδεύουν τις (26) σχετικές Αποφάσεις και στον φάκελο της Μελέτης τροποποίησης και στα συνοδευτικά στοιχεία αυτής που υποβλήθηκαν με το (27) σχετικό, για την υπόψη δραστηριότητα. ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ : Γήπεδο συνολικής έκτασης 10516,60 τ.μ., περίπου, το οποίο βρίσκεται στην θέση Λάκκα Κάτσαρη του Δήμου Ασπροπύργου Π.Ε. Δυτικής Αττικής. Το εν λόγω γήπεδο βρίσκεται σε εκτός σχεδίου και εκτός ΓΠΣ περιοχή που χαρακτηρίζεται με το στοιχείο ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ ΕΜ (μη ιδιαίτερα οχλούσες επαγγελματικές εγκαταστάσεις) από το Π.Δ (ΦΕΚ 1085/Δ/ ) και, επίσης, για την περιοχή ισχύουν και οι διατάξεις του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005), και συγκεκριμένα η παρ. 5 του άρθρου 17, όπου είναι δυνατή η εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας και αξιοποίησης βιομηχανικών αποβλήτων (σύμφωνα με το υπ αριθ. πρωτ. 1067/ έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου ((33) σχετικό)) ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 87 : Χ: ,09 Υ: ,89 ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ : για καθαριότητα, κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών, διαβροχή για την καταστολή σκόνης, για την δραστηριότητα της κομποστοποίησης, για πλύσεις των χώρων και του εξοπλισμού / μηχανημάτων έργου, για άρδευση και για ανάγκες πυρόσβεσης (εκτιμούμενη κατανάλωση: 300 κ.μ. ανά έτος, περίπου) ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ : Ηλεκτρική ενέργεια για το φωτισμό και την κίνηση των μηχανημάτων (συνολική εκτιμούμενη κατανάλωση: kwh ανά έτος, περίπου). Ντήζελ κίνησης για την κίνηση ντηζελοκίνητων μηχανημάτων (συνολική εκτιμούμενη κατανάλωση: 80 κ.μ. ανά έτος, περίπου) : 1413,00 kw (ισχύς εξοπλισμού παραγωγής), 110,18 kw (ισχύς εξοπλισμού προστασίας περιβάλλοντος), 170,00 kw (ισχύς εξοπλισμού πυροπραστασίας) ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ : μη επικίνδυνα απόβλητα τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΒ του άρθρου 17 της ΚΥΑ με Η.Π /2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03), και τα οποία, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΒ της (2) σχετικής ΚΥΑ, έχουν τους ακόλουθους κωδικούς ΕΚΑ: ΚΩΔ. ΕΚΑ Περιγραφή Εργασία διαχείρισης (Ν.4042/2012) απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία λάσπες από πλύση και καθαρισμό R3/

10 απόβλητα ιστών φυτών R3/ απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας) απόβλητα από δασοκομία R3/ απόβλητα μέταλλα απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων τροφίμων ζωικής προέλευσης λάσπες από πλύση και καθαρισμό R3/ υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία R3/ απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, βρωσίμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού παραγωγή κονσερβών παραγωγή ζύμης και εκχυλισμάτων ζύμης, προπαρασκευή καιζύμωση μελάσσας λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό R3/ υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία R3/ λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής R3/ απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως (υπολείμματα καπνού, καπνικών προϊόντων και καπνοχώματα, τα οποία προκύπτουν κατά τη διαδικασία παραγωγής καπνικών προϊόντων) R3/ απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης χώματα από τον καθορισμό και πλύση σακχαρότευτλων R3/ λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής R3/ απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία R3/ λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής R3/ απόβλητα από τη βιομηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία R3/ λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής R3/ απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών (εξαιρουμένων καφέ, τσαγιού και κακάο) απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης R3/ υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία R3/ λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής R3/ απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων απόβλητα φλοιών και φελλών πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας,μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιού απόβλητα φλοιού και ξύλου μηχανικώς διαχωριζόμενα απορρίμματα από την πολτοποίηση απόβλητου χαρτιού και χαρτονιού απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για ανακύκλωση απορρίμματα ινών, λάσπες από ίνες, πλήσματα και επιχρίσματα προερχόμενο από μηχανικό διαχωρισμό απόβλητα από τις βιομηχανίες δέρματος και γούνας απόβλητα από επένδυση και τελείωμα απόβλητα από τη βιομηχανία υφαντουργίας

11 απόβλητα από σύνθετα υλικά (εμποτισμένα υφαντά,ελαστομερή,πλαστομερή) οργανική ύλη από φυσικά προϊόντα (π.χ. λίπος, κηρός) R3/ απόβλητα από φινίρισμα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο απόβλητα από μη κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες απόβλητα από κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες απόβλητα από την ΠΔΠΧ πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και τεχνητών ινών απόβλητα πλαστικά απόβλητα από πρόσθετα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες πλην αυτών του σημείου απόβλητα από την ΠΔΠΧ άλλων επικαλύψεων (συμπεριλαμβανομένων των κεραμικών υλικών) απόβλητα από σκόνες επικαλύψεων απόβλητα από την ΠΔΠΧ τυπογραφικών μελανών απόβλητα τόνερ εκτύπωσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου κάμερες μιας χρήσης χωρίς μπαταρίες απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αλουμινίου στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο απόβλητα από διεργασίες γαλβανισμού στερεός ψευδάργυρος στάχτη κασσιτέρου απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών απόβλητα υλικών αμμοβολής εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο εξαντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας)

12 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι πλαστική συσκευασία ξύλινη συσκευασία συνθετική συσκευασία μεικτή συσκευασία συσκευασία από υφαντουργικές ύλες απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός απoρροφητικό υλικό, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς (περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων (εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13,14 και των σημείων και 16 08) ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους σιδηρούχα μέταλλα μησιδηρούχα μέταλλα πλαστικά γυαλί κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό * απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες, HCFC, HFC * απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία (1), εκτός εκείνων που αναφέρονται στο έως απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο έως συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από αυτά που αναφέρονται στο σημείο διεργασίες, εκτός προδιαγραφών και μη χρησιμοποιημένα προϊόντα οργανικά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο εξαντλημένοι καταλύτες R3/ εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός ) εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν μεταβατικά μέταλλα ή ενώσεις μεταβατικών μετάλλων μη προδιαγραφόμενα άλλως εξαντλημένοι καταλύτες πυρόλυσης ρευστής κλίνης (εκτός ) ξύλο, γυαλί και πλαστικό ξύλo

13 γυαλί πλαστικό μέταλλα (συμπεριλαμβανομένων των κραμάτων τους) χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος αργίλιο μόλυβδος ψευδάργυρος σίδηρος και χάλυβας κασσίτερος μεικτά μέταλλα καλώδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων σιδηρούχα υλικά που αφαιρέθηκαν από την τέφρα κλιβάνου τέφρα και σκωρία κλιβάνου άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο σκόνη λεβήτων άλλη από την αναφερόμενη στο σημείο υαλοποιημένα απόβλητα και απόβλητα από διεργασίες υαλοποίησης υαλοποιημένα απόβλητα απόβλητα από την αερόβια επεξεργασία στερεών αποβλήτων μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και παρομοίων αποβλήτων R3/ προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών R3/ απόβλητα από την προπαρασκευή νερού που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή νερού για βιομηχανική χρήση χρησιμοποιημένος ενεργόςάνθρακας απόβλητα από τον κατατεμαχισμό αποβλήτων που περιέχουν μέταλλα απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα μη σιδηρούχα απόβλητα ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άλλα κλάσματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη, συμπαγοποίηση, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως χαρτί και χαρτόνι σιδηρούχα μέταλλα μησιδηρούχα μέταλλα πλαστικά και καουτσούκ γυαλί ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο κλωστοϋφαντουργία καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα)

14 άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο χωριστά συλλεγέντα μέρη, (εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 15 01) χαρτιά και χαρτόνια γυαλί ρούχα κλωστοϋφαντουργία * σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο * απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες βρώσιμα έλαια * απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο και που περιέχουν επικίνδυνα συστατικά στοιχεία (1) απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εκείνου που αναφέρεται στα , και ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημείο πλαστικά μέταλλα απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως (λειτουργικά απόβλητα πλοίων αποτελούμενα από ανάμεικτα μη επικίνδυνα στερεά ανακυκλώσιμα απόβλητα, όπως χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, ξύλα, σχοινιά, δίχτυα κ.α.) άλλα αστικά απόβλητα ογκώδη απόβλητα, όπως τα παραπάνω μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα περιγράφονται στην υποβληθείσα Μελέτη τροποποίησης και στα συνοδευτικά στοιχεία αυτής ((27) σχετικό της παρούσας Απόφασης). 2) Η παράγραφος "Δ) Γενικοί όροι και περιορισμοί" της υπ αριθ. πρωτ. Φ 6888 / 2097 / ΠΕΡΙΒ-4 / Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. πρωτ / 4822 / Φ12 / Απόφαση, συμπληρώνεται με τους ακόλουθους όρους: 39. Η δραστηριότητα εντάσσεται στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24 ης Νοεμβρίου 2010 περί βιομηχανικών εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης IED), όπως αυτή έχει εναρμονιστεί με την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β), αφού σύμφωνα με την υποπαράγραφο 5.3.β του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β): Ανάκτηση ή συνδυασμός ανάκτησης και διάθεσης μη επικίνδυνων αποβλήτων ημερήσιας δυναμικότητας άνω των 75 τόνων με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες, εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β 192): ii. Προεπεξεργασία αποβλήτων προς αποτέφρωση ή συναποτέφρωση. Για το λόγο αυτό, το σύνολο της εγκατάστασης θα πρέπει να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β) (Οδηγία 75/2010/ΕΚ), ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην προσαρμογή προς τις εκάστοτε Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές και στην τήρηση

15 των συνιστώμενων ορίων εκπομπών που μπορούν να επιτευχθούν με τις τεχνικές αυτές και τις απαιτούμενες εκθέσεις 40. Η επιχείρηση θα πρέπει να εφαρμόσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO ή / και EMAS) 41. Η εταιρεία να εφαρμόζει διαδικασίες (για παράδειγμα, σύστημα διαχείρισης ποιότητας στα πρότυπα του ISO 9001) για τη διαχείριση των απαιτήσεων των πελατών της σε ότι αφορά στις προδιαγραφές των παραδιδομένων (εξερχομένων) προς ανακύκλωση αποβλήτων αλλά και τη διαχείριση παραπόνων και την εκτέλεση διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών. 3) Η παράγραφος "Ε2) Κατά τη φάση λειτουργίας:" της υπ αριθ. πρωτ. Φ 6888 / 2097 / ΠΕΡΙΒ-4 / Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. πρωτ / 4822 / Φ12 / Απόφαση, συμπληρώνεται με τους ακόλουθους όρους: 96. Να θεσπιστούν κριτήρια αποδοχής των εισερχομένων αποβλήτων ώστε να αποτρέπεται η παραλαβή υλικών με επικίνδυνους ρύπους ή άλλα επικίνδυνα στοιχεία 97. Να πραγματοποιείται ποιοτικός έλεγχος των εισερχόμενων αποβλήτων ώστε να εξασφαλίζεται ο εντοπισμός αποκλίσεων από τις προδιαγραφές που θέτει η εταιρεία για την παραλαβή αποβλήτων. Εφόσον εντοπίζονται αποκλίσεις (για παράδειγμα, επικίνδυνα απόβλητα) αυτές να διαχειρίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (για παράδειγμα παράδοση σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης επικινδύνων) και να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή επανάληψης των αποκλίσεων 98. Να υπάρχει σχέδιο λειτουργίας και διαχείρισης με τεκμηριωμένες διαδικασίες για ολόκληρη την αλυσίδα διαχείρισης των αποβλήτων (προμήθεια - επεξεργασία πώληση) ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή παραλαβής και διακίνησης υλικών που δεν περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της εταιρείας 99. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της εγκατάστασης, ο φορέας λειτουργίας της θα πρέπει να προβεί σε συγκεκριμένες δράσεις ώστε να εξυγιάνει και να αποκαταστήσει το χώρο, ήτοι, μεταξύ άλλων: καθαρισμός και απορρύπανση χώρων κ.α. αποσυναρμολόγηση εξοπλισμού και των κινητών μερών της εγκατάστασης απομάκρυνση του εξοπλισμού και των κινητών μερών της εγκατάστασης απομάκρυνση υλικών συλλογή και διαχείριση αποπλυμάτων Σε περίπτωση ύπαρξης διαρροής θα πρέπει να αφαιρεθεί το τμήμα του ρυπασμένου σκυροδέματος και μέρος του εδάφους (εκσκαφή με υδραυλική τσάπα) και τα προκύπτοντα υλικά να διατεθούν ως επικίνδυνα απόβλητα διαμόρφωση χώρου (για παράδειγμα, χωματουργικά κ.α.) για φυσική επανένταξή του έργα, δράσεις και παρεμβάσεις για την μετέπειτα φροντίδα της εγκατάστασης Η παύση της λειτουργίας της εγκατάστασης θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις (19) και (20) σχετικές ΚΥΑ. Η οριστική παύση λειτουργίας της εγκατάστασης καθώς και ο τερματισμός των εργασιών αποκατάστασης εγκρίνεται με Απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δίνεται εντολή για την έναρξη των εργασιών της μετέπειτα φροντίδας 100. Εντός των εγκαταστάσεων της υπόψη μονάδας δεν θα πραγματοποιείται οιαδήποτε καύση του παραγόμενου απορριμματογενούς καυσίμου 101. Απαγορεύεται η συσσωμάτωση στο προϊόν της παραγωγής RDF, υλικών (PVC, PCB s κ.α.) η καύση των οποίων θα προκαλούσε δευτερογενώς ατμοσφαιρική ρύπανση 102. Η παραγωγή - διαχείριση του RDF να ακολουθεί τα εξής: Οι διαδικασίες παραγωγής του RDF να γίνονται εντός του κτιρίου Το RDF να αποθηκεύεται κατάλληλα σε κατάλληλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης και χώρους 103. Η εταιρία να διαθέτει λεπτομερή περιγραφή των δραστηριοτήτων που εκτελούνται εντός της εγκατάστασης (μέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων, διάγραμμα ροής παραγωγικής διαδικασίας, σύστημα ελέγχου, εγχειρίδιο οδηγιών κ.α.) 104. Η εταιρία να διαθέτει διαδικασία καλής εσωτερικής διαχείρισης, η οποία θα πρέπει να καλύπτει τη λειτουργία διαδικασιών συντήρησης καθώς και την κατάρτιση των εργαζομένων σε προληπτικές ενέργειες για θέματα υγείας και ασφάλειας και περιβαλλοντικών κινδύνων (αφορά στην δειγματοληψία εισερχόμενων

16 αποβλήτων, χώρους υποδοχής αποβλήτων, τεχνικές διαχείρισης, επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό, διατήρηση των αποθηκευτικών χώρων σε καλή κατάσταση κ.α.) 105. Να πραγματοποιείται ανάλυση του παραγόμενου απορριμματογενούς καυσίμου σε κάθε παράδοση, σύμφωνα με τις σχετικές παραμέτρους των εγκαταστάσεων που το παραλαμβάνει, και να τηρείται μητρώο αναλύσεων 106. Να εφαρμόζονται οι ακόλουθες τεχνικές κατά το χειρισμό των αποβλήτων: κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες για την ασφαλή μεταφορά των αποβλήτων κατάλληλο σύστημα διαχείρισης για τη φόρτωση και εκφόρτωση των αποβλήτων πραγματοποίηση γενικού ελέγχου του αποβλήτου κατά την εισαγωγή του στη μονάδα, την αποθήκευση και επεξεργασία του από εξειδικευμένο προσωπικό διασφάλιση καλής λειτουργίας και καταλληλότητας του εξοπλισμού στην περίπτωση αποβλήτων που μπορούν να δημιουργήσουν εκπομπές στον αέρα, η εκφόρτωση να γίνεται σε κλειστούς χώρους εξοπλισμένους με κατάλληλο σύστημα εξαερισμού για τη μείωση εκπομπών στην ατμόσφαιρα 107. Πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες τεχνικές όταν χρησιμοποιούνται εμπορευματοκιβώτια: κάλυψη εμπορευματοκιβωτίων (εκτός εξαιρέσεων όπου οι συνθήκες περιβάλλοντος δε επηρεάζουν το απόβλητο) υλικά που είναι ευαίσθητα σε συνθήκες περιβάλλοντος θα πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρους που προστατεύονται από θερμότητα και φως η αποθήκευση των εμπορευματοκιβώτιων θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να μην διαρρέουν υγρά 108. Να γίνεται επαναχρησιμοποίηση περιεκτών όταν αυτοί βρίσκονται σε καλή κατάσταση 109. Να υπάρχει άμεση επικοινωνία της εταιρίας με την εταιρία παραλαβής του απορριμματογενούς καυσίμου προκειμένου να υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση για την ποιοτική σύσταση του καυσίμου 110. Να υπάρχει σύστημα διασφάλισης ποιότητας προκειμένου να εξασφαλίζονται τα επιθυμητά ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου απορριμματογενούς καυσίμου 111. Οι εκπομπές από τις μονάδες κομποστοποίησης να βρίσκονται εντός των ακόλουθων ορίων: Παράμετρος Επεξεργασμένα απαέρια (mg/nm 3 ) Οσμή (oue/m 3 ) < ΝΗ 3 (mg/nm 3 ) < ) Η παράγραφος "Β) Β1) Αέρια απόβλητα" της υπ αριθ. πρωτ. Φ 6888 / 2097 / ΠΕΡΙΒ-4 / Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αντικαθίσταται ως εξής: Β1. Αέρια απόβλητα Εκπομπές σκόνης σωματιδίων της παραγωγικής διαδικασίας: Δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 20 mg/νm 3, σύμφωνα με το έγγραφο αναφοράς (bref) Reference Document on Best Available Technique for the Waste Treatment Industries, August 2006, Integrated Pollution Prevention and Control, European IPPC Bureau της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την IPPC (παρ ). Επίσης, για τις ατμοσφαιρικές εκπομπές ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π /549/Ε.103/ Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης της 21ης Μαΐου 2008», ΦΕΚ 488/Β`/ & Κ.Υ.Α /1075/Ε103/07 (ΦΕΚ 920/Α/ ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με την υπ αριθ. πρωτ. Φ 6888 / 2097 / ΠΕΡΙΒ-4 / Απόφαση, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί συμπληρωθεί με τις υπ αριθ. πρωτ /

17 4822 / Φ12 / , 6268 / 355 / Φ12 / και Φ 7168 / 1251 / ΠΕΡΙΒ-4 / Αποφάσεις ((26) σχετικά). Οι θεωρημένες Μελέτες και τα συνοδευτικά στοιχεία αυτών, βάσει των οποίων εκδόθηκε η υπ αριθ. πρωτ. Φ 6888 / 2097 / ΠΕΡΙΒ-4 / Απόφαση, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί συμπληρωθεί με τις υπ αριθ. πρωτ / 4822 / Φ12 / , 6268 / 355 / Φ12 / και Φ 7168 / 1251 / ΠΕΡΙΒ-4 / Αποφάσεις, η Μελέτη τροποποίησης και τα συνοδευτικά στοιχεία αυτής που υποβλήθηκαν με το (27) σχετικό, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των (26) σχετικών Αποφάσεων και της παρούσας Απόφασης και θα πρέπει να βρίσκονται στην εγκατάσταση και να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο από αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας Απόφασης πραγματοποιείται με την ανάρτηση της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Αρθρο 19α του Ν. 4014/2011 καθώς και στην ΚΥΑ 2139&2012-ΦΕΚ1470Β). Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να λάβει γνώση και να ενημερώσει τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους, σύμφωνα με τον Ν. 4014/2011, το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3010/02 και το Π.Δ. 135/2010. Κατά της Απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Π.ΕΝ. μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Απόφασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 1, παρ. 2 του Ν. 2503/1997 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Ν. 3200/55. Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνημμένο: Ένα (1) αντίγραφο (27) σχετικού φακέλου Κ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ: ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε. Ακτή Μιαούλη 57, , Πειραιάς Αττικής (με συνημμένα) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Περιφέρεια Αττικής Περιφερειακό Συμβούλιο Συγγρού 15, Αθήνα Εσωτερική Διανομή 1. Χρονολογικό Αρχείο 2. Αρχείο θέματος 3. Η. Δαπουλάκης

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/12/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6916 / 4588/ ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ α και βοηθητικές ύλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/03/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 802 / 630 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ A ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ A ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/02/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 802 / 630 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ Σχετ. : Φ802/627/15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05/01/2017 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 105731 / 7332 / Φ12 / 2016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 26.10.2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 74567/ΑΦ 6.1.16.1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ Φ.11 ΜΟΛ ΣΧΕΤ. 50998/15 & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας: 12/4/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 7877 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας: 12/4/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 7877 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας: 12/4/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 7877 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ Ενδιαφερομένους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Α.Κ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Α.Κ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Α.Κ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) [σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Προσφορά ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ: ΥΔΟΜ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: ΣΔΑ / Έκδοση 2η / 2015-11-16 1. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. πρωτ.: 3719/212431 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε για την κατά περίπτωση εφαρμογή των ανωτέρω (δ) έως (ζ) σχετικών, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 του Παραρτήματος.

4. Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε για την κατά περίπτωση εφαρμογή των ανωτέρω (δ) έως (ζ) σχετικών, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 του Παραρτήματος. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γραφείο 3ο: Έκδοσης και Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού και του βιομηχανικού τομέα στα Ιόνια Νησιά

Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού και του βιομηχανικού τομέα στα Ιόνια Νησιά Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 3 (2013): 17-22. http://www.jodysseus.gr Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Χρυστάλλα Νησιώτου Λειτουργός Περιβάλλοντος

Χρυστάλλα Νησιώτου Λειτουργός Περιβάλλοντος Χρυστάλλα Νησιώτου Λειτουργός Περιβάλλοντος ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και η αξιοποίηση τους ως πόρων Μέσω: - Τήρηση ιεραρχίας διαχείρισης των αποβλήτων, - Προώθηση πρόληψης δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΜΟΡ1Κ-ΦΒΘ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΓΜΟΡ1Κ-ΦΒΘ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/08/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6263 / 3850 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26759 10 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2471 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΩΟΡ1Κ-ΣΝ9 ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΙΩΟΡ1Κ-ΣΝ9 ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/05/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6817 / 1100 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 23/07/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 61119 / 3662 / Φ12 / 2018 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ Σχετ. : 53664/3231/18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 26-2-2015 Αριθ. Πρωτ.: 528/31557

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 26-2-2015 Αριθ. Πρωτ.: 528/31557 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Αρ. Μελέτης: 28/2014 Προϋπολογισμός :73.800,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (EΕ) / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (EΕ) / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.5.2019 C(2019) 3211 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (EΕ) / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Λαμία,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Λαμία, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Λαμία, 27-07-2017 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ Σ Τ Ε Ρ Ε Α Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Αριθ. Πρωτ: 2223/115667 Γ Ε Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η εναλλακτική διαχείριση αποβλητών συσκευασιών στην Ελλάδα Πρακτικές και νέες εξελίξεις

Η εναλλακτική διαχείριση αποβλητών συσκευασιών στην Ελλάδα Πρακτικές και νέες εξελίξεις Η εναλλακτική διαχείριση αποβλητών συσκευασιών στην Ελλάδα Πρακτικές και νέες εξελίξεις Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΟΑΝ Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης Τμήμα ΣΕΔ 15.02.2019 Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2019 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2019 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2019 (OR. en) 11363/19 ADD 1 ENV 703 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου ΠΡΟΣ: METΕCO ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ Ταχ.Κωδ. : ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πληροφορίες : Κ.

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου ΠΡΟΣ: METΕCO ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ Ταχ.Κωδ. : ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πληροφορίες : Κ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Λαμία, 30-10-2017 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ Σ Τ Ε Ρ Ε Α Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Αριθ. Πρωτ: 2583/139510 Γ Ε Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πειραιάς, 22 Σεπτεμβρίου 2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πειραιάς, 22 Σεπτεμβρίου 2017 -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΗΛ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πειραιάς, 22 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ Αρίθμ. Πρωτ.:3122.3-01.04/67614/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Μαμούκαρης

Αλέξανδρος Μαμούκαρης Αλέξανδρος Μαμούκαρης MSc.Μηχανικός Περιβάλλοντος Διπλ. Ειδικός Αντιρρύπανσης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων Επιθεωρητής / Επικεφαλής Επιθεωρητής ISO14001:2015 Διπλ. Περιβαντολλόγος-Δασολόγος Περιεχόμενο Παρουσίασης:

Διαβάστε περισσότερα

Β. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων

Β. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων 0.3 Σύνοψη Πρότασης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αποβλήτων Δήμου Λευκάδας Α. Δραστηριότητες πρόληψης και διαλογής στην πηγή Λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο Δήμου και μέσω αυτών επιδιώκεται η εκτροπή του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2 η Ημερίδα Έργου ENERGY WASTE Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ. 5036 Ταχ. Κώδικας: 261-10 Πληροφορίες: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. Maria Loizidou

ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. Maria Loizidou ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Maria Loizidou mloiz@chemeng.ntua.gr 1 Διαχείριση στερεών Αστικών Απορριμάτων Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αστικών αποβλήτων, περιλαμβάνει την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D017728/01.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D017728/01. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) 5198/12 ENV 10 ENT 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 5 Ιανουαρίου 2012 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜ Α ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΜ Α ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/12/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6486 / 6429 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Επεξεργασία Ανάκτηση Αποβλήτων Α.Ε. Α.Ε. Corporate Waste & Recycling Conference, Conference, 26.06.2012, Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη :

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη : Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θραύση-τεμαχισμό ογκωδών αντικειμένων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θραύση-τεμαχισμό ογκωδών αντικειμένων Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θραύση-τεμαχισμό ογκωδών αντικειμένων Αρ. Πρωτ.: 18458 Σταυρούπολη 26/03/2013 Ο Δήμος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΟΡ1Γ-ΔΔΤ. σελ.1/14 ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σχετικά: ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΟΡ1Γ-ΔΔΤ. σελ.1/14 ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σχετικά: ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 26 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 66554/2529 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1 Η Ελλάδα βρίσκεται σε οριακή καμπή στο ζήτημα των απορριμμάτων. Με βάση τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, το μέλλον προδιαγράφεται ζοφερό και δύσκολο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λάρισα, 17-11-2015 Αριθ. Πρωτ.: 2506/137040

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λάρισα, 17-11-2015 Αριθ. Πρωτ.: 2506/137040 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΚΚ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ν.2939/2001 Ν.3854/2010 (Τροποποίηση Ν.2939/2001) ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Αριθ. πρωτ.: 1855/ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Αριθ. πρωτ.: 1855/ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 5-6 - 2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. πρωτ.: 1855/100061 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (σχετ. 1423/74322) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. του ΧΥΤΑ Κομοτηνής» στο Δήμο Κομοτηνής Νομού Ροδόπης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. του ΧΥΤΑ Κομοτηνής» στο Δήμο Κομοτηνής Νομού Ροδόπης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΦΟΡ1Κ-1Ε4. Σχετ. : Φ6308/251/13, Φ6308/31/13, Φ6308/30/13, Φ6308/5823/12 ΤΜΗΜΑ A Φ6308/826/13

ΑΔΑ: ΒΕΑΦΟΡ1Κ-1Ε4. Σχετ. : Φ6308/251/13, Φ6308/31/13, Φ6308/30/13, Φ6308/5823/12 ΤΜΗΜΑ A Φ6308/826/13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/04/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6308 / 1352 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ. 5036 Ταχ. Κώδικας:261-10 Πληροφορίες: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ)

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ) Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ) Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής Αφροδίτη Μπιζά, Αντιπρόεδρος Ε ΣΝΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ Το Περιφερειακό Σχέδιο διαχείρισης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13275 26 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1412 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.18485 Καθορισμός των κατηγοριών και των προδιαγραφών των Πράσινων Σημείων

Διαβάστε περισσότερα

«Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης

«Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης Περιβάλλον και Ανάπτυξη «Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ. Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Εντεταλμένη Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Περιεχόμενα ΜΠΕ Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Γενικά στοιχεία σχετικά με τα περιεχόμενα κάθε Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ανεξάρτητα από το είδος του έργου ή της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039302/02 - Παράρτημα.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039302/02 - Παράρτημα. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10884/15 ADD 1 ENV 482 MI 489 RELEX 599 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου email: mloiz@chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/06/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6131 / 2985 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5734 / 1813 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Waste management for energy purposes The response of the municipalities EU initiatives to be implemented The significance of strategic alliances Athens,

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» Ημερίδα 27 Ιουνίου 2008 «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» Εισηγήτρια: Κατερίνα Παπαοικονόμου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τοποθέτηση του προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΦΟΡ1Κ-Ν2Π. Σχετ. : Φ6130/4462/12, Φ6130/4357/12, Φ6130/3915/12, Φ6130/3719/12, ΤΜΗΜΑ A Φ6130/3717/12

ΑΔΑ: Β43ΦΟΡ1Κ-Ν2Π. Σχετ. : Φ6130/4462/12, Φ6130/4357/12, Φ6130/3915/12, Φ6130/3719/12, ΤΜΗΜΑ A Φ6130/3717/12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/10/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6130 / 4563 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΟΡ10-ΕΚΞ ΑΠΟΦΑΣΗ. Λάρισα,

ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΟΡ10-ΕΚΞ ΑΠΟΦΑΣΗ. Λάρισα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα και Αξιολόγηση Παραγωγικής Λειτουργίας Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (Ε.Μ.Α.), Άνω Λιοσίων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 211 Το 211 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της διαλογής στην πηγή και διαχειρίστηκε με πρότυπο και σύννομο τρόπο το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

'Απόβλητα, πρόβληµα της σύγχρονης κοινωνίας : Μπορεί η τεχνολογία να δώσει βιώσιµες λύσεις;'

'Απόβλητα, πρόβληµα της σύγχρονης κοινωνίας : Μπορεί η τεχνολογία να δώσει βιώσιµες λύσεις;' 'Απόβλητα, πρόβληµα της σύγχρονης κοινωνίας : Μπορεί η τεχνολογία να δώσει βιώσιµες λύσεις;' Kωνσταντίνος Συµεωνίδης, ιευθυντής Περιβάλλοντος ΚΤΕ, Α.Ε. Tσιµέντων ΤΙΤΑΝ) Οδηγία 1999/31/EK Η πρόληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων

Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Τεχνικές Προδιαγραφές Απαιτούμενων Υποδομών & Δημιουργία Θέσεων Εργασίας για τη Βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Δ9Φ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Δ9Φ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6566 / 2075 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΜ7Λ7-ΜΡΙ. Αθήνα, 16/01/2012. Αρ. Πρωτ.: 118336/11 Σχετ.: οικ.135531/11, 119766/11

ΑΔΑ: ΒΟΝΜ7Λ7-ΜΡΙ. Αθήνα, 16/01/2012. Αρ. Πρωτ.: 118336/11 Σχετ.: οικ.135531/11, 119766/11 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Τηλ.: 213-2101102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα