ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ. της «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ. της «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία»"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» δι' απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εκκαθάρισης συναλλαγών της (merchant acquiring) με απορρόφησή του από την «CARDLINK ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στην Αθήνα, σήμερα, την , μεταξύ: κατ εφαρμογή του ν. 4601/2019 (α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Όθωνος αρ. 8 (εφεξής «η Διασπώμενη»), και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Απόστολο Καζάκο και την Χαρίκλεια Κουκουτσάκη, και (β) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CARDLINK ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «CARDLINK ONE A.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία εδρεύει στον Δήμο Ηρακλείου του Νομού Αττικής, επί της οδού Μαρίνου Αντύπα αρ (εφεξής «η Επωφελούμενη»), και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Γιώργο Δρυμιώτη, στο πλαίσιο εφαρμογής του στρατηγικού σχεδιασμού της Διασπώμενης, βασικός στόχος του οποίου είναι να επικεντρωθεί στις βασικές της δραστηριότητες, και ανάπτυξης αποδοτικής συνεργασίας με στρατηγικούς εταίρους, σε συνέχεια των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης με ημερομηνία και , αντίστοιχα, συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαίως αποδεκτή η απόσχιση του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εκκαθάρισης συναλλαγών (merchant acquiring) της Διασπώμενης, όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω, με απορρόφησή του από την Επωφελούμενη, με τους ειδικότερους αναφερόμενους κάτωθι όρους: 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ Διασπώμενη είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Α.Φ.Μ , η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Όθωνος αρ. 8, και Επωφελούμενη είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CARDLINK ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «CARDLINK ONE A.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Α.Φ.Μ , η οποία εδρεύει στον Δήμο Ηρακλείου του Νομού Αττικής, επί της οδού Μαρίνου Αντύπα αρ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ: ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ 2.1. Η διάσπαση φέρει τη μορφή της απόσχισης του Κλάδου της Διασπώμενης, η οποία πραγματοποιείται με απορρόφηση του Κλάδου από την Επωφελούμενη, κατά συνδυασμένη εφαρμογή των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 2, 58 έως 73, 83 έως 87 και 140 παρ. 3 (ως προς την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 18 του ν. 2515/1997) του ν. 4601/2019, του άρθρου 16 παρ. 18 του ν. 2515/1997 και του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, έκαστος όπως ισχύει (εφεξής η «Διάσπαση»). Η Διάσπαση λαμβάνει χώρα με βάση τα οικονομικά στοιχεία της λογιστικής κατάστασης του αποσχιζόμενου Κλάδου της (Παράρτημα Ι) κατά την ημερομηνία της εν λόγω λογιστικής κατάστασης (εφεξής η «Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού»), τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόμενου και εισφερόμενου στην Επωφελούμενη Κλάδου της Διασπώμενης (όπως ορίζεται κατωτέρω) Κατά την Ημερομηνία της Διάσπασης, η Διασπώμενη θα μεταβιβάσει στην Επωφελούμενη το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και απαιτήσεων του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εκκαθάρισης συναλλαγών (merchant acquiring) της Διασπώμενης (εφεξής «ο Κλάδος»), στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των δραστηριοτήτων της Διασπώμενης που συνδέονται με τον Κλάδο. Τα περιουσιακά στοιχεία του

2 αποσχιζόμενου Κλάδου που θα εισφερθούν στην Επωφελούμενη, όπως αναλυτικότερα περιγράφονται κατωτέρω αποτυπώνονται λογιστικά στη Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού και αποτιμώνται για τους σκοπούς της Διάσπασης σύμφωνα με την κατωτέρω αναφερόμενη Έκθεση Αποτίμησης (όπως ορίζεται κατωτέρω). 2.3 Περιουσιακά Στοιχεία Ειδικότερα, στον αποσχιζόμενο Κλάδο περιλαμβάνονται, ενδεικτικά: Ι. Ενσώματα στοιχεία: α. το σύνολο του εξοπλισμού που κατά την ημέρα που προηγείται της Ημερομηνίας της Διάσπασης (i) ανήκει στη Διασπώμενη και (ii) χρησιμοποιείται από τους Εργαζομένους (όπως ορίζονται κατωτέρω) για σκοπούς που αφορούν στον Κλάδο. II. Ασώματα στοιχεία και συμφωνίες Το σύνολο των ασώματων στοιχείων που περιλαμβάνονται στον Κλάδο, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς: α. η πελατεία, β. το σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, απαιτήσεων και άυλων περιουσιακών στοιχείων της Διασπώμενης που σχετίζονται με ή απορρέουν από εμπορικές συμβάσεις με εμπόρους για την παροχή σε αυτούς υπηρεσιών αποδοχής συναλλαγών καρτών και εναλλακτικών συναλλαγών πληρωμής (εξαιρουμένων τυχόν δανειακών διευκολύνσεων σε αυτούς) (εφεξής «οι Συμβάσεις με Εμπόρους») και οποιαδήποτε άλλη συμφωνία σχετίζεται με τον Κλάδο (εφεξής «οι Συμβάσεις), γ. το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τον Κλάδο (εφεξής «Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας»), δ. το σύνολο των υφιστάμενων συμβάσεων εργασίας που έχουν συναφθεί με τους εργαζομένους που ανήκουν στον Κλάδο (εφεξής «οι Μεταβιβαζόμενες Συμβάσεις Εργασίας» και «Εργαζόμενος» νοείται έκαστος Εργαζόμενος στον οποίο αφορούν οι Μεταβιβαζόμενες Συμβάσεις Εργασίας), ε. οι έννομες σχέσεις που αφορούν στη δραστηριότητα του Κλάδου και περιέχονται στις συμβάσεις και λοιπές συμφωνίες με τις Visa, MasterCard and China UnionPay στ. το σύνολο των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί υπέρ της Διασπώμενης και αφορούν στον Κλάδο Υποχρεώσεις Ι. Μεταβιβαζόμενες Υποχρεώσεις α. το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων έναντι των Εργαζομένων, β. το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που σχετίζονται με ή απορρέουν από τις Συμβάσεις με Εμπόρους από την Ημερομηνία της Διάσπασης και εντεύθεν υπό τις εν λόγω Συμβάσεις με Εμπόρους, γ. οποιεσδήποτε υποχρεώσεις συνδέονται αποκλειστικά με τον Κλάδο. ΙΙ. Συμφωνείται ρητά ότι η Διάσπαση δεν αφορά στη μεταβίβαση: α. οποιασδήποτε δίκης, διαιτησίας ή άλλης διαδικασίας ή αξίωσης ή διαφοράς μεταξύ ή από οποιονδήποτε έμπορο ή τρίτο μέρος και της Διασπώμενης σχετικής με τον Κλάδο, όπως η εν λόγω δραστηριότητα ασκείται από τη Διασπώμενη, για την περίοδο μέχρι την Ημερομηνία της Διάσπασης,

3 β. οποιασδήποτε φορολογικής υποχρέωσης σχετικής με τον Κλάδο και τη λειτουργία του που αφορά στην περίοδο μέχρι την Ημερομηνία της Διάσπασης, ανεξαρτήτως εάν ο σχετικός φόρος κατέστη απαιτητός ή βεβαιώθηκε μετά την Ημερομηνία της Διάσπασης Τα περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Κλάδου θα μεταβιβαστούν στο σύνολό τους στην Επωφελούμενη, όπως διαμορφώνονται κατά την Ημερομηνία της Διάσπασης Παραίτηση από την υποχρέωση σύνταξης εκθέσεων, εξέτασης του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης από Εμπειρογνώμονα και της σύνταξης λογιστικής κατάστασης για τη Διασπώμενη και την Επωφελούμενη Σημειώνεται ότι η μοναδική μέτοχος της Διασπώμενης και η μοναδική μέτοχος της Επωφελούμενης έχουν συμφωνήσει με το από και έγγραφό τους, αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 61 παρ. 5, 62 και 10 παρ. 7, 63 παρ. 2 στοιχείο (β) του ν. 4601/2019 τα εξής: (α) να μην καταρτιστoύν οι προβλεπόμενες στο άρθρο 61 παρ. 1 του ν. 4601/2019 εκθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης και να μην πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 61 παρ. 3 του ν. 4601/2019 σχετική ενημέρωση των Γενικών Συνελεύσεων της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης, (β) να μην εξεταστεί το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 62 του ν. 4601/2019 και να μην καταρτιστεί σχετική γραπτή έκθεσή τους που να απευθύνεται στις Γενικές Συνελεύσεις της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης, και (γ) να μην συνταχθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 63 παρ. 1 στοιχείο (γ) του ν. 4601/2019 λογιστική κατάσταση για τη Διασπώμενη και την Επωφελούμενη Διάσπαση Την ημέρα καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης περί της έγκρισης της Διάσπασης και της τροποποίησης του καταστατικού της Επωφελούμενης που απαιτείται για την πραγματοποίηση της Διάσπασης, οι οποίες θα ληφθούν σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4601/2019, της οριστικής πράξης Διάσπασης από τις μετέχουσες στη Διάσπαση ανώνυμες εταιρείες, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής του άρθρου 69 του ν. 4601/2019, υπό την προϋπόθεση της εγκριτικής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 18 του ν. 2515/1997, την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 68 του ν. 4601/2019, καθώς και των λοιπών αναφερόμενων στο νόμο εγγράφων για κάθε μια από τις μετέχουσες στη Διάσπαση εταιρείες (εφεξής η «Ημερομηνία της Διάσπασης»), η διαδικασία της Διάσπασης περατώνεται, με τις εξής συνέπειες για τη Διασπώμενη και την Επωφελούμενη: Ι. Η Επωφελούμενη υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση ως καθολική διάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 2 του ν. 4601/2019, στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό του αποσχιζόμενου Κλάδου) και καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου αυτής, όπως αποτυπώνεται στη Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού και όπως περιγράφεται ανωτέρω υπό 2.3. Στο πλαίσιο της καθολικής διαδοχής περιέρχεται στην Επωφελούμενη το σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και γενικά εννόμων σχέσεων του αποσχιζόμενου από τη Διασπώμενη Κλάδου ή που αφορούν σε αυτόν, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε διοικητικών αδειών, που έχουν εκδοθεί υπέρ της τελευταίας από Δημόσιες/Ανεξάρτητες Αρχές και αφορούν τον αποσχιζόμενο Κλάδο. Στην Επωφελούμενη πρόκειται να μεταβιβαστεί, στο πλαίσιο του αποσχιζόμενου Κλάδου, και κάθε άλλο δικαίωμα, υποχρέωση, άυλο αγαθό, αξίωση ή εν γένει άλλο στοιχείο του ενεργητικού ή παθητικού που αφορά τον αποσχιζόμενο Κλάδο, χωρίς να απαιτείται ειδική μνεία στο παρόν ή στην οριστική πράξη Διάσπασης που θα περιαφθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο. Επιπρόσθετα, όλες οι συμβάσεις, συμφωνίες, δικαιοπραξίες που έχουν συναφθεί μεταξύ της Διασπώμενης και κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και αφορούν στον αποσχιζόμενο Κλάδο μεταβιβάζονται στην Επωφελούμενη και συνεχίζονται από την τελευταία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες. Περιουσιακά στοιχεία, πάσης φύσεως άδειες, δικαιώματα, αξιώσεις ή έννομες σχέσεις της Διασπώμενης που αφορούν τον αποσχιζόμενο Κλάδο μεταβιβάζονται στην Επωφελούμενη ακόμα και εάν δεν αναφέρονται ρητά στη Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού και όπως περιγράφονται ανωτέρω υπό 2.3. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εν γένει άλλων στοιχείων του ενεργητικού ή παθητικού ή έννομων σχέσεων του αποσχιζόμενου Κλάδου ή που αφορούν σε αυτόν τα οποία διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο, σύμφωνα με το οποίο δεν αναγνωρίζεται η κατά το ελληνικό δίκαιο καθολική διαδοχή επί αποσχίσεως κλάδου, θα εφαρμόζονται τα εξής: η Διασπώμενη και η Επωφελούμενη θα μεριμνήσουν ώστε να προβούν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των εν λόγω περιουσιακών

4 στοιχείων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, έννομων σχέσεων στην Επωφελούμενη κατά τα προβλεπόμενα στο εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο. Στο μέτρο που δεν καταστεί εφικτό να μεταβιβαστούν τα παραπάνω στην Επωφελούμενη κατά τα ανωτέρω ή εξ οποιασδήποτε άλλης αιτίας, στη μεν περίπτωση των μη μεταβιβασθεισών υποχρεώσεων, η Επωφελούμενη, αναλαμβάνει διά του παρόντος ρητώς και ανεκκλήτως να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις αυτές, να αποδίδει στη Διασπώμενη τυχόν ποσά που καταλογίζονται σε βάρος της τελευταίας χωρίς σημαντική καθυστέρηση και να αποζημιώνει τη Διασπώμενη για κάθε κόστος ή ζημία τυχόν προκύψει λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών, ενώ στη περίπτωση των δικαιωμάτων η Διασπώμενη διά του παρόντος αναλαμβάνει ρητώς και ανεκκλήτως να τα εισπράττει ή να τα ρευστοποιεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επωφελούμενης, χωρίς δικαίωμα να επανεπενδύει σε αυτά, και εν συνεχεία να αποδίδει το προϊόν στην Επωφελούμενη χωρίς σημαντική καθυστέρηση, ενώ δεν έχει την υποχρέωση να αποδώσει οποιοδήποτε ποσό στην Επωφελούμενη αν δεν το εισπράξει. Επιπρόσθετα, η Διασπώμενη δεν επιτρέπεται να διαθέσει τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία καθ οιονδήποτε τρόπο παρά μόνον προς εξασφάλιση της απόδοσής τους στην Επωφελούμενη και υπό τον όρο της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Επωφελούμενης. ΙΙ. Η Διασπώμενη καθίσταται μέτοχος της Επωφελούμενης λαμβάνοντας μετοχές εκδόσεως της Επωφελούμενης, όπως αυτές αναλύονται κατωτέρω στο υπό 3. «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ») Έκθεση Αποτίμησης Την αποτίμηση της αξίας του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόμενου Κλάδου (ενεργητικούπαθητικού) της Διασπώμενης, όπως αυτά εμφανίζονται στη Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού, διενήργησε η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «Eurofast Audit Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.», και ειδικότερα ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Ανδρέας Ανδρέου (ΑΜ ΣΟΕΛ 26091), και σχετικώς συντάχθηκε η έκθεση αποτίμησης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του αποσχιζόμενου Κλάδου (εφεξής η «Έκθεση Αποτίμησης») (Παράρτημα ΙΙ). 3. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ 3.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης ανέρχεται σήμερα σε τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες Ευρώ ( ), διαιρούμενο σε κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ ( 1) η κάθε μία Η καθαρή θέση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του εισφερόμενου Κλάδου, όπως έχει προσδιοριστεί βάσει της Έκθεσης Αποτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, ανέρχεται σε τριακόσια δεκατέσσερα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες Ευρώ ( ). Λόγω της απόσχισης του Κλάδου από τη Διασπώμενη και της εισφοράς του στην Επωφελούμενη, και σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της Έκθεσης Αποτίμησης, η τιμή έκδοσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Επωφελούμενης θα είναι ένα Ευρώ ( 1) ανά μετοχή και ως αποτέλεσμα από την ανωτέρω καθαρή θέση τριακόσια δεκατέσσερα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες Ευρώ ( ) θα κατανεμηθούν ως ονομαστική αξία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης θα αυξηθεί κατά το ποσό των τριακόσιων δεκατεσσάρων εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων Ευρώ ( ), με την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ ( 1) η κάθε μία, το σύνολο των οποίων θα λάβει η Διασπώμενη κατά την Ημερομηνία της Διάσπασης. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης θα διαμορφωθεί ως ακολούθως περιγράφεται: τριακόσια δεκατέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες Ευρώ ( ),, διαιρούμενο σε κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ ( 1) η κάθε μία. Για την εν λόγω αύξηση κεφαλαίου, θα λάβει χώρα η τροποποίηση του καταστατικού της Επωφελούμενης. Ως αντάλλαγμα της εισφοράς του Κλάδου στην Επωφελούμενη, η Διασπώμενη θα λάβει μετοχές στην Επωφελούμενη και η τελευταία υποχρεούται με την ολοκλήρωση της εισφοράς του Κλάδου να παραδώσει άμεσα στην Διασπώμενη μετοχές εκδόσεώς της, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ ( 1) η κάθε μία, επί των οποίων η Διασπώμενη θα αποκτήσει πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και κατ αυτό τον τρόπο θα καταστεί κατά 99,85%

5 μέτοχος της Επωφελούμενης, και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η Διασπώμενη να καταχωρηθεί ως μέτοχος στο βιβλίο μετόχων που τηρεί η Επωφελούμενη, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του ν. 4548/2018. Κατά την παράδοση των μετοχών θα υπογραφεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής των μετοχών από τους νόμιμους εκπροσώπους της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης ή από άλλα νομίμως εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. Οι μετέχουσες στη Διάσπαση εταιρείες αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν κάθε άλλη απαραίτητη διαδικασία για την ολοκλήρωση της έκδοσης των ως άνω μετοχών και ακύρωσης των παλαιών/παράδοσης νέων τίτλων στη Διασπώμενη. 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ Οι μετοχές στην Επωφελούμενη που θα αποκτήσει η Διασπώμενη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής της στα κέρδη σε σχέση με κάθε διανομή μερίσματος που θα λάβει χώρα από την Ημερομηνία της Διάσπασης και εφεξής. 5. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της Διασπώμενης που αφορούν στον Κλάδο μέχρι την ολοκλήρωση της Διάσπασης θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι διενεργούνται για λογαριασμό της και όχι για την Επωφελούμενη, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το μεσοδιάστημα, ήτοι από την έως την Ημερομηνία της Διάσπασης, αυτά θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τη Διασπώμενη. Εάν κατά το άνω μεσοδιάστημα, η Διασπώμενη πραγματοποιήσει κέρδη, αυτά θα ανήκουν στην ίδια, σε περίπτωση δε κατά την οποία θα εμφανίσει στο διάστημα αυτό ζημία, αυτή θα καλυφθεί από τη Διασπώμενη, με καταβολή ίσου με τη ζημιά ποσού, σε μετρητά. 6. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ή ΠΡΟΝΟΜΙΑ Δεν παρέχονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους εσωτερικούς ελεγκτές της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης και στους οριζόμενους από τη Διασπώμενη και την Επωφελούμενη εμπειρογνώμονες, από το καταστατικό τους ή από αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τους ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα από την παρούσα Διάσπαση. Δεν υφίστανται ειδικά δικαιώματα ή προνόμια υπέρ των μετόχων της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης και δεν παρέχονται ειδικά δικαιώματα και προνόμια υπέρ των μετόχων της Επωφελούμενης. Το παρόν σχέδιο τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης, την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της Οριστικής Σύμβασης Διάσπασης, της έκδοσης των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων και της καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και υπογράφεται νομίμως από τους εκπροσώπους της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης, το οποίο θα δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις.

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Λογιστική Κατάσταση Αποσχιζόμενου Κλάδου με ημερομηνία Δεκεμβρίου 2021 εκατ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώματα πάγια Κυκλοφορούν ενεργητικό Εισπρακτέα από Συστήματα Πληρωμών Λοιπές Απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα & Ισοδύναμα Σύνολο Ενεργητικού ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προβλεψη αποζημίωσης εξόδου από την Υπηρεσία Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικές και άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις προς Εμπόρους Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Έκθεση Αποτίμησης Αποσχιζόμενου Κλάδου (ΓΕΜΗ: ) Έκθεση Αποτίμησης της αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του κλάδου Αποδοχής πράξεων πληρωμής και Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Τράπεζας EUROBANK Α.Ε. της 31 Δεκεμβρίου 2021 σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 4548/2018 (άρθρου 17) EUROFAST AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 11 Απριλίου 2022

8 Έκθεση εκτίμησης της Αξίας τoυ Κλάδου 11 Απριλίου 2022 Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι, Έκθεση Αποτίμησης κατά την της Αξίας του Κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εκκαθάρισης συναλλαγών (merchant acquiring) της Τράπεζας EUROBANK Aνώνυμη Εταιρεία, για σκοπούς απορρόφησης του σε υφιστάμενη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 17 του Νόμου 4548/2018 και του Ν. 4601/2019. Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ως άνω αναφερόμενη έκθεσή μας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας. Με εκτίμηση, ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Α.Μ. ΣΟΕΛ Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ i

9 Έκθεση εκτίμησης της Αξίας τoυ Κλάδου Περιεχόμενα Περιεχόμενα Γενικά Πληροφορίες για την Διασπώμενη, την Επωφελούμενη και τον Κλάδο Ισολογισμός Μετασχηματισμού Κλάδου κατά ΔΠΧΑ Προσδιορισμός Υπεραξίας Κλάδου Μέθοδος αποτίμησης του Κλάδου Συνοπτική Διαγραμματική απεικόνιση μεθοδολογίας αποτίμησης Συμπέρασμα Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ii

10 1 Γενικά Εντολή, σκοπός και έκταση του έργου Εντολή Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε μετά από σχετική αίτηση της διοίκησης της Τράπεζας EUROBANK Α.Ε. (στο εφεξής η «Εταιρεία ή Τράπεζα») προς την EUROFAST AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. (στο εφεξής οι «Ορκωτοί Ελεγκτές ή EUROFAST AUDIT A.E.») με την οποία μας γνωστοποιήθηκε η απόφασή τους, μέσω αποδοχής της προσφοράς μας την 1 Μαρτίου 2022, και με βάση το Διοικητικό Συμβούλιο την 25 Φεβρουαρίου 2022 για την επιλογή και τον ορισμό της Ελεγκτικής Εταιρείας, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 185 προκειμένου να εκτιμήσει την αξία του Κλάδου της Εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου Σκοπός της Εργασίας Η παρούσα έκθεση («η Έκθεση Αποτίμησης») συντάχθηκε στο πλαίσιο της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας την 25/2/2022, ώστε να προχωρήσει στη διάσπαση του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εκκαθάρισης συναλλαγών (merchant acquiring) της Τράπεζας EUROBANK Α.Ε. και τη μεταβίβαση του, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, στην εταιρεία με επωνυμία CARDLINK ONE A.E. Συγκεκριμένα η απόσχιση του κλάδου θα γίνει με απορρόφησή του από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CARDLINK ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «CARDLINK ONE A.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (εφεξής «η Επωφελούμενη» ή «CARDLINK ONE»), η οποία έχει αδειοδοτηθεί ως ίδρυμα πληρωμών και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), με τη διάθεση στην Τράπεζα μετοχών της Επωφελούμενης, κατά συνδυασμένη εφαρμογή των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 2, 58 έως 73, 83 έως 87 και 140 παρ. 3 (ως προς την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 18 του ν. 2515/1997) του ν. 4601/2019, του άρθρου 16 παρ. 18 του ν. 2515/1997 και του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, έκαστος όπως ισχύει. Η παρούσα έκθεση έχει σκοπό την αποτύπωση της εκτίμησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 (εφεξής «Ημερομηνία Αποτίμησης»). Η εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4548/2018, όπως αυτή έχει ανατεθεί στην Ελεγκτική Εταιρεία «Eurofast Audit Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές- Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» (εφεξής : «EUROFAST AUDIT A.E.»), σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 25/2/2022. Σημειώνουμε ότι η εταιρεία «EUROFAST AUDIT Α.Ε.» δεν συνδέεται και δεν διατηρεί οποιοδήποτε συμφέρον ή σχέση με την Εταιρεία, ώστε τυχόν τέτοια σύνδεση ή συμφέρον ή συγκρουόμενο συμφέρον να επηρεάζει τα πορίσματα της παρούσας έκθεσης αποτίμησης. Η αποτίμηση τις αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2021 και βασίστηκε στις ελεγμένες από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, Οικονομικές Καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και στο μη ελεγμένο επιχειρηματικό σχέδιο του Κλάδου των επόμενων δέκα ετών ( ) που προετοιμάσθηκε και εγκρίθηκε από την Διοίκηση της Εταιρείας καθώς επίσης και σε διάφορα στοιχεία της αγοράς. 3

11 Η εργασία μας απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, αλλά και της επωφελούμενης Εταιρείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται στην ως άνω διάσπαση του Κλάδου σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018. Η εξακρίβωση της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού που διενεργείται στο Έργο πραγματοποιήθηκε βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, στην οποία ορίζεται ότι: «Για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση της εταιρίας, καθώς και σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, συντάσσεται έκθεση αποτίμησης από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρία ή, κατά περίπτωση, από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές. Επιτρέπεται η πρόσληψη από τους ελεγκτές ή τους πιστοποιημένους εκτιμητές ειδικών εκτιμητών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, για την εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ή διεθνή εμπειρία». Για το περιεχόμενο της Έκθεσης Αποτίμησης εφαρμόστηκαν οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, στις οποίες ορίζεται ότι:«5. Η έκθεση αποτίμησης πρέπει να περιέχει την περιγραφή κάθε εισφοράς σε είδος, να αναφέρει τις μεθόδους αποτίμησης που εφαρμόστηκαν και να εκφέρει άποψη για την αξία της κάθε εισφοράς. Σε περίπτωση που η αποτίμηση καταλήγει σε εύρος τιμών, η έκθεση οφείλει να υποδεικνύει μια τελική τιμή. 6. Ειδικότερα, για την εκτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η πραγματική και νομική κατάσταση αυτών και τα τυχόν βάρη, καθώς και: α) προκειμένου περί ακινήτων, η αξία και οι τίτλοι κτήσης, η εμπορικότητα της περιοχής, οι προοπτικές ανάπτυξης, οι πραγματικές τρέχουσες τιμές, η άδεια οικοδομής και αντίστοιχη τεχνική έκθεση μηχανικού, β) προκειμένου περί μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και επίπλων, η χρονολογία και η αξία κτήσης, ο βαθμός χρησιμοποίησης, συντήρησης και εμπορευσιμότητάς τους, η ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωσή τους και οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή πάγια στοιχεία». Σύντομη περιγραφή της συναλλαγής Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, η Συναλλαγή αφορά τη διάσπαση της «Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «Διασπώμενη») δι απόσχισης κλάδου με μεταβίβαση του κλάδου αποδοχής μέσων πληρωμής στην CARDLINK ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Επωφελούμενη») κατ εφαρμογή του ν. 4601/2019. Η διάσπαση φέρει τη μορφή της απόσχισης κλάδου, η οποία πραγματοποιείται με απορρόφηση και συγκριμένα με την απόσχιση του κλάδου της Διασπώμενης και την εισφορά αυτού στην Επωφελούμενη, με συνδυασμένη εφαρμογή των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 2, 58 έως 73, και 83 έως 87 και 140 παρ. 3 (ως προς την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 18 του ν. 2515/1997) του ν. 4601/2019, του άρθρου 16 παρ. 18 του ν. 2515/1997 και του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, έκαστος όπως ισχύει. Η διάσπαση λαμβάνει χώρα με βάση τα οικονομικά στοιχεία της λογιστικής κατάστασης του αποσχιζόμενου Κλάδου της 31-Δεκ-2021 τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόμενου και εισφερόμενου στην Επωφελούμενη Κλάδου της Διασπώμενης. Η διάσπαση αφορά στην απόσχιση του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εκκαθάρισης συναλλαγών ( merchant acquiring ) της Διασπώμενης (εφεξής «Κλάδος»), στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των δραστηριοτήτων της Διασπώμενης που συνδέονται με τον Κλάδο. Τα περιουσιακά στοιχεία του αποσχιζόμενου Κλάδου που θα εισφερθούν στην Επωφελούμενη αποτυπώνονται στη λογιστική κατάσταση του αποσχιζόμενου Κλάδου της 31-Δεκ

12 Ειδικότερα, στον αποσχιζόμενο Κλάδο περιλαμβάνονται: i. Το σύνολο των δραστηριοτήτων του Κλάδου, που ενδεικτικά περιλαμβάνει την έγκριση, διαχείριση, εκκαθάριση και πληρωμή συναλλαγών καρτών και εναλλακτικών συναλλαγών πληρωμής, την παροχή και συντήρηση σε εμπόρους τερματικών συσκευών POS, λοιπές λύσεις σε συστήματα πληρωμών που είναι συμπληρωματικές στα ανωτέρω, κλπ. ii. iii. iv. Το σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, απαιτήσεων και άυλων περιουσιακών στοιχείων της Διασπώμενης που σχετίζονται με ή απορρέουν από εμπορικές συμβάσεις με εμπόρους για την παροχή σε αυτούς υπηρεσιών αποδοχής συναλλαγών καρτών και εναλλακτικών συναλλαγών πληρωμής (εξαιρουμένων τυχόν δανειακών διευκολύνσεων σε αυτούς), Το σύνολο των έννομων σχέσεων με τρίτα μέρη υπό την ιδιότητά τους ως προμηθευτών του Κλάδου, Το σύνολο των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων, v. Το σύνολο των υποχρεώσεων έναντι των εργαζομένων που ανήκουν τον Κλάδο, vi. vii. Τις έννομες σχέσεις που αφορούν στη δραστηριότητα του Κλάδου στις συμβάσεις και λοιπές συμφωνίες με τις Visa, MasterCard and China UnionPay, Τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που περιέχονται στη λογιστική κατάσταση του αποσχιζόμενου Κλάδου της 31-Δεκ-2021 ως περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του Κλάδου. Νομικό πλαίσιο: Η απόσχιση του κλάδου θα γίνει με απορρόφησή του από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CARDLINK ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «CARDLINK ONE A.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (εφεξής «Επωφελούμενη» ή «CARDLINK ONE»), η οποία έχει αδειοδοτηθεί ως ίδρυμα πληρωμών και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), με τη διάθεση στην Τράπεζα μετοχών της Επωφελούμενης. Επισκόπηση Συναλλαγής Η περίμετρος της απόσχισης περιλαμβάνει τους απασχολούμενους από τον κλάδο εργαζόμενους, το χαρτοφυλάκιο εμπόρων και άλλες σχετικές συνεργασίες. Μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης κλάδου, η Τράπεζα θα πουλήσει το 80% των μετοχών της Cardlink One στην Wordline. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Τράπεζα και η Cardlink One θα προχωρήσουν σε δεκαετή, με δυνατότητα επέκτασης πέντε ετών, Εμπορική Συμφωνία για την σύσταση εμπόρων και μια αντίστροφη Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών (SLA), με βάση την οποία η Τράπεζα θα παρέχει συγκεκριμένες τεχνολογικές υπηρεσίες και λειτουργίες υποστήριξης. 5

13 1.1 Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η εκτίμηση του Κλάδου Βάση της εργασίας μας για την εκτίμηση της αξίας του Κλάδου, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 17 του Νόμου 4548/2018), αποτέλεσαν: Συνεντεύξεις με τα αρμόδια στελέχη της Τράπεζας.(Διοίκηση, Λογιστήριο) Επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων για τον Κλάδο για τα έτη 2019 έως 2021 (historical financial statements) Επισκόπηση του επιχειρηματικού πλάνου (business plan) της Εταιρείας για τα έτη 31/12/2022 έως 31/12/2031, όπως μας δόθηκε από τη Διοίκηση της Τράπεζας. Επισκόπηση της βάσης δεδομένων του Aswath Damodaran ( για την εύρεση και τον υπολογισμό του WACC (Market risk premium and country specific risk) Επισκόπηση των Ισοζυγίων Γενικής Λογιστικής της Τράπεζας με 31/12/2021. Επισκόπηση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού του Κλάδου με βάση τα ΔΠΧΑ την 31/12/2021 και σχετικού υλικού υποστήριξης. Προσχέδιο Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης Λοιπά στοιχεία, πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με τα μεγέθη και τις δραστηριότητες του Κλάδου 1.2 Παραδοχές και περιορισμοί στις οποίες βασίσθηκε η εκτίμηση του Κλάδου Εφιστούμε την προσοχή σας στις παρακάτω γενικές σημαντικές παρατηρήσεις που διέπουν την εργασία μας. Βασισθήκαμε στις εξής παραδοχές και ακόλουθους περιορισμούς: 1. Η EUROFAST AUDIT A.E. δεν έχει διενεργήσει κανένα είδος ελέγχου σχετικά με τις πληροφορίες που μας χορηγήθηκαν από την Εταιρεία ενώ επιπρόσθετα έχει ζητήσει τη γραπτή διαβεβαίωση ότι οι πληροφορίες που χορηγήθηκαν είναι ακριβείς και πλήρεις και επομένως αποτελούν μια αξιόπιστη βάση δεδομένων για τη διενέργεια της Αποτίμησης του Κλάδου. 2. Η EUROFAST AUDIT A.E. δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι η Διοίκηση της Εταιρείας έχει αποκρύψει σημαντικά γεγονότα ή άλλα στοιχεία. 3. Είναι πιθανό μεταγενέστερα γεγονότα να καταστήσουν αναγκαία την εκ νέου επικαιροποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι στο σκοπό της εργασίας της EUROFAST AUDIT A.E. δεν περιλαμβάνεται η επικαιροποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας, με βάση νέα στοιχεία ή γεγονότα που πιθανόν να είχαν σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα της Αποτίμησης, πέρα από την Ημερομηνία Αποτίμησης, (31/12/2021), εκτός αν μας ζητηθεί γραπτώς να το κάνουμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 4. Η εργασία της EUROFAST AUDIT A.E. δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση διενέργεια πλήρους ελέγχου (full - scope audit) των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και για το λόγο αυτό η παρούσα Έκθεση δεν αποτελεί πιστοποιητικό ή έκθεση ελέγχου και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό. Η εργασία που η EUROFAST AUDIT A.E. θα πρέπει να πραγματοποιήσει για να είναι ικανή να εκδώσει πιστοποιητικό ή έκθεση ελέγχου, διαφέρει κατά πολύ από το πλαίσιο της παρούσας 6

14 Έκθεσης Αποτίμησης. Επομένως, ο αναγνώστης θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός καθώς το αποτέλεσμα διενέργειας ενός τέτοιου ελέγχου, μπορεί να αλλάξει τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν έντυπο και κατ επέκταση της Αποτίμησης και αυτή η αλλαγή μπορεί να είναι σημαντική. 5. Η έκθεση αποτίμησης αυτή δεν εξετάζει φορολογικές υποχρεώσεις ή ελαφρύνσεις που πιθανόν να ανακύψουν κατά την περίοδο προβλέψεων ή λόγω μη ελεγχόμενων προηγούμενων φορολογικών χρήσεων της Εταιρείας. 6. Βασική αρχή για την εργασία της Αποτίμησης αποτελεί η παραδοχή ότι ο Κλάδος θα συνεχίσει τις εργασίες του στο απώτερο μέλλον και θα είναι βιώσιμος (going concern principle). 7. Οποιαδήποτε χρήση των προβλέψεων που μας χορήγησε η Εταιρεία στην ανάλυσή μας, δεν αποτελεί έλεγχο ή σύνταξη προβλεπόμενων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός και αποτελέσματα του Κλάδου) σύμφωνα με τις Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές. Δεν εκφέρουμε γνώμη ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διαβεβαίωσης για τη λογικότητα των παραδοχών που έχουν υιοθετηθεί ή για το εάν οι προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις, εάν δημοσιευθούν, έχουν ετοιμασθεί σύμφωνα με τις οδηγίες παρουσίασης των Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών. Επιπρόσθετα, είναι σύνηθες να υπάρχουν διαφορές μεταξύ προβλεπόμενων και πραγματικών αποτελεσμάτων, καθώς τα γεγονότα και οι περιστάσεις συχνά δεν επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί και οι αποκλίσεις αυτές μπορεί να είναι ουσιαστικές. 8. Η ανάλυσή μας προϋποθέτει ότι ο Κλάδος δεν έχει πραγματικά ή ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, ασυνήθιστες υποχρεώσεις, ή ουσιώδεις δεσμεύσεις, άλλες πέρα από τις συνήθεις δραστηριότητές του, ούτε έχει κάποια αντιδικία σε εκκρεμότητα, η οποία θα είχε ουσιώδη επίπτωση στην ανάλυση που διενεργήσαμε. 9. Προκειμένου να καταλήξουμε στην έκθεση μας, δεν πραγματοποιήσαμε αυτοπρόσωπη απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου. 10. Η τελική απόφαση για την απόσχιση του Κλάδου και την απορρόφηση του, είναι επιχειρηματική απόφαση που την λαμβάνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, βασιζόμενοι ασφαλώς στη μελέτη εκτίμησης, αλλά μετά από συνεκτίμηση και άλλων αντικειμενικών παραμέτρων ή υποκειμενικών βλέψεων 11. Η παρούσα έκθεση θεωρεί δεδομένη την πλήρη συμμόρφωση των Εταιρείας και του Κλάδου με τους υφιστάμενους νόμους και κανονισμούς εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 12. Σημειώνεται ότι από τις αρχές του 2020, οι αγορές έχουν καταστεί εξαιρετικά ευμετάβλητες λόγω της πανδημίας Covid-19. Οι επιχειρήσεις έχουν επηρεαστεί σοβαρά από τα περιοριστικά μέτρα, τις αλλαγές καταναλωτικής συμπεριφοράς, τη διακοπή των ταξιδιών και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις αλυσίδες εφοδιασμού. Εκτιμάται πως οι επιχειρήσεις θα επιστρέψουν στην κανονικότητα, αλλά κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους τα κέρδη μπορεί να είναι πολύ χαμηλά, οι ρήτρες να καταργηθούν ή αλλαχθούν και οι ακόλουθες πιθανές απώλειες να μην μετριαστούν πλήρως από τα μέτρα μείωσης του κόστους ή την ασφάλιση. 7

15 Ως αποτέλεσμα, όλες οι αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων δέχονται πιέσεις λόγω της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής και του φαινομένου flight to quality (δηλαδή οι επενδυτές στρέφονται σε περιουσιακά στοιχεία χαμηλότερου κινδύνου κατά τη διάρκεια οικονομικών κρίσεων). Μολονότι οι αποτιμήσεις αντανακλούν μέρος της τωρινής αβεβαιότητας, η έκταση των βραχυπρόθεσμων επιπτώσεων στις επιχειρήσεις και στα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και η διάρκεια αυτής της αβεβαιότητας, δεν μπορούν να προσδιοριστούν με απόλυτη σαφήνεια. Ως εκ τούτου, επισημαίνουμε ότι παρότι έχουμε καταλήξει σε ένα τεκμηριωμένο εύρος αποτίμησης κατά την Ημερομηνία Αποτίμησης, οι παραπάνω επιπτώσεις και αβεβαιότητα ενδέχεται να οδηγήσουν σε υψηλότερο βαθμό μεταβλητότητας των συνθηκών της αγοράς από το αναμενόμενο. Επισημαίνουμε παράλληλα πως η εν λόγω αποτίμηση αναφέρεται αποκλειστικά στην Ημερομηνία Αποτίμησης κατά την οποία καταρτίστηκε. Η παρούσα έκθεση έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση του Πελάτη για τους λόγους που αναφέρονται. 8

16 2 Πληροφορίες για την Διασπώμενη, την Επωφελούμενη και τον Κλάδο Αναφορικά με την Διασπώμενη Η Τράπεζα EUROBANK Α.Ε., αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας υπό την άμεση εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4261/2014 και 4548/2018, όπως ισχύουν επί του παρόντος, καθώς και το εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Στην αγγλική γλώσσα, η επωνυμία είναι «Eurobank S.A.» και ο διακριτικός τίτλος «Eurobank». Έδρα της Τράπεζας είναι ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν καταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διάρκεια Η διάρκεια της Τράπεζας είναι αορίστου χρόνου. Σκοπός Σκοπός της Τράπεζας είναι η διενέργεια πάσης φύσεως εργασιών και δραστηριοτήτων τις οποίες επιτρέπεται να διενεργούν τα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο σκοπός της Τράπεζας είναι ο ευρύτερος δυνατός υπό την έννοια ότι οι εργασίες, έργα, υπηρεσίες και πάσης φύσεως δραστηριότητες της Τράπεζας δύνανται να περιλαμβάνουν κάθε εργασία, έργο, υπηρεσία και γενικώς δραστηριότητα που, είτε εκ παραδόσεως είτε στο πλαίσιο των τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων, αποτελούν εκάστοτε εργασίες, έργα, υπηρεσίες και γενικώς δραστηριότητες δυνάμενες εκάστοτε να ασκούνται από πιστωτικό ίδρυμα. Στον σκοπό της Τράπεζας εμπίπτουν ενδεικτικώς οι κατωτέρω δραστηριότητες: α) Αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων. β) Χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. γ) Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing). δ) Πράξεις διενέργειας πληρωμών, περιλαμβανομένης της μεταφοράς κεφαλαίων. ε) Έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών). στ) Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων. ζ) Συναλλαγές για λογαριασμό της ίδιας της Τράπεζας ή της πελατείας της, που αφορούν: i) μέσα χρηματαγοράς (αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων κ.λ.π.) ii) συνάλλαγμα iii) προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή χρηματοπιστωτικά δικαιώματα iv) συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγματος v) κινητές αξίες 2/6 η) Συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών περιλαμβανομένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεως τίτλων. θ) Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, τη στρατηγική συγκεκριμένου τομέα βιομηχανίας και συναφή θέματα παροχής συμβουλών, καθώς και υπηρεσιών στον τομέα της συγχώνευσης και της εξαγοράς επιχειρήσεων. ι) Διαμεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές. ια) Διαχείριση χαρτοφυλακίου πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων πελατών ή παροχή συμβουλών για τη διαχείριση αυτού. ιβ) Φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών. ιγ) Συλλογή και επεξεργασία εμπορικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πελατών. ιδ) Εκμίσθωση θυρίδων. ιε) Έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος. ιζ) Δραστηριότητες που αφορούν στην παροχή κυρίων και παρεπόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, όπως αυτές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, Τμήματα Α και Β του ν. 4514/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. ιη) Κάθε άλλη συναφής προς τις ανωτέρω εργασία ή δραστηριότητα, επιτρεπόμενη από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 9

17 Στo πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού της, η Τράπεζα μπορεί να προβαίνει σε ίδρυση επιχειρήσεων και εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, σε απόκτηση συμμετοχής με οποιονδήποτε τρόπο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και εταιρείες, σε συνεργασία με οποιονδήποτε τρίτο και γενικώς σε κάθε ενέργεια που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της. Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε τρία δισεκατομμύρια εννιακόσια σαράντα ένα εκατομμύρια εβδομήντα μία χιλιάδες εννιακόσια εξήντα οχτώ ευρώ και δέκα λεπτά ( ,10 ευρώ) και διαιρείται σε τρία δισεκατομμύρια εξακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα ( ) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07 ευρώ) η κάθε μία. Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη: 1. Γεώργιος Ζανιάς. Πρόεδρος του ΔΣ, Μη εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας. 2. Σταύρος Ιωάννου. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Operating Officer (COO) & Διεθνείς Δραστηριότητες της Τράπεζας. 3. Γεώργιος Χρυσικός. Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ της Τράπεζας 4. Φωκίων Καραβάς. Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας. 5. Κώστας Βασιλείου. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Τράπεζας. 6. Ανδρέας Αθανασόπουλος. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Transformation Officer, Digital and Retail της Τράπεζας. 7. Bradley Paul L. Martin, Σύμβουλος 8. Jawaid A. Mirza, Σύμβουλος 9. Rajeev Kakar, Σύμβουλος 10. Αλίκη Κ. Γρηγοριάδη, Σύμβουλος 11. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου, Σύμβουλος 12. Cinzia Basile, Σύμβουλος 13. Ευθυμία Π. Δελή, Εκπρόσωπος ΤΧΣ, Σύμβουλος 10

18 Αναφορικά με την Επωφελούμενη Η επωφελούμενη, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CARDLINK ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «CARDLINK ONE A.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Α.Φ.Μ , η οποία εδρεύει στον Δήμο Ηρακλείου του Νομού Αττικής, επί της οδού Μαρίνου Αντύπα αρ Στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία είναι «CARDLINK PAYMENT INSTITUTION SOCIETE ANONYME». Διάρκεια Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα (50) έτη, και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των πενήντα (50) ετών. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του καταστατικού της, δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί η διάρκεια της Εταιρείας. Σκοπός H εταιρεία αποτελεί Ίδρυμα Πληρωμών του Ν. 4537/2018, όπως ισχύει, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών πληρωμών, ήτοι τις ακόλουθες επιχειρηματικές δραστηριότητες: α) υπηρεσίες που επιτρέπουν τις τοποθετήσεις μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών, β) υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών, γ) εκτέλεση πράξεων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς κεφαλαίων σε λογαριασμό πληρωμών που τηρείται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του χρήστη ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών: αα) εκτέλεση εντολών άμεσης χρέωσης, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης, ββ) εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογο μέσο, γγ) εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών, δ) εκτέλεση πράξεων πληρωμής στο πλαίσιο των οποίων τα χρηματικά ποσά καλύπτονται από πιστωτικό άνοιγμα για τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών: αα) εκτέλεση εντολών άμεσης χρέωσης, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης, ββ) εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογο μέσο, γγ) εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών, ε) έκδοση μέσων πληρωμής και/ή αποδοχή πράξεων πληρωμής, στ) υπηρεσίες εμβασμάτων, ζ) υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμής, η) υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού, Για την προώθηση και επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να ιδρύει, συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ή εταιρικού τύπου στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό που επιδιώκουν ίδιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, ορίζει αντιπροσώπους, ιδρύει υποκαταστήματα, προβαίνει σε ανάθεση εξωτερικά λειτουργικών δραστηριοτήτων υπηρεσιών πληρωμών σε τρίτους και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του ν. 4537/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. 11

19 Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες ( ) Ευρώ, διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1 ) Ευρώ εκάστη. Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη: 1. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ως Πρόεδρος. 2. ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ως Αντιπρόεδρος. 3. ΔΡΥΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ως Διευθύνων Σύμβουλος. 4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ως μη Εκτελεστικό Μέλος. 5. ΦΕΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. 6. GOYAL UDAYAN του PRAΝEEN LAI GOYAL ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. 12

20 3 Ισολογισμός Μετασχηματισμού Κλάδου κατά ΔΠΧΑ Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού του Κλάδου, ο οποίος παρατίθεται κάτωθι, έχει καταρτισθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και ακολουθήθηκαν οι ίδιες μέθοδοι και η ίδια διάταξη και εμφάνιση όπως οι ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης ο Ισολογισμός του Κλάδου εμπεριέχεται στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2021, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (Ελεγκτική Εταιρεία KPMG) Ισολογισμός Μετασχηματισμού Αποσχιζόμενου κλάδου Σημείωση Σημείωση Ενεργητικό Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό Ενσώματα Πάγια Κυκλοφορούν Ενεργητικό Εισπρακτέα από Συστήματα Πληρωμών Λοιπές Απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα & Ισοδύναμα Σύνολο Ενεργητικού Καθαρή Θέση Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προβλεψη αποζημίωσης εξόδου από την Υπηρεσία Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Εμπορικές και άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις προς Εμπόρους Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

21 Ακολουθεί συνοπτική εξήγηση των κονδυλίων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού Σημείωση 1: Τα ποσά της γραμμής Ενσώματα Πάγια αφορούν κατά κύριο λόγο Η/Υ, της δραστηριότητας του Κλάδου, όπως απεικονίζονται στο Μητρώο Παγίων Στοιχείων της Τράπεζας. Σημείωση 2: Εισπρακτέα από Συστήματα Πληρωμών αφορούν σε συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί σε τερματικά Eurobank για τις οποίες τα ποσά έχουν ήδη πιστωθεί ή επίκειται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των Εμπόρων αλλά εκκρεμεί η είσπραξη τους από τα διάφορα Σχήματα (πχ Visa, Mastercard). Η διαδικασία αυτή είναι μια τυπική διαδικασία εκκαθάρισης που προκύπτει από το ότι ο καρτούχος που πραγματοποίησε την κίνηση στο τερματικό Eurobank, τηρεί τον λογαριασμό που συνδέεται με την κάρτα αυτή σε έτερη Πιστωτικό / Χρηματοοικονομικό Ίδρυμα. Επίσης, στην ίδια γραμμή περιλαμβάνονται Αμφισβητήσεις/Απορρίψεις οι οποίες σχετίζονται είτε με αντιστροφή χρέωσης λόγω εσφαλμένης αρχικής χρεώσης ή από διπλή συναλλαγή, είτε από αμφισβήτηση από πλευράς πελάτη για την λήψη των αγαθών ή την παροχή υπηρεσίας, είτε από αμφισβήτηση ως προς το ύψος του ποσού χρέωσης είτε γενικότερα από προβλήματα που άπτονται της καθημερινής συναλλακτικής συμπεριφοράς μεταξύ επιτηδευματιών και πελατών Σημείωση 3: Η κατηγορία Λοιπές Απαιτήσεις περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο εισπρακτέα από προκαταβολές Προσωπικού. Σημείωση 4: Στην γραμμή "Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα" περιέχονται τα μετρητά που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό του κλάδου αποδοχής πληρωμών και εκκαθάρισης συναλλαγών. Σημείωση 5: Η γραμμή "Πρόβλεψη αποζημίωσης εξόδου από την Υπηρεσία" απεικονίζει την εκτίμηση για αποζημίωση του προσωπικού που απασχολείται στον Κλάδο σε περίπτωση απόλυσης ή αποχώρησης, όπως απαιτείται από το νόμο και βασίζεται στην αναλογιστική μελέτη που διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 2021 Σημείωση 6: Οι "Εμπορικές και άλλες Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις" αφορούν κατά κύριο λόγο δεδουλευμένες υποχρεώσεις προς εταιρείες εκκαθάρισης συναλλαγών. Σημείωση 7: Στην γραμμή αυτή απεικονίζονται τα ποσά της καθημερινής, συνήθους ροής συναλλαγών καθώς και το πρόγραμμα των δόσεων Εμπόρων, τα οποία δεν έχουν ακόμα εκκαθαρισθεί ή έχουν χρεωθεί στους λογαριασμούς των καρτούχων ή εναλλακτικά έχουν ληφθεί από διάφορα Σχήματα ξένου δικτύου αλλά δεν έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των Εμπόρων. Στα πλαίσια της εργασίας μας, εξετάσαμε τα οικονομικά μεγέθη του Κλάδου κατά την ημερομηνία αποτίμησης την 31/12/2021, με σκοπό να αξιολογήσουμε εάν τα στοιχεία εισφοράς είναι σε εύλογες αξίες και προκύπτει κατά συνέπεια η καθαρή θέση. Η αποτίμηση του Κλάδου (ενεργητικού και παθητικού) έγινε σε εύλογες αξίες. Η μέθοδος αυτή απαιτεί επισκόπηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Κλάδου και αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας στην εύλογη αξία (Fair Value), εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία αυτών δεν ανταποκρίνεται στις εύλογες αξίες. Δεδομένου ότι ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού για τον σκοπό της απόσχισης του Κλάδου, ο οποίος ετοιμάσθηκε από την Διοίκηση της Εταιρείας και είναι μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας με 31/12/2021, έχει συνταχθεί με βάση τα ΔΠΧΑ, θεωρήσαμε ότι η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων προσεγγίζουν τις εύλογες αξίες. 14

22 4 Προσδιορισμός Υπεραξίας Κλάδου Βάσει της κατωτέρω αποτίμησης, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 5 και 6 που διενεργήθηκε για τον Κλάδο και της εύλογης αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού του Κλάδου, όπως προσδιορίστηκε στο κεφάλαιο 3, από τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, υπολογίζεται η υπεραξία ως κάτωθι: Ποσά σε Εύλογη αξία Κλάδου βάσει αποτίμησης (κεντρική τιμή) (-) Εύλογη αξία Ενεργητικού (μη συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) (+) Εύλογη αξία Υποχρεώσεων Εύλογη Αξία Υπεραξίας Η υπεραξία του Κλάδου θεωρείται ότι προκύπτει από άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως φήμη και πελατεία, το ανθρώπινο δυναμικό του Κλάδου, σημαντικές συμβατικές σχέσεις με πελάτες, τα οποία δεν αποτυπώνονται στα λογιστικά βιβλία του Κλάδου. Ο αναπροσαρμοσμένος ισολογισμός είναι ο εξής: Ισολογισμός Μετασχηματισμού Αποσχιζόμενου κλάδου Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία Ενεργητικό Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό Ενσώματα Πάγια Υπεραξία Κυκλοφορούν Ενεργητικό Εισπρακτέα από Συστήματα Πληρωμών Λοιπές Απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα & Ισοδύναμα Σύνολο Ενεργητικού Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πρόβλεψη αποζημίωσης εξόδου από την Υπηρεσία Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Εμπορικές και άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις προς Εμπόρους Σύνολο Υποχρεώσεων Διαφορά Περιουσιακών στοιχείων και συνόλου Υποχρεώσεων Μετοχικό Κεφάλαιο Μέθοδος αποτίμησης του Κλάδου 15

23 Η αποτίμηση του Κλάδου έγινε με βάση την εύλογη αγοραία αξία του 100% του Κλάδου με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου Ως "εύλογη αγοραία αξία" ορίζεται η τιμή στην οποία θα άλλαζαν κάτοχο οι μετοχές μιας εταιρείας, μεταξύ ενός πρόθυμου αγοραστή και ενός πρόθυμου πωλητή, υπό την προϋπόθεση ότι και οι δύο έχουν ικανοποιητική γνώση των σχετικών στοιχείων και της κατάστασης της εταιρείας και των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά τη στιγμή της συναλλαγής. Ως μεθοδολογία αποτίμησης χρησιμοποιήθηκε η Προεξόφληση των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (Discounted Free Cash Flows), η οποία είναι η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος αποτίμησης, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και την πρακτική, δεδομένου ότι λαμβάνει υπ όψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Εταιρειών και τις προοπτικές ανάπτυξής τους. Γι αυτόν τον λόγο δόθηκε συντελεστής στάθμισης 60% Επιπλέον λάβαμε υπόψη την μέθοδο των συγκρίσιμων Εταιρειών (Comparable Company Multiples), με συντελεστή στάθμισης 10% και τέλος λάβαμε υπόψη την μέθοδο των συγκρίσιμων συναλλαγών (Comparable Transactions Multiples) και ειδικότερα εγχώριες συναλλαγές με συντελεστή στάθμισης 30%. Η Αποτίμηση διενεργήθηκε με βάση την αρχή της συνέχειας της δραστηριότητας του Κλάδου και στηριζόμενη στο επιχειρηματικό σχέδιο που μας δόθηκε από την Διοίκηση της Εταιρείας για την περίοδο Η EUROFAST AUDIT A.E. εξέτασε τα προβλεπόμενα οικονομικά μεγέθη που λήφθηκαν υπόψη για τη διαμόρφωση των μελλοντικών ταμειακών ροών και προεξόφλησε τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές με το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο 16

24 5.1 Μέθοδος Προεξόφλησης των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (Discounted Cash Flows) Η ως άνω μεθοδολογία, γνωστή και ως προσέγγιση εισοδήματος συνδέει την αξία ενός περιουσιακού στοιχείου με τη δυνατότητα του να παράγει ταμειακές ροές ή να συντελεί στην μείωση των ταμειακών εκροών. Η προσέγγιση εισοδήματος προσδιορίζει την εύλογη αξία από τις ταμειακές ροές που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν από ένα περιουσιακό στοιχείο Η εφαρμογή αυτής της προσέγγισης προϋποθέτει την πρόβλεψη των ταμειακών ροών που θα προέλθουν από το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο, με βάση τις τρέχουσες προσδοκίες και υποθέσεις για το μέλλον. Η συγκεκριμένη προσέγγιση κρίθηκε ως η πλέον κατάλληλη για την αποτίμηση της Εταιρείας καθώς λαμβάνει υπ' όψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Η διενέργεια της αποτίμησης με τη μεθοδολογία Προεξόφλησης των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών πραγματοποιήθηκε επί τη βάσει του Επιχειρηματικού Σχεδίου για τη χρονική περίοδο (10 έτη) το οποίο μας χορηγήθηκε από την Διοίκηση της Εταιρείας. Βασιζόμενοι στη δυνατότητα επέκτασης της εμπορικής συμφωνίας κατά πέντε έτη όπως αυτή προβλέπεται από τη δομή της συναλλαγής αλλά και έπειτα από αντίστοιχη ανάλυση και κατανόησή μας σχετικά με τις πρόσφατες εγχώριες συγκρίσιμες συναλλαγές (στις οποίες η διάρκεια συμβάσεων συνεργασίας μεταξύ των αγοραστών και πωλητών ξεπερνά τα δέκα έτη), μετά το πέρα της προβλεπόμενης περιόδου ΟΕ22Π ΟΕ31Π εκτιμήσαμε τις Ελεύθερες Μελλοντικές Ταμειακές Ροές του Κλάδου κατά την περίοδο ΟΕ32Π ΟΕ36Π εφαρμόζοντας σταθερό ετήσιο ρυθμό αύξησης των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών. Με βάση τη μέθοδο προεξόφλησης ελεύθερων ταμιακών ροών η αξία του Κλάδου εκτιμάται ως ακολούθως: Ελάχιστη Αξία Κεντρική Αξία Μέγιστη Αξία

25 5.2 Υπολογισμός Συγκρίσιμων Εταιρειών (Trading Multiples) Μέθοδος Δεικτών Κεφαλαιαγοράς Συγκρίσιμων Εταιρειών Η μέθοδος των συγκρίσιμων εισηγμένων εταιριών χρησιμοποιείται κυρίως για αποτιμήσεις εταιριών οι οποίες δεν είναι εισηγμένες σε κάποιο χρηματιστήριο. Προσφέρεται όμως και για τον προσδιορισμό ενός ενδεικτικού εύρους αξιών και για εισηγμένες εταιρίες, βάσει των δεικτών κεφαλαιαγοράς (multiples) με τους οποίους διαπραγματεύονται άλλες εταιρίες με συγκρίσιμα χαρακτηριστικά εισηγμένες στο Χ.Α. ή σε ξένα χρηματιστήρια. Η επιλογή των δεικτών που χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση τους με την χρηματιστηριακή αξία των εταιριών εξαρτάται κατά περίπτωση από τον κλάδο και το είδος των προϊόντων ή υπηρεσιών που οι συγκεκριμένες εταιρίες παρέχουν. Παρακάτω ορίζονται τα αντιπροσωπευτικά μεγέθη για τον υπολογισμό των δεικτών, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μέθοδο: Αξία Επιχείρησης (AE), ήτοι Χρηματιστηριακή Κεφαλαιοποίηση πλέον καθαρού δανεισμού, Κύκλος Εργασιών, που προσδιορίζει την τάξη μεγέθους της εταιρίας, ΚΠΦΤΑ, τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ( EBITDA), που δίνουν σαφή ένδειξη για την οικονομική πορεία και λειτουργική κερδοφορία της εταιρίας, ΚΠΦΤ, τα κέρδη προ φόρων, τόκων που παρέχουν εικόνα των λειτουργικών κερδών της εταιρίας προ εξυπηρέτησης των δανείων, Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΙΚ) που παρέχει εικόνα της λογιστικής αξίας της εταιρίας. Οι Δείκτες / Πολλαπλασιαστές που καταρτίζονται, στην εν λόγω μέθοδο είναι συνήθως οι ακόλουθοι: ΑΕ / Κύκλος Εργασιών ΑΕ / ΚΠΦΤΑ ΑΕ / ΚΠΦΤ ΑΕ/ ΙΚ Για την εύρεση του δείγματος συγκρίσιμων εταιρειών, χρησιμοποιήσαμε τα ακόλουθα κριτήρια στην πλατφόρμα S&P Capital IQ: Γεωγραφική τοποθεσία: Ανεπτυγμένες χώρες ΗΠΑ και Καναδά, Ασίας / Ωκεανίας και Ευρώπης Κλάδος δραστηριοποίησης: Επεξεργασία Δεδομένων και Ανάθεση Υπηρεσιών σε τρίτους ( Data processing and Outsourced Services ) Είδος Εταιρείας: Εισηγμένες εταιρείες Κατάσταση: Σε Λειτουργία, Θυγατρική ή / και Θυγατρικές σε Λειτουργία Εύρος αξίας Κλάδου βάσει trading multiples (ποσά σε ) Ελάχιστη Αξία Κεντρική Αξία Μέγιστη Αξία

26 Το εύρος της Αξίας Κλάδου βάσει trading multiples αφορά την ελάχιστη και μέγιστη αξία η οποία προέκυψε από την εφαρμογή επί των Εσόδων και ΚΠΦΤ των ΟΕ22Π και ΟΕ23Π των αντίστοιχων πολλαπλασιαστών EV/Rev, και EV/Ebit των συγκρίσιμων εταιρειών. Ως κεντρική αξία νοείται η διάμεσος τιμή των αξιών που προέκυψαν από την εφαρμογή των δύο πολλαπλασιαστών στα δύο οικονομικά έτη. Τα Έσοδα και ΚΠΦΤ ελήφθησαν από το επιχειρηματικό πλάνο, ενώ για τους πολλαπλασιαστές χρησιμοποιήθηκε η διάμεσος τιμή των πολλαπλασιαστών του δείγματος συγκρίσιμων εταιρειών. Χρησιμοποιήθηκαν τα μεγέθη των δύο πρώτων προβλεπόμενων περιόδων, καθώς σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο οι προβλεπόμενες νέες δράσεις θα ισχύσουν για πρώτη φορά από το ΟΕ22Π. 5.3 Μέθοδος συγκρίσιμων συναλλαγών (Comparable Τransactions Multiples) Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει ως σκοπό τον υπολογισμό πολλαπλασιαστών επί βασικών οικονομικών μεγεθών εταιριών, οι οποίες υπήρξαν πρόσφατα στόχοι εξαγορών ή συγχωνεύσεων. Η μέθοδος αυτή επίσης συμπεριλαμβάνει την ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας η οποία αποτιμάται, εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες. Η επιλογή των δεικτών που χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση τους με την υπό αποτίμηση εταιρία, εξαρτάται κατά περίπτωση από τον κλάδο και το είδος των προϊόντων ή υπηρεσιών που οι συγκεκριμένες εταιρίες παρέχουν. Η Αξία Συναλλαγής (ΑΣ) συνήθως αναφέρεται στην αξία που καταβλήθηκε για το μετοχικό κεφάλαιο κάθε εταιρίας στόχου του δείγματος. Στην περίπτωση που η αγοράστρια εταιρία αναλαμβάνει και το δανεισμό της υπό εξαγορά εταιρίας στόχου τότε αναφερόμαστε στην Αξία Επιχείρησης. Οι Δείκτες / Πολλαπλασιαστές που καταρτίζονται, στην εν λόγω μέθοδο είναι συνήθως οι ακόλουθοι: ΑΕ / Κύκλος Εργασιών ΑΕ / ΚΠΦΤΑ ΑΕ / ΚΠΦΤ Μέθοδος Δεικτών Συγκρίσιμων Συναλλαγών Το δείγμα των συγκρίσιμων συναλλαγών προσδιορίστηκε σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν στην πλατφόρμα S&P Capital IQ. Γεωγραφική τοποθεσία: Ελλάδα Κλάδος δραστηριοποίησης: Data Processing and Outsourced Services Ημερομηνία Ανακοίνωσης: Τελευταία τέσσερα έτη (01-Ιαν-2018 μέχρι 31-Δεκ-2021) Με βάση τους υπολογισθέντες Δείκτες Συγκρίσιμων Συναλλαγών, το 100% της Επιχειρηματικής Αξίας του Κλάδου Αποδοχής Πράξεων Πληρωμής κυμαίνεται μεταξύ 274,3εκ. και 316,6εκ Ελάχιστη Αξία Κεντρική Αξία Μέγιστη Αξία Το εύρος της Αξίας Κλάδου βάσει συγκρίσιμων συναλλαγών αφορά την ελάχιστη και μέγιστη αξία η οποία προέκυψε από την εφαρμογή επί των Εσόδων και ΚΠΦΤΑ των ΟΕ22Π και ΟΕ23Π των συνεπαγόμενων πολλαπλασιαστών EV/Rev, και EV/Ebitda. Ως κεντρική αξία νοείται η διάμεσος τιμή των αξιών που προέκυψαν από την εφαρμογή των δύο πολλαπλασιαστών στα δύο οικονομικά έτη. Οι συνεπαγόμενοι συντελεστές EV/Rev και EV/Ebitda για το ΟΕ22Π προέκυψαν από ανάλυση των συγκρίσιμων συναλλαγών. Τα Έσοδα και ΚΠΦΤΑ ελήφθησαν από το επιχειρηματικό πλάνο, και προεξοφλήθηκαν με το WACC για να συγκριθούν με τον πολλαπλασιαστή ΟΕ22Π, ενώ για τους πολλαπλασιαστές χρησιμοποιήθηκε η διάμεσος τιμή των πολλαπλασιαστών του δείγματος συγκρίσιμων συναλλαγών. Χρησιμοποιήθηκαν τα μεγέθη των δύο πρώτων προβλεπόμενων περιόδων, καθώς σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο οι προβλεπόμενες νέες δράσεις θα ισχύσουν για πρώτη φορά από το ΟΕ22Π. 19

27 6 Συνοπτική Διαγραμματική απεικόνιση μεθοδολογίας αποτίμησης Η μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε για την Αποτίμηση του 100% του Κλάδου συνοψίζεται παρακάτω: Προεξόφληση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (DCF) (Στάθμιση 60%) Δείκτες Συγκρίσιμων Εταιρειών (Trading Multiples) (Στάθμιση 10%) Ιστορικές Οικονομικές Καταστάσεις ( ) Παραδοχές και εκτιμήσεις μέχρι ΟΕ 2031 Υπολειμματική Αξία Εκτίμηση Συγκρισιμότητ ας Δείκτες Συγκρίσιμων Εγχώριων Συναλλαγών (Comparable Transactions Multiples)) (Στάθμιση 30%) Υπολογισμός Δεικτών Προβλεπόμενες επενδύσεις, κεφάλαιο κίνησης, κ.τ.λ Εφαρμογή των δεικτών στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας Προβλεπόμενες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές εκ 33.4 εκ 90.4 εκ Εύλογη Αξία Κλάδου Αποτίμηση Κλάδου (ΕΥΡΩ ) 20

28 Συνοπτικός προσδιορισμός αποτίμησης εκ. % Ελάχιστη Κεντρική Μέγιστη στάθμισης Αξία Εκτίμηση Αξία Προσέγγιση με βάση το Εισόδημα: Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών 60% 170,2 190,3 216,5 Μέθοδος Αγοράς: Μέθοδος Δεικτών Κεφαλαιαγοράς Συγκρίσιμων Εταιρειών Μέθοδος Αγοράς: Μέθοδος Δεικτών Συγκρίσιμων Συναλλαγών 10% 29,9 33,4 38,6 30% 82,3 90,4 95,0 Εκτιμώμενη Αξία (βάσει σταθμίσεων) 100% 282,3 314,1 350,1 Ακολουθεί περαιτέρω ανάλυση: εκ. % Ελάχιστη Κεντρική Μέγιστη στάθμισης Αξία Εκτίμηση Αξία Προσέγγιση με βάση το Εισόδημα: Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών 60% 283,6 εκ *60% = 170,2 317,2 εκ *60%= 190,3 360, 8 εκ * 60%= 216,5 Μέθοδος Αγοράς: Μέθοδος Δεικτών Κεφαλαιαγοράς Συγκρίσιμων Εταιρειών 10% 298, 5εκ *10%= 29,9 333, 7 εκ *10%= 33,4 386, 3 εκ *10%= 38,6 Μέθοδος Αγοράς: Μέθοδος Δεικτών Συγκρίσιμων Συναλλαγών 30% 274, 3 εκ *30%= 82,3 301, 2 εκ *30%= 90,4 316, 6 εκ *30%= 95,0 Εκτιμώμενη Αξία (βάσει σταθμίσεων) 100% 282,3 314,1 350,1 Οι συντελεστές στάθμισης, χρησιμοποιήθηκαν με βάση το εξής σκεπτικό: - Income Approach DCF (60%): Είναι η πλέον περιεκτική και αναλυτική μέθοδος η οποία λαμβάνει υπόψιν και απεικονίζει με πολύ ευκρινή τρόπο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπό εξέταση Κλάδου γενικά, ευρύτατα αποδεκτή μεταξύ οικoνομικών αναλυτών. - Market Approach Transactions (30%): Ως πολύ περισσότερο συναφής (μεταξύ των μεθόδων Αγοράς) λόγω του ότι αφορά σε λοιπές απολύτως πρόσφατες κλεισμένες συγκρίσιμες συναλλαγές στην Ελλάδα με ομοειδή πιστωτικά ιδρύματα (ήτοι Συστημικές Τράπεζες). - Market Approach Comparable Companies (10%): Λιγότερο συναφής λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών των ξένων συγκρίσιμων εταιρειών καθώς επίσης και των εκάστοτε συνθηκών αγοράς στις ξένες χρηματαγορές. 21

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη Στο Μοσχάτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» και «AΣΤΕΡΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη. Στην Κεφαλλονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των εταιρειών «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» και «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας "Αγροτικός Οίκος ΣΠΥΡΟΥ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία και η

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ι. Εισαγωγικές σημειώσεις ΙΙ. Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε... 4 Α. Πληροφοριακά Στοιχεία... 4

Περιεχόμενα. Ι. Εισαγωγικές σημειώσεις ΙΙ. Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε... 4 Α. Πληροφοριακά Στοιχεία... 4 Έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόμενου κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της «Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E.» κατά την 30.06.2019 και εξέτασης του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

(β) Οι ανακοινώσεις των ως άνω καταχωρήσεων δημοσιεύθηκαν στις στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ).

(β) Οι ανακοινώσεις των ως άνω καταχωρήσεων δημοσιεύθηκαν στις στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δι εξαγοράς των ανωνύμων εταιρειών «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. «Αγροτικός Οίκος ΣΠΥΡΟΥ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» Απορροφώσα Εταιρία και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. «Αγροτικός Οίκος ΣΠΥΡΟΥ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» Απορροφώσα Εταιρία και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ «Αγροτικός Οίκος ΣΠΥΡΟΥ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» Απορροφώσα Εταιρία και «ALCHEMA ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

(κατ εφαρμογή του α.ν. 2166/1993 και του κ.ν. 2190/1920)

(κατ εφαρμογή του α.ν. 2166/1993 και του κ.ν. 2190/1920) ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (Απορροφώσα Εταιρεία) ΚΑΙ «ΑΛΦΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρία RODOS AUTO SERVICE ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» της ανώνυμης εταιρίας '' RODOS MOTOR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ.» και ««AΚΤΑΙΟΝ Α.Ε.».», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ Της εταιρίας με την επωνυμία «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ &ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» σε δύο τμήματα με την απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ. κατ εφαρμογή του Ν. 2166/1993, του Κ.Ν. 2190/1920 και του ν. 2515/1997

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ. κατ εφαρμογή του Ν. 2166/1993, του Κ.Ν. 2190/1920 και του ν. 2515/1997 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΣΦΕ Κέντρο Διανομής Φαρμακευτικών & Παραφαρμακευτικών Προϊόντων ΑΕ» και δ.τ. «ΟSFE LogisCoop AE», με ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της Ανωνύμου Εταιρείας της εταιρίας με την επωνυμία: «PETS AND PEOPLE ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο: «PETS AND PEOPLE Α.Ε.» ( στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των ανωνύμων εταιρειών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ATEBE και ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2 ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2 ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.» ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2 ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ι. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 2 ΙΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και «ΚΙΡΦΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΙΧΘΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» Απορροφούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ)

Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ) Των ανωνύμων εταιρειών Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών». και «ΠΟΛΥΠΑΚ POLYPACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 1. «AKINA ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, 2. «VARIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, και 3. «RIPLI ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφούσα Εταιρία και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφούσα Εταιρία και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφούσα Εταιρία και «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με Γ.Ε.ΜΗ. 121790401000 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63443/01ΝΤ/Β/07/151 (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ OΡΩΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ OΡΩΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟ OΡΩΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(στο εξής «η Απορροφωµένη Εταιρία») αφετέρου,

(στο εξής «η Απορροφωµένη Εταιρία») αφετέρου, ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» με αριθμό ΓΕΜΗ 008330701000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» Από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4601/2019 σχετικά με τη διάσπαση δι απόσχισης της

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα Διοικητικά Συμβούλια, αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Των ανωνύμων εταιρειών > και

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνήθηκε η συγχώνευση της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» µε απορρόφηση, από κοινού και εκ παραλλήλου, στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας, της

συµφωνήθηκε η συγχώνευση της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» µε απορρόφηση, από κοινού και εκ παραλλήλου, στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας, της ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ α) «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στην Αθήνα, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1) «HELIC EΛΛHNIKA OΛOKΛHPΩMENA KYKΛΩMATA ANΩNYMH ETAIPEIA» και διακριτικό τίτλο «HELIC A.E.» με APMAE 46523/01AT/B/00/019(07)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ δι απορρόφησης των εταιριών με την επωνυμία «ΒΕΛΜΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ» με δ.τ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ & ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ και «GREEN

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ. Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ. Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒ.Ε.Ε.», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό ΓΕΜΗ 27937012000 και ΑΡ.Μ.ΑΕ 34244/10/B/95/08 (στο εξής «η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114201152000) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ (α) «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙOΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠOPΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜOΣ ΕTΑΙPΕΙΑ», και (β) «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.»

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.» Οι ως άνω εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια, ενεργούντων

Διαβάστε περισσότερα

Απορροφώσα: ΜΥΤΙΚΑΣ ΙΧΘ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ Με Επωνυµία: ΜΥΤΙΚΑΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.19827/10/Β/89/006 ΑΡ.ΓΕΜΗ

Απορροφώσα: ΜΥΤΙΚΑΣ ΙΧΘ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ Με Επωνυµία: ΜΥΤΙΚΑΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.19827/10/Β/89/006 ΑΡ.ΓΕΜΗ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Απορροφώσα: ΜΥΤΙΚΑΣ ΙΧΘ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ Με Επωνυµία: ΜΥΤΙΚΑΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.19827/10/Β/89/006 ΑΡ.ΓΕΜΗ 28047212000 Απορροφούµενη: ΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ δι απορρόφησης της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία με την επωνυμία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ιουνίου 2017 Δημήτριος Σούρμπης PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Με σύμφωνη γνώμη. Ισολογισμός 2016

Ισολογισμός Ιουνίου 2017 Δημήτριος Σούρμπης PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Με σύμφωνη γνώμη. Ισολογισμός 2016 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Διεύθυνση Μαρίνου Αντύπα 41-45 Ηράκλειο Αττικής 14124 Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΗΣ ΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΗΣ ΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε Αθήνα, 26-04-2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 5

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 69 4 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΤΖΑΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΡ/ΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QUEST

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «LAFARGE BETON», με αριθμό ΓΕΜΗ 236501000 και ΑΡ.Μ.ΑΕ 311/04/B/86/69/2011(στο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ.

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ. 099940479 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 004280301000 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ νομικής μορφής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/38) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/38) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των Ανωνύµων Εταιρειών: 1/ ΒΑΛΣΑΜΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε το διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΣΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 818201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27074/06/Β/92/9) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ. Της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» δι' απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ. Της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» δι' απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ Της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» δι' απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας κατ εφαρμογή του ν. 4601/2019 και του ν. 2515/1997 Η εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Παράγραφος Περιεχόμενο άρθρου 29 3 α) ΚΑΘΑΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Παράγραφος Περιεχόμενο άρθρου 29 3 α) ΚΑΘΑΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Παράγραφος Περιεχόμενο άρθρου 29 3 α) ΚΑΘΑΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. β) Α.Ε. γ) 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018 δ) ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΛΑΡΙΣΑ, ε) Αρ. μητρώου Γ.Ε.ΜΗ.: 026525240000 στ) Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ιουλίου 2018 Φώτης Σμυρνής PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Με σύμφωνη γνώμη. Ισολογισμός 2017

Ισολογισμός Ιουλίου 2018 Φώτης Σμυρνής PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Με σύμφωνη γνώμη. Ισολογισμός 2017 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Διεύθυνση Μαρίνου Αντύπα 41-45 Ηράκλειο Αττικής 14124 Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, 682 00 Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 054415721000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

* Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων.

* Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της «Σ.Δ.ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ» της 31.12.2017 Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 2446301000 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Δ.1 Σημ. 31.12.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της επί του από 15.07.2015 Σχεδίου Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε..

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε.. ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 FREENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΟΥΛΕΝΙΟΥ 4, ΤΚ.10561, Αθήνα ΑΦΜ. 998808218, Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 007468501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 Για την εταιρεία «FREENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το δ.τ. «ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το δ.τ. «ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το δ.τ. «ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2567001000 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 30 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Η ΜΕΤ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ της

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ της ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου 2016 25η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2016-31η Δεκεμβρίου 2016) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ:

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39783/65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: 054424221000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΕΒΡΟΥ Σ. Οικονόμου ΑΡ. Μ.Α.Ε /65/Β/86/03 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΕΒΡΟΥ Σ. Οικονόμου ΑΡ. Μ.Α.Ε /65/Β/86/03 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΕΒΡΟΥ Σ. Οικονόμου 3 681 31 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11131/65/Β/86/03 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 54408321000 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς τους κ.κ Μετόχους της Εταιρίας ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Για την Εταιρική χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2016 (διαχείριση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2016)

Διαβάστε περισσότερα

Α.Κ.Ο.Μ.Μ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αρ.Μ.Α.Ε.16385/72/Β/88/1 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Α.Κ.Ο.Μ.Μ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αρ.Μ.Α.Ε.16385/72/Β/88/1 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Α.Κ.Ο.Μ.Μ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αρ.Μ.Α.Ε.16385/72/Β/88/1 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 21837150000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 1 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007, ότι προτίθεται να τροποποιήσει τα άρθρα του Καταστατικού της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΣΙΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ» και διακριτικό τίτλο CORUS ΚALPINIS -

Διαβάστε περισσότερα

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε.

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με το δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ της

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ της ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2015 24 η Εταιρική Χρήση (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα