ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6/2022

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6/2022"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6/2022 Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δύο καταστημάτων (υπ αρ. 4 και 5) στο ακίνητο επί των οδών Αιόλου 42-44, Βασιλικής και Κολοκοτρώνη, Αθήνα, εκ κληρονομίας Αντ. Παπαδάκη, για εμπορική χρήση.

2 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α. τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν : Έχοντας υπόψη: 1. του Ν. 4957/2022 με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 141/Α/ /2022) 2. του Ν.4009/2011 για τη «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 197 Α / ) 3. του Ν.4076/2012«Ρυθμίσεις θεμάτων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 159/ ) 4. του Ν.4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 185 Α / ) 5. Του άρθρου 13 του Ν.4242/2014 «Ενιαίος φόρος Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50 Α / ) 6. του αρ. 2 παρ. 1 εδ. α' Ν. 1703/1987 (όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 1 παρ. 5 ν. 2235/1994 ΦΕΚ 145 Α / ) 7. του Ν.4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 51 Α / ) 8. του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις καταργήσεις συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 74/2014) 9. των άρθρων 1 και 2 του Ν.Δ. 356/ του Αστικού Κώδικα 11. του από Β.Δ. «Περί τρόπου εκποιήσεως κινητών και ακινήτων..εις κοινωφελή ιδρύματα και περιουσίας» (ΦΕΚ Α 523/1939) 12. του Π.Δ 34/19 95 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» (ΦΕΚ 30 Α / ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Β. τις αποφάσεις/εγκυκλίους : 1. την εγκύκλιο 1/2014 της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ ΒΙΚΤΗ-ΔΣ3) 2. την με υπ αρ /3983/0016/ υπουργική απόφαση με τίτλο «είσπραξη εσόδων Ν.Π.Δ.Δ. από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ)» του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β/ 1109/ ) Γ. Τα έγγραφα: 1. η από απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (27 η συνεδρία ακαδημαικού έτους ) για την έγκριση διενέργειας της δημοπρασίας Θέμα 58 0 (ΑΔΑ: ΨΛΘΖ46ΨΖ2Ν-0ΙΛ) 2. η από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου 49 ης συνεδρίασης ακαδ. Έτους για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας της δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας (ΑΔΑ: 627Z46ΨΖ2Ν-6ΚΞ) 3. Η από έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή 2

3 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ Εκτίθεται σε δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δύο ισογείων καταστημάτων με τους κάτωθι όρους: Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η μίσθωση αφορά δύο καταστήματα και συγκεκριμένα το υπ αρ. 4 ισόγειο κατάστημα με υπόγειο χώρο, που προέρχεται από συνενώσεις των υπό στοιχεία Κ6 και Κ7 σε προηγούμενα έτη, και το 5 ισόγειο κατάστημα, στο ακίνητο επί της οδού Αιόλου 42-44, στην Αθήνα, που έχουν ως κάτωθι: Αριθμός Καταστήματος 4 Περιγραφή συνενωμένων καταστημάτων Κ6 :Ισόγειο 38,95 τ.μ. με Υπόγειο 36,4 τ.μ. Κ7: Ισόγειο 29,7 τ.μ. με Υπόγειο 48,1 τ.μ. 5 Κ8: Ισόγειο 18,4 τ.μ. 2. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν προσφορά για την εκμίσθωση του ενός ή και των δύο υπ αρ. 4 και 5 ανωτέρω καταστημάτων με την υποχρέωση να καταθέσουν ξεχωριστό φάκελο προσφοράς για κάθε κατάστημα όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω. 3. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η συνένωση μεταξύ των υπ αρ. 4 και 5 ανωτέρω καταστημάτων 4. Το ακίνητο ανήκει στην κληρονομία Αντ. Παπαδάκη. 5. Έτος κατασκευής Τα καταστήματα είναι για εμπορική χρήση και σε κάθε περίπτωση η έκδοση των απαραίτητων σχετικών αδειών και εγκρίσεων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνες του μισθωτή. 7. Δεδομένου ότι στους οκτώ ορόφους του κτηρίου λειτουργούν εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και ιδιαίτερα αίθουσες διδασκαλίας και βιβλιοθήκες αναγνωστήρια θα πρέπει η χρήση των καταστημάτων να μην παρεμποδίζει το έργο που επιτελείται στο κτίριο και να μην δημιουργεί προβλήματα στις ανωτέρω υπηρεσίες. 3

4 4 Α. Συγκεκριμένα δεν επιτρέπονται οι εκμισθώσεις των υπ αρ. 4 και 5 καταστημάτων για τις ακόλουθες εμπορικές χρήσεις: 1. Ιχθυοπωλείο 2. Κρεοπωλείο 3. Οπλοπωλείο και πωλήσεις εύφλεκτων και εκρηκτικών υλικών 4. Γραφείο κηδειών 5. Καταστήματα τυχερών παιχνιδιών 6. Οβελιστήριο, ταβέρνα και όποια χρήση απαιτεί την τοποθέτηση φουγάρου Σε κάθε περίπτωση η εμπορική χρήση του καταστήματος την οποία θα δηλώσει ο κάθε υποψήφιος ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συνάδει με την ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική λειτουργία του κτηρίου και τελεί υπό την έγκριση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου Β. Οι μισθωτές, ως προς τη λειτουργία των καταστημάτων τους, θα πρέπει να διασφαλίσουν τα ακόλουθα : Περιορισμό της ηχορρύπανσης (db), δηλαδή να είναι μικρότερα των 45 Αποφυγή οσμών, σε ότι αφορά την παρασκευή και προετοιμασία φαγητού Επιμέλεια και καθαριότητα ως προς την πρόσοψη των ισογείων χώρων (π.χ. οι πεσσοί της στοάς), Καθαριότητα του εξωτερικού χώρου των καταστημάτων 8. Τιμή εκκίνησης ως μηνιαίο μίσθωμα πλέον χαρτοσήμου των μισθίων, που θα βαρύνει τον μισθωτή ανέρχεται στα κάτωθι ποσά, ως αναλυτικά αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα: Αριθμός Καταστήματος Συνενωμένη χρήση καταστημάτων Τιμή εκκίνησης μισθώματος σε ευρώ 4 Καταστήματα Κ6 και Κ7 με συνενωμένη χρήση Κατάστημα Κ Η διάρκεια της μίσθωσης τους ορίζεται σε έξι (6) έτη με δυνατότητα παράτασης μέχρι έξι (6) έτη, με τους ίδιους, ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους, το δε σχετικό μισθωτήριο υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή προς ενημέρωση αυτής. 10. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί ισχύει για ένα (1) χρόνο και αναπροσαρμόζεται ετησίως υπολογιζόμενο προσθετικώς στο μηνιαίο μίσθωμα του προηγούμενου έτους με αύξηση ίση με το ύψος του Δ.Τ.Κ., όπως αυτός υπολογίζεται από την

5 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, πλέον μίας (1) ποσοστιαίας μονάδας ως επαγγελματική στέγη. 11. Στην περίπτωση που το μίσθωμα, μετά την κατά το ανωτέρω τρόπο υπολογιζόμενη αναπροσαρμογή, είναι μικρότερο από το καταβαλλόμενο μίσθωμα, δεν αναπροσαρμόζεται για το έτος αυτό και θα παραμένει σταθερό. 12. Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση Κληροδοτημάτων Πανεπιστήμιου Αθηνών Τμήμα Εκκαθάρισης και Διαχείρισης Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, ΤΚ Πληροφορίες : Παρασκευή Φλυτζάνη, Αγγελική Παπαζάχου Τηλ , 9127 Fax Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή και τα δύο καταστήματα, σε περίπτωση δε υποβολής προσφοράς για περισσότερα του ενός θα υποβάλλεται ξεχωριστή προσφορά για κάθε κατάστημα. Η υποβολή των προσφορών τους θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους εγγράφως σε κλειστούς φακέλους που θα αναγράφουν τον αριθμό του καταστήματος, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία αποστολής μέχρι και της , ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Αθηνών: Πανεπιστημίου 30, Αθήνα, ΤΚ Διεύθυνση Κληροδοτημάτων Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Α Εκκαθάρισης και Διαχείρισης Περιουσίας Προσφορά για το υπ αρ.. Κατάστημα για την υπ αρ 6/2022 Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία εκμίσθωσης ισογείων καταστημάτων στο ακίνητο επί της οδού Αιόλου κληρονομίας Αντ. Παπαδάκη (Ώρες λειτουργίας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου: ) Υπόψη: Διεύθυνση Κληροδοτημάτων Πανεπιστήμιου Αθηνών, Τμήμα Εκκαθάρισης και Διαχείρισης 5

6 14..Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 13.12,2022 ημέρα,τρίτη, και ώρα 12 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που θα συνεδριάσει στα ευρισκόμενα στην Αθήνα γραφεία του Παν/μίου Αθηνών (οδός Χρ. Λαδά 6, 6ος όροφος, γραφ. 65). 15. Η ανακοίνωση της δημοπρασίας αναρτάται από τις και για τριάντα (30) ημέρες, στη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται στον ιστότοπο που Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην κατηγορία «ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ», στην υποκατηγορία «Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων» 6

7 Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εγγράφως κλειστό φάκελο προσφοράς για κάθε κατάστημα ξεχωριστά με τα εξής στοιχεία και δικαιολογητικά: 1. Πίνακα με συμπληρωμένα τα ακόλουθα στοιχεία: 1 Όνομα-Επώνυμο/Επωνυμία προσφέροντα: 2 ΑΦΜ ΔΟΥ: 3 Αρ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου: 4 Προσφορά μηνιαίου μισθώματος για το υπ αρ.. κατάστημα 5 Χρήση μισθίου (αναλυτική περιγραφή της εμπορικής χρήσης) 6 Ονοματεπώνυμο Εγγυητή: 7 ΑΦΜ Εγγυητή 8 Αρ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Εγγυητή: 9 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: (Ποσό, Τράπεζα) 10 Υπεύθυνη Δήλωση 11 Νομιμοποιητικά έγγραφα 1. Ημερομηνία Προσφοράς : Υπογραφή και σφραγίδα Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για κάθε προσφορά καταστήματος ξεχωριστή, γραμμάτιο παρακαταθήκης χρηματικού ποσού ίσου με το 5% της τιμής εκκίνησης, υπολογιζόμενου για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο, ή ισόποση εγγυητική επιστολή Τράπεζας αναγνωρισμένης στην Ελλάδα, η οποία ανέρχεται ανά κατάστημα στα κάτωθι ποσά: ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ποσό Εγγυητικής Επιστολής

8 3. Ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει και αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας και του μισθωτηρίου συμβολαίου, εφόσον επιλεγεί η προσφορά του. Η παραπάνω εγγύηση καταπίπτει υπέρ του κληροδοτήματος, εάν ο πλειοδότης με τον εγγυητή αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά της δημοπρασίας. 4. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες που δεν κατακυρωθεί στο αποτέλεσμα της παρούσας δημοπρασίας. 5. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον πλειοδότη μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και την καταβολή της απαιτούμενης εγγύησης. 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος: α) ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. β) ότι ο ενδιαφερόμενος επισκέφτηκε το υπό εκμίσθωση με υπ αρ.. κατάστημα και αφού το εξέτασε λεπτομερώς με την βοήθεια ειδικών τεχνικών, δηλώνει ότι έχει πλήρη γνώση της καταστάσεως στην οποία βρίσκεται και το βρήκε της απόλυτης αρεσκείας του χωρίς ελαττώματα και κατάλληλα για την χρήση που το προορίζει γ) ότι το μίσθιο κατάστημα με υπ αρ..., θα χρησιμοποιηθεί τη χρήση (περιγραφή της χρήσης) είναι της αρεσκείας του και απολύτως κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζει. Επίσης, θα αναγράφει ότι η συγκεκριμένη χρήση δεν ανήκει στις χρήσεις, οι οποίες έχουν αποκλειστεί όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παράγραφο 7 της Ενότητας Α.ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ στην παρούσα διακήρυξη και συγκεκριμένα: 1. Ιχθυοπωλείο 2. Κρεοπωλείο 3. Οπλοπωλείο και πωλήσεις εύφλεκτων και εκρηκτικών υλικών 4. Γραφείο κηδειών 5. Καταστήματα τυχερών παιχνιδιών 6. Οβελιστήριο, ταβέρνα και όποια χρήση απαιτεί την τοποθέτηση φουγάρου 8

9 δ) ότι ο ενδιαφερόμενος /συμμετέχων δεν έχει οφειλές από προηγούμενη/ες μισθώσεις ακινήτων κάθε είδους, που ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών καθ οιονδήποτε τρόπο ή και δεν βρίσκεται σε οποιουδήποτε είδους και βαθμού δικαστική διένεξη με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. ε) ότι ο ενδιαφερόμενος/συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να διασφαλίσει ως προς τη λειτουργία και τη χρήση του υπ αρ. καταστήματος, για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ακαδημαϊκών υπηρεσιών του Ιδρύματος στο κτήριο, τις κάτωθι προϋποθέσεις: Περιορισμό της ηχορρύπανσης (db), δηλαδή να είναι μικρότερα των 45 Αποφυγή οσμών, σε ότι αφορά την παρασκευή και προετοιμασία φαγητού Επιμέλεια και καθαριότητα ως προς την πρόσοψη των ισογείων χώρων (π.χ. οι πεσσοί της στοάς), Καθαριότητα του εξωτερικού χώρου των καταστημάτων i)οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του άρθρου 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986 θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των δηλούντων από την αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. ii) Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/14 δηλαδή ως εξής: σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ.2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ.2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014 και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο (κατά τα οριζόμενα του άρθρου 36 παρ.2β) του κώδικα δικηγόρων Ν.4194/2013. Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι 9

10 οποίες απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. Τα αλλοδαπά έγγραφα προσκομίζονται με μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια αρχή ή δικηγόρο. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.) για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων. 7. Οι συμμετέχοντες στην πλειοδοτική δημοπρασία, καθώς και οι οριζόμενοι της παρούσας διακήρυξης, εγγυητές αυτών οφείλουν να προσκομίσουν στο φάκελο της προσφοράς τους και τα εξής νομιμοποιητικά έγγραφα σε ισχύ: Ι) ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Οι συμμετέχοντες στην πλειοδοτική δημοπρασία καθώς και οι οριζόμενοι της παρούσας διακήρυξης, εγγυητές οφείλουν να προσκομίσουν στον φάκελο της προσφοράς τους και τα εξής νομιμοποιητικά έγγραφα σε ισχύ: ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας ( ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) όλων των οργανισμών στους οποίους είναι ασφαλισμένο το εν γένει προσωπικό του, τους οποίους και δηλώνει). Εννιαίο Πιστοποιητικό δικαστικής Φερεγγυότητας από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος : - δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση - δεν έχει κινηθεί κατ αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς σε περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος συμμετέχει με αντιπρόσωπο θα πρέπει ο τελευταίος να προσκομίσει σχετική εξουσιοδότηση με θεώρηση της υπογραφής του ενδιαφερόμενου από ΚΕΠ. Στην περίπτωση αυτή ο εγγυητής πρέπει να παρίσταται αυτοπροσώπως. 10

11 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας ( ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) όλων των οργανισμών στους οποίους είναι ασφαλισμένο το εν γένει προσωπικό του, τους οποίους και δηλώνει). Εννιαίο Πιστοποιητικό δικαστικής Φερεγγυότητας από την οποία να προκύπτει ότι: - δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση - δεν έχει κινηθεί κατ αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση - δεν βρίσκεται σε λύση ή εκκαθάριση - δεν βρίσκεται σε αναγκαστική διαχείριση - δεν έχει κινηθεί κατ αυτού διαδικασία διορισμού εκκαθαριστή - δεν τελεί σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης Τα Νομικά Πρόσωπα πέραν των ανωτέρω εγγράφων θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρη σειρά εγγράφων νομιμοποίησης των εκπροσώπων τους, ήτοι όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. (Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης). Σε περίπτωση πτώχευσης, λύσης, εκκαθάρισης, θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης του νομικού προσώπου-εγγυητή, στην θέση του εγγυητή και στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις αυτού υπεισέρχεται αυτοδίκαια ο Νόμιμος εκπρόσωπος του αρχικού εγγυητή. Στο πλαίσιο αυτό, ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου εγγυητή θα πρέπει να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Στην υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εγγυητή, εφόσον ο εγγυητής είναι νομικό πρόσωπο, θα δηλώνεται ότι «σε περίπτωση κατά την οποία το νομικό πρόσωπο (..πλήρης επωνυμία του ) το οποίο εκπροσωπώ και είναι εγγυητής του συμμετέχοντος στην δημοπρασία ( πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος) πτωχεύσει, 11

12 λυθεί, τεθεί σε εκκαθάριση ή σε αναγκαστική διαχείριση ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης, αναλαμβάνω προσωπικά όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την σχέση της εγγύησης στο πλαίσιο της δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με την υπ αριθμ. 6/2022 Διακήρυξη και της σύμβασης μίσθωσης η οποία θα καταρτισθεί, ανεξαρτήτως εάν κατά τον κρίσιμο χρόνο θα διατηρώ ή όχι την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου αυτού». ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: ΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε αντίγραφο νομίμως θεωρημένο από το Γ.Ε.ΜΗ. 2. ΦΕΚ συστάσεως της εταιρείας 3. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσης της εκπροσώπησης ή αντίγραφο της σχετικής δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση που εκκρεμεί η δημοσίευση της εκπροσώπησης, προσκομίζεται αντίγραφο της σχετικής αίτησης με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου 4. Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ. περί μεταβολών του καταστατικού το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 5. Πρακτικό απόφασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας περί εγκρίσεως συμμετοχής της εταιρείας στον διαγωνισμό και παροχής εξουσίας προς συγκεκριμένο πρόσωπο για την κατάθεση της προσφοράς της εταιρείας. ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: 1. Συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και τροποποιήσεις αυτού σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. Τα ΦΕΚ όπου έχουν γίνει οι σχετικές δημοσιεύσεις των ανωτέρω συμφωνητικών. 2. Πλήρης σειρά εγγράφων που απαιτούνται κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας για τον ορισμό του διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής. Τα ΦΕΚ όπου έχουν γίνει οι σχετικές δημοσιεύσεις. 3. Πιστοποιητικό περί εταιρικών μεταβολών από το Γ.Ε.ΜΗ. το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 12

13 και θα περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις από την σύσταση της εταιρείας. Τυχόν πιστοποιητικό περί εταιρικών μεταβολών του Πρωτοδικείου για τις μεταβολές έως είτε θα προσκομίζεται αυτοτελώς είτε θα ενσωματώνεται στο πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. Συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα 2. Πλήρης σειρά εγγράφων που απαιτούνται κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας για τον ορισμό του διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής. 3. Πιστοποιητικό περί εταιρικών μεταβολών από το Γ.Ε.ΜΗ. το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και θα περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις από την σύσταση της εταιρείας. Τυχόν πιστοποιητικό περί εταιρικών μεταβολών του Πρωτοδικείου για τις μεταβολές έως είτε θα προσκομίζεται αυτοτελώς είτε θα ενσωματώνεται στο πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. Συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 2. Πλήρης σειρά εγγράφων που απαιτούνται κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας για τον ορισμό του διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής. 3. Πιστοποιητικό περί εταιρικών μεταβολών από το Γ.Ε.ΜΗ. το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και θα περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις από την σύσταση της εταιρείας. Τυχόν πιστοποιητικό περί εταιρικών μεταβολών του Πρωτοδικείου για τις μεταβολές έως είτε θα προσκομίζεται αυτοτελώς είτε θα ενσωματώνεται στο πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Σε περίπτωση αλλοδαπών εταιρειών, και εφόσον στην οικεία χώρα δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των σχετικών στοιχείων των εταιρειών, είναι δυνατόν τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα να 13

14 αντικατασταθούν από επίσημες βεβαιώσεις του Αρμοδίου Εμπορικού Επιμελητηρίου για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, από ένορκη βεβαίωση των εκπροσώπων του υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου, δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση των ως άνω εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συμβολαιογράφο, δικαστική ή διοικητική Αρχή. Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. Από τα προσκομιζόμενα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά θα πρέπει να αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 14

15 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για κάθε κατάστημα ξεχωριστά, θα ακολουθηθούν οι παρακάτω διαδικασίες: Οι προσφορές για κάθε κατάστημα θα ανοιχτούν από την αρμόδια Επιτροπή την ημέρα και ώρα διενέργειας της πλειοδοτικής δημοπρασίας παρουσία των ενδιαφερομένων ή/και των εκπροσώπων τους ή/και των αντιπροσώπων τους, εφόσον το δηλώσουν ευθύς κατά την έναρξη της δημοπρασίας και καταθέσουν κάθε νόμιμο προς τούτο αποδεικτικό έγγραφο Η Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει την πληρότητα των φακέλων και απορρίπτει τις προσφορές που δεν πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Στη συνέχεια καλεί τους ενδιαφερόμενους και τους ανακοινώνει το αποτέλεσμα Μετά την αποχώρηση των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές απορρίφθηκαν, η Επιτροπή εκφωνεί παρουσία των υπολοίπων παρόντων τις αναγραφόμενες τιμές των προσφορών που πληρούν τους όρους της διακήρυξης και καλεί τους συμμετέχοντες να προβούν σε προφορική υποβολή αντιπροσφορών, οι οποίες καταγράφονται στο σχετικό πίνακα υποβολής προσφορών μαζί με τις αρχικές. Όταν πλέον δεν υπάρχει άλλη αντιπροσφορά η διαδικασία της πλειοδοσίας ολοκληρώνεται και πλειοδότης ανακηρύσσεται αυτός με τη μεγαλύτερη τελική αντιπροσφορά. Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό το οποίο συνυπογράφουν τα μέλη της Επιτροπής, ο πλειοδότης και ο εγγυητής του πλειοδότη. Το πρακτικό αποστέλλεται στο αρμόδιο όργανο του ΕΚΠΑ για έγκριση ή μη και τα αποτελέσματα της Δημοπρασίας αποστέλλονται μετά την απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου για ανάρτηση 15 ημερών στην σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείο Οικονομικών. Το Πανεπιστήμιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού & να επαναλάβει την δημοπρασία χωρίς τούτο να γεννά δικαίωμα αποζημίωσης για τους συμμετέχοντες. Παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του πλειοδότη ή/και του εγγυητή αυτού. 15

16 Εάν ο πλειοδότης υποψήφιος μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, του επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 24 του Ν.4182/ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ- ΕΓΓΥΗΣΗ 1. Εφόσον το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 1/2014 εγκύκλιο της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί μισθωτής για ένα ή και περισσότερα καταστήματα, μετά από σχετική ειδοποίηση, οφείλει μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα, να προσέλθει με τον εγγυητή του, να υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο, που θα συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου, προσκομίζοντας χρηματική εγγύηση ίση προς τρία (3) μηνιαία μισθώματα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα αναφέρονται στην ειδοποίηση. Η εν λόγω εγγύηση βεβαιώνεται με το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού στο λογαριασμό της κληρονομίας Αντ. Παπαδάκη, με αριθμό (IBAN GR ) που τηρείται στο κεντρικό κατάστημα της Ε.Τ.Ε. 2. Η εγγύηση αυτή θα είναι άτοκη και θα αυξάνεται οσάκις αναπροσαρμόζεται το μίσθωμα, ώστε να είναι πάντοτε ίση προς τρία (3) μηνιαία μισθώματα. Η εγγύηση αυτή καταπίπτει υπέρ του κληροδοτήματος, εάν η μίσθωση λυθεί πρόωρα από οποιαδήποτε αιτία οφειλομένη σε υπαιτιότητα του μισθωτή ή εν γένει για οποιαδήποτε παράβαση των όρων της παρούσης διακήρυξης ή του μισθωτηρίου συμβολαίου. Επίσης καταπίπτει υπέρ του κληροδοτήματος και σε περίπτωση που, κατά τη λήξη της μίσθωσης και την αποχώρησή του μισθωτή από το μίσθιο, παραμείνει αυτός οφειλέτης οποιασδήποτε οφειλής του από τη μίσθωση χωρίς να συμψηφίζεται με αυτήν. 3. Σε περίπτωση που ο μισθωτής αθετήσει την υποχρέωσή του για αναπροσαρμογή της εγγύησης σε αντιστοιχία με το εκάστοτε καταβαλλόμενο μίσθωμα, ή παραλείψει να καταθέσει την εγγύηση επιβάλλεται σε βάρος του (με εισήγηση του 16

17 Πανεπιστημίου Αθηνών και απόφαση της αρμόδιας αρχής) χρηματική ποινή ίση με τρία μηναία μισθώματα της προσφοράς του, η οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Εν συνεχεία μπορεί να καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης για την υπογραφή του συμβολαίου. 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗ 1. Καθ όλη την διάρκεια της μίσθωσης, το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή αποκλειστικά για εμπορική χρήση (επαγγελματική στέγη) και για τη χρήση που έχει δηλωθεί και θα αναφέρεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο ρητά απαγορευμένης της καθ οποιονδήποτε τρόπο αλλαγής της χρήσης του μισθίου χωρίς την συναίνεση του Πανεπιστημίου και σε καμία περίπτωση σε αλλαγή χρήσης, η οποία έχει απαγορευτεί στην παρούσα διακήρυξη. Ο μισθωτής δηλώνει ότι εξέτασε το μίσθιο λεπτομερώς με την βοήθεια ειδικών τεχνικών και το βρήκε της απόλυτης αρεσκείας του χωρίς ελαττώματα και απολύτως κατάλληλο για την χρήση που το προορίζει, γι αυτό και το παραλαμβάνει ανεπιφύλακτα. 2. Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και λήγει μετά από έξι (6) χρόνια. 3. Μετά τη λήξη της μίσθωσης (6ετία) μπορεί να συμφωνηθεί η ανανέωση για έως έξι (6) χρόνια, με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους, το δε σχετικό μισθωτήριο υποβάλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής προς ενημέρωση αυτής. 4. Το παραπάνω μίσθωμα θα ισχύει για ένα (1) χρόνο. Μετά την πάροδο του πρώτου μισθωτικού έτους, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως υπολογιζόμενο προσθετικώς στο μηνιαίο μίσθωμα του προηγούμενου έτους με αύξηση ίση με το ύψος του Δ.Τ.Κ., όπως αυτός υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική της Ελλάδος, πλέον μίας (1) ποσοστιαίας μονάδας. Στην περίπτωση που το μίσθωμα, μετά την κατά το ανωτέρω τρόπο υπολογιζόμενη αναπροσαρμογή, είναι μικρότερο από το ήδη καταβαλλόμενο μίσθωμα, δε θα αναπροσαρμόζεται για το έτος αυτό και θα παραμένει σταθερό. Η εν λόγω διαδικασία αναπροσαρμογής θα επαναλαμβάνεται κάθε μισθωτικό έτος. 17

18 5. Απαγορεύεται απολύτως η ολική ή μερική υπομίσθωση του μισθίου με ή χωρίς αντάλλαγμα, ή η με οποιονδήποτε τρόπο με ή χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε τρίτον. Τυχόν παράβαση του παρόντος όρου συνιστά παράβαση ουσιώδους όρου της σύμβασης μίσθωσης και συνεπάγεται την λύση της, αζημίως για το Πανεπιστήμιο σπουδαίο λόγο λύσης της παρούσας σύμβασης μίσθωσης. 6. O Μισθωτής έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση του δικαιώματος πακέτου δικαιόχρησης (franchise) του μισθίου ως δικαιοπάροχος (franchisor), κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του Πανεπιστημίου. Στην περίπτωση αυτή, ο μισθωτής ως δικαιοπάροχος (franchisor) μετά του εγγυητή του, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μεταξύ τους ως προς τον δικαιοδόχο (franchisee) και δεν απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν έναντι του Πανεπιστημίου με την διακήρυξη της δημοπρασίας, την συμμετοχή τους σε αυτήν και την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου. 7. Σιωπηρή αναμίσθωση δεν χωρεί, ούτε ισχύει παράταση κατά τις διατάξεις τυχόν ενοικιοστασίου ή κάποιου άλλου Νόμου. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να παραιτηθεί με το μισθωτήριο συμβόλαιο από κάθε προστασία των νόμων περί ενοικιοστασίου, ή από οποιαδήποτε παράταση της μίσθωσης, ή από άλλες προστατευτικές των μισθωτών διατάξεις, που θα ισχύουν κατά το χρόνο της σύναψης της μίσθωσης, ή που θα εκδοθούν στο μέλλον, κατά τη διάρκειά της. 8. Η από το μισθωτή εκχώρηση (μερική ή ολική) η σύσταση ενεχύρου ή μεταβίβαση της σύμβασης και οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης που απορρέουν από αυτήν απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση (εκ των προτέρων έγγραφη έγκριση) του Πανεπιστήμιου Αθηνών και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 5. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ 1. Το πρώτο μίσθωμα πρέπει απαραίτητα να έχει προκαταβληθεί κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου. 2. Στη συνέχεια το μίσθωμα είναι πληρωτέο μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μισθωτικού μήνα, χωρίς όχληση από τον εκμισθωτή, στο λογαριασμό της κληρονομίας Αντ. Παπαδάκη, με αριθμό (IBAN GR

19 ) που τηρείται στο κεντρικό κατάστημα της Ε.Τ.Ε και η καταβολή του θα αποδεικνύεται μόνο με έγγραφη απόδειξη της Τράπεζας αυτής, αποκλειομένου παντός άλλου μέσου αποδείξεως ακόμη και αυτού του όρκου. 3. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή του μισθώματος στα γραφεία της Δ/νσεως Κληροδοτημάτων, μετά από έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 4. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του μισθώματος αν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου. 5. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος για βλάβη από θεομηνία, ανωτέρα βία ή άλλη οποιαδήποτε αιτία που τυχόν θα επέλθει μετά την κατακύρωση. 6. Απαγορεύεται ρητά ο συμψηφισμός ή επίσχεση του μισθώματος. 7. Η τυχόν καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος, όσο και για παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του μισθωτηρίου συμβολαίου τους οποίους θα τους συνομολογήσει υποχρεωτικά ως ουσιώδεις, συνεπάγεται τα παρακάτω: α) Ο μισθωτής θα αποβάλλεται από το μίσθιο βιαίως, κατά την ειδική διαδικασία «περί αποδόσεως μισθίου» του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, β) Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει στο κληροδότημα τόκους υπερημερίας επί των μισθωμάτων, τα οποία δεν καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα από την ημερομηνία που ήταν απαιτητά μέχρι της πλήρους εξοφλήσεώς τους. Η είσπραξη των οφειλομένων μισθωμάτων και των τόκων υπερημερίας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (Ν.4978/2022). γ) Σε περίπτωση οφειλής ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων, κάθε καταβολή του οφειλέτη καταλογίζεται προς εξόφληση των ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων μετά των αναλογούντων τόκων έστω και αν ορίζει διαφορετικά ο μισθωτής (άρθρο 3 του Ν.Δ. 356/74). δ) Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει τα μη δεδουλευμένα μισθώματα έως τη λήξη της μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν συμφωνημένης παράτασης αυτής. ε) Κάθε διαφορά επί έλαττον του μισθώματος, η οποία προκύπτει λόγω διάλυσης της μισθώσεως εξαιτίας του μισθωτή, για όλο το συμφωνηθέντα και υπολειπόμενο χρόνο μέχρι τη υπογραφή νέου μισθωτηρίου συμβολαίου, βαρύνει τον μισθωτή και τον εγγυητή αυτού. Η διαφορά αυτή εισπράττεται κατά τις διατάξεις του νόμου περί 19

20 είσπραξης δημοσίων εσόδων. Αντίθετα, κάθε επιπλέον διαφορά παραμένει σε όφελος της κληρονομίας και δεν συμψηφίζεται, ούτε συνυπολογίζεται σε όφελος του μισθωτή. 8. Η χρηματική εγγύηση επιστρέφεται ατόκως στο μισθωτή μετά τη λήξη της μίσθωσης, την ολοσχερή εξόφληση των μισθωμάτων και των τυχόν αναπροσαρμογών αυτών και την εν γένει εκπλήρωση κάθε μιας και όλων ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων του μισθωτή που απορρέουν από το μισθωτήριο συμβόλαιο, το νόμο και από τη μίσθωση. 9. Το Πανεπιστήμιο δεν ευθύνεται απέναντι στον μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, ούτε υποχρεώνεται από το λόγο αυτό στην επιστροφή ή στην μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης. 10. Το Πανεπιστήμιο δεν υποχρεώνεται να κάνει οποιαδήποτε επισκευή του μισθίου, έστω και αναγκαία. Κάθε επισκευή ή προσθήκη στο μίσθιο, όπως και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση που θα γίνει από το μισθωτή, περιέρχεται στην κυριότητα του Κληρ/τος μετά τη λήξη ή τη λύση της μίσθωσης, χωρίς καμία απολύτως αποζημίωση του μισθωτή για κανένα λόγο. Κάθε τέτοια δαπάνη για οποιονδήποτε λόγο και αιτία διενεργηθεί θα βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή χωρίς ο μισθωτής να δικαιούται να αναζητήσει το ποσόν της τοιαύτης δαπάνης από το Κληροδότημα ή να συμψηφίσει τούτο (το ποσό) σε τυχόν οφειλόμενα από αυτόν μισθώματα. 11. Πιθανές εργασίες επισκευής και ανακαίνισης του μισθίου, με τις σχετικές τεχνικές μελέτες, θα πραγματοποιηθούν με δαπάνες και ευθύνη του μισθωτή, ύστερα από έγκριση του Παν/μίου και υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας αυτού (ΤΥΠΑ). Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να λαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ-ΕΓΓΥΗΤΗ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ-ΕΠΟΠΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1. Η χρήση του μισθίου είναι για εμπορική χρήση και σε κάθε περίπτωση η έκδοση των απαραίτητων σχετικών αδειών και εγκρίσεων γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη και δαπάνες του μισθωτή. 2. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διασφαλίσει ως προς τη λειτουργία και χρήση των καταστημάτων τα ακόλουθα: Περιορισμό της ηχορρύπανσης (db), δηλαδή να είναι μικρότερα των 45 20

21 Αποφυγή οσμών, σε ότι αφορά την παρασκευή και προετοιμασία φαγητού Επιμέλεια και καθαριότητα ως προς την πρόσοψη των ισογείων χώρων (π.χ. οι πεσσοί της στοάς), Καθαριότητα του εξωτερικού χώρου των καταστημάτων 3. Ο επόπτης του κτηρίου αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις κατά περίπτωση ή στο σύνολό τους και ο μισθωτής δεν συμμορφώνεται στις σχετικές υποδείξεις του, οφείλει να προχωρήσει εντός 15 ημερών στην έγγραφη προς τον μισθωτή όχληση η οποία θα αποδεικνύεται ότι παρελήφθη με υπογραφή του μισθωτή. Σε περίπτωση που ο μισθωτής μετά την παραλαβή της έγγραφης όχλησης του επόπτη του κτιρίου συνεχίσει να παραβιάζει τους όρους που έχει αποδεχθεί με την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου του, τότε ο επόπτης υποχρεούται να προβεί στην σύνταξη σχετικής έκθεσης αναφοράς με πλήρη περιγραφή των όσων έχουν προηγηθεί προς το Πανεπιστήμιο και μετά από απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου δύναται να αποφασισθεί η λύση της μίσθωσης από υπαιτιότητα του μισθωτή και αυτός θα υποχρεώνεται να παραδώσει αμέσως το μίσθιο υπογράφοντας πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, σε καλή κατάσταση, αλλιώς θα αποβάλλεται βιαίως. 4. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή φθορά και δεν μπορεί να επιφέρει ουσιώδεις αλλοιώσεις στο μίσθιο, ούτε να ενεργήσει σ αυτό μεταρρυθμίσεις που μεταβάλλουν την αρχική του σύσταση, ούτε να το χρησιμοποιήσει για σκοπό διαφορετικό, χωρίς την έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 5. Απαγορεύεται στον μισθωτή η τοποθέτηση οποιωνδήποτε αντικειμένων στους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η τοποθέτηση στο μίσθιο εύφλεκτων υλών ή αντικειμένων τα οποία είναι δυνατόν να το βλάψουν ή να το ρυπάνουν. 6. Ο μισθωτής οφείλει να φροντίζει για την διατήρηση της κατοχής του μισθίου και να αποκρούει κάθε καταπάτησή του, έχοντας όλες τις αγωγές του εκμισθωτή. 7. Το μισθωτή βαρύνουν όλες οι δαπάνες για υδροληψία, φωτισμό, δημοτικά τέλη κάθε μορφής, καθώς και δαπάνες κάθε μορφής για τη χρήση και συντήρηση του μισθίου. Οι δαπάνες για επισκευές, ακόμη και για τις ίδιες τις αναγκαίες, βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή. Επίσης το μισθωτή βαρύνουν και οι δαπάνες κοινοχρήστων, ανελκυστήρος, θέρμανσης (ακόμη και στην περίπτωση που ο μισθωτής κάνει ή δεν κάνει χρήση του μισθίου, λόγω απουσίας του από το μίσθιο ή 21

22 από άλλους λόγους), δαπάνες αμοιβής του εν γένει προσωπικού του ακινήτου, καθώς και ολόκληρο το αναλογούν ποσοστό χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. και τα τέλη ύδρευσης ή άλλου ισοδύναμου τέλους ή φόρου που τυχόν θα θεσπισθούν. 8. Ο εγγυητής ενέχεται ως πρωτοφειλέτης και είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με τον μισθωτή για την τήρηση όλων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη μίσθωση και για οποιαδήποτε οφειλή προκύψει εν γένει από αυτή, παραιτούμενος του ευεργετήματος διζήσεως και διαιρέσεως και από όλες τις ενστάσεις του Αστικού Κώδικα. 9. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται απόλυτα με όλους του όρους και τις διατάξεις του τυχόν υπάρχοντος κανονισμού του ακινήτου του οποίου ο μισθωτής έλαβε πλήρη γνώση και ο οποίος θα θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της συμβάσεως μισθώσεως. 10. Κατά τη λήξη ή τη λύση της μίσθωσης από υπαιτιότητα του μισθωτή, αυτός υποχρεώνεται να παραδώσει αμέσως το μίσθιο με πρωτόκολλο, σε καλή κατάσταση, αλλιώς θα αποβληθεί βιαίως και θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στο κληροδότημα ποσό ίσο προς το 1/10 του καταβαλλομένου κατά τη λήξη ή τη διάλυση της μίσθωσης μηνιαίου μισθώματος, για κάθε μέρα παραμονής του στο μίσθιο, από την ημέρα λήξης της μίσθωσης ή της διάλυσής της, υποχρεούμενος επίσης να αποκαταστήσει και κάθε άλλη ζημία που η καθυστέρηση παράδοσης του μισθίου, ελεύθερου και σε άριστη κατάσταση, μπορεί να επιφέρει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης του μισθωτή από το μίσθιο από οποιαδήποτε αιτία αφορά αυτόν, υποχρεούται αυτός να καταβάλει στον εκμισθωτή τα μισθώματα έως την λήξη της παρούσας σύμβασης μίσθωσης. 11. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος από τη μέρα της προκήρυξης νέας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του μισθίου ή των μισθίων, να δέχεται όσους επιθυμούν να εξετάσουν το μίσθιο για νέα μίσθωση. 12. Κάθε παράβαση των όρων αυτής της διακήρυξης ή έστω και ενός από αυτούς, συνεπάγεται την κατάπτωση της κατατεθειμένης εγγύησης του όρου 7 αυτής της διακήρυξης και την καταβολή στο λογαριασμό του κληροδοτήματος από τον μισθωτή και τον εγγυητή του αποζημίωσης που καθορίζεται με την δικαστική οδό. 13. Εάν κατά τη διάρκεια της μισθώσεως το Πανεπιστήμιο αποφασίσει την ανακαίνιση ή την επισκευή του ακινήτου που βρίσκεται το μίσθιο, δικαιούται στην καταγγελία της 22

23 παρούσης μισθώσεως, η οποία λύεται τρεις μήνες μετά από τη σχετική έγγραφο ειδοποίηση, όλως αζημίως για το Παν/μιο. 14. Ο μισθωτής υποχρεούται μόλις συμπληρωθεί τρίμηνο από της επιδόσεως της ειδοποιήσεως να παραδώσει ελεύθερο το μίσθιο και κενό, παραιτούμενος από κάθε δικαίωμα είτε αποζημιώσεως, είτε επανεγκαταστάσεως, το οποίο απορρέει τυχόν τόσο από τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα, όσο και από τις μέλλουσες τοιαύτες. 15. Ο μισθωτής παραιτείται επίσης από το δικαίωμα να επιδιώξει την καθ' οιονδήποτε τρόπο παραμονή του στο μίσθιο πέραν του ανωτέρω τριμήνου κάθε αντίθετη ενέργεια αυτού συνεπάγεται την υποχρέωσή του να ανορθώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία από τη μη έγκαιρη παράδοση του μισθίου στο Πανεπιστήμιο. 16. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων της μίσθωσης, όπως και η αναμίσθωση ή η παράταση της μίσθωσης, θα αποδεικνύονται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως. Όλοι οι όροι αναγνωρίζονται από το Κληροδότημα, τον μισθωτή και τον εγγυητή ως ουσιώδεις και σπουδαίοι, η δε τυχόν παράβαση κάποιου από αυτούς από τον μισθωτή εξομοιώνεται με καταγγελία της σύμβασης και επιφέρει την λύση της μίσθωσης πριν από την λήξη της από υπαιτιότητα του μισθωτή και παρέχει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να ζητήσει την απόδοση της χρήσης του μισθίου από τον μισθωτή και σε περίπτωση άρνησής του, το Κληροδότημα να επιδιώξει την αποβολή του μισθωτή δια της δικαστικής οδού, χωρίς να αποκλείονται οι περαιτέρω αξιώσεις του εκμισθωτή από την σύμβαση μίσθωσης. 17. Ο εκμισθωτής δικαιούται να επιδίδει οποιαδήποτε δικόγραφα, εξώδικα ή δικαστικά, ακόμη και απλά έγγραφα, απευθυνόμενα στον μισθωτή και στον εγγυητή, στην διεύθυνση του μισθίου, την οποία ο μισθωτής και ο εγγυητής ορίζουν ως συντρέχουσα διεύθυνσή τους, ακόμη και εν απουσία τους. 18. Σε κάθε περίπτωση, τέλος ρητά συμφωνείται ότι η τυχόν μη έγκαιρη άσκηση εκ μέρους του εκμισθωτή των δικαιωμάτων που απορρέουν από το παρόν, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως σιωπηρή παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά, ούτε ως κατάργηση όρου ή όρων του παρόντος Η Αντιπρύτανις Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 23

24 Χαϊδω Σπηλιοπούλου 24

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α)Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν κλειστό φάκελο προσφοράς με τα εξής στοιχεία και δικαιολογητικά:

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α)Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν κλειστό φάκελο προσφοράς με τα εξής στοιχεία και δικαιολογητικά: Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α)Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν κλειστό φάκελο προσφοράς με τα εξής στοιχεία και δικαιολογητικά: 1. Πίνακα με συμπληρωμένα τα ακόλουθα στοιχεία: 1 Όνομα-Επώνυμο/Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΠΑΛΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΠΑΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΠΑΛΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ περί ΜΙΣΘΩΣΗΣ δύο (2) Γραφείων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η διακήρυξη μίσθωσης δύο (2) Γραφείων που ακολουθεί, θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5/2018 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5/2018 Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 7/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 7/2018 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 7/2018 Α Επαναληπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2/201 6 Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6/2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6/2017 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6/2017 Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Έχοντας υπόψη: σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ( ΦΕΚ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Έχοντας υπόψη: σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ( ΦΕΚ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4/20 16 Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2011 ΑΔΑ: 4Α9Φ46ΨΖ2Ν-Ξ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210368-9042 και 210368-9043 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3/2018 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3/2018 Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 3/2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 3/2019 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 3/2019 Δημόσια πλειοδοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4/2018 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4/2018 Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2018 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2018 Α Επαναληπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άστρος 14 2 2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΩΣΣΕΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άστρος 14 2 2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΩΣΣΕΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άστρος 14 2 2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΩΣΣΕΤΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 1520 Τ.Κ. ΣΙΤΑΙΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: 22 001 Άστρος Πληρ: Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2/2013 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2/2013 Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2E1/2016

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2E1/2016 ΑΔΑ: 68ΥΠ46ΨΖ2Ν-ΕΗΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 368-9017 και

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2/2012 Β Επαναληπτική Δημόσια Πλειοδοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ των υπ αριθμ καταστημάτων στη δημοτική αγορά στη Πλατεία Βαλτετσίου, στη Δ.Κ. Τρίπολης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ των υπ αριθμ καταστημάτων στη δημοτική αγορά στη Πλατεία Βαλτετσίου, στη Δ.Κ. Τρίπολης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λαγοπάτη 45, Τρίπολη ΤΑΧ. ΚΩΔ: 221 32 Πληρ.: Γκουτζιούλης Στέφανος ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 8/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 8/2012 ΑΔΑ: Β43446ΨΖ2Ν-ΘΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210368-9042 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2Ε1/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2Ε1/2011 ΑΔΑ:4ΑΓ946ΨΖ2Ν-Ι ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210368-9042 και 210368-9043 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θωμά Παμπούκη Πληροφορίες: Στέφανος Γκουτζιούλης Λαγοπάτη 45, Τρίπολη, Τ.Κ. 221 32 Τηλέφωνο: 2713-600460 Fax: 2710-235009

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω32ΞΩΡΜ-Υ5Ζ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 43/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 43/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 870/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 43/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 13 ο Έκτακτο «Καθορισμός όρων δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ υπαίθριου χώρου εμβαδού 16 τ.μ., στην Τ.Κ. Σιλίμνας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ υπαίθριου χώρου εμβαδού 16 τ.μ., στην Τ.Κ. Σιλίμνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λαγοπάτη 45 ΤΑΧ. ΚΩΔ: 22100 Τρίπολη Πληρ.: Γκουτζιούλης Στέφανος ΤΗΛ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : Δ.Σ. 61 / 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : Δ.Σ. 61 / 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 Η Υ.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Πληροφορίες : Χ. Νάκης Μ. Τσατσαρώνη Τηλέφωνο : 2681361197-1132 FAX : 26810-24814 Διεύθυνση : Λόφος Περάνθης 47 100 ΑΡΤΑ Άρτα 07-06-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 27/2018 Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4/2012

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4/2012 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4/2012 ηµόσια Πλειοδοτική

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση του ιδρύματος Πέτρου Γ. Ζήση για την εκμίσθωση ακινήτων του.

Ανακοίνωση του ιδρύματος Πέτρου Γ. Ζήση για την εκμίσθωση ακινήτων του. Ανακοίνωση του ιδρύματος Πέτρου Γ. Ζήση για την εκμίσθωση ακινήτων του. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΤΡΟΥ Γ. ΖΗΣΗ», έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4182/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 4E1/2016 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 4E1/2016 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΔΑ: ΩΥΨΝ46ΨΖ2Ν-ΔΦ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 4E1/2016 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για την εκμίσθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 21 Σεπτεμβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 21 Σεπτεμβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 21 Σεπτεμβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 43840 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση

Διαβάστε περισσότερα

O Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης έχοντας υπόψη την υπ αριθ. 210/2011 απόφαση του Δ.Σ.

O Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης έχοντας υπόψη την υπ αριθ. 210/2011 απόφαση του Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργυρούπολη 14/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 25408 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π Α Π Α Φ Ε Ι Ο ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ" Θεσσαλονίκη 23-8- 2013 Αριθ. Πρωτ. -727 - Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 9703 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια των αριθ. 8/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2 /2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2 /2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2 /2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την εκμίσθωση οικοπέδου ως υπαίθριου χώρου στάθμευσης επί της οδού Γαλβάνη 19Β Κυψέλη, Αθήνα, επιφανείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ (ΟΛΥΜΠΙΑΣ & ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ (ΟΛΥΜΠΙΑΣ & ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 6/12/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 41615 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Λ.ΚΥΠΡΟΥ 68-16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΤΗΛ.2132018737 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 21/6/2011 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 21/6/2011 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 21/6/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ... ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Λ.ΚΥΠΡΟΥ 68-16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΤΗΛ.2132018737 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Διακηρύττει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Διακηρύττει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Ιωάννη Μπενοπουλου-Μαιναλιωτη Πληροφορίες: Στέφανος Γκουτζιούλης Λαγοπάτη 45, Τρίπολη, Τ.Κ. 221 32 Τηλέφωνο: 2713-600460

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. 16 ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. 16 ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Αρ. πρωτ. : 2236 Μουζάκι, 14-03-2019 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. 16 ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Ο ήµαρχος Μουζακίου Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 15/2008

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 15/2008 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 15/2008 Τελειωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 24 Νοεμβρίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 24 Νοεμβρίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 24 Νοεμβρίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 47044 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία (επαναληπτική) για

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 16736 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : Δ3 Δ/νση : Βικέλα 4,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Αμύνταιο, 06/04/2016 Αριθμ. Πρωτ.: 4657 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Αμυνταίου προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: 714/2015

Αριθμός Απόφασης: 714/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό με αριθ. 28/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων για την εκμίσθωση ενός ισογείου καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3: Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι μέχρι την 25 η Απριλίου 2038 (25/04/2038) και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Άρθρο 3: Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι μέχρι την 25 η Απριλίου 2038 (25/04/2038) και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Χίος, 07/05/2019 Αριθμ. Πρωτ. : 01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της Μονομετοχικής Αξιοποίησης Ακινήτων Α.Ε. διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, η εκμίσθωση γης εκτός σχεδίου πόλεως/ κτίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 15 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 14 ης Αυγούστου 2015 Αριθ. απόφασης 175 Περίληψη Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση τριών ακινήτων στην ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι, έχοντας υπόψη:

Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-11- 2016 Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΑΡ. 82 ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΑΡ. 82 ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Κομοτηνή 3/11/2016 Αριθ. Πρωτ. -4628- ΑΔΑ: ΨΒΗΘ46Ψ8ΩΧ-5Δ2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΑΡ. 82 ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Η Εταιρεία Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ιαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύµατος Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ που εδρεύει στον Χάρακα Λακωνίας και νόµιµα εκπροσωπείται, ανακοινώνει την µίσθωση των κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 23-01-2017 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 2038 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : Δ3 Δ/νση : Βικέλα 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παπάγος, 24 Ιαν 17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Ηγουμενίτσα Νομός Θεσπρωτίας Αριθ.Πρωτ: Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού

Ελληνική Δημοκρατία Ηγουμενίτσα Νομός Θεσπρωτίας Αριθ.Πρωτ: Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Ελληνική Δημοκρατία Ηγουμενίτσα 25-05-2016 Νομός Θεσπρωτίας Αριθ.Πρωτ: 10980 Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 03-04-2018 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9865 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : Δ3 Δ/νση : Βικέλα 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΙ ΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

ΚΑΘΙ ΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΚΑΘΙ ΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Το Κοινωφελές Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με την επωνυμία Καθίδρυμα Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου, νομίμως εκπροσωπούμενο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση «Αλώνια» Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου

ΘΕΜΑ: Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση «Αλώνια» Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΠΡΟΣ: Πληροφορίες ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (αγροκτημάτων) που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Μαυρονερίου, των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Πρυτανείας, Πλατεία Αγ. Μάρκου, Τέρμα οδού Αγ. Τίτου - Χανιά Τηλέφωνο 28210

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 17-01-2017 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 1379 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : Δ3 Δ/νση : Βικέλα 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 28 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 28 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 28 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 29649 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 2 Ιουνίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 2 Ιουνίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 2 Ιουνίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 20870 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία (επαναληπτική) για την

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΣ

Ι Ρ Υ Μ Α ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΣ 1 Ι Ρ Υ Μ Α ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΣ Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟY 4, 546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ.& FAX. 2310. 260.203. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ιοικούσα Επιτροπή του Ιδρύµατος " ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΣ",

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το Δ.Σ. του Ιδρύματος / Κληροδοτήματος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ, έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 15/ συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής.

Από το πρακτικό της 15/ συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 15/08.07.2004 συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής. Αριθμ. Απόφασης 596/04 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του υπ αριθμ. 8 καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ηγουμενίτσα 15/ 01 /2015 Αριθ.Πρωτ.: 763 Ταχ.Δ/νση: Σουλίου 3 Τ.Κ.: 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Πληρ.: Νικολοπούλου Ευτυχία Τηλ : 26653 61255 Fax : 26650 29119 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιερισσός 16-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 565 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Κοζάνης. δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι o τ ι :

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Κοζάνης. δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι o τ ι : - Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ ο ζ ά ν η, 19 M a ΐ ο υ 2017 Α ρ ι θ μ. π ρ ω τ. 22659 Δ Η Μ Ο Σ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Δ/νση Τμήμα Γραφείο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 28 / 06 /2016 ΝΟΜΟΣ: ΛΕΣΒΟΥ Α.Π.: ΔΗΜΟΣ: ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 28 / 06 /2016 ΝΟΜΟΣ: ΛΕΣΒΟΥ Α.Π.: ΔΗΜΟΣ: ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 28 / 06 /2016 ΝΟΜΟΣ: ΛΕΣΒΟΥ Α.Π.: 34071 ΔΗΜΟΣ: ΛΕΣΒΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Πληροφορίες : Κ. Χατζηπαναγιώτης Τηλέφωνο : 2251350515 Fax : 2251350538 E-mail :

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Δευτέρα, 14 Μάιος :21 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 14 Μάιος :25

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Δευτέρα, 14 Μάιος :21 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 14 Μάιος :25 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Βροντάδου Χίου, εκπροσωπούμενος νόμιμα από τον Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Aρ. Αναρτ. :PR_10765_20160624 Α.Μ. : 10765 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 30/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5425 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 30/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5425 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 30/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5425 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: α) το Π.. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Σήμερα, την././.., (ημερομηνία υπογραφής) στ.. (τόπο υπογραφής), οι υπογράφοντες το παρόν συμφωνητικό, αφενός ο.., κάτοικος, οδός., με ΑΦΜ. Δ.Ο.Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ «ΦΕΡΡΑΧ Χας ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ»- «ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ Η» Λήψη απόφασης περί εκµισθώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Επαναληπτικής Δημοπρασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Επαναληπτικής Δημοπρασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/νση : Κριάρη 40 (1 ος όροφος) Χανιά τ.κ.73135 Τηλ: 28213 41773 Fax:28213 41769 e-mail: schepitropi2@chania.gr Χανιά:08-11-12 Αριθμ. Πρωτ.:854

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 233 / 2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Διακηρύσσει ότι:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 233 / 2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Διακηρύσσει ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 21061 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 233 / 2016 Απόφασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκμίσθωση δυο ακινήτων στο λιμάνι της Σικίνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκμίσθωση δυο ακινήτων στο λιμάνι της Σικίνου ΦΑΞ 2286092592 E-mail: limenikotameioiou@gmail.com ΙΟΣ : 14/8/2017 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μπράιλας Δημ. ΑΠ :937 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ Προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Στα Χανιά, σήμερα 30-10-2013, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 1) Ο του..., κάτοικος, οδός., με Α.Φ.Μ.. Δ.Ο.Υ...,

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κυπαρισσία 26/4/2017 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.7093 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ελαιοπερίβολου «Νεοφύτη» της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Λαυρεντίου Δ.Ε. Αρτέμιδας

Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ελαιοπερίβολου «Νεοφύτη» της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Λαυρεντίου Δ.Ε. Αρτέμιδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Ταχ. ΠΡΟΣ: Διεύθυνση ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ : Λεωφ. Ειρήνης ΒΟΛΟΥ 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών Τμήμα : Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Πληρ. : Ε. Κουρλιά Τηλέφωνο : 210-45.50.192 Πειραιάς 08/02/10 Διακήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6ης/2018 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 55/2018 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 6 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 6 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ταχ.Διεύθυνση: Ιερισσός Χαλκιδικής Πληροφορίες: Καραβασίλη Ελένη Τηλέφωνο2377350010 Fax:2377022414 Ιερισσός 08-02-2017 Αριθμ. Πρωτ.:2847 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 4399 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 4399 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 8 Φεβρουαρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 4399 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την υλοτόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9087 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΕΜΒΑΔΟΥ: 46,25 Τ.Μ., ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΕΜΒΑΔΟΥ: 1.230,00 Τ.Μ. ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΤΡΙΔΑΣ.

ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΕΜΒΑΔΟΥ: 46,25 Τ.Μ., ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΕΜΒΑΔΟΥ: 1.230,00 Τ.Μ. ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΤΡΙΔΑΣ. ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΕΜΒΑΔΟΥ: 46,25 Τ.Μ., ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΕΜΒΑΔΟΥ: 1.230,00 Τ.Μ. ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΤΡΙΔΑΣ. Άρθρο 1 ο : Προσδιορισμός του νομικού πλαισίου που διέπει την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος :27/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 12594 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΓΝΑΝΤΙ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κουφάλια, 24 Νοεμβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.- 21063 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ,ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντίστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ καλλιεργησίμων γαιών, στη Δ.Ε. Λεβιδίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ καλλιεργησίμων γαιών, στη Δ.Ε. Λεβιδίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λαγοπάτη 45, Τρίπολη ΤΑΧ. ΚΩΔ: 221 32 Πληρ.: Γκουτζιούλης Στέφανος ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλύρα ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλύρα ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλύρα 17-12-2018 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 11105 ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Φιλύρα Ταχ. Κώδικας : 69 300 : 25313 52800 Fax : 25313 52808 E-mail : filyra@0924.syzefxis.gov.gr Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 601 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 25185/16-02-11 Ε. Τ. Α. Α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα