ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΕΝΙΚΑ Αριθµός ανέργων κατά Περιφέρεια στο δεύτερο εξάµηνο του 2010 και Κατανοµή αριθµού ανέργων δευτέρου εξαµήνου Μεταβολές αριθµού ανέργων δευτέρου εξαµήνου Ποσοστό ανέργων ως ρος το σύνολο των εγγεγραµµένων στο µητρώο του ΟΑΕ Ποσοστό µακροχρόνια ανέργων ως ρος το σύνολο των ανέργων Αριθµός ανέργων κατά διάρκεια ανεργίας στο δεύτερο εξάµηνο του Ποσοστιαία µεταβολή εγγεγραµµένων ανέργων κατά διάρκεια Ανεργίας, µήνα και εριφέρεια για το Β εξάµηνο Αριθµός ε ιδοτούµενων ανέργων στο δεύτερο εξάµηνο του ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΕΝΙΚΑ 2.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ Κατανοµή των εγγεγραµµένων ανέργων κατά φύλο, µήνα και Περιφέρεια Εγγεγραµµένοι άνεργοι κατά φύλο, µήνα και διάρκεια ανεργίας Ποσοστιαία µεταβολή Ιουλίου- εκεµβρίου 2011, εγγεγραµµένων ανέργων κατά φύλο και Περιφέρεια Ποσοστιαία µεταβολή εγγεγραµµένων ανέργων κατά φύλο, µήνα και Περιφέρεια, το β εξάµηνο ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ Κατανοµή των εγγεγραµµένων ανέργων κατά ηλικία, µήνα και Περιφέρεια Εγγεγραµµένοι άνεργοι κατά ηλικία, µήνα και διάρκεια ανεργίας ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο 2

3 Κατανοµή των εγγεγραµµένων ανέργων κατά εκ αιδευτικό ε ί εδο µήνα και Περιφέρεια Εγγεγραµµένοι άνεργοι κατά εκ αιδευτικό ε ί εδο, µήνα και διάρκεια ανεργίας ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ Κατανοµή των εγγεγραµµένων ανέργων κατά υ ηκοότητα, µήνα και Περιφέρεια Εγγεγραµµένοι άνεργοι κατά υ ηκοότητα, µήνα και διάρκεια ανεργίας ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ Ε ιδοτούµενοι άνεργοι κατά κατηγορία και µήνα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 80 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 3.1. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΟΙ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 89 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 99 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 3

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το δεύτερο εξάµηνο του 2011, α ετέλεσε για τον Οργανισµό µία χρονική ερίοδο έντονης ροσ άθειας για να αντιµετω ίσει, σ ένα βαθµό και στο µέτρο των δυνατοτήτων του, την ίεση ου δέχθηκε η αγορά εργασίας λόγω της συνεχιζόµενης κρίσης ου βιώνει η χώρα. Με ε ιχειρησιακά εργαλεία, αφενός τα ρογράµµατα α ασχόλησης και κατάρτισης, στο λαίσιο υλο οίησης των ενεργητικών ολιτικών και α ό τη άλλη µεριά µε την κάλυψη βασικών και στοιχειωδών αναγκών των ανέργων, µε τη χορήγηση των διάφορων τακτικών και έκτακτων ε ιδοµάτων και ε ιχορηγήσεων, έγινε µία ροσ άθεια, η ο οία και συνεχίζεται, για τη βελτίωση ή τουλάχιστον την µη ε ιδείνωση της θέσης όλων των εγγεγραµµένων στον ΟΑΕ ανέργων. Σε συνέχεια της ρώτης εξαµηνιαίας έκθεσης για τις εξελίξεις στην εγγεγραµµένη ανεργία α ό τα διαθέσιµα στοιχεία µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ου διαθέτει ο Οργανισµός, για το 1 ο εξάµηνο του 2011, στην αρούσα έκθεση α οτυ ώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά των εγγεγραµµένων στο µητρώο του ΟΑΕ και οι ροές της µισθωτής α ασχόλησης στον Ιδιωτικό τοµέα για το 2 ο εξάµηνο του 2011, καθώς και η σύγκριση τους µε το αντίστοιχο εξάµηνο του ροηγούµενου έτους 2010 έτσι ώστε να µ ορούµε να εξάγουµε χρήσιµα συµ εράσµατα για τα χαρακτηριστικά αυτά καθώς και την διαχρονική εξέλιξή τους. Στα λαίσια αυτής της δεύτερης εξαµηνιαίας έκθεσης για το έτος 2011 έγινε ροσ άθεια για αναλυτικότερη αρουσίαση και ανάλυση των δεδοµένων µε στόχο την ληρέστερη ενηµέρωση σε θέµατα της αγοράς εργασίας και της εγγεγραµµένης ανεργίας. Στο ρώτο κεφάλαιο αρουσιάζονται και αναλύονται τα στοιχεία των εγγεγραµµένων ανέργων στο µητρώο του ΟΑΕ για το δεύτερο εξάµηνο του έτους 2011, η κατανοµή του αριθµού των ανέργων στις 13 Περιφέρειες της χώρας και στο σύνολο της χώρας και γίνεται σύγκριση µε το αντίστοιχο εξάµηνο του ροηγούµενου έτους Αναλύονται και α εικονίζονται διαγραµµατικά τα στοιχεία των µη αναζητούντων εργασία και των µακροχρόνια ανέργων και τα οσοστά ου αντιστοιχούν ως ρος το σύνολο των εγγεγραµµένων στο µητρώο του ΟΑΕ. Αναλύεται η διαχρονική εξέλιξη τους κατά διάρκεια ανεργίας για τους µήνες του δευτέρου εξαµήνου και κατά Περιφέρεια. Ε ι ρόσθετα, αρουσιάζονται και αναλύονται τα στοιχεία των ε ιδοτούµενων ανέργων, το οσοστό ου αντιστοιχεί στο σύνολο των ανέργων και η κίνηση των ε ιδοτούµενων των τουριστικών ε αγγελµάτων στις Περιφέρειες της χώρας για το δεύτερο εξάµηνο του έτους Στο δεύτερο κεφάλαιο αρουσιάζονται και αναλύονται τα µηνιαία στοιχεία των εγγεγραµµένων ανέργων στο σύνολο της χώρας και σε ε ί εδο Περιφέρειας για το δεύτερο εξάµηνο του έτους Τα στοιχεία ου αρουσιάζονται αφορούν τον αριθµό των εγγεγραµµένων ανέργων κατά φύλο, ηλικία, εκ αιδευτικό ε ί εδο, υ ηκοότητα και διάρκεια ανεργίας, καθώς και τις κατηγορίες των ε ιδοτουµένων ανέργων. Αναλύεται η αριθµητική και η οσοστιαία µεταβολή ό ως ροκύ τει για κάθε µήνα του εξαµήνου τόσο στο σύνολο των ανέργων 4

5 όσο και για τους άνδρες και τις γυναίκες στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας. Εξετάζεται η εξέλιξη του αριθµού των ανέργων κατά µήνα και αναλύεται η κατανοµή κατά φύλο, κατά ηλικία, κατά εκ αιδευτικό ε ί εδο και κατά υ ηκοότητα για κάθε µήνα και Περιφέρεια και αναλύονται τα ανωτέρω χαρακτηριστικά κατά διάρκεια ανεργίας. Στο τρίτο κεφάλαιο αρουσιάζονται και αναλύονται τα στοιχεία των ροών της µισθωτής α ασχόλησης στον Ιδιωτικό τοµέα για το δεύτερο εξάµηνο του 2011 και διενεργούνται συγκρίσεις µε τα αντίστοιχα µεγέθη ροηγούµενων ετών, για την εξαγωγή συµ ερασµάτων ως ρος την διαχρονική τους εξέλιξη. Η αρουσίαση και ανάλυση του ισοζυγίου της α ασχόλησης (το α οτέλεσµα της αφαίρεσης του αθροίσµατος των καταγγελιών σύµβασης αορίστου χρόνου, των λήξεων συµβάσεων ορισµένου χρόνου και των οικειοθελών α οχωρήσεων α ό τις αναγγελίες ρόσληψης) δίνει τη δυνατότητα της συγκριτικής αρακολούθησης της κίνησης της α ασχόλησης του ιδιωτικού τοµέα στο σύνολο της χώρας και τις ιοικητικές εριφέρειες. Τέλος στα γενικά συµ εράσµατα της εξαµηνιαίας έκθεσης αρουσιάζονται µε τρό ο συνεκτικό τα ε ιµέρους συµ εράσµατα των ροηγούµενων κεφαλαίων, για την εξαγωγή µιας λήρους εικόνας των βασικών όψεων της αγοράς εργασίας, βασισµένης στα στοιχεία της εγγεγραµµένης ανεργίας και τις ροές της µισθωτής α ασχόλησης ου διαθέτει ο Οργανισµός. Η εκ όνηση και η σύνταξη της έκθεσης έγινε α ό τον Κολιό ουλο Ηλία για το ρώτο κεφάλαιο, τον Σταµέλο Στυλιανό για το δεύτερο κεφάλαιο, την Σκο ελίτου Θεοδότη για το τρίτο κεφάλαιο και τα γενικά Συµ εράσµατα της Έκθεσης. 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Γενικά Στο αρόν κεφάλαιο αρουσιάζονται και αναλύονται τα µηνιαία στοιχεία των εγγεγραµµένων στο µητρώο του ΟΑΕ στο σύνολο της χώρας και σε ε ί εδο Περιφέρειας για το δεύτερο εξάµηνο του έτους 2010 και Το δεύτερο εξάµηνο του έτους 2010 ο αριθµός των ανέργων κυµάνθηκε α ό άτοµα τον µήνα Αύγουστο έως άτοµα τον µήνα εκέµβριο. Το δεύτερο εξάµηνο του έτους 2011 ο αριθµός των ανέργων κυµάνθηκε α ό άτοµα τον Αύγουστο έως άτοµα τον µήνα εκέµβριο. Ο αριθµός των ανέργων, σε όλους τους µήνες του δευτέρου εξαµήνου του έτους 2011, είναι µεγαλύτερος α ό τους αντίστοιχους µήνες του δευτέρου εξαµήνου του έτους Στο σύνολο της χώρας, η οσοστιαία µεταβολή του δευτέρου εξαµήνου του έτους 2011 α ό το αντίστοιχο εξάµηνο του έτους 2010, κατά µέσο όρο, ανέρχεται σε (16,92%), µε την µεγαλύτερη οσοστιαία µεταβολή (20,57%) να καταγράφεται στην Περιφέρεια Αττικής. Ο µεγαλύτερος αριθµός ανέργων και στα δύο εξάµηνα καταγράφεται στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η λειοψηφία των εγγεγραµµένων στο µητρώο του ΟΑΕ είναι άνεργοι, µε ένα µικρό οσοστό να καταγράφεται στους µη αναζητούντες εργασία. Στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Ιόνιων Νήσων και Κρήτης, το οσοστό των ανέργων ως ρος το σύνολο των εγγεγραµµένων, µειώνεται τους µήνες Οκτώβριο, Νοέµβριο και εκέµβριο. Οι µακροχρόνια άνεργοι α οτελούν µικρότερο οσοστό ως ρος το σύνολο των ανέργων και τα χαµηλότερα οσοστά µακροχρόνια ανέργων καταγράφονται στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Ιόνιων Νήσων και Κρήτης. Το οσοστό ου συγκεντρώνουν οι ε ιδοτούµενοι άνεργοι ως ρος το σύνολο των ανέργων, κυµαίνεται α ό (27,13%) τον Οκτώβριο έως (37,48%) τον εκέµβριο. Κατά τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σε τέµβριο και Οκτώβριο, το οσοστό ου συγκεντρώνουν οι ε ιδοτούµενοι των τουριστικών ε αγγελµάτων, στο σύνολο των ε ιδοτουµένων, είναι κατά ολύ µικρότερο α ό το οσοστό ου καταλαµβάνουν οι ε ιδοτούµενοι τουριστικών ε αγγελµάτων τους µήνες Νοέµβριο και εκέµβριο και κατά τα δύο έτη, δηλ. το 2010 και το Αριθµός ανέργων κατά Περιφέρεια στο δεύτερο εξάµηνο του έτους 2010 και 2011 Στον ίνακα ου 1, ου ακολουθεί, αρουσιάζεται ο αριθµός των ανέργων για το δεύτερο εξάµηνο του έτους 2010 και για το δεύτερο εξάµηνο του έτους 2011 σε όλες τις Περιφέρειες, καθώς και στο σύνολο της χώρας. 6

7 Αριθµός ανέργων έτους 2010 ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ Αριθµός ανέργων έτους 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αριθµός ανέργων κατά Περιφέρεια : εύτερο εξάµηνο έτους

8 Αριθµός ανέργων δευτέρου εξαµήνου έτους Αριθµός ανέργων ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Μήνες Αριθµός ανέργων δευτέρου εξαµήνου έτους 2010 Αριθµός ανέργων δευτέρου εξαµήνου έτους 2011 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Αριθµός ανέργων κατά µήνα: εύτερο εξάµηνο έτους Α ό τον ίνακα 1 και το διάγραµµα 1 ροκύ τει ως ο αριθµός των ανέργων σε όλους τους µήνες του δευτέρου εξαµήνου του έτους 2011 είναι µεγαλύτερος α ό τον αριθµό των ανέργων των αντίστοιχων µηνών του δευτέρου εξαµήνου του έτους Για το έτος 2010 η µεγαλύτερη τιµή καταγράφεται τον µήνα εκέµβριο και ανέρχεται σε και η µικρότερη τον µήνα Αύγουστο µε άτοµα. Για το έτος 2011 η µεγαλύτερη τιµή του αριθµού των ανέργων καταγράφεται τον µήνα εκέµβριο µε άτοµα και η µικρότερη τιµή τον µήνα Αύγουστο µε άτοµα. Και στα δύο έτη, καταγράφεται αυξητική τάση του αριθµού των ανέργων τους τελευταίους µήνες του δευτέρου εξαµήνου Κατανοµή αριθµού ανέργων δευτέρου εξαµήνου έτους Κατανοµή αριθµού Κατανοµή αριθµού Αριθµός ανέργων Αριθµός ανέργων ανέργων κατά ανέργων κατά Mέσος όρος δευτέρου Mέσος όρος δευτέρου Περιφέρεια έτους Περιφέρεια έτους εξαµήνου 2010 εξαµήνου ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ,32% ,94% ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ,71% ,37% ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ,74% ,46% ΗΠΕΙΡΟΣ ,30% ,38% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,62% ,61% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,31% ,32% ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ,71% ,82% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ,42% ,47% ΑΤΤΙΚΗ ,72% ,81% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,70% ,78% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,32% ,28% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,12% ,67% ΚΡΗΤΗ ,99% ,08% ,00% ,00% ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κατανοµή αριθµού ανέργων κατά Περιφέρεια: εύτερο εξάµηνο έτους

9 Κατανοµή αριθµού ανέργων κατά Περιφέρεια δευτέρου εξαµήνου έτους ,00% 35,00% 30,00% Ποσοστό 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες Κατανοµή αριθµού ανέργων κατά Περιφέρεια δευτέρου εξαµήνου έτους 2010 Κατανοµή αριθµού ανέργων κατά Περιφέρεια δευτέρου εξαµήνου έτους 2011 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Κατανοµή αριθµού ανέργων κατά Περιφέρεια: εύτερο εξάµηνο έτους Κατανοµή αριθµού ανέργων κατά Περιφέρεια δευτέρου εξαµήνου έτους ,00% 35,00% 30,00% Ποσοστό 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΚΡΗΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Περιφέρειες Κατανοµή αριθµού ανέργων κατά Περιφέρεια δευτέρου εξαµήνου έτους 2010 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2α: Κατανοµή αριθµού ανέργων κατά Περιφέρεια: εύτερο εξάµηνο έτους

10 Κατανοµή αριθµού ανέργων κατά Περιφέρεια δευτέρου εξαµήνου έτους ,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΚΡΗΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Ποσοστό ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Περιφέρειες Κατανοµή αριθµού ανέργων κατά Περιφέρεια δευτέρου εξαµήνου έτους 2011 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2β: Κατανοµή αριθµού ανέργων κατά Περιφέρεια: εύτερο εξάµηνο έτους 2011 Α ό τον ίνακα 2 και τα διαγράµµατα 2,2α και 2β ροκύ τει το συµ έρασµα ότι ο µεγαλύτερος αριθµός των ανέργων καταγράφεται στην Περιφέρεια της Αττικής και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Το οσοστό ου αναλογεί στην Περιφέρεια της Αττικής, µε µέσο όρο του δευτέρου εξαµήνου του έτους 2010, ανέρχεται σε (34,72%) και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται σε (20,71%), ενώ το οσοστό ου αναλογεί στην Περιφέρεια της Αττικής, µε µέσο όρο του δευτέρου εξαµήνου του έτους 2011, ανέρχεται σε (35,81%) και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται σε (20,37%) Μεταβολές αριθµού ανέργων δευτέρου εξαµήνου έτους ΕΤΟΣ/ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 22,80% 21,80% 18,40% 13,82% 14,09% 11,79% 16,92% ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Μεταβολές αριθµού ανέργων κατά µήνα: εύτερο εξάµηνο έτους

11 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Β εξαµήνου 2010 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Β εξαµήνου 2011 ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,80% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ,97% ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ,03% ΗΠΕΙΡΟΣ ,80% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,72% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,97% ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ,86% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ,35% ΑΤΤΙΚΗ ,57% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,35% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,08% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,90% ΚΡΗΤΗ ,69% ,92% ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Μεταβολές µέσου όρου αριθµού ανέργων κατά µήνα και Περιφέρεια: εύτερο εξάµηνο έτους Ό ως ροκύ τει α ό τον ίνακα 3, ο αριθµός των ανέργων για το δεύτερο εξάµηνο του έτους 2010 κυµάνθηκε α ό άτοµα τον Αύγουστο έως τον µήνα εκέµβριο. Για το δεύτερο εξάµηνο του έτους 2011 ο αριθµός των ανέργων κυµάνθηκε α ό τον Αύγουστο έως άτοµα τον µήνα εκέµβριο. Συγκριτικά για κάθε µήνα του 2011 µε τον αντίστοιχο µήνα του 2010, ο αριθµός αυτός είναι αυξηµένος σε οσοστό ου κυµαίνεται α ό (11,79%) τον εκέµβριο έως (22,80%) τον Ιούλιο. Κατά µέσο όρο 1 στο σύνολο της χώρας ο αριθµός αυτός αυξήθηκε α ό άτοµα (µέσος όρος ανέργων δευτέρου εξαµήνου του έτους 2010) σε άτοµα (µέσος όρος ανέργων δευτέρου εξαµήνου του έτους 2011) και µε οσοστιαία µεταβολή (16,92%). Σχετικά µε την οσοστιαία µεταβολή του αριθµού των ανέργων για κάθε Περιφέρεια, στον ίνακα 4 αρουσιάζεται ο µέσος όρος του αριθµού των ανέργων, ό ως καταγράφεται στο δεύτερο εξάµηνο του 2010 σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, καθώς και ο µέσος όρος του αριθµού των ανέργων για το δεύτερο εξάµηνο του Η µεγαλύτερη οσοστιαία µεταβολή καταγράφεται στην Περιφέρεια Αττικής (20,57%) και ακολουθούν η Περιφέρεια Η είρου (19,80%), η Περιφέρεια Κρήτης (19,69%), η Περιφέρεια Πελο οννήσου (19,35%), η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας (18,86%), η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (18,35%), η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (17,97%) και η Περιφέρεια Θεσσαλίας (16,72%), ενώ στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων καταγράφεται οσοστιαία µείωση και το οσοστό αυτό ανέρχεται σε (-7,90%) Ποσοστό ανέργων ως ρος το σύνολο των εγγεγραµµένων στο µητρώο του ΟΑΕ Στον ιο κάτω ίνακα καταγράφεται για όλους τους µήνες του δευτέρου εξαµήνου του έτους 2011 ο αριθµός των εγγεγραµµένων στο µητρώο του ΟΑΕ. Ε ι ρόσθετα καταγράφεται και αρουσιάζεται διαγραµµατικά για κάθε µήνα το οσοστό των ανέργων ως ρος το σύνολο των εγγεγραµµένων. 1 Η µικρή α όκλιση των τιµών οφείλεται στην διαίρεση για την εύρεση του µέσου όρου του εξαµήνου 11

12 ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕ ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕ ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,71% ,31% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ,54% ,58% ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ,48% ,97% ΗΠΕΙΡΟΣ ,56% ,32% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,89% ,50% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,35% ,23% ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ,19% ,68% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ,05% ,28% ΑΤΤΙΚΗ ,99% ,70% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,33% ,23% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,13% ,23% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,98% ,61% ΚΡΗΤΗ ,42% ,68% ΣΥΝΟΛΟ ,95% ,83% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕ ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕ ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,67% ,73% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ,36% ,42% ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ,39% ,83% ΗΠΕΙΡΟΣ ,99% ,52% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,54% ,04% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,64% ,80% ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ,96% ,49% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ,63% ,12% ΑΤΤΙΚΗ ,96% ,72% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,36% ,08% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,74% ,81% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,08% ,21% ΚΡΗΤΗ ,17% ,53% ΣΥΝΟΛΟ ,82% ,24% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕ ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕ ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,36% ,13% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ,16% ,65% ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ,26% ,73% ΗΠΕΙΡΟΣ ,56% ,18% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,39% ,75% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,76% ,03% ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ,61% ,90% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ,63% ,56% ΑΤΤΙΚΗ ,37% ,49% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,35% ,40% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,86% ,13% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,73% ,88% ΚΡΗΤΗ ,16% ,46% ΣΥΝΟΛΟ ,89% ,47% ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Αριθµός εγγεγραµµένων στο µητρώο του ΟΑΕ : εύτερο εξάµηνο έτους

13 Ιούλιος 2011 Αύγουστος ,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ 100,00% 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% 75,00% 70,00% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ Ποσοστό ανέργων στο σύνολο των εγγεγραµµένων στο µητρώο του ΟΑΕ Ποσοστό ανέργων στο σύνολο των εγγεγραµµένων στο µητρώο του ΟΑΕ Σε τέµβριος 2011 Οκτώβριος ,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ Ποσοστό ανέργων στο σύνολο των εγγεγραµµένων στο µητρώο του ΟΑΕ Ποσοστό ανέργων στο σύνολο των εγγεγραµµένων στο µητρώο του ΟΑΕ Νοέµβριος 2011 εκέµβριος ,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ Ποσοστό ανέργων στο σύνολο των εγγεγραµµένων στο µητρώο του ΟΑΕ Ποσοστό ανέργων στο σύνολο των εγγεγραµµένων στο µητρώο του ΟΑΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Ποσοστό ανέργων ως ρος το σύνολο των εγγεγραµµένων στο µητρώο του ΟΑΕ 13

14 Α ό τον ίνακα 5 και το διάγραµµα 3, ροκύ τει το συµ έρασµα ότι η λειοψηφία των εγγεγραµµένων στο µητρώο του ΟΑΕ, στις ερισσότερες Περιφέρειες, είναι άνεργοι συγκριτικά µε τους µη αναζητούντες εργασία σε όλους τους µήνες του δευτέρου εξαµήνου του έτους Τα οσοστά των ανέργων, ως ρος το σύνολο των εγγεγραµµένων για τους τρείς ρώτους µήνες του δευτέρου εξαµήνου του έτους 2011, ανέρχονται άνω α ό (77,08%), οσοστό ου καταγράφεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τον µήνα Σε τέµβριο. Στη συνέχεια, για τους µήνες Οκτώβριο, Νοέµβριο και εκέµβριο, οι Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Ιόνιων Νήσων και Κρήτης καταγράφουν σηµαντική µείωση του οσοστού των ανέργων ως ρος το σύνολο των εγγεγραµµένων στο µητρώο του ΟΑΕ, ου ενδεικτικά τον µήνα εκέµβριο στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου φτάνει σε οσοστό (38,88%) Ποσοστό µακροχρόνια ανέργων ως ρος το σύνολο των ανέργων Στον ιο κάτω ίνακα καταγράφεται, για όλους τους µήνες του δευτέρου εξαµήνου του έτους 2011, ο αριθµός των ανέργων, ο αριθµός των µακροχρόνια ανέργων, καθώς και το οσοστό των µακροχρόνια ανέργων ως ρος το σύνολο των ανέργων. Ε ι ρόσθετα, το οσοστό αυτό αρουσιάζεται διαγραµµατικά για κάθε µήνα και Περιφέρεια για όλους τους µήνες του δευτέρου εξαµήνου του έτους ΑΝΕΡΓΟΙ ΙΟΥΛΙΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,94% ,41% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ,72% ,44% ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ,30% ,40% ΗΠΕΙΡΟΣ ,50% ,03% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,19% ,61% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,51% ,84% ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ,09% ,45% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ,79% ,04% ΑΤΤΙΚΗ ,88% ,30% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,13% ,43% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,73% ,57% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,35% ,19% ΚΡΗΤΗ ,31% ,86% ΣΥΝΟΛΟ ,29% ,86% ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,18% ,79% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ,09% ,42% ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ,44% ,01% ΗΠΕΙΡΟΣ ,72% ,02% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,76% ,85% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,15% ,97% ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ,28% ,30% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ,46% ,60% ΑΤΤΙΚΗ ,38% ,22%

15 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,97% ,86% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,24% ,18% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,80% ,87% ΚΡΗΤΗ ,04% ,94% ΣΥΝΟΛΟ ,70% ,03% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,68% ,19% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ,80% ,85% ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ,54% ,28% ΗΠΕΙΡΟΣ ,38% ,28% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,35% ,10% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,61% ,47% ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ,36% ,08% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ,75% ,19% ΑΤΤΙΚΗ ,06% ,45% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,03% ,01% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,99% ,44% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,83% ,89% ΚΡΗΤΗ ,40% ,99% ΣΥΝΟΛΟ ,22% ,94% ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Αριθµός ανέργων και µακροχρόνια ανέργων κατά µήνα και Περιφέρεια: εύτερο εξάµηνο έτους 2011 Ποσοστό µακροχρόνια ανέργων ως ρος το σύνολο των ανέργων: έυτερο εξάµηνο έτους Ποσοστό µακροχρόνια ανέργων 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝ ΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝ ΤΡΙΚΗ Μ ΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝ ΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗ ΣΙΑ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣ ΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗ ΤΗ Μήνες ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Ποσοστό µακροχρόνια ανέργων ως ρος το σύνολο των ανέργων : εύτερο εξάµηνο έτους

16 Ποσοστό µακροχρόνια ανέργων ως ρος το σύνολο των ανέργων: εύτερο εξάµηνο έτους ,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ποσοστό µακροχρόνια ανέργων ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Περιφέρειες ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4α: Ποσοστό µακροχρόνια ανέργων ως ρος το σύνολο των ανέργων : εύτερο εξάµηνο έτους 2011 Α ό τον ίνακα 6 και τα διαγράµµατα 4 και 4α, ροκύ τει το συµ έρασµα ότι οι άνεργοι στην λειοψηφία τους αραµένουν εγγεγραµµένοι στο µητρώο του ΟΑΕ για διάστηµα µικρότερο του έτους, ενώ οι µακροχρόνια άνεργοι συγκεντρώνουν µικρότερα οσοστά σε όλους τους µήνες του δευτέρου εξαµήνου του έτους Εξαίρεση α οτελεί η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας, ου καταγράφει οσοστό µακροχρόνια ανέργων (51,01%) κατά τον Οκτώβριο και (50,54%) τον Νοέµβριο, ενώ και στους υ όλοι ους µήνες καταγράφονται τα υψηλότερα οσοστά σε σύγκριση µε τις λοι ές Περιφέρειες. Οι Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Ιόνιων Νήσων και Κρήτης συγκεντρώνουν τα µικρότερα οσοστά µακροχρόνια ανέργων σε όλους τους µήνες του δευτέρου εξαµήνου του έτους 2011 και ιδιαίτερα τους µήνες Οκτώβριο, Νοέµβριο και εκέµβριο. Ε ι ρόσθετα µικρά οσοστά µακροχρόνια ανέργων συγκεντρώνουν οι Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελο οννήσου και Βορείου Αιγαίου. 16

17 1.7. Αριθµός ανέργων κατά διάρκεια ανεργίας στο δεύτερο εξάµηνο του έτους 2011 Αριθµός ανέργων >=12 Μήνες ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ Αριθµός ανέργων <12 Μήνες ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Αριθµός ανέργων κατά διάρκεια ανεργίας: εύτερο εξάµηνο έτους 2011 Α ό τον ίνακα 7, ροκύ τει το συµ έρασµα ως ο αριθµός των ανέργων µε διάρκεια ανεργίας «>=12 µηνών» είναι κατά ολύ µικρότερος α ό τον αριθµό των ανέργων µε διάρκεια ανεργίας «<12 µηνών» σε όλους τους µήνες του δευτέρου εξαµήνου του έτους Ο µεγαλύτερος αριθµός των ανέργων µε διάρκεια ανεργίας «>=12 µηνών» καταγράφεται τον µήνα εκέµβριο µε άτοµα και ο µικρότερος τον Αύγουστο µε άτοµα, ενώ ο µεγαλύτερος αριθµός των ανέργων µε διάρκεια ανεργίας «<12 µηνών» καταγράφεται τον µήνα εκέµβριο µε άτοµα και ο µικρότερος τον Οκτώβριο µε άτοµα. 17

18 1.8. Ποσοστιαία µεταβολή εγγεγραµµένων ανέργων κατά διάρκεια ανεργίας, µήνα και Περιφέρεια για το δεύτερο εξάµηνο του έτους Αριθµός ανέργων >=12 Μήνες Ποσοστιαία µεταβολή Ποσοστιαία µεταβολή Ποσοστιαία µεταβολή Ποσοστιαία µεταβολή Ποσοστιαία µεταβολή ΙΟΥΛΙΟΣ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ -2,18% 3,14% 1,93% -0,56% -0,23% ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ -1,05% 4,29% 2,27% 1,07% 1,62% ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ -1,79% 2,96% 1,25% -0,31% -1,37% ΗΠΕΙΡΟΣ -1,66% 4,03% 2,49% -0,62% 0,33% ΘΕΣΣΑΛΙΑ -1,67% 5,18% 2,02% 0,40% 1,45% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ -2,44% 6,57% 6,12% 2,37% -3,78% ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α -2,53% 3,79% 2,41% -0,18% 1,55% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α -2,98% 4,39% 3,23% 0,72% 2,15% ΑΤΤΙΚΗ -2,33% 7,04% 4,43% 2,37% 1,92% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ -1,81% 4,69% 2,99% 2,10% 1,52% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ -3,10% 5,29% 3,47% 2,13% 1,88% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ -8,23% 6,13% 4,32% 1,58% 1,15% ΚΡΗΤΗ -1,57% 6,46% 4,18% 2,60% 2,36% ΣΥΝΟΛΟ -2,01% 5,14% 3,07% 1,18% 1,37% Αριθµός ανέργων <12 Μήνες Ποσοστιαία µεταβολή Ποσοστιαία µεταβολή Ποσοστιαία µεταβολή Ποσοστιαία µεταβολή Ποσοστιαία µεταβολή ΙΟΥΛΙΟΣ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ -0,06% -4,45% -3,96% 3,94% 1,77% ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 0,08% -3,11% -2,46% 3,65% 1,41% ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ -2,19% -4,91% -5,11% 1,61% 3,73% ΗΠΕΙΡΟΣ 0,26% -2,80% -2,93% 2,01% 0,73% ΘΕΣΣΑΛΙΑ 0,66% -2,38% -3,61% 2,46% 2,48% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ -4,07% 7,06% -0,07% 35,08% 8,80% ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α 0,02% -1,71% -3,64% 3,67% 2,69% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α 0,07% -1,47% 2,61% 4,26% 4,51% ΑΤΤΙΚΗ 0,28% -3,63% -2,55% 3,06% 0,21% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ -3,12% -0,86% -2,17% 5,79% 1,61% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ -2,41% -0,61% -6,26% 7,44% 4,34% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ -7,50% 20,15% -1,70% 25,46% 19,87% ΚΡΗΤΗ 0,53% -0,03% -3,86% 10,14% 14,72% ΣΥΝΟΛΟ -0,22% -2,46% -2,68% 4,63% 2,56% ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Ποσοστιαία µεταβολή αριθµού ανέργων κατά µήνα, Περιφέρεια και διάρκεια ανεργίας: εύτερο εξάµηνο έτους

19 Ποσοστιαία µεταβολή κατά µήνα και Περιφέρεια: Άνεργοι >=12 Μήνες 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% Ποσοστό µεταβολής 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ -8,00% -10,00% Περιφέρειες ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: Ποσοστιαία µεταβολή κατά µήνα και Περιφέρεια :άνεργοι>=12 Μήνες Ποσοστιαία µεταβολή κατά µήνα και Περιφέρεια: Άνεργοι <12 Μήνες 40,00% 35,00% 30,00% Ποσοστό µεταβολής 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0,00% -5,00% -10,00% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α Περιφέρειες ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5α: Ποσοστιαία µεταβολή κατά µήνα και Περιφέρεια :άνεργοι<12 Μήνες 19

20 Α ό τον ίνακα 8 και α ό το διάγραµµα 5 και 5α, ροκύ τει το συµ έρασµα ως στο σύνολο των ανέργων µε διάρκεια ανεργίας «>=12 µηνών» καταγράφεται οσοστιαία µείωση για τη χρονική ερίοδο Ιουλίου - Αυγούστου µε οσοστό µεταβολής (-2,01%). Στη συνέχεια καταγράφεται οσοστιαία αύξηση σε όλους τους µήνες του δευτέρου εξαµήνου του Η µεγαλύτερη οσοστιαία αύξηση καταγράφεται την χρονική ερίοδο Αυγούστου Σε τεµβρίου µε οσοστό µεταβολής (5,14%). Ποσοστό µεταβολής (3,07%) καταγράφεται την χρονική ερίοδο Σε τεµβρίου Οκτωβρίου, (1,18%) την χρονική ερίοδο Οκτωβρίου Νοεµβρίου και (1,37%) την χρονική ερίοδο Νοεµβρίου εκεµβρίου. Στο σύνολο των ανέργων µε διάρκεια ανεργίας «<12 µηνών» καταγράφεται οσοστιαία µείωση για τη χρονική ερίοδο Ιουλίου-Αυγούστου, Αυγούστου Σε τεµβρίου και Σε τεµβρίου Οκτωβρίου µε οσοστό µεταβολής (-0,22%), (-2,46%) και (-2,68%) αντίστοιχα. Στη συνέχεια καταγράφεται οσοστιαία αύξηση (4,63%) την χρονική ερίοδο Οκτωβρίου Νοεµβρίου και (2,56%) την χρονική ερίοδο Νοεµβρίου εκεµβρίου Αριθµός ε ιδοτουµένων ανέργων στο δεύτερο εξάµηνο του έτους 2011 Στον ίνακα 9 αρουσιάζεται το σύνολο των ε ιδοτούµενων ανέργων για όλους τους µήνες του δευτέρου εξαµήνου του έτους 2010 και 2011 καθώς και η αριθµητική και οσοστιαία µεταβολή τους για κάθε µήνα. Σύνολο ε ιδοτούµενων ανέργων δευτέρου εξαµήνου έτους 2010 Σύνολο ε ιδοτούµενων ανέργων δευτέρου εξαµήνου έτους 2011 Μεταβολές Ποσοστιαία µεταβολή ΙΟΥΛΙΟΣ ,27% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ,77% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ,79% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ,69% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ,40% ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ,45% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ,75% ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Μεταβολές αριθµού ε ιδοτούµενων ανέργων: εύτερο εξάµηνο έτους Α ό τον ίνακα 9 ροκύ τει: Στο σύνολο της χώρας καταγράφεται αύξηση των ε ιδοτουµένων τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σε τέµβριο, Οκτώβριο και Νοέµβριο του έτους 2011 α ό τους αντίστοιχους µήνες του έτους 2010 ενώ µείωση καταγράφεται στον αριθµό των ε ιδοτουµένων τον µήνα εκέµβριο. Η µεγαλύτερη οσοστιαία µεταβολή καταγράφεται τον µήνα Ιούλιο µε οσοστό µεταβολής (11,27%) ενώ η οσοστιαία µείωση ου καταγράφεται τον εκέµβριο ανέρχεται σε οσοστό µεταβολής ( 1,45%). Ο µέσος όρος των ε ιδοτούµενων ανέργων, για το δεύτερο εξάµηνο του 2011 σε σχέση µε 20

21 το αντίστοιχο εξάµηνο του 2010, αρουσιάζει αύξηση ατόµων ου σε οσοστό αντιστοιχεί σε αύξηση κατά (5,75%). ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Εγγεγραµµένοι άνεργοι Ε ιδοτούµενοι άνεργοι Ποσοστό ε ιδοτούµενων στο σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων 29,38% 30,62% 30,68% 27,13% 29,87% 37,48% ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Αριθµός εγγραµµένων ανέργων: εύτερο εξάµηνο έτους 2011 Ό ως ροκύ τει α ό τον ίνακα 10, οι ε ιδοτούµενοι στο σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων α οτελούν οσοστό ου κυµαίνεται α ό (27,13%) τον Οκτώβριο έως (37,48%) τον εκέµβριο. Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζεται ο αριθµός των ε ιδοτούµενων ανέργων κατά κατηγορία (κοινοί και λοι ές κατηγορίες ε ιδοτουµένων και ε οχικοί τουριστικών ε αγγελµάτων ε ιδοτούµενοι), σε όλους του µήνες του δευτέρου εξαµήνου του έτους 2010 και 2011, καθώς και το οσοστό ου συγκεντρώνουν οι ε ιδοτούµενοι άνεργοι τουριστικών ε αγγελµάτων στο σύνολο των ε ιδοτουµένων Κοινοί & Λοι ές Κατηγορίες ε ιδοτούµενων Ε οχικοί τουριστικών ε αγγελµάτων Σύνολο Ποσοστό τουριστικών ε αγγελµάτων στο σύνολο ε ιδοτούµενων ΙΟΥΛΙΟΣ ,54% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ,16% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ,10% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ,16% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ,02% ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ,61% 2011 Κοινοί & Λοι ές Κατηγορίες ε ιδοτούµενων Ε οχικοί τουριστικών ε αγγελµάτων Σύνολο Ποσοστό τουριστικών ε αγγελµάτων στο σύνολο ε ιδοτούµενων ΙΟΥΛΙΟΣ ,83% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ,45% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ,36% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ,07% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ,05% ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ,59% ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Αριθµός ε ιδοτούµενων ανέργων κατά κατηγορία : εύτερο εξάµηνο έτους

22 Αριθµός ε ιδοτούµενων ανέργων κατά κατηγορία [Κοινοί και λοι ές κατηγορίες ε ιδοτουµένων-ε οχικοί τουριστικών ε αγγελµάτων] δεύτερο εξάµηνο έτους Αριθµός ε ιδοτούµενων ανέργων ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Μήνες Κοινοί & Λοι ές Κατηγορίες ε ιδοτούµενων Ε οχικοί τουριστικών ε αγγελµάτων ε ιδοτούµενοι ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: Αριθµός ε ιδοτούµενων ανέργων κατά κατηγορία : εύτερο εξάµηνο έτους 2010 Αριθµός ε ιδοτούµενων ανέργων κατά κατηγορία [Κοινοί και λοι ές κατηγορίες ε ιδοτουµένων-ε οχικοί τουριστικών ε αγγελµάτων] δεύτερο εξάµηνο 'ετους Αριθµός ε ιδοτούµενων ανέργων ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Μήνες Κοινοί & Λοι ές Κατηγορίες ε ιδοτούµενων Ε οχικοί τουριστικών ε αγγελµάτων ε ιδοτούµενοι ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6α: Αριθµός ε ιδοτούµενων ανέργων κατά κατηγορία : εύτερο εξάµηνο έτους 2011 Ό ως ροκύ τει α ό τον ίνακα 11 και τα διαγράµµατα 6 και 6α, τους ρώτους µήνες του δευτέρου εξαµήνου Ιούλιο, Αύγουστο, Σε τέµβριο και Οκτώβριο, το οσοστό ου συγκεντρώνουν οι ε ιδοτούµενοι των τουριστικών ε αγγελµάτων στο σύνολο των ε ιδοτουµένων είναι κατά ολύ µικρότερο α ό το οσοστό ου καταλαµβάνουν αυτοί τους µήνες Νοέµβριο και εκέµβριο και στα δύο έτη 2010 και Τους µήνες Νοέµβριο και εκέµβριο το οσοστό των ε ιδοτουµένων τουριστικών ε αγγελµάτων ως ρος το σύνολο των ε ιδοτουµένων, αυξάνεται και το οσοστό αυτό ανέρχεται σε (15,02%) τον Νοέµβριο και (29,61%) τον εκέµβριο του έτους 2010 και (13,05%) τον Νοέµβριο και (26,59%) τον εκέµβριο του έτους

23 1.10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Το δεύτερο εξάµηνο του έτους 2011, ο αριθµός των ανέργων κυµάνθηκε α ό άτοµα τον Αύγουστο, ου καταγράφεται ο µικρότερος αριθµός ανέργων, έως άτοµα τον µήνα εκέµβριο, ου καταγράφεται ο µεγαλύτερος αριθµός ανέργων. Ο αριθµός των ανέργων, σε όλους τους µήνες του δευτέρου εξαµήνου του έτους 2011, είναι µεγαλύτερος α ό τους αντίστοιχους µήνες του δευτέρου εξαµήνου του έτους 2010, ενώ η οσοστιαία µεταβολή ανέρχεται κατά µέσο όρο σε οσοστό (16,92%) στο σύνολο της χώρας. Μεταξύ των Περιφερειών, η Περιφέρεια Αττικής αρουσιάζει την µεγαλύτερη οσοστιαία µεταβολή κατά µέσο όρο εξαµήνου και συγκεκριµένα (20,57%). Ο µεγαλύτερος αριθµός των ανέργων καταγράφεται στην Περιφέρεια της Αττικής και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Η λειοψηφία των εγγεγραµµένων στο µητρώο του ΟΑΕ είναι άνεργοι, µε ένα µικρό οσοστό να καταγράφεται στους µη αναζητούντες εργασία. Στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Ιόνιων Νήσων και Κρήτης καταγράφονται τα µικρότερα οσοστά ανέργων σε σχέση µε τους µη αναζητούντες εργασία και ιδιαίτερα τους µήνες Οκτώβριο, Νοέµβριο και εκέµβριο. Οι µακροχρόνια άνεργοι α οτελούν µικρότερο οσοστό ως ρος το σύνολο των ανέργων και τα χαµηλότερα οσοστά µακροχρόνια ανέργων καταγράφονται στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Ιόνιων Νήσων και Κρήτης. Ο αριθµός των ανέργων µε διάρκεια ανεργίας «>=12 µηνών» είναι κατά ολύ µικρότερος α ό τον αριθµό των ανέργων µε διάρκεια ανεργίας «<12 µηνών» σε όλους τους µήνες του δευτέρου εξαµήνου του έτους Στο σύνολο των ανέργων µε διάρκεια ανεργίας «>=12 µηνών» καταγράφεται οσοστιαία µείωση στο σύνολο της χώρας και σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας τη χρονική ερίοδο Ιούλιου- Αύγουστου και στη συνέχεια οσοστιαία αύξηση για όλους τους µήνες του δευτέρου εξαµήνου του έτους Στο σύνολο των ανέργων µε διάρκεια ανεργίας «<12 µηνών» καταγράφεται οσοστιαία µείωση για την χρονική ερίοδο Ιουλίου Αυγούστου, Αυγούστου Σε τεµβρίου και Σε τεµβρίου Οκτωβρίου και στη συνέχεια οσοστιαία αύξηση για την χρονική ερίοδο Οκτωβρίου Νοεµβρίου και Νοεµβρίου- εκεµβρίου. Στο σύνολο των ε ιδοτούµενων και στις µεταβολές του δευτέρου εξαµήνου καταγράφεται οσοστιαία αύξηση τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σε τέµβριο, Οκτώβριο και Νοέµβριο α ό τους αντίστοιχους µήνες του δευτέρου εξαµήνου του έτους 2010, ενώ οσοστιαία µείωση καταγράφεται στον αριθµό των ε ιδοτουµένων τον µήνα εκέµβριο. Η µεγαλύτερη οσοστιαία µεταβολή καταγράφεται τον µήνα Ιούλιο, µε οσοστό µεταβολής (11,27%), ενώ οσοστιαία µείωση καταγράφεται τον εκέµβριο, µε οσοστό µεταβολής ( 1,45%). Τους ρώτους µήνες του δευτέρου εξαµήνου Ιούλιο, Αύγουστο, Σε τέµβριο και Οκτώβριο, το οσοστό ου συγκεντρώνουν οι ε ιδοτούµενοι των τουριστικών ε αγγελµάτων στο σύνολο των ε ιδοτουµένων, είναι κατά ολύ µικρότερο α ό το οσοστό ου καταλαµβάνουν οι ε ιδοτούµενοι τουριστικών ε αγγελµάτων τους µήνες Νοέµβριο και εκέµβριο και στα δύο έτη 2010 και

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΕΝΙΚΑ Στο αρόν κεφάλαιο αρουσιάζονται και αναλύονται τα µηνιαία στοιχεία των εγγεγραµµένων ανέργων στο σύνολο της χώρας και σε ε ί εδο Περιφέρειας για το δεύτερο εξάµηνο του έτους Τα στοιχεία ου αρουσιάζονται αφορούν τον αριθµό των εγγεγραµµένων ανέργων κατά φύλο, ηλικία, εκ αιδευτικό ε ί εδο, υ ηκοότητα και διάρκεια ανεργίας, καθώς και τις κατηγορίες των ε ιδοτουµένων ανέργων. Το σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων στο σύνολο της χώρας µεταξύ Ιουλίου 2011 και εκεµβρίου 2011 κυµαίνεται µεταξύ έως άτοµα. Η λειοψηφία των εγγεγραµµένων ανέργων είναι γυναίκες σε όλους τους µήνες τόσο σε ε ί εδο Περιφέρειας όσο και στο σύνολο της χώρας. Στην κατά ηλικιακή κατανοµή των ανέργων, η ηλικιακή οµάδα «30-54 ετών» συγκεντρώνει τον µεγαλύτερο αριθµό ανέργων, στην κατά εκ αιδευτικό ε ί εδο κατανοµή η «ευτεροβάθµια εκ αίδευση» συγκεντρώνει τον µεγαλύτερο αριθµό ανέργων και στην κατά υ ηκοότητα κατανοµή οι «Έλληνες Υ ήκοοι» συγκεντρώνουν τον µεγαλύτερο αριθµό ανέργων. Ο συνολικός αριθµός των ε ιδοτουµένων ανέργων µεταξύ Ιουλίου 2011 και εκεµβρίου 2011 κυµαίνεται µεταξύ έως άτοµα. Ο µεγαλύτερος αριθµός ε ιδοτούµενων ανέργων καταγράφεται τον εκέµβριο µε άτοµα ο µικρότερος αριθµός ε ιδοτούµενων ανέργων καταγράφεται τον Οκτώβριο µε άτοµα ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ Κατανοµή των εγγεγραµµένων ανέργων κατά Φύλο, µήνα και Περιφέρεια. ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Άνεργοι Ποσοστό % Άνεργοι Ποσοστό Ποσοστό % Άνεργοι % Άνεργοι Ποσοστό % Άνεργοι Ποσοστό % Άνεργοι Ποσοστό % Άνδρες ,30% ,81% ,06% ,39% ,15% ,68% Γυναίκες ,70% ,19% ,94% ,61% ,85% ,32% Σύνολο % % % % % % ΠΙΝΑΚΑΣ: 1 Αριθµός ανέργων κατά Φύλο και µήνα 24

25 Αριθµός ανέργων κατά Φύλο Αριθµός ανέργων Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 0 ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Μήνες ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Αριθµός ανέργων κατά Φύλο και µήνα Α ό τον ίνακα 1 και α ό το διάγραµµα 1 ροκύ τει: 25 Ο συνολικός αριθµός των ανέργων για την χρονική ερίοδο Ιουλίου 2011 έως και εκεµβρίου 2011 κυµαίνεται α ό έως άτοµα. Η λειοψηφία των ανέργων είναι «γυναίκες». Συγκεκριµένα η αναλογία των «γυναικών» κυµαίνεται σε οσοστά µεταξύ (57,32%) τον εκέµβριο και (59,19%) τον µήνα Αύγουστο, ενώ για τους «άνδρες» κυµαίνεται σε οσοστά (40,81%) τον Αύγουστο και (42,68%) τον µήνα εκέµβριο. Η κατανοµή του αριθµού των ανέργων κατά φύλο και Περιφέρεια για το δεύτερο εξάµηνο του έτους 2011 αρουσιάζονται στον ίνακα 2. Σύνολο ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ Άνδρες ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

26 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ Γυναίκες ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Αριθµός ανέργων κατά Φύλο, µήνα και Περιφέρεια Εγγεγραµµένοι άνεργοι κατά Φύλο, µήνα και διάρκεια ανεργίας. 26 >=12 Άνδρες <12 >=12 Γυναίκες <12 ΙΟΥΛΙΟΣ ,57% ,43% ,13% ,87% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ,46% ,54% ,35% ,65% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ,11% ,89% ,38% ,62% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ,22% ,78% ,95% ,05% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ,68% ,32% ,17% ,83% ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ,32% ,68% ,10% ,90% ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Αριθµός ανέργων κατά Φύλο, µήνα και διάρκεια ανεργίας Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες >=12 >=12 <12 <12 ΙΟΥΛΙΟΣ ,82% ,18% ,81% ,19% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ,67% ,33% ,99% ,01% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ,14% ,86% ,59% ,41% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ,50% ,50% ,27% ,73% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ,16% ,84% ,87% ,13% ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ,40% ,60% ,52% ,48% ΠΙΝΑΚΑΣ 3α : Αριθµός ανέργων κατά Φύλο, µήνα και διάρκεια ανεργίας

27 Αριθµός ανέργων κατά Φύλο και διάρκεια ανεργίας:άνδρες Αριθµός ανέργων ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0 Άνδρες άνεργοι>=12μήνες ιάρκεια ανεργίας Άνδρες άνεργοι<12μήνες ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 : Αριθµός ανέργων κατά Φύλο, µήνα και διάρκεια ανεργίας: Άνδρες Αριθµός ανέργων κατά Φύλο και διάρκεια ανεργίας:γυναίκες Αριθµός ανέργων ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Γυναίκες άνεργοι>=12μήνες ιάρκεια ανεργίας Γυναίκες άνεργοι<12μήνες ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Αριθµός ανέργων κατά Φύλο, µήνα και διάρκεια ανεργίας: Γυναίκες 27

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοι οί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 276.009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΜΑΪΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΜΑΪΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΜΑΪΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοι οί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 328.133 35.874 < 12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΙΟΥΝΙΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοι οί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 333.417 35.704 < 12 Μήνες 449.076

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοι οί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 262.527 34.259

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοι οί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 323.510 35.916 < 12 Μήνες 454.889

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοι οί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 308.313 35.858

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοι οί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 257.102 36.658

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ 2010 Αναζητούντες Μη αναζητούντες εργασία εργασία [1] Σύνολο Εγγεγραµµένοι >= 12 Μήνες [2] 217.426 29.880 247.306

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΚΘΕΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση B Εξαμήνου 2013 Οι Εξελίξεις στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΚΘΕΣΗ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση A Εξαμήνου 2013 Οι εξελίξεις στο σύνολο και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 284.491 35.105 < 12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 338.055 38.632

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

O A E Δ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»

O A E Δ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» O A E Δ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 287.848

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 291.804

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, κας ιακοσταυριανού- Σώζου έσποινας ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ στοιχείων ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΑΝΕΡΓΟΙ ανά ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 337.100 41.958

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 306.084

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2017 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2017

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2017 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2017 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2017 ΘΡΑΚΗ 52.742

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2016 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2016 ΘΡΑΚΗ 50.895

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2015 ΘΡΑΚΗ 54.069

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΡΑΚΗ 52.544

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2013

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2013 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2013 ΘΡΑΚΗ 54.739

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Καρλοβασίων Υπεύθυνος Καθηγητής κος Ροκοπάνος Νίκος. ΓυμΚαρλ6 Μακρόγλου Στάμος Μάνος Δημήτρης

Γυμνάσιο Καρλοβασίων Υπεύθυνος Καθηγητής κος Ροκοπάνος Νίκος. ΓυμΚαρλ6 Μακρόγλου Στάμος Μάνος Δημήτρης Γυμνάσιο Καρλοβασίων Υπεύθυνος Καθηγητής κος Ροκοπάνος Νίκος ΓυμΚαρλ6 Μακρόγλου Στάμος Μάνος Δημήτρης ΣΤΟΧΟΙ 1 ος στόχος: Η μελέτη της ανεργίας στην χώρα μας στο σύνολο του πληθυσμού για το έτος 2017.

Διαβάστε περισσότερα

240,00 113,35 337,48 340,75 83,70 215,50 24,00 41,00

240,00 113,35 337,48 340,75 83,70 215,50 24,00 41,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες: Μ. Ασηµακοπούλου (masimakopoulou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Νοέµβριος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 2012 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

242,20 130,35 337,48 340,75 83,70 41,00 215,50 52,90

242,20 130,35 337,48 340,75 83,70 41,00 215,50 52,90 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Μ. Ασηµακοπούλου (masimakopoulou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Ιούλιος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 2013 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

240,00 130,35 337,48 340,75 83,70 41,00 215,50 52,90

240,00 130,35 337,48 340,75 83,70 41,00 215,50 52,90 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Μ. Ασηµακοπούλου (masimakopoulou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Ιούνιος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΛΑΓΗΕ/ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Η αύξηση του αριθµού των εγγεγραµµένων ανέργων κατά 1,82% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα παράλληλα µε τη µείωση των καταγγελιών και λήξεων συµβάσεων εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Φεβρουάριος ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓυμΚαρλ1. 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Στατιστικής. Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Δημόπουλος Ρένος Λεκιώτη Νεφέλη Μαρμαράς Ηλίας

ΓυμΚαρλ1. 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Στατιστικής. Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Δημόπουλος Ρένος Λεκιώτη Νεφέλη Μαρμαράς Ηλίας 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Στατιστικής ΓυμΚαρλ1 Περιφερειακή Ενότητα Σάμου Δημόπουλος Ρένος Λεκιώτη Νεφέλη Μαρμαράς Ηλίας Κατηγορία Β:Μαθητές Γυμνασίου Στόχος και μεθοδολογία Στόχος: Η μελέτη της ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο. Ιούνιος 2012

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο. Ιούνιος 2012 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Ιούνιος 2012 2003-2012 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (MW) ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Νοέµβριος 2 ΠΙΝΑΚΑΣ 23 2 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 12 Απριλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Πειραιάς, 24 Ιουλίου 2008 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΕΤΟΥΣ (Οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης». ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης». Το ποσοστό ανεργίας στο Β τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 27,1%,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Άρθρο. 10kW ΓΡΑΦΗΜΑ 1

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Άρθρο. 10kW ΓΡΑΦΗΜΑ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Μ. Ασηµακοπούλου (masimakopoulou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο εκέµβριος 2013 2011 2013 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Νοεµβρίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, Νοεµβρίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά διορθωµένο δείκτη ανεργίας για τον Αύγουστο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14-5-2012 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2003

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2003 Αθήνα, 22 Απριλίου 2004 Από τη Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 18-02-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Ιούλιος 2 ΠΙΝΑΚΑΣ 23 2 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Σεπτέµβριος 2 ΠΙΝΑΚΑΣ 23 2 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΕ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Ιανουάριος 2 ΠΙΝΑΚΑΣ 23-2 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 29 27 25 23 21 19 17 15 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

25-34» 13,0 18,2 25,3 33,9 36,6 36, » 8,2 11,1 15,6 22,2 24,2 22, » 6,7 9,2 13,2 19,6 21,0 18, » 4,7 6,1 8,2 13,9 16,0 16,0

25-34» 13,0 18,2 25,3 33,9 36,6 36, » 8,2 11,1 15,6 22,2 24,2 22, » 6,7 9,2 13,2 19,6 21,0 18, » 4,7 6,1 8,2 13,9 16,0 16,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ Σ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ Σ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Ιούλιος 2 6 5 4 2 2 ΠΙΝΑΚΑΣ 2-2 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιούλιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Οκτωβρίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιούλιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Οκτωβρίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιούλιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

25-34» 14,5 20,9 29,3 34,9 36,0 31, » 9,5 12,7 18,8 23,4 24,7 22, » 7,6 10,3 16,6 20,4 20,6 21, » 6,1 7,7 11,7 16,0 17,9 17,8

25-34» 14,5 20,9 29,3 34,9 36,0 31, » 9,5 12,7 18,8 23,4 24,7 22, » 7,6 10,3 16,6 20,4 20,6 21, » 6,1 7,7 11,7 16,0 17,9 17,8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 Μαΐου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Φεβρουάριο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Οκτώβριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ Σ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ Σ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Οκτώβριος 2 ΠΙΝΑΚΑΣ 23-2 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΙΑΣΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Απριλίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Απριλίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Απριλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά διορθωµένο δείκτη ανεργίας για τον Ιανουάριο 20. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Άρθρο. 10kW ΓΡΑΦΗΜΑ 1

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Άρθρο. 10kW ΓΡΑΦΗΜΑ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Μ. Ασηµακοπούλου (masimakopoulou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Απρίλιος 2014 2012 2014 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Πειραιάς, 10 Ιανουαρίου 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Άρθρο 9 Ν.3468/2006) & Φ/Β ΣΤΕΓΩΝ 10kW ΓΡΑΦΗΜΑ 1

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Άρθρο 9 Ν.3468/2006) & Φ/Β ΣΤΕΓΩΝ 10kW ΓΡΑΦΗΜΑ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Μ. Ασηµακοπούλου (masimakopoulou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Μάϊος 2014 2012 2014 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ Σ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ Σ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Σεπτέµβριος 27 ΠΙΝΑΚΑΣ 23-27 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 20 Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Φεβρουάριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά άτοµα σε σχέση µε το Απρίλιο του 2014 (µείωση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά άτοµα σε σχέση µε το Απρίλιο του 2014 (µείωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Απρίλιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Απριλίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Απριλίου 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Άρθρο. 10kW

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Άρθρο. 10kW ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Μ. Ασηµακοπούλου (masimakopoulou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Ιανουάριος 2014 2012 2014 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνότητα Ποσοστό Άνδρας ,56% Γυναίκα ,44% Σύνολο ,00%

Συχνότητα Ποσοστό Άνδρας ,56% Γυναίκα ,44% Σύνολο ,00% Πίνακας 1. Φύλο φοιτητών/τριών που αποφοίτησαν από το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου από την ίδρυσή του, το ακαδημαϊκό έτος 1986-1987 έως και το Μάρτιο του 2012-2013 Άνδρας 379 21,56% Γυναίκα 1379 78,44%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο. Νοέµβριος 2014

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο. Νοέµβριος 2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Νοέµβριος 2014 2012 2014 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ& ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο. Οκτώβριος 2014

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ& ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο. Οκτώβριος 2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ& ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Οκτώβριος 20 2012 20 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο. εκέµβριος 2014

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο. εκέµβριος 2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο εκέµβριος 20 2012 20 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ& ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο. Μάρτιος 2015

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ& ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο. Μάρτιος 2015 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ& ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Μάρτιος 2015 2013 2015 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Απρίλιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο

Διαβάστε περισσότερα

δηµόσια γυµνάσια καθώς και στο σύνολο των γυµνασίων.

δηµόσια γυµνάσια καθώς και στο σύνολο των γυµνασίων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1 : διαχρονική εξέλιξη του αριθµού µαθητών ανά διδάσκοντα σε ιδιωτικά, δηµόσια γυµνάσια καθώς και στο σύνολο των γυµνασίων. Σχ. Έτος ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣΙΑ Ι IΩΤΙΚΑ 76/77 27,33 26,91 34,47

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Αυγούστου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ B τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ B τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ B τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 21 εκεµβρίου 2004 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για το Σεπτέµβριο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟ-Ε-5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια της Ζώνης IV από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιούνιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Εργατικό Δυναμικό 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Είναι έρευνα συνεχής και παράγει τριμηνιαία αποτελέσματα. Βασικός σκοπός της είναι η κατανομή του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα