ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 14/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 Σήµερα ευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 και ώρα το ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 973/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 22 από τα 27 µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Κούκος Γεώργιος 2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 13 Μάρκου ιονύσιος 3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Μουράτογλου Ιωάννης 4 Βερικούκης Χρήστος 15 Πέτκος Χρήστος 5 Γιώγας ηµήτριος 16 Ρυσάφης Αντώνιος 6 ασκάλου Χρήστος 17 Σαµλίδης Μιχαήλ 1

2 7 ηµητριάδης Βασίλειος 18 Σόντρας Ιωάννης 8 ίου Αναστάσιος 19 Ταµβίσκου Ευτυχία 9 Ζδρου Αικατερίνη 20 Ταπαζίδης ηµήτριος 10 Ιατρίδου Βλαδίκα Αναστασία 21 Τσιβόγλου Χρήστος 11 Κατσάρα Βλάχου Μαρία 22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ αν και κλήθηκαν νόµιµα 1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 4 Φουνταλής Μιχαήλ 2 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 5 Χατζόγλου Ιωάννης 3 Πασχάλης Αλέξανδρος Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Χατζόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Σόντρας αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 11 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. ηµήτριος Ταπαζίδης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 28 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Γαλανός Πέτρος και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων: α) Άγρα κ. Θεόφιλος Καραµπάσης, β) Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας γ) Πλατάνης κ. Γεώργιος Μπουρδάνης, για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους. Απουσίασε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Φλαµουριάς, αν και κλήθηκε νόµιµα. Ο ήµαρχος κ. ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του ήµου για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου και πρότεινε να συζητηθεί σήµερα ως κατεπείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ήµου, το θέµα: «Λήψη 2

3 απόφασης για τη µη αναγκαιότητα απαλλοτριώσεων για την ασφαλτόστρωση υφιστάµενων αγροτικών δρόµων ήµου Έδεσσας». Το δηµοτικό συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ κρίνει το ανωτέρω θέµα ως κατεπείγον, για τον λόγο που στην εισήγησή του ο Πρόεδρος εξέθεσε και το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήµερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί σχετική απόφαση. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 11 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ιωάννη Μουράτογλου, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών του ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου, για την ανάγκη 2 ης αναµόρφωσης του ηµοτικού Προϋπολογισµού, οικον. έτους 2015, η οποία έχει ως εξής: «Η οικονοµική Υπηρεσία του ήµου Έδεσσας λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν 3852/2010, του άρθρου 23 παρ 5 του Ν 3536/2007 και 8 του από Β. «περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ήµων και Κοινοτήτων» καθώς επίσης και τις ανάγκες για αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του ήµου Οικονοµικού Έτους 2015 εισηγείται τις παρακάτω µεταβολές : Α. ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Α. Εγγράφει στον προϋπολογισµό του ήµου τα παρακάτω νέα έσοδα συνολικού ποσού ,90 τα οποία και µεταφέρει στο αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού δηλαδή: ΚΑΕ Περιγραφή Πίστωσης Από το Επιχειρησιακό πρόγραµµα Μακεδονίας - Θράκης του ΕΣΠΑ για την πράξη" Ανάπλαση Πλατείας Γρανικού, οδού 18ης Οκτωβρίου και των µεταξύ τους συνδετήρων οδών". Αρδευτικό δίκτυο Τ.Κ. Φλαµουριάς (Πρόγραµµα Π.Α.Α ) Πρόγραµµα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας ΠΓ Μ " Water protection thematic park actions" Τελευταίος Ποσό Αναµόρφωσης µετά την αναµόρφωση Αιτιολογία , , ,62 ΕΣΠΑ , , , , Οδηγός Πόλης ήµου Έδεσσας , ,00 Τ ΗΣΗΣ ΑΠ. Σ ΜΕΤΑΤΗΝ Τ ΗΣΗΣ ΑΠ. Σ ΜΕΤΑΤΗΝ Τ ΗΣΗΣ ΑΠ. Σ 3

4 Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών µε νέα φωτιστικά LED Από το πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το έργο "Αρδευτικό δίκτυο ΤΚ Σωτήρας" 2012 Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για το Αρδευτικό ίκτυο Πλατάνης Από το πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το Επιχειρησιακό Σχέδιο ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στην ηµοτική Ενότητας Βεγορίτιδας- Ανάπλαση στον οικισµό Περαίας-Ανάπλαση στον οικισµό Ζέρβης «Ανάδειξη δικτύου ποταµοβραχιόνων της πόλης της Έδεσσας ως ζωντανό στοιχείο της καθηµερινότητάς της» Χρηµατοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας Θράκης για την εκτέλεση του έργου" Στερέωση συντήρηση και αποκατάσταση Οθωµανικού Τεµένους "Χουνκιάρ Τζαµί στην Έδεσσα Χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ µέσω Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μακεδονίας - Θράκης για Ανάπλαση Οικισµού Κλεισοχωρίου Χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ µέσω Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μακεδονίας - Θράκης για Αποκατάσταση οικίας Τσάµη στο Βαρόσι Από ΥΠΕΣ Α για δαπάνες για την κάλυψη δράσεων αντιπληµµυρικής προστασίας και εκτάκτων αναγκών 2013 Έσοδο από τον ΟΣΚ για την προµήθεια 2 αιθουσών ελαφριάς Λουόµενης Προκατασκευής για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών , , , , , , , , , , ,35 ΜΕΤΑΤΗΝ ΕΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΙΚ Ε ΣΤΟ 14 ΧΡΗΜΑΤΟ ΩΤ ΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΩΤ ΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΩΤ ΗΣΗ 0, , ,52 ΕΣΠΑ , , ,18 ΕΣΠΑ , , ,86 ΕΣΠΑ , , ,53 ΕΣΠΑ , ,00 ΥΠΕΣ , ,00 ΟΣΚ Έσοδα από ανακυκλώσιµα 0, , ,15 Π Από λοιπές εισφορές ,79 528, ,09 (εποικιστικά) Τέλος Νεκροταφείων Π.Ο.Ε , , , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. (Εισπρακτέα Υπόλοιπα Π.Ο.Ε) , , ,02 4

5 Από χαρτόσηµο µισθωµάτων δηµοτικών ακινήτων Π.Ο.Ε. Εκποίηση ηµοτικών Εκτάσεων Παναγίτσας Π.Ο.Ε Από µισθώµατα από αγροτικά ακίνητα , , , , , , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , , Λοιπά πρόστιµα που επιβάλλονται λόγο εκπρόθεσµης ή ανακριβής δήλωσης του 2% Π.Ο.Ε. (Εισπρακτέα υπόλοιπα) Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Από µισθώµατα από αστικά ακίνητα. Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από Τακτικά Έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων του Π Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από την ΣΑΤΑ Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , , , , , , , , , , ,53 0, , ,59 0, , , , , , , , ,47 0, , ,03 Σύνολο , ,19 Β. ιαγράφει από τον προϋπολογισµό του ήµου τα παρακάτω έσοδα συνολικού ποσού ,93, λόγω κατάργησης των ΚΑΕ µε πίστωση του αποθεµατικού κεφαλαίου του προϋπολογισµού δηλαδή: ΚΑΕ Περιγραφή Πίστωσης Από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων του ΥΜΑΘ για την χρηµατοδότηση Του έργου ιαµόρφωση εισόδου Αγ Αθανασίου Από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων του ΥΜΑΘ για την χρηµατοδότηση Του έργου Κατασκευή πεζοδροµίων στην Όρνια Έσοδο από το υπουργίο περιβάλλοντος & κλιµατικής αλλαγής για το πρόγραµµα Τελευταίος Ποσό Αναµόρφωσης µετά την αναµόρφωση , , , , , ,09 Αιτιολογία διαγραφή λόγω πληρωµής διαγραφή λόγω πληρωµής , , ,26 Πρόγραµµα Εξοικονοµώ 5

6 "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΟΤΑ" Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη , ,00 0,00 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών διαγραφή Από παράνοµη στάθµευση και µείωση , , ,81 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. Π.Ο.Ε Από τέλη χρήσης πεζοδροµίων & κοινόχρηστων εκτάσεων , , ,86 µείωση Από λοιπά πρόστιµα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων Π.Ο.Ε. (Εισπρακτέα υπόλοιπα) , , ,38 µείωση Από τα δικαιώµατα και µισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων , , ,01 µείωση Από κοινοτική & αγροτική µείωση , , ,05 οδοποιία Από πρόστιµα και χρηµατικές µείωση 7.716, , ,10 ποινές Π.Ο.Ε Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων , , ,80 µείωση Από τέλη διαφήµισης , , ,84 µείωση Λοιπά πρόστιµα για παράνοµη άσκηση υπαιθρίου εµπορίου , , ,52 Π.Ο.Ε. (Εισπρακτέα µείωση υπόλοιπα) Από επιβολή καταλογιστικής απόφασης (εισπρακτέα υπόλοιπα) ,48 679, ,56 µείωση Από αυθαίρετη χρήση µείωση 1.290,40 443,20 847,20 δηµοτικών ακινήτων Από διάνοιξη δηµοτικής οδού 4.111,69 142, ,58 µείωση 3211 Π.Ο.Ε. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 6.113,80 134, ,99 Σύνολο , ,05 µείωση Β. ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ A. Μεταφέρει στο αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού τις παρακάτω πιστώσεις, που δεν προβλέπεται η διάθεσή τους και των οποίων το σύνολο ανέρχεται στο ποσό των ,53 δηλαδή: ΚΑΕ Περιγραφή Πίστωσης Οφειλή από το οικονοµικό έτος 2012 δαπάνης για την οργάνωση του Σχολικού Τροχονόµου στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Έδεσσας για το χρονικό διάστηµα από 1/9-31/12/2012 ιαµόρφωση εισόδου Αγ Αθανασίου (2014) Τελευταίος Ποσό Αναµόρφωσης µετά την αναµόρφωση Αιτιολογία 3.888, ,00 0,00 κατάργηση , ,00 0,00 διαγραφή λόγω µερικής εξόφλησης και µερικής 6

7 Κατασκευή πεζοδροµίων στην Άρνισσα , ,99 0, Αρδευτικό δίκτυο Πλατάνης (2013) , , , "Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Καισαρειανών" (2014) 8.610,00 344, , Αρχαιολογική Έρευνα συνεχ (2013) , , , "Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Άρνισσα" (2014) Οικονοµοτεχνική µελέτη εξοικονόµησης ενέργειας στον δηµοτικό φωτισµό 2015 Τροποποίηση αρχιτεκτονικής µελέτης εφαρµογής οικίας Τσάµη στο Βαρόσι κατόπιν ευρηµάτων της 11ης.Ε.Κ.Β και ΙΖ Ε.Ν.Μ Τροποποίηση στατικής µελέτης εφαρµογής οικίας Τσάµη στο Βαρόσι κατόπιν ευρηµάτων της 11ης.Ε.Κ.Β και ΙΖ Ε.Ν.Μ Προµήθεια υλικού πυρασφάλειας υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων ήµου Έδεσσας Προµήθεια υλικού πυρασφάλειας ηµοτικού Σταδίου Έδεσσας "Έργα εξοικονόµησης ενέργειας σε ηµοτικά κτίρια" (2013) , ,00 0, , ,00 0,00 µεταφοράς σε οφειλές διαγραφή λόγω µερικής εξόφλησης και µερικής µεταφοράς σε οφειλές µεταφορά σε οφειλή ΣΑΤΑ κατάργηση µεταφορά σε οφειλή ΣΑΤΑ κατάργηση ΣΑΤΑ κατάργηση 1.923, ,36 0,00 Π 2.000, ,00 0,00 Π 4.500, ,00 0,00 Π , ,00 0,00 Π , , ,39 ΣΥΝΟΛΟ , ,82 µείωση λόγω υπογραφής σύµβασης B) Εγγράφει σε βάρος του αποθεµατικού κεφαλαίου του προϋπολογισµού τις παρακάτω νέες πιστώσεις, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στο ποσό των ,99 δηλαδή : ΚΑΕ Περιγραφή Πίστωσης Τελευταίος Ποσό Αναµόρφωσης µετά την αναµόρφωση Αιτιολογία Αρδευτικό δίκτυο Τ.Κ. Φλαµουριάς (Πρόγραµµα Π.Α.Α ) , , Υποστήριξη ιαχείρισης του Προγράµµατος WATERNET Προµήθεια Αναλωσίµων για τις ανάγκες του προγράµµατος WATERNET , , , ,00 ΜΕΤΑΤΗΝ ηµοσιεύσεις για το 3.000, ,00 7

8 Πρόγραµµα WATERNET ηµιουργία ιαδικτυακής Εφαρµογής ιαχείρισης Εθελοντών, φιλοξενία και συντήρηση, του Προγράµµατος WATERNET Εξοπλισµός Προστασίας & Ανάδειξη ιαδροµών για το Πρόγραµµα WATERNET Εγκατάσταση Έκθεσης Βοτανικού Κήπου του Προγράµµατος WATERNET Εξοπλισµός πληροφόρησης και εκπαίδευσης για το Κέντρο πληροφόρησης του Προγράµµατος WATERNET Εκθεσιακός εξοπλισµός Πρόγραµµα WATERNET Έξοδα συναντήσεων, εκθέσεων, σεµιναρίων, ηµερίδων του Προγράµµατος WATERNET Εκτυπώσεις -Υλικό προώθησης για το Πρόγραµµα WATERNET Οδηγός Πόλης ήµου Έδεσσας Γραβάνη ΑΦΟΙ Α.Ε. Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών µε νέα φωτιστικά LED SHELTER ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ για την προµήθεια δύο αιθουσών ελαφράς λυόµενης προκατασκευής ΕΡΓΟΤΕΧΝΗΜΑ Ε.Π.Ε- Επιχειρησιακό Σχέδιο ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στην ηµοτική Ενότητας Βεγορίτιδας- Ανάπλαση στον οικισµό Περαίας-Ανάπλαση στον οικισµό Ζέρβης. ΙΖ ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αρχαιολογική Ερευνα (έργου , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 ΜΕΤΑΤΗΝ ΜΕΤΑΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ , ,94 ΕΣΠΑ 8

9 Αποκατάστασης Οικίας Τσάµη) συν 2013 ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ Α.Ε (ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) Αποκατάσταση Οικίας Τσάµη στο Βαρόσι (συνχ 2013) Κ/Ξ ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε- ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε (Ανάπλαση Πλατείας Γρανικού,οδού 18ης Οκτωβρίουκαι των µεταξύ τους συνδετήριων οδών) 2013 µειωση Προκαταβολής έργου "Ανάπλαση Πλατείας Γρανικού,οδού 18ης Οκτωβρίου Οκτωβρίου ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, 6ος Λογαριασµός έργου "Αρχαιολογική έρευνα" (2013) Κ/ΞΙΑ ΠΑΡΑΣΧΟΣ Α. - ΦΩΤΙΑ ΗΣ Γ. 3η ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΓΟΥ Αρδευτικό ίκτυο T.K Πλατάνης (2013) Μυλωνάς.-Α Ο.Ε Κατασκευή πεζοδροµίων στην Άρνισσα (2014) ΤΟΜΗ Ο.Ε (Τοµόσογλου Κυριάκος-Μήτσος Θεοφάνης Ο.Ε) 1oς λογαριασµος ιαµόρφωση εισόδου Αγ Αθανασίου (2014) Κ/Ξ ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε. ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, 1/2 προκαταβολής (1ος Λογαριασµός) έργου "Ανάπλαση οικισµού Κλεισοχωρίου" (2013) Κ/ΞΙΑ ΦΩΤΙΑ ΗΣ- ΠΑΡΑΣΧΟΣ 3ος λογαριασµός έργου "Αρδευτικό δίκτυο Τ.Κ. Σωτήρας" (2012) Καθαρισµός λιµνοδεξαµενων Παναγίτσας Καθαρισµός λιµνοδεξαµενων Παναγίτσας «Ανάδειξη δικτύου ποταµοβραχιόνων της πόλης της Έδεσσας ως ζωντανό στοιχείο της καθηµερινότητάς της» TOMH O.E., 1ος Λογαριασµός έργου" ιαµόρφωση Κοιµητηρίων Σωτήρας" (2014) ΤΟΜΗ Ο.Ε. 1ος Λογαριασµός έργου "Επισκευή µηχανηµάτων άρδευσης ηµοτ. Ενότητας Έδεσσας" (2014) ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1ος Λογαριασµός έργου "Κατασκευή αρδευτικού δικτύου γηπέδου Μεσηµερίου" (2014) «ιάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του , ,31 ΕΣΠΑ , ,23 ΕΣΠΑ 5.597, ,43 ΕΣΠΑ , ,90 551,83 551, , ,02 ΤΗΣΗ ΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ , ,63 ΕΣΠΑ , ,32 ΧΡΗΜΑΤΟ ΩΤ ΗΣΗ , ,00 ΥΠΕΣ , ,00 ΥΠΕΣ , ,52 ΕΣΠΑ , ,00 ΣΑΤΑ , ,53 ΣΑΤΑ 6.119, ,25 ΣΑΤΑ , ,23 ΣΑΤΑ 9

10 ήµου Έδεσσας» (2014) Επισκευή - συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισµού οικισµού Παλαιού Αγίου Αθανασίου και γηπέδου Άρνισσας (2014) "Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Αγ. Φωτεινής" (2014) Ανακατασκευή ποτιστικού αύλακα στο Ριζάρι Έδεσσας (2014) " ιαµόρφωση-ανακατασκευή πεζοδροµίων στην.ε. Έδεσσας" (2014) "Μετατόπιση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων δικτύου ΟΤΕ στην οδό 18ης Οκτωβρίου" (2014) "Επισκευές-συντηρήσεις στο κτήριο ηµαρχείου" (2014) "Επισκευή τµήµατος οδού Τσιµισκή & τµήµατος πεζόδροµου Κ. Άγρα" (2014) "Επισκευές δικτύων άρδευσης & πυρόσβεσης στο Βαρόσι" (2014) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επένδυση υφιστάµενου φράγµατος στην ΤΚ Μεσηµερίου Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επένδυση δυο υφιστάµενων λιµνοδεξαµενών στην ΤΚ Αγ. Φωτεινής Μελέτη Περιβαλοντικών Επιπτώσεων αρδευτικού δικτύου στην ΤΚ Πλατάνης Υδραυλική µελέτη αρδευτικού δικτύου στην ΤΚ Πλατάνης Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη εφαρµογής ανάπλασης κεντρικού άξονα ΤΚ Άγρα Υδραυλική µελέτη αποχέτευσης οµβρίων στα πλαίσια της ανάπλασης του κεντρικού άξονα ΤΚ Άγρα Τοπογραφική µελέτη ανάπλασης κεντρικού άξονα ΤΚ Άγρα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αγροτικής οδοποιίας Μεσηµερίου Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Μεσηµερίου Μελέτη οδού αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Μεσηµερίου Έλεγχος αντοχής και στατικής επάρκειας των κτηρίων των αθλητικών εγκαταστάσεων Ε Έδεσσας Έλεγχος αντοχής και στατικής επάρκειας των κτηρίων των 4.243, ,50 ΣΑΤΑ , ,99 ΣΑΤΑ 5.000, ,00 ΣΑΤΑ 7.106, ,34 ΣΑΤΑ , ,00 Π , ,00 ΣΑΤΑ , ,00 ΣΑΤΑ , ,00 ΣΑΤΑ 1.700, ,00 ΣΑΤΑ 2.700, ,00 ΣΑΤΑ 1.700, ,00 ΣΑΤΑ 6.800, ,00 ΣΑΤΑ 3.500, ,00 ΣΑΤΑ 5.500, ,00 ΣΑΤΑ , ,00 ΣΑΤΑ 1.700, ,00 ΣΑΤΑ 3.400, ,00 ΣΑΤΑ , ,00 ΣΑΤΑ 5.477, ,00 ΣΑΤΑ 5.477, ,00 ΣΑΤΑ 10

11 αθλητικών εγκαταστάσεων Ε Βεγορίτιδας Επικαιροποίηση ΗΜ µελέτης εφαρµογής κτιρίου Μ , ,60 ΣΑΤΑ Αλεξάνδρου ΒΩΤΤΗ ΜΑΡΙΑ για τη µελέτη "Τροποποίηση αρχιτεκτονικής µελέτης εφαρµογής οικίας Τσάµη στο Βαρόσι κατόπιν 1.923, ,36 ΣΑΤΑ ευρηµάτων της 11ης.Ε.Κ.Β και ΙΖ Ε.Ν.Μ" Εργασίες αποτύπωσης καταγραφής µε ηλεκτρονικό τρόπο σηµείων κατανάλωσης , ,00 Π ρεύµατος,στο δήµο για εξοικονόµηση απάνες απόθεσης οργανικών απορριµµάτων φυτικης προελευσης για 1.230, ,00 Π κοµποστοποιηση Εργασίες εκχιονισµού και αντιµετώπιση παγετού στην ηµοτική Ενότητα Βεγορίτιδας , ,80 Π ΣΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τοπογραφική αποτύπωση χώρου εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων 1.230, ,00 Π συντροφιάς στην περιοχή Κλεισοχωρίου Στατική µελέτη εφαρµογής εγκαταστάσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην 4.600, ,00 Π περιοχή Κλεισοχωρίου Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη εφαρµογής εγκαταστάσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς 3.390, ,00 Π στην περιοχή Κλεισοχωρίου Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες & νυκτερινές ώρες & 5.500, ,00 Π λοιπές πρόσθετες αµοιβές Υπερωριακή εργασία εκεµβρίου , ,85 Π Υπερωριακή εργασία µηνός εκεµβρίου 2014 σε τακτικό προσωπικό της υπηρεσίας ιοικητικών και Οικονοµικών 59,06 59,06 Π υπηρεσιών του ήµου Έδεσσας(ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ) Υπερωριακή εργασία εκεµβρίου 2014 στην πρακτικογράφο του ήµου 78,98 78,98 Π Έδεσσας Μισθοδοσία εκεµβρίου 2014 εποχιακού προσωπικού της υπηρεσίας Τεχνικών έργων 652,51 652,51 Π του. Έδεσσας.(2ΜΗΝΟ) Αναδροµικές αποδοχές ,60 534,60 Π Οφειλή στον Κίκο Ευάγγελο από παρελθόντα έτη επιδότηση Α κατοικίας σε 2.000, ,00 Π παραµεθόριο περιοχή Οφειλή στον Μητσαράκη Χρήστο από παρελθόντα έτη επιδότηση Α κατοικίας σε 2.000, ,00 Π παραµεθόριο περιοχή Οφειλή στην Στηλιανή 2.000, ,00 Π 11

12 Χατζηγεωργίου από παρελθόντα έτη επιδότηση Α κατοικίας σε παραµεθόριο περιοχή Epsilon ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Σ Μ ΙΚΕ Υπηρεσίες συµβούλου τεχνικής υποστήριξης για το σχεδιασµό ολοκληρωµένου 5.000, ,00 Π συστήµατος διαχείρισης βιοαποδοµήσιµων αστικών απορριµµάτων (Β.Α.Α.)µε διαλογή στην πηγή Μπουλαµάτσης Ευάγγελος Αµοιβή εργασίας για την υποστήριξη µηχανογραφικής εφαρµογής του απλογραφικού 500,00 500,00 Π συστήµατος και σύνδεση µε λογισµικό ήµου. Πάντσης Ε. ιονύσιος Εργασίες συντήρησης αρδευτικών δικτύων ηµοτικής , ,00 Π Ενότητας Έδεσσας. Οφειλή στην ΙΑΣ ( ιατραπεζικά Συστήµατα Α.Ε) από το οικονοµικό έτος 2014 για την εξυπηρέτηση 951,66 951,66 Π καταβολής αποδοχών προσωπικού Οφειλές ενοικίων έτους 2014 Σχολείων, ΚΕΠ, αποθήκης, , ,96 Π & ΥΠΕΣ Οφειλές σε κουριερ έτους ,06 915,06 Π Ενοίκια κτιρίου δηµοτικής αστυνοµίας , ,00 Π OTS AE Συντήρηση,τεχνική υποστήριξη και βελτίωση εφαρµογών λογισµικού του 6.173, ,44 Π ήµου Αµοιβές δικηγόρων και δικαστικών επιµελητών ΠΟΕ , ,89 Π ηµοσιεύσεις για έργα προµηθέας και λοιπές 6.370, ,82 Π υποχρεωτικές Πληρωµή οφειλόµενης δαπάνης προς το Σύνδεσµο ιαδηµοτικής Συνεργασίας Ολοκληρωµένης ιαχείρισης , ,00 Π Στερεών Αποβλήτων για την διάθεση απορριµµάτων ΝΑΣΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ καύσιµα τέως δήµου Βεγορίτιδας Οφειλή από το 4.097, ,95 Π οικονοµικό έτος ικαστική απόφαση Νοταριδη , ,80 Π ικαστική απόφαση ΓΑΤΣΟΣ , ,00 Π Πέρρος ηµήτριος (Οικοδοµικές Εργασίες) Κατασκευή περίφραξης και 4.919, ,99 Π νέων κλουβιών στο δηµοτικό κυνοκοµείο. Φωτιάδης Κ. Γεώργιος Εργασίες συντήρησης αρδευτικών δικτύων ηµοτικής , ,00 Π Ενότητας Βεγορίτιδας Ηλεκτρονική παρακολούθησης και , ,00 Π 12

13 διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ (2014) Μελέτη για έκδοση άδειας για "Συλλογής και µεταφορά µη επικινδύνων στερών αποβλήτων" του ήµου Έδεσσας ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ Προµήθεια συστήµατος καταγραφής προσέλευσης προσωπικού δήµου Οφειλές οδοιπορικών εξόδων και µετακινήσεων υπαλλήλων Αµπατζής Αβραάµ Αναγόµωση ογδόντα πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης των 6kg,12kg για τα ηµοτικά κτίρια Αµπατζής Αβραάµ Προµήθεια πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης 6kg Αµπατζίδου Π Γεωργία Προµήθεια φορητών επιδαπέδιων θερµοποµπών ΑΤΛΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΕΠΕ - ΑΓΖΙΟΓΙΟΚΑΡΟΓΛΟΥ Μ. Ο.Ε. Προµήθεια ασφαλτικού υλικού και ασφαλτοµίγµατος για αποκατάσταση εκτεταµένων φθορών οδοστρώµατος ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΕ Προµήθεια σκυλοτροφής Γκέλη Ανθή Προµήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 και Α3 Ιωαννίδης Αλέξανδρος Φ. Προµήθεια καυσίµων (AdBlue) για την κίνηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Ιωαννίδης Ευθύµιος & Σ.Ι.Α. Ο.Ε. (ΦΩΤΟΡΟΗ) Προµήθεια στοιχείων Χριστουγεννιάτικου στολισµού Καραπάνου Ελένη Προµήθεια λευκώµατος σχετικό µε το Μ Αλέξανδρο Κυκλοφοριακή Τεχνική Α.Ε.Προµήθεια ηλεκτρονικής διάταξης πεδίου Φ 200 LED πράσινης ένδειξης για φωτεινό σηµατοδότη Κωνσταντινίδη Αφοι Ο.Ε. Προµήθεια γάλακτος συµπυκνωµένου 410 gr για το προσωπικό του ήµου Έδεσσας Πέτκος Τρύφων & ΣΙΑ Ο.Ε. Προµήθεια εύκαµπτων σωλήνων για το µηχάνηµα απορρόφησης φύλλων Ουλεµάνης Κων. Άγγελος Προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του οχηµάτων Παπάζης Α.Ε. Εργασίες επισκευής του οχήµατος & Εργασίες επισκευής του 6.390, ,34 Π 3.997, ,50 Π 2.198, ,02 Π 492,00 492,00 Π 147,60 147,60 Π 2.509, ,20 Π 1.032, ,46 Π 1.152, ,37 Π 2.659, ,88 Π , ,24 Π 4.920, ,00 Π 4.952, ,25 Π 184,50 184,50 Π , ,97 Π 829,02 829,02 Π 1.751, ,44 Π 516,60 516,60 Π 13

14 οχήµατος ΤΣΑΛΜΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εργασίες επισκευής του οχήµατος & Εργασίες επισκευής του οχήµατος 1.081, ,23 Π ΣΥΝΟΛΟ , ,76 Γ) Παρέχει σε βάρος του αποθεµατικού κεφαλαίου του προϋπολογισµού τις παρακάτω συµπληρωµατικές πιστώσεις (ενισχύσεις) το σύνολο των οποίων ανέρχεται στο ποσό των ,65 δηλαδή: ΚΑΕ Περιγραφή Πίστωσης Ανάπλαση Πλατείας Γρανικού, οδού 18ης Οκτωβρίου και των µεταξύ τους συνδετήριων οδών. Συνεχ (2013) Επιχειρησιακό Σχέδιο ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στην ηµοτική Ενότητας Βεγορίτιδας-Ανάπλαση στον οικισµό Περαίας-Ανάπλαση στον οικισµό Ζέρβης. Στερέωση συντήρηση και αποκατάσταση Οθωµανικού Τεµένους "Χιουνκιάρπ Τζαµί" στην Έδεσσα Ανάπλαση Οικισµού Κλεισοχωρίου συν 2013 Αποκατάσταση Οικίας Τσάµη στο Βαρόσι συνχ 2013 Συντήρηση ηλεκτρολογικού υλικού αντλιοστασίων άρδευσης αγροκτηµάτων Έδεσσας και Βεγορίτιδας Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές. Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Αρδευτικό δίκτυο Τ.Κ. Σωτήρας (2012) Αµοιβή Γραµµατέα ηµοτικού Συµβουλίου και λοιπών πρακτικογράφων Τελευταίος Ποσό Αναµόρφωσης µετά την αναµόρφωση Αιτιολογία , , ,96 ΕΣΠΑ , , ,09 ΧΡΗΜΑΤΟ ΩΤ ΗΣΗ , , ,18 ΕΣΠΑ , , ,23 ΕΣΠΑ , , ,72 ΕΣΠΑ , , ,00 Π , , ,05 Π , , , , , ,62 σε αντιστοιχία εσόδων ΠΟΕ ΧΡΗΜΑΤΟ ΩΤ ΗΣΗ 1.500, , ,00 Π ΣΥΝΟΛΟ , ,56 Μετά την παραπάνω αναµόρφωση ο προϋπολογισµός αυτός εµφανίζει σύνολο εσόδων ,64, σύνολο εξόδων ,80 και αποθεµατικό κεφάλαιο ,84». Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού είδε την παραπάνω εισήγηση του λογιστηρίου του ήµου και το ηµοτικό προϋπολογισµό οικον. έτους 2015, και αφού έλαβε υπόψη του, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του 14

15 άρθρου 23 παρ. 5 του Ν. 3536/2007 και 8 του από Β.. «περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ήµων και Κοινοτήτων» Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Αναµορφώνει τον προϋπολογισµό του ήµου οικονοµικού έτους 2015, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας, στο εισηγητικό µέρος της παρούσας. Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Αντώνιος Ρυσάφης, Χρήστος ΠΙσλίνας και Ζωγράφα Αρβανιτίδου Ιωσηφίδου µειοψηφούν µε την παραπάνω απόφαση. Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 14/2015 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ Ακριβές απόσπασµα Έδεσσα 28/1/2015 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος, Γιώγας ηµήτριος, ασκάλου Χρήστος, ηµητριάδης Βασίλειος, ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, Μάρκου ιονύσιος, Μουράτογλου Ιωάννης, Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ηµήτριος, Τσιβόγλου Χρήστος, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης. Αποδέκτες προς ενέργεια: - Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης Τµήµα ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας - Λογιστήριο κ. Φ. Παρούτογλου Εσωτερική ιανοµή (ηλεκτρονικά): - Πρ/νη Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών κα Μ. Καλούση - Προϊστάµενη /νσης ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα - Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου - Προϊστάµενο /νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Η. Γκουγιάννο - /νση Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κα Φ. Γιούσµη 15

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2014

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 13. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ε ΕΣΣΑΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 13. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 2537/09-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 4/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΤΟΥΣ 2013 14-1-2013 21-1-2013

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΤΟΥΣ 2013 14-1-2013 21-1-2013 ΑΠ.ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΟΜ ΗΝΙΑ 1 Εκλογή αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ 2 Ανάθεση σε συµβολαιογράφο σύνταξης συµβολαίου αποδοχής κληρονοµίας ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αιτιολογική Έκθεση Διαμόρφωσης Σχεδίου Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2015. Αριθμός Απόφασης: 176

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014 Περίληψη «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2013 Βούλα, Μάρτιος 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 12 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα