ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 20/2015 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2 ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σήμερα Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 10:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 2430/ του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα εφτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος Πρόεδρος 1. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό 2. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος μέλος 3. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτικό μέλος 2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό 4. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος μέλος 5. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης. Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα: 1. Ψήφιση πιστώσεων 2 ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Κατάρτιση όρων δημοπράτησης (πρόχειρος διαγωνισμός0 και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας λόγω καιρικών συνθηκών του ορεινού δικτύου του Δήμου Έδεσσας». 1

2 3. Επανέλεγχος δικαιολογητικών του μειοδότη του έργου «Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημοτικά κτίρια». 4. Εισήγηση για έγκριση παραλαβής της μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αγροτικής οδοποιίας Τ. Κ. Μεσημερίου». 5. Εισήγηση για έγκριση παραλαβής της μελέτης «Μελέτη οδού αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μεσημερίου». Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, Αποφασίζει ομόφωνα κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποίο πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. Ο Πρόεδρος που εισηγείται το 1ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής: Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας λαμβάνοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 158 του N. 3463/2006 β. Τα άρθρα 6, 7 και 8 του από Β.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης και λογιστικού Ο.Τ.Α.». γ. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) καθώς και το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση διαφόρων αναγκών του Δήμου για το τρέχον έτος πρέπει να εγκριθεί η διάθεση πιστώσεων, οι οποίες θα καταβάλλονται τμηματικά, εισηγείται: 1. την ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015, όπως διαμορφώθηκε μετά την 2 η αναμόρφωσή του (14/2015 Δ.Σ.) και παρουσιάζεται παρακάτω: ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΝΤΑ ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Έξοδα συναντήσεων, εκθέσεων, σεμιναρίων, ημερίδων του Προγράμματος WATERNET , , Αμοιβή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου και λοιπών πρακτικογράφων 3.500, , Προμήθεια συστήματος καταγραφής προσέλευσης προσωπικού δήμου 3.997, , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , Έλεγχος αντοχής και στατικής επάρκειας των κτηρίων των αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Έδεσσας 5.477, , Έλεγχος αντοχής και στατικής επάρκειας των κτηρίων των αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βεγορίτιδας 5.477, , Εργασίες αποτύπωσης καταγραφής με ηλεκτρονικό τρόπο σημείων κατανάλωσης ρεύματος,στο δήμο για εξοικονόμηση , , Δαπάνες απόθεσης οργανικών απορριμμάτων φυτικης προελευσης για κομποστοποιηση , , Συντήρηση ηλεκτρολογικού υλικού αντλιοστασίων άρδευσης αγροτημάτων Έδεσσας και Βεγορίτιδας , , Καθαρισμός λιμνοδεξαμενων Παναγίτσας , , Αρδευτικο δίκτυο ΤΚ Σωτήρας" , , Δαπάνες για την κάλυψη δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες , ,00 2

3 Εργασίες εκχιονισμού και αντιμετώπιση παγετού στην Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας ΣΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ , , Επιχειρησιακό Σχέδιο ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στην Δημοτική Ενότητας Βεγορίτιδας-Ανάπλαση στον οικισμό Περαίας-Ανάπλαση στον οικισμό Ζέρβης , , Διαμόρφωση-Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην ΔΕ Έδεσσας (2014) 7.106, , Ανάπλαση Πλατείας Γρανικού, οδού 18ης Οκτωβρίου και των μεταξύ τους συνδετήριων οδών. Συνεχ (2013) , , Ανάδειξη δικτύου ποταμοβραχιόνων της πόλης της Έδεσσας ως ζωντανό στοιχείο της καθημερινότητάς της (2011) , , Στερέωση συντήρηση και αποκατάσταση Οθωμανικού Τεμένους "Χιουνκιάρπ Τζαμί" στην Έδεσσα , , Ανάπλαση Οικισμού Κλεισοχωρίου συν , , Αποκατάσταση Οικίας Τσάμη στο Βαρόσι συνχ , , Υποστήριξη Διαχείρισης του Προγράμματος WATERNET , , Δημιουργία Διαδικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Εθελοντών, φιλοξενία και συντήρηση, του Προγράμματος WATERNET , , Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000, , Δημοσιεύσεις για το Πρόγραμμα WATERNET 3.000, , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις , , Εκτυπώσεις -Υλικό προώθησης για το Πρόγραμμα WATERNET , , Προμήθεια Αναλωσίμων για τις ανάγκες του προγράμματος WATERNET 3.750, , Εξοπλισμός Προστασίας & Ανάδειξη Διαδρομών για το Πρόγραμμα WATERNET , , Εγκατάσταση Έκθεσης Βοτανικού Κήπου του Προγράμματος WATERNET 5.000, , Εξοπλισμός πληροφόρησης και εκπαίδευσης για το Κέντρο πληροφόρησης του Προγράμματος WATERNET , , Εκθεσιακός εξοπλισμός - Πρόγραμμα WATERNET , , Υπερωριακή εργασία Δεκεμβρίου , , Υπερωριακή εργασία μηνός Δεκεμβρίου 2014 σε τακτικό προσωπικό της υπηρεσίας Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Έδεσσας(ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ). 59,06 59, Υπερωριακή εργασία Δεκεμβρίου 2014 στην πρακτικογράφο του Δήμου Έδεσσας. 78,98 78, Μισθοδοσία Δεκεμβρίου 2014 εποχιακού προσωπικού της υπηρεσίας Τεχνικών έργων του Δ. Έδεσσας.(2ΜΗΝΟ) 652,51 652, Αναδρομικες αποδοχες ,60 534, Οφειλή στον Μητσαράκη Χρήστο από παρελθόντα έτη επιδότηση Α κατοικίας σε παραμεθόριο περιοχή 2.000, , Οφειλή στην Στηλιανή Χατζηγεωργίου από παρελθόντα έτη επιδότηση Α κατοικίας σε παραμεθόριο περιοχή 2.000, ,00 Οφειλή στον Κίκο Ευάγγελο από παρελθόντα έτη επιδότηση Α κατοικίας σε παραμεθόριο περιοχή 2.000, , Οφειλές οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων υπαλλήλων 2.198, , Epsilon ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ ΙΚΕ Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για το σχεδιασμό ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης βιοαποδομήσιμων αστικών απορριμμάτων (Β.Α.Α.)με διαλογή στην πηγή , ,00 Μπουλαμάτσης Ευάγγελος Αμοιβή εργασίας για την υποστήριξη μηχανογραφικής εφαρμογής του απλογραφικού συστήματος και σύνδεση με λογισμικό Δήμου. 500,00 500,00 Πάντσης Ε. Διονύσιος Εργασίες συντήρησης αρδευτικών δικτύων Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας , ,00 3

4 Οφειλή στην ΔΙΑΣ (Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε) από το οικονομικό έτος 2014 για την εξυπηρέτηση καταβολής αποδοχών προσωπικού 951,66 951, Καθαρισμός λιμνοδεξαμενων Παναγίτσας , , Οφειλες σε κουριερ ετους ,06 915, OTS AE Συντήρηση,τεχνική υποστήριξη και βελτίωση εφαρμογών λογισμικού του Δήμου , , Αμοιβές δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών ΠΟΕ , , Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ (2014) , , Οφειλες ενοικιων ετους 2014 (Σχολειων, ΚΕΠ, αποθηκης) , , Ενοικια κτιριου δημοτικης αστυνομιας , , Δημοσιεύσεις για έργα προμηθέας και λοιπές υποχρεωτικές 6.370, , Αμπατζής Αβραάμ Αναγόμωση ογδόντα πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης των 6kg,12kg για τα Δημοτικά κτίρια 492,00 492, ΑΤΛΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΠΕ - ΑΓΖΙΟΓΙΟΚΑΡΟΓΛΟΥ Μ. Ο.Ε. Προμήθεια ασφαλτικού υλικού και ασφαλτομίγματος για αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών οδοστρώματος 1.032, , Ιωαννίδης Αλέξανδρος Φ. Προμήθεια καυσίμων (AdBlue) για την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας , , Αμπατζής ΑβραάμΠρομήθεια πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης 6kg 147,60 147, Αμπατζίδου Π Γεωργία Προμήθεια φορητών επιδαπέδιων θερμοπομπών 2.509, , ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΕ Προμήθεια σκυλοτροφής 1.152, , Γκέλη ΑνθήΠρομήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 και Α , , Ιωαννίδης Ευθύμιος & Σ.Ι.Α. Ο.Ε. (ΦΩΤΟΡΟΗ)Προμήθεια στοιχείων Χριστουγεννιάτικου στολισμού 4.920, , Καραπάνου ΕλένηΠρομήθεια λευκώματος σχετικό με το Μ Αλέξανδρο 4.952, , Κυκλοφοριακή Τεχνική Α.Ε.Προμήθεια ηλεκτρονικής διάταξης πεδίου Φ 200 LED πράσινης ένδειξης για φωτεινό σηματοδότη 184,50 184, Κωνσταντινίδη Αφοι Ο.Ε.Προμήθεια γάλακτος συμπυκνομένου 410 gr για το προσωπικό του Δήμου Έδεσσας , , Πέτκος Τρύφων & ΣΙΑ Ο.Ε.Προμήθεια εύκαμπτων σωλήνων για για το μηχάνημα απορρόφησησς φύλλων 829,02 829, Ουλεμάνης Κων. Άγγελος Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του οχήματων 1.751, , Παπάζης Α.Ε. Εργασίες επισκευής του οχήματος & Εργασίες επισκευής του οχήματος 516,60 516, ΤΣΑΛΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εργασίες επισκευής του οχήματος & Εργασίες επισκευής του οχήματος 1.081, , Οφειλή στην SHELTER ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ για την προμήθεια δύο αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής , , , Πληρωμή οφειλόμενης δαπανης προς το Σύνδεσμο Διαδημοτικής Συνεργασίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για την διάθεση απορριμμάτων , , Οφειλή από το οικονομικό έτος 2010 ΝΑΣΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ καυσιμα τεως δημου Βεγοριτιδας 4.097, , Δικαστικη αποφαση Νοταριδη , , Δικαστικη αποφαση ΓΑΤΣΟΣ , , Γραβάνη ΑΦΟΙ Α.Ε. Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών με νέα φωτιστικά LED , , ΕΡΓΟΤΕΧΝΗΜΑ Ε.Π.Ε Επιχειρησιακό Σχέδιο ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στην Δημοτική Ενότητας Βεγορίτιδας- Ανάπλαση στον οικισμό Περαίας-Ανάπλαση στον οικισμό Ζέρβης , ,26 4

5 ΙΖ ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αρχαιολογική Ερευνα (έργου Αποκατάστασης Οικίας Τσάμη ) , ,94 Κ/Ξ ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε-ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε (Ανάπλαση Πλατείας Γρανικού,οδού 18ης Οκτωβρίουκαι των μεταξύ τους συνδετήριων οδών) 2013 "Ανάπλαση Πλατείας Γρανικού,οδού 18ης Οκτωβρίου Οκτωβρίου , ,23 Κ/ΞΙΑ ΠΑΡΑΣΧΟΣ Α. - ΦΩΤΙΑΔΗΣ Γ. 3η ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΓΟΥ Αρδευτικό Δίκτυο T.K Πλατάνης (2013) , ,90 Μυλωνάς Δ.-Α Ο.Ε Κατασκευή πεζοδρομίων στην Άρνισσα (2014) 551,83 551,83 Πέρρος Δημήτριος (Οικοδομικές Εργασίες) Κατασκευή περίφραξης και νέων κλουβιών στο δημοτικό κυνοκομείο , ,99 ΤΟΜΗ Ο.Ε (Τομόσογλου Κυριάκος-Μήτσος Θεοφάνης Ο.Ε) 1oς λογαριασμος Διαμόρφωση εισόδου Αγ Αθανασίου (2014) 4.766, ,02 ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ Α.Ε (ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) Αποκατάσταση Οικίας Τσάμη στο Βαρόσι , ,31 Κ/ΞΙΑ ΦΩΤΙΑΔΗΣ- ΠΑΡΑΣΧΟΣ 3ος λογαριασμός έργου "Αρδευτικό δίκτυο Τ.Κ. Σωτήρας" (2012) , ,32 ΤΟΜΗ Ο.Ε. 1ος Λογαριασμός έργου "Επισκευή μηχανημάτων άρδευσης Δημοτ. Ενότητας Έδεσσας" (2014) , ,53 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, 6ος Λογαριασμός έργου "Αρχαιολογική έρευνα" 5.597, ,43 Κ/Ξ ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε. ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, 1/2 προκαταβολής (1ος Λογαριασμός) έργου "Ανάπλαση οικισμού Κλεισοχωρίου" (2013) , ,63 TOMH O.E., 1ος Λογαριασμός έργου"διαμόρφωση Κοιμητηρίων Σωτήρας" (2014) , ,00 ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1ος Λογαριασμός έργου "Κατασκευή αρδευτικού δικτύου γηπέδου Μεσημερίου" (2014) 6.119, ,25 Φωτιάδης Κ. Γεώργιος Εργασίες συντήρησης αρδευτικών δικτύων Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας , ,00 ΒΩΤΤΗ ΜΑΡΙΑ για τη μελέτη "Τροποποίηση αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής οικίας Τσάμη στο Βαρόσι κατόπιν ευρημάτων της 11ης.Ε.Κ.Β και ΙΖ Ε.Ν.Μ" 1.923, ,36 καθώς και 2. την έγκριση διάθεσης των πιστώσεων που αφορούν παλαιές οφειλές, συνεχιζόμενα έργα, μελέτες και προμήθειες ως ακολούθως: ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Αρδευτικο δίκτυο ΤΚ Σωτήρας" , Εργασίες εκχιονισμού και αντιμετώπιση παγετού στην Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας ΣΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ , Επιχειρησιακό Σχέδιο ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στην Δημοτική Ενότητας Βεγορίτιδας- Ανάπλαση στον οικισμό Περαίας-Ανάπλαση στον οικισμό Ζέρβης , Διαμόρφωση-Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην ΔΕ Έδεσσας (2014) , Ανάπλαση Πλατείας Γρανικού, οδού 18ης Οκτωβρίου και των μεταξύ τους συνδετήριων οδών. Συνεχ (2013) ,96 5

6 Ανάδειξη δικτύου ποταμοβραχιόνων της πόλης της Έδεσσας ως ζωντανό στοιχείο της καθημερινότητάς της (2011) ,52 Στερέωση συντήρηση και αποκατάσταση Οθωμανικού Τεμένους "Χιουνκιάρπ Τζαμί" στην Έδεσσα , Ανάπλαση Οικισμού Κλεισοχωρίου συν , Αποκατάσταση Οικίας Τσάμη στο Βαρόσι συνχ , Υπερωριακή εργασία Δεκεμβρίου , Υπερωριακή εργασία μηνός Δεκεμβρίου 2014 σε τακτικό προσωπικό της υπηρεσίας Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Έδεσσας(ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ) , Υπερωριακή εργασία Δεκεμβρίου 2014 στην πρακτικογράφο του Δήμου Έδεσσας , Μισθοδοσία Δεκεμβρίου 2014 εποχιακού προσωπικού της υπηρεσίας Τεχνικών έργων του Δ. Έδεσσας. (2ΜΗΝΟ) , Αναδρομικες αποδοχες , Οφειλή στον Μητσαράκη Χρήστο από παρελθόντα έτη επιδότηση Α κατοικίας σε παραμεθόριο περιοχή , Οφειλή στην Στηλιανή Χατζηγεωργίου από παρελθόντα έτη επιδότηση Α κατοικίας σε παραμεθόριο περιοχή ,00 Οφειλή στον Κίκο Ευάγγελο από παρελθόντα έτη επιδότηση Α κατοικίας σε παραμεθόριο περιοχή ,00 Οφειλές οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων υπαλλήλων ,02 Epsilon ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ ΙΚΕ Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για το σχεδιασμό ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης βιοαποδομήσιμων αστικών απορριμμάτων (Β.Α.Α.)με διαλογή στην πηγή ,00 Μπουλαμάτσης Ευάγγελος Αμοιβή εργασίας για την υποστήριξη μηχανογραφικής εφαρμογής του απλογραφικού συστήματος και σύνδεση με λογισμικό Δήμου , Πάντσης Ε. Διονύσιος Εργασίες συντήρησης αρδευτικών δικτύων Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας , Οφειλή στην ΔΙΑΣ (Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε) από το οικονομικό έτος 2014 για την εξυπηρέτηση καταβολής αποδοχών προσωπικού , Καθαρισμός λιμνοδεξαμενων Παναγίτσας , Οφειλες σε κουριερ ετους , OTS AE Συντήρηση,τεχνική υποστήριξη και βελτίωση εφαρμογών λογισμικού του Δήμου , Αμοιβές δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών ΠΟΕ , Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ (2014) , Οφειλες ενοικιων ετους 2014 (Σχολειων, ΚΕΠ, αποθηκης) , Ενοικια κτιριου δημοτικης αστυνομιας , Δημοσιεύσεις για έργα προμηθέας και λοιπές υποχρεωτικές , Αμπατζής Αβραάμ Αναγόμωση ογδόντα πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης των 6kg,12kg για τα Δημοτικά κτίρια ,00 ΑΤΛΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΠΕ - ΑΓΖΙΟΓΙΟΚΑΡΟΓΛΟΥ Μ. Ο.Ε. Προμήθεια ασφαλτικού υλικού και ασφαλτομίγματος για αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών οδοστρώματος ,46 6

7 Ιωαννίδης Αλέξανδρος Φ. Προμήθεια καυσίμων (AdBlue) για την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας , Αμπατζής ΑβραάμΠρομήθεια πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης 6kg , Αμπατζίδου Π Γεωργία Προμήθεια φορητών επιδαπέδιων θερμοπομπών , ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΕ Προμήθεια σκυλοτροφής , Γκέλη ΑνθήΠρομήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 και Α , Ιωαννίδης Ευθύμιος & Σ.Ι.Α. Ο.Ε. (ΦΩΤΟΡΟΗ)Προμήθεια στοιχείων Χριστουγεννιάτικου στολισμού , Καραπάνου ΕλένηΠρομήθεια λευκώματος σχετικό με το Μ Αλέξανδρο , Κυκλοφοριακή Τεχνική Α.Ε.Προμήθεια ηλεκτρονικής διάταξης πεδίου Φ 200 LED πράσινης ένδειξης για φωτεινό σηματοδότη , Κωνσταντινίδη Αφοι Ο.Ε.Προμήθεια γάλακτος συμπυκνομένου 410 gr για το προσωπικό του Δήμου Έδεσσας , Πέτκος Τρύφων & ΣΙΑ Ο.Ε.Προμήθεια εύκαμπτων σωλήνων για για το μηχάνημα απορρόφησησς φύλλων , Ουλεμάνης Κων. Άγγελος Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του οχήματων , Παπάζης Α.Ε. Εργασίες επισκευής του οχήματος & Εργασίες επισκευής του οχήματος , ΤΣΑΛΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εργασίες επισκευής του οχήματος & Εργασίες επισκευής του οχήματος , Οφειλή στην SHELTER ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ για την προμήθεια δύο αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής , , Πληρωμή οφειλόμενης δαπανης προς το Σύνδεσμο Διαδημοτικής Συνεργασίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για την διάθεση απορριμμάτων , Οφειλή από το οικονομικό έτος 2010 ΝΑΣΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ καυσιμα τεως δημου Βεγοριτιδας , Δικαστικη αποφαση Νοταριδη , Δικαστικη αποφαση ΓΑΤΣΟΣ , Γραβάνη ΑΦΟΙ Α.Ε. Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών με νέα φωτιστικά LED , ΕΡΓΟΤΕΧΝΗΜΑ Ε.Π.Ε Επιχειρησιακό Σχέδιο ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στην Δημοτική Ενότητας Βεγορίτιδας-Ανάπλαση στον οικισμό Περαίας-Ανάπλαση στον οικισμό Ζέρβης , ΙΖ ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αρχαιολογική Ερευνα (έργου Αποκατάστασης Οικίας Τσάμη ) , Κ/Ξ ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε-ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε (Ανάπλαση Πλατείας Γρανικού,οδού 18ης Οκτωβρίουκαι των μεταξύ τους συνδετήριων οδών) 2013 "Ανάπλαση Πλατείας Γρανικού,οδού 18ης Οκτωβρίου Οκτωβρίου , Κ/ΞΙΑ ΠΑΡΑΣΧΟΣ Α. - ΦΩΤΙΑΔΗΣ Γ. 3η ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΓΟΥ Αρδευτικό Δίκτυο T.K Πλατάνης (2013) ,90 7

8 Μυλωνάς Δ.-Α Ο.Ε Κατασκευή πεζοδρομίων στην Άρνισσα (2014) ,83 Πέρρος Δημήτριος (Οικοδομικές Εργασίες) Κατασκευή περίφραξης και νέων κλουβιών στο δημοτικό κυνοκομείο ,99 ΤΟΜΗ Ο.Ε (Τομόσογλου Κυριάκος-Μήτσος Θεοφάνης Ο.Ε) 1oς λογαριασμος Διαμόρφωση εισόδου Αγ Αθανασίου (2014) ,02 ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ Α.Ε (ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) Αποκατάσταση Οικίας Τσάμη στο Βαρόσι ,31 Κ/ΞΙΑ ΦΩΤΙΑΔΗΣ- ΠΑΡΑΣΧΟΣ 3ος λογαριασμός έργου "Αρδευτικό δίκτυο Τ.Κ. Σωτήρας" (2012) ,32 ΤΟΜΗ Ο.Ε. 1ος Λογαριασμός έργου "Επισκευή μηχανημάτων άρδευσης Δημοτ. Ενότητας Έδεσσας" (2014) ,53 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, 6ος Λογαριασμός έργου "Αρχαιολογική έρευνα" ,43 Κ/Ξ ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε. ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, 1/2 προκαταβολής (1ος Λογαριασμός) έργου "Ανάπλαση οικισμού Κλεισοχωρίου" (2013) ,63 TOMH O.E., 1ος Λογαριασμός έργου"διαμόρφωση Κοιμητηρίων Σωτήρας" (2014) ,00 ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1ος Λογαριασμός έργου "Κατασκευή αρδευτικού δικτύου γηπέδου Μεσημερίου" (2014) ,25 Φωτιάδης Κ. Γεώργιος Εργασίες συντήρησης αρδευτικών δικτύων Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας ,00 ΒΩΤΤΗ ΜΑΡΙΑ για τη μελέτη "Τροποποίηση αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής οικίας Τσάμη στο Βαρόσι κατόπιν ευρημάτων της 11ης.Ε.Κ.Β και ΙΖ Ε.Ν.Μ" ,36 Για κάθε δαπάνη θα τηρείται η νόμιμη διαδικασία και στα οικεία χρηματικά εντάλματα πληρωμής θα επισυνάπτονται όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της και την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη : α. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 158 του N. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». β. Τα άρθρα 6, 7 και 8 του από 17.5/59 Β.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης και λογιστικού Ο.Τ.Α.». γ. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2015 δ. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Α. Ψηφίζει τις πιστώσεις από τον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2015, όπως διαμορφώθηκε μετά την 2 η αναμόρφωσή του (14/2015 Δ.Σ.) ως ακολούθως : 8

9 ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Έξοδα συναντήσεων, εκθέσεων, σεμιναρίων, ημερίδων του Προγράμματος WATERNET , , Αμοιβή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου και λοιπών πρακτικογράφων 3.500, , Προμήθεια συστήματος καταγραφής προσέλευσης προσωπικού δήμου 3.997, , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , Έλεγχος αντοχής και στατικής επάρκειας των κτηρίων των αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Έδεσσας 5.477, , Έλεγχος αντοχής και στατικής επάρκειας των κτηρίων των αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βεγορίτιδας 5.477, , Εργασίες αποτύπωσης καταγραφής με ηλεκτρονικό τρόπο σημείων κατανάλωσης ρεύματος,στο δήμο για εξοικονόμηση , , Δαπάνες απόθεσης οργανικών απορριμμάτων φυτικης προελευσης για κομποστοποιηση , , Συντήρηση ηλεκτρολογικού υλικού αντλιοστασίων άρδευσης αγροτημάτων Έδεσσας και Βεγορίτιδας , , Καθαρισμός λιμνοδεξαμενων Παναγίτσας , , Αρδευτικο δίκτυο ΤΚ Σωτήρας" , , Δαπάνες για την κάλυψη δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες , , Εργασίες εκχιονισμού και αντιμετώπιση παγετού στην Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας ΣΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ , , Επιχειρησιακό Σχέδιο ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στην Δημοτική Ενότητας Βεγορίτιδας-Ανάπλαση στον οικισμό Περαίας-Ανάπλαση στον οικισμό Ζέρβης , , Διαμόρφωση-Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην ΔΕ Έδεσσας (2014) 7.106, , Ανάπλαση Πλατείας Γρανικού, οδού 18ης Οκτωβρίου και των μεταξύ τους συνδετήριων οδών. Συνεχ (2013) , , Ανάδειξη δικτύου ποταμοβραχιόνων της πόλης της Έδεσσας ως ζωντανό στοιχείο της καθημερινότητάς της (2011) , , Στερέωση συντήρηση και αποκατάσταση Οθωμανικού Τεμένους "Χιουνκιάρπ Τζαμί" στην Έδεσσα , , Ανάπλαση Οικισμού Κλεισοχωρίου συν , , Αποκατάσταση Οικίας Τσάμη στο Βαρόσι συνχ , , Υποστήριξη Διαχείρισης του Προγράμματος WATERNET , , Δημιουργία Διαδικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Εθελοντών, φιλοξενία και συντήρηση, του Προγράμματος WATERNET , , Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000, , Δημοσιεύσεις για το Πρόγραμμα WATERNET 3.000, , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις , , Εκτυπώσεις -Υλικό προώθησης για το Πρόγραμμα WATERNET , , Προμήθεια Αναλωσίμων για τις ανάγκες του προγράμματος WATERNET 3.750, , Εξοπλισμός Προστασίας & Ανάδειξη Διαδρομών για το Πρόγραμμα WATERNET , ,00 9

10 Εγκατάσταση Έκθεσης Βοτανικού Κήπου του Προγράμματος WATERNET 5.000, , Εξοπλισμός πληροφόρησης και εκπαίδευσης για το Κέντρο πληροφόρησης του Προγράμματος WATERNET , , Εκθεσιακός εξοπλισμός - Πρόγραμμα WATERNET , , Υπερωριακή εργασία Δεκεμβρίου , , Υπερωριακή εργασία μηνός Δεκεμβρίου 2014 σε τακτικό προσωπικό της υπηρεσίας Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Έδεσσας(ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ). 59,06 59, Υπερωριακή εργασία Δεκεμβρίου 2014 στην πρακτικογράφο του Δήμου Έδεσσας. 78,98 78, Μισθοδοσία Δεκεμβρίου 2014 εποχιακού προσωπικού της υπηρεσίας Τεχνικών έργων του Δ. Έδεσσας. (2ΜΗΝΟ) 652,51 652, Αναδρομικες αποδοχες ,60 534, Οφειλή στον Μητσαράκη Χρήστο από παρελθόντα έτη επιδότηση Α κατοικίας σε παραμεθόριο περιοχή 2.000, , Οφειλή στην Στηλιανή Χατζηγεωργίου από παρελθόντα έτη επιδότηση Α κατοικίας σε παραμεθόριο περιοχή 2.000, , Οφειλή στον Κίκο Ευάγγελο από παρελθόντα έτη επιδότηση Α κατοικίας σε παραμεθόριο περιοχή 2.000, , Οφειλές οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων υπαλλήλων 2.198, , Epsilon ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ ΙΚΕ Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για το σχεδιασμό ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης βιοαποδομήσιμων αστικών απορριμμάτων (Β.Α.Α.)με διαλογή στην πηγή , , Μπουλαμάτσης Ευάγγελος Αμοιβή εργασίας για την υποστήριξη μηχανογραφικής εφαρμογής του απλογραφικού συστήματος και σύνδεση με λογισμικό Δήμου. 500,00 500, Πάντσης Ε. Διονύσιος Εργασίες συντήρησης αρδευτικών δικτύων Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας , , Οφειλή στην ΔΙΑΣ (Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε) από το οικονομικό έτος 2014 για την εξυπηρέτηση καταβολής αποδοχών προσωπικού 951,66 951, Καθαρισμός λιμνοδεξαμενων Παναγίτσας , , Οφειλες σε κουριερ ετους ,06 915, OTS AE Συντήρηση,τεχνική υποστήριξη και βελτίωση εφαρμογών λογισμικού του Δήμου , , Αμοιβές δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών ΠΟΕ , , Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ (2014) , , Οφειλες ενοικιων ετους 2014 (Σχολειων, ΚΕΠ, αποθηκης) , , Ενοικια κτιριου δημοτικης αστυνομιας , , Δημοσιεύσεις για έργα προμηθέας και λοιπές υποχρεωτικές 6.370, , Αμπατζής Αβραάμ Αναγόμωση ογδόντα πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης των 6kg,12kg για τα Δημοτικά κτίρια 492,00 492, ΑΤΛΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΠΕ - ΑΓΖΙΟΓΙΟΚΑΡΟΓΛΟΥ Μ. Ο.Ε. Προμήθεια ασφαλτικού υλικού και ασφαλτομίγματος για αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών οδοστρώματος 1.032, , Ιωαννίδης Αλέξανδρος Φ. Προμήθεια καυσίμων (AdBlue) για την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας , ,24 10

11 Αμπατζής ΑβραάμΠρομήθεια πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης 6kg 147,60 147, Αμπατζίδου Π Γεωργία Προμήθεια φορητών επιδαπέδιων θερμοπομπών 2.509, , ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΕ Προμήθεια σκυλοτροφής 1.152, , Γκέλη ΑνθήΠρομήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 και Α , , Ιωαννίδης Ευθύμιος & Σ.Ι.Α. Ο.Ε. (ΦΩΤΟΡΟΗ)Προμήθεια στοιχείων Χριστουγεννιάτικου στολισμού 4.920, , Καραπάνου ΕλένηΠρομήθεια λευκώματος σχετικό με το Μ Αλέξανδρο 4.952, , Κυκλοφοριακή Τεχνική Α.Ε.Προμήθεια ηλεκτρονικής διάταξης πεδίου Φ 200 LED πράσινης ένδειξης για φωτεινό σηματοδότη 184,50 184, Κωνσταντινίδη Αφοι Ο.Ε.Προμήθεια γάλακτος συμπυκνομένου 410 gr για το προσωπικό του Δήμου Έδεσσας , , Πέτκος Τρύφων & ΣΙΑ Ο.Ε.Προμήθεια εύκαμπτων σωλήνων για για το μηχάνημα απορρόφησησς φύλλων 829,02 829, Ουλεμάνης Κων. Άγγελος Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του οχήματων 1.751, , Παπάζης Α.Ε. Εργασίες επισκευής του οχήματος & Εργασίες επισκευής του οχήματος 516,60 516, ΤΣΑΛΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εργασίες επισκευής του οχήματος & Εργασίες επισκευής του οχήματος 1.081, , Οφειλή στην SHELTER ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ για την προμήθεια δύο αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής , , , Πληρωμή οφειλόμενης δαπανης προς το Σύνδεσμο Διαδημοτικής Συνεργασίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για την διάθεση απορριμμάτων , , Οφειλή από το οικονομικό έτος 2010 ΝΑΣΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ καυσιμα τεως δημου Βεγοριτιδας 4.097, , Δικαστικη αποφαση Νοταριδη , , Δικαστικη αποφαση ΓΑΤΣΟΣ , , Γραβάνη ΑΦΟΙ Α.Ε. Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών με νέα φωτιστικά LED , , ΕΡΓΟΤΕΧΝΗΜΑ Ε.Π.Ε Επιχειρησιακό Σχέδιο ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στην Δημοτική Ενότητας Βεγορίτιδας-Ανάπλαση στον οικισμό Περαίας- Ανάπλαση στον οικισμό Ζέρβης , , ΙΖ ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αρχαιολογική Ερευνα (έργου Αποκατάστασης Οικίας Τσάμη ) , , Κ/Ξ ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε-ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε (Ανάπλαση Πλατείας Γρανικού,οδού 18ης Οκτωβρίουκαι των μεταξύ τους συνδετήριων οδών) 2013 "Ανάπλαση Πλατείας Γρανικού,οδού 18ης Οκτωβρίου Οκτωβρίου , , Κ/ΞΙΑ ΠΑΡΑΣΧΟΣ Α. - ΦΩΤΙΑΔΗΣ Γ. 3η ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΓΟΥ Αρδευτικό Δίκτυο T.K Πλατάνης (2013) , , Μυλωνάς Δ.-Α Ο.Ε Κατασκευή πεζοδρομίων στην Άρνισσα (2014) 551,83 551, Πέρρος Δημήτριος (Οικοδομικές Εργασίες) Κατασκευή περίφραξης και νέων κλουβιών στο δημοτικό κυνοκομείο , ,99 11

12 ΤΟΜΗ Ο.Ε (Τομόσογλου Κυριάκος-Μήτσος Θεοφάνης Ο.Ε) 1oς λογαριασμος Διαμόρφωση εισόδου Αγ Αθανασίου (2014) 4.766, ,02 ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ Α.Ε (ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) Αποκατάσταση Οικίας Τσάμη στο Βαρόσι , ,31 Κ/ΞΙΑ ΦΩΤΙΑΔΗΣ- ΠΑΡΑΣΧΟΣ 3ος λογαριασμός έργου "Αρδευτικό δίκτυο Τ.Κ. Σωτήρας" (2012) , ,32 ΤΟΜΗ Ο.Ε. 1ος Λογαριασμός έργου "Επισκευή μηχανημάτων άρδευσης Δημοτ. Ενότητας Έδεσσας" (2014) , ,53 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, 6ος Λογαριασμός έργου "Αρχαιολογική έρευνα" 5.597, ,43 Κ/Ξ ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε. ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, 1/2 προκαταβολής (1ος Λογαριασμός) έργου "Ανάπλαση οικισμού Κλεισοχωρίου" (2013) , ,63 TOMH O.E., 1ος Λογαριασμός έργου"διαμόρφωση Κοιμητηρίων Σωτήρας" (2014) , ,00 ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1ος Λογαριασμός έργου "Κατασκευή αρδευτικού δικτύου γηπέδου Μεσημερίου" (2014) 6.119, ,25 Φωτιάδης Κ. Γεώργιος Εργασίες συντήρησης αρδευτικών δικτύων Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας , ,00 ΒΩΤΤΗ ΜΑΡΙΑ για τη μελέτη "Τροποποίηση αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής οικίας Τσάμη στο Βαρόσι κατόπιν ευρημάτων της 11ης.Ε.Κ.Β και ΙΖ Ε.Ν.Μ" 1.923, ,36 Β. Εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων που αφορούν παλαιές οφειλές, συνεχιζόμενα έργα, μελέτες και προμήθειες ως ακολούθως: ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Αρδευτικο δίκτυο ΤΚ Σωτήρας" , Εργασίες εκχιονισμού και αντιμετώπιση παγετού στην Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας ΣΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ , Επιχειρησιακό Σχέδιο ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στην Δημοτική Ενότητας Βεγορίτιδας-Ανάπλαση στον οικισμό Περαίας-Ανάπλαση στον οικισμό Ζέρβης , Διαμόρφωση-Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην ΔΕ Έδεσσας (2014) , Ανάπλαση Πλατείας Γρανικού, οδού 18ης Οκτωβρίου και των μεταξύ τους συνδετήριων οδών. Συνεχ (2013) , Ανάδειξη δικτύου ποταμοβραχιόνων της πόλης της Έδεσσας ως ζωντανό στοιχείο της καθημερινότητάς της (2011) , Στερέωση συντήρηση και αποκατάσταση Οθωμανικού Τεμένους "Χιουνκιάρπ Τζαμί" στην Έδεσσα , Ανάπλαση Οικισμού Κλεισοχωρίου συν , Αποκατάσταση Οικίας Τσάμη στο Βαρόσι συνχ , Υπερωριακή εργασία Δεκεμβρίου , Υπερωριακή εργασία μηνός Δεκεμβρίου 2014 σε τακτικό προσωπικό της υπηρεσίας Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Έδεσσας(ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ) , Υπερωριακή εργασία Δεκεμβρίου 2014 στην πρακτικογράφο του Δήμου Έδεσσας ,98 12

13 Μισθοδοσία Δεκεμβρίου 2014 εποχιακού προσωπικού της υπηρεσίας Τεχνικών έργων του Δ. Έδεσσας. (2ΜΗΝΟ) , Αναδρομικες αποδοχες , Οφειλή στον Μητσαράκη Χρήστο από παρελθόντα έτη επιδότηση Α κατοικίας σε παραμεθόριο περιοχή , Οφειλή στην Στηλιανή Χατζηγεωργίου από παρελθόντα έτη επιδότηση Α κατοικίας σε παραμεθόριο περιοχή , Οφειλή στον Κίκο Ευάγγελο από παρελθόντα έτη επιδότηση Α κατοικίας σε παραμεθόριο περιοχή , Οφειλές οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων υπαλλήλων , Epsilon ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ ΙΚΕ Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για το σχεδιασμό ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης βιοαποδομήσιμων αστικών απορριμμάτων (Β.Α.Α.)με διαλογή στην πηγή , Μπουλαμάτσης Ευάγγελος Αμοιβή εργασίας για την υποστήριξη μηχανογραφικής εφαρμογής του απλογραφικού συστήματος και σύνδεση με λογισμικό Δήμου , Πάντσης Ε. Διονύσιος Εργασίες συντήρησης αρδευτικών δικτύων Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας , Οφειλή στην ΔΙΑΣ (Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε) από το οικονομικό έτος 2014 για την εξυπηρέτηση καταβολής αποδοχών προσωπικού , Καθαρισμός λιμνοδεξαμενων Παναγίτσας , Οφειλες σε κουριερ ετους , OTS AE Συντήρηση,τεχνική υποστήριξη και βελτίωση εφαρμογών λογισμικού του Δήμου , Αμοιβές δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών ΠΟΕ , Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ (2014) , Οφειλες ενοικιων ετους 2014 (Σχολειων, ΚΕΠ, αποθηκης) , Ενοικια κτιριου δημοτικης αστυνομιας , Δημοσιεύσεις για έργα προμηθέας και λοιπές υποχρεωτικές , Αμπατζής Αβραάμ Αναγόμωση ογδόντα πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης των 6kg,12kg για τα Δημοτικά κτίρια , ΑΤΛΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΠΕ - ΑΓΖΙΟΓΙΟΚΑΡΟΓΛΟΥ Μ. Ο.Ε. Προμήθεια ασφαλτικού υλικού και ασφαλτομίγματος για αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών οδοστρώματος , Ιωαννίδης Αλέξανδρος Φ. Προμήθεια καυσίμων (AdBlue) για την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας , Αμπατζής ΑβραάμΠρομήθεια πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης 6kg , Αμπατζίδου Π Γεωργία Προμήθεια φορητών επιδαπέδιων θερμοπομπών , ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΕ Προμήθεια σκυλοτροφής , Γκέλη ΑνθήΠρομήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 και Α , Ιωαννίδης Ευθύμιος & Σ.Ι.Α. Ο.Ε. (ΦΩΤΟΡΟΗ)Προμήθεια στοιχείων Χριστουγεννιάτικου στολισμού , Καραπάνου ΕλένηΠρομήθεια λευκώματος σχετικό με το Μ Αλέξανδρο ,25 13

14 Κυκλοφοριακή Τεχνική Α.Ε.Προμήθεια ηλεκτρονικής διάταξης πεδίου Φ 200 LED πράσινης ένδειξης για φωτεινό σηματοδότη , Κωνσταντινίδη Αφοι Ο.Ε.Προμήθεια γάλακτος συμπυκνομένου 410 gr για το προσωπικό του Δήμου Έδεσσας , Πέτκος Τρύφων & ΣΙΑ Ο.Ε.Προμήθεια εύκαμπτων σωλήνων για για το μηχάνημα απορρόφησησς φύλλων , Ουλεμάνης Κων. Άγγελος Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του οχήματων , Παπάζης Α.Ε. Εργασίες επισκευής του οχήματος & Εργασίες επισκευής του οχήματος , ΤΣΑΛΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εργασίες επισκευής του οχήματος & Εργασίες επισκευής του οχήματος , Οφειλή στην SHELTER ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ για την προμήθεια δύο αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής , , Πληρωμή οφειλόμενης δαπανης προς το Σύνδεσμο Διαδημοτικής Συνεργασίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για την διάθεση απορριμμάτων , Οφειλή από το οικονομικό έτος 2010 ΝΑΣΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ καυσιμα τεως δημου Βεγοριτιδας , Δικαστικη αποφαση Νοταριδη , Δικαστικη αποφαση ΓΑΤΣΟΣ , Γραβάνη ΑΦΟΙ Α.Ε. Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών με νέα φωτιστικά LED , ΕΡΓΟΤΕΧΝΗΜΑ Ε.Π.Ε Επιχειρησιακό Σχέδιο ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στην Δημοτική Ενότητας Βεγορίτιδας-Ανάπλαση στον οικισμό Περαίας- Ανάπλαση στον οικισμό Ζέρβης , ΙΖ ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αρχαιολογική Ερευνα (έργου Αποκατάστασης Οικίας Τσάμη ) , Κ/Ξ ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε-ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε (Ανάπλαση Πλατείας Γρανικού,οδού 18ης Οκτωβρίουκαι των μεταξύ τους συνδετήριων οδών) 2013 "Ανάπλαση Πλατείας Γρανικού,οδού 18ης Οκτωβρίου Οκτωβρίου , Κ/ΞΙΑ ΠΑΡΑΣΧΟΣ Α. - ΦΩΤΙΑΔΗΣ Γ. 3η ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΓΟΥ Αρδευτικό Δίκτυο T.K Πλατάνης (2013) , Μυλωνάς Δ.-Α Ο.Ε Κατασκευή πεζοδρομίων στην Άρνισσα (2014) , Πέρρος Δημήτριος (Οικοδομικές Εργασίες) Κατασκευή περίφραξης και νέων κλουβιών στο δημοτικό κυνοκομείο , ΤΟΜΗ Ο.Ε (Τομόσογλου Κυριάκος-Μήτσος Θεοφάνης Ο.Ε) 1oς λογαριασμος Διαμόρφωση εισόδου Αγ Αθανασίου (2014) , ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ Α.Ε (ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) Αποκατάσταση Οικίας Τσάμη στο Βαρόσι , Κ/ΞΙΑ ΦΩΤΙΑΔΗΣ- ΠΑΡΑΣΧΟΣ 3ος λογαριασμός έργου "Αρδευτικό δίκτυο Τ.Κ. Σωτήρας" (2012) , ΤΟΜΗ Ο.Ε. 1ος Λογαριασμός έργου "Επισκευή μηχανημάτων άρδευσης Δημοτ. Ενότητας Έδεσσας" (2014) , ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, 6ος Λογαριασμός έργου "Αρχαιολογική έρευνα" ,43 14

15 Κ/Ξ ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε. ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, 1/2 προκαταβολής (1ος Λογαριασμός) έργου "Ανάπλαση οικισμού Κλεισοχωρίου" (2013) ,63 TOMH O.E., 1ος Λογαριασμός έργου"διαμόρφωση Κοιμητηρίων Σωτήρας" (2014) ,00 ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1ος Λογαριασμός έργου "Κατασκευή αρδευτικού δικτύου γηπέδου Μεσημερίου" (2014) ,25 Φωτιάδης Κ. Γεώργιος Εργασίες συντήρησης αρδευτικών δικτύων Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας ,00 ΒΩΤΤΗ ΜΑΡΙΑ για τη μελέτη "Τροποποίηση αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής οικίας Τσάμη στο Βαρόσι κατόπιν ευρημάτων της 11ης.Ε.Κ.Β και ΙΖ Ε.Ν.Μ" , Για κάθε δαπάνη θα τηρείται η νόμιμη διαδικασία και στα οικεία χρηματικά εντάλματα πληρωμής θα επισυνάπτονται όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Αντ. Ρυσάφης και Χρ. Πισλίνας μειοψηφούν για όμοιους λόγους με την ψήφιση της 2 ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εφόσον δεν υπήρξε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:40 π.μ. Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 20/2015 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ Ακριβές Απόσπασμα Έδεσσα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναστάσιος Δίου, Μιχαήλ Σαμλίδης, Αντώνιος Ρυσάφης, Χρήστος Πισλίνας. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ Αποδέκτες προς ενέργεια: -Οικονομική Υπηρεσία κ. Φίλιππο Παρούτογλου Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 15

16 -Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Ιωάννη Μουράτογλου 16

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 117/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 131/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:380/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.05/11-02-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.05/11-02-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.05/11-02-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

25/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

25/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 332/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 18/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03- Απόσπασμα από το 6/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από την 3 η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 93/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 24/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 23/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 158/2015

Αρ. Απόφασης: 158/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 816/22-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 816/22-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 816/22-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 215/2014 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 212/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 212/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 30, η

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1805/5.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 9 η του μηνός Μαίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα