ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Θεσσαλονίκη,4 Μαρτίου 2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Θεσσαλονίκη,4 Μαρτίου 2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Θεσσαλονίκη,4 Μαρτίου 2011 KΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.120 T.Θ. 22, Τ.Κ Internet:http//www.esdi.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Διευθύντρια Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, αφού έλαβε υπόψη: Το Ν.3689/ 2008 ( ΦΕΚ 164/Α / ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3910/2011 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 11/Α / ). Το Π.Δ.118/2007 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Το ΠΔ 60/2007 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Το Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Την υπ αριθμ /ΕΥΣΤ1749/ (ΦΕΚ 540/β / ) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί: α) με την υπ αριθμ /ΕΥΘ2041/ (ΦΕΚ 1957/Β / ) και β) την υπ αριθμ /ΕΥΘ1212/ (ΦΕΚ 1088/Β / ) αποφάσεις. Το Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του ΕΣΠΑ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/τ.Α/ ). Το εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων της Σχολής. Την Υπ.Απόφ. 667/ , ένταξης της πράξης με τίτλο «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση των Εργαζομένων στο Δικαστικό Σώμα» στους άξονες προτεραιότητας 04 για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, 05 για τις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου και 06 για τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση », με κωδικό πράξης ΟΠΣ , κωδικό ΣΑΕ του ΠΔΕ: 2010ΣΕ Την Υπ.Απόφ. 668/ , ένταξης της πράξης με τίτλο «Προεισαγωγική εκπαίδευση στελεχών δικαστικού σώματος (ΙΔ, ΙΕ ΙΣΤ και ΙΖ ΣΕΙΡΩΝ) 1

2 της Ε.Σ.Δ.ι», στον άξονα προτεραιότητας 04 για τις Περιφέρειες σύγκλισης, 05 για τις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου και 06 για τις 2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου στο ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση », με κωδικό ΟΠΣ , κωδικό ΣΑΕ του Π.Δ.Ε 2010ΣΕ Tην Υπουργική Απόφαση οικ.55582/1933 ΦΕΚ 1491/29/7/2008 «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης», όπως τροποποιήθηκε με την / /9/2010, όμοια. Το Ν 3681/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Καθώς και Α)Την με αριθμό πρωτ.16/ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών αεροπορικής μεταφοράς των συμμετεχόντων σε επιμορφωτικά προγράμματα της Ε.Σ.Δι., σε Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011 (β δεκαήμερο Φεβρουαρίου 2011 έως 30 Ιουνίου 2011). Β) Την υπ αριθμ.πρωτ.22/ πράξη της, με την οποία ορίστηκε τριμελής επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αεροπορικής μεταφοράς των συμμετεχόντων σε επιμορφωτικά προγράμματα της Ε.Σ.Δι., σε Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή, κατά τα οριζόμενα στην από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το παραπάνω θέμα, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Γ) Τα από πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, τα οποία αναφέρουν τα εξής : «Η επιτροπή διαπίστωσε την τήρηση του προσήκοντος βαθμού δημοσιότητας μέσω της ανάρτησης περίληψης της πρόκλησης στην ιστοσελίδα της Σχολής, στο Πρόγραμμα της Διαύγειας και στο Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, μέσω της δημοσίευσης περίληψης αυτής στον τοπικό τύπο (Αγγελιοφόρος) καθώς και μέσω της αποστολής της με φαξ ή στις παρακάτω εταιρείες: 1) CRETE TRAVEL, 2) ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., 3) ZORPIDIS TRAVEL SERVICES, 4) AEGEAN AIRLINES και 5) INTERMED TRAVEL. Από τις παραπάνω εταιρείες ανταποκρίθηκαν οι : 1) CRETE TRAVEL, 2)ZORPIDIS TRAVEL SERVICES, 3) AEGEAN AIRLINES και 4) ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Επίσης έστειλε προσφορά και το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Choice travel. Στη συνέχεια, η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα ως εξής: 2

3 1) Πρόταση της εταιρείας με την επωνυμία Γραφείο Γενικού Τουρισμού Choice travel, ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΑΤΤΗ 6, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, (αριθμ. πρωτ. ΕΣΔι: 51/ ): Στο γραφείο μας θα αποδίδεται Handling fee (αμοιβή πρακτορείου) 3 για κάθε αεροπορικό εισιτήριο. Το γραφείο μας είναι σε θέση να προσφέρει οικονομικά εισιτήρια διότι διαθέτει το σήμα της ΙΑΤΑ. Τα τιμολόγια που αφορούν αεροπορικά εισιτήρια θα εκδίδονται από το γραφείο μας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔIEΠOYΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ OL YMPIC AIR: ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ, ,64(ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ), ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΕΤ ΑΙ, ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ, ,64(ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ), ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ, ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ 20,00 ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΗΣ. ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ, ,64(ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ), ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΕΤ ΑΙ, ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ 20,00 ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΗΣ. ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ, ,64(ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ), ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ, ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ 20,00 ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΗΣ. ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ, ,64(ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ), ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ, ΑΛΛΑΖΕΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΗΣ. AEGEAN: ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ, ,64(ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ), ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ, ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ 15,00 ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΗΣ. ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ, ,64(ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ), ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ, ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ 15,00 ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΗΣ. ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΝΑΥΛΩΝ Ή ΦΟΡΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ. ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟ Φ.Π.Α ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ. ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ' ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ- ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ(GRΟUΡ) ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (IΔΙΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΩΝ) ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το σύνολο των υπηρεσιών (αεροπορικά εισιτήρια, κρατήσεις ξενοδοχείου, ενοικίαση ΙΧ) θα εξοφλείται εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση του παραστατικού, τοις μετρητοίς. 3

4 Η εταιρεία μας προσφέρει τις ακόλουθες δωρεάν παροχές ανάλογα με την κίνηση που θα πραγματοποιήσετε Για ετήσιο τζίρο από έως , ένα (1) δωρεάν αεροπορικό ναύλο.εσωτερικού με επιστροφή και δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* ή 5* στη Ρόδο Για ετήσιο τζίρο από έως , δύο (2) δωρεάν αεροπορικοί ναύλοι εσωτερικού και τρείς (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* ή 5* στη Ρόδο Για ετήσιο τζίρο από έως l00.000, τέσσερις(4) δωρεάν αεροπορικοί ναύλοι εσωτερικού με επιστροφή και πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* ή 5* στη Ρόδο Για ετήσιο τζίρο από l έως , έξι (6) δωρεάν αεροπορικοί ναύλοι εσωτερικού με επιστροφή και επτά (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* ή 5* στη Ρόδο Στα παραπάνω δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων. 2) Πρόταση του ταξιδιωτικού πρακτορείου ZORPIDIS TRAVEL SERVICES, Μητροπόλεως 24, Θεσσαλονίκη (αριθμ. πρωτ.εσδι 52/ ): 1. Για την προμήθεια εισιτηρίων αεροπορικών για τη διαδρομή Α) Αθήνα -Θεσσαλονίκη-Αθήνα Οι προσφερόμενες αεροπορικές εταιρείες είναι *η Aegean airlines: Τιμές μετά επιστροφής ανά επιβάτη πλέον φόρων αεροδρομίου ευρώ + 48,54 ευρώ φόροι ευρώ χρέωση εξυπηρέτησης, ναύλος προσφοράς που επιδέχεται αλλαγή με πρόστιμο των 20 ευρώ, εάν διατίθεται θέση στον ίδιο ναύλο, ειδάλλως προστίθεται και η διαφορά χρέωσης του νέου ναύλου, ενώ εάν θελήσετε πλήρη ακύρωση -80,00 ευρώ +48,54ευρω φόροι ευρώ χρέωση εξυπηρέτησης, ναύλος προσφοράς που επιδέχεται αλλαγή με πρόστιμο των 20 ευρώ, εάν διατίθεται θέση στον ίδιο ναύλο, ειδάλλως προστίθεται και η διαφορά χρέωσης του νέου ναύλου, ενώ εάν θελήσετε πλήρη ακύρωση ευρω+48,54ευρώ φόροι ευρώ χρέωση εξυπηρέτησης ο ναύλoς προσφοράς επιδέχεται αλλαγή με χρέωση ευρώ, εάν χρέωσης του νέου ναύλου,ενώ εάν θελήσετε πλήρη ακύρωση επιστρέφονται μόνον οι φόροι αεροδρομίου στον επιβάτη. -130,00 ευρω+48,54ευρώ φόροι ευρώ χρέωση εξυπηρέτησης ο ναύλος προσφοράς επιδέχεται αλλαγή με χρέωση ευρώ, εάν χρέωσης του νέου ναύλου, ενώ εάν θελήσετε πλήρη ακύρωση 4

5 -162,00 ευρω+48,54ευρώ φόροι ευρώ χρέωση εξυπηρέτησης ο ναύλος προσφοράς επιδέχεται αλλαγή με χρέωση ευρώ, εάν χρέωσης του νέου ναύλου. Σε περίπτωση ακύρωσης έχετε πλήρη επιστροφή χρημάτων, σε περίπτωση non-show έχουμε χρέωση ευρώ. -188,00 ευρώ+48,54ευρώ φόροι ευρώ χρέωση εξυπηρέτησης ο ναύλος επιδέχεται αλλαγή χωρίς χρέωση, εάν διατίθεται θέση σε περίπτωση ακύρωσης έχετε πλήρη επιστροφή χρημάτων, σε περίπτωση non-show έχουμε χρέωση 30.00ευρώ. Το ποιος ναύλος θα αντιστοιχεί στις κρατήσεις σας εξαρτάται από το πόσο έγκαιρα ζητάτε μία κράτηση, και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα. * Η Olympic Air ευρώ + 50,64 ευρώ φόροι ευρώ χρέωση εξυπηρέτησης ναύλος προσφοράς που επιδέχεται αλλαγή με πρόστιμο των 20 ευρώ, εάν χρέωσης του νέου ναύλου, ενώ εάν θελήσετε πλήρη ακύρωση -82,00 ευρώ +50,64 ευρώ φόροι ευρώ χρέωση εξυπηρέτησης, ναύλος προσφοράς που επιδέχεται αλλαγή με πρόστιμο των 20 ευρώ, εάν χρέωσης του νέου ναύλου, ενώ εάν θελήσετε πλήρη ακύρωση ευρω+50,64 ευρώ φόροι ευρώ χρέωση εξυπηρέτησης ο ναύλος προσφοράς επιδέχεται αλλαγή με χρέωση ευρώ, εάν χρέωσης του νέου ναύλου ενώ εάν θελήσετε πλήρη ακύρωση -130,00 ευρω+50,64 ευρώ φόροι ευρώ χρέωση εξυπηρέτησης ο ναύλος προσφοράς επιδέχεται αλλαγή με χρέωση ευρώ, εάν χρέωσης του νέου ναύλου ενώ εάν θελήσετε πλήρη ακύρωση -164,00 ευρω+50,64 ευρώ φόροι ευρώ χρέωση εξυπηρέτησης ο ναύλος προσφοράς επιδέχεται αλλαγή με χρέωση ευρώ, εάν χρέωσης του νέου ναύλου ενώ εάν θελήσετε πλήρη ακύρωση -190,00 ευρώ+50,64 ευρώ φόροι ευρώ χρέωση εξυπηρέτησης ο ναύλος επιδέχεται αλλαγή χωρίς χρέωση, εάν διατίθεται θέση στον ίδιο ναύλο, ειδάλλως προστίθεται και η διαφορά χρέωσης του νέου ναύλου ενώ εάν θελήσετε πλήρη ακύρωση επιστρέφονται όλα τα χρήματα πίσω. Το ποιος ναύλος θα αντιστοιχεί στις κρατήσεις σας εξαρτάται από το πόσο έγκαιρα ζητάτε μία κράτηση, και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα. 5

6 Β) Διαδρομή Αθήνα-Αλεξανδρούπολη-Αθήνα *Η Aegean airlines:.. Τιμές μετά επιστροφής ανά επιβάτη πλέον φόρων αεροδρομίου ευρώ + 48,64 ευρώ φόροι ευρώ χρέωση εξυπηρέτησης ναύλος προσφοράς που επιδέχεται αλλαγή με πρόστιμο των 20 ευρώ, εάν χρέωσης του νέου ναύλου, ενώ εάν θελήσετε πλήρη ακύρωση -80,00 ευρώ +48,64 ευρώ φόροι ευρώ χρέωση εξυπηρέτησης, ναύλος προσφοράς που επιδέχεται αλλαγή με πρόστιμο των 20 ευρώ, εάν χρέωσης του νέου ναύλου, ενώ εάν θελήσετε πλήρη ακύρωση ευρω+48,64ευρώ φόροι ευρώ χρέωση εξυπηρέτησης ο ναύλος προσφοράς επιδέχεται αλλαγή με χρέωση ευρώ, εάν χρέωσης του νέου ναύλου,ενώ εάν θελήσετε πλήρη ακύρωση επιστρέφονται μόνον οι φόροι αεροδρομίου στον επιβάτη ,00 ευρω+48,64ευρώ φόροι ευρώ χρέωση εξυπηρέτησης ο ναύλος προσφοράς επιδέχεται αλλαγή με χρέωση ευρώ, εάν χρέωσης του νέου ναύλου, ενώ εάν θελήσετε πλήρη ακύρωση -162,00 ευρω+48,64ευρώ φόροι ευρώ χρέωση εξυπηρέτησης ο ναύλος προσφοράς επιδέχεται αλλαγή με χρέωση ευρώ, εάν χρέωσης του νέου ναύλου. Σε περίπτωση ακύρωσης έχετε πλήρη επιστροφή χρημάτων, σε περίπτωση non-show έχουμε χρέωση ευρώ. -188,00 ευρώ+48,64ευρώ φόροι ευρώ χρέωση εξυπηρέτησης ο ναύλος επιδέχεται αλλαγή χωρίς χρέωση, εάν διατίθεται θέση σε περίπτωση ακύρωσης έχετε πλήρη επιστροφή χρημάτων, σε περίπτωση non-show έχουμε χρέωση 30.00ευρώ. Το ποιος ναύλος θα αντιστοιχεί στις κρατήσεις σας εξαρτάται από το πόσο έγκαιρα ζητάτε μία κράτηση, και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα. *η Olympic Air: Τιμές μετά επιστροφής ανά επιβάτη πλέον φόρων αεροδρομίου ευρώ + 50,64-ευρώ φόροι:: ευρώ χρέωση εξυπηρέτησης ναύλος προσφοράς που επιδέχεται αλλαγή με πρόστιμο των 20 ευρώ, εάν χρέωσης του νέου ναύλου, ενώ εάν θελήσετε πλήρη ακύρωση -82,00 ευρώ +50,64 ευρώ φόροι ευρώ χρέωση εξυπηρέτησης, ναύλος προσφοράς που επιδέχεται αλλαγή με πρόστιμο των 20 ευρώ, εάν 6

7 χρέωσης του νέου ναύλου, ενώ εάν θελήσετε πλήρη ακύρωση ευρω+50,64 ευρώ φόροι ευρώ χρέωση εξυπηρέτησης ο ναύλος επιδέχεται αλλαγή με χρέωση ευρώ, εάν διατίθεται θέση στον ίδιο ναύλο, ειδάλλως προστίθεται και η διαφορά χρέωσης του νέου ναύλου ενώ εάν θελήσετε πλήρη ακύρωση επιστρέφονται μόνον οι φόροι αεροδρομίου στον επιβάτη. -130,00 ευρω+50,64 ευρώ φόροι ευρώ χρέωση εξυπηρέτησης ο ναύλος επιδέχεται αλλαγή με χρέωση ευρώ, εάν διατίθεται θέση στον ίδιο ναύλο, ειδάλλως προστίθεται και η διαφορά χρέωσης του νέου ναύλου ενώ εάν θελήσετε πλήρη ακύρωση επιστρέφονται μόνον οι φόροι αεροδρομίου στον επιβάτη. -164,00 ευρω+50,64 ευρώ φόροι ευρώ χρέωση εξυπηρέτησης ο ναύλος επιδέχεται αλλαγή με χρέωση ευρώ, εάν διατίθεται θέση στον ίδιο ναύλο, ειδάλλως προστίθεται και η διαφορά χρέωσης του νέου ναύλου ενώ εάν θελήσετε πλήρη ακύρωση επιστρέφονται όλα τα χρήματα πίσω στον επιβάτη. -190,00 ευρώ+50,64 ευρώ φόροι ευρώ χρέωση εξυπηρέτησης ο ναύλος επιδέχεται αλλαγή χωρίς χρέωση, εάν διατίθεται θέση στον ίδιο ναύλο, ειδάλλως προστίθεται και η διαφορά χρέωσης του νέου ναύλου ενώ εάν θελήσετε πλήρη ακύρωση επιστρέφονται όλα τα χρήματα πίσω. Το ποιος ναύλος θα αντιστοιχεί στις κρατήσεις σας εξαρτάται από το πόσο έγκαιρα ζητάτε μία κράτηση, και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα * οι τιμές υπολογίστηκαν με σημερινούς φόρους αεροδρομίου 2. Όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίων με ειδικό ναύλο, ακόμη και σε περιπτώσεις άμεσης εξυπηρέτησης, αυτό δεν μπορεί να διασφαλιστεί από τώρα, εξαρτάται άμεσα αφενός από τη διαθεσιμότητα αφετέρου από την' ημερομηνία (καθημερινές, σαββατοκύριακα κ.λ.π.). Σε κάθε περίπτωση καταβάλλουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια για να έχετε τους οικονομικότερους ναύλος σε κάθε περίπτωση. Για τη διαμονή σας τριών, τεσσάρων και μίας ή 2 ημερών με ανάλογη ζήτηση σας μπορούμε να συνδυάσουμε ένα πακέτο τιμής στη Θεσσαλονίκη ή στην Αλεξανδρούπολη. Διαθέτουμε πολύ οικονομικές τιμές σε ξενοδοχεία 4 αστέρων και στις 2 πόλεις. Δε σας παραθέτω τιμοκατάλογο, μεταβάλλονται οι τιμές ανάλογα με την εποχικότητα, την προσφορά και τη ζήτηση. 3. Οι κρατήσεις μας γίνονται με αναγνωρισμένες εταιρείες Olympic Air, Aegean Airlines. -- < 4. Διαθέτουμε πάντα τις οικονομικότερες προσφορές ανά περίπτωση και διαθεσιμότητα 5. Οι μετακινούμενοι της Ε.Σ.Δι. ταξιδεύουν σε οικονομική θέση. 6. Ολοκλήρωση της κράτησης εισιτηρίων το αργότερo εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης από εμάς προς εσάς. 7

8 7. Έκδοση, εκτύπωση και αποστολή των εισιτηρίων και των αντίστοιχων vouchers στα γραφεία της ΕΣΔΙ, και ηλεκτρονική αποστολή των vouchers και των ηλεκτρονικών_εισιτηρίων. 8. Έχουμε τη δυνατότητα έκδοσης σχετικών αναφορών με όλες τις λεπτομέρειες των υλοποιημένων ταξιδιών σε excel -μορφή, με αναφορά σε ονοματεπώνυμο, ημερομηνίες μεταφοράς, κόστος αυτής. 9.Όλες οι τιμές που σας έχουμε παραθέσει επιδέχονται αλλαγής με τα αντίστοιχα πρόστιμα που σας σημειώνουμε στην παράγραφο 1,Α και Β στα σημεία της προσφοράς μας. 10.Όλοι οι ναύλοι που σας τους χαρακτηρίζoυμε ως προσφοράς δεν έχουν δυνατότητα πλήρης ακύρωσης παρά μόνον αλλαγής-ημερομηνίας με τα αντίστοιχα πρόστιμα που αναφέρουμε στην παράγραφο 1 Α και Β. 3) Πρόταση της εταιρείας με την επωνυμία Commander Travel Ολυμπιακή Τουριστική Α.Ε, Αριστοτέλους 8, Θεσσαλονίκη, ( αριθμ. πρωτ. ΕΣΔι: 56/ ): 1) Παροχή ηλεκτρονικών εισιτηρίων για ταξίδι σε οικονομική θέση με την Aegean Airlines και την Olympic Air από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη και Αθήνα προς Αλεξανδρούπολη, μετ επιστροφής. 2) Αποστολή των εισιτηρίων και των αποδείξεων ηλεκτρονικά στα γραφεία της ΕΣΔι και στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε συμμετέχοντα. 3)Δυνατότητα έκδοσης αναφορών με ένδειξη των πραγματοποιηθέντων ταξιδιών με το ονοματεπώνυμο του κάθε δικαιούχου το ακριβές δρομολόγιό τους με ώρες αναχώρησης και άφιξης και το κόστος του κάθε εισιτηρίου όπως στο επισυναπτόμενο παράδειγμα. Η πρότασή μας για τα εισιτήρια έχει δύο σκέλη : Α) ΟΜΑΔΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ: Μαζική μετακίνηση των συμμετεχόντων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και πτήσεις, προκαθορισμένες 1 μήνα πριν στα δρομολόγια Αθήνα Θεσσαλονίκη Αθήνα και Αθήνα Αλεξανδρούπολη Αθήνα. Στην περίπτωση αυτή το κόστος του κάθε εισιτηρίου για πτήση μετ επιστροφής καθορίζεται στα 103 πλέον του επίναυλου καυσίμων και των φόρων αεροδρομίων 68 (Οι φόροι και ο επίναυλος καυσίμων ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν). Η επιλογή των πτήσεων είναι ελεύθερη με εξαίρεση τις ακόλουθες πτήσεις: - DAY/TIME RESTRICTIONS: Παρασκευή, όλες οι πτήσεις μετά τις 17:00 ΟΡΟΙ: Ελάχιστος αριθμός ατόμων σε κάθε group10 8

9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ 30 ημέρες ημέρες πριν την πριν την αναχώρηση αναχώρηση 14-7 ημέρες πριν την αναχώρηση 7 ημέρες πριν την αναχώρηση ΜΕΡΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ 25% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ 50% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ 100% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δεν επιτρέπονται αλλαγές πτήσεων και δρομολογίου. Β) ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- Ο κάθε συμμετέχοντας επιλέγει μεμονωμένα τη μετακίνησή του με οποιαδήποτε πτήση της Aegean Airlines και την Olympic Air στο δρομολόγιο Αθήνα Θεσσαλονίκη Αθήνα. Α.Προσφορά: 1. Για πτήση μετ επιστροφής στο δρομολόγιο Αθήνα Θεσσαλονίκη- Αθήνα και Αθήνα-Αλεξανδρούπολη-Αθήνα, η τιμή καθορίζεται στα 128, πλέον του επίναυλου καυσίμων και των φόρων αεροδρομίων, το συνολικό κόστος των οποίων σήμερα καθορίζεται 68 (Οι φόροι και ο επίναυλος καυσίμων ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν). 2. Για πτήση απλής μετάβασης καθορίζεται στα 65, πλέον του επίναυλου καυσίμων και των φόρων αεροδρομίων, το συνολικό κόστος των οποίων σήμερα καθορίζεται για αναχώρηση από Αθήνα περίπου 43,50 και από Θεσσαλονίκη ή Αλεξανδρούπολη 24,50.( Οι φόροι και ο επίναυλος καυσίμων ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν ). ΟΡΟΙ: Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας και ώρας πτήσης και εφόσον το εισιτήριό σας επιβεβαιωθεί στην ίδια κατηγορία θα ισχύει πρόστιμο 15 Σε περίπτωση ολικής ακύρωσης του εισιτηρίου θα ισχύει πρόστιμο 30 Σε περίπτωση μερικής ακύρωσης του εισιτηρίου θα έχετε επιστροφή μόνο τους φόρους αεροδρομίων που αντιστοιχούν στο δρομολόγιό σας Περίοδος ισχύος των τιμών 10 Φεβρουαρίου 30 Ιουνίου 2011 Β.Προσφορά: 1. Για πτήση μετ επιστροφής στο δρομολόγιο Αθήνα Θεσσαλονίκη- Αθήνα και Αθήνα-Αλεξανδρούπολη-Αθήνα, η τιμή καθορίζεται στα 158, πλέον του επίναυλου καυσίμων και των φόρων αεροδρομίων, το 9

10 συνολικό κόστος των οποίων σήμερα καθορίζεται 68 (Οι φόροι και ο επίναυλος καυσίμων ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν). 2. Για πτήση απλής μετάβασης καθορίζεται στα 81, πλέον του επίναυλου καυσίμων και των φόρων αεροδρομίων, το συνολικό κόστος των οποίων σήμερα καθορίζεται για αναχώρηση από Αθήνα περίπου και από Θεσσαλονίκη ή Αλεξανδρούπολη ( Οι φόροι και ο επίναυλος καυσίμων ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν ). ΟΡΟΙ: Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας και ώρας πτήσης και εφόσον το εισιτήριό σας επιβεβαιωθεί στην ίδια κατηγορία ΔΕΝ θα ισχύει πρόστιμο. Σε περίπτωση ολικής ακύρωσης του εισιτηρίου ΔΕΝ θα ισχύει πρόστιμο. Σε περίπτωση μερικής ακύρωσης του εισιτηρίου θα έχετε ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ του αντιτίμου του εισιτηρίου. Περίοδος ισχύος των τιμών 10 Φεβρουαρίου 30 Ιουνίου Σας δίδονται δύο διαφορετικές τιμές στο εσωτερικό οι οποίες αφορούν τη διαθεσιμότητα των θέσεων στους συγκεκριμένους ναύλους. Δίδοντας δύο τιμές αυξάνουμε τις πιθανότητες να βρίσκουμε τον επιθυμητό ναύλο στις πτήσεις που εσείς επιθυμείτε. 4) Πρόταση του ταξιδιωτικού πρακτορείου «CRETE AIR TRAVEL S.A», I.Δραγούμη 1, Θεσσαλονίκη ( αριθμ. πρωτ.εσδι 60/ ). ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΠΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ Σχετικά με την ζήτηση που αφορά τις ομαδικές μετακινήσεις της εθνικής σχολής δικαστών σας ενημερώνουμε ότι η τιμή που θα προσφέρει η εταιρεία είναι η ακόλουθη: ΤΙΜΗ: Η τιμή για το δρομολόγιο είναι συν 19,00 προσαύξηση καυσίμων πλέον των φόρων αεροδρομίων και χρεώσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Aθηνών( 48,64). (Οι φόροι και ο επίναυλος καυσίμων ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν) Επίσης σας παρέχουμε ένα δωρεάν εισιτήριο για κάθε 20 πληρωμένα εισιτήρια (το 21ο ) για το οποίο πληρώνετε επίναυλο καυσίμων και φόρους ( 65,OO). Σε κάθε περίπτωση η AEGEAN διατηρεί το δικαίωμα επαναπροσδιορισμού της τιμής ανάλογα με την διαθεσιμότητα της 10

11 εκάστοτε πτήσης, για αποφυγή επαναπροσδιορισμού της τιμής παρακαλείσθε να αποστείλετε την ζήτηση της μετακίνησης εγκαίρως. 1. Από της άνωθεν τιμές εξαιρούνται οι κάτωθι ημέρες και πτήσεις, DAY/TIME RESTICTIONS : Friday all flights after 17:00 from Athens to Thessaloniki ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ >30days ημέρες 14-7 > 7 ημέρες πριν την πριν την ημέρες πριν πριν την αναχώρηση αναχώρηση. την αναχώρηση. αναχώρηση. ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ 25% ΤΗΣ 50% ΤΗΣ 100% ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗ Η ΝΕΤ ΑΞΙΑΣ ΝΕΤ ΑΞΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΩΝ ΤΩΝ ΑΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 11 ΘΕΣΕΩΝ Minimum group size 10 pax. Σε περίπτωση ολικής ακύρωσης του group μέχρι 30 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, αποδεσμεύεστε από το παρόν συμφωνητικό. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας ισχύουν όλα τα συμφωνηθέντα. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η AEGEAN διατηρεί το δικαίωμα επαναπροσδιορισμού των όρων του συμφωνητικού. Με την αποδοχή του παρόντος ισχύουν μόνο οι αναγραφόμενοι σε αυτό όροι και κάθε προηγούμενη επιστολή παραγράφεται. Τα εισιτήρια μπορούν να εκδίδονται σαν ΝΟ FARE με αναγραφή μόνο των φόρων και τυχόν άλλων χρεώσεων και θα αναγράφουν τις ενδείξεις ΝΟΝ ΕΝD, ΝΟΝ REF, VALID ΟΝ Α3 ΟΝLΥ. Δεν επιτρέπονται αλλαγές πτήσεων, ημερομηνίας και Rerouting. Η πιστή τήρηση των προθεσμιών αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της συμφωνίας. Σε διαφορετική περίπτωση οι θέσεις θα ακυρωθούν αυτομάτως. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

12 Σχετικά με την ζήτηση που αφορά τις ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ μετακινήσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστών σας ενημερώνουμε ότι η τιμή που θα προσφέρει η εταιρεία είναι η ακόλουθη: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ Α ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η τιμή για το δρομολόγιο μετ' επιστροφής ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ είναι συν 19,00 επίναυλο καυσίμων πλέον των φόρων αεροδρομίων και χρεώσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών( 48,64 EUR). (Οι φόροι και ο επίναυλος καυσίμων ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν) Η τιμή του δρομολόγιου για απλή μετάβαση είναι συν C9,50 επίναυλος καυσίμων πλέον των φόρων αεροδρομίων και χρεώσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ OW 33,64 EUR & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ EUR). (Οι φόροι και ο επίναυλος καυσίμων ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν) Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας και εφόσον το εισιτήριο σας επιβεβαιωθεί στην ίδια κατηγορία θα ισχύει πρόστιμο 15 eur. Σε περίπτωση ολικής ακύρωσης του εισιτηρίου θα ισχύει πρόστιμο 30 eur. Σε περίπτωση, μερικής ακύρωσης του εισιτηρίου θα έχετε επιστροφή μόνο τους φόρους αεροδρομίων που αντιστοιχούν στο δρομολόγιό σας. Περίοδο ισχύος των τιμών 10ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-30ΙΟΥΝΙΟΥ Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η τιμή για το δρομολόγιο μετ' επιστροφής ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ είναι συν 19,00 επίναυλο καυσίμων πλέον των φόρων αεροδρομίων και χρεώσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών(48,64 EUR) (Οι φόροι και ο επίναυλος καυσίμων ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν) Η τιμή του δρομολογίου για απλή μετάβαση είναι συν 9,50 επίναυλο καυσίμων πλέον των φόρων αεροδρομίων και χρεώσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ OW 33,64 EUR & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ EUR). (Οι φόροι και ο επίναυλος καυσίμων ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν) Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας και εφόσον το εισιτήριο σας επιβεβαιωθεί στην ίδια κατηγορία ΔΕΝ θα ισχύει πρόστιμο. Σε περίπτωση ολικής ακύρωσης του εισιτηρίου ΔΕΝ θα ισχύει πρόστιμο. 12

13 Σε περίπτωση, μερικής ακύρωσης του εισιτηρίου θα έχετε ΠΛΗΡΗ επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου. Περίοδο ισχύος των τιμών 10ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-30ΙΟΥΝΙΟΥ Σας δίδονται δύο διαφορετικές τιμές στο εσωτερικό οι οποίες αφορούν την διαθεσιμότητα των θέσεων στους συγκεκριμένους ναύλους. Δίδοντας δύο τιμές αυξάνουμε τις πιθανότητες να βρίσκουμε τον επιθυμητό ναύλο στις πτήσεις που εσείς επιθυμείτε. Η πιστή τήρηση των προθεσμιών αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της συμφωνίας. Σε διαφορετική περίπτωση οι θέσεις θα ακυρωθούν αυτομάτως. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΛΕΞΙΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ & ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ Η τιμή για το δρομολόγιο μετ' επιστροφής είναι συν 19,00 επίναυλο καυσίμων πλέον των φόρων αεροδρομίων και χρεώσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών( 48,64EUR). (Οι φόροι και ο επίναυλος καυσίμων ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν) Η τιμή του δρομολόγιου για απλή μετάβαση είναι συν 9,50 επίναυλο καυσίμων πλέον των φόρων αεροδρομίων και χρεώσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Οι φόροι και ο επίναυλος καυσίμων ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν) Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας και εφόσον το εισιτήριο σας επιβεβαιωθεί στην ίδια κατηγορία θα ισχύει πρόστιμο 15 euro Σε περίπτωση ολικής ακύρωσης του εισιτηρίου θα ισχύει πρόστιμο 30 euro Σε περίπτωση, μερικής ακύρωσης του εισιτηρίου θα έχετε επιστροφή μόνο τους φόρους αεροδρομίων που αντιστοιχούν στο δρομολόγιο σας Περίοδο ισχύος των τιμών 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-30ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ & ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ Η τιμή για το δρομολόγιο μετ' επιστροφής είναι συν 19,00 επίναυλο καυσίμων πλέον των φόρων αεροδρομίων και χρεώσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών( 48,64 EUR). 13

14 (Οι φόροι και ο επίναυλος καυσίμων ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν) Η τιμή του δρομολόγιου για απλή μετάβαση είναι συν 9,50 επίναυλο καυσίμων πλέον των φόρων αεροδρομίων και χρεώσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ OW 33,64EUR & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ EUR). (Οι φόροι και ο επίναυλος καυσίμων ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν) Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας και εφόσον το εισιτήριο σας επιβεβαιωθεί στην ίδια κατηγορία ΔΕΝ θα ισχύει πρόστιμο. Σε περίπτωση ολικής ακύρωσης του εισιτηρίου ΔΕΝ θα ισχύει πρόστιμο. Σε περίπτωση, μερικής ακύρωσης του εισιτηρίου θα έχετε ΠΛΗΡΗ επιστροφή του αντιτιμου του εισιτηρίου. Περίοδο ισχύος των τιμών 10ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-30ΙΟΥΝΙΟΥ Σας δίδονται δύο διαφορετικές τιμές στο εσωτερικό οι οποίες αφορούν την διαθεσιμότητα των θέσεων στους συγκεκριμένους ναύλους. Δίδοντας δύο τιμές αυξάνουμε τις πιθανότητες να βρίσκουμε τον επιθυμητό ναύλο στις πτήσεις που εσείς επιθυμείτε. Η πιστή τήρηση των προθεσμιών αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της συμφωνίας. Σε διαφορετική περίπτωση οι θέσεις θα ακυρωθούν αυτομάτως. Ευκολία πληρωμών μετά την υλοποίηση κάθε μετακίνησης. Έκδοση αεροπορικών οικονομικότερων εισιτηρίων με όλες τις αεροπορικές εταιρείες ανά περίπτωση. Άμεση έκδοση και αποστολή εισιτηρίων και σχετικών voucher στα γραφεία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Έκδοση αναφορών των πραγματοποιηθέντων εισιτηρίων. 5) Πρόταση της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» και το διακριτικό τίτλο «AEGEAN AIRLINES» (αριθμ.πρωτ.εσδι 69/ ) : ΘΕΜΑ :ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ Σχετικά με την ζήτηση που αφορά τις ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ μετακινήσεις της 14

15 Εθνικής Σχολής Δικαστών σας ενημερώνουμε ότι η τιμή που θα προσφέρει η εταιρεία είναι η ακόλουθη: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΤΗ AXD ΑΤΗ & ΑΤΗ SKG ΑΤΗ. Η τιμή για το δρομολόγιο μετ' επιστροφής είναι συν 19,OO fuel surcharge πλέον των φόρων αεροδρομίων και χρεώσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών( ~49,OOEUR). (Οι φόροι και ο επίναυλος καυσίμων ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν) Η τιμή του δρομολόγιου για απλή μετάβαση είναι συν 9,50 fuel surcharge πλέον των φόρων αεροδρομίων και χρεώσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (~ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ OW καθώς και για ΑΘΗΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ OW ισχύει η ίδια χρέωση ήτοι 34,OOEUR & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ καθώς ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ ~ 15.00EURO). (Οι φόροι και ο επίναυλος καυσίμων ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν) Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας και εφόσον το εισιτήριο σας επιβεβαιωθεί στην ίδια κατηγορία θα ισχύει πρόστιμο 15 euro Για κάθε εισιτήριο της οικονομικής θέσης θα υπάρχει χρέωση τέλους εξυπηρέτησης ήτοι 14 eur για κάθε εισιτήριο. Σε περίπτωση ολικής ακύρωσης του εισιτηρίου θα ισχύει πρόστιμο 30 euro Σε περίπτωση, μερικής ακύρωσης του εισιτηρίου θα έχετε επιστροφή μόνο τους φόρους αεροδρομίων που αντιστοιχούν στο δρομολόγιό σας Περίοδο ισχύος των τιμών 10ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-30ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΤΗ AXD ΑΤΗ & ΑΤΗ SKG ΑΤΗ Η τιμή για το δρομολόγιο μετ' επιστροφής είναι συν 19,00 fuel surcharge πλέον των φόρων αεροδρομίων και χρεώσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών( ~49,00 EUR). (Οι φόροι και ο επίναυλος καυσίμων ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν) Η τιμή του δρομολογίου για απλή μετάβαση είναι συν 9,50 fuel surcharge πλέον των φόρων αεροδρομίων και χρεώσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (AΘHNA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ OW καθώς και για ΑΘΗΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ OW ισχύει η ίδια χρέωση ήτοι 34,OOEUR & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ καθώς ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ 15.00EURO). (Οι φόροι και ο επίναυλος καυσίμων ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν) 15

16 Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας και εφόσον το εισιτήριο σας επιβεβαιωθεί στην ίδια κατηγορία ΔΕΝ θα ισχύει πρόστιμο. Για κάθε εισιτήριο της οικονομικής θέσεις θα υπάρχει χρέωση τέλους εξυπηρέτησης ήτοι 14 eur για κάθε εισιτήριο. Σε περίπτωση ολικής ακύρωσης του εισιτηρίου ΔΕΝ θα ισχύει πρόστιμο. Σε περίπτωση, μερικής ακύρωσης του εισιτηρίου θα έχετε ΠΛΗΡΗ επιστροφή του αντιτιμου του εισιτηρίου. Περίοδο ισχύος των τιμών 10ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ- 30Ι0ΥΝΙΟΥ Σας δίδονται δύο διαφορετικές τιµές στο εσωτερικό οι οποίες αφορούν την διαθεσιµότητα των θέσεων στους συγκεκριµένους ναύλους. ίδοντας δύο τιµές αυξάνουµε τις πιθανότητες να βρίσκουµε τον επιθυµητό ναύλο στις πτήσεις που εσείς επιθυµείτε. Η πιστή τήρηση των προθεσμιών αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της συμφωνίας. Στη συνέχεια η Επιτροπή, προχώρησε στην αξιολόγηση των προσφορών κατά τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αριθμ.16/2011) και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα κατάταξης, κρίνοντας ότι συγκρίσιμο μέγεθος για την αξιολόγηση όλων των προσφορών πρέπει να αποτελούν μόνο τα «ακριβά» ανά προσφορά εισιτήρια, αφού εκ των πραγμάτων και λόγω των αναγκών των διοργανώσεων των σεμιναρίων δεν γίνεται ποτέ χρήση του «φθηνότερου», διότι οι κρατήσεις γίνονται στην καλύτερη περίπτωση 10 ημέρες πριν την έναρξή τους και υπάρχουν αλλαγές μέχρι την τελευταία στιγμή. Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΜΕΤ ΜΕΤ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ «AEGEAN «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ AIRLINES» ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ» 16

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Διευθύντρια Επιμόρφωσης της Ε.Σ.Δι., έλαβε υπόψη: Α) Την με αριθμό πρωτ.99/27-7-2010 Πρόσκληση εκδήλωσης

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Διευθύντρια Επιμόρφωσης της Ε.Σ.Δι., έλαβε υπόψη: Α) Την με αριθμό πρωτ.99/27-7-2010 Πρόσκληση εκδήλωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Θεσσαλονίκη,9 Σεπτεμβρίου 2010 KΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.151 T.Θ. 22, Τ.Κ. 55102 E-mail: info@esdi.gr Internet:http//www.esdi.gr Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ή / και ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ-HELEXPO), Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιμσού στο Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Ακτή Ποσειδώνος 38, Φιλελλήνων 7, Στον ηλεκτρικό σταθμό του Πλατεία Συντάγματος, Πειραιά, 10557 Αθήνα. 18531 Πειραιάς Τηλ. 210 32 32 800 Τηλ. 210 41 01 601 210

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Aριθμ. 16076/27-5-2014

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Aριθμ. 16076/27-5-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Aριθμ. 16076/27-5-2014 ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το Έργο «Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ XAΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΑ ΕΤΟΥΣ 2011. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα