ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2013 ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 02/08/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2013 ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 02/08/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καστοριά, Αρ. Πρωτ.:68829/3423 Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax : : : : ιοικητήριο Νάτσιου Μαρία ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2013 ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ»/ «ACTION PLAN FOR THE PROMOTION OF THE CROSS-BORDER AREA AS A COMPETITIVE TOURISTIC DESTINATION» ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ TOUR-ACT. ΠΡΟΫΠ/ΣΑ ΑΠΑΝΗ ,00 ΕΥΡΩ ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ) ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (75%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (25%) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 02/08/2013 Έχοντας υπόψη: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2. τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1422/2007 της Επιτροπής της 4ης εκεµβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΕ 3. τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, όπως ισχύει 4. τον Κανονισµό (EK) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής σελίδα 1/5

2 Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/ τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης 2εκεµβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 6. τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 846/2009 της Επιτροπής της 1ης Σεπτεµβρίου 2009 τροποποιητικός του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/ το Π.. 146/2010 Οργανισµός Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 239/ ) 8. το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π. )» 9. το Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 10. την Οδηγία 2004/18/ΕΚ (L 134 της ) και συγκεκριµένα το άρθρο 55 αυτής 11. το Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή των αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α 53) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» 12. το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» 13. το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19/1995), «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 14. το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247/1995) «Περί δηµοσίου Λογιστικού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 15. το Ν. 3861/2010 ( ΦΕΚ 112 Α ) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια 16. Την υπ. αριθµ /739 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. Β 1291/2010) «Αύξηση και ορισµός σε ΕΥΡΩ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν. 2362/1995, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 17. το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α / ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α / ) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», 18. το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α /2007) «Καταχώρηση ηµοσιεύσεων των Φορέων του ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως µε τον Ν.3801/09 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης», ΦΕΚ 163/Α/ , άρθρο 46) και η Υπουργική Απόφαση 18130/ (ΦΕΚ σελίδα 2/5

3 1226/Β/2007) «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών), ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων τοπικών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου» 19. την Απόφαση της 2ης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (Mnitring Cmmittee) του ιασυνοριακού Προγράµµατος IPA ΕΛΛΑ Α ΑΛΒΑΝΙΑ , η οποία συνήλθε στις 24 Νοεµβρίου 2011, αναφορικά µε την έγκριση της αίτησης του έργου «ACTION PLAN FOR THE PROMOTION OF THE CROSS- BORDER AREA AS A COMPETITIVE TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο 20. την υπ αριθµ. 33/11 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε θέµα «Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας στο έργο» 21. την εγκεκριµένη Φόρµα αίτησης του έργου (Applicatin Frm) 22. τους όρους της Σύµβασης Χρηµατοδότησης (Subsidy Cntact) όπως συµφωνήθηκαν µεταξύ της ιαχειριστικής Αρχής (Managing Authrity) του ιασυνοριακού Προγράµµατος IPA ΕΛΛΑ Α ΑΛΒΑΝΙΑ και του Γενικού Επικεφαλής Εταίρου (Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας) του παραπάνω εγκεκριµένου έργου 23. τους όρους του Γενικού Συµφώνου Εταιρικής Συνεργασίας των Εταίρων και του Συµφώνου Εταιρικής Συνεργασίας µεταξύ των Ελλήνων Εταίρων (Overall Partnership Agreement Partnership Agreement) για την υλοποίηση του παραπάνω εγκεκριµένου έργου 24. τον Οδηγό Εφαρµογής (Prgram Manual) καθώς και τον Οδηγό Υλοποίησης (Implementatin Manual) έργων που έχουν ενταχθεί στο ιασυνοριακό Πρόγραµµα IPA ΕΛΛΑ Α ΑΛΒΑΝΙΑ την Υπουργική Απόφαση 14023/ ΕΥΘΥ 521 «Σύστηµα διαχείρισης και έλεγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΥΠΑΣΥ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 26. το Εγχειρίδιο Οδηγιών Επαληθεύσεων του Ε.Π. ΕΛΛΑ Α ΑΛΒΑΝΙΑ 27. τη Συλλογική Απόφαση ΕΠ305/8 ΤΡΟΠ.01 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναφορικά µε την ένταξη του έργου στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων 2012 και κωδικό έργου/ MIS 2012ΕΠ το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην ανάθεση, υλοποίηση και διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων 29. την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία και ιδίως το νοµότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών σύµφωνα µε τον ΚΒΣ 30. την υπ αριθµό 14840/ Ερµηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου Τουρισµού σύµφωνα µε την οποία οποιαδήποτε ενέργεια Τουριστικής Προβολής από πλευράς της Περιφέρειας, πρέπει να τελεί σε πλήρη εναρµόνιση προς το γενικό σχεδιασµό και την εξυπηρέτηση των στόχων του Υπουργείου Τουρισµού και ως εκ τούτου θα πρέπει να υποβάλλεται στη ιεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισµού για την παροχή σύµφωνης γνώµης, καθώς και ότι οι επιχειρήσεις διαφηµιστικών υπηρεσιών προκειµένου να λάβουν χώρα σε διαγωνισµούς του δηµοσίου πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες επικοινωνίας Απαιτήσεις για παρόχους» από φορέα που έχει διαπιστευτεί προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ. ). 31. το υπ αριθµό 13551/ απαντητικό έγγραφο που έλαβε η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας από το Υπουργείο Τουρισµού σύµφωνα µε το οποίο σελίδα 3/5

4 παρέχεται σύµφωνη γνώµη για τις δράσεις τουριστικής προβολής που περιλαµβάνονται στο έργο TOURACT, και επιπλέον επισηµαίνεται ότι η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας οφείλει υποβάλει δείγµατα του υλικού που πρόκειται να παραχθεί και αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των δράσεων προβολής και δηµοσιότητας του έργου TOURACT προς το Υπουργείο Τουρισµού για την παροχή σύµφωνης γνώµης 32. Την µε αριθ / σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Τουρισµού. 33. την υπ. Αριθµό 837/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας αναφορικά µε την έγκριση διενέργειας του διαγωνισµού και των όρων της παρούσας διακήρυξης ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοιχτό διαγωνισµό µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά για την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης - δηµοσιότητας και παραγωγής ντοκιµαντέρ του έργου «ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ»/ «ACTION PLAN FOR THE PROMOTION OF THE CROSS-BORDER AREA AS A COMPETITIVE TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο. που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (75%) και από Εθνικούς Πόρους (25%) µέσω του προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. Ο ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο. Ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της προσφοράς καθώς και ο χρόνος διενέργειας του ιαγωνισµού δίδονται στον παρακάτω πίνακα: Τόπος υποβολής προσφοράς ιοικητήριο, 2 ος όροφος, γραφείο 4, Τµήµα Προµηθειών Ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς Μέχρι και την 05/09/2013 Ηµέρα «Πέµπτη Ώρα «10:00 π.µ. Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού Ηµέρα «Ώρα «05/09/2013 Πέµπτη 11:00 π.µ. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. Η υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου άρχεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και διαρκεί έως και την 31/10/2013, ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου, ή οποιαδήποτε νέα ηµεροµηνία οριστεί σε περίπτωση εγκεκριµένης παράτασης υλοποίησης του. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι µέχρι 120 ηµέρες από την επόµενη διενέργειας του διαγωνισµού (Π 118/2007, άρθρο 13παρ.1) και θα πρέπει να σελίδα 4/5

5 αναφέρεται από τους υποψηφίους αναδόχους στην οικονοµική τους προσφορά, µε ποινή αποκλεισµού. εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η πληρωµή θα γίνει τµηµατικά, όπως προβλέπεται στην αναλυτική προκήρυξη (άρθρο 30). Κάθε θέµα ή αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε το διαγωνισµό περιγράφεται και αναλύεται στην προκήρυξη που ακολουθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. Αρµόδια υπηρεσία για την παροχή σχετικών µε το διαγωνισµό πληροφοριών ορίζεται η ιεύθυνση ιοικητικού Οικονοµικού/Τµήµα Προµηθειών της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας-Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (αρµόδιος υπάλληλος: Μαρία Νάτσιου, τηλέφωνο: , fax: Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Εφ όσον από τους ενδιαφερόµενους ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέρχονται το αργότερο σε έξι εργάσιµες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών, σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσµίας δεν εξετάζονται. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο Τεύχος ιακηρύξεων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και επίσης: 1. σε 2 ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας 2. σε 1 τοπική εφηµερίδα 3. στα επιµελητήρια και στον ΕΟΜΜΕΧ (λόγω κατάργησης του ΕΟΜΜΕΧ και µεταφοράς αρµοδιοτήτων η περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας) Επίσης, το παρόν τεύχος αναλυτικά και µε όλους τους όρους της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος ΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου (www.eprcurement.gv.gr). Επιπλέον, θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας Γεώργιος Κ. ακής σελίδα 5/5

6 TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο Αναλυτικό Τεύχος ιακήρυξης αριθµ. 8/2013 ηµόσιου Ανοιχτού ιαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου µε αντικείµενο την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης - δηµοσιότητας και παραγωγής ντοκιµαντέρ του έργου «ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ»/ «ACTION PLAN FOR THE PROMOTION OF THE CROSS-BORDER AREA AS A COMPETITIVE TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Σελίδα 1 από 77

7 TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο ΕΡΓΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ηµόσιος Ανοιχτός ιαγωνισµός µε κλειστές προσφορές και κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου µε αντικείµενο την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης δηµοσιότητας και παραγωγής ντοκιµαντέρ του έργου «ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ»/ «ACTION PLAN FOR THE PROMOTION OF THE CROSS-BORDER AREA AS A COMPETITIVE TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο ΣΤΟΧΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: IPA ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1. Ενίσχυση διασυνοριακής οικονοµικής ανάπτυξης ΜΕΤΡΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΩΡΑ ΙΕΝΕΡΓ. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.2. Προώθηση βιώσιµου τουρισµού 5/9/2013 και ώρα πµ 5/9/2013 και ώρα πµ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Καοστοριάς /νση: ιοικητήριο ΠΕ Καστοριάς, 2ος όροφος, γραφείο 5 Μ. Νάτσιου Τηλέφωνο : Fax : Από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι τη λήξη του έργου, στις /8/2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ: 2/8/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: Σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια ευρώ ευρώ (46.700,00 ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α./ Τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά ( ,48 ) µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Σελίδα 2 από 77

8 TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ... 5 ΆΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕIΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚHΡΥΞΗΣ... 5 ΆΡΘΡΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 5 ΆΡΘΡΟ 3. ΟΡΙΣΜΟΊ ΆΡΘΡΟ 4. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΉΣ ΆΡΘΡΟ 5. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 6. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 7. ΙΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΒΟΛΉ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΆΡΘΡΟ 9. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ ΆΡΘΡΟ 10. ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΆΡΘΡΟ 11. ΙΣΧYΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 12. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΆΡΘΡΟ 13. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΆΡΘΡΟ 14. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΆΡΘΡΟ 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 16. ΠΑΡΟΧΉ ΙΕΥΚΡΙΝΊΣΕΩΝ ΕΠΊ ΤΗΣ ΙΑΚΉΡΥΞΗΣ ΆΡΘΡΟ 17. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 18. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΆΡΘΡΟ 19. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΆΡΘΡΟ 20. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 21. ΣΤΆ ΙΑ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΆΡΘΡΟ 22. ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΙΕΝΈΡΓΕΙΑΣ/ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΆΡΘΡΟ 23. ΣΤΑ ΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 24. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΆΡΘΡΟ 25. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 26. ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 27. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΗΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΆΡΘΡΟ 28. ΣΥΜΒΑΣΗ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΤΥΠΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ). 49 ΆΡΘΡΟ 29. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΆΡΘΡΟ 30. ΚΑΤΑΒΟΛΉ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΆΡΘΡΟ 31. ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 32. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 33. ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΊΚΑΙΟ - ΙΑΙΤΗΣΊΑ ΆΡΘΡΟ 34. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΊΑ ΆΡΘΡΟ 35. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ ΆΡΘΡΟ 36. ΑΝΩΤΈΡΑ ΒΊΑ ΆΡΘΡΟ 37. ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ.. 53 Σελίδα 3 από 77

9 TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελίδα 4 από 77

10 TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΆΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕIΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚHΡΥΞΗΣ Η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ηµόσιο Ανοιχτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο επιλογής την πλέον συµφέρουσα προσφορά, για την επιλογή αναδόχου µε αντικείµενο την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης δηµοσιότητας και παραγωγής ντοκιµαντέρ του έργου «Σχέδιο ράσης για την Ανάδειξη της ιασυνοριακής Περιοχής σε Ανταγωνιστικό Τουριστικό Προορισµό» / «Actin Plan fr the prmtin f the crss-brder area as a cmpetitive turistic destinatin» µε ακρωνύµιο που υλοποιείται στο πλαίσιο της 1 ης Πρόσκλησης του IPA ιασυνοριακού Προγράµµατος Ελλάδα Αλβανία και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση διασυνοριακής οικονοµικής ανάπτυξης», Μέτρο 1.2 «Προώθηση βιώσιµου τουρισµού». Ειδικότερα, το έργο του αναδόχου συνίσταται στην υλοποίηση δράσεων που περιλαµβάνονται στα παρακάτω Πακέτα Εργασίας: ΠΕ2 «Πληροφόρηση και δηµοσιότητα» ΠΕ5 «ιασυνοριακές θεµατικές διαδροµές» Το προϋπολογιζόµενο τίµηµα του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (46.700,00 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής: ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΠΕ2): Πληροφόρηση και δηµοσιότητα ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 (ΠΕ5): ιασυνοριακές θεµατικές διαδροµές , ,00 Επισηµαίνεται ότι δε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος ή τµήµα του συνόλου των υπηρεσιών που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα. Ανάδοχος του έργου µπορεί να είναι: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµόσιου δικαίου, ενώσεις ή συµπράξεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/ ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. της ηµεδαπής ή αλλοδαπής που πληρούν τις απαιτήσεις που τίθενται στα Άρθρα 7 και 12 της παρούσας ιακήρυξης. ΆΡΘΡΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Συνοπτική παρουσίαση του έργου Το έργο «Σχέδιο ράσης για την Ανάδειξη της ιασυνοριακής Περιοχής σε Ανταγωνιστικό Τουριστικό Προορισµό» / «Actin Plan fr the prmtin f the crss-brder area as a cmpetitive turistic destinatin» µε ακρωνύµιο υλοποιείται στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του IPA ιασυνοριακού Προγράµµατος Ελλάδα Αλβανία και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση διασυνοριακής οικονοµικής ανάπτυξης», Μέτρο 1.2 «Προώθηση βιώσιµου τουρισµού». Σελίδα 5 από 77

11 TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο Το έργο εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 2ης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (Mnitring Cmmittee) του ιασυνοριακού Προγράµµατος IPA ΕΛΛΑ Α ΑΛΒΑΝΙΑ , η οποία συνήλθε στις 24 Νοεµβρίου 2011, µε συνολικό προϋπολογισµό τετρακόσιες είκοσι µία χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά ( ,82 ). Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Σκοπός του έργου είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ των φορέων της διασυνοριακής περιοχής για την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων αναφορικά µε την ενίσχυση των τοπικών οικονοµικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της περιοχής, µε ιδιαίτερη έµφαση στην υποστήριξη κοινών διασυνοριακών δραστηριοτήτων για τον τουρισµό. Ειδικότερα το έργο στοχεύει: στην ανάπτυξη µίας κοινής Στρατηγικής Προώθησης του διασυνοριακού τουρισµού βασισµένης σε βιώσιµα «προϊόντα» της διασυνοριακής περιοχής που δύνανται να προβληθούν τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή τουριστική αγορά, στη διαµόρφωση µίας στρατηγικής ανάπτυξης του διασυνοριακού τουριστικού προϊόντος µε τον προσδιορισµό των µέσων και των τρόπων ανάπτυξης ή και αναβάθµισης τουριστικών προϊόντων µε ζήτηση, στην ενδυνάµωση των δεξιοτήτων των περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων, των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα και των ΜΚΟ σε θέµατα σχεδιασµού, συντονισµού και διαχείρισης της τουριστικής ανάπτυξης και στην ενθάρρυνση τους να υιοθετήσουν κοινές πολιτικές και δράσεις για την εξασφάλιση της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, στην ανάδειξη βιώσιµων µοντέλων ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού στην περιοχή. Το εταιρικό σχήµα απαρτίζεται από πέντε εταίρους: 1. Την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας (Γενικός Επικεφαλής Εταίρος) 2. Το Περιφερειακό Συµβούλιο Κορυτσάς (IPA Οικονοµικός Επικεφαλής Εταίρος 2) 3. Το ήµο Καστοριάς (Εταίρος 3) 4. Το ήµο Μοσχόπολης (Εταίρος 4) 5. Το ήµο Πρεσπών (Εταίρος 5) Το έργο περιλαµβάνει πέντε (5) πακέτα εργασίας, καθένα από τα οποία αναλύεται σε επιµέρους δράσεις ως εξής: ΠΕ1: ιαχείριση και Συντονισµός Έργου ράση 1.2. ιαχείριση έργου ράση 1.3. Συναντήσεις έργου ΠΕ2: Πληροφόρηση και δηµοσιότητα ράση 2.1. Ενηµερωτικό υλικό: infrmatin kit, ενηµερωτικό έντυπο, θεµατικές αφίσες ράση 2.2. Καµπάνια ΜΜΕ (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Τύπος, ιαδίκτυο) ράση 2.3. Συνέδρια για την έναρξη και τη λήξη του έργου ράση 2.4. Inf days/ Rad shws ράση 2.5. Έκδοση ενός τρίγλωσσου τουριστικού οδηγού (Ελληνικά - Αγγλικά - Αλβανικά) ΠΕ3: Μελέτες ράση 3.1. Ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδίου µάρκετινγκ για την τουριστική ανάπτυξη στη διασυνοριακή περιοχή Σελίδα 6 από 77

12 TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο ΠΕ4: ηµιουργία ενός διασυνοριακού δικτύου για την τουριστική ανάπτυξη και διαχείριση ράση 4.1. Ίδρυση δικτύου µε τίτλο ράση 4.2. Προµήθεια εξοπλισµού για τα γραφεία του δικτύου στην Καστοριά και την Κορυτσά ράση 4.3. Πιλοτική λειτουργία του δικτύου και στις δύο χώρες µέχρι την ολοκλήρωση του έργου ράση 4.4. Ανάπτυξη Συστήµατος ιαχείρισης Προορισµών (Destinatin Management System/ DMS) ράση 4.5. Οργάνωση αποστολών µε τη συµµετοχή εκπροσώπων αρχών, φορέων, επιχειρήσεων και ΜΚΟ ΠΕ5: ιασυνοριακές θεµατικές διαδροµές ράση 5.1. Σχεδιασµός θεµατικών διαδροµών - Χαρτογράφηση και ψηφιοποίηση των χαρτών θεµατικών διαδροµών ράση 5.2. Ανάπτυξη µίας διαδραστικής πύλης ψηφιακών περιηγήσεων µε βάση τις διασυνοριακές θεµατικές διαδροµές ράση 5.3. Τοποθέτηση κοινών πινακίδων και πινάκων κατά µήκος των θεµατικών διαδροµών στη διασυνοριακή περιοχή ράση 5.4. Τοποθέτηση inf kisks στην περιοχή της Κορυτσάς ράση 5.5. ιήµερη περιήγηση για την παρουσίαση των θεµατικών διαδροµών σε τοπικούς και περιφερειακούς φορείς Το έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου του 2013 (υπό αίρεση σε περίπτωση που δοθεί παράταση στο έργο). 2. Αναλυτική περιγραφή του προκηρυσσόµενου έργου Ο Ανάδοχος καλείται να υποστηρίξει την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης δηµοσιότητας και παραγωγής ντοκιµαντέρ του έργου Tur- Act, όπως προκύπτουν από τα σχετικά Πακέτα Εργασίας (Wrk Packages), τις δράσεις (Actins) και τα παραδοτέα (Deliverables) που περιλαµβάνονται στην εγκεκριµένη Φόρµα Αίτησης του Έργου (Applicatin Frm) του έργου. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος καλείται να υλοποιήσει τις παρακάτω ενέργειες, οι οποίες και αποτελούν αναπόσπαστα και καθοριστικής σηµασίας τµήµατα του έργου. Ειδικότερα το έργο του Αναδόχου συνίσταται στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των εξής πακέτων εργασίας σε αντιστοίχιση µε τις σχετικές δράσεις και παραδοτέα, όπως περιγράφονται αναλυτικά στη Φόρµα Αίτησης του Έργου (Applicatin Frm): ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΠΕ2): Πληροφόρηση και δηµοσιότητα ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 (ΠΕ5): ιασυνοριακές θεµατικές διαδροµές ράση 2.1. Ενηµερωτικό υλικό: Infrmatin kit, ενηµερωτικό έντυπο, θεµατικές αφίσες ράση 2.2. Καµπάνια ΜΜΕ (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Τύπος, ιαδίκτυο) ράση 2.4. Inf days/ Rad shws ράση 2.5. Έκδοση ενός τρίγλωσσου τουριστικού οδηγού (Ελληνικά - Αγγλικά - Αλβανικά) ράση 5.1. Σχεδιασµός θεµατικών διαδροµών - Χαρτογράφηση και ψηφιοποίηση των χαρτών θεµατικών διαδροµών (Παραγωγή τηλεοπτικού ντοκιµαντέρ) Σελίδα 7 από 77

13 TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΠΕ2): Πληροφόρηση και δηµοσιότητα Η υλοποίηση του παρόντος πακέτου εργασίας αφορά στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας του έργου και βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία µε τις δράσεις 2.1., 2.2., 2.4 και 2.5. της Φόρµας Υποβολής (Applicatin Frm) και τα σχετικά παραδοτέα, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά ανά δράση παρακάτω: ράση 2.1. Ενηµερωτικό υλικό: Infrmatin kit, ενηµερωτικό έντυπο, θεµατικές αφίσες πακέτα ενηµερωτικού υλικού/ Infrmatin kit (500 items) Ενηµερωτικά έντυπα (2000 τεµάχια)/ Brchures (2000 items) Θεµατικές αφίσες: διασυνοριακός οικοτουρισµός (500 τεµάχια)/ Thematic psters: crss-brder ecturism (500 items) Θεµατικές αφίσες: διασυνοριακός πολιτιστικός τουρισµός (500 τεµάχια)/ Thematic psters: crss-brder cultural turism (500 items) Θεµατικές αφίσες: διασυνοριακός αγροτουρισµός (1000 τεµάχια)/ Thematic psters: crss-brder agri turism (1000 items) ράση 2.2. Καµπάνια ΜΜΕ (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Τύπος, ιαδίκτυο) Τέσσερις καταχωρήσεις σε περιοδικά ή εφηµερίδες στην Ελλάδα/ 4 entries in magazines - newspapers in Greece Ραδιοφωνικό σποτ 30 δευτερολέπτων στα Ελληνικά/ 30'' radi spt in greek Banner σε ψηφιακή µορφή στα Ελληνικά Αγγλικά/ E-banner in greek/ English ράση 2.4. Inf days/ Rad shws Μονοήµερο inf day/ rad shw στην Ελλάδα/ 1-day radshw/infday in Greece (prgram f the event) ράση 2.5. Έκδοση ενός τρίγλωσσου τουριστικού οδηγού (Ελληνικά - Αγγλικά - Αλβανικά) Κοινός τρίγλωσσος τουριστικός οδηγός (Ελληνικά Αλβανικά Αγγλικά)/ Cmmn trilingual turist guide (GR - AL - EN) (2000 items) Ειδικότερα, ανά δράση, ο Ανάδοχος θα έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις υλοποίησης: ράση 2.1. Ενηµερωτικό υλικό: Infrmatin kit, ενηµερωτικό έντυπο, θεµατικές αφίσες I. Σχεδιασµός και εκτύπωση 500 infrmatin kits. O ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για II. το σχεδιασµό της µακέτας και την εκτύπωση 500 φακέλων (flders) ενδεικτικής διάστασης 23*32εκ. κλειστό σε χαρτί ποιότητας velvet και σε τετραχρωµία. Ο φάκελος θα φέρει τα λογότυπα και τα σλόγκαν του έργου και του Προγράµµατος και τα ονόµατα των εταίρων του έργου στα Ελληνικά και τα Αγγλικά. το σχεδιασµό και την εκτύπωση φυλλων µπλοκ σηµειώσεων ενδεικτικής διάστασης Α4, όπου κάθε φύλλο θα φέρει τα λογότυπα του έργου και του προγράµµατος την προµήθεια 500 στυλό ή µολυβιών µε τυπωµένο το ακρωνύµιο του έργου και τον τίτλο του προγράµµατος Σχεδιασµός και εκτύπωση 2000 δίγλωσσων (ελληνικά, αγγλικά ) φυλλαδίων (ενδεικτικά: τρίπτυχο/ 6 σελίδες, τετραχρωµία, διάσταση 25*17 κλειστό, χαρτί τύπου velvet 150 γραµµαρίων) µε υλικό παρουσίασης του έργου (στόχοι, εταιρικό σχήµα, Σελίδα 8 από 77

14 TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο III. IV. πακέτα εργασίας) καθώς και φωτογραφίες. Επισηµαίνεται ότι είναι ευθύνη του αναδόχου να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει το υλικό στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία θα επιλέξει την τελική µορφή των φυλλαδίων. Σχεδίαση και παραγωγή 500 τρίγλωσσων (ελληνικά, αγγλικά, αλβανικά) θεµατικών αφισών µε αντικείµενο την ανάδειξη του οικοτουρισµού στη διασυνοριακή περιοχή, τετραχρωµία, ενδεικτική διάσταση 50*70. Επισηµαίνεται ότι είναι ευθύνη του αναδόχου να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει το υλικό στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία θα επιλέξει την τελική µορφή των αφισών. Σχεδίαση και παραγωγή 500 τρίγλωσσων (ελληνικά, αγγλικά, αλβανικά) θεµατικών αφισών µε αντικείµενο την ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισµού στη διασυνοριακή περιοχή, τετραχρωµία, ενδεικτική διάσταση 50*70. Επισηµαίνεται ότι είναι ευθύνη του αναδόχου να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει το υλικό στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία θα επιλέξει την τελική µορφή των αφισών. V. Σχεδίαση και παραγωγή 1000 τρίγλωσσων (ελληνικά, αγγλικά, αλβανικά) θεµατικών αφισών µε αντικείµενο την ανάδειξη του αγροτουρισµού στη διασυνοριακή περιοχή, τετραχρωµία, ενδεικτική διάσταση 50*70. Επισηµαίνεται ότι είναι ευθύνη του αναδόχου να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει το υλικό στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία θα επιλέξει την τελική µορφή των αφισών. ράση 2.2. Καµπάνια ΜΜΕ (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Τύπος, ιαδίκτυο) : Η επιλογή κειµένων και άλλου υλικού θα γίνει µε σύµφωνη γνώµη της αναθέτουσας αρχής. I. Σύνταξη και προώθηση 4 άρθρων στον Ελληνικό Τύπο (τοπικό ή περιφερειακό). Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και δηµοσίευση 4 άρθρων (ενδεικτικού µεγέθους λέξεων) στον Ελληνικό τοπικό ή περιφερειακό Τύπο µε αντικείµενο την προβολή των επιµέρους δράσεων και παραδοτέων του έργου, καθώς και την ενηµέρωση του κοινού αναφορικά µε την εξέλιξή του. II. III. Παραγωγή ραδιοφωνικού σποτ 30 δευτερολέπτων για την προώθηση του inf day/ rad shw που διοργανώνει η Αναθέτουσα Αρχή. Εργασία του αναδόχου θα είναι η πρόταση του κειµένου του ραδιοφωνικού σποτ (ελληνικά αγγλικά) η παραγωγή του ραδιοφωνικού σποτ (ελληνικά) η προώθησή του µέσω ενός τουλάχιστον τοπικού ενηµερωτικού ραδιοφωνικού σταθµού για 7 ηµέρες (5 φορές την ηµέρα) πριν την έναρξη της εκδήλωσης Σχεδίαση e-banner µε τις βασικές πληροφορίες και τα λογότυπα του έργου και του προγράµµατος στα Ελληνικά και τα Αγγλικά, εναλλακτικά µε τη χρήση τεχνολογιών flash, java, dynamic html, vide, audi, animated gif, svg, προκειµένου να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των εταίρων, στην ιστοσελίδα του έργου, καθώς πιθανώς και σε άλλες ιστοσελίδες ενηµερωτικού χαρακτήρα. ράση 2.4. Inf days/ Rad shws I. Οργάνωση µίας µονοήµερης ενηµερωτικής εκδήλωσης (inf day/ radshw) στην Καστοριά. Ο ανάδοχος οφείλει να φροντίσει για: για την επιλογή του χώρου διοργάνωσης της εκδήλωσης δυναµικότητας τουλάχιστον 100 ατόµων (σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή) την εξασφάλιση του απαραίτητου οπτικοακουστικού εξοπλισµού Σελίδα 9 από 77

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : Προϋπολογισµός: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο TRAWBOR

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : Προϋπολογισµός: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4 η Υ.Π.Ε Μακεδονίας Θράκης Γενικό Νοσοκοµείο Ξάνθης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιμσού στο Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση 4.6.2 Έργο µε κωδικό ΟΠΣ 110398 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιαγωνισµού Για την προµήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα