ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2013 ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 02/08/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2013 ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 02/08/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καστοριά, Αρ. Πρωτ.:68829/3423 Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax : : : : ιοικητήριο Νάτσιου Μαρία ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2013 ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ»/ «ACTION PLAN FOR THE PROMOTION OF THE CROSS-BORDER AREA AS A COMPETITIVE TOURISTIC DESTINATION» ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ TOUR-ACT. ΠΡΟΫΠ/ΣΑ ΑΠΑΝΗ ,00 ΕΥΡΩ ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ) ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (75%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (25%) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 02/08/2013 Έχοντας υπόψη: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2. τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1422/2007 της Επιτροπής της 4ης εκεµβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΕ 3. τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, όπως ισχύει 4. τον Κανονισµό (EK) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής σελίδα 1/5

2 Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/ τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης 2εκεµβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 6. τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 846/2009 της Επιτροπής της 1ης Σεπτεµβρίου 2009 τροποποιητικός του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/ το Π.. 146/2010 Οργανισµός Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 239/ ) 8. το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π. )» 9. το Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 10. την Οδηγία 2004/18/ΕΚ (L 134 της ) και συγκεκριµένα το άρθρο 55 αυτής 11. το Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή των αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α 53) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» 12. το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» 13. το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19/1995), «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 14. το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247/1995) «Περί δηµοσίου Λογιστικού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 15. το Ν. 3861/2010 ( ΦΕΚ 112 Α ) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια 16. Την υπ. αριθµ /739 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. Β 1291/2010) «Αύξηση και ορισµός σε ΕΥΡΩ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν. 2362/1995, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 17. το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α / ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α / ) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», 18. το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α /2007) «Καταχώρηση ηµοσιεύσεων των Φορέων του ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως µε τον Ν.3801/09 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης», ΦΕΚ 163/Α/ , άρθρο 46) και η Υπουργική Απόφαση 18130/ (ΦΕΚ σελίδα 2/5

3 1226/Β/2007) «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών), ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων τοπικών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου» 19. την Απόφαση της 2ης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (Mnitring Cmmittee) του ιασυνοριακού Προγράµµατος IPA ΕΛΛΑ Α ΑΛΒΑΝΙΑ , η οποία συνήλθε στις 24 Νοεµβρίου 2011, αναφορικά µε την έγκριση της αίτησης του έργου «ACTION PLAN FOR THE PROMOTION OF THE CROSS- BORDER AREA AS A COMPETITIVE TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο 20. την υπ αριθµ. 33/11 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε θέµα «Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας στο έργο» 21. την εγκεκριµένη Φόρµα αίτησης του έργου (Applicatin Frm) 22. τους όρους της Σύµβασης Χρηµατοδότησης (Subsidy Cntact) όπως συµφωνήθηκαν µεταξύ της ιαχειριστικής Αρχής (Managing Authrity) του ιασυνοριακού Προγράµµατος IPA ΕΛΛΑ Α ΑΛΒΑΝΙΑ και του Γενικού Επικεφαλής Εταίρου (Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας) του παραπάνω εγκεκριµένου έργου 23. τους όρους του Γενικού Συµφώνου Εταιρικής Συνεργασίας των Εταίρων και του Συµφώνου Εταιρικής Συνεργασίας µεταξύ των Ελλήνων Εταίρων (Overall Partnership Agreement Partnership Agreement) για την υλοποίηση του παραπάνω εγκεκριµένου έργου 24. τον Οδηγό Εφαρµογής (Prgram Manual) καθώς και τον Οδηγό Υλοποίησης (Implementatin Manual) έργων που έχουν ενταχθεί στο ιασυνοριακό Πρόγραµµα IPA ΕΛΛΑ Α ΑΛΒΑΝΙΑ την Υπουργική Απόφαση 14023/ ΕΥΘΥ 521 «Σύστηµα διαχείρισης και έλεγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΥΠΑΣΥ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 26. το Εγχειρίδιο Οδηγιών Επαληθεύσεων του Ε.Π. ΕΛΛΑ Α ΑΛΒΑΝΙΑ 27. τη Συλλογική Απόφαση ΕΠ305/8 ΤΡΟΠ.01 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναφορικά µε την ένταξη του έργου στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων 2012 και κωδικό έργου/ MIS 2012ΕΠ το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην ανάθεση, υλοποίηση και διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων 29. την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία και ιδίως το νοµότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών σύµφωνα µε τον ΚΒΣ 30. την υπ αριθµό 14840/ Ερµηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου Τουρισµού σύµφωνα µε την οποία οποιαδήποτε ενέργεια Τουριστικής Προβολής από πλευράς της Περιφέρειας, πρέπει να τελεί σε πλήρη εναρµόνιση προς το γενικό σχεδιασµό και την εξυπηρέτηση των στόχων του Υπουργείου Τουρισµού και ως εκ τούτου θα πρέπει να υποβάλλεται στη ιεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισµού για την παροχή σύµφωνης γνώµης, καθώς και ότι οι επιχειρήσεις διαφηµιστικών υπηρεσιών προκειµένου να λάβουν χώρα σε διαγωνισµούς του δηµοσίου πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες επικοινωνίας Απαιτήσεις για παρόχους» από φορέα που έχει διαπιστευτεί προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ. ). 31. το υπ αριθµό 13551/ απαντητικό έγγραφο που έλαβε η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας από το Υπουργείο Τουρισµού σύµφωνα µε το οποίο σελίδα 3/5

4 παρέχεται σύµφωνη γνώµη για τις δράσεις τουριστικής προβολής που περιλαµβάνονται στο έργο TOURACT, και επιπλέον επισηµαίνεται ότι η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας οφείλει υποβάλει δείγµατα του υλικού που πρόκειται να παραχθεί και αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των δράσεων προβολής και δηµοσιότητας του έργου TOURACT προς το Υπουργείο Τουρισµού για την παροχή σύµφωνης γνώµης 32. Την µε αριθ / σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Τουρισµού. 33. την υπ. Αριθµό 837/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας αναφορικά µε την έγκριση διενέργειας του διαγωνισµού και των όρων της παρούσας διακήρυξης ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοιχτό διαγωνισµό µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά για την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης - δηµοσιότητας και παραγωγής ντοκιµαντέρ του έργου «ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ»/ «ACTION PLAN FOR THE PROMOTION OF THE CROSS-BORDER AREA AS A COMPETITIVE TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο. που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (75%) και από Εθνικούς Πόρους (25%) µέσω του προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. Ο ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο. Ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της προσφοράς καθώς και ο χρόνος διενέργειας του ιαγωνισµού δίδονται στον παρακάτω πίνακα: Τόπος υποβολής προσφοράς ιοικητήριο, 2 ος όροφος, γραφείο 4, Τµήµα Προµηθειών Ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς Μέχρι και την 05/09/2013 Ηµέρα «Πέµπτη Ώρα «10:00 π.µ. Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού Ηµέρα «Ώρα «05/09/2013 Πέµπτη 11:00 π.µ. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. Η υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου άρχεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και διαρκεί έως και την 31/10/2013, ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου, ή οποιαδήποτε νέα ηµεροµηνία οριστεί σε περίπτωση εγκεκριµένης παράτασης υλοποίησης του. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι µέχρι 120 ηµέρες από την επόµενη διενέργειας του διαγωνισµού (Π 118/2007, άρθρο 13παρ.1) και θα πρέπει να σελίδα 4/5

5 αναφέρεται από τους υποψηφίους αναδόχους στην οικονοµική τους προσφορά, µε ποινή αποκλεισµού. εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η πληρωµή θα γίνει τµηµατικά, όπως προβλέπεται στην αναλυτική προκήρυξη (άρθρο 30). Κάθε θέµα ή αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε το διαγωνισµό περιγράφεται και αναλύεται στην προκήρυξη που ακολουθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. Αρµόδια υπηρεσία για την παροχή σχετικών µε το διαγωνισµό πληροφοριών ορίζεται η ιεύθυνση ιοικητικού Οικονοµικού/Τµήµα Προµηθειών της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας-Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (αρµόδιος υπάλληλος: Μαρία Νάτσιου, τηλέφωνο: , fax: Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Εφ όσον από τους ενδιαφερόµενους ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέρχονται το αργότερο σε έξι εργάσιµες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών, σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσµίας δεν εξετάζονται. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο Τεύχος ιακηρύξεων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και επίσης: 1. σε 2 ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας 2. σε 1 τοπική εφηµερίδα 3. στα επιµελητήρια και στον ΕΟΜΜΕΧ (λόγω κατάργησης του ΕΟΜΜΕΧ και µεταφοράς αρµοδιοτήτων η περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας) Επίσης, το παρόν τεύχος αναλυτικά και µε όλους τους όρους της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος ΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου (www.eprcurement.gv.gr). Επιπλέον, θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας Γεώργιος Κ. ακής σελίδα 5/5

6 TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο Αναλυτικό Τεύχος ιακήρυξης αριθµ. 8/2013 ηµόσιου Ανοιχτού ιαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου µε αντικείµενο την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης - δηµοσιότητας και παραγωγής ντοκιµαντέρ του έργου «ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ»/ «ACTION PLAN FOR THE PROMOTION OF THE CROSS-BORDER AREA AS A COMPETITIVE TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Σελίδα 1 από 77

7 TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο ΕΡΓΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ηµόσιος Ανοιχτός ιαγωνισµός µε κλειστές προσφορές και κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου µε αντικείµενο την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης δηµοσιότητας και παραγωγής ντοκιµαντέρ του έργου «ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ»/ «ACTION PLAN FOR THE PROMOTION OF THE CROSS-BORDER AREA AS A COMPETITIVE TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο ΣΤΟΧΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: IPA ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1. Ενίσχυση διασυνοριακής οικονοµικής ανάπτυξης ΜΕΤΡΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΩΡΑ ΙΕΝΕΡΓ. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.2. Προώθηση βιώσιµου τουρισµού 5/9/2013 και ώρα πµ 5/9/2013 και ώρα πµ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Καοστοριάς /νση: ιοικητήριο ΠΕ Καστοριάς, 2ος όροφος, γραφείο 5 Μ. Νάτσιου Τηλέφωνο : Fax : Από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι τη λήξη του έργου, στις /8/2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ: 2/8/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: Σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια ευρώ ευρώ (46.700,00 ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α./ Τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά ( ,48 ) µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Σελίδα 2 από 77

8 TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ... 5 ΆΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕIΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚHΡΥΞΗΣ... 5 ΆΡΘΡΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 5 ΆΡΘΡΟ 3. ΟΡΙΣΜΟΊ ΆΡΘΡΟ 4. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΉΣ ΆΡΘΡΟ 5. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 6. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 7. ΙΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΒΟΛΉ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΆΡΘΡΟ 9. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ ΆΡΘΡΟ 10. ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΆΡΘΡΟ 11. ΙΣΧYΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 12. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΆΡΘΡΟ 13. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΆΡΘΡΟ 14. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΆΡΘΡΟ 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 16. ΠΑΡΟΧΉ ΙΕΥΚΡΙΝΊΣΕΩΝ ΕΠΊ ΤΗΣ ΙΑΚΉΡΥΞΗΣ ΆΡΘΡΟ 17. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 18. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΆΡΘΡΟ 19. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΆΡΘΡΟ 20. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 21. ΣΤΆ ΙΑ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΆΡΘΡΟ 22. ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΙΕΝΈΡΓΕΙΑΣ/ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΆΡΘΡΟ 23. ΣΤΑ ΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 24. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΆΡΘΡΟ 25. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 26. ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 27. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΗΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΆΡΘΡΟ 28. ΣΥΜΒΑΣΗ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΤΥΠΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ). 49 ΆΡΘΡΟ 29. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΆΡΘΡΟ 30. ΚΑΤΑΒΟΛΉ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΆΡΘΡΟ 31. ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 32. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 33. ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΊΚΑΙΟ - ΙΑΙΤΗΣΊΑ ΆΡΘΡΟ 34. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΊΑ ΆΡΘΡΟ 35. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ ΆΡΘΡΟ 36. ΑΝΩΤΈΡΑ ΒΊΑ ΆΡΘΡΟ 37. ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ.. 53 Σελίδα 3 από 77

9 TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελίδα 4 από 77

10 TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΆΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕIΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚHΡΥΞΗΣ Η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ηµόσιο Ανοιχτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο επιλογής την πλέον συµφέρουσα προσφορά, για την επιλογή αναδόχου µε αντικείµενο την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης δηµοσιότητας και παραγωγής ντοκιµαντέρ του έργου «Σχέδιο ράσης για την Ανάδειξη της ιασυνοριακής Περιοχής σε Ανταγωνιστικό Τουριστικό Προορισµό» / «Actin Plan fr the prmtin f the crss-brder area as a cmpetitive turistic destinatin» µε ακρωνύµιο που υλοποιείται στο πλαίσιο της 1 ης Πρόσκλησης του IPA ιασυνοριακού Προγράµµατος Ελλάδα Αλβανία και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση διασυνοριακής οικονοµικής ανάπτυξης», Μέτρο 1.2 «Προώθηση βιώσιµου τουρισµού». Ειδικότερα, το έργο του αναδόχου συνίσταται στην υλοποίηση δράσεων που περιλαµβάνονται στα παρακάτω Πακέτα Εργασίας: ΠΕ2 «Πληροφόρηση και δηµοσιότητα» ΠΕ5 «ιασυνοριακές θεµατικές διαδροµές» Το προϋπολογιζόµενο τίµηµα του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (46.700,00 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής: ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΠΕ2): Πληροφόρηση και δηµοσιότητα ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 (ΠΕ5): ιασυνοριακές θεµατικές διαδροµές , ,00 Επισηµαίνεται ότι δε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος ή τµήµα του συνόλου των υπηρεσιών που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα. Ανάδοχος του έργου µπορεί να είναι: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµόσιου δικαίου, ενώσεις ή συµπράξεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/ ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. της ηµεδαπής ή αλλοδαπής που πληρούν τις απαιτήσεις που τίθενται στα Άρθρα 7 και 12 της παρούσας ιακήρυξης. ΆΡΘΡΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Συνοπτική παρουσίαση του έργου Το έργο «Σχέδιο ράσης για την Ανάδειξη της ιασυνοριακής Περιοχής σε Ανταγωνιστικό Τουριστικό Προορισµό» / «Actin Plan fr the prmtin f the crss-brder area as a cmpetitive turistic destinatin» µε ακρωνύµιο υλοποιείται στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του IPA ιασυνοριακού Προγράµµατος Ελλάδα Αλβανία και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση διασυνοριακής οικονοµικής ανάπτυξης», Μέτρο 1.2 «Προώθηση βιώσιµου τουρισµού». Σελίδα 5 από 77

11 TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο Το έργο εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 2ης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (Mnitring Cmmittee) του ιασυνοριακού Προγράµµατος IPA ΕΛΛΑ Α ΑΛΒΑΝΙΑ , η οποία συνήλθε στις 24 Νοεµβρίου 2011, µε συνολικό προϋπολογισµό τετρακόσιες είκοσι µία χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά ( ,82 ). Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Σκοπός του έργου είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ των φορέων της διασυνοριακής περιοχής για την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων αναφορικά µε την ενίσχυση των τοπικών οικονοµικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της περιοχής, µε ιδιαίτερη έµφαση στην υποστήριξη κοινών διασυνοριακών δραστηριοτήτων για τον τουρισµό. Ειδικότερα το έργο στοχεύει: στην ανάπτυξη µίας κοινής Στρατηγικής Προώθησης του διασυνοριακού τουρισµού βασισµένης σε βιώσιµα «προϊόντα» της διασυνοριακής περιοχής που δύνανται να προβληθούν τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή τουριστική αγορά, στη διαµόρφωση µίας στρατηγικής ανάπτυξης του διασυνοριακού τουριστικού προϊόντος µε τον προσδιορισµό των µέσων και των τρόπων ανάπτυξης ή και αναβάθµισης τουριστικών προϊόντων µε ζήτηση, στην ενδυνάµωση των δεξιοτήτων των περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων, των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα και των ΜΚΟ σε θέµατα σχεδιασµού, συντονισµού και διαχείρισης της τουριστικής ανάπτυξης και στην ενθάρρυνση τους να υιοθετήσουν κοινές πολιτικές και δράσεις για την εξασφάλιση της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, στην ανάδειξη βιώσιµων µοντέλων ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού στην περιοχή. Το εταιρικό σχήµα απαρτίζεται από πέντε εταίρους: 1. Την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας (Γενικός Επικεφαλής Εταίρος) 2. Το Περιφερειακό Συµβούλιο Κορυτσάς (IPA Οικονοµικός Επικεφαλής Εταίρος 2) 3. Το ήµο Καστοριάς (Εταίρος 3) 4. Το ήµο Μοσχόπολης (Εταίρος 4) 5. Το ήµο Πρεσπών (Εταίρος 5) Το έργο περιλαµβάνει πέντε (5) πακέτα εργασίας, καθένα από τα οποία αναλύεται σε επιµέρους δράσεις ως εξής: ΠΕ1: ιαχείριση και Συντονισµός Έργου ράση 1.2. ιαχείριση έργου ράση 1.3. Συναντήσεις έργου ΠΕ2: Πληροφόρηση και δηµοσιότητα ράση 2.1. Ενηµερωτικό υλικό: infrmatin kit, ενηµερωτικό έντυπο, θεµατικές αφίσες ράση 2.2. Καµπάνια ΜΜΕ (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Τύπος, ιαδίκτυο) ράση 2.3. Συνέδρια για την έναρξη και τη λήξη του έργου ράση 2.4. Inf days/ Rad shws ράση 2.5. Έκδοση ενός τρίγλωσσου τουριστικού οδηγού (Ελληνικά - Αγγλικά - Αλβανικά) ΠΕ3: Μελέτες ράση 3.1. Ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδίου µάρκετινγκ για την τουριστική ανάπτυξη στη διασυνοριακή περιοχή Σελίδα 6 από 77

12 TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο ΠΕ4: ηµιουργία ενός διασυνοριακού δικτύου για την τουριστική ανάπτυξη και διαχείριση ράση 4.1. Ίδρυση δικτύου µε τίτλο ράση 4.2. Προµήθεια εξοπλισµού για τα γραφεία του δικτύου στην Καστοριά και την Κορυτσά ράση 4.3. Πιλοτική λειτουργία του δικτύου και στις δύο χώρες µέχρι την ολοκλήρωση του έργου ράση 4.4. Ανάπτυξη Συστήµατος ιαχείρισης Προορισµών (Destinatin Management System/ DMS) ράση 4.5. Οργάνωση αποστολών µε τη συµµετοχή εκπροσώπων αρχών, φορέων, επιχειρήσεων και ΜΚΟ ΠΕ5: ιασυνοριακές θεµατικές διαδροµές ράση 5.1. Σχεδιασµός θεµατικών διαδροµών - Χαρτογράφηση και ψηφιοποίηση των χαρτών θεµατικών διαδροµών ράση 5.2. Ανάπτυξη µίας διαδραστικής πύλης ψηφιακών περιηγήσεων µε βάση τις διασυνοριακές θεµατικές διαδροµές ράση 5.3. Τοποθέτηση κοινών πινακίδων και πινάκων κατά µήκος των θεµατικών διαδροµών στη διασυνοριακή περιοχή ράση 5.4. Τοποθέτηση inf kisks στην περιοχή της Κορυτσάς ράση 5.5. ιήµερη περιήγηση για την παρουσίαση των θεµατικών διαδροµών σε τοπικούς και περιφερειακούς φορείς Το έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου του 2013 (υπό αίρεση σε περίπτωση που δοθεί παράταση στο έργο). 2. Αναλυτική περιγραφή του προκηρυσσόµενου έργου Ο Ανάδοχος καλείται να υποστηρίξει την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης δηµοσιότητας και παραγωγής ντοκιµαντέρ του έργου Tur- Act, όπως προκύπτουν από τα σχετικά Πακέτα Εργασίας (Wrk Packages), τις δράσεις (Actins) και τα παραδοτέα (Deliverables) που περιλαµβάνονται στην εγκεκριµένη Φόρµα Αίτησης του Έργου (Applicatin Frm) του έργου. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος καλείται να υλοποιήσει τις παρακάτω ενέργειες, οι οποίες και αποτελούν αναπόσπαστα και καθοριστικής σηµασίας τµήµατα του έργου. Ειδικότερα το έργο του Αναδόχου συνίσταται στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των εξής πακέτων εργασίας σε αντιστοίχιση µε τις σχετικές δράσεις και παραδοτέα, όπως περιγράφονται αναλυτικά στη Φόρµα Αίτησης του Έργου (Applicatin Frm): ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΠΕ2): Πληροφόρηση και δηµοσιότητα ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 (ΠΕ5): ιασυνοριακές θεµατικές διαδροµές ράση 2.1. Ενηµερωτικό υλικό: Infrmatin kit, ενηµερωτικό έντυπο, θεµατικές αφίσες ράση 2.2. Καµπάνια ΜΜΕ (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Τύπος, ιαδίκτυο) ράση 2.4. Inf days/ Rad shws ράση 2.5. Έκδοση ενός τρίγλωσσου τουριστικού οδηγού (Ελληνικά - Αγγλικά - Αλβανικά) ράση 5.1. Σχεδιασµός θεµατικών διαδροµών - Χαρτογράφηση και ψηφιοποίηση των χαρτών θεµατικών διαδροµών (Παραγωγή τηλεοπτικού ντοκιµαντέρ) Σελίδα 7 από 77

13 TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΠΕ2): Πληροφόρηση και δηµοσιότητα Η υλοποίηση του παρόντος πακέτου εργασίας αφορά στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας του έργου και βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία µε τις δράσεις 2.1., 2.2., 2.4 και 2.5. της Φόρµας Υποβολής (Applicatin Frm) και τα σχετικά παραδοτέα, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά ανά δράση παρακάτω: ράση 2.1. Ενηµερωτικό υλικό: Infrmatin kit, ενηµερωτικό έντυπο, θεµατικές αφίσες πακέτα ενηµερωτικού υλικού/ Infrmatin kit (500 items) Ενηµερωτικά έντυπα (2000 τεµάχια)/ Brchures (2000 items) Θεµατικές αφίσες: διασυνοριακός οικοτουρισµός (500 τεµάχια)/ Thematic psters: crss-brder ecturism (500 items) Θεµατικές αφίσες: διασυνοριακός πολιτιστικός τουρισµός (500 τεµάχια)/ Thematic psters: crss-brder cultural turism (500 items) Θεµατικές αφίσες: διασυνοριακός αγροτουρισµός (1000 τεµάχια)/ Thematic psters: crss-brder agri turism (1000 items) ράση 2.2. Καµπάνια ΜΜΕ (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Τύπος, ιαδίκτυο) Τέσσερις καταχωρήσεις σε περιοδικά ή εφηµερίδες στην Ελλάδα/ 4 entries in magazines - newspapers in Greece Ραδιοφωνικό σποτ 30 δευτερολέπτων στα Ελληνικά/ 30'' radi spt in greek Banner σε ψηφιακή µορφή στα Ελληνικά Αγγλικά/ E-banner in greek/ English ράση 2.4. Inf days/ Rad shws Μονοήµερο inf day/ rad shw στην Ελλάδα/ 1-day radshw/infday in Greece (prgram f the event) ράση 2.5. Έκδοση ενός τρίγλωσσου τουριστικού οδηγού (Ελληνικά - Αγγλικά - Αλβανικά) Κοινός τρίγλωσσος τουριστικός οδηγός (Ελληνικά Αλβανικά Αγγλικά)/ Cmmn trilingual turist guide (GR - AL - EN) (2000 items) Ειδικότερα, ανά δράση, ο Ανάδοχος θα έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις υλοποίησης: ράση 2.1. Ενηµερωτικό υλικό: Infrmatin kit, ενηµερωτικό έντυπο, θεµατικές αφίσες I. Σχεδιασµός και εκτύπωση 500 infrmatin kits. O ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για II. το σχεδιασµό της µακέτας και την εκτύπωση 500 φακέλων (flders) ενδεικτικής διάστασης 23*32εκ. κλειστό σε χαρτί ποιότητας velvet και σε τετραχρωµία. Ο φάκελος θα φέρει τα λογότυπα και τα σλόγκαν του έργου και του Προγράµµατος και τα ονόµατα των εταίρων του έργου στα Ελληνικά και τα Αγγλικά. το σχεδιασµό και την εκτύπωση φυλλων µπλοκ σηµειώσεων ενδεικτικής διάστασης Α4, όπου κάθε φύλλο θα φέρει τα λογότυπα του έργου και του προγράµµατος την προµήθεια 500 στυλό ή µολυβιών µε τυπωµένο το ακρωνύµιο του έργου και τον τίτλο του προγράµµατος Σχεδιασµός και εκτύπωση 2000 δίγλωσσων (ελληνικά, αγγλικά ) φυλλαδίων (ενδεικτικά: τρίπτυχο/ 6 σελίδες, τετραχρωµία, διάσταση 25*17 κλειστό, χαρτί τύπου velvet 150 γραµµαρίων) µε υλικό παρουσίασης του έργου (στόχοι, εταιρικό σχήµα, Σελίδα 8 από 77

14 TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο III. IV. πακέτα εργασίας) καθώς και φωτογραφίες. Επισηµαίνεται ότι είναι ευθύνη του αναδόχου να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει το υλικό στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία θα επιλέξει την τελική µορφή των φυλλαδίων. Σχεδίαση και παραγωγή 500 τρίγλωσσων (ελληνικά, αγγλικά, αλβανικά) θεµατικών αφισών µε αντικείµενο την ανάδειξη του οικοτουρισµού στη διασυνοριακή περιοχή, τετραχρωµία, ενδεικτική διάσταση 50*70. Επισηµαίνεται ότι είναι ευθύνη του αναδόχου να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει το υλικό στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία θα επιλέξει την τελική µορφή των αφισών. Σχεδίαση και παραγωγή 500 τρίγλωσσων (ελληνικά, αγγλικά, αλβανικά) θεµατικών αφισών µε αντικείµενο την ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισµού στη διασυνοριακή περιοχή, τετραχρωµία, ενδεικτική διάσταση 50*70. Επισηµαίνεται ότι είναι ευθύνη του αναδόχου να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει το υλικό στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία θα επιλέξει την τελική µορφή των αφισών. V. Σχεδίαση και παραγωγή 1000 τρίγλωσσων (ελληνικά, αγγλικά, αλβανικά) θεµατικών αφισών µε αντικείµενο την ανάδειξη του αγροτουρισµού στη διασυνοριακή περιοχή, τετραχρωµία, ενδεικτική διάσταση 50*70. Επισηµαίνεται ότι είναι ευθύνη του αναδόχου να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει το υλικό στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία θα επιλέξει την τελική µορφή των αφισών. ράση 2.2. Καµπάνια ΜΜΕ (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Τύπος, ιαδίκτυο) : Η επιλογή κειµένων και άλλου υλικού θα γίνει µε σύµφωνη γνώµη της αναθέτουσας αρχής. I. Σύνταξη και προώθηση 4 άρθρων στον Ελληνικό Τύπο (τοπικό ή περιφερειακό). Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και δηµοσίευση 4 άρθρων (ενδεικτικού µεγέθους λέξεων) στον Ελληνικό τοπικό ή περιφερειακό Τύπο µε αντικείµενο την προβολή των επιµέρους δράσεων και παραδοτέων του έργου, καθώς και την ενηµέρωση του κοινού αναφορικά µε την εξέλιξή του. II. III. Παραγωγή ραδιοφωνικού σποτ 30 δευτερολέπτων για την προώθηση του inf day/ rad shw που διοργανώνει η Αναθέτουσα Αρχή. Εργασία του αναδόχου θα είναι η πρόταση του κειµένου του ραδιοφωνικού σποτ (ελληνικά αγγλικά) η παραγωγή του ραδιοφωνικού σποτ (ελληνικά) η προώθησή του µέσω ενός τουλάχιστον τοπικού ενηµερωτικού ραδιοφωνικού σταθµού για 7 ηµέρες (5 φορές την ηµέρα) πριν την έναρξη της εκδήλωσης Σχεδίαση e-banner µε τις βασικές πληροφορίες και τα λογότυπα του έργου και του προγράµµατος στα Ελληνικά και τα Αγγλικά, εναλλακτικά µε τη χρήση τεχνολογιών flash, java, dynamic html, vide, audi, animated gif, svg, προκειµένου να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των εταίρων, στην ιστοσελίδα του έργου, καθώς πιθανώς και σε άλλες ιστοσελίδες ενηµερωτικού χαρακτήρα. ράση 2.4. Inf days/ Rad shws I. Οργάνωση µίας µονοήµερης ενηµερωτικής εκδήλωσης (inf day/ radshw) στην Καστοριά. Ο ανάδοχος οφείλει να φροντίσει για: για την επιλογή του χώρου διοργάνωσης της εκδήλωσης δυναµικότητας τουλάχιστον 100 ατόµων (σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή) την εξασφάλιση του απαραίτητου οπτικοακουστικού εξοπλισµού Σελίδα 9 από 77

15 TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο την επιλογή εισηγητών και την κατάρτιση του προγράµµατος της εκδήλωσης την επικοινωνία και την αποστολή προσκλήσεων στα µέσα ενηµέρωσης και στους τοπικούς/ περιφερειακούς/ εθνικούς φορείς την προετοιµασία του αντίστοιχου υλικού που θα παρουσιαστεί (ελληνικά/ αγγλικά) τη γραµµατειακή υποστήριξη της εκδήλωσης την παροχή υπηρεσιών διερµηνείας από τα ελληνικά στα αλβανικά και αντίστροφα την παροχή υπηρεσιών catering (cffee-break) για 100 άτοµα ράση 2.5. Έκδοση ενός τρίγλωσσου τουριστικού οδηγού (Ελληνικά - Αγγλικά - Αλβανικά) Ανάπτυξη κειµένου, επιµέλεια, σχεδιασµός και εκτύπωση τρίγλωσσων (ελληνικά αγγλικά αλβανικά) διασυνοριακών τουριστικών οδηγών περίπου 32 σελίδων (τετραχρωµία, ενδεικτική διάσταση 17*24εκ., ποιότητα χαρτιού velvet 100 γρ.). Εργασία του αναδόχου θα είναι Ο σχεδιασµός ερωτηµατολογίου για τη συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων (κείµενα, φωτογραφίες, κ.α.) τα οποία θα διαµορφώσουν το περιεχόµενο του οδηγού. Το ερωτηµατολόγιο θα είναι κοινό για όλους τους εταίρους και ευθύνη του αναδόχου θα είναι η παροχή διευκρινίσεων για την ορθή και έγκαιρη συµπλήρωσή του από τους εταίρους. Η συλλογή, σύνθεση τελικών στοιχείων από τους εταίρους και η ενιαία παρουσίαση του υλικού. Η ανάπτυξη, διαµόρφωση και επιµέλεια του περιεχόµενου της έκδοσης (κείµενα φωτογραφίες) στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα. Η συνεργασία µε τους υπόλοιπους εταίρους για την παραλαβή του υλικού που αυτοί θα συλλέξουν, καθώς και για την παραλαβή του µεταφρασµένου αγγλικού κειµένου όλων των άλλων εταίρων στα Αλβανικά από τον αρµόδιο Αλβανό εταίρο. Ο σχεδιασµός και η εκτύπωση του οδηγού σε αντίτυπα. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ Α/Α Περιγραφή Παραδοτέου Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης ράση 2.1. Ενηµερωτικό υλικό: Infrmatin kit, ενηµερωτικό έντυπο, θεµατικές αφίσες Π φάκελοι (flders) ενδεικτικής διάστασης 23*32εκ. κλειστό σε χαρτί ποιότητας velvet και σε τετραχρωµία 30 ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης Π µπλοκ σηµειώσεων ενδεικτικής διάστασης Α4 30 ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης Π.2.3. Π στυλό ή µολύβια µε τυπωµένο το ακρωνύµιο του έργου και τον τίτλο του προγράµµατος 2000 δίγλωσσα (ελληνικά, αγγλικά) φυλλάδια (τρίπτυχο/ 6 σελίδες, τετραχρωµία, διάσταση 25*17 κλειστό, χαρτί τύπου velvet 150 γραµµαρίων) µε υλικό παρουσίασης του έργου (στόχοι, εταιρικό σχήµα, 30 ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης 30 ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης Σελίδα 10 από 77

16 TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο πακέτα εργασίας) καθώς και φωτογραφίες Π.2.5. Π.2.6. Π.2.7. Π.2.8. Π.2.9. Π Π Π τρίγλωσσες (ελληνικά, αγγλικά, αλβανικά) θεµατικές αφίσες για την ανάδειξη του οικοτουρισµού στη διασυνοριακή περιοχή, τετραχρωµία, 50* τρίγλωσσες (ελληνικά, αγγλικά, αλβανικά) θεµατικές αφίσες για την ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισµού στη διασυνοριακή περιοχή, τετραχρωµία, 50* τρίγλωσσες (ελληνικά, αγγλικά, αλβανικά) θεµατικές αφίσες για την ανάδειξη του αγροτουρισµού στη διασυνοριακή περιοχή, τετραχρωµία, 50*70 90 ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης 90 ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης 90 ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης ράση 2.2. Καµπάνια ΜΜΕ (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Τύπος, ιαδίκτυο) 4 άρθρα λέξεων στον τοπικό/ περιφερειακό τύπο 1 ραδιοφωνικό σποτ 30 δευτερολέπτων στα ελληνικά για την προώθηση του inf day/ rad shw που διοργανώνει η Αναθέτουσα Αρχή 1 e-banner µε τις βασικές πληροφορίες και τα λογότυπα του έργου και του προγράµµατος στα Ελληνικά και τα Αγγλικά ράση 2.4. Inf days/ Rad shws 500 προσκλήσεις - προγράµµατα της εκδήλωσης στα Ελληνικά και τα Αγγλικά µε ενδεικτική διάσταση 25*17 κλειστό, τετραχρωµία και χαρτί τύπου velvet 150 γρ. Παρουσιάσεις σε ppt φόρµα στα Ελληνικά και τα Αγγλικά, οι οποίες θα παρουσιαστούν από στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής και θα αφορούν στην πρόοδο και τις βασικές θεµατικές του έργου ηµέρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης 30 ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης 15 ηµέρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης 5 ηµέρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης Π Πρακτικά εκδήλωσης στα Ελληνικά και τα Αγγλικά 10 ηµέρες µετά το τέλος της εκδήλωσης Π Φωτογραφίες σε ηλεκτρονική µορφή 10 ηµέρες µετά το τέλος της εκδήλωσης Π Υπογεγραµµένη λίστα συµµετεχόντων 10 ηµέρες µετά το τέλος της εκδήλωσης Π ράση 2.5. Έκδοση ενός τρίγλωσσου τουριστικού οδηγού (Ελληνικά - Αγγλικά - Αλβανικά) τρίγλωσσοι (ελληνικά αγγλικά αλβανικά) διασυνοριακοί τουριστικοί οδηγοί περίπου 32 σελίδων (τετραχρωµία, ενδεικτική διάσταση 17*24εκ., ποιότητα χαρτιού velvet 100 γρ.) Ο ακριβής χρόνος υλοποίησης των επιµέρους δραστηριοτήτων θα καθοριστεί σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή, ενώ η συνολική διάρκεια υλοποίησης του παρόντος πακέτου εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής έως τη λήξη του έργου, ήτοι ή οποιαδήποτε νέα ηµεροµηνία λήξης του έργου οριστεί σε περίπτωση εγκεκριµένης παράτασης υλοποίησης του. Σελίδα 11 από 77

17 TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο O ανώτατος προϋπολογισµός για αυτό το πακέτο εργασίας ανέρχεται σε δεκαεπτά χιλιάδες επτακόσια ευρώ (17.700,00 ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και αναλύεται ανά δράση ως εξής: ράση 2.1.: δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ (2.200,00 ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ράση 2.2.: τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (3.500,00 ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ράση 2.4.: τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ράση 2.5.: οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 (ΠΕ5): ιασυνοριακές θεµατικές διαδροµές Το εν λόγω πακέτο εργασίας αφορά στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την πραγµατοποίηση ενός τηλεοπτικού ντοκιµαντέρκαι βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία µε τη δράση 5.1. της Φόρµας Υποβολής (Applicatin Frm) και τα σχετικά παραδοτέα, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω: ράση 5.1. Σχεδιασµός θεµατικών διαδροµών - Χαρτογράφηση και ψηφιοποίηση των χαρτών θεµατικών διαδροµών Τηλεοπτικό ντοκιµαντέρ 30 λεπτών στα Ελληνικά και τα Αλβανικά µε αγγλικούς υπότιτλους/ 30' TV dcumentary in Greek and Albanian with English subtitles Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις υλοποίησης: ράση 5.1. Σχεδιασµός θεµατικών διαδροµών - Χαρτογράφηση και ψηφιοποίηση των χαρτών θεµατικών διαδροµών I. Παραγωγή τηλεοπτικού ντοκιµαντέρ 30 λεπτών µε αντικείµενο για τουριστική προβολή της διασυνοριακής περιοχής. Εργασία του αναδόχου θα είναι: η ανάπτυξη του σεναρίου του ντοκιµαντέρ στα ελληνικά και τα αγγλικά η παραγωγή του ντοκιµαντέρ (πραγµατοποίηση γυρισµάτων, επεξεργασία ήχου και εικόνας κ.λπ.) στην Ελληνική διασυνοριακή περιοχή µε στόχο την ανάδειξη των θεµατικών διαδροµών και εν γένει την τουριστική προβολή της περιοχής εκτιµάται ότι ο χρόνος που θα αντιστοιχεί στην ανάδειξη της Ελληνικής διασυνοριακής περιοχής θα κυµαίνεται περίπου στα 15 λεπτά η συνεργασία µε τον Ανάδοχο του Αλβανού εταίρου, ο οποίος θα συγκεντρώσει, θα καταγράψει τηλεοπτικά, θα επεξεργαστεί και θα διαθέσει το αντίστοιχο υλικό για την Αλβανική πλευρά (συµπεριλαµβανοµένων των υπότιτλων στα αγγλικά) η ενοποίηση του υλικού που θα συγκεντρωθεί και από τις δύο πλευρές των συνόρων ο υποτιτλισµός ελληνικά και αγγλικά ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ Α/Α Περιγραφή Παραδοτέου Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης ράση 5.1. Σχεδιασµός θεµατικών διαδροµών - Χαρτογράφηση και ψηφιοποίηση των χαρτών θεµατικών διαδροµών Π.5.4. Τηλεοπτικό ντοκιµαντέρ 30 λεπτών για την τουριστική Σελίδα 12 από 77

18 TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο προβολή της διασυνοριακής περιοχής (ελληνικά - αγγλικά - αλβανικά) Ο ακριβής χρόνος υλοποίησης των επιµέρους δραστηριοτήτων θα καθοριστεί σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή, ενώ η συνολική διάρκεια υλοποίησης του παρόντος πακέτου εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής έως τις ή οποιαδήποτε νέα ηµεροµηνία οριστεί σε περίπτωση εγκεκριµένης παράτασης υλοποίησης του. O ανώτατος προϋπολογισµός για αυτό το πακέτο εργασίας ( ράση 5.1.) ανέρχεται σε είκοσι εννέα χιλιάδες ευρώ (29.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και αναλύεται ανά δράση ως εξής: Τέλος, τονίζεται ότι σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 14840/ του Υπουργείου Τουρισµού και το υπ αριθµό 13551/ απαντητικό έγγραφο που έλαβε η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας από το Υπουργείο Τουρισµού (Παροχή σύµφωνης γνώµης για τις δράσεις τουριστικής προβολής που περιλαµβάνονται στο έργο TOURACT), η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει υποβάλει δείγµατα του υλικού που πρόκειται να παραχθεί και αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που πρόκειται να υλοποιηθούν προς το Υπουργείο Τουρισµού για την παροχή σύµφωνης γνώµης. Ως εκ τούτου, ο Ανάδοχος οφείλει να ετοιµάζει και να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα τα σχετικά δείγµατα και παρουσιάσεις, προκειµένου η δεύτερη να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Καµία δράση δε θα υλοποιείται χωρίς να υπάρχει εγγράφως η σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Τουρισµού. Οι προτάσεις των υποψηφίων Αναδόχων θα πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: Περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο ο Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των προβληµάτων και των απαιτήσεων της κάθε δράσης και πακέτου εργασίας καθώς και του συνολικού έργου. Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, προτεινόµενα εργαλεία και τεχνικές. Λεπτοµερής περιγραφή και ανάλυση του έργου σε πακέτα εργασίας και δραστηριότητες. Προσδιορισµός και περιγραφή των παραδοτέων της κάθε δράσης/ πακέτου εργασίας. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης/ ολοκλήρωσης των πακέτων εργασίας, των δράσεων και των παραδοτέων του έργου. Προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. ιάρκεια του Έργου Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης έως τις Ο χρόνος υλοποίησης/ ολοκλήρωσης των επιµέρους δράσεων και παραδοτέων καθορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο (Άρθρο 2, Παράγραφος 2). Η προβλεπόµενη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού έργου είναι δυνατό να αναπροσαρµόζεται, ανάλογα µε την πραγµατική εξέλιξη των διαδικασιών, κατόπιν απλής εγγράφου συµφωνίας µεταξύ των δύο µερών και σύµφωνα µε τη εγκεκριµένη φόρµα αίτησης (Applicatin Frm) και τυχόν επίσηµες τροποποιήσεις αυτής. Σελίδα 13 από 77

19 TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο ΆΡΘΡΟ 3. ΟΡΙΣΜΟΊ Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: Αναθέτουσα Αρχή: Αναθέτουσα Αρχή στο κείµενο της διακήρυξης και της σύµβασης, είναι η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας. Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων (E Α): Είναι τριµελής επιτροπή αποτελούµενη από υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής και είναι αρµόδια για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού σε όλες του τις φάσεις, αποσφράγιση, έλεγχος ορθότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί, την εξέταση των ενστάσεων την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και τη βαθµολόγηση τους, έως και την κατακύρωση και η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωµάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάµει της Σύµβασης και έχει την ευθύνη ως και την υπογραφή των συµβάσεων. Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (3µελής): Έχει στις αρµοδιότητές της την εξέταση των ενστάσεων σύµφωνα µε το Π.. 118/2007 και σύµφωνα µε το Άρθρο 19 της παρούσας διακήρυξης. Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Αντικειµένου (3µελής): Είναι η επιτροπή που θα παραλάβει και θα εγκρίνει το έργο. Προκήρυξη: Η παρούσα προκήρυξη που αποτελείται από: 1. Παρουσίαση της προκήρυξης 2. Όροι διενέργειας και κατακύρωσης του διαγωνισµού 3. Αξιολόγηση των προσφορών 4. Παράρτηµα Ι: Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς 5. Παράρτηµα ΙΙ: Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών 6. Παράρτηµα ΙΙΙ: Υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος 7. Σχέδιο Σύµβασης Έργο: Το σύνολο των ενεργειών που καλείται να υλοποιήσει, κατ ελάχιστο, ο Ανάδοχος, ώστε να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Άρθρο 2 «Περιγραφή του Έργου» της παρούσας προκήρυξης. Αρµόδιος για την Παροχή πληροφοριών: Αρµόδια υπηρεσία για την παροχή σχετικών µε το διαγωνισµό πληροφοριών είναι η ιεύθυνση ιοικητικού Οικονοµικού/Τµήµα Προµηθειών της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας-Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (αρµόδιος υπάλληλος: Μαρία Νάτσιου, τηλέφωνο: , fax: Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Εκπρόσωπος: Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από αυτόν, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης. Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. Κατακύρωση: Η απόφαση µε την οποία κατακυρώνεται το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στον Ανάδοχο. Σελίδα 14 από 77

20 TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύµιο Σύµβαση: Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών. Η Σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα τεχνικά, εµπορικά και άλλα κείµενα και αλληλογραφία όπου µπορεί να γίνει παραποµπή για την εξακρίβωση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των µερών. Προϋπολογισµός: Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόµενου Έργου. Συµβατικό Τίµηµα: Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο και θα αποτελέσει το οικονοµικό αντικείµενο της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία της Προκήρυξης. ΆΡΘΡΟ 4. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΉΣ Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας Ταχ. /νση: Περιοχή ΖΕΠ, Κοζάνη Πληροφορίες: Μ. Νάτσιου/Θ. Θεοδωρόπουλος Τηλέφωνο: / & Φαξ: Ιστοσελίδα: Ε-mail: ΆΡΘΡΟ 5. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η επιλογή του Αναδόχου της Σύµβασης θα γίνει µε ανοιχτή διαδικασία µεταξύ των προσφερόντων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα Προκήρυξη. 2. Ο παρών διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νοµοθεσία και σύµφωνα µε το σύνολο των κανονιστικών διατάξεων που διέπουν τη ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών του τύπου της προκηρυσσόµενης µε το τεύχος αυτό, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά. 3. Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης έχουν εφαρµογή ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος τεύχους: - τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Προκήρυξη - τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1422/2007 της Επιτροπής της 4ης εκεµβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΕ - τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, όπως ισχύει - τον Κανονισµό (EK) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/ τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης 2εκεµβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και Σελίδα 15 από 77

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας:

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΤΡΑ, 1/9/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 634 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114-116, ΠΑΤΡΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 26225 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Καμπέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου Κόνιτσα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αντιδήμαρχος Ραπακούσιος Απόστολος Τηλέφωνο: 2655360330 Φαξ: 26550203000 Κόνιτσα, 09 Οκτωβρίου 2013 Aρ. Πρωτ.: 12074

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχυδρ. ιεύθυνση:τ.θ.22605 55103-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Τηλ. : 23713 51483 Fax : 23713 51292 E-mail : od10@halkidiki.gov.gr

Α Α: Τηλ. : 23713 51483 Fax : 23713 51292 E-mail : od10@halkidiki.gov.gr Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πολύγυρος, 9 εκεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : οίκ. 539009 / 5348 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 22/5/2014 Αρ. Πρωτ. 223

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 22/5/2014 Αρ. Πρωτ. 223 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΦΩΤΕΙΝΗ - ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας αρχής: Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής, Μελιδώνη 4-6, Αθήνα, 10563, Τηλ.: 210 3318491, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 3/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τηλ. : 23210-83634 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.: 01 /2009 Ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με κλειστές προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καβάλα, 03/09/2012 Αρ. πρωτ. : 3337 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παραγωγής, επιμέλειας και εκτύπωσης έντυπου τουριστικού οδηγού της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Το πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαµβάνει:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Το πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαµβάνει: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: Ηροδότου 28, Κοµοτηνή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ»,

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0769-140624 Αθήνα, 24

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σέρρες, 11/2/2014 Αρ. Πρωτ. 7 «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Όμιλος Ουνέσκο Σερρών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» MIS: 457751

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» MIS: 457751 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /20-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /20-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /20-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2014 ΘΕΜΑ: 13 ο Ματαίωση Διαγωνισμού: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αναπτυξιακή Σύμπραξη Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ. Σκρα 5 & Σωκράτους, 67100 Ξάνθη Τ 2541440955 Φαξ 2541083007 Ε askoikones@gmail.com Ξάνθη 06/02/2015 Αρ. Πρωτ: 08/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16/4/2014 Α Π : 9424 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση : Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Ρέθυµνο Ταχ. Κώδικας : 74100 Πληροφορίες: Ευαγγελία Βροντάκη Τηλ.: 2831340757

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 15/01/2014 Αρ. Πρωτ.15

Αθήνα, 15/01/2014 Αρ. Πρωτ.15 Μ.Κ.Ο ΑΘΗΝΑ «Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 16-ΑΘΗΝΑ 113 62 Κυψέλη Τηλ.: 210 8215853 Fax : 210 8215853 Email: athina.geitonia.mas2010@gmail.com Αθήνα, 15/01/2014 Αρ. Πρωτ.15 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υφυπουργός, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υφυπουργός, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000- ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣ Α ΑΡΧΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : Προϋπολογισ μός:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣ Α ΑΡΧΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : Προϋπολογισ μός: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καραολή & Δημητρίου 1 Τ.Κ.56430, Θεσσαλονίκη Τηλ. (2313) 302800 FAX.(2310) 656040 E-mail : info@pavlosmelas.gr Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 13/03/2015 Πρόσκληση για την Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικού»

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 5/7/203

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Θεσσαλονίκη, 24 / 3 / 2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1548 & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.270733(2597) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση : 28 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ. 25 / 4-11- 2015 Πρόχειρος Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Αποκομιδή Άχρηστoυ Χαρτιού ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ. 25 / 4-11- 2015 Πρόχειρος Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Αποκομιδή Άχρηστoυ Χαρτιού ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ακαδημίας 27, 4 ος όροφος Τηλέφωνα : 210 3675285 Fax : 210 3615166 URL : www.haf.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ. 25 / 4-11- 2015 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012 ΘΕΜΑ: 99 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπράγγελοι 25/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : 524 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Πληροφορίες: κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 2, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 05 53 Τηλέφωνο: 20.32.3.50 Fax 20-32.3.850 Ηλ/νική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΣΗ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «+ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «+ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση παράτασης παράδοσης του έργου: «Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: Ηροδότου 28, Κοµοτηνή Ταχ. 69100 Κώδικας: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. διακηρύσσει

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. διακηρύσσει ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 147.965,52 (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 29/21-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 29/21-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 29/21-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 560-29/21-08-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Μελέτη αφορά την και θα καλύψει ανάγκες όλων των υπηρεσιών του ήµου. Η προµήθεια περιλαµβάνει άδειες χρήσης για την τελευταία έκδοση του πακέτου λογισµικού Word, PowerPoint,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Επιλογή Project Manager προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα