ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ"

Transcript

1 Ταχ. Δ/νση : Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ Τηλέφωνο : , Fax : , e mail : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πύργος, Αρ. Πρωτ.: 691 Αρ. Προκήρυξης: 30 /2013 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την διοργάνωση Συνεδρίων, Συνάντησης Εργασίας (Project Meeting), Εκδηλώσεων διάδοσης (Dissemination Events) και Επαγγελματικού Εργαστηρίου (Professional Workshop) στο πλαίσιο των δράσεων 1.2, 2.2 & 5.2 του έργου GrItCUZINE ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ : ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ έως Το έργο με ακρωνύμιο GrItCUZINE I και τίτλο: «Cultural gastronomic particularities: Creation of an identity of the local gastronomic heritage in the region Greece Italy», με αριθμό Σύμβασης Χρηματοδότησης I , υλοποίειται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα Ιταλία », με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ιούνιος 2013

2 Ταχ. Δ/νση : Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ Τηλέφωνο : , Fax : , e mail : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πύργος, Αρ. Πρωτ.: 691 Αρ. Προκήρυξης: 30 /2013 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υλοποίηση των δράσεων 1.2: Διοργάνωση δύο (2) Συνεδρίων & μίας (1) συνάντησης εργασιας 2.2: Διοργάνωση δύο (2) ενημερωτικών εκδηλώσεων & 5.2: Διοργάνωση ενός (1) Επαγγελματικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο του έργου GrItCUZINE Πρόχειρος Διαγωνισμός: ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο αξιολόγησης: τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π.Δ.Ε. Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ημ. Μην. Έτος Εβδομάδας ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ Τρίτη 11:00 π.μ. 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος Τ.Κ Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:00πμ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 07/06/2013

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 B ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 8 C ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 10 D ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 16 E ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16 F ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 17 G ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 18 H ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 19 I ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 19 J ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 21 K ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 21 L ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 22 M ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 22 N ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 25 N.1 Οι Έλληνες Πολίτες 25 N.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες 27 N.3 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 28 N.4 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 30 N.5 Οι συνεταιρισμοί 31 N.6 Οι ενώσεις κοινοπραξίες 33 O ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 34 Σελίδα 3-50

4 P ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 34 Q ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 35 R ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 35 S ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 35 T Τόπος Υλοποίησης Παράδοσης Έργου 36 U Προσφυγές 36 V Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου 37 W Υπεργολαβίες 39 X Πνευματικά δικαιώματα 40 Y Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία 40 Z ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 41 Z.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 41 Z.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 41 Z.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 42 Z.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 43 Z.3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Προδιαγραφές Παραδοτέα. 44 Z.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 49 Σελίδα 4-50

5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Διοικητικό Συμβούλιο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Υλοποίηση των δράσεων 1.2: Διοργάνωση δύο (2) Συνεδρίων, 2.2: Διοργάνωση δύο (2) ενημερωτικών εκδηλώσεων & 5.2: Διοργάνωση ενός (1) Επαγγελματικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο του έργου GrItCUZINE ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Σύμβαση Υπηρεσιών Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (48.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 75% και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά 25%. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Από την υπογραφή της σύμβασης έως ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και ώρα 10:00 πμ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ 28 ης Οκτωβρίου 54, Πύργος ΤΚ και ώρα 11:00 πμ Σελίδα 5-50

6 A ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α. (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με προβλεπόμενη συνολική δαπάνη σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (48.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά και αντικείμενο την: την διοργάνωση Συνεδρίων, συνάντησης εργασίας, Ενημερωτικών Εκδηλώσεων και Επαγγελματικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο των δράσεων 1.2, 2.2 &,με κωδικό I , του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία , το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 75% και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά 25%, και υλοποιεί η Αναπτυξιακή Εταιρεία μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Εταιρικό Σχήμα: Νο ΕΤΑΙΡΟΣ ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ( ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΙΑΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΔΕ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΤΑΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΑΔΑ 4 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΧΑΙΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ 5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ ΙΤΑΛΙΑ 6 Εθνική Συνομοσπονδία Βιοτεχνών και Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων Περιφέρειας Μπρίντιζι ΙΤΑΛΙΑ Μέσα από το έργο προωθούνται δράσεις για την πιστοποίηση της ποιότητας της τοπικής κουζίνας, που θα οδηγήσει στην ενίσχυση της ταυτότητας της. Επίσης, μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες γίνεται συστηματική προσπάθεια επικοινωνίας και συνεργασίας φορέων και επιχειρηματιών στη λογική της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Γενικοί Στόχοι: Συμβολή στη διατήρηση της γαστρονομικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής συνοχής Αξιοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων των περιοχών και την προβολή των τοπικών προϊόντων τους. Προβολή και προώθηση νέων πολιτικών και τουριστικών προϊόντων στο πλαίσιο αναπτυξιακών περιφερειακών προγραμμάτων Διασυνοριακή συνεργασία και αειφόρος ανάπτυξη Σελίδα 6-50

7 Το πρόγραμμα αποτελείται από πέντε (5) πακέτα εργασιών: 1. Διαχείριση του έργου: Ενδιάμεσες Εκθέσεις Προόδου εργασιών (Project Interim Report) κάθε 3 μήνες καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Έλεγχος Πιστοποίηση των δαπανών από την Ειδική Υπηρεσία Ενιαία Αρχή Πληρωμής Έκθεση ολοκλήρωσης Συναντήσεις εργασίας μεταξύ των Εταίρων για τον συντονισμό των δράσεων ενεργειών. 2. Πληροφόρηση και Δημοσιότητα του έργου : Δημιουργία διαδικτυακής πύλης (web portal) Σχεδιασμό και την εκτύπωση άλμπουμ με θέμα τη γαστρονομία,, των σχεδιασμό και την εκτύπωση γαστρονομικού χάρτη, τον σχεδιασμό και την αναπαραγωγή CD γαστρονομίας, την δημιουργία ταξιδιωτικού βιβλίου γαστρονομίας καθώς και την προετοιμασία προβολή 2 TV & 2 Radio Spots & 4 Ενημερωτικών άρθρων. Διοργάνωση μιας σειράς εκδηλώσεων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων που θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις συμμετέχουσες περιοχές του έργου. 3. Ανάπτυξη ενός κοινού «προφίλ» γαστρονομίας Δημιουργία μιας βάσης δεδομένων (database) για την τοπική παραδοσιακή γαστρονομία κάθε περιοχής, καθώς και για τη γαστρονομία που σχετίζεται με την ιστορία & τον πολιτισμό τους. Δημιουργία ενός κοινού λεξικού γαστρονομίας για τον προσδιορισμό ταυτοποίηση των κοινών όρων της Τοπικής γαστρονομίας καθώς και για τη διερεύνηση των τοπικών παραδοσιακών τρόπων παραγωγής βασικών συστατικών. 4. Δημιουργία Δικτύου Γαστρονομίας Ανάπτυξη μιας Συμφωνίας Ποιότητας (Quality Agreement) και ενός Σήματος Ετικέτας (Label). Tο σήμα ποιότητας θα περιλαμβάνει προδιαγραφές ποιότητας σε τρεις (3) γλώσσες σχετικά με τις διαδικασίες του μαγειρέματος όσον αφορά την υγιεινή διατροφή, προδιαγραφές ποιότητας σχετικά με τα παραδοσιακά μαγειρικά σκεύη, τη χρήση των παραδοσιακών προϊόντων που παράγονται με βιολογικές και οικολογικές καλλιέργειες (π.χ. ελαιόλαδο), ολοκλήρωση των παραδοσιακών συνταγών σε μενού και καταλόγους. Η Ετικέτα Ποιότητας θα προωθηθεί σε εστιατόρια, τουριστικές επιχειρήσεις κλπ μέσω του δικτύου. Δημοσιότητα του δικτύου γαστρονομίας στα ΜΜΕ και τη διεξαγωγή τριών (3) θεματικών εργαστήριων (workshops) με σκοπό να αναπτυχθεί μια μεθοδολογία για την προώθηση της «Μεσογειακής Γαστρονομίας» και της Ετικέτας Ποιότητας. Επίσης θα αναπτυχθεί ένα σχέδιο δράσης που θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το πέρας του έργου Ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την ευρεία συμμετοχή περισσότερων φορέων στο δίκτυο. 5. Δραστηριότητες ενημέρωσης ευαισθητοποίησης που περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ενός Φόρουμ Γαστρονομίας (διάρκειας 4 ημερών). Στο πλαίσιο του φόρουμ γαστρονομίας θα διεξαχθεί Συνέδριο όπου θα συμμετέχουν εξειδικευμένοι εισηγητές δίνοντας έμφαση στη σημασία της μεσογειακής διατροφής στο νέο "προϊόν" "Παραδοσιακή Μεσογειακή Γαστρονομία" και στις προοπτικές ανάπτυξης του. Προβλέπεται επίσης η διοργάνωση Έκθεσης (Ανοικτή για το κοινό) που θα παρουσιαστούν συνταγές, παραδοσιακά προϊόντα, τα βασικά συστατικά, σκεύη κ.α., ζωντανή εκπομπή μαγειρικής (Ανοικτή για το κοινό)που θα παρουσιαστούν παραδοσιακές συνταγές και θα διανεμηθεί διαφημιστικό υλικό. Διοργάνωση επαγγελματικών εργαστηρίων με τη συμμετοχή εξειδικευμένων ομιλητών (από Ιταλία και Ελλάδα) που θα παρουσιάσουν μεθόδους μάρκετινγκ και θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την τοπική και την περιφερειακή ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού με έμφαση στον Γαστρονομικό Τουρισμό. Οι συμμετέχοντες θα είναι μέλη του Δικτύου Ποιότητας (10 Σελίδα 7-50

8 μέλη). Οι Συνεδρίες Εκπαίδευσης & Πληροφόρησης θα περιλαμβάνουν νέες στρατηγικές μάρκετινγκ, ανάπτυξη στρατηγικών δημοσίων σχέσεων, καινοτόμες στρατηγικές διάδοσηςεπικοινωνίας και θέματα τουριστικού ενδιαφέροντος. Στόχος των Επαγγελματικών Εργαστηρίων είναι η ανάπτυξη Επιχειρηματικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων φορέων και ενημέρωση για τις νέες προοπτικές επιχειρηματικές ευκαιρίες στο τομέα της διατροφής και της εστίασης. B ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών)» (ΦΕΚ 64 Ά), 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμοί Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150 Ά). 3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19 Ά), όπως αυτός ισχύει, 4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Ά), 5. To N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 6. Την αριθμ /739/09 08/2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291 τ. Β) απόφαση αναπροσαρμογής των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 του Ν του 1995 (ΦΕΚ 247 Α ) 7. Την υπ αριθ. 138/2011 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο: «Εξέλιξη Αναπτυξιακών Εταιρειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και ειδικότερα την μετεξέλιξη της Ηλειακής Α.Ε. σε Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 8. Την με αριθμ. 18.3/ Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΕ ΟΤΑ με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την διοργάνωση Συνεδρίων, Ενημερωτικών Εκδηλώσεων και Επαγγελματικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο των δράσεων 1.2, 2.2 & 5.2 του έργου GrItCUZINE 9. Την τροποποίηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και δ.τ. «ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε.» σε Νέα επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» με δ.τ. «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» 10. Την υπ αριθμ. 128/2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., πρώην Ηλειακής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α., περί έγκρισης του κανονισμού ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών αυτής. Σελίδα 8-50

9 11. Τις διατάξεις του νόμου 2190/1920 όπως αυτές οι διατάξεις κάθε φορά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 2218/1994 και του άρθρου 291 παρ. 1 εδάφιο α του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 12. Τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 265, παράγραφος 7 του Ν. 3463/06 (νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) που αφορά τις Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες Ο.Τ.Α. και του Άρθρου 252, παράγραφος 3, εδάφιο β 13. Τις διατάξεις του Ν. 1892/90, άρθρο 88 «Υποχρεώσεις αναδόχων έργων πληροφορικής» 14. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/ ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 15. Τον Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/ ), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1422/2007 της επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 17. Το ΠΔ 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» κατά το μέρος που οι διατάξεις του δεν αντίκεινται στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 60/2007 περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ αλλά και του ΠΔ 118/ Τον Κανονισμό ΕΚ 1159/2000 της Επιτροπής της 30ης Μαΐου 2000 «για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων» 19. Τον Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 και την Κ.Υ.Α / (ΦΕΚ 1673/Β/ ) «περί των δικαιολογητικών για την τήρηση Μητρώων του Ν.3310/2005 και του Ν.3414/2005» 20. Την με αριθμό 14023/ΕΥΘΥ521/ (ΦΕΚ 415/Β/ ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». 21. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ ) περί διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο Την με κωδικό Ι Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) του έργου GrItCUZINE 23. Την από 23/11/2012 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΠΔΕ και τον έλεγχο νομιμότητας αυτής από την αρμόδια υπηρεσία. Σελίδα 9-50

10 C ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του Έργου της παρούσας προκήρυξης είναι η Διοργάνωση Συνεδρίων, Ενημερωτικών Εκδηλώσεων και Επαγγελματικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο των δράσεων 1.2, 2.2 & 5.2 του έργου GrItCUZINE, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου, σε συνεργασία και υπό την καθοδήγηση της Ομάδας Έργου και σύμφωνα με τα αναλυτικά παραδοτέα ανά δράση, με συγκεκριμένο περιεχόμενο και στόχου, όπως περιγράφονται παρακάτω: Προδιαγραφές Παραδοτέα Δράση 1.2 Διοργάνωση δύο (2) Συνεδρίων Α) Συνέδριο «Γαστρονομία & Τουρισμός» στην Αρχαία Ολυμπία Ο ανάδοχος σε συνεργασία με την Αναθέτουσα αρχή είναι υπεύθυνος για την πλήρη οργάνωση (προετοιμασία, δημοσιότητα, διοργάνωση κλπ) Συνεδρίου στην Αρχαία Ολυμπία, με θέμα «Γαστρονομία & Τουρισμός». Το συνέδριο θα διαρκέσει μία ημέρα και θα απευθύνεται στο κοινό αλλά και σε ειδικούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Γαστρονομίας & του Τουρισμού. Ο στόχος θα είναι η αναλυτική παρουσίαση του έργου και η ανταλλαγή καλών πρακτικών γαστρονομικού τουρισμού τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ανάδοχος αναλυτικότερα θα αναλάβει: 1) Ενοικίαση αίθουσας χωρητικότητας τουλάχιστον διακοσίων (200) ατόμων στην Αρχαία Ολυμπία 2) Εξοπλισμός αίθουσας [τουλάχιστον διακοσίων(200) ατόμων] - Εξοπλισμός διερμηνείας σε τρεις (3) γλώσσες (Ιταλικά, Ελληνικά, Αγγλικά) ακουστικά, καμπίνες - Μεγαφωνική εγκατάσταση - Είκοσι (20) μικρόφωνα - Ένας (1) projector για τις παρουσιάσεις των ομιλητών - Δύο (2) οθόνες για την προβολή των παρουσιάσεων - Ένας (1) φορητός υπολογιστής για τις παρουσιάσεις - Ένας (1) εκτυπωτής - Τρία (3) πανό με τον λογότυπο του έργου GrItCUZINE και του προγράμματος Interreg Greece Italy ) το σχεδιαστικό μέρος θα εγκριθεί από την Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΕ ΟΤΑ - Τηλεοπτικός φωτισμός - Τεχνική υποστήριξη [ ένα (1) άτομο/τεχνικός ] - Ψηφιακή μαγνητοφώνηση 3) Γραμματειακή Υποστήριξη Υλικό που θα διατεθεί - Registration desk - Δύο (2) γραμματείς Σελίδα 10-50

11 - Δύο (2) υπολογιστές desktop και ένας (1) εκτυπωτής - Εκατόν πενήντα (150) έγχρωμες εκτυπώσεις της ημερήσιας διάταξης - Ενενήντα (90) διακριτικά και το λογότυπο με τα στοιχεία των συμμετεχόντων (badges) - Δύο (2) διαφορετικές εκτυπώσεις σε χρώμα 4) Εύρεση τεσσάρων (4) ομιλητών από την Ιταλία (κατά προτίμηση από την Επαρχία της Απουλίας που συμμετέχει στο έργο GrItCUZINE) και έξι (6) ομιλητών από την Ελλάδα οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο του έργου και θα παρουσιάσουν στο Συνέδριο. 5) Έξοδα των μετακινήσεων των ομιλητών (π.χ. αεροπορικά εισητήρια, ακτοπλοικά, καύσιμα σε περίπτωση μετακίνησης με ΙΧ κλπ) από τον χώρο διαμονής τους στο χώρο του συνεδρίου με επιστροφή, από το χώρο του ξενοδοχείου στο χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου κλπ. 6) Κάλυψη εξόδων διαμονής των προσκεκλημένων ομιλητών (10 δίκλινα δωμάτια) σε ξενοδοχείο 3 αστέρων στην Αρχαία Ολυμπία περίπου 2 διανυκτερεύσεις με πλήρη διατροφή ανα άτομο κατά τη διαρκεία της θερινής περιόδου. 7) Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε τρεις (3) γλώσσες (Ιταλικά, Ελληνικά, Αγγλικά) Επισημαίνουμε ότι οι διερμηνείς θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι από το πρωι έως αργά το απόγευμα (δηλαδή και κατά τη διάρκεια του δείπνου) 8) Παροχή υπηρεσιών catering (buffet ) (καφές, αναψυκτικό νερό, γλυκίσματα, ελαφρύ γεύμα). 9) Σύνταξη Πρόσκλησης και Προγράμματος Συνεδρίου 10) Τον συντονισμό του Συνεδρίου και αναλυτική παρουσίαση του έργου GrItCUZINE ανά Δράση 11) Ταχυδρομική αποστολή Προσκλήσεων και Προγράμματος Συνεδρίου (τουλάχιστον 200 προσκλήσεων) 12) Δημοσιεύσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφημερίδα ραδιόφωνο ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης κλπ (ελάχιστο 6 δημοσιεύσεις 3 πριν την διεξαγωγή και 3 μετά) 13) Φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση του Συνεδρίου 14) Πληκτρολόγηση, απομαγνητοφώνηση, σελιδοποίηση, εκτύπωση και βιβλιοδεσία των πρακτικών του συνεδρίου σε 6 αντίτυπα Τέλος ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καλύψει οποιαδήποτε άλλη δαπάνη προκύψει και δεν έχει αναφερθεί παραπάνω και αφορά αποκλειστικά και μόνο τις ανάγκες προετοιμασίας, οργάνωσης και διεξαγωγής του συνεδρίου. Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την αναθέτουσα αρχή πριν από κάθε ενέργεια στην οποία προβαίνει και αφορά το συνέδριο και μόνο εφόσον έχει τη θετική εισήγηση της αναθέτουσας αρχής να προχωρά στην υλοποίηση. Β) Τελικό Συνέδριο (Final Conference) GrItCUZINE για την διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου στην Πάτρα Ο ανάδοχος σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή είναι υπεύθυνος για την πλήρη οργάνωση (προετοιμασία, δημοσιότητα, διοργάνωση κλπ) διεθνές συνεδρίου στην Πάτρα, με σκοπό την διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου GrItCUZINE. Σελίδα 11-50

12 Σκοπός του Συνεδρίου είναι η διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου. θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό καθώς και σε ειδικούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Γαστρονομίας & του Τουρισμού. Ο ανάδοχος αναλυτικότερα θα αναλάβει: 1) Ενοικίαση αίθουσας χωρητικότητας τουλάχιστον διακοσίων (200) ατόμων στην Πάτρα 2) Εξοπλισμός αίθουσας [τουλάχιστον διακοσίων(200) ατόμων] - Εξοπλισμός διερμηνείας σε τρεις (3) γλώσσες (Ιταλικά, Ελληνικά, Αγγλικά) ακουστικά, καμπίνες - Μεγαφωνική εγκατάσταση - Είκοσι (20) μικρόφωνα - Ένας (1) projector για τις παρουσιάσεις των ομιλητών - Δύο (2) οθόνες για την προβολή των παρουσιάσεων - Ένας (1) φορητός υπολογιστής για τις παρουσιάσεις - Ένας (1) εκτυπωτής - Τρία (3) πανό με τον λογότυπο του έργου GrItCUZINE και του προγράμματος Interreg Greece Italy ) το σχεδιαστικό μέρος θα εγκριθεί από την Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΕ ΟΤΑ - Τηλεοπτικός φωτισμός - Τεχνική υποστήριξη [ ένα (1) άτομο/τεχνικός ] - Ψηφιακή μαγνητοφώνηση 3) Γραμματειακή Υποστήριξη Υλικό που θα διατεθεί - Registration desk - Δύο (2) γραμματείς - Δύο (2) υπολογιστές desktop και ένας (1) εκτυπωτής - Εκατόν πενήντα (150) έγχρωμες εκτυπώσεις της ημερήσιας διάταξης - Ενενήντα (90) διακριτικά και το λογότυπο με τα στοιχεία των συμμετεχόντων (badges) - Δύο (2) διαφορετικές εκτυπώσεις σε χρώμα 4) Εύρεση τεσσάρων (4) ομιλητών από την Ιταλία (κατά προτίμηση από την Επαρχία της Απουλίας που συμμετέχει στο έργο GrItCUZINE) και έξι (6) ομιλητών από την Ελλάδα οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο του έργου και θα παρουσιάσουν στο Συνέδριο. 5) Έξοδα των μετακινήσεων των ομιλητών (π.χ. αεροπορικά εισητήρια, ακτοπλοικά, καύσιμα σε περίπτωση μετακίνησης με ΙΧ κλπ) από τον χώρο διαμονής τους στο χώρο του συνεδρίου με επιστροφή, από το χώρο του ξενοδοχείο στο χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου κλπ. 6) Κάλυψη εξόδων διαμονής των προσκεκλημένων ομιλητών (10 δίκλινα δωμάτια) σε ξενοδοχείο 3 αστέρων στην Αρχαία Ολυμπία περίπου 2 διανυκτερεύσεις με πλήρη διατροφή ανα άτομο κατά τη διαρκεία της θερινής περιόδου. Σελίδα 12-50

13 7) Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε τρεις (3) γλώσσες (Ιταλικά, Ελληνικά, Αγγλικά) Επισημαίνουμε ότι οι διερμηνείς θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι από το πρωι έως αργά το απόγευμα (δηλαδή και κατά τη διάρκεια του δείπνου) 8) Παροχή υπηρεσιών catering (buffet ) (καφές, αναψυκτικό νερό, γλυκίσματα, ελαφρύ γεύμα). 9) Σύνταξη Πρόσκλησης και Προγράμματος Συνεδρίου 10) Τον συντονισμό του Συνεδρίου και αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου GrItCUZINE ανά Δράση 11) Ταχυδρομική αποστολή Προσκλήσεων και Προγράμματος Συνεδρίου (τουλάχιστον 200 προσκλήσεων) 12) Δημοσιεύσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφημερίδα ραδιόφωνο ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης κλπ (ελάχιστο 6 δημοσιεύσεις 3 πριν την διεξαγωγή και 3 μετά) 13) Φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση του Συνεδρίου 14) Πληκτρολόγηση, απομαγνητοφώνηση, σελιδοποίηση, εκτύπωση και βιβλιοδεσία των πρακτικών του συνεδρίου σε 6 αντίτυπα Τέλος ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καλύψει οποιαδήποτε άλλη δαπάνη προκύψει και δεν έχει αναφερθεί παραπάνω και αφορά αποκλειστικά και μόνο τις ανάγκες προετοιμασίας, οργάνωσης και διεξαγωγής του συνεδρίου. Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την αναθέτουσα αρχή πριν από κάθε ενέργεια στην οποία προβαίνει και αφορά το συνέδριο και μόνο εφόσον έχει τη θετική εισήγηση της αναθέτουσας αρχής να προχωρά στην υλοποίηση. Γ) Διοργάνωση μιας συνάντησης εργασίας (project meeting) για έργο GrItCUZINE στην Πάτρα Ο ανάδοχος σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή είναι υπεύθυνος για την διοργάνωση μιας συνάντησης εργασίας για το έργο GrItCUZINE μεταξύ των Εταίρων (12 συμμετέχοντες) στην Πάτρα Σκοπός της συνάντησης εργασίας είναι η αναλυτική παρουσίαση της προόδου των εργασίων του έργου GrItCUZINE σε όλες τις συμμετέχουσες περιοχές, δίνοντας έμφαση στη δράση Σύστασης Δικτύου Γαστρονομίας στο οποίο δύναται να συμμετέχουν μεταξύ άλλων και επιχειρήσεις που δραστηριοπούνται στο τομέα της διατροφής και της εστίασης. Για την συνάντηση εργασίας στην Πάτρα ο ανάδοχος αναλυτικότερα θα αναλάβει: 1. Ενοικίαση αίθουσας η οποία να διαθέτει υποχρεωτικά εγκατάσταση ηχητικής κάλυψης και εξοπλισμού προβολής 2. Δημοσιεύσεις σχετικά με το έργο GrItCUZINE σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφημερίδα ραδιόφωνο ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης κλπ (2 δημοσιεύσεις) 3. Φωτογραφική κάλυψη Σελίδα 13-50

14 4. Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε δύο (2) γλώσσες (Ιταλικά, Ελληνικά). 5. Υπηρεσίες catering (καφές, αναψυκτικό νερό, γλυκίσματα, ελαφρύ γεύμα). Διοργάνωση τεστ γευσιγνωσίας το οποίο θα περιλάμβανει παραδοσιακά εδέσματα από την Αχαϊα για 12 άτομα 6. Πληκτρολόγηση, απομαγνητοφώνηση, σελιδοποίηση, εκτύπωση και βιβλιοδεσία των πρακτικών του συνεδρίου σε 6 αντίτυπα Τέλος ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καλύψει οποιαδήποτε άλλη δαπάνη προκύψει και δεν έχει αναφερθεί παραπάνω και αφορά αποκλειστικά και μόνο τις ανάγκες προετοιμασίας, οργάνωσης και διεξαγωγής της συνάντησης εργασίας. Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την αναθέτουσα αρχή πριν από κάθε ενέργεια στην οποία προβαίνει και αφορά τη συνάντηση εργασίας και μόνο εφόσον έχει τη θετική εισήγηση της αναθέτουσας αρχής να προχωρά στην υλοποίηση. Δράση 2.2 Δραστηριότητες διάδοσης των αποτελεσμάτων Α) Διοργανωση δύο (2) ενημερωτικών εκδηλώσεων διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου Ο ανάδοχος σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή είναι υπεύθυνος για την διοργάνωση μιας δύο (2) ενημερωτικών εκδηλώσεων διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου GrItCUZINΕ (Dissemination Events). Πιο συγκεκριμένα η πρώτη εκδήλωση διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου θα γίνει στην Πάτρα (για 100 συμμετέχοντες) και η δεύτερη στον Πύργο Ηλείας (για 80 συμμετέχοντες). Για τις εκδηλώσεις διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου GrItCUZINΕ ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση θα αναλάβει: 1) Ενοικίαση αίθουσας η οποία να διαθέτει υποχρεωτικά εγκατάσταση ηχητικής κάλυψης και εξοπλισμού προβολής 2) Εύρεση τριών (3) ομιλητών οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο του έργου και θα παρουσιάσουν στην εκδήλωση 3) Δημοσιέυσεις σχετικά με το έργο GrItCUZINE σε τοπικές εφημερίδες ( 4 δημοσιεύσεις) 4) Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε δύο (2) γλώσσες (Ιταλικά, Ελληνικά) 5) Υπηρεσίες catering (καφές, αναψυκτικό νερό, γλυκίσματα, ελαφρύ γεύμα). Σελίδα 14-50

15 Δράση 5.2 Διοργάνωση Επαγγελματικού Εργαστηρίου (Professional Workshop) Α) Διοργάνωση ενός επαγγελματικού εργαστηρίου στην Πάτρα Ο ανάδοχος σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή είναι υπεύθυνος για την πλήρη οργάνωση επαγγελματικού εργαστηρίου (Professional Workshop) στην Πάτρα το οποίο θα απευθύνεται σε δέκα (10) άτομα, μέλη του δικτύου γαστρονομίας που θα δημουργηθεί στο πλαίσιο του υλοποίησης του έργου GrItCUZINE, με σκοπό την άναπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων στους παρακάτω τομείς: - New marketing strategies - Development strategies - Innovative penetration strategies - Tourism world trends Επίσης τα μέλη του δικτύου θα ενημερωθούν για τις προοπτικές ανάπτυξης και για επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στον τομεα της γαστρονομίας. Για τον παραπάνω σκοπό θα προσκληθούν πέντε (5) ειδικοί (experts) ομιλητές (από την Ελλάδα και την Ιταλία) που θα ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για θέματα τουριστικού μάρκετινγκ, περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης & εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Συνολικά θα συμμετέχουν στο επαγγελματικό εργαστήριο 30 άτομα. Ο ανάδοχος αναλυτικότερα θα αναλάβει: 1) Ενοικίαση αίθουσας στην Πάτρα 2) Εύρεση συνολικά πέντε (5) ειδικών ομιλητών από την Ιταλία (κατά προτίμηση από την Επαρχία της Απουλίας που συμμετέχει στο έργο GrItCUZINE) και από την Ελλάδα οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο του έργου και θα κάνουν παρουσιάσεις στο επαγγελματικό εργαστήριο 3) Κάλυψη όλων των εξόδων φιλοξενίας των προσκεκλημένων ομιλητών (5 άτομα) καθώς και των δέκα (10) ατόμων που θα είναι τα μέλή του δικτύου γαστρονομίας 4) Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε δύο (2) γλώσσες (Ιταλικά, Ελληνικά) Επισημαίνουμε ότι οι διερμηνείς θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι από το πρωι έως αργά το απόγευμα (δηλαδή και κατά τη διάρκεια του δείπνου) 7) Παροχή υπηρεσιών catering (buffet ) (καφές, αναψυκτικό νερό, γλυκίσματα, ελαφρύ γεύμα και δείπνο) για 30 άτομα 8) Δημοσιεύσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφημερίδα ραδιόφωνο ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης κλπ (ελάχιστο 8 δημοσιεύσεις) 9) Φωτογραφική κάλυψη 10) Πληκτρολόγηση, απομαγνητοφώνηση, σελιδοποίηση, εκτύπωση και βιβλιοδεσία των πρακτικών του συνεδρίου σε 6 αντίτυπα Σελίδα 15-50

16 Τέλος ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καλύψει οποιαδήποτε άλλη δαπάνη προκύψει και δεν έχει αναφερθεί παραπάνω και αφορά αποκλειστικά και μόνο τις ανάγκες προετοιμασίας, οργάνωσης και διεξαγωγής του συνεδρίου. Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την αναθέτουσα αρχή πριν από κάθε ενέργεια στην οποία προβαίνει και αφορά το συνέδριο και μόνο εφόσον έχει τη θετική εισήγηση της αναθέτουσας αρχής να προχωρά στην υλοποίηση. D ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Αναθέτουσα αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ Τηλ.: , 37194, 37223, Fax: e mail: website: E ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το συγκεκριμένο έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό έως σαράντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (48.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο προϋπολογισμός ανά δράση Δράση 1. 2 Δράση 2.2 Δράση 2.2 Δράσεις Συνέδριο «Γαστρονομία & τουρισμός» στην Αρχαία Ολυμπία Τελικό Συνέδριο (Final Conference) GrItCUZINE για την διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου στην Πάτρα Διοργάνωση μιας (1) συνάντησης εργασίας (project meeting) στην Πάτρα Διοργανωση μιας ενημερωτικής εκδηλώσης διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου στην Πάτρα Διοργανωση μιας ενημερωτικής εκδηλώσης διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου στον Πύργο Προτεινόμενος προυπολογισμός (ΜΕ ΦΠΑ) [ ] , , , , ,00 Δράση 5.2 Σύνολο Διοργάνωση ενός επαγγελματικού εργαστηρίου στην Πάτρα , ,00 Σελίδα 16-50

17 Σε περίπτωση που η τιμή μίας οικονομικής προσφοράς, είναι ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου, η Επιτροπή Προμηθειών Ανάθεσης Έργων Συμβάσεων Έργου της Αναπτυξιακής Εταιρίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α. θα ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων, η Επιτροπή Προμηθειών Ανάθεσης Έργων Συμβάσεων Έργου της Αναπτυξιακής Εταιρίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α. εισηγείται την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της προσφοράς αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007(55 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ). Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά. Οι πληρωμές θα γίνονται μετά τη βεβαιωμένη εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και την παράδοση των προβλεπόμενων τεχνικών αναφορών. Είναι δυνατό να υπάρξει τμηματική αποπληρωμή ανάλογα με την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και την παραλαβή από την Αναθέτουσα μέρους των παραδοτέων. Η οριστική αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον πιστοποιηθεί η υλοποίηση του συνόλου του φυσικού αντικειμένου του έργου, με την οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα, στην ενότητα Πίνακες Συμμόρφωσης Προδιαγραφές Παραδοτέα. Βασική προϋπόθεση για την πληρωμή του αναδόχου αποτελεί η έγκαιρη χρηματοδότηση του Έργου και ότι τα χρηματικά διαθέσιμα του Έργου επαρκούν για την πληρωμή του αναδόχου. Στην αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνονται και οποιεσδήποτε δαπάνες μετακίνησης της ομάδας έργου. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Ο τρόπος καταβολής των πληρωμών μπορεί να αλλάξει ύστερα από πρόταση του υποψήφιου αναδόχου και σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. F ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1. Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών. 2. Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες διαγωνιζόμενους, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Αν δεν απαντήσουν θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την παράταση και δεν συμμετέχουν πλέον στον διαγωνισμό. 3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς. Σελίδα 17-50

18 4. Δεν επιτρέπεται η απόσυρση προσφοράς υποψηφίου ή μέρος της μετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί κάποιος από τους υποψηφίους Αναδόχους η Αναθέτουσα Αρχή δύναται με απόφασή της να του επιβάλει κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. G ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται έγγραφα ή ταχυδρομικά από τους ενδιαφερόμενους και θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον παραληφθούν από την Αναθέτουσα Αρχή ως και 25/06/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Οι προσφορές θα υποβληθούν στο υποκατάστημα της Αναπτυξιακής Εταιρίας Π.Δ.Ε., στον Πύργο, 28 ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ Οι προσφορές θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα (ή με επίσημη μετάφραση), σε δύο (2) αντίγραφα, υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο συνοδευόμενο από διαβιβαστικό με στοιχεία του διαγωνισμού και στοιχεία επικοινωνίας και να περιέχει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη, ταξινομημένα σε τρείς (3) υποφακέλους ως ακολούθως: 1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής και στοιχεία τεχνικής επάρκειας. 2. Τεχνική Προσφορά. 3. Οικονομική Προσφορά. Όλα τα περιεχόμενα των φακέλων πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα. Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς : Η λέξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ή ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ αντίστοιχα. Ο πλήρης τίτλος της προκήρυξης. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ Τηλ.: , 37194, 37223, Fax: e mail: website: Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, Τα στοιχεία του ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Επί ποινή απόρριψης της προσφοράς η οικονομική προσφορά τοποθετείται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και Σελίδα 18-50

19 μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. H ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) όλα τα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, β) οι συνεταιρισμοί γ) οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δ) οι κοινοπραξίες προμηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ή σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. I ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία τεχνικής επάρκειας, που υποβάλλουν με ποινή αποκλεισμού οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μαζί με την προσφορά τους είναι: 1. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 με θεώρηση γνήσιου υπογραφής στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του: a. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο του υποψηφίου από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007. b. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. c. Δεν τελούν σε πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναγκαστική διαχείριση καθώς και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναγκαστική διαχείριση. d. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 1. 1 α) σε περίπτωση υποψηφίου φυσικού προσώπου η δήλωση αφορά στο ίδιο το φυσικό πρόσωπο β) σε περίπτωση νομικού προσώπου την δήλωση υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή εξουσιοδοτημένος προς τούτο α. για το εκπροσωπούμενο από αυτόν νομικό πρόσωπο και β. για τον εαυτό του ατομικά όσον αφορά το σημείο b της άνω δηλώσεως. Σε περίπτωση που α. ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή εξουσιοδοτημένος προς τούτο είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Πρόεδρο και τον ιευθύνοντα Σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρίας η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο ή τον ιευθύνοντα Σύμβουλο, ή β. υπάρχουν επιπλέον ομόρρυθμοι εταίροι ή/και άλλοι διαχειριστές, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και για κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά. Σελίδα 19-50

20 e. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπα νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) f. Είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο (εντός παρενθέσεως να δηλώνεται ποιο είναι αυτό), καθώς και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελμά τους. 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος 2 θα αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης όπως αναφέρονται στην παρούσα. 3. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Εκδίδεται από πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό, συνοδευόμενη στην περίπτωση αλλοδαπών από Επίσημη Μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα από Κρατική Αρχή ή από εξουσιοδοτημένα από τη Νομοθεσία άτομα. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής ή του γραμματίου θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ Ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α και ισχύει ότι προβλέπεται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/ Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι: Τα στοιχεία είναι ακριβή και η συγκεκριμένη ομάδα έργου αλλά και ο υποψήφιος ανάδοχος έχει συμμετάσχει και ολοκληρώσει αντίστοιχα έργα. Τα στοιχεία αντικλήτου που θα έχει την έδρα του στην Ελλάδα (μόνο για φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά). Αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού. 5. Στοιχεία για το προφίλ 3 του υποψηφίου «αναδόχου» και για τα αντίστοιχα έργα που έχει υλοποιήσει (με αναφορά στις αναθέτουσες αρχές και τον προϋπολογισμό του κάθε έργου). Κάθε υποψήφιος «ανάδοχος» πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση παρεμφερών έργων, όπως αυτά εξειδικεύονται στην παρούσα και ειδικότερα στο Παράρτημα, στην ενότητα Πίνακες Συμμόρφωσης Προδιαγραφές Παραδοτέα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. O Προσφέρων οφείλει να διαθέτει τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και συγκεκριμένα αποδεδειγμένη εμπειρία σχετική με το προκηρυσσόμενο έργο. 6. Ορισμός Υπεύθυνου Έργου και αναπληρωτή υπευθύνου έργου και βιογραφικά τους σημειώματα. 2 επισημαίνεται ότι οι εν λόγω υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού να φέρουν ημερομηνία θεώρησης γνησίου της υπογραφής ίδια με την ημερομηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης. Επίσης στις Υπεύθυνες ηλώσεις θα πρέπει να δηλώνονται τα στοιχεία του διαγωνισμού (Τίτλος ιακήρυξης, αριθμός πρωτοκόλλου) 3 Ο υποψήφιος θα πρέπει να παρουσιάσει συνοπτικά στο προφίλ του την σχετική εμπειρία που απαιτείται καθώς και να παραθέσει μόνο τα απολύτως σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού. Σελίδα 20-50

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015 Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα