ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6813 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ ΠΡΟΣ Τον κ. ήµαρχο για τον κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ιονύσου Θέµα: Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2015 Σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/ ): «Το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του δήµου ή το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύµφωνα µε το άρθρο 72: «1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) ( ), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών ( ) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ( )». Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το ηµοτικό Συµβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α βαθµού, έχει γενική αρµοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικό µε τις αρµοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέµατα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρµοδιότητα των λοιπών οργάνων του ήµου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισµένης δηµοτικής προµήθειας, η αρµοδιότητα ανήκει στο ηµοτικό Συµβούλιο και µόνο κατ εξαίρεση, όταν η προµήθεια διενεργείται µε απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδροµής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρµόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονοµική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονοµική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρµόδιο για την έγκριση µιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (Ελ. Συν. Τµ. 7 Πράξη 33/2012). Επίσης µε το µε αρ. πρωτ. οικ.3273/3045/ έγγραφό της, η Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αττικής αναφέρει ότι η Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση της διενέργειας της προµήθειας / υπηρεσίας πρέπει να καθορίζει και τον τρόπο εκτέλεσής της. Κατόπιν των ανωτέρω, και µετά την έγκριση του προϋπολογισµού του ήµου για το ο.ε (241/ Α Σ (Α Α: 7Ρ34Ω93-97Κ) η οποία επικυρώθηκε µε τη µε αρ. πρωτ /54619/ Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής) παρατίθενται στη συνέχεια αναγκαίες για τη λειτουργία του ήµου προµήθειες υλικών και υπηρεσιών για τις οποίες ζητείται έγκριση διενέργειάς τους, και συγκεκριµένα για Έκδοση Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου για την επαύξηση ισχύος από 35 kva (Νο3) σε 55 kva (Νο4) στον αριθµό παροχής στη διεύθυνση Παπανικολή Μ. Αλεξάνδρου στη δηµοτική ενότητα Σταµάτας, η οποία λόγω της ανάγκης κάλυψης των καταναλώσεων (εξυπηρετεί υπάρχον αντλιοστάσιο πόσιµου νερού και τµήµα του ηλεκτροφωτισµού της οδού Μ. Αλεξάνδρου) χρειάζεται την εν λόγω επαύξηση, µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 200, 1

2 µε ισόποση χρέωση του Κ.Α µε τίτλο «Αµοιβή για την Έκδοση Πιστοποιητικών Ηλεκτρολόγων για Παροχές Ρεύµατος ΕΗ», και τρόπο ανάθεσης την απευθείας ανάθεση. «Προµήθεια Κλειδαριών» προκειµένου ο ήµος να προµηθευτεί κλειδαριές οι οποίες θα αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες κλειδαριές των οστεοθυρίδων στο νεκροταφείο της δηµοτικής ενότητας ροσιάς, οι οποίες έχουν χαλάσει µε την πάροδο του χρόνου και λειτουργούν πολύ δύσκολα ή καθόλου, µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε χρέωση του ΚΑ µε τίτλο «Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Λοιπών Εγκαταστάσεων», και τρόπο ανάθεσης την απευθείας ανάθεση. «Συντήρηση Χλωριωτών» προκειµένου ο ήµος να αναθέσει εργασίες συντήρησης και ελέγχου καλής λειτουργίας του εγκατεστηµένου εξοπλισµού χλωρίωσης (δοσοµετρικές αντλίες, µπεκ, κλπ.) στα αντλιοστάσια και δεξαµενές των δηµοτικών ενοτήτων Σταµάτας και ιονύσου, µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 3.000, µε ισόποση χρέωση ποσού Κ.Α µε τίτλο «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και εξαµενών», και τρόπο ανάθεσης την απευθείας ανάθεση. «Υπηρεσίες Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Υγιεινής Κτιρίων», προκειµένου ο ήµος να συντηρήσει τα ανσανσέρ, τους πυροσβεστήρες των κτιρίων και των οχηµάτων του και να παρασχεθούν υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων, απεντόµωσης µυοκτονίας, απόφραξης αποχέτευσης κτιρίων αλλά και οδών, µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης , στον Κ.Α µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Ανελκυστήρων ηµοτικού Κτιρίου και Γραφείων ηµοτικών Ενοτήτων», στον Κ.Α µε τίτλο «απάνες Εκκένωσης Βόθρων», στον Κ.Α µε τίτλο «Απεντόµωση, Μυοκτονία, Μικροβιοκτονία ηµοτικών Κτιρίων», στον Κ.Α µε τίτλο «απάνες Απόφραξης, Αγωγών Οµβρίων και Φρεατίων, κλπ», στον Κ.Α µε τίτλο «Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων (Πυροσβεστήρων) Κτιρίων και Οχηµάτων», και «Υπηρεσίες Συντήρησης και Προµήθειας Η/Μ Εξοπλισµού Κτιρίων», προκειµένου ο ήµος να συντηρήσει τους καυστήρες και τα κλιµατιστικά µηχανήµατα των δηµοτικών κτιρίων και να προβεί στην προµήθεια νέων εξαρτηµάτων και µερών αυτών όπως υποδείξουν οι ανάγκες συντήρησής τους για την απρόσκοπτη λειτουργία τους, µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης , στον Κ.Α µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Καυστήρων ηµοτικού Καταστήµατος και Γραφείων ηµοτικών Ενοτήτων», και στον Κ.Α µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισµού Σκευών και Λοιπού Εξοπλισµού» για τη συντήρηση των κλιµατιστικών µηχανηµάτων των κτιρίων, στον Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια Κλιµατιστικών Μονάδων, Ψυκτών κλπ ηµοτικών Κτιρίων» για την προµήθεια κλιµατιστικών µηχανηµάτων των κτιρίων, και 2

3 «Προµήθεια Ειδών Ατοµικής Προστασίας Εργατοτεχνικού Προσωπικού» προκειµένου ο ήµος να προµηθευτεί τα είδη ατοµικής προστασίας (γάντια, παπούτσια ασφαλείας, αντανακλαστικά γιλέκα, κλπ) που πρέπει να χρησιµοποιεί το εργατοτεχνικό προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης , στον Κ.Α µε τίτλο «Παροχές Ένδυσης (Ένδυση Εργατοτεχνικού και Ένστολου Προσωπικού)», στον Κ.Α µε τίτλο «Παροχές Ένδυσης (Ένδυση Εργατοτεχνικού και Ένστολου Προσωπικού)», στον Κ.Α µε τίτλο «Παροχές Ένδυσης (Ένδυση Εργατοτεχνικού Τακτικού και Έκτακτου Προσωπικού)», στον Κ.Α µε τίτλο «Παροχές Ένδυσης (Ένδυση Εργατοτεχνικού και Ένστολου Προσωπικού)», στον Κ.Α µε τίτλο «Παροχές Ένδυσης (Ένδυση Εργατοτεχνικού και Ένστολου Προσωπικού)», και «Προµήθεια Σάκκων», προκειµένου ο ήµος να προµηθευτεί πλαστικές σακκούλες συλλογής και µεταφοράς των απορριµµάτων οδοκαθαρισµού και πρασίνου (χόρτα, φύλλα, µικρά κλαδιά, κλπ) µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης , µε ισόποση χρέωση του Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισµού (Σακκούλες κλπ)», και τρόπο ανάθεσης τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. «Προµήθεια Προγράµµατος ιαχείρισης Στόλου Αυτοκινήτων του ήµου», προκειµένου το Γραφείο Κίνησης της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ήµου να προµηθευτεί, εγκαταστήσει και λειτουργήσει πρόγραµµα Η/Υ για τη διαχείριση της κίνησης και συντήρησης του στόλου των οχηµάτων του ήµου (πρόκειται για 108 οχήµατα συνολικά), µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης , µε ισόποση χρέωση του Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια Μηχανογραφικών Προγραµµάτων Γραφείου», και τρόπο ανάθεσης τη διενέργεια πρόχειρου ανοικτού µεοδοτικού διαγωνισµού. «Συντήρηση και Επισκευή Συντριβανιών», προκειµένου ο ήµος να συντηρήσει τα συντριβάνια που διαθέτει στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους (στην Πλ. Μαρίνου Αντύπα στον Άγιο Στέφανο, στην Κεντρική Πλατεία Άνοιξης, στην Πλατεία ροσιάς, στη Λεωφόρο ιονύσου, στην Πλ. Κρυονερίου στην Μικράς Ασίας και στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου), µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης , µε ισόποση χρέωση του Κ.Α µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Συντριβανιών Πλατειών κλπ Κοινόχρηστων Χώρων», και «Υπηρεσίες Παροχής Ιατρικών Εργαστηριακών Εξετάσεων για τους Εργαζοµένους του ήµου», προκειµένου ο ήµος να υλοποιήσει το πρόγραµµα προληπτικής ιατρικής για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, βάση των εγγράφων µε αρ. πρωτ / και 4465/ της Ιατρού Εργασίας του ήµου καθώς επίσης τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 περί Υγιεινής και Ασφάλειας και των Κ.Υ.Α /2006 και 31119/08, µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης , στον Κ.Α µε τίτλο «Αµοιβή για Ιατρικές Εργαστηριακές Εξετάσεις 3

4 Υπαλλήλων του ήµου», και στον Κ.Α µε τίτλο «Αµοιβή Ιατρού για Συνταγογράφηση Εξετάσεων και Εµβολίων για τους Εργαζοµένους του ήµου», και «Προµήθεια Υδραυλικών Ειδών», προκειµένου ο ήµος να προµηθευτεί τα αναγκαία υδραυλικά υλικά (σωλήνες, βάνες, µανσόν, υδρόµετρα, λοιπά µικρο-υλικά, κλπ) και εργαλεία που χρειάζονται για τη συντήρηση του υδραυλικού δικτύου του δήµου, µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης , µε ισόποση χρέωση του Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια Υδραυλικού Υλικού (Βάνες, Σωλήνες, Φρεάτια, Υδρόµετρα, κλπ», και τρόπο ανάθεσης τη διενέργεια ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού. «Προµήθεια Υπηρεσιών Καθαριότητας Περιβάλλοντος», προκειµένου ο δήµος να µπορεί να εξυπηρετηθεί σε συγκεκριµένες ανάγκες που έχει, και δεν µπορεί να καλύψει µε ίδια µέσα, όπως στο πλύσιµο των κάδων αποκοµιδής, στην αποκοµιδή των ογκωδών απορριµµάτων (µπαζών) και στην κοπή ψηλών δένδρων ή αποκοµιδή κλαδιών όταν τυχόν υπάρχουν βλάβες στα δικά του αυτοκίνητα φορτηγά αρπάγες, µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης , µε χρέωση των παρακάτω ποσών στον Κ.Α µε τίτλο «απάνες Καθαρισµού Πλυσίµατος Κάδων Απορριµµάτων», στον Κ.Α µε τίτλο «απάνες Καθαρισµού Υψηλών ένδρων, Μεταφορά Μπαζών κλπ Κήπων και Κοινόχρηστων Χώρων», και τρόπο ανάθεσης τη διενέργεια ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού. «Προµήθεια Μηχανήµατος ιαχείρισης Απορριµµάτων Πρασίνου», προκειµένου ο ήµος να προµηθευτεί ένα µηχάνηµα τεµαχισµού κλαδιών για την αποτελεσµατική διαχείριση των ογκωδών πράσινων αποβλήτων του ήµου, µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε ισόποση χρέωση του ΚΑ µε τίτλο «Προµήθεια Εξοπλισµού ιαχείρισης Απορ/των Πρασίνου για Πυρασφάλεια (Κλαδοφάγος)», και τρόπο ανάθεσης τη διενέργεια ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού. «Προµήθεια Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Έργου», µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης , προκειµένου ο ήµος να προµηθευτεί οχήµατα και µηχανήµατα που χρειάζεται για την εύρυθµη καθηµερινή εκτέλεση των λειτουργιών της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, στην οποία θα συµπεριληφθούν τα παρακάτω: Α. ένα (1) µικρό καλαθοφόρο αυτοκίνητο (µικτό φορτίο 3, 5 τόνων) για να µπορεί να εξυπηρετεί στενούς δρόµους µε ανυψωτικό µηχανισµό έως 18 µ. µε καλάθι εργασίας, µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε ισόποση χρέωση του ΚΑ µε τίτλο «Προµήθεια Καλαθοφόρου», Β. ένα (1) ανατρεπόµενο φορτηγό µε µακρύ µεταξόνιο (άνω των mm) και ανατροπή προκειµένου να χρησιµοποιείται σε διάφορες εργασίες που εκτελούν τα συνεργεία του ήµου, π.χ. µεταφορά υλικών, κλαδιών, κλπ., µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε ισόποση χρέωση του ΚΑ µε τίτλο «Προµήθεια Ανατρεπόµενου Φορτηγού», Γ. ένα (1) µικρό απορριµµατοφόρο φορτηγό αυτοκίνητο (ωφέλιµου βάρους 1500 kg) µε µηχανισµό πρέσσας, χωρητικότητας 7 m3, προκειµένου να χρησιµοποιείται στην αποκοµιδή 4

5 των οικιακών απορριµµάτων σε περιοχές µε στενούς δρόµους, µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε ισόποση χρέωση του ΚΑ µε τίτλο «Προµήθεια Απορριµµατοφόρων Αυτοκινήτων»,. τρία (3) µικρά επιβατικά αυτοκίνητα για χρήση από τις διάφορες υπηρεσίες του ήµου, π.χ. επόπτες της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, κλπ., µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε χρέωση του ΚΑ µε τίτλο «Προµήθεια Μεταφορικών Μέσων», Ε. δύο (2) ηµιφορτηγά αυτοκίνητα, προκειµένου να γίνεται η µετακίνηση των συνεργείων του ήµου (εργάτες και εξοπλισµός) στα διάφορα σηµεία εργασίας τους εντός του ήµου µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης , µε χρέωση ποσού στον Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια Μεταφορικών Μέσων», για τα οποία έχει ήδη εγκριθεί η σκοπιµότητα µε την 16/2015 Α Σ και επαναλαµβάνονται στην παρούσα για λόγους πληρότητας του καταλόγου των προς προµήθεια οχηµάτων, ΣΤ. ένα (1) µηχάµηµα φορτωτή (ενδειτκικός τύπος BOBCAT) µε επιπλέον εξοπλισµό εργαλείου φρέζας ασφάλτου πλάτους 46 cm τουλάχιστον, προκειµένου να χρησιµοποιείται σε διάφορες εργασίες που εκτελούν τα συνεργεία του ήµου συµπεριλαµβανοµένου και των εργασιών επιδιόρθωσης λακκούβων στην άσφαλτο, µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε ισόποση χρέωση του ΚΑ µε τίτλο «Προµήθεια Μηχανήµατος Φορτωτή µε Φρέζα», και τρόπο ανάθεσης τη διενέργεια ανοικτού µεοδοτικού διαγωνισµού. Κατόπιν τούτων, επειδή ο ήµος χρειάζεται να προβεί στην προµήθεια των ανωτέρω αγαθών και υπηρεσιών, καλείται το ηµοτικό Συµβούλιο να 1. εγκρίνει τη διενέργειά τους, και 2. αποφασίσει τον τρόπο εκτέλεσής τους (απευθείας ανάθεση, πρόχειρος διαγωνισµός, ανοικτός διαγωνισµός). Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ Προϊστάµενη Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Προϊστάµενος Υπηρεσίας Ύδρευσης Προϊστάµενος νσης Περιβάλλοντος Ονοµ/µο Γ. Ροκίδη Π. Αγγελίδης Α. Παπαδόπουλος Υπογραφή Ηµερ/νία 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ 14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ.: 2132030638 FAX.: 2132030630 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ.63 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013 Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή και περιεχόµενο ετήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΗΧΘ-Ξ97. Αθήνα, 16/04/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3α/Γ.Π.οικ.34408

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΗΧΘ-Ξ97. Αθήνα, 16/04/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3α/Γ.Π.οικ.34408 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 16/04/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3α/Γ.Π.οικ.34408 Ταχ. ιεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6-3-2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αριθμ. πρωτ: 2964/6-3-2013 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α/Α διαγωνισμού.1 /2013 Α Ν

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αο. υελέτηο 25/2015 ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή: ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. (Δ.Α.Α. Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ. 32004 Τηλ.: 2267031630 & 2267031262 Fax : 2267029170 Αράχωβα, 29 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείµενο Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 2 Αρµοδιότητα Εφαρµογής Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 3 Εννοιολογικός Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε. 2014 ΠΡΟΫΠ. : 61.000,00 ME Φ.Π.A. 23% A.M.: 49 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε. 2014 ΠΡΟΫΠ. : 61.000,00 ME Φ.Π.A. 23% A.M.: 49 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104-210 6853330 ΦΑΞ: 210 6853330

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι: 1) Η τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα