ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 12/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ , Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος ΤΗΛ : Fax : ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας περιβάλλοντος (πλύσιµο κάδων αποκοµιδής κοπή ψηλών δένδρων αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων)», µε συνολικό προϋπολογισµό ,50 συµ/νου ΦΠΑ 23%. Με την αριθµ. 38/ απόφαση του.σ. εγκρίθηκε η η διενέργεια της παροχής των εν θέµατι υπηρεσιών. Με την υπ αριθµ. 96/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, i) ψηφίστηκε πίστωση συνολικού ποσού ,50 σε βάρος των: (α) Κ.Α µε τίτλο «απάνες Καθαρισµού Πλυσίµατος Κάδων Αποριµάτων» για ποσό ,50 και (β) Κ.Α µε τίτλο «απάνες Καθαρισµού Υψηλών ένδρων, Μεταφορά Μπαζών κλ Κήπων και Κοινοχρήστων Χώρων» για ποσό ,00, και την εξόφληση των σχετικών δαπανών, ii) εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθµ. 6/2014 µελέτης της /νσης Περιβάλλοντος και iii) καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης. Στις 8/4/2014 κατατέθηκε η αριθµ. πρωτ /14ένσταση της εταιρείας «Παυλάκης Κωνσταντίνος» η οποία εκδικάστηκε µε την 145/10-4-/2014 απόφαση της ΟΕ και απορρίφθηκε. Την 14η Απριλίου 2014 και ώρα 09:30πµ, στο ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού (Ε...) που συγκροτήθηκε µε την υπ αριθµ. 85/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω υπηρεσίας. Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού προσήλθαν και κατέθεσαν φάκελο προσφοράς οι κάτωθι επιχειρήσεις: 1. ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ για οµάδα Α 2. ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ για όλες τις οµάδες 3. ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για όλες τις οµάδες 4. ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ, για οµάδα Α. 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ, για τις οµάδες Β και Γ. 6. KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ, για οµάδα Α. Η Επιτροπή ιαγωνισµού (Ε ) συνέταξε πρακτικό από τις που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο η προσφορά

2 της εταιρείας «Παυλάκης Κωνσταντίνος» αποκλείστηκε γιατί πάνω στον φάκελο της προσφοράς ανέγραφε ευκρινώς άλλη ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού 7/4/2014 καθώς και άλλο αριθµό διακήρυξης. Στη συνέχεια η Επιτροπή, δηµόσια, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των συµµετεχόντων και έλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής τους. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου αυτού αποκλείστηκε και η εταιρεία «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ» η οποία συµµετείχε για την ΟΜΑ Α Α γιατί η εγγυητική συµµετοχής ήταν µικρότερη από το 2% επί του προϋπολογισµού δαπάνης και συγκεκριµένα αντί για 498,15 ΕΥΡΩ είχε προσκοµίσει 450,00 ΕΥΡΩ. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, των συµµετεχόντων οι οποίοι είχαν γίνει δεκτοί κατά το προηγούµενο στάδιο και κατέγραψαν της ακόλουθες τιµές: ΟΜΑ Α ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ Α Β Γ ΙΑΞΟΝΙΚΟ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΑ ΟΣ ΜΠΑΖΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ,00 ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ,00 ΕΛΛΗΝΙΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ 4.272, , , , ,50 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , , , , , ,00 Στις 15/04/2014 κατατέθηκε η αριθµ. πρωτ / ένσταση της εταιρείας «ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ» κατά της συµµετοχής της εταιρείας «ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη ένσταση: Η εγγυητική επιστολή δεν αναγράφει το σωστό θέµα του έργου Η εγγυητική δεν αναγράφει το χρόνο ισχύος τν ενενήντα (90) ηµερών που απαιτεί η διακήρυξη «Το όχηµα που έχει δηλωθεί, και µε το οποίο συµµετέχει στο διαγωνισµό η εταιρεία «Θεόδωρος Κουρεντζής» δεν έχει άδεια κυκλοφορίας χρήσης µηχανήµατος έργου, ειδική άδεια από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ. Ε., ΚΑΙ ΕΝ ΦΈΡΕΙ ΤΗΝ ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΎΠΟΥ (µ.ε.) και συγκεκριµένα αναφέρει: είδος Μηχανήµατος έργου (µ.ε.) «ΚΑ ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ»» Το πρακτικό της Επιτροπής κοινοποιήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3200/ έγγραφο στους συµµετέχοντες. Στις 8/5/2014 η Επιτροπή συνήλθε για την εκδίκαση της από ένστασης της εταιρείας «ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ» κατά της συµµετοχής της εταιρείας «ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο η εν λόγω ένσταση απορρίπτεται κατά το σκεπτικό που αναλυτικά παρουσιάζεται στη γνωµοδότηση. Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται : προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή:

3 Ι.- Η έγκριση του από πρακτικού, της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισµού. ΙΙ.-Την απόρριψη της αριθµ. πρωτ / ένστασης της εταιρείας «ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ» και την έγκριση της από Γνωµοδότησης της Επιτοπής ιαγωνισµού. ΙΙΙ.-. Την κατακύρωση του διαγωνισµού ως ακολούθως: 1) Η ΟΜΑ Α Α, στην εταιρεία ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ (ΑΦΜ ), αντί του ποσού των ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 2) Η ΟΜΑ Α Β, στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ, (ΑΦΜ ) αντί του ποσού των 5.254,56 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 3) Η ΟΜΑ Α Γ, στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ, (ΑΦΜ ) αντί του ποσού των ,92 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% Συνηµµένα: 1. Το Πρακτικό του διαγωνισµού της 14ης Απριλίου Η αριθµ. πρωτ / ένστασης της εταιρείας «ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ». 3. Η από Γνωµοδότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ιαγωνισµού. Κοινοποίηση: 1. Τµήµα Προµηθειών 2. Τµήµα Λογιστηρίου Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Ιωάννης Καλαφατέλης

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Άγιος Στέφανος, Ταχ. /νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου Τ.Κ.: Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο : Αριθ. Fax: ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Επιτροπής ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 119/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ιονύσου, για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας-περιβάλλοντος(πλύσιµο κάδων αποκοµιδής- κοπή ψηλών δένδρων- αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων» ενδεικτικού προϋπολογισµού δαπάνης ανά οµάδα(ομα Α Α =20.250,00, ΟΜΑ Α Β = 4.800,00 και ΟΜΑ Α Γ =23.600,00) σύνολο ,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι συνολικής δαπάνης ,50 Στο ηµαρχείο του ήµου ιονύσου, συνήλθε σήµερα 14 Απριλίου Μαρτίου 2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:00, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ιαγωνισµού για την ανωτέρω υπηρεσία, ύστερα από την αριθ / έγγραφη πρόσκληση του ηµάρχου ιονύσου, αποτελούµενη από τους: Τζανετή Αγαθή Έλλη, ηµοτικό Σύµβουλο ιονύσου, ως Πρόεδρο Γωγή Πηνελόπη, υπάλληλο του ήµου, ως Μέλος Μπουρτζόγλου Φανουρία, υπάλληλο του ήµου, ως Μέλος. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ. η 09:00, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν και κατέθεσαν φάκελο προσφοράς οι ακόλουθες εταιρείες: ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ για οµάδα Α ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ για όλες τις οµάδες ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για όλες τις οµάδες ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ, µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο την κ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ, για οµάδα Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τον Ζουγανέλη Σπυρίδωνα, για οµάδα Β και Γ. KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ, µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τον ΣΑΒΑ Η ΑΝ ΡΕΑ για οµάδα Α. Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων δηλ. της 9:30 κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει στη µονογραφή

5 των φακέλων και στον έλεγχο των δικαιολογητικών των εταιρειών που κατέθεσαν προσφορά.παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κηρύσσει τη λήξη παράδοσης προσφορών και προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών των εταιριών που κατέθεσαν προσφορά. Από τον έλεγχο προκύπτει ότι: Η προσφορά της προσωπικής εταιρείας. Παυλάκης Κωνσταντίνος ανέγραφε ευκρινώς άλλη ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού δηλαδή την 7/4/2014 καθώς και άλλο αριθµό διακήρυξης, συνεπώς αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγωνισµού. Στη συνέχεια η Επιτροπή, δηµόσια, προέβη στην αποσφράγιση των 5 φακέλων των συµµετεχόντων και έλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής τους, τα οποία κατέγραψε στο συνηµµένο φύλλο (Πίνακας ΙΙ). Κατά τη διάρκεια του ελέγχου αυτού διαπιστώθει ότι η εγγυητική επιτολή της εταιρείας KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ ήταν µικρότερη από το 2% επί του προϋπολογισµού δαπάνης και συγκεκριµένα αντί για 498,15 ΕΥΡΩ είχε προσκοµίσει 450,00 ΕΥΡΩ κατά συνέπεια αποκλείεται, συνεπώς αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγωνισµού. Οι προσφορές των υπόλοιπων εταιρειών που συµµετείχαν στον πρόχειρο διαγωνισµό πληρούν τους όρους της διακήρυξης αριθµ. πρωτ.11695/873/ και ως εκ τούτου γίνονται δεκτές. Συνεχίζοντας η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα των οικονοµικών φακέλων και κατέγραψε τις ακόλουθες τιµές: ΟΜΑ Α ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ Α Β Γ ΙΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΑ ΟΣ ΜΠΑΖΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ,00 ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ,00 ΕΛΛΗΝΙΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ 4.272, , , , ,50 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , , , , , ,00 Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 1) τις προσφορές των προµηθευτών 2) τις διατάξεις του Π 28/80 3) τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 209 του ΚΚ Ν3463/09 προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση της προµήθειας ως ακολούθως: 4) ΟΜΑ Α Α, στην εταιρεία ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ, αντί του ποσού των ,00 πλέον ΦΠΑ 23% 5) ΟΜΑ Α Β, στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ, αντί του ποσού των 4.272,00 πλέον ΦΠΑ 23% 6) ΟΜΑ Α Γ, στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ, αντί του ποσού των ,50

6 Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. Τζανετή Αγαθή Έλλη Ο Πρόεδρος 1) Γωγή Πηνελόπη Τα Μέλη 2) Μπουρτζόγλου Φανουρία Συνηµµένα: Πίνακας 1 Συµµετεχόντων Πίνακας 2 ικαιολογητικών Συµµετοχής

7 ΠΙΝΑΚΑΣ II ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ -ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ) Α/Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:1 ΟΜΑ Α Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΟΜΗΣΗ (/ΟΧΙ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΙΣΧΥΗΣ ΜΕΧΡΙ , παρ 3.1) 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ (παρ3.2) 4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ & ΑΠΟΚΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΜΟΣΙΟΥ (παρ. 3.3) 5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (παρ3.4) 6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (παρ 3.4) 7 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (παρ3.5) 8 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 6/2014 ΜΕΛΕΤΗ (παρ3.6) 9 Α ΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ /ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (παρ3.7.1) 10 Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ /ή ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (παρ3.7.2) 11 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (παρ3.7.3) 12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (πιστοποιητικά κατάλογοι κτλ ) 13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ -ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ) Α/Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 2 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑ ΕΣ Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΟΜΗΣΗ (/ΟΧΙ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΙΣΧΥΗΣ ΜΕΧΡΙ , παρ 3.1) 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ (παρ3.2) 4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ & ΑΠΟΚΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΜΟΣΙΟΥ (παρ. 3.3) 5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (παρ3.4) 6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (παρ 3.4) 7 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (παρ3.5) 8 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 6/2014 ΜΕΛΕΤΗ (παρ3.6) 9 Α ΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ /ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (παρ3.7.1)

8 10 Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ /ή ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (παρ3.7.2) 11 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (παρ3.7.3) 12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (πιστοποιητικά κατάλογοι κτλ ) 13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ -ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ) Α/Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:3 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΟΜΗΣΗ (/ΟΧΙ) 1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΙΣΧΥΗΣ ΜΕΧΡΙ , παρ 3.1) 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ (παρ3.2) 4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ & ΑΠΟΚΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΜΟΣΙΟΥ (παρ. 3.3) 5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (παρ3.4) 6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (παρ 3.4) 7 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (παρ3.5) 8 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 6/2014 ΜΕΛΕΤΗ (παρ3.6) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΕΚΛΕΙΣΘΕΙ ΛΟΓΩ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ 9 Α ΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ /ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (παρ3.7.1) 10 Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ /ή ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (παρ3.7.2) 11 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (παρ3.7.3) 12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (πιστοποιητικά κατάλογοι κτλ ) 13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ -ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ) Α/Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΙΑ Α ΟΜΑ Α Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΟΜΗΣΗ (/ΟΧΙ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΙΣΧΥΗΣ ΜΕΧΡΙ , παρ 3.1) 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ (παρ3.2) 4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ & ΑΠΟΚΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

9 ΗΜΟΣΙΟΥ (παρ. 3.3) 5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (παρ3.4) 6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (παρ 3.4) 7 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (παρ3.5) 8 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 6/2014 ΜΕΛΕΤΗ (παρ3.6) 9 Α ΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ /ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (παρ3.7.1) 10 Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ /ή ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (παρ3.7.2) 11 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (παρ3.7.3) 12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (πιστοποιητικά κατάλογοι κτλ ) 13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ -ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ) Α/Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 5 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΙΑ ΟΜΑ Α Β & Γ Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΟΜΗΣΗ (/ΟΧΙ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΙΣΧΥΗΣ ΜΕΧΡΙ , παρ 3.1) 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ (παρ3.2) 4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ & ΑΠΟΚΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΜΟΣΙΟΥ (παρ. 3.3) 5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (παρ3.4) 6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (παρ 3.4) 7 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (παρ3.5) 8 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 6/2014 ΜΕΛΕΤΗ (παρ3.6) 9 Α ΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ /ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (παρ3.7.1) 10 Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ /ή ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (παρ3.7.2) 11 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (παρ3.7.3) 12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (πιστοποιητικά κατάλογοι κτλ ) 13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ

10 ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ -ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ) Α/Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 6 ΓΙΑ ΟΜΑ Α Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ: KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΟΜΗΣΗ (/ΟΧΙ) 1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΙΣΧΥΗΣ ΜΕΧΡΙ , παρ 3.1) 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ (παρ3.2) 4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ & ΑΠΟΚΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΜΟΣΙΟΥ (παρ. 3.3) 5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (παρ3.4) 6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (παρ 3.4) 7 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (παρ3.5) 8 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 6/2014 ΜΕΛΕΤΗ (παρ3.6) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΑΘΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΟΥ 2% (450,00 ευρω) ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ 9 Α ΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ /ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (παρ3.7.1) 10 Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ /ή ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (παρ3.7.2) 11 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (παρ3.7.3) 12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (πιστοποιητικά κατάλογοι κτλ ) 13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Τζανετή Αγαθή Έλλη Άγιος Στέφανος, Μπουρτζόγλου Φανουρία 3. Γωγή Πηνελόπη

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 8/4/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση: Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ.: Τηλ.: Fax: ΑΓ. Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Επιτροπής Διαγωνισμού, που συστήθηκε με την υπ αριθ. 119/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότηταςπεριβάλλοντος (πλύσιμο κάδων αποκομιδής - κοπή ψηλών δένδρων - αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων) Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων» ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης ανά ομάδα (ΟΜΑΔΑ Α =20250,00, ΟΜΑΔΑ Β = 4.800,00 και ΟΜΑΔΑ Γ = ,00) Σύνολο ,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι συνολικής δαπάνης ,50 για την υπ αριθ. πρωτ / υποβληθείσα ένσταση κατά του Πρακτικού Ν ο 2. Στο Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου, συνήλθε σήμερα την 8 η Μαϊου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μμ, σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους: Τζανετή Αγάθη - Έλλη, Δημοτική Σύμβουλος Διονύσου, Πρόεδρος Μπουρτζόγλου Φανουρία, υπάλληλος του Δήμου, Τακτικό Μέλος Γωγή Πηνελόπη, υπάλληλος του Δήμου, Aναπληρωματικό Μέλος Ο εν λόγω διαγωνισμός χωρίζετο σε τρείς (3) ομάδες Α, Β, και Γ οι συμμετέχοντες είχαν δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορές και στις 3 ομάδες ή και μεμονωμένα. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α προσφορές υπέβαλλαν οι: 1.ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Τεμάχια κάδοι χ 4,25 = ,00 +φπα 4.398,75=23.523,75 2.ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τεμάχια κάδοι χ 4,00 = ,00 +φπα 4.140,00= ,00 Με το αριθ. Ν ο 2 Πρακτικό της, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε δεκτή την προσφορά της εταιρείας «Θεόδωρου Κουρεντζή», ως συμφερότερη για το Δήμο. Κατά του Πρακτικού Ν ο 2 υποβλήθηκε η υπ αριθ. πρωτ / ένσταση του «Μπαρούνη Ανδρέα»

12 Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ η ένσταση είναι εμπρόθεσμη και εξετάζεται στη συνέχεια. 1)Ο κ.μπαρούνης Ανδρέας στην υπ αριθ. πρωτ / ένστασή του υποστηρίζει ότι.στην εγγυητική δεν αναγράφεται το σωστό θέµα του έργου που έχει ο διαγωνισµός αλλά αναγράφεται «υπηρεσία πλυντηρίου κάδων απορριµµάτων ανακύκλωσης-πλύση απολύµανση» εδοµένου ότι η διενέργεια του διαγωνισµού αφορά τρείς(3) οµάδες υπηρεσιών και η συµµετοχή του κ.κουρεντζη ΘΕΟ ΩΡΟΥ αφορούσε την οµάδα Α (όπως προβλέπεται από την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων του διαγωνισµού, η οποία χαρακτηρίζει τις σχετικές τρείς οµάδες διαιρετές). Κατά την γνώµη µας ορθώς αναγράφεται στην εγγυητική «υπηρεσία πλυντηρίου κάδων απορριµµάτων ανακύκλωσης-πλύση απολύµανση» που αφορά την οµάδα Α. 2) Επίσης ο κ.μπαρούνης Ανδρέας στην υπ αριθ. πρωτ / ένστασή του υποστηρίζει ότι.στην εγγυητική δεν αναγράφεται η διάρκεια του χρόνου ισχύος των 90 ηµερών (δηλ.έως ) όπως ζητείται από τον διαγωνισµό. Η Επιτροπή ιαγωνισµού δέχτηκε την εγγυητική επιστολή του κ.κουρεντζη ΘΕΟ ΩΡΟΥ, γιατί η ισχύς της είναι για 15 χρόνια, όπως αυτό αναγράφεται επί του σχετικού γραµµατίου του ΤΠ&, ώστε υπερβαίνει την προβλεπόµενη εκ του διαγωνισµού διάρκεια ισχύος ( ). 3) Επίσης ο κ.μπαρούνης Ανδρέας στην υπ αριθ. πρωτ / ένστασή του υποστηρίζει ότι.το όχηµα που έχει δηλωθεί, και µε το οποίο συµµετέχει στο διαγωνισµό ο κ.θ.κουρεντζησ δεν έχει άδεια κυκλοφορίας-χρήσης Μηχανήµατος έργου (Μ.Ε), ειδική άδεια από το Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε., και δεν φέρει την έγκριση τύπου( Μ.Ε.) και συγκεκριµένα αναφέρει είδος µηχανήµατος (Μ.Ε) «ΚΑ ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ» Η υπ αριθ.6/2014 Μελέτη στην Τεχνική έκθεση προβλέπει στην παράγραφο Α1, όχηµα πλυσίµατος κάδων, ήτοι αυτοκίνητο- πλυντήριο µε οδηγό χειριστή και στην παράγραφο Β1, ορίζει τις απαιτούµενες δυνατότητες του εν λόγω οχήµατος. Στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων όριζε ότι πρέπει να προσκοµιστούν άδειες κυκλοφορίας και τα στοιχεία των αυτοκινήτων- µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν και ειδικά για το πλυντήριο κάδων απαιτούσε τα στοιχεία καθαριστικών-απολυµαντικών µέσων που θα χρησιµοποιηθούν και τα πιστοποιητικά καταλληλότητας για το σκοπό αυτό. εν προβλέπονται και δεν αποτελούν προαπαιτούµενο του διαγωνισµού τα αναφερόµενα στον 3 ο λόγο της ένστασης του κ.μπαρούνη Ανδρέα. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: Τα ανωτέρω, Τα υπ αριθ. Ν ο 1 και Ν ο 2 Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού, Την υποβληθείσα ένσταση προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να απορρίψει της ένστασης του κ.μπαρούνη Ανδρέα Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τζανετή Αγάθη Έλλη ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Μπουρτζόγλου Φανουρία 2. Γωγή Πηνελόπη

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13653 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 27/07 /2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 21757- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 Πληρ. Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 4-12 -2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 40178 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 14/07 /2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 20605- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 Πληρ. Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας περιβάλλοντος (πλύσιμο κάδων αποκομιδής κοπή ψηλών δένδρων αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων)».

ΘΕΜΑ :«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας περιβάλλοντος (πλύσιμο κάδων αποκομιδής κοπή ψηλών δένδρων αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων)». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 27/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 10885 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 825 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..341/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..341/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..25η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 14ης-10-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..341/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 106/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76/2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ. Β. Την υπ αριθµ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ήµο ιονύσου

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ. Β. Την υπ αριθµ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ήµο ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../.../205 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου Τ.Κ. 4565, Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 30ης-6-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..207/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο: 2132030600 Αριθ. Fax: 2132030630 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

2013. 1 28/3/201 2410554358 /241055435

2013. 1 28/3/201 2410554358 /241055435 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 19/9-5-201 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 184/201 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..112 ης /20-7-2015.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..112 ης /20-7-2015.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..12η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20ης-7-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..229/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ CPV : 34928480-6 «οχεία και κάδοι Απορριµµάτων»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ CPV : 34928480-6 «οχεία και κάδοι Απορριµµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ 14/8 /2015 Αρίθµ. Πρωτ.: 4424 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ CPV : 34928480-6 «οχεία και κάδοι Απορριµµάτων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 4 /6/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 52677 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 4 /6/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 52677 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 4 /6/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 52677 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μίσθωση χηµικών τουαλετών για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ. 3.Την υπ αριθ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ήµο ιονύσου

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ. 3.Την υπ αριθ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ήµο ιονύσου 14PROC002454428 2014-12-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ 04/12/2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. πρωτ: 38767 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. αποφ.:2894 /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 e-mail : vorria@dionysos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..5η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 17ης-4-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..122/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ 14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ.: 2132030638 FAX.: 2132030630 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

:..15 /2013.. -7-2013 29 & 01 :..196/2013.. ..30 /7/2013.. ..15 /2013.. ..30 2013.. ..9:30.. .. 25389/26-7-13.. 2 6 8 9

:..15 /2013.. -7-2013 29 & 01  :..196/2013.. ..30 /7/2013.. ..15 /2013.. ..30  2013.. ..9:30.. .. 25389/26-7-13..   2  6 8 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 30ης-7-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..196/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ««ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιστέρι: 18/3/2014 Αρ. Πρωτ.: 1072

Περιστέρι: 18/3/2014 Αρ. Πρωτ.: 1072 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 18/3/2014 Αρ. Πρωτ.: 1072 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-04-2015 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117

Διαβάστε περισσότερα