ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικισ Ραιδείασ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικισ Ραιδείασ)"

Transcript

1 Σελίδα1 Από το Τπουργείο Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ανακοινϊνεται ότι θ εξεταςτζα- διδακτζα φλθ των πανελλαδικά εξεταηόμενων μακθμάτων τθσ Γϋ τάξθσ του Θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου για το ςχολικό ζτοσ , θ οποία κα κακοριςτεί με Τπουργικι Απόφαςθ, ζχει ωσ εξισ: Γϋ ΤΑΞΘ ΘΜΕΘΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΜΑΘΘΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΘΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ Νεοελλθνικι Γλϊςςα Ιςτορία Μακθματικά και Στοιχεία Στατιςτικισ Βιολογία ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικισ Ραιδείασ) τθ διδακτζα-εξεταςτζα φλθ του μακιματοσ τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ τθσ Γϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου περιλαμβάνεται θ φλθ των ςχολικϊν εγχειριδίων: 1. Ζκφραςθ-Ζκκεςθ Τεφχοσ Γϋ τθσ Γϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου των Χ. Τςολάκθ κ.ά., εκτόσ από τα εξισ: Θ ενότθτα: Θ πεικϊ ςτο δικανικό λόγο Θ ενότθτα: Θ Ιςτορία του δοκιμίου To κεφάλαιο: Ερευνθτικι Εργαςία 2. Ζκφραςθ-Ζκκεςθ για το Γενικ Λφκειο - Θεματικοί Κφκλοι των Α, Β, Γ τάξεων Γενικοφ Λυκείου των Γ. Μανωλίδθ κ.ά. 3. Γλωςςικζσ Αςκιςεισ για το Γενικ Λφκειο των Γ. Κανδιρου κ.ά. τόχοσ τθσ αξιολόγθςθσ του μακθτι ςτο πλαίςιο του μακιματοσ τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ είναι γενικότερα θ ςυνολικι αποτίμθςθ των γλωςςικϊν του δεξιοτιτων (ωσ πομποφ και ωσ δζκτθ). υγκεκριμζνα: Ι. ΔΙΑΒΑΗΩ / ΚΑΤΑΝΟΩ ΚΑΙ ΓΑΦΩ 1. Ο μακθτισ απαντά γραπτά ςε ερωτιςεισ που αφοροφν ζνα κείμενο. α) Όςον αφορά το περιεχ μενο ενόσ κειμζνου, επιδιϊκεται ο μακθτισ να είναι ςε

2 Σελίδα2 κζςθ να κατανοεί το περιεχόμενο του κειμζνου, και ςυγκεκριμζνα : να διακρίνει: o τουσ τρόπουσ πεικοφσ (επίκληςη ςτη λογική, επίκληςη ςτο ςυναίςθημα του δζκτη, επίκληςη ςτο ήθοσ, επίκληςη ςτην αυθεντία) o τα μζςα πεικοφσ (επιχειριματα, τεκμιρια κ.ά.) o το είδοσ τθσ ςυλλογιςτικισ πορείασ (παραγωγικι-επαγωγικι) μιασ παραγράφου ι ενόσ κειμζνου να διακρίνει τουσ τρόπουσ και τα μζςα πεικοφσ: o ςτθ διαφιμιςθ o ςτον πολιτικό λόγο o ςτον επιςτθμονικό λόγο να αξιολογεί τα μζςα πεικοφσ, και ςυγκεκριμζνα: o να ελζγχει τθν αλικεια, τθν εγκυρότθτα και τθν ορκότθτα ενόσ επιχειριματοσ o να ελζγχει τθν αξιοπιςτία των τεκμθρίων να διακρίνει τθν πεικϊ από τθν προπαγάνδα να διακρίνει το είδοσ του δοκιμίου, με βάςθ: o τθν οργάνωςθ / δομι (ςυνειρμικι-λογικι) o το ςκοπό (απόδειξθ μιασ κζςθσ - ελεφκεροσ ςτοχαςμόσ) o τθν οπτικι (υποκειμενικι-αντικειμενικι) o τθ γλϊςςα του (ποιθτικι, αναφορικι λειτουργία) κ.ά. να αναγνωρίηει οριςμζνα χαρακτθριςτικά του δοκιμίου, όπωσ είναι ο υποκειμενιςμόσ, ο αντιδιδακτιςμόσ, ο κοινωνικόσ χαρακτιρασ, ο εξομολογθτικόσ τόνοσ κ.ά. να διακρίνει το δοκίμιο από άλλα ςυγγενι είδθ του λόγου, όπωσ το άρκρο και τθν επιφυλλίδα να εντοπίηει ςε ζνα κείμενο (δοκίμιο/άρκρο /επιφυλλίδα κ.ά.): o το κζμα o τθν άποψθ του ςυγγραφζα o τα μζςα πεικοφσ που χρθςιμοποιεί για να τεκμθριϊςει τθν άποψι του o τισ προτάςεισ του για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ κ.ά. να διακρίνει ςε ζνα κείμενο το καίριο και το ουςιϊδεσ από τθ λεπτομζρεια και το επουςιϊδεσ. β) Όςον αφορά τθν οργάνωςθ / δομι ενόσ κειμζνου επιδιϊκεται ο μακθτισ να είναι ςε κζςθ: να εντοπίηει τα βαςικά μζρθ (πρόλογο, κφριο μζροσ, επίλογο) ενόσ κειμζνου να χωρίηει το κείμενο ςε παραγράφουσ/νοθματικζσ ενότθτεσ να αναγνωρίηει τα μζςα με τα οποία επιτυγχάνεται θ ςυνεκτικότθτα και θ ςυνοχι ενόσ κειμζνου (διαρκρωτικζσ λζξεισ, φράςεισ κ.ά.) να επιςθμαίνει τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οργανϊνονται οι παράγραφοι π.χ. με αιτιολόγθςθ, με ςφγκριςθ και αντίκεςθ, με οριςμό, με διαίρεςθ, με παράδειγμα κ.ά. να διακρίνει τθν οργάνωςθ/δομι ενόσ κειμζνου (λογικι ι ςυνειρμικι οργάνωςθ, παραγωγικι ι επαγωγικι ςυλλογιςτικι πορεία κ.ά.).

3 Σελίδα3 γ) Όςον αφορά τθ γλϊςςα ενόσ κειμζνου (λεξιλόγιο, ςτίξθ, μορφοςυντακτικά φαινόμενα, γλωςςικζσ ποικιλίεσ, λειτουργίεσ τθσ γλϊςςασ, φφοσ κ.ά.) επιδιϊκεται ο μακθτισ να είναι ςε κζςθ: να εντοπίηει και να αιτιολογεί επιλογζσ του πομποφ οι οποίεσ αφοροφν τθ χριςθ: ενεργθτικισ ι πακθτικισ φωνισ ςυγκεκριμζνου ρθματικοφ τφπου (προςϊπου/χρόνου/ζγκλιςθσ) μακροπερίοδου ι μθ λόγου παρατακτικοφ ι υποτακτικοφ λόγου ρθματικϊν ι ονοματικϊν ςυνόλων αναφορικισ ι ποιθτικισ λειτουργίασ τθσ γλϊςςασ των ςθμείων τθσ ςτίξθσ λόγιων ι λαϊκϊν λζξεων, ειδικοφ λεξιλογίου, όρων κ.ά. να αιτιολογεί τθν ορκογραφία λζξεων να ερμθνεφει λζξεισ να αξιολογεί τθν ακρίβεια και τθ ςαφινεια του λεξιλογίου να βρίςκει ςυνϊνυμα, αντϊνυμα, ομόρριηα, να αντικακιςτά λζξεισ ι φράςεισ του κειμζνου με άλλεσ, να ςχθματίηει με οριςμζνεσ λζξεισ φράςεισ ι περιόδουσ λόγου κ.ά. να χαρακτθρίηει το φφοσ του κειμζνου, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν επικοινωνιακι περίςταςθ (ςκοπό, δζκτθ, είδοσ λόγου κ.ά.). 2. Ο μακθτισ - με βάςθ ςυγκεκριμζνο κείμενο - παράγει γραπτ κείμενο. υγκεκριμζνα, επιδιϊκεται ο μακθτισ να είναι ςε κζςθ: να πυκνϊνει ζνα κείμενο, να κάνει τθν περίλθψι του να δίνει τίτλο ςτο κείμενο ι πλαγιότιτλουσ ςε παραγράφουσ/νοθματικζσ ενότθτεσ ενόσ κειμζνου να οργανϊνει το διάγραμμα του κειμζνου να αναπτφςςει ζνα κειμενικό απόςπαςμα (μια φράςθ ι ζνα επιχείρθμα του κειμενογράφου) να αναςκευάηει τα επιχειριματα του κειμενογράφου και να αναπτφςςει τθν αντίκετθ άποψθ να μεταςχθματίηει ζνα κείμενο π.χ. από ζνα επίπεδο φφουσ ςε άλλο κ.ά. ΙΙ. ΓΑΦΩ Ο μακθτισ παράγει κείμενο, ενταγμζνο ςε επικοινωνιακ πλαίςιο, το κζμα του οποίου ςχετίηεται άμεςα ι ζμμεςα με οικείουσ κεματικοφσ κφκλουσ από τθ γλωςςικι διδαςκαλία. Από τα διάφορα είδθ γραπτοφ λόγου δίνεται ζμφαςθ ςτθν παραγωγι κριτικοφ αποφαντικοφ λόγου, δθλαδι ςτθν παραγωγι κειμζνου ςτο οποίο κυριαρχοφν θ πεικϊ, θ λογικι οργάνωςθ, θ αναφορικι λειτουργία τθσ γλϊςςασ, π.χ. άρκρου, επιςτολισ, γραπτισ ειςιγθςθσ κ.ά. το πλαίςιο τθσ παραγωγισ κειμζνου κα πρζπει να επιδιϊκεται από τον μακθτι: Α. Ωσ προσ το περιεχ μενο του κειμζνου

4 Σελίδα4 θ ςυνάφεια των εκτικζμενων ςκζψεων με τα ηθτοφμενα του κζματοσ θ επαρκισ τεκμθρίωςθ των ςκζψεϊν του με τθν παράκεςθ κατάλλθλων επιχειρθμάτων θ ανάπτυξθ όλων των κεματικϊν κζντρων θ πρωτοτυπία των ιδεϊν ο βακμόσ επίτευξθσ του ςτόχου που επιδιϊκεται με το παραγόμενο κείμενο κ.ά. Β. Ωσ προσ τθν ζκφραςθ/μορφι του κειμζνου θ ςαφισ και ακριβισ διατφπωςθ ο λεκτικόσ και εκφραςτικόσ πλοφτοσ θ επιλογι τθσ κατάλλθλθσ γλωςςικισ ποικιλίασ ανάλογα με το είδοσ του κειμζνου θ τιρθςθ των μορφοςυντακτικϊν κανόνων θ ορκογραφία και θ ςωςτι χριςθ των ςθμείων ςτίξθσ κ.ά. Γ. Ωσ προσ τθ δομι/διάρκρωςθ του κειμζνου θ λογικι αλλθλουχία των νοθμάτων θ ςυνοχι του κειμζνου (ομαλι ςφνδεςθ προτάςεων, παραγράφων και ευρφτερων μερϊν του κειμζνου) θ ζνταξθ του κειμζνου ςτο ηθτοφμενο επικοινωνιακό πλαίςιο κ.ά. ΙΣΤΟΙΑ (Γενικισ Ραιδείασ) Από το βιβλίο «Ιςτορία του Νεότερου και του φγχρονου Κόςμου (από το 1815 ζωσ ςιμερα) τθσ Γϋ Σάξθσ Γενικοφ Λυκείου και Δϋ Σάξθσ Εςπερινοφ Λυκείου, Γενικισ Παιδείασ, των Ιωάννθ Κολιόπουλου, Κωνςταντίνου βολόπουλου, Ευάνκθ Χατηθβαςιλείου, Θεόδωρου Νθμά, Χάριτοσ χολινάκθ - Χελιϊτθ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Θ ΕΥΩΡΘ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19 Ο ΑΙΩΝΑ ( ) 1. Σο υνζδριο Ειρινθσ τθσ Βιζννθσ ( ) 2. Σα εκνικά και φιλελεφκερα κινιματα ςτθν Ευρϊπθ 3. Θ Ελλθνικι Επανάςταςθ του Ζνα μινυμα ελευκερίασ για τθν Ευρϊπθ ΕΚΤΟΣ ΑΡΟ: Οργάνωςθ και ζκρθξθ τθσ Επανάςταςθσ, Θ επανάςταςθ ςτισ Θγεμονίεσ, Θ εδραίωςθ τθσ επανάςταςθσ, Οι πρϊτεσ αντιδράςεισ ςτθν επανάςταςθ, Θ εξζλιξθ τθσ Επανάςταςθσ 4. Σο ελλθνικό κράτοσ και θ εξζλιξι του ( ) 5. Σο Ανατολικό Ηιτθμα και ο Κριμαϊκόσ Πόλεμοσ 6. Θ Βιομθχανικι Επανάςταςθ

5 Σελίδα5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΑΡΟ ΤΟΝ 19 Ο ΣΤΟΝ 20 Ο ΑΙΩΝΑ ( ) 1. Θ ακμι τθσ ευρωπαϊκισ αποικιοκρατίασ 3. Προςπάκειεσ για τον εκςυγχρονιςμό τθσ Ελλάδασ 4. Εκνικά κινιματα ςτθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ 5. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Ο Αϋ ΡΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΡΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΙΡΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. Θ ΕΥΩΡΘ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΡΟΛΕΜΟΥ 1. Θ δεκαετία Εςωτερικζσ εξελίξεισ ςτθν Ελλάδα ( ) 3. Θ διεκνισ οικονομικι κρίςθ και οι ςυνζπειζσ τθσ 4. Θ Ελλάδα κατά τθν κρίςιμθ δεκαετία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. Ο Βϋ ΡΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΡΟΛΕΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΡΟ: 2. Θ επικράτθςθ τθσ Γερμανίασ ςτθν θπειρωτικι Ευρϊπθ και θ επζκταςθ του πολζμου ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. Ο ΜΕΤΑΡΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΘΣ (Γενικισ Ραιδείασ) Από το βιβλίο Μακθματικά και τοιχεία τατιςτικισ τθσ Γϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου των Λ. Αδαμόπουλου κ.ά. Κεφάλαιο 1 Διαφορικ σ Λογιςμ σ Παρ υναρτιςεισ. Παρ Θ ζννοια τθσ παραγϊγου. Παρ Παράγωγοσ ςυνάρτθςθσ Παρ. 1.4 Εφαρμογζσ των Παραγϊγων, χωρίσ το κριτιριο τθσ 2 θσ παραγϊγου. Κεφάλαιο 2 Στατιςτικι Παρ. 2.1 Βαςικζσ ζννοιεσ Παρ. 2.2 Παρουςίαςθ τατιςτικϊν Δεδομζνων, χωρίσ τθν υποπαράγραφο "Κλάςεισ άνιςου πλάτουσ". Παρ. 2.3 Μζτρα Θζςθσ και Διαςποράσ, χωρίσ τισ υποπαραγράφουσ "Εκατοςτθμόρια", Επικρατοφςα τιμι και "Ενδοτεταρτθμοριακό εφροσ". Κεφάλαιο 3 Ρικαν τθτεσ Παρ. 3.1 Παρ. 3.2 Δειγματικόσ Χϊροσ-Ενδεχόμενα. Ζννοια τθσ Πικανότθτασ.

6 Σελίδα6 Ραρατθριςεισ Θ διδακτζα-εξεταςτζα φλθ κα διδαχτεί ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων. Σα κεωριματα, οι προτάςεισ, οι αποδείξεισ και οι αςκιςεισ που φζρουν αςτερίςκο δε διδάςκονται και δεν εξετάηονται. Οι εφαρμογζσ και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάηονται οφτε ωσ κεωρία οφτε ωσ αςκιςεισ, μποροφν, όμωσ, να χρθςιμοποιθκοφν ωσ προτάςεισ για τθ λφςθ αςκιςεων ι τθν απόδειξθ άλλων προτάςεων. Οι τφποι 2 και 4 των ςελίδων 93 και 94 του βιβλίου «Μακθματικά και τοιχεία τατιςτικισ» κα δίνονται ςτουσ μακθτζσ τόςο κατά τθ διδαςκαλία όςο και κατά τθν εξζταςθ κεμάτων, των οποίων θ αντιμετϊπιςθ απαιτεί τθ χριςθ τουσ. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Γενικισ Ραιδείασ) Από το βιβλίο Βιολογία τθσ Γϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου Γενικισ Παιδείασ των Αδαμαντιάδου. κ.ά., όπωσ αυτό αναμορφϊκθκε από τουσ Καλαϊτηιδάκθ Μ. και Πανταηίδθ Γ. Ενότθτα Κεφάλαιο 1 : Άνκρωποσ και Υγεία 1.1 Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν υγεία του ανκρϊπου Μικροοργανιςμοί Κατθγορίεσ πακογόνων μικροοργανιςμϊν (εκτόσ ο «Πολλαπλαςιαςμόσ των ιών») Μετάδοςθ και αντιμετϊπιςθ των πακογόνων μικροοργανιςμϊν Μθχανιςμοί άμυνασ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ Βαςικζσ αρχζσ ανοςίασ Μθχανιςμοί μθ ειδικισ άμυνασ Μθχανιςμοί ειδικισ άμυνασ Ανοςία Προβλιματα ςτθ δράςθ του ανοςοβιολογικοφ ςυςτιματοσ φνδρομο Επίκτθτθσ Ανοςολογικισ Ανεπάρκειασ (AIDS) 1.5 Ουςίεσ που προκαλοφν εκιςμό Κεφάλαιο 2: Άνκρωποσ και Ρεριβάλλον Θ ζννοια του οικοςυςτιματοσ Χαρακτθριςτικά οικοςυςτθμάτων Ροι Ενζργειασ Σροφικζσ αλυςίδεσ και τροφικά πλζγματα

7 Σελίδα Σροφικζσ πυραμίδεσ και τροφικά επίπεδα Βιογεωχθμικοί κφκλοι Ο κφκλοσ του άνκρακα Ο κφκλοσ του αηϊτου Ο κφκλοσ του νεροφ Ερθμοποίθςθ Ρφπανςθ (εκτ σ: Ρφπανςη του εδάφουσ και Ηχορρφπανςη) Κεφάλαιο 3 : Εξζλιξθ Ειςαγωγι Σαξινόμθςθ των οργανιςμϊν και εξζλιξθ Θ κεωρία του Λαμάρκ Θ κεωρία τθσ Φυςικισ Επιλογισ Μερικζσ χριςιμεσ αποςαφθνίςεισ ςτθ κεωρία τθσ φυςικισ επιλογισ Θ φυςικι επιλογι εν δράςει Θ ςφγχρονθ ςφνκεςθ Οι παράγοντεσ που διαμορφϊνουν τθν εξελικτικι πορεία Θ εξζλιξθ του ανκρϊπου Σο γενεαλογικό μασ δζντρο Θ εμφάνιςθ των Θθλαςτικϊν και των Πρωτευόντων Σα χαρακτθριςτικά των Πρωτευόντων Θ εμφάνιςθ των Ανκρωπιδϊν Οι πρϊτοι άνκρωποι Μ νο το απόςπαςμα «Όπωσ ςε κάθε βιολογικό είδοσ με μεγάλη εξάπλωςη, ςτη ςυχνότητα εμφάνιςησ των αλληλόμορφων». Σθμείωςθ τθν εξεταςτζα-διδακτζα φλθ δεν περιλαμβάνονται τα παρακζματα, τα οποία ςκοπό ζχουν να δϊςουν τθ δυνατότθτα επιπλζον πλθροφόρθςθσ των μακθτϊν,

8 Σελίδα8 ανάλογα με τα ενδιαφζροντά τουσ, οι πίνακεσ, τα μικρά ζνκετα κείμενα ςε πλαίςιο και οι προτάςεισ για ςυνκετικζσ-δθμιουργικζσ εργαςίεσ των μακθτϊν. Β. ΜΑΘΘΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν Ιςτορία Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν Λατινικά Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν Φυςικι Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Θετικϊν Σπουδϊν Χθμεία Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Θετικϊν Σπουδϊν Μακθματικά Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Θετικϊν Σπουδϊν και Σπουδϊν Οικονομίασ & Ρλθροφορικισ Βιολογία Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Θετικϊν Σπουδϊν Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν ςε Ρρογραμματιςτικ Ρεριβάλλον (ΑΕΡΡ) Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Σπουδϊν Οικονομίασ & Ρλθροφορικισ Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ (ΑΟΘ) Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Σπουδϊν Οικονομίασ & Ρλθροφορικισ A. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΧΑΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΣΣΑ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν Από το βιβλίο «Αρχαία Ελλθνικά, Φιλοςοφικόσ Λόγοσ», Γϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου των Μ. Κοπιδάκθ, Δ. Λυπουρλι, κ.ά., ζκδοςθ (Ι.Σ.Τ.Ε.) "Διόφαντοσ". 1. Ειςαγωγι: Ι. Ο ΣΩΚΑΤΘΣ: Κεφ. Δ2: Οι φιλοςοφικζσ ιδζεσ του ωκράτθ. Διαλεκτικι, μαιευτικι, ειρωνεία. Θ αναηιτθςθ των οριςμϊν, θ επαγωγικι μζκοδοσ και θ θκικι. Κεφ. Δ3: Θ δίκθ και ο κάνατοσ του ωκράτθ. ΙΙ. Ο ΡΛΑΤΩΝ: Κεφ. Ε1: Ο βίοσ του ΙΙΙ. Ρλάτωνοσ Ρρωταγ ρασ:

9 Σελίδα9 α) (Α. Θ διάρκρωςθ του διαλόγου και τα πρόςωπα: «Ειςαγωγι» ζωσ και «Θ απάντθςθ του Πρωταγόρα και ο μφκοσ για τθ δθμιουργία τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνίασ») β) (Β. Θ φιλοςοφικι ςθμαςία του διαλόγου) IV. Ρλάτωνοσ Ρολιτεία: Ειςαγωγι ςτθν Ρολιτεία α) (1. Νεανικζσ φιλοδοξίεσ και απογοθτεφςεισ, 2. Θ ςυγγραφι τθσ Πολιτείασ και 3. Θ ςκθνοκεςία και τα πρόςωπα του διαλόγου) β) (6. Οι τρεισ τάξεισ, 8. Θ αγωγι των φυλάκων, 12. Οι φιλόςοφοι-βαςιλείσ, 13. Θ δικαιοςφνθ και 14. Οι φαφλεσ πολιτείεσ). γ) (Θ αλλθγορία του ςπθλαίου). V. ΑΙΣΤΟΤΕΛΘΣ (Βίοσ και ζργα): α) («Πότε και ποφ γεννικθκε ο Αριςτοτζλθσ-Λίγα λόγια για τθν καταγωγι του» και «Ο Αριςτοτζλθσ ςτθν Ακαδθμία του Πλάτωνα: μακθτισ πρϊτα, δάςκαλοσ ςτθ ςυνζχεια»). β) («Ο Αριςτοτζλθσ ςτθ Μακεδονία: δάςκαλοσ του Αλεξάνδρου», «Επιςτροφι του Αριςτοτζλθ ςτθν Ακινα: αρχίηει θ τρίτθ περίοδοσ τθσ φιλοςοφικισ του δραςτθριότθτασ. Ο Αριςτοτζλθσ διδάςκει ςτο Λφκειο» και «Ο Αριςτοτζλθσ εγκαταλείπει οριςτικά τθν Ακινα-Σο τζλοσ τθσ ηωισ του»). VI. VII. Αριςτοτζλθ Θκικά Νικομάχεια, Ειςαγωγι (ολόκλθρθ) Αριςτοτζλθ Ρολιτικά, Ειςαγωγι (ολόκλθρθ) 2. Κείμενα: Ι. ΡΛΑΤΩΝ Ρρωταγ ρασ: οι ενότθτεσ 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7. Ρολιτεία: οι ενότθτεσ 11, 12 και 13. ΙΙ. ΑΙΣΤΟΤΕΛΘΣ Θκικά Νικομάχεια: οι ενότθτεσ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10. Ρολιτικά: οι ενότθτεσ: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 και 20. B. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Αδίδακτο πεηό κείμενο αρχαίων Ελλινων ςυγγραφζων τθσ αττικισ διαλζκτου. 2. ΓΑΜΜΑΤΙΚΘ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ α. Θ φλθ που περιλαμβάνεται ςτα βιβλία του Γυμναςίου «Αρχαία Ελλθνικι

10 Σελίδα10 Γλϊςςα» Αϋ, Βϋ, Γϋ Γυμναςίου, ζκδοςθ β. Ολόκλθρθ θ φλθ που περιλαμβάνεται ςτο βιβλίο τθσ Αϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου «Εγχειρίδιο Γλωςςικισ Διδαςκαλίασ», ζκδοςθ 2015 (ενότθτεσ 1-21). ΙΣΤΟΙΑ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν Από το βιβλίο Θζματα Νεοελλθνικισ Ιςτορίασ τθσ Γϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου των Γ. Μαργαρίτθ, Αγ. Αηζλθ, Ν. Ανδριϊτθ, Θ. Δετοράκθ, Κ. Φωτιάδθ. Ι. ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΓΟΤΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΘΝ ΑΣΤΙΚΟΡΟΙΘΣΘ A. Θ Ελλθνικι οικονομία μετά τθν Επανάςταςθ Β. Θ Ελλθνικι οικονομία κατά το 19ο αιϊνα Γ. Οι οικονομικζσ εξελίξεισ κατά τον 20ο αιϊνα ΙΙ. Θ ΔΙΑΜΟΦΩΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ( ) Β. Χειραφζτθςθ και αναμόρφωςθ ( ) Γ. Δικομματιςμόσ και εκςυγχρονιςμόσ ( ) Δ. Ανανζωςθ-Διχαςμόσ ( ) ΙΙΙ. ΤΟ ΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΗΘΤΘΜΑ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ( ) Πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα κατά το 19 ο αιϊνα (Ειςαγωγι) Πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα κατά τον 20 ο αιϊνα (Ειςαγωγι) Α. Προςφυγικά ρεφματα κατά τθν περίοδο Β. Μικραςιατικι καταςτροφι Γ. Θ αποκατάςταςθ των προςφφγων Δ. Θ αποηθμίωςθ των ανταλλαξίμων και θ ελλθνοτουρκικι προςζγγιςθ Ε. Θ ζνταξθ των προςφφγων ςτθν Ελλάδα ΙV. ΤΟ ΚΘΤΙΚΟ ΗΘΤΘΜΑ ΑΡΟ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΑΡΟΨΘ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ. Ε. Θ περίοδοσ τθσ αυτονομίασ και θ ζνωςθ τθσ Κριτθσ με τθν Ελλάδα ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν Από τα δφο ςχολικά εγχειρίδια Λατινικϊν των Μ. Παςχάλθ και Γ. αββαντίδθ του Γενικοφ Λυκείου Σα κείμενα των ενοτιτων και τα γραμματικά και ςυντακτικά φαινόμενα ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα:

11 Σελίδα11 ΚΕΙΜΕΝΑ Κειμ.3 Κειμ.5 Κειμ.6 Κειμ.7 Κειμ.11 Κειμ.13 Κειμ.14 Κειμ.15 Κειμ.20 Κειμ.21 Κειμ.24 Κειμ.25 Κειμ.27 Κειμ.29 Κειμ.31 Κειμ.34 Κειμ.36 Κειμ.38 Κειμ.42 Κειμ.43 Κειμ.44 ΓΑΜΜΑΤΙΚΘ & ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Γραμματικι-ςυντακτικ των κειμζνων 1, 2, 3 Γραμματικι-ςυντακτικ των κειμζνων 4,5 Γραμματικι-ςυντακτικ κειμζνου 6 Γραμματικι-ςυντακτικ κειμζνου 7 Γραμματικι κειμζνων 8, 9, 10, γραμματικι-ςυντακτικ κειμζνου 11 Γραμματικι κειμζνου 12, γραμματικι-ςυντακτικ κειμζνου 13 Γραμματικι-ςυντακτικ κειμζνου 14 Γραμματικι-ςυντακτικ κειμζνου 15 Γραμματικι κειμζνου 16, γραμματικι-ςυντακτικ κειμζνων 17, 18, 19, 20 Συντακτικ κειμζνου 21 Γραμματικι κειμζνου 22, γραμματικι- ςυντακτικ κειμζνων 23, 24 Γραμματικι-ςυντακτικ κειμζνου 25 Γραμματικι-ςυντακτικ κειμζνων 26, 27 Γραμματικι-ςυντακτικ κειμζνων 28, ςυντακτικ κειμζνου 29 Συντακτικ κειμ.30, 31 Γραμματικι &ςυντακτικ κειμ.32, 33, 34 Συντακτικ κειμζνων 35, 36 και 49 (μ νο ο προςδιοριςμ σ του ςκοποφ) Συντακτικ κειμζνων 37, 38 Συντακτικ κειμζνων 39, 40 (μ νο οι εναντιωματικζσ), 41( μ νο οι απλζσ παραβολικζσ), 42 Συντακτικ κειμζνων 43 και 46 (μ νο επιρρθματικζσ ςυμπεραςματικζσ προτάςεισ) Συντακτικ κειμζνου 44 και γραμματικι κειμζνου 50

12 Σελίδα12 Κειμ.45 Συντακτικ κειμζνου 45 ΦΥΣΙΚΘ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Θετικϊν Σπουδϊν Από το βιβλίο «Φυςικι» Ομάδασ Προςανατολιςμοφ Θετικϊν πουδϊν τθσ Γϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.α.. 1. ΘΛΕΚΤΙΚΕΣ ΜΘΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1-1 Ειςαγωγι. 1-2 Περιοδικά φαινόμενα. 1-3 Απλι αρμονικι ταλάντωςθ. 1-5α Φκίνουςεσ μθχανικζσ ταλαντϊςεισ. 1-6α Εξαναγκαςμζνεσ Μθχανικζσ ταλαντϊςεισ. Από τθν 1-6β : Μόνο τισ εφαρμογζσ του ςυντονιςμοφ ςτισ μθχανικζσ ταλαντϊςεισ 1-7 φνκεςθ ταλαντϊςεων 2. ΚΥΜΑΤΑ 2-1 Ειςαγωγι. 2-2 Μθχανικά κφματα. 2-3 Επαλλθλία ι υπζρκεςθ κυμάτων. 2-4 υμβολι δφο κυμάτων ςτθν επιφάνεια υγροφ. 2-5 τάςιμα κφματα. 3. ΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΘΣΘ 3-1 Ειςαγωγι. 3-2 Τγρά ςε ιςορροπία. 3-3 Ρευςτά ςε κίνθςθ. 3-4 Διατιρθςθ τθσ φλθσ και εξίςωςθ ςυνζχειασ. 3-5 Διατιρθςθ τθσ ενζργειασ και εξίςωςθ Bernoulli. 3-6 Θ τριβι ςτα ρευςτά.

13 Σελίδα13 4. ΜΘΧΑΝΙΚΘ ΣΤΕΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 4-1 Ειςαγωγι. 4-2 Οι κινιςεισ των ςτερεϊν ςωμάτων. 4-3 Ροπι δφναμθσ. 4-4 Ιςορροπία ςτερεοφ ςϊματοσ. 4-5 Ροπι αδράνειασ. 4-6 Θεμελιϊδθσ νόμοσ τθσ ςτροφικισ κίνθςθσ. 4-7 τροφορμι. 4-8 Διατιρθςθ τθσ ςτροφορμισ. 4-9 Κινθτικι ενζργεια λόγω περιςτροφισ Ζργο κατά τθ ςτροφικι κίνθςθ. 5. ΚΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΘΣΕΙΣ 5-1 Ειςαγωγι. 5-2 Κροφςεισ. 5-3 Κεντρικι ελαςτικι κροφςθ δφο ςφαιρϊν. 5-4 Ελαςτικι κροφςθ ςϊματοσ με άλλο ακίνθτο πολφ μεγάλθσ μάηασ. 5-9 Φαινόμενο Doppler. Οδθγίεσ Θ ενότθτα των κροφςεων (παρ.5-1 ζωσ και 5-4) να διδαχκεί πριν από τθν ενότθτα των ταλαντϊςεων. Οι κροφςεισ ωσ φαινόμενο χρθςιμοποιοφνται ςτισ αςκιςεισ και τα προβλιματα του βιβλίου ςτα κεφάλαια των ταλαντϊςεων και του ςτερεοφ ςϊματοσ. Αν θ διδαςκαλία τουσ προθγθκεί τότε κα αποφευχκοφν παλίνδρομεσ ενζργειεσ μεταξφ τθσ χριςθσ πλαςτικϊν και ελαςτικϊν κροφςεων. Θ ενότθτα του φαινομζνου Doppler (5-9) να διδαχκεί μετά τα τάςιμα κφματα κακϊσ θ διδαςκαλία του αναφζρεται μόνο ςτα θχθτικά κφματα που

14 Σελίδα14 είναι μθχανικά κφματα. Για τα φαινόμενα των κροφςεων και Doppler δεν κα γίνεται αναφορά ςτα ςυςτιματα αδρανειακϊν παρατθρθτϊν. Σθμείωςθ :Σα ζνθετα που περιλαμβάνονται ςτα διδακτικά βιβλία δεν αποτελοφν εξεταςτζα φλη ΧΘΜΕΙΑ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Θετικϊν Σπουδϊν Από το βιβλίο «Χθμεία» τθσ Γϋ Σάξθσ Γενικοφ Λυκείου των. Λιοδάκθ, Δ. Γάκθ κ.ά., ζκδοςθ (Ι.Σ.Τ.Ε.) «Διόφαντοσ». Κεφάλαιο «ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΘ ΘΛΕΚΤΟΛΥΣΘ» Παρ. «Αρικμόσ οξείδωςθσ. Οξείδωςθ Αναγωγι» Από τθν παρ. «Κυριότερα οξειδωτικά αναγωγικά. Αντιδράςεισ οξειδοαναγωγισ»: - υποενότθτα «υμπλιρωςθ αντιδράςεων οξειδοαναγωγισ» μ νο θ «Μζκοδοσ μεταβολισ του αρικμοφ οξείδωςθσ» και - υποενότθτα «Παραδείγματα οξειδοαναγωγικϊν αντιδράςεων» μ νο τα: 1) Οξείδωςθ ΝΘ3 από CuO, 4) Οξείδωςθ CO από KMnO4 παρουςία H2SO4 και 5) Οξείδωςθ FeCl2 από K2Cr2O7 παρουςία HCl. Κεφάλαιο «ΘΕΜΟΧΘΜΕΙΑ» Παρ. «Μεταβολι ενζργειασ κατά τισ χθμικζσ μεταβολζσ. Ενδόκερμεσεξϊκερμεσ αντιδράςεισ Θερμότθτα αντίδραςθσ ενκαλπία» ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ υποενοτιτων: «Ενκαλπία αντίδραςθσ ΔΗ», «Πρότυπθ ενκαλπία αντίδραςθσ, ΔΗ 0», «Πρότυπθ ενκαλπία ςχθματιςμοφ, ΔΗ 0 f», «Πρότυπθ ενκαλπία καφςθσ, ΔΗ 0 c», «Πρότυπθ ενκαλπία εξουδετζρωςθ, ΔΗ 0 n», «Πρότυπθ ενκαλπία διάλυςθσ, ΔΗ 0 sol» και «Ενκαλπία δεςμοφ, ΔΗ 0 B». Κεφάλαιο «ΧΘΜΙΚΘ ΚΙΝΘΤΙΚΘ» Παρ. «Γενικά για τθ χθμικι κινθτικι και τθ χθμικι αντίδραςθ - Σαχφτθτα αντίδραςθσ» μζχρι και το 1ο Παράδειγμα με τθν Εφαρμογι του. Κεφάλαιο «ΧΘΜΙΚΘ ΙΣΟΟΡΙΑ»

15 Σελίδα15 Ειςαγωγι Παρ. «Ζννοια χθμικισ ιςορροπίασ-απόδοςθ αντίδραςθσ» Παρ. «Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ κζςθ χθμικισ ιςορροπίασ Αρχι Le Chatelier» Από τθν παρ. «τακερά χθμικισ ιςορροπίασ Kc Kp» μ νο θ υποενότθτα «τακερά χθμικισ ιςορροπίασ Kc» χωρίσ τθν Κινθτικι απόδειξθ του νόμου χθμικισ ιςορροπίασ. Ραρατιρθςθ: Δεν κα διδαχκοφν τα παραδείγματα και οι αςκιςεισ που απαιτοφν γνϊςθ τθσ ζννοιασ μερικι πίεςθ αερίου και του Νόμου μερικϊν πιζςεων του Dalton. Κεφάλαιο «ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΘ ΙΣΟΟΡΙΑ» ΕKTΟΣ ΑΡΟ: υποενότθτα «Ιςχφσ οξζων βάςεων και μοριακι δομι» τθσ παρ. «Ιοντιςμόσ οξζων βάςεων» και παρ. «Γινόμενο διαλυτότθτασ». Κεφάλαιο «ΘΛΕΚΤΟΝΙΑΚΘ ΔΟΜΘ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΙΟΔΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ» ΕKTΟΣ ΑΡΟ: υποενότθτα «Θλεκτροςυγγζνεια» τθσ παρ. «Μεταβολι οριςμζνων περιοδικϊν ιδιοτιτων» και παρ. «Θλεκτρονιακοί τφποι - χιματα μορίων» Κεφάλαιο «ΟΓΑΝΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ» ΕKTΟΣ ΑΡΟ: υποενότθτα «Επαγωγικό φαινόμενο» τθσ παρ. «Δομι οργανικϊν ενϊςεων - Διπλόσ και τριπλόσ δεςμόσ - Επαγωγικό φαινόμενο», παρ. «τερεοϊςομζρεια (εναντιοςτερεομζρεια και διαςτερεομζρεια)», υποενότθτεσ «Θ αρωματικι υποκατάςταςθ» και «Μερικοί μθχανιςμοί οργανικϊν αντιδράςεων» τθσ παρ. «Κατθγορίεσ οργανικϊν αντιδράςεων και μερικοί μθχανιςμοί οργανικϊν αντιδράςεων», υποενότθτα «Οργανικζσ ςυνκζςεισ» τθσ παρ. «Οργανικζσ ςυνκζςεισ Διακρίςεισ» με εξαίρεςθ τθν αλογονοφορμικι αντίδραςθ.

16 Σελίδα16 ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΑ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Θετικϊν Σπουδϊν και Σπουδϊν Οικονομίασ & Ρλθροφορικισ Από το βιβλίο «Μακθματικά» Ομάδασ Προςανατολιςμοφ Θετικϊν πουδϊν και πουδϊν Οικονομίασ & Πλθροφορικισ τθσ Γϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου των Ανδρεαδάκθ τ., κ.ά. ΜΕΟΣ Β Κεφάλαιο 1 Πριο - Συνζχεια ςυνάρτθςθσ Παρ. 1.1 Πραγματικοί αρικμοί. Παρ. 1.2 υναρτιςεισ. Παρ. 1.3 Μονότονεσ ςυναρτιςεισ- Αντίςτροφθ ςυνάρτθςθ. Παρ. 1.4 Όριο ςυνάρτθςθσ ςτο x 0 R Παρ. 1.5 Ιδιότθτεσ των ορίων, χωρίσ τισ αποδείξεισ τθσ υποπαραγράφου " Σριγωνομετρικά όρια" Παρ. 1.6 Μθ πεπεραςμζνο όριο ςτο x 0 R. Παρ. 1.7 Όρια ςυνάρτθςθσ ςτο άπειρο. Παρ. 1.8 υνζχεια ςυνάρτθςθσ. Κεφάλαιο 2 Διαφορικ σ Λογιςμ σ Παρ. 2.1 Θ ζννοια τθσ παραγϊγου, χωρίσ τθν υποπαράγραφο "Κατακόρυφθ εφαπτομζνθ" Παρ. 2.2 Παραγωγίςιμεσ ςυναρτιςεισ- Παράγωγοσ ςυνάρτθςθ (Χωρίσ τισ αποδείξεισ των τφπων ςτθ ςελίδα 225). ςτθ ςελίδα 224 και Παρ. 2.3 Κανόνεσ παραγϊγιςθσ, χωρίσ τθν απόδειξθ του κεωριματοσ που αναφζρεται ςτθν παράγωγο γινομζνου ςυναρτιςεων. Παρ. 2.4 Ρυκμόσ μεταβολισ. Παρ. 2.5 Θεϊρθμα Μζςθσ Σιμισ Διαφορικοφ Λογιςμοφ. Παρ. 2.6 υνζπειεσ του Θεωριματοσ Μζςθσ Σιμισ. Παρ. 2.7 Σοπικά ακρότατα ςυνάρτθςθσ χωρίσ το κεϊρθμα τθσ ςελίδασ 264 (κριτιριο τθσ 2 θσ παραγϊγου).

17 Σελίδα17 Παρ. 2.8 Κυρτότθτα - θμεία καμπισ ςυνάρτθςθσ. (Θα μελετθκοφν μόνο οι ςυναρτιςεισ που είναι δφο, τουλάχιςτον, φορζσ παραγωγίςιμεσ ςτο εςωτερικό του πεδίου οριςμοφ τουσ). Παρ. 2.9 Αςφμπτωτεσ - Κανόνεσ De l Hospital. Παρ Μελζτθ και χάραξθ τθσ γραφικισ παράςταςθσ μιασ ςυνάρτθςθσ. Κεφάλαιο 3 Ολοκλθρωτικ σ Λογιςμ σ Παρ. 3.1 Αόριςτο ολοκλιρωμα. (Μόνο θ υποπαράγραφοσ «Αρχικι ςυνάρτθςθ» που κα ςυνοδεφεται από πίνακα παραγουςϊν ςυναρτιςεων ο οποίοσ κα περιλαμβάνεται ςτισ διδακτικζσ οδθγίεσ) Παρ. 3.4 Οριςμζνο ολοκλιρωμα Παρ Θ ςυνάρτθςθ F(x) = x f (t)dt υπόδειξη - οδηγία: Διατυπώνεται χωρίσ να αποδειχτεί η πρόταςη: «Αν, όπου Δ διάςτημα, είναι μια ςυνεχήσ ςυνάρτηςη, τότε για κάθε η ςυνάρτηςη είναι μια παράγουςα τησ f», και με τη βοήθεια αυτήσ αποδεικνφεται το Θεμελιώδεσ θεώρημα τησ Ανάλυςησ. Η ειςαγωγή τησ ςυνάρτηςησ γίνεται για να αποδειχθεί το Θεμελιώδεσ Θεώρημα του ολοκληρωτικοφ λογιςμοφ και να αναδειχθεί η ςφνδεςη του Διαφορικοφ με τον Ολοκληρωτικό Λογιςμό. Για το λόγο αυτό δεν θα διδαχθοφν αςκήςεισ που αναφζρονται ςτην παραγώγιςη τησ ςυνάρτηςησ και γενικότερα τησ ςυνάρτηςησ. Παρ. 3.7 Εμβαδόν επιπζδου χωρίου, χωρίσ τθν εφαρμογι 3 τθσ ςελίδασ 348. Ραρατθριςεισ Θ διδακτζα-εξεταςτζα φλθ κα διδαχτεί ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων. Σα κεωριματα, οι προτάςεισ, οι αποδείξεισ και οι αςκιςεισ που φζρουν αςτερίςκο δε διδάςκονται και δεν εξετάηονται. Οι εφαρμογζσ και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάηονται οφτε ωσ κεωρία οφτε ωσ αςκιςεισ, μποροφν, όμωσ, να χρθςιμοποιθκοφν ωσ προτάςεισ για τθ λφςθ

18 Σελίδα18 αςκιςεων ι τθν απόδειξθ άλλων προτάςεων. Εξαιροφνται από τθν εξεταςτζα-διδακτζα φλθ οι εφαρμογζσ και οι αςκιςεισ που αναφζρονται ςε λογαρίκμουσ με βάςθ διαφορετικι του e και του 10. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Θετικϊν Σπουδϊν Από το βιβλίο Βιολογία τθσ Γϋ τάξθσ του Γενικοφ Λυκείου Ομάδασ Προςανατολιςμοφ Θετικϊν πουδϊν των Αλεπόρου-Μαρίνου Β., Αργυροκαςτρίτθ Α., Κομθτοποφλου Α., Πιαλόγλου Π., γουρίτςα Β.. Κεφάλαιο 1 «Σο γενετικό υλικό». Κεφάλαιο 2 «Αντιγραφι, ζκφραςθ και ρφκμιςθ τθσ γενετικισ πλθροφορίασ». Κεφάλαιο 4 «Σεχνολογία του αναςυνδυαςμζνου DNA». Κεφάλαιο 5 «Μενδελικι κλθρονομικότθτα». Κεφάλαιο 6 «Μεταλλάξεισ». Κεφάλαιο 7 «Αρχζσ και μεκοδολογία τθσ Βιοτεχνολογίασ» εκτ σ από τθν ενότθτα Θ παραγωγι τθσ πενικιλίνθσ αποτελεί ςθμαντικό ςτακμό ςτθν πορεία τθσ Βιοτεχνολογίασ Κεφάλαιο 8 «Εφαρμογζσ τθσ Βιοτεχνολογίασ ςτθν Ιατρικι» εκτ σ από τισ ενότθτεσ Εμβόλια και Αντιβιοτικά. Κεφάλαιο 9 «Εφαρμογζσ τθσ Βιοτεχνολογίασ ςτθ γεωργία και τθν κτθνοτροφία». Σθμείωςθ τθν εξεταςτζα-διδακτζα φλθ δεν περιλαμβάνονται: α) Σα ζνκετα - παρακζματα, τα οποία ςκοπό ζχουν να δϊςουν τθ δυνατότθτα επιπλζον πλθροφόρθςθσ των μακθτϊν, ανάλογα με τα ενδιαφζροντά τουσ, ςε κζματα που αναδεικνφουν τθ ςχζςθ τθσ επιςτιμθσ τθσ Βιολογίασ και των εφαρμογϊν τθσ με όλουσ τουσ τομείσ τθσ κοινωνικισ ηωισ. β) Οι χθμικοί τφποι, οι οποίοι ςυνοδεφουν το κείμενο και ςυμβάλλουν ςτθν κατανόθςι του, ςε καμία όμωσ περίπτωςθ δεν απαιτείται θ απομνθμόνευςι τουσ. γ) Όςα αναφζρονται υπό τον τίτλο Ασ ερευνιςουμε, ςτο τζλοσ κάκε κεφαλαίου και τα οποία αποτελοφν προτάςεισ για ςυνκετικζσ-δθμιουργικζσ εργαςίεσ των μακθτϊν. ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΣΕ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΡΡ) Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Σπουδϊν Οικονομίασ & Ρλθροφορικισ Από το βιβλίο «Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν ςε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον» τθσ Γϋ

19 Σελίδα19 τάξθσ Γενικοφ Λυκείου των Α. Βακάλθ, Θ. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδθ, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτθ, ζκδοςθ (Ι.Σ.Τ.Ε.) "Διόφαντοσ". 2. Βαςικζσ Ζννοιεσ Αλγορίκμων 2.1 Σι είναι αλγόρικμοσ. 2.3 Περιγραφι και αναπαράςταςθ αλγορίκμων. 2.4 Βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ/ εντολζσ ενόσ αλγορίκμου Δομι ακολουκίασ Δομι Επιλογισ Διαδικαςίεσ πολλαπλϊν επιλογϊν (αφαιρείται θ εντολι πολλαπλισ επιλογισ "Επίλεξε") Εμφωλευμζνεσ Διαδικαςίεσ Δομι Επανάλθψθσ. 3. Δομζσ Δεδομζνων και Αλγ ρικμοι 3.2 Αλγόρικμοι + Δομζσ Δεδομζνων =Προγράμματα 3.3 Πίνακεσ 3.4 τοίβα 3.5 Ουρά 3.6 Αναηιτθςθ 3.7 Σαξινόμθςθ 3.9 Άλλεσ δομζσ δεδομζνων 5. Ανάλυςθ Αλγορίκμων 5.1 Επίδοςθ αλγορίκμων Χειρότερθ περίπτωςθ ενόσ αλγορίκμου Μζγεκοσ ειςόδου ενόσ αλγορίκμου Χρόνοσ εκτζλεςθσ προγράμματοσ ενόσ αλγορίκμου Αποδοτικότθτα αλγορίκμων 5.3 Πολυπλοκότθτα αλγορίκμων 6. Ειςαγωγι ςτον προγραμματιςμ 6.3 Φυςικζσ και τεχνθτζσ γλϊςςεσ. 6.4 Σεχνικζσ ςχεδίαςθσ προγραμμάτων Ιεραρχικι ςχεδίαςθ προγράμματοσ Σμθματικόσ προγραμματιςμόσ Δομθμζνοσ προγραμματιςμόσ. 6.7 Προγραμματιςτικά περιβάλλοντα. 7. Βαςικά ςτοιχεία προγραμματιςμοφ. 7.1 Σο αλφάβθτο τθσ ΓΛΩΑ. 7.2 Σφποι δεδομζνων. 7.3 τακερζσ. 7.4 Μεταβλθτζσ. 7.5 Αρικμθτικοί τελεςτζσ.

20 Σελίδα υναρτιςεισ. 7.7 Αρικμθτικζσ εκφράςεισ. 7.8 Εντολι εκχϊρθςθσ. 7.9 Εντολζσ ειςόδου-εξόδου Δομι προγράμματοσ. 8. Επιλογι και επανάλθψθ 8.1 Εντολζσ Επιλογισ Εντολι ΑΝ 8.2 Εντολζσ επανάλθψθσ Εντολι ΟΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Εντολι ΜΕΧΡΙ_ΟΣΟΤ Εντολι ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ 9. Ρίνακεσ 9.1 Μονοδιάςτατοι πίνακεσ. 9.2 Πότε πρζπει να χρθςιμοποιοφνται πίνακεσ. 9.3 Πολυδιάςτατοι πίνακεσ. 9.4 Συπικζσ επεξεργαςίεσ πινάκων. 10. Υποπρογράμματα 10.1 Σμθματικόσ προγραμματιςμόσ Χαρακτθριςτικά των υποπρογραμμάτων Πλεονεκτιματα του τμθματικοφ προγραμματιςμοφ Παράμετροι Διαδικαςίεσ και ςυναρτιςεισ Οριςμόσ και κλιςθ ςυναρτιςεων Οριςμόσ και κλιςθ διαδικαςιϊν Πραγματικζσ και τυπικζσ παράμετροι Εμβζλεια μεταβλθτϊν ςτακερϊν ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ Οι Αλγόρικμοι να υλοποιοφνται ςε αμιγϊσ προγραμματιςτικό περιβάλλον και ςυγκεκριμζνα αυτό τθσ ΓΛΩΑ. Επιςκόπθςθ τθσ ζννοιασ του αλγορίκμου, των χαρακτθριςτικϊν του και των τρόπων αναπαράςταςισ του, και ειςαγωγι ςτα χαρακτθριςτικά των γλωςςϊν προγραμματιςμοφ και ειδικά τθσ ΓΛΩΑ. Οι βαςικζσ αλγορικμικζσ δομζσ του κεφαλαίου 2 (ακολουκίασ, επιλογισ και επανάλθψθσ) να διδαχκοφν ςυνοπτικά και παράλλθλα με το κεφάλαιο 7 και 8 ςτθν κατεφκυνςθ τθσ κάλυψθσ τυχόν γνωςιακϊν κενϊν από τθν

21 Σελίδα21 προθγοφμενθ τάξθ, με τισ αςκιςεισ να υλοποιοφνται απ ευκείασ ςε ΓΛΩΑ. το κεφάλαιο 3: Να προςτεκοφν αςκιςεισ ςτθ ςτοίβα και ουρά που επίςθσ κα υλοποιθκοφν απ ευκείασ ςε ΓΛΩΑ. και με τθν πρόςκεςθ τθσ ενότθτασ 3.9 που κα διδαχκεί. Οι δυναμικζσ δομζσ τθσ ενότθτασ 3.9 (λίςτεσ, δζνδρα, γράφοι) να διδαχκοφν αποκλειςτικά ωσ κεωρία. Οι πίνακεσ να διδαχκοφν παράλλθλα με το κεφάλαιο 9 με τισ αςκιςεισ να υλοποιοφνται απ ευκείασ ςε ΓΛΩΑ. Ειςάγονται νζοι αλγόρικμοι αναηιτθςθσ και ταξινόμθςθσ ςε πίνακεσ. το κεφάλαιο 5 να διδαχκοφν οι ενότθτεσ 5.1 (επίδοςθ αλγορίκμων), και 5.3 (πολυπλοκότθτα αλγορίκμων). Θ ζννοια τθσ επίδοςθσ να εξεταςτεί με αναφορά ςτουσ αλγορίκμουσ αναηιτθςθσ και ταξινόμθςθσ. Θ πολυπλοκότθτα αλγορίκμων κα διδαχκεί κεωρθτικά με παραδείγματα και ςε ςφνδεςθ με τθν επίδοςθ χωρίσ οι μακθτζσ να εμπλακοφν ςε αςκιςεισ υπολογιςμοφ τθσ τάξθσ Ο ενόσ αλγορίκμου. ΑΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΘΕΩΙΑΣ (ΑΟΘ) Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Σπουδϊν Οικονομίασ & Ρλθροφορικισ Από το βιβλίο «Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ» τθσ Γϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου των Λιανοφ Θ., Παπαβαςιλείου Α. και Χατηθανδρζου Α.. Κεφ. 1: Βαςικζσ Οικονομικζσ Ζννοιεσ, εκτ σ των παραγράφων 6 και 13. Κεφ. 2: Θ ηιτθςθ των αγακϊν. Κεφ. 3: Θ παραγωγι τθσ επιχείρθςθσ και το κόςτοσ, εκτ σ των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 που αναφζρονται ςτο κόςτοσ παραγωγισ. Κεφ. 4: Θ προςφορά των αγακϊν. Κεφ. 5: Ο Προςδιοριςμόσ των τιμϊν, εκτ σ τθσ παραγράφου 6. Οι ερωτιςεισ και οι αςκιςεισ που αντιςτοιχοφν ςτα προαναφερ μενα κεφάλαια.

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΤΛΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Α ΦΑΗ 2016. Α Λυκείου ΑΛΓΕΒΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΤΛΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Α ΦΑΗ 2016. Α Λυκείου ΑΛΓΕΒΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Α Λυκείου ΑΛΓΕΒΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Διδακτζα -εξεταςτζα φλθ Από το βιβλίο «Άλγεβρα και τοιχεία Πιθανοτήτων Αϋ Γενικοφ Λυκείου» Ειςαγωγικό κεφάλαιο Ε1 Το Λεξιλόγιο τθσ Λογικισ Ε2 Σφνολα Κεφ.1ο: Ρικανότθτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Eξεταστέα - Διδακτέα ύλη των Πανελλαδικά Εξεταζόμενων Μαθημάτων της Γ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το Σχολικό Έτος 2015-2016

Eξεταστέα - Διδακτέα ύλη των Πανελλαδικά Εξεταζόμενων Μαθημάτων της Γ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το Σχολικό Έτος 2015-2016 Eξεταστέα - Διδακτέα ύλη των Πανελλαδικά Εξεταζόμενων Μαθημάτων της Γ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το Σχολικό Έτος 2015-2016 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής Παιδείας) Στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Β 2721. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 30-09-2014 Αρ. Πρωτ. 156279/Γ2 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΦΕΚ Β 2721. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 30-09-2014 Αρ. Πρωτ. 156279/Γ2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Στην ύλη των εξετάσεων περιλαμβάνονται τα εξής: Τα επόμενα κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι.

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. Θ Γϋ τάξθ Γενικοφ Λυκείου κα περιλαμβάνει ςυνολικό πρόγραμμα 32 διδακτικών ωρών τθν εβδομάδα, από τισ οποίεσ οι 15 κα αφοροφν τα μακιματα προςανατολιςμοφ. Διαμορφϊνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής Παιδείας)

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής Παιδείας) Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Νεοελληνική Γλώσσα Ιστορία Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Βιολογία ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής Παιδείας) Στη διδακτέα εξεταστέαύλη του

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

http://makrochori.lyceum.gr/

http://makrochori.lyceum.gr/ Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015-2016 Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Νεοελληνική Γλώσσα Ιστορία Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής http://makrochori.lyceum.gr/ Βιολογία ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΘΤΘΣ ΔΟΜΘ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ)

ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΘΤΘΣ ΔΟΜΘ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΘΤΘΣ ΔΟΜΘ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2012-13 ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΘΣ ΓΑΡΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΘΤΩΝ Επιμζλεια: E. Κραςαδάκθ Γιατί αςχολοφμαςτε με το γραπτό λόγο; [1] Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής Παιδείας)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής Παιδείας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής Παιδείας)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής Παιδείας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - - - - - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ - - - - - Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E- mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

15.00-18.00 Η-ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 16/09/2015 Σετάρτθ 9.00-12.00 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΤΣΣΑΡΟΤ Ειςαγωγικό μάκθμα

15.00-18.00 Η-ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 16/09/2015 Σετάρτθ 9.00-12.00 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΤΣΣΑΡΟΤ Ειςαγωγικό μάκθμα ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2015-2016 Εβδ. Ημερ. Μζρα Ώρα Μάθημα Είδος 1 14/09/2015 Δευτζρα 9.00-11.00 ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Ειςαγωγικά ςτοιχεία. Επιςτθμονικό

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι, 18/09/2015 Αρ. Πρωτ.: 1237

Χαλάνδρι, 18/09/2015 Αρ. Πρωτ.: 1237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ Κων/νος Αποστολόπουλος Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔC= C - C. Μια γρήγορη επανάληψη. Αρτές λειηοσργίας

ΔC= C - C. Μια γρήγορη επανάληψη. Αρτές λειηοσργίας Αρτές λειηοσργίας Μια γρήγορη επανάληψη Αρχή λειτουργίασ H φυςικι αρχι ςτθν οποία βαςίηεται θ λειτουργία του αιςκθτιρα. (Ειδικότερα, το φυςικό μζγεκοσ ςτο οποίο βαςίηεται ο μετατροπζασ του αιςκθτιρα.)

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. δ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. ελ. 123-124 «Η γονιδιακι κεραπεία εφαρμόςτθκε και ειςάγονται πάλι ς αυτόν.» Β2. ελ. 133 «Διαγονιδιακά ονομάηονται

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά;

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; ; Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; 30/1/ 2 Η φυςικι τθσ ςθμαςία είναι ότι προςδιορίηει τθ ςτροφικι κίνθςθ ενόσ ςτερεοφ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής Παιδείας)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής Παιδείας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

& 10-9-07 97871/ . 37, 151 80 1. : : 210-34.42.238 2. FAX : 210-34.42.236 .: : « : . 7

&  10-9-07 97871/ .  37, 151 80 1. : : 210-34.42.238 2. FAX : 210-34.42.236 .:  : «             : . 7 Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Βαθµός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1-2 Περιοδικά φαινόμενα. 1-3 Απλή αρμονική ταλάντωση. 1-4

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά

Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά Σφντομθ αναφορά ςτα εργαλεία δραςτθριοτιτων και ροισ για τθ δθμιουργία ακολουκιϊν μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων (ενοτιτων / μακθμάτων) και προτάςεισ για τθν χριςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Β ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ Γϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Β ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ Γϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σασ. Γ/νζη: Ανδπέα Παπανδπέος 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2010-2011

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2010-2011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2010-2011 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Τηλ: 210 344 2478 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. ενταγμζνο ςτθ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. ενταγμζνο ςτθ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ενταγμζνο ςτθ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αχιλλζασ Μανδρίκασ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Αναςταςία Μελίςτα, Εκπαιδευτικόσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΙΑ / ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Ανάγνωςθ εικαςτικϊν ζργων ωσ ιςτορικϊν πθγϊν Τρία επίπεδα ερμθνείασ που αντιςτοιχοφν, κατά τον Ζρβιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιςμόσ Διδακτζασ Ύλησ Βιολογίασ Γυμναςίου Γ (Πιλοτικά) 2015-2016 Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ Ενότητα Δραςτηριότητεσ Βαςικζσ Ζννοιεσ Δ/κζσ

Προγραμματιςμόσ Διδακτζασ Ύλησ Βιολογίασ Γυμναςίου Γ (Πιλοτικά) 2015-2016 Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ Ενότητα Δραςτηριότητεσ Βαςικζσ Ζννοιεσ Δ/κζσ Προγραμματιςμόσ Διδακτζασ Ύλησ Βιολογίασ Γυμναςίου Γ (Πιλοτικά) 2015-2016 Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ Ενότητα Δραςτηριότητεσ Βαςικζσ Ζννοιεσ Δ/κζσ Γνωριμία Ενότητα 1: Αναζηηώνηαρ ηοςρ Αγνοούμενούρ μαρ... Π/δοι Ειςαγωγικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ίας νου ω αραγ ου π ς ν θεση ης κειµέ ν. κ θούν έ υ ς ο ω ψ η λ τ τ ι η ίλ ία έχε ακο εµά Περι θοδολογ α της περ πτυξη θ οτήτων ί ά ν ε M θοδολογ ατική αν απάνω ε η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Β ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ Γϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Β ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ Γϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σασ. Γ/νζη: Ανδπέα Παπανδπέος 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ0 ΤΜΒΟΤΛΙΟ Πρόεδροσ: Σριπόδθσ Νικόλαοσ 6972356658 Αντιπρόεδροσ: Βοφξινου Ανδριανι 6932796434 Γραμματζασ: Γρυπάρθσ Ιωάννθσ 6944326657 Ειδικόσ Γραμματζασ: Μαφρου Κυριακι 6977746346 Σαμίασ: Παπαδόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Άτομο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Από το βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Α. Βακάλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

2011-2012 ΤΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΨΝ ΕΞΕΣΑ ΕΨΝ 2012 ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ι. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

2011-2012 ΤΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΨΝ ΕΞΕΣΑ ΕΨΝ 2012 ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ι. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ χολικό έτος 2011-2012 ΤΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΨΝ ΕΞΕΣΑΕΨΝ 2012 ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ι. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Από το βιβλίο «Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος», Γ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης, των Μ. Κοπιδάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

εμινάρια Επιθεωρητών επτέμβριος 2013

εμινάρια Επιθεωρητών επτέμβριος 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ εμινάρια Επιθεωρητών επτέμβριος 2013 Αναλυτικό Πρόγραμμα Αρχαίων Ελληνικών Διδακτικά εγχειρίδια Λουκία Φατζημιχαήλ, ΕΜΕ Υιλολογικών Οι Νεφέλες του

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής Glottodrama

Οδηγός Εφαρμογής Glottodrama Οδηγός Εφαρμογής Glottodrama Θεωρητικές και Πρακτικές Πτυχές Διδακτικό Υλικό Δείγμα Διδακτικών Ενοτήτων Carlo Nofri Carolina Drago Maurizio Masella Moreno Stracci Carlo Nofri, Carolina Drago Maurizio Masella,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΛ. ΝΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ M.Sc ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Πτυχ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΛ. ΝΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ M.Sc ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Πτυχ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΛ. ΝΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ M.Sc ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Πτυχ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.ΣΙΡΚΑ 8 και ΑΝΣΤΠΑ 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ Email: nakosk@sch.gr Σηλ 64105400 κι.69749695 ΜΕΓΙΣΑ-ΕΛΑΧΙΣΑ ΧΩΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Διδάςκοντασ με τθ βοικεια λογιςμικοφ παρουςίαςθσ papastasos@gmail.com Το λογιςμικό παρουςιάςεων Το Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα