Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 L 278/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1660 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Νοεμβρίου 2018 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν τις εισαγωγές ορισμένων τροφίμων μη ζωικής προέλευσης από ορισμένες τρίτες χώρες λόγω των κινδύνων επιμόλυνσης από κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 885/2014 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii), Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 5, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Το άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης των κατάλληλων μέτρων έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο Ένωσης για τρόφιμα και ζωοτροφές που εισάγονται από τρίτη χώρα, ώστε να προστατεύεται η δημόσια υγεία, η υγεία των ζώων ή το περιβάλλον, όταν είναι προφανές ότι τα εν λόγω τρόφιμα ή ζωοτροφές είναι πιθανό να αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και την υγεία των ζώων και ότι ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να περιοριστεί ικανοποιητικά με τα μέτρα που λαμβάνουν τα αφορώμενα κράτη μέλη. Αυτά τα μέτρα έκτακτης ανάγκης της Ένωσης μπορούν να συνίστανται στην επιβολή ειδικών όρων για την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων. (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 ( 3 ) της Επιτροπής προβλέπει αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές των ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I αυτού. Τα αμπελόφυλλα από την Τουρκία και τα φρούτα πιταχάγια (dragon fruit) από το Βιετνάμ περιλαμβάνονται στο εν λόγω παράρτημα και, ως εκ τούτου, υπόκεινται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων. (3) Τα αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων τους οποίους διενεργούν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009, τα δεδομένα που προκύπτουν από κοινοποιήσεις οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002, οι εκθέσεις ελέγχου της Επιτροπής, οι εκθέσεις που λαμβάνονται από τρίτες χώρες, οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, καταδεικνύουν υψηλή συχνότητα μη συμμόρφωσης των αμπελόφυλλων από την Τουρκία με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 4 ). Εξάλλου, δεν έχει παρατηρηθεί οποιαδήποτε βελτίωση της κατάστασης, ακόμη και έπειτα από αύξηση της συχνότητας των ελέγχων στα σύνορα της Ένωσης. (4) Τα αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων τους οποίους διενεργούν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 καταδεικνύουν υψηλή συχνότητα μη συμμόρφωσης των πιταχάγια (dragon fruit) από το Βιετνάμ με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Άλλωστε, σε έναν έλεγχο που διενήργησε η Επιτροπή στο Βιετνάμ το 2017 για να αξιολογηθούν οι έλεγχοι φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης που προορίζονται για εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει επίσημο αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου των φυτοφαρμάκων όσον αφορά τα τρόφιμα που εξάγονται προς την Ένωση, και ότι οι αρχές δεν μπορούν να διασφαλίσουν ότι τα βιετναμέζικα προϊόντα συμμορφώνονται με τα ανώτατα όρια καταλοίπων όσον αφορά τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων. (5) Αυτό αποτελεί τεκμήριο ότι η εισαγωγή αμπελόφυλλων από την Τουρκία καθώς και πιταχάγια (dragon fruit) από το Βιετνάμ είναι πιθανό να συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και ότι ο εν λόγω κίνδυνος δεν μπορεί να περιοριστεί ικανοποιητικά με τα μέτρα που ισχύουν επί του παρόντος. Επομένως, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν ειδικοί όροι εισαγωγής για τα αμπελόφυλλα από την Τουρκία καθώς και για τα πιταχάγια (dragon fruit) από το Βιετνάμ. ( 1 ) ΕΕ L 31 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 165 της , σ. 1. ( 3 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2009, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της απόφασης 2006/504/ΕΚ (ΕΕ L 194 της , σ. 11). ( 4 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της , σ. 1).

2 L 278/ (6) Τα φύλλα κάρι από την Ινδία υπάγονται επί του παρόντος σε ειδικούς όρους εισαγωγής, οι οποίοι ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 885/2014 ( 1 ). Οι ειδικοί όροι εισαγωγής για το εν λόγω προϊόν πρέπει να διατηρηθούν, υπό το φως κοινοποιήσεων που έχουν διαβιβαστεί στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές καθώς και υπό το φως των αποτελεσμάτων των επίσημων ελέγχων, τους οποίους διενήργησαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 885/2014, αποτελέσματα που καταδεικνύουν συνεχή υψηλή συχνότητα μη συμμόρφωσης. (7) Επομένως, είναι σκόπιμο να απαιτείται να υπάγονται τα φύλλα κάρι από την Ινδία, τα αμπελόφυλλα από την Τουρκία και τα πιταχάγια (dragon fruit) από το Βιετνάμ σε επίσημους ελέγχους πριν από την εξαγωγή προς την Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας και της ανάλυσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις. Όλα τα φορτία των εν λόγω προϊόντων θα πρέπει να συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό που να δηλώνει ότι έχει γίνει δειγματοληψία στα προϊόντα σύμφωνα με την οδηγία της Επιτροπής 2002/63/ΕΚ ( 2 ). (8) Προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματική οργάνωση και ένας βαθμός ομοιομορφίας σε επίπεδο Ένωσης όσον αφορά τους ελέγχους στην εισαγωγή σε σχέση με την παρουσία καταλοίπων φυτοφαρμάκων εντός και επάνω στα φύλλα κάρι από την Ινδία, τα αμπελόφυλλα από την Τουρκία και τα πιταχάγια (dragon fruit) από το Βιετνάμ, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν στον παρόντα κανονισμό διαδικασίες ελέγχου που είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 669/2009. (9) Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη φύση της μη συμμόρφωσης με απαιτήσεις τεκμηρίωσης, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την προς ανάληψη δράση όταν το φορτίο δεν συνοδεύεται ούτε από τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας και της ανάλυσης ούτε από το υγειονομικό πιστοποιητικό ή όταν τα εν λόγω αποτελέσματα ή το εν λόγω υγειονομικό πιστοποιητικό δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό. (10) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές να ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με περιπτώσεις απόρριψης στα σύνορα. Όσον αφορά τα φυτοφάρμακα, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι, όταν οι αρμόδιες αρχές απορρίπτουν ένα φορτίο τροφίμου που περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό, η εν λόγω κοινοποίηση θα πρέπει να υποβάλλεται όταν δεν έχει τηρηθεί ένα ανώτατο όριο καταλοίπων που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ανεξάρτητα από το αν έχει σημειωθεί υπέρβαση της δόσης αναφοράς οξείας έκθεσης. (11) Προκειμένου να συλλέγονται δεδομένα για τη συνεχή αξιολόγηση κινδύνων σε σχέση με τα εμπορεύματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και να προσαρμόζονται τα υφιστάμενα μέτρα κατά περίπτωση, είναι σκόπιμο να απαιτείται από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν δύο φορές ετησίως έκθεση με όλα τα αναλυτικά αποτελέσματα επίσημων ελέγχων που διεξάγονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Ορισμένα κράτη μέλη καταχωρίζουν σε εθελούσια βάση το κοινό έγγραφο εισόδου που αναφέρεται σε ορισμένες ζωοτροφές και τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης στο ενοποιημένο μηχανογραφικό κτηνιατρικό σύστημα (TRACES) που δημιουργήθηκε με τις αποφάσεις 2003/24/ΕΚ ( 3 ) και 2004/292/ΕΚ της Επιτροπής ( 4 ), το οποίο παρέχει έτσι πληροφορίες στην Επιτροπή σε σχέση με τον αριθμό των εισαγόμενων φορτίων και τα αποτελέσματα των ελέγχων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό. Αυτή η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων πρέπει ως εκ τούτου να θεωρείται εκπληρωθείσα, όταν τα κράτη μέλη έχουν καταχωρίσει στο TRACES το κοινά έγγραφα εισόδου που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. (12) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να αναθεωρηθούν πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2019, ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσον είναι ακόμα αναγκαία. (13) Για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να διατίθενται επαρκείς οικονομικοί πόροι. Ως εκ τούτου, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων που είναι αρμόδιοι για τα φορτία θα πρέπει να επιβαρύνονται με το κόστος που προκύπτει από αυτούς τους επίσημους ελέγχους. (14) Για λόγους διαφάνειας και συνέπειας των εφαρμοστέων κανόνων, όλοι οι ειδικοί όροι που διέπουν την εισαγωγή φύλλων κάρι από την Ινδία, αμπελόφυλλων από την Τουρκία και πιταχάγια (dragon fruit) από το Βιετνάμ όσον αφορά την παρουσία καταλοίπων φυτοφαρμάκων θα πρέπει να θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό. Ως εκ τούτου, οι εγγραφές για τα αμπελόφυλλα από την Τουρκία και τα πιταχάγια (dragon fruit) από το Βιετνάμ θα πρέπει να απαλειφθούν από το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 και να καταργηθεί ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 885/2014 για τα φύλλα κάρι από την Ινδία. ( 1 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 885/2014 της Επιτροπής, της 13ης Αυγούστου 2014, για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές μπαμιών και φύλλων κάρι από την Ινδία και την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 91/2013 (ΕΕ L 242 της , σ. 20). ( 2 ) Οδηγία 2002/63/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2002, για την καθιέρωση κοινοτικών μεθόδων δειγματοληψίας για τον επίσημο έλεγχο των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω σε προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης και την κατάργηση της οδηγίας 79/700/ΕΟΚ (ΕΕ L 187 της , σ. 30). ( 3 ) Απόφαση 2003/24/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2002, όσον αφορά την ανάπτυξη ενός ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος (ΕΕ L 8 της , σ. 44). ( 4 ) Απόφαση 2004/292/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος Traces και την τροποποίηση της απόφασης 92/486/ΕΟΚ (ΕΕ L 94 της , σ. 63).

3 L 278/9 (15) Προκειμένου οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων να διαθέτουν επαρκή χρόνο για να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις που θεσπίζονται από τον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από τις 8 Δεκεμβρίου Για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν για μια μεταβατική περίοδο την εισαγωγή φορτίων αμπελόφυλλων από την Τουρκία, πιταχάγια (dragon fruit) από το Βιετνάμ και φύλλων κάρι από την Ινδία, τα οποία έχουν εγκαταλείψει τη χώρα καταγωγής ή τη χώρα προέλευσης, εάν η χώρα αυτή είναι διαφορετική από τη χώρα καταγωγής, πριν από τις 8 Δεκεμβρίου 2018, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω φορτία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 σε ισχύ στις 7 Δεκεμβρίου 2018 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 885/2014 αντίστοιχα. (16) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα φορτία των τροφίμων μη ζωικής προέλευσης που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στα σύνθετα τρόφιμα που περιέχουν κάποιο από τα τρόφιμα που αναφέρονται στο παράρτημα I, σε ποσότητα άνω του 20 %. 2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα φορτία τροφίμων τα οποία προορίζονται για ιδιώτες, μόνο για προσωπική κατανάλωση και χρήση. Σε περίπτωση αμφιβολίας, το βάρος της απόδειξης φέρει ο αποδέκτης του φορτίου. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται οι ορισμοί που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Οι ορισμοί του «κοινού εγγράφου εισόδου» και του «καθορισμένου σημείου εισόδου» που καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) αντίστοιχα του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 εφαρμόζονται επίσης. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το «φορτίο» είναι μια «παρτίδα», όπως καθορίζεται στην οδηγία 2002/63/ΕΚ. Για τους σκοπούς του άρθρου 11 παράγραφος 3, εφαρμόζονται οι ορισμοί του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Άρθρο 3 Εισαγωγή στην Ένωση Φορτία τροφίμων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 μπορούν να εισάγονται στην Ένωση μόνο σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει ο παρών κανονισμός. Τα εν λόγω φορτία μπορούν να εισέλθουν στην Ένωση μέσω καθορισμένου σημείου εισόδου. Άρθρο 4 Αποτελέσματα της δειγματοληψίας και της ανάλυσης 1. Κάθε φορτίο τροφίμων που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 συνοδεύεται από τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας και της ανάλυσης οι οποίες διενεργήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής, όπως αναφέρεται στο παράρτημα I ή της τρίτης χώρας προέλευσης, εάν η χώρα αυτή είναι διαφορετική από τη χώρα καταγωγής, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ένωσης για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων. 2. Η δειγματοληψία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με την οδηγία 2002/63/ΕΚ. 3. Η ανάλυση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να εκτελείται από εργαστήρια πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC σχετικά με τις «Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων». Άρθρο 5 Υγειονομικό πιστοποιητικό 1. Κάθε φορτίο τροφίμων που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 συνοδεύεται από την πρωτότυπη έκδοση του υγειονομικού πιστοποιητικού, σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται στο παράρτημα II.

4 L 278/ Το υγειονομικό πιστοποιητικό συμπληρώνεται, υπογράφεται και πιστοποιείται από την αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή της αρμόδιας αρχής της χώρας προέλευσης του φορτίου, εάν η χώρα αυτή είναι διαφορετική από τη χώρα καταγωγής. 3. Το υγειονομικό πιστοποιητικό συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το καθορισμένο σημείο εισόδου. Ωστόσο, κάθε κράτος μέλος δύναται να αποδέχεται υγειονομικά πιστοποιητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ένωσης. 4. Το υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να εκδίδεται προτού το φορτίο με το οποίο συνδέεται εγκαταλείψει τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής που το εκδίδει. 5. Το υγειονομικό πιστοποιητικό ισχύει μόνο για τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσής του. 6. Το πρωτότυπο υγειονομικό πιστοποιητικό υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές του καθορισμένου σημείου εισόδου και φυλάσσεται από αυτές. Άρθρο 6 Ταυτοποίηση Κάθε φορτίο τροφίμων που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 ταυτοποιείται με κωδικό ταυτοποίησης, ο οποίος αντιστοιχεί στον κωδικό ταυτοποίησης που αναφέρεται στα αποτελέσματα της δειγματοληψίας και της ανάλυσης του άρθρου 4 και στο υγειονομικό πιστοποιητικό του άρθρου 5. Κάθε χωριστός σάκος ή άλλη μορφή συσκευασίας του φορτίου ταυτοποιείται με τον εν λόγω κωδικό ταυτοποίησης. Άρθρο 7 Προηγούμενη κοινοποίηση των φορτίων 1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων ή οι εκπρόσωποί τους κοινοποιούν εκ των προτέρων στις αρμόδιες αρχές στο καθορισμένο σημείο εισόδου την εκτιμώμενη ημερομηνία και ώρα της φυσικής άφιξης φορτίων τροφίμων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, καθώς και τη φύση του φορτίου. 2. Για τον σκοπό της εκ των προτέρων κοινοποίησης, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων ή οι εκπρόσωποί τους συμπληρώνουν το μέρος I του κοινού εγγράφου εισόδου (ΚΕΕ) και διαβιβάζουν το έγγραφο αυτό στις αρμόδιες αρχές του καθορισμένου σημείου εισόδου τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν από την πραγματική άφιξη του φορτίου. 3. Για τη συμπλήρωση του ΚΕΕ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων ή οι εκπρόσωποί τους λαμβάνουν υπόψη τις επεξηγηματικές σημειώσεις για το ΚΕΕ που ορίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009. Άρθρο 8 Επίσημοι έλεγχοι 1. Οι αρμόδιες αρχές στο καθορισμένο σημείο εισόδου ελέγχουν τα έγγραφα σε σχέση με κάθε φορτίο τροφίμων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των άρθρων 4 και Τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους της ταυτότητας και φυσικούς ελέγχους στα φορτία, συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας και της ανάλυσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1, το άρθρο 9 και το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 με συχνότητα που ορίζεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού. 3. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι αρμόδιες αρχές: α) συμπληρώνουν τις σχετικές εγγραφές στο μέρος II του ΚΕΕ β) επισυνάπτουν στο ΚΕΕ τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας και ανάλυσης που έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου γ) παρέχουν και συμπληρώνουν επί του ΚΕΕ τον αριθμό αναφοράς του ΚΕΕ δ) σφραγίζουν και υπογράφουν το πρωτότυπο ΚΕΕ ε) δημιουργούν και τηρούν αντίγραφο του υπογεγραμμένου και σφραγισμένου ΚΕΕ. 4. Οι αρμόδιες αρχές του καθορισμένου σημείου εισόδου εκδίδουν προς τον υπεύθυνο για το φορτίο ένα επικυρωμένο αντίγραφο του υγειονομικού πιστοποιητικού ή, εάν το φορτίο χωριστεί, χωριστά επικυρωμένα αντίγραφα του εν λόγω πιστοποιητικού. 5. Το πρωτότυπο ΚΕΕ συνοδεύει το φορτίο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του έως ότου τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία.

5 L 278/11 Άρθρο 9 Χωρισμός φορτίου 1. Το φορτίο δεν χωρίζεται μέχρις ότου ολοκληρωθούν όλοι οι επίσημοι έλεγχοι και συμπληρωθεί από την αρμόδια αρχή πλήρως το ΚΕΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο Σε περίπτωση μετέπειτα χωρισμού του φορτίου, κάθε μέρος του φορτίου συνοδεύεται κατά τη μεταφορά του και έως ότου τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία από επικυρωμένο αντίγραφο του ΚΕΕ. Άρθρο 10 Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία Η θέση των φορτίων σε ελεύθερη κυκλοφορία υπόκειται στην προσκόμιση στις τελωνειακές αρχές, από τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων ή τον αντιπρόσωπό τους, ενός ΚΕΕ που έχει συμπληρωθεί δεόντως από την αρμόδια αρχή μετά τη διεξαγωγή όλων των επίσημων ελέγχων. Οι τελωνειακές αρχές επιτρέπουν τη θέση του φορτίου σε ελεύθερη κυκλοφορία μόνο αν αναφέρεται ευνοϊκή απόφαση της αρμόδιας αρχής στο πλαίσιο ΙΙ.14 του ΚΕΕ και το ΚΕΕ φέρει υπογραφή στο πλαίσιο ΙΙ.21 του ΚΕΕ. Άρθρο 11 Μη συμμόρφωση 1. Όταν από τους επίσημους ελέγχους, οι οποίοι διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 8, διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή συμπληρώνει το μέρος III του ΚΕΕ και λαμβάνονται μέτρα βάσει των άρθρων 19, 20 και 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/ Αν ένα φορτίο τροφίμων δεν συνοδεύεται τόσο από τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας και της ανάλυσης που αναφέρονται στο άρθρο 4 όσο και από το υγειονομικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 5 ή αν τα εν λόγω αποτελέσματα ή το εν λόγω υγειονομικό πιστοποιητικό δεν συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, το φορτίο δεν εισάγεται στην Ένωση και επαναποστέλλεται εκτός της Ένωσης ή καταστρέφεται. 3. Όταν η αρμόδια αρχή στο καθορισμένο σημείο εισόδου δεν επιτρέπει την εισαγωγή ενός φορτίου τροφίμου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 λόγω μη συμμόρφωσης με ένα ανώτατο όριο καταλοίπων που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005, γνωστοποιεί αμέσως την εν λόγω απόρριψη στα σύνορα σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Άρθρο 12 Εκθέσεις 1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν δύο φορές ετησίως, πριν από το τέλος του μήνα που έπεται κάθε εξαμήνου, στην Επιτροπή έκθεση με όλα τα αναλυτικά αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων που διενεργήθηκαν στα φορτία των τροφίμων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τον αριθμό των εισαχθέντων φορτίων β) τον αριθμό των φορτίων που υποβλήθηκαν σε δειγματοληψία για σκοπούς ανάλυσης γ) τα αποτελέσματα των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος Οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που ορίζονται στην παράγραφο 1 θεωρούνται εκπληρωθείσες όταν τα κράτη μέλη καταχωρίζουν στο TRACES τα κοινά έγγραφα εισόδου που εκδίδονται από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές τους, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Άρθρο 13 Επανεξέταση Ο παρών κανονισμός θα επανεξεταστεί πριν από τις 31 Οκτωβρίου Άρθρο 14 Κόστος Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από τους επίσημους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας, της ανάλυσης, της αποθήκευσης και κάθε μέτρου που λαμβάνεται λόγω μη συμμόρφωσης, βαρύνουν τους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων που φέρουν την ευθύνη του φορτίου.

6 L 278/ Άρθρο 15 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 τροποποιείται ως εξής: α) Στις εγγραφές για την Τουρκία, η εγγραφή που αναφέρεται σε «Αμπελόφυλλα» απαλείφεται. β) Στις εγγραφές για το Βιετνάμ, η εγγραφή που αναφέρεται σε «Πιταχάγια (dragon fruit)» απαλείφεται. Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 885/2014 καταργείται. Άρθρο 16 Κατάργηση Άρθρο 17 Μεταβατικά μέτρα Για περίοδο τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να επιτρέπουν την είσοδο φορτίων φύλλων κάρι καταγωγής Ινδίας τα οποία έχουν εγκαταλείψει τη χώρα καταγωγής ή τη χώρα προέλευσης, εάν η χώρα αυτή είναι διαφορετική από τη χώρα καταγωγής, πριν από τις 8 Δεκεμβρίου 2018 υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω φορτία πληρούν τις απαιτήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 885/2014. Για περίοδο τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να επιτρέπουν την είσοδο φορτίων αμπελόφυλλων καταγωγής Τουρκίας και πιταχάγια (dragon fruit) καταγωγής Βιετνάμ, τα οποία έχουν εγκαταλείψει τη χώρα καταγωγής ή τη χώρα προέλευσης, εάν η χώρα αυτή είναι διαφορετική από τη χώρα καταγωγής, πριν από τις 8 Δεκεμβρίου 2018 υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω φορτία πληρούν τις απαιτήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 σε ισχύ στις 7 Δεκεμβρίου Άρθρο 18 Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από την ημέρα δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από τις 8 Δεκεμβρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος Jean-Claude JUNCKER

7 L 278/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης που υπάγονται σε ειδικούς όρους όσον αφορά την εισαγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τρόφιμα (προβλεπόμενη χρήση) Κωδικός ΣΟ ( 1 ) Υποδιαίρεση TARIC Χώρα καταγωγής Κίνδυνος/-οι Συχνότητα φυσικών ελέγχων και ελέγχων ταυτότητας (%) κατά την εισαγωγή Πιταχάγια (dragon fruit) (Τρόφιμα νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη) Φύλλα κάρι (Bergera/Murraya koenigii) (Τρόφιμα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα) Αμπελόφυλλα (Τρόφιμα) ex Βιετνάμ (VN) Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων που απαριθμούνται στο πρόγραμμα ελέγχου που εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 (φυτοφάρμακα που πρέπει να παρακολουθούνται μέσα/επάνω σε προϊόντα φυτικής προέλευσης μόνο) ( 2 ) και κατάλοιπα διθειοκαρβαμικών ενώσεων ( 3 ) (διθειοκαρβαμικές ενώσεις εκφραζόμενες ως CS2, συμπεριλαμβανομένων maneb ( 3 ), mancozeb ( 3 ), metiram ( 3 ), propineb ( 3 ), thiram ( 3 ) και ziram ( 3 )), Phenthoate ( 2 ) και Quinalphos ( 2 ). ex Ινδία (IN) Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων που απαριθμούνται στο πρόγραμμα ελέγχου που εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (φυτοφάρμακα που πρέπει να παρακολουθούνται μέσα/επάνω σε προϊόντα φυτικής προέλευσης μόνο) ( 2 ) και κατάλοιπα acephate ( 2 ). ex , 19 Τουρκία (TR) Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων που απαριθμούνται στο πρόγραμμα ελέγχου που εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (φυτοφάρμακα που πρέπει να παρακολουθούνται μέσα/επάνω σε προϊόντα φυτικής προέλευσης μόνο) ( 2 ) και κατάλοιπα διθειοκαρβαμικών ενώσεων ( 3 ) (διθειοκαρβαμικές ενώσεις εκφραζόμενες ως CS2, συμπεριλαμβανομένων maneb ( 3 ), mancozeb ( 3 ), metiram ( 3 ), propineb ( 3 ), thiram ( 3 ) και ziram ( 3 )) και metrafenone ( 2 ) ( 1 ) Όταν σε κάποιον κωδικό ΣΟ απαιτείται να υποβληθούν σε ελέγχους μόνο ορισμένα προϊόντα και δεν υπάρχει ειδική υποδιαίρεση για τον κωδικό αυτόν στην ονοματολογία εμπορευμάτων, ο κωδικός ΣΟ φέρει τη σήμανση «ex». ( 2 ) Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, που αναλύθηκαν με πολυ-υπολειμματικές μεθόδους με GC-MS και LC-MS ( 3 ) Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων που αναλύθηκαν με μονο-υπολειμματικές μεθόδους.

8 L 278/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

9 L 278/15

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 885/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2014 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές μπαμιών και φύλλων κάρι από την Ινδία και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 91/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιανουαρίου 2013 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 30/10 6.2.2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/175 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2015 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές κόμμεος γκουάρ που κατάγεται ή αποστέλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.1.2016 L 8/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/24 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιανουαρίου 2016 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή αραχίδων από τη Βραζιλία,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 156/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2015 για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2017 L 281/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1973 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους σε αλιευτικά προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

L 252/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 252/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.9.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 961/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.4.2019 C(2019) 2910 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.4.2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2019 C(2019) 1922 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14.3.2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Κανονισµού 2074/2005

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Κανονισµού 2074/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 13-11-2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3852/120197 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.3.2019 C(2019) 2266 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.3.2019 για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2020, 2021

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 1104/44040 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/519/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/519/ΕΕ) L 281/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2013 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και εδαφών από τις οποίες επιτρέπονται οι

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24.2.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/261 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2015 για την τροποποίηση των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο L 11/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.1.2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2007 για την έγκριση ελέγχων πριν από την εξαγωγή που εκτελούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Πεδίο εφαρµογής Ο κανονισµός ισχύει για φορτία τροφίµων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I του παρόντος κανονισµού.

1. Πεδίο εφαρµογής Ο κανονισµός ισχύει για φορτία τροφίµων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I του παρόντος κανονισµού. Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.2.2019 C(2019) 595 final ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6.2.2019 για την τροποποίηση του παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.2.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 119/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Φεβρουαρίου 2009 για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών ή μερών αυτών από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2016 L 280/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) AGRI 431 VETER 33 AGRILEG 76 AE 28 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D009364/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D009364/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2010 (03.01) (OR. en) 18255/10 COMER 241 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 14.8.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 884/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2014 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων από ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

διαβίωση των ζώων στα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

διαβίωση των ζώων στα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 717/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τις καταχωρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.4.2017 L 89/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/622 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2017 για την τροποποίηση του υποδείγματος πιστοποιητικού για τις εισαγωγές παρασκευασμάτων κρέατος, στο παράρτημα II της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 146/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/879 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2018 C(2018) 3973 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27.6.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 181/2014 όσον αφορά ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Fax:2109212090 e-mail: mgaspari@minagric.gr

Fax:2109212090 e-mail: mgaspari@minagric.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα 31-7-2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 7322/85332 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7731/17 AGRILEG 67 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27 Μαρτίου 2017 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.9.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 237/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 914/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι P7_TA(2011)0135 Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 C(2017) 8871 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20.12.2017 για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για παραδοσιακά τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. /ΝΣΗ ΜΤΠΕΠΦΠ -ΤΜΗΜΑ A 2. /ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πληροφορίες: 1. Θ. Καράµπελα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2018 C(2018) 2205 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.4.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 όσον αφορά τους διαδικαστικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.3.2019 C(2019) 1847 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.3.2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις αφορούν το ενδοκοινοτικό εµπόριο και κυρίως τον τρόπο εφαρµογής των διαδικασιών για τη διεξαγωγή του.

Οι τροποποιήσεις αφορούν το ενδοκοινοτικό εµπόριο και κυρίως τον τρόπο εφαρµογής των διαδικασιών για τη διεξαγωγή του. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 2-08-2019 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:1927/198404 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2018 C(2018) 3963 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.6.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 180/2014 όσον αφορά ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.10.2009 COM(2009) 516 τελικό 2009/0146 (COD) C7-0211/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.3.2019 C(2019) 1882 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.3.2019 σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι επαγγελματίες ώστε να συμμορφώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2019 C(2019) 14 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5.3.2019 σχετικά με τους καταλόγους τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.1.2018 C(2018) 46 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.1.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13611/15 DENLEG 138 AGRI 561 SAN 355 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 28 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.3.16 L 78/51 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 16/443 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Μαρτίου 16 για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/09 όσον αφορά τον κατάλογο των ζωοτροφών και των

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εκτ. Καν. (ΕΕ) 2015/175 της Επιτροπής (L 30/10) ειδικοί όροι σε εισαγωγές κόμμεος γκουάρ που κατάγεται ή αποστέλλεται από την Ινδία»

Θέμα: «Εκτ. Καν. (ΕΕ) 2015/175 της Επιτροπής (L 30/10) ειδικοί όροι σε εισαγωγές κόμμεος γκουάρ που κατάγεται ή αποστέλλεται από την Ινδία» Αθήνα, 9-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 11955/137165 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου Σας αποστέλλονται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή η Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής

Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου Σας αποστέλλονται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή η Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 03-04-2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:1155/37697 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23/05/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/003/491 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

SANCO/6442/2009 Rev. 3 (POOL/D4/2009/6442/6442R3-EL.doc)

SANCO/6442/2009 Rev. 3 (POOL/D4/2009/6442/6442R3-EL.doc) EL SANCO/6442/2009 Rev. 3 (POOL/D4/2009/6442/6442R3-EL.doc) EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.4.2010 COM(2010)176 τελικό 2010/0097 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισµό κανόνων εισαγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5218/15 DENLEG 8 AGRI 10 SAN 11 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/6 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/6 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 02016R0006 EL 01.12.2017 001.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 25.6.16 L 168/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 16/24 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουνίου 16 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/09 για την εφαρμογή του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ζωοτροφές και τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης που υπόκεινται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων στο καθορισμένο σημείο εισόδου

Ζωοτροφές και τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης που υπόκεινται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων στο καθορισμένο σημείο εισόδου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Ζωοτροφές και τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης που υπόκεινται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων στο καθορισμένο σημείο εισόδου Ζωοτροφές και τρόφιμα Σταφύλια ξερά (σταφίδες) 0 8 0 6 Αφγανιστάν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.02.16 14:42:54 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2015 L 278/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1905 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 205/12 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1253 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουλίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 92/2010, όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των τελωνειακών αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 125/10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/786 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαΐου 2015 για τον καθορισμό κριτηρίων αποδοχής για τις μεθόδους αποτοξίνωσης που εφαρμόζονται στα προϊόντα τα οποία προορίζονται για

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R1152 EL 18.02.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1152/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2018 C(2018) 3120 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.5.2018 περί καθορισμού κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 26 παράγραφος 3 του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2019 C(2019) 1786 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.3.2019 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις εκπαίδευσης του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2017 L 145/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/962 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την αναστολή της άδειας για την ουσία ethoxyquin (αιθοξυκίνη) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2019 C(2019) 4199 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.6.2019 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους συνοριακούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.3.2017 L 59/3 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/384 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου 2017 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 όσον αφορά τα υποδείγματα κτηνιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2017 C(2017) 5518 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.8.2017 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 615/2014 για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2018 C(2018) 7778 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.11.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2017 C(2017) 2433 final ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20.4.2017 για τον καθορισμό του έτους αναφοράς και τη θέσπιση του προγράμματος στατιστικών στοιχείων και

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10817/15 DENLEG 99 AGRI 397 SAN 219 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 798/2008. ΣΧΕΤ.: 1. Η µε αρ. πρωτ / εγκύκλιός µας

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 798/2008. ΣΧΕΤ.: 1. Η µε αρ. πρωτ / εγκύκλιός µας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 11/01/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 44/2489 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2017 L 351/55 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2468 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2017 για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες χώρες, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.1.2016 L 3/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/6 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας μετά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/26 27.6.15 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 15/12 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουνίου 15 για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/09 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 178/4 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1242 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2019 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2019 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2019 (OR. en) 11556/19 AGRILEG 141 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 30 Ιουλίου 2019 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2017 C(2017) 477 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3.2.2017 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 της

Διαβάστε περισσότερα

L 313/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 313/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 313/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1152/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ορισμένων τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2018 L 158/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/886 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2018 περί ορισμένων μέτρων εμπορικής πολιτικής που αφορούν ορισμένα προϊόντα καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/64 30.12.2017 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2469 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2017 για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για τις αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 9386/16 ENV 358 ENT 95 MI 373 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15465/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Δεκεμβρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2017 C(2017) 2417 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20.4.2017 για τη συμπλήρωση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης Χρυσούλα ηλέ

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης Χρυσούλα ηλέ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 12.06.2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1871/63486 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.4.2019 C(2019) 2842 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.4.2019 για τη χορήγηση στο Πράσινο Ακρωτήριο προσωρινής παρέκκλισης από τους κανόνες προτιμησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΑΔΑ:7ΣΧΕ46ΜΠ3Ζ-ΨΞΖ Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2018 Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΔ Γ 1191810

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Χρυσούλα ηλέ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Χρυσούλα ηλέ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 02/02/2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:398/12333 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.7.2018 L 166/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/941 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 2018 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2017 (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Μαΐου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.3.2018 C(2018) 1558 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.3.2018 σχετικά με τα διαδικαστικά στάδια της διαβούλευσης για τον καθορισμό του καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 301/22 18.11.2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2066 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 26.4.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/717 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Απριλίου 2017 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα