ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 23709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους.... Σύσταση δύο Γραφείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης α) Γραφείο Δημόσιας Υγείας Κεντρικής Μακεδονίας ως Οργανική Μονάδα της Διεύθυνσης Αστικής Κα τάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων Κεντρι κής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και β) Γραφείο Δημόσιας Υγείας Ανατολικής Μα κεδονίας Θράκης ως Οργανική Μονάδα της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνι κών Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονίας Θρά κης με έδρα την Κομοτηνή.... Μεταφορά υπηρετούντος προσωπικού της Δημοτι κής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Μου ρεσίου στον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου, λόγω λύσης της Δημοτικής Επιχείρησης.... Συγχώνευση των Ν.Π. «Σχολικές Επιτροπές Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης» σε ένα Ν.Π.Δ.Δ με την επω νυμία «Σχολική Επιτροπή Α θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νότιας Κυνουρίας» και του ορισμού του Σκοπού του της Διοίκησής του της Περιουσί ας του των Πόρων του..... Συγχώνευση των Ν.Π. «Σχολικές Επιτροπές Δευτε ροβάθμιας Εκπαίδευσης» σε ένα Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β θμιας Εκπαίδευ σης Δήμου Νότιας Κυνουρίας» και του ορισμού του Σκοπού του της Διοίκησής του της Περι ουσίας του των Πόρων του ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΑΡΧ/Γ1/Φ31/67261/1084 (1) Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005, άρθρο 90 «Κωδικο ποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ βερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/ ) και το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 2. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 214/Α/ ). 3. Το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτι σμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α/ ). 4. Τις διατάξεις του αρθ.10, παρ. 1 του Π.Δ. 191/03 (ΦΕΚ 146/Α/ ) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού». 5. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρο νομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/ ). 6. Τις διατάξεις του αρ. 9, παρ. 3 του Ν. 736/77 (ΦΕΚ 316/ Α/ ) «Περί Οργανισμού του Τ.Α.Π.Α.» ως ειδικότερες της παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 3028/2002, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε το ωράριο λειτουργίας των Αρχαιο λογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα, σε διευρυμένο ωράριο έως την 31η Οκτωβρίου Οι λοιποί Αρχαιολογικοί Χώροι, Μουσεία και Μνημεία, που είναι ανοιχτοί στο κοινό και δεν συμπεριλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα, λειτουργούν με ωράριο Δι ευκρινίζεται ότι η προσέλευση των επισκεπτών επιτρέπεται έως και δεκαπέντε (15 ) λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου. 2. Κατά τις ημέρες αργίας για το προσωπικό των Δημοσίων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., (Ν. 1157/81, ΦΕΚ 126/ Α/ αρ. 11, παρ. 1), δηλαδή τις ημέρες της 15ης Αυ γούστου και 28ης Οκτωβρίου, οι Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μουσεία και τα Μνημεία λειτουργούν όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 της παρούσης.

2 23710 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Όσα Μουσεία παραμένουν κλειστά κάθε Δευτέρα λόγω καθα ρισμού, κατά τις ανωτέρω ημέρες θα λειτουργούν κανονικά. 3. Με την Απόφαση αυτή παύει η ισχύς των προηγου μένων σχετικών Αποφάσεων. 4. Κάθε επιμέρους ρύθμιση για τη λειτουργία Αρχαι ολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων κατά παρέκ κλιση και πέραν του ανωτέρω καθορισμένου ωραρίου θα ανακοινώνεται με σχετικό Δελτίο Τύπου. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧ. ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Δ ΕΠΚΑ Το Μουσείο Δευτέρα: ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΜΥΚΗΝΩΝ Δ ΕΠΚΑ Το Μουσείο Δευτέρα: ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ Δ ΕΠΚΑ ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Δ ΕΠΚΑ , Δευτέρα: ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΛΓ ΕΠΚΑ (Δευτέρα κλειστό) ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΜ (Δευτέρα ) ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Μ (Δευτέρα ), Κυριακή (προς το παρόν) ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟ και ΧΩΡΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ Γ ΕΠΚΑ (από ) ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α ΕΠΚΑ ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤΟΑ ΑΤΤΑΛΟΥ), Β.Ν.Α. ΚΛΙΤΥΕΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ, ΘΕ ΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥ Α ΕΠΚΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΒΧΜ (Δευτέρα κλειστό) ΟΛΥΜΠΙΕΙΟ & ΠΑΡΙΛΙΣΣΙΑ ΙΕΡΑ Γ ΕΠΚΑ (από ) ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ Β ΕΠΚΑ 9.30 Δύση ηλίου ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ Β ΕΠΚΑ (Δευτέρα: ) ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 23η ΕΒΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΡΧ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Λ ΕΠΚΑ Σάββατο Κυριακή , Τρίτη Παρα σκευή (Δευτέρα κλειστό) ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΙΗ ΕΠΚΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΚΒ ΕΠΚΑ (Δευτέρα κλειστό)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΛΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ, ΡΟΔΟΣ 4η ΕΒΑ (Δευτέρα ) ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩ ΚΒ ΕΠΚΑ (Δευτέρα κλειστό) ΚΑΣΤΡΟ ΝΕΡΑΤΖΙΑΣ ΚΩ 4η ΕΒΑ (Δευτέρα ) ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ ΚΒ ΕΠΚΑ (Δευτέρα ) ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΒ ΕΠΚΑ (Δευτέρα ) ΑΡΧ.ΧΩΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΚΩ ΚΒ ΕΠΚΑ (Δευτέρα ) ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΛΙΝΔΟΥ ΚΒ ΕΠΚΑ (Δευτέρα ) ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΣΜΟΣΩΤΕΙΡΑΣ 15η ΕΒΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Ζ ΕΠΚΑ (το Μουσείο Δευτέρα: ) ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Ζ ΕΠΚΑ (Δευτέρα ) ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΟΛΥ ΜΠΙΑΣ Ζ ΕΠΚΑ (Δευτέρα ) ΝΑΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ Ζ ΕΠΚΑ Από Ανατολή έως Δύση ηλίου ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΩΝ ΙΖ ΕΠΚΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (προσωρινή έκθεση) ΑΜΗ (Δευτέρα ) ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΚΓ ΕΠΚΑ (από ) ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΚΝΩΣΟΥ ΚΓ ΕΠΚΑ / (από ) ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΚΓ ΕΠΚΑ (από ) ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΓ ΕΠΚΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΜΘ Τρίτη Σάββατο: , Δευτέρα , Κυριακή ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΒΠ (Δευτέρα ) ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8η ΕΒΑ (Δευτέρα κλειστό) ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8η ΕΒΑ (Δευτέρα κλειστό) ΚΑΣΤΡΟ ΙΤΣ ΚΑΛΕ & ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8η ΕΒΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΙΗ ΕΠΚΑ (το Μουσείο κλειστό)

4 23712 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 21η ΕΒΑ (Σάββατο Κυριακή ) ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗΣ MON REPOS Η ΕΠΚΑ (Σάββατο Κυριακή: ) ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΛΖ ΕΠΚΑ ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ ΛΖ ΕΠΚΑ , Κυριακές και εξαιρέσιμες , το Μουσείο Δευτέρα ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΘΗΡΑΣ ΚΑ ΕΠΚΑ , Δευτέρα ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΜΥΣΤΡΑ 5η ΕΒΑ (Κυριακές και εξαιρέσιμες ) ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟ ΨΥΧΡΟΥ (Δικταίο άντρο) ΚΔ ΕΠΚΑ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ 13η ΕΒΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Κ ΕΠΚΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΙΓ ΕΠΚΑ ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 7η ΕΒΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΛΗ ΕΠΚΑ (Δευτέρα ) ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΛΗ ΕΠΚΑ ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΛΗ ΕΠΚΑ , Δευτέρα ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑ ΛΗ ΕΠΚΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΦΑΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑ ΚΣΤ ΕΠΚΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΙΖ ΕΠΚΑ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΙΟΥ ΚΖ ΕΠΚΑ (το Μουσείο , Δευτέρα κλειστό) ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΡΧ. ΧΩΡΟΙ ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟΥ ΛΓ ΕΠΚΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΕΥΠΑΛΙΝΕΙΟ ΟΡΥΓΜΑ ΣΑΜΟΥ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ) ΚΑ ΕΠΚΑ , Δευτέρα ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΗΡΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑ ΕΠΚΑ , Δευτέρα ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑ ΕΠΚΑ , Δευτέρα ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟ και ΧΩΡΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Ι ΕΠΚΑ (το Μουσείο: Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη: , Τετάρτη Σάββατο: ) ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΥΠΑΤΗ) 24 ΕΒΑ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 8 Ιουλίου 2011 Αριθμ. οικ (2) Σύσταση δύο Γραφείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης α) Γραφείο Δημόσιας Υγείας Κεντρικής Μακεδονίας ως Οργανική Μονάδα της Δι εύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υπο θέσεων Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσα λονίκη και β) Γραφείο Δημόσιας Υγείας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ως Οργανική Μονάδα της Δι εύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υπο θέσεων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με έδρα την Κομοτηνή. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α/ ) «Διοίκηση, οργάνω ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 5,6,7 του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ165/τ.Α/ ) «Οργάνωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δι ατάξεις». 3. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ197/τ.Α/ ) «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατά ξεις». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ F 4. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 3370/05 (ΦΕΚ176/τ.Α / ) «Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις». 5. Το υπ αρ. ΥΥα/οικ / έγγραφο του Γενι κού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α/ ) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με συμ βάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.A/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της παραγράφου 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/ ) με τις οποίες συνίσταται ως ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μα κεδονίας Θράκης. 9. Το Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/τ.Α/ ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 10. Τις διατάξεις του άρθρου 50 και του άρθρου 51 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α/ ) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις».

6 23714 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11. Την ανάγκη για σύσταση νέων οργανικών μονάδων σε επίπεδο γραφείου, με σκοπό την εύρυθμη διεκπε ραίωση θεμάτων Δημόσιας Υγείας αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και την αρτιότερη ενάσκηση εποπτείας και ελέγχου επί αυτών, αποφασίζουμε: Συνιστούμε Γραφείο Δημόσιας Υγείας Κεντρικής Μακεδονίας ως Οργανική Μονάδα της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και Γραφείο Δημόσιας Υγείας Ανατολικής Μακεδονί ας Θράκης ως Οργανική Μονάδα της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με έδρα την Κο μοτηνή. Οι αρμοδιότητες των δύο γραφείων θα αφορούν θέματα Δημόσιας Υγείας, που θα ασκούνται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (συγκροτήσεις και συμμετοχή σε διάφορες επιτροπές, γνωμοδοτήσεις περί ιατρικών θε μάτων, εποπτεία διαχείρισης κρίσιμων θεμάτων Δημό σιας Υγείας). Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 30 Ιουνίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ F Αριθμ (3) Μεταφορά υπηρετούντος προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Μουρεσίου στον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου, λόγω λύσης της Δημοτικής Επιχείρησης. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 1. Την αριθμ.70/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαγοράς Μουρεσίου αναφορικά με την «Λύση της δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Μουρεσίου» και την αριθ. 797/31528/ Εγκριτική απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1470/τ. Β / ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 40 του Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης (ΦΕΚ 163/ /τ. Α ). 3. Την αριθ. 106/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, με την οποία ενεκρίθη η ένταξη των εργαζομένων της ΔΕΥΑ Μουρεσίου, σε προσωποπαγείς θέσεις του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπό την αίρεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 40 του Ν. 3801/2009, αποφασίζουμε: Συστήνουμε, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 40 του Ν. 3801/09, στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και εντάσσουμε σε αυτές τους παρακάτω εργαζόμενους της ΔΕΥΑ Μουρεσίου, ως εξής: α/α Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Κατηγορία Ειδικότητα Ημερομηνία πρόσληψης 1 Κρινάκης Γεώργιος Χρήστος ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 2 Γερμάνη Πηνελόπη Γεώργιος ΔΕ Υπάλληλος γραφείου Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο. Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ,52 σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2011 και έχει προβλεφθεί συνολική πίστωση ,00 στους ΚΑ , KA , του σκέλους των εξόδων του. Για κάθε ένα από τα επόμενα πέντε έτη θα προκαλείται δαπάνη ύψους η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου. Η δαπάνη αυτή θα καλύπτεται πλήρως από τα επιβαλλόμενα υποχρεωτικά ανταποδοτικά δημοτικά τέλη για την υπηρεσία ύδρευσης αποχέτευσης (άρθρο 19 Β.Δ. 24 9/ και άρθρο 17 του Ν. 1080/80) Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ζαγορά, 12 Ιουλίου 2011 Ο Δήμαρχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Αποφ. 88/2011 (4) Συγχώνευση των Ν.Π. «Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» σε ένα Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολι κή Επιτροπή Α θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νότιας Κυ νουρίας» και του ορισμού του Σκοπού του της Διοί κησής του της Περιουσίας του των Πόρων του. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ την παρ.1 του άρθρου 102 και τις παρ.1, 4 και 3 του άρθρου 103 του Ν. 3852/10 την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ. Πρωτ.: 8440/ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (ΦΕΚ Β 318) τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας που λειτουρ γούσαν στο Καλλικρατικό Δήμο Νότιας Κυνουρίας Την υπ αριθμ. 1493/666/ πράξη νομιμότητας του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που αφορά την με αριθμ. 88/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου λίου Νότιας Κυνουρίας Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν θα προ κληθεί δαπάνη, αποφασίζουμε ομόφωνα: 1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών ΝΠΔΔ με την επωνυμία: 1. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού και Νηπιαγω γείου Τυρού. 2. Σχολική Επιτροπή 1/Θ Δημοτικού Σχολείου Πηγαδίου Δήμου Λεωνιδίου. 3. Σχολική Επιτροπή 1/Θ Δημοτικού Σχολείου Πελετών Δήμου Λεωνιδίου. 4. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείων Δήμου Λεωνιδίου. 5. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου Δήμου Λεωνιδίου. 6. Σχολική Επιτροπή 2/Θ Δημοτικού Σχολείου Πουλί θρων Δήμου Λεωνιδίου. 7. Σχολική Επιτροπή 2/ΘΕιδικού Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου Δήμου Λεωνιδίου. 8. Σχολική Επιτροπή 1/Θ Νηπιαγωγείου Πουλίθρων Δήμου Λεωνιδίου. 9. Σχολική επιτροπή Eργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματι κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Λεωνιδίου. 10. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Κοσμά, Κοι νότητας Κοσμά, και τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Νότιας Κυνου ρίας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α θμιας Εκ παίδευσης Δήμου Νότιας Κυνουρίας» 2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκ παίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η δι αχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικη τικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδι οτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου. 3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου: Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοι κητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) μέλη, ως εξής: Πέντε Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων τουλά χιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχο λικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην περίπτω ση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα με γέθους σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εναν δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι: α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ β) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου και ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορ φώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης. γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας. δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 5. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της παραγρά φου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα. Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυ τοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής. 6. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχί ζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν. 7. Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπά νη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λεωνίδιο, 13 Ιουλίου 2011 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ

8 23716 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. αποφ. 89/2011 (5) Συγχώνευση των Ν.Π. «Σχολικές Επιτροπές Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης» σε ένα Ν.Π.Δ.Δ με την επω νυμία «Σχολική Επιτροπή Β θμιας Εκπαίδευσης Δή μου Νότιας Κυνουρίας» και του ορισμού του Σκοπού του της Διοίκησής του της Περιουσίας του των Πόρων του. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ την παρ.1 του άρθρου 102 και τις παρ.1, 4 και 3 του άρθρου 103 του Ν. 3852/10 την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ. Πρωτ.: 8440/ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (ΦΕΚ Β 318) τις σχολικές επιτροπές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ σης που λειτουργούσαν στο Καλλικρατικό Δήμο Νότιας Κυνουρίας Την υπ αριθμ 1492/ πράξη νομιμότητας του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που αφορά την με αριθμ. 89/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου λίου Νότιας Κυνουρίας Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν θα προ κληθεί δαπάνη, αποφασίζουμε ομόφωνα: 1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών ΝΠΔΔ με την επωνυμία: 1. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Παραλίας Τυρού, Δή μου Τυρού. 2. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Λυκείου ΤΕΕ/ΕΠΑΛ Δήμου Λεωνιδίου, και τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Νότιας Κυνου ρίας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β θμιας Εκ παίδευσης Δήμου Νότιας Κυνουρίας». 2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκ παίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουρ γίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσι μων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισή γηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παι δείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται ανα γκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου. 3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου: Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικη τικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, ως εξής: Πέντε Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων του λάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. * * Τρεις διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην περίπτω ση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέ θους σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έναν εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προ τεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας. Έναν δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι: α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ β) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου και ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορ φώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης. γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας. δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 5. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της παραγρά φου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα. Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυ τοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής. 6. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαι τείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν. 7. Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπά νη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λεωνίδιο, 13 Ιουλίου 2011 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3429 31 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΤΔΑΜ/ Φ31/253511/137563/11050/2988 Χειμερινό ωράριο λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΣΤΙΣ -26 7-2012 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-7-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189 10 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4283 Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ,

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ, ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος 14-2-2011 Πληροφ.: Θ. Παπαγεωργίου Προϊστάµενος Ν. Υπηρεσίας ήµου Ρόδου Τηλεφ. 2241046220 2241029225 6937409363 Προς τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Μανώλη Γλυνό συνηµµένα: - 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 723 2 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων (ΣΑΤΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 12 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση της υπ αριθμ. 4296/24.2.2006 (ΦΕΚ 292/10.3.2006) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184 27 Σεπτεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4081 Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2297 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου 262 του ν. 3852/2010.... 1 Αυτασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234 28 Δεκεμβρίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3812 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2442 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Τροποποίηση άδειας λειτουργίας.... 2 Χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16959 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1354 8 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 28 Ιουνίου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3584 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 26 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση των Κ.Α.Ε του Ειδικού Φορέα 09 120, από τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 237 31 Οκτωβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πλη ροφοριών και δεδομένων του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα