ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜ. ΔΙΑΜ/ΣΜΑ: ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 ΑΡΘΡΟ 1ο : Ν. ΑΤΟΕ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την Δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ΕΥΡΩ : ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (7,75 ) ΑΡΘΡΟ 2ο : Ν. ΑΤΟΕ Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα. Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων αόπλου σκυροδέµατος παντός είδους, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγέθων στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα" Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως, με την μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης σε οποιαδήποτε απόσταση. ΕΥΡΩ : ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (32,75 )

14 ΑΡΘΡΟ 3 ο : Ν. ΑΤΟΕ Εκθάµνωση εδάφους Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2101 Εκθάµνωση εδάφους µε την αποκόµιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Καθαρισµός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών". Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο εκθάµνωσης (m2) µε δενδρύλια περιµέτρου κορµού µέχρι 0,25 m ΕΥΡΩ :ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (4,50 ) ΑΡΘΡΟ 4 ο : Ν. ΑΤΟΕ Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων". Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124 ΕΥΡΩ : ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (9,25 ) ΑΡΘΡΟ 5 ο : Ν. ΑΤΟΕ

15 20.05 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων". Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2127 ΕΥΡΩ : ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (32,75 ) ΑΡΘΡΟ 6 ο : Ν. ΑΤΟΕ σχ. Αποξήλωση παλαιού λιθοστρώτου Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2204 Αποξήλωση παλαιού παραδοσιακού λιθοστρώτου εν ξηρώ, μετά της απαιτούμενης προσοχής, ώστε να συγκεντρωθούν όσο το δυνοτόν περισσότεροι ακέραιοι λίθοι, προκειμένου να ξαναχρησιμοποιηθούς. Συμπεριλαμβάνεται η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης σε σωρούς, οι οποίοι να μην ενοχλούν τις εκτελούμενες εργασίες, προκειμένου να γίνει η διαλογή των καταλλήλων λίθων. Τιμή ανά τετραγωνικο μέτρο (m 2 ) καθαιρέσεως., µε την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. ΕΥΡΩ : ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (10,20 ) ΑΡΘΡΟ 7 ο : Ν. ΑΤΟΕ Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου, µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, σχιστολίθου, κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2), µε την μεταφορά των άχρηστων προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50% Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2237 Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των ακεραίων χρησίµων πλακών από το κονίαµα, η µεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήµατα. ΕΥΡΩ : ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (11,20 ) ΑΡΘΡΟ 8 ο : Ν. ΑΤΟΕ σχ. Καθαίρεση ξηρολιθοδομής

16 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2204 Καθαίρεση ανωδομών από ξηρολιθοδομή πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα και προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων σε θέσεις που να μην ενοχλούν τις εκτελούμενες εργασίες, έως ότου γίνει η διαλογή των χρησίμων λίθων και απομακρυνθούν τα άχρηστα προϊόντα. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m 3 ) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως, µε την μεταφορά των άχρηστων προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. ΕΥΡΩ : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (34,75 ) ΑΡΘΡΟ 9 ο : Ν. ΑΤΟΕ Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2204 Καθαίρεση ανωδοµών αργολιθοδοµής ή πλήρους λιθοδοµής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός". Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως, µε την μεταφορά των άχρηστων προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. ΕΥΡΩ : ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (27,25 ) ΑΡΘΡΟ 10 ο : Ν. ΑΤΟΕ ιαλογή των χρησίµων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2212 Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως, καθαρισμός τους από το κονίαμα και μεταφορά και συγκεντρωσή τους σε σωρούς ευκόλου καταμετρήσεως σε κατάλληλες θέσεις εντός του γηπέδου, ώστε να μη παρακωλύονται οι εργασίες. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m 3 ) ΕΥΡΩ : ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (5,60 ) ΑΡΘΡΟ 11 ο : Ν. ΑΤΟΕ Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162

17 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή τµηµάτων αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, µε την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συµπύκνωση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων". Στην περίπτωση χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, εφαρµόζεται ο αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση µηδενίζεται. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. ΕΥΡΩ : ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (4,50 ) ΑΡΘΡΟ 12 ο : Ν. ΑΤΟΕ Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεµφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, άµµου, αµµοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου µεταφορικού µέσου ή ζώου. Τιµή ανά τόνο (ton) Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1101 ΕΥΡΩ : ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (13,50 ) ΑΡΘΡΟ 13 ο : Ν. ΑΤΟΕ Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, µε την σταλία του αυτοκινήτου. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος. ΕΥΡΩ : ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (1,65 ) ΑΡΘΡΟ 14 ο : Ν. ΑΤΟΕ Μεταφορά υλικών με μονότροχο Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1127 Μεταφορά με μονότροχο ενός τόννου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο αποστάσεως. Τιμή ανά τόννο και δεκάμετρο (ton x 10 m) ΕΥΡΩ : ΔΥΟ ΕΥΡΩ (2,00 ) ΑΡΘΡΟ 15 ο : Ν. ΑΤΟΕ

18 32.05 Σκυροδέματα µικρών έργων Παραγωγή σκυροδέµατος µικρών έργων επί τόπου, µε φορητούς αναµικτήρες σκυροδέµατος ή αυτοκινούµενες µπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού τεχνολογίας σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύµφωνα µε την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάµιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες µμεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. Ως µικρά έργα θεωρούνται τα έργα µε ηµερήσια απαίτηση µέχρι 50 m3 σκυροδέµατος. Για µεγαλύτερες ποσότητες, η τιµολόγηση γίνεται µε βάση το άρθρο Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 ΕΥΡΩ : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ ΕΥΡΩ (106,00 ) ΑΡΘΡΟ 16 ο : Ν. ΑΤΟΕ Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m 3 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.5 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν το σύνολο για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες της χρησιμοποιούμενης ποσότητας του έργου δεν υπερβαίνει τα 30,00 m 3 λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού. Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα m 3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m 3 ). ΕΥΡΩ : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (16,80 ) ΑΡΘΡΟ 17 ο : Ν. ΑΤΟΕ

19

20 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. ΕΥΡΩ : ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (1,07 ) ΑΡΘΡΟ 18 ο : Ν. ΑΤΕΟ Α 19σχ. Προμήθεια και διάστρωση άμμου λατομείου (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121Β) Για την προμήθεια και την διάστρωση σε στρώση περίπου 5 εκ., κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-4 χλστ. από συλλεκτά υλικά ή θραυστά προϊόντα λατομείου ή ποταμού, μέγιστης διάστασης λίθων 7 χλστ. και ελάχιστης περιεκτικότητας λεπτόκοκκου κλάσματος (διερχόμενο από το κόσκινο Νο 40) 35%, με δείκτη πλαστικότητας το πολύ 6 και κατά τα υπόλοιπα σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Ο 150, την Τ.Σ.Υ. και τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού, οι φορτοεκφορτώσεις με το χαμένο χρόνο και η σταλία των αυτοκινήτων, με την μεταφορά των υλικών, από οποιαδήποτε απόσταση. Τιμή ανά κυβικό μέτρο κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-4 χλστ., που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. ΕΥΡΩ : ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (22,07 )

21 ΑΡΘΡΟ 19 ο : Ν. ΑΤΟΕ σχ. Ανακατασκευή επίστρωσης στην πλατεία με τις γερές αποξηλωθείσες χονδρόπλακες με το ισόδομο σύστημα πλακόστρωσης Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7313 Επιστρώσεις με υφιστάμενες τετραγωνικές ημιλαξευτές χονδρόπλακες, πλευράς 40 έως 70 cm και πάχους 5-8 cm, τοποθετούμενες με τσιμεντοκονίαμα κατά ισοϋψείς παράλληλους δόμους, με αρμούς που δεν θα ξεπερνούν το 1 εκ. και αρμολογούμενες με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών για το κονίαμα τοποθέτησης και αρμολόγησης, η προμήθεια συμπληρωματικής ποσότητας πλακών, έως και 25% της επιφανείας, όμοιων κατά το δυνατόν με τις υφιστάμενες, καθώς και η εργασία για την τοποθέτηση των πλακών, με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω, την αρμολόγηση την απόξεση του κονιάματος αρμολόγησης και τον πλήρη καθαρισμό της τελικής επιφάνειας από τα υπολείματα του κονιάματος. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ) ΕΥΡΩ : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (28,00 ) ΑΡΘΡΟ 20 ο : Ν. ΑΤΟΕ σχ. Επίστρωση με νέες ορθογωνισμένες πλάκες Πηλίου Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7313 Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές χονδρόπλακες, προελεύσεως Πηλίου, πλευράς 40 έως 50 cm και πάχους 3-5 cm, τοποθετούμενες δια τσιμεντοκονιάματος σε ισοϋψείς παράλληλους δόμους, με αρμούς πλάτους μέχρι 1 cm, και αρμολογούμενες με λεπτόρευστο ισχυρό τσιμεντοκονίαμα. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ) ΕΥΡΩ : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (41,10 ) ΑΡΘΡΟ 21 ο : Ν. ΑΤΟΕ σχ. Κατασκευή παραδοσιακού λιθοστρώτου με υφιστάμενους λίθους από παλαιό λιθόστρωτο Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4106 Κατασκευή παραδοσιακού λιθοστρώτου εν ξηρώ, με υφιστάμενους λίθους. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια ποσότητας νέας πέτρας έως και 30% της επιφανείας του

22 λιθοστρώτου που θα κατασκευαστεί, η μεταφορά των αργών λίθων επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές που θα απαιτηθούν, η εργασία για την διαμόρφωση της επιφανείας του προς κάλυψη εδάφους, η επιλογή του κατάλληλου λίθου κάθε φορά, η δημιουργία της αντίστοιχης φωλιάς στο έδαφος, η εμφύτευση και στερέωση του λίθου με χώμα και θραύσματα από πέτρες (τσιβίκια), εξασφαλίζοντας την σωστή του έδραση, αλλά και την προσαρμογή της επιφανείας του με τους υπόλοιπους λίθους, ώστε να δημιουργηθεί στο τέλος μία ομαλή, βατή επιφάνεια. Ανά διαστήματα από 0,60 έως 1,50 μέτρο, ανάλογα με την κλίση του εδάφους, θα δημιουργείται μικρός αναβαθμός (πασαμάκι) με πλακοειδείς, όρθιους λίθους. Στην ελεύθερη πλευρά του λιθοστρώτου θα τοποθετούνται πέτρες μεγαλύτερου όγκου, ώστε να "φυτεύονται" πιο βαθειά για να δημιουργούν αντιστήριξη και ταυτόχρονα η επιφάνειά τους θα είναι με κλίση προς το καλντερίμι, για να συγκρατούν τα νερά. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ) ΕΥΡΩ :ΣΑΡΑΝΤΑ (40,00 ) ΑΡΘΡΟ 22 ο : Ν. ΑΤΟΕ σχ. Λιθοσυρραφή υπάρχουσας ρωγμής Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4262 Για την αποκατάσταση ενός τεμαχίου ρηγματωμένου λίθου στο σώμα λιθοδομής, με νέο ευμεγέθη λίθο όμοιου σχήματος, ήτοι την αφαίρεση των σπασμένων λίθων και των αντίστοιχων κονιαμάτων, την προμήθεια και την τοποθέτηση του νέου λίθου με νέο κονίαμα και την αρμολόγησή του με τρόπο που να ενταχθεί πλήρως στο σώμα της λιθοδομής. Υλικά και εργασία για ένα τεμάχιο τοποθετούμενου λίθου: ΕΥΡΩ : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (76,30 ) ΑΡΘΡΟ 23 ο : Ν. ΑΤΟΕ σχ. Ξηρολιθοδομή μιας ορατής όψης Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4206 Ξηρολιθοδομή μιας ορατής όψης, πάσης φύσεως τοίχων, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,50 m από το δάπεδο εργασίας, με υφιστάμενους λίθους από κατεδάφιση παλιάς ξηρολιθοδομής. Περιλαμβάνεται η προμήθεια συμπληρωματικής ποσότητας πέτρας, όμοιας μορφής και ποιότητας με την υφιστάμενη, σε ποσοστό έως και 20% του όγκου της νέας ξηρολιθοδομής, καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή με τρόπο που να προσαρμοστεί πλήρως στα παράπλευρα τμήματα υφιστάμενης ξηρολιθοδομής Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m 3 ) ΕΥΡΩ : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (70,00 )

23 ΑΡΘΡΟ 24 ο : Ν. ΑΤΟΕ Λιθοδομές Με τις τιµές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιµολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιµοποιούνται µετά από επεξεργασία ώτε να αποκτήσουν κανονικά σχήµατα και διακριτές επιφάνειες (ηµιλαξευτή λιθοδοµή) ή κανονικά σχήµατα σε σταθερά µεγέθη και οµοιόµορφες επιφάνειες (λαξευτή λιθοδοµή). Οι λίθοι δεν θα έχουν προσµίξεις ή ρηγµατώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν σηµαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί επεξεργασίας ώστε να κτίζονται µε αρµούς το πολύ 8 mm στην περίπτωση της λαξευτής λιθοδοµής και 15 mm περίπτωση της ηµιλαξευτής λιθοδοµής. Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες όλες οι δαπάνες: αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά, χρώµατα κλπ), επι τόπου παραγωγής των αναφερόµενων τύπων κονιαµάτων τοιχοποιάς, ή χρήσης ετοίµων κονιαµάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιοµηχανικής προέλευσης µε σήµανση CE, ενδεχόµενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαµάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος της συνδετικής ύλης, ή/και τριµµάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε µίγµατα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2), κατασκευής των απαιτούµενων απλών αρµολογηµάτων. κατασκευής τυχόν ολόσωµων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων, εν συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (µαξιλάρι), κατακόρυφων ή οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, τα οποία αποζηµιώνονται µε την τιµή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαµορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζηµιώνονται ιδιαίτερα µε τις τιµές της ενότηταςς Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης Λιθοδοµές από αργούς λίθους και των απαιτουµένων γωνιολίθων µεγάλων (αγκωναριών) και µικρών (παραγκωνίων) για τοίχους υπογείων µιάς ορατής όψεως και σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από το έδαφος ή βάσεων µε ανωτάτη στάθµη πάνω από το µέσο υψόµετρο κάθε πλευράς µη υπερβαίνων τα 1, 50m, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Λιθόκτιστοι τοίχοι". Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) Λιθοδοµές για τοίχους υπογείων µιάς ορατής όψης µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4312

24 ΕΥΡΩ : εκατόν είκοσι (87,00 ) ΑΡΘΡΟ 25 ο : Ν. ΑΤΟΕ Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4503 Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων. Συμπεριλαμβάνεται η διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια ώστε να έχουν κατά το δυνατόν ισομεγέθεις διαστάσεις, η κατεργασία των προσώπων και των επιφανειών εδράσεως με χονδροπελέκημα, η προσαρμογή τους ώστε το πλάτος των αρμών να μην υπερβαίνει τα 2 1/2 cm με χρήση σφηνών (τσιβίκια), η απόξεση του κονιάματος των αρμών σε βάθος 2-4 cm και ο καθαρισμός της επιφάνειας από τα κονιάματα με λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ). ΕΥΡΩ : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (13,50 ) ΑΡΘΡΟ 26 ο : Ν. ΑΤΟΕ σχ. Επίστρωση τοιχίων με ορθογωνισμένες πλάκες Πηλίου Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7312 Επιστρώσεις στέψης τοιχίων με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες, σταθερού πλάτους εκ. και ποικίλου μήκους αλλά όχι μικρότερου των 30 cm, με αρμούς πάχους το πολύ 1 cm με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ) ΕΥΡΩ : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (35,00 ) ΑΡΘΡΟ 27 ο : εκ παρακολουθήσεως Αποκατάσταση λιθόκτιστης κλίμακας Αποκατάσταση της λιθόκτιστης σκάλας που οδηγεί από την πλατεία στην παιδική χαρά και την κρήνη, Στην τιμή περιλαμβάνεται: - ο καθαρισμός της από αγριόχορτα, - η αφαίρεση των σπασμένων πατημάτων, - η τοποθέτηση των αποκολλημένων λίθων τόσο από τα ρίχτια όσο και από την φέρουσα τοιχοποιία, αλλά και η συμπλήρωση - αντικατάσταση όσων λείπουν, - ο επιμελής καθαρισμός και η αρμολόγηση όλων των λιθόκτιστων βαθμίδων,

25 - η προμήθεια και τοποθέτηση νέων πατημάτων από ρθογωνισμένες πλάκες Πηλίου. Παράλληλα με το παρόν άρθρο προβλέπεται και ο καθαρισμός από αγριόχορτα καθώς και η αποκατάσταση τυχόν φθορών σε όλη την επιφάνεια του τοίχου αντιστήριξης στην πλευρά αυτή της πλατείας. ΕΥΡΩ : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑΕΥΡΩ (1.500,00 ) ΑΡΘΡΟ 28 ο : Ν. ΑΤΟΕ σχ. Κιγκλιδώματα από ξυλεία καστανιάς Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα, από ξυλεία καστανιάς, σε απλό σχέδιο, με χειρολισθήρα ευθύγραμμο διατομής 10Χ10 cm, ακραίων και ενδιαμέσων ορθοστατών 10x10 cm, κάτω τραβέρσας 10Χ8 cm, και κιγκλίδων διαγωνίων (χιαστί) διατομής ορθογωνικής 10x8 cm ή σχετικής, με απόσταση των ορθοστατών μεταξύ τους ανά 1,50 m και, εν γένει υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής συνθέσεως, τοποθετήσεως και στερεώσεως συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης της διατομής του χειρολισθήρος, των ορθοστατών και των κιγκλίδων είτε με τόρνο είτε με γλυφές. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) αναπτύγματος χειρολισθήρα. ΕΥΡΩ : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (92,00 ) ΑΡΘΡΟ 29 ο : Ν. ΑΤΟΕ σχ. Επισκευή ξύλινων κιγκλιδωμάτων Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ Επισκευή παλαιών ξύλινων κιγκλιδωμάτων απλής μορφής, ήτοι αφαίρεση όλων των κατεστραμένων ξύλων, (σκευρωμένων, σπασμένων) και αντικατάστασή τους, στερέωση των τεμαχίων που το χρειάζονται, τρίψιμο επιμελές με γυαλόχαρτο ώστε να είναι έτοιμα να δεχθούν βαφή Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) αναπτύγματος χειρολισθήρα. ΕΥΡΩ : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30,00 ) ΑΡΘΡΟ 30 ο : Ν. ΑΤΟΕ Εφαρµογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώµατος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771 Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών". Απόξεση,αστάρι, ξερόζιασµα,σπατουλάρισµα,στοκαρίσµατα,

26 ψιλοστοκαρίσµατα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώµατος ή υποστρώµατος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) Βερνικοχρωµατισµοί ξυλίνων επιφανειών µε βερνικόχρωµα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου. ΕΥΡΩ : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (15,70 ) ΑΡΘΡΟ 31 ο : Ν. ΑΤΕΟ Γ-2.1 Άρθρο Γ-2 ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ Άρθρο Γ-2.1 Βάση οδοστρωσίας υεταβλητού πάχους (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β) Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, η διάστρωση, διαβpoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη. Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους ΕΥΡΩ : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (25,37 ) ΑΡΘΡΟ 32 ο : Ν. ΑΤΕΟ Δ-3 Αρθρο Δ-3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ (Αναθεωρείται με το άρθρο 0Δ0-4110) Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ "Ασφαλτική προεπάλειψη". Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκινούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal), η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),

27 η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. ΕΥΡΩ : ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (1,20 ) ΑΡΘΡΟ 33 ο : Ν. ΑΤΕΟ Δ-8.1 Άρθρο Δ-8 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και τη ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με finisher η σταλία των μεταφορικών μέσων η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ , ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον τύπο της χρησιμοποιούμενης ασφάλτου, ως εξής: Άρθρο Δ-8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συυπυκνωμένου πάγους 0,05 m υε γρήση κοινής ασφάλτου (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521Β) ΕΥΡΩ : ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ (8,39 ) ΒΟΛΟΣ 2013 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΙΩΤΑΚΗ

28 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm.

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm. ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 46/2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Τ.: 1.1 Άρθρο ΝΕΤΟΔΟ-Δ-2.1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm (Αναθεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 1 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101 100% Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο.

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΠΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Ανάλυση Τιμών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΟ ΑΤΟΕ ΕΚ ΟΣΗ 2.0 ΟΚΤ 2007 σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ............ ΕΡΓΟ:.......... ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:.. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. "2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις)"

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 3A / 2012 ΝΟΜΟΣ 14REQ002372482 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-31 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης:2/2015 ΕΡΓΟ: Συντήρηση Επισκευή σχολικών κτιρίων ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2012 Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2012 Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 328.976,00 (με ΦΠΑ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΑ ΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Η "ΧΑΡΑ" Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 2 ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» 4.400.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A01160d\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: Διάστρωση ασφαλτομίγματος μετά προεπάληψης ή συγκολλητικής Προϋπολογισμός: 200.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αρθρο: 32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΕΠΑΛ 2007-2013 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 369.000,00 ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΞΕΝΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΘΕΣΗ : Παπαστράτου 71, Ο.Τ. 23, ΑΓΡΙΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

37/2013. 23% : 47.682,93

37/2013. 23% : 47.682,93 37/2013 :. : LEADER : : 205.275,03 : 2.042,05 : 207.317,08. 23% : 47.682,93 : 255.000,00 - - - - - (.) - ( ) - (.) - - -,, 4 ( ) µ.. : 48013/2-7-2015 4 (2007-2013) «2007 2013» 4 «LEADER» 413 321 ( :..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου» (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜ.: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Υ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Το έργο αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ 72.952,67 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα