ΤΕΥΧΟΣ 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ...7 ΤΕΥΧΟΣ 6: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- σελ. 1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διάρθρωση του προϋπολογισμού του έργου σε ομάδες εργασιών έγινε σύμφωνα με την απόφαση "Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016", βάσει ΦΕΚ 1956/ , απόφαση ΔΝΣγ/οικ /ΦΝ 466. Για την σύνταξη του προϋπολογισμού των έργων, χρησιμοποιήθηκαν τα νέα εγκεκριμένα περιγραφικά τιμολόγια «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων», βάσει ΦΕΚ 1746Β / , απόφαση ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν τα τιμολόγια Υδραυλικών έργων με πίνακες τιμών μονάδος για έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5,0 εκατομμυρίων ευρώ και Οδοποιίας για έργα συνολικού προϋπολογισμού 5 έως 10 εκατομμυρίων ευρώ. Σημειώνεται ότι η κατηγορία του πίνακα τιμών μονάδος προκύπτει από τον προϋπολογισμό στον οποίο περιλαμβάνονται τα κονδύλια Γ.Ε. & Ο.Ε. και απροβλέπτων, ενώ δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και η αναθεώρηση. Ως μέση απόσταση μεταφοράς των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής ή πλεοναζόντων υλικών των εκσκαφών πάσης φύσεως, καθαίρεσης μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα ορίζεται η απόσταση των 25 km από την περιοχή εκτέλεσης του έργου. Ως μέση απόσταση μεταφοράς από τη θέση προμήθειας αμμοχαλικωδών υλικών (άμμος, θραυστό υλικό λατομείου κ.τ.λ.) προς το έργο, ορίζεται η απόσταση των 25km. Για τον προσδιορισμό της δαπάνης μεταφοράς λαμβάνονται τιμές μονάδας για μεταφορά σε αστικές περιοχές και για απόσταση >=5 km. Τέλος, ο προϋπολογισμός του έργου διαχωρίζεται σε : Επιλέξιμο τμήμα: Αφορά τα επιλέξιμα προς συγχρηματοδότηση έργα, τα οποία αφορούν τα έργα του δικτύου ακαθάρτων. Μη επιλέξιμο τμήμα: Αφορά στις ιδιωτικές συνδέσεις με το κεντρικό δίκτυο ακαθάρτων. ΤΕΥΧΟΣ 6: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- σελ. 2

3 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Άρθρου Κωδ. ΕΤΕΠ 1. ΟΜΑΔΑ Α Κωδικοί 1 Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3. ΝΕΤ ΟΔΟ-Β Α-18.1 Α.01 ΟΔΟ Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή ΥΔΡ 6072 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 2.2 Α.02 άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 3 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. ΥΔΡ Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Α.03 εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. ΓΙα βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας με χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή) Αποξήλωση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Α.04 ΥΔΡ Α.05 ΥΔΡ Α.06 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 3.12 Α.07 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Α.08 ΝΕΤ ΥΔΡ ΣΧ4.4 Α Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 4.5 Α Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm 13 Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. ΝΕΤ ΟΔΟ-Β Γ Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. ΝΕΤ ΟΔΟ-Β Γ-2.1 ΝΕΤ ΥΔΡ ΣΧ Α.11 ΝΕΤ ΥΔΡ ΣΧ Α Α.13 Α.14 ΥΔΡ ΥΔΡ 6087 ΥΔΡ ΥΔΡ 6807 ΥΔΡ 6808 ΟΔΟ 4521.Β ΟΔΟ 4521.Β ΟΔΟ 3121.Β ΟΔΟ 3211.Β Μονάδα m , ,45 m , ,37 m ,2 Μερική Ολική ,20 m ,00 m , ,00 m , ,90 m , ,80 m ,25 812,50 m ,92 119,20 m 5 3,39 16,95 m , ,17 m , ,09 m , ,50 m , ,50 ΤΕΥΧΟΣ 6: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- σελ. 3

4 Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Άρθρου Κωδ. ΕΤΕΠ Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. ΝΕΤ ΟΔΟ-Β Β Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου Α.15 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 4.11 Α.16 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 5.4 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Α.17 Α.18 Α.19 Α.20 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Α Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 7.1 Α Αντιστηρίξεις παρειών σκάμματος με μεταλλικά πετάσματα οι οποίες δεν υλοποιούνται ταυτόχρονα με την εκσκαφή. ΝΕΤ ΥΔΡ ΣΧ7.6.1 Α Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα ΝΕΤ ΥΔΡ ΣΧ7.6.2 Α Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 16.2 Α Αγωγοί ακαθάρτων, που τοποθετούνται με οριζόντια διάτρηση, εξωτερικής διαμέτρου Φ280mm. 2. ΟΜΑΔΑ Β 1 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 9.1 ΝΤ.1 Α Β.01 Κωδικοί ΥΔΡ 6804 ΥΔΡ 6804 ΟΔΟ 2921 ΥΔΡ 6067 ΥΔΡ 6068 ΥΔΡ 6069 ΥΔΡ 6067 ΥΔΡ 6301 ΥΔΡ 6103 ΥΔΡ 6103 ΥΔΡ 6801 ΥΔΡ 7029 ΥΔΡ 6301 Μονάδα m ,8 238,00 m2 5 9,5 47,50 m 5 8,4 42,00 m , ,97 m , ,75 m , ,75 m ,75 147,50 m ,00 m , ,20 m2 5 31,9 159,50 Τεμ. 5 28,5 142,50 μμ ,00 Μερική Ολική Αθροισμα Εργασιών : , ,30 m2 14 7,6 106,40 ΤΕΥΧΟΣ 6: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- σελ. 4

5 Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Άρθρου Κωδ. ΕΤΕΠ Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών. Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m 3. ΟΜΑΔΑ Γ Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Β.02 Β.03 Β.04 ΝΕΤ ΥΔΡ ΣΧ Β.05 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Γ.01 Γ.02 Γ.03 Κωδικοί ΥΔΡ 6326 ΥΔΡ 6327 ΥΔΡ 6311 ΥΔΡ 6327 ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ Μονάδα m ,00 m ,00 Kg , ,00 Τεμ ,00 Μερική Ολική Αθροισμα Εργασιών : , ,40 m , ,00 m , ,40 m ,00 Αθροισμα Εργασιών : , ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,10 ΤΕΥΧΟΣ 6: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- σελ. 5

6 3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ Α/Α 1 1. ΟΜΑΔΑ Α Είδος Εργασίας Κατασκευή αγωγού εξωτερικής διακλάδωσης, Φ 160 από PVC-U, SDR 41, ανεξαρτήτως βάθους ορύγματος. 2. ΟΜΑΔΑ Β Κωδικός Άρθρου ΝΤ.2 Κωδ. ΕΤΕΠ 1 Κατασκευή φρεατίου ελέγχου - προσαρμογής εξωτερικών διακλαδώσεων. ΝΤ.3 Β.06 Άρθρο Μονά δα Α.27 ΥΔΡ m ,00 ΥΔΡ ,00% ΥΔΡ ,00% Μερική Ολική Άθροισμα Εργασιών : , ,00 Τεμ ,00 Άθροισμα Εργασιών : , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΤΕΥΧΟΣ 6: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- σελ. 6

7 4. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην συνέχεια παρουσιάζεται ο συγκεντρωτικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, Κ.ΛΠ. ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,30 ΟΜΑΔΑ Β' : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Κ.ΛΠ , , ,40 ΟΜΑΔΑ Γ' : ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ Κ.ΛΠ , ,40 ΣΥΝΟΛΑ , , ,10 ΓΕ & ΟΕ 18% , , ,90 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9% , , ,41 ΣΥΝΟΛΟ , , ,41 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,41 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ , , ,59 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΦΠΑ 24% , , ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ Φ.Π.Α , , ,00 ΔΡΟΣΙΑ, ΔΡΟΣΙΑ, ΔΡΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΑΡΑΧ ΝΑΤΖΙΜΠ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΕΥΧΟΣ 6: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- σελ. 7