BG Ръководство за употреба Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató Manual de instruções Manual de instrucciones

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BG Ръководство за употреба Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató Manual de instruções Manual de instrucciones"

Transcript

1 BG Ръководство за употреба 2 Микровълнова фурна EL Οδηγίες Χρήσης 21 Φούρνος μικροκυμάτων HU Használati útmutató 40 Mikrohullámú sütő PT Manual de instruções 58 Forno microondas ES Manual de instrucciones 76 Horno de microondas MSD2543S

2 2 СЪДЪРЖАНИЕ 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ ОПИСАНИЕ НА УРЕДА ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ ИНСТАЛИРАНЕ...18 ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ Благодарим, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с иновативни технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен - функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Отделете няколко минути за прочит, за да се възползвате от уреда по най-добрия начин. Посетете нашия уебсайт, за да: Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности, сервизна информация: Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване: Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия уред: /shop ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ Препоръчваме използването на оригинални резервни части. Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт), сериен номер. Информацията можете да намерите на табелката с данни. Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност Обща информация и съвети Информация за опазване на околната среда Запазваме си правото на изменения.

3 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ Внимателно прочетете предоставените инструкции преди инсталиране и употреба на уреда. Производителят не носи отговорност за неправилно инсталиране и употреба, предизвикани от неправилно използване. Винаги запазвайте инструкциите с уреда за бъдещи справки. 1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени способности БЪЛГАРСКИ 3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от задушаване, нараняване или трайно увреждане. Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и възможните рискове. Не позволявайте на децата да си играят с уреда. Деца под 3 години не трябва да бъдат оставяни без надзор в близост до уреда. Съхранявайте всички опаковъчни материали далеч от деца. Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда, когато работи или когато изстива. Достъпните части са горещи. Ако уредът има механизъм за защита от деца, препоръчваме да го активирате. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, ако не са под наблюдение. Дръжте уреда и кабела му далеч от деца под 8- годишна възраст.

4 4 1.2 Общи мерки за безопасност Този уред е предназначен за употреба в домашни условия и подобни приложения като: Селскостопански къщи; кухненски зони за персонал в магазини, офиси и други работни места; От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други места за живеене Уредът се нагорещява отвътре, когато работи. Не докосвайте нагревателните елементи, които са вътре в уреда. Винаги използвайте ръкавици за фурна при изваждане или поставяне на аксесоари или съдове за печене. Не почиствайте уреда чрез почистващ апарат за пара. Преди поддръжка изключете уреда и извадете щепсела на захранването от контакта на ел. мрежата. Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, с уреда не трябва да се работи, докато не се ремонтира от квалифициран техник. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, оторизиран сервизен център или лица със сходна квалификация, за да се избегне опасност. Само квалифициран техник може да извършва техническо обслужване или ремонт, включващ отстраняване на капака, който осигурява защита срещу излагане на микровълнова енергия. Не използвайте уреда с външен таймер или отделна система за дистанционно управление. Не подгрявайте течности или други храни в затворени опаковки. Съществува опасност от експлозия. Използвайте само съдове, които са подходящи за употреба в микровълнови фурни.

5 БЪЛГАРСКИ 5 При затопляне на храна в пластмасови или хартиени опаковки, проверявайте често фурната поради опасност от запалване. Уредът е предназначен за затопляне на храна и напитки. Изсушаването на храна или дрехи и затоплянето на нагряващи подложки, чехли, гъби, влажни кърпи и други такива може да доведе до нараняване, запалване или пожар. Ако се отделя дим, изключете или издърпайте щепсела на уреда и дръжте вратата затворена, за да потушите всякакви пламъци. Микровълновото загряване на напитки може да доведе до закъсняло, изригващо кипване. Трябва да се внимава при боравене с опаковките. Съдържанието на бутилките за хранене и бурканчетата с бебешки храни трябва да се разбърква или разклаща и да се проверява температурата преди консумация, за да се избегнат изгаряния. Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва да се нагряват в уреда, тъй като може да експлодират, дори след като микровълновото нагряване е приключило. Уредът трябва да се почиства редовно и да се отстраняват остатъците от храна. Неподдържане на микровълновата фурна чиста може да доведе до повреда на повърхността, което може да се отрази неблагоприятно на живота на уреда и да доведе до опасна ситуация. Температурата на достъпната повърхност може да е висока по време на работа на уреда. Микровълновата фурна не трябва да се поставя в шкафове, освен ако не е тествана за шкафове. Задната повърхност на уредите трябва да бъде поставена до стена. Не използвайте абразивни почистващи препарати или остри метални прибори за стъргане при почистване на стъклото на вратичката, тъй като те

6 6 могат да надраскат повърхността и да доведат до напукване на стъклото. Обърнете внимание на минималните размери на шкафа (ако е приложимо). Вижте главата за инсталиране. Уредът трябва работи, докато декоративната врата е отворена (ако е приложимо). 2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ 2.1 Инсталиране ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уредът трябва да се инсталира само от квалифицирани лица. Отстранете всички опаковки Не инсталирайте и не използвайте повреден уред. Спазвайте иструкциите за инсталиране, приложени към уреда. Винаги внимавайте, когато местите уреда, тъй като е тежък. Винаги носете предпазни ръкавици. Никога не дърпайте уреда за дръжката. Трябва да спазвате минималното разстояние до други уреди и устройства. Уверете се, че уредът се монтира под и в близост до безопасни конструкции. Страничните стени на уреда могат да са в непосредствена близост до други уреди или шкафове със същата височина. 2.2 Свързване към електрическата мрежа ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от пожар и токов удар. Всички електрически свързвания трябва да бъдат извършени от квалифициран електротехник. Уредът трябва да е заземен. Уверете се, че информацията за електричеството от табелката с данни съответства на електрозахранването. В противен случай се свържете с електротехник. Ако фурната се включва в контакта чрез удължител, то кабелът му трябва да бъде заземен. Внимавайте да не повредите захранващия щепсел и захранващия кабел. Свържете се със сервиза или електротехник за смяната на повреден захранващ кабел. Не дърпайте захранващия кабел, за да изключите уреда. Винаги издърпвайте щепсела. 2.3 Употреба ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от нараняване, изгаряния, токов удар или експлозия. Не променяйте спецификациите на уреда. Не оставяйте уреда без надзор, докато работи. Не оказвайте натиск върху отворената вратичка. Уверете се, че вентилационните отвори не са блокирани. Не използвайте уреда като работна повърхност и не използвайте вътрешността на фурната като място за съхранение.

7 БЪЛГАРСКИ Грижи и почистване ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване, пожар или повреда на уреда. Преди поддръжка изключете уреда и извадете щепсела на захранването от контакта на ел. мрежата. Почиствайте редовно уреда, за да предотвратите разваляне на повърхностния материал. Не позволявайте разсипване на храна или остатъци от препарат за почистване да се натрупват по повърхностите на уплътнението на вратата. Оставянето на мазнина или храна в уреда може да причини пожар. 3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 3.1 Общ преглед Почиствайте уреда с навлажнена мека кърпа. Използвайте само неутрални препарати. Не използвайте абразивни продукти, абразивни стъргалки, разтворители или метални предмети. Ако използвате спрей за фурна, следвайте инструкциите за безопасност на опаковката. 2.5 Изхвърляне ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от нараняване или задушаване. Изключете уреда от електрозахранването. Отрежете захранващия кабел и го изхвърлете Лампичка 2 Система за безопасно заключване 3 Екран 4 Kомандно табло 5 Устройство за отваряне на вратичка 6 Капак вълновод 7 Грил 8 Въртяща се поставка

8 8 3.2 Командно табло Символ Функция Описание 1 Екран Показва настройките и часа Функционално поле Размразяване Стоп / Изчистване За да зададете микровълнова фурна / комбинирана / грил функция за готвене. За да размразите храната според тегло или време. За деактивиране на уреда или изтриване на настройките за готвене. 5 Часовник За да сверите часовника / напомняне. 6 Старт / +30 сек За да включите уреда или да увеличите времето за готвене за 30 секунди на пълна мощност. 7, Полета за Настройка За задаване на час, тегло, температура или функция за автоматично готевене.

9 БЪЛГАРСКИ Принадлежности Въртящ се комплект Стъклена тава за готвене и водач. Скара на грила Винаги използвайте въртящ се комплект, за да подготвите храната в микровълновата фурна. Използвайте за: печене на грил комбинирано готвене 4. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава "Безопасност". 4.1 Първоначално почистване ВНИМАНИЕ! Вижте глава "Грижи и почистване". Отстранете всички части и допълнителните опаковки от микровълновата фурна. Почистете уреда преди първата употреба. 4.2 Настройки на времето Когато свържете уреда към електрозахранването или в случай на 5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА прекъсване на електрозахранването, дисплеят показва 0:00 и се чува звуков сигнал. Може да зададете часовника на 24 часова система. 1. Натиснете два пъти. 2. Натиснете полетата за Настройка, за да зададете часовете. 3. Натиснете, за да потвърдите. 4. Натиснете полетата за Настройка, за да зададете минутите. 5. Натиснете, за да потвърдите. За да отмените настройките натиснете. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава "Безопасност". 5.1 Основна информация за експлоатацията на уреда След като деактивирате уреда, оставете храната да остане за няколко минути в уреда. Отстранете алуминиевото фолио, металните съдове и др. преди приготвянето на храна. Готвене Ако е възможно, приготвяйте храна в съд с материал, подходящ за употреба в микровълнова фурна. Гответе без капак, само ако искате храната да е хрупкава Не гответе храната твърде много като задавате високи стойности за мощност и време. Храната може да

10 10 изсъхне, да изгори или да загори на места. Не използвайте уреда за приготвяне на яйца или охлюви с черупки, защото те могат да избухнат. При пържените яйца първо прободете жълтъците. Прободете храните с "кожа" или "обелка", като картофи, домати, наденица няколко пъти с вилица, преди да ги готвите, за да не се пръсне храната. За деца или замръзнала храна, задайте по-дълго време за готвене. Ястия, които съдържат сос трябва да се бъркат от време на време. Зеленчуци, които имат твърда структура като моркови, грах или карфиол, трябва да се готвят във вода. Обърнете по-големите парчета след половината от времето за готвене. Ако е възможно, нарежете зеленчуците на по-малки парченца. Използвайте плоските, широки чинии. Не използвайте порцеланови, керамични или глинени готварски съдове, които имат малки отвори, например на дръжките или неглазирани дъна. Навлизането на влага в отворите може да причини напукване на готварските съдове при нагряване. Стъклената тава е място за подгряване на храна или течности. Необходимо е за работата на микровълновата фурна. Размразяване на месо, птици, риба Поставете замръзналата, опакована храна на малка обърната обратно чиния със съд под нея, така че течността от размразяването да се събира там. Завъртете храната след половината от времето за размразяване. Ако е възможно, разделете и след това отстранете частите, които са започнали да се размразяват. Размразяване на масло, порции гато, извара Не размразявайте напълно храната в уреда, а я оставете да се размразява на стайна температура. Това ще даде по-добри резултати. Отстранете напълно всичката метална и алуминиева опаковка преди размразяване. Размразяване на плодове, зеленчуци Не размразявайте напълно плодове и зеленчуци, които изискват допълнителна подготовка в уреда. Оставете ги да се размразят на стайна температура. Може да използвате микровълновата фурна на повисока мощност за приготвяне на плодове и зеленчуци без да ги размразявате. Готови ястия Може да приготвяте готови ястия в уреда, само ако опаковката е подходяща за употреба в микровълновата фурна. Трябва да следвате инструкциите на производителя, отпечатани на опаковката (отстранете металния капак и прободете пластмасовия пласт). Подходящи готварски съдове и материали Готварския съд / Материал Микровълни Единиче Размразяв ане Затопля не Готвене н грил Огнеупорно стъкло и порцелан (без метални компоненти, например пирекс, термоустойчиво стъкло) X X X X Неогнеупорни стъкло и порцелан 1) X

11 БЪЛГАРСКИ 11 Готварския съд / Материал Микровълни Единиче Размразяв ане Затопля не Готвене н грил Стъкло и стъклокерамика направена от огнеупорен / студоупорен материал (например Arcoflam), рафт на грил Керамика 2), глинени изделия 2). X X X X X X X -- Термоустойчива пластмаса до 200 X X X -- C 3) Картон, хартия X Тънък разтеглив найлон за покриване на храна X Покритие за печене с безопасно X X X -- затваряне в микровълнова фурна 3) Чинии за печене, направени от метал, например емайл, чугунени плочки X Тави за печене, покрити с черен лак X или силикон 3) Тава за печене X Съдове за запържване, например Тиган за палачинки или Хрупкаво плато -- X X -- Готови пакетирани ястия 3) X X X X 1) Без сребърни, златни, платинени или метални покрития / декорации 2) Без кварцови или метални компоненти, нито пластове, съдържащи метали 3) Следвайте инструкциите на производителя относно максималните температури. X подходящо -- не е подходящо 5.2 Активиране и деактивиране на микровълновата фурна ВНИМАНИЕ! Не оставяйте микровълновата фурна да работи, ако в нея няма храна. 1. Натиснете. 2. Натиснете полетата за Настройка, за да зададете нивото на мощност. 3. Натиснете, за да потвърдите. 4. Натиснете полетата за Настройка, за да зададете времето. 5. Натиснете, за да потвърдите и пуснете микровълновата фурна.

12 12 За да проверите часа, докато микровълновата фурна работи, натиснете. Часа се показва за 3 секунди. За да проверите настройката на мощността, докато микровълновата фурна работи, натиснете. Часа се показва за 3 секунди. За да деактивирате микровълновата фурна: 5.3 Таблица за настройка на мощността изчакайте, докато микровълновата фурна се изключи автоматично, когато времето свърши. отворете вратата. Микровълновата фурна спира автоматично. Затворете вратата и натиснете, за да продължите с готвенето. Използвайте опцията за проверка на храната. натиснете. Когато микровълновата фурна се изключи автоматично, ще прозвучи звуков сигнал. Натиснете бутона за функции Настройка на мощността Приблизителен процент на мощността 1 път P % 2 пъти P % 3 пъти P % 4 пъти P % 5 пъти P % Грил 6 пъти G - 1 Грил Комбинирано готвене 7 пъти C 1 55 % Микровълнова фурна, 45 % Грил 8 пъти C 2 36 % Микровълнова фурна, 64 % Грил 5.4 Бърз старт Максималното време за готвене е 95 минути. Може бързо да активирате микровълновата печка по следните начини. Натиснете, за да активирате микровълновата фурна за 30 секунди на пълна мощност. Времето за готвене се увеличава с 30 секунди с всяко допълнително натискане на бутона. Натиснете веднъж. Задайте време на готвене с полетата за настройка. Натиснете, за да активирате микровълновата фурна на пълна мощност. 5.5 Размразяване Можете да избирате между 2 режима на размразяване: Размразяване по тегло Размразяване по време

13 Не използвайте размразяване на храна, която сте извадили от фризера повече от 20 минути или за замразена приготвена храна. За да активирате бутона за тегло на размразявания продукт, трябва да използвате между 100 г и 2000 г храна. За да размразите по-малко от 200г храна, поставете я на края на въртящата се поставка. 1. Натиснете веднъж, за да зададете теглото за размразяване и два пъти за време за размразяване. 2. Натиснете полетата за Настройка, за да зададете времето или теглото. За размразяване според теглото, времето се задава автоматично. 3. Натиснете, за да потвърдите и пуснете микровълновата фурна. 6. АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ БЪЛГАРСКИ Многоетапно готвене Ако единият етап е размразяване, задайте го като първи етап. Може да готвите храна на максимум 3 етапа. Гответе всякакви замразени храни на 2 етапа. 1. Натиснете и задайте режим на размразяване. 2. Натиснете полетата за настройки, за да въведете времето за размразяване или теглото. 3. Натиснете веднъж. 4. Натиснете полетата за настройки или неколкократно натиснете, за да нагласите функция или ниво на мощност. 5. Натиснете, за да потвърдите. 6. Натиснете полетата за Настройка, за да зададете времето за готвене. 7. Натиснете, за да потвърдите и пуснете микровълновата фурна. След всеки етап се чува звуков сигнал. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава "Безопасност". 6.1 Авто-готвене Използвайте тази функция за лесно приготвяне на любимите ви храни. Микровълновата фурна автоматично задава оптималните настройки. 1. Натиснете неколкократно, за да зададете желаното меню. 2. Натиснете, за да потвърдите. 3. Натиснете полетата за Настройка, за да зададете теглото. 4. Натиснете, за да потвърдите и пуснете микровълновата фурна. Меню A - 1 Автоматич но повторно нагряване A - 2 Питие A - 3 Пица A - 4 Пуканки Тегло 150 г 250 г 350 г 450 г 600 г 1 чаша 200 г 300 г 400 г 50 г 100 г

14 14 Меню Тегло Меню Тегло A - 5 Пиле A - 6 Mесо A - 7 Картоф 500 г 750 г 1000 г 1200 г 150 г 300 г 450 г 600 г 230 г 460 г 690 г A - 9 Риба A - 10 Паста 150 г 250 г 350 г 450 г 650 г 50 г (добавете 450 мл вода) 100 г (добавете 800 мл вода) 150 г (добавете мл вода) A - 8 Зеленчуци 150 г 350 г 500 г 7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава "Безопасност". 7.1 Вмъкване на въртящ се комплект ВНИМАНИЕ! Не гответе храна без набора на въртящата се поставка. Използвайте само набора на въртящата се поставка, доставен заедно с микровълновата фурна. Никога не гответе храна директно върху стъклената подложка за готвене. 7.2 Поставяне на решетка за грил Поставете скарата за грил на въртящия се комплект. 1. Поставете водача около въртящата се поставка. 2. Поставете стъклената тава за готвене на водача

15 БЪЛГАРСКИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ 8.1 Заключване за безопасност на деца Заключването за безопасност на деца предотвратява неумишлената работа с микровълновата фурна. Натиснете и задръжте за 3 секунди. Уредът издава звуков сигнал. Когато Заключването за безопасност на деца е активно, на дисплея се показва. 8.2 Кухненски таймер Можете да зададете максимално 95 минути. 9. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ Когато функцията Кухненски таймер е активна, не може да нагласите друга програма. 1. Натиснете. 2. Натиснете полетата за Настройка, за да зададете времето. 3. Натиснете, за да потвърдите. Таймерът спира да работи, когато отворите вратата или поставите уреда на пауза. Когато продължите с готвенето таймера се връща към предишно зададеното време. Когато зададеното време е достигнато, прозвучава звуков сигнал. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава "Безопасност". 9.1 Съвети за микровълнова фурна Проблем Не можете да намерите подробности за количеството приготвена храна. Храната е прекалено суха. Храната не е размразена, гореща или приготвена, след като времето е изтекло. След като изтече времето на готвене, храната е пренагрята в ъглите, но все още не е готова в средата. За по-добри резултати за ориз използвайте, плоска, широка така. Отстраняване Търсете подобна храна. Увеличете или намалете дължината на времето за готвене съгласно следното правило: Удвояване на количеството = почти удвоява времето, Половината количество = половината време Задайте по-кратко време за готвене или изберете по-ниска мощност на микровълновата фурна. Задайте по-дълго време или по-голяма мощност. Имайте предвид, че ястията се нуждаят от повече време на приготвяне. Следващият път задайте по-малка мощност и по-дълго време. Разбъркайте течността, например супа. 9.2 Размразяване Винаги размразявайте месото с плоската страна надолу.

16 16 Не размразявайте покрито месо, тъй като това може да причини готвене вместо размразяване. Винаги размразявайте цяло пиле с гърдите надолу. 9.3 Готвене Винаги отстранявайте охладеното месо и птици от хладилника за наймалко 30 минути преди готвене. Оставете месото, птиците, рибата и зеленчуците да останат покрити след готвене. Полейте малко олио или разтопено масло върху рибата. Всички зеленчуци трябва да се приготвят при пълна мощност на микровълновата фурна. Добавете мл студена вода на всеки 250 гр зеленчуци. Нарежете свежите зеленчуци на равни парченца преди готвене. Всички зеленчуци трябва да бъдат покрити при топлинна обработка. 10. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава "Безопасност" Бележки и съвети за почистване Почиствайте лицевата част на фурната с мека кърпа с гореща вода и препарат за почистване. За почистване на метални повърхности използвайте обикновен почистващ препарат. Почиствайте вътрешността на уреда след всяка употреба. След това ще можете да отстранявате мръсотията по-лесно и тя няма да загаря. Почиствайте упоритите замърсявания със специален почистващ препарат. 9.4 Повторно затопляне Когато претопляте готови ястия винаги следвайте инструкциите, написани на опаковката. 9.5 Единичен грил За печене на тънки пластове в средата на скарата на грила. Обърнете храната на половина на зададеното време и продължете да печете на грил. 9.6 Комбинирано готвене Използвайте комбинирано готвене, за да запазите храната хрупкава. На половина на времето за готвене, обърнете храната и продължете да готвите. Има 2 модела за Комбинирано готвене. Всеки режим комбинира функциите на микровълнова фурна и грил по различно време и нива на мощност. Почиствайте редовно всички аксесоари и ги подсушавайте. Използвайте мека кърпа с топла вода и почистващ препарат. За да омекотите труднопочистващите следи, сложете една чашата вода за заври на пълна мощност на микровълновата фурна от 2 до 3 минути. За премахнете миризмите, смесете чаша вода с 2 ч.л. лимонов сок и я сложете да заври на пълна мощност на микровълновата фурна за 5 минути.

17 11. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава "Безопасност" Как да постъпите, ако... Проблем Възможна причина Отстраняване Уредът не работи. Уредът е деактивиран. Активирайте уреда. БЪЛГАРСКИ 17 Уредът не работи. Уредът не работи. Уредът не работи. Лампата не функционира. На екрана се появява. Във вътрешността на фурната има искри. Уредът не е включен в контакта. Предпазителят в таблото е изгорял. Вратичката не е правилно затворена. Лампичката е дефектна. Активирана е блокировка за безопасност на деца. Има метални съдове или съдове с метален ръб. Включете уреда в захранването. Проверете предпазителя. Ако предпазителят изгори повече от един път, свържете се с квалифициран електротехник. Уверете се, че нищо не пречи на вратичката. Лампата трябва да се смени. Деактивирайте блокировката за безопасност на деца. Задръжте за 3 секунди. Отстранете съда от уреда. Във вътрешността на фурната има искри. Има метални шишове или алуминиево фолио, които докосват вътрешните стени на фурната. Уверете се, че шишовете и фолиото не докосват вътрешните стени. Наборът на въртящата се поставка издава скърцащ или драскащ звук. Уредът спря да работи без основателна причина. Има предмет или мръсотия под стъклената подложка за готвене. Има неизправност. Почистете областта под стъклената подложка за готвене. Ако тази ситуация се повтори, обадете се в упълномощения сервизен център Данни за обслужване Ако не можете да намерите решение на проблема сами, обърнете се към търговеца си или към упълномощен сервизен център. Данните, необходими за сервизния център, са на табелката с данни. Табелката с данни се намира върху уреда. Не отстранявайте табелката с данни от уреда.

18 18 Препоръчваме да запишете данните тук: Модел (MOD.)... PNC (номер на продукт)... Сериен номер (S.N.) ИНСТАЛИРАНЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава "Безопасност" Обща информация ВНИМАНИЕ! Не блокирайте вентилационните отвори. Ако го направите, уредът може да прегрее. ВНИМАНИЕ! Не свързвайте уреда към адаптери или удължители. Това може да причини претоварване или риск от пожар. ВНИМАНИЕ! Минималната монтажна височина е 85 см. Микровълновата фурна е само за вградена употреба. Трябва да се постави върху стабилна и плоска повърхност. Шкафът, където е позиционирана микровълновата фурна, не може да има задна стена. Поставете микровълновата фурна далеч от пара, горещ въздух и изпръскване с вода. В случай че микровълновата фурна се намира прекалено близо до телевизора и радиото, е възможно да предизвика смущения в приемания сигнал. Ако транспортирате микровълновата фурна при студено време, не я включвайте веднага след монтиране. Оставете я на стайна температура и абсорбирайте топлината Електрическа инсталация ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Свързването към електрическата инсталация трябва да се извърши само от квалифицирано лице. Производителят не поема отговорност, ако вие не спазите мерките за безопасност, посочени в глава "Информация за безопасност". Тази микровълнова фурна се доставя със захранващ кабел и щепсел. Кабелът има заземителен проводник със заземителен щепсел. Щепселът трябва да е включен в правилно монтиран и заземен контакт. В случай на късо съединение заземяването намалява риска от токов удар Инсталация на микровълновата фурна 1. Проверете дали размерите на мебелите отговарят на разстоянията, необходими при инсталацията.

19 БЪЛГАРСКИ Инсталация на микровълновата фурна. Ако сте поправили конзолата, се уверете, че заключва гърба на уреда. A C D B Разстояния при инсталиране Размери мм A B C Отворете вратата и фиксирайте микровълновата на кутията с гаечен ключ. D Ако дълбочината на кутията е над 300 мм, поставете подпора върху дъното на кутията и проверете дали пасва. Ако пасва, отбележете местата за гайки. Отстранете шаблона и фиксирайте скобата с винтовете в маркираното място. Пропуснете тази стъпка, ако дълбочината на кутията е 300мм. = =

20 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Рециклирайте материалите със символа. Поставяйте опаковките в съответните контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със символаl, заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обърнете към вашата общинска служба.

21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 21 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ ΑΥΤΌΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...37 ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να σας παρέχει άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να: Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης: Καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις: Αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας: /shop ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Όταν επικοινωνείτε με το σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός σειράς. Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια Γενικές πληροφορίες και συμβουλές Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.

22 22 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται αν προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή για μελλοντική αναφορά. 1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ασφυξίας, τραυματισμού ή μόνιμης αναπηρίας. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Δεν πρέπει να αφήνετε παιδιά κάτω των 3 ετών στον χώρο της συσκευής χωρίς επιτήρηση. Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά. Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα προσβάσιμα μέρη είναι πολύ ζεστά. Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφάλειας για τα παιδιά, συνιστάται η ενεργοποίησή της. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

23 1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ 23 Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως: Αγροικίες, χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα, Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και άλλα περιβάλλοντα στέγασης Το εσωτερικό της συσκευής θερμαίνεται κατά τη χρήση. Μην αγγίζετε τις αντιστάσεις που βρίσκονται εντός της συσκευής. Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου όταν αφαιρείτε ή εισάγετε εξαρτήματα ή σκεύη. Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της συσκευής. Πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα. Εάν η πόρτα ή τα λάστιχα της πόρτας έχουν υποστεί ζημιές, δεν επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία η συσκευή μέχρι να γίνει η επισκευή από ένα εξειδικευμένο άτομο. Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι. Τυχόν εργασίες συντήρησης ή επισκευής που περιλαμβάνουν την αφαίρεση ενός καλύμματος που προστατεύει από την έκθεση στην ενέργεια μικροκυμάτων πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο άτομο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού. Μη θερμαίνετε υγρά και άλλα τρόφιμα σε σφραγισμένα σκεύη. Υπάρχει πιθανότητα να εκραγούν.

24 24 Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων. Κατά το ζέσταμα φαγητού σε πλαστικά ή χάρτινα σκεύη, παρακολουθείτε τη συσκευή καθώς υπάρχει πιθανότητα ανάφλεξης. Η συσκευή προορίζεται για το ζέσταμα φαγητών και ροφημάτων. Η ξήρανση τροφίμων ή το στέγνωμα ρούχων και το ζέσταμα ειδικών μαξιλαριών με γέμιση θεραπευτικού υλικού, παντοφλών, σφουγγαριών, βρεγμένων πανιών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ανάφλεξη ή πυρκαγιά. Εάν εξέρχεται καπνός, θέστε εκτός λειτουργίας ή αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και κρατήστε κλειστή την πόρτα για να καταστείλετε τυχόν φλόγες. Το ζέσταμα ροφημάτων στο φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένο απότομο βράσιμο. Θα πρέπει να χειρίζεστε το σκεύος με προσοχή. Το περιεχόμενο στα μπιμπερό και τα βάζα βρεφικής τροφής πρέπει να ανακινείται καλά κατά την παρασκευή. Ελέγξτε τη θερμοκρασία πριν από την κατανάλωση για να αποφύγετε τα εγκαύματα. Αβγά με το κέλυφός τους και ολόκληρα βραστά αβγά δεν πρέπει να ζεσταίνονται στη συσκευή καθώς μπορεί να εκραγούν, ακόμα και μετά το τέλος του ζεστάματος στο φούρνο μικροκυμάτων. Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να αφαιρούνται τυχόν υπολείμματα τροφίμων. Αν η συσκευή δεν διατηρείται σε καθαρή κατάσταση, μπορεί να προκληθεί φθορά της επιφάνειας με συνέπεια την αρνητική επίδραση στη διάρκεια ζωής της συσκευής και την πιθανή πρόκληση μιας επικίνδυνης κατάστασης. Κατά τη λειτουργία της συσκευής, η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή.

25 Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να τοποθετείται σε ντουλάπι, εκτός εάν έχει υποβληθεί στις κατάλληλες δοκιμές. Η πίσω επιφάνεια των συσκευών πρέπει να τοποθετείται δίπλα σε τοίχο. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε τη γυάλινη πόρτα του φούρνου, καθότι μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια και αυτό μπορεί να προκαλέσει θραύση του γυαλιού. Προσέξτε τις ελάχιστες διαστάσεις του ντουλαπιού (κατά περίπτωση). Ανατρέξτε στο κεφάλαιο εγκατάστασης. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί με τη διακοσμητική πόρτα ανοιχτή (κατά περίπτωση). 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ 2.1 Εγκατάσταση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο. Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας. Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της. Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με τη συσκευή. Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση της συσκευής, καθότι είναι βαριά. Φοράτε πάντα γάντια ασφαλείας. Μην τραβάτε τη συσκευή από τη λαβή. Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από τις άλλες συσκευές και μονάδες. Βεβαιωθείτε ότι οι κατασκευές κάτω από τις οποίες ή δίπλα στις οποίες εγκαθίσταται η συσκευή είναι ασφαλείς. Οι πλευρές της συσκευής πρέπει να πρόσκεινται σε συσκευές ή μονάδες με το ίδιο ύψος. 2.2 Ηλεκτρική Σύνδεση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 25 Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών συμφωνούν με την παροχή ρεύματος. Αν δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με ηλεκτρολόγο. Εάν η συσκευή συνδεθεί στη πρίζα μέσω ενός καλωδίου προέκτασης, βεβαιωθείτε ότι αυτό το καλώδιο είναι γειωμένο. Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο φις τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας. Επικοινωνήστε με το Σέρβις ή έναν ηλεκτρολόγο για την αλλαγή ενός κατεστραμμένου καλωδίου τροφοδοσίας. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.

26 Χρήση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού, εγκαυμάτων και ηλεκτροπληξίας ή έκρηξης. Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν μαγειρεύετε. Μην εφαρμόζετε πίεση στην πόρτα της συσκευής όταν η πόρτα είναι ανοιχτή. Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αερισμού δεν είναι φραγμένα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια εργασίας και μη χρησιμοποιείτε το εσωτερικό της ως αποθηκευτικό χώρο. 2.4 Φροντίδα και καθάρισμα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού, πυρκαγιάς, ή βλάβης της συσκευής. Πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα. 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 3.1 Γενική επισκόπηση Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να αποτραπεί η φθορά του υλικού της επιφάνειας. Μην επιτρέπετε να συσσωρευτεί χυμένο φαγητό ή υπολείμματα καθαριστικών πάνω στο λάστιχο της πόρτας. Υπολείμματα λίπους ή τροφών στη συσκευή μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα. Αν χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού για φούρνους, ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας στη συσκευασία. 2.5 Απόρριψη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε το Λαμπτήρας 2 Σύστημα κλειδώματος ασφάλειας 3 Οθόνη 4 Πίνακας χειριστηρίων 5 Κουμπί ανοίγματος πόρτας 6 Κάλυμμα κυματοδηγού 7 Γκριλ 8 Άξονας περιστρεφόμενου δίσκου

27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πίνακας χειριστηρίων Σύμβολο Λειτουργία Περιγραφή Ένδειξη Πλήκτρο αφής Λειτουργιών Απόψυξη Διακοπή / Απαλοιφή Εμφανίζει τις ρυθμίσεις και την τρέχουσα ώρα. Για ρύθμιση της λειτουργίας μικροκυμάτων / συνδυαστικού μαγειρέματος / γκριλ. Για την απόψυξη τροφίμων με βάση το βάρος ή τον χρόνο. Για απενεργοποίηση της συσκευής ή διαγραφή των ρυθμίσεων μαγειρέματος. 5 Ρολόι Για ρύθμιση του ρολογιού / υπενθύμισης. 6 Έναρξη / +30 δευτ. Για έναρξη της λειτουργίας της συσκευής ή για αύξηση του χρόνου μαγειρέματος κατά 30 δευτερόλεπτα σε πλήρη ισχύ. 7, Πλήκτρα αφής Ρύθμισης Για ρύθμιση της ώρας, του βάρους, της θερμοκρασίας ή της λειτουργίας Αυτόματου μαγειρέματος.

28 Εξαρτήματα Σετ περιστρεφόμενου δίσκου Γυάλινος δίσκος και οδηγός με ροδάκια. Σχάρα γκριλ Χρησιμοποιείτε πάντα το σετ περιστρεφόμενου δίσκου για την προετοιμασία φαγητών στον φούρνο μικροκυμάτων. Χρήση για: ψήσιμο φαγητού συνδυαστικό μαγείρεμα 4. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια. 4.1 Πρώτος Καθαρισμός ΠΡΟΣΟΧΗ! Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθάρισμα». Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα και τα πρόσθετα υλικά συσκευασίας από τον φούρνο μικροκυμάτων. Καθαρίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση. 4.2 Ρύθμιση της ώρας Όταν συνδέετε τη συσκευή στην τροφοδοσία ρεύματος ή μετά από μια 5. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια. 5.1 Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής Αφού απενεργοποιήσετε τη συσκευή, αφήστε το φαγητό να κάτσει για λίγα λεπτά. διακοπή ρεύματος, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη 0:00 και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα με το σύστημα ρολογιού 24 ωρών. 1. Πιέστε το δύο φορές. 2. Πιέστε τα πλήκτρα αφής Ρύθμισης για να ρυθμίσετε τις ώρες. 3. Πιέστε το για επιβεβαίωση. 4. Πιέστε τα πλήκτρα αφής Ρύθμισης για να ρυθμίσετε τα λεπτά. 5. Πιέστε το για επιβεβαίωση. Για ακύρωση των ρυθμίσεων, πιέστε το. Αφαιρέστε τη συσκευασία από αλουμινόχαρτο, μεταλλικά σκεύη, κ.λπ. πριν προετοιμάσετε το φαγητό. Μαγείρεμα Αν είναι δυνατόν, μαγειρεύετε το φαγητό καλυμμένο με υλικό κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Μαγειρεύετε το φαγητό χωρίς καπάκι αν θέλετε να παραμείνει τραγανό Μη μαγειρεύετε υπερβολικά τα φαγητά ρυθμίζοντας την ισχύ και τον χρόνο σε

29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 29 πολύ υψηλές τιμές. Το φαγητό μπορεί να στεγνώσει, να καεί ή να πιάσει φωτιά σε ορισμένα σημεία. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για το μαγείρεμα αβγών ή σαλιγκαριών με το κέλυφός τους, καθώς μπορεί να εκραγούν. Για τα τηγανιτά αβγά, τρυπήστε προηγουμένως τον κρόκο. Τρυπήστε τα φαγητά με φλούδα, όπως πατάτες, ντομάτες, λουκάνικα, με ένα πιρούνι σε πολλά σημεία πριν από το μαγείρεμα ώστε να μην εκραγούν. Για κρύα ή κατεψυγμένα φαγητά, ρυθμίστε μεγαλύτερο χρόνο μαγειρέματος. Πρέπει να ανακατεύετε ανά διαστήματα τα φαγητά που περιέχουν σάλτσα. Τα σκληρά λαχανικά, όπως καρότα, αρακάς ή κουνουπίδι, πρέπει να μαγειρεύονται μέσα σε νερό. Γυρίστε τα μεγαλύτερα κομμάτια μόλις περάσει ο μισός χρόνος μαγειρέματος. Αν είναι δυνατόν, κόψτε τα λαχανικά σε κομμάτια παρόμοιου μεγέθους. Χρησιμοποιείτε επίπεδα, φαρδιά πιάτα. Μη χρησιμοποιείτε πορσελάνινα, κεραμικά ή πήλινα μαγειρικά σκεύη με μικρές οπές, π.χ. στις λαβές ή στο μη επιστρωμένο κάτω μέρος. Η υγρασία που εισέρχεται στις οπές μπορεί να προκαλέσει ρωγμές στο μαγειρικό σκεύος όταν θερμανθεί. Ο γυάλινος δίσκος είναι μια επιφάνεια για το ζέσταμα φαγητών ή υγρών. Είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων. Απόψυξη κρέατος, πουλερικών, ψαριών Τοποθετήστε το κατεψυγμένο φαγητό χωρίς καμία συσκευασία σε ένα μικρό πιάτο τοποθετημένο ανάποδα με ένα σκεύος από κάτω για τη συλλογή του υγρού απόψυξης. Γυρίστε το φαγητό μόλις περάσει ο μισός χρόνος απόψυξης. Αν είναι δυνατόν, χωρίστε και στη συνέχεια αφαιρέστε τα κομμάτια που άρχισαν να ξεπαγώνουν. Απόψυξη βουτύρου, κομματιών τούρτας, τυριού quark Μην αποψύξετε πλήρως το φαγητό στη συσκευή, αλλά αφήστε το να αποψυχθεί σε θερμοκρασία δωματίου. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ένα πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Αφαιρέστε τελείως όλες τις μεταλλικές ή αλουμινένιες συσκευασίες πριν από την απόψυξη. Απόψυξη φρούτων, λαχανικών Μην αποψύχετε πλήρως φρούτα και λαχανικά, τα οποία στη συνέχεια θα επεξεργαστείτε ενώ είναι ωμά, στη συσκευή. Αφήστε τα να αποψυχθούν σε θερμοκρασία δωματίου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υψηλότερη ισχύ μικροκυμάτων για να μαγειρέψετε φρούτα και λαχανικά χωρίς να τα αποψύξετε πρώτα. Έτοιμα γεύματα Μπορείτε να μαγειρέψετε έτοιμα γεύματα στη συσκευή μόνο αν η συσκευασία τους είναι κατάλληλη για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή που είναι τυπωμένες πάνω στη συσκευασία (π.χ. αφαίρεση του μεταλλικού καλύμματος και τρύπημα της πλαστικής μεμβράνης). Κατάλληλα μαγειρικά σκεύη και υλικά Μαγειρικά σκεύη / Υλικά Φούρνος μικροκυμάτων Γκριλ Απόψυξη Ζέσταμα Μαγείρεμ α Πυρίμαχο γυαλί και πορσελάνη (χωρίς μεταλλικά εξαρτήματα, π.χ. πυρέξ, γυαλί ανθεκτικό στη θερμότητα) X X X X

30 30 Μαγειρικά σκεύη / Υλικά Φούρνος μικροκυμάτων Γκριλ Απόψυξη Ζέσταμα Μαγείρεμ α Μη πυρίμαχο γυαλί και πορσελάνη 1) X Γυαλί και κεραμικό γυαλί από πυρίμαχο υλικό/υλικό ανθεκτικό στο ψύχος (π.χ. Arcoflam), ράφι γκριλ Κεραμικά 2), πήλινα 2). X X X X X X X -- Ανθεκτικό στη θερμότητα πλαστικό έως X X X C 3) Χαρτόνι, χαρτί X Μεμβράνη X Ζελατίνα μαγειρέματος με σφράγιση κατάλληλη για φούρνους μικροκυμάτων 3) Μαγειρικά σκεύη ψησίματος από μέταλλο, π.χ. εμαγιέ, χυτοσίδηρο X X X X Φόρμες ψησίματος με επίστρωση X μαύρου βερνικιού ή σιλικόνης 3) Ταψί ψησίματος X Μαγειρικός σκεύος ροδίσματος, π.χ. ταψί ή πιάτο ροδίσματος -- X X -- Έτοιμα φαγητά σε συσκευασίες 3) X X X X 1) Χωρίς επικάλυψη / διακόσμηση από ασήμι, χρυσό, πλατίνα ή μέταλλο 2) Χωρίς τμήματα χαλαζία ή μετάλλου, ή σμάλτα που περιέχουν μέταλλα 3) Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με τις μέγιστες θερμοκρασίες. X κατάλληλο -- ακατάλληλο 5.2 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φούρνου μικροκυμάτων ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αφήνετε τον φούρνο μικροκυμάτων να λειτουργεί όταν δεν υπάρχει φαγητό στο εσωτερικό του. 1. Πιέστε το. 2. Πιέστε τα πλήκτρα αφής Ρύθμισης για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος. 3. Πιέστε το για επιβεβαίωση. 4. Πιέστε τα πλήκτρα αφής Ρύθμισης για να ρυθμίσετε την ώρα. 5. Πιέστε το για επιβεβαίωση και για ενεργοποίηση του φούρνου μικροκυμάτων.

31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 31 Για να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα, ενώ ο φούρνος μικροκυμάτων βρίσκεται σε λειτουργία, πιέστε το. Η ώρα εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα. Για να ελέγξετε τη ρύθμιση ισχύος, ενώ ο φούρνος μικροκυμάτων βρίσκεται σε λειτουργία, πιέστε το. Η ώρα εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα. Για να απενεργοποιήσετε τον φούρνο μικροκυμάτων: 5.3 Πίνακας ρύθμισης ισχύος περιμένετε έως ότου ο φούρνος μικροκυμάτων απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν λήξει ο χρόνος. ανοίξτε την πόρτα. Η λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων σταματά αυτόματα. Κλείστε την πόρτα και πιέστε το για να συνεχιστεί το μαγείρεμα. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ελέγξετε το φαγητό. πιέστε το. Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων απενεργοποιηθεί αυτόματα, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Πιέστε το κουμπί Λειτουργιών Ρύθμιση ισχύος Ποσοστό ισχύος κατά προσέγγιση 1 φορά P % 2 φορές P % 3 φορές P % 4 φορές P % 5 φορές P % Γκριλ 6 φορές G - 1 Πλήρης λειτουργία γκριλ Συνδυαστικό Μαγείρεμα 7 φορές C 1 55 % Μικροκύματα, 45 % Γκριλ 8 φορές C 2 36 % Μικροκύματα, 64 % Γκριλ 5.4 Γρήγορη έναρξη Ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος είναι 95 λεπτά. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε γρήγορα τον φούρνο μικροκυμάτων με τους ακόλουθους τρόπους. Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε τον φούρνο μικροκυμάτων για 30 δευτερόλεπτα σε πλήρη ισχύ. Ο χρόνος μαγειρέματος αυξάνεται κατά 30 δευτερόλεπτα με κάθε πρόσθετο πάτημα του κουμπιού. Πιέστε το μια φορά. Ρυθμίστε τον χρόνο μαγειρέματος με τα πλήκτρα αφής Ρύθμισης. Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε τον φούρνο μικροκυμάτων σε πλήρη ισχύ. 5.5 Απόψυξη Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 2 λειτουργιών απόψυξης: Απόψυξη με βάση το βάρος

32 32 Απόψυξη με βάση το χρόνο Η απόψυξη με βάση το βάρος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τρόφιμα που έχουν μείνει έξω από τον καταψύκτη για περισσότερο από 20 λεπτά ή για κατεψυγμένα έτοιμα φαγητά. Για να ενεργοποιήσετε την απόψυξη με βάση το βάρος πρέπει να χρησιμοποιήσετε τρόφιμα με βάρος μεγαλύτερο από 100 g και μικρότερο από g. Για την απόψυξη τροφίμων με βάρος μικρότερο από 200 g, τοποθετήστε τα στην άκρη του περιστρεφόμενου δίσκου. 1. Πιέστε το μια φορά για να επιλέξετε απόψυξη με βάση το βάρος και δύο φορές για να επιλέξετε απόψυξη με βάση τον χρόνο. 2. Πιέστε τα πλήκτρα αφής Ρύθμισης για να ρυθμίσετε την ώρα ή το βάρος. Για την απόψυξη με βάση το βάρος, ο χρόνος ρυθμίζεται αυτόματα. 3. Πιέστε το για επιβεβαίωση και για ενεργοποίηση του φούρνου μικροκυμάτων. 6. ΑΥΤΌΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ 5.6 Μαγείρεμα σε πολλά στάδια Αν το ένα στάδιο είναι η απόψυξη, ρυθμίστε το ως το πρώτο στάδιο. Μπορείτε να μαγειρέψετε φαγητό σε έως και 3 στάδια. Μαγειρεύετε όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα σε 2 στάδια. 1. Πιέστε το και επιλέξτε τη λειτουργία απόψυξης. 2. Πιέστε τα πλήκτρα αφής Ρύθμισης για να ρυθμίσετε την ώρα ή το βάρος απόψυξης. 3. Πιέστε το μια φορά. 4. Πιέστε τα πλήκτρα αφής Ρύθμισης ή πιέστε επανειλημμένα το για να επιλέξετε μια λειτουργία ή επίπεδο ισχύος. 5. Πιέστε το για επιβεβαίωση. 6. Πιέστε τα πλήκτρα αφής Ρύθμισης για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος. 7. Πιέστε το για επιβεβαίωση και για ενεργοποίηση του φούρνου μικροκυμάτων. Μετά από κάθε στάδιο ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια. 6.1 Αυτόματο μαγείρεμα Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να μαγειρέψετε εύκολα αγαπημένα σας φαγητά. Ο φούρνος μικροκυμάτων επιλέγει αυτόματα τις ιδανικότερες ρυθμίσεις. 1. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο αφής για να ρυθμίσετε το επιθυμητό μενού. 2. Πιέστε το για επιβεβαίωση. 3. Πιέστε τα πλήκτρα αφής Ρύθμισης για να ρυθμίσετε το βάρος. 4. Πιέστε το για επιβεβαίωση και για ενεργοποίηση του φούρνου μικροκυμάτων.

33 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 33 Μενού Βάρος Μενού Βάρος A - 1 Αυτόματο Ξαναζέσταμ α A - 2 Ρόφημα A - 3 Πίτσα A - 4 Ποπ κορν A - 5 Κοτόπουλο A - 6 Κρέας 150 g 250 g 350 g 450 g 600 g 1 φλιτζάνι 200 g 300 g 400 g 50 g 100 g 500 g 750 g g g 150 g 300 g 450 g 600 g A - 7 Πατάτες A - 8 Λαχανικά A - 9 Ψάρι A - 10 Ζυμαρικά 230 g 460 g 690 g 150 g 350 g 500 g 150 g 250 g 350 g 450 g 650 g 50 g (προσθέστε 450 ml νερό) 100 g (προσθέστε 800 ml νερό) 150 g (προσθέστε ml νερό) 7. ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια. 7.1 Τοποθέτηση του σετ περιστρεφόμενου δίσκου ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη μαγειρεύετε φαγητό χωρίς τον περιστρεφόμενο δίσκο. Χρησιμοποιείτε μόνο το σετ περιστρεφόμενου δίσκου που παρέχεται με τον φούρνο μικροκυμάτων. Ποτέ μη μαγειρεύετε φαγητό απευθείας πάνω στον γυάλινο δίσκο. 7.2 Τοποθέτηση της σχάρας γκριλ Τοποθετήστε τη σχάρα γκριλ στον περιστρεφόμενο δίσκο. 1. Τοποθετήστε τον οδηγό με ροδάκια γύρω από τον άξονα του περιστρεφόμενου δίσκου. 2. Τοποθετήστε το γυάλινο δίσκο πάνω στον οδηγό με ροδάκια

34 34 8. ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ 8.1 Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά Το Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά εμποδίζει την ακούσια λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων. Πιέστε παρατεταμένα το για 3 δευτερόλεπτα. Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Όταν το Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά είναι ενεργοποιημένο, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη. 8.2 Χρονοδιακόπτης κουζίνας Μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 95 λεπτά. 9. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια. 9.1 Συμβουλές για τον φούρνο μικροκυμάτων Όταν η λειτουργία Χρονοδιακόπτη κουζίνας είναι ενεργή δεν μπορεί να ρυθμιστεί κανένα άλλο πρόγραμμα. 1. Πιέστε το. 2. Πιέστε τα πλήκτρα αφής Ρύθμισης για να ρυθμίσετε την ώρα. 3. Πιέστε το για επιβεβαίωση. Ο χρονοδιακόπτης σταματά να λειτουργεί όταν ανοίγετε την πόρτα ή όταν θέτετε τη συσκευή σε παύση. Όταν συνεχίζετε το μαγείρεμα, ο χρονοδιακόπτης επιστρέφει στην προηγούμενη ρύθμιση χρόνου. Όταν ολοκληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Πρόβλημα Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ποσότητα φαγητού που ετοιμάζετε. Το φαγητό στέγνωσε πολύ. Αντιμετώπιση Αναζητήστε ένα παρόμοιο φαγητό. Αυξήστε ή μειώστε τη διάρκεια του χρόνου μαγειρέματος σύμφωνα με τον παρακάτω κανόνα: Διπλή ποσότητα = σχεδόν διπλάσιος χρόνος, Μισή ποσότητα = μισός χρόνος Ρυθμίστε μικρότερο χρόνο μαγειρέματος ή επιλέξτε μια χαμηλότερη ισχύ μικροκυμάτων.

35 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 35 Πρόβλημα Το φαγητό δεν έχει αποψυχθεί, ζεσταθεί ή μαγειρευτεί μετά από τη λήξη του χρόνου. Μετά τη λήξη του χρόνου μαγειρέματος, το φαγητό είναι πολύ ζεστό στην άκρη αλλά δεν είναι έτοιμο στη μέση. Αντιμετώπιση Ρυθμίστε μεγαλύτερο χρόνο μαγειρέματος ή επιλέξτε μια πιο υψηλή ισχύ μικροκυμάτων. Επισημαίνεται ότι τα μεγάλα πιάτα απαιτούν περισσότερο χρόνο. Την επόμενη φορά, ρυθμίστε χαμηλότερη ισχύ και περισσότερο χρόνο. Ανακατεύετε τα υγρά στο ενδιάμεσο, π.χ. τις σούπες. Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα για το ρύζι, χρησιμοποιήστε ένα επίπεδο, φαρδύ πιάτο. 9.2 Απόψυξη Αποψύχετε πάντα το κρέας για ψητό με την παχιά πλευρά προς τα κάτω. Μην αποψύχετε το κρέας ενώ είναι καλυμμένο καθώς μπορεί να μαγειρευτεί αντί να αποψυχθεί. Αποψύχετε πάντα τα ολόκληρα πουλερικά με το στήθος προς τα κάτω. 9.3 Μαγείρεμα Αφαιρείτε πάντα τα κρύα κρέατα και πουλερικά από το ψυγείο τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από το μαγείρεμα. Αφήστε καλυμμένα τα κρέατα, πουλερικά, ψάρια και λαχανικά μετά το μαγείρεμα. Αλείψτε το ψάρι με λίγο λάδι ή λιωμένο βούτυρο. Όλα τα λαχανικά πρέπει να μαγειρεύονται σε πλήρη ισχύ μικροκυμάτων. Προσθέστε ml κρύο νερό για κάθε 250 g λαχανικών. Κόψτε τα φρέσκα λαχανικά σε κομμάτια ίδιου μεγέθους πριν από το μαγείρεμα. 10. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια. Μαγειρεύετε όλα τα λαχανικά με κλειστό καπάκι. 9.4 Ξαναζέσταμα Όταν ξαναζεσταίνετε συσκευασμένα έτοιμα γεύματα, ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία. 9.5 Γκριλ Ψήσιμο φαγητών σε φέτες στο κέντρο της σχάρας γκριλ. Γυρίστε το φαγητό στο μόλις περάσει ο μισός χρόνος και συνεχίστε το ψήσιμο. 9.6 Συνδυαστικό Μαγείρεμα Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία συνδυαστικού μαγειρέματος για να διατηρήσετε τραγανά ορισμένα φαγητά. Μόλις περάσει ο μισός χρόνος μαγειρέματος, γυρίστε τα φαγητά και συνεχίστε. Υπάρχουν 2 λειτουργίες για Συνδυαστικό Μαγείρεμα. Η κάθε λειτουργία συνδυάζει τις λειτουργίες των μικροκυμάτων και του γκριλ σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και επίπεδα ισχύος.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 7 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πίνακας χειριστηρίων 11 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Εγχειρίδιο χρήσης sw-668 για τοστιέρα με πλάκες ψησίματος Γνωριμία με τη συσκευή 1. Ασφάλεια λαβής 2. Λαβή 3. Καπάκι 4. Ενδεικτικές λυχνίες 5. Καλώδιο 6. Αντικολλητικές πλάκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1. Για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο την πρώτη φορά, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα B (σχεδιάγραμμα 1) και ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 7 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πριν από την πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Light Bench 1.1 GR BG

Light Bench 1.1 GR BG Light Bench 1.1 GR BG Περιεχοµενο - Съдържание 1. Ελληνικα P. 3 2. Български P. 7 GR BG το εγχειριδιο οδηγιων ειναι για βοηθεια προς τους πελατες µας. H Eταιρεια ENERGETICS δεν αναλαµβανει ευθυνη για τυχον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SDHM-16D & SDHM-20D Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛΗΝΙΚΑ... 15 BG БЪЛГАРСКИ... 30 ENGLISH INTRODUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 Μέρη και εξαρτήματα Μέρη της συσκευής Πίνακας ελέγχου Γυάλινο καπάκι Χαμηλή σχάρα Για μαγείρεμα, άχνισμα και ψήσιμο (για ογκώδη τρόφιμα) Ψηλήσχάρα Γιαgrill, φρυγάνισμα και ξερό ψήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34 GR MIRAKULÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРЕДИ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СЕРВИЗА

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРЕДИ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СЕРВИЗА 4. Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност и не позволявайте вода да проникне до електрическата част на уреда, докато го почиствате! 5. Не използвайте абразивни предмети или разтворители!

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-2148

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-2148 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2148 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Инструкции за инсталиране и употреба

Инструкции за инсталиране и употреба Инструкции за инсталиране и употреба ПЕРАЛНЯ Съдържание BG BG Български,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 UK Українська,25 Инсталиране, 2-3 Разопаковане и нивелиране Хидравлични и електрически връзки Технически данни RO

Διαβάστε περισσότερα

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е Euroset 5040 Кратко ръководство Дисплей 1 2 3 4 5 6 7 Сензор за близост Бутони 1 Бутони за име 2 Бутон за автоматичен отговор* 3 Бутон Звезда / Бутон за сензора за близост* 4 Бутон Диез / Бутон за заключване

Διαβάστε περισσότερα

Φούρνος Μικροκυμάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MW 950

Φούρνος Μικροκυμάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MW 950 Φούρνος Μικροκυμάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MW 950 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο μικροκυμάτων σας και ακολουθείστε τις πιστά. Ανακολουθήσετεαυτέςτιςοδηγίες, οφούρνοςσαςθα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 39

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 39 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως HKΧ-740 "Teka" ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗKΧ-740 1. Πλήκτρο πρόσβασης στα προγράμματα μαγειρέματος 3. Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας 2. Ηλεκτρονικό ρολόι 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ Απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη.

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη. τη συσκευή µετά την προθέρµανση. Μην ζεσταίνετε αδιάλυτο αλκοόλ. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη αν τα τρόφιµα που ζεσταίνονται/µαγειρεύονται βρίσκονται σε συσκευασίες µιας χρήσης από πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ MO-207MA Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ MO-207MA Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ MO-207MA Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν την εγκατάσταση και χρήση του φούρνου μικροκυμάτων, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

SG2428C Steam Iron Σίδερο Ατμού Парна Ютия

SG2428C Steam Iron Σίδερο Ατμού Парна Ютия SG2428C Steam Iron Σίδερο Ατμού Парна Ютия GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS For safety purposes you should read these instructions

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

50mm. 1x A B. a b c. 4 b

50mm. 1x A B. a b c. 4 b 50mm 4x x A B x C x D 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 B D 5 A B 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 36

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 36 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 36 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πίνακας χειριστηρίων 10 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

SG80H. Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SG80H. Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SG80H Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH Important Safeguards 1. Make sure to read all the

Διαβάστε περισσότερα

VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка

VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

AMW 450 AMW 460 AMW 461

AMW 450 AMW 460 AMW 461 Οδηγίες χρήσης AMW 450 AMW 460 AMW 461 www.whirlpool.com 1 ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση που προβλέπεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ανταποκρίνεται στην ηλεκτρική τάση του

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HS 630 www.teka.com HS 630 1. Πίνακας χειρισμού 2. Λάστιχο φούρνου 3. Αντίσταση Γκριλ 4. Επιχρωμιωμένα Πλευρικά Στηρίγματα Ταψιών 5. Σχάρα Ψησίματος 6. Ταψί ψησίματος 7. Μεντεσές 8. Πόρτα

Διαβάστε περισσότερα

Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 3 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 3 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 3 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο:EO 9729 Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της κουζίνας. Για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος και για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ EL ΨΗΣΙΜΟ Μη θέτετε ποτέ τη συσκευή σε λειτουργία ενώ είναι άδεια. Μην υπερφορτώνετε το δίσκο, τηρείτε τις συνιστώμενες ποσότητες. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για κλασικό τηγάνισμα (μη γεμίζετε το

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02 Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullanım Kılavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

DS230020 БГ EL. Instruction for use. Инструкции за употреба. Οδηγίες χρήστη

DS230020 БГ EL. Instruction for use. Инструкции за употреба. Οδηγίες χρήστη DS230020 GB БГ EL Instruction for use Инструкции за употреба Οδηγίες χρήστη WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally friendly

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ VC1120 Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 33

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 33 GR MIRAKULÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 33 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πριν από την πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας Οδηγός Υγείας και ασφάλειας EL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός υγείας και ασφάλειας 3 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ EL ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HOBBY MW 970

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HOBBY MW 970 Φούρνος Μικροκυμάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HOBBY MW 970 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο μικροκυμάτων σας και ακολουθείστε τις πιστά. Αν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, ο

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV Award to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme ES-CAT/022/002 At Sony we are constantly rethinking and redesigning in order to create innovative digital

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πίνακας χειριστηρίων 11 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως MWE 225 FI.

Οδηγίες Χρήσεως MWE 225 FI. Οδηγίες Χρήσεως EL MWE 225 FI www.teka.com Περιεχόμενα Προφυλάξεις για την αποφυγή πιθανής έκθεσης σε υπερβολική ενέργεια μικροκυμάτων... 3 Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια... 4 Οδηγίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 39

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 39 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 39 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πίνακας χειριστηρίων 10 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-1719

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-1719 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-1719 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της συσκευής προτού εγκαταστήσετε και λειτουργήσετε το φούρνο μικροκυμάτων. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ F-208 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ F-208 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ F-208 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 1. Στόμιο 2. Καλώδιο ρεύματος με βύσμα 3. Βάση 4. Επίπεδο νερού 5. Ενδεικτική λυχνία 6. Διακόπτης On/Off (I/O) 7. Καπάκι 8. Ασφάλεια για το καπάκι

Διαβάστε περισσότερα

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV Award to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme ES-CAT/022/002 At Sony we are constantly rethinking and redesigning in order to create innovative digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: www.whirlpool.eu Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός υγείας και ασφάλειας 3 Οδηγός εγκατάστασης 6 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Προτιμήστε οικονομικό πρόγραμμα πλύσης Επιλέξτε χαμηλότερη θερμοκρασία: 30-40 C για χρωματιστά, 50-60 C για λευκά ρούχα. Με πλύση σε 40 C αντί 60 C μεώνετε το κόστος πλύσης κατά 35% Xρησιμοποιήστε το πλυντήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως MWS 20 BIS

Οδηγίες Χρήσεως MWS 20 BIS Οδηγίες Χρήσεως EL MWS 20 BIS 1831268 Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια... 3 Περιγραφή της συσκευής... 7 Βασικές ρυθμίσεις... 9 Βασικές Λειτουργίες... 10 Ειδικές Λειτουργίες... 14

Διαβάστε περισσότερα

SVC608. Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1

SVC608. Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1 SVC608 Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1 GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH 1 1. Upper handle 2. Handle folding

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως MWS 22 EGL MWS 22 EGR. 1730200-a

Οδηγίες Χρήσεως MWS 22 EGL MWS 22 EGR. 1730200-a Οδηγίες Χρήσεως EL MWS 22 EGL MWS 22 EGR 1730200-a Περιεχόμενα EL Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια... 3 Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια... 6 Τα πλεονεκτήματα των μικροκυμάτων... 7 Περιγραφή της συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως και συμβουλές

Οδηγίες χρήσεως και συμβουλές Οδηγίες χρήσεως και συμβουλές Πριν από την πρώτη χρήση Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τυχόν ετικέτες και αυτοκόλλητα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα σκεύη μαγειρικής αποστέλλονται με προστατευτικό πλαστικό, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 319252GR.fm Page 53 Wednesday, September 3, 28 5:17 PM ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, τη χρήση και τη συντήρηση της νέας μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Οριζόντιος καταψύκτης ZFC25401WA

Οδηγίες Χρήσης. Οριζόντιος καταψύκτης ZFC25401WA EL Οδηγίες Χρήσης Οριζόντιος καταψύκτης ZFC25401WA Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 2 Οδηγίες για την ασφάλεια 3 Λειτουργία 5 Πριν από την πρώτη χρήση 6 Καθημερινή χρήση 6 Υποδείξεις και συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА N Ο ΗΓΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ ΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ET475MY11E 9000455841/8912. Ръководство за употреба Οδηγίες χρήσης Használati útmutató Instrucţiuni de utilizare Kullanım kılavuzu

ET475MY11E 9000455841/8912. Ръководство за употреба Οδηγίες χρήσης Használati útmutató Instrucţiuni de utilizare Kullanım kılavuzu bg Ръководство за употреба......... 2 21 el Οδηγίες χρήσης................. 22 41 hu Használati útmutató.............. 42 61 ro Instrucţiuni de utilizare............ 62 81 tr Kullanım kılavuzu.................

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

SWK-850INOX. Water kettle Βραστήρας Термо Кана GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SWK-850INOX. Water kettle Βραστήρας Термо Кана GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SWK-850INOX Water kettle Βραστήρας Термо Кана GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS Please read these instructions carefully and retain

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων οδηγίες κεραμικού μπολ Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια του κεραμικού μπολ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 χρήση του Κεραμικού μπολ Τοποθέτηση του κεραμικού μπολ... 6 Αφαίρεση του κεραμικού μπολ... 7 Συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

a. Εγχειρίδιο Χρήσης MWL 22 EGL MWL 22 EGR

a. Εγχειρίδιο Χρήσης MWL 22 EGL MWL 22 EGR 1730238-a Εγχειρίδιο Χρήσης EL MWL 22 EGL MWL 22 EGR EL Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια... 2 Τα πλεονεκτήματα των μικροκυμάτων... 8 Περιγραφή της συσκευής... 9 Περιγραφή των λειτουργιών...

Διαβάστε περισσότερα

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King»

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας Παρακαλούµε φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το υψηλής ποιότητας σιντριβάνι σοκολάτας. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HKL-840. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HKL-840. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HKL-840 www.teka.com ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση. Η Teka δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα