C 101/54 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "C 101/54 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.4.2004"

Transcript

1 C 101/54 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των δικαστηρίων των κρατών µελών της ΕΕ κατά την εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 ΕΚ (2004/C 101/04) (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 1. Η παρούσα ανακοίνωση αναφέρεται στη συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των δικαστηρίων των κρατών µελών της ΕΕ οσάκις αυτά τα τελευταία εφαρµόζουν τα άρθρα 81 και 82 ΕΚ. Για τους σκοπούς της παρούσας ανακοίνωσης, µε τον όρο «δικαστήρια των κρατών µελών της ΕΕ» (στο εξής: «εθνικά δικαστήρια») νοούνται τα δικαστήρια τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο της έννοµης τάξης ενός κράτους µέλους της ΕΕ και τα οποία δύνανται να εφαρµόζουν τα άρθρα 81 και 82 ΕΚ και νοµιµοποιούνται να υποβάλλουν προδικαστικά ερωτήµατα στο ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύµφωνα µε το άρθρο 234 ΕΚ ( 1 ). δικαστήρια οφείλουν να εφαρµόζουν τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισµού, ακόµη και όταν ο διάδικος ο οποίος έχει συµφέρον για την εφαρµογή τους δεν τους έχει επικαλεστεί, οσάκις το εθνικό δίκαιο τους επιτρέπει να προβούν σε τέτοια εφαρµογή. Εντούτοις, το κοινοτικό δίκαιο δεν επιβάλλει στα εθνικά δικαστήρια την υποχρέωση να εξετάζουν αυτεπαγγέλτως ισχυρισµό αντλούµενο από την παράβαση κοινοτικών διατάξεων, εφόσον η εξέταση του ισχυρισµού αυτού θα τα υποχρέωνε να εγκαταλείψουν την επιβαλλόµενη ουδετερότητα τους, εξερχόµενα των ορίων της ένδικης διαφοράς, όπως προσδιορίστηκε από τους διαδίκους και στηριζόµενα σε άλλα γεγονότα και περιστάσεις πέραν εκείνων επί των οποίων στηρίζει το αίτηµα του ο διάδικος ο οποίος έχει συµφέρον από την εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων ( 7 ). 2. Τα εθνικά δικαστήρια καλούνται ενίοτε να εφαρµόσουν το άρθρο 81 ή το άρθρο 82 ΕΚστο πλαίσιο νοµικών διαφορών µεταξύ ιδιωτών, όπως είναι οι αγωγές που αφορούν συµβάσεις και οι αγωγές για την καταβολή αποζηµίωσης. Επιπλέον, είναι δυνατό να ενεργούν ως κρατικοί φορείς επιβολής του νόµου ή ως δικαστήρια που εξετάζουν υποθέσεις µετά την άσκηση ένδικου µέσου. Μάλιστα, ένα εθνικό δικαστήριο ενδέχεται να αναγορευθεί σε αρχή ανταγωνισµού από κράτος µέλος (στο εξής: «εθνική αρχή ανταγωνισµού») κατ' εφαρµογή του άρθρου 35 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 (στο εξής: «ο κανονισµός») ( 2 ). Στην περίπτωση αυτή, η συνεργασία µεταξύ των εθνικών δικαστηρίων και της Επιτροπής δεν διέπεται µόνο από την παρούσα ανακοίνωση, αλλά και από την ανακοίνωση για τη συνεργασία στο πλαίσιο του δικτύου των αρχών ανταγωνισµού ( 3 ). 4. Ανάλογα µε τα καθήκοντα που τους ανατίθενται βάσει της εθνικής νοµοθεσίας, τα εθνικά δικαστήρια καλούνται ενίοτε να εφαρµόσουν τα άρθρα 81 και 82 ΕΚσε διοικητικές, αστικές ή ποινικές υποθέσεις ( 8 ). Ειδικότερα, εάν ένας πολίτης ζητήσει από εθνικό δικαστήριο να προασπίσει τα υποκειµενικά του δικαιώµατα, τα εθνικά δικαστήρια επιτελούν συγκεκριµένο ρόλο για τη διασφάλιση της τήρησης των άρθρων 81 και 82 ΕΚ, πράγµα το οποίο διαφέρει από την επιβολή του νόµου προς χάριν του δηµόσιου συµφέροντος από την Επιτροπή και από τις εθνικές αρχές ανταγωνισµού ( 9 ). Ειδικότερα, τα εθνικά δικαστήρια δύνανται να αποφαίνονται σχετικά µε τις έννοµες συνέπειες που έχει µία παραβίαση των άρθρων 81 και 82 ΕΚγια την επιβολή της εκτέλεσης σύµβασης ή για την επιδίκαση αποζηµίωσης. II. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙ- ΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Α. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟZΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3. Στο βαθµό που ένα εθνικό δικαστήριο είναι αρµόδιο να ασχοληθεί µε συγκεκριµένη υπόθεση ( 4 ), έχει την εξουσία να εφαρ- µόζει τα άρθρα 81 και 82 ΕΚ ( 5 ). Εξάλλου, υπενθυµίζεται οτιτα άρθρα 81 και 82 ΕΚεµπίπτουν στη σφαίρα του δηµόσιου συµφέροντος και έχουν ουσιώδη σηµασία για την εκπλήρωση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στην Κοινότητα και, ειδικότερα, για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ( 6 ). Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό ικαστήριο, σε περίπτωση κατά την οποία τα εθνικά δικαστήρια σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία οφείλουν να εξετάσουν αυτεπαγγέλτως νοµικούς ισχυρισµούς αντλούµενους από υποχρεωτικούς εσωτερικούς κανόνες δικαίου παρότι δεν έχουν προβληθεί από τους διαδίκους, τα δικαστήρια οφείλουν να πράξουν το ίδιο σε περίπτωση εφαρ- µογής υποχρεωτικών κανόνων κοινοτικού δικαίου, όπως αυτών περί ανταγωνισµού. Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση κατά την οποία το εθνικό δίκαιο αναθέτει στο δικαστή την αυτεπάγγελτη εφαρµογή του υποχρεωτικού κανόνα δικαίου: τα εθνικά 5. Τα εθνικά δικαστήρια δύνανται να εφαρµόζουν τα άρθρα 81 και 82 ΕΚ, χωρίς να είναι απαραίτητο να εφαρµόζουν εκ παραλλήλου την εθνική νοµοθεσία ανταγωνισµού. Παρόλα αυτά, οσάκις ένα εθνικό δικαστήριο εφαρµόζει την εθνική νοµοθεσία ανταγωνισµού σε συµφωνίες, αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων ή εναρµονισµένες πρακτικές οι οποίες είναι πιθανόν να επηρεάσουν το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών κατά την έννοια του άρθρου 81 παράγραφος 1 ΕΚ ( 10 ) ή σε οποιαδήποτε κατάχρηση που απαγορεύεται βάσει του άρθρου 82 ΕΚοφείλει να εφαρµόζει επίσης την κοινοτική νοµοθεσία ανταγωνισµού στις εν λόγω συµφωνίες, αποφάσεις ή πρακτικές ( 11 ). 6. Με τον κανονισµό δεν εξουσιοδοτούνται απλώς τα εθνικά δικαστήρια να εφαρµόζουν την κοινοτική νοµοθεσία ανταγωνισµού. Η παράλληλη εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού σε συµφωνίες, αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και εναρµονισµένες πρακτικές που επηρεάζουν το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε διαφορετική έκβαση από εκείνη της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού. Το άρθρο 3 παράγραφος 2 προβλέπει ότι οι συµφωνίες, αποφάσεις ή εναρµονισµένες πρακτικές που δεν αντιβαίνουν στο

2 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/55 άρθρο 81 παράγραφος 1 ΕΚή οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3 ΕΚδεν είναι δυνατό να απαγορευθούν ούτε βάσει της εθνικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού ( 12 ). Από την άλλη πλευρά, το ικαστήριο έχει αποφανθεί ότι οι συµφωνίες, αποφάσεις ή εναρµονισµένες πρακτικές που αντιβαίνουν στο άρθρο 81 παράγραφος 1 και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3 ΕΚ δεν είναι δυνατό να γίνουν έγκυρες µε βάση την εθνική νοµοθεσία ( 13 ). Προκειµένου για την παράλληλη εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού και του άρθρου 82 ΕΚσε περίπτωση µονοµερούς συµπεριφοράς, το άρθρο 3 του κανονισµού δεν προβλέπει ανάλογη υποχρέωση σύγκλισης. Παρόλα αυτά, εάν έχουν εκδοθεί αντιφατικές αποφάσεις, η γενική αρχή της υπεροχής της κοινοτικής νοµοθεσίας επιβάλλει στα εθνικά δικαστήρια να µην εφαρµόζουν οποιαδήποτε διάταξη της εθνικής τους νοµοθεσίας η οποία αντιβαίνει σε κάποιον κοινοτικό κανόνα, χωρίς να έχει σηµασία εάν η επίµαχη διάταξη της εθνικής νοµοθεσίας θεσπίστηκε πριν ή µετά τον κοινοτικό κανόνα ( 14 ). 7. Εκτός από την εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 ΕΚ, τα εθνικά δικαστήρια είναι επίσης αρµόδια να εφαρµόζουν τις νοµικές πράξεις που θεσπίζονται από τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τη συνθήκη ΕΚή σύµφωνα µε τις διατάξεις εφαρµογής της συνθήκης, στο µέτρο που οι εν λόγω πράξεις παράγουν άµεσο αποτέλεσµα. Τα εθνικά δικαστήρια ενδέχεται συνεπώς να κληθούν να µεριµνήσουν για την εκτέλεση αποφάσεων της Επιτροπής ( 15 ) ή κανονισµών της Επιτροπής για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 ΕΚσε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών, αποφάσεων ή εναρ- µονισµένων πρακτικών. Κατά την εφαρµογή των συγκεκριµένων κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού, τα εθνικά δικαστήρια ενεργούν εντός του πλαισίου της κοινοτικής νοµοθεσίας και, συνεπώς, οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου ( 16 ). 8. Η εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 ΕΚαπό τα εθνικά δικαστήρια εξαρτάται συχνά από περίπλοκες οικονοµικές και νοµικές αναλύσεις ( 17 ). Κατά την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού, τα εθνικά δικαστήρια οφείλουν να συµ- µορφώνονται µε τη νοµολογία των δικαστηρίων της Κοινότητας, καθώς και µε τους κανονισµούς της Επιτροπής για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 ΕΚσε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών, αποφάσεων ή εναρµονισµένων πρακτικών ( 18 ). Εξάλλου, η εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 ΕΚαπό την Επιτροπή σε µια συγκεκριµένη υπόθεση είναι δεσµευτική για τα εθνικά δικαστήρια όταν αυτά εφαρµόζουν την κοινοτική νοµοθεσία ανταγωνισµού για την ίδια υπόθεση ταυτόχρονα µε τις ενέργειες της Επιτροπής ή κατόπιν αυτών ( 19 ). Τέλος, και µε την επιφύλαξη της τελικής ερµηνείας της συνθήκης ΕΚαπό το ικαστήριο, τα εθνικά δικαστήρια µπορούν να ανατρέχουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σε κανονισµούς και αποφάσεις της Επιτροπής που παρουσιάζουν στοιχεία οµοιότητας µε την υπόθεση µε την οποία ασχολούνται, ενώ µπορούν ακόµη να συµβουλεύονται ανακοινώσεις και κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής οι οποίες άπτονται της εφαρµογής των άρθρων 81 και 82 ΕΚ ( 20 ), καθώς επίσης την ετήσια έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισµού ( 21 ). Β. ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 9. Οι διαδικαστικές προϋποθέσεις της επιβολής της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού από τα εθνικά δικαστήρια και οι κυρώσεις που αυτά δύνανται να επιβάλλουν για παραβάσεις της εν λόγω νοµοθεσίας καθορίζονται ως επί το πλείστον από την εθνική νοµοθεσία. Παρόλα αυτά, µέχρι ενός σηµείου, οι όροι επιβολής της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού καθορίζονται επίσης από την κοινοτική νοµοθεσία. Οι διατάξεις αυτές της κοινοτικής νοµοθεσίας είναι πιθανό να παρέχουν την δυνατότητα στα εθνικά δικαστήρια να επωφελούνται ορισµένων διευκολύνσεων, π.χ. να µπορούν να ζητούν από την Επιτροπή να γνωµοδοτήσει επί ζητηµάτων που άπτονται της εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού ( 22 ) ή είναι πιθανό να εγκαθιστούν κανόνες οι οποίοι έχουν αναγκαστικά επιπτώσεις στις εθνικές διαδικασίες, π.χ. σχετικά µε την παροχή της δυνατότητας στην Επιτροπή και στις εθνικές αρχές ανταγωνισµού να υποβάλλουν γραπτές παρατηρήσεις σχετικά µε διαδικασίες που εκκρεµούν ενώπιόν τους ( 23 ). Οι εν λόγω διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας κατισχύουν της νοµοθεσίας των κρατών µελών. Συνεπώς, τα εθνικά δικαστήρια είναι υποχρεωµένα να αφήνουν κατά µέρος τις τυχόν εθνικές διατάξεις που εάν εφαρµοσθούν, έρχονται σε σύγκρουση µε τη κοινοτική νοµοθεσία. Όταν διατάξεις κοινοτικού δικαίου παράγουν άµεσο αποτέλεσµα, αποτελούν άµεσες πηγές δικαιω- µάτων και υποχρεώσεων για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη και πρέπει να τύχουν πλήρους και οµοιόµορφης εφαρµογής σε όλα τα Κράτη Μέλη από την ηµεροµηνία θέσεως τους σε ισχύ ( 24 ). 10. Εάν δεν υπάρχουν διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε τις διαδικασίες και τις κυρώσεις που ισχύουν για την επιβολή της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού από τα εθνικά δικαστήρια, αυτά τα τελευταία εφαρµόζουν τους εθνικούς δικονοµικούς κανόνες και στο µέτρο που νοµιµοποιούνται να το πράξουν επιβάλλουν τις κυρώσεις τις οποίες προβλέπει η εθνική νοµοθεσία. Πλην όµως, η εφαρµογή των εν λόγω εθνικών διατάξεων πρέπει να συµβιβάζεται µε τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου. Σχετικά µε το θέµα αυτό, είναι χρήσιµο να υπενθυµισθεί η νοµολογία του ικαστηρίου, σύµφωνα µε την οποία: α) όταν υπάρχει παραβίαση της κοινοτικής νοµοθεσίας, η εθνική νοµοθεσία πρέπει να προβλέπει κυρώσεις αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ( 25 ). β) όταν µία παραβίαση της κοινοτικής νοµοθεσίας προκαλεί βλάβη σε ιδιώτη, αυτός πρέπει, υπό ορισµένες προϋποθέσεις να µπορεί να προσφύγει στα εθνικά δικαστήρια προκειµένου να του επιδικασθεί αποζηµίωση ( 26 ).

3 C 101/56 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γ) οι διατάξεις σχετικά µε τις διαδικασίες και τις κυρώσεις που τα εθνικά δικαστήρια εφαρµόζουν στο πλαίσιο της επιβολής της κοινοτικής νοµοθεσίας: δεν πρέπει να καθιστούν την επιβολή αυτή υπερβολικά δυσχερή ή πρακτικώς αδύνατη (αρχή της αποτελεσµατικότητας) ( 27 ) και επίσης δεν πρέπει να είναι λιγότερο ευνοϊκές από τις διατάξεις που διέπουν την επιβολή αντίστοιχων κανόνων της εθνικής νοµοθεσίας (αρχή της ισοδυναµίας) ( 28 ). Στη βάση της υπεροχής της κοινοτικής νοµοθεσίας, ένα εθνικό δικαστήριο δεν δύναται να εφαρµόζει εθνικές διατάξεις οι οποίες δεν συµβιβάζονται µε τις ανωτέρω αρχές. Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ Η ΙΑ ΟΧΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ- ΘΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΙΚΑ- ΣΤΗΡΙΑ 11. Ένα εθνικό δικαστήριο ενδέχεται να εφαρµόζει την κοινοτική νοµοθεσία ανταγωνισµού σε συµφωνία, απόφαση, εναρµονισµένη πρακτική ή µονοµερή συµπεριφορά που επηρεάζει τις συναλλαγές µεταξύ κρατών µελών ταυτόχρονα µε ή έπειτα από ανάλογες ενέργειες της Επιτροπής ( 29 ). Στα σηµεία που ακολουθούν εξηγούνται µερικές από τις υποχρεώσεις που τα εθνικά δικαστήρια οφείλουν να τηρούν σε τέτοιες περιπτώσεις. 12. Όταν ένα εθνικό δικαστήριο εκδίδει απόφαση πριν από την Επιτροπή, οφείλει να αποφύγει να εκδώσει απόφαση η οποία θα ερχόταν σε αντίφαση µε την απόφαση που σκοπεύει να εκδώσει η Επιτροπή ( 30 ). Για τον σκοπό αυτό, το εθνικό δικαστήριο δύναται να ζητήσει από την Επιτροπή να του γνωστοποιήσει κατά πόσον έχει κινήσει διαδικασία µε αντικείµενο την ίδια συµφωνία, απόφαση ή πρακτική ( 31 ), και, αν πράγµατι ισχύει κάτι τέτοιο, να το ενηµερώσει για την πρόοδο της διαδικασίας και για την πιθανότητα έκδοσης απόφασης επί της συγκεκριµένης υπόθεσης ( 32 ). Το εθνικό δικαστήριο δύναται, προς χάριν της ασφάλειας δικαίου, να εξετάσει επίσης τη σκοπιµότητα αναστολής της ενώπιόν του διαδικασίας µέχρι την έκδοση απόφασης από µέρους της Επιτροπής ( 33 ). Η Επιτροπή, από την πλευρά της, θα καταβάλλει προσπάθεια προκειµένου να δίδει το προβάδισµα σε υποθέσεις για τις οποίες έχει αποφασίσει την κίνηση διαδικασίας κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 773/2004 της Επιτροπής και οι οποίες εκκρεµούν ενώπιον εθνικού δικαστηρίου που έχει αναστείλει τη σχετική διαδικασία, ιδίως όταν εξαρτάται από αυτές η έκβαση αστικής νοµικής διαφοράς. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που το εθνικό δικαστήριο έχει λόγους να µην αµφιβάλλει για την απόφαση που προτίθεται να εκδώσει η Επιτροπή ή σε περίπτωση που η Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει απόφαση για παρεµφερή υπόθεση, το εθνικό δικαστήριο δύναται να εκδώσει απόφαση επί της υπόθεσης που εκκρεµεί ενώπιόν του στηριζόµενο στην εν λόγω σχεδιαζόµενη ή παλαιότερη απόφαση, χωρίς να είναι υποχρεωτικό να ζητήσει από την Επιτροπή τις προαναφερθείσες πληροφορίες ή να περιµένει την έκδοση απόφασης από την Επιτροπή. 13. Σε περίπτωση που η Επιτροπή καταλήξει σε απόφαση πριν από το εθνικό δικαστήριο, αυτό το τελευταίο δεν δικαιούται να εκδώσει απόφαση η οποία να έρχεται σε αντίφαση µε την απόφαση της Επιτροπής. Η δεσµευτική επίδραση της απόφασης της Επιτροπής δεν θίγει, ασφαλώς, την ερµηνεία της κοινοτικής νοµοθεσίας από το ικαστήριο. Κατά συνέπεια, εάν το εθνικό δικαστήριο διατηρεί αµφιβολίες για τη νοµιµότητα της απόφασης της Επιτροπής, δεν έχει τη δυνατότητα να αποφύγει τις δεσµευτικές συνέπειες της εν λόγω απόφασης εφόσον δεν έχει εκδοθεί αντίθετη απόφαση από το ικαστήριο ( 34 ). Επο- µένως, εάν ένα εθνικό δικαστήριο σκοπεύει να εκδώσει απόφαση µη συµπλέουσα µε την απόφαση της Επιτροπής, οφείλει να παραπέµψει το ζήτηµα στο ικαστήριο για την έκδοση προδικαστικής απόφασης (άρθρο 234 ΕΚ). Στην περίπτωση αυτή, το ικαστήριο αποφαίνεται για το κατά πόσον η απόφαση της Επιτροπής συµβιβάζεται µε την κοινοτική νοµοθεσία. Ωστόσο, αν ασκηθεί προσφυγή στα δικαστήρια της Κοινότητας κατά της απόφασης της Επιτροπής κατ' εφαρµογή του άρθρου 230 ΕΚκαι η έκβαση της δίκης στο εθνικό δικαστήριο εξαρτάται από την εγκυρότητα της απόφασης της Επιτροπής, το εθνικό δικαστήριο οφείλει να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία µέχρι την έκδοση από τα δικαστήρια της Κοινότητας οριστικής απόφασης επί της προσφυγής επί ακυρώσει, εκτός αν θεωρεί ότι, µε βάση τα δεδοµένα της υπόθεσης, είναι σκόπιµη η παραποµπή της στο ικαστήριο για την έκδοση προδικαστικής απόφασης σχετικά µε την εγκυρότητα της απόφασης της Επιτροπής ( 35 ). 14. Όταν ένα εθνικό δικαστήριο αναστέλλει τη διαδικασία που εκκρεµεί ενώπιόν του, παραδείγµατος χάρη εν αναµονή απόφασης της Επιτροπής (πρόκειται για την περίπτωση που περιγράφεται στο σηµείο 12 της παρούσας ανακοίνωσης) ή µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης από τα δικαστήρια της Κοινότητας, είτε επί προσφυγής µε ακυρωτικό αίτηµα είτε στο πλαίσιο διαδικασίας για την έκδοση προδικαστικής απόφασης (περίπτωση που περιγράφεται στο σηµείο Error! Reference source not found.), τότε οφείλει να ελέγξει κατά πόσον επιβάλλεται να διατάξει τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων, ούτως ώστε να διαφυλαχθούν τα συµφέροντα των µερών ( 36 ). III. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 15. Εκτός από τον µηχανισµό συνεργασίας µεταξύ των εθνικών δικαστηρίων και του ικαστηρίου δυνάµει του άρθρου 234 ΕΚ, η συνθήκη ΕΚ δεν προβλέπει ρητώς ανάλογη συνεργασία µεταξύ των εθνικών δικαστηρίων και της Επιτροπής. Παρόλα αυτά, κατά την ερµηνεία του άρθρου 10 ΕΚ, που προβλέπει ότι τα κράτη µέλη οφείλουν να διευκολύνουν την εκτέλεση της αποστολής της Κοινότητας, τα δικαστήρια της Κοινότητας έκριναν ότι η εν λόγω διάταξη της συνθήκης επιβάλλει στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και στα κράτη µέλη την αµοιβαία υποχρέωση να συνεργάζονται πιστά µεταξύ τους µε σκοπό την επίτευξη των στόχων της συνθήκης ΕΚ. Συνεπώς, το άρθρο 10 ΕΚσηµαίνει ότι η Επιτροπή οφείλει να συνδράµει τα εθνικά δικαστήρια κατά την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας από αυτά ( 37 ). Παροµοίως, τα εθνικά δικαστήρια είναι δυνατό να κληθούν να συνδράµουν την Επιτροπή κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων της ( 38 ).

4 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/ Ενδείκνυται επίσης να υπενθυµισθεί η συνεργασία µεταξύ των εθνικών δικαστηρίων και των εθνικών αρχών, ιδίως των εθνικών αρχών ανταγωνισµού, για την εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 ΕΚ. Ναι µεν η συνεργασία µεταξύ των εν λόγω εθνικών αρχών διέπεται πρωτίστως από εθνικές διατάξεις, αλλά το άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισµού προβλέπει την ευχέρεια των εθνικών αρχών ανταγωνισµού να υποβάλλουν παρατηρήσεις ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων του οικείου κράτους µέλους. Τα σηµεία 31 και 33 έως 35 της παρούσας ανακοίνωσης ισχύουν κατ' αναλογία για τέτοιες περιπτώσεις υποβολής παρατηρήσεων. Α. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΩΣ AMICUS CURIAE 17. Για να υποβοηθούνται τα εθνικά δικαστήρια κατά την εφαρ- µογή της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού, η Επιτροπή αναλαµβάνει τη δέσµευση να συνδράµει τα εθνικά δικαστήρια οσάκις αυτά εκτιµούν ότι η συνδροµή της είναι αναγκαία για την έκδοση απόφασης επί συγκεκριµένης υπόθεσης. Στο άρθρο 15 του κανονισµού µνηµονεύονται οι συνηθέστερες µορφές αυτής της συνδροµής: διαβίβαση πληροφοριακών στοιχείων (σηµεία 21 έως 25) και γνωµοδότηση από µέρους της Επιτροπής (σηµεία 27 έως 30), αµφότερες κατόπιν αιτή- µατος εθνικού δικαστηρίου καθώς και η ευχέρεια που αναγνωρίζεται στην Επιτροπή να υποβάλλει παρατηρήσεις (σηµεία 31 έως 35). Επειδή οι παραπάνω µορφές συνδροµής προβλέπονται από τον κανονισµό, η νοµοθεσία των κρατών µελών δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να θέτει περιορισµούς στις σχετικές του ρυθµίσεις. Εντούτοις, τα κράτη µέλη οφείλουν να θεσπίζουν τους ενδεδειγµένους διαδικαστικούς κανόνες, ελλείψει κοινοτικών διαδικαστικών κανόνων για τον σκοπό αυτό και στο µέτρο που οι κανόνες αυτοί είναι αναγκαίοι για τη διευκόλυνση των συγκεκριµένων µορφών συνδροµής, έτσι ώστε τόσο τα εθνικά δικαστήρια όσο και η Επιτροπή να είναι σε θέση να αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες τις οποίες προσφέρει ο κανονισµός ( 39 ). 18. Τα εθνικά δικαστήρια µπορούν να απευθύνουν γραπτώς τις αιτήσεις τους για την παροχή συνδροµής στην εξής διεύθυνση: European Commission Directorate General for Competition B-1049 Brussels Belgium 19. Είναι σκόπιµο να υπενθυµισθεί ότι, όποια κι αν είναι κάθε φορά η µορφή της συνεργασίας µε τα εθνικά δικαστήρια, η Επιτροπή σέβεται την ανεξαρτησία τους. Κατά συνέπεια, η συνδροµή την οποία παρέχει η Επιτροπή δεν δεσµεύει το εθνικό δικαστήριο. Συγχρόνως, η Επιτροπή είναι υποχρεωµένη να λαµβάνει µέριµνα ώστε να τηρεί την υποχρέωση επαγγελ- µατικής εχεµύθειας την οποία υπέχει, καθώς επίσης να περιφρουρεί τη λειτουργία και την ανεξαρτησία της ( 40 ). Εκπληρώνοντας το καθήκον της βάσει του άρθρου 10 ΕΚνα συνδράµει στην υποβοήθηση του έργου των εθνικών δικαστηρίων κατά την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού, η Επιτροπή παραµένει απαρεγκλίτως ουδέτερη και αντικειµενική κατά την παροχή της συνδροµής της. Ειδικότερα, η συνδροµή της Επιτροπής προς τα εθνικά δικαστήρια εντάσσεται στο καθήκον της να υπεραµύνεται του δηµόσιου συµφέροντος. Ως εκ τούτου, πρόθεσή της δεν είναι η εξυπηρέτηση των ιδιωτικών συµφερόντων των διαδίκων της υπόθεσης που εκκρεµεί στο εκάστοτε εθνικό δικαστήριο. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν δέχεται σε ακρόαση κανέναν από τους διαδίκους σχετικά µε τη συνδροµή της προς το εθνικό δικαστήριο. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα µέρη που εµπλέκονται στην υπόθεση η οποία εκκρεµεί ενώπιον του δικαστηρίου έχει επικοινωνήσει µε την Επιτροπή σχετικά µε ζητήµατα επί των οποίων καλείται να αποφανθεί το εθνικό δικαστήριο, ενη- µερώνει σχετικά το εθνικό δικαστήριο, χωρίς να έχει σηµασία εάν οι σχετικές επαφές πραγµατοποιήθηκαν πριν ή µετά την αίτηση συνεργασίας του εθνικού δικαστηρίου. 20. Η Επιτροπή πρόκειται να δηµοσιεύει περίληψη σχετικά µε τη συνεργασία της µε τα εθνικά δικαστήρια κατ' εφαρµογή της παρούσας ανακοίνωσης στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής της επί της πολιτικής ανταγωνισµού. Είναι ακόµη πιθανό να δηµοσιεύει τις γνώµες και τις παρατηρήσεις της στον δικτυακό της τόπο. 1. Το καθήκον της Επιτροπής να διαβιβάζει στοιχεία στα εθνικά δικαστήρια 21. Το καθήκον της Επιτροπής να συνδράµει τα εθνικά δικαστήρια κατά την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού αποτυπώνεται κυρίως στην υποχρέωσή της να τους διαβιβάζει πληροφοριακά στοιχεία τα οποία κατέχει. Ένα εθνικό δικαστήριο δύναται, π.χ., να ζητήσει από την Επιτροπή έγγραφα που αυτή κατέχει ή πληροφορίες διαδικαστικού χαρακτήρα, προκειµένου να µπορέσει να εξακριβώσει κατά πόσον δεδοµένη υπόθεση εκκρεµεί ενώπιον της Επιτροπής ή κατά πόσον η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία σχετικά ή κατά πόσον έχει ήδη λάβει θέση επ' αυτής. Ένα εθνικό δικαστήριο µπορεί ακόµη να ρωτήσει την Επιτροπή σχετικά µε τον πιθανολογού- µενο χρόνο έκδοσης απόφασης, ούτως ώστε να µπορέσει να κρίνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την τυχόν αναστολή της διαδικασίας ή αν επιβάλλεται η λήψη ασφαλιστικών µέτρων ( 41 ). ή να τις αποστέλλουν ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση: 22. Προκειµένου να διασφαλισθεί η αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας µε τα εθνικά δικαστήρια, η Επιτροπή καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την παροχή στο εκάστοτε εθνικό δικαστήριο των στοιχείων που της έχει ζητήσει εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης. Σε περίπτωση που η Επιτροπή πρέπει να ζητήσει από το εθνικό δικαστήριο να αποσαφηνίσει περαιτέρω το αίτηµά του ή σε περίπτωση που η Επιτροπή πρέπει να έλθει σε συνεννόηση µε εκείνους που επηρεάζονται άµεσα από την αποστολή των στοιχείων, η ανωτέρω προθεσµία αρχίζει να τρέχει από τη στιγµή της παραλαβής των στοιχείων που έχουν ζητηθεί.

5 C 101/58 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατά τη διαβίβαση στοιχείων στα εθνικά δικαστήρια, η Επιτροπή οφείλει να τηρεί τις εγγυήσεις που αναγνωρίζονται στα φυσικά και νοµικά πρόσωπα σύµφωνα µε το άρθρο 287 ΕΚ ( 42 ). Βάσει του άρθρου 287 ΕΚ, τα µέλη, οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό της Επιτροπής οφείλουν να µην καθιστούν γνωστές πληροφορίες που καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου. Οι πληροφορίες που καλύπτονται από το επαγγελµατικό απόρρητο ενδέχεται να είναι τόσο εµπιστευτικές πληροφορίες όσο και επιχειρηµατικά απόρρητα. Τα επιχειρηµατικά απόρρητα είναι πληροφορίες των οποίων όχι µόνο η κοινολόγηση στο ευρύ κοινό αλλά ακόµη και η απλή διαβίβαση σε άλλο πρόσωπο πλην του προσώπου που διέθεσε την εκάστοτε πληροφορία ενδέχεται να βλάψει σοβαρά τα συµφέροντα αυτού του τελευταίου προσώπου ( 43 ). 24. Από το άρθρο 10 σε συνδυασµό µε το άρθρο 287 ΕΚδεν συνάγεται ότι ισχύει απόλυτη απαγόρευση για τη διαβίβαση από την Επιτροπή στα εθνικά δικαστήρια πληροφοριών που υπάγονται στην υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου. Η νοµολογία των δικαστηρίων της Κοινότητας επιβεβαιώνει ότι το καθήκον πιστής συνεργασίας επιβάλλει στην Επιτροπή να παρέχει στα εθνικά δικαστήρια οποιαδήποτε πληροφορία τής ζητείται από αυτά, ακόµη και πληροφορίες που καλύπτονται από το επαγγελµατικό απόρρητο. Παρόλα αυτά, οσάκις η Επιτροπή προσφέρει τη συνεργασία της στα εθνικά δικαστήρια, δεν της επιτρέπεται σε καµία περίπτωση να υπονοµεύει τις εγγυήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 287 ΕΚ. 25. Συνεπώς, πριν από τη διαβίβαση σε εθνικό δικαστήριο πληροφοριών που καλύπτονται από το επαγγελµατικό απόρρητο, η Επιτροπή υπενθυµίζει παγίως στο δικαστήριο την υποχρέωσή του βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας να µεριµνά για τον σεβασµό των δικαιωµάτων που αναγνωρίζονται σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα δυνάµει του άρθρου 287 ΕΚκαι ρωτά το δικαστήριο κατά πόσον µπορεί και προτίθεται να εγγυηθεί την προστασία των τυχόν εµπιστευτικών πληροφοριακών στοιχείων και επιχειρηµατικών απορρήτων. Εάν το εθνικό δικαστήριο αδυνατεί να παράσχει τέτοια εγγύηση, η Επιτροπή δεν διαβιβάζει στο εθνικό δικαστήριο πληροφορίες που καλύπτονται από το επαγγελµατικό απόρρητο ( 44 ). Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες που της έχουν ζητηθεί µόνον εφόσον το εθνικό δικαστήριο έχει ήδη παράσχει την εγγύηση ότι θα προστατεύσει κάθε εµπιστευτική πληροφορία και επιχειρηµατικό απόρρητο στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή επισηµαίνει τα επιµέρους εκείνα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία καλύπτονται από το επαγγελµατικό απόρρητο, καθώς και εκείνα που δεν καλύπτονται κι εποµένως µπορούν να κοινολογηθούν. υπονόµευση της εκπλήρωσης των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί ( 45 ). 2. Αίτηση γνωµοδότησης σχετικά µε ζητήµατα που άπτονται της εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού 27. Όταν καλείται να εφαρµόσει την κοινοτική νοµοθεσία ανταγωνισµού σε υπόθεση η οποία εκκρεµεί ενώπιόν του, ένα εθνικό δικαστήριο µπορεί πρώτα να αντλήσει διδάγµατα από τη νοµολογία των δικαστηρίων της Κοινότητας ή από τους κανονισµούς, τις αποφάσεις, τις ανακοινώσεις και τις κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής που εντάσσονται στην εφαρ- µογή των άρθρων 81 και 82 ΕΚ ( 46 ). Εάν οι προαναφερθείσες πηγές γνώσης δεν παρέχουν επαρκή καθοδήγηση, το εθνικό δικαστήριο µπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να γνωµοδοτήσει σχετικά µε ζητήµατα που άπτονται της εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού. Το εθνικό δικαστήριο µπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να γνωµοδοτήσει επί οικονοµικών ή νοµικών ζητηµάτων ή επί ζητηµάτων που αφορούν πραγµατικά περιστατικά ( 47 ). Η δυνατότητα αυτή δεν θίγει, βέβαια, την ευχέρεια ή την υποχρέωση του εθνικού δικαστηρίου να ζητήσει την έκδοση προδικαστικής απόφασης από το ικαστήριο σχετικά µε την ερµηνεία ή την εγκυρότητα της κοινοτικής νοµοθεσίας κατ' εφαρµογή του άρθρου 234 ΕΚ. 28. Για να µπορεί η Επιτροπή να παρέχει χρήσιµες γνώµες στα εθνικά δικαστήρια, δύναται να τους ζητά συµπληρωµατικά πληροφοριακά στοιχεία ( 48 ). Προκειµένου να διασφαλίζει την αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας µε τα εθνικά δικαστήρια, η Επιτροπή καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παρέχει στο εκάστοτε εθνικό δικαστήριο τη γνώµη που αυτό της έχει ζητήσει εντός τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης. Εάν η Επιτροπή έχει ζητήσει συµπληρωµατικά πληροφοριακά στοιχεία από το εθνικό δικαστήριο για να µπορέσει να διατυπώσει τη γνώµη της, η ανωτέρω προθεσµία αρχίζει να τρέχει από τη στιγµή της παραλαβής των συµπληρωµατικών πληροφοριακών στοιχείων. 29. Όταν η Επιτροπή γνωµοδοτεί, περιορίζεται στο να παράσχει στο εθνικό δικαστήριο τα πραγµατικά στοιχεία ή τις οικονο- µικές ή νοµικές διευκρινίσεις που έχουν ζητηθεί, χωρίς να υπεισέρχεται στην ουσία της υπόθεσης που εκκρεµεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. Εξάλλου, σε αντίθεση µε την αυθεντική ερµηνεία της κοινοτικής νοµοθεσίας από τα δικαστήρια της Κοινότητας, η γνώµη της Επιτροπής δεν είναι νοµικώς δεσµευτική για το εθνικό δικαστήριο. 26. Η κοινολόγηση πληροφοριών από την Επιτροπή στα εθνικά δικαστήρια υπόκειται σε µερικές επιπλέον εξαιρέσεις. Ειδικότερα, η Επιτροπή δύναται να αρνηθεί την αποστολή πληροφοριών σε εθνικό δικαστήριο για υπερβάλλοντες λόγους που σχετίζονται µε την ανάγκη διασφάλισης των συµφερόντων της Κοινότητας ή προκειµένου να αποτραπεί οποιαδήποτε ανάµειξη στη λειτουργία και ανεξαρτησία της, ιδίως µε την 30. Συµφώνως προς όσα εξηγούνται στο σηµείο 19 της παρούσας ανακοίνωσης, η Επιτροπή δεν δέχεται σε ακρόαση τα µέρη πριν από την παροχή της γνωµοδότησής της στο εθνικό δικαστήριο. Αυτό το τελευταίο οφείλει να λάβει υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής σύµφωνα µε τους οικείους εθνικούς δικονοµικούς κανόνες, οι οποίοι πρέπει να συνάδουν µε τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου.

6 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/59 3. Υποβολή παρατηρήσεων από την Επιτροπή στο εθνικό δικαστήριο 31. Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισµού, οι αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών και η Επιτροπή µπορούν να υποβάλλουν παρατηρήσεις επί ζητηµάτων που σχετίζονται µε την εφαρµογή του άρθρου 81 ή του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚσε εθνικό δικαστήριο που καλείται να εφαρµόσει τις συγκεκριµένες διατάξεις. Ο κανονισµός διακρίνει µεταξύ γραπτών παρατηρήσεων, που οι εθνικές αρχές ανταγωνισµού και η Επιτροπή µπορούν να υποβάλλουν εξ ιδίας πρωτοβουλίας, και προφορικών παρατηρήσεων, οι οποίες επιτρέπεται να υποβληθούν µόνο µε την έγκριση του εθνικού δικαστηρίου ( 49 ). β) δεν επιτρέπεται να καθιστούν την υποβολή τέτοιων παρατηρήσεων υπερβολικά δυσχερή ή πρακτικώς αδύνατη (αρχή της αποτελεσµατικότητας) ( 51 ) και γ) δεν επιτρέπεται να καθιστούν την υποβολή τέτοιων παρατηρήσεων δυσχερέστερη σε σύγκριση µε την υποβολή παρατηρήσεων στο πλαίσιο διαδικασιών ενώπιον δικαστηρίου για τις οποίες είναι εφαρµοστέες αντίστοιχες διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας (αρχή της ισοδυναµίας). 32. Στον κανονισµό διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή υποβάλλει παρατηρήσεις µόνον όταν το απαιτεί η συνεπής εφαρµογή του άρθρου 81 ή του άρθρου 82 ΕΚ. Εφόσον αυτός είναι ο σκοπός της παρέµβασης της Επιτροπής, οι παρατηρήσεις της περιορίζονται σε οικονοµική και νοµική ανάλυση των πραγµατικών περιστατικών που ισχύουν στην υπόθεση η οποία εκκρε- µεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. 33. Για να είναι σε θέση η Επιτροπή να υποβάλει χρήσιµες παρατηρήσεις, είναι δυνατό να ζητηθεί από τα εθνικά δικαστήρια να διαβιβάσουν τα ίδια ή να φροντίσουν για τη διαβίβαση στην Επιτροπή αντιγράφου όλων των εγγράφων που απαιτούνται για την αξιολόγηση της εκάστοτε υπόθεσης. Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού, η Επιτροπή χρησιµοποιεί τα εν λόγω έγγραφα προκειµένου να προετοιµάσει τις παρατηρήσεις της και µόνο ( 50 ). 34. Επειδή ο κανονισµός δεν προβλέπει διαδικαστικές ρυθµίσεις για την υποβολή των παρατηρήσεων, οι σχετικές διαδικαστικές ρυθµίσεις καθορίζονται από τους δικονοµικούς κανόνες και τις πρακτικές των κρατών µελών. Εάν ένα κράτος µέλος δεν έχει θεσπίσει ακόµη τις σχετικές δικονοµικές ρυθµίσεις, το εθνικό δικαστήριο πρέπει να αποφασίσει για το ποιοι δικονο- µικοί κανόνες είναι κατάλληλοι για την υποβολή παρατηρήσεων στην υπόθεση που εκκρεµεί ενώπιόν του. 35. Οι διαδικαστικές ρυθµίσεις πρέπει να συνάδουν µε τις αρχές που διατυπώνονται στο σηµείο 10 της παρούσας ανακοίνωσης. Τούτο σηµαίνει, µεταξύ άλλων, ότι οι διαδικαστικές ρυθ- µίσεις που διέπουν την υποβολή παρατηρήσεων επί ζητηµάτων που σχετίζονται µε την εφαρµογή των άρθρων 81 ή 82 ΕΚ: α) πρέπει να συµβιβάζονται µε τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, και ιδίως µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα των µερών που εµπλέκονται στην εκάστοτε υπόθεση Β. ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 36. Επειδή το καθήκον της πιστής συνεργασίας σηµαίνει επίσης ότι οι αρχές των κρατών µελών συνδράµουν τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα µε σκοπό την επίτευξη των στόχων της συνθήκης ΕΚ ( 52 ), ο κανονισµός προβλέπει τρία παραδείγµατα τέτοιας συνδροµής: (1) διαβίβαση εγγράφων που απαιτούνται για την αξιολόγηση µιας υπόθεσης σε σχέση µε την οποία η Επιτροπή επιθυµεί να υποβάλει παρατηρήσεις (βλ. το σηµείο 33) (2) διαβίβαση δικαστικών αποφάσεων επί της εφαρµογής του άρθρου 81 ή του άρθρου 82 ΕΚ και (3) ο ρόλος των εθνικών δικαστηρίων κατά τους επιτόπιους ελέγχους της Επιτροπής. 1. ιαβίβαση αποφάσεων εθνικών δικαστηρίων επί της εφαρ- µογής του άρθρου 81 ή του άρθρου 82 ΕΚ 37. Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισµού, τα κράτη µέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή αντίγραφο οιασδήποτε γραπτής απόφασης εθνικού δικαστηρίου επί της εφαρµογής του άρθρου 81 ή του άρθρου 82 ΕΚ. Το αντίγραφο αποστέλλεται το συντοµότερο δυνατόν µετά την κοινοποίηση στα µέρη της πλήρους γραπτής απόφασης. Η διαβίβαση εθνικών δικαστικών αποφάσεων επί της εφαρµογής του άρθρου 81 ή του άρθρου 82 ΕΚκαι η συνακόλουθη πληροφόρηση για διαδικασίες που διεξάγονται ενώπιον εθνικών δικαστηρίων επιτρέπουν, πρωτίστως, στην Επιτροπή να ενηµερώνεται εγκαίρως για υποθέσεις σε σχέση µε τις οποίες ενδείκνυται ενδεχο- µένως να υποβάλει παρατηρήσεις σε περίπτωση που ένας εκ των διαδίκων ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης. 2. Ορόλος των εθνικών δικαστηρίων στο πλαίσιο των επιτόπιων ελέγχων της Επιτροπής 38. Τέλος, τα εθνικά δικαστήρια µπορούν να επιτελούν κάποια λειτουργία κατά τους επιτόπιους ελέγχους τους οποίους διεξάγει η Επιτροπή µε αντικείµενο επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων. Ο ρόλος των εθνικών δικαστηρίων εξαρτάται από το εάν οι επιτόπιοι έλεγχοι διεξάγονται σε χώρους επιχειρήσεων ή σε άλλου χώρους εκτός των επιχειρήσεων.

7 C 101/60 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σε ό,τι αφορά τους επιτόπιους ελέγχους που διεξάγονται σε χώρους επιχειρήσεων, η εθνική νοµοθεσία ενδέχεται να ορίζει ως υποχρεωτική τη χορήγηση αδείας από εθνικό δικαστήριο προκειµένου να µπορέσει µια εθνική αρχή επιβολής του νόµου να συνδράµει την Επιτροπή σε περίπτωση που η οικεία επιχείρηση εναντιώνεται στον έλεγχο. Η άδεια εθνικού δικαστηρίου µπορεί επίσης να ζητηθεί για προληπτικούς λόγους. Κατά την εξέταση της σχετικής αίτησης, το εκάστοτε εθνικό δικαστήριο έχει την εξουσία να ελέγξει κατά πόσον η απόφαση της Επιτροπής για τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου είναι γνήσια και να βεβαιωθεί ότι τα σχεδιαζόµενα αναγκαστικά µέτρα δεν είναι ούτε αυθαίρετα ούτε υπερβολικά αυστηρά σε σχέση µε το αντικείµενο του ελέγχου. Κατά της εξέταση των αναγκαστικών µέτρων υπό το πρίσµα της αρχής της αναλογικότητας, το εθνικό δικαστήριο µπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή, είτε απευθείας είτε διαµέσου της εθνικής αρχής ανταγωνισµού, λεπτοµερείς εξηγήσεις, ιδίως για τους λόγους στους οποίους βασίζονται οι υπόνοιες της Επιτροπής για παραβίαση των άρθρων 81 και 82 ΕΚ, καθώς επίσης για τη σοβαρότητα της παράβασης για την οποία υπάρχουν υπόνοιες και για το είδος συµµετοχής της ενεχόµενης επιχείρησης ( 53 ). 40. Σε ό,τι αφορά τους επιτόπιους ελέγχους που δεν διεξάγονται σε χώρους επιχειρήσεων αλλά σε άλλου είδους χώρους, ο κανονισµός ορίζει ότι είναι υποχρεωτική η λήψη αδείας από εθνικό δικαστήριο, διότι διαφορετικά δεν επιτρέπεται να εκτελεσθεί η απόφαση της Επιτροπής µε την οποία διατάσσεται η διενέργεια του ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, το εθνικό δικαστήριο δύναται να ελέγξει κατά πόσον η απόφαση της Επιτροπής για τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου είναι γνήσια και να βεβαιωθεί ότι τα σχεδιαζόµενα αναγκαστικά µέτρα δεν είναι ούτε αυθαίρετα ούτε υπερβολικά αυστηρά σε σχέση, ιδίως, µε τη σοβαρότητα της παράβασης για την οποία υπάρχουν υπόνοιες, τη σπουδαιότητα των αναζητούµενων αποδεικτικών στοιχείων, τη συµµετοχή της ενεχόµενης επιχείρησης και την εύλογη πιθανότητα να φυλάσσονται πράγµατι επιχειρηµατικά βιβλία και στοιχεία συναφή προς το αντικείµενο του ελέγχου στους χώρους για τους οποίους ζητείται άδεια. Το εθνικό δικαστήριο δύναται να ζητήσει από την Επιτροπή, είτε απευθείας είτε διαµέσου της εθνικής αρχής ανταγωνισµού, λεπτοµερείς εξηγήσεις για τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για την εξέταση των σχεδιαζόµενων αναγκαστικών µέτρων υπό το πρίσµα της αρχής της αναλογικότητας ( 54 ). 41. Και στις δύο περιπτώσεις που επισηµαίνονται στα σηµεία 39 και 40, το εθνικό δικαστήριο δεν δύναται να αµφισβητήσει τη νοµιµότητα της απόφασης της Επιτροπής, ούτε την αναγκαιότητα του επιτόπιου ελέγχου, αλλά ούτε και να ζητήσει να του παρασχεθούν πληροφοριακά στοιχεία από τον φάκελο της Επιτροπής ( 55 ). Εξάλλου, το καθήκον πιστής συνεργασίας υποχρεώνει το εθνικό δικαστήριο να λάβει απόφαση εντός ενδεδειγµένης προθεσµίας, ούτως ώστε να µπορέσει η Επιτροπή να διεξαγάγει αποτελεσµατικά τον επιτόπιο έλεγχο ( 56 ). IV. ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 42. Η έκδοση της παρούσας ανακοίνωσης αποσκοπεί στο να βοηθηθούν τα εθνικά δικαστήρια κατά την εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 ΕΚ. εν είναι δεσµευτική για τα εθνικά δικαστήρια, ούτε θίγει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των κρατών µελών της ΕΕ και των φυσικών και νοµικών προσώπων βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας. 43. Η παρούσα ανακοίνωση αντικαθιστά την ανακοίνωση του 1993 σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών δικαιοδοτικών οργάνων για την εφαρµογή των άρθρων 85 και 86 της συνθήκης ΕΟΚ ( 57 ). ( 1 ) Για τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων κρίνεται ποιες οντότητες είναι δυνατό να θεωρηθούν δικαστήρια κατά την έννοια του άρθρου 234 ΕΚ, βλ. π.χ. την υπόθεση C-516/99 Schmid [2002] Συλλογή 4573, 34: «Το ικαστήριο λαµβάνει υπόψη ένα σύνολο στοιχείων, όπως είναι η ίδρυση του οργάνου αυτού µε νόµο, η µονιµότητά του, ο δεσµευτικός χαρακτήρας της δικαιοδοσίας του, ο κατ' αντιµωλία χαρακτήρας της ενώπιόν του διαδικασίας, η εκ µέρους του οργάνου αυτού εφαρµογή των κανόνων δικαίου, καθώς και η ανεξαρτησία του». ( 2 ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 2002 για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης, (ΕΕ L 1της , σ. 1). ( 3 ) Ανακοίνωση για τη συνεργασία στο πλαίσιο του δικτύου των αρχών ανταγωνισµού (ΕΕ C 101 της , σ. 43). Για τους σκοπούς της παρούσας ανακοίνωσης, µε τον όρο «εθνική αρχή ανταγωνισµού» νοείται κάθε αρχή που έχει ορισθεί από κράτος µέλος κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 35 παράγραφος 1 του κανονισµού. ( 4 ) Η διεθνής δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων εξαρτάται από τους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες περί δικαιοδοσίας. Επί του προκειµένου, υπενθυµίζεται ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συµβουλίου της 22ας εκεµβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 12, , σ. 1) είναι εφαρµοστέος σε όλες τις υποθέσεις ανταγωνισµού οι οποίες έχουν αστικό ή εµπορικό χαρακτήρα. ( 5 ) Βλ. το άρθρο 6 του κανονισµού. ( 6 ) Βλ. τα άρθρα 2 και 3 ΕΚ, Υπόθεση C-126/97 Eco Swiss [1999] Συλλογή I-3055, 36; Υπόθεση T-34/92 Fiatagri UK and New Holland Ford [1994] Συλλογή II-905, 39 και Τ-128/98 Aeroports de Paris [2000] Συλλογή II-3929, 241. ( 7 ) Συνεκδικαζόµενες υποθέσεις C-430/93 και C-431/93 van Schijndel [1995] Συλλογή I-4705, 13 έως 15 και 22. ( 8 ) Σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της όγδοης αιτιολογικής σκέψης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, ο κανονισµός δεν εφαρµόζεται σε εθνικές διατάξεις που επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις σε φυσικά πρόσωπα, εκτός εάν οι κυρώσεις αυτές συνιστούν το µέσον δια του οποίου επιβάλλονται οι κανόνες ανταγωνισµού που ισχύουν για τις επιχειρήσεις.

8 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/61 ( 9 ) Υπόθεση T-24/90 Automec [1992] Συλλογή II-2223, 85. ( 10 ) Για περαιτέρω αποσαφήνιση της έννοιας του «επηρεασµού του εµπορίου», βλ. την ανακοίνωση για το συγκεκριµένο θέµα (ΕΕ C 101 της , σ. 81). ( 11 ) Βλ. το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισµού. ( 12 ) Βλ. επίσης την ανακοίνωση σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 ΕΚ(ΕΕ C 101 της , σ. 2). ( 13 ) Υπόθεση 14/68 Walt Wilhelm [1969] Συλλογή 1 και συνεκδικαζόµενες υποθέσεις 253/78 και 1 έως 3/79 Giry and Guerlain [1980] Συλλογή 2327, 15 έως 17. ( 14 ) Υπόθεση 106/77 Simmenthal [1978] Συλλογή 629, 21 και υπόθεση C-198/01, Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) [2003], σ. 49. ( 15 ) Π.χ. ένα εθνικό δικαστήριο µπορεί να κληθεί να µεριµνήσει για την εκτέλεση απόφασης της Επιτροπής η οποία έχει ληφθεί δυνάµει των άρθρων 7 έως 10, 23 και 24 του κανονισµού. ( 16 ) Βλ. π.χ. την υπόθεση 5/88 Wachauf [1989] Συλλογή 2609, 19. ( 17 ) Συνεκδικαζόµενες υποθέσεις C-215/96 και C-216/96 Bagnasco [1999] Συλλογή I-135, 50. ( 18 ) Υπόθεση 63/75 Fonderies Roubaix [1976] Συλλογή 111, 9 έως 11 και υπόθεση C-234/89 ηλιµίτης [1991] Συλλογή I-935, 46. ( 19 ) Σχετικά µε την παράλληλη ή διαδοχική εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού από τα εθνικά δικαστήρια και την Επιτροπή βλ. επίσης τα σηµεία 11 έως 14. ( 20 ) Υπόθεση 66/86 Ahmed Saeed Flugreisen [1989] Συλλογή 803, 27 και υπόθεση C-234/89 ηλιµίτης [1991] Συλλογή I-935, 50. Στην παρούσα ανακοίνωση επισυνάπτεται κατάλογος µε τις κατευθυντήριες γραµµές, τις ανακοινώσεις και τους κανονισµούς στον τοµέα της πολιτικής ανταγωνισµού, ο οποίος περιλαµβάνει ιδίως τους κανονισµούς για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 ΕΚσε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών, αποφάσεων ή εναρµονισµένων πρακτικών. Σχετικά µε τις αποφάσεις της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρµογής των άρθρων 81 και 82 ΕΚ(από το 1964 κι έπειτα), βλ. ( 21 ) Συνεκδικαζόµενες υποθέσεις C-319/93, C-40/94 και C-224/94 Dijkstra [1995] Συλλογή I-4471, 32. ( 22 ) Περί της ευχέρειας των εθνικών δικαστηρίων να ζητούν γνωµοδότηση από την Επιτροπή, βλ. επίσης τα σηµεία 27 έως 29. ( 23 ) Σχετικά µε την υποβολή παρατηρήσεων, βλ. επίσης τα σηµεία 31 έως 35. ( 24 ) Υπόθεση 106/77 Simmenthal [1978] Συλλογή 629, 14 και 15. ( 25 ) Υπόθεση 66/88 Επιτροπή κατά Ελλάδας [1989] Συλλογή 2965, 23 έως 25. ( 26 ) Για το θέµα της αποζηµίωσης για παραβάσεις επιχειρήσεων βλ. την υπόθεση C-453/99 Courage and Crehan [2001] Συλλογή 6297, 26 και 27. Για το θέµα της αποζηµίωσης για παράβαση που έχει διαπράξει κράτος µέλος ή αρχή η οποία αποτελεί προέκταση του κράτους και για τις προϋποθέσεις που διέπουν την ευθύνη του κράτους σε τέτοιες περιπτώσεις, βλ. π.χ. τις συνεκδικαζόµενες υποθέσεις C-6/90 και C-9/90 Francovich [1991] Συλλογή I-5357, 33 έως 36 υπόθεση C-271/91 Marshall κατά Southampton and South West Hampshire Area Health Authority [1993] Συλλογή I-4367, 30 και 34 έως 35 συνεκδικαζόµενες υποθέσεις C-46/93 και C-48/93 Brasserie du Pêcheur και Factortame [1996] Συλλογή I-1029 υπόθεση C-392/93 British Telecommunications [1996] Συλλογή I-1631, 39 έως 46 και συνεκδικαζόµενες υποθέσεις C-178/94, C-179/94 και C-188/94 έως 190/94 Dillenkofer [1996] Συλλογή I-4845, 22 έως 26 και 72. ( 27 ) Βλ. π.χ. την υπόθεση 33/76 Rewe [1976] Συλλογή 1989, 5 υπόθεση 45/76 Comet [1976] Συλλογή 2043, 12 και υπόθεση 79/83 Harz [1984] Συλλογή 1921, 18 και 23. ( 28 ) Βλ. π.χ. την υπόθεση 33/76 Rewe [1976] Συλλογή 1989, 5 την υπόθεση 158/80 Rewe [1981] Συλλογή 1805, 44 την υπόθεση 199/82 San Giorgio [1983] Συλλογή 3595, 12 και την υπόθεση C-231/96 Edis [1998] Συλλογή I-4951, 36 και 37. ( 29 ) Το άρθρο 11 παράγραφος 6, σε συνδυασµό µε το άρθρο 35 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισµού, σηµαίνει ότι απαγορεύεται η εκ παραλλήλου εφαρµογή του άρθρου 81 ή του άρθρου 82 ΕΚαπό την Επιτροπή και από εθνικό δικαστήριο µόνον όταν αυτό το τελευταίο έχει αναγορευθεί σε εθνική αρχή ανταγωνισµού. ( 30 ) Άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισµού. ( 31 ) Η Επιτροπή δύναται να δηµοσιεύσει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την κίνηση διαδικασίας από την ίδια µε σκοπό την έκδοση απόφασης κατ' εφαρµογή των άρθρων 7 έως 10 του κανονισµού [βλ. το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) της Επιτροπής αριθ. 773/2004 της [ηµεροµηνία] σχετικά µε τις διαδικασίες δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ(ΕΕ L 123 της )]. Κατά το ικαστήριο, η κίνηση διαδικασίας ισοδυναµεί µε πράξη άσκησης εξουσίας από µέρους της Επιτροπής, η οποία πιστοποιεί την πρόθεσή της να προβεί στην έκδοση απόφασης (υπόθεση 48/72 Brasserie de Haecht [1973] Συλλογή 77, 16). ( 32 ) Υπόθεση C-234/89 ηλιµίτης [1991] Συλλογή I-935, 53 και συνεκδικαζόµενες υποθέσεις C-319/93, C-40/94 και C-224/94 Dijkstra [1995] Συλλογή I-4471, 34. Για το συγκεκριµένο θέµα, βλ. επίσης το σηµείο 21 της παρούσας ανακοίνωσης. ( 33 ) Βλ. το άρθρο 16(1) του κανονισµού, καθώς επίσης την υπόθεση C-234/89 ηλιµίτης [1991] Συλλογή I-935, 47 και την υπόθεση C-344/98 Masterfoods [2000] Συλλογή I-11369, 51.

9 C 101/62 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 34 ) Υπόθεση 314/85 Foto-Frost [1987] Συλλογή 4199, 12 έως 20. ( 35 ) Βλ. το άρθρο 16(1) του κανονισµού, καθώς και την υπόθεση C-344/98 Masterfoods [2000] Συλλογή I-11369, 52 έως 59. ( 36 ) Υπόθεση C-344/98 Masterfoods [2000] Συλλογή, I-11369, 58. ( 37 ) Υπόθεση C-2/88 Imm Zwartveld [1990] Συλλογή I-3365, 16 έως 22 και υπόθεση C-234/89 ηλιµίτης [1991] I-935, 53. ( 38 ) Υπόθεση C-94/00 Roquette Frères Συλλογή 9011, 31. ( 39 ) Για το συµβιβάσιµο των υπόψη εθνικών διαδικαστικών κανόνων µε τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, βλ. τα σηµεία 9 και 10 της παρούσας ανακοίνωσης. ( 40 ) Σχετικά µε τα εν λόγω καθήκοντα, βλ. π.χ. τα σηµεία 23 έως 26 της παρούσας ανακοίνωσης. ( 41 ) Υπόθεση C-234/89 ηλιµίτης [1991] Συλλογή I-935, 53 και συνεκδικαζόµενες υποθέσεις C-319/93, C-40/94 και C-224/94 Dijkstra [1995] Συλλογή I-4471, 34. ( 42 ) Υπόθεση C-234/89 ηλιµίτης [1991] I-935, 53. ( 43 ) Υπόθεση T-353/94 Postbank [1996] Συλλογή II-921, 86 και 87 και υπόθεση 145/83 Adams [1985] Συλλογή 3539, 34. ( 44 ) Υπόθεση C-2/88 Zwartveld [1990] Συλλογή I-4405, 10 και 11 και υπόθεση T-353/94 Postbank [1996] Συλλογή II-921, 93. ( 45 ) Υπόθεση C-2/88 Zwartveld [1990] Συλλογή I-4405, 10 και 11 και υπόθεση C-275/2000 First and Franex [2002] Συλλογή I-10943, 49 και υπόθεση T-353/94 Postbank [1996] Συλλογή II-921, 93. ( 46 ) Βλ. το σηµείο 8 της παρούσας ανακοίνωσης. ( 47 ) Υπόθεση C-234/89 ηλιµίτης [1991] Συλλογή I-935, 53 και συνεκδικαζόµενες υποθέσεις C-319/93, C-40/94 και C-224/94 Dijkstra [1995] Συλλογή I-4471, 34. ( 48 ) Πρβλ. την υπόθεση 96/81 Επιτροπή κατά Κάτω Χωρών [1982] Συλλογή 1791, 7 και υπόθεση 272/86 Επιτροπή κατά Ελλάδας [1988] Συλλογή 4875, 30. ( 49 ) Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισµού, η ρύθµιση αυτή δεν θίγει την ευρύτερη εξουσία υποβολής παρατηρήσεων ενώπιον των δικαστηρίων την οποία παρέχει στις αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών η εθνική τους νοµοθεσία. ( 50 ) Βλ. επίσης το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισµού, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή οφείλει να µη δηµοσιοποιεί τα στοιχεία που συγκεντρώνει και τα οποία καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απόρρητου. ( 51 ) Συνεκδικαζόµενες υποθέσεις 46/87 και 227/88 Hoechst [1989] Συλλογή 2859, 33. Βλ. επίσης το άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισµού. ( 52 ) Υπόθεση C-69/90 Επιτροπή κατά Ιταλίας [1991] Συλλογή 6011, 15. ( 53 ) Άρθρο 20 παράγραφοι 6 έως 8 του κανονισµού και υπόθεση C-94/00 Roquette Frères [2002] Συλλογή ( 54 ) Άρθρο 21 παράγραφος 3 του κανονισµού. ( 55 ) Υπόθεση C-94/00 Roquette Frères [2002] Συλλογή 9011, 39 και 62 έως 66. ( 56 ) Βλ. επίσης ό.π., 91 και 92. ( 57 ) ΕΕ C39της , σ. 6.

10 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/63 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο κατάλογος που ακολουθεί δηµοσιεύεται επίσης και ενηµερώνεται στην ιστοθέση της Γενικής ιεύθυνσης Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 1. Ανακοινώσεις γενικού χαρακτήρα Α. Κανόνες που δεν αφορούν επιµέρους κλάδους Ανακοίνωση όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (ΕΕ C 372 της , σ. 5). Ανακοίνωση σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 81 παράγραφος 1 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (de minimis) (ΕΕ C 368 της , σ. 13). Ανακοίνωση σχετικά µε την έννοια του επηρεασµού του εµπορίου των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης (ΕΕ C 101 της , σ. 81) Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης (ΕΕ C 101 της , σ. 2) 2. Κάθετες συµφωνίες Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2790/1999, της 22ας εκεµβρίου 1999, για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών (ΕΕ L 336 της , σ. 21) Κατευθυντήριες γραµµές για τους κάθετους περιορισµούς (ΕΕ C 291 της , σ. 1) 3. Συµφωνίες οριζόντιας συνεργασίας Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2658/2000, της 29ης Νοεµβρίου 2000, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 81, παράγραφος 3 της συνθήκης σε κατηγορίες συµφωνιών εξειδίκευσης (ΕΕ L 304 της , σ. 3) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2659/2000, της 29ης Νοεµβρίου 2000, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε κατηγορίες συµφωνιών έρευνας και ανάπτυξης (ΕΕ L 304 της , σ. 7) Κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή τον άρθρου 81 στις συµφωνίες οριζόντιας συνεργασίας (ΕΕ C 3 της , σ. 2) 4. Συµφωνίες αδειών εκµετάλλευσης για τη µεταφορά τεχνολογίας Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 773/2004 της 27 Απριλίου 2004 σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε κατηγορίες συµφωνιών µεταφοράς τεχνολογίας (ΕΕ L 123 της ) Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ σε συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας (ΕΕ C 101 της , σ. 2) 1. Ασφάλειες Β. Κανόνες που αφορούν επιµέρους κλάδους Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 358/2003, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών, αποφάσεων και εναρµονισµένων πρακτικών στον τοµέα των ασφαλίσεων (ΕΕ L 53της , σ. 8) 2. Αυτοκινητοβιοµηχανία Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1400/2002, της 31ης Ιουλίου 2002, για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών στον τοµέα της αυτοκινητοβιο- µηχανίας (ΕΕ L 203 της , σ. 30)

11 C 101/64 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τηλεπικοινωνίες και ταχυδροµικές υπηρεσίες Κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών (ΕΕ C 233 της , σ. 2) Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού στον ταχυδροµικό τοµέα και σχετικά µε την εκτίµηση ορισµένων κρατικών µέτρων στον τοµέα των ταχυδροµικών υπηρεσιών (ΕΕ C39της , σ. 2) Ανακοίνωση για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού σε συµφωνίες πρόσβασης στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών Πλαίσιο, σχετικές αγορές και αρχές (ΕΕ C 265 της , σ. 2) Κατευθυντήριες γραµµές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίµηση της σηµαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ C 165 της , σ. 6) 4. Μεταφορές Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1617/93 σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών, αποφάσεων και εναρµονισµένων πρακτικών που αφορούν τον από κοινού προγραµµατισµό και συντονισµό των δροµολογίων, την από κοινού εκµετάλλευση διαδροµών, τις διαβουλεύσεις για τους ναύλους µεταφοράς επιβατών και εµπορευµάτων στις τακτικές αεροπορικές γραµµές και την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους αερολιµένες (ΕΕ L 155 της , σ. 18) Ανακοίνωση για την αποσαφήνιση των συστάσεων της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού στα σχέδια νέων υποδοµών µεταφορών (ΕΕ C 298 της , σ. 5) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 823/2000, της 19ης Απριλίου 2000, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών, αποφάσεων και εναρµονισµένων πρακτικών µεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραµµών (κοινοπραξίες) (ΕΕ L 100 της , σ. 24)

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ιµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών σχετικά µε τις αποφάσεις σε θέµατα γάµου, γονικής ευθύνης και υποχρεώσεων διατροφής *

ιµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών σχετικά µε τις αποφάσεις σε θέµατα γάµου, γονικής ευθύνης και υποχρεώσεων διατροφής * P6_TA(2009)0383 ιµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών σχετικά µε τις αποφάσεις σε θέµατα γάµου, γονικής ευθύνης και υποχρεώσεων διατροφής * Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 144/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2014 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σύσταση για κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/47 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Απριλίου 2014 σχετικά με την ίδρυση διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και τον κανονισμό λειτουργίας του (ΕΚΤ/2014/16) (2014/360/EE)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 Ν. 41(Ι)/2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 9.2.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 35/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2004D0003 EL 29.03.2015 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000)

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3419,14.7.2000 837 Κ.Δ.Π. 207/2000 Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 3.12.2008 C 308/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό *

Το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό * P7_TA(2010)0477 Το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό * Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης εκεµβρίου 2010 σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

Η άποψη του Δικαστηρίου

Η άποψη του Δικαστηρίου ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 228 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΟΚ Η άποψη του Δικαστηρίου 1 Στην παρούσα γνωμοδότηση, το Δικαστήριο περιορίζεται να εξετάσει, σύμφωνα με την αίτηση της Επιτροπής, κατά πόσον το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 468/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχή της επικουρικότητας

Η αρχή της επικουρικότητας Η αρχή της επικουρικότητας Στο πλαίσιο των μη αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης, η αρχή της επικουρικότητας, που περιλαμβάνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίζει τις προϋποθέσεις που δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαμβάνει πρόσωπα, ομάδες και οντότητες στις οποίες εφαρμόζονται ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 6 Φεβρουαρίου 2008 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ L 330/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης ποιότητας όσον αφορά τους φορείς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 8.5.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 121/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 389/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Μαΐου 2012 για την διοικητική συνεργασία στον τομέα των

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2003/4/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 93/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.3.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2015/C 93/02) ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/29-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

σε συνεργασία µε Κατευθυντήριες Γραµµές για την Επικοινωνία µεταξύ ικαστηρίων σε ιασυνοριακές Υποθέσεις

σε συνεργασία µε Κατευθυντήριες Γραµµές για την Επικοινωνία µεταξύ ικαστηρίων σε ιασυνοριακές Υποθέσεις ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΟ (THE AMERICAN LAW INSTITUTE) σε συνεργασία µε ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (THE INTERNATIONAL INSOLVENCY INSTITUTE) Κατευθυντήριες Γραµµές για την Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα