ιµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών σχετικά µε τις αποφάσεις σε θέµατα γάµου, γονικής ευθύνης και υποχρεώσεων διατροφής *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών σχετικά µε τις αποφάσεις σε θέµατα γάµου, γονικής ευθύνης και υποχρεώσεων διατροφής *"

Transcript

1 P6_TA(2009)0383 ιµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών σχετικά µε τις αποφάσεις σε θέµατα γάµου, γονικής ευθύνης και υποχρεώσεων διατροφής * Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τη θέσπιση διαδικασίας για τη διαπραγµάτευση και σύναψη διµερών συµφωνιών µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών οι οποίες αφορούν τοµεακά θέµατα και καλύπτουν τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών και άλλων αποφάσεων σε υποθέσεις γαµικών διαφορών, γονικής µέριµνας και υποχρεώσεων διατροφής, καθώς και το εφαρµοστέο δίκαιο σε υποθέσεις υποχρεώσεων διατροφής (COM(2008)0894 C6-0035/ /0266(CNS)) ( ιαδικασία διαβούλευσης) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο (COM(2008)0894), έχοντας υπόψη τα άρθρα 61 στοιχείο (γ), 65, 67, παράγραφος 2 και 67, παράγραφος 5 της Συνθήκης ΕΚ, σύµφωνα µε τα οποία κλήθηκε από το Συµβούλιο να γνωµοδοτήσει (C6-0035/2009), έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισµού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωµοδότηση της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων (A6-0265/2009), 1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε 2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύµφωνα µε το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ 3. καλεί το Συµβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να αποµακρυνθεί από το κείµενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενηµερώσει σχετικά 4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωµοδοτήσει σε περίπτωση που το Συµβούλιο προτίθεται να επιφέρει σηµαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής 5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή.

2 54 Τίτλος Πρόταση Κανονισµού του Συµβουλίου της [ ] για τη θέσπιση διαδικασίας για τη διαπραγµάτευση και σύναψη διµερών συµφωνιών µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών οι οποίες αφορούν τοµεακά θέµατα και καλύπτουν τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών και άλλων αποφάσεων σε υποθέσεις γαµικών διαφορών, γονικής µέριµνας και υποχρεώσεων διατροφής, καθώς και το εφαρµοστέο δίκαιο σε υποθέσεις υποχρεώσεων διατροφής Πρόταση Κανονισµού του Συµβουλίου της [ ] για τη θέσπιση διαδικασίας για τη διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνιών οι οποίες αφορούν τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών και άλλων αποφάσεων σε υποθέσεις γαµικών διαφορών, υποθέσεις γονικής µέριµνας και υποθέσεις υποχρεώσεων διατροφής, καθώς και το εφαρµοστέο δίκαιο σε υποθέσεις υποχρεώσεων διατροφής 55 Αιτιολογική σκέψη 1 (1) Ο τίτλος IV της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (στο εξής: «συνθήκη ΕΚ») παρέχει τη νοµική βάση για τη θέσπιση κοινοτικής νοµοθεσίας στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις. (1) Ο τίτλος IV Μέρος Τρία της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (στο εξής: «συνθήκη ΕΚ») παρέχει τη νοµική βάση για τη θέσπιση κοινοτικής νοµοθεσίας στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις. 56 Αιτιολογική σκέψη 2 (2) Η δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις µεταξύ κρατών µελών και (2) Η δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις µεταξύ κρατών µελών και

3 τρίτων χωρών διέπεται κατά παράδοση από συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών. τρίτων χωρών διέπεται κατά παράδοση από συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών. Οι συµφωνίες αυτές, των οποίων είναι µεγάλος ο αριθµός, συχνά απηχούν ειδικούς δεσµούς µεταξύ ενός κράτους µέλους και µιας συγκεκριµένης τρίτης χώρας και αποσκοπούν στην παροχή του κατάλληλου νοµικού πλαισίου για την κάλυψη των ειδικών αναγκών των ενδιαφεροµένων µερών. 57 Αιτιολογική σκέψη 3 (3) Το άρθρο 307 της συνθήκης ΕΚ επιτάσσει την άρση των τυχόν ασυµβίβαστων που υφίστανται µεταξύ του κοινοτικού κεκτηµένου και διεθνών συµφωνιών που συνάπτονται µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται ενίοτε η αναδιαπραγµάτευση των εν λόγω συµφωνιών. (3) Το άρθρο 307 της συνθήκης ΕΚ επιτάσσει στα κράτη µέλη να λάβουν κάθε ενδεδειγµένο µέτρο για την άρση των τυχόν ασυµβίβαστων που υφίστανται µεταξύ του κοινοτικού κεκτηµένου και διεθνών συµφωνιών που συνάπτονται µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται ενίοτε η αναδιαπραγµάτευση των εν λόγω συµφωνιών. 58 Αιτιολογική σκέψη 4 (4) Ενδέχεται επίσης να είναι αναγκαία η σύναψη νέων συµφωνιών µε τρίτες χώρες για τη ρύθµιση θεµάτων πολιτικής δικαιοσύνης τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του τίτλου IV της συνθήκης ΕΚ. (4) Για να παρασχεθεί το ενδεδειγµένο νοµικό πλαίσιο για την κάλυψη των ειδικών αναγκών ενός συγκεκριµένου κράτους µέλους στις σχέσεις του µε µια τρίτη χώρα, ενδέχεται επίσης να είναι αναγκαία η σύναψη νέων συµφωνιών µε τρίτες χώρες για τη ρύθµιση θεµάτων πολιτικής δικαιοσύνης τα οποία αφορούν το πεδίο εφαρµογής του τίτλου IV Μέρος Τρία της συνθήκης ΕΚ.

4 59 Αιτιολογική σκέψη 5 (5) Το ΕΚ, στη γνώµη του 1/03 της 7ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά µε τη σύναψη της νέας σύµβασης του Λουγκάνο, επιβεβαίωσε ότι η Κοινότητα έχει αποκτήσει αποκλειστική εξωτερική αρµοδιότητα για τη διαπραγµάτευση και σύναψη διεθνών συµφωνιών µε τρίτες χώρες για µια σειρά σηµαντικών θεµάτων, τα οποία µνηµονεύονται στον τίτλο IV της συνθήκης ΕΚ. Ειδικότερα, το ικαστήριο επιβεβαίωσε ότι η Κοινότητα έχει αποκτήσει αποκλειστική αρµοδιότητα για τη σύναψη διεθνών συµφωνιών µε τρίτες χώρες σχετικά µε θέµατα που έχουν συνέπειες για τους κανόνες οι οποίοι καθορίζονται, µεταξύ άλλων, στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 («Βρυξέλλες I»), όπως είναι, ιδίως, η διεθνής δικαιοδοσία καθώς και η αναγνώριση και η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις. (5) Το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στη γνώµη του 1/03 της 7ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά µε τη σύναψη της νέας σύµβασης του Λουγκάνο, επιβεβαίωσε ότι η Κοινότητα έχει αποκτήσει αποκλειστική αρµοδιότητα για τη σύναψη µιας διεθνούς συµφωνίας σαν τη Σύµβαση του Λουγκάνο µε τρίτες χώρες σχετικά µε θέµατα που έχουν συνέπειες για τους κανόνες οι οποίοι καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 της 22ας εκεµβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία καθώς και την αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις 1 («Βρυξέλλες I»). 1 ΕΕ L 12, , σ Αιτιολογική σκέψη 6 (6) Συνεπώς, δυνάµει του άρθρου 300 της συνθήκης ΕΚ, εναπόκειται στην Κοινότητα να συνάπτει τέτοιου είδους συµφωνίες µεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών, στον βαθµό που πρόκειται για αρµοδιότητα της Κοινότητας. (6) Εναπόκειται στην Κοινότητα να συνάπτει, δυνάµει του άρθρου 300 της συνθήκης ΕΚ, συµφωνίες µεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών, επί θεµάτων που υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας. 61

5 Αιτιολογική σκέψη 7 (7) Το άρθρο 10 της συνθήκης ΕΚ απαιτεί από τα κράτη µέλη να διευκολύνουν την Κοινότητα στην εκπλήρωση της αποστολής της και να απέχουν από τη λήψη οποιουδήποτε µέτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την πραγµατοποίηση των στόχων της συνθήκης. Το εν λόγω καθήκον ειλικρινούς συνεργασίας τυγχάνει γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτάται από το κατά πόσον η αρµοδιότητα της Κοινότητας είναι αποκλειστική ή όχι. (7) Το άρθρο 10 της συνθήκης ΕΚ απαιτεί από τα κράτη µέλη να διευκολύνουν την Κοινότητα στην εκπλήρωση της αποστολής της και να απέχουν από τη λήψη οποιουδήποτε µέτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την πραγµατοποίηση των στόχων της συνθήκης. Το εν λόγω καθήκον νοµιµόφρονος συνεργασίας τυγχάνει γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτάται από το κατά πόσον η αρµοδιότητα της Κοινότητας είναι αποκλειστική ή όχι. 62 Αιτιολογική σκέψη 8 (8) Πρέπει να εκτιµηθεί κατά πόσον υφίσταται επί του παρόντος ικανό συµφέρον της Κοινότητας για την αντικατάσταση του συνόλου των υφιστάµενων ή προτεινόµενων διµερών συµφωνιών µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών από κοινοτικές συµφωνίες. Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαία η θέσπιση διαδικασίας µε διττό σκοπό. Ο πρώτος σκοπός είναι να δίδεται στην Κοινότητα η δυνατότητα να εκτιµήσει κατά πόσον υπάρχει όντως ικανό κοινοτικό συµφέρον για τη σύναψη µιας συγκεκριµένης διµερούς συµφωνίας. Ο δεύτερος σκοπός είναι να επιτρέπεται στα κράτη µέλη να συνάψουν την εκάστοτε συµφωνία αν διαπιστωθεί ότι δεν υφίσταται τρέχον κοινοτικό συµφέρον για τη σύναψη τέτοιας συµφωνίας. ιαγράφεται 43

6 Αιτιολογική σκέψη 9 (9) Είναι σκόπιµο να καθιερωθεί συνεκτική και διαφανής διαδικασία προκειµένου να επιτρέπεται στα κράτη µέλη να τροποποιούν υφιστάµενες συµφωνίες που έχουν συνάψει µε τρίτες χώρες ή να διαπραγµατεύονται και να συνάπτουν νέες συµφωνίες σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως όταν η ίδια η Κοινότητα δεν έχει δηλώσει την πρόθεσή της να ασκήσει τις εξωτερικές της αρµοδιότητες µε σκοπό τη σύναψη της συµφωνίας. Η εν λόγω διαδικασία δεν θίγει την αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας, ούτε τις διατάξεις των άρθρων 300 και 307 της συνθήκης ΕΚ. Επειδή παρεκκλίνει από τον κανόνα ότι η Κοινότητα είναι αποκλειστικώς αρµόδια για τη σύναψη διεθνών συµφωνιών για τα συγκεκριµένα θέµατα, η προτεινόµενη διαδικασία πρέπει να θεωρείται ως κατ εξαίρεση µέτρο και να υπόκειται σε περιορισµό, τόσο ως προς το πεδίο όσο και ως προς τον χρόνο εφαρµογής της. (9) Ως προς τις συµφωνίες µε τρίτες χώρες επί ειδικών θεµάτων αστικού δικαίου που υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας, είναι σκόπιµο να καθιερωθεί συνεκτική και διαφανής διαδικασία προκειµένου να επιτραπεί σε ένα κράτος µέλος να τροποποιήσει µια υφιστάµενη συµφωνία ή να διαπραγµατευθεί και να συνάψει µια νέα συµφωνία, ιδίως όταν η ίδια η Κοινότητα δεν έχει δηλώσει την πρόθεσή της να ασκήσει τις εξωτερικές της αρµοδιότητες µε σκοπό τη σύναψη µιας συµφωνίας δυνάµει κάποιας ήδη υπάρχουσας διαπραγµατευτικής εντολής ή µιας προτεινόµενης διαπραγµατευτικής εντολής. Η εν λόγω διαδικασία δεν θίγει την αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας, ούτε τις διατάξεις των άρθρων 300 και 307 της συνθήκης ΕΚ. Πρέπει να θεωρείται ως κατ εξαίρεση µέτρο και να υπόκειται σε περιορισµό, τόσο ως προς το πεδίο όσο και ως προς τον χρόνο εφαρµογής της. 44 Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) (9α) Ο παρών κανονισµός δεν ισχύει εάν η Κοινότητα έχει ήδη συνάψει συµφωνία µε την τρίτη χώρα ή µε τις τρίτες χώρες που ενδιαφέρονται για το ίδιο θέµα. υο συµφωνίες θεωρούνται ότι αφορούν το ίδιο θέµα µόνον εάν και εφόσον ρυθµίζουν στην ουσία το ίδιο συγκεκριµένο νοµικό ζήτηµα. ιατάξεις ορίζουσες απλώς µια γενική πρόθεση συνεργασίας πάνω σε κάποια ζητήµατα δεν θεωρούνται ότι αφορούν το ίδιο θέµα.

7 65 Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα) (9β) ορισµένες περιφερειακές συµφωνίες που αναφέρονται στα υφιστάµενα κοινοτικά νοµικά κείµενα καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό. 46 Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα) (9γ) Η Επιτροπή θα καθορίζει τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη των εξωτερικών σχέσεων της Κοινότητας στο πεδίο της δικαστικής συνεργασίας επί αστικών και εµπορικών θεµάτων, βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών που ενδεχοµένως θα εγκρίνονται µελλοντικώς από το Συµβούλιο. 66 Αιτιολογική σκέψη 10 (10) Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού πρέπει να περιορίζεται σε συµφωνίες οι οποίες αφορούν τοµεακά θέµατα και καλύπτουν τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών και άλλων αποφάσεων σε υποθέσεις γαµικών διαφορών, γονικής µέριµνας και υποχρεώσεων διατροφής, καθώς και το εφαρµοστέο δίκαιο σε υποθέσεις υποχρεώσεων διατροφής. ιαγράφεται

8 67 Αιτιολογική σκέψη 11 (11) Προκειµένου να διασφαλίζεται ότι µια συµφωνία που προτείνεται από κράτος µέλος δεν καθιστά ατελέσφορη την κοινοτική νοµοθεσία και δεν υπονοµεύει την εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος που συγκροτούν οι σχετικοί κανόνες, είναι σκόπιµο να απαιτείται άδεια τόσο για την έναρξη ή τη συνέχιση διαπραγµατεύσεων όσο και για τη σύναψη συµφωνίας. Με τον τρόπο αυτό θα µπορεί η Επιτροπή να εκτιµά τον αναµενόµενο αντίκτυπο της (πιθανής) έκβασης των διαπραγµατεύσεων για την κοινοτική νοµοθεσία. Στις κατάλληλες περιπτώσεις, η Επιτροπή έχει την ευχέρεια να προτείνει διαπραγµατευτικές οδηγίες ή να ζητά να περιλαµβάνει η προτεινόµενη συµφωνία συγκεκριµένες ρήτρες. (11) Προκειµένου να διασφαλίζεται ότι µια συµφωνία που σχεδιάζεται από κράτος µέλος δεν καθιστά ατελέσφορη την κοινοτική νοµοθεσία και δεν υπονοµεύει την εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος που συγκροτούν οι σχετικοί κανόνες, καθώς και για να διασφαλίζεται ότι δεν υποσκάπτει την πολιτική της Κοινότητας στον τοµέα των εξωτερικών σχέσεων, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος απαιτείται να κοινοποιεί στην Επιτροπή τις προθέσεις του ώστε να λάβει την έγκριση για την έναρξη ή τη συνέχιση επίσηµων διαπραγµατεύσεων τόσο σχετικά µε µια συµφωνία όσο και για την σύναψη αυτής της συµφωνίας. Η κοινοποίηση αυτή µπορεί να γίνει είτε µε επιστολή είτε ηλεκτρονικά. Θα περιέχει όλες τις σηµαντικές πληροφορίες και τα έγγραφα που θα επιτρέπουν στην Επιτροπή να εκτιµά τον αναµενόµενο αντίκτυπο της έκβασης των διαπραγµατεύσεων για την κοινοτική νοµοθεσία. 47 Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) (11α) Μια αξιολόγηση πρέπει να διενεργείται για το εάν είναι ή όχι προς το συµφέρον της Κοινότητας να συνάψει διµερή συµφωνία µε την ενδιαφερόµενη τρίτη χώρα ή, όπου χρειαστεί, να αντικατασταθεί µια ήδη υφισταµένη διµερής συµφωνία µεταξύ ενός κράτους µέλους και µιας τρίτης χώρας µε µια συµφωνία της Κοινότητας µε την εν λόγω

9 χώρα. Προς το σκοπό αυτό, όλα τα κράτη µέλη πρέπει να τηρούνται ενήµερα για κάθε κοινοποίηση που λαµβάνει η Επιτροπή σχετικά µε οποιαδήποτε συµφωνία προτίθεται ένα κράτος µέλος να συνάψει, ώστε να µπορέσουν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να συµµετάσχουν στην πρωτοβουλία του συγκεκριµένου κράτους µέλους. Εάν από αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών προκύψει ένα κοινοτικό ενδιαφέρον, η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα να προτείνει να της δοθεί διαπραγµατευτική εντολή για τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ της Κοινότητας και της ενδιαφερόµενης τρίτης χώρας. 69 Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα) (11β) Εάν η Επιτροπή ζητήσει συµπληρωµατικές πληροφορίες από ένα κράτος µέλος σε σχέση µε την αξιολόγησή της για το κατά πόσον το συγκεκριµένο κράτος µέλος µπορεί να λάβει την άδεια να ξεκινήσει διαπραγµατεύσεις µε µια τρίτη χώρα ή µε τρίτες χώρες, η αίτηση αυτή δεν επηρεάζει τη διάρκεια της χρονικής περιόδου εντός της οποίας η Επιτροπή οφείλει να εκδώσει αιτιολογηµένη απόφαση επί της αίτησης του κράτους µέλους για έναρξη των εν λόγω διαπραγµατεύσεων. 70 Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα)

10 (11γ) Εάν επιτρέψει την έναρξη επισήµων διαπραγµατεύσεων, η Επιτροπή οφείλει, όπου χρειαστεί, να µπορεί να προτείνει διαπραγµατευτικές κατευθυντήριες γραµµές ή να ζητήσει να συµπεριληφθούν συγκεκριµένες ρήτρες στην προτεινόµενη συµφωνία. Η Επιτροπή πρέπει να τηρείται πλήρως ενήµερη κατά τις διάφορες φάσεις των διαπραγµατεύσεων στο βαθµό που εξετάζονται θέµατα εµπίπτοντα στο πεδίο του παρόντος κανονισµού και δύναται να λάβει την άδεια να συµµετάσχει ως παρατηρητής για αυτά τα θέµατα. 48 Αιτιολογική σκέψη 11 δ (νέα) (11δ) Εάν ένα κράτος µέλος κοινοποιήσει στην Επιτροπή την πρόθεσή του να ξεκινήσει διαπραγµατεύσεις µε µια τρίτη χώρα, θα πρέπει να της διαβιβάσει τα στοιχεία που έχουν σηµασία για την αξιολόγηση που πρέπει να γίνει. Οποιαδήποτε άδεια εκ µέρους της Επιτροπής και οποιαδήποτε πιθανή διαπραγµατευτική κατευθυντήρια γραµµή ή, ενδεχοµένως, άρνηση εκ µέρους της Επιτροπής, πρέπει να αφορά µόνον τα θέµατα που υπάγονται στο πεδίο του παρόντος κανονισµού. 49 Αιτιολογική σκέψη 11 ε (νέα) (11ε) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το

11 Συµβούλιο και τα κράτη µέλη πρέπει να τηρούνται ενήµερα για κάθε κοινοποίηση που λαµβάνει η Επιτροπή σχετικά µε προτεινόµενες ή υπό διαπραγµάτευση συµφωνίες και για κάθε αιτιολογηµένη απόφαση της Επιτροπής λαµβανόµενη δυνάµει του παρόντος κανονισµού. Κατά την ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών πρέπει πάντως να τηρούνται όλες οι ισχύουσες απαιτήσεις εµπιστευτικότητας. 73 Αιτιολογική σκέψη 11 στ (νέα) (11στ) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή µεριµνούν ώστε οποιαδήποτε πληροφορία χαρακτηρισµένη ως εµπιστευτική να διεκπεραιώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1, στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 της του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 30ής Μαΐου 2001 περί πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής 1. 1 ΕΕ L 145, , σ Αιτιολογική σκέψη 11 ζ (νέα) (11ζ) Σε περίπτωση όπου η Επιτροπή βάσει της αξιολόγησής της προτίθεται να µην επιτρέψει την έναρξη επισήµων διαπραγµατεύσεων ή τη σύναψη µιας υπό διαπραγµάτευση συµφωνίας, οφείλει προτού εκδώσει την αιτιολογηµένη

12 απόφασή της να εκδώσει γνωµοδότηση προς το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος. Σε περίπτωση σύναψης µιας υπό διαπραγµάτευση συµφωνίας, η γνωµοδότηση πρέπει να απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 75 Αιτιολογική σκέψη 12 (12) Για να διασφαλίζεται ότι η εκάστοτε συµφωνία δεν αποτελεί εµπόδιο για την υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής της Κοινότητας στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας επί αστικών και εµπορικών υποθέσεων, η συµφωνία πρέπει να προβλέπει την καταγγελία της σε περίπτωση που συναφθεί κοινοτική συµφωνία µε την ίδια τρίτη χώρα για τα ίδια θέµατα. (12) Για να διασφαλίζεται ότι η εκάστοτε υπό διαπραγµάτευση συµφωνία δεν αποτελεί εµπόδιο για την υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής της Κοινότητας στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας επί αστικών και εµπορικών υποθέσεων, η συµφωνία πρέπει να προβλέπει είτε την καταγγελία της εν µέρει ή εξ ολοκλήρου σε περίπτωση µεταγενέστερης συµφωνίας ανάµεσα στην Κοινότητα ή στην Κοινότητα µαζί µε τα κράτη µέλη της και στην ίδια τρίτη χώρα για το ίδιο θέµα ή για την απευθείας αντικατάσταση των σχετικών διατάξεων από τις διατάξεις της µεταγενέστερης συµφωνίας. 76 Αιτιολογική σκέψη 13 (13) Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν µεταβατικές ρυθµίσεις για την κάλυψη περιπτώσεων κατά τις οποίες, τη στιγµή της έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού, ένα κράτος µέλος έχει ήδη ξεκινήσει διαπραγµατεύσεις µε τρίτη χώρα ή τις έχει ήδη ολοκληρώσει, αλλά δεν έχει δηλώσει ακόµη τη συναίνεσή του να δεσµεύεται από τη συµφωνία. (13) Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για µεταβατικές ρυθµίσεις για την κάλυψη περιπτώσεων κατά τις οποίες, τη στιγµή της έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού, ένα κράτος µέλος έχει ήδη ξεκινήσει διαπραγµατεύσεις µε τρίτη χώρα ή τις έχει ήδη ολοκληρώσει, αλλά δεν έχει δηλώσει ακόµη τη συναίνεσή του να δεσµεύεται από τη συµφωνία.

13 77 Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) (13α) Για να διασφαλιστεί ότι θα έχει αποκτηθεί επαρκής εµπειρία από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή δεν θα υποβάλει την έκθεσή της προτού παρέλθει οκταετία από την έγκρισή του. Στην έκθεση αυτή, ασκώντας τις εξουσίες της, η Επιτροπή θα επιβεβαιώσει τον προσωρινό χαρακτήρα του παρόντος κανονισµού ή θα εξετάσει κατά πόσον πρέπει αυτός να αντικατασταθεί από άλλον, που θα καλύπτει τα ίδια θέµατα ή θα περιλαµβάνει και άλλα θέµατα υπαγόµενα στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας και ρυθµιζόµενα από άλλα κοινοτικά κείµενα. 78 Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα) (13β) Εάν η έκθεση που θα υποβάλει η Επιτροπή επιβεβαιώσει τον προσωρινό χαρακτήρα του παρόντος κανονισµού, τα κράτη µέλη θα δύνανται ακόµη και µετά την υποβολή της έκθεσης να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τις τυχόν υπό εξέλιξη ή ήδη εξαγγελθείσες διαπραγµατεύσεις προκειµένου να τους δοθεί η άδεια να ξεκινήσουν επίσηµες διαπραγµατεύσεις. 79 Αιτιολογική σκέψη 14

14 (14) Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού είναι σκόπιµο να θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή. ιαγράφεται 80 Αιτιολογική σκέψη 15 (15) Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει το µέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου του. (15) Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης ΕΚ, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει το µέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου του. 81 Αιτιολογική σκέψη 16 (16) Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία συµµετέχουν στην έκδοση και την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, στον βαθµό που συµµετείχαν στην έκδοση και εφαρµογή των κανονισµών που καλύπτει ο παρών κανονισµός ή αποδέχτηκαν τους εν λόγω προαναφερθέντες κανονισµούς µετά την έκδοσή τους. (16) Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία έχουν γνωστοποιήσει την επιθυµία τους να συµµετέχουν στην έκδοση και την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.

15 82 Άρθρο 1 - παράγραφος 1 1. Με τον παρόντα κανονισµό θεσπίζεται διαδικασία µε την οποία επιτρέπεται σε ένα κράτος µέλος να τροποποιήσει υφιστάµενη διµερή συµφωνία µεταξύ του εν λόγω κράτους µέλους και τρίτης χώρας ή να διαπραγµατευθεί και να συνάψει νέα διµερή συµφωνία υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόµενες διατάξεις. 1. Με τον παρόντα κανονισµό θεσπίζεται διαδικασία µε την οποία επιτρέπεται σε ένα κράτος µέλος να τροποποιήσει υφιστάµενη συµφωνία ή να διαπραγµατευθεί και να συνάψει νέα συµφωνία υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόµενες διατάξεις. Η ανωτέρω διαδικασία θεσπίζεται µε την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων της Κοινότητας και των κρατών µελών της. 83 Άρθρο 1 - παράγραφος 2 2. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε διµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών οι οποίες αφορούν τοµεακά θέµατα και καλύπτουν τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών και άλλων αποφάσεων σε υποθέσεις γαµικών διαφορών, γονικής µέριµνας και υποχρεώσεων διατροφής, καθώς και το εφαρµοστέο δίκαιο σε υποθέσεις υποχρεώσεων διατροφής. 2. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε συµφωνίες οι οποίες αφορούν θέµατα υπαγόµενα εν όλω ή εν µέρει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/ και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 2, στο βαθµό που αυτά τα θέµατα υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας. 1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας (ΕΕ L 338, , σ. 1). 2 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συµβουλίου της 18 εκεµβρίου 2008 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέµατα υποχρεώσεων διατροφής

16 (ΕΕ L 7, , σ. 1). 84 Άρθρο 1 - παράγραφος 2α (νέα) 2α. Ο παρών κανονισµός δεν ισχύει εάν η Κοινότητα έχει ήδη συνάψει συµφωνία µε τρίτη χώρα ή µε τρίτες χώρες που ενδιαφέρονται για το ίδιο θέµα. 85 Άρθρο 2 - παράγραφος 1 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, µε τον όρο «συµφωνία» νοείται κάθε διµερής συµφωνία µεταξύ κράτους µέλους και τρίτης χώρας. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, µε τον όρο «συµφωνία» νοούνται : α) κάθε διµερής συµφωνία µεταξύ κράτους µέλους και τρίτης χώρας, β) οι κατά το άρθρο 59, παράγραφος 2, στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 59, παράγραφος 2, στοιχείο γ) και 59, παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισµού, και των διατάξεων του άρθρου 69, παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 4/ Άρθρο 2 - παράγραφος 2 2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, µε τον όρο «κράτος µέλος» νοείται κάθε κράτος µέλος πλην της 2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, µε τον όρο «κράτος µέλος» νοούνται τα κράτη µέλη, τη εξαιρέσει της

17 ανίας. ανίας. 87 Άρθρο 3 - παράγραφος 1 1. Όταν ένα κράτος µέλος σκοπεύει να διεξαγάγει διαπραγµατεύσεις µε τρίτη χώρα µε σκοπό την τροποποίηση υφιστάµενης συµφωνίας ή τη σύναψη νέας συµφωνίας η οποία εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, κοινοποιεί εγγράφως την πρόθεσή του στην Επιτροπή. 1. Όταν ένα κράτος µέλος σκοπεύει να διεξαγάγει διαπραγµατεύσεις µε σκοπό την τροποποίηση υφιστάµενης συµφωνίας ή τη σύναψη νέας συµφωνίας η οποία εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, κοινοποιεί εγγράφως την πρόθεσή του στην Επιτροπή το συντοµότερο δυνατόν πριν από τη σχεδιαζόµενη έναρξη των επισήµων διαπραγµατεύσεων. 88 Άρθρο 3 - παράγραφος 2 2. Η κοινοποίηση περιλαµβάνει υποχρεωτικά αντίγραφο της υφιστάµενης συµφωνίας, το σχέδιο συµφωνίας ή το σχέδιο πρότασης της οικείας τρίτης χώρας, εφόσον είναι διαθέσιµο, και οποιοδήποτε άλλο χρήσιµο έγγραφο. Το κράτος µέλος περιγράφει τους στόχους των διαπραγµατεύσεων και προσδιορίζει τα προς ρύθµιση ζητήµατα ή τις προς τροποποίηση διατάξεις της υφιστάµενης συµφωνίας και παρέχει κάθε άλλο χρήσιµο πληροφοριακό στοιχείο. 2. Η κοινοποίηση περιλαµβάνει, κατά τα δέοντα, αντίγραφο της υφιστάµενης συµφωνίας, το σχέδιο συµφωνίας ή το σχέδιο πρότασης, και οποιοδήποτε άλλο χρήσιµο έγγραφο. Το κράτος µέλος περιγράφει τα θέµατα των διαπραγµατεύσεων και προσδιορίζει τα προς ρύθµιση ζητήµατα ή τις προς τροποποίηση διατάξεις της υφιστάµενης συµφωνίας. Το κράτος µέλος δύναται να παράσχει και κάθε άλλο συµπληρωµατικό πληροφοριακό στοιχείο. 89 Άρθρο 3 - παράγραφος 3

18 3. Η κοινοποίηση υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις µήνες πριν από την προγραµµατισµένη έναρξη επίσηµων διαπραγµατεύσεων µε την οικεία τρίτη χώρα. ιαγράφεται 90 Άρθρο 4 - παράγραφος 1 1. Μόλις λάβει µια κοινοποίηση, η Επιτροπή διερευνά κατά πόσον το κράτος µέλος µπορεί να διεξαγάγει διαπραγµατεύσεις µε την οικεία τρίτη χώρα. Αν η Κοινότητα έχει ήδη συνάψει οποιαδήποτε συµφωνία µε την οικεία τρίτη χώρα για το ίδιο αντικείµενο, η αίτηση του κράτους µέλους απορρίπτεται αυτοδικαίως από την Επιτροπή. 1. Μόλις λάβει την κοινοποίηση, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον το κράτος µέλος δύναται να ξεκινήσει επίσηµες διαπραγµατεύσεις. 91 Άρθρο 4 - παράγραφος 2 - εισαγωγικό µέρος 2. Αν η Κοινότητα δεν έχει συνάψει ακόµη συµφωνία µε την οικεία τρίτη χώρα, η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αξιολόγησής της, εξετάζει καταρχάς κατά πόσον αναµένεται να συναφθεί τυχόν συναφής κοινοτική συµφωνία µε την οικεία τρίτη χώρα στο εγγύς µέλλον. Αν δεν αναµένεται κάτι τέτοιο, η Επιτροπή δύναται να χορηγήσει άδεια, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: 2. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής, εξετάζει καταρχάς κατά πόσον προβλέπεται εντός των επόµενων 24 µηνών ειδικά κάποια συναφής διαπραγµατευτική εντολή µε σκοπό µια κοινοτική συµφωνία µε την οικεία τρίτη χώρα ή τις οικείες τρίτες χώρες. Αν δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 92

19 Άρθρο 4 - παράγραφος 2 - στοιχείο α) α) το οικείο κράτος µέλος έχει αποδείξει ότι υπάρχει συγκεκριµένο συµφέρον για τη σύναψη της διµερούς τοµεακής συµφωνίας µε την τρίτη χώρα, το οποίο σχετίζεται ιδίως µε την ύπαρξη οικονοµικών, γεωγραφικών, πολιτιστικών ή ιστορικών δεσµών µεταξύ του κράτους µέλους και της εν λόγω τρίτης χώρας και α) το οικείο κράτος µέλος έχει παράσχει πληροφορίες σχετικά µε το ότι έχει συγκεκριµένο συµφέρον για τη σύναψη της συµφωνίας λόγω οικονοµικών, γεωγραφικών, πολιτιστικών, ιστορικών κοινωνικών ή πολιτικών δεσµών µεταξύ του κράτους µέλους και της ενδιαφερόµενης τρίτης χώρας 93 Άρθρο 4 - παράγραφος 2 - στοιχείο β) β) η Επιτροπή κρίνει ότι η προτεινόµενη συµφωνία θα έχει περιορισµένο αντίκτυπο για την ενιαία και οµοιόµορφη εφαρµογή των ισχυουσών κοινοτικών διατάξεων και για την εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος που έχει συγκροτηθεί µε τις εν λόγω διατάξεις. β) βάσει των διαβιβασµένων από το κράτος µέλος πληροφοριών, η προτεινόµενη συµφωνία δείχνει ότι δεν θα καταστήσει ανενεργή την νοµοθεσία της Κοινότητας και δείχνει ότι δεν υποσκάπτει την εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος που έχει συγκροτηθεί µε τις διατάξεις της, και 94 Άρθρο 4 - παράγραφος 2 - στοιχείο βα) (νέο) (βα) η προτεινόµενη συµφωνία δεν υποσκάπτει το αντικείµενο και το σκοπό της πολιτικής της Κοινότητας στον τοµέα των εξωτερικών σχέσεων, έτσι όπως αυτή αποφασίζεται από την Κοινότητα. 95 Άρθρο 4 - παράγραφος 2 α (νέα)

20 2α. Εάν οι διαβιβασθείσες από το κράτος µέλος πληροφορίες δεν επαρκούν για τη διενέργεια της αξιολόγησης, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει συµπληρωµατικές πληροφορίες. 96 Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - πρώτο εδάφιο 1. Αν η Επιτροπή καταλήξει στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχουν εµπόδια για τη σύναψη της συµφωνίας µε γνώµονα τις προϋποθέσεις που µνηµονεύονται στο άρθρο 4, δύναται να επιτρέψει στο εκάστοτε κράτος µέλος να αρχίσει διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη της συµφωνίας µε την οικεία τρίτη χώρα. Αν είναι απαραίτητο, η Επιτροπή δύναται να προτείνει διαπραγµατευτικές οδηγίες και µπορεί να ζητήσει να περιλαµβάνει η προτεινόµενη συµφωνία συγκεκριµένες ρήτρες. 1. Αν η προτεινόµενη συµφωνία πληροί τις προϋποθέσεις που µνηµονεύονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, η Επιτροπή θα επιτρέψει στο εκάστοτε κράτος µέλος να αρχίσει επίσηµες διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη της συµφωνίας. Αν είναι απαραίτητο, η Επιτροπή δύναται να προτείνει διαπραγµατευτικές οδηγίες και δύναται να ζητήσει να περιλαµβάνει η σχεδιαζόµενη συµφωνία συγκεκριµένες ρήτρες. 97 Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - δεύτερο εδάφιο 2. Η συµφωνία περιλαµβάνει ρήτρα για την καταγγελία της σε περίπτωση που η Κοινότητα συνάψει συµφωνία µε την ίδια τρίτη χώρα για το ίδιο αντικείµενο. 2. Η συµφωνία περιλαµβάνει ρήτρα που θα προβλέπει είτε : α) την πλήρη ή µερική καταγγελία της συµφωνίας σε περίπτωση µεταγενέστερης συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή της Κοινότητας µαζί µε τα κράτη µέλη της και της ίδιας τρίτης χώρας ή των ιδίων τρίτων χωρών, για το

21 Η συµφωνία πρέπει να περιλαµβάνει την εξής ρήτρα: «[ονοµασία του κράτους µέλους] θα καταγγείλει τη συµφωνία σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συνάψει συµφωνία µε [ονοµασία της τρίτης χώρας] για τα ίδια θέµατα πολιτικής δικαιοσύνης τα οποία διέπονται από την παρούσα συµφωνία». ίδιο αντικείµενο, ή β) απευθείας αντικατάσταση των συναφών διατάξεων της συµφωνίας από διατάξεις µιας µεταγενέστερης συµφωνίας µεταξύ της Κοινότητας ή της Κοινότητας µαζί µε τα κράτη µέλη της και της τρίτης χώρας ή των τρίτων χωρών για το ίδιο αντικείµενο. Η προβλεπόµενη στο στοιχείο α) ρήτρα θα διατυπώνεται κατά τον εξής τρόπο: «[ονοµασία του κράτους µέλους] θα καταγγείλει τη συµφωνία αυτή εν µέρει ή εν όλω εάν και όποτε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή η Κοινότητα µαζί µε τα κράτη µέλη της συνάψει συµφωνία µε [ονοµασία της τρίτης χώρας ή των τρίτων χωρών] για τα ίδια θέµατα αστικού δικαίου µε εκείνα τα οποία διέπονται από την παρούσα συµφωνία». Η προβλεπόµενη στο στοιχείο β) ρήτρα θα διατυπώνεται κατά τον εξής τρόπο: «Η συµφωνία/διατάξεις [να διευκρινισθεί] θα παύσει να ισχύει/παύσουν να ισχύουν την ηµέρα όπου θα τεθεί σε ισχύ µια συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µαζί µε τα κράτη µέλη της και [ονοµασία της τρίτης χώρας ή των τρίτων χωρών] για τα θέµατα που διέπονται από τη συµφωνία/τις διατάξεις». Η Επιτροπή εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση επί της αίτησης του κράτους µέλους εντός 90 ηµερών από τη λήψη της κατά το άρθρο 3 κοινοποίησης. 98 Άρθρο 5 - παράγραφος 3 3. Η Επιτροπή λαµβάνει απόφαση για τη χορήγηση ή µη της άδειας που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 µε ιαγράφεται

22 τη διαδικασία η οποία µνηµονεύεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2. Η Επιτροπή αποφασίζει επί της αίτησης του κράτους µέλους εντός εξαµήνου από την παραλαβή της κοινοποίησης για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο Άρθρο 5 α (νέο) Άρθρο 5α Μη χορήγηση άδειας για την έναρξη επίσηµων διαπραγµατεύσεων 1. Εάν, βάσει της κατά το άρθρο 4 αξιολόγησής της, η Επιτροπή δεν προτίθεται να επιτρέψει την έναρξη επίσηµων διαπραγµατεύσεων επί της προτεινόµενης συµφωνίας, εκδίδει γνωµοδότηση προς το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος εντός 90 ηµερών από την λήψη της κατά το άρθρο 3 κοινοποίησης. 2. Εντός 30 ηµερών από την έκδοση της γνωµοδότησης της Επιτροπής, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος δύναται να της ζητήσει να ξεκινήσει συνοµιλίες µαζί του για να βρουν µια λύση. 3. Εάν το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος δεν ζητήσει από την Επιτροπή εντός της οριζόµενης στην ανωτέρω παράγραφο 2 προθεσµίας να ξεκινήσει συνοµιλίες µαζί του, η Επιτροπή εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση επί της αίτησης του κράτους µέλους εντός 130 ηµερών από την λήψη της κατά το άρθρο 3 κοινοποίησης. 4. Σε περίπτωση διεξαγωγής συνοµιλιών κατά την έννοια της ανωτέρω παραγράφου 2, η Επιτροπή εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση επί της αίτησης του κράτους µέλους εντός 30 ηµερών από τη λήξη των συνοµιλιών αυτών.

23 100 Άρθρο 6 Η Επιτροπή δύναται να συµµετάσχει ως παρατηρητής στις διαπραγµατεύσεις που διεξάγονται µεταξύ κράτους µέλους και τρίτης χώρας. Αν η Επιτροπή δεν συµµετάσχει ως παρατηρητής, τηρείται ενήµερη για την πρόοδο και τα αποτελέσµατα καθ όλα τα διαφορετικά στάδια των διαπραγµατεύσεων. Η Επιτροπή δύναται να συµµετάσχει ως παρατηρητής στις διαπραγµατεύσεις που διεξάγονται µεταξύ κράτους µέλους και τρίτης χώρας στο βαθµό που εξετάζονται ζητήµατα εµπίπτοντα στο πεδίο του παρόντος κανονισµού. Αν η Επιτροπή δεν συµµετάσχει ως παρατηρητής, τηρείται ενήµερη για την πρόοδο και τα αποτελέσµατα καθ όλα τα διαφορετικά στάδια των διαπραγµατεύσεων. 101 Άρθρο 7 - παράγραφος 1 1. Πριν από τη µονογράφηση της συµφωνίας, το οικείο κράτος µέλος ενηµερώνει την Επιτροπή για την έκβαση των διαπραγµατεύσεων και της διαβιβάζει το κείµενο της συµφωνίας. 1. Πριν από την υπογραφή της υπό διαπραγµάτευση συµφωνίας, το οικείο κράτος µέλος ενηµερώνει την Επιτροπή για την έκβαση των διαπραγµατεύσεων και της διαβιβάζει το κείµενο της συµφωνίας. 102 Άρθρο 7 - παράγραφος 2 2. Μόλις λάβει µια κοινοποίηση, η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον η συµφωνία που προέκυψε από τις διαπραγµατεύσεις ανταποκρίνεται στην αρχική της εκτίµηση. Στο πλαίσιο της περαιτέρω αυτής εκτίµησης, η Επιτροπή οφείλει να ελέγξει κατά πόσον η προτεινόµενη συµφωνία περιλαµβάνει τις απαιτήσεις που καθόρισε η Επιτροπή, ιδίως σε σχέση 2. Μόλις λάβει την κοινοποίηση, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον η συµφωνία που προέκυψε από τις διαπραγµατεύσεις :

24 µε τη συµπερίληψη ρητρών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, καθώς και κατά πόσον η σύναψη της προτεινόµενης συµφωνίας θα καθιστούσε ατελέσφορη την κοινοτική νοµοθεσία και θα υπονόµευε την εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος που συγκροτούν οι σχετικοί κανόνες. α) πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 2, στοιχείο β), β) πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 2, στοιχείο βα), στο βαθµό που υπάρχουν νέες και εξαιρετικές περιστάσεις σχετιζόµενες µε αυτές τις προϋποθέσεις, και γ) πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος Άρθρο 7 - παράγραφος 3 3. Αν η Επιτροπή καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η συµφωνία που προέκυψε από τις διαπραγµατεύσεις δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, δεν επιτρέπεται στο εκάστοτε κράτος µέλος να συνάψει τη συµφωνία. ιαγράφεται 104 Άρθρο 7 - παράγραφος 4 4. Αν η Επιτροπή καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η συµφωνία που προέκυψε από τις διαπραγµατεύσεις ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, µπορεί να επιτραπεί στο εκάστοτε κράτος µέλος να 4. Αν η συµφωνία που προέκυψε από τις διαπραγµατεύσεις ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή δίνει την άδεια στο εκάστοτε κράτος µέλος να συνάψει τη συµφωνία.

25 συνάψει τη συµφωνία. 105 Άρθρο 7 - παράγραφος 5 - πρώτο εδάφιο 5. Η Επιτροπή λαµβάνει απόφαση για τη χορήγηση ή µη της άδειας που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 µε τη διαδικασία η οποία µνηµονεύεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3. ιαγράφεται 106 Άρθρο 7 - παράγραφος 5 - δεύτερο εδάφιο Η Επιτροπή αποφασίζει επί της αίτησης του κράτους µέλους εντός εξαµήνου από την παραλαβή της κοινοποίησης για την οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο Η Επιτροπή εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση επί της αίτησης του κράτους µέλους εντός 90 ηµερών από την παραλαβή της κοινοποίησης για την οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο Άρθρο 7 α (νέο) Άρθρο 7α Μη χορήγηση άδειας για τη σύναψη συµφωνίας 1. Εάν, βάσει της κατά το άρθρο 7, παράγραφος 2 αξιολόγησης, η Επιτροπή προτίθεται να µην επιτρέψει τη σύναψη της υπό διαπραγµάτευση συµφωνίας, εκδίδει γνωµοδότηση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εντός 90 ηµερών από τη λήψη της κατά το άρθρο 7,

26 παράγραφος 1 κοινοποίησης. 2. Εντός 30 ηµερών από την έκδοση της γνωµοδότησης της Επιτροπής, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος δύναται να της ζητήσει να ξεκινήσει συνοµιλίες µαζί του για να βρουν µια λύση. 3. Εάν το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος δεν ζητήσει από την Επιτροπή εντός της οριζόµενης στην ανωτέρω παράγραφο 2 προθεσµίας να ξεκινήσει συνοµιλίες µαζί του, η Επιτροπή εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση επί της αίτησης του κράτους µέλους εντός 130 ηµερών από την λήψη της κατά το άρθρο 7, παράγραφος 1 κοινοποίησης. 4. Σε περίπτωση διεξαγωγής συνοµιλιών κατά την έννοια της ανωτέρω παραγράφου 2, η Επιτροπή εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση επί της αίτησης του κράτους µέλους εντός 30 ηµερών από τη λήξη των συνοµιλιών αυτών. 5. Η Επιτροπή κοινοποιεί την απόφασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο εντός 30 ηµερών από την έγκρισή της. 108 Άρθρο 8 Άρθρο 8 ιαδικασία επιτροπής 1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζεται η συµβουλευτική διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, σε συµµόρφωση µε το άρθρο 7 της ίδιας απόφασης. 3. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της ιαγράφεται

27 παρούσας παραγράφου, εφαρµόζεται η διαδικασία διαχείρισης που καθορίζεται στο άρθρο 4 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, σε συµµόρφωση µε το άρθρο 7 της ίδιας απόφασης. 4. Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρίµηνη. 52 Άρθρο 8 α (νέο) Άρθρο 8α Ενηµέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και των κρατών µελών Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο και στα κράτη µέλη τις ληφθείσες δυνάµει των άρθρων 3 και 7 κοινοποιήσεις και, εάν χρειαστεί, τα συνοδευτικά έγγραφα, καθώς και τις κατά τα άρθρα 5, 5α, 7 και 7α αιτιολογηµένες αποφάσεις της, µε κάθε απαιτούµενη εµπιστευτικότητα. 53 Άρθρο 8 β (νέο) Άρθρο 8β Εµπιστευτικότητα 1. Κατά τη διαβίβαση των κατά τα άρθρα 3, 4, παράγραφος 2α, και 7 πληροφοριών στην Επιτροπή, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος δύναται να γνωστοποιήσει εάν οποιαδήποτε από τις διαβιβαζόµενες πληροφορίες πρέπει να θεωρηθεί εµπιστευτική και εάν µπορεί να

28 κοινοποιηθεί σε άλλα κράτη µέλη. 2. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οποιαδήποτε πληροφορία χαρακτηρισµένη ως εµπιστευτική να διεκπεραιώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1, στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/ Άρθρο 9 - παράγραφος 1 1. Αν ένα κράτος µέλος έχει ήδη αρχίσει τη διαπραγµάτευση συµφωνίας µε τρίτη χώρα κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού, εφαρµόζεται το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 καθώς και τα άρθρα 4 έως 7. Εφόσον το επιτρέπει το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι διαπραγµατεύσεις, η Επιτροπή δύναται να προτείνει διαπραγµατευτικές οδηγίες ή τη συµπερίληψη συγκεκριµένων ρητρών κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5 παράγραφος Αν ένα κράτος µέλος έχει ήδη αρχίσει τη διαπραγµάτευση συµφωνίας κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 έως 7α. Εφόσον το επιτρέπει το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι διαπραγµατεύσεις, η Επιτροπή δύναται να προτείνει διαπραγµατευτικές οδηγίες ή να ζητήσει τη συµπερίληψη συγκεκριµένων ρητρών κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 1α. 112 Άρθρο 9 - παράγραφος 2 2. Αν ένα κράτος µέλος έχει ήδη ολοκληρώσει τις διαπραγµατεύσεις κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού, χωρίς όµως να έχει συνάψει τη συµφωνία, εφαρµόζεται το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 καθώς και το άρθρο 7 παράγραφοι 2 έως 5. Προκειµένου να αποφασίσει κατά πόσον θα επιτρέψει ή όχι τη σύναψη της 2. Αν ένα κράτος µέλος έχει ήδη ολοκληρώσει τις διαπραγµατεύσεις κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού, χωρίς όµως να έχει συνάψει τη συµφωνία, εφαρµόζεται το άρθρο 3, καθώς και το άρθρο 7 παράγραφοι 2 έως 5 και το άρθρο 7α.

29 συµφωνίας, η Επιτροπή εξετάζει επίσης κατά πόσον υπάρχουν εµπόδια για τη σύναψη της συµφωνίας µε γνώµονα τις προϋποθέσεις που µνηµονεύονται στο άρθρο Άρθρο 10 Το αργότερο µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2014, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, η οποία είναι δυνατό να συνοδεύεται από κατάλληλη νοµοθετική πρόταση. 1. Οκτώ έτη µετά την ηµεροµηνία έγκρισης του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. 2. Η έκθεση αυτή είτε α) επιβεβαιώνει ότι ενδείκνυται να λήξει ο παρών κανονισµός την καθορισθείσα βάσει του άρθρου 10α παράγραφος 1 ηµεροµηνία, ή β) συνιστά να αντικατασταθεί ο παρών κανονισµός από την ίδια ηµεροµηνία µε νέο κανονισµό. 3. Εάν η έκθεση συστήσει την αντικατάσταση του παρόντος κανονισµού κατά τα οριζόµενα στην ανωτέρω παράγραφο 2 στοιχείο β, θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλη νοµοθετική πρόταση 114 Άρθρο 10 α (νέο) Άρθρο 10α Λήξη ισχύος

30 1. Η ισχύς του παρόντος κανονισµού λήγει 3 έτη µετά την υποβολή της προβλεπόµενης στο άρθρο 10 έκθεσης από την Επιτροπή. Η τριετής αυτή περίοδος αρχίζει να τρέχει την πρώτη ηµέρα του µηνός που ακολουθεί την τελευταία υποβολή της έκθεσης είτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε στο Συµβούλιο. 2. Παρά τη λήξη της ισχύος του παρόντος κανονισµού την καθορισµένη βάσει της ανωτέρω παραγράφου 1 ηµεροµηνία, όλες οι υπό εξέλιξη εκείνη την ηµέρα διαπραγµατεύσεις που ξεκίνησαν από ένα κράτος µέλος δυνάµει του παρόντος κανονισµού µε σκοπό την τροποποίηση υφιστάµενης συµφωνίας ή τη διαπραγµάτευση και σύναψη νέας συµφωνίας, επιτρέπεται να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο παρών κανονισµός. 115 Άρθρο 11 Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µέχρι τις 31 εκεµβρίου Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις 10. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 175/43 Ο ΗΓΙΑ 1999/70/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που συνήφθη από

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 31.5.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 145/43 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της30ήςμαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 190 final 2014/0115 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 105 τελικό 2010/0067 (CNS) C7-0102/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 03.03.2003 SEC(2002) 1308 τελικό/2 2002/0312(ACC) CORRIGENDUM Annule et remplace les 11 versions du doc. SEC(2002)1308 final du 17.12.2002 (document RESTREINT

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όµιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 335/31 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 335/31 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 335/31 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα 22-10 - 2008 Αριθμ. Πρωτ. 48175 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία και η δι αυτών παρεχόμενη ευχέρεια στον εργοδότη της εξαρτημένης σύμβασης εργασίας Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012. L 201/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 24.10.2003 COM(2003) 625 τελικό 2003/0249 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της σύµβασης για την

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.10.2004 COM(2004) 718 τελικό 2004/0251 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισµένα θέµατα διαµεσολάβησης σε αστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3852, 30.4.2004 Ν. 188(Ι)/2004 Ο περί του Νοµικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 134/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Μαΐου 2010 για την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών που

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. µεταξύ. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα. και. του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. µεταξύ. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα. και. του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ µεταξύ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα και του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάµεσα στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ Εκπροσωπούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010. 24.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 161/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις.

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0601/2007, του Αναστάσιου Γκιάτη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα