Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Σ Υ Μ Β Α Σ Η µεταξύ του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. και της BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ Ε 1

2 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα, σήµερα 17/10/2013 ηµέρα Πέµπτη, µεταξύ των συµβαλλοµένων: A. Αφενός του Ν.Π... µε την επωνυµία Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ και νόµιµα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του.σ. κο Aντώνη Σελλιανάκη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης») και B. Αφετέρου της εταιρείας µε την επωνυµία BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ που εδρεύει στην Αθήνα, Καλλιρόης 98 & Τριβόλη, Τ.Κ , τηλ , ΑΦΜ: , ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και νόµιµα εκπροσωπείται από το µη εκτελεστικό µέλος του.σ. και Τεχνικό ιευθυντή της εταιρίας κο Κωνσταντίνο Φωτεινόπουλο του Πανάγου, κάτοικο.., οδός.., κάτοχο του Α..Τ. του Τ.Α.., σύµφωνα µε το υπ αριθµ. πρακτικό του.σ. (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»), συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Το Ε.Τ.Α.Α., δια του νοµίµου εκπροσώπου του σύµφωνα µε : Την απόφαση επί του 18 ου θέµατος της 232 ης / , συνεδρίασης του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. µε Α Α: ΒΕΖΣΟΡΕ1-ΩΗΕ Την υπ αριθµ. 144/ απόφαση ανάληψη υποχρέωσης, µε Α Α: ΒΛ49ΟΡΕ1-86H, µε την οποία δεσµεύτηκε ποσό ύψους ,00 µε τον ΦΠΑ στον ΚΑΕ του προϋπολογισµού εξόδων οικ. έτους 2013 και καταχωρήθηκε µε α/α 144 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµών των Τοµέων Σύνταξης Μηχανικών & Εργοληπτών ηµοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α. Την υπ αρ. πρωτ. ΤΣΜΕ Ε:29530/ προσφορά του Αναδόχου αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαµβάνει τη συντήρηση του εξοπλισµού του πίνακα Ι για τον Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών & Εργοληπτών ηµοσίων Έργων (ΕΤΑΑ ΤΣΜΕ Ε) για ένα (1) έτος µε τους ακόλουθους όρους: ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2

3 Ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο την ετήσια συντήρηση του µηχανογραφικού του εξοπλισµού (Συστήµατα Η/Υ, Εκτυπωτές, Περιφερειακές Συσκευές) του Κεντρικού και 3 Παραρτηµάτων Αθηνών του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ Ε, όπως αναφέρεται στον πιο κάτω πίνακα µε τις αντίστοιχες ποσότητες και είδη: ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Α/Α Περιγραφή Ποσότητα 1 PC EPSON FX SEIKOSHA 6 4 LEXMARK E LEXMARK E OKI EPSON LX OKI 12n 3 9 HP DESKJET EPSON TALLY STAR LC LEXMARK T HP DESKJET HP EPSON EPL HP PHOTOSMART C HP DESKJET HP COLOR 2550n 1 20 HP HP DESKJET 1120C 1 22 STAR ZA EPSON FX EPSON LX ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.1 Με την παρούσα σύµβαση ο Ανάδοχος αναλαµβάνει: Την υποχρέωση της παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του υλικού (hardware), καθώς και των απαραίτητων ανταλλακτικών για την 3

4 αποκατάσταση της λειτουργίας µε εξάλειψη των βλαβών που προκύπτουν στα συστήµατα του Εργοδότη. Την προσωρινή αντικατάσταση εξοπλισµού Την επιτόπια (on site) υποστήριξη Την τηλεφωνική εξυπηρέτηση Την κάλυψη εργασίας και ανταλλακτικών (εκτός αναλωσίµων). Ως αναλώσιµα ανταλλακτικά θεωρούνται οι µελανοταινίες, κεφαλές εκτυπωτών, δισκέτες, κασέτες, toner, drums, maintenance kits, cartridges κ.λπ. 2.2 Με την παρούσα σύµβαση δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται: Σε κακή χρήση του εξοπλισµού, η οποία προκαλείται από τη µη τήρηση των οδηγιών χρήσης του κατασκευαστή. Σε χρήση αναλωσίµων υλικών (δισκέτες, κασέτες, µελανοταινίες, toners κ.λπ) που είναι εκτός προδιαγραφών του κατασκευαστή. Σε «ιούς» Σε διακυµάνσεις της τάσης ή διακοπές του ηλεκτρικού ρεύµατος, εφόσον ο εξοπλισµός δεν προστατεύεται από µονάδα αδιάλειπτης παροχής ρεύµατος (UPS) Σε επέµβαση από µη εξουσιοδοτηµένα από τον Ανάδοχο άτοµα Σε λόγους ανωτέρας βίας (σεισµούς, θεοµηνίες, φυσικές καταστροφές, τροµοκρατικές ενέργειες, κ.λπ) Η επιδιόρθωση εξάλειψη των βλαβών που προξενήθηκαν από τους ανωτέρω λόγους και εφόσον αυτή είναι δυνατή, δεν καλύπτεται από την παρούσα σύµβαση και ο Εργοδότης θα χρεώνεται µε βάση τον τιµοκατάλογο εξωσυµβατικών υπηρεσιών του Ανάδοχου. 2.3 Επίσης, δεν καλύπτονται τα αναλώσιµα ανταλλακτικά όπως: µελανοταινίες, κεφαλές εκτυπωτών, δισκέτες, κασέτες, toners, drums, maintenance kits, ink cartridges κ.λπ. το κόστος των οποίων βαρύνει τον Εργοδότη. ΑΡΘΡΟ 3ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ - ΕΡΓΟ ΟΤΗ 3.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στον Εργοδότη, από ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 π.µ - 17:00 µ.µ. εκτός από τις επίσηµες αργίες. 3.2 Η απόκριση του Αναδόχου στις κλήσεις του Εργοδότη πρέπει να πραγµατοποιείται εντός τεσσάρων (4) ωρών από τις κλήσεις αυτές. 4

5 3.3 Η αποκατάσταση λειτουργίας µε εξάλειψη της βλάβης πρέπει να πραγµατοποιείται εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την κλήση. 3.4 Ο Εργοδότης αναλαµβάνει την υποχρέωση να εξουσιοδοτήσει άτοµο το οποίο θα ενηµερώνει τον Ανάδοχο για οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί. Τα τηλέφωνα αναγγελίας βλαβών είναι: Αθήνα: , Θεσσαλονίκη: Το ειδικευµένο τεχνικό προσωπικό του Αναδόχου, το αργότερο εντός δύο (2) ωρών από την κλήση του Εργοδότη, θα προσπαθήσει να επιλύσει το πρόβληµα τηλεφωνικά. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τεχνικός θα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Εργοδότη εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος όπως αυτό ορίζεται παραπάνω. 3.6 Όταν δεν είναι δυνατή η άµεση και επί τόπου αποκατάσταση της λειτουργίας µε εξάλειψη της βλάβης, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τη µεταφορά των µηχανηµάτων στις εγκαταστάσεις του µε δικά του έξοδα και την επισκευή του συστήµατος ή µονάδων αυτού κατόπιν συµφωνίας µε τον Εργοδότη, ενώ προβαίνει σε προσωρινή αντικατάσταση του συστήµατος ή µονάδων του µε άλλον/α αναλόγων δυνατοτήτων και άριστης λειτουργικής κατάστασης. Σε περίπτωση µη επιδιορθώσιµης βλάβης λόγω έλλειψης ανταλλακτικών από τον κατασκευαστή (end of support life), ο Ανάδοχος θα προτείνει την απόσυρση του συγκεκριµένου µηχανήµατος και την αγορά νέου σε ειδική τιµή. Το νέο µηχάνηµα θα καλύπτεται αυτόµατα έως τη λήξη της σύµβασης. Για την παραλαβή και παράδοση του εξοπλισµού, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκδίδει τα απαραίτητα από το Νόµο φορολογικά παραστατικά (δελτία αποστολής). 3.7 Ο τρόπος και ο τόπος επισκευής των ειδών που καλύπτονται από την παρούσα σύµβαση θα επιλέγεται κατόπιν συνεννόησης του Αναδόχου µε τον Εργοδότη και σε κάθε περίπτωση, θα επιλέγεται ο πλέον ωφέλιµος για τον Εργοδότη. Τα ανταλλακτικά που θα αντικαθίστανται (σύµφωνα µε την παρ. 2.1), θα περιέρχονται στην κυριότητα του Αναδόχου. Εάν ο Εργοδότης ζητήσει να πραγµατοποιηθεί η συντήρηση εκτός του ωραρίου που αναφέρεται στην παράγραφο 3.1 της παρούσας, οι υπηρεσίες θα παρέχονται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο εκ µέρους του Αναδόχου και µε τους όρους και το τιµολόγιο που ισχύουν τη συγκεκριµένη περίοδο. 3.8 Από την έναρξη ισχύος της παρούσας σύµβασης, θα τηρείται µε ευθύνη του Εργοδότη, ηµερολόγιο του συστήµατος όπου θα καταχωρούνται οι κλήσεις προς τον Ανάδοχο και στο οποίο θα υπογράφει ο µηχανικός του Αναδόχου για τις ενέργειες που θα λαµβάνονται για την αντιµετώπιση των βλαβών, για τις οποίες θα συµπληρώνεται υποχρεωτικά φύλλο βλαβών µε το είδος αυτών, καθώς και 5

6 µε τα ανταλλακτικά που χρειάστηκαν για την εξάλειψή τους, το οποίο θα συνοδεύει το δελτίο αποστολής, καθώς και τα τιµολόγια για τα ανταλλακτικά που χρησιµοποιήθηκαν. Επίσης, ο Εργοδότης οφείλει να τηρεί αρχεία ασφαλείας, µη ευθυνόµενου του Αναδόχου για τυχόν απώλεια δεδοµένων. 3.9 Αν κατά τη διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης δηµιουργηθούν από τους εντεταλµένους προς τούτο υπαλλήλους του Αναδόχου φθορές ή βλάβες στην περιουσία του Εργοδότη, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει την δαπάνη επιδιόρθωσης-εξάλειψης αυτών. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχηµα προκληθεί στους εντεταλµένους για την τεχνική εξυπηρέτηση υπαλλήλους του, κατά τη διάρκεια και από την ενάσκηση των παραπάνω εργασιών. ΑΡΘΡΟ 4ο : ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύµβαση έχει διάρκεια ενός (1) έτους, µε έναρξη την 07/04/2013 και λήξη την 06/04/2014. ΑΡΘΡΟ 5ο : ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Η αµοιβή του Αναδόχου ορίζεται σε ,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή συνολικά ,00 µε το Φ.Π.Α., αφού παρακρατηθούν οι προβλεπόµενες νόµιµες κρατήσεις. Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον Ανάδοχο είναι οι εξής: I. 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. στο καθαρό προ Φ.Π.Α. ποσό του τιµολογίου, II. 2,4% χαρτόσηµο στο ποσό της κράτησης υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., III. 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α. Η.ΣΥ. (Ν.4013/2011), καθώς και όποιες ενδεχοµένως κατά την διάρκεια της σύµβασης επιβληθούν IV. Επίσης, θα παρακρατηθεί φόρος σε ποσοστό 8% στο προ Φ.Π.Α. ποσό κάθε τιµολογίου, µετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη. Για την πληρωµή της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ αριθµ. 144/ απόφαση ανάληψη υποχρέωσης (Α Α: ΒΛ49ΟΡΕ1-86Η) ποσού ,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) στον ΚΑΕ , η οποία έχει καταχωρηθεί µε α/α: 144 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµών του Ε.Τ.Α.Α. ΤΣΜΕ Ε. ΑΡΘΡΟ 6ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 6

7 6.1 Η πληρωµή του Αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί σε δύο εξαµηνιαίες δόσεις µε την έκδοση και υποβολή στο Λογιστήριο του Εργοδότη των σχετικών τιµολογίων παροχής υπηρεσιών, στο τέλος κάθε εξαµήνου και αφού αφαιρεθούν όλες οι παραπάνω κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει τον Εργοδότη. 6.2 Η αµοιβή αυτή ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αυξοµείωση ή αναπροσαρµογή από καµία αιτία. 6.3 Για την καταβολή της αµοιβής στον Ανάδοχο απαιτούνται τα εξής: - Έκδοση και υποβολή στον Τοµέα των σχετικών τιµολογίων παροχής υπηρεσιών. - Έγκριση των ενταλµάτων πληρωµής από την Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διενεργεί τον έλεγχο. - ήλωση του αριθµού λογαριασµού τραπέζης (ΙΒΑΝ). - Προσκόµιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας και κάθε άλλου εγγράφου που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 6.4 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.. (118/2007). ΑΡΘΡΟ 7ο : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7.1 Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ αριθµ. 076/ / εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ποσού 1.170,00 ευρώ, εκδοθείσα από την Εθνική Τράπεζα, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 7.2 Εάν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας σύµβασης ή της προσφοράς του Αναδόχου δεν τηρηθεί, θεωρουµένων όλων των όρων ως ουσιωδών, το.σ. του Ε.Τ.Α.Α. µπορεί να αποφασίσει, κατόπιν εγγράφου ενηµερώσεως του Αναδόχου προ πέντε τουλάχιστον εργάσιµων ηµερών, την ολική ή µερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του Αναδόχου. 7.3 Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά την εξόφληση και του τελευταίου τιµολογίου που αφορά στη διάρκεια της παρούσας σύµβασης και εφόσον δεν υφίσταται καµία εκκρεµότητα µεταξύ των δύο συµβαλλοµένων. ΑΡΘΡΟ 8ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ 7

8 8.1 Αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης αποτελεί η απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α., καθώς και η προσφορά του Αναδόχου και κάθε σχετική αλληλογραφία. 8.2 Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν δύναται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση λόγω περιστάσεων ανωτέρας βίας (π.χ. κοινωνικές αναταραχές, θεοµηνίες κλπ), τότε η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών θα αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκούν οι παραπάνω περιστάσεις και ο Ανάδοχος δεν θα είναι υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση που οφείλεται σε τέτοια γεγονότα. 8.3 Για κάθε διαφωνία ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως που τυχόν υπάρξει µεταξύ των συµβαλλοµένων, σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά στην παρούσα σύµβαση, θα γίνεται προσπάθεια συναινετικής επιλύσεως µεταξύ των συµβαλλοµένων. 8.4 Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται µε προσφυγή των ενδιαφεροµένων στα καθ ύλην αρµόδια ικαστήρια των Αθηνών, στην αποκλειστική δικαιοδοσία των οποίων υπόκειται η παρούσα σύµβαση. 8.5 Οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της παρούσας σύµβασης θα γίνεται και θα αποδεικνύεται µε έγγραφη συµφωνία, αποκλειοµένου παντός άλλου αποδεικτικού µέσου, ακόµη δε και του όρκου. Το παρόν συµφωνητικό συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα ίσης αξίας και αφού αναγνώσθηκε και κατανοήθηκε πλήρως το περιεχόµενό του και από τα δύο µέρη, υπογράφηκε από τους συµβαλλόµενους και καθένας από αυτούς έλαβε από ένα πρωτότυπο, ενώ το τρίτο παρέµεινε στο αρχείο συµβάσεων του Ε.Τ.Α.Α. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΧΡΗΣΗΣ 2011-2012

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΧΡΗΣΗΣ 2011-2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΧΡΗΣΗΣ 2011-2012 Στην Αθήνα σήµερα την 16 Νοεµβρίου 2011 οι συµβαλλόµενοι : Ι. Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών, που ενεργεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 Στην Αθήνα σήμερα 22-07-2014, ημέρα Τρίτη, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 Στην Αθήνα σήμερα 14-07-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» «ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» Στην Αθήνα σήμερα την 3 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων)

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ Α ΟΜΑΔΑ «ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Υπ αρ../π.υ./15 Αρ. Πρωτ: ΓΠοικ..././2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Στην Αθήνα σήμερα στις.. /../2015, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα