Η Αν/ρια Προϊσταµένη /σης. Σεβαστή Χαλµπέ. - Γενικό Πίνακα Ανακοινώσεων Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων - Εφηµερίδα της Υπηρεσίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Αν/ρια Προϊσταµένη /σης. Σεβαστή Χαλµπέ. - Γενικό Πίνακα Ανακοινώσεων Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων - Εφηµερίδα της Υπηρεσίας"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος / 04 /2 04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 258 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : ιοικητήριο Ταχ.Κωδ. : 800 Πληροφορίες : Σ. Μορφογιάννη Τηλέφωνο : Fax : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την ετήσια συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και την παροχή γνήσιων ανταλλακτικών των φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων/πολυµηχανηµάτων & συσκευών τηλεοµοιοτυπίας (fax) των Υπηρεσιών των ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων, του ΚΕ Υ και των /νσεων Α/θµιας & /θµιας Εκπ/σης Ν.Μαγνησίας για ένα () έτος, προϋπολογισµένης δαπάνης ,00 συν ΦΠΑ. ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ τους ενδιαφερόµενους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν σφραγισµένη προσφορά είτε για το σύνολο των µηχανηµάτων όλων των κατηγοριών, είτε για το σύνολο των µηχανηµάτων ανά εταιρεία, σύµφωνα µε τον πίνακα του συνηµµένου εντύπου οικονοµικής προσφοράς. Οι σφραγισµένες προσφορές υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδροµικώς µέχρι την Πέµπτη 24 Απριλίου και ώρα 4:00, στο πρωτόκολλο της ιεύθυνσης ιοικητικού - Οικονοµικού των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (Ισόγειο ιοικητηρίου, Βενιζέλου Ελ. & Αναλήψεως, 800 Βόλος). Αποδεκτές γίνονται µόνον όσες προσφορές κατατεθούν έως την ανωτέρω ηµέρα και ώρα (η σφραγίδα ταχυδροµείου δε λαµβάνεται υπόψη). Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισµένο φάκελο ο οποίος θα φέρει εξωτερικά : α) τα στοιχεία του υποψηφίου (ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΤΗΛΕΦΩΝΑ) και β) την ένδειξη: «ΠΡΟ- ΣΦΟΡΑ: Για την συντήρηση των φωτοτυπικών µηχανηµάτων και fax των ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων. Εντός του φακέλου της προσφοράς, πρέπει να περιέχονται τα εξής: Συµπληρωµένο το συνηµµένο Υπόδειγµα του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς στο οποίο αποτυπώνεται η προσφερόµενη τιµή. Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας ή του νοµίµου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου της στην Ελλάδα ότι ο µειοδότης διαθέτει εκπαιδευµένους τεχνικούς για τους τύπους των µηχανηµάτων για τα οποία ζητείται συντήρηση. Βεβαίωση, ότι όλα τα ανταλλακτικά που θα τοποθετούνται στα προς συντήρηση µηχανήµατα θα είναι γνήσια της εταιρείας κατασκευής µηχανηµάτων και ότι η χρέωσή τους θα είναι σύµφωνα µε τον επίσηµο τιµοκατάλογο της κατασκευάστριας εταιρείας. Η Αν/ρια Προϊσταµένη /σης κ.α.α. - Γενικό Πίνακα Ανακοινώσεων Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων - Εφηµερίδα της Υπηρεσίας Σεβαστή Χαλµπέ

2 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο ανάδοχος αναλαµβάνει τις εργασίες συντήρησης, επισκευής καθώς και την προµήθεια ανταλλακτικών των φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων & πολυµηχανηµάτων των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, του ΚΕ Υ και των /νσεων Α/θµιας & /θµιας Εκπ/σης Ν.Μαγνησίας. Η συντήρηση περιλαµβάνει την παροχή όλων των τεχνικών υπηρεσιών και ανταλλακτικών ώστε το τελικό αποτέλεσµα να είναι η πλήρης, εύρυθµη και άρτια λειτουργία των φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τους. 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης µε επιτόπια επέµβαση συµπεριλαµβανοµένων τυχόν απαιτούµενων ανταλλακτικών. Η επί τόπου παροχή υπηρεσιών θα γίνεται από εξειδικευµένο προσωπικό του αναδόχου που θα µεταβαίνει στην Υπηρεσία και θα παρέχει την εργασία και όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα που θα καλύπτονται από τη σύµβαση για να διασφαλίζεται η διαρκής παραγωγική του ικανότητα. Στην περίπτωση που απαιτείται η αντικατάσταση ανταλλακτικού ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει τον επίσηµο τιµοκατάλογο της εταιρείας, στον οποίο θα φαίνεται η τιµή του συγκεκριµένου ανταλλακτικού. Η συντήρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τα προδιαγραφές τα κατασκευάστριας εταιρείας. Στην περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβληµα λειτουργίας του µηχανήµατος αµέσως µετά την αποκατάσταση τα βλάβης η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα τα Υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να το επισκευάσει χωρίς επιπλέον χρέωση. Όλα τα µεταφορικά και οδοιπορικά για την επιτόπια επέµβαση βαρύνουν τον ανάδοχο. Τυχόν έξοδα µεταφοράς των µηχανηµάτων σε περίπτωση που η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί στο χώρο εγκατάστασής του βαρύνουν τον ανάδοχο. Κατά το διάστηµα τα σύµβασης συντήρησης ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη σε ερωτήσεις του προσωπικού που αφορούν τον τρόπο χρήσης και τα λειτουργίες καθώς και για την εξ αποστάσεως επίλυση τεχνικών προβληµάτων, όπου αυτό είναι εφικτό. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη εντός το πολύ δύο εργάσιµων ηµερών από την ειδοποίηση, προσδιορίζοντας τα ενέργειες τα οποίες θα προβεί για την επίλυση του προβλήµατος ή την αποκατάσταση τα βλάβης και τα οποίες θα υποβάλλει γραπτώς στο Τµήµα Προµηθειών τα /νσης ιοικητικού Οικονοµικού. Οι εργασίες αυτές θα εγκρίνονται από το ανωτέρω Τµήµα, το οποίο θα ενηµερώνει τον ανάδοχο να προχωρήσει στην αποκατάσταση των βλαβών ή τη συντήρηση του µηχανήµατος. Ο χρόνος αποκατάστασης βλαβών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τέσσερις εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη τα σχετικής έγκρισης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει την αρµόδια επιτροπή πιστοποίησης καλής εκτέλεσης των εργασιών και προµήθειας των ανταλλακτικών τουλάχιστον µία ηµέρα πριν για την ακριβή ώρα προσέλευσης στην Υπηρεσία ώστε να παρίστανται τα µέλη τα

3 στη συντήρηση και επισκευή του µηχανήµατος, προκειµένου να πιστοποιήσουν την ε- κτέλεση των εργασιών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί βιβλίο συντήρησης και βλαβών που θα συµπληρώνεται από τον τεχνικό τα εταιρείας και θα ελέγχεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών. Σ αυτό θα πρέπει να τηρείται ιστορικό για κάθε επισκευή ή συντήρηση, το οποίο να αναφέρει ηµεροµηνία βλάβης του µηχανήµατος, ηµεροµηνία επιδιόρθωσης τα βλάβης, σύντοµη περιγραφή των αναγκαίων εργασιών, ακριβή στοιχεία των ανταλλακτικών που χρησιµοποιήθηκαν (ποσότητα, είδος) ή όποιο άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο από τον ανάδοχο για την πλήρη αποτύπωση της κατάστασης του µηχανήµατος και των εργασιών που εκτελέστηκαν. Τα µέλη τα επιτροπής θα υ- πογράφουν στο βιβλίο συντήρησης µετά από κάθε εργασία, στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο για την πληρωµή του αναδόχου. Στην περίπτωση που απαιτείται αντικατάσταση του toner αυτό θα παρέχεται από την Υπηρεσία και όχι από τον ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή δε φέρει καµία ευθύνη εάν συµβεί ατύχηµα στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους κατά την εκτέλεση τα σχετικής εργασίας ή κατά τη µεταφορά των εµπορευµάτων. Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για καθυστέρηση ή µη παροχή υπηρεσιών που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή άλλα γεγονότα εκτός ελέγχου του. Συµφωνείται ρητά ότι ο ανάδοχος δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνος για απώλεια εργασίας, κερδών ή να κληθεί να αποκαταστήσει οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζηµία της αναθέτουσας αρχής, εάν αυτή στερηθεί για οποιοδήποτε λόγο τη χρήση του εξοπλισµού. Εξαιρουµένων των περιπτώσεων που οφείλονται σε υπαιτιότητα τα αναδόχου. Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τεχνική εξυπηρέτηση η οποία έγινε αναγκαία εξ αιτίας αντικανονικής χρήσης του εξοπλισµού από την αναθέτουσα αρχή ή από µη τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισµού. Τα περιπτώσεις αυτές η παρούσα σύµβαση αδρανεί, µέχρις ο εξοπλισµός να επανέλθει µε φροντίδα και έξοδα τα αναθέτουσας αρχής στην προηγούµενη κατάσταση.

4 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Α.Φ.Μ..Ο.Υ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ Ε ΡΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ΦΑΞ/ Υπεύθυνος Επικοινωνίας Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (46 τεµ.) & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (40 τεµ.) * ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ KONICA MINOLTA (Σύνολο 4 τεµ.) RICOH (Σύνολο : 4 τεµ.) KYOCERA (Σύνολο : 4 τεµ.) Bixhub 50 Bizhub 282 Dj 00 EP 054 MP 7500 Aficio MP 6000 Aficio MP 2000 Aficio AFICIO 2045 E AFICIO 202 AFICIO AFICIO 045 AFICIO 208D AFICIO 08D 5000 B FT KM 05 KM 250 KM 420 KM ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ * Όσα µηχανήµατα έχουν αστερίσκο βρίσκονται στα Γραφεία της /νσης Αγροτ.Οικονοµίας στην περιοχή Αλµυρού και Βελεστίνου, τα υπόλοιπα βρίσκονται στους χώρους των υπηρεσιών εντός Βόλου

5 PANASONIC (Σύνολο : 8 τεµ.) NACHUATEC (Σύνολο : 2) CANON ( Σύνολο : 2) SHARP (Σύνολο : 2) DP 820 E DP 20 DP 00 DP 8045 DP 806 P WORKIO FP 780 FP 7824 WORKIO DSM 627 AFICIO IR 220 IR 2000 AR 56 AR 520 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (40 τεµ.) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΕΜ. PANASONIC (Σύνολο : ) SAMSUNG (Σύνολο : 5) BROTHER (Σύνολο : ) KX-MB 77 KX-MB 2025 KX-FL 50 KX-FL 42 KX-FL 422 * KX-FL 42 KX-FL 6 KX-FL 5 KX-FL 40 SF 650 SF 560R SF MFC ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ CANON (Σύνολο : ) L 00 Ηµεροµηνία / / 204 Σφραγίδα/Υπογραφή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

14 / 16-07-2012 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ. (γνήσια ανταλλακτικά) και. β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ

14 / 16-07-2012 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ. (γνήσια ανταλλακτικά) και. β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 14 / 16-07-2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ : α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ (γνήσια ανταλλακτικά) και β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05.07.20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 57576 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002787307 2015-05-19

15PROC002787307 2015-05-19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &.Υ. Ταχ. /νση : Βορείου Ηπείρου 20 454

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Προµήθεια διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες των /νσεων Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής καθώς και του Τµήµατος Εµπορίου Περιφέρειας Θεσσαλίας»

Θέµα: «Προµήθεια διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες των /νσεων Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής καθώς και του Τµήµατος Εµπορίου Περιφέρειας Θεσσαλίας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Παπαναστασίου & Κουµουνδούρου Τ.Κ.: 411,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ: 71839 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες : Αρβανίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 04/2013. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707928 2015-04-15

15PROC002707928 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας.

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Λαµία: 24-11-2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 5008 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κοµνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α: ΒΙΗ54690ΒΜ-7Υ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 14-04-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: Β/9208 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η, Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η & Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Α ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η, Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η & Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Α ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 68, 645, Αργυρούπολη ΤΗΛ 308700 Ελληνικό Αργυρούπολη, 6-06-04 Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘOΣ 05/12 /2014 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ZAKYNΘΟΥ ιονύσιος Σολωµός Αρ. Πρωτ. ΚΑΖΑΣ/ΥΠ/1491

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ 14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ.: 2132030638 FAX.: 2132030630 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Αξιολόγησης : χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Κριτήριο Αξιολόγησης : χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 3-6-2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.506/3/13823 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ. Προμήθεια ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ. Προμήθεια ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προμήθεια ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 4. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α: ΒΙΚΣ4690ΒΜ-15Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 10-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/5594 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. Πρωτ.: 702 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (split unit), ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (split unit), ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 4/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 4/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α357ΛΡ-ΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. ιακήρυξης 3/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑ: 4Α357ΛΡ-ΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. ιακήρυξης 3/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καρδίτσα 30/06/2011 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002364707 2014-10-27

14PROC002364707 2014-10-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. ΟΙΚ. 41739 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ «ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα