ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές,19/06/2014 Αριθ. πρωτ.:52107 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Ιουνίου., του έτους 2014, ημέρα, Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 2. ο κος Παναγιώτης Ντούρος, με την ιδιότητα του Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής «Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και 3. ο κος Εμμανουήλ Πιτιανούδης διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΚΑΜ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε..», σύμφωνα με το με αριθμ. 8589/ Φ.Ε.Κ., με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ / /Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Αρχιμήδους 38 -, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα «Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 4. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη: 5. Τις Διατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/ Τις Διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 209, του Ν. 3463/ Τις Διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/ Τις Διατάξεις της παρ. 13, του άρθρου 20, του Ν.3731/ Τις Διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/ Τις Διατάξεις του Π.Δ. 28/ Την με αριθμ /739/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 12. Την με αριθμ. 1852/2013 απόφαση Δημάρχου, με την οποία ορίζεται Αντιδήμαρχος ο κος Παναγιώτης Ντούρος και στον οποίο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 13. Το με αριθμ. πρωτ.21365/ έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, για την ανάγκη των εργασιών ετήσιας υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού (Hardware) και λογισμικού (Software). 14. Το με αριθμ. πρωτ.21742/ έγγραφό μας στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη σύνταξη μελέτης. 15. Την με αριθμ. 34/2014 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 16. Την με αριθμ.γ-293/ πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 17. Την με αριθμ. 223/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: ΒΙΗΔΩΨ8-ΥΓΚ), που αφορά στην ψήφιση πίστωσης ποσού ,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, για τις ανωτέρω εργασίες. 18. Την με αριθμ.658 και με αριθμ. πρωτ.30418/ απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών, που αφορά στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση των ανωτέρω εργασιών. 19. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΚΑΜ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.». 20. Το με αριθμ. πρωτ.34760/ πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών του Π.Δ. 28/ Την με αριθμ. 771 και με αριθμ. πρωτ.35453/ απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών, που αφορά στην απευθείας ανάθεση των εργασιών ετήσιας υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού (Hardware) και λογισμικού (Software), στην εταιρεία «ΙΝΤΕΡΚΑΜ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.». ΑΝΑΘΕΤΕΙ στο δεύτερο των συμβαλλομένων «ΑΝΑΔΟΧΟ» τις υπηρεσίες υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού (Hardware), & λογισμικού (Software), συνολικού ποσού ,00,, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αναλαμβάνει τις υπηρεσίες υποστήριξης με τους κατωτέρω όρους:

2 Άρθρο 1. Η ωριαία αποζημίωσης του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» θα ανέρχεται σε 50, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για υπηρεσίες που θα παρέχονται από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ενώ σε έκτακτες περιπτώσεις που οι υπηρεσίες θα χρειαστεί να παρασχεθούν Σάββατο ή Κυριακή, τότε η ωριαία αποζημίωσης θα ανέρχεται σε 70, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η συνολική αμοιβή του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των ,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%,, με μονάδα μέτρησης την ωριαία αποζημίωση για την τεχνική υποστήριξη και την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων του μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού του «ΕΡΓΟΔΟΤΗ» Οι ώρες πιστοποιούνται από την Επιτροπή Παραλαβής. Άρθρο 2. Οι υπηρεσίες υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού (Hardware), περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 1. Τεχνική υποστήριξη και αποκατάσταση βλαβών και δυσλειτουργιών των Servers. 2. Τεχνική υποστήριξη και αποκατάσταση βλαβών και δυσλειτουργιών των συσκευών δικτύωσης του εσωτερικού δικτύου του Δήμου. 3. Τεχνική υποστήριξη και αποκατάσταση βλαβών και δυσλειτουργιών του εξοπλισμού δικτύωσης με το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, που είναι εγκατεστημένος στο computer room του Δήμου. 4. Τεχνική υποστήριξη και αποκατάσταση βλαβών και δυσλειτουργιών του εξοπλισμού με το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, που είναι εγκατεστημένος στα Κ.Ε.Π. του Δήμου Αχαρνών. 5. Συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού και δικτύου του κτηρίου των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου. 6. Συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού και δικτύου του κτηρίου των Δημοτικών Αρχών του Δήμου. 7. Συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού και δικτύου των Κ.Ε.Π. Δήμου Αχαρνών. 8. Συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού και δικτύου των Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου. 9. Τεχνική υποστήριξη και αποκατάσταση βλαβών και δυσλειτουργιών των απομακρυσμένων συνδέσεων κεντρικού δικτύου με τα δίκτυα των απομακρυσμένων υπηρεσιών (Κ.Ε.Π. Δημοτικές Υπηρεσίες). 10. Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των ηλεκτρονικών υπολογιστών και servers των υπηρεσιών του Δήμου. 11. Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των εκτυπωτών των υπηρεσιών του Δήμου. 12. Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των οθόνων των υπηρεσιών του Δήμου. Επιπλέον, αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών επίλυσης των παρακάτω προβλημάτων: 1. Προβλήματα σχετικά με ορθή λειτουργία λογισμικού (Software): Windows Server, Windows Backup Server, Windows Storage Server, Λογισμικού Backup, SQL Server, antivirus software.

3 2. Προβλήματα ηλεκτρονικά και λειτουργικού του δικτυακού εξοπλισμού που διαθέτει ο Δήμος (Cisco routers, Cisco switches, Intel Hubs 24ports, LinkSys switches 24ports, switches 5 & 8 ports, firewallsκ.λ.π.). 3. Προβλήματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών που προκύπτουν από MS Windows, MS Office, antivirus, backup, acrobat, κ.λ.π., λειτουργικών καθώς και εξειδικευμένων εφαρμογών διαχείρισης του δικτύου και των περιφερειακών συσκευών (π.x. drivers). 4. Σχεδιασμός, παρακολούθηση και τεχνική υποστήριξη διαδικασίας backup των αρχείων του Δήμου. Στις όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δεν υποχρεούται στη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του μηχανογραφικού εξοπλισμού για βλάβες που προκαλούνται από αιτία που δεν αφορά στη συνήθη χρήση ή φθορά. Τέτοιες περιπτώσεις είναι: 1. Η διακοπή ή άλλο πρόβλημα ηλεκτροδότησης του εξοπλισμού, κακό αερισμό του εξοπλισμού, υγρασία ή άλλες περιβαλλοντικές καταστάσεις. 2. Πλημμελής σύνδεση περιφερειακών και άλλων εξαρτημάτων που δεν αποτελούν μέρος του εξοπλισμού. 3. Ανωτέρα βία και κακή χρήση του εξοπλισμού. 4. Αποτέλεσμα δόλιας χρήσης ή βανδαλισμού. 5. Χρήση αναλωσίμων (δισκέτες, χρήση μη γνησίων αναλωσίμων ή ανακατασκευασμένων κ.λ.π.) που δεν είναι συμβατά με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του συστήματος. Άρθρο 3. «Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» οφείλει: 1. Να διατηρούνται οι κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες στη θέση εγκατάστασης και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις του εξοπλισμού. 2. Να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε τροποποίηση του εξοπλισμού, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ». 3. Να χρησιμοποιεί σωστά και με επιμέλεια τον εξοπλισμό, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή. 4. Να μην επιτρέπει οποιαδήποτε επέμβαση στον εξοπλισμό ή προσθήκη ή τροποποίηση αυτού από τρίτα πρόσωπα. 5. Να ειδοποιήσει έγκαιρα τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» σε περίπτωση που ο εξοπλισμός παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα. Άρθρο 4. Ο ανάδοχος συντηρητής οφείλει να προβεί στην άμεση αποκατάσταση της βλάβης και συγκεκριμένα οφείλει να επιληφθεί για την αποκατάσταση και έλεγχο της βλάβης το αργότερο την επομένη ημέρα από την κλήση της Υπηρεσίας.

4 Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από 09:00 π.μ. 17:00 μ.μ., αλλά και Σαββάτου, Κυριακής και επίσημων αργιών εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τον «ΕΡΓΟΔΟΤΗ». Άρθρο 5. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» θα είναι υπεύθυνος για την συντήρηση και καλή λειτουργία του μηχανογραφικού εξοπλισμού. Η πληρωμή του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» θα γίνεται με την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής, κατόπιν έκδοσης τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, σύνταξης του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής των εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του «ΕΡΓΟΔΟΤΗ» και την προσκόμιση από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» των απαιτούμενων δικαιολογητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Ως χρόνος πληρωμής ορίζεται το διάστημα των εξήντα (60) ημερών από την έκδοση του τιμολογίου από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ». Άρθρο 6. Η παρούσα σύμβαση λήγει οποιαδήποτε χρονική στιγμή κρίνει ο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ», αφού όμως κοινοποιήσει γραπτή ειδοποίηση στον «ΑΝΑΔΟΧΟ». Σε περίπτωση που αθετήσει μια ή παραπάνω από τις ως άνω υποχρεώσεις που έχει αναλάβει καθένα εκ των συμβαλλομένων μερών, το έτερο μέρος μπορεί να καταγγέλλει μονομερώς την παρούσα σύμβαση με έγγραφη και μόνο καταγγελία, που θα αναφέρει τους λόγους της καταγγελίας της σύμβασης. Άρθρο 7 Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει από την επομένη της υπογραφής της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο 12 μηνών. Άρθρο 8. Νόμο. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κρατήσεις που προβλέπονται από τον Άρθρο 9. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης και συνέχεια των όρων αυτής αποτελούν: Α. Η μελέτη. Β. Η προσφορά του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ». Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται, όπως παρακάτω: ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

5 Για τον εργοδότη Γ ια τον ανάδοχο Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Παναγιώτης Ντούρος Εμμανουήλ Πιτιανούδης

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ.

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,05/10/2012 Αριθ. πρωτ.: 91497 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 4, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 18/07/2014 Αριθµ. πρωτ.: 60888 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήµερα 18, του µήνα Ιουλίου, του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή, και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ.: 101126 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: Β41ΓΩΨ8-Υ19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: Β41ΓΩΨ8-Υ19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 17/07/2012 Αριθ. πρωτ.:69160 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΔΑ: Β4ΩΣΩ9Ω-31 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 20 Απριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. 9619 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ερέτριας»

ΜΕΛΕΤΗ. «Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ερέτριας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ EΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ερέτριας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : α) Τεχνική Έκθεση β) Τιμολόγιο Εργασιών γ) Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων»

ΜΕΛΕΤΗ. «Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : α) Τεχνική Έκθεση β) Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ορεστιάδα 10/03/2014 Αριθμ. Πρωτ. : 8792 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ημ/νία: ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 104 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Σαββόπουλος Αλέξανδρος (τηλ. 210-5283512) ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ημερομηνία διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002473442 2014-12-12

14PROC002473442 2014-12-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002712480 2015-04-17

15PROC002712480 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3 / 28-3-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3 / 28-3-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 3 / 28-3-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 05/12/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 05/12/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 05/12/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001763060 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/οικ. 2013-12-05 2030 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1ΟΡ1Ο-ΩΗΑ. Θεσσαλονίκη, 2-5-2014 Αρ.Πρωτ. 7973. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της 4 ης Yγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Ν.

ΑΔΑ: ΒΙΦ1ΟΡ1Ο-ΩΗΑ. Θεσσαλονίκη, 2-5-2014 Αρ.Πρωτ. 7973. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της 4 ης Yγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002364707 2014-10-27

14PROC002364707 2014-10-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. ΟΙΚ. 41739 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διοικητής της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης Έχοντας υπόψη:

Ο Διοικητής της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης Έχοντας υπόψη: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002368098 2014-10-29

14PROC002368098 2014-10-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC000154202 2013-03-19

13PROC000154202 2013-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 21/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12, ΜΑΡΟΥΣΙ.

ΑΡΙΘ. 21/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12, ΜΑΡΟΥΣΙ. ΑΡΙΘ. 21/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12, ΜΑΡΟΥΣΙ. Στην Αθήνα σήμερα 30-07-2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΞ6ΣΙ-406 ΑΔΑΜ: 14PROC001948729 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2014. Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο Ελληνικό τύπο

ΑΔΑ: ΒΙΞΞ6ΣΙ-406 ΑΔΑΜ: 14PROC001948729 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2014. Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο Ελληνικό τύπο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΞΞ6ΣΙ-406 ΑΔΑΜ: 14PROC001948729 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001914386 2014-03-11

14PROC001914386 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΞ46ΣΙ-7ΝΡ ΑΔΑΜ: 14PROC001937061 Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΝ-Χ3Η ΑΘΗΝΑ, 18/4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΝ-Χ3Η ΑΘΗΝΑ, 18/4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 18/4/2013 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. ΟΙΚ. 16117 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΖ469Η2Α-ΗΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΦΖ469Η2Α-ΗΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 21-5-2014 Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης και Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Πρασσά 210-5281009 email: dikgraf_gram@doatap.gr Αθήνα, 1/11/13 Αρ. Πρωτ. 18609

Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Πρασσά 210-5281009 email: dikgraf_gram@doatap.gr Αθήνα, 1/11/13 Αρ. Πρωτ. 18609 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Πρασσά 210-5281009 email: dikgraf_gram@doatap.gr Αθήνα, 1/11/13 Αρ. Πρωτ. 18609 13PROC001695937

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ.Προ 2010 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στον Πειραιά και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιώς (Σκουζέ

Διαβάστε περισσότερα