Νομοθετικό πλαίσιο για την διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νομοθετικό πλαίσιο για την διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων"

Transcript

1 Νομοθετικό πλαίσιο για την διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων Παναγιώτης Χαλαζωνίτης Υγειονολόγος Μηχ/κός (MSc) European Master στη διαχείριση περιβάλλοντος (ΕΑΕΜΕ) Υπουργείο Υγείας Δ/νση Υγειονομικής Μηχ/κής & Υγιεινής Περιβάλλοντος Προϊστάμενος του Τμήματος περιβαλλοντικής υγιεινής μονάδων υγείας και οικισμών

2 ΚΥΑ αριθμ. οικ ΦΕΚ 1537/τΒ/ «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» Με την νέα ΚΥΑ, σε αντικατάσταση της ΚΥΑ 37591/2003, αποσκοπείται η εφαρμογή του άρθρου 38 παρ.7 του Ν /2012 «Ποινική Προστασία του Περ/ντος Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99» Ορίζονται οι προϋποθέσεις ευθύνης και αποφασίζεται σε ποιές περιπτώσεις ο αρχικός παραγωγός διατηρεί την ευθύνη για το σύνολο της αλυσίδας επεξεργασίας ή είναι δυνατόν να υπάρχει επιμερισμός της ευθύνης μεταξύ του παραγωγού και του κατόχου, ή να μεταβιβάζεται η ευθύνη μεταξύ των φορέων της αλυσίδας επεξεργασίας Καθορίζονται κατευθύνσεις μέτρα όροι και διαδικασίες για την διαχείριση των Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) για την διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος

3 Ν4014/12, άρθρο 22 Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με το κάθε φορά συναρμόδιο Υπουργείο, εκπονεί σχέδια διαχείρισης αποβλήτων για κάθε ρεύμα αποβλήτων ή για σύνολο ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία καλύπτουν ολόκληρη ή μέρος της γεωγραφικής επικράτειας της χώρας Τα σχέδια περιλαμβάνουν ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης καθώς και μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση της περιβαλλοντικά υγιούς προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων

4 Ρεύματα αποβλήτων Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ) Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ) Ειδικά ρεύματα αποβλήτων (π.χ. εναλλακτικής διαχείρισης)

5 Ν /2012 «Ποινική Προστασία του Περ/ντος Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99» Άρθρο 29 «Ιεράρχηση των δράσεων και εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων»

6 Διάγραμμα ροής διαδικασιών

7 Κατηγοριοποίηση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Άρθρο 6 ΚΥΑ «η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ αναρτά αμελλητί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ ενδεικτικούς καταλόγους για την κατηγοριοποίηση ΑΥΜ και τις ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης τους» Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ ΑΔΑ: B4ΛΓ0-Κ Δ/νση Περ/κου Σχεδιασμού Τμήμα Διαχ. Στερεών Αποβλήτων με αρ. πρωτ.οικ /3880/ «Κατηγοριοποίηση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ- Διευκρινίσεις επί ορισμένων απαιτήσεων της ΚΥΑ /2012» Εγκύκλιοι Υπ. Υγείας, Δ/νση Υγειονομικής Μηχ/κής & Υγιεινής Περ/ντος ΑΔΑ: ΒΛΓΦΘ-10Δ 23/12/2013 και ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΠΦΒ 23/1/2014 «Διευκρινίσεις για την Ορθή Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων ΕΑΥΜ»

8 Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων Ε.Κ.Α. Στην ΚΥΑ Η.Π /725 Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ Παράρτημα Ι συμπεριλαμβάνεται κατάλογος αποβλήτων σύμφωνα με το παράρτημα της Απόφασης 2000/532/ΕΚ Ο «Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων Ε.Κ.Α.» μπορεί να αναθεωρείται από την Επιτροπή της Ε.Κ. σε τακτά χρονικά διαστήματα βάσει νέων γνώσεων και ιδίως ερευνητικών αποτελεσμάτων

9 Κωδικός Ε.Κ.Α. Οι διάφορες κατηγορίες αποβλήτων του καταλόγου προσδιορίζονται πλήρως με τον εξαψήφιο κωδικό για το απόβλητο και τους αντίστοιχους διψήφιους και τετραψήφιους κωδικούς για τους τίτλους των κεφαλαίων π.χ. Ο κωδικός 18 του καταλόγου αντιστοιχεί στα απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων ή ζώων ή/και από σχετικές έρευνες. Ο κωδικός αναφέρεται στα απόβλητα από την περιγεννετική φροντίδα, την διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών στους ανθρώπους Ο κωδικός * αναφέρεται σε απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης κοπτερά εργαλεία (εκτός από το σημείο ) απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης (π.χ. επίδεσμοι, γύψινα εκμαγεία, σεντόνια, πετσέτες, ρουχισμός μιάς χρήσης, απορροφητικές πάνες) * χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες * αμαλγάματα οδοντιατρικής Ο αστερίσκος υποδηλώνει επικινδυνότητα. Εάν ένα απόβλητο χαρακτηρίζεται βάσει γενικής ή ειδικής αντιστοιχίας με επικίνδυνες ουσίες, το απόβλητο είναι επικίνδυνο μόνο εάν αυτές οι ουσίες είναι παρούσες σε συγκεντρώσεις (π.χ. ποσοστό επί τοις εκατό κατά βάρος) που είναι αρκετές ώστε το απόβλητο να εκδηλώσει μία από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ

10 «Κατηγοριοποίηση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ- Διευκρινίσεις επί ορισμένων απαιτήσεων της ΚΥΑ /2012» Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: B4ΛΓ0-Κ ) Πίνακας 1. Αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) Κωδικός ΕΚΑ Απόβλητα από δραστηριότητες εστίασης και τα υπολείμματα των τροφίμων που προέρχονται από τα τμήματα νοσηλείας των ΥΜ, εκτός από εκείνα που προέρχονται από ασθενείς που πάσχουν από μολυσματικούς ασθενείς, για τους οποίους ο θεράπων ιατρός έχει διαγνώσει ότι πάσχουν από μία ασθένεια που μπορεί να μεταδοθεί με αυτά τα υπολείμματα Κωδικός ΕΚΑ Ορθοπεδικοί γύψοι, σερβιέτες, βρεφικές πάνες και πάνες για ενήλικες Απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης (π.χ. επίδεσμοι, γύψινα εκμαγεία, σεντόνια, πετσέτες, ρουχισμός μίας χρήσης, απορροφητικές πάνες) Κωδικός ΕΚΑ προστατευτικός ρουχισμός μίας χρήσης κ.λ.π. (Εκτός εάν εμπίπτουν στις περιγραφόμενες κατηγορίες αποβλήτων του πίνακα 2 της παρούσας KYA) Κωδικός ΕΚΑ ρούχα Κωδικός ΕΚΑ υφάσματα Κωδικός ΕΚΑ απόβλητα παραγόμενα κατά τις εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων (απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο *)

11 Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: B4ΛΓ0-Κ ) Πίνακας 2 Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) Κωδικός ΕΚΑ * Όλα τα απόβλητα που προέρχονται από περιβάλλοντα στα οποία υφίσταται κίνδυνος βιολογικής μετάδοσης δια του αέρος καθώς και από περιβάλλοντα απομόνωσης στα οποία βρίσκονται ασθενείς πάσχοντες από μεταδοτικό νόσημα και έχουν μολυνθεί από α) αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά που περιέχουν αίμα σε ποσότητα τέτοια ώστε αυτό να είναι ορατό β) κόπρανα και ούρα στην περίπτωση συγκεκριμένου ασθενούς, στον οποίο έχει αναγνωριστεί κλινικά από τον θεράποντα ιατρό μία νόσος που μπορεί να μεταδοθεί με αυτά τα απεκκρίματα γ) σπέρμα, κολπικές εκκρίσεις, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αρθρικό υγρό, περιτοναϊκό υγρό, περικάρδιο υγρό ή αμνιακό υγρό

12 Εγκύκλιος Υπ. Υγείας (ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΠΦΒ 23/1/2014) «Διευκρινίσεις για την Ορθή Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων ΕΑΥΜ» Σε συνέχεια ερωτημάτων από ΥΜ για την εφαρμογή της ΚΥΑ: μπορούν να απορρίπτονται μαζί με τα ΑΣΑ Οι κενές συσκευασίες χρησιμοποιημένων φαρμάκων μόνο στην περίπτωση που δεν περιέχουν καθόλου υπολείμματα φαρμάκων Η σχετική Νομοθεσία (αρ. 184 της Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 3221/ΦΕΚ 1049/2013) ορίζει ότι η διαχείριση των αποβλήτων που δημιουργούνται από τα αχρησιμοποίητα ή τα ληγμένα φάρμακα, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την διαχείριση των στερεών ή επικίνδυνων αποβλήτων κατά περίπτωση Οι συσκευασίες χρησιμοποιημένων φυσιολογικών ορών, εφόσον δεν έχει προστεθεί στον ορό ουσία με φαρμακευτική δράση Σύριγγες χωρίς τη βελόνα, συσκευές ορού κλπ που δεν έρχονται σε επαφή με φάρμακα ή μολυσματικούς παράγοντες Πάνες βρεφών ή ενηλίκων και σερβιέτες εφόσον δεν προέρχονται από περιβάλλοντα απομόνωσης στα οποία βρίσκονται ασθενείς που πάσχουν από μεταδοτικό νόσημα

13 Αιτήματα που έχουν υποβληθεί από τις ΥΜ στο Υπ. Υγείας μετά την εγκύκλιο Κατ αναλογία με τους φυσιολογικούς ορούς να συμπεριληφθούν και άλλοι οροί και διαλύματα πχ δεξτρόζης, ηλεκτρολυτών, μανιτόλης, βιταμινών, αλβουμινών κ.α. Κενές ή με ελάχιστο υπόλειμμα συσκευασίες σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται στις ΥΜ, για παράδειγμα αντισηπτικών (Betadine), απολυμαντικών, αλκοολούχων διαλυμάτων, καθαριστικών, άλατος για τα πλυντήρια κ.α. Σύριγγες που χρησιμοποιούνται για διάλυση ή χορήγηση φαρμάκων (πλην των κυτταροστατικών/κυτταροτοξικών) που δεν έχουν επιμολυνθεί με αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά Πότε μία συσκευασία μπορεί να θεωρείται κενή ιδιαίτερα όσον αφορά συσκευασίες τύπου flacon που δεν είναι εφικτό να εκκενωθούν πλήρως

14 Προτάσεις αντιμετώπισης του θέματος της ορθής κατηγοριοποίησης στα Νοσοκομεία Η επιλογή του ορθού τρόπου διαχείρισης των συσκευασιών λοιπών σκευασμάτων, αποτελεί η γνώση των στοιχείων τυχόν επικινδυνότητας που παρέχονται μέσω των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας, Safety Data Sheets (SDS), των εκάστοτε σκευασμάτων Η κρίση του αρμόδιου προσωπικού των ΥΜ, κατά πόσον οι διάφορες κατηγορίες ΑΥΜ «υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη της μόλυνσης» σύμφωνα και με το πνεύμα του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.), αποτελεί ουσιώδη παράμετρο στη διαδικασία της κατηγοριοποίησης

15 Τι κάνουν άλλες αναπτυγμένες χώρες στην Μεγάλη Βρετανία το Department of Health (DH) έχει εκδώσει τεχνική οδηγία με τίτλο Environment and Sustainability Health Technical Memorandum 07-01: Safe management of healthcare wastes 2013, όπου έχει δημιουργήσει ειδικό ρεύμα για τα απόβλητα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την νοσηλεία των ασθενών και σε λοιπές ενδονοσοκομειακές διεργασίες και που δεν παρουσιάζουν καμία από τις επικίνδυνες ιδιότητες και ως εκ τούτου δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως επικίνδυνα Τα απόβλητα αυτά χαρακτηρίζονται με τίτλο «Οffensive / hygiene waste» και τα οποία λαμβάνουν αριθμό ΕΚΑ «άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως» και ΕΚΑ «απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης (π.χ. επίδεσμοι, γύψινα εκμαγεία, σεντόνια, πετσέτες, ρουχισμός μιάς χρήσης, απορροφητικές πάνες) αναρτάται στην ιστοσελίδα

16 Κατάταξη επικίνδυνων χημικών ουσιών και παρασκευασμάτων (ΦΕΚ 705/Β/ ) Α. Με βάση τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες εκρηκτικές οξειδωτικές εξαιρετικά εύφλεκτες πολύ εύφλεκτες εύφλεκτες Β. Με βάση τις τοξικολογικές ιδιότητες πολύ τοξικές τοξικές επιβλαβείς καρκινογόνες τοξικές στο σύστημα αναπαραγωγής διαβρωτικές ερεθιστικές ευαισθητοποιητικές Γ. Με βάση τις οικοτοξικές τους ιδιότητες επικίνδυνες για το περιβάλλον

17 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ H1 «Εκρηκτικό»: ουσίες και παρασκευάσματα που μπορούν να εκραγούν όταν έλθουν σε επαφή με φλόγα ή που είναι περισσότερο ευαίσθητες στις κρούσεις και τις τριβές από το δινιτρο-βενζόλιο. H2 «Οξειδωτικό»: ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία, όταν έλθουν σε επαφή με άλλες ουσίες, ιδίως εύφλεκτες ουσίες, παρουσιάζουν ισχυρή εξώθερμο αντίδραση. H3-A «Πολύ εύφλεκτο»: - ουσίες και παρασκευάσματα σε υγρή κατάσταση, των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι κατώτερο των 21 C - (συμπεριλαμβανομένων εξαιρετικά εύφλεκτων υγρών), --ή ουσίες και παρασκευάσματα που μπορεί να θερμανθούν και τελικά να αναφλεγούν στον αέρα σε κανονική θερμοκρασία χωρίς έξωθεν παροχή ενέργειας, - ή ουσίες και παρασκευάσματα σε στερεά κατάσταση, που μπορούν να αναφλεγούν εύκολα μετά από σύντομη επίδραση πηγής ανάφλεξης και που εξακολουθούν να φλέγονται ή να καίονται μετά την απόσυρση της πηγής ανάφλεξης, - ή ουσίες και παρασκευάσματα σε αέρια κατάσταση που αναφλέγονται στον αέρα υπό συνήθη πίεση, - ή ουσίες και παρασκευάσματα που, όταν έλθουν σε επαφή με το νερό ή με υγρό αέρα, παράγουν εξαιρετικά αναφλέξιμα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες. H3-B «Εύφλεκτο»: υγρές ουσίες και παρασκευάσματα των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι τουλάχιστον 21 C και δεν υπερβαίνει τους 55 C.

18 H4 «Ερεθιστικό»: ουσίες και παρασκευάσματα μη διαβρωτικά που ερχόμενα σε άμεση επαφή παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη με το δέρμα ή τους βλεννογόνους δύνανται να προκαλέσουν φλεγμονή. H5 «Επιβλαβές»: ουσίες και παρασκευάσματα των οποίων η εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρμα είναι δυνατόν να συνεπάγεται περιορισμένους κινδύνους. H6 «Τοξικό»: ουσίες και παρασκευάσματα (περιλαμβανομένων πολύ τοξικών ουσιών και παρασκευασμάτων) των οποίων η εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρμα είναι δυνατόν να συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, παροδικού ή χρόνιου χαρακτήρα, ή ακόμη και το θάνατο. H7 «Καρκινογόνο»: ουσίες ή παρασκευάσματα οι οποίες, με εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρμα μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο ή να αυξήσουν τη συχνότητά του. H8 «Διαβρωτικό»: ουσίες και παρασκευάσματα οι οποίες, όταν έλθουν σε επαφή με ζωντανούς ιστούς, μπορούν να τους καταστρέψουν. H9 «Μολυσματικό»: ουσίες και παρασκευάσματα που περιέχουν ανθεκτικούς μικροοργανισμούς ή τις τοξίνες τους, οι οποίοι είναι γνωστό ή υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο ή σε άλλους ζώντες οργανισμούς.

19 Σύμβολα επισήμανσης των τοξικών ουσιών σύμφωνα με τις Οδηγίες 88/379 και 89/178 της Ε.Ε. Τοξικό. Μπορεί να δηλητηριάσει τον άνθρωπο, τα ζώα, τα πουλιά και τα φυτά. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αρρώστιες ακόμη και θάνατο. Επιβλαβές, Ερεθιστικό. Μπορεί να ερεθίσει το δέρμα και τα μάτια και να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην υγεία του ανθρώπου. Διαβρωτικό. Μπορεί να κάψει το δέρμα. Οι ατμοί τους μπορούν να μας κάψουν τα μάτια. Μπορεί ακόμη να καταστρέψει ένα άλλο προϊόν. Επικίνδυνο για το περιβάλλον. Μπορεί να βλάψει το νερό, τον αέρα, έδαφος και τα ζώα έτσι και την υγεία του ανθρώπου. Εκρηκτικο. Μπορεί εύκολα να δ ωσει έκρηξη και να προκαλέσει εεγκαύματα Εύφλεκτο. Μπορεί να πάρει εύκολα φωτιά. Παράγει επικίνδυνους ατμούς που μπορούν να ερεθίσουν το δέρμα, τα μάτια και τα πνευμόνια μας Εοξειδωτικό. Μπορεί να κάψει το δέρμα. Αντιδρά με άλλες ουσίες και δίνει επικίνδυνους ατμούς Εκρηκτικό. Μπορεί εύκολα να δώσει έκρηξη και να προκαλέσει εγκαύματα.

20 Συσκευασία των ΕΑΥΜ Για την συσκευασία των ΕΑΥΜ εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που ισχύουν για τα επικίνδυνα εμπορεύματα. Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των αποβλήτων, ως προς την επικινδυνότητα τους σε κλάση και αριθμό UN. Οι συσκευασίες φέρουν κατάλληλη σήμανση του επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση της επικινδυνότητας τους.

21 Κωδικός UN 1Η2/Υ1/S/02/GB/ ος κωδικός = μέσο συσκευασίας (1 κάδος, 2 βαρέλι, 3μπιτόνι, 4 δοχείο, 5 σακούλα) υλικό κατασκευής Α= ατσάλι, Η=πλαστικό Y = συσκευασία πακεταρίσματος, 1= 1Kg S= στερεά, περιεχόμενο πακεταρίσματος 02= χρόνος κατασκευής GB=χώρα αδειοδότησης 4532= αριθμός της έγκρισης

22 Για να γίνουν αποδεκτά από την εγκατάσταση επεξεργασίας τα ΕΑΑΜ πρέπει να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητα τους Κατατάσσονται στην κατηγορία 6.2 του Πίνακα σήμανσης με αριθμό UN 3291 Περιέκτες τύπου Hospital box με ενσωματωμένη σακούλα. Πάνω στον περιέκτη θα υπάρχει ειδική αδιάβροχη ετικέτα όπου με ανεξίτηλο μελάνι θα αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής, η ακριβής θέση παραγωγής, η ποσότητα αποβλήτων, η κατηγορία αποβλήτων, ο προορισμός αποβλήτων καθώς και το βάρος του. H σακούλα είναι κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) πάχους 1,5 mm και κλείνει με δέσιμο του λαιμού Πάνω στον περιέκτη υπάρχει το διεθνές σήμα κινδύνου μολυσματικών Περιέκτες για συλλογή ΕΑΑΜ από σκληρό πλαστικό πολυπροπυλένιο (όχι PVC) Κάθε δοχείο έχει δύο καπάκια. Το πρώτο αντιστοιχεί σε όλη τη διάμετρο για την απόρριψη αποβλήτων μεγάλου όγκου κλείνει ερμητικά και δεν μπορεί να ξανανοίξει. Το δεύτερο είναι μικρότερο και μπορεί να κλείσει μόνιμα ή όχι

23 Ταξινόμηση των αποβλήτων ως προς την επικινδυνότητα τους σε Κλάση UN και Αριθμό Η Κλάση UN ΑΡΙΘΜΟΣ Η Χαρακτηριστικά 1 Η1 Εκρηκτικό 3 Η3 Εύφλεκτα Υγρά 4.1 Η4.1 Εύφλεκτα Στερεά 4.2 Η4.2 Ουσίες ή απόβλητα που υπόκεινται σε αυτανάφλεξη 4.3 Η4.3 Ουσίες ή απόβλητα που σε επαφή με το νερό εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια 5.1 Η5.1 Οξειδωτικά 5.2 Η5.2 Οργανικά υπεροξείδια 6.1 Η6.1 Δηλητηριώδεις ουσίες (οξείας επενέργειας) 6.2 Η6.2 Μολυσματικές ουσίες 8 Η8 Διαβρωτικά 9 Η10 Έκλυση τοξικών αερίων κατόπιν επαφής με τον αέρα 9 Η11 Τοξική ουσία (βραδείας ή χρόνιας επενεργείας) 9 Η12 Οικοτοξική ουσία 9 Η13 Υλικό ικανό να παραγάγει, μετά τη διάθεση, άλλο υλικό, π.χ. έκπλυμα, που διαθέτει κάποιο από τα ανωτέρω χαρακτηριστικά

24 Κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΚΔΑΥΜ) Αποσκοπεί Στην παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας και εξασφάλιση τήρησης αυτής Στον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των ατόμων που εμπλέκονται στην ενδονοσοκομειακή διαχείριση Στον καθορισμό των διαδικασιών διαχείρισης των ΑΥΜ και του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιείται Στον καθορισμό σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών Επιτρέπει στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της ΥΜ και των αρμοδίων Υπηρεσιών να παρακολουθούν τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων σε κάθε ΥΜ τη δημιουργία αρχείων με στοιχεία που αφορούν στην παραγωγή και διαχείριση των αποβλήτων από τη λειτουργία της κάθε μονάδας Την σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων με στοιχεία για τα ΕΑΥΜ που παρήγαγε το προηγούμενο έτος στις αρμόδιες αρχές Την σύνταξη Εκθέσεων που υποβάλλει η χώρα σε διάφορους οργανισμούς

25

26 Τι πρέπει να περιέχει ο Εσωτερικός Κανονισμός ΕΚΔΑΥΜ

27 Περιεχόμενα μητρώου για την παραγωγή ΕΑΥΜ

28 Έντυπο Αναγνώρισης για συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων

29 Είδος εφαρμοζόμενης επεξεργασίας ΕΑΥΜ

30

31 Τύποι συσκευασίας- τρόποι μεταφοράς- φυσικά χαρακτηριστικά κλάση UN αριθμός Η εργασίες ανάκτησης- διάθεσης

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Άρθρο 15: Έλεγχοι - Αρμόδιες Αρχές

44 Σημειώσεις 1. Οι χαρακτηρισμοί «τοξικό» (και «πολύ τοξικό»), «επιβλαβές», «διαβρωτικό», «ερεθιστικό», «καρκινογόνο», «τοξικό για την αναπαραγωγή», «μεταλλαξογόνο» και «οικοτοξικό» αποδίδονται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο Παράρτημα VΙ της Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών (1). 2. Ανάλογα με την περίπτωση, εφαρμόζονται οι οριακές τιμές που αναφέρονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της Οδηγίας 99/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων (2). Μέθοδοι δοκιμών Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι που περιγράφονται στο Παράρτημα V της Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και σε άλλα συναφή σημειώματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN). (*) Εφόσον υπάρχουν μέθοδοι δοκιμής. (1)

45 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (DISPOSAL) D1 Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. χώρος υγειονομικής ταφής, κ.λπ.) D2 Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποδόμηση υγρών αποβλήτων ή απόρριψη ιλύος στο έδαφος κ.λπ.) D3 Έγχυση σε βάθος (π.χ. έγχυση αντλήσιμων αποβλήτων σε φρέατα, σε θόλους άλατος ή σε φυσικά γεωλογικά ρήγματα κ.λπ.) D4 Τελμάτωση (π.χ. έκχυση υγρών αποβλήτων ή ιλύων σε φρέατα, μικρές λίμνες ή λεκάνες κ.λπ.) D5 Ειδικά διευθετημένοι χώροι υγειονομικής ταφής (π.χ. τοποθέτηση σε χωριστές στεγανές κυψελοειδείς κατασκευές, επικαλυμμένες και στεγανοποιημένες τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με το περιβάλλον κ.λπ.) D6 Απόρριψη σε υδάτινο σώμα εκτός από θάλασσα/ωκεανό D7 Απόρριψη σε θάλασσα/ωκεανό συμπεριλαμβανομένης της ταφής στο θαλάσσιο βυθό

46 D8 Βιολογική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σημείο του παρόντος Παραρτήματος, από την οποία προκύπτουν τελικές ενώσεις ή μίγματα που διατίθενται με κάποια από τις εργασίες D1 ως D12 D9 Φυσικοχημική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σημείο του παρόντος Παραρτήματος, από την οποία προκύπτουν ενώσεις ή μίγματα που διατίθενται με κάποια από τις εργασίες D1 ως D12 (π.χ. εξάτμιση, ξήρανση, αποτέφρωση κ.λπ.) D10 Αποτέφρωση στην ξηρά D11 Αποτέφρωση στη θάλασσα (*) D12 Μόνιμη αποθήκευση (π.χ. τοποθέτηση κιβωτίων σε ορυχείο κ.λπ.) D13 Ανάδευση ή ανάμιξη πριν από την υποβολή σε κάποια από τις εργασίες D1 ως D12 (**) D14 Ανασυσκευασία πριν από την υποβολή σε κάποια από τις εργασίες D1 ως D13 D15 Αποθήκευση εν αναμονή υποβολής σε μια από τις εργασίες D1 ως D14 (εκτός από προσωρινή αποθήκευση, εν αναμονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής των αποβλήτων) (***)

47 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ (REGAIN) R1 Χρήση κυρίως ως καύσιμο ή ως άλλο μέσο παραγωγής ενέργειας (*) R2 Ανάκτηση/αποκατάσταση διαλυτών R3 Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης και άλλων διαδικασιών βιολογικού μετασχηματισμού) (**) R4 Ανακύκλωση/ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων R5 Ανακύκλωση/ανάκτηση άλλων ανόργανων υλικών (***) R6 Αναγέννηση οξέων ή βάσεων R7 Ανάκτηση προϊόντων που χρησιμεύουν για τη δέσμευση των ρύπων R8 Ανάκτηση προϊόντων από καταλύτες R9 Επαναδιύλιση πετρελαίου ή άλλου είδους επαναχρησιμοποίηση R10 Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο από την οποία προκύπτει όφελος για τη γεωργία ή οικολογικές βελτιώσεις R11 Χρήση αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες R1 ως R10 R12 Ανταλλαγή αποβλήτων για να υποβληθούν σε κάποια από τις εργασίες R1 ως R11 (****) R13 Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή υποβολής σε κάποια από ρ τις εργασίες R1 ως R12 (εκτός από προσωρινή αποθήκευση, εν αναμονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής των αποβλήτων) (*****)

48 R9 Επαναδϊύλιση πετρελαίου ή άλλου είδους επαναχρησιμοποίηση R10 Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο από την οποία προκύπτει όφελος για τη γεωργία ή οικολογικές βελτιώσεις R11 Χρήση αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες R1 ως R10 R12 Ανταλλαγή αποβλήτων για να υποβληθούν σε κάποια από τις εργασίες R1 ως R11 (****) R13 Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή υποβολής σε κάποια από τις εργασίες R1 ως R12 (εκτός από προσωρινή αποθήκευση, εν αναμονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής των αποβλήτων) (*****)

49 Department of Health UK Health technical memorandum Safe management of healthcare waste (2013)

50 Summary of the key sections Waste management licensing and permitting Legislation and healthcare wastes Definitions and classifications of healthcare wastes Waste minimisation, segregation, colour coding and storage Managing compliance: Policy content for ownership, responsibility, audit and pre acceptance requirements, staff training, transfer documentation, protective equipment and incident reporting Transport packaging and operations: Different classifications, packing, marking and labelling and documentation requirements for the compliant transport of healthcare wastes Treatment and Disposal

51 Chemicals A number of chemicals may be used, disinfectants, hand gels, iodine, airfresheners, diagnostic kits, eye strains, possible photochemicals key points Hazardous chemicals should not be disposed of to foul sewer or surface drains Empty chemical containers are likely to contain sufficient residue to remain hazardous chemical waste unless rinsed Rinsing may only be undertaken after consideration of the hazardspresent and agreement with the local water authority. Alcohol hand gels that do not contain siloxanes (which cause significant damage to plant and equipment used in the sewage treatment process) and whose safety data sheet (SDS) does not prohibit discharge to the sewer may be rinsed out and the packaging recycled or placed into the domestic waste stream.

52 Chemicals should not be disposed of in the clinical waste stream due to chemical releases and worker exposure issues Hazardous chemicals is prohibited to be placed in the domestic waste stream Some chemicals may react to produce fire or toxic gases. These incompatible chemicals should be disposed of and stored separately. Flammable, corrosive and oxidising chemicals are of particular concern in healthcare Aerosols may also need to be segregated for specialist disposal or recovery Guidance on the storage of chemicals should be given

ΑΔΑ: Β4ΛΓ0-Κ75 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: Β4ΛΓ0-Κ75 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 5-06 - 202 Αρ. Πρ.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Σηµεία Παθολογοανατοµικού Ενδιαφέροντος:

Σηµεία Παθολογοανατοµικού Ενδιαφέροντος: Άρθρο 1 Σκοπός ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ της ΥΑ Η.Π.37591/2031/2003 ΦΕΚ 1419/1.10.2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1537 8 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.146163 Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ιαχείριση Νοσοκοµειακών Αποβλήτων : Συµπεράσµατα από την Ελληνική Πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μιχ. Σαµπατακάκης Υγιεινολόγος Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ (Μ.Sc.) Γενικός Επιθεωρητής Σώµατος Επιθεωρητών Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους Οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/12/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2006 περί των στερεών αποβλήτων

ΟΔΗΓΙΑ 2006/12/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2006 περί των στερεών αποβλήτων 27.4.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 114/9 ΟΔΗΓΙΑ 2006/12/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2006 περί των στερεών αποβλήτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 83345/88 Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 14 και 22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες

ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Μη κερδοσκοπική εκδοτική εταιρεία ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ ( 199

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ ( 199 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΔΙΑΣΩΣΗΣ Π.Ε. 13 30 1202 23 1978 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 5 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5919/62354 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718, ΤΕΥΧΟΣ Β, 8-10-2012) Συμπεριλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα σχετικές Εγκυκλίους 1) Υ1γ/Γ.Π/οικ.110147 2) Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476 3) Υ1γ/Γ.Π/οικ.14553

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοθέα Α. Λαζαρίδου ΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Αριστοθέα Α. Λαζαρίδου ΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Σελίδα 1 από 17 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Χηµικός Μηχανικός M.Sc. Ch.E., N.J.I.T. Μηχανικός Ασφαλείας Οµίλου Εταιρειών ΕΤΜΑ Α.Ε. Καθηγήτρια Πυροσβεστικής Ακαδηµίας - Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τμήμα Περιβ/κού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 : Αντικείμενο αρχές και στόχοι του νέου κανονισμού Σελ. 1 Άρθρο 2 : Ορισμοί χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων. Σελ. 2 Άρθρο 3 : Αρμοδιότητα για

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος

Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος 0 παρών κανονισμός ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 93/2009 απόφασή του, εγκρίθηκε με την 3061/8-4-09 πράξη της Περιφέρειας και εκδίδεται σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ) 30.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/57 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής κοινοτικού οικολογικού σήματος για

Διαβάστε περισσότερα