Η σηµαντική συµβολή ενηµερωµένων Α σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), στηδιαχείριση επικινδυνότητας προϊόντων & αποβλήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η σηµαντική συµβολή ενηµερωµένων Α σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), στηδιαχείριση επικινδυνότητας προϊόντων & αποβλήτων"

Transcript

1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) Η σηµαντική συµβολή ενηµερωµένων Α σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), στηδιαχείριση επικινδυνότητας προϊόντων & αποβλήτων 13Νοεµβρίου 2008 Πάνος ρούγκας Χηµικός/Εξειδικευµένος Σύµβουλος ιαχείρισης & Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Χηµικών 1

2 Επισκόπηση 1. Η ισχύουσα Εθνική/Κοινοτική Νοµοθεσία για τα ΕΑ 2. Που εντοπίζεται το πρόβληµα? 3. Κανονισµός REACH Κύκλος ζωής χηµικών 4. Απαιτήσεις του REACH για τα Α (Άρθρο 31) 5. Κύρια σηµεία 6. Πως συνδέονται οι οδηγίες 67/548/ΕΟΚ & 1999/45/ΕΚ µε την οδηγία 91/689/ΕΟΚ 7. Ανάλυση των εγγραφών του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) 8. ΠαράδειγµαΤαξινόµισης &Επισήµανσηςπαρασκευάσµατος (Επ. Αποβλήτου) 9. Αυτοµατοποίηση διαδικασίας ταξινόµησης των ΕΑ µέσω κατάλληλου λογισµικού 2

3 1. Η ισχύουσα Εθνική/Κοινοτική Νοµοθεσία για ταεα Εθνική Νοµοθεσία (1): I. ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ B 383/ ) Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του συµβουλίουτης 12ης εκεµβρίου Αντικατάστασητηςυπ αριθµ /1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνωναποβλήτων» (Β 604). 3

4 1. Η ισχύουσα Εθνική/Κοινοτική Νοµοθεσία για ταεα Εθνική Νοµοθεσία (2): ΙΙ. KYA 24944/1159/2006 (ΦΕΚΒ791/ ) "Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) τηςυπ αριθµ /725 κοινήυπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991»." 4

5 1. Η ισχύουσα Εθνική/Κοινοτική Νοµοθεσία για ταεα Εθνική Νοµοθεσία (3): III. ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287Β / ) Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣ ΕΑ),σύµφωναµετοάρθρο 5 (παρ. Α) τηςυπ αριθµ /725 κοινήυπουργικήαπόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και σε συµµόρφωση µε τις διατάξειςτουάρθρου 7 (παρ. 1) τηςυπ αριθµ. 91/156/ΕΚ οδηγίαςτουσυµβουλίουτης 18ηςΜαρτίου

6 2. Που εντοπίζεται το πρόβληµα? "Με βάση στοιχεία του υπουργείου ΠΕ.ΧΩ..Ε. στη χώρα µας «παράγονται»περίπου τόνοιεπικίνδυνων αποβλήτων, απόταοποίατολιγότεροαπότο 1% µεταφέρεται για επεξεργασία στο εξωτερικό. Η Ελλάδα έχει παραπεµφθεί στο ευρωπαϊκό δικαστήριο γιατί δεν έχει πάρει µέτρα για την εφαρµογή των σχετικών κοινοτικών Οδηγιών, ενώ µε πρόσφατη υπουργική απόφαση είχε τεθεί προθεσµία ώς τον περασµένο Οκτώβριο σε όλες τις επιχειρήσεις που προκαλούν επικίνδυνα απόβλητα να υποβάλουν σχέδια διαχείρισης." Πηγή: «Ελευθεροτυπία -Ηµεροµηνία ηµοσίευσης: 14Φεβρουαρίου 2008». 6

7 3. Κανονισµός REACH Κύκλοςζωήςχηµικών Υπολογισμός Παραγώγου Επιπέδου χωρίς Επιπτώσεις (DNEL) Διάθεση Έρευνα & Ανάπτυξη Παραγωγή Ταξινόμηση & Επισήμανση Ιδιότητες διότητες: Φυσικοχημικές Τοξικολογικές Οικοτοξικολογικές Σενάρια Έκθεσης για όλες τις προσδιοριζόμενες χρήσεις Χρήσεις Μεταφορά Αποθήκευση Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 7

8 4. Απαιτήσεις του Κανονισµού REACH για τα Α (Άρθρο 31) Το Ευρωπαϊκό Α 16 σηµείων [ενοτήτων] (1): 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 2. Προσδιορισµός επικινδυνότητας 3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών 5. Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς 6. Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης 7. Χειρισµός και αποθήκευση 8. Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν/ατοµική προστασία 8

9 4. Απαιτήσεις του Κανονισµού REACH για τα Α (Άρθρο 31) Το Ευρωπαϊκό Α 16 σηµείων [ενοτήτων] (2): 9. Φυσικές και χηµικές ιδιότητες 10. Σταθερότητα και αντιδρασιµότητα 11. Τοξικολογικές πληροφορίες 12. Οικολογικές πληροφορίες 13. Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση 14. Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά 15. Πληροφορίες σχετικά µε τις κανονιστικές διατάξεις 16. Άλλες πληροφορίες 9

10 5. Κύριασηµεία Το Αείναιτοκύριοµέσοεπικοινωνίαςτωνκινδύνωνπου ενέχουν οι επικίνδυνες ουσίες/παρασκευάσµατα σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας Ταξινόµηση (Εν. 2) και Επισήµανση (Εν. 15) σύµφωνα µε τα κριτήρια των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ & 1999/45/ΕΚ Απαραίτητα (µεταξύ άλλων) στοιχεία για την διάθεση ΕΑ: - προσδιορισµός κατάλληλου 6ψήφιου κωδικού Ε.Κ.Α. -προσδιορισµόςεπικίνδυνωνιδιοτήτων (Η1 Η14) -αρ. UN & ΚατάλληληΟνοµασίαΑποστολής Ηοδηγία 91/689/ΕΟΚ «δανείζεται»απότις 67/548/ΕΟΚ & 1999/45/ΕΚ τα κριτήρια (διαδικασία) ταξινόµησης 10

11 6. Πωςσυνδέονταιοιοδηγίες 67/548/ΕΟΚ & 1999/45/ΕΚµετηνοδηγία 91/689/ΕΟΚ ΕπισκόπησητηςισχύουσαςΝοµοθεσίαςγιατηνταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση (1): Οι Οδηγίες 67/548/ΕΟΚ & 1999/45/ΕΚ και επακόλουθες τροποποιήσεις των που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικινδύνων ουσιών & παρασκευασµάτων έχουν ενσωµατωθεί στις Εθνικές Νοµοθεσίες των Κρατών Μελών και θέτουν σε ενιαίο πλαίσιο: Νοµική βάση και πρότυπους ορισµούς Ταυτοποίηση των Κατηγοριών Κινδύνου Εναρµονισµένη ταξινόµηση έναντι αυτοταξινόµησης Κριτήρια για τη σωστή ταξινόµηση 11

12 6. Πωςσυνδέονταιοιοδηγίες 67/548/ΕΟΚ & 1999/45/ΕΚ µε την οδηγία 91/689/ΕΟΚ ΕπισκόπησητηςισχύουσαςΝοµοθεσίαςγιατηνταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση (2): A. Επικίνδυνωνουσιών: 67/548/ΕΟΚ και επακόλουθες τροποποιήσεις - «ουσίες» είναι τα χηµικά στοιχεία και τις ενώσεις τους όπως εµφανίζονται στη φυσική τους κατάσταση ή όπως παράγονται από τη βιοµηχανία B. Επικίνδυνωνπαρασκευασµάτων: 1999/45/ΕΚ και επακόλουθες τροποποιήσεις - «παρασκευάσµατα» είναι µείγµατα ή διαλύµατα που αποτελούνται απόδύοήπερισσότερεςουσίες. 12

13 6. Πωςσυνδέονταιοιοδηγίες 67/548/ΕΟΚ & 1999/45/ΕΚ µε την οδηγία 91/689/ΕΟΚ ΕπισκόπησητηςισχύουσαςΝοµοθεσίαςγιατηνταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση (3): ιακρίνονται συνολικά 15 Κατηγορίες Κινδύνου που αναφέρονται σε ουσίες και παρασκευάσµατα. έκα από αυτές συνδέονται άµεσα µε Σύµβολα Κινδύνου, ενώ οι υπόλοιπες πέντε έµµεσα: 1. Εκρηκτικό 2. Οξειδωτικό Φυσικοχηµικές ιδιότητες 3. Πολύ εύφλεκτο 4. Εξαιρετικά εύφλεκτο 5. Τοξικό 11. Καρκινογόνοςκατ. 1, 2 ή 3 6. Πολύ τοξικό 12. Μεταλλαξιογόνοςκατ. 1, 2 ή 3 7. ιαβρωτικό 13. Τοξική για την αναπαραγωγή κατ. 1, 2 ή 3 8. Επιβλαβές 14. Ευαισθητοποιητική R42 ή/και Ερεθιστικό 15. Εύφλεκτο R Επικίνδυνο για το περιβάλλον 13

14 6. Πωςσυνδέονταιοιοδηγίες 67/548/ΕΟΚ & 1999/45/ΕΚ µε την οδηγία 91/689/ΕΟΚ ΕπισκόπησητηςισχύουσαςΝοµοθεσίαςγιατηνταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση (4): ιακρίνονται συνολικά 15 Κατηγορίες Κινδύνου που αναφέρονται σε ουσίες και παρασκευάσµατα. έκα από αυτές συνδέονται άµεσα µε Σύµβολα Κινδύνου, ενώ οι υπόλοιπες πέντε έµµεσα: 1. Εκρηκτικό 2. Οξειδωτικό Τοξικολογικές ιδιότητες 3. Πολύ εύφλεκτο 4. Εξαιρετικά εύφλεκτο 5. Τοξικό 11. Καρκινογόνοςκατ. 1, 2 ή 3 6. Πολύ τοξικό 12. Μεταλλαξιογόνοςκατ. 1, 2 ή 3 7. ιαβρωτικό 13. Τοξική για την αναπαραγωγή κατ. 1, 2 ή 3 8. Επιβλαβές 14. Ευαισθητοποιητική R42 ή/και Ερεθιστικό 15. Εύφλεκτο R Επικίνδυνο για το περιβάλλον 14

15 6. Πωςσυνδέονταιοιοδηγίες 67/548/ΕΟΚ & 1999/45/ΕΚ µε την οδηγία 91/689/ΕΟΚ ΕπισκόπησητηςισχύουσαςΝοµοθεσίαςγιατηνταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση (5): ιακρίνονται συνολικά 15 Κατηγορίες Κινδύνου που αναφέρονται σε ουσίες και παρασκευάσµατα. έκα από αυτές συνδέονται άµεσα µε Σύµβολα Κινδύνου, ενώ οι υπόλοιπες πέντε έµµεσα: 1. Εκρηκτικό 2. Οξειδωτικό Επίδραση στην Υγεία 3. Πολύ εύφλεκτο 4. Εξαιρετικά εύφλεκτο 5. Τοξικό 11. Καρκινογόνοςκατ. 1, 2 ή 3 6. Πολύ τοξικό 12. Μεταλλαξιογόνοςκατ. 1, 2 ή 3 7. ιαβρωτικό 8. Επιβλαβές 9. Ερεθιστικό 13. Τοξική για την αναπαραγωγή κατ. 1, 2 ή Ευαισθητοποιητική R42 ή/και Εύφλεκτο R Επικίνδυνο για το περιβάλλον 15

16 6. Πωςσυνδέονταιοιοδηγίες 67/548/ΕΟΚ & 1999/45/ΕΚ µε την οδηγία 91/689/ΕΟΚ ΕπισκόπησητηςισχύουσαςΝοµοθεσίαςγιατηνταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση (6): ιακρίνονται συνολικά 15 Κατηγορίες Κινδύνου που αναφέρονται σε ουσίες και παρασκευάσµατα. έκα από αυτές συνδέονται άµεσα µε Σύµβολα Κινδύνου, ενώ οι υπόλοιπες πέντε έµµεσα: 1. Εκρηκτικό 2. Οξειδωτικό Επίδραση στο Περιβάλλον 3. Πολύ εύφλεκτο 4. Εξαιρετικά εύφλεκτο 5. Τοξικό 11. Καρκινογόνοςκατ. 1, 2 ή 3 6. Πολύ τοξικό 12. Μεταλλαξιογόνοςκατ. 1, 2 ή 3 7. ιαβρωτικό 8. Επιβλαβές 9. Ερεθιστικό 13. Τοξική για την αναπαραγωγή κατ. 1, 2 ή Ευαισθητοποιητική R42 ή/και Εύφλεκτο R Επικίνδυνο για το περιβάλλον 16

17 6. Πωςσυνδέονταιοιοδηγίες 67/548/ΕΟΚ & 1999/45/ΕΚ µε την οδηγία 91/689/ΕΟΚ Σύµβολα κινδύνου (67/548/ΕΟΚ) E Εκρηκτικό Explosive F+ Εξαιρετικά εύφλεκτο Extremely flammable T+ Πολύ τοξικό Very toxic Xn Επιβλαβές Harmful N Επικίνδυνο για το περιβάλλον Dangerous for the Environment O Οξειδωτικό Oxidizing F Πολύ εύφλεκτο Ηighly flammable T Τοξικό Toxic Xi Ερεθιστικό Irritant C ιαβρωτικό Corrosive 17

18 6. Πωςσυνδέονταιοιοδηγίες 67/548/ΕΟΚ & 1999/45/ΕΚ µε την οδηγία 91/689/ΕΟΚ 15Κατ. Κινδύνου (προϊόντα) Vs. 14Επ. Ιδιότητες (ΕΑ) Σύµφωνα µε το Παράρτηµα III της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα», διακρίνονται οι παρακάτω 14 διαφορετικές ιδιότητες που τα καταστούν επικίνδυνα: Η1Εκρηκτικό Η2Οξειδωτικό Η3-Α Πολύ εύφλεκτο Η3-Β Εύφλεκτο Η4Ερεθιστικό Η5Επιβλαβές Η6Τοξικό Η7Καρκινογόνο Η8 ιαβρωτικό Η9Μολυσµατικό 92/32/ΕΟΚ Η10 Τερατογόνο Τοξικό για την αναπαραγωγή Η11Μεταλλαξογόνο Η12 Ουσίες ή παρασκευάσµατα τα οποία, όταν έλθουνσεεπαφήµετονερό, τοναέραήµεένα οξύ, εκλύουν τοξικό ή πολύ τοξικό αέριο Η13 Ουσίες ή παρασκευάσµατα τα οποία, µετά από διάθεση, µπορούνναδηµιουργήσουν, µε οποιοδήποτε µέσο, µια άλλη ουσία, π.χ. ένα προϊόν έκπλυσης, το οποίο έχει ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά Η14Οικοτοξικό 18

19 6. Πωςσυνδέονταιοιοδηγίες 67/548/ΕΟΚ & 1999/45/ΕΚ µε την οδηγία 91/689/ΕΟΚ 1. Εκρηκτικό 2. Οξειδωτικό 3. Εξαιρετικά εύφλεκτο 4. Πολύ εύφλεκτο 5. Εύφλεκτο R10 6. Ερεθιστικό 7. Επιβλαβές 8. Τοξικό 9. Πολύ τοξικό 10.Καρκινογόνοςκατ. 1, 2 ή ιαβρωτικό 12. Τοξική για την αναπαραγωγή κατ. 1, 2 ή 3 13.Μεταλλαξιογόνοςκατ. 1, 2 ή Επικίνδυνο για το περιβάλλον 15. Ευαισθητοποιητική R42 ή/και 43 Επικίνδυνες ιδιότητες: 67/548/ΕΟΚ Vs 91/689/ΕΟΚ Η1Εκρηκτικό Η2Οξειδωτικό Η3-Α Πολύ εύφλεκτο Η3-Β Εύφλεκτο Η4Ερεθιστικό Η5Επιβλαβές Η6Τοξικό Η7Καρκινογόνο Η8 ιαβρωτικό Η9Μολυσµατικό Η10 Τοξικό για την αναπαραγωγή Η11Μεταλλαξογόνο Η12 Ουσίες ή παρασκευάσµατα τα οποία, όταν έλθουνσεεπαφήµετονερό, τοναέραήµεένα οξύ, εκλύουν τοξικό ή πολύ τοξικό αέριο Η13 Ουσίες ή παρασκευάσµατα τα οποία, µετά από διάθεση, µπορούνναδηµιουργήσουν, µε οποιοδήποτεµέσο, µιαάλληουσία, π.χ. ένα προϊόν έκπλυσης, το οποίο έχει ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά Η14Οικοτοξικό 19

20 6. Πωςσυνδέονταιοιοδηγίες 67/548/ΕΟΚ & 1999/45/ΕΚ µε την οδηγία 91/689/ΕΟΚ Πότε εκδηλώνονται οι ιδιότητες (91/689/ΕΟΚ) που καθιστούν τα ΑπόβληταΕπικίνδυνα? (1) Όταν περιέχουν µια ή περισσότερες ουσίες που ταξινοµούνται ως: πολύ τοξικές (T+) σε ολική συγκέντρωση (σ.ο.σ) 0,1% τοξικές (T) σ.ο.σ 3% επιβλαβείς (Xn) σ.ο.σ 25% διαβρωτικές ουσίες (C; R35) σ.ο.σ 1% διαβρωτικές ουσίες (C; R34) σ.ο.σ 5% ερεθιστικές ουσίες (Xi; R41) σ.ο.σ 10% ερεθιστικέςουσίες (Xi; R36, R37ήR38)σ.ο.σ 20% 20

21 6. Πωςσυνδέονταιοιοδηγίες 67/548/ΕΟΚ & 1999/45/ΕΚ µε την οδηγία 91/689/ΕΟΚ Πότε εκδηλώνονται οι ιδιότητες (91/689/ΕΟΚ) που καθιστούν τα Απόβλητα Επικίνδυνα?(2) ή/και όταν, περιέχουν µία ουσία που ταξινοµείται ως: καρκινογόνοκατ. 1 ή 2σεσυγκέντρωση (σ.σ) 0,1% καρκινογόνοκατ. 3σ.σ 1% τοξική για την αναπαραγωγή κατ. 1 ή 2 (R60, R61) σ.σ 0,5% τοξική για την αναπαραγωγή κατ. 3 (R62, R63) σ.σ 5% µεταλλαξιογόνοουσίακατ. 1 ή 2 (R46)σ.σ 0,1% µεταλλαξιογόνοουσίακατ. 3 (R40)σ.σ 1% ή/καιόταν, έχουν: σηµείοανάφλεξης 55 ο C 21

22 7. Ανάλυση των εγγραφών του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) Ενοποιηµένος Κατάλογος Αποβλήτων (επικίνδυνων & µη) 20 Κεφάλαια (πηγή που παράγει το απόβλητο) 2ψήφιος κωδικός: π.χ. 06 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Υπο-κεφάλαια (διεργασία που παράγει το απόβλητο) 4ψήφιος κωδικός: π.χ απόβλητααπότηνπαραγωγή, διαµόρφωση, προµήθεια και χρήση (Π ΠΧ) βάσεων Κωδικός ΕΚΑ χαρακτηρισµός αποβλήτου µε 6ψήφιο κωδικό π.χ * υδροξείδιο του νατρίου και του καλίου 22

23 7. Ανάλυση των εγγραφών του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) Ε.Κ.Α. 837 (6ψήφιοι)κωδικοί 221επικίνδυνα*, 183ενδυνάµειεπικίνδυνα*, 433µηεπικίνδυνα -*Μοναδικές (Absolute, A) =επικίνδυνα -*Κατοπτρικές (Mirror, M) = ενδυνάµειεπικίνδυνα -Μηεπικίνδυνα 23

24 7. Ανάλυση των εγγραφών του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) -*Μοναδικές (Absolute, A) =επικίνδυνα -*Κατοπτρικές (Mirror, M) = ενδυνάµειεπικίνδυνα -Μηεπικίνδυνα ΠΡΕΠΕΙ να γνωρίζουµε είτε τη σύσταση των επικίνδυνων ουσιών που περιέχονται στο απόβλητο, ή τις επικίνδυνες ιδιότητες του αποβλήτου προκειµένου να ταξινοµηθεί κατάλληλα 24

25 8. ΠαράδειγµαΤαξινόµισης &Επισήµανσης παρασκευάσµατος (Επ. Αποβλήτου) Έστω απόβλητο µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Παρασκεύασµα (Απόβλητο) Ονοµασία Ουσίας CAS No Περιεκτικότητα στο Παρασκεύασµα Υδροξείδιο του καλίου % Υδροξείδιο του νατρίου % Φορµαλδεΰδη...% % 25

26 8. ΠαράδειγµαΤαξινόµισης &Επισήµανσης παρασκευάσµατος (Επ. Αποβλήτου) ιαδικασία Ταξινόµησης (1): Ονοµασία Ουσίας Υδροξείδιο του καλίου Υδροξείδιο του νατρίου Φορµαλδεΰδη...% Ταξινόµηση Ουσιών (Παράρτηµα Ι - 67/548/ΕΟΚ - 29η Προσαρµογή) CAS No Ταξινόµηση Xn; R22 C; R35 C; R35 Carc. Cat. 3; R40 T; R23/24/25 C; R34 R43 Επισήµανση C R: S: (1/2-)26-36/37/39-45 C R: 35 S: (1/2-)26-37/39-45 T R: 23/24/ S: (1/2-)26-36/37/ Όρια συγκέντρωσης C 25 %: C; R % C < 25 %: C; R35 2 % C < 5 %: C; R34 0,5 % C < 2 %: Xi; R36/38 C 5 %: C; R35 2 % C < 5 %: C; R34 0,5 % C < 2 %: Xi; R36/38 C 25 %: T; R23/24/ % C < 25 %: Xn; R20/21/22-36/37/ % C < 5 %: Xn; R ,2 % C < 1 %: Xi; R43 26

27 8. ΠαράδειγµαΤαξινόµισης &Επισήµανσης παρασκευάσµατος (Επ. Αποβλήτου) ιαδικασία Ταξινόµησης (2): Ταξινόµηση Ουσίας T; R23/24/25 Xn; R20/21/22 C; R35 Xi; R43 25 % T; R23/24/25 Xn; R20/21/22 C; R35 20 % Xi; R41 Ταξινόµηση Παρασκευάσµατος Συγκέντρωση της ουσίας στο παρασκεύασµα 10 % 7 % Xi; R43 5 % Xn; R20/21/22 C; R34 3 % 2,50 % N.C. Xi; R36/38 1 % 0,50 % N.C. N.C. 0,25 % N.C. N.C. 0,10 % <0,1 % Σχετικοί Πίνακες 1999/45/ΕΚ (Cons Ve) & 2006/8/ΕΚ Table I (Acute lethal effects) Table IV (Corrosive and irritant effect including serious damage to the eye) Table V (Sensitising effects) Xn; R40 Carc. Cat. 3 Xn; R40 N.C. Table VI (Carcinogenic/mutage nic/toxic effects for reproduction) 27

28 8. ΠαράδειγµαΤαξινόµισης &Επισήµανσης παρασκευάσµατος (Επ. Αποβλήτου) ιαδικασία Ταξινόµησης (3): Παρασκεύασµα (Απόβλητο) Ονοµασία Ουσίας CAS No Περιεκτικότητα στο Παρασκεύασµα Ταξινόµηση Παρασκευάσµατος Επισήµανση Παρασκευάσµατος Υδροξείδιο του καλίου Υδροξείδιο του νατρίου Φορµαλδεΰδη...% % 3% 3% C; R35 Xn; R22 Carc. Cat. 3; R40 C; Xn R: S: /37/ (Περιέχει ) 28

29 9. Αυτοµατοποίηση διαδικασίας ταξινόµησης των ΕΑ µέσω κατάλληλου λογισµικού Το πρόγραµµα διαθέτει διευρυµένες δυνατότητες αυτοµατοποίησης των διαδικασιών συµµόρφωσης µε τις ισχύουσες Νοµοθεσίες: Ταξινόµηση-Επισήµανση Επικίνδυνων Παρασκευασµάτων και Αποβλήτων Ταξινόµηση-Επισήµανση για τη Μεταφορά τους (ADR/RID/IMDG/IATA). Εκδίδειτα ΑπροϊόντωνκαθώςκαιταΣτοιχεία & Οδηγίεςγιατη µεταφορά (Dangerous Goods Notes, Transport Emergency Cards) 29

30 ιπλό click στην καταχώριση sodium hydroxide 30

31 Συστατικά Σύσταση 31

32 Επισήµανση (στοιχεία ετικέτας) 32

33 Επιλογή πηγής που παράγει το Απόβλητο 33

34 Ταξινόµηση παρασκευάσµατος (αποβλήτου) Ταξινόµηση συστατικών 34

35 Επικίνδυνη Ιδιότητα Αποβλήτου (H5) 35

36 Επικίνδυνη Ιδιότητα Αποβλήτου (H7) 36

37 Επικίνδυνη Ιδιότητα Αποβλήτου (H8) 37

38 Επιλογή διαδικασίας που παράγει το Απόβλητο 38

39 Επιλογή 6ψήφιου κωδικού Ε.Κ.Α. 39

40 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ! 40

41 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Α!! 41

42 9. Αυτοµατοποίηση διαδικασίας ταξινόµησης των ΕΑ µέσω κατάλληλου λογισµικού 42

43 9. Αυτοµατοποίηση διαδικασίας ταξινόµησης των ΕΑ µέσω κατάλληλου λογισµικού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ!!! 43

44 Προφίλ της 3S LIFE-CYCLE CHEMICAL MANAGEMENT SERVICES Η 3S προσφέρει Υψηλής-Προστιθέµενης-Αξίας υπηρεσίες εναρµόνισης µε την ισχύουσα Νοµοθεσία, σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των επικίνδυνων χηµικών: - Πλήρες φάσµα υπηρεσιών εναρµόνισης µε το REACH (TPR-OR) - Ταξινόµηση και Επισήµανση (Παρασκευάσµατα/Επικίνδυνα Απόβλητα) - ελτία εδοµένων Ασφαλείας (Συγγραφή/αναθεώρηση) - Σύνταξη φακέλων προϊόντων (απορρυπαντικά/λιπαντικά/βιοµηχανικά) - Περιβαλλοντικές/Χηµικές µελέτες (πιστοποίηση ΥΠΕΧΩ Ε αρ ) - Εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων - Υπηρεσίες Συµβούλου Ασφάλειας Μεταφορών Επ. Εµπορευµάτων (ADR) - Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας (βιοµηχανικών/χηµικών εγκαταστάσεων) -Εξειδικευµένο software (Επικοινωνίαςκινδύνων- Α, το CD του REACH) 44

45 Πάνος Δρούγκας Χημικός/Εξειδικευμένος Σύμβουλος Διαχείρισης & Ασφαλούς Μεταφοράς Eπικίνδυνων Χημικών Τηλ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Ομάδα υλικών : Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση 52192 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Hydrochloric acid 0,1 mol/l - 0,1 N volumetric standard solution Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 17.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 350 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE ελτίο δεδοµένων ασφαλείας της 15/5/2015, έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ για ΔΔΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ για ΔΔΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ για ΔΔΑ Νικόλαος Σπετσέρης Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρμαρόσκονη Διονύσου

Μαρμαρόσκονη Διονύσου Μαρμαρόσκονη Διονύσου 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: Αριθμός CAS : 1317-65-3 Μαρμαρόσκονη Διονύσου Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας : Φυσικό λεπτόκοκκο αδρανές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθ. CAS: Αριθ. EK: FINOPLUMB Μεμβράνη μόλυβδου 30037 7439-92-1 231-100-4 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 24.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ & ΑΛΛΑ Quality HELLENIC LABORATORIES & SERVICES OF CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT Αµαρυσίας Αρτέµιδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες"

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες" (Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINODON Πλαστικό προθέσεων, σκόνη 02412 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FIBRAN Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FIBRAN Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FIBRAN Α.Ε. Φεβρουάριος 2005 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH 500 Έκδοση: 04 Ημερομηνία Έκδοσης: 12/12/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH 500 Έκδοση: 04 Ημερομηνία Έκδοσης: 12/12/2014 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: LEMON 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: OIL DEEASE REMOVER KL645 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/6 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 1031 (30 χιλιοστόλιτρα), 1033 (100 χιλιοστόλιτρα) Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

νιτρικό νάτριο, περιεκτικότητας δε αζωτο, δε ξηρα καταδταδη, μεγαλυτερης απο 16,3 τοις εκατο Αριθμός καταχώρισης (REACH)

νιτρικό νάτριο, περιεκτικότητας δε αζωτο, δε ξηρα καταδταδη, μεγαλυτερης απο 16,3 τοις εκατο Αριθμός καταχώρισης (REACH) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 07.07.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 1003 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση για µεταγενέστερους χρήστες

Καθοδήγηση για µεταγενέστερους χρήστες Καθοδήγηση για µεταγενέστερους χρήστες Ιανουάριος 2008 Οδηγίες για την εφαρµογή του κανονισµού REACH 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιλαµβάνει καθοδήγηση σχετικά µε τον κανονισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Χριστίνα Στουραϊτη ΥΠΕΚΑ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Ασφαλούς Διαχείρισης Προϊόντος Global Product Strategy (GPS) Safety Summary

Περίληψη Ασφαλούς Διαχείρισης Προϊόντος Global Product Strategy (GPS) Safety Summary Ημερομηνία 20.9.2013 Έκδοση 1.0 Τριτ-Aμυλο-Mεθυλαιθέρας (ΤΑΜΕ) Η Περίληψη Ασφαλούς Διαχείρισης Προϊόντος, παρέχει μια επισκόπηση των πληροφοριών για τα χημικά προϊόντα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας. TIP TOP SVS VULC Art.-No.

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας. TIP TOP SVS VULC Art.-No. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Art.-No. 505 0196, 505 407, 505 4051, 505 9010, 505 9018, 505 9025, 505 902, 505 906, 505 907, 505

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σε περίπτωση έκθεσης εργαζοµένων σε χηµικούς παράγοντες, ο εργοδότης οφείλει να γνωρίζει τους κινδύνους τους οποίους αυτή συνεπάγεται για την υγεία

Διαβάστε περισσότερα