ΑΔΑ: Β4ΛΓ0-Κ75 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4ΛΓ0-Κ75 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, Αρ. Πρ.: οικ /3800 ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 47 Ταχ. Κώδικας : 25 Αθήνα TELEFAX : Πληροφορίες : I. Μαχαίρας, Φ. Μπούρα, Γ. Μαντζαβά Τηλέφωνο : , Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: Ενδεικτικές κατηγορίες Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) - Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ Διευκρινίσεις επί ορισμένων απαιτήσεων της ΚΥΑ οικ.4663 /202 ΣΧΕΤ.: α) Ο Νόμος 4042/202 (ΦΕΚ 24/Α): Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. β) Η ΚΥΑ οικ. 4663/202 (ΦΕΚ 537/Β): Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων. Η παρούσα Εγκύκλιος αποσκοπεί στην εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 6 της (β) σχετικής ΚΥΑ, καθώς και στην παροχή διευκρινίσεων επί ορισμένων απαιτήσεων της ίδιας ΚΥΑ. Α. Στο άρθρο 6 της (β) σχετικής ΚΥΑ ορίζεται ότι η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ αναρτά αμελλητί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ ενδεικτικούς καταλόγους για την κατηγοριοποίηση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων και τις (ενδεικτικές) κατάλληλες εργασίες διαχείρισής τους. Για το σκοπό αυτό επισυνάπτονται στην παρούσα: το Παράρτημα, το οποίο αφορά ενδεικτική κατηγοριοποίηση των ΑΥΜ, με αντιστοίχηση κάθε κατηγορίας με εξαψήφιους κωδικούς ΕΚΑ. το Παράρτημα 2, το οποίο αφορά ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης των ΑΥΜ, ανά κατηγορία αποβλήτων. Τα ανωτέρω Παραρτήματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Β. Ακολουθούν διευκρινίσεις επί ορισμένων ζητημάτων που προβλέπονται στην εν λόγω ΚΥΑ:

2 . Άρθρο 8 παρ. 5.2 & Πίνακας Ι Παραρτήματος Ι : Στο ανωτέρω άρθρο αναφέρεται ότι τα αποστειρωμένα απόβλητα προσομοιάζουν με τα αστικά στερεά απόβλητα και διατίθενται σε ΧΥΤΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ελλάδα σήμερα δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις θερμικής επεξεργασίας (αποτέφρωσης κ.λπ.) των αποβλήτων αστικού τύπου. Η αναφορά στον Πίνακα Ι των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) και ειδικότερα στις «Τεχνολογίες Αποστείρωσης», σχετικά με τη δυνατότητα διάθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων και σε εγκαταστάσεις ενεργειακής αξιοποίησης, έχει εφαρμογή στην περίπτωση δημιουργίας τέτοιου είδους εγκαταστάσεων στη χώρα μας. 2. Άρθρο 0 παρ. Β.2, άρθρο 20 παρ. 2 & παρ. 7 Παραρτήματος Ι : Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις, στο ΥΠΕΚΑ τηρείται ένα Μητρώο φορέων διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, στο οποίο καταχωρούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των ΕΑΥΜ. Η καταχώρηση στο Μητρώο γίνεται μετά την έκδοση των αδειών που αναφέρονται στο άρθρο 36 του (α) σχετικού Νόμου και τη σχετική ενημέρωση από τις υπηρεσίες έκδοσης αυτών. Για την εγγραφή στο Μητρώο δεν απαιτείται υποβολή φακέλου από τους ενδιαφερόμενους. Η καταχώρηση στο Μητρώο ισχύει για το χρονικό διάστημα ισχύος των προαναφερόμενων αδειών. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο θα πρέπει να ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ εφόσον επέρχονται σημαντικές μεταβολές των στοιχείων καταχώρησής τους. Για όσους εκτελούν συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων των ΕΑΥΜ), σημαντική μεταβολή θεωρείται η σύναψη συμβάσεων με νέους αποδέκτες των αποβλήτων. 3. Άρθρο 9 παρ. & 3 : Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις οι άδειες συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 3759/203/2003 θα πρέπει να αντικατασταθούν μέχρι Προς τούτο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν νέο φάκελο, όπως προβλέπεται στις παρ. Α2., 2 και 3 του άρθρου 0 της (β) σχετικής ΚΥΑ. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω διαδικασία αδειοδότησης δεν συνιστά ανανέωση, διότι θα πρέπει να εφαρμοστούν οι απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας για τη διαχείριση των ΕΑΥΜ. 4. Παρ...2.,.2.,.2.3 &.2.4 Παραρτήματος Ι : Η απαγόρευση της διαδικασίας εκκένωσης και επαναπλήρωσης των υποδοχέων ΕΑΑΜ (παρ...2.) είναι προφανές ότι αφορά τους πρώτους (εσωτερικούς) υποδοχείς. Το ίδιο ισχύει και για τις απαιτήσεις περί συσκευασιών μιας χρήσεως (παρ..2. και.2.4). Γενικά, οι υποδοχείς που είναι δυνατόν να επαναπληρωθούν είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται σαν δεύτεροι (εξωτερικοί) υποδοχείς και υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παρούσες Τ.Π. (βλέπε π.χ. παρ..2.). 5. Παρ Παραρτήματος Ι : Η εν λόγω παράγραφος αναφέρεται στη χωριστή συλλογή των ΜΕΑ και των ΑΕΑ. Υπογραμμίζεται ότι η συλλογή των ΜΕΑ και των ΑΕΑ γίνεται χωριστά, πρωτίστως λόγω της απαγόρευσης ανάμειξης των διαφόρων κατηγοριών επικίνδυνων αποβλήτων (άρθρο 30 του (α) σχετικού Νόμου), καθώς και για άλλους λόγους προστασίας της δημόσιας 2

3 υγείας και του περιβάλλοντος (διαφορετικών απαιτήσεων αποθήκευσης, διάθεσης κ.λπ.). Η χρήση μικρών υποδοχέων κατάλληλου υλικού και χωρητικότητας 0-30 lit (σαν πρώτης συσκευασίας) αφορά ένα υποσύνολο των ΜΕΑ και ΑΕΑ, διότι, όπως αναφέρεται στην ίδια παράγραφο, γενικά η καταλληλότητα της συσκευασίας των εν λόγω αποβλήτων απορρέει από τις ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που ισχύουν για τα επικίνδυνα εμπορεύματα. 6. Παρ..2.3 Παραρτήματος Ι : Η αναφερόμενη στην εν λόγω παράγραφο απαίτηση σχετικά με την τοποθέτηση απορροφητικού υλικού μεταξύ σακούλας και περιέκτη αφορά απόβλητα τα οποία ενέχουν τον κίνδυνο εκροής υγρών (απόβλητα σε υγρή ή λασπώδη μορφή, εμποτισμένα υλικά κ.α.). Σημειώνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ο όρος «σακούλα» δεν αναφέρεται σε (δεύτερη) εξωτερική συσκευασία. Τα ανωτέρω ισχύουν γενικότερα για τις απαιτήσεις τοποθέτησης απορροφητικού υλικού εντός των συσκευασιών, όπου αυτές (οι απαιτήσεις) υπάρχουν στο κείμενο των Τ.Π. 7. Παρ..2.4 Παραρτήματος Ι : Η απαίτηση περί ανθεκτικών στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την αποστείρωση συσκευασιών αφορά τους τυχόν υπάρχοντες δεύτερους (εξωτερικούς) υποδοχείς, οι οποίοι μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. 8. Παρ , 4.3. & Παραρτήματος Ι : Στις ανωτέρω παραγράφους που αφορούν τεχνολογίες αποστείρωσης των ΕΑΑΜ αναφέρεται ότι τα επεξεργασμένα απόβλητα θα πρέπει να είναι μη αναγνωρίσιμα και προς τούτο προβλέπεται ο τεμαχισμός των αποβλήτων πριν την επεξεργασία στον ίδιο χώρο όπου θα γίνει αυτή. Εν προκειμένω: (i) Μη αναγνωρίσιμα απόβλητα θεωρούνται εκείνα τα απόβλητα των οποίων η μορφή, μετά τον τεμαχισμό και την αποστείρωση, αποκλείει την οποιαδήποτε επαναχρησιμοποίησή τους και δεν δημιουργεί πρόβλημα αισθητικής. (ii) Ο τεμαχισμός των ΕΑΑΜ πριν την επεξεργασία συμβάλλει στη μείωση του όγκου των αποστειρωμένων αποβλήτων και στη μη αναγνωρισιμότητά τους. Για αισθητικούς λόγους είναι δυνατόν τα απόβλητα να υποστούν και περαιτέρω τεμαχισμό μετά την αποστείρωση, όπως προβλέπεται και στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 2740/00. (ii) Οι Τ.Π. προβλέπουν ότι τα απόβλητα θα πρέπει να τεμαχίζονται στον ίδιο χώρο όπου θα γίνει η αποστείρωση. Αυτό σημαίνει ότι ο τεμαχισμός και η αποστείρωση θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε κλειστό σύστημα, έτσι ώστε να αποκλείεται η οποιαδήποτε διαφυγή της μόλυνσης εκτός αυτού. Η ικανοποίηση αυτής της απαίτησης θα πρέπει να ελέγχεται κατά την εξέταση των ΜΠΕ των εκάστοτε συστημάτων επεξεργασίας των αποβλήτων με αποστείρωση. 9. Παρ Παραρτήματος Ι : Στην ανωτέρω παράγραφο αναφέρονται σαν προτεινόμενοι κωδικοί ΕΚΑ για τα αποστειρωμένα απόβλητα οι: , Λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο ότι τα απόβλητα αυτά προκύπτουν μετά από επεξεργασία των ΕΑΑΜ, είναι προτιμότερη η χρήση του κωδικού ΕΚΑ

4 0. Παρ. 6.2 Παραρτήματος Ι : Σχετικά με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου από τη (β) σχετική ΚΥΑ εντύπου αναγνώρισης συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ, θα πρέπει: - για τα ΕΑΑΜ και ΜΕΑ, να συμπληρώνεται ένα έντυπο ανά εγκατάσταση προορισμού του φορτίου των αποβλήτων (αποτέφρωσης, αποστείρωσης) και - για τα ΑΕΑ, να ακολουθούνται τα ισχύοντα για τα επικίνδυνα απόβλητα γενικά.. Τέλος, σημειώνεται ότι, στο άρθρο 3 παρ. της (β) σχετικής ΚΥΑ, εκ παραδρομής αναφέρεται το εδάφιο (i) στην πρόταση «οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων της παραγράφου εδάφιο (i) του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης που προέρχονται από ΥΜ», ενώ προφανώς πρόκειται για το εδάφιο (ii). Συνημμένα: Παραρτήματα και 2. 4 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εσωτερική Διανομή: - Γρ. Υπουργού ΠΕΚΑ - Γρ. Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΚΑ - Γρ. Γεν. Δ/ντή Περ/ντος - Δ/νση Νομοθετικού Έργου - Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΕΛΕΗΜΩΝ ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ - Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Γεν. Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων - Γεν. Γραμματείς Περιφερειών - ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ - ΥΠΕΚΑ/ Δ/νση ΕΑΡΘ - ΥΠΕΚΑ / ΕΥΕΠ

5 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατηγοριοποίηση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (Ενδεικτικοί κατάλογοι) Πίνακας. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) ΑΣΑ Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή αποβλήτου Απόβλητα από την παρασκευή φαγητών, που προέρχονται από τις κουζίνες των ΥΜ Απόβλητα από δραστηριότητες εστίασης και τα υπολείμματα των τροφίμων που προέρχονται από τα τμήματα νοσηλείας των ΥΜ, εκτός από εκείνα που προέρχονται από ασθενείς που πάσχουν από μολυσματικές ασθένειες, για τους οποίους ο θεράπων ιατρός έχει διαγνώσει ότι πάσχουν από μία ασθένεια που μπορεί να μεταδοθεί με αυτά τα υπολείμματα Γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλα, υλικά συσκευασίας γενικά, ογκώδη υλικά, καθώς και άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα που, λόγω της ποιότητας τους, εξομοιώνονται με τα οικιακά Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 2000 χαρτιά και χαρτόνια γυαλιά πλαστικά μέταλλα Ογκώδη απόβλητα Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 5002 Πλαστική συσκευασία 5003 Ξύλινη συσκευασία 5004 Μεταλλική συσκευασία 5006 Μεικτή συσκευασία 5007 Γυάλινη συσκευασία κοπτερά εργαλεία (εκτός από το σημείο 8003) κοπτερά εργαλεία (εκτός από το σημείο 80202) χημικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο χημικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου

6 ΑΣΑ Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή αποβλήτου Απόβλητα παραγόμενα κατά τις εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων Απόβλητα από ρουχισμό μίας χρήσεως, εκτός εάν εμπίπτουν στις περιγραφόμενες κατηγορίες αποβλήτων του πίνακα 2 της παρούσας ΚΥΑ Απόβλητα που προέρχονται από κηπουρικές εργασίες, που εκτελούνται στο περιβάλλον των ΥΜ Ορθοπεδικοί γύψοι, σερβιέτες, βρεφικές πάνες και πάνες για ενήλικες εκτός εάν εμπίπτουν στις περιγραφόμενες κατηγορίες αποβλήτων του πίνακα 2 της παρούσας ΚΥΑ ρούχα 200 υφάσματα 6 απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20029* Απoρροφητικό υλικό, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 50202* απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την (π.χ. επίδεσμοι, γύψινα εκμαγεία, σεντόνια, πετσέτες, ρουχισμός μιας χρήσης, απορροφητικές πάνες) άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα Πίνακας 2. Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν (π.χ. επίδεσμοι, γύψινα εκμαγεία, σεντόνια, πετσέτες, ρουχισμός μιας χρήσης, απορροφητικές πάνες) ΕΑΑΜ Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή αποβλήτου Όλα τα απόβλητα που προέρχονται από περιβάλλοντα, στα οποία υφίσταται κίνδυνος βιολογικής μετάδοσης δια του αέρος, καθώς και από περιβάλλοντα απομόνωσης, στα οποία βρίσκονται ασθενείς πάσχοντες από μεταδοτικό νόσημα και έχουν μολυνθεί από: α) αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά που περιέχουν αίμα σε ποσότητα τέτοια, ώστε αυτό να * Απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους, των οποίων η συλλογή και διάθεση

7 ΕΑΑΜ Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή αποβλήτου είναι ορατό β) κόπρανα και ούρα στην περίπτωση συγκεκριμένου ασθενούς, στον οποίο έχει αναγνωριστεί κλινικά από τον θεράποντα ιατρό μία νόσος που μπορεί να μεταδοθεί με αυτά τα απεκκρίματα. γ) σπέρμα, κολπικές εκκρίσεις, εγκεφαλονωτιαίο υγρό. αρθρικό υγρό, πλευριτικό υγρό, περιτοναϊκό υγρό, περικάρδιο υγρό ή αμνιακό υγρό. Ενδεικτικά αναφέρονται: - βελόνες, σύριγγες, λάμες, χειρουργικά νυστέρια - εργαλεία για κολποσκόπηση και τεστ-παπ. - οφθαλμικές ράβδοι μη αποστειρωμένες. - οφθαλμικές ράβδοι από ΤΝΤ. - σωλήνες παροχετεύσεων και διασωληνώσεων, - καθετήρες (κύστης, φλεβών, αρτηριών, για πλευριτικές παροχετεύσεις κ.λπ.), συνδέσεις. - κυκλώματα για εξωσωματική κυκλοφορία. Λεκανίτσες μίας χρήσεως για λήψη υλικού βιοψίας ενδομητρίου - σετ μετάγγισης, - μολυσμένα εργαλεία από ενδοφλέβια χορήγηση ορού, - φίλτρα διύλισης, - γάντια μίας χρήσεως, - υλικό μίας χρήσεως: σταγονόμετρα, δοκιμαστικοί σωλήνες, προστατευτικός ρουχισμός και μάσκες, γυαλιά, πανιά, σεντόνια, μπότες, γαλότσες, πουκαμίσες. - ιατρικά Υλικά (γάζες, ταμπόν, επίδεσμοι, τσιρότα, σωληνοειδή ράμματα) - σακούλες (για μεταγγίσεις, για ούρα, για παρεντερική διατροφή) - σετ για εγχύσεις. - ορθοσκόπια και γαστροσκόπια. - σωλήνες μύτης για βρόγχο αναρρόφηση, για οξυγονοθεραπεία κ.λπ. - ψήκτρες, καθετήρες για κυτταρολογική λήψη. 7

8 ΕΑΑΜ Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή αποβλήτου - ρινοσκόπια μίας χρήσεως, - μητροσκόπια. - δόντια και μέρη σώματος μικρού μεγέθους μη αναγνωρίσιμα. - μικρές κλίνες για πειραματόζωα. - κενά δοχεία εμβολίων ζωντανού αντιγόνου, - υπολείμματα φαγητού από το δίσκο του ασθενούς Απόβλητα που προέρχονται από κτηνιατρικές δραστηριότητες και α) έχουν μολυνθεί από παθογόνους για τον άνθρωπο και τα ζώα παράγοντες όπως βελόνες, σύριγγες. β) έχουν έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε βιολογικό υγρό που εκκρίνεται ή απεκκρίνεται και για τα οποία υγρά έχει διαπιστωθεί κλινικά, από τον υπεύθυνο κτηνίατρο κίνδυνος μετάδοσης νόσου, όπως αίμα, κόπρανα, ούρα. γ) σώμα νεκρών ζώων ή μέρη σώματος ζώων, ιστοί ή όργανα ζώων * Πίνακας 3. Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ) Απόβλητα από ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και μικροβιολογικών βιοχημικών εξετάσεων (Πλάκες, τριβλία καλλιέργειας και άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στη μικροβιολογία και που έχουν μολυνθεί από παθογόνους παράγοντες) 8 Απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα, των οποίων η συλλογή και διάθεση ΜΕΑ Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή αποβλήτου 8003* Απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους, των οποίων η συλλογή και διάθεση 80202* Απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα, των οποίων η συλλογή και διάθεση Ανατομικά απόβλητα, από παθολογοανατομικά εργαστήρια (Ιστοί, όργανα και μέρη σώματος μη αναγνωρίσιμα, πειραματόζωα) * Απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών σε

9 ΜΕΑ Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή αποβλήτου ανθρώπους, των οποίων η συλλογή και διάθεση 8002 μέρη και όργανα του σώματος περιλαμβανομένων σάκων αίματος και διατηρημένο αίμα (εκτός από το σημείο 8003) 80202* Απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα, των οποίων η συλλογή και διάθεση Απόβλητα, από παθολογικά και άλλα τμήματα όπου γίνονται χημειοθεραπείες (Χρησιμοποιημένες συσκευασίες ορών με κυτταροστατικά φάρμακα από ασθενείς στους οποίους εφαρμόζεται χημειοθεραπεία) * * Πίνακας 4. Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ) Απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους, των οποίων η συλλογή και διάθεση 9 Απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα, των οποίων η συλλογή και διάθεση ΑΕΑ Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή αποβλήτου Χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες Χλωροφόρμιο, τριχλωροαιθυλένιο, ξυλένιο, ακετόνη, μεθανόλη, ανόργανες χημικές ενώσεις που περιέχουν οξέα και αλκάλια (π.χ. θειικό, υδροχλωρικό, νιτρικό, χρωμικό οξύ, υδροξείδιο του νατρίου και διαλύματα αμμωνίας) και άλλα οξειδωτικά (KMnO4, K2Cr2O7) ή επιβραδυντές (NaHSO3, Na2SO3) * * χημικές ουσίες (από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους) που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες χημικές ουσίες (από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα) που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες Τυγχάνουν διαχείρισης όπως τα ΜΕΑ

10 ΑΕΑ Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή αποβλήτου Διαλύτες που χρησιμοποιούνται στα ακτινολογικά εργαστήρια Απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο (κατεστραμμένα θερμόμετρα, πιεσόμετρα υδραργύρου), αμαλγάματα οδοντιατρικής, άλλα βαρέα μέταλλα, επικίνδυνες οργανικές ενώσεις κ.λπ. Ληγμένα φάρμακα ή φάρμακα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένων των κυτταροστατικών φαρμάκων * 0 ουσίες διαλύματα εμφανιστηρίου με βάση διαλύτες * διαλύματα σταθεροποιητή * * * * διαλύματα ξεπλύματος και διαλύματα ξεπλύματος σταθεροποιητή απόβλητα που περιέχουν άργυρο από επιτόπου επεξεργασία φωτογραφικών αποβλήτων υδατικά υγρά απόβλητα από την επιτόπου ανάκτηση αργύρου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 8 0 0* αμάλγαμα οδοντιατρικής * * * * * * χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες κυτταροτοξικές και κυταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες φαρμακευτικές ουσίες άλλες , από τις αναφερόμενες στα σημείο 8008*, 80207* 2 Τυγχάνουν διαχείρισης όπως τα ΑΕΑ

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Εργασίες διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων [προτεινόμενες εργασίες, κατά σειρά προτεραιότητας (, 2,3)] Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή Ανακύκλωση/ Χρησιμοποίηση Φυσικοχημική επεξεργασία Διαχείριση με τα αστικά απόβλητα Αποτέφρωση επικινδύνων αποβλήτων Υγειονομική ταφή επικινδύνω ν αποβλήτων Παρατηρήσεις 8 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΖΩΩΝ Ή / ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ (εξαιρούνται απόβλητα κουζίνας και εστιατορίων που δεν προκύπτουν άμεσα από το σύστημα υγείας) 80 απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους 800 κοπτερά εργαλεία (εκτός από το σημείο 8003) μέρη και όργανα του σώματος περιλαμβανομέ νων σάκων 8002 αίματος και διατηρημένο αίμα (εκτός από το σημείο 80 03) * * απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης (π.χ. επίδεσμοι, γύψινα εκμαγεία, σεντόνια, πετσέτες, ρουχισμός μιας χρήσης, απορροφητικές πάνες) χημικές ουσίες που αποτελούνται (ΕΑΑΜ) (αποστείρωση) (ΕΑΑΜ και ΜΕΑ) 2

12 από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 8007 χημικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες 2 στο σημείο κυτταροτοξικές και 8008* κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες 8009 φαρμακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο * αμάλγαμα οδοντιατρικής (Ανακύκλωση) απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα 8020 κοπτερά εργαλεία (εκτός από το σημείο 80202) * * * απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες χημικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές (ΕΑΑΜ) (ΕΑΑΜ και ΜΕΑ) 2 2 2

13 φαρμακευτικές ουσίες φαρμακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 200 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 50) Όπως ορίζει 2000 χαρτιά και η ΚΥΑ (Ανακύκλωση) χαρτόνια 5090/2727 /2003 γυαλιά Όπως ορίζει (Ανακύκλωση) η ΚΥΑ 5090/2727 / * βιοαποικοδομήσ ιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης ρούχα υφάσματα απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες Όπως ορίζει η ΚΥΑ 5090/2727 /2003 Όπως ορίζει η ΚΥΑ 5090/2727 /2003 Όπως ορίζει η ΚΥΑ 5090/2727 /2003 Όπως ορίζει η ΚΥΑ 5090/2727 / πλαστικά (Ανακύκλωση) μέταλλα (Ανακύκλωση) απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων) βιοαποικοδομήσ ιμα απόβλητα άλλα δημοτικά απόβλητα ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα ογκώδη απόβλητα (Ανακύκλωση) 5 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ,ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ 50 συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας) 500 συσκευασία από χαρτί και (Ανακύκλωση) 2 χαρτόνι 5002 Πλαστική (Ανακύκλωση) 2 3

14 συσκευασία 5003 ξύλινη συσκευασία (Ανακύκλωση) μεταλλική συσκευασία (Ανακύκλωση) μεικτή συσκευασία (Ανακύκλωση) γυάλινη συσκευασία (Ανακύκλωση) απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 090 απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία διαλύματα 09003* εμφανιστηρίου με βάση (Αναγέννηση) 2 3 διαλύτες 09004* (Ανάκτηση διαλύματα αργύρου, σταθεροποιητή αναγέννηση) * * * διαλύματα ξεπλύματος και διαλύματα ξεπλύματος σταθεροποιητή απόβλητα που περιέχουν άργυρο από επιτόπου επεξεργασία φωτογραφικών αποβλήτων φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου υδατικά υγρά απόβλητα από την επιτόπου ανάκτηση (Ανάκτηση αργύρου, αναγέννηση) 2 3 (Ανακύκλωση) 3 (Ανάκτηση αργύρου) 2 2 4

15 5 αργύρου εκτός εκείνων που περιλαμβάνοντα ι στο σημείο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μιχ. Σαµπατακάκης Υγιεινολόγος Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ (Μ.Sc.) Γενικός Επιθεωρητής Σώµατος Επιθεωρητών Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1537 8 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.146163 Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια.

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 1994L0062 EL 20.04.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47 81 47 Fax : 2310/47 81 49 e-mail : thessaloniki@intergeo.

INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47 81 47 Fax : 2310/47 81 49 e-mail : thessaloniki@intergeo. Y:\INTERGEO-DATA\PROJECTS\PERIFERIES\Anatolikis Makedonias & Thrakis\G1391-waste\WASTE 290808\G1491- REPORT 1-final.doc INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ) 30.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/57 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής κοινοτικού οικολογικού σήματος για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3072 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171914 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1275 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.15/4187/266 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/12/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2006 περί των στερεών αποβλήτων

ΟΔΗΓΙΑ 2006/12/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2006 περί των στερεών αποβλήτων 27.4.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 114/9 ΟΔΗΓΙΑ 2006/12/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2006 περί των στερεών αποβλήτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα