Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ, 4425,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ, 4425, 31.1.2014"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ, 4425, Ν. 5(Ι)/2014 5(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 131, , σ. 24. Για σκοπούς αποτελεσματικότερης υλοποίησης της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος», η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ευθύνη Μεταφορέων που Εκτελούν Θαλάσσιες Μεταφορές Επιβατών σε Περίπτωση Ατυχήματος) Νόμος του Ερμηνεία. 2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «αλλοδαπό πλοίο» σημαίνει κάθε πλοίο που φέρει τη σημαία κράτους άλλου από τη Δημοκρατία, σύμφωνα με την νομοθεσία αυτού «αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων

2 2 38 του του του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του «Αρχή Λιμένων Κύπρου» σημαίνει την Αρχή Λιμένων Κύπρου, η οποία καθιδρύθηκε με το άρθρο 4 του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται «ασφάλιση» σημαίνει ασφαλιστική κάλυψη ή άλλου είδους χρηματοοικονομική ασφάλεια που πληροί τις διατάξεις του άρθρου 4α της Σύμβασης των Αθηνών και των Κατευθυντήριων Γραμμών του ΔΝΟ, ως απαίτηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.392/2009 «ασφαλιστής» σημαίνει κάθε πρόσωπο που παρέχει ασφαλιστική κάλυψη και εκδίδει ως προς τούτο αποδεικτικό ασφάλισης (γαλάζια κάρτα-blue Card) «ασφαλιστική κάλυψη» σημαίνει κάλυψη που παρέχεται από Όμιλο Προστασίας και Αποζημίωσης (P & I Club) ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή εταιρεία σε πλοίο και που είναι αποδεκτή από την αρμόδια αρχή ως τεκμήριο ύπαρξης ασφάλισης

3 3 «γνωστοποίηση» σημαίνει γνωστοποίηση του Διευθυντή δημοσιευόμενη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας «διάταγμα» σημαίνει διάταγμα του Υπουργού δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και περιλαμβάνει τον εκάστοτε Αναπληρωτή Διευθυντή και τον λειτουργό που εκτελεί με αντικατάσταση χρέη Διευθυντή ή του Αναπληρωτή Διευθυντή «ΔΝΟ» σημαίνει τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό «εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει οιονδήποτε λειτουργό ή πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου «ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου» σημαίνει τον πλοιοκτήτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, όπως το διαχειριστή ή το ναυλωτή γυμνού πλοίου, ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας πλοίου από τον πλοιοκτήτη και ο οποίος, αναλαμβάνοντας τέτοια ευθύνη, έχει συμφωνήσει να αναλάβει όλα τα παρεπόμενα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΧ της Σύμβασης SOLAS

4 4 «Κανονισμός (ΕK) αριθ. 392/2009» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος» «Κατευθυντήριες Γραμμές του ΔΝΟ» σημαίνει τις επιφυλάξεις και κατευθυντήριες γραμμές του ΔΝΟ που υιοθέτησε η Νομική Επιτροπή του ΔΝΟ στις 19 Οκτωβρίου 2006 για την εφαρμογή της Σύμβασης των Αθηνών, οι οποίες παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2009 «κοινοτικό πλοίο» σημαίνει πλοίο που είναι νηολογημένο και φέρει τη σημαία Κράτους Μέλους σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτού 17(ΙΙΙ) του «Κράτος Μέλος» σημαίνει Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία κυρώθηκε από τη Δημοκρατία με τον περί της Συμφωνίας Συμμετοχής της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο του 2004 και της Τελικής Πράξης (Κυρωτικό) Νόμο του 2004 «κράτος της σημαίας» σημαίνει κράτος του οποίου τη σημαία δικαιούται να φέρει το πλοίο, σύμφωνα με την νομοθεσία αυτού

5 5 45 του του του του του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του «κυπριακό πλοίο» σημαίνει πλοίο που είναι εγγεγραμμένο στο νηολόγιο κυπριακών πλοίων ή στο Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Νηολόγησης και φέρει την κυπριακή σημαία, δυνάμει των διατάξεων του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται: Νοείται ότι πλοίο, που είναι εγγεγραμμένο στο νηολόγιο κυπριακών πλοίων και εγγεγραμμένο παράλληλα σε αλλοδαπό νηολόγιο δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 23Ν μέχρι 23Ρ του ως άνω Νόμου, έχει υποχρέωση συμμόρφωσης, ως αλλοδαπό πλοίο, με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2009, εάν αυτό - (α) εκτελεί θαλάσσιες μεταφορές επιβατών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2009. και (β) φέρει είτε τη σημαία άλλου Κράτους Μέλους είτε κράτους για το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ η Σύμβαση των Αθηνών «λιμένας της Δημοκρατίας» σημαίνει περιοχή που ορίζεται ως τέτοια δυνάμει του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται

6 6 «Όμιλος Προστασίας και Αποζημίωσης (P & I Club)» σημαίνει οργανισμό που συστάθηκε από πλοιοκτήτες ή άλλους ενδιαφερόμενους με σκοπό την από κοινού αλληλοασφάλισή τους, πάνω σε μη κερδοφόρα βάση, που παρέχει προστασία και αποζημίωση, η οποία καλύπτει την ευθύνη των μελών του για ζημία σε πλοίο, φορτίο, πλήρωμα, επιβάτες ή έναντι τρίτων, καθώς και την ασφαλιστική κάλυψη για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου «πιστοποιητικό ασφάλισης» ή «πιστοποιητικό» σημαίνει το πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Νόμου για κάθε πλοίο με το οποίο βεβαιούται η ισχύς της ασφάλισης «πλοίο» σημαίνει κάθε πλοίο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου 58(Ι) του (Ι) του «πλοίο Κατηγορίας Α» σημαίνει πλοίο της κατηγορίας αυτής όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κανόνες και Πρότυπα Ασφάλειας Επιβατηγών Πλοίων) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται «πλοίο Κατηγορίας Β» σημαίνει πλοίο της κατηγορίας αυτής όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κανόνες και Πρότυπα Ασφάλειας Επιβατηγών Πλοίων) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται «Πρωτόκολλο του 2002» σημαίνει το Πρωτόκολλο που υπογράφτηκε στο Λονδίνο την 1η Νοεμβρίου 2002 και που τροποποιεί τη Σύμβαση των Αθηνών

7 7 «Σύμβαση των Αθηνών» σημαίνει τη Σύμβαση των Αθηνών σχετικά με τη Θαλάσσια Μεταφορά Επιβατών και των Αποσκευών τους, η οποία υπογράφτηκε στην Αθήνα την 13η Δεκεμβρίου 1974, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του του του (III) του (III) του (III) του (III) του (III) του (III) του «Σύμβαση SOLAS» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση περί της Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974, που κυρώθηκε με τους περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφαλείας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικούς) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμους του 1985 έως 2012, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων «χρηματοοικονομική ασφάλεια» σημαίνει τραπεζική εγγύηση ή εγγύηση από παρόμοιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εκδίδεται σε σχέση με πλοίο και που είναι αποδεκτή από την αρμόδια αρχή ως τεκμήριο ύπαρξης ασφάλισης. (2) Όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο χωρίς να ερμηνεύονται έχουν την έννοια που αποδίδει στους ίδιους όρους ο Κανονισμός (ΕK) αριθ. 392/2009 και/ή η Σύμβαση των Αθηνών και/ή οι Κατευθυντήριες Γραμμές του ΔΝΟ. (3) Στον παρόντα Νόμο, αναφορά σε πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

8 8 Αρμόδια αρχή. 3.-(1) Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕK) αριθ. 392/2009, του παρόντος Νόμου και των δυνάμει των διατάξεων αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων είναι ο Υπουργός, ο οποίος ενεργεί μέσω, γενικά ή ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένων από τον ίδιο, δημόσιων λειτουργών. (2) Ο Υπουργός δύναται να μεταβιβάζει γραπτώς σε οποιονδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας, εξαιρουμένης της εξουσίας περί έκδοσης διαταγμάτων, και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος, που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί, διατάγματα και γνωστοποιήσεις χορηγούν ή αναθέτουν αντίστοιχα στην αρμόδια αρχή- (i) στο Διευθυντή ή/και (ii) σε οποιοδήποτε άλλο λειτουργό του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας ή/και (iii) σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχει εξουσιοδοτηθεί να προβαίνει σε ελέγχους ή επιθεωρήσεις κυπριακών πλοίων εκ μέρους της Δημοκρατίας: Νοείται ότι σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, ο Υπουργός διατηρεί την εξουσία να ασκεί την ούτως μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί το ούτως μεταβιβαζόμενο καθήκον, από και κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης.

9 9 (3) Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το καθήκον, σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες του Υπουργού. (4) Ο Υπουργός δύναται να τροποποιεί και να ανακαλεί μεταβίβαση που διενήργησε δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, με γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση. (5) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου, δύο ή περισσότερα πρόσωπα ασκούν ταυτόχρονα την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάμενος από τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ούτως ώστε να μην ασκεί την εξουσία ή εκτελεί το καθήκον στα ίδια πραγματικά γεγονότα με τον ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο τελευταίος το επιτρέπει και σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες του τελευταίου. (6) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου πρόσωπο ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον, που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί, διατάγματα και γνωστοποιήσεις χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, ο παρών Νόμος και οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί, διατάγματα και γνωστοποιήσεις εφαρμόζονται ως εάν να είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκούν αυτήν πρόσωπο και είχαν αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο εκτελούν αυτό πρόσωπο. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

10 10 Πεδίο εφαρμογής. 4.-(1) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε θαλάσσιες μεταφορές επιβατών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2009. (2) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (3), ο παρών Νόμος δεν θα εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε- (α) κυπριακό ή αλλοδαπό πλοίο που εκτελεί θαλάσσιες μεταφορές επιβατών αποκλειστικά εντός της Δημοκρατίας, ή (β) κυπριακό πλοίο που εκτελεί θαλάσσιες μεταφορές επιβατών αποκλειστικά εντός ενός και μόνο άλλου Κράτους Μέλους, εκτός εάν- (αα) το πλοίο είναι πλοίο Κατηγορίας Α και η μεταφορά εκτελείται κατά ή μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016, ή (ββ) το πλοίο είναι πλοίο Κατηγορίας Β και η μεταφορά εκτελείται κατά ή μετά την 31η Δεκεμβρίου 2018.

11 11 (3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, κυπριακό πλοίο Κατηγορίας Α ή Κατηγορίας Β θα υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου πριν την 31η Δεκεμβρίου 2016 ή πριν την 31η Δεκεμβρίου 2018, ανάλογα με την κατηγορία του πλοίου, νοουμένου ότι το συγκεκριμένο κυπριακό πλοίο εκτελεί εσωτερικές θαλάσσιες μεταφορές επιβατών εντός ενός και μόνο άλλου Κράτους Μέλους και οι αρμόδιες αρχές του άλλου Κράτους Μέλους αποφάσισαν την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2009 από την 31η Δεκεμβρίου 2012 ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία για την κατηγορία του πλοίου. (4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του, να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου σε οποιεσδήποτε άλλες θαλάσσιες μεταφορές επιβατών που εκτελούνται μόνο εντός της Δημοκρατίας. Υποχρέωση συμμόρφωσης. 5.-(1) Κάθε μεταφορέας που εκτελεί όντως όλη τη μεταφορά ή ένα μέρος αυτής με πλοίο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, του Κανονισμού (ΕK) αριθ. 392/2009, της Σύμβασης των Αθηνών και των Κατευθυντήριων Γραμμών του ΔΝΟ ως απαίτηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.392/2009. (2) Ο πλοίαρχος και ο έχων την εκμετάλλευση πλοίου, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, έχουν έκαστος την υποχρέωση να βεβαιώνονται ότι ο μεταφορέας έχει εφοδιάσει το πλοίο με εν ισχύ πιστοποιητικό.

12 12 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Απαγόρευση εκτέλεσης πλόων. 6.-(1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε κυπριακό πλοίο, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, να εκτελεί πλόες οπουδήποτε στην υδρόγειο, εάν το εν λόγω πλοίο δεν διαθέτει ασφάλιση και το πλοίο δεν είναι εφοδιασμένο με εν ισχύ πιστοποιητικό ασφάλισης. (2) Απαγορεύεται ο κατάπλους σε ή ο απόπλους από λιμένα της Δημοκρατίας, οποιουδήποτε αλλοδαπού πλοίου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, εάν το εν λόγω πλοίο δεν διαθέτει ασφάλιση και το πλοίο δεν είναι εφοδιασμένο με εν ισχύ πιστοποιητικό ασφάλισης. Πιστοποιητικό ασφάλισης. 7.-(1)(α) Σε περίπτωση κυπριακού πλοίου και τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 8 και 9 του παρόντος Νόμου, το πιστοποιητικό ασφάλισης θα εκδίδεται από την αρμόδια αρχή μετά από αίτηση που υποβάλλει στο Διευθυντή- (i) ο μεταφορέας ο οποίος εκτελεί όντως τη μεταφορά, εφόσον υπάρχει ανάλογη προς τούτο πληροφόρηση από τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου, ή (ii) ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου, ή (iii) ο αντιπρόσωπος των αναφερόμενων στις υποπαραγράφους (i) και (ii) προσώπων στη Δημοκρατία,

13 13 και εφόσον καταβληθεί στο Διευθυντή το τέλος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του παρόντος Νόμου. (β) Ο πλοίαρχος κυπριακού πλοίου, ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου και ο μεταφορέας ο οποίος εκτελεί όντως τη μεταφορά έχουν έκαστος την υποχρέωση να φυλάσσουν επί του πλοίου το πιστοποιητικό ασφάλισης: Νοείται ότι σε περίπτωση άλλου κοινοτικού πλοίου, το πιστοποιητικό ασφάλισης εκδίδεται από τις αρχές του Κράτους Μέλους της σημαίας του οποίου αυτό φέρει: Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση μη κοινοτικού πλοίου, το πιστοποιητικό ασφάλισης δύναται να εκδίδεται- (α) τηρουμένων των διατάξεων των υποπαραγράφων (β) και (γ), από τις αρχές Κράτους Μέλους (β) σε περίπτωση που το πλοίο φέρει τη σημαία κράτους για το οποίο είναι σε ισχύ η Σύμβαση των Αθηνών, μετά την έναρξη ισχύος αυτής δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 αυτής, από τις αρχές του κράτους της σημαίας που αυτό φέρει (γ) σε περίπτωση που το πλοίο φέρει τη σημαία κράτους για το οποίο δεν είναι σε ισχύ η Σύμβαση των Αθηνών, μετά την έναρξη ισχύος αυτής δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 αυτής, από τις αρχές κράτους για το οποίο είναι σε ισχύ η Σύμβαση των Αθηνών.

14 14 Όμιλοι Προστασίας και Αποζημίωσης (P&I Clubs) και άλλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί ή εταιρείες. 8.-(1) Ο Υπουργός καθορίζει με διάταγμά του, λαμβάνοντας υπόψη σχετική πρόταση του Διευθυντή, τις προϋποθέσεις και τους όρους που θα πρέπει να ικανοποιούν οι Όμιλοι Προστασίας και Αποζημίωσης (P&I Clubs) και οι άλλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί ή εταιρείες που εκδίδουν αποδεικτικά ασφάλισης για να γίνονται αυτά αποδεκτά για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου: Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται να τροποποιεί, ακυρώνει και αντικαθιστά με νέο διάταγμά του, λαμβάνοντας υπόψη σχετική πρόταση του Διευθυντή, το διάταγμα που αναφέρεται πιο πάνω και να επιβάλλει γενικές και ειδικές κατά περίπτωση προϋποθέσεις και όρους. (2) Οι Όμιλοι Προστασίας και Αποζημίωσης (P&I Clubs) και άλλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί ή εταιρείες που παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη σε πλοία που επιθυμούν τα αποδεικτικά ασφάλισης που εκδίδουν να γίνονται δεκτά από την αρμόδια αρχή ή ο αντιπρόσωπός τους στη Δημοκρατία υποβάλουν προς τούτο σχετική αίτηση στο Διευθυντή. (3) Ο Διευθυντής, αφού εξετάσει την υποβληθείσα αίτηση και εφόσον καταβληθεί σε αυτόν το τέλος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του παρόντος Νόμου, υποβάλλει σχετική πρόταση στον Υπουργό. (4) Ο Υπουργός καθορίζει με απόφασή του, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πρόταση του Διευθυντή, τους Ομίλους Προστασίας και Αποζημίωσης (P&I Clubs) και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εταιρείες που εκδίδουν αποδεικτικά ασφάλισης που είναι αποδεκτά από την αρμόδια αρχή και σε περίπτωση που κρίνει σκόπιμο επιβάλει σχετικούς όρους ή προϋποθέσεις:

15 15 Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται να τροποποιεί, ακυρώνει και αντικαθιστά με νέα απόφασή του, λαμβάνοντας υπόψη σχετική πρόταση του Διευθυντή, την απόφαση που αναφέρεται πιο πάνω και να επιβάλλει γενικές και ειδικές κατά περίπτωση προϋποθέσεις και όρους. (5) Ο Διευθυντής δημοσιεύει με γνωστοποίησή του, τους Ομίλους Προστασίας και Αποζημίωσης (P&I Clubs) και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εταιρείες που εκδίδουν αποδεικτικά ασφάλισης τα οποία είναι αποδεκτά από την αρμόδια αρχή και τους όποιους προς τούτο όρους ή προϋποθέσεις επέβαλε ο Υπουργός. (6)(α) Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί έχουν την εξουσία να διενεργούν απρογραμμάτιστες ή περιοδικές επανεξετάσεις ή ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ή/και τους όρους ή τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου. (β) Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα ευρήματα των επιθεωρήσεων ή ελέγχων που διενεργούν μαζί με τις συνάδουσες με αυτές συστάσεις στο Διευθυντή, ο οποίος λαμβάνοντας υπόψη αυτά υποβάλλει σχετικές προτάσεις στον Υπουργό. (7) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται κατ αναλογία σε σχέση με χρηματοοικονομική ασφάλεια ως αποδεικτικό ασφάλισης. Εξουσίες Διευθυντή. 9.-(1) Ο Διευθυντής δύναται και έχει εξουσία να καθορίζει με γνωστοποίηση:

16 16 (α) τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικών ασφάλισης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου (β) το έντυπο και περιεχόμενο των πιστοποιητικών ασφάλισης που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 392/2009, τη Σύμβαση των Αθηνών και τις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΔΝΟ (γ) τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αποδοχή της ασφαλιστικής κάλυψης που παρέχουν Όμιλοι Προστασίας και Αποζημίωσης (P&I Clubs) ή/και άλλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί ή εταιρείες ως αποδεικτικό ασφάλισης για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου (δ) τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αποδοχή χρηματοοικονομικής ασφάλειας ως αποδεικτικό ασφάλισης για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. και (ε) τα τέλη για την έκδοση πιστοποιητικού ασφάλισης και για την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. (2) Ο Διευθυντής έχει εξουσία να εκδίδει οδηγίες προς τους εξουσιοδοτημένους λειτουργούς σε σχέση με τις απρογραμμάτιστες ή περιοδικές επανεξετάσεις ή ελέγχους που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου.

17 17 Έκδοση πιστοποιητικού ασφάλισης σε αλλοδαπό πλοίο το οποίο δεν είναι κοινοτικό πλοίο. 10.-(1) Τηρουμένων των άρθρων 8 και 9 του παρόντος Νόμου και του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να εκδίδει πιστοποιητικό ασφάλισης σε αλλοδαπό πλοίο το οποίο δεν είναι κοινοτικό πλοίο, κατόπιν συνεννόησης με τις αρχές του κράτους της σημαίας του πλοίου ή αιτήματος των προαναφερομένων αρχών προς την αρμόδια αρχή, μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο Διευθυντή από- (i) το μεταφορέα, ο οποίος εκτελεί όντως τη μεταφορά, εφόσον υπάρχει ανάλογη προς τούτο πληροφόρηση από τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου ή (ii) τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου ή (iii) τον αντιπρόσωπο αυτών στη Δημοκρατία ή (iv) τo ναυτικό πράκτορα του πλοίου. και εφόσον καταβληθεί στο Διευθυντή το τέλος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του παρόντος Νόμου. (2) Η αρμόδια αρχή δύναται να προβεί στην έκδοση του πιο πάνω πιστοποιητικού ασφάλισης, εφόσον: (α) η ασφάλιση και το αποδεικτικό ασφάλισης ικανοποιούν τις απαιτήσεις για την έκδοση του ίδιου πιστοποιητικού ως εάν το εν λόγω πλοίο να ήταν κυπριακό πλοίο

18 18 (β) το κράτος της σημαίας του πλοίου αναλάβει δέσμευση έναντι της Δημοκρατίας να πληροφορήσει, σε περίπτωση ακύρωσης του πιστοποιητικού, αμέσως ως προς τούτο τον πλοίαρχο του πλοίου, τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου και το μεταφορέα ο οποίος εκτελεί όντως τη μεταφορά που αναφέρεται στο ακυρωθέν πιστοποιητικό και να απαιτήσει από αυτούς την άμεση επιστροφή του πιστοποιητικού στην αρμόδια αρχή και (γ) το κράτος της σημαίας του πλοίου αναλάβει δέσμευση έναντι της Δημοκρατίας να πληροφορήσει αμέσως την αρμόδια αρχή σε περίπτωση που το πλοίο πρόκειται να παύσει ή έπαυσε να φέρει τη σημαία του. (3) Ο πλοίαρχος αλλοδαπού πλοίου, ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου στο οποίο έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ασφάλισης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου και ο μεταφορέας ο οποίος εκτελεί όντως τη μεταφορά έχουν έκαστος την υποχρέωση να φυλάσσουν επί του πλοίου το πιστοποιητικό ασφάλισης. Ακύρωση πιστοποιητικού. 11.-(1)(α) Χωρίς επηρεασμό των δικαιωμάτων των επιβατών που πιθανόν να επηρεάζονται, οποτεδήποτε μετά την έκδοση ή επικύρωση πιστοποιητικού ασφάλισης, η αρμόδια αρχή μπορεί να ακυρώσει πιστοποιητικό που εκδόθηκε ή επικυρώθηκε από αυτή, νοουμένου ότι διαπιστωθεί ότι: (i) εξασφαλίστηκε κατόπιν δόλου, ψευδούς δήλωσης ή απόκρυψης ουσιώδους γεγονότος ή

19 19 (ii) τηρουμένου του άρθρου 4α(6) της Σύμβασης των Αθηνών, το αποδεικτικό ασφάλισης είναι ή κατέστη ή αναμένεται να καταστεί άκυρο κατά τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού ή (iii) προέκυψαν ή αναμένεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού οποιαδήποτε ζητήματα ή περιστάσεις, αναφορικά με τον ασφαλιστή ή τους ασφαλιστές που επηρεάζουν ή δυνατό να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης ασφάλισης ή άλλης χρηματικής εξασφάλισης. (β) Η αρμόδια αρχή καθορίζει τη χρονική στιγμή κατά την οποία το πιστοποιητικό καθίσταται άκυρο. (γ) Τηρουμένου του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση ακύρωσης πιστοποιητικού ασφάλισης που εκδόθηκε σε κυπριακό πλοίο δυνάμει των σχετικών προς τούτο διατάξεων του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή πληροφορεί ως προς τούτο διά χειρός ή ταχυδρομικώς ή μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλετύπου: (i) το μεταφορέα ο οποίος εκτελεί όντως τη μεταφορά που αναφέρεται στο ακυρωθέν πιστοποιητικό, τον πλοίαρχο και τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου και μαζί με τους λόγους της ακύρωσης (ii) το κράτος στο λιμένα του οποίου το πλοίο βρίσκεται ή κατευθύνεται. και

20 20 (iii) εάν το κρίνει σκόπιμο, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους της ακύρωσης, τα άλλα Κράτη Μέλη ανάλογα. (δ) Τηρουμένου του εδαφίου (2) του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση ακύρωσης πιστοποιητικού ασφάλισης που εκδόθηκε σε αλλοδαπό πλοίο που δεν είναι κοινοτικό πλοίο δυνάμει των σχετικών προς τούτο διατάξεων του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή πληροφορεί ως προς τούτο διά χειρός ή ταχυδρομικώς ή μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλετύπου: (i) το κράτος της σημαίας του εν λόγω πλοίου (ii) το κράτος στο λιμένα του οποίου το πλοίο βρίσκεται ή κατευθύνεται. και (iii) εάν το κρίνει σκόπιμο, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους της ακύρωσης, τα άλλα Κράτη Μέλη ανάλογα. (2) Τηρουμένου του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου και ανεξάρτητα από την ημερομηνία εκπνοής της ισχύος του πιστοποιητικού που αναγράφεται σε αυτό, η ισχύς του πιστοποιητικού παύει αυτοδίκαια από τη στιγμή που - (α) το αποδεικτικό ασφάλισης παύει να ισχύει (β) το πρόσωπο που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ως μεταφορέας ο οποίος εκτελεί όντως τη μεταφορά παύει να εκτελεί θαλάσσιες μεταφορές επιβατών με το εν λόγω πλοίο

21 21 (γ) σε περίπτωση που το πιστοποιητικό εκδόθηκε σε κυπριακό πλοίο, το πλοίο παύει να είναι κυπριακό πλοίο (δ) σε περίπτωση που το πιστοποιητικό εκδόθηκε σε αλλοδαπό πλοίο το οποίο δεν είναι κοινοτικό πλοίο, το πλοίο παύει να φέρει τη σημαία του κράτους το οποίο συναίνεσε ή ζήτησε από την αρμόδια αρχή την έκδοση του πιστοποιητικού. (3) Κάθε πρόσωπο, στην κατοχή ή στον έλεγχο του οποίου βρίσκεται οποιοδήποτε πιστοποιητικό που ακυρώθηκε ή έπαυσε να ισχύει σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2), οφείλει, μόλις πληροφορηθεί το γεγονός αυτό, να το επιστρέψει στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση μη επιστροφής του εν λόγω πιστοποιητικού, αυτό θεωρείται ότι δεν υπάρχει από τη χρονική στιγμή που αυτό ακυρώθηκε ή έπαυσε να ισχύει. Ποινικό αδίκημα. 12.-(1) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση των άρθρων 5 και/ή 6 και/ή 7(1)(β) και/ή 10(3) του παρόντος Νόμου και/ή των υποχρεώσεων που επιβάλλει ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 392/2009, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ ( ) ή και στις δύο αυτές ποινές. (2)(α) Πρόσωπο που-

22 22 (i) υποβάλλει στην αρμόδια αρχή ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητική πληροφορία περί της ύπαρξης της απαιτούμενης από το άρθρο 7 του παρόντος Νόμου ασφάλισης ή της ύπαρξης του απαιτούμενου από το άρθρο 7 του παρόντος Νόμου πιστοποιητικού ασφάλισης, ή (ii) παρουσιάζει στην αρμόδια αρχή προς έκδοση ή επικύρωση πιστοποιητικού ασφάλισης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή που παρουσιάζει για τους σκοπούς του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία, διαπράττει το κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου αδίκημα και υπόκειται στις προβλεπόμενες σε αυτό ποινές. (β) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα βάσει της παραγράφου (α), αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι παρείχε την πληροφορία ή/και τα στοιχεία με καλή πίστη και χωρίς να γνωρίζει ότι η παρεχόμενη πληροφορία ή/και τα παρεχόμενα στοιχεία ήταν ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητικά. Έλεγχος συμμόρφωσης κυπριακών πλοίων. 13.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να ελέγχει και να επαληθεύει τη συμμόρφωση των κυπριακών πλοίων με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και/ ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2009, ανεξάρτητα από το πού αυτά βρίσκονται στην υδρόγειο. (2) Άνευ επηρεασμού επιπρόσθετων εξουσιών που χορηγούνται στην αρμόδια αρχή δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή-

23 23 (α) διαπιστώσει πως δεν φυλάσσεται επί κυπριακού πλοίου πιστοποιητικό ασφάλισης, ή (β) διαπιστώσει πως το πιστοποιητικό ασφάλισης που φυλάσσεται επί κυπριακού πλοίου δε συνάδει προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και/ ή του άρθρου 4α της Σύμβασης των Αθηνών, ή (γ) διαπιστώσει ότι η παρεχόμενη ασφάλιση ή το αποδεικτικό ασφάλισης δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και/ ή του άρθρου 4α της Σύμβασης των Αθηνών και/ ή των Κατευθυντηρίων Γραμμών του ΔΝΟ, ή (δ) τύχει ενημέρωσης από τις αρχές άλλου Κράτους Μέλους ότι δεν φυλάσσεται επί κυπριακού πλοίου πιστοποιητικό ασφάλισης που να πληροί τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2009 και/ ή του άρθρου 4α της Σύμβασης των Αθηνών και/ ή ότι, κατά την άποψη του άλλου Κράτους Μέλους, η ασφάλιση δεν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 4α της Σύμβασης των Αθηνών και/ ή το αποδεικτικό ασφάλισης δεν πληροί τις διατάξεις των Κατευθυντηρίων Γραμμών του ΔΝΟ, δύναται με σκοπό τη συμμόρφωση του κυπριακού πλοίου- (αα) να απαγορεύει την εκτέλεση πλόων από αυτό (ββ) να διατάζει τέτοιο πλοίο όπως μετακινείται σε συγκεκριμένο σημείο και παραμένει εκεί

24 24 (γγ) να λαμβάνει οποιαδήποτε άλλα μέτρα και/ ή να προβαίνει σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες κρίνει υπό τις περιστάσεις σκόπιμες και/ ή αναγκαίες. Έλεγχος συμμόρφωσης αλλοδαπών πλοίων. 14.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να ελέγχει και/ ή να επαληθεύει τη συμμόρφωση των αλλοδαπών πλοίων όταν αυτά βρίσκονται σε λιμένα της Δημοκρατίας, αναφορικά με την υποχρέωσή τους να διατηρούν υποχρεωτική ασφάλιση και να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό ασφάλισης. (2) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή- (α) διαπιστώνει πως δεν φυλάσσεται επί αλλοδαπού πλοίου πιστοποιητικό ασφάλισης, ή (β) διαπιστώνει πως το πιστοποιητικό ασφάλισης που φυλάσσεται επί αλλοδαπού πλοίου δεν συνάδει προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και του άρθρου 4α της Σύμβασης των Αθηνών, ή (γ) διαπιστώνει ότι η παρεχόμενη ασφάλιση δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και/ ή του άρθρου 4α της Σύμβασης των Αθηνών, ή

25 25 (δ) τύχει ενημέρωσης από τις αρχές άλλου Κράτους Μέλους ότι δεν φυλάσσεται επί αλλοδαπού πλοίου πιστοποιητικό που να πληροί τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2009 και/ ή του άρθρου 4α της Σύμβασης των Αθηνών και/ ή ότι, κατά την άποψη του άλλου Κράτους Μέλους, η ασφάλιση δεν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 4α της Σύμβασης των Αθηνών και/ ή το αποδεικτικό ασφάλισης δεν πληροί τις διατάξεις των Κατευθυντηρίων Γραμμών του ΔΝΟ, δύναται με σκοπό τη συμμόρφωση του αλλοδαπού πλοίου: (αα) να απαγορεύει τον κατάπλου του πλοίου σε λιμένα της Δημοκρατίας (ββ) να εκδιώκει το πλοίο από λιμένα της Δημοκρατίας (γγ) να απαγορεύει τον απόπλου του πλοίου από λιμένα της Δημοκρατίας (δδ) να διατάζει τέτοιο πλοίο, μετά από συνεννόηση με την Αρχή Λιμένων Κύπρου, όπως μετακινείται σε συγκεκριμένο σημείο εντός λιμένα της Δημοκρατίας και όπως παραμένει εκεί (εε) να λαμβάνει οποιαδήποτε άλλα μέτρα και/ ή να προβαίνει σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες κρίνει υπό τις περιστάσεις σκόπιμες και/ ή αναγκαίες.

26 26 Διοικητικές αποφάσεις και συμμόρφωση με αυτές. 15.-(1) Κάθε απόφαση της αρμόδιας αρχής που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 13 ή 14 του παρόντος Νόμου, καθίσταται εκτελεστή με τη διαβίβασή της διά χειρός ή μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλετύπου, στον πλοίαρχο ή/και στο μεταφορέα που εκτελεί όντως ολόκληρη ή ένα μέρος της μεταφοράς επιβατών του επηρεαζόμενου πλοίου, και ισχύει μέχρις ότου ανακληθεί από την αρμόδια αρχή, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (3) ή ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί στα πλαίσια προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος Νόμου ή ακυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος. (2) Σε κάθε απόφαση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), η αρμόδια αρχή- (α) παραθέτει τους λόγους έκδοσής της, και (β) πληροφορεί το πρόσωπο, στο οποίο η απόφαση διαβιβάζεται, περί του δικαιώματος του επηρεαζόμενου προσώπου, ή του αντιπροσώπου του στη Δημοκρατία, να προσβάλουν την απόφαση με ιεραρχική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος Νόμου ή με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος.

27 27 (3) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή ικανοποιείται ότι εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους εξέδωσε απόφαση, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 13 ή 14 του παρόντος Νόμου, εφόσον καταβληθεί στο Διευθυντή το τέλος που προβλέπεται στο άρθρο 9 και οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ανακαλεί την απόφαση γραπτώς και διαβιβάζει την απόφαση αυτή διά χειρός ή μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή τηλετύπου στον πλοίαρχο ή/και στο επηρεαζόμενο πρόσωπο. (4) Πρόσωπο που αρνείται ή/και παραλείπει να συμμορφωθεί με υποχρέωση που του επιβάλλει απόφαση της αρμόδιας αρχής, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 13 ή 14 του παρόντος Νόμου διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές. Κεφ του 1962 (5) Διαπράττει το κατά το εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου ποινικό αδίκημα και υπόκειται στις καθοριζόμενες στο ίδιο εδάφιο ποινές οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι αυτουργός, συνεργός ή σύμβουλος, κατά τα άρθρα 20 έως 23 του Ποινικού Κώδικα αναφορικά με τη διάπραξη του

28 28 43 του του του του του του του του του του του του του του του του του του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του 2002 προαναφερόμενου ποινικού αδικήματος.

29 29 145(I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του ΜΕΡΟΣ ΙV ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Παραβίαση υποχρέωσης προκαταβολής. 16.-(1) Πρόσωπο που παραβαίνει την υποχρέωση καταβολής προκαταβολής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕK) αριθ. 392/2009 ως αποτέλεσμα ναυτικού συμβάντος στη διάρκεια θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών που εκτελείται από κυπριακό πλοίο, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ ( ) ή και στις δύο αυτές ποινές.

30 30 (2)(α) Πρόσωπο που υποβάλλει στην αρμόδια αρχή ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητική πληροφορία περί της καταβολής της απαιτούμενης από το παρόν άρθρο προκαταβολής διαπράττει το κατά το εδάφιο (1) οριζόμενο αδίκημα και υπόκειται στις προβλεπόμενες από αυτό ποινές. (β) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα βάσει της παραγράφου (α), αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι παρείχε την πληροφορία με καλή πίστη και χωρίς να γνωρίζει ότι η παρεχόμενη πληροφορία ήταν ψευδής, ελλιπής, ανακριβής ή παραπλανητική. Παραβίαση υποχρέωσης πληροφόρησης επιβατών. 17.-(1) Πρόσωπο που παραβαίνει την υποχρέωση πληροφόρησης επιβατών, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2009, ως αποτέλεσμα θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών που εκτελείται από κυπριακό πλοίο, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ ( ) ή και στις δύο αυτές ποινές. (2)(α) Πρόσωπο που υποβάλλει στην αρμόδια αρχή ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητική πληροφορία περί της ύπαρξης της απαιτούμενης από το παρόν άρθρο πληροφόρησης επιβατών διαπράττει το κατά το εδάφιο (1) οριζόμενο αδίκημα και υπόκειται στις προβλεπόμενες από αυτό ποινές. (β) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα βάσει της παραγράφου (α), αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι παρείχε την πληροφορία με καλή πίστη και χωρίς να γνωρίζει ότι η παρεχόμενη πληροφορία ήταν ψευδής, ελλιπής, ανακριβής ή παραπλανητική.

31 31 ΜΕΡΟΣ V ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Διοικητικό πρόστιμο. 18.-(1) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή διαπιστώνει ότι πρόσωπο διά πράξης ή παράλειψης σε σχέση με πλοίο, παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 6 και/ ή 16 και/ ή 17 του παρόντος Νόμου και/ ή κανονιστικής διοικητικής πράξης που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ ή απόφασης της αρμόδιας αρχής, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ ( ), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει ποινική ευθύνη δυνάμει του παρόντος Νόμου ή άλλου νόμου ή κανονιστικής ή διοικητικής πράξης. (2) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, η αρμόδια αρχή ειδοποιεί γραπτώς διά χειρός ή ταχυδρομικώς ή μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλετύπου το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντας το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων, μέσα σε προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ειδοποίησης: Νοείται ότι, αναφορικά με πλοίο που βρίσκεται σε λιμένα της Δημοκρατίας ή αναφορικά με κυπριακό πλοίο στο οποίο επιβλήθηκε απαγόρευση εκτέλεσης πλόων, η αρμόδια αρχή δύναται:

32 32 (α) να μειώσει την προθεσμία για υποβολή παραστάσεων σε χρονικό διάστημα που δεν είναι μικρότερο των εικοσιτεσσάρων ωρών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι η μείωση της προθεσμίας δικαιολογείται από τα, κατά περίπτωση, πραγματικά περιστατικά και αιτιολογείται στην ειδοποίηση, και από το χρόνο της ειδοποίησης. και (β) να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες. (3) Η αρμόδια αρχή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή της, την οποία διαβιβάζει στο επηρεαζόμενο πρόσωπο διά χειρός ή ταχυδρομικώς ή μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλετύπου. Η απόφαση αυτή: (α) καθορίζει την παράβαση (β) πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο- (i) περί του δικαιώματός του να προσβάλει την απόφαση- (Α) με προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, σύμφωνα με το άρθρο 19. και (Β) με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος. και

33 33 (ii) για τις προθεσμίες εντός των οποίων δύνανται να ασκηθούν τα προαναφερόμενα δικαιώματα και (γ) καθίσταται εκτελεστή με τη διαβίβασή της. (4) Ο Υπουργός δύναται να καθορίζει με οδηγίες του τα ενδεικτικά κριτήρια υπολογισμού του ύψους του επιβαλλόμενου, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), διοικητικού προστίμου, χωρίς τούτο να περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας αρχής να αποφασίζει ελεύθερα περί του ύψους του επιβαλλομένου διοικητικού προστίμου, με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά: Νοείται ότι ο μη καθορισμός ενδεικτικών κριτηρίων δεν επηρεάζει τη δυνατότητα επιβολής διοικητικού προστίμου, νοουμένου ότι το πρόστιμο επιβάλλεται από τον Υπουργό ή το ποσό του προστίμου που επιβάλλεται εγκρίνεται από τον Υπουργό. (5) Το επηρεαζόμενο πρόσωπο και ο αντιπρόσωπός του στη Δημοκρατία δικαιούνται έκαστος να προσβάλλουν, με ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού σύμφωνα με το άρθρο 19, την απόφαση της αρμόδιας αρχής, δυνάμει του παρόντος άρθρου περί επιβολής διοικητικού προστίμου. (6)(α) Σε περίπτωση άρνησης ή/και παράλειψης προσώπου, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του παρόντος Νόμου, να καταβάλει στην αρμόδια αρχή τέτοιο πρόστιμο, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

34 34 (β) Απαγορεύεται ο απόπλους πλοίου για το οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, απαγόρευση η οποία αίρεται μόνο όταν καταβληθεί όλο το ποσό ή δοθεί επαρκής εγγύηση για την κάλυψη των δαπανών. Η εγγύηση για την κάλυψη των δαπανών μπορεί να διασφαλίζεται με την κατάθεση τραπεζικής εγγύησης ή άλλης μορφής εξασφάλισης αποδεκτής από την αρμόδια αρχή ίσου ποσού από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό οργανισμό και με όρους ικανοποιητικούς για την αρμόδια αρχή. (7) Το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, συνιστά επιβάρυνση επί του πλοίου, η οποία ικανοποιείται κατά προτίμηση έναντι των άλλων δανειστών, αλλά έπεται της τελευταίας υποθήκης. (8) Σε περίπτωση που το διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, προσβλήθηκε επιτυχώς είτε ενώπιον του Υπουργού κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, είτε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κατά το άρθρο 146 του Συντάγματος, ισχύουν τα ακόλουθα - (α) τα εδάφια (6) και (7) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται αναφορικά με τέτοιο διοικητικό πρόστιμο (β) η αρμόδια αρχή επιστρέφει οποιοδήποτε καταβληθέν προαναφερόμενο διοικητικό πρόστιμο στο πρόσωπο που το είχε καταβάλει.

35 35 Ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού. 19.-(1)(α) Οποιοδήποτε επηρεαζόμενο πρόσωπο ή ο αντιπρόσωπός του στη Δημοκρατία δικαιούται να προσβάλει με προσφυγή ενώπιον του Υπουργού οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αποφάσεις της αρμόδιας αρχής η οποία αφορά αυτό το πλοίο και η οποία εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου- (i) την ακύρωση πιστοποιητικού ασφάλισης κατά το εδάφιο (1) του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου (ii) την απαγόρευση κατάπλου πλοίου σε λιμένα της Δημοκρατίας (iii) την εκδίωξη πλοίου από λιμένα της Δημοκρατίας (iv) την απαγόρευση απόπλου πλοίου από λιμένα της Δημοκρατίας (v) την απαγόρευση εκτέλεσης πλόων σε κυπριακό πλοίο (vi) τη διαταγή επί πλοίου όπως μετακινηθεί σε συγκεκριμένο χώρο και παραμείνει εκεί (vii) τα μέτρα που έλαβε και/ ή οι ενέργειες στις οποίες προέβηκε κατά την υποπαράγραφο (γγ) του εδαφίου (2) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου ή την υποπαράγραφο (εε) του εδαφίου (2) του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου. και (viii) την επιβολή διοικητικού προστίμου κατά το άρθρο 18 του παρόντος Νόμου.

36 36 (β) Η προσφυγή ενώπιον του Υπουργού ασκείται εγγράφως μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση διά χειρός ή την αποστολή ταχυδρομικώς ή μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλετύπου της κοινοποίησης της προσβληθείσας απόφασης στο επηρεαζόμενο πρόσωπο ή στον αντιπρόσωπό του στη Δημοκρατία. (2) Η κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. (3) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους ή δώσει την ευκαιρία σε αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους γραπτώς, αποφασίζει για την τύχη της, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου, το αργότερο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. (4) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει μία από τις ακόλουθες αποφάσεις: (α) να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση (β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση (γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση (δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

37 37 Ο Υπουργός κοινοποιεί την απόφαση που εκδίδει δυνάμει του παρόντος εδαφίου διά χειρός ή ταχυδρομικώς ή μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλετύπου στον προσφεύγοντα, καθώς και στο επηρεαζόμενο πρόσωπο ή στον αντιπρόσωπό του στη Δημοκρατία. (5) Σε περίπτωση που η προσβαλλόμενη απόφαση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου εκδόθηκε από τον Υπουργό ως αρμόδια αρχή, τα εδάφια (1) μέχρι και (4) του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, ως εάν να επρόκειτο περί ένστασης στον Υπουργό. ΜΕΡΟΣ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρμόδιο δικαστήριο. 20. Αρμόδιο δικαστήριο, για την εκδίκαση αγωγών στη Δημοκρατία για ζητήματα τα οποία καλύπτει ο Κανονισμός (ΕK) αριθ. 392/2009 και/ ή ο παρών Νόμος, είναι το Ανώτατο Δικαστήριο. Αποφάσεις αλλοδαπών δικαστηρίων. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 12, , σ Αποφάσεις που εκδίδονται από δικαστήριο Κράτους Μέλους, εκτός της Δανίας, που αφορούν ζητήματα τα οποία καλύπτει ο Κανονισμός (ΕK) αριθ. 392/2009, αναγνωρίζονται και εκτελούνται στη Δημοκρατία σύμφωνα με τον Κανονισμό 44/2001/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

38 38 Μεταβατική διάταξη. 22. Τα πιστοποιητικά ασφάλισης που εκδόθηκαν σε κυπριακά ή αλλοδαπά πλοία με οδηγίες του Υπουργού δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού (ΕK) αριθ. 392/2009 κατά ή μετά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου θεωρούνται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ως πιστοποιητικά που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου μέχρι την ημερομηνία αντικατάστασης αυτών με πιστοποιητικά εκδιδόμενα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή την ημερομηνία λήξης αυτών, οποιαδήποτε εκ των δυο ημερομηνιών επέλθει ενωρίτερα. Έκδοση Κανονισμών. 23. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος, το οποίο κατά τον παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι δεκτικό τέτοιας ρύθμισης.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Επίσημη Εφημερίδα της E.E.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Καθιέρωση Απαιτήσεων Διπλού Κύτους ή Ισοδύναμου Σχεδιασμού για τα Πετρελαιοφόρα Μονού Κύτους) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, 24.7.2015 Ν. 138(Ι)/2015 138(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 328,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 75(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4513 Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 901 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2002 Για σκοπούς θέσπισης διατάξεων που - 35(ΙΙΙ) του 2003. (α) Να συνάδουν με τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : Συνοπτικός τίτλος. 63(I) του 1998 173(I) του 2002. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1965 51 του 1970 3 του 1978 6 του 1981 181(Ι) του 2002 59(Ι) του 2006

Διαβάστε περισσότερα

Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 59(l)/2009 Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4209 Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009 445 Ο περί Εγγραφής Ψυχολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 770 Ν. 66(Ι)/2016 Ο περί Aκίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καταδολίευσης των

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1094 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4577, 14.10.2016 Ν. 102(Ι)/2016 Ο ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2016 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Πεδίο εφαρμογής. ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Αρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4435, 14.3.2014 34(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4435, 14.3.2014 34(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4435, 14.3.2014 Ν. 34(Ι)/2014 34(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 167, 27.6.2012, σ.1. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, μερικής εφαρμογής της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012 Αρ. 4346, 11.7.2012 105(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 138(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (α) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.7.2014 Ν. 97(Ι)/2014 97(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 2 και 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4120, 5/4/2007. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4120, 5/4/2007. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 191,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ν. 81(Ι)/2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 249. 70 του 1962

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 79(I)/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ) ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 79(I)/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ) ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Αρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Ασκηση εξουσιών και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 224, 16.08.2006, σ.1. «Οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 139(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4530 Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015 1153 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270. 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 41 του 1983 164 του 1987 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. 2) του 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4553, 17.2.2016 Ν. 6(Ι)/2016 6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 310, 25.11.2005,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. 122(Ι) του 2003. Για σκοπούς τροποποίησης της υφιστάμενης περί ηλεκτρισμού νομοθεσίας, έτσι ώστε να συνάδει με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1 του 1990 71 του 1991 211 του 1991 27(Ι) του 1994 83(Ι) του 1995 60(Ι) του 1996

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 648/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ. «Οδηγία /4 /ΕΚ του Συμβουλίου της

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ. «Οδηγία /4 /ΕΚ του Συμβουλίου της ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L.. σ. L365, 10.12.2004, σ. 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 124(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2012

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2012 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 66(I) του 1997 74(Ι) του 1999 94(Ι) του 2000 119(Ι) του 2003 4(Ι) του 2004 151(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

663 Ν. 29(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95

663 Ν. 29(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95 663 Ν. 29(Ι)/95 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 201Χ

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 201Χ Λευκωσία, 7 Φεβρουαρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 201Χ Οι περί Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1992 ΕΩΣ 2003 ------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3853, 3/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3853, 3/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μεταφοράς στην Κυπριακή έννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 3/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2673 της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Εμπορικών Περιγραφών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 185(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4544 Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 1377 Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3920, 12/11/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3920, 12/11/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου της 13 ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τις Κοινές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ RO-RO ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα