Ειδικό Μάθημα Γερμανικά GLOSSAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικό Μάθημα Γερμανικά GLOSSAR"

Transcript

1 Ειδικό Μάθημα Γερμανικά GLOSSAR Seite 8 Test 1 Die perfekte Partnerschaft das Patentrezept, -e = η σίγουρη συνταγή vermeiden A (vermied, hat vermieden) = αποφεύγω Gleich und Gleich gesellt sich gern. = Τα όμοια έλκονται. die Meinungsverschiedenheit, -en = η διάσταση απόψεων der Erfahrungshorizont = ο βιωματικός ορίζοντας, το σύνολο των εμπειριών μας erweitern A = διευρύνω die Eigenschaft, -en = η ιδιότητα leiden können A (kann leiden, konnte leiden, hat leiden können) = (εδώ!) αντέχω, υπομένω ein/gestehen A (gestand ein, hat eingestanden) = ομολογώ, παραδέχομαι umgekehrt = αντιστρόφως stolz auf A = περήφανος για zugegebenermaßen = ομολογουμένως, όπως γίνεται δεκτό der Gegensatz, - e = η αντίθεση, (εδώ!) το αντίθετο an/ziehen A (zog an, hat angezogen) = (εδώ!) προσελκύω schätzen A = εκτιμώ der Bereich, -e = ο τομέας die Wertvorstellung, -en = η αντίληψη για τις αξίες της ζωής einigermaßen = κάπως die Einstellung, -en = η τοποθέτηση sich heraus/kristallisieren = αποκρυσταλλώνομαι grundlegend = βασικός die Übereinstimmung, -en = η συμφωνία auf längerfristige Sicht = μακροπρόθεσμα verstärken A = ενισχύω schwächen A = αποδυναμώνω sich verändern = αλλάζω führen zu D = οδηγώ σε das Banale = τα συνηθισμένα sich entfremden = αποξενώνομαι merken A = παρατηρώ ständig = διαρκώς aus/gehen von D (ging aus, ist ausgegangen) = υποθέτω tendieren zu D = τείνω προς einst = κάποτε die Gelegenheit, -en = η ευκαιρία der Gedanke, -n = η σκέψη

2 Seite 12 Test 2 Es gibt viele Gründe, warum man Wien einfach lieben muss stolpern über A = σκοντάφτω σε aus/reichen = επαρκώ gebührend = όπως πρέπει, όπως αρμόζει bestaunen A = θαυμάζω auf/fallen D (fällt auf, fiel auf, ist aufgefallen) = προσέχω, παρατηρώ gelassen = ήρεμος, ατάραχος ansteckend = κολλητικός schlingen (schlang, hat geschlungen) = καταβροχθίζω kosten A = (εδώ!) δοκιμάζω der Beweis, -e = η απόδειξη der Charme = η γοητεία locken = δελεάζω gehoben = υψηλού επιπέδου irren = απατώμαι tolerieren A = ανέχομαι fördern A = υποστηρίζω, προωθώ darüber hinaus = εκτός αυτού, επιπλέον die Lebensweise = ο τρόπος ζωής Seite 16 Test 3 Master: Schritt zum Erfolg der Schritt, -e = το βήμα sich entscheiden für A (entschied sich, hat sich entschieden) = αποφασίζω, διαλέγω eine Wahl treffen (trifft, traf, hat getroffen) = κάνω μια επιλογή der Bachelorabsolvent, -en = ο απόφοιτος πανεπιστημίου, ο κάτοχος πρώτου πτυχίου die Qual, -en = το βάσανο der Berufseinstieg = η είσοδος στο επάγγελμα angesichts G = εν όψει der Fachkräftemangel = η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού sich lohnen = αξίζω τον κόπο ein/stellen A = προσλαμβάνω ermöglichen D/A = καθιστώ δυνατόν das Niveau, -s = το επίπεδο das Einstiegseinkommen = το αρχικό εισόδημα sichern D/A = εξασφαλίζω

3 der Masterstudiengang, - e = το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (μάστερ) vertieft = (εδώ!) βαθύς das Fachwissen = οι ειδικές γνώσεις entstehen (entstand, ist entstanden) = δημιουργούμαι unterscheiden A von D (unterschied, hat unterschieden) = διακρίνω κάτι από κάτι άλλο die Reputation = η φήμη der Lehrkörper = το «σώμα» των καθηγητών der Ruf = η φήμη die Ausstattung = ο εξοπλισμός das Labor, -s = το εργαστήριο das Betreuungsverhältnis = η αναλογία επίβλεψης der Dozent, -en = ο υφηγητής σε πανεπιστήμιο betreffen A (betrifft, betraf, hat betroffen) = αφορώ betreuen A = επιβλέπω, φροντίζω bestehen A (bestand, hat bestanden) = «περνώ» εξετάσεις potenziell = δυνητικός, ενδεχόμενος überzeugen A von D = πείθω erzielen A = πετυχαίνω (ένα στόχο) die Platzierung, -en = η κατάταξη das Umfeld = το περιβάλλον die Akkreditierung = η πιστοποίηση die Bescheinigung, -en = η πιστοποίηση ein/halten A (hält ein, hielt ein, hat eingehalten) = τηρώ unterstützen A = υποστηρίζω schlagkräftig = μαχητικός, δυναμικός die Alumnivereinigung, -en = η ένωση αποφοίτων (πανεπιστημίου) durch/machen A = «τραβώ», υποφέρω Seite 20 Test 4 Deutsche Jugend heute: aktiv und verantwortungsvoll verantwortungsvoll = υπεύθυνος durch/führen A = διεξάγω die Lebenseinschätzung = η στάση ζωής die Mehrheit = η πλειοψηφία heran /gehen an A (er ging heran, ist herangegangen) = (εδώ!) αντιμετωπίζω motiviert = έχοντας κίνητρο die Herausforderung, -en = η πρόκληση im Einzelnen = αναλυτικά wesentlich = ουσιώδης

4 das Merkmal, -e = το χαρακτηριστικό verfügen über A = διαθέτω ein hohes Maß an D = έναν υψηλό βαθμό die Mobilitätsbereitschaft = η προθυμία μετακίνησης die Nutzung = η χρήση der Internetanschluss, - e = η σύνδεση στο ίντερνετ der Nachweis, -e = η απόδειξη das Medium, die Medien = το μέσον vergleichsweise = συγκριτικά die Geschlechterdifferenz, -en = η διαφορά των φύλων an/geben A (gibt an, gab an, hat angegeben) = δηλώνω das Netz, -e = το δίκτυο der Zuwachs an D = η αύξηση σε die Zivilcourage = το θάρρος της γνώμης gewalttätig = βίαιος der Übergriff, -e = η επίθεση die Gewaltsituation, -en = η κατάσταση βίας sich erhöhen = αυξάνομαι unterstreichen A (unterstrich, hat unterstrichen) = υπογραμμίζω der Mitbürger, - = ο συμπολίτης der Anteil, -e = το ποσοστό überwiegend = (εδώ!) συντριπτικός laut D = σύμφωνα με die Angabe, -n = η δήλωση keinerlei = κανενός είδους ohne Weiteres = σίγουρα das Fazit ziehen (zog, hat gezogen) = βγάζω το συμπέρασμα im Vergleich zu D = σε σύγκριση με der Vorfahre, -n = ο πρόγονος gesellig = κοινωνικός die Mentalität = η νοοτροπία Τempo halten mit D (hält, hielt, hat gehalten) = συμβαδίζω με Seite 24 Τest 5 Studentenalltag abwechslungsreich = γεμάτος εναλλαγές faulenzen = τεμπελιάζω die Beschaffung = η απόκτηση, η εξοικονόμηση monetär = χρηματικός

5 einen Antrag stellen auf A = κάνω αίτηση wirkungsvoll = αποτελεσματικός die Geldquelle, -n = η χρηματική πηγή ein/setzen A = (εδώ!) χρησιμοποιώ das Fortbewegungsmittel, - = το μέσο μετακίνησης der Geldbeutel, - = το πορτοφόλι strapazieren A = (εδώ!) εξαντλώ die Fahrgemeinschaft, -en = ομάδα ατόμων που χρησιμοποιεί κοινό μεταφορικό μέσο die Mitfahrgelegenheit, -en = η δυνατότητα να ταξιδέψει κάποιος μαζί με άλλους bestehen aus D (bestand, hat bestanden) = αποτελούμαι από die Recherche, -n = η έρευνα einen Vortrag halten (hält, hielt, hat gehalten) = κάνω μια ομιλία/μια παρουσίαση die Klausur, -en = η γραπτή εξέταση beanspruchen A = απαιτώ das Ritual, -e = το τελετουργικό, η τυπική διαδικασία dar/stellen A = (εδώ!) αποτελώ, καταλαμβάνω die Häufigkeit = η συχνότητα den Eindruck vermitteln = δίνω την εντύπωση sich befinden (befand sich, hat sich befunden) = βρίσκομαι der Hinweis, -e = η υπόδειξη effizient = αποτελεσματικός, αποδοτικός Seite 28 Test 6 Wie man seine Daten im Internet gefährdet gefährden A = βάζω σε κίνδυνο der Nutzerzugang, - e = η πρόσβαση του χρήστη στο ίντερνετ zurück/greifen auf A (griff zurück, hat zurückgegriffen) = χρησιμοποιώ κάτι που υπάρχει ήδη der Anwender, - = ο χρήστης erraten A (errät, erriet, hat erraten) = μαντεύω das Kennwort, - er = ο κωδικός, το πιν der Kriminelle, -n = ο εγκληματίας illegal = παράνομος der Inhaber, - = ο ιδιοκτήτης Geld ab/buchen A = κάνω ανάληψη χρημάτων preis/geben A (gibt preis, gab preis, hat preisgegeben) = (εδώ!) προδίδω der Fall, - e = η περίπτωση der Datenmissbrauch = η παράνομη χρήση στοιχείων sorgfältig = επιμελώς simpel = απλός

6 gängig = εύχρηστος sich G bewusst sein (ist, war, ist gewesen) = γνωρίζω, συνειδητοποιώ belegen A = αποδεικνύω die Vorliebe, -n = η προτίμηση der Datenklau = η κλοπή δεδομένων der Spitzenreiter, - = ο πρώτος, το φαβορί der Rang, - e = (εδώ!) η θέση erfinderisch = εφευρετικός der Βegriff, -e = η έννοια D Einblick in A geben (gibt, gab, hat gegeben) = δίνω σε κάποιον τη δυνατότητα να λάβει γνώση κάποιου πράγματος offen/legen A = φανερώνω nachträglich = εκ των υστέρων das Löschen = το σβήσιμο die Spur, -en = το ίχνος bestehen in D (bestand, hat bestanden) = συνίσταμαι σε veröffentlichen A = δημοσιεύω Seite 32 Test 7 Von der Nachteule zum Frühaufsteher? die Nachteule, -n = η κουκουβάγια der Frühaufsteher, - = ο «πρωινός» τύπος ανθρώπου ein Fach belegen = κάνω εγγραφή / γράφομαι σε ένα μάθημα (π.χ. στο πανεπιστήμιο) auf Dauer = διαρκώς mutieren = μεταλλάσσομαι der Verzicht auf A = η παραίτηση, η μη χρήση koffeinhaltig = που περιέχει καφεΐνη erwähnen A = αναφέρω entfalten A = αναπτύσσω hindern A an D = εμποδίζω der Verdauungstrakt = το πεπτικό σύστημα die Umstellung, -en = η αλλαγή an/regen A = (εδώ!) διεγείρω der Geist = το πνεύμα ab/schalten = (εδώ!) «ξεφεύγω», ξεχνιέμαι wahr/nehmen A (nimmt wahr, nahm wahr, hat wahrgenommen) = αντιλαμβάνομαι an/kurbeln A = κινητοποιώ vor/verlegen A = μεταθέτω νωρίτερα ausgeglichen = ισορροπημένος muffelig = μουτρωμένος, κατσουφιασμένος

7 Seite 36 Test 8 Der Fantasy-Boom: Wie lässt er sich erklären? der Boom = η «άνθηση», ραγδαία εξέλιξη die Fantasy = μυθοπλασία με βάση το υπερφυσικό στοιχείο, φανταστική λογοτεχνία die Anziehungskraft = η έλξη aus/üben A auf A = εξασκώ (π.χ. επιρροή) σε seit je = ανέκαθεν sich spiegeln in D = απεικονίζομαι σε beweisen A (bewies, hat bewiesen) = αποδεικνύω ohne Weiteres = (εδώ!) χωρίς αμφιβολία, απολύτως basieren auf D = βασίζομαι σε die Sage, -n = ο μύθος das Heldenepos, die Heldenepen = το ηρωικό έπος der Zwerg, -e = ο νάνος der Zentaur, die Zentauren = ο Κένταυρος das Monster, - = το τέρας der Zauberer, - = ο μάγος kämpfen gegen A = πολεμώ, μάχομαι εναντίον nach wie vor = όπως πάντα es geht um A (ging, ist gegangen) = πρόκειται για, το θέμα είναι ewig = αιώνιος das Böse = το κακό technik-fixiert = τεχνολογικά άρτιος wie das bei D der Fall ist = όπως συμβαίνει σε die Siebziger = η δεκαετία του 70 gelten als N (gilt, galt, hat gegolten) = θεωρούμαι ως das Werk, -e = το έργο undenkbar = αδιανόητος der Halbwüchsige, -n = (εδώ!) ο έφηβος erscheinen (erschien, ist erschienen) = εμφανίζομαι die Verfilmung, -en = η διασκευή σε ταινία der Literaturzweig, -e = ο λογοτεχνικός κλάδος entscheidend = (εδώ!) οριστικός der Aufschwung = η ανάκαμψη gleichermaßen = στον ίδιο βαθμό fasziniert = γοητευμένος Dimensionen an/nehmen (nimmt an, nahm an, hat angenommen) = παίρνω διαστάσεις der Kunstbereich, -e = ο τομέας τέχνης mit/reißen A (riss mit, hat mitgerissen) = συνεπαίρνω, συμπαρασύρω die bildende Kunst = οι εικαστικές τέχνες

8 ausgehend von D = με αφορμή, βασιζόμενος σε online verkettet = ηλεκτρονικά συνδεδεμένος etwas wird zum Renner = κάτι γίνεται επιτυχία das Leitmotiv, -e = το κύριο θέμα, ο «καμβάς» nach/lassen (lässt nach, ließ nach, hat nachgelassen) = καταλαγιάζω liegen an D (lag, hat gelegen) = οφείλομαι σε das Bedürfnis nach D = η ανάγκη για entfliehen D (entfloh, ist entflohen) = δραπετεύω, ξεφεύγω από menschenwürdig = αξιοπρεπής, αντάξιος του ανθρώπου das Wertesystem, -e = το σύστημα αξιών der Trost = η παρηγοριά die Befriedigung = η ικανοποίηση gelangen zu D = καταλήγω σε etwas steht fest (stand fest, hat festgestanden) = κάτι είναι βέβαιο zwingen zu D (zwang, hat gezwungen) = πιέζω για der Verleger, - = ο εκδότης der Drehbuchautor, -en = ο σεναριογράφος der Regisseur, -e = ο σκηνοθέτης den Blick richten auf A = κατευθύνω το βλέμμα, κοιτάζω προς Seite 40 Τest 9 Neue Sucht die Sucht = η εξάρτηση sich entschließen (entschloss sich, hat sich entschlossen) = αποφασίζω umgeben (umgibt, umgab, hat umgeben) = περιστοιχίζω ununterbrochen = αδιάκοπα die Fehlentwicklung, -en = η προβληματική εξέλιξη statt = αντί sich auseinander/setzen mit D = αντιμετωπίζω der Spieltrieb = η τάση για παιχνίδι vernachlässigen A = παραμελώ ab/nehmen (nimmt ab, nahm ab, hat abgenommen) = αδυνατίζω, χάνω βάρος ab/brechen A (bricht ab, brach ab, hat abgebrochen) = διακόπτω das Verhalten = η συμπεριφορά die Glücksspielsucht = η εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια die Überforderung = η υπερβολική επιβάρυνση begünstigen A = ευνοώ flüchten in A = δραπετεύω σε massenweise = μαζικά befolgen A = ακολουθώ

9 die Kugel, -n = η σφαίρα die Geschicklichkeit = η επιδεξιότητα störanfällig = ευπαθής ein/greifen (griff ein, hat eingegriffen) = επεμβαίνω sich über A einig sein (ist, war, ist gewesen) = είμαι σύμφωνος σε es handelt sich um A = πρόκειται για widmen D/A = αφιερώνω Seite 44 Test 10 Ergebnisse der PISA-Studie in Deutschland das Ergebnis, -se = το αποτέλεσμα im Rahmen G = στο πλαίσιο die Schülerbewertung = η αξιολόγηση μαθητών der Turnus = επαναλαμβανόμενο χρονικό διάστημα, περιοδικότητα zunehmend = αυξανόμενος durch/führen A = διεξάγω berufsrelevant = σχετικός με το επάγγελμα messen A (misst, maß, hat gemessen) = μετρώ die Komponente, -n = το στοιχείο der Beitrag, - e = η συνεισφορά, (εδώ!) η συμμετοχή im Laufe G = κατά τη διάρκεια das Erweiterungsmodul, -e = η διευρυμένη ενότητα signifikant = σημαντικά, ουσιαστικά sich ergeben (ergibt sich, ergab sich, hat sich ergeben) = αποδεικνύομαι, προκύπτω vergleichsweise = συγκριτικά der Anteil, -e = το ποσοστό bedingt durch A = λόγω, εξ αιτίας bestehen (bestand, hat bestanden) = υφίσταμαι, υπάρχω gut/schlecht ab/schneiden (schnitt ab, hat abgeschnitten) = πετυχαίνω καλή/κακή βαθμολογία integrieren A = εντάσσω der Migrationshintergrund, - e = μεταναστευτικό υπόβαθρο (περιβάλλον) der Abstand, - e = η απόσταση Seite 48 Τest 11 Virtuelles Wasser virtuell = εικονικός der Vorreiter, - = ο πρωτοπόρος

10 in Sachen = στο θέμα, στο ζήτημα achten auf A = προσέχω der Wasserverbrauch = η κατανάλωση νερού die Bewässerung = το πότισμα die Spartaste, -n = το κουμπί εξοικονόμησης, «οικονομικό κουμπί» unsichtbar = αόρατος sich verstecken = κρύβομαι die Erzeugung = η παραγωγή die Lagerung = η αποθήκευση zu Gesicht bekommen A (bekam, hat bekommen) = βλέπω κάτι zurück/gehen auf A (ging zurück, ist zurückgegangen) = ξεκινάω από die Wasserbilanz = το ισοζύγιο νερού ein/beziehen A (bezog ein, hat einbezogen) = συμπεριλαμβάνω die Herstellung = η κατασκευή erforderlich = αναγκαίος die Landwirtschaft = η γεωργία der Anbau = η καλλιέργεια der Transfer = η μεταφορά das Agrarprodukt, -e = το αγροτικό προϊόν der Importeur, -e = ο εισαγωγέας in Bezug auf A = αναφορικά με das Auffangen = η συλλογή (π.χ. βρόχινου νερού) Seite 52 Test 12 Die erste Arbeitsprobe - Expertentipps für die Internetbewerbung die Arbeitsprobe, -n = το δείγμα εργασίας die Bewerbung, -en = η αίτηση via = μέσω die Falle, -n = η παγίδα entgehen D (entging, ist entgangen) = ξεφεύγω der Hochschulabsolvent, -en = ο απόφοιτος πανεπιστημίου der Berufseinsteiger, - = ο πρωτάρης στο επάγγελμα verbreitet = διαδεδομένος aus/sortieren A = ξεδιαλέγω die Führungskraft, - e = το στέλεχος die Kostenersparnis = η οικονομία εξόδων ein/reichen A = υποβάλλω, καταθέτω die Unterlage, -n = το έγγραφο der Anspruch auf A = η αξίωση για das Anschreiben, - = η επιστολή

11 das Selbstgutachten, - = η προσωπική πραγματογνωμοσύνη der Umfang = η έκταση, το μέγεθος bei/legen A = επισυνάπτω, υποβάλλω μαζί με άλλα έγγραφα σε φάκελο MB = μεγαμπάιτ (μονάδα μέτρησης του όγκου των λέξεων στην οθόνη Η/Υ) Seite 56 Test 13 Akademischer Arbeitsmarkt erfahren = έμπειρος vernichtend = καταστροφικός heterogen = ετερόκλητος, πολλών διαφορετικών ειδών der Studiengang, - e = ο κύκλος σπουδών international operierend = που επιχειρεί διεθνώς, με διεθνείς επιχειρήσεις an/streben A = επιδιώκω angehend = μελλοντικός Wert legen auf A = αποδίδω αξία σε die Wirtschaftswissenschaften (Pl.) = οι οικονομικές επιστήμες der Maschinenbau = η μηχανολογία die Globalisierung = η διεθνοποίηση Soft Skills (Engl.) = οι κοινωνικές δεξιότητες überlegen = ανώτερος das Tor, -e = η πύλη die Überfliegerkarriere = γρήγορη και επιτυχημένη καριέρα einen Fehler begehen (beging, hat begangen) = διαπράττω λάθος der Nutzen = το όφελος sich beteiligen an D = συμμετέχω σε Seite 60 Test 14 Ökologisch essen die Debatte, -n = η συζήτηση das Lebensmittel, - = το τρόφιμο an/bieten Α (bot an, hat angeboten) = προσφέρω der Nährstoffgehalt = η περιεκτικότητα σε θρεπτικές ουσίες konventionell = συμβατικός eindeutig = σαφής einschlägig = σχετικός verzeichnen Α = καταγράφω geringfügig = ασήμαντος widersprüchlich = αντιφατικός

12 an/bauen Α = καλλιεργώ die Pestizidbelastungen (Pl.) = κατάλοιπα ζιζανιοκτόνων die Kotrückstände (Pl.) = υπολείμματα κοπριάς enthalten Α (enthält, enthielt, hat enthalten) = περιέχω angeblich = τάχα, δήθεν, υποτιθέμενος der Mangel, - = (εδώ!) το ελάττωμα die Klage, -n = το παράπονο neigen zu D = τείνω, στρέφομαι προς der Verbraucher, - = ο καταναλωτής regelmäßig = τακτικά sich bezeichnen als A = χαρακτηρίζομαι der Gelegenheitskäufer, - = ο ευκαιριακός αγοραστής der Umsatz = ο τζίρος greifen zu D (griff, hat gegriffen) = (εδώ!) αρχίζω (να καταναλώνω) das Bio-Fertiggericht, -e = το προπαρασκευασμένο βιολογικό φαγητό der Bioladen, - = το κατάστημα βιολογικών τροφίμων aus/machen A = (εδώ!) αποτελώ im Durchschnitt = κατά μέσον όρο das Bildungsniveau, -s = το μορφωτικό επίπεδο zu/bereiten A = παρασκευάζω der Sinn = το νόημα authentisch = αυθεντικός die Befragung, -en = η δημοσκόπηση ergeben A (ergibt, ergab, hat ergeben) = καταλήγω στο συμπέρασμα die Naturkost = η υγιεινή διατροφή bevorzugen A = προτιμώ vor/beugen D = προλαμβάνω künftig = μελλοντικά erhalten A (erhält, erhielt, hat erhalten) = διατηρώ, διαφυλάττω das Düngemittel, - = το λίπασμα erzeugen A = παράγω das Grundwasser = τα υπόγεια ύδατα gentechnisch verändert = γενετικά μεταλλαγμένος Tiere halten (hält, hielt, hat gehalten) = εκτρέφω ζώα artgerecht = σύμφωνα με τις ανάγκες του είδους regional = τοπικός saisonal = εποχικός belasten A = επιβαρύνω beheizen A = θερμαίνω das Gewächshaus, - er = το θερμοκήπιο verbrauchen A = καταναλώνω der Freilandbau = η υπαίθρια καλλιέργεια

13 häufig = συχνός der Fleischverzehr = η κατανάλωση κρέατος die Viehzucht = η κτηνοτροφία entstehen (entstand, ist entstanden) = δημιουργούμαι umweltfeindlich = εχθρικός προς το περιβάλλον die Emission, -en = η έκλυση αερίων die Klimaerwärmung = η υπερθέρμανση του κλίματος hervor/rufen A (rief hervor, hat hervorgerufen) = προκαλώ das Treibhausgas, -e = το αέριο του θερμοκηπίου verantwortlich = υπεύθυνος das Pestizid, -e = το ζιζανιοκτόνο das Futter = η τροφή (ζώου) verseuchen A = μολύνω die Nahrungseinnahme = η λήψη τροφής teilweise = κατά ένα μέρος schuld an D = υπαίτιος για verrückt = τρελός der Genuss, - e = η απόλαυση Seite 64 Test 15 Bundesregierung setzt bei Alkohol auf Prävention statt auf Verbote setzen auf A = υπολογίζω σε, βασίζομαι σε die Prävention = η πρόληψη die Aufklärung = (εδώ!) η ενημέρωση verschärft = (εδώ!) αυστηρότερος vor/gehen gegen A (ging vor, ist vorgegangen) = παίρνω μέτρα κατά die Drogenbeauftragte, -n = η υπεύθυνη για τα ναρκωτικά die Einhaltung = η τήρηση im Vordergrund = σε πρώτο πλάνο, στο προσκήνιο das Rauschtrinken = το μεθύσι die Schwangere, -n = η έγκυος das Allheilmittel, - = η πανάκεια, φάρμακο για κάθε ασθένεια der Umgang mit D = ο χειρισμός, η αντιμετώπιση mit ins Boot holen A = ενθαρρύνω/επιδιώκω τη συνεργασία με κάποιον die Verteuerung = η ανατίμηση die Kontrollvorschrift, -en = ο ελεγκτικός κανονισμός der Einzelhandelsverband, - e = η ένωση λιανικού εμπορίου obligat = υποχρεωτικός der Bußgeldrahmen = το πλαίσιο προστίμων aus/schöpfen A = εξαντλώ

14 die Spirituosen (Pl.) = τα οινοπνευματώδη verweisen auf A (verwies, hat verwiesen) = παραπέμπω σε die Behinderung, -en = η αναπηρία die Schwangerschaft, -en = η εγκυμοσύνη vollständig = πλήρως verhindern A = αποτρέπω, εμποδίζω loben A = επαινώ der Leitfaden, - = (εδώ!) το εγχειρίδιο Seite 68 Test 16 Grobe Fehler machen Facebook zum Karrierekiller grob = χοντρός, χοντροκομμένος der Treff, -s = το σημείο συνάντησης mittlerweile = εντωμεταξύ durchleuchten A = εξετάζω preis/geben A (gibt preis, gab preis, hat preisgegeben)= προδίδω, μαρτυράω sich um Kopf und Kragen schreiben (schrieb, hat geschrieben) = διακινδυνεύω να εκτεθώ γράφοντας για τον εαυτό μου περισσότερα από όσα πρέπει unangemessen = μη πρέπων, ακατάλληλος der Schnappschuss, - e = το στιγμιότυπο der Abschluss, - e = το δίπλωμα renommiert = φημισμένος das Ausmaß, -e = η έκταση, ο βαθμός die Unstimmigkeit, -en = η ασυνέπεια das Schwindeln = τα ψέματα unbedacht = απερίσκεπτος der Kommentar, -e = το σχόλιο hinderlich = παρεμποδιστικός vorab = κατ αρχήν an/stellen A = κάνω (κάτι που δεν πρέπει) Seite 72 Test 17 Zeugnisse genügen oft nicht das Zeugnis, -se = το δίπλωμα, το πιστοποιητικό genügen = επαρκώ die Anforderung, -en = η απαίτηση der Leistungsnachweis, -e = το πιστοποιητικό επιδόσεων betroffen sein (ist, war, ist gewesen) = (εδώ!) επηρεάζομαι

15 entsprechend = αντίστοιχα um/planen A = ανασκευάζω entgegen/kommen D (kam entgegen, ist entgegengekommen) = αντιμετωπίζω, ανταποκρίνομαι veranstalten A = διοργανώνω der Maschinenbau-Neuling, -e = ο αρχάριος φοιτητής μηχανολογίας der Großgrill, -s = η τεράστια ψηστιέρα entwerfen A (er entwirft, entwarf, hat entworfen) = σχεδιάζω (π.χ. σπίτι) emissionsfrei = με μηδενικούς ρύπους von Anfang an = από την αρχή schulen A = εκπαιδεύω neben D = (εδώ!) εκτός από jeweilig = ο εκάστοτε, ο αντίστοιχος για την κάθε περίπτωση das Fachwissen = η εξειδικευμένη γνώση fordern A = απαιτώ seriös = σοβαρός die Beratungsfirma, -en = η συμβουλευτική εταιρία der Bewerber, - = ο υποψήφιος der Auftritt = η εμφάνιση angemessen = κατάλληλα sich aus/drücken = εκφράζομαι die Tischmanieren (Pl.) = τρόποι καλής συμπεριφοράς στο φαγητό ein/halten (hält ein, hielt ein, hat eingehalten) = τηρώ zählen zu D = προσμετρώμαι, περιλαμβάνομαι die Qualifikation, -en = τα τυπικά προσόντα es handelt sich um Α = πρόκειται για die Fertigkeit, -en = η δεξιότητα gebildet = μορφωμένος ersetzen A = αντικαθιστώ verfügen über A = διαθέτω, έχω auf/steigen (stieg auf, ist aufgestiegen) = ανεβαίνω ausreichend = επαρκής fehlen = λείπω die Wirtschaft = η οικονομία die Wissenschaft, -en = η επιστήμη sich entwickeln = αναπτύσσομαι im Zuge G = στο πλαίσιο, κατά τη διάρκεια mehr denn je = περισσότερο από ποτέ die Herausforderung, -en = η πρόκληση unentbehrlich = απαραίτητος die Beherrschung = (εδώ!) η γνώση sich eröffnen D = ανοίγομαι

16 die Perspektive, -n = η προοπτική bekanntlich = ως γνωστόν begünstigen A = ευνοώ der Pluralismus = ο πλουραλισμός, η ποικιλία jeglich = κάθε der Pedant, -en = ο σχολαστικός (τύπος ανθρώπου) der Aktionist, -en = ο ακτιβιστής der Rebell, -en = ο επαναστάτης der Träumer, - = ο ονειροπόλος der Charakterzug, - e = το χαρακτηριστικό je nach D = ανάλογα με der Umstand, - e = η περίσταση jederzeit = οποτεδήποτε nach/holen A = αναπληρώνω, συμπληρώνω Seite 76 Test 18 Arbeiten bis zum Umfallen das Umfallen = (εδώ!) η λιποθυμία behalten A (behält, behielt, hat behalten) = κρατώ die Rezession = η ύφεση fest/kleben an D = «κολλάω», παραμένω σε sprichwörtlich = κυριολεκτικά das Misstrauen = η δυσπιστία verloren gehen (ging verloren, ist verloren gegangen) = χάνομαι zu/nehmen (nimmt zu, nahm zu, hat zugenommen) = αυξάνομαι das Mobbing = κακόβουλη συμπεριφορά εναντίον κάποιου στην εργασία die Schikane, -n = το παίδεμα, η ταλαιπωρία das Bloßstellen = η έκθεση κάποιου σε σχόλια, το ξεμπρόστιασμα das Unterschieben = το πασάρισμα, «το φόρτωμα» unterschätzen A = υποτιμώ betragen A (beträgt, betrug, hat betragen) = ανέρχομαι σε die Anerkennung = η αναγνώριση der Super-Störfall, - e = (εδώ) η μέγιστη βλάβη das Ausbrennen = κατάσταση απόλυτης ψυχολογικής εξάντλησης die Erschöpfung = η εξάντληση der Frust = η απογοήτευση, το ψυχοπλάκωμα der Zusammenbruch = η κατάρρευση verringern A = μειώνω der Steuervorteil, -e = το φορολογικό πλεονέκτημα, η φοροαπαλλαγή

17 Seite 80 Τest 19 Mit Verstand und Gefühl der Verstand = η λογική dank D = χάρη σε zusammen/schrumpfen = συρρικνώνομαι anstelle von D = στη θέση/αντί die Videokonferenz, -en = η συνεδρίαση μέσω βίντεο das Fernstudium = οι σπουδές εξ αποστάσεως die Glasfaserleitung, -en = το δίκτυο οπτικών ινών umspannen A = περιβάλλω blitzschnell = ταχύτατα flexibel = προσαρμοστικός, ευέλικτος das Kabel, - = το καλώδιο offensichtlich = προφανώς die Kalkulierung, -en = ο υπολογισμός der Informationsaustausch = η ανταλλαγή πληροφοριών ein Handelsabkommen ab/schließen (schloss ab, hat abgeschlossen) = κλείνω εμπορική συμφωνία von Angesicht zu Angesicht = πρόσωπο με πρόσωπο der Beschluss, - e = η απόφαση unbestreitbar = αδιαφιλονίκητος die Entscheidung, -en = η απόφαση das Verantwortungsbewusstsein = το αίσθημα ευθύνης eng = στενός verbinden A mit D (verband, hat verbunden) = συνδέω με der Bereich, -e = ο τομέας unentbehrlich = απαραίτητος effizient = αποτελεσματικός der Autopilot, -en = ο αυτόματος πιλότος der Flugkapitän, -e = ο κυβερνήτης πτήσης gänzlich = εντελώς schätzen = (εδώ!) υπολογίζω der Tonfall = τόνος, ρυθμός ομιλίας das Mienenspiel = η εναλλαγή της έκφρασης στο πρόσωπο verraten A (verrät, verriet, hat verraten) = προδίδω die Verständigung = η συνεννόηση der Handelspartner, - = ο συνέταιρος die Notwendigkeit = η αναγκαιότητα die Rede, -n = η ομιλία (μπροστά σε κοινό) die Inspiration = η έμπνευση die Begeisterung = ο ενθουσιασμός

18 die Enttäuschung, -en = η απογοήτευση die Abneigung = η αποστροφή der Entschluss, - e = η απόφαση ab/wägen A (wog/wägte ab, hat abgewogen/abgewägt) = κρίνω, εκτιμώ (καταστάσεις) der Zufall, - e = η σύμπτωση aus der Bahn bringen (brachte, hat gebracht) = αποσυντονίζω die Emotion, -en = το συναίσθημα wahr/nehmen A (nimmt wahr, nahm wahr, hat wahrgenommen) = αντιλαμβάνομαι um/gehen mit D (ging um, ist umgegangen) = χειρίζομαι äußern A = εκφράζω interpretieren A = ερμηνεύω das Verhalten = η συμπεριφορά bestimmen A = καθορίζω sich G bewusst werden (wird, wurde, ist geworden) = συνειδητοποιώ strikt = αυστηρός die Trennung = ο διαχωρισμός die Nähe = κοντινή σχέση, πλησίασμα vermitteln Α = (εδώ!) προσφέρω inspirieren Α = εμπνέω unterdrücken Α = καταπιέζω auf jeden Fall = σε κάθε περίπτωση verhelfen D zu D (verhilft, verhalf, hat verholfen) = βοηθώ, στηρίζω Seite 84 Τest 20 Die Nutzung von Computer und Internet durch Seniorinnen und Senioren der Senior, -en = ο ηλικιωμένος dominierend = κυρίαρχος der Kommunikationsersatz = το υποκατάστατο επικοινωνίας eigenschöpferisch = προσωπικά δημιουργικός von vornherein = εκ των προτέρων die Selbstbetätigung = η αυτοαπασχόληση angewiesen sein auf A (ist, war, ist gewesen) = εξαρτώμαι από der Grad, -e = ο βαθμός die Beherrschung = (εδώ!) η γνώση, η δεξιοτεχνία die Mobilität = η κινητικότητα die Gestaltung = η διαμόρφωση, δημιουργία die Konstruktivität = η εποικοδομητικότητα bisherig = μέχρι τώρα die Domäne, -n = ο τομέας, η σφαίρα επιρροής ein/dringen in A (drang ein, ist eingedrungen) = εισχωρώ

19 die Vernetzung = η δικτύωση die Alterseinschränkung, -en = ο ηλικιακός περιορισμός kompensieren A = συμψηφίζω vermögen A (vermag, vermochte, hat vermocht) = είμαι σε θέση ab/lehnen A = απορρίπτω begabt = ταλαντούχος unzureichend = ανεπαρκώς die Ausstattung = ο εξοπλισμός die Computerkabinette, -n = ο θαλαμίσκος/η καμπίνα Η/Υ entrichten A = καταβάλλω (χρήματα) der Geldbetrag, - e = το χρηματικό ποσό generationenübergreifend = αυτός που επεκτείνεται σε όλες τις γενεές sich bewähren als N = αποδεικνύομαι καλός σε κάτι erwerben A (erwirbt, erwarb, hat erworben) = αποκτώ die Kompetenz, -en = η ικανότητα Seite 88 Test 21 Freizeit im deutschen Sinne des Wortes die Hängematte, -n = η αιώρα anspruchsvoll = απαιτητικός der Freizeitfleiß = ο ζήλος σχετικά με τον ελεύθερο χρόνο das Zubehör = τα εξαρτήματα die Dienstleistung, -en = η υπηρεσία Die Palette ist weit gefächert. = Η ποικιλία είναι μεγάλη. der Trend, -s = η τάση alpin = αλπικός der Kletterhang, - e = η αναρριχητική πλαγιά das Themenrestaurant, -s = το θεματικό εστιατόριο ehrenamtlich = αφιλοκερδώς sich engagieren für A = δραστηριοποιούμαι σε das Vereinswesen = η οργάνωση σε συλλόγους der Rückgang = η μείωση in absehbarer Zeit = μέσα σε λογικό χρονικό διάστημα Seite 92 Test 22 Kinder-, Familien- und Seniorenfreundlich die Stiftung, -en = το ίδρυμα veröffentlichen A = δημοσιεύω

20 das Städte-Ranking = η κατάταξη των πόλεων weltoffen = προοδευτικός wohlhabend = εύπορος die Einigkeit = ομοφωνία herrschen = κυριαρχώ die Verwirklichung = η πραγματοποίηση das Leitbild, -er = το πρότυπο, το υπόδειγμα bescheinigen D/Α = βεβαιώνω hervor/gehen aus D (ging hervor, ist hervorgegangen) = προκύπτω από die Repräsentativbefragung, -en = η αντιπροσωπευτική δημοσκόπηση der Zug, - e = (εδώ!) το χαρακτηριστικό rangieren = κατατάσσομαι sich aus/sprechen für A (spricht sich aus, sprach sich aus, hat sich ausgesprochen) = εκφράζομαι θετικά για κάτι die Bevölkerung, -en = ο πληθυσμός die Zustimmung, -en = η σύμφωνη γνώμη der Wandel = η αλλαγή der Leiter, - = ο διευθυντής schrumpfen = συρρικνώνομαι wachsen (wächst, wuchs, ist gewachsen) = αναπτύσσομαι buhlen um A = (εδώ!) κυνηγώ, επιδιώκω wetteifern um A = συναγωνίζομαι για Seite 96 Test 23 Vorbild: Computerspiele ab/halten A von D (hält ab, hielt ab, hat abgehalten) = εμποδίζω die Medaille, -n = το μετάλλιο zu/schneiden A auf A (schnitt zu, hat zugeschnitten) = κόβω (φέρνω) κάτι στα μέτρα κάποιου (ώστε να τον βολεύει) die Art und Weise = ο τρόπος vermitteln A = παρέχω, μεταφέρω wecken A = ξυπνώ steigern A = αυξάνω voraus/setzen A = προϋποθέτω an/wenden A (wandte/wendete an, hat angewandt/angewendet) = εφαρμόζω frustriert = ψυχοπλακωμένος, ψυχικά ταλαιπωρημένος herausfordernd = προκλητικός das Prinzip, -ien = η αρχή, το αξίωμα kreieren A = δημιουργώ der Aufbau = η δομή

21 die Disziplin, -en = η ειδικότητα, ο κλάδος, (εδώ!) το μάθημα die Verknüpfung, -en = η συσχέτιση, η σύνδεση herkömmlich = παραδοσιακός fortlaufend = συνεχής ab/rufen A (rief ab, hat abgerufen) = ανακαλώ der Grundsatz, - e = η βασική αρχή reichen = αρκώ, φθάνω problembezogen = ο σχετιζόμενος με ένα πρόβλημα der Kontext, -e = (εδώ!) το περιβάλλον Seite 100 Test 24 Mehr Menschlichkeit gesucht die Schulpflicht = η υποχρεωτική φοίτηση στο σχολείο der Stand, - e = η κοινωνική τάξη die Lage = η κατάσταση, η θέση die Gesellschaft, -en = η κοινωνία zwangsfrei = χωρίς πίεση ab/lehnen A = απορρίπτω der Zwang, - e = η πίεση in jeder Hinsicht = από κάθε άποψη das Erziehungsziel, -e = ο εκπαιδευτικός στόχος gültig = ο ισχύων, αυτός που ισχύει erhoffen A = προσδοκώ die Achtung = ο σεβασμός der Augenblick, -e = η στιγμή gleichwertig = ισότιμος der Verband, - e = η ένωση sich Mühe geben (gibt sich Mühe, gab sich Mühe, hat sich Mühe gegeben) = καταβάλλω προσπάθεια der Missstand, - e = η προβληματική κατάσταση der Kinderhandel = το εμπόριο παιδιών beseitigen A = (εδώ!) αντιμετωπίζω, ξεπερνώ Maßnahmen treffen (trifft, traf, hat getroffen) = παίρνω μέτρα der Schutz = η προστασία die Erhaltung = η διατήρηση die Förderung = η ενίσχυση, η προώθηση das Opfer, - = το θύμα das Verbrechen, - = το έγκλημα die Bedingung, -en = η συνθήκη, ο όρος kindgerecht = κατάλληλος για παιδιά

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Αγαπητοί γονείς, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα της εργασίας μας στο σχολείο. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

- SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool

- SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool UNIVERSITY OF PATRAS Laboratory on Sociology and Education - SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool Σας παρακαλούμε να σημειώσετε, σε ποιο βαθμό σας ταιριάζει προσωπικά η καθεμιά από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde - Allgemeines Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Fragen wo man ein Formular findet Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wo ein Dokument

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN

STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN 16.4.2014 DE Amtsblatt der Europäischen Union C 117/125 STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN Staatliche Beihilfen SA.37220 (2014/C) (ex 2013/NN) Umstrukturierungsbeihilfe für Cyprus Airways (Public) Ltd und SA.38225

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Επώνυμο και όνομα του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Name und der antragstellenden Person Αριθμός επιδόματος τέκνων Kindergeld-Nr. F K KG 51R Παράρτημα Εξωτερικό (Ausland) της αίτησης για γερμανικό

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα.

Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα. Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα. Το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψη Ηρακλείου, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, λειτουργεί με σκοπό την πρόληψη της χρήσης ψυχοδραστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/ Μετάφραση από τα αγγλικά: Ειρήνη Λυμπέρη ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Σας καλωσορίζω σε ένα ιδιαίτερο συνέδριο, το πολυ-συνέδριο του Ecopol. Ένα συνέδριο που συζητά την προώθηση των πολιτικών που ενισχύουν την πράσινη καινοτομία. Σε αυτό το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας στη Γερμανία. Ευκαιρία και πρόκληση

Εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας στη Γερμανία. Ευκαιρία και πρόκληση Εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας στη Γερμανία Ευκαιρία και πρόκληση Περιεχόμενα Ποιοί είμαστε / Τι κάνουμε / Τι προσφέρουμε Η ζωή στη Γερμανία Επί της ουσίας Η ζούγκλα των παραγράφων Τι χρειάζομαι ms

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 21 Ένα καινούργιο σχέδιο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 21 Ένα καινούργιο σχέδιο 21 Ένα καινούργιο σχέδιο Η Άννα επιστρέφει στο 2006. Η γυναίκα µε τα κόκκινα έχει απαγάγει τον πάστορα Kavalier. Επειδή δεν µπορεί να τον βρει, η Άννα ταξιδεύει στην 9 η Νοεµβρίου 1989, τη νύχτα που έπεσε

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο 15 Ταξίδι στον χρόνο Η Άννα πρέπει να πάει στο διαιρεµένο Βερολίνο από το ανατολικό στο δυτικό τµήµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πρέπει να βρει µέσα σε 55 λεπτά ποιο γεγονός θέλει να εξαλείψει η RATAVA:

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA ΕLLINIKI GNOMI ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 16ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 168 www.elliniki-gnomi.eu ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ April 2014 η εφημερίδα που διαβάζεται! ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE

Διαβάστε περισσότερα

Πώς περνάμε τη μέρα μας;

Πώς περνάμε τη μέρα μας; Πώς περνάμε τη μέρα μας; Διδακτική πρόταση 2: Συνοπτικό πλαίσιο καθημερινής ζωής Ερώτημα-κλειδί Πώς περνούμε τη μέρα μας από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Σύνδεση με το προηγούμενο μάθημα Στο προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτής, σύμφωνα με τον νόμο, είναι το πρόσωπο εκείνο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά.

Καταναλωτής, σύμφωνα με τον νόμο, είναι το πρόσωπο εκείνο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά. Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελου Ζερβέα, στην εκδήλωση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στη Θεσσαλονίκη με θέμα: «Νέοι και διαδίκτυο: χρήσεις, εφαρμογές, ασφάλεια» (17-5-2009) (Προσφωνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΩΝΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΥΛΩΝΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Θα κατατάξουμε τις Θεματικές Ενότητες που απαρτίζουν μια Βιώσιμη κοινότητα σε τέσσερες Πυλώνες Βιωσιμότητας. Ο λόγος είναι αφ ενός μεν η διευκόλυνση στη κατηγοροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν.

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. Station Luft Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στ σειρά. Σχματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. der Sturm die Windkraftanlage θύελλα οι ανεμογε

Διαβάστε περισσότερα

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12 Fakultät Informatik Institut für Angewandte Informatik, Professur Technische Informationssysteme MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Χρήστος Κάτσικας

Επιμέλεια: Χρήστος Κάτσικας Τα 20 επαγγέλματα του μέλλοντος Επιμέλεια: Χρήστος Κάτσικας Το Βρετανικό Υπουργείο Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Δεξιοτήτων ζήτησε πρόσφατα από μια ομάδα επιστημόνων που ασχολούνται με τις τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Διεύθυνση Να σημειώσετε με κύκλο την απάντηση που πιστεύετε ότι ταιριάζει στην κάθε περίπτωση: 1. Ηγέτης είναι το άτομο εκείνο το οποίο: Α. ελέγχει τους υφιστάμενους

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα

Κύριες και κύριοι, Για να επιτευχθεί όμως αυτό θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε την αντίληψη και συμπεριφορά των καταναλωτών.

Κύριες και κύριοι, Για να επιτευχθεί όμως αυτό θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε την αντίληψη και συμπεριφορά των καταναλωτών. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΤ ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ, ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΑΛΑΤΙ Κύριες και κύριοι, 20/12/2011 Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

Ηγηθείτε για να φέρετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Δημήτρης Σαμαράς Πρόεδρος - CEO Όμιλος Εταιριών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ηγηθείτε για να φέρετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Δημήτρης Σαμαράς Πρόεδρος - CEO Όμιλος Εταιριών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ηγηθείτε για να φέρετε εξαιρετικά αποτελέσματα Δημήτρης Σαμαράς Πρόεδρος - CEO Όμιλος Εταιριών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ποιοι είμαστε Όμιλος Εταιριών Σαμαράς & Συνεργάτες ( 5 εταιρείες ). One Stop Consulting

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 QC5015 A D E 1 2 3 4 M F H 5 1 6 7 B G 2 I J K L 1 8 9 10 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 Deutsch Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.1: Ασφάλεια βιολογικών τροφίμων & προστασία καταναλωτών Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα 17 Οδοφράγµατα 50 λεπτά ακόµα: Ο παίκτης αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα και να εµπιστευθεί την ταµία. Το ράδιο µεταδίδει ότι οι Ανατολικογερµανοί στρατιώτες στήνουν οδοφράγµατα. Αυτό είναι το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 3 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Teil A München. dran (S. 10) Hausaufgaben: LB S. 12-13, München ist auch für Kinder schön! S.

FLOTT 3 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Teil A München. dran (S. 10) Hausaufgaben: LB S. 12-13, München ist auch für Kinder schön! S. FLOTT 3 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την οµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (34 οµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά 10-12

Διαβάστε περισσότερα

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen?

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen? 03 Για την οδό Kantstraße Η Άννα ξεκινά για την Kantstraße, αλλά καθυστερεί, επειδή πρέπει να ρωτήσει πώς πάνε µέχρι εκεί. Χάνει κι άλλο χρόνο, όταν εµφανίζονται πάλι οι µοτοσικλετιστές µε τα µαύρα κράνη

Διαβάστε περισσότερα

Sprachenlernen24-Schnellhilfe: Die wichtigsten Verben des Neugriechischen!

Sprachenlernen24-Schnellhilfe: Die wichtigsten Verben des Neugriechischen! Auf einen Blick: Über 100 wichtige Verben des Neugriechischen! In dieser Tabelle finden Sie über 100 häufig gebrauchte Verben des Neugriechischen. Sortiert ist die Tabelle alphabetisch nach der deutschen

Διαβάστε περισσότερα

Συζητάμε σήμερα για την πράσινη επιχειρηματικότητα, ένα θέμα πού θα έπρεπε να μας έχει απασχολήσει πριν από αρκετά χρόνια.

Συζητάμε σήμερα για την πράσινη επιχειρηματικότητα, ένα θέμα πού θα έπρεπε να μας έχει απασχολήσει πριν από αρκετά χρόνια. Ομιλία του Προέδρου του ΣΘΕΒ κ. Νίκου Ρώμνιου με θέμα Πράσινη Επιχειρηματικότητα στην Εκδήλωση της ΕΕΔΕ (Τμήμα Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος) με θέμα «Πράσινη Επιχειρηματικότητα Περιβαλλοντικά Πρότυπα»

Διαβάστε περισσότερα

Oπου υπάρχουν άνθρωποι

Oπου υπάρχουν άνθρωποι Oπου υπάρχουν άνθρωποι Η Ταυτότητα Η ACT4 PEOPLE αποτελεί μια νέα Ελληνική Μη Κυβερνητική οργάνωση που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους εκείνους «που δεν έχουν δικαίωμα στη Ζωή» όποιοι και αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του πανεπιστημίου Frederick, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες του

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αλκοολισμός και Προβληματική Κατανάλωση Προβλήματα με την κατανάλωση αλκοόλ Κοινωνική κατανάλωση οινοπνεύματος

Αλκοολισμός και Προβληματική Κατανάλωση Προβλήματα με την κατανάλωση αλκοόλ Κοινωνική κατανάλωση οινοπνεύματος Αλκοολισμός και Προβληματική Κατανάλωση (Πηγή: http://www.patient.co.uk/health/alcoholism-and-problem-drinking) Απόδοση στα ελληνικά: Αθανάσιος Μπάκας (υπεύθυνος του προγράμματος) Αλκοολισμός είναι η λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Das Partizip Η μετοχή

Das Partizip Η μετοχή Das Partizip Präsens (Μετοχή ενεστώτα) Das Partizip Η μετοχή Η μετοχή ενεστώτα σχηματίζεται προσθέτοντας ένα -d- στο απαρέμφατο. spielen spielend kommen kommend fahren fahrend Η μετοχή ενεστώτα έχει ενεργητική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Οδηγός για τους Γονείς Γνωρίζουμε πως ο Έλληνας γονιός θέλει να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να επιλέξει τις εξετάσεις που θα λάβει μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Όπως όλοι γνωρίζουμε η εφηβεία είναι η περίοδος μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Γίνονται γρήγορες αλλαγές στο σώμα και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008 Fierz Identität Handout Datum: 27. 5. 2008 von Christoph Saulder 2 Inhaltsverzeichnis Einleitung 5 2 Herleitung der Matrixelemente 7 2. Ansatz...............................

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο;

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο; Εισαγωγή Τι είναι ''social media''; Ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ορίζονται τα μέσα, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ ομάδων ανθρώπων μέσω των διαδικτυακών κοινοτήτων. Υπάρχουν διάφορες μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο «Φιλολογικό» Φροντιστήριο 2 ο Διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου Επιμέλεια: Μάνθου Άρτεμις [Ο διαδικτυακός διάλογος] Δεν μπορεί, ασφαλώς, να αμφισβητηθεί ότι ο διάλογος αποτελεί απαραίτητο στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει 24 Το ρολόι χτυπάει Η Άννα βρίσκει πάλι τη µεταλλική θήκη που είχε κρύψει το 1961, αλλά δεν µπορεί να την ανοίξει, επειδή έχει σκουριάσει. Όταν τελικά τα καταφέρνει, βρίσκει µέσα ένα παλιό κλειδί. Το κλειδί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΡΩΓΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1) ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2) ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Η ΑΓΟΡΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Η ΑΓΟΡΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Εφικτότητα Τεχνική Τεχνολογική Νομοθετική Χρηματοδοτική Στελεχειακή Περιβαλλοντολογική Κοινωνική Δυνητικοί Καταναλωτές. Άμεσοι ανταγωνιστές Έμμεσοι Ανταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δημήτρης Χατζαντώνης Δρ. Οικονομικής των Επιχειρήσεων Δ/ντής Τομέα Επιχειρηματικότητας ΣΕΒ Ηράκλειο 27/11/14 Περιεχόμενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού Η Στελέχωση 1 Με τον όρο στελέχωση εννοούνται εκείνες οι λειτουργίες που διασφαλίζουν ότι η οργάνωση έχει στο παρόν, και θα έχει στο κοντινό μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Η Λορελάϊ, είναι η Γοργόνα του Μεγαλέξανδρου στη γερμανική της έκδοση Ή μια Σειρήνα απ την Οδύσσεια που απομακρύνθηκε απ τις συντρόφισσές της και βρέθηκε στον Ρήνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών 1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών Το στάδιο αυτό ορίζεται ως η συγκέντρωση ενός ικανοποιητικού αριθµού κατάλληλων υποψήφιων εθελοντών για την

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της έρευνας

Παρουσίαση της έρευνας Σχ.έτος: 2008-09 Παρουσίαση της έρευνας Οι έφηβοι λόγο των νέων συνθηκών ζωής στις πόλεις όλο και συχνότερα επιλέγουν παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας σε σχέση με άλλες δραστηριότητες. Τα βιντεοπαιχνίδια

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: «Nostalgie» von Friedrich August Dachfeg. Unsere Melodie, Anna! Erinnerst du dich?

FLASHBACK: «Nostalgie» von Friedrich August Dachfeg. Unsere Melodie, Anna! Erinnerst du dich? 10 Σε αδιέξοδο Ο παίκτης ανακαλύπτει ότι στις 13 Αυγούστου 1961 χτίστηκε το Τείχος του Βερολίνου και στις 9 Νοεµβρίου 1989 έπεσε. Η αποστολή έχει άµεση σχέση µε τις δυο αυτές ηµεροµηνίες. Αλλά τι µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ- ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΔΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ- ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΔΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ- ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Επάγγελμα είναι η κύρια και μόνιμη εργασία που επιτελεί κάποιος και από την οποία εξασφαλίζει τα απαραίτητα για τη ζωή του αγαθά. Εργασία είναι η σκόπιμη και συνειδητή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Έφηβοι και αυτοεκτίμηση

Έφηβοι και αυτοεκτίμηση Έφηβοι και αυτοεκτίμηση Με τον όρο αυτοεκτίμηση εννοούμε τον βαθμό στον οποίο εκτιμούμε, σεβόμαστε αλλά και αποδεχόμαστε τον εαυτό μας όπως είναι. Με λίγα και απλά λόγια, είναι η εσωτερική αντίληψη που

Διαβάστε περισσότερα

Φύση και Σχολικοί Κήποι. Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας e-mail: papachad@teilar.gr

Φύση και Σχολικοί Κήποι. Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας e-mail: papachad@teilar.gr Φύση και Σχολικοί Κήποι Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας e-mail: papachad@teilar.gr Ιστορικά στοιχεία Η «μόρφωση» του ανθρώπου άρχισε άτυπα από την επαφή του με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛYΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛHΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝOΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΛYΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛHΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝOΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛYΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛHΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝOΤΗΤΑΣ Κούτρα Κλειώ 4 ο μάθημα Περιεχόμενα Οι κοινότητες έχουν προβλήματα, όπως και οι άνθρωποι. Τι είναι ένα κοινοτικό πρόβλημα; Γιατί, πότε, πώς θα πρέπει να αναλύσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 3 Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους

Διαβάστε περισσότερα

Μενάνδρου 54, Αθήνα - Τ.Κ ΤΗΛ. & FAX: & Αριθ. Πρωτ Αθήνα, 28 Νοεµβρίου 2016

Μενάνδρου 54, Αθήνα - Τ.Κ ΤΗΛ. & FAX: & Αριθ. Πρωτ Αθήνα, 28 Νοεµβρίου 2016 Μενάνδρου 54, Αθήνα - Τ.Κ. 10431 ΤΗΛ. & FAX: 210-5226806 & 210-5239448 grammateia@pokk.gr www.pokk.gr Αριθ. Πρωτ. 2190 Αθήνα, 28 Νοεµβρίου 2016 Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Αποστόλου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορές Μεταφορές Καταναλωτής Ε

Μεταφορές Μεταφορές Καταναλωτής Ε ΚΕΦ. 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του μαθήματος των Οικονομικών είναι να προσφέρει τις αναγκαίες οικονομικές γνώσεις, ώστε να αντιλαμβανόμαστε σωστά τον τρόπο λειτουργίας της Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο Κώδικας αφορά όλες τις διαφημίσεις για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες. Ο Κώδικας ορίζει τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΥΣΕΑ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΥΣΕΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΥΣΕΑ) Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Συμβουλευτική Στήριξη Εκπαιδευτικές και Επαγγελματικές Επιλογές ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΑΥΤΟΑΠΟΔΟΧΗ/ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Γ1 Χρήση γλώσσας Γ1 Χρήση γλώσσας 1

Επίπεδο Γ1 Χρήση γλώσσας Γ1 Χρήση γλώσσας 1 Γ1 1 Επίπεδο Γ1 (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Ο φίλος σας έγραψε μία μελέτη για τη σημασία της τέχνης στη ζωή μας. Επειδή, όμως, είναι ξένος, κάνει ακόμη λάθη, όταν γράφει, και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑ ΖΩΝΤΑΝΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ? Πως? ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 6+1 συμβουλές για να διατηρήσετε τα κίνητρά σας για άσκηση ισχυρά! Πολλοί είναι αυτοί που ξεκινούν ένα πρόγραμμα γυμναστικής γεμάτοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων

Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων Δημήτρης Μανιατάκης Διευθύνων Σύμβουλος ΙCAP A.E. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής, την Δρ. Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη

Διαβάστε περισσότερα

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium)

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium) ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2008 Πειραµατικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Πατρών Καλησπέρα, Είµαστε η Μαρία και ο Θοδωρής από το Πειραµατικό Σχολείο Πατρών. Έχουµε συγκεντρώσει τις απόψεις Ελλήνων και Γερµανών για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά δικαιώματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 4 ομάδες:

Τα βασικά δικαιώματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 4 ομάδες: Ας δούμε μια τυπική μέρα στη ζωή ενός παιδιού... Ξυπνά το πρωί, τρώει το πρόγευμα του, πάει σχολείο (αν και ίσως με κάποια παράπονα..!), έρχεται πίσω στο σπίτι, απολαμβάνει το μεσημεριανό του, κάνει την

Διαβάστε περισσότερα