4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών"

Transcript

1 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα εργασίας και επαγγελματικού προσανατολισμού. Τα αποτελέσματα αυτά στηρίζονταν στο σύνολο των μαθητών οι οποίοι περιλαμβάνονταν στο δείγμα μας. Όπως, όμως εύκολα κατανοεί κανείς η συμπεριφορά των μαθητών εξαρτάται από μια σειρά χαρακτηριστικών αυτών. Έχει, επομένως, ενδιαφέρον να εξεταστεί πως διαφοροποιούνται οι απόψεις των μαθητών ανάλογα με κάποια βασικά χαρακτηριστικά αυτών, τα οποία θα αναφέρονται με τον όρο 'επεξηγηματικές μεταβλητές', στην συνέχεια. Οι επεξηγηματικές μεταβλητές που μελετούνται είναι το φύλο των μαθητών και η βαθμολογία με την οποία αποφοίτησαν από το γυμνάσιο. Πέρα από τα δυο αυτά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται άμεσα στους μαθητές, επιρροή στις απόψεις τους είναι δυνατό να έχουν και άλλες εξωγενείς μεταβλητές. Εδώ εξετάζεται το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, την γεωγραφική περιοχή όπου διαμένουν (αν πρόκειται για μαθητές που μένουν στην Αθήνα ή την επαρχία) καθώς και το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο της περιοχής αυτής (με βάση τον διαχωρισμό σε 3 επίπεδα που περιγράφεται στην εισαγωγή). Στις ενότητες που ακολουθούν παρατίθεται η μελέτη της επίδρασης των προαναφερθέντων επεξηγηματικών μεταβλητών στις απαντήσεις των μαθητών. Για κάθε επεξηγηματική μεταβλητή παρουσιάζονται τα σημεία -απαντήσεις μαθητώνστα οποία εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την συγκεκριμένη μεταβλητή. Ο όρος στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις υποδηλώνει ότι το παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (p-value) του αντίστοιχου ελέγχου ήταν μικρότερο από 0.05 (5%). Ο έλεγχος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε είναι ο γνωστός χ 2 έλεγχος (Mendenhall et al., 1999). Στις περιπτώσεις μόνο όπου και η υπο-εξέταση μεταβλητή (απάντηση μαθητών) και η επεξηγηματική μεταβλητή (βαθμολογία, εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων, επίπεδο περιοχής) ήταν σε διατεταγμένη κλίμακα μέτρησης χρησιμοποιήθηκε εναλλακτικά ο έλεγχος Somer's D (Agresti, 1984). 429

2 4.2.1 Μελέτη Επίδρασης Φύλου Μαθητών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα σημεία της άποψης και συμπεριφοράς των μαθητών στα οποία παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων των μαθητών. Για τις μεταβλητές για τις οποίες έχουμε δύο μετρήσεις (τόσο πριν τις επισκέψεις όσο και μετά), παρουσιάζονται και οι δύο πίνακες ως προς το φύλο Βασικά Χαρακτηριστικά και Συνήθειες Μαθητών Το φύλο των μαθητών (αγόρια, κορίτσια) επηρεάζει βασικά χαρακτηριστικά των μαθητών, όπως είναι οι ώρες που αφιερώνουν στο διάβασμα, η κατεύθυνση που προτιμούνε, η σχέση τους με τους Η/Υ, καθώς και οι εξωσχολικές δραστηριότητες με τις οποίες καταπιάνονται. Σχολική Επίδοση Ο πίνακας μου ακολουθεί δείχνει μια ιδιαίτερα έντονη διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών όσον αφορά τις ώρες που αφιερώνουν καθημερινά για να προετοιμάσουν τα μαθήματα του σχολείου τους. Για την ακρίβεια, τα αγόρια αφιερώνουν, κατά μέσο όρο, 2.1 ώρες την ημέρα, ενώ τα κορίτσια 3.9 ώρες. Ώρες προετοιμασίας Φύλο μαθημάτων Αγόρι Κορίτσι Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Τυπικό Σφάλμα Μέσου

3 Επιλογή κατεύθυνσης Όπως είναι και αναμενόμενο, η πλειοψηφία των κοριτσιών προτιμά την θεωρητική κατεύθυνση, ενώ τα αγόρια επιλέγουν σε μεγάλο ποσοστό την τεχνολογική κατεύθυνση. Σημειώνεται, πάντως ότι αν και στην επιλογή κατεύθυνσης υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο φύλων, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του ποσοστού αγοριών και κοριτσιών που έχουν, ήδη, αποφασίσει ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουν. Κατεύθυνση που Φύλο θα ακολουθήσει Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Θεωρητική % 69.57% 47.37% Θετική % 15.79% Τεχνολογική % 17.39% 36.84% Σύνολο Επιλογή Κατεύθυνσης % % 2 13% 17% Αγόρι Κορίτσι Θεωρητική Θετική Τεχνολογική 431

4 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η συμπεριφορά μαθητών και μαθητριών ως προς την γνώση και χρήση Η/Υ δεν διαφοροποιείται. Η μόνη διαφορά εντοπίζεται στο βαθμό με τον οποίο αγόρια και κορίτσια μαθαίνουν μόνοι τους να χειρίζονται Η/Υ. Τρόποι Εκμάθησης Χρήσης Η/Υ Όπως είναι εμφανές και στον πίνακα που ακολουθεί η πλειοψηφία των αγοριών (64%) συνηθίζουν να μαθαίνουν μόνοι τους Η/Υ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα κορίτσια είναι σημαντικά μικρότερο (19%). Τρόποι Εκμάθησης Φύλο Η/Υ Αγόρι Κορίτσι Μόνος % 19.05% Βάση (# μαθητών) Εκμάθηση Η/Υ Μόνος 10 81% 8 64% % 19% Αγόρι Κορίτσι Όχι Ναι 432

5 Εξωσχολικές Δραστηριότητες Οι πίνακες που ακολουθούν υποδεικνύουν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ωρών που αφιερώνουν αγόρια και κορίτσια τόσο στην ακρόαση ραδιοφώνου όσο και στο διάβασμα εξωσχολικών βιβλίων. Και στις δύο περιπτώσεις τα κορίτσια φαίνονται να ασχολούνται περισσότερο με τις δραστηριότητες αυτές από ότι τα αγόρια. Τα αποτελέσματα δίνονται αναλυτικότερα στην συνέχεια. Συχνότητα που ακούει Φύλο ραδιόφωνο Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Πάνω από ώρες 6.25% 36.67% 26.09% ώρες % 30.43% Λιγότερο από ώρες % 23.91% Σπάνια % 17.39% Ποτέ % % Σύνολο Συχνότητα ακρόασης ραδιοφώνου 4 37% 38% 33% 3 25% 25% 23% 2 Αγόρι Κορίτσι 1 6% 7% 6% Πάνω από 20 ώρες ώρες Λιγότερο από 10 ώρες Σπάνια Ποτέ 433

6 Συχνότητα που Φύλο διαβάζει βιβλία Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Πάνω από ώρες % 4.35% ώρες % 15.22% Λιγότερο από ώρες 6.25% 26.67% 19.57% Σπάνια % 46.67% 50.0 Ποτέ % 10.87% Σύνολο Συχνότητα διαβάσματος εξωσχολικών βιβλίων 6 56% 5 47% % 17% 27% 25% Αγόρι Κορίτσι 1 7% 6% 3% Πάνω από 20 ώρες ώρες Λιγότερο από 10 ώρες Σπάνια Ποτέ 434

7 Αξιολόγηση Σχολείου Οι προτιμήσεις των μαθητών στα μαθήματα του σχολείου, οι προτάσεις για τις ελλείψεις του σχολικού προγράμματος, ο βαθμός ικανοποίησής τους για το επίπεδο γνώσεων που παρέχει το σχολείο και η αξιολόγηση του επιπέδου των καθηγητών τους παρουσιάζουν μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Μαθήματα που τους προκαλούν το ενδιαφέρον Η διαπίστωση που προηγούμενα έγινε σχετικά με τις προτιμήσεις των μαθητών μεταξύ των κατευθύνσεων, επιβεβαιώνεται και από τις δηλώσεις των μαθητών σχετικά με τα μαθήματα που τους προκαλούν ενδιαφέρον. Πράγματι, από τον πίνακα που ακολουθεί γίνεται εμφανές ότι τα μαθήματα της Γεωμετρίας και της Φυσικής προτιμούνται από μεγαλύτερο ποσοστό αγοριών από ότι κοριτσιών. Σημειώνεται πάντως ότι, ιδιαίτερα για το μάθημα της Φυσικής, το ποσοστό των μαθητών που το προτιμούν είναι ούτως ή άλλως πολύ μικρό. Μαθήματα Φύλο Αγόρι Κορίτσι Γεωμετρία % 17.24% Φυσική % 0.0 Βάση (# μαθητών) Μαθήματα που τους ενδιαφέρουν 7 65% % 18% Αγόρι Κορίτσι 1 Γεωμετρία Φυσική 435

8 Μαθήματα που λείπουν από το σχολικό πρόγραμμα Όσον αφορά τώρα τα μαθήματα που οι μαθητές θεωρούν ότι λείπουν από το σχολικό τους πρόγραμμα, η μόνη διαφοροποίηση για τα δύο φύλα εντοπίζεται στο μάθημα της Σεξουαλικής Αγωγής. Το ποσοστό των αγοριών που θεωρεί ότι το μάθημα αυτό λείπει από το σχολικό πρόγραμμα είναι αρκετά υψηλό (58%) ενώ, αντίθετα, μόνο το 5% των κοριτσιών που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν την ίδια άποψη. Μαθήματα που λείπουν Φύλο από το πρόγραμμα Αγόρι Κορίτσι Σεξουαλική Αγωγή % 5.0 Βάση (# μαθητών) Μαθήματα που λείπουν από το πρόγραμμα 58% Σεξουαλική Αγωγή 5% Αγόρι Κορίτσι 436

9 Άποψη για Επίπεδο Γνώσεων Παρεχομένων από το Σχολείο Τα κορίτσια εμφανίζονται να είναι περισσότερο 'απαιτητικά' από τα αγόρια, καθώς το ποσοστό των κοριτσιών που πιστεύει ότι οι γνώσεις που τους παρέχει το σχολείο είναι πολλές φτάνει μόνο το 3%, ενώ για τα αγόρια το αντίστοιχο ποσοστό είναι αρκετά μεγάλο (23%). Ανάλογα, το 71% των αγοριών βρίσκει επαρκείς τις γνώσεις από το σχολείο και μόνο το 6% πιστεύει ότι αυτές είναι λίγες. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα κορίτσια είναι 62% και 35%. Γνώσεις παρεχόμενες Φύλο από το σχολείο Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Πολλές % 3.45% 10.87% Επαρκείς % 62.07% 65.22% Λίγες % 34.48% 23.91% Σύνολο Γνώσεις παρεχόμενες από το σχολείο 8 71% 62% % 34% Αγόρι Κορίτσι 2 3% 6% Πολλές Επαρκείς Λίγες 437

10 Άποψη για Επίπεδο Καθηγητών Όπως και πριν, έτσι και εδώ αναφορικά με το επίπεδο των καθηγητών, τόσο των γνώσεων όσο και της παιδαγωγικής τους ικανότητας, τα κορίτσια είναι 'αυστηρότερα' από τα αγόρια. Σχετικά με το επίπεδο γνώσεων των καθηγητών, το 48% των κοριτσιών και το 59% των αγοριών το κρίνουν υψηλό ή και πολύ υψηλό. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το επίπεδο παιδαγωγικής ικανότητας των καθηγητών είναι 27% για τα αγόρια και 7% για τα κορίτσια. Επίπεδο γνώσεων Φύλο καθηγητών Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Πολύ υψηλό % % Υψηλό % 48.15% 43.18% Ικανοποιητικό % 51.85% 47.73% Σύνολο Επίπεδο γνώσεων καθηγητών % 35% 48% 41% 52% Αγόρι Κορίτσι Πολύ υψηλό Υψηλό Ικανοποιητικό 438

11 Επίπεδο παιδαγωγικής Φύλο ικανότητας Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Πολύ υψηλό % 2.27% Υψηλό % 3.45% 11.36% Ικανοποιητικό % 63.64% Χαμηλό % % Πολύ χαμηλό % 13.64% Σύνολο Επίπεδο Παιδαγωγικής Ικανότητας % % 21% Αγόρι Κορίτσι 2 13% 1 3% 7% 3% Πολύ υψηλό Υψηλό Ικανοποιητικό Χαμηλό Πολύ χαμηλό 439

12 Βαθμολογία Καθηγητή Σ.Ε.Π. (3ης Γυμνασίου) Ο διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης του σχολείου και των καθηγητών από τα κορίτσια και τα αγόρια επιβεβαιώνεται, εδώ, για άλλη μια φορά. Σε μια κλίμακα από 1 έως 10, η μέση βαθμολογία του καθηγητή του Σ.Ε.Π. της 3ης Γυμνασίου, ως προς την κατάρτιση και πληροφόρησή του, που αποδίδουν τα αγόρια είναι 7.15, ενώ τα κορίτσια δίνουν σαφώς μικρότερη βαθμολογία (5.5). Βαθμολογία Φύλο Καθηγητή Σ.Ε.Π. Αγόρι Κορίτσι Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Τυπικό Σφάλμα Μέσου

13 Άποψη Μαθητών για Ζητήματα Εργασίας Το φύλο των μαθητών έχει μια ουσιαστική επίδραση στην αντίληψη των μαθητών για σειρά ζητημάτων εργασίας. Η επίδραση αυτή είναι αισθητή και στις δυο φάσεις της έρευνας. Τα σημεία στα οποία τα δυο φύλα διαφέρουν είναι στο βασικό ζητούμενο από ένα επάγγελμα, στις εργασιακές αξίες του επαγγέλματος που επιδιώκει ο κάθε μαθητής (και σε κάποια συγκεκριμένα άλλα επαγγέλματα), καθώς και στα χαρακτηριστικά με τα οποία περιγράφουν τον επιτυχημένο επαγγελματία. 441

14 Βασικό Ζητούμενο από Επάγγελμα Και στις δύο φάσεις της έρευνας γίνεται σαφής η διαφορά που υπάρχει μεταξύ των 2 φύλων ως προς τι ζητούν να τους προσφέρει ένα επάγγελμα. Έτσι λοιπόν, η πλειοψηφία των αγοριών, 63% στην Α φάση και 69% στην Β, ενδιαφέρεται να αποκτήσει μεγάλη οικονομική άνεση από το επάγγελμά του, ενώ αντίθετα η προσωπική έκφραση και ικανοποίηση είναι το βασικό ζητούμενο από τα κορίτσια, σε ποσοστό 76% και 83% στις 2 φάσεις. Η κοινωνική προβολή και καταξίωση είναι λιγότερη σημαντική και για τα δύο φύλα. Βασικό Ζητούμενο Φύλο Από Επάγγελμα Φάση Α Φάση Β Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Κοινωνική προβολή καταξίωση % Μεγάλη οικονομική άνεση % 68.75% 10.0 Προσωπική έκφραση ικανοποίηση % 31.25% 83.33% Σύνολο Βασικό Ζητούμενο από Επάγγελμα Αγόρι(Α) Κορίτσι(Α) Αγόρι(Β) Κορίτσι(Β) 2 Κοινωνική προβολή Οικονομική άνεση Προσωπική έκφραση 442

15 Επιδιωκόμενα Χαρακτηριστικά Επαγγέλματος Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά επαγγελμάτων τα οποία ενδιαφέρουν σε διαφορετικό βαθμό αγόρια και κορίτσια, τόσο στην φάση Α όσο και στην φάση Β. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η καλή αμοιβή, η ύπαρξη αρκετού ελεύθερου χρόνου καθώς και η δυνατότητας εξέλιξης. Και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά φαίνεται να ενδιαφέρουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα αγόρια από ότι τα κορίτσια. Τα ακριβή ποσοστά δίνονται αναλυτικότερα στους πίνακες που ακολουθούν. Φύλο Καλή Αμοιβή Φάση Α Φάση Β Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Απόλυτα % % 23.33% Πολύ % 53.33% 47.06% 46.67% Έτσι κι έτσι % Σύνολο Καλή Αμοιβή Αγόρι(Α) Κορίτσι(Α) Αγόρι(Β) Κορίτσι(Β) 2 Απόλυτα Πολύ Έτσι κι έτσι 443

16 Δυνατότητα για Φύλο εξέλιξη Φάση Α Φάση Β (καριέρα) Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Απόλυτα % 33.33% 58.82% 31.03% Πολύ % % 37.93% Έτσι κι έτσι % 16.67% 5.88% 13.79% Λίγο % 10.34% Καθόλου Σύνολο Δυνατότητα για Εξέλιξη Αγόρι(Α) Κορίτσι(Α) Αγόρι(Β) Κορίτσι(Β) 2 Απόλυτα Πολύ Έτσι κι έτσι Λίγο Καθόλου 444

17 Αρκετός ελεύθερος Φύλο χρόνος Φάση Α Φάση Β Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Απόλυτα % 6.67% 47.06% 6.67% Πολύ % % 40.0 Έτσι κι έτσι % 46.67% 29.41% 40.0 Λίγο % % Καθόλου % Σύνολο Αρκετός Ελεύθερος Χρόνος Αγόρι(Α) Κορίτσι(Α) Αγόρι(Β) Κορίτσι(Β) 1 Απόλυτα Πολύ Έτσι κι έτσι Λίγο Καθόλου 445

18 Χαρακτηριστικά Επιτυχημένου Επαγγελματία Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο συμφωνεί και με προηγούμενες διαπιστώσεις είναι η άποψη των μαθητών για τα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου επαγγελματία και ο τρόπος που αυτή διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο των μαθητών. Έτσι, τα αγόρια, σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό από τα κορίτσια, θεωρούν ότι το να είναι κανείς οικονομικά ισχυρός είναι χαρακτηριστικό του επιτυχημένου επαγγελματία. Χαρακτηριστικά Φύλο επιτυχημένου Φάση Α Φάση Β επαγγελματία Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Οικονομικά ισχυρός 64.71% % 16.67% Βάση (# μαθητών) Οικονομικά Ισχυρός 8 65% 6 47% % Αγόρι Κορίτσι 2 Φάση Α Φάση Β 446

19 Χαρακτηριστικά Συγκεκριμένων Επαγγελμάτων Τέλος, εντοπίζεται ότι υπάρχουν διαφορές και μεταξύ του βαθμού με τον οποίο αγόρια και κορίτσια συσχετίζουν διαφορά χαρακτηριστικά επαγγελμάτων με κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα (τους χώρους εργασίας των οποίων επισκέφτηκαν). Αναλυτικότερα, τα αγόρια θεωρούν ότι οι βιβλιοθηκονόμοι έχουν υψηλότερη αμοιβή και περισσότερο ελεύθερο χρόνο από ότι πιστεύουν τα κορίτσια. Αυτό ισχύει, όμως, μόνο στη φάση Α, καθώς μετά την επισκέψεις η άποψη των μαθητών πάνω στο θέμα αυτό είναι ουσιαστικά ίδια για αγόρια και κορίτσια. Μετά τις επισκέψεις παρατηρείται και μια διαφοροποίηση ως προς την άποψη των μαθητών για την δυνατότητα προσφοράς του λογιστή στο κοινωνικό σύνολο (τα κορίτσια πιστεύουν ότι αυτή υπάρχει σε μεγαλύτερο βαθμό από τα αγόρια). Τέλος, το επάγγελμα του τεχνικού υπολογιστών συνδέεται περισσότερο με τα ενδιαφέροντα των αγοριών, τα οποία και πιστεύουν ότι έχει, σε μεγαλύτερο βαθμό, αυτονομία. Φύλο Βιβλιοθηκονόμος Φάση Α Φάση Β Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Καλή αμοιβή (**) (**) Στην Φάση Β δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά Φύλο Λογιστής Φάση Α Φάση Β Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Δυνατότητα προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο (*) (*) Στην Φάση Α δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά Φύλο Τεχνικός Υπολογιστών Φάση Α Φάση Β Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αυτονομία Έχει σχέση με τα ενδιαφέροντά μου 447

20 4.2.2 Μελέτη Επίδρασης Βαθμολογίας Μαθητών Η μελέτη της επίδρασης της σχολικής επίδοσης των μαθητών, όπως αυτή εκφράζεται από τον μέσο όρο του απολυτηρίου του γυμνασίου, στην άποψη και συμπεριφορά των μαθητών αποτελεί το αντικείμενο της παρούσης ενότητας. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι μεταβλητές στις οποίες εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ μαθητών διαφορετικών βαθμολογιών (τόσο στην Α όσο και στην Β φάση της έρευνας). Για πιο αξιόπιστα στατιστικά αποτελέσματα αλλά και για την διευκόλυνση της ερμηνείας των συμπερασμάτων, οι βαθμολογίες των μαθητών έχουν χωριστεί και αναλύονται σε δυο μη-επικαλυπτόμενες κλάσεις βαθμολογιών : μαθητές με απολυτήριο γυμνασίου το πολύ 16 και μαθητές πάνω από Βασικά Χαρακτηριστικά και Συνήθειες Μαθητών Τα βασικά χαρακτηριστικά, οι συνήθειες και προτιμήσεις των μαθητών δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται ιδιαίτερα ως προς τη βαθμολογία των μαθητών. Η μόνη διαφοροποίηση που παρατηρείται αφορά τους λόγους χρήσης των Η/Υ. 448

21 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσε κανείς να πει ότι η συμπεριφορά μαθητών και μαθητριών ως προς την γνώση Η/Υ και τον τρόπο εκμάθησης αυτών δεν διαφοροποιείται. Η μόνη διαφορά εντοπίζεται στα ποσοστά των μαθητών που χρησιμοποιούν Η/Υ για ψυχαγωγία. Το σύνολο των μαθητών με βαθμολογία πάνω από 16 που δηλώνει ότι γνωρίζει Η/Υ, τον χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, και για ψυχαγωγία. Το αντίστοιχο ποσοστά για μαθητές κάτω από 16 είναι 75%. Λόγοι χρήσης Η/Υ Βαθμολογία Γυμνασίου Έως 16 Πάνω από 16 Σύνολο Ψυχαγωγία Σύνολο Βάση (# μαθητών) Λόγοι χρήσης Η/Υ % Έως 16 Πάνω από 16 2 Ψυχαγωγία 449

22 Αξιολόγηση Σχολείου Η επίδραση της βαθμολογίας των μαθητών γίνεται αισθητή μόνο όσον αφορά την αξιολόγηση της συνεισφοράς του σχολείου στην καλλιέργεια των μαθητών και στον επαγγελματικό προσανατολισμό αυτών. 450

23 Αξιολόγηση Συνεισφοράς Σχολείου Όσον αφορά την συνεισφορά του σχολείου με την σημερινή του μορφή σε μια σειρά πτυχών των μαθητών, διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις ως προς το βαθμό συνεισφοράς του σχολείου στην καλλιέργεια κλίσεων, δεξιοτήτων και δυνατοτήτων των μαθητών καθώς και στον επαγγελματικό προσανατολισμό αυτών. Οι μαθητές υψηλότερων βαθμολογιών τείνουν να είναι αυστηρότεροι και στα δυο αυτά ζητήματα. Βαθμός καλλιέργειας κλίσεων- Βαθμολογία Γυμνασίου δεξιοτήτων-δυνατοτήτων Έως 16 Πάνω από 16 Σύνολο Υψηλός % % Ικανοποιητικός % 85.71% 69.05% Χαμηλός % 14.29% 23.81% Σύνολο Καλλιέργεια κλίσεωνδεξιοτήτων-δυνατοτήτων % 52% 33% 14% 14% Υψηλός Ικανοποιητικός Χαμηλός Έως 16 Πάνω από

24 Βαθμός συνεισφοράς σχολείου σε Βαθμολογία Γυμνασίου επαγγελματικό προσανατολισμό Έως 16 Πάνω από 16 Σύνολο Υψηλός % 17.02% Ικανοποιητικός % 38.3 Χαμηλός % 44.68% Σύνολο Συνεισφορά σε επαγγελματικό προσανατολισμό 8 64% 6 52% % 23% 28% Έως 16 Πάνω από 16 Υψηλός Ικανοποιητικός Χαμηλός 452

25 Παράγοντες Επιρροής σε Επαγγελματικό Προσανατολισμό Η επίδραση της βαθμολογίας των μαθητών στους παράγοντες επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων γίνεται αισθητή μόνο κατά την δεύτερη φάση της έρευνας. Εκεί εντοπίζονται διαφοροποιήσεις ως προς τις πηγές επαγγελματικού προσανατολισμού των μαθητών και ως προς τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του επαγγέλματός τους, για όσους μαθητές έχουν ήδη αποφασίσει με τι θα ασχοληθούν στο μέλλον. 453

26 Πηγές Επαγγελματικού Προσανατολισμού Αν και κατά την πρώτη φάση δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των μαθητών ως προς τις πηγές μέσω των οποίων ενημερώνονται για θέματα σε σχέση με επαγγελματικό, στην δεύτερη φάση εντοπίζονται κάποιες διαφορές των μαθητών με διαφορετικό επίπεδο βαθμολογίας. Οι μαθητές με βαθμολογία κάτω από 16 στηρίζονται, για την ενημέρωσή τους, περισσότερο στα περιοδικά, ενώ οι μαθητές άνω του 16 χρησιμοποιούν περισσότερο, συγκριτικά με τους άλλους το ραδιόφωνο. Πηγές Ενημέρωσης Βαθμολογία Γυμνασίου (Φάση Β) Έως 16 Πάνω από 16 Περιοδικά % Ραδιόφωνο % Βάση (# μαθητών) Φάση Β Πηγές Ενημέρωσης για Επαγγελματικό Προσανατολισμό 44% 45% 4 35% 3 25% 2 18% 18% Έως 16 Πάνω από 16 15% 1 5% Περιοδικά Ραδιόφωνο 454

27 Παράγοντες Επιρροής σε Επιλογή Συγκεκριμένου Επαγγέλματος Επικεντρώνοντας την προσοχή στους μαθητές οι οποίοι έχουν ήδη αποφασίσει τι επάγγελμα θα ακολουθήσουν, εξετάζονται οι παράγοντες που τους επηρέασαν σε αυτή την επιλογή τους. Έτσι διαπιστώνεται ότι οι μαθητές άνω του 16 επηρεάζονται περισσότερο από το οικογενειακό και συγγενικό περιβάλλον, ενώ οι μαθητές με βαθμολογία έως 16 δείχνουν να στηρίζουν την επιλογή επαγγέλματός τους σε προσωπική επιλογή (σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους μαθητές). Να σημειωθεί, πάντως, ότι οι διαφορές αυτές ήταν σημαντικές μόνο στην δεύτερη φάση της έρευνας. Παράγοντες Επιρροής Βαθμολογία Γυμνασίου (Φάση Β) Έως 16 Πάνω από 16 Βάση Προσωπική Επιλογή % 48.57% Οικογένεια, συγγενείς % 31.43% Βάση (# μαθητών) Φάση Β Παράγοντες Επιρροής σε Επιλογή Επαγγέλματος 75% % 5 Έως % 13% Πάνω από 16 1 Προσωπική Επιλογή Οικογένεια, συγγενείς 455

28 Εκπαιδευτικές Επιλογές Στο σημείο αυτό διαπιστώνεται μια σημαντική διαφοροποίηση των μαθητών ως προς τις εκπαιδευτικές επιλογές που κάνουν (αν θα συνεχίσουν τις σπουδές και μετά το Λύκειο ή όχι). 456

29 Απόφαση για Σπουδές μετά το Λύκειο Αν και οι μαθητές των δυο επιπέδων βαθμολογιών που εξετάζονται δεν διαφέρουν όσον αφορά την απόφασή τους να συνεχίσουν τις σπουδές τους και μετά το Λύκειο, υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση αναφορικά με το επίπεδο σπουδών στο οποίο στοχεύουν. Και στις δυο φάσεις, παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών με βαθμό πάνω από 16 στοχεύουν σε σπουδές σε κάποιο ΑΕΙ και κανείς δεν επιθυμεί σπουδές σε ΤΕΙ, ενώ στην περίπτωση των μαθητών με βαθμολογία κάτω από 16 υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών που ενδιαφέρεται για σπουδές σε ΤΕΙ. Βαθμολογία Γυμνασίου Επίπεδο σπουδών Φάση Α Φάση Β Έως 16 Πάνω από 16 Έως 16 Πάνω από 16 ΙΕΚ % % 4.55% ΤΕΙ % % 0.0 ΑΕΙ % % 95.45% Σύνολο Επίπεδο Σπουδών Έως 16 (Α) Πάνω από 16 (Α) Έως 16 (Β) Πάνω από 16 (Β) 2 ΙΕΚ ΤΕΙ ΑΕΙ 457

30 Άποψη Μαθητών για Ζητήματα Εργασίας Η μόνη διαφοροποίηση που εντοπίζεται εδώ έχει να κάνει με τον συσχετισμό των υπο-εξέταση επαγγελμάτων με μια σειρά εργασιακών αξιών. Χαρακτηριστικά Συγκεκριμένων Επαγγελμάτων Τέλος, παρατηρείται ότι υπάρχουν διαφορές και μεταξύ του βαθμού με τον οποίο μαθητές διαφορετικών βαθμολογιών συσχετίζουν διαφορά χαρακτηριστικά επαγγελμάτων με κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα. Αναλυτικότερα, πριν τις επισκέψεις οι μαθητές υψηλότερης βαθμολογίας θεωρούσαν (σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους μαθητές) ότι οι βιβλιοθηκονόμοι έχουν αρκετό ελεύθερο χρόνο. Βαθμολογία Γυμνασίου Βιβλιοθηκονόμος Φάση Α Φάση Β Έως 16 Πάνω από 16 Έως 16 Πάνω από 16 Αρκετός ελεύθερος χρόνος (**) (**) Στην Φάση Β δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 458

31 4.2.3 Μελέτη Επίδρασης Μορφωτικού Επιπέδου Γονέων Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι τομείς της άποψης και συμπεριφοράς των μαθητών στους οποίους παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ μαθητών με διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων. Ο όρος 'υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης' αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου και οι δυο γονείς έχουν ολοκληρώσει, τουλάχιστον, τις σπουδές στο Λύκειο, ενώ μαθητές με γονείς χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου ανήκουν στην πρώτη κατηγορία (μέσο επίπεδο) Βασικά Χαρακτηριστικά και Συνήθειες Μαθητών Όπως φαίνεται και στην συνέχεια, το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων επηρεάζει τόσο την σχολική επίδοση των μαθητών (ώρες προετοιμασίας μαθημάτων) όσο και την συχνότητα ενασχόλησής τους με κάποιες εξωσχολικές δραστηριότητες. Σχολική Επίδοση Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει μια ιδιαίτερα έντονη διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών όσον αφορά τις ώρες που αφιερώνουν ημερησίως για να προετοιμάσουν τα μαθήματα του σχολείου τους. Για την ακρίβεια, τα αγόρια αφιερώνουν, κατά μέσο όρο, 2.1 ώρες την ημέρα, ενώ τα κορίτσια 3.9 ώρες. Ώρες προετοιμασίας Επίπεδο Εκπαίδευσης Γονέων μαθημάτων Μέσο Υψηλό Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Τυπικό Σφάλμα Μέσου

32 Εξωσχολικές Δραστηριότητες Μεταξύ των διαφόρων εξωσχολικών δραστηριοτήτων που μελετήθηκαν, το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων φαίνεται να επηρεάζει μόνο την ενασχόληση των μαθητών με το διάβασμα εφημερίδων. Όπως θα ήταν άλλωστε και λογικό, όταν το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων είναι υψηλό οι μαθητές συνηθίζουν να διαβάζουν συχνότερα εφημερίδες. Συχνότητα ανάγνωσης Επίπεδο Εκπαίδευσης Γονέων εφημερίδας Μέσο Υψηλό Σύνολο ώρες % % Λιγότερο από ώρες % Σπάνια % % Ποτέ % % Σύνολο Συχνότητα ανάγνωσης εφημερίδων 9 83% % Μέσο Υψηλό 2 1 4% 5% 13% ώρες Λιγότερο από 10 ώρες Σπάνια Ποτέ 460

33 Παράγοντες Επιρροής σε Επαγγελματικό Προσανατολισμό Η επίδραση του εκπαιδευτικού επιπέδου των γονέων στην διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων γίνεται αισθητή μέσα από τον τρόπο που διαφοροποιείται η επιρροή κάποιων παραγόντων στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών. Παράγοντες Επιρροής σε Επιλογή Επαγγέλματος Η επίδραση του κοινωνικού περιγύρου στην επιλογή επαγγέλματος από τους μαθητές είναι το μόνο στοιχείο (μεταξύ διαφόρων παραγόντων επιρροής) που σχετίζεται με το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων. Όπως είναι εμφανές και από το ακόλουθο γράφημα, η επίδραση του κοινωνικού περιγύρου είναι πολύ πιο έντονη για τους μαθητές με γονείς υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης. Επίπεδο Εκπαίδευσης Γονέων Επίδραση από Φάση Α Φάση Β κοινωνικό περίγυρο Μέσο Υψηλό Μέσο Υψηλό Πολύ σημαντική Σημαντική % % 70.0 Καθόλου σημαντική % % 20.0 Σύνολο Επίδραση κοινωνικού περιγύρου Μέσο(Α) Υψηλό(Α) Μέσο(Β) Υψηλό(Β) 2 Πολύ σημαντική Σημαντική Καθόλου σημαντική 461

34 Άποψη Μαθητών για Ζητήματα Εργασίας Τέλος, το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων επιδρά σημαντικά στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές αντιλαμβάνονται την επαγγελματική επιτυχία, καθώς και στο βαθμό με τον οποίο συσχετίζουν μια σειρά εργασιακών αξιών με κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα. Χαρακτηριστικά Επιτυχημένου Επαγγελματία Σχετικά με τα στοιχεία τα οποία οι μαθητές θεωρούν ότι χαρακτηρίζουν τον επιτυχημένο επαγγελματία, η μόνη διαφοροποίηση εντοπίζεται στην άποψη τους για το αν ο δυναμισμός χαρακτηρίζει τον επιτυχημένο επαγγελματία. Στην φάση Α ειδικά, οι μαθητές με γονείς μέσου επιπέδου εκπαίδευσης δίνουν σαφώς μεγαλύτερη βαρύτητα στο στοιχείο αυτό ως χαρακτηριστικό του επιτυχημένου επαγγελματία. Χαρακτηριστικά Επίπεδο Εκπαίδευσης Γονέων επιτυχημένου Φάση Α Φάση Β επαγγελματία Μέσο Υψηλό Μέσο Υψηλό Δυναμικός % 30.0 Βάση (#μαθητών) Δυναμικός 8 75% 58% Μέσο Υψηλό 2 Φάση Α Φάση Β 462

35 Χαρακτηριστικά Συγκεκριμένων Επαγγελμάτων Τέλος, παρατηρείται ότι υπάρχουν διαφορές και μεταξύ του 'βαθμού' με τον οποίο μαθητές με γονείς διαφορετικού εκπαιδευτικού επιπέδου συσχετίζουν τις εργασιακές αξίες με κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα. Μετά τις επισκέψεις οι μαθητές με γονείς υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης αποδίδουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο (από τους άλλους μαθητές) στους βιβλιοθηκονόμους. Όσον αφορά το επάγγελμα του λογιστή εντοπίζονται, επίσης, ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις. Πριν τις επισκέψεις οι μαθητές με γονείς υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου είχαν εντονότερη από τους άλλους μαθητές την πεποίθηση ότι το επάγγελμα του λογιστή συνδέεται με την ανεργία. Μετά τις επισκέψεις οι διαφορές αφορούν τα στοιχεία της καλής αμοιβής, του ανταγωνισμού και της σύνδεσης με τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Για την ακρίβεια μαθητές με γονείς μέσου επιπέδου εκπαίδευσης θεωρούν ότι οι λογιστές πληρώνονται καλύτερα, έχουν μικρότερο ανταγωνισμό και το επάγγελμα αυτό συνδέεται περισσότερο με τα ενδιαφέροντά τους. Επίπεδο Εκπαίδευσης Γονέων Βιβλιοθηκονόμος Φάση Α Φάση Β Μέσο Υψηλό Μέσο Υψηλό Αρκετός ελεύθερος χρόνος (*) (*) Στην Φάση Α δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά Επίπεδο Εκπαίδευσης Γονέων Λογιστής Φάση Α Φάση Β Μέσο Υψηλό Μέσο Υψηλό Καλή αμοιβή (*) Ανεργία (**) Σκληρός ανταγωνισμός (*) Έχει σχέση με τα ενδιαφέροντά μου (*) (*) Στην Φάση Α δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (**) Στην Φάση Β δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 463

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών. Β. Ενδιαφέροντα κι εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνώση Αγγλικών Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 97.9% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει Αγγλικά. Το επίπεδο γνώσεών τους εκτιμάται απ τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αρμάου Ανδριάνα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αρμάου Ανδριάνα ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλος εργασίας: Πόσες ώρες εξωσχολικών μαθημάτων έχουν οι μαθητές του Λυκείου ανάλογα με την τάξη που βρίσκονται και το φύλο τους και πως κατανέμονται οι ώρες αυτές. Αρμάου Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4.1. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των γονέων Η αξιολόγηση και ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων, που προκύπτουν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα για το σχολικό έτος 2001-2002

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα για το σχολικό έτος 2001-2002 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα για το σχολικό έτος 2001-2002 3.1 Ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δεδομένων Ο αριθμός των κοριτσιών ήταν μεγαλύτερος. Στο σύνολο, το 56,4% ήταν κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 8 υπολογίζονται και συγκρίνονται τα ποσοστά επιλογής του µαθήµατος στους ετήσιους πληθυσµούς, ανά φύλο και κατεύθυνση. Υπολογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Σε προηγούμενη ενότητα μελετήσαμε την απόδοση των εξετασθέντων μαθητών (μέσω του μέσου όρου βαθμολογίας τους). Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ Το τµήµα αυτό της έρευνας αναφέρεται στην Γ τάξη όλων των Ενιαίων Λυκείων του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Σ.Ο.ΚΑ.Κ. www.sokak.org.cy ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Α Λυκείου - Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού 1η ΟΜΠ 2η ΟΜΠ 3η ΟΜΠ 4η ΟΜΠ Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ]

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ] B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [2006 2009] Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2013, ολοκλήρωσε την B Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων για τους απόφοιτους 2006 2009. Για την διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου

Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου Κουρίδης Γιάννης, Σάββα Σάββας, Κουρίδης Χρήστος, Τορναρίτης Μιχάλης. Εισαγωγή Στα σχολεία της Κύπρου δεν διδάσκεται το μάθημα της σεξουαλικής

Διαβάστε περισσότερα

4.3. Συνολική και συγκριτική αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων από τα δύο ερωτηματολόγια

4.3. Συνολική και συγκριτική αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων από τα δύο ερωτηματολόγια 4.3. Συνολική και συγκριτική αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων από τα δύο ερωτηματολόγια Η διερεύνηση του επιπέδου οργάνωσης, του τρόπου λειτουργίας και του βαθμού επίτευξης των στόχων του Ο.Δ.Σ. ολοκληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 25 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 Η Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Τα εργαστήρια Πληροφορικής και η διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τα εργαστήρια Πληροφορικής και η διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τα εργαστήρια Πληροφορικής και η διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν. Δαπόντες, Σ. Ιωάννου, Χ. Κουνιάκης, Α. Χαρχαρίδου 1.Εισαγωγή Η παρουσίαση μας βασίζεται στη μελέτη και στην επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ m122 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ m122 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ m122 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...4 3.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Μαθήµατα γενικής παιδείας Ιστορία. Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Μαθήµατα γενικής παιδείας Ιστορία. Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 3.1.1 Μαθήµατα γενικής παιδείας. 3.1.1.1 Ιστορία Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας Στο µάθηµα της ιστορίας εξετάσθηκαν 862 µαθητές. Από τα αποτελέσµατα για το σύνολο του νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουµε µε περιγραφικά στατιστικά µέτρα τις βαθµολογικές επιδόσεις των αποφοίτων της Γ Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..4 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική και πειραματική έρευνα

Περιγραφική και πειραματική έρευνα 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 Περιγραφική και πειραματική έρευνα Σε μια έρευνα που περιλαμβάνει δύο μεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μάθημα : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του 2 ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με την καθοδήγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΜΑΝΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ 2016 ΣΕ 50 ΣΧΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΚΑΙ «ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» Α.

ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΜΑΝΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ 2016 ΣΕ 50 ΣΧΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΚΑΙ «ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» Α. ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΜΑΝΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ 2016 ΣΕ 50 ΣΧΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΚΑΙ «ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» Α.ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Μετά την ανακοίνωση των στατιστικών στοιχείων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ικανοποίησης Σπουδαστή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ικανοποίησης Σπουδαστή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ικανοποίησης Σπουδαστή Από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Του ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγαπητοί Σπουδαστές /Σπουδάστριες, Στα πλαίσια της Πρακτικής σας Άσκησης θα θέλαμε να σας

Διαβάστε περισσότερα

( 2) 4, 4.1, 4.1.1,

( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :. - -,,,,,,, 2008 - : On Demand : 5 : 37 : 61, : 89, : - 127 : 161 : 179 : 195 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Επιμέλεια-καταγραφή-σχεδιασμός: Ο δάσκαλος της Στ τάξης, Χρίστος Χατζηλοΐζου Απρίλιος 2015 Θέμα: Η αξιοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η περίπτωση του ΠΕΓΑ «Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις»

Η αξιολόγηση στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η περίπτωση του ΠΕΓΑ «Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις» Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - m136 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - m136 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - m136 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο. Συνάρτηση του φύλου των ερωτώμενων με την ηλικία τους

Φύλο. Συνάρτηση του φύλου των ερωτώμενων με την ηλικία τους Διενέργεια δημοσκόπησης με θέμα Οι συνήθειές μας σχετικά με την ενημέρωση Πραγματοποιήσαμε δημοσκοπική έρευνα, μέσω έντυπου ερωτηματολογίου, για τις συνήθειες των κατοίκων της Κρύας Βρύσης σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. iii

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. iii ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Χανίων κύριο Βασίλειο Γλυμιδάκη, για τη διευκόλυνση που μου παρείχε έτσι ώστε να έχω πρόσβαση στα δεδομένα κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η εκπαίδευση των ανήλικων χρηστών γύρω από την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 3 υπολογίζονται και συγκρίνονται οι µέσες τιµές όλων των αριθµητικών µεταβλητών που είναι ο γραπτός µέσος όρος όλων των µαθηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ m144

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ m144 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ m144 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και Αγνή Βίκη Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ m126

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ m126 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ m126 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ400 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ400 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ400 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ m130 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ m130 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ m130 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Χρύσα Μαλανδράκη, Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους.

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Γ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εδώ, σας παρακαλούμε να μας πείτε ορισμένα στοιχεία για τον εαυτό σας και το παιδί σας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.).

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). ΛΥΜΕΝΕΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). a. Τι μπορεί να συνέβη όταν η διάμεσος αυξήθηκε; Το γεγονός ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ. Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ. Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου Ποιο είναι το αγαπημένο είδος μουσικής των μαθητών της Α Λυκείου Στα πλαίσια του μαθήματος «Tεχνολογία» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων Κεφάλαιο 9 Έλεγχοι υποθέσεων 9.1 Εισαγωγή Όταν παίρνουμε ένα ή περισσότερα τυχαία δείγμα από κανονικούς πληθυσμούς έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίζουμε στατιστικά, όπως μέσους όρους, δειγματικές διασπορές

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

«ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ :2012-2013 ΤΙΤΛΟΣ «ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 1. ΠΑΡΜΑΞΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2. ΠΕΛΩΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 6 Μαΐου 2015

Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 6 Μαΐου 2015 Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα 6 Μαΐου 2015 Εκσυγχρονισμός της δομής του σχολικού προγράμματος (Ωρολόγια Προγράμματα) Το Πρόβλημα (εντοπίζεται κυρίως στο Ενιαίο Λύκειο): Πληθώρα επιλογών που προκαλούν σύγχυση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Μελέτη για την «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 3 ο Παραδοτέο : «Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας απορρόφησης» Οκτώβριος 215 Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα