AΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθµ 2/2012 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΕ ΑΜΘ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθµ 2/2012 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΕ ΑΜΘ."

Transcript

1 AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθµ 2/2012 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΕ ΑΜΘ. Αριθµ. Απόφασης: 44/2012 Περίληψη απόφασης: : Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του Τεύχους Προκήρυξης και Λήψη Απόφασης διενέργειας Πρόχειρου ιαγωνισµού για «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση των ενεργειών της «ράσης 2.2: Πακέτο ηµοσιότητας» και της «ράσης 2.3: ηµιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «PROMOTION OF THE CULTURAL HERITAGE OF EVROS AND SMOLYAN THROUGH ALTERNATIVE TOURISM», µε αρκτικόλεξο Evros- Smolyan, Road of Culture, του προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας- Βουλγαρίας , προϋπολογισµού ,00 Ευρώ. Στην Κοµοτηνή σήµερα, 14 Φεβρουαρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 5:30 µ.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση το ιοικητικό Συµβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης ήµων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΕ ΑΜΘ), στα επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 3ος όροφος, Κοµοτηνή , γραφεία της, κατόπιν της Α.Π. 78/ πρόσκλησης-ηµερήσιας διάταξης, του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου, κ. Σιµιτσή Κων/νου, ηµάρχου Καβάλας, που επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε µέλος της. Ύστερα από διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας, αφού σε σύνολο 21 µελών του ιοικητικού Συµβουλίου βρέθηκαν παρόντα 12 και συγκεκριµένα: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Τσολακίδης Βασίλειος, ήµαρχος Αβδήρων, Αντιπρόεδρος.Σ. 2) Μιχαηλίδης Σάββας, ήµαρχος Νέστου 3) Πατσουρίδης Παρασκευάς, ήµαρχος ιδυµοτείχου 4) Πετρίδης Γεώργιος, ήµαρχος Κοµοτηνής 5) Στυλιανίδης Μιχαήλ, ήµαρχος Ξάνθης 6) Χαρακίδης Κυριάκος, ήµαρχος ράµας 7) Χατζηευαγγέλου Στυλιανός, ήµαρχος Τοπείρου 8) Χατζηλαζάρου Αναστάσιος, ήµαρχος οξάτου 9) Αθανασιάδης Θεόδωρος, ηµ. Σύµβουλος Προσοτσάνης 10) Πούλιος Χρήστος, ηµ. Σύµβουλος Ξάνθης 11) Φιλόσογλου Ιωάννης, ηµ. Σύµβουλος Παγγαίου 12) Χαµαλίδης Ελευθέριος, ηµ. Σύµβουλος Ορεστιάδας ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Σιµιτσής Κων/νος, ήµαρχος Καβάλας, Πρόεδρος.Σ. 2) Καδή Ισµέτ, ήµαρχος Ιάσµου, Γραµµατέας.Σ. 3) Λαµπάκης Ευάγγελος, ήµαρχος Αλεξανδρούπολης 4) Χανός Γεώργιος, ήµαρχος Σαµοθράκης 5) Καµπούρ Μιτάτ, ηµ. Σύµβουλος Μύκης 6) Κοτσάκης ηµήτριος, ηµ. Σύµβουλος Κοµοτηνής 1

2 7) Μαργαρίτης Θωµάς, ηµ. Σύµβουλος ράµας 8) Τιµοσίδης Γρηγόριος, ηµ. Σύµβουλος Παγγαίου 9) Τσοµπανόπουλος Ευάγγελος, ηµ. Σύµβουλος Νέστου Ο Αντιπρόεδρος Τσολακίδης Βασίλειος, ήµαρχος Αβδήρων ασκών τα καθήκοντα Προέδρου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 του Π. 75/11 «ΠΕ και ΚΕ Ε» (απουσία λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων του Προέδρου κ. Κ. Σιµιτσή ηµάρχου Καβάλας ), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του.σ. στα θέµατα της Ηµερήσιας ιάταξης, που έχουν ως εξής: Ο Αντιπρόεδρος κ. Τσολακίδης Βασίλειος, εισηγούµενος το 22ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του.σ. την εισήγηση του κου Λαζόπουλου Χρήστου, Υπεύθυνου του Έργου που υλοποιεί η ΠΕ /ΑΜΘ µε τίτλο: «PROMOTION OF THE CULTURAL HERITAGE OF EVROS AND SMOLYAN THROUGH ALTERNATIVE TOURISM», µε αρκτικόλεξο Evros-Smolyan, Road of Culture,και ανέφερε: «Στο πλαίσιο του έργου «PROMOTION OF THE CULTURAL HERITAGE OF EVROS AND SMOLYAN THROUGH ALTERNATIVE TOURISM», µε αρκτικόλεξο Evros-Smolyan, Road of Culture, που είναι ενταγµένο στο Πρόγραµµα «European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria », συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους (Π Ε), και υλοποιείται από την Περιφερειακή Ένωση ήµων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΕ ΑΜΘ), ως επικεφαλής εταίρο και την Ένωση ήµων της Ροδόπης (ASSOCIATION of RHODOPE MUNICIPALITIES)από την Βουλγαρία ως εταίρο, η ΠΕ ΑΜΘ καλείται να υλοποιήσει τις δράσεις «2.2: Πακέτο ηµοσιότητας» και της «2.3: ηµιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης», προϋπολογισµού ,00 Ευρώ. Στην κατεύθυνση αυτή η ΠΕ ΑΜΘ πρέπει να προχωρήσει στην προκήρυξη ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή των παραπάνω Υπηρεσιών. Αντικείµενο του έργου Η Περιφερειακή Ένωση ήµων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.. ΑΜΘ) συµµετέχει στο έργο: «PROMOTION OF THE CULTURAL HERITAGE OF EVROS AMD SMOLYAN THROUGH ALTERNATIVE TOURISM», µε αρκτικόλεξο «Evros-Smolyan Road of Culture», που είναι ενταγµένο στον άξονα προτεραιότητας 1 -«Quality of Life» του Προγράµµατος «European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria » Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 85% και από Εθνικούς πόρους κατά 15% (Π Ε), κατόπιν σύναψης της υπ' αριθµόν 14023/ΕΥΘΥ 521 Υπουργικής απόφασης συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραµµάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Ο γενικός στόχος του προτεινόµενου έργου είναι, βασισµένος στους κύριους στόχους του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας , για να προστατεύσει και να προωθήσει τα πολιτιστικά πλεονεκτήµατα και να δηµιουργήσει την πολιτιστική συνεργασία στη διασυνοριακή περιοχή, στα πλαίσια της εφαρµογής των προτεινόµενων δραστηριοτήτων. Βραχυπρόθεσµα οι στόχοι του προγράµµατος είναι οι ακόλουθοι: 1) Αύξηση του διαπολιτισµικού διαλόγου µεταξύ των συµµετεχουσών χωρών, 2

3 2)Καθιέρωση ενός δικτύου συνεργασίας µεταξύ των εταίρων, το οποίο θα οδηγήσει σε περαιτέρω, µελλοντική συνεργασία, 3) Ανταλλαγή των εµπειριών, καλύτερων πρακτικών και τεχνογνωσίας στον τοµέα πολιτισµού, 4)Εξοικείωση των πολιτών κάθε συµµετέχουσας χώρας µε τον πολιτισµό της άλλης χώρας µέσω της οργάνωσης των ενηµερωτικών ταξιδιών 5)Προώθηση των πολιτιστικών σηµείων του Έβρου και του Smolyan, µέσω της οργάνωσης των ενηµερωτικών ταξιδιών 6)Ενίσχυση των δεξιοτήτων των επαγγελµατιών που εργάζονται στον πολιτιστικό τοµέα του τουρισµού, µέσω της οργάνωσης των κύκλων µαθηµάτων κατάρτισης. Ειδικότερα, το αντικείµενο του συγκεκριµένου Πρόχειρου ιαγωνισµού αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση των ενεργειών της «ράσης 2.2: Πακέτο ηµοσιότητας» και της «ράσης 2.3: ηµιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης», και ο Ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει την αναλυτική µεθοδολογία υλοποίησης, τα εργαλεία/µέσα καθώς και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. Σηµειώνεται πως σε περίπτωση που προκύψουν επιµέρους διευκρινιστικές οδηγίες από τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου επί των παραδοτέων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενσωµατώσει τις προτεινόµενες αλλαγές στα παραδοτέα του. Α. Αναλυτικά, το αντικείµενο του αναδόχου αφορά στην υλοποίηση των παρακάτω δράσεων. ράση 2.2 Πακέτο ηµοσιότητας (COMMUNICATION PACKAGE) Το αντικείµενο που θα κληθεί να υλοποιήσει ο ανάδοχος του έργου αφορά στην υλοποίηση της δράσης «Πακέτο ηµοσιότητας». Η δράση αυτή περιλαµβάνει την: 1. Εκτύπωση πληροφοριακού φυλλαδίου για το πρόγραµµα και τον πολιτιστικό τουρισµό. Αφορά τον γραφιστικό σχεδιασµό του φυλλαδίου του έργου, τη σύνταξη των κειµένων σε δύο γλώσσες (ελληνικά, βουλγάρικα), την προσαρµογή των κειµένων στο φυλλάδιο, την προσαρµογή των λογοτύπων του έργου και του προγράµµατος χρηµατοδότησης καθώς και των εταίρων του έργου. Βασικές προδιαγραφές του φυλλαδίου είναι οι εξής: Τετραχρωµία 40 σελ (διάσταση Α4 ) Χαρτί 135 γρ τεµάχια 2. ηµοσιεύσεις στις εφηµερίδες για τις Εκδηλώσεις του Προγράµµατος Η δράση αφορά τον σχεδιασµό και δηµοσίευση καταχωρήσεων στον τοπικό τύπο σχετικά µε την ανακοίνωση των εκδηλώσεων του έργου καθώς και τη συνολική δηµοσιότητα του έργου. Συνολικά θα πραγµατοποιηθούν τουλάχιστον 8 (ΟΚΤΏ) καταχωρήσεις. Βασικές προδιαγραφές καταχωρήσεων: Ασπρόµαυρες 1/4 σελίδας Τοπικές εφηµερίδες Οι καταχωρήσεις θα ανακοινώνουν τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των δράσεων α) για την εκδήλωση ηµοσιοποίησης-ενηµέρωσης, β) για το ενηµερωτικό 3

4 ταξίδι (promotional tour) στον Έβρο, γ) για τον κύκλο µαθηµάτων κατάρτισης και δ) για την οργάνωση του τελικού Συνεδρίου στον Έβρο, οπότε και θα φέρουν τα βασικά στοιχεία του έργου σύµφωνα µε το υπόλοιπο επικοινωνιακό υλικό του έργου καθώς και την ηµεροµηνία και τον τόπο των εκδηλώσεων. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαµβάνονται κατ ελάχιστον τα παρακάτω παραδοτέα: 2.2/19 Εκτύπωση και διανοµή πληροφοριακών φυλλαδίων για το πρόγραµµα και τον πολιτιστικό τουρισµό στις περιοχές Έβρου και Smolyan 2.2/22 ύο (2) ηµοσιεύσεις στις εφηµερίδες για την εκδήλωσης ηµοσιοποίησης- Ενηµέρωσης 2.2/24 ύο (2) ηµοσιεύσεις στις εφηµερίδες για το ενηµερωτικό ταξίδι (promotional tour) στον Έβρο 2.2/26 ύο (2) ηµοσιεύσεις στις εφηµερίδες για τον κύκλο µαθηµάτων κατάρτισης 2.2/28 ύο (2) ηµοσιεύσεις στις εφηµερίδες για την οργάνωση του τελικού Συνεδρίου στον Έβρο ράση 2.3 ηµιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης (CREATION OF A PORTAL) Το αντικείµενο που θα κληθεί να υλοποιήσει ο ανάδοχος του έργου αφορά στην υλοποίηση της δράσης «ηµιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης», που αφορά στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την δηµιουργίας ενός Ιστοχώρου όπου θα αναρτώνται τα αποτελέσµατα του προγράµµατος και ο οποίος θα πρέπει να περιέχει κατ ελάχιστον: 1. Εφαρµογή Συστήµατος ιαχείρισης Περιεχοµένου (Content Management System Application) Το Σύστηµα υναµικής διαχείρισης περιεχοµένου, θα είναι µια εξειδικευµένη εφαρµογή για την διαχείριση και παρουσίαση ενός εξειδικευµένου πολιτιστικού και τουριστικού Portal µε δυναµικό περιεχόµενο. 2. Σχεδιαστική Βελτίωση & Βελτιστοποίηση για µηχανές αναζήτησης(visual Design & Search Engines Optimization) Αναφέρεται σε όλες τις πρακτικές που εφαρµόζονται στον διαδικτυακό τόπο για να εµφανιστεί το περιεχόµενο του αποτελεσµατικά (1-3 η σελίδα) στα φυσικά αποτελέσµατα (organic results) των δηµοφιλέστερων µηχανών αναζήτησης βάσει των αναζητήσεων των χρηστών από το 2004 έως και σήµερα. Ο στόχος είναι να προσελκύσει εύκολα τον χρήστη στον ιστότοπο µειώνοντας το distribution cost (banner ads, adwords etc) µέσα από την αποτελεσµατική εµφάνιση του στις δηµοφιλέστερες µηχανές αναζήτησης όπως google, yahoo, bing, dogpile, altavista, ask, metacrawler, lycos. 3. Φωτογράφηση και Βιντεοσκόπηση υλικού του portal (Photography and Video) To πακέτο εργασίας αφορά την σύσταση οµάδας εργασίας η οποία αναλαµβάνει την διαδικασία φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης επιλεγµένων µνηµείων πολιτισµού στην περιοχή του Έβρου και επιµελείται την τεχνική τους προσάρτηση στην διαδικασία ψηφιοποίησης και ανάρτησης τους στη βάση δεδοµένων του ιστοτόπου. Η ψηφιακή αποτύπωση των πολιτιστικών τεκµηρίων θα είναι σε µορφή ψηφιακής εικόνας και βίντεο, ανάλογα µε τη φυσική µορφή του κάθε τεκµηρίου. Οι ως άνω αναφερόµενες ενέργειες θα υλοποιηθούν µε την απόλυτη ευθύνη του αναδόχου και µε τη συνεργασία του φορέα σε σχέση µε την επιλογή των µνηµείων πολιτισµού που θα ψηφιοποιηθούν. 4. Συλλογή και Συγγραφή δεδοµένων, εισαγωγή δεδοµένων και τη συντήρηση µέχρι το τέλος του έργου (Collection and Authoring of Data entry and maintenance until the end of project) 4

5 To πακέτο εργασίας αφορά την συλλογή, καταγραφή και ταξινόµηση του πολιτιστικού υλικού της περιοχής του Έβρου, που θα προβληθεί από το portal. 5. Μεταφράσεις (Translation of Portal Data) Το πακέτο εργασίας περιλαµβάνει την µετάφραση του περιεχοµένου που θα συγκεντρωθεί από το προηγούµενο πακέτο δράσης από την Ελληνική στην Βουλγαρική γλώσσα. Στο συγκεκριµένο πεδίο εφαρµογής, η µετάφραση αφορά σε πρωτογενές υλικό (κείµενα) δηλ. το πολιτιστικό περιεχόµενο και σε υλικό τεκµηρίωσης του περιεχοµένου. 6. Σχεδίαση και υλοποίηση πολυµεσικών εφαρµογών CD DVD (Multimedia Design and Multimedia CD-DVD Application) Αφορά τον σχεδιασµό και την Υλοποίηση Πολυµεσικής Εφαρµογής συγκεκριµένης θεµατολογίας και περιεχοµένου η οποία θα συνοδεύεται από φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό (video). Η Πολυµεσική Εφαρµογή θα υποστηρίζεται στα Ελληνικά, Αγγλικά και Βουλγάρικα, θα είναι καλλιτεχνικά επιµεληµένη, ελκυστική για τον απλό χρήστη και χρήσιµη ως εργαλείο προβολής και προώθησης του Έργου. Το παραγόµενο προϊόν θα είναι µια ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών θα περιλαµβάνει σειρά από υπηρεσίες και πληροφορίες για την πληροφόρηση πολιτών και επισκεπτών και ενηµέρωσης τους σχετικά µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες των φορέων της περιοχής καθώς και ολοκληρωµένη παρουσίαση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών. Το σύνολο της διαµορφωµένης πληροφορίας θα παρουσιάζεται από τον ψηφιακό δίσκο. 7. Παραγωγή πολυµεσικών εφαρµογών σε ψηφιακούς δίσκους CD DVD (Multimedia CD-DVD Production ) Το DVD που θα δηµιουργηθεί θα επανεκδοθεί σε αντίγραφα και θα διατίθεται τόσο στην Ελληνική όσο και στην Βουλγαρική πλευρά, δωρεάν. Οι ψηφιακοί δίσκοι θα πρέπει να είναι DVD-R εγγραφής, ιδανικά για ταχεία εγγραφή δεδοµένων σε 16πλή ταχύτητα µε λεπτή θήκη. 8. ηµιουργία Βάσεων εδοµένων (Databases for Hotels, Restaurants, Sightseers etc) Στα πλαίσια του πακέτου αυτού εργασίας, πρόκειται να δηµιουργηθούν Βάσεις δεδοµένων και να υλοποιηθούν διαχειριστικές εφαρµογές για την εισαγωγή και διαχείριση του υλικού στις Βάσεις εδοµένων. Θα δηµιουργηθούν οι παρακάτω βάσεις δεδοµένων: Α) Βάση δεδοµένων τουριστικών πληροφοριών Πρόκειται για Βάση δεδοµένων και εφαρµογές που θα περιλαµβάνουν τουριστικές πληροφορίες και υπηρεσίες όπως καταλύµατα, εστιατόρια κτλ. Η εφαρµογή θα µπορεί να καλύψει την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή την οποία θα αναλύει σε τρία επίπεδα (π.χ Περιοχή, Πόλη, Τοποθεσία). Β) Βάση δεδοµένων Πολιτιστικών πληροφοριών Πρόκειται για Βάση δεδοµένων και εφαρµογές που θα περιλαµβάνουν πολιτιστικές πληροφορίες και υπηρεσίες όπως πολιτιστικά αξιοθέατα, εκδηλώσεις, µουσεία, πινακοθήκες κτλ. Η εφαρµογή θα µπορεί να καλύψει την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή την οποία θα αναλύει σε τρία επίπεδα (π.χ Περιοχή, Πόλη, Τοποθεσία). Για κάθε πολιτιστικό σηµείο θα µπορούν να καταχωρηθούν µια πληθώρα χρήσιµων πληροφοριών (ονοµασία, διεύθυνση, τηλέφωνα, περιγραφή, κατηγορία, φωτογραφίες κλπ) Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαµβάνονται κατ ελάχιστον τα παρακάτω παραδοτέα: 2.3/29 ηµιουργία του ιστοχώρου/ πύλης 2.3/31 Παραγωγή 1000 Cd-DVDs πολυµέσων Β. Κανονιστικό Πλαίσιο 5

6 H υπηρεσία θα υλοποιηθεί µε βάση το παρακάτω κανονιστικό πλαίσιο: 1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης», 2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19 Ά), όπως αυτός ισχύει, 3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Ά), 4. Τις διατάξεις του Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,προµηθειών και υπηρεσιών)»(φεκ 64 Α) 5. Την µε αριθµ /ΕΥΘΥ521-31/03/2010 (ΦΕΚ /4/2010 Τ.Β) Υπουργική Απόφαση ιαχείριση Συστήµατος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του στόχου 3 «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 6. Τον από Ιούνιο 2011 «Οδηγό Ελέγχου των ηµοσίων Συµβάσεων των ήµων, Περιφερειών & Νοµικών τους Προσώπων» του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης 7. το θεσµικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας, Ελλάδα Βουλγαρία, την από 10/2/2011 Συµφωνία Συνεργασίας(PARTNERSHIP AGREEMENT) της ΤΕ Κ Ν.Έβρου µε την Ένωση ήµων της Ροδόπης (ASSOCIATION of RHODOPE MUNICIPALITIES). 9. την από 14/3/2011 Εταιρική Χρηµατοδοτική Σύµβαση Επιχορήγησης (Subsidy Contract) µεταξύ της ΤΕ Κ Ν. Έβρου και της ιαχειριστικής Αρχής του Προγρ/τος «Ευρωπαϊκή. Εδαφική Συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας» 10. την υπ αριθµ. 6/ απόφαση του.σ της ΠΕ ΑΜΘ για ορισµό Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού και Επιτροπής Παραλαβής Προµηθειών και Εργασιών. 11. τον Κανονισµό Ανάθεσης Υπηρεσιών της ΠΕ ΑΜΘ, που εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ 4/2012 Απόφαση του.σ της 12. τον Κανονισµό Οικονοµικής ιοίκησης και ιαχείρισης της ΠΕ ΑΜΘ, που εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ 6/2012 Απόφαση του.σ. της 13. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραµµένος σχετικός Κ.Α στον προϋπολογισµό της ΠΕ ΑΜΘ για το έτος 2012 Γ. Παρακολούθηση και παραλαβή της παροχής υπηρεσιών Αρµόδιο όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών και την παραλαβή τους, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων της, είναι η Επιτροπή Παραλαβής Προµηθειών και Εργασιών του έργου, όπως έχει ορισθεί µε την υπ αριθµ. 6/ απόφαση του.σ της ΠΕ ΑΜΘ. Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο του έργου του, θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή και θα κοινοποιεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής τα παραδοτέα του έργου, έτσι όπως αυτά θα ορίζονται στην σχετική του σύµβαση. Η παροχή υπηρεσιών παραλαµβάνεται οριστικά µετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή της από τον Ανάδοχο και την έκδοση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου από την Επιτροπή Παραλαβής Προµηθειών και Εργασιών του έργου.. Προϋπολογισµός έργου Ο προϋπολογισµός της συγκεκριµένης υπηρεσίας αντιστοιχεί στο ποσό των ,00 Ευρώ µε Φ.Π.Α. Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 6

7 Η δράση θα υλοποιηθεί σαν παροχή υπηρεσιών µε Πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο αξιολόγησης τη συµφερότερη προσφορά βάσει τεχνικοοικονοµικών κριτηρίων. Κατόπιν ο Αντιπρόεδρος κάλεσε το ιοικητικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση και τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, το Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης (το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της) και τον τρόπο υλοποίησης για την «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση των ενεργειών της «ράσης 2.2: Πακέτο ηµοσιότητας» και της «ράσης 2.3: ηµιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης», του έργου «PROMOTION OF THE CULTURAL HERITAGE OF EVROS AND SMOLYAN THROUGH ALTERNATIVE TOURISM», µε αρκτικόλεξο Evros- Smolyan, Road of Culture, του προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας να προκηρύξει πρόχειρο διαγωνισµό µε προβλεπόµενη συνολική δαπάνη ,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από τεχνοοικονοµική άποψη προσφορά στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω έργου 3. Να δηµοσιευτεί η Περίληψη του Πρόχειρου ιαγωνισµού( η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση), στην ιστοσελίδα της Π.Ε.. ΑΜΘ (www.pedamth.gr) για 15 ηµέρες, από 30/5/2012 έως 19/6/2012, και σε µία (1) ηµερήσια εφηµερίδα του Ν.Έβρου, έτσι ώστε οι ενδιαφερόµενοι να ενηµερωθούν για να καταθέσουν τους φακέλους τους. 4. Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο επισυναπτόµενο Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης του Πρόχειρου ιαγωνισµού, στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωση ήµων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στην Κοµοτηνή, Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 4 ος όροφος, Τ.Κ ,, 10:00πµ-14:30µµ όλες τις εργάσιµες ηµέρες, έως την ΤΡΙΤΗ 19/6/2012, Ώρα 11:00, σε σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Για την Π.Ε.. ΑΜΘ- Evros-Smolyan, Road of Culture - Πρόχειρος ιαγωνισµός για την Επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση των ενεργειών της «ράσης 2.2: Πακέτο ηµοσιότητας» και της «ράσης 2.3: ηµιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης». Αποδεκτές θα είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία µέχρι την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Η ηµεροµηνία αυτή αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της ΠΕ ΑΜΘ. 5. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού. Η διαδικασία της αποσφράγισης θα λάβει χώρα την ΤΡΙΤΗ 19/6/2012, Ώρα 12:00 π.µ 6. Τα έγγραφα του διαγωνισµού θα διατίθενται από την: ΠΕ ΑΜΘ, Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 4ος όροφος Τ.Κ , στην Κοµοτηνή, 10:00πµ-14:30µµ τις εργάσιµες ηµέρες, Τηλ.: , Fax: , και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΠΕ ΑΜΘ ( ) Πληροφορίες: κ. Λαζόπουλος Χρήστος (τηλ: , 7

8 Fax: , και κα Καραλίδου Φωτεινή (τηλ: ,), 10:00πµ-14:30µµ όλες τις εργάσιµες ηµέρες... Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 44/2012 Ακριβές Απόσπασµα που βγήκε για υπηρεσιακή χρήση Ο Πρόεδρος της ΠΕ -ΑΜΘ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΙΤΣΗΣ ( ήµαρχος Καβάλας) 8

9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (Π.Ε.. Α.Μ.Θ.) The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria Το Πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και Βουλγαρίας Κοµοτηνή Αρ. Πρωτ.:257 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή αναδόχου για «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση των ενεργειών της «ράσης 2.2: Πακέτο ηµοσιότητας» και της «ράσης 2.3: ηµιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΣΜΟΛΙΑΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µε αρκτικόλεξο (ΕΒΡΟΣ-ΣΜΟΛΙΑΝ, ΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) Project PROMOTION OF THE CULTURAL HERITAGE OF EVROS AND SMOLYAN THROUGH ALTERNATIVE TOURISM, Evros-Smolyan, Road of Culture»), του Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία » Το ιοικητικό Συµβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης ήµων Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης (Π.Ε.. Α.Μ.Θ.), µε την υπ αριθµ. 44/2012 απόφασή του, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από τεχνικοοικονοµική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση των ενεργειών της «ράσης 2.2: Πακέτο ηµοσιότητας» και της «ράσης 2.3: ηµιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης», στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριµένου έργου PROMOTION OF THE CULTURAL HERITAGE OF EVROS AND SMOLYAN THROUGH ALTERNATIVE TOURISM,µε αρκτικόλεξο «Evros-Smolyan, Road of Culture», του προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας Αναθέτουσα Αρχή: Περιφερειακή Ένωση ήµων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Π.Ε.. Α.Μ.Θ.), Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 4ος όροφος, Κοµοτηνή, Τηλ.: , Fax: , Πληροφορίες: κ. Λαζόπουλος Χρήστος (τηλ: , Fax: , και κα Καραλίδου Φωτεινή (τηλ: ,), 10:00πµ-14:30µµ όλες τις εργάσιµες ηµέρες 2. Προϋπολογισµός έργου: ,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 3. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου, στην έδρα και το Γραφείο Ν.Έβρου της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά και στις περιοχές των εταίρων του Προγράµµατος. 4. α. ικαίωµα συµµετοχής έχει κάθε ενδιαφερόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση/ κοινοπραξία αυτών που ασκούν υπηρεσίες συναφείς µε την παραγωγή, προµήθεια, εγκατάσταση, επικαιροποίηση & συντήρηση συστηµάτων σχετικού λογισµικού και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου οργανισµού Εµπορίου (Ν. 2513/1997). β. Τα Νοµικά Πρόσωπα 1

10 που θα συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόµατα και τα επαγγελµατικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών. 5. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν προσφορές µόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η ιακήρυξη. 6. Εναλλακτικές προσφορές: εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 7. Καταληκτική ηµεροµηνία της σύµβασης: Από την υπογραφή της σύµβασης έως τη λήξη του Προγράµµατος ( ). 8. α) Τα έγγραφα του διαγωνισµού διατίθενται από την: Περιφερειακή Ένωση ήµων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Π.Ε.. Α.Μ.Θ.), Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 4ος όροφος, Κοµοτηνή, Τηλ.: , Fax: , 10:00πµ-14:30µµ όλες τις εργάσιµες ηµέρες. Επίσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε.. ΑΜΘ (www.pedamth.gr), από 30/5/2012 έως 19/6/2012. Συµπληρωµατικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί γραπτώς, µέχρι 10 ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία, θα απαντηθούν το αργότερο 6 ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. β) Οι προσφορές υποβάλλονται στα Γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης ήµων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Π.Ε.. Α.Μ.Θ.), Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 4ος όροφος, Κοµοτηνή, Τηλ.: , Fax: , είτε ιδιοχείρως,είτε µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο, είτε µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) σε σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Για την Π.Ε.. ΑΜΘ- Evros-Smolyan, Road of Culture - Πρόχειρος ιαγωνισµός για την Επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση των ενεργειών της «ράσης 2.2: Πακέτο ηµοσιότητας» και της «ράσης 2.3: ηµιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης»,, ως τη ΤΡΙΤΗ 19/06/2012, Ώρα: 11: Ηµεροµηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: ΤΡΙΤΗ 19/06/2012, Ώρα: 12 :00, Γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης ήµων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Π.Ε.. Α.Μ.Θ.), Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 4ος όροφος, Κοµοτηνή. Στο άνοιγµα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόµενοι ή οι νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους. 10. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ύψους 2% του προϋπολογισµού µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Βασικοί τρόποι χρηµατοδότησης και πληρωµών. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ιακήρυξη. 12. Νοµική µορφή αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 της παρούσας διακήρυξης. Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερης νοµικής µορφής προκειµένου να υποβάλει Προσφορά. 13. Κατ' ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά µε την κατάσταση του κάθε υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη διακήρυξη. 14. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσµεύεται από την προσφορά του: Εξήντα (60) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 15. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η πλέον συµφέρουσα από τεχνικοοικονοµική άποψη προσφορά, σύµφωνα µε τη ιακήρυξη. 16. Γλώσσα του ιαγωνισµού: Ελληνική 17. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωµα διακοπής της διαδικασίας σ' οποιοδήποτε χρονικό σηµείο µέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωµα στους συµµετέχοντες. 18. Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (Π.Ε.. Α.Μ.Θ.) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΙΤΣΗΣ ήµαρχος Καβάλας 2

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria Κοµοτηνή, 29/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 257 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση των ενεργειών της «ράσης 2.2: Πακέτο ηµοσιότητας» και της «ράσης 2.3: ηµιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΣΜΟΛΙΑΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΒΡΟΣ-ΣΜΟΛΙΑΝ, ΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) Project «PROMOTION OF THE CULTURAL HERITAGE OF EVROS AND SMOLYAN THROUGH ALTERNATIVE TOURISM», µε αρκτικόλεξο Evros- Smolyan, Road of Culture» ), του Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: ,00 ευρώ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 1

12 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση των ενεργειών της «ράσης 2.2: Πακέτο ηµοσιότητας» και της «ράσης 2.3: ηµιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης»,στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΣΜΟΛΙΑΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΒΡΟΣ- ΣΜΟΛΙΑΝ, ΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) Project «PROMOTION OF THE CULTURAL HERITAGE OF EVROS AND SMOLYAN THROUGH ALTERNATIVE TOURISM», µε αρκτικόλεξο Evros-Smolyan, Road of Culture» ), του Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ευρώ Κριτήριο αξιολόγησης: Τεχνοοικονοµικά συµφερότερη προσφορά ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ηµ. Μην. Έτος εβδοµάδας ΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 4 ος 19/06/2012 ΤΡΙΤΗ 12:00 π.µ. όροφος Κοµοτηνή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 29/5/2012 2

13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 4 1. Νοµικό Πλαίσιο & Γενικές Αρχές 4 2. Αντικείµενο του Έργου 4 3. Προϋπολογισµός, Κριτήριο Κατακύρωσης & τρόπος πληρωµής 6 4. Ισχύς Προσφορών- ιάρκεια 7 5. ικαίωµα συµµετοχής - Υποβολή και περιεχόµενο προσφορών 8 6. ικαιολογητικά Απαιτήσεις Τεχνικής Επάρκειας 8 7. Τεχνική Προσφορά Οικονοµική Προσφορά Παρακολούθηση υλοποίησης, ιαδικασία Παραλαβής του Έργου, Υποστήριξη & Εκπαίδευση ιαδικασία Αξιολόγησης Κατακύρωση Αποτελεσµάτων ιαγωνισµού 16 α ικαιολογητικά Ελλήνων Πολιτών 16 β ικαιολογητικά Αλλοδαπών Πολιτών 18 γ ικαιολογητικά Ηµεδαπών & Αλλοδαπών Νοµικών Προσώπων 19 δ ικαιολογητικά Συνεταιρισµών Προθεσµία υποβολής-αποσφράγιση προσφορών Λοιποί Όροι ηµοσιοποίηση του ιαγωνισµού 23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Περιγραφή Έργου 24 Β. Τεχνικές Προδιαγραφές - Παραδοτέα 25 Γ. Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς» 34. Πίνακας Οικονοµικών Προσφορών 36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 37 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 38 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 3 Σχέδιο Σύµβασης 39 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 4 Στοιχεία φακέλου προσφορών 42 3

14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Περιφερειακή Ένωση ήµων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε προβλεπόµενη συνολική δαπάνη ,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από τεχνοοικονοµική άποψη προσφορά και αντικείµενο την «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση των ενεργειών της «ράσης 2.2: Πακέτο ηµοσιότητας» και της «ράσης 2.3: ηµιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης»,, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΣΜΟΛΙΑΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΒΡΟΣ-ΣΜΟΛΙΑΝ, ΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) (Project PROMOTION OF THE CULTURAL HERITAGE OF EVROS AND SMOLYAN THROUGH ALTERNATIVE TOURISM, µε αρκτικόλεξο Evros-Smolyan, Road of Culture» ). 1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις: 1) Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης», 2) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Ά), 3) Τις διατάξεις του Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών)» (ΦΕΚ 64 Ά), 4) Την µε αριθµ /ΕΥΘΥ521-31/03/2010 (ΦΕΚ /4/2010 Τ.Β) Υπουργική Απόφαση ιαχείριση Συστήµατος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του στόχου 3 «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 5) Τον από Ιούνιο 2011 «Οδηγό Ελέγχου των ηµοσίων Συµβάσεων των ήµων, Περιφερειών & Νοµικών τους Προσώπων» του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης 6) Το θεσµικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας, Ελλάδα Βουλγαρία, ) Την από 10/2/2011 Συµφωνία Συνεργασίας(PARTNERSHIP AGREEMENT) της ΤΕ Κ Ν.Έβρου µε την µε την Ένωση ήµων της Ροδόπης (ASSOCIATION of RHODOPE MUNICIPALITIES) Βουλγαρίας. 8) Την από 14/3/2011, Σύµβαση Επιχορήγησης (Subsidy Contract) µεταξύ της της ΤΕ Κ Ν. Έβρου και της ιαχειριστικής Αρχής του Προγρ/τος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας» 9) Την υπ αριθµ. 6/ απόφαση του.σ της ΠΕ ΑΜΘ για ορισµό Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού 10) Τον Κανονισµό Ανάθεσης Υπηρεσιών της ΠΕ ΑΜΘ, που εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ 4/2012 Απόφαση του.σ της 11) Τον Κανονισµό Οικονοµικής ιοίκησης και ιαχείρισης της ΠΕ ΑΜΘ, που εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ 6/2012 Απόφαση του.σ της 12) Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραµµένος σχετικός Κ.Α στον προϋπολογισµό της ΠΕ ΑΜΘ για το έτος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείµενο του Έργου της παρούσας προκήρυξης είναι η «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση των ενεργειών της 4

15 «ράσης 2.2: Πακέτο ηµοσιότητας» και της «ράσης 2.3: ηµιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης»,, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΣΜΟΛΙΑΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΒΡΟΣ-ΣΜΟΛΙΑΝ, ΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) Η Περιφερειακή Ένωση ήµων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.. ΑΜΘ) συµµετέχει στο έργο: «PROMOTION OF THE CULTURAL HERITAGE OF EVROS AMD SMOLYAN THROUGH ALTERNATIVE TOURISM», µε αρκτικόλεξο «Evros-Smolyan Road of Culture», το οποίο είναι ενταγµένο στον άξονα προτεραιότητας 1 -«Quality of Life» του Προγράµµατος «European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria » Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 85% και από Εθνικούς πόρους κατά 15% (Π Ε), κατόπιν σύναψης της υπ' αριθµόν 14023/ΕΥΘΥ 521 Υπουργικής απόφασης συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραµµάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Ο γενικός στόχος του έργου είναι, βασισµένος στους κύριους στόχους του ευρωπαϊκού εδαφικού προγράµµατος Ελλάδα-Βουλγαρία το συνεργασίας, για να προστατεύσει και να προωθήσει τα πολιτιστικά πλεονεκτήµατα και να δηµιουργήσει την πολιτιστική συνεργασία στη διασυνοριακή περιοχή, στα πλαίσια της εφαρµογής των προτεινόµενων δραστηριοτήτων. Βραχυπρόθεσµα οι στόχοι του προγράµµατος είναι οι ακόλουθοι: 1) Αύξηση του διαπολιτισµικού διαλόγου µεταξύ των συµµετεχουσών χωρών, 2) Καθιέρωση ενός δικτύου συνεργασίας µεταξύ των εταίρων, το οποίο θα οδηγήσει σε περαιτέρω, µελλοντική συνεργασία, 3) Ανταλλαγή των εµπειριών, καλύτερων πρακτικών και τεχνογνωσίας στον τοµέα πολιτισµού, 4) Εξοικείωση των πολιτών κάθε συµµετέχουσας χώρας µε τον πολιτισµό της άλλης χώρας µέσω της οργάνωσης των ενηµερωτικών ταξιδιών 5) Προώθηση των πολιτιστικών σηµείων του Έβρου και του Smolyan, µέσω της οργάνωσης των ενηµερωτικών ταξιδιών 6) Ενίσχυση των δεξιοτήτων των επαγγελµατιών που εργάζονται στον πολιτιστικό τοµέα του τουρισµού, µέσω της οργάνωσης των κύκλων µαθηµάτων κατάρτισης. Μακροπρόθεσµοι στόχοι του προγράµµατος είναι οι ακόλουθοι: 1) Περαιτέρω, µελλοντική συνεργασία µεταξύ των συνεργατών, ως συνέπεια της δηµιουργίας δικτύου συνεργασίας, 2) Ενδυνάµωση των πολιτιστικών σχέσεων µεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, στα πλαίσια της συνεργασίας των δύο περιοχών, 3) Υποστήριξη των αποτελεσµάτων του προγράµµατος µέσω της δηµιουργίας ενός ιστοχώρου, 4) Ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού στον Έβρο και το Smolyan και 5) Κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη στις συµµετέχουσες περιοχές, ως συνέπεια της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισµού. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του ανωτέρω αναφερόµενου έργου προβλέπεται ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ Εκτός από τα αποτελέσµατα του προγράµµατος, τα αναµενόµενα παραδοτέα του θα καταδείξουν εάν και σε ποιο βαθµό οι στόχοι του προγράµµατος επιτεύχθηκαν. 5

16 Τα αναµενόµενα Παραδοτέα του προγράµµατος είναι τα ακόλουθα: 1) Τα ενηµερωτικά φυλλάδια, που θα δηµιουργηθούν, µε τις πληροφορίες του προγράµµατος, το στόχο του προγράµµατος, και τις πολιτιστικές περιοχές του Έβρου και Smolyan. 2) Η ηλεκτρονική πύλη (Portal), που θα δηµιουργηθεί, είναι η σηµαντικότερη παραγωγή του προγράµµατος. Η πύλη θα περιλάβει τον ιστόχωρο του προγράµµατος σε τρεις γλώσσες, αγγλικά, ελληνικά και βουλγαρικά, µε τις βασικές πληροφορίες για την κοινοπραξία, τις δραστηριότητες και τους στόχους του προγράµµατος. Ο ιστοχώρος θα ενηµερώνεται συνεχώς από τους συνεργάτες ώστε να προβάλλονται επίκαιρες πληροφορίες. Εκτός από τον ιστοχώρο, το σηµαντικότερο µέρος της πύλης θα είναι οι πληροφορίες που αφορούν στα πολιτιστικά σηµεία των δύο περιοχών. Πιό συγκεκριµένα, θα υπάρξουν φωτογραφίες, ιστορικές αναφορές και όλες οι πληροφορίες, που ένας επισκέπτης πρέπει να ξέρει, όπως η θέση, η δυνατότητα πρόσβασης, το κόστος της επίσκεψης, τις ώρες λειτουργίας κ.λπ. 3) Οι αφίσες και τα πανό, που θα δηµιουργηθούν για το τελικό Συνέδριο. Το τελικό Συνέδριο θα είναι η επίσηµη περάτωση του προγράµµατος και είναι πολύ σηµαντικό να έχει την υψηλότερη πιθανή συµµετοχή. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Για την υλοποίηση του Προγράµµατος οι εταίροι θα δηµιουργήσουν µια οµάδα προκειµένου να διαχειριστεί το πρόγραµµα µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.ο Επικεφαλής Εταίρος (Lead Partner) ως ηγέτης της κοινοπραξίας θα έχει αυξηµένη δύναµη και, εποµένως, την ευθύνη ως προς τη διαχειριστική αρχή, αλλά και ως προς τον εταίρο Ένωση ήµων της Ροδόπης (ASSOCIATION of RHODOPE MUNICIPALITIES) της Βουλγαρίας. Εξάλλου, στην πράξη, οι δύο συνεργάτες είναι υπεύθυνοι για την εφαρµογή σχεδόν του ίσου αριθµού δραστηριοτήτων και αυτό είναι εµφανές από τη δοµή των πακέτων εργασίας. Εταίροι του έργου Περιφερειακή Ένωση ήµων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως Επικεφαλής Εταίρος και Ένωση ήµων της Ροδόπης (ASSOCIATION of RHODOPE MUNICIPALITIES) Βουλγαρίας. Πιο συγκεκριµένα,ο Επικεφαλής Εταίρος (Lead Partner) θα πρέπει να οργανώσει: 1) την εναρκτήρια συνεδρίαση, τη δεύτερη ενδιάµεση συνεδρίαση και την τελική συνεδρίαση µεταξύ των εταίρων, 2) µία εκδήλωση ηµοσιοποίησης-ενηµέρωσης (Launching Event), κατά τη διάρκεια του δεύτερου µήνα της εφαρµογής του προγράµµατος, 3) την επεξεργασία ενός πακέτου επικοινωνίας, 4) µια τελική διάσκεψη-συνέδριο στην Ελλάδα, 5) ένα ενηµερωτικό ταξίδι (promotional tour) στην Ελλάδα 6) ένα κύκλο µαθηµάτων και κατάρτισης. 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το συγκεκριµένο έργο έχει συνολικό προϋπολογισµό έως ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. και ο Αναλυτικός Ενδεικτικός Προϋπολογισµός φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΕΙΣ/ ραστηριότητες ράση 2.2 Πακέτο ηµοσιότητας -Επικοινωνίας (Communication Package) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 6

17 I. Εκτύπωση πληροφοριακών φυλλαδίων για το πρόγραµµα και τον πολιτιστικό τουρισµό στις περιοχές Έβρου και Smolyan II. ηµοσιεύσεις στις εφηµερίδες για την εκδήλωσης ηµοσιοποίησης-ενηµέρωσης III. ηµοσιεύσεις στις εφηµερίδες για το ενηµερωτικό ταξίδι (promotional tour) στον Έβρο IV. ηµοσιεύσεις στις εφηµερίδες για τον κύκλο µαθηµάτων κατάρτισης V. ηµοσιεύσεις στις εφηµερίδες για την οργάνωση του τελικού Συνεδρίου στον Έβρο ράση 2.3 ηµιουργία ιστοχώρου (Creation of Website) 1) Εφαρµογή Συστήµατος ιαχείρισης Περιεχοµένου Κατ 2) Σχεδιαστική Βελτίωση & Βελτιστοποίηση για µηχανές αναζήτησης τεµ , ,00 τεµ ,00 τεµ ,00 τεµ ,00 τεµ ,00 αποκοπή Κατ αποκοπή 3) Φωτογράφηση και Βιντεοσκόπηση υλικού του Portal 4) Συλλογή και Συγγραφή δεδοµένων, εισαγωγή δεδοµένων και τη συντήρηση µέχρι το τέλος του έργου 5) Μεταφράσεις υλικού Κατ Κατ αποκοπή Κατ αποκοπή αποκοπή Κατ αποκοπή 6) Σχεδίαση και υλοποίηση πολυµεσικών εφαρµογών CD-DVD 7) Παραγωγή πολυµεσικών εφαρµογών σε ψηφιακούς δίσκους CD-DVD 8) ηµιουργία Βάσεων εδοµένων Κατ αποκοπή , , , , , , , , , , , ,00 τεµ , , , ,00 Συνολικός Προϋπολογισµός ,00 Καθαρό ποσό (χωρίς ΦΠΑ) ,50 i. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από τεχνοοικονοµική άποψη προσφορά. ii. Ο οικονοµικός διακανονισµός όσον αφορά στις καταβολές των πληρωµών προς τον Ανάδοχο, ορίζεται στο τέλος κάθε µήνα µετά την παραλαβή των απαραίτητων παραδοτέων. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νοµικών Προσώπων ή άλλων Οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο. Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά νόµους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών Ο τρόπος καταβολής των πληρωµών µπορεί να αλλάξει ύστερα από πρόταση του υποψήφιου αναδόχου και σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής. 4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΙΑΡΚΕΙΑ 1.Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για εξήντα (60) ηµέρες από την επόµενη της ηµέρας της κατάθεσης των προσφορών. 2. Αν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απευθύνει ερώτηµα προς τους συµµετέχοντες διαγωνιζόµενους, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες 7

18 ηµέρες. Αν δεν απαντήσουν θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την παράταση και δεν συµµετέχουν πλέον στον διαγωνισµό. 3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει και µετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς. 4. εν επιτρέπεται η απόσυρση προσφοράς υποψηφίου ή µέρος της µετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί κάποιος από τους υποψηφίους Αναδόχους η Αναθέτουσα Αρχή δύναται µε απόφασή της να του επιβάλει κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση. 5. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ α. ικαίωµα συµµετοχής έχει κάθε ενδιαφερόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση/ κοινοπραξία αυτών που ασκούν υπηρεσίες συναφείς µε την παραγωγή, προµήθεια, εγκατάσταση, επικαιροποίηση & συντήρηση συστηµάτων σχετικού λογισµικού και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου οργανισµού Εµπορίου (Ν. 2513/1997. β. Τα Νοµικά Πρόσωπα που θα συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόµατα και τα επαγγελµατικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών. γ. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν προσφορές µόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η ιακήρυξη δ. Οι προσφορές υποβάλλονται έγγραφα ή ταχυδροµικά από τους ενδιαφερόµενους και θεωρούνται εµπρόθεσµες εφόσον παραληφθούν από την Αναθέτουσα Αρχή ως και την Τρίτη 19/6/2012, ώρα πµ. Οι προσφορές που υποβάλλονται θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα (ή µε επίσηµη µετάφραση) σε ένα (1) αντίγραφο και περιλαµβάνουν 3 υπό-φακέλους µέσα σε ένα φάκελο σφραγισµένο µε τα αντίστοιχα αρχεία ως ακολούθως: ικαιολογητικά Συµµετοχής και στοιχεία τεχνικής επάρκειας. Τεχνική Προσφορά. Οικονοµική Προσφορά. Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς : Η λέξη ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ή ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ αντίστοιχα. Ο πλήρης τίτλος της προκήρυξης. Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισµό. Η ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών, Τα στοιχεία του ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. 7. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία τεχνικής επάρκειας, που υποβάλλουν µε ποινή αποκλεισµού οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µαζί µε την προσφορά τους είναι: α. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος¹ θα δηλώνει ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του²: 1. εν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού στο πρόσωπο του υποψηφίου από τους αναφερόµενους στο άρθρο 43 του Π 60/

19 2. εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 3. εν τελούν σε πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναγκαστική διαχείριση καθώς και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναγκαστική διαχείριση. 4. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) 6. Είναι εγγεγραµµένοι σε οικείο Επιµελητήριο ή Επαγγελµατικό ή Εµπορικό Μητρώο καθώς και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελµά τους. Σηµ1: σε περίπτωση υποψηφίου φυσικού προσώπου η δήλωση αφορά στο ίδιο το φυσικό πρόσωπο β )σε περίπτωση νοµικού προσώπου την δήλωση υπογράφει ο νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή εξουσιοδοτηµένος προς τούτο α. για το εκπροσωπούµενο από αυτόν νοµικό πρόσωπο και β. για τον εαυτό του ατοµικά όσον αφορά το σηµείο 2 της άνω δηλώσεως. Σε περίπτωση που α. ο νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή εξουσιοδοτηµένος προς τούτο είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Πρόεδρο και τον ιευθύνοντα Σύµβουλο σε περίπτωση ανώνυµης εταιρίας η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο ή τον ιευθύνοντα Σύµβουλο, ή β. υπάρχουν επιπλέον οµόρρυθµοι εταίροι ή/και άλλοι διαχειριστές, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και για κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά. Σηµ2: Επισηµαίνεται ότι οι εν λόγω υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει µε ποινή αποκλεισµού να φέρουν ηµεροµηνία θεώρησης γνησίου της υπογραφής ίδια µε την ηµεροµηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης. β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος³ θα αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 11 της παρούσας. γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος 4 θα δηλώνει ότι: Τα στοιχεία είναι ακριβή και η συγκεκριµένη οµάδα έργου αλλά και ο υποψήφιος έχει συµµετάσχει και ολοκληρώσει αντίστοιχα έργα. Τα στοιχεία αντικλήτου που θα έχει την έδρα του στην Ελλάδα (µόνο για φυσικά και νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά). Αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισµού. Σηµ3: σε περίπτωση υποψηφίου φυσικού προσώπου η δήλωση αφορά στο ίδιο το φυσικό πρόσωπο β)σε περίπτωση νοµικού προσώπου την δήλωση υπογράφει ο νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή εξουσιοδοτηµένος προς τούτο α. για το εκπροσωπούµενο από αυτόν νοµικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που α. ο νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή εξουσιοδοτηµένος προς τούτο είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Πρόεδρο και τον ιευθύνοντα Σύµβουλο σε περίπτωση ανώνυµης εταιρίας η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο ή τον ιευθύνοντα Σύµβουλο, ή β. υπάρχουν επιπλέον οµόρρυθµοι εταίροι ή/και άλλοι διαχειριστές, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και για κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά. Σηµ4: α) σε περίπτωση υποψηφίου φυσικού προσώπου η δήλωση αφορά στο ίδιο το φυσικό πρόσωπο β)σε περίπτωση νοµικού προσώπου την δήλωση υπογράφει ο νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή εξουσιοδοτηµένος προς τούτο. Σε περίπτωση που α. ο νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή εξουσιοδοτηµένος προς τούτο είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Πρόεδρο και τον ιευθύνοντα Σύµβουλο σε περίπτωση ανώνυµης εταιρίας η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο ή τον ιευθύνοντα Σύµβουλο, ή β. υπάρχουν επιπλέον οµόρρυθµοι εταίροι ή/και άλλοι διαχειριστές, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και για κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά. δ. ήλωση, η οποία να παρέχει διεξοδικά πληροφορίες σχετικά µε την οργανωτική του δοµή, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό που διαθέτει. ε. Πίνακας µε τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε κατά τα τρία τελευταία έτη, ιδίως δε των ανάλογων µε το αντικείµενο του υπό ανάθεση έργου. Στον πίνακα αναφέρονται η αξία, η ηµεροµηνία παροχής και οι πελάτες τους, δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς. Εάν ο πελάτης είναι ιδιώτης ή δηµόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται 9

20 είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης ή δηµόσιος φορέας, είτε απλή δήλωση του υποψηφίου αναδόχου. Ο πίνακας των έργων πρέπει να έχει την εξής µορφή: Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ % ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (ΟΤΑΝ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ Από τα παραπάνω έργα, ένα τουλάχιστον παρόµοιο µε το αντικείµενο του υπό ανάθεση έργου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον υποψήφιο ανάδοχο, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά. Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον υποψήφιο αν επιδειχθεί υλοποιηµένη από αυτόν ανάλογη εγκατάσταση στ. Ισολογισµοί των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων, στις περιπτώσεις όπου η δηµοσίευση τους είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε την περί εταιρειών νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος Ανάδοχος. Για τις εταιρείες που δεν υποχρεούνται από το νόµο στην έκδοση Ισολογισµών, απαιτείται ήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών. ζ. ήλωση περί του κύκλου εργασιών ως προς την παροχή συναφών προς το δηµοπρατούµενο έργο υπηρεσιών κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, ο οποίος θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος, για τις 2 τελευταίες χρήσεις, από το 200% του προϋπολογισµού του έργου. η. Ορισµός Υπεύθυνου Έργου Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Υπεύθυνου Έργου πρέπει να διαθέτει, αποδεδειγµένη ενασχόληση, γνώσεις και εµπειρία σχετική µε το αντικείµενο του έργου, όπως αυτό εξειδικεύεται στην παρούσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. Ο υπεύθυνος Έργου θα ηγηθεί της Οµάδας Έργου, αναλαµβάνοντας την απευθείας επικοινωνία µε την Ανάδοχο του «Έργου Υλοποίησης» και τον Κύριο του Έργου, το συντονισµό των εργασιών και την διευθέτηση ζητηµάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωµής του Έργου. Στοιχεία για το βιογραφικό του υποψηφίου για τα αντίστοιχα έργα που έχει υλοποιήσει. Κάθε υποψήφιος πρέπει να διαθέτει ενασχόληση, γνώσεις και εµπειρία σχετική µε το αντικείµενο του έργου, όπως αυτό εξειδικεύεται στην παρούσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. O Προσφέρων οφείλει να διαθέτει επιπλέον τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα και συγκεκριµένα εµπειρία σε εκπόνηση έργων ή µελετών ή παροχή υπηρεσιών µε έµφαση στα έργα διασυνοριακής συνεργασίας. θ. Ορισµός και βιογραφικά των Μελών της Οµάδας Έργου Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να συγκροτήσει Οµάδα Έργου, η οποία θα αποτελείται από κατάλληλο και ικανό σε αριθµό προσωπικό ειδικοτήτων αντίστοιχων µε τη φύση του έργου. 1. Απαιτείται η καταγραφή των στελεχών του υποψηφίου Αναδόχου που συµµετέχουν στην οµάδα του έργου σε Συγκεντρωτικό Πίνακα, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: Α/α Ονοµατεπώνυµο Σχέση Ύπαρξη Θέση στην Αρµοδιότητες Απασχόληση στο 10

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΕ /ΑΜΘ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΕ /ΑΜΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή -2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ.Πρωτ : ΗΜΩΝ Προτεραιότητα: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕ ΑΜΘ)... Ταχ. /νση: Στίλπωνος Κυριακίδη 17 Κοµοτηνή 69 100 Πληροφορίες: Χ. Καλιντζόγλου,Φ.Καραλίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καβάλα, 03/09/2012 Αρ. πρωτ. : 3337 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παραγωγής, επιμέλειας και εκτύπωσης έντυπου τουριστικού οδηγού της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. Πρωτ.: 240/06-08-2015 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας:

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΤΡΑ, 1/9/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 634 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114-116, ΠΑΤΡΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 26225 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Καμπέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 22 / 09 /2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

εγκρίθηκε το αίτηµα για την κάλυψη συµπληρωµατικών δράσεων Δηµοσιότητας και Επικοινωνίας για τις ανάγκες του προγράµµατος ICE

εγκρίθηκε το αίτηµα για την κάλυψη συµπληρωµατικών δράσεων Δηµοσιότητας και Επικοινωνίας για τις ανάγκες του προγράµµατος ICE Πάτρα, 23-11-2015 Αρ. Πρωτ.:1048 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΛΕΞ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114-116 262 25 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.: 2610270097 FAX: 2610273693 e-mail: pedde@pedde.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» MIS: 457751

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» MIS: 457751 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΛΑΜΙΑ 12/12/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Λαµία, σήµερα την 12η εκεµβρίου του έτους 2013. Η αρµόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002588203 2015-02-20

15PROC002588203 2015-02-20 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Βουλγαρίας και εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003415504 2015-12-02

15REQ003415504 2015-12-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 54906 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 783/2015 Από το Πρακτικό της 60ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 2014 2015» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με αντικείμενο «Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου ForestLife» για τις ανάγκες του έργου LIFE - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ με τον αριθμό LIFE14/GIE/GR/000304,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου Κόνιτσα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αντιδήμαρχος Ραπακούσιος Απόστολος Τηλέφωνο: 2655360330 Φαξ: 26550203000 Κόνιτσα, 09 Οκτωβρίου 2013 Aρ. Πρωτ.: 12074

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: Ηροδότου 28, Κοµοτηνή Ταχ. 69100 Κώδικας: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 250 01 Καλάβρυτα, Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 Πάτρα Α.Φ.Μ. 094018365 ΑΜΑΕ : 39487/22/Β/97/4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Green Spots ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Green Spots ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Green Spots ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠHΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GREEN SPOTS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου Αριθµός Απόφασης 6 /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html GR-Ηράκλειο: Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003142684 2015-10-09

15PROC003142684 2015-10-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 09-10-2015 Αρ. Πρωτ.: 124022 Α..Α.Μ.: Ταχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ: 2785/Φ77 Προς

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φλώρινα 2-9 - 2015 Αριθµ. Πρωτ: 105291/3417

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Αθ. Γεωργούλη E-mail: nancy@olympusfd.gr Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΗΑ-7ΙΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΗΑ-7ΙΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 92148 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 613/2013 Από το Πρακτικό της 62ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ Κιλκίς 18 Ιουνίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ.232951/2823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Τηλ: 23520 83000 Fax: 23520 83974 e-mail : fedolymp@otenet.gr www.olympusfd.gr Λιτόχωρο 3-0-205

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 28 Αυγούστου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4139/2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 28 Αυγούστου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4139/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 28 Αυγούστου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4139/2012 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ Σ Ι Τ Ι Σ Η Σ Τ Ω Ν Φ Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24-08-2015 Β4.α./Γ.Π.οικ. 64485

Αθήνα, 24-08-2015 Β4.α./Γ.Π.οικ. 64485 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα