Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr"

Transcript

1 Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος Τηλέφωνο: URL: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου παροχής υπηρεσίας «Μελέτη αναβάθµισης κήπου στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Φυτωρίου Ρόδου: σχεδιασµός ενοτήτων παρουσίασης φυτών, µονοπατιών ανάδειξης της χλωρίδας και ταξινοµικός προσδιορισµός φυτών», που εντάσσεται στο έργο «Συνδυασµός γνώσεων, εµπειριών και πρακτικών για τη δηµιουργία συνεργειών που θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη πολιτικών για τη βιώσιµη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη Hybrid Parks», στα πλαίσια του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IVC.

2 Αναθέτουσα αρχή Τίτλος έργου Είδος διαδικασίας Προϋπολογισµός Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Μελέτη αναβάθµισης κήπου στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Φυτωρίου Ρόδου: σχεδιασµός ενοτήτων παρουσίασης φυτών, µονοπατιών ανάδειξης της χλωρίδας και ταξινοµικός προσδιορισµός φυτών Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση µελέτης (απευθείας ανάθεση) Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στις ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Χρηµατοδότηση έργου Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ποσοστό 85% και το Ελληνικό ηµόσιο σε ποσοστό 15%. Χρόνος υλοποίησης Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών Τόπος κατάθεσης των προσφορών Έως 3 µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013 ιεύθυνση ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Το Έργο Hybrid Parks στοχεύει στην ανταλλαγή, µεταφορά και ανάπτυξη πολιτικών που θα προωθήσουν και θα αναβαθµίσουν την συµβολή των πάρκων ως περιβάλλον υψηλής ποιότητας, τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επισκέπτες, στη δηµιουργία ενός βιώσιµου τουριστικού προϊόντος, αλλά και στην υιοθέτηση στρατηγικών περιορισµού των κινδύνων της κλιµατικής αλλαγής. Ο κύριος στόχος του Έργου είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρουν τα πάρκα µε γνώµονα τη βιώσιµη ανάπτυξη, τόσο σε τοπικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Αντικείµενο µελέτης Η µελέτη θα εµπεριέχει αναλυτικές πληροφορίες και προτάσεις για: την αναβάθµιση του ήδη υπάρχοντος κήπου για την αντιµετώπιση της επισκεψιµότητας τον σχεδιασµό νέων τµηµάτων κήπου τον σχεδιασµό µονοπατιών µέσα από ποικιλίες αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών, και είδη αυτοφυών σε επιλεγµένη περιοχή του Περιφερειακού Φυτωρίου, τη χάραξη µονοπατιού, τη δηµιουργίας πινακίδων ταυτότητας φυτών και πινακίδων πληροφόρησης για περιβαλλοντική ερµηνεία. την αναγνώριση και τον ταξινοµικό προσδιορισµό διαφορετικών φυτικών ειδών (καλλιεργούµενων και αυτοφυών) προκειµένου να δηµιουργηθούν πινακίδες ταυτότητας των φυτών.

3 Η µελέτη αποσκοπεί στην διατήρηση και αξιοποίηση της αυτοφυούς χλωρίδας καθώς και στην αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων. Επιπλέον, θα παρέχει χρήσιµες πληροφορίες για την αποτελεσµατική λειτουργία του Κήπου, την καλλιέργεια, τη διατήρηση του φυτικού υλικού καθώς και τη συντήρηση των υποδοµών του. Ο ανάδοχος µετά το πέρας της διαδικασίας ανάθεσης, θα υπογράψει σύµβαση παροχής υπηρεσιών, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ο χρόνος υλοποίησης της µελέτης, το οικονοµικό τίµηµα, το οποίο δεν θα ξεπερνάει τις ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, καθώς και όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν και προβλέπονται στο πλαίσιο των συµβάσεων µε απευθείας ανάθεση. Προθεσµία ολοκλήρωσης υπηρεσιών 90 ηµέρες από την εποµένη της υπογραφής της σύµβασης Προϋπολογισµός του έργου Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ ( ), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η αµοιβή θα καταβληθεί µετά το πέρας του έργου και µε την οριστική παραλαβή αυτού από την Επιτροπή παραλαβής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι προβλεπόµενες κρατήσεις έχουν ως εξής: 1. 0,10% υπέρ ΕΑΑ στην καθαρή αξία του τιµολογίου, χωρίς ΦΠΑ 2. 3% υπέρ ΜΤΠΥ στην καθαρή αξία του τιµολογίου χωρίς ΦΠΑ 3. Χαρτόσηµο επί ΜΤΠΥ 2% και ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήµου επί ΜΤΠΥ 4. Φόρος 8% στην καθαρή αξία τιµολογίου χωρίς το ΦΠΑ, µείον τις νόµιµες κρατήσεις. Προϋποθέσεις συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να παρουσιάσουν µια οµάδα έργου, ο επικεφαλής της οποίας θα πρέπει να είναι γεωπόνος µε τουλάχιστον 10ετή αποδεδειγµένη επαγγελµατική ενασχόληση και τεκµηριωµένη εµπειρία κατ ελάχιστον σε ένα από τους παρακάτω τοµείς: στη βιολογία φυτών, τον πολλαπλασιασµό-διατήρηση-αειφορική αξιοποίηση των αυτοφυών φυτών και στην αρχιτεκτονική τοπίου και στη δηµιουργία βοτανικών κήπων και ενοτήτων παρουσίασης φυτών

4 στην υλοποίηση έργων, µελετών και δράσεων µε φορείς του δηµόσιου τοµέα µε σκοπό την προστασία, διατήρηση, ανάδειξη και αειφορική αξιοποίηση της αυτοφυούς χλωρίδας της Ελλάδας Αποκλεισµός υποψηφίων Από το διαγωνισµό αποκλείονται όσοι υποψήφιοι: Αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από ηµόσια Υπηρεσία ή Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές υποχρεώσεις τους προς στο ηµόσιο Έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους βάσει δικαστικής απόφασης Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα, που αποδεικνύεται µε βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού φορέα Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις Επιλογή αναδόχου Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε βάση τη συµφερότερη προσφορά, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση των κριτηρίων, που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα, ο οποίος περιλαµβάνει και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου µε συνολικό άθροισµα 100: Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών Συντελεστής βαρύτητας Ικανότητα και αποτελεσµατικότητα του οργανωτικού σχήµατος Της Οµάδας Έργου 80% Οικονοµική προσφορά προσφερόµενη τιµή 20% Η βαθµολογία των επί µέρους κριτηρίων είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην πληρότητα και ποιότητα της οµάδας έργου που θα υλοποιήσει το εν λόγω παραδοτέο. Τα στελέχη που θα απασχοληθούν στον έργο, συµπεριλαµβανοµένου και του υπεύθυνου έργου θα αναφέρονται ονοµαστικά και θα παρατίθεται για τον κάθε ένα τα εξής στοιχεία σε µορφή πίνακα.

5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Εταιρεία: Ονοµατεπώνυµο Θέση στην οµάδα Εµπειρία σε Υλοποιηµένα Επίπεδο έργου έτη έργα σπουδών/τίτλοι Με βάση το πίνακα αυτό θα προκύψει η βαθµολογία, η οποία θα υπολογιστεί µε τον κάτωθι τύπο: Βαθµολογία έκαστου/ βαθµολογία καλύτερου Χ 0,80 + φθηνότερη οικονοµική / προσφορά έκαστου Χ0,20 = το µεγαλύτερο άθροισµα Οι υποψήφιοι που µε τεχνική βαθµολογία µικρότερη του 75/100 θα αποκλείονται. Προθεσµία και τόπος υποβολής Η προθεσµία υποβολής προσφορών λήγει την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου Οι προσφορές αποστέλλονται ή προσκοµίζονται στο Τµήµα Προµηθειών της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε τη µορφή σφραγισµένου φακέλου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προµηθειών ωδεκανήσου Πλατεία Ελευθερίας ιοικητήριο 85100, Ρόδος Ο ενιαίος φάκελος θα πρέπει να περιλαµβάνει 3 επί µέρους ανεξάρτητους σφραγισµένους υποφακέλους: 1. Τον υποφάκελο «ικαιολογητικά Συµµετοχής», ο οποίος θα πρέπει να περιλαµβάνει υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου, στην οποία θα δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς ο υποψήφιος είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του, είναι εγγεγραµµένος στο οικείο επιµελητήριο αναφέροντας το ειδικό επάγγελµα τους και ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι, και ότι αποδέχονται τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 2. Τον υποφάκελο «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα συµπεριλαµβάνει πληροφορίες της οµάδας έργου, σύµφωνα µε τον πίνακα της παρούσας πρόσκλησης 3. Τον υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά», η οποία θα περιλαµβάνει την προτεινόµενη οικονοµική προσφορά που δεν θα πρέπει να υπερβεί το ποσό των ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

6 Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2013, ΚΑΕ ηµοσίευση πρόσκλησης Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στο ιαύγεια. Ο Αντιπεριφερειάρχης Φώτης Χατζηδιάκος