σχετικά µε το µέλλον του τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη στρατηγικές ανάπτυξης (2013/2100 (INI))

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σχετικά µε το µέλλον του τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη στρατηγικές ανάπτυξης (2013/2100 (INI))"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου A7-0084/2014 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε το µέλλον του τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη στρατηγικές ανάπτυξης (2013/2100 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Εισηγήτρια: Anthea McIntyre RR\ doc PE v02-00 Eνωµένη στην πολυµορφία

2 PR_INI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ PE v /20 RR\ doc

3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το µέλλον του τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη στρατηγικές ανάπτυξης (2013/2100 (INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τους τίτλους III και VII του τρίτου µέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/128/ΕΚ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκων, έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισµός ΚΟΑ) 1, τον οποίο υιοθέτησε η νοµοθετική πρόταση της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2011, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της συνήθους νοµοθετικής διαδικασίας που ορίζει η ΣΛΕΕ (πρώην διαδικασία συναπόφασης), για κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (Ενιαίος κανονισµός ΚΟΑ) (COM(2011)0626), ο οποίος εγκρίθηκε πρόσφατα από τα τρία ενδιαφερόµενα θεσµικά όργανα της ΕΕ, έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1182/2007, της 26ης Σεπτεµβρίου 2007, για τη θέσπιση ειδικών κανόνων όσον αφορά τον τοµέα των οπωροκηπευτικών 2, καθώς και τον εκτελεστικό κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου όσον αφορά τους τοµείς των οπωροκηπευτικών και των µεταποιηµένων οπωροκηπευτικών 3, έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά µε την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές 4, έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήµανση των βιολογικών προϊόντων 5, έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς 1 ΕΕ L 299 της , σ ΕΕ L 273 της , σ ΕΕ L 157 της , σ ΕΕ L 304 της , σ ΕΕ L 189 της , σ. 1. RR\ doc 3/20 PE v02-00

4 τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον 1, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 21ης Ιουνίου 1996, σχετικά µε την ανάληψη κοινοτικής πρωτοβουλίας υπέρ της διακοσµητικής κηπουρικής 2, έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης εκεµβρίου 2008, σχετικά µε τις τιµές των τροφίµων στην Ευρώπη (COM(2008)0821), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 2008, όσον αφορά το σχέδιο δράσης για τη βιώσιµη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιµη βιοµηχανική πολιτική (COM(2008)0397), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασµού τροφίµων στην Ευρώπη (COM(2009)0591), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2009, σχετικά µε την πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων (COM(2009)0234), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2011 µε τίτλο «Η ασφάλεια ζωής µας, το φυσικό µας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα µε ορίζοντα το 2020» (COM(2011)0244), έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/359/EΚ της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2008, για τη σύσταση µιας οµάδας υψηλού επιπέδου αρµόδιας για την ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας γεωργικών προϊόντων, και την έκθεση της εν λόγω οµάδας υψηλού επιπέδου, της 17ης Μαρτίου 2009, σχετικά µε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας γεωργικών προϊόντων διατροφής, καθώς επίσης τις συστάσεις και τον χάρτη πορείας βασικών πρωτοβουλιών της οµάδας 3, έχοντας υπόψη τη µελέτη του Νοεµβρίου 2012 µε τίτλο «Στήριξη γεωργικών συνεταιρισµών» (SFC), στην οποία παρουσιάζονται τα πορίσµατα του έργου της SFC που εγκαινιάστηκε από την Επιτροπή 4, έχοντας υπόψη τη µελέτη που εκπόνησε το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής Ινστιτούτο Τεχνολογικών Προβλέψεων για το 2013, µε τίτλο «Βραχείες αλυσίδες εφοδιασµού τροφίµων και τοπικά συστήµατα τροφίµων στην ΕΕ. Η υφιστάµενη κατάσταση των κοινωνικοοικονοµικών τους χαρακτηριστικών» 5, έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισµού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0048/2014), 1 ΕΕ L 106 της , σ ΕΕ C 198 της , σ Βλέπε 4 Βλέπε 5 Βλέπε PE v /20 RR\ doc

5 Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο τοµέας των οπωροκηπευτικών, παρά το γεγονός ότι λαµβάνει περίπου το 3% των ενισχύσεων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), αντιστοιχεί στο 18% της συνολικής αξίας της γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ, αντιπροσωπεύει το 3% των χρησιµοποιούµενων γεωργικών εκτάσεων της ΕΕ και η αξία του υπερβαίνει τα 50 δισεκατοµµύρια ευρώ Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο τοµέας των κηπευτικών περιλαµβάνει την καλλιέργεια φρούτων, λαχανικών, πατάτας, σαλατικών, βοτάνων και καλλωπιστικών φυτών λαµβάνοντας υπόψη ότι o τοµέας των κηπευτικών περιλαµβάνει φυτώρια, κηπουρική θάµνων, υπηρεσίες κηπουρικής, κηπουρική κοιµητηρίων, λιανοπωλητές εργαλείων και εξαρτηµάτων κηπουρικής, καταστήµατα κηπευτικών προϊόντων, ανθοπωλεία και την αρχιτεκτονική κήπων και τοπίων Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο εκτιµώµενος κύκλος εργασιών της αλυσίδας εφοδιασµού οπωροκηπευτικών ξεπερνά τα 120 δισεκατοµµύρια ευρώ, µε περίπου εργαζοµένους, ενώ ο τοµέας είναι σηµαντικός για την οικονοµία των περιοχών στις οποίες τα ποσοστά ανεργίας τείνουν να είναι υψηλά. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί τον δεύτερο κατά σειρά παραγωγό σε παγκόσµιο επίπεδο και είναι επίσης ο δεύτερος κατά σειρά εισαγωγέας οπωροκηπευτικών λαµβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση στον τοµέα αυτό αυξάνεται και ότι σήµερα υπερβαίνει την προσφορά λαµβάνοντας υπόψη ότι το εµπόριο οπωροκηπευτικών αυξήθηκε από περισσότερο από 90 δισεκατοµµύρια δολάρια ΗΠΑ, το 2000, σε περίπου 218 δισεκατοµµύρια δολάρια ΗΠΑ, το 2010, και ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 21% του παγκόσµιου εµπορίου τροφίµων και ζωικών προϊόντων λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ανοίξει σε µεγάλο βαθµό τις αγορές της στις εισαγωγές από τρίτες χώρες µε τις οποίες έχει συνάψει διµερείς και πολυµερείς εµπορικές συµφωνίες Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο τοµέας της καλλιέργειας κηπευτικών - πρωτογενής παραγωγή και τοµέας µεταποίησης - λειτουργεί ως οικονοµικός πολλαπλασιαστής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τονώνοντας αφενός τη ζήτηση και δηµιουργώντας αφετέρου προστιθέµενη αξία σε άλλους οικονοµικούς τοµείς, όπως το εµπόριο, οι κατασκευές και οι χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο τοµέας των βιολογικών οπωροκηπευτικών είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόµενος τοµέας βιολογικών προϊόντων, η αξία του οποίου ανήλθε στα 19,7 δισεκατοµµύρια ευρώ στην αγορά της ΕΕ το 2011,µε ποσοστό αύξησης 9% µεταξύ του 2010 και του 2011 και ετήσια ανάπτυξη µεταξύ 5% και 10% σε δεκαετή βάση λαµβάνοντας υπόψη ότι, σε επίπεδο καλλιεργούµενης επιφάνειας, το µερίδιο των βιολογικών φρούτων σηµείωσε αύξηση κατά 18,2% και των βιολογικών λαχανικών κατά 3,5%, µεταξύ 2010 και 2011 Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η κατά κεφαλήν κατανάλωση οπωροκηπευτικών το 2011 στην ΕΕ των 27 µειώθηκε κατά 3% σε σύγκριση µε τη µέση κατανάλωση των προηγούµενων πέντε ετών, παρά τα ευεργετικά αποτελέσµατα που έχει η κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων στην υγεία Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί τον µεγαλύτερο παραγωγό ανθέων, βολβών RR\ doc 5/20 PE v02-00

6 λουλουδιών και φυτών σε γλάστρες (44 % της παγκόσµιας παραγωγής), µε τη µεγαλύτερη πυκνότητα ανά εκτάριο λαµβάνοντας υπόψη ότι ο κύκλος εργασιών στον τοµέα των καλλωπιστικών φυτών υπολογίζεται σε 20 δισεκατοµµύρια ευρώ σε επίπεδο παραγωγής, σε 28 δισεκατοµµύρια ευρώ σε επίπεδο χονδρικού εµπορίου και σε 38 δισεκατοµµύρια ευρώ σε επίπεδο λιανικού εµπορίου και ότι ο τοµέας απασχολεί περίπου άτοµα Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς ενίσχυσης των οπωροκηπευτικών εντάσσεται στο πλαίσιο της ΚΓΠ και στόχοι του είναι, µεταξύ άλλων, η ισορροπία της αλυσίδας τροφίµων, η προώθηση των οπωροκηπευτικών, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και η υποστήριξη της καινοτοµίας λαµβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθεί η συµµετοχή στις οργανώσεις παραγωγών, ακόµη και στις περιφέρειες στις οποίες εδώ και µερικά χρόνια δεν υπάρχουν διαθέσιµα επιχειρησιακά κονδύλια και/ή οι µέθοδοι παραγωγής είναι παρωχηµένες, ώστε να καταστεί το σύστηµα πιο ελκυστικό, καθώς οι περισσότεροι από τους µισούς επί του συνόλου των καλλιεργητών στην ΕΕ εξακολουθούν να µην ανήκουν σε κάποια οργάνωση παραγωγών (ΟΠ), παρά τον στόχο που είχε θέσει η Επιτροπή για µέσο ποσοστό µελών σε οργανισµούς παραγωγών 60% για το 2013 λαµβάνοντας υπόψη ότι το χαµηλό ποσοστό οργάνωσης σε ορισµένα κράτη µέλη οφείλεται εν µέρει στην αναστολή της λειτουργίας των οργανώσεων παραγωγών, γεγονός που δηµιουργεί αβεβαιότητα µεταξύ των παραγωγών λαµβάνοντας υπόψη ότι, δεδοµένου ότι οι οργανώσεις παραγωγών διαδραµατίζουν βασικό ρόλο στην ενίσχυση της διαπραγµατευτικής ισχύος των οργανώσεων παραγωγών οπωροκηπευτικών, είναι σηµαντικό να προληφθεί η αβεβαιότητα µε την αποσαφήνιση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας σχετικά µε την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε τη Eurostat, το συνολικό άµεσο κόστος για τους γεωργούς της ΕΕ αυξήθηκε κατά µέσο όρο σχεδόν 40% µεταξύ 2000 και 2010, ενώ οι τιµές παραγωγού αυξήθηκαν κατά µέσο όρο λιγότερο από 25% λαµβάνοντας υπόψη ότι το άµεσο κόστος αυξήθηκε περίπου κατά 80% για τα συνθετικά λιπάσµατα και τα βελτιωτικά εδάφους, περίπου 30% για τους σπόρους και τα σπορόφυτα και περίπου 13% για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ΙΑ. ΙΒ. ΙΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια γονιµότητας λόγω της διάβρωσης του εδάφους, της µειωµένης χρήσης οργανικών ουσιών που έχει ως αποτέλεσµα χαµηλά επίπεδα κοκκώδους σύστασης και χούµου και µειωµένη συγκράτηση θρεπτικών στοιχείων και νερού, καθώς και η µείωση των οικολογικών διαδικασιών, επιβαρύνουν σηµαντικά τόσο τους γεωργούς όσο και τον κρατικό προϋπολογισµό λαµβάνοντας υπόψη ότι ο «αγωγός της γνώσης» για να µετουσιωθεί η έρευνα σε πράξη στον τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών αντιµετωπίζει δυσκολίες, και ότι οι δαπάνες του ιδιωτικού τοµέα για την έρευνα είναι συνολικά χαµηλές, µε τον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) να αντιστοιχεί µόλις στο 0,24% των συνολικών δαπανών της βιοµηχανίας τροφίµων σε ολόκληρη την ΕΕ των 15, το 2004, την τελευταία περίοδο για την οποία υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία λαµβάνοντας υπόψη τον µεγάλο αριθµό ποικιλιών κηπευτικών που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν εξαιτίας της µικρής οικονοµικής τους βιωσιµότητας, καθώς και τον PE v /20 RR\ doc

7 οικολογικό, κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο που επιτελούν οι αγρότες οι οποίοι, συνεχίζοντας την καλλιέργεια των εν λόγω ποικιλιών, διαφυλάσσουν σηµαντικές συνιστώσες της ευρωπαϊκής γεωργικής βάσης Ι. ΙΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι αυξανόµενες δυσκολίες όσον αφορά την πρόληψη, τον έλεγχο και την εξάλειψη βλαβερών οργανισµών καθώς και η περιορισµένη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την προστασία των καλλιεργειών κηπευτικών είναι πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο τη γεωργική ποικιλότητα και την ποιότητα της ευρωπαϊκής κηπουρικής λαµβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της καλλιέργειας οπωροκηπευτικών συχνά δραστηριοποιούνται παράλληλα στους τοµείς της παραγωγής, των πωλήσεων και της παροχής υπηρεσιών ΙΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ενδογένεση (cisgenesis) µπορεί να οριστεί ως τεχνική της γενετικής µηχανικής που εισάγει σε υποκείµενο φυτό γονίδιο από συγγενικό φυτό του ίδιου γένους ή είδους 1. τονίζει τη σηµασία που έχει η προώθηση του τοµέα οπωροκηπευτικών της ΕΕ και η διασφάλιση της ικανότητάς του να ανταγωνίζεται καλύτερα στις παγκόσµιες αγορές, µέσω της καινοτοµίας, της έρευνας και ανάπτυξης, της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας, της προσαρµογής και του µετριασµού της αλλαγής του κλίµατος και µέτρων για τη βελτίωση της εµπορίας, καθώς και της συνέχισης των προσπαθειών µε σκοπό την εξάλειψη της υφιστάµενης ανισορροπίας µεταξύ επιχειρήσεων και προµηθευτών µέσω της αύξησης του επιπέδου συγκέντρωσης του τοµέα 2. υπογραµµίζει την ανάγκη να καταστεί ευκολότερη η πρόσβαση των παραγωγών σε αγορές τρίτων χωρών καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για τη στήριξη των εξαγωγέων φρούτων, κηπευτικών, ανθέων και καλλωπιστικών φυτών, ώστε να αντεπεξέλθουν στον αυξανόµενο αριθµό µη δασµολογικών εµποδίων, όπως είναι τα φυτοϋγειονοµικά πρότυπα ορισµένων τρίτων χωρών, που δυσχεραίνουν, ή ακόµα και καθιστούν αδύνατες, τις εξαγωγές της ΕΕ 3. καλεί την Επιτροπή να δηµιουργήσει για όλους τους συµµετέχοντες στην αγορά της ΕΕ τους ίδιους όρους πρόσβασης όσον αφορά τις προδιαγραφές εµπορίας, τις ονοµασίες προέλευσης κ.λπ., και να διενεργεί ελέγχους για να διασφαλίσει την τήρηση των όρων αυτών, προκειµένου να αποφεύγονται στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό 4. ενθαρρύνει την προώθηση της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα κράτη µέλη µέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως το ευρωπαϊκό σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ή όπως, για παράδειγµα, τα βιοµηχανικά προγράµµατα Grow Your Own Potato και Cook Your Own Potato του Ηνωµένου Βασιλείου 5. σηµειώνει ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αγορές συχνά δεν διαθέτουν επαρκή αποθέµατα τοπικά παραγόµενων κηπευτικών προϊόντων και ότι, ως εκ τούτου, η γεωργική επιχειρηµατικότητα θα πρέπει να προωθηθεί στις εν λόγω περιοχές, ιδίως µέσω της παροχής κινήτρων για την επιχειρηµατικότητα των νέων, τα οποία θα δηµιουργήσουν ευκαιρίες απασχόλησης στον γεωργικό τοµέα και θα εξασφαλίσουν τον RR\ doc 7/20 PE v02-00

8 εφοδιασµό µε φρέσκα τοπικά προϊόντα 6. επισηµαίνει τα οφέλη που έχει η καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών στην ανθρώπινη υγεία και την ευεξία, µέσω της αύξησης των χώρων πρασίνου και, κατά συνέπεια, της βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος σε σχέση µε την κλιµατική αλλαγή και την αγροτική οικονοµία τονίζει την ανάγκη για ενεργότερη στήριξη του τοµέα αυτού µέσω της τόνωσης των επενδύσεων και των προοπτικών σταδιοδροµίας 7. χαιρετίζει τα µέτρα του ενωσιακού καθεστώτος οπωροκηπευτικών που προορίζονται για την αύξηση του προσανατολισµού προς την αγορά µεταξύ των καλλιεργητών της ΕΕ, την ενθάρρυνση της καινοτοµίας, την προώθηση των οπωροκηπευτικών, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της εµπορίας, της ποιότητας του προϊόντος και των περιβαλλοντικών πτυχών της παραγωγής, µέσω της παροχής στήριξης στις οργανώσεις παραγωγών, στις ενώσεις ΟΠ και της αναγνώρισης διεπαγγελµατικών οργανώσεων, και µε την προώθηση της δηµιουργίας πόλων συγκέντρωσης πόρων που θα δηµιουργήσουν νέες ροές εσόδων, τα οποία θα διοχετευθούν σε νέες επενδύσεις επισηµαίνει, ταυτόχρονα, ότι θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι αυτόνοµοι παραγωγοί που εµπορεύονται τα προϊόντα τους και οι εταιρείες απευθείας πωλήσεων δεν υπόκεινται σε διακρίσεις, αλλά έχουν την ευκαιρία να εφαρµόζουν καινοτόµα σχέδια και να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους 8. υπενθυµίζει ότι η τοπική και περιφερειακή παραγωγή και εµπορία συµβάλλουν στη δηµιουργία και τη διατήρηση της οικονοµικής δραστηριότητας καθώς και θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές 9. επισηµαίνει ότι οι µικρές αλυσίδες προστιθέµενης αξίας συντελούν στον περιορισµό εκποµπών οι οποίες καταστρέφουν το κλίµα 10. σηµειώνει ότι η «αστική γεωργία» παρέχει στον τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών νέες επιλογές 11. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση σχετικά µε τη δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπής µε τίτλο «Επανεξέταση του καθεστώτος της ΕΕ στον τοµέα των οπωροκηπευτικών», και ιδιαίτερα το σηµείο 3.8, όπου αναγνωρίζεται η ανάγκη απλούστευσης των σηµερινών κανόνων που διέπουν τις οργανώσεις παραγωγών, υποστηρίζεται η πρόταση για την ενίσχυσή τους και επισηµαίνεται ότι οι περισσότερες απαντήσεις είναι υπέρ της διατήρησης της βασικής φιλοσοφίας του ισχύοντος καθεστώτος στήριξης 12. τονίζει ότι η µείωση της γραφειοκρατίας είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να διακυβεύεται η ασφάλεια δικαίου στην οποία βασίζονται οι επιχειρήσεις αυτές 13. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η µεταρρύθµιση της ΚΓΠ διατηρεί το ευρωπαϊκό σύστηµα ενισχύσεων του τοµέα οπωροκηπευτικών που βασίζεται στις οργανώσεις παραγωγών, ενώ αναγνωρίζει ότι τα υφιστάµενα µέσα δεν ήταν πάντοτε αποτελεσµατικά, όπως παραδέχεται η Επιτροπή στο έγγραφο για τη δηµόσια διαβούλευση µε τίτλο «Επανεξέταση του καθεστώτος της ΕΕ για τον τοµέα των PE v /20 RR\ doc

9 οπωροκηπευτικών», και, ως εκ τούτου, υποστηρίζει τις εργασίες της οµάδας Newcastle που αποσκοπούν στη βελτίωση του καθεστώτος των οπωροκηπευτικών της ΕΕ, το οποίο θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη την ειδική φύση των νοµικών διατάξεων που διέπουν τους συνεταιρισµούς στα κράτη µέλη, ώστε να µην περιορισθεί η δηµιουργία νέων οργανώσεων παραγωγών, µε παράλληλο σεβασµό της δυνατότητας των παραγωγών να επιλέξουν να παραµείνουν εκτός του συστήµατος των οργανώσεων παραγωγών σηµειώνει επίσης τη δηµιουργία ενός ενωσιακού µέσου για τη διαχείριση των σοβαρών κρίσεων που πλήττουν ορισµένα κράτη µέλη και τονίζει ότι θα πρέπει να είναι ανοιχτό σε όλους τους παραγωγούς, είτε συµµετέχουν σε οργανώσεις παραγωγών είτε όχι 14. προκειµένου να ενισχυθούν οι επωφελείς δραστηριότητες που διεξάγουν οι οργανώσεις παραγωγών, καλεί την Επιτροπή, κατά την επανεξέταση του καθεστώτος οπωροκηπευτικών, να εκπονήσει σαφείς και πρακτικούς κανόνες για τον σχεδιασµό και τις µεθόδους εργασίας των οργανώσεων παραγωγών και να προσαρµόσει το σύστηµα ώστε να ταιριάζει µε τις δοµές της αγοράς που υπάρχουν στα κράτη µέλη, ούτως ώστε να µπορούν οι οργανώσεις παραγωγών να διαδραµατίζουν τον ρόλο για τον οποίο υπάρχουν και να έχουν, συνεπώς, οι καλλιεργητές κίνητρο να προσχωρήσουν σε αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των θεµελιωδών στόχων του καθεστώτος και ότι οι καλλιεργητές παραµένουν ελεύθεροι να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις για τα θέµατα αυτά 15. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι κανόνες που διέπουν τις οργανώσεις παραγωγών επιδέχονται διάφορες ερµηνείες από τους ελεγκτές της Επιτροπής, γεγονός που δηµιουργεί υψηλό βαθµό αβεβαιότητας και µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τα κράτη µέλη να βρεθούν αντιµέτωπα µε τον κίνδυνο να µην τους χορηγηθεί χρηµατοδότηση και να υποβληθούν σε δικαστικό έλεγχο τονίζει επίσης ότι οι διαδικασίες ελέγχου και οι δηµοσιονοµικές διορθώσεις πρέπει να πραγµατοποιούνται πιο έγκαιρα και εντός συµφωνηµένης χρονικής περιόδου ελέγχου 16. σηµειώνει ότι διατηρούνται αθέµιτες εµπορικές πρακτικές σε όλη την ΕΕ, που υπονοµεύουν τις επιχειρήσεις κηπευτικών και τις οργανώσεις παραγωγών τους και κλονίζουν την εµπιστοσύνη των καλλιεργητών ώστε να επενδύσουν στο µέλλον πιστεύει ότι οι κώδικες δεοντολογίας που έχουν συµφωνηθεί από όλους τους φορείς της αλυσίδας εφοδιασµού, µε την υποστήριξη ενός νοµοθετικού πλαισίου και την επίβλεψη εθνικού κριτή σε κάθε κράτος µέλος για την παρακολούθηση των εµπορικών πρακτικών, θα βελτιώσουν σηµαντικά τη λειτουργία της αλυσίδας τροφίµων και την εσωτερική αγορά 17. θεωρεί ότι τα διάφορα ιδιωτικά πρότυπα για τα υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία εφαρµόζουν πολλές µεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης λειτουργούν κατά της ανταγωνιστικότητας και εις βάρος των συµφερόντων των παραγωγών οπωροκηπευτικών ζητεί από την Επιτροπή να παρέµβει µε στόχο την κατάργηση των εν λόγω πρακτικών, δεδοµένου ότι τα επίπεδα υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που επιτρέπονται βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας προστατεύουν ικανοποιητικά την υγεία τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών RR\ doc 9/20 PE v02-00

10 18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να προωθήσουν την ολοκληρωµένη διαχείριση επιβλαβών οργανισµών, να στηρίξουν την καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα µέσω της ενίσχυσης της έρευνας και της ανάπτυξης µε στόχο την εξεύρεση µη χηµικών εναλλακτικών λύσεων, όπως οι φυσικοί θηρευτές και τα παράσιτα επιβλαβών οργανισµών, και να χρησιµοποιήσουν το πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτοµία «Ορίζοντας 2020» για να χρηµατοδοτήσουν την εφαρµοσµένη έρευνα που προωθεί την ανάπτυξη ολοκληρωµένων στρατηγικών για την αντιµετώπιση των επιβλαβών οργανισµών, των ασθενειών και των ζιζανίων, και να παράσχουν στους παραγωγούς τα εργαλεία και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρµογή της οδηγίας 2009/128/ΕΚ, το άρθρο 14 της οποίας προβλέπει ότι «τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την προώθηση της διαχείρισης επιβλαβών οργανισµών µε χαµηλή εισροή γεωργικών φαρµάκων, µε προτεραιότητα, όπου αυτό είναι δυνατόν, σε µεθόδους χωρίς χηµικά µέσα» και «δηµιουργούν τις αναγκαίες συνθήκες για την εφαρµογή ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας ή στηρίζουν τη δηµιουργία των συνθηκών αυτών» 19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να προωθήσουν και να δώσουν έµφαση στην εντατικοποίηση των οικολογικών διαδικασιών που διασφαλίζουν τη µακροχρόνια υγεία, τη γονιµότητα και τον σχηµατισµό του εδάφους, καθώς και τη διαχείριση και τον περιορισµό των πληθυσµών των επιβλαβών οργανισµών πιστεύει ότι, κατά τον τρόπο αυτό, µπορούν να επιτευχθούν µακροπρόθεσµα οφέλη παραγωγικότητας για τους γεωργούς και να µειωθούν οι δαπάνες για τους κρατικούς προϋπολογισµούς 20. τονίζει ότι η καλλιέργεια κηπευτικών στηρίζεται σε µια ποικιλία φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ), και προτρέπει την Επιτροπή να υιοθετήσει µια προσέγγιση σχετικά µε τη ρύθµιση αυτών των προϊόντων η οποία θα βασίζεται στην εκτίµηση των κινδύνων και θα στηρίζεται σε ανεξάρτητα επιστηµονικά δεδοµένα που αξιολογούνται από οµοτίµους υπογραµµίζει ότι οι ήσσονος σηµασίας χρήσεις είναι ιδιαιτέρως ευπαθείς εξαιτίας της έλλειψης διαθέσιµων δραστικών ουσιών καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον συντονισµό της συλλογής δεδοµένων στα κράτη µέλη, ιδίως των δεδοµένων για τα κατάλοιπα, ο οποίος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση αδειών για εδώδιµες ειδικές καλλιέργειες καλεί τη Γ Agri, τη Γ Sanco, τη Γ Περιβάλλοντος και τη Γ Ανταγωνισµού να συνεργαστούν στρατηγικά προκειµένου να λάβουν υπόψη τον αντίκτυπο που έχουν οι αλλαγές στη ρύθµιση των ΦΠΠ από πολλαπλές οπτικές γωνίες 21. προτρέπει την Επιτροπή να επανεξετάσει τη λειτουργία των κανόνων για την αµοιβαία αναγνώριση των αδειών φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ) µεταξύ των κρατών µελών της Ένωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 40 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή τους και να αρθούν τυχόν γραφειοκρατικά και διοικητικά εµπόδια, και να µελετήσει το θέµα ενός µακροπρόθεσµου στόχου για παγκόσµια εναρµόνιση όσον αφορά τη ρύθµιση των ΦΠΠ και τη µείωση των µη δασµολογικών εµπορικών φραγµών στις εξαγωγές 22. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 51 εδάφιο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, έκθεση στο Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε τη σύσταση ευρωπαϊκού ταµείου για τις ήσσονος σηµασίας χρήσεις και τις ειδικές καλλιέργειες PE v /20 RR\ doc

11 τονίζει ότι το εν λόγω ταµείο πρέπει να είναι σε θέση να χρηµατοδοτεί ένα µόνιµο ευρωπαϊκό πρόγραµµα εργασίας για τον συντονισµό και τη συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων της αλυσίδας γεωργικών προϊόντων διατροφής, των αρµόδιων αρχών και των ενδιαφερόµενων µερών, συµπεριλαµβανοµένων των ερευνητικών ιδρυµάτων, για την ανάπτυξη και τη χρηµατοδότηση, εφόσον είναι αναγκαίο, δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτοµίας για την προστασία των ειδικών καλλιεργειών και των χρήσεων ήσσονος σηµασίας 23. επισηµαίνει ότι τα εισαγόµενα προϊόντα δεν οφείλουν να πληρούν τις ίδιες φυτοϋγειονοµικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα ευρωπαϊκά προϊόντα τονίζει ότι αυτή η συνεχιζόµενη απόκλιση µεταξύ των απαιτήσεων όχι µόνο υπονοµεύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής παραγωγής αλλά, επιπλέον, είναι επιζήµια για τα συµφέροντα των ευρωπαίων καταναλωτών 24. υπενθυµίζει ότι τόσο ο κανονισµός για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, της 21ης Οκτωβρίου 2009) όσο και ο νέος κανονισµός για τα βιοκτόνα (κανονισµός (EΕ) αριθ. 528/2012, της 22ας Μαΐου 2012) απαιτούν από την Επιτροπή να θεσπίσει, έως το εκέµβριο του 2013, επιστηµονικά κριτήρια για τον καθορισµό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόµενο τα κριτήρια αυτά να έχουν ως αποτέλεσµα την απόσυρση σηµαντικών ουσιών που θα µπορούσαν να εξακολουθήσουν να χρησιµοποιούνται µε αποδεκτή επικινδυνότητα τονίζει πόσο σηµαντική είναι η εξασφάλιση µιας διαφανούς διαδικασίας προκειµένου οι αποφάσεις να είναι κατανοητές για τους εµπλεκόµενους φορείς της αγοράς, όσον αφορά την επιστηµονική τους βάση, και για τους φορείς που εµπλέκονται στη διαµόρφωση νέων κριτηρίων προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει πλήρως τον αντίκτυπο διαφορετικών προσεγγίσεων κατά την υποβολή προτάσεων σχετικά µε παράγοντες που διαταράσσουν την ενδοκρινική λειτουργία 25. καλεί την Επιτροπή να επανεκτιµήσει τους ισχύοντες περιορισµούς στη χρήση ορισµένων νεονικοτινοειδών και να εξετάζει επιµελώς τυχόν νέα επιστηµονικά στοιχεία στον εν λόγω τοµέα προτρέπει επίσης την Επιτροπή να αξιολογήσει δεόντως τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο ενδεχόµενων περιορισµών σε σχέση µε τον χώρο, τον τρόπο και την ηµεροµηνία εφαρµογής τους προτού τους θέσει σε ισχύ, και να λάβει δεόντως υπόψη της τυχόν οικονοµικές επιπτώσεις 26. επισηµαίνει ότι ο τοµέας της καλλιέργειας κηπευτικών βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στη χρήση πολύ εξειδικευµένων λιπασµάτων υψηλής ποιότητας επικροτεί την τρέχουσα αναθεώρηση του κανονισµού της ΕΕ για τα λιπάσµατα, αλλά εκφράζει την ανησυχία του για τον στόχο της Επιτροπής να συµπεριλάβει τα βελτιωτικά εδάφους, η χρήση των οποίων µέχρι πρότινος ήταν προαιρετική τονίζει ότι δεν απαιτείται ακρίβεια κατά την παρασκευή και τη χρήση των εν λόγω βελτιωτικών και καλεί την Επιτροπή να µην τα συµπεριλάβει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού για τα λιπάσµατα 27. υπογραµµίζει το γεγονός ότι ο τοµέας των κηπευτικών πρωτοστατεί στην ανάπτυξη και την εισαγωγή καινοτόµων συστηµάτων γεωργίας ακριβείας και πιστεύει ότι τα εν λόγω συστήµατα θα µειώσουν τη χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων, θα αυξήσουν τις αγοραίες αποδόσεις, θα µειώσουν τα απορρίµµατα και θα βελτιώσουν τη συνέχεια του εφοδιασµού και τις οικονοµικές επιδόσεις τονίζει ότι οι τεχνικές καλλιέργειας, όπως η RR\ doc 11/20 PE v02-00

12 αµειψισπορά ή οι δευτερεύουσες καλλιέργειες, καθώς και η χρήση παλαιών και νέων ποικιλιών καλλιεργειών και η έρευνα και ανάπτυξη, πρέπει να αποσκοπούν στον περιορισµό στο ελάχιστο των περιβαλλοντικών βλαβών 28. σηµειώνει την πρόταση κανονισµού της Επιτροπής για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό (COM(2013)0262) και εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόµενο οι προτάσεις να έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις στον τοµέα των κηπευτικών, και ιδίως στα καλλωπιστικά φυτά και στα φρούτα τονίζει ότι κάθε νοµοθεσία πρέπει να είναι αναλογική και να αναγνωρίζει την αρχή της επικουρικότητας τονίζει, επίσης, ότι οι αλλαγές στη νοµοθεσία δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο παραδοσιακές ποικιλίες και καλλιέργειες και πρέπει να συµβάλλουν στη γενετική ποικιλότητα και εντός πληθυσµών των καλλιεργειών, για τη µακροπρόθεσµη επισιτιστική ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των συστηµάτων τροφίµων 29. σηµειώνει τον αντίκτυπο των µη ιθαγενών χωροκατακτητικών ειδών κηπευτικών στο ευρύτερο περιβάλλον, ωστόσο συνιστά την εφαρµογή µιας περιφερειακής ή ανά χώρα προσέγγισης στο πλαίσιο της πρότασης κανονισµού της Επιτροπής για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών (COM(2013) 0620), η οποία να αναγνωρίζει ότι ορισµένες περιοχές της Ευρώπης είναι περισσότερο ευάλωτες σε σχέση µε άλλες και ότι οι διάφορες περιοχές στην Ευρώπη έχουν διαφορετικό κλίµα το οποίο ευνοεί την καλλιέργεια διαφορετικών ειδών φυτών 30. παροτρύνει σθεναρά την Επιτροπή να κατοχυρώσει ως γενική αρχή το δικαίωµα των δηµιουργών ποικιλιών να χρησιµοποιούν ελεύθερα τα υφιστάµενα φυτικά υλικά για να αναπτύσσουν και να διαθέτουν στην αγορά νέα υλικά, ανεξάρτητα από τυχόν αξιώσεις διπλώµατος ευρεσιτεχνίας που µπορεί να αφορούν τα φυτικά υλικά 31. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να στηρίξουν τη δηµιουργία τοπικών αγορών οπωροκηπευτικών και µικρών αλυσίδων εφοδιασµού, διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν ότι τα προϊόντα διατίθενται φρέσκα 32. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα σε καλλιέργειες κηπευτικών όσον αφορά τη χρηµατοδότηση και την έρευνα, µε τη χρήση νέων και καινοτόµων τεχνικών αναπαραγωγής των φυτών, να είναι σαφής σχετικά µε το κανονιστικό καθεστώς των φυτών που παράγονται µε τις τεχνικές αυτές και να διασφαλίσει ότι οι νέες τεχνικές αναπαραγωγής που αποδεικνύεται ότι δεν οδηγούν στην παραγωγή ΓΤΟ θα θεωρούνται συµβατικές τεχνικές αναπαραγωγής και, ως εκ τούτου, δεν θα υπόκεινται σε διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας πριν από τη διάθεση στην αγορά 33. καλεί την Επιτροπή να διακρίνει τα ενδογονιδιακά (cisgenic) από τα διαγονιδιακά φυτά και να δηµιουργήσει διαφορετική διαδικασία έγκρισης για τα ενδογονιδιακά φυτά, ώστε να καθίσταται σαφές ότι η ενδογένεση (cisgenesis) αποτελεί προηγµένη µορφή συµβατικής τεχνικής αναπαραγωγής των φυτών αναµένει τη γνωµοδότηση της ΕΑΑΤ που ζήτησε η Γ Υγείας και Καταναλωτών, η οποία θα αξιολογεί τα πορίσµατα της οµάδας εργασίας για τις νέες βιοτεχνολογικές τεχνικές αναπαραγωγής 34. υπογραµµίζει τις εποχιακά υψηλές ανάγκες του τοµέα καλλιέργειας κηπευτικών σε εργατικό δυναµικό, και καλεί τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν την εφαρµογή αποτελεσµατικών συστηµάτων που να διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί κηπευτικών PE v /20 RR\ doc

13 µπορούν να έχουν πρόσβαση στο εργατικό δυναµικό που χρειάζονται για τις βασικές περιόδους του έτους τηρώντας παράλληλα πλήρως τις απαιτήσεις της οδηγίας για τους εποχικούς εργαζοµένους, συµπεριλαµβανοµένης της αρχής των δίκαιων αµοιβών 35. επικροτεί την ανανεωµένη έµφαση που δίνεται στην εκπαίδευση του εργατικού δυναµικού και στη µαθητεία, όµως σηµειώνει µε ανησυχία ότι, σε ορισµένα κράτη µέλη, ο αριθµός των ατόµων που ολοκληρώνουν µαθητείες στον τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών είναι χαµηλός, µε αποτέλεσµα να µειώνονται οι πιθανές διέξοδοι για τους νέους που ενδιαφέρονται για τον κλάδο αναγνωρίζει ότι όχι όλοι οι νέοι που αρχίζουν µια µαθητεία ανταποκρίνονται σ' αυτήν. τονίζει ότι οι προσπάθειες ενθάρρυνσης των νέων να αναζητούν απασχόληση και να εκπαιδεύονται στον τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών πρέπει να υποστηρίζονται από εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης για την προώθηση της εικόνας του κλάδου, 36. προτρέπει τον τοµέα γεωργικών ειδών διατροφής καθώς και την ερευνητική κοινότητα να συνεργαστούν συστηµατικά ώστε να προσελκύσουν και να εκπαιδεύσουν την επόµενη γενιά ερευνητών και να αναβαθµίσουν τις δεξιότητες του υφιστάµενου εργατικού δυναµικού 37. υπογραµµίζει τα οφέλη που προκύπτουν από την ενίσχυση και την επέκταση των εταιρικών σχέσεων µεταξύ κυβέρνησης, βιοµηχανίας και ερευνητικών οργανισµών, καθώς και την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα συστήµατα για τη στήριξη των εν λόγω εταιρικών σχέσεων είναι διαρθρωµένα κατά τρόπο που να µεγιστοποιείται ο αντίκτυπος και η συνοχή των επενδύσεων συνολικά 38. τονίζει τη ζωτική σηµασία της αποδοτικής χρήσης του εξειδικευµένων επιστηµονικών πόρων µε στόχο την επίσπευση της εφαρµογής των αποτελεσµάτων της έρευνας και της καινοτοµίας µέσω της µεταφοράς καινοτόµου τεχνολογίας γεωργικής παραγωγής στον τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών και του συνδυασµού της έρευνας, της καινοτοµίας, της κατάρτισης και της επέκτασης στον γεωργικό τοµέα µε οικονοµικές πολιτικές που θα πληρούν τις απαιτήσεις της ανάπτυξης της παραγωγής κηπευτικών, αυξάνοντας την αποτελεσµατικότητά της 39. είναι της άποψης ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους τοµείς της ανθοκοµίας και των καλλωπιστικών φυτών να κάνουν βελτιωµένη χρήση των προγραµµάτων της Ένωσης για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία, και καλεί την Επιτροπή να συµπεριλάβει την «προστατευµένη καλλιέργεια» στους στόχους του προγράµµατος «Ορίζοντας 2020», µε στόχο την τόνωση της καινοτοµίας όσον αφορά, για παράδειγµα, τη βιώσιµη προστασία των καλλιεργειών, τη βιώσιµη χρήση των υδάτων και των θρεπτικών ουσιών, την ενεργειακή απόδοση, τα προηγµένα συστήµατα καλλιέργειας και παραγωγής και τις βιώσιµες µεταφορές 40. κρίνει ότι, δεδοµένου ότι η χρηµατοδότηση της γεωργικής και φυτοκοµικής έρευνας υπόκειται σε δηµοσιονοµικούς περιορισµούς στα κράτη µέλη, η χρηµατοδότηση από τρίτα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων και των εµπόρων λιανικής, θα πρέπει να ενθαρρύνεται και να συµβαδίζει µε το γενικό ερευνητικό ενδιαφέρον στον τοµέα 41. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση σε µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση για την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε σύγχρονες RR\ doc 13/20 PE v02-00

14 τεχνολογίες παραγωγής οπωροκηπευτικών µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κηπευτικών προϊόντων και υπηρεσιών 42. υπογραµµίζει την κρίσιµη σηµασία που έχει ένα ποιοτικό επιχειρηµατικό σχέδιο για την εξασφάλιση χρηµατοδοτικών κεφαλαίων συνιστά να γίνεται από τους καλλιεργητές µεγαλύτερη χρήση της επιχειρηµατικής στήριξης και των συµβουλευτικών υπηρεσιών, και προτρέπει την Επιτροπή να συνεργαστεί πιο στενά µε τη βιοµηχανία ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω υπηρεσίες είναι εύκολα προσβάσιµες στους καλλιεργητές 43. προτρέπει την Επιτροπή στο πλαίσιο διαφανούς διαδικασίας, µε τη συµµετοχή των εργαζοµένων του κλάδου να ενηµερώσει τους περιγραφικούς κώδικες των προϊόντων που αναφέρονται στο κεφάλαιο 6 «φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκοµίας βολβοί, ρίζες και παρόµοια είδη άνθη κοµµένα και φυλλώµατα για διακοσµήσεις) στη συνδυασµένη ονοµατολογία για το εκφράζει ανησυχία σχετικά µε την πιθανή µεταφορά της παραγωγής κηπευτικών εκτός της ΕΕ 45. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία ότι από ένα τρίτο έως το ήµισυ των εδώδιµων προϊόντων χάνεται άσκοπα εξαιτίας της εµφάνισής του, και καλεί την Επιτροπή να δηµιουργήσει επειγόντως δυνατότητες για την εµπορία, ιδίως σε τοπικές και περιφερειακές αγορές, προϊόντων µε ευρύτερο φάσµα προδιαγραφών ποιότητας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διαφάνεια και την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς εφιστά την προσοχή στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί στην Αυστρία και την Ελβετία, όπου τα οπωροκηπευτικά µε εξωτερικές ατέλειες πωλούνται δοκιµαστικά στο λιανικό εµπόριο τροφίµων καλεί τα σουπερµάρκετ να λάβουν υπόψη τις έρευνες αγοράς που δείχνουν ότι πολλοί καταναλωτές δεν αποδίδουν απαραιτήτως µεγάλη σηµασία στην εµφάνιση των οπωροκηπευτικών και ότι αρκούνται στο να αγοράζουν προϊόντα χαµηλότερης ποιότητας, ιδίως εάν είναι πιο οικονοµικά 46. επισηµαίνει µε ανησυχία τις συνολικές απώλειες και τις απορρίψεις οπωροκηπευτικών που προορίζονται για διάθεση στην πρωτογενή αγορά, καθώς και τις σηµαντικές οικονοµικές απώλειες για τις επιχειρήσεις αναγνωρίζει ότι η µείωση της συστηµικής σπατάλης τροφίµων έχει καίρια σηµασία για την αύξηση του εφοδιασµού ενός συνεχώς αυξανόµενου παγκόσµιου πληθυσµού µε τρόφιµα Επικροτεί, εν τούτοις, τις προσπάθειες που καταβάλλουν φορείς στην αλυσίδα εφοδιασµού να διοχετεύουν τα εν λόγω προϊόντα σε µια δευτερογενή αγορά αντί να προβαίνουν στην απόρριψή τους 47. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να καταστήσουν το νοµοθετικό και το πολιτικό περιβάλλον όσο το δυνατόν περισσότερο ευνοϊκό για τη χρήση των αποβλήτων κηπευτικών εργασιών αναφέρει ότι υπάρχουν πολλά υλικά, όπως το µείγµα κατάλοιπων µανιταριών, τα οποία θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή µέσων καλλιέργειας προστιθέµενης αξίας εάν δεν χαρακτηρίζονταν ως «απόβλητα» 48. υπενθυµίζει ότι τα συστήµατα υδατοκαλλιέργειας και υδροπονικής καλλιέργειας (Aquaponik) έχουν τη δυνατότητα να παράγουν τρόφιµα µε βιώσιµο τρόπο και σε τοπικό επίπεδο µέσω της συνδυασµένης αναπαραγωγής ιχθύων του γλυκού νερού και λαχανικών σε ένα κλειστό σύστηµα, συµβάλλοντας στη µείωση της κατανάλωσης PE v /20 RR\ doc

15 πόρων εν συγκρίσει µε τα παραδοσιακά συστήµατα 49. υπογραµµίζει ότι είναι σηµαντικό να βελτιωθεί η παρακολούθηση των τιµών και των ποσοτήτων που παράγονται και τίθενται στο εµπόριο, καθώς και ότι πρέπει να συλλέγονται στατιστικά στοιχεία για τους χρήστες κηπευτικών σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε οι παραγωγοί να µπορούν να κατανοούν καλύτερα τις τάσεις της αγοράς, να προβλέπουν κρίσεις και να προετοιµάζουν τις µελλοντικές συγκοµιδές καλεί την Επιτροπή να συµπεριλάβει τα καλλωπιστικά φυτά στις προβλέψεις της 50. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή. RR\ doc 15/20 PE v02-00

16 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η καλλιέργεια κηπευτικών αντιπροσωπεύει το 18% της συνολικής αξίας της γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ και χρησιµοποιεί µόνο το 3% των καλλιεργήσιµων εκτάσεων της ΕΕ. Τα οπωροκηπευτικά παίζουν σηµαντικό ρόλο στη σηµερινή κοινωνία και συνιστούν σηµαντικό µέρος µιας υγιεινής διατροφής. Ο τοµέας παρουσιάζει µεγάλη ποικιλοµορφία και είναι ίσως το πιο πολύπλοκο και λιγότερο κατανοητό κοµµάτι της γεωργίας της ΕΕ. Επικρατεί µεγάλη αισιοδοξία για το µέλλον της καλλιέργειας κηπευτικών στα κράτη µέλη, οι ευκαιρίες είναι πολλές και ποικίλες, και η ΕΕ διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην απελευθέρωση του τεράστιου δυναµικού του τοµέα. Οι καλλιεργητές παράγουν τεράστια ποικιλία καλλιεργειών, το µεγαλύτερο ποσοστό των οποίων πρέπει να τις συγκεντρώσουν, να τις επεξεργαστούν και να τις παραδώσουν εγκαίρως, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτητικές προδιαγραφές των µεταποιητών, των εµπόρων λιανικής και των καταναλωτών. Ο τοµέας της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη αντιµετωπίζει πολλές προκλήσεις από την προσαρµογή στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής έως τη διατροφή του αυξανόµενου παγκόσµιου πληθυσµού µε µικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Η αύξηση της θερµοκρασίας και του CO2 θα έχει ως αποτέλεσµα να µεταφερθούν οι υφιστάµενες καλλιέργειες στις βόρειες περιοχές της Ευρώπης. Οι καλλιέργειες κηπευτικών είναι πιο ευπαθείς στις µεταβαλλόµενες συνθήκες σε σύγκριση µε τις αροτραίες καλλιέργειες. Η έλλειψη νερού θα επηρεάσει άµεσα την παραγωγή τους. Ωστόσο, η καλλιέργεια κηπευτικών της ΕΕ δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται απλώς ως µια σειρά προκλήσεων, και σε κάποιο βαθµό οι παγκόσµιες προκλήσεις που αντιµετωπίζει η καλλιέργεια κηπευτικών της ΕΕ έχουν ήδη αντιµετωπιστεί. Μειώνεται ο αριθµός των µικρότερων και λιγότερο εξειδικευµένων παραγωγών, καθώς ο ανταγωνισµός που δηµιουργείται από τις εισαγωγές και από τους άλλους καλλιεργητές απαιτεί την προσαρµογή της βιοµηχανίας και τη χρήση των πιο σύγχρονων µηχανηµάτων και µεθόδων παραγωγής. Επιπλέον, θα ήταν λάθος να υποστηριχθεί ότι οι αλυσίδες εφοδιασµού στο σύνολό τους είναι δυσλειτουργικές. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην Ευρώπη µια τάση προς πιο ολοκληρωµένες σχέσεις των αλυσίδων εφοδιασµού στον τοµέα των φρέσκων προϊόντων και υπάρχουν καλά παραδείγµατα χρηστής λειτουργίας της εν λόγω διαδικασίας. Προκειµένου να επιταχυνθεί η εν λόγω τάση, πρέπει ο τοµέας να υιοθετήσει µια πιο στρατηγική προσέγγιση ως προς την επιχειρηµατική του συµπεριφορά. Στις µέρες µας, οι καλλιεργητές λειτουργούν σε ένα πλαίσιο µειούµενης κερδοφορίας και κλιµακούµενου κόστους παραγωγής. Οι τρέχουσες προκλήσεις οφείλονται κυρίως σε µακροπρόθεσµες διαθρωτικές αλλαγές. Οι καταναλωτές ζητούν όλο και µεγαλύτερη άνεση στην αγορά και προετοιµασία των τροφίµων, στη γεύση και στην ποικιλία, και ανησυχούν όλο και περισσότερο για την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίµων. Οι σχέσεις µεταξύ των αλυσίδων εφοδιασµού στον τοµέα των φρέσκων προϊόντων γίνονται όλο και πιο πολύπλοκες, ενώ οι πωλήσεις ελέγχονται από όλο και λιγότερους εµπόρους λιανικής. Ταυτόχρονα, σε πολλά κράτη µέλη µειώνεται η βάση εφοδιασµού φρέσκων προϊόντων ή χάνει σηµαντικό µερίδιο της αγοράς, λόγω εισαγωγών από ανταγωνιστικές χώρες εντός της PE v /20 RR\ doc

17 Ευρώπης και παγκοσµίως. Το πρόβληµα αυτό επιδεινώνεται περαιτέρω λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, η οποία έχει οδηγήσει σε µείωση των επιπέδων κατανάλωσης. Σε περισσότερες από τις µισές ευρωπαϊκές χώρες η κατανάλωση φρέσκων οπωροκηπευτικών εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το ελάχιστο συνιστώµενο επίπεδο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας. Ένα από τα βασικά διαρθρωτικά όρια του τοµέα οπωροκηπευτικών της ΕΕ είναι το µικρό µέγεθος των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Το 2007, ποσοστό µεγαλύτερο από το 70% των εκµεταλλεύσεων οπωροκηπευτικών δεν ξεπέρασε τα 5 εκτάρια, γεγονός που δηµιουργεί υψηλότερο κόστος παραγωγής για τους γεωργούς, περιορίζοντας την απόδοση της παραγωγής και µειώνοντας την παγκόσµια ανταγωνιστικότητα. Το µέσο µέγεθος των εκµεταλλεύσεων οπωροκηπευτικών είναι πολύ µεγαλύτερο στις χώρες της Βόρειας Θάλασσας απ' ό, τι τις χώρες της Μεσογείου. Η έλλειψη πίστης και εµπιστοσύνης µεταξύ των αλυσίδων εφοδιασµού αποτελεί εύλογα τον πιο σηµαντικό παράγοντα που επηρεάζει τον κλάδο των φρέσκων προϊόντων. Καθίσταται συχνά σαφές από συζητήσεις µε καλλιεργητές ότι η έλλειψη εµπιστοσύνης, σε συνδυασµό µε τα χαµηλά περιθώρια κέρδους, οδηγεί σε χαµηλά επίπεδα επενδύσεων στην αναπτυσσόµενη βάση, γεγονός που στη συνέχεια µεταφράζεται σε χαµηλότερη απόδοση και µειωµένη ανταγωνιστικότητα. Ωστόσο, οι κώδικες δεοντολογίας στους οποίους έχουν συµφωνήσει όλοι οι φορείς στην αλυσίδα εφοδιασµού και οι οποίοι υποστηρίζονται από ένα νοµοθετικό πλαίσιο και επιβλέπονται από κάποιον εθνικό κριτή σε κάθε κράτος µέλος µπορούν να δώσουν στους παραγωγούς την εµπιστοσύνη που χρειάζονται για να επενδύσουν. Οι καλλιεργητές έχουν επίσης ανάγκη από ένα όσο το δυνατόν πιο υποστηρικτικό νοµοθετικό και πολιτικό περιβάλλον. Το καθεστώς της ΕΕ για τα οπωροκηπευτικά έχει βοηθήσει τους καλλιεργητές να προσανατολιστούν περισσότερο στην αγορά, έχει ενθαρρύνει την καινοτοµία και έχει αυξήσει την ανταγωνιστικότητά τους µέσα από την παροχή στήριξης στις οργανώσεις παραγωγών (PO). Ωστόσο, έπειτα από 15 χρόνια, περισσότερο από το ήµισυ του συνόλου των παραγωγών της ΕΕ δεν ανήκουν σε κάποια οργάνωση παραγωγών, παρά τον στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα µέσο ποσοστό της τάξης του 60% έως το Το χαµηλό ποσοστό οργάνωσης οφείλεται εν µέρει στην αναστολή της λειτουργίας των οργανώσεων παραγωγών στα κράτη µέλη, γεγονός που προκαλεί σοβαρή ανησυχία επειδή δηµιουργεί αβεβαιότητα µεταξύ των παραγωγών και οδηγεί σε ανταγωνιστικό µειονέκτηµα µεταξύ εκείνων που βρίσκονται εντός του συστήµατος και εκείνων που βρίσκονται έξω από αυτό. Η Επιτροπή, κατά την αναθεώρηση του ενωσιακού καθεστώτος για τα οπωροκηπευτικά, πρέπει να θεσπίσει σαφέστερους πρακτικούς κανόνες σχετικά µε τον δέοντα σχεδιασµό και τη δέουσα διαχείριση των οργανώσεων παραγωγών, καθώς επίσης να διασφαλίσει ότι το σύστηµα είναι προσαρµοσµένο στην υφιστάµενη διάρθρωση της αγοράς σε κάθε κράτος µέλος. Η ενίσχυση της θέσης των καλλιεργητών µέσα από αυξηµένη συνεργασία, καλύτερη εσωτερική οργάνωση καθώς και µια πιο επαγγελµατική προσέγγιση της διαχείρισης θα συµβάλει στο να διασφαλιστεί ότι οι καλλιεργητές λαµβάνουν επαρκείς αποδόσεις κατά τη διαπραγµάτευση των συµβατικών ρυθµίσεων µε σηµαντικούς αγοραστές και εµπόρους λιανικής. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό το έργο της οµάδας Newcastle. Πρόκειται για µια οµάδα κρατών µελών που συναντήθηκαν στο Newcastle το 2012 µε στόχο RR\ doc 17/20 PE v02-00

18 τη βελτίωση του ενωσιακού καθεστώτος για τα οπωροκηπευτικά, και ιδίως τη βελτίωση της διατύπωσης του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 σχετικά µε τα κριτήρια απλοποίησης και αναγνώρισης. Η καλλιέργεια κηπευτικών βασίζεται σε µια ποικιλία φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η Επιτροπή πρέπει να υιοθετήσει µια προσέγγιση σχετικά µε τη ρύθµιση αυτών των προϊόντων η οποία να βασίζεται στην εκτίµηση των κινδύνων. Οι ήσσονος σηµασίας χρήσεις είναι ιδιαιτέρως ευπαθείς. Θα ήταν πολύ λυπηρό να φθάσουµε σε ένα σηµείο στο οποίο οι κατασκευαστές δεν θα αναπτύσσουν νέα προϊόντα για την αγορά της ΕΕ, αλλά αντιθέτως θα επιλέγουν να επικεντρώνονται σε άλλες αγορές µε χαµηλότερο κανονιστικό κόστος. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή πρέπει να επαναξιολογήσει, ενόψει νέων επιστηµονικών στοιχείων, την ισχύουσα απαγόρευση της χρήσης ορισµένων νεονικοτινοϊδών και να αξιολογήσει δεόντως τον οικονοµικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των εν λόγω περιορισµών προτού τους θέσει σε ισχύ. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα εφαρµογής γεωργίας ακριβείας στην καλλιέργεια κηπευτικών. Οι τεχνικές αυτές µπορούν να µειώσουν σηµαντικά τη χρήση χηµικών ουσιών στον τοµέα αυτό. Η νοµοθεσία µόνο δεν επαρκεί. εδοµένου ότι η δηµόσια χρηµατοδότηση της έρευνας στα κηπευτικά υπόκειται σε δηµοσιονοµικούς περιορισµούς στα κράτη µέλη, είναι σηµαντικότερο από ποτέ να ενθαρρυνθεί περισσότερο η έρευνα στον τοµέα αυτό, και οι έµποροι λιανικής, ως άµεσοι αποδέκτες της νέας έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων, να επενδύσουν ξανά στον τοµέα ένα µέρος των κερδών τους από την κατηγορία φρέσκων προϊόντων. Οι κοινές επενδύσεις στην έρευνα νέων ποικιλιών, τεχνικών παραγωγής και προϊόντων που θέλουν να αγοράσουν οι καταναλωτές θα δώσουν τη δυνατότητα στους καλλιεργητές της ΕΕ να διατηρήσουν µια βιώσιµη βάση παραγωγής και να ανταγωνιστούν µε επιτυχία στις παγκόσµιες αγορές. Η µεταφορά της έρευνας στην πράξη είναι ιδιαιτέρως σηµαντική και ουσιαστική για να συνεχίσει η ΕΕ να προπορεύεται των ανταγωνιστών της. Όσον αφορά τα προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης που χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ, πρέπει να δοθεί εκ νέου προσοχή στην ανθοκοµία και στα καλλωπιστικά φυτά. Οµοίως, η απουσία «προστατευµένης καλλιέργειας» από το Horizon 2020 οδηγεί σε χαµένες ευκαιρίες για κλιµατικά ελεγχόµενες καινοτοµίες στην καλλιέργεια κηπευτικών. Πρέπει επίσης να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαχείρισης υδάτων και της ενεργειακής απόδοσης. Οι καταναλωτές δικαίως προσδοκούν τα τρόφιµα να είναι ασφαλή, υγιεινά, θρεπτικά και βολικά, όµως, χωρίς νέες προόδους στην τεχνολογία, οι προσδοκίες αυτές θα ικανοποιούνται όλο και δυσκολότερα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε οικονοµικά σηµαντικές καλλιέργειες κηπευτικών όσον αφορά τη χρηµατοδότηση και την έρευνα, µε τη χρήση νέων και καινοτόµων τεχνικών αναπαραγωγής των φυτών, και να είναι σαφής ως προς το κανονιστικό καθεστώς που αφορά τα παραγόµενα µε τις εν λόγω νέες τεχνικές φυτά. Οι τρέχουσες τεχνολογίες που βασίζονται στο γονιδίωµα µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά σε προγράµµατα βελτίωσης καλλιεργειών κηπευτικών. Προσφέρουν πλούτο πληροφοριών που µπορούν να αξιοποιηθούν για χρήσιµα γονίδια και µοριακούς δείκτες. Οι PE v /20 RR\ doc

19 πρόοδοι που έχουν σηµειωθεί την τελευταία δεκαετία στη βιοτεχνολογία έχουν επίσης οδηγήσει σε τεχνικές αναπαραγωγής των φυτών, οι οποίες µπορούν να αξιοποιήσουν τις εν λόγω πληροφορίες. Η χρήση της γενετικής τροποποίησης (GM) µε σκοπό τη µεταφορά συγκεκριµένων γονιδίων µεταξύ οργανισµών έχει αποδειχτεί ότι είναι ισχυρή τεχνική για την εισαγωγή νέων χαρακτηριστικών στα φυτά, όπως η αντοχή στις ασθένειες, η αντοχή στο στρες και οι ενισχυµένες θρεπτικές ιδιότητες. Η εν λόγω τεχνολογία µπορεί να αποδειχτεί ιδιαιτέρως πολύτιµη για την ανάπτυξη κηπευτικών ποικιλιών οι οποίες είναι δύσκολο ή χρονοβόρο να παραχθούν µε τη χρήση παραδοσιακών αναπαραγωγικών µεθόδων. Ωστόσο, η εν λόγω τεχνολογία χρησιµοποιείται επίσης για τη µεταφορά γονιδίων µεταξύ φυτών του ίδιου είδους (δηλαδή, για την παραγωγή ενδογονιδιακών φυτών). Η φυτοκοµία εξακολουθεί να αντιµετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά τη διαθεσιµότητα εργατικού δυναµικού. Τα ενδιαφερόµενα µέρη επισηµαίνουν ότι υπάρχει έλλειψη ειδικευµένων και ικανών υπαλλήλων στον τοµέα, επειδή φαίνεται πως δεν θεωρείται ελκυστική επιλογή σταδιοδροµίας. Ο τοµέας γεωργικών ειδών διατροφής καθώς και η ερευνητική κοινότητα πρέπει να συνεργαστούν συστηµατικά ώστε να προσελκύσουν και να εκπαιδεύσουν την επόµενη γενιά ερευνητών και να αναβαθµίσουν τις δεξιότητες του υφιστάµενου εργατικού δυναµικού. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες του τοµέα καλλιέργειας κηπευτικών σε εργατικό δυναµικό, και ιδίως η ανάγκη για εποχικούς εργάτες. Τα κράτη µέλη πρέπει να εφαρµόζουν αποτελεσµατικά συστήµατα που να διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί κηπευτικών µπορούν να έχουν πρόσβαση στο εργατικό δυναµικό που χρειάζονται για βασικές περιόδους του έτους. Οι περίοδοι µαθητείας κατά την εκπαίδευση του εργατικού δυναµικού είναι επίσης ιδιαιτέρως σηµαντικές. Ωστόσο, σε ορισµένα κράτη µέλη, ο αριθµός των ατόµων που ολοκληρώνουν µαθητείες στον τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών είναι ανησυχητικά χαµηλός. Παρατηρείται επίσης µείωση του αριθµού των µαθηµάτων φυτοκοµίας που προσφέρουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, λόγω της έλλειψης ζήτησης. Ταυτόχρονα, υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων στην καλλιέργεια κηπευτικών, ιδίως σε τοµείς όπως η φυτολογία, η παθολογία των φυτών και η γεωπονία. Οι στατιστικές που αφορούν την καλλιέργεια κηπευτικών στην ΕΕ πρέπει να περιλαµβάνουν όλες τις κατηγορίες, να είναι φιλικές προς τον χρήστη και να ενηµερώνονται σε τριµηνιαία βάση, ώστε να διαθέτουν καλύτερη τοµεακή πληροφόρηση. Η ποιοτική στατιστική πληροφόρηση θα βοηθήσει τους καλλιεργητές να κατανοήσουν καλύτερα τις τάσεις της αγοράς και να προετοιµάσουν τις µελλοντικές συγκοµιδές. Οι καλλιεργητές πρέπει επίσης να ενθαρρύνονται ώστε να αξιοποιούν καλύτερα την επιχειρηµατική στήριξη και τις συµβουλευτικές υπηρεσίες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή πρέπει να εργαστεί στενότερα µε τον τοµέα προκειµένου να διασφαλιστεί η εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες. Όπως ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις στην ΕΕ, και ιδίως για τις ΜΜΕ, υπάρχει µεγάλη ανάγκη για µείωση των κανονιστικών επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις κηπευτικών. RR\ doc 19/20 PE v02-00

20 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ηµεροµηνία έγκρισης Αποτέλεσµα της τελικής ψηφοφορίας +: : 0: Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Marit Paulsen, Britta Reimers, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Ewald Stadler, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski Luís Paulo Alves, Pilar Ayuso, Esther de Lange, Christa Klaß, Anthea McIntyre, Petri Sarvamaa Adam Gierek PE v /20 RR\ doc

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 21.10.2016 2016/2903(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0437(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0437(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/0437(COD) 4.7.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2015/0009(COD) 6.3.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2151(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2151(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2014/2151(INI) 5.2.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την επιδίωξη ανανεωμένης συναίνεσης όσον αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 17.12.2015 2015/0000(DEA) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 7.10.2010 2010/2088(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ΑΕΠ και πέρα από αυτό - Η μέτρηση της προόδου σε

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2004) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τα βιολογικά τρόφιµα και τη βιολογική γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/2318(INI) 4.4.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Josefa Andrés Barea (PE478.683v01-00) σχετικά με την εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 29.1.2015 2014/2147(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων για τις οργανώσεις παραγωγών, τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 10.12.2014 2014/2223(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση και τον δασικό τομέα (2014/2223(INI))

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.1: Ασφάλεια βιολογικών τροφίμων & προστασία καταναλωτών Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πιστοποίηση Προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

έρευνα, καινοτοµία, γεωργικές εφαρµογές

έρευνα, καινοτοµία, γεωργικές εφαρµογές Κοινή Γεωργική Πολιτική έρευνα, καινοτοµία, γεωργικές εφαρµογές Εκδήλωση για τα 50χρονα του Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρµογών & Αγροτικής Κοινωνιολογίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας, Τµήµα Γεωπονίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2010(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2010(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/2010(INI) 18.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (2016/2010(INI)) Επιτροπή Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 204-209 Έγγραφο συνόδου 0.2.204 B8-0000/204 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/204 σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 5, του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 10.10.2016 2016/2902(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1 Οι προκλήσεις Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής του Τάσου Χανιώτη 1 Η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή γεωργία και η Κοινή Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Rareş-Lucian Niculescu

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Rareş-Lucian Niculescu ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 8.12.2010 2010/2106(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Αμυντική βιομηχανία Με κύκλο εργασιών 96 δισ. ευρώ το 2012, 400 000 άτομα άμεσα απασχολούμενα και με 960 000 έμμεσες θέσεις εργασίας, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία αποτελεί μείζονα βιομηχανικό κλάδο.

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Η τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) διατήρησε την διάρθρωση σε δύο πυλώνες της εν λόγω πολιτικής ενώ η αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/XXXX(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/XXXX(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 22.6.2011 2011/XXXX(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ Μείωση της σπατάλης τροφίμων: στρατηγικές για να βελτιωθεί η απόδοση της τροφικής αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του «3ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων (Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2014)»

Συμπεράσματα του «3ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων (Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2014)» Συμπεράσματα του «3ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων (Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2014)» «Οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη δεν ενδιαφέρεται πάντα για τις επιχειρήσεις». Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 2009/2155(INI) σχετικά µε την απλούστευση της ΚΓΠ (2009/2155(INI))

ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 2009/2155(INI) σχετικά µε την απλούστευση της ΚΓΠ (2009/2155(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 28.1.2010 2009/2155(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απλούστευση της ΚΓΠ (2009/2155(INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Γ. Ν. Σκαράκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας Αθήνα, 10 Μαΐου 2015 Βασικοί στόχοι γεωργικής ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας «Η Καστριανή» Κέα - Νομού Κυκλάδων Fax:

ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας «Η Καστριανή» Κέα - Νομού Κυκλάδων Fax: Νικόλαος Μανιός Βουλευτής Νομού Κυκλάδων-ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ταχ. Δ/νση: Βουλής 4 Τ.Κ.: 10562 Τηλ.: 210 3236061, 210 3706463 Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 36 final 2013/0014 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2053(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2053(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2013/2053(INI) 9.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη γνωμοδότηση για την έκθεση αξιολόγησης του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.9.2010 2010/2114(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος.

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2013 (19.07) (OR. en) 11151/13 ENV 578 SAN 226 AGRI 395 FORETS 32 ENER 298 TRANS 336 ECOFIN 574 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας προς: τις αντιπροσωπείες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2074(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via. PE557.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2074(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via. PE557. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 27.5.2015 2015/2074(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Προϋπολογισμός 2016 Εντολή

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2288(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2288(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 2012/2288(INI) 10.6.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών: παρέμβαση της Ευρώπης με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2057(INI) της Επιτροπής Αναφορών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2057(INI) της Επιτροπής Αναφορών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 2016/2057(INI) 10.11.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αναφορών προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 77/706/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 1977, περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Δημήτρης Παπαδάκης - Ευρωβουλευτής (ΕΔΕΚ, S&D) "Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα