σχετικά µε το µέλλον του τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη στρατηγικές ανάπτυξης (2013/2100 (INI))

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σχετικά µε το µέλλον του τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη στρατηγικές ανάπτυξης (2013/2100 (INI))"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου A7-0084/2014 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε το µέλλον του τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη στρατηγικές ανάπτυξης (2013/2100 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Εισηγήτρια: Anthea McIntyre RR\ doc PE v02-00 Eνωµένη στην πολυµορφία

2 PR_INI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ PE v /20 RR\ doc

3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το µέλλον του τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη στρατηγικές ανάπτυξης (2013/2100 (INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τους τίτλους III και VII του τρίτου µέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/128/ΕΚ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκων, έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισµός ΚΟΑ) 1, τον οποίο υιοθέτησε η νοµοθετική πρόταση της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2011, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της συνήθους νοµοθετικής διαδικασίας που ορίζει η ΣΛΕΕ (πρώην διαδικασία συναπόφασης), για κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (Ενιαίος κανονισµός ΚΟΑ) (COM(2011)0626), ο οποίος εγκρίθηκε πρόσφατα από τα τρία ενδιαφερόµενα θεσµικά όργανα της ΕΕ, έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1182/2007, της 26ης Σεπτεµβρίου 2007, για τη θέσπιση ειδικών κανόνων όσον αφορά τον τοµέα των οπωροκηπευτικών 2, καθώς και τον εκτελεστικό κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου όσον αφορά τους τοµείς των οπωροκηπευτικών και των µεταποιηµένων οπωροκηπευτικών 3, έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά µε την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές 4, έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήµανση των βιολογικών προϊόντων 5, έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς 1 ΕΕ L 299 της , σ ΕΕ L 273 της , σ ΕΕ L 157 της , σ ΕΕ L 304 της , σ ΕΕ L 189 της , σ. 1. RR\ doc 3/20 PE v02-00

4 τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον 1, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 21ης Ιουνίου 1996, σχετικά µε την ανάληψη κοινοτικής πρωτοβουλίας υπέρ της διακοσµητικής κηπουρικής 2, έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης εκεµβρίου 2008, σχετικά µε τις τιµές των τροφίµων στην Ευρώπη (COM(2008)0821), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 2008, όσον αφορά το σχέδιο δράσης για τη βιώσιµη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιµη βιοµηχανική πολιτική (COM(2008)0397), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασµού τροφίµων στην Ευρώπη (COM(2009)0591), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2009, σχετικά µε την πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων (COM(2009)0234), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2011 µε τίτλο «Η ασφάλεια ζωής µας, το φυσικό µας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα µε ορίζοντα το 2020» (COM(2011)0244), έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/359/EΚ της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2008, για τη σύσταση µιας οµάδας υψηλού επιπέδου αρµόδιας για την ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας γεωργικών προϊόντων, και την έκθεση της εν λόγω οµάδας υψηλού επιπέδου, της 17ης Μαρτίου 2009, σχετικά µε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας γεωργικών προϊόντων διατροφής, καθώς επίσης τις συστάσεις και τον χάρτη πορείας βασικών πρωτοβουλιών της οµάδας 3, έχοντας υπόψη τη µελέτη του Νοεµβρίου 2012 µε τίτλο «Στήριξη γεωργικών συνεταιρισµών» (SFC), στην οποία παρουσιάζονται τα πορίσµατα του έργου της SFC που εγκαινιάστηκε από την Επιτροπή 4, έχοντας υπόψη τη µελέτη που εκπόνησε το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής Ινστιτούτο Τεχνολογικών Προβλέψεων για το 2013, µε τίτλο «Βραχείες αλυσίδες εφοδιασµού τροφίµων και τοπικά συστήµατα τροφίµων στην ΕΕ. Η υφιστάµενη κατάσταση των κοινωνικοοικονοµικών τους χαρακτηριστικών» 5, έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισµού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0048/2014), 1 ΕΕ L 106 της , σ ΕΕ C 198 της , σ Βλέπε 4 Βλέπε 5 Βλέπε PE v /20 RR\ doc

5 Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο τοµέας των οπωροκηπευτικών, παρά το γεγονός ότι λαµβάνει περίπου το 3% των ενισχύσεων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), αντιστοιχεί στο 18% της συνολικής αξίας της γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ, αντιπροσωπεύει το 3% των χρησιµοποιούµενων γεωργικών εκτάσεων της ΕΕ και η αξία του υπερβαίνει τα 50 δισεκατοµµύρια ευρώ Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο τοµέας των κηπευτικών περιλαµβάνει την καλλιέργεια φρούτων, λαχανικών, πατάτας, σαλατικών, βοτάνων και καλλωπιστικών φυτών λαµβάνοντας υπόψη ότι o τοµέας των κηπευτικών περιλαµβάνει φυτώρια, κηπουρική θάµνων, υπηρεσίες κηπουρικής, κηπουρική κοιµητηρίων, λιανοπωλητές εργαλείων και εξαρτηµάτων κηπουρικής, καταστήµατα κηπευτικών προϊόντων, ανθοπωλεία και την αρχιτεκτονική κήπων και τοπίων Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο εκτιµώµενος κύκλος εργασιών της αλυσίδας εφοδιασµού οπωροκηπευτικών ξεπερνά τα 120 δισεκατοµµύρια ευρώ, µε περίπου εργαζοµένους, ενώ ο τοµέας είναι σηµαντικός για την οικονοµία των περιοχών στις οποίες τα ποσοστά ανεργίας τείνουν να είναι υψηλά. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί τον δεύτερο κατά σειρά παραγωγό σε παγκόσµιο επίπεδο και είναι επίσης ο δεύτερος κατά σειρά εισαγωγέας οπωροκηπευτικών λαµβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση στον τοµέα αυτό αυξάνεται και ότι σήµερα υπερβαίνει την προσφορά λαµβάνοντας υπόψη ότι το εµπόριο οπωροκηπευτικών αυξήθηκε από περισσότερο από 90 δισεκατοµµύρια δολάρια ΗΠΑ, το 2000, σε περίπου 218 δισεκατοµµύρια δολάρια ΗΠΑ, το 2010, και ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 21% του παγκόσµιου εµπορίου τροφίµων και ζωικών προϊόντων λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ανοίξει σε µεγάλο βαθµό τις αγορές της στις εισαγωγές από τρίτες χώρες µε τις οποίες έχει συνάψει διµερείς και πολυµερείς εµπορικές συµφωνίες Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο τοµέας της καλλιέργειας κηπευτικών - πρωτογενής παραγωγή και τοµέας µεταποίησης - λειτουργεί ως οικονοµικός πολλαπλασιαστής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τονώνοντας αφενός τη ζήτηση και δηµιουργώντας αφετέρου προστιθέµενη αξία σε άλλους οικονοµικούς τοµείς, όπως το εµπόριο, οι κατασκευές και οι χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο τοµέας των βιολογικών οπωροκηπευτικών είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόµενος τοµέας βιολογικών προϊόντων, η αξία του οποίου ανήλθε στα 19,7 δισεκατοµµύρια ευρώ στην αγορά της ΕΕ το 2011,µε ποσοστό αύξησης 9% µεταξύ του 2010 και του 2011 και ετήσια ανάπτυξη µεταξύ 5% και 10% σε δεκαετή βάση λαµβάνοντας υπόψη ότι, σε επίπεδο καλλιεργούµενης επιφάνειας, το µερίδιο των βιολογικών φρούτων σηµείωσε αύξηση κατά 18,2% και των βιολογικών λαχανικών κατά 3,5%, µεταξύ 2010 και 2011 Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η κατά κεφαλήν κατανάλωση οπωροκηπευτικών το 2011 στην ΕΕ των 27 µειώθηκε κατά 3% σε σύγκριση µε τη µέση κατανάλωση των προηγούµενων πέντε ετών, παρά τα ευεργετικά αποτελέσµατα που έχει η κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων στην υγεία Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί τον µεγαλύτερο παραγωγό ανθέων, βολβών RR\ doc 5/20 PE v02-00

6 λουλουδιών και φυτών σε γλάστρες (44 % της παγκόσµιας παραγωγής), µε τη µεγαλύτερη πυκνότητα ανά εκτάριο λαµβάνοντας υπόψη ότι ο κύκλος εργασιών στον τοµέα των καλλωπιστικών φυτών υπολογίζεται σε 20 δισεκατοµµύρια ευρώ σε επίπεδο παραγωγής, σε 28 δισεκατοµµύρια ευρώ σε επίπεδο χονδρικού εµπορίου και σε 38 δισεκατοµµύρια ευρώ σε επίπεδο λιανικού εµπορίου και ότι ο τοµέας απασχολεί περίπου άτοµα Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς ενίσχυσης των οπωροκηπευτικών εντάσσεται στο πλαίσιο της ΚΓΠ και στόχοι του είναι, µεταξύ άλλων, η ισορροπία της αλυσίδας τροφίµων, η προώθηση των οπωροκηπευτικών, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και η υποστήριξη της καινοτοµίας λαµβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθεί η συµµετοχή στις οργανώσεις παραγωγών, ακόµη και στις περιφέρειες στις οποίες εδώ και µερικά χρόνια δεν υπάρχουν διαθέσιµα επιχειρησιακά κονδύλια και/ή οι µέθοδοι παραγωγής είναι παρωχηµένες, ώστε να καταστεί το σύστηµα πιο ελκυστικό, καθώς οι περισσότεροι από τους µισούς επί του συνόλου των καλλιεργητών στην ΕΕ εξακολουθούν να µην ανήκουν σε κάποια οργάνωση παραγωγών (ΟΠ), παρά τον στόχο που είχε θέσει η Επιτροπή για µέσο ποσοστό µελών σε οργανισµούς παραγωγών 60% για το 2013 λαµβάνοντας υπόψη ότι το χαµηλό ποσοστό οργάνωσης σε ορισµένα κράτη µέλη οφείλεται εν µέρει στην αναστολή της λειτουργίας των οργανώσεων παραγωγών, γεγονός που δηµιουργεί αβεβαιότητα µεταξύ των παραγωγών λαµβάνοντας υπόψη ότι, δεδοµένου ότι οι οργανώσεις παραγωγών διαδραµατίζουν βασικό ρόλο στην ενίσχυση της διαπραγµατευτικής ισχύος των οργανώσεων παραγωγών οπωροκηπευτικών, είναι σηµαντικό να προληφθεί η αβεβαιότητα µε την αποσαφήνιση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας σχετικά µε την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε τη Eurostat, το συνολικό άµεσο κόστος για τους γεωργούς της ΕΕ αυξήθηκε κατά µέσο όρο σχεδόν 40% µεταξύ 2000 και 2010, ενώ οι τιµές παραγωγού αυξήθηκαν κατά µέσο όρο λιγότερο από 25% λαµβάνοντας υπόψη ότι το άµεσο κόστος αυξήθηκε περίπου κατά 80% για τα συνθετικά λιπάσµατα και τα βελτιωτικά εδάφους, περίπου 30% για τους σπόρους και τα σπορόφυτα και περίπου 13% για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ΙΑ. ΙΒ. ΙΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια γονιµότητας λόγω της διάβρωσης του εδάφους, της µειωµένης χρήσης οργανικών ουσιών που έχει ως αποτέλεσµα χαµηλά επίπεδα κοκκώδους σύστασης και χούµου και µειωµένη συγκράτηση θρεπτικών στοιχείων και νερού, καθώς και η µείωση των οικολογικών διαδικασιών, επιβαρύνουν σηµαντικά τόσο τους γεωργούς όσο και τον κρατικό προϋπολογισµό λαµβάνοντας υπόψη ότι ο «αγωγός της γνώσης» για να µετουσιωθεί η έρευνα σε πράξη στον τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών αντιµετωπίζει δυσκολίες, και ότι οι δαπάνες του ιδιωτικού τοµέα για την έρευνα είναι συνολικά χαµηλές, µε τον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) να αντιστοιχεί µόλις στο 0,24% των συνολικών δαπανών της βιοµηχανίας τροφίµων σε ολόκληρη την ΕΕ των 15, το 2004, την τελευταία περίοδο για την οποία υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία λαµβάνοντας υπόψη τον µεγάλο αριθµό ποικιλιών κηπευτικών που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν εξαιτίας της µικρής οικονοµικής τους βιωσιµότητας, καθώς και τον PE v /20 RR\ doc

7 οικολογικό, κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο που επιτελούν οι αγρότες οι οποίοι, συνεχίζοντας την καλλιέργεια των εν λόγω ποικιλιών, διαφυλάσσουν σηµαντικές συνιστώσες της ευρωπαϊκής γεωργικής βάσης Ι. ΙΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι αυξανόµενες δυσκολίες όσον αφορά την πρόληψη, τον έλεγχο και την εξάλειψη βλαβερών οργανισµών καθώς και η περιορισµένη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την προστασία των καλλιεργειών κηπευτικών είναι πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο τη γεωργική ποικιλότητα και την ποιότητα της ευρωπαϊκής κηπουρικής λαµβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της καλλιέργειας οπωροκηπευτικών συχνά δραστηριοποιούνται παράλληλα στους τοµείς της παραγωγής, των πωλήσεων και της παροχής υπηρεσιών ΙΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ενδογένεση (cisgenesis) µπορεί να οριστεί ως τεχνική της γενετικής µηχανικής που εισάγει σε υποκείµενο φυτό γονίδιο από συγγενικό φυτό του ίδιου γένους ή είδους 1. τονίζει τη σηµασία που έχει η προώθηση του τοµέα οπωροκηπευτικών της ΕΕ και η διασφάλιση της ικανότητάς του να ανταγωνίζεται καλύτερα στις παγκόσµιες αγορές, µέσω της καινοτοµίας, της έρευνας και ανάπτυξης, της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας, της προσαρµογής και του µετριασµού της αλλαγής του κλίµατος και µέτρων για τη βελτίωση της εµπορίας, καθώς και της συνέχισης των προσπαθειών µε σκοπό την εξάλειψη της υφιστάµενης ανισορροπίας µεταξύ επιχειρήσεων και προµηθευτών µέσω της αύξησης του επιπέδου συγκέντρωσης του τοµέα 2. υπογραµµίζει την ανάγκη να καταστεί ευκολότερη η πρόσβαση των παραγωγών σε αγορές τρίτων χωρών καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για τη στήριξη των εξαγωγέων φρούτων, κηπευτικών, ανθέων και καλλωπιστικών φυτών, ώστε να αντεπεξέλθουν στον αυξανόµενο αριθµό µη δασµολογικών εµποδίων, όπως είναι τα φυτοϋγειονοµικά πρότυπα ορισµένων τρίτων χωρών, που δυσχεραίνουν, ή ακόµα και καθιστούν αδύνατες, τις εξαγωγές της ΕΕ 3. καλεί την Επιτροπή να δηµιουργήσει για όλους τους συµµετέχοντες στην αγορά της ΕΕ τους ίδιους όρους πρόσβασης όσον αφορά τις προδιαγραφές εµπορίας, τις ονοµασίες προέλευσης κ.λπ., και να διενεργεί ελέγχους για να διασφαλίσει την τήρηση των όρων αυτών, προκειµένου να αποφεύγονται στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό 4. ενθαρρύνει την προώθηση της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα κράτη µέλη µέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως το ευρωπαϊκό σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ή όπως, για παράδειγµα, τα βιοµηχανικά προγράµµατα Grow Your Own Potato και Cook Your Own Potato του Ηνωµένου Βασιλείου 5. σηµειώνει ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αγορές συχνά δεν διαθέτουν επαρκή αποθέµατα τοπικά παραγόµενων κηπευτικών προϊόντων και ότι, ως εκ τούτου, η γεωργική επιχειρηµατικότητα θα πρέπει να προωθηθεί στις εν λόγω περιοχές, ιδίως µέσω της παροχής κινήτρων για την επιχειρηµατικότητα των νέων, τα οποία θα δηµιουργήσουν ευκαιρίες απασχόλησης στον γεωργικό τοµέα και θα εξασφαλίσουν τον RR\ doc 7/20 PE v02-00

8 εφοδιασµό µε φρέσκα τοπικά προϊόντα 6. επισηµαίνει τα οφέλη που έχει η καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών στην ανθρώπινη υγεία και την ευεξία, µέσω της αύξησης των χώρων πρασίνου και, κατά συνέπεια, της βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος σε σχέση µε την κλιµατική αλλαγή και την αγροτική οικονοµία τονίζει την ανάγκη για ενεργότερη στήριξη του τοµέα αυτού µέσω της τόνωσης των επενδύσεων και των προοπτικών σταδιοδροµίας 7. χαιρετίζει τα µέτρα του ενωσιακού καθεστώτος οπωροκηπευτικών που προορίζονται για την αύξηση του προσανατολισµού προς την αγορά µεταξύ των καλλιεργητών της ΕΕ, την ενθάρρυνση της καινοτοµίας, την προώθηση των οπωροκηπευτικών, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της εµπορίας, της ποιότητας του προϊόντος και των περιβαλλοντικών πτυχών της παραγωγής, µέσω της παροχής στήριξης στις οργανώσεις παραγωγών, στις ενώσεις ΟΠ και της αναγνώρισης διεπαγγελµατικών οργανώσεων, και µε την προώθηση της δηµιουργίας πόλων συγκέντρωσης πόρων που θα δηµιουργήσουν νέες ροές εσόδων, τα οποία θα διοχετευθούν σε νέες επενδύσεις επισηµαίνει, ταυτόχρονα, ότι θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι αυτόνοµοι παραγωγοί που εµπορεύονται τα προϊόντα τους και οι εταιρείες απευθείας πωλήσεων δεν υπόκεινται σε διακρίσεις, αλλά έχουν την ευκαιρία να εφαρµόζουν καινοτόµα σχέδια και να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους 8. υπενθυµίζει ότι η τοπική και περιφερειακή παραγωγή και εµπορία συµβάλλουν στη δηµιουργία και τη διατήρηση της οικονοµικής δραστηριότητας καθώς και θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές 9. επισηµαίνει ότι οι µικρές αλυσίδες προστιθέµενης αξίας συντελούν στον περιορισµό εκποµπών οι οποίες καταστρέφουν το κλίµα 10. σηµειώνει ότι η «αστική γεωργία» παρέχει στον τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών νέες επιλογές 11. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση σχετικά µε τη δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπής µε τίτλο «Επανεξέταση του καθεστώτος της ΕΕ στον τοµέα των οπωροκηπευτικών», και ιδιαίτερα το σηµείο 3.8, όπου αναγνωρίζεται η ανάγκη απλούστευσης των σηµερινών κανόνων που διέπουν τις οργανώσεις παραγωγών, υποστηρίζεται η πρόταση για την ενίσχυσή τους και επισηµαίνεται ότι οι περισσότερες απαντήσεις είναι υπέρ της διατήρησης της βασικής φιλοσοφίας του ισχύοντος καθεστώτος στήριξης 12. τονίζει ότι η µείωση της γραφειοκρατίας είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να διακυβεύεται η ασφάλεια δικαίου στην οποία βασίζονται οι επιχειρήσεις αυτές 13. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η µεταρρύθµιση της ΚΓΠ διατηρεί το ευρωπαϊκό σύστηµα ενισχύσεων του τοµέα οπωροκηπευτικών που βασίζεται στις οργανώσεις παραγωγών, ενώ αναγνωρίζει ότι τα υφιστάµενα µέσα δεν ήταν πάντοτε αποτελεσµατικά, όπως παραδέχεται η Επιτροπή στο έγγραφο για τη δηµόσια διαβούλευση µε τίτλο «Επανεξέταση του καθεστώτος της ΕΕ για τον τοµέα των PE v /20 RR\ doc

9 οπωροκηπευτικών», και, ως εκ τούτου, υποστηρίζει τις εργασίες της οµάδας Newcastle που αποσκοπούν στη βελτίωση του καθεστώτος των οπωροκηπευτικών της ΕΕ, το οποίο θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη την ειδική φύση των νοµικών διατάξεων που διέπουν τους συνεταιρισµούς στα κράτη µέλη, ώστε να µην περιορισθεί η δηµιουργία νέων οργανώσεων παραγωγών, µε παράλληλο σεβασµό της δυνατότητας των παραγωγών να επιλέξουν να παραµείνουν εκτός του συστήµατος των οργανώσεων παραγωγών σηµειώνει επίσης τη δηµιουργία ενός ενωσιακού µέσου για τη διαχείριση των σοβαρών κρίσεων που πλήττουν ορισµένα κράτη µέλη και τονίζει ότι θα πρέπει να είναι ανοιχτό σε όλους τους παραγωγούς, είτε συµµετέχουν σε οργανώσεις παραγωγών είτε όχι 14. προκειµένου να ενισχυθούν οι επωφελείς δραστηριότητες που διεξάγουν οι οργανώσεις παραγωγών, καλεί την Επιτροπή, κατά την επανεξέταση του καθεστώτος οπωροκηπευτικών, να εκπονήσει σαφείς και πρακτικούς κανόνες για τον σχεδιασµό και τις µεθόδους εργασίας των οργανώσεων παραγωγών και να προσαρµόσει το σύστηµα ώστε να ταιριάζει µε τις δοµές της αγοράς που υπάρχουν στα κράτη µέλη, ούτως ώστε να µπορούν οι οργανώσεις παραγωγών να διαδραµατίζουν τον ρόλο για τον οποίο υπάρχουν και να έχουν, συνεπώς, οι καλλιεργητές κίνητρο να προσχωρήσουν σε αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των θεµελιωδών στόχων του καθεστώτος και ότι οι καλλιεργητές παραµένουν ελεύθεροι να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις για τα θέµατα αυτά 15. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι κανόνες που διέπουν τις οργανώσεις παραγωγών επιδέχονται διάφορες ερµηνείες από τους ελεγκτές της Επιτροπής, γεγονός που δηµιουργεί υψηλό βαθµό αβεβαιότητας και µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τα κράτη µέλη να βρεθούν αντιµέτωπα µε τον κίνδυνο να µην τους χορηγηθεί χρηµατοδότηση και να υποβληθούν σε δικαστικό έλεγχο τονίζει επίσης ότι οι διαδικασίες ελέγχου και οι δηµοσιονοµικές διορθώσεις πρέπει να πραγµατοποιούνται πιο έγκαιρα και εντός συµφωνηµένης χρονικής περιόδου ελέγχου 16. σηµειώνει ότι διατηρούνται αθέµιτες εµπορικές πρακτικές σε όλη την ΕΕ, που υπονοµεύουν τις επιχειρήσεις κηπευτικών και τις οργανώσεις παραγωγών τους και κλονίζουν την εµπιστοσύνη των καλλιεργητών ώστε να επενδύσουν στο µέλλον πιστεύει ότι οι κώδικες δεοντολογίας που έχουν συµφωνηθεί από όλους τους φορείς της αλυσίδας εφοδιασµού, µε την υποστήριξη ενός νοµοθετικού πλαισίου και την επίβλεψη εθνικού κριτή σε κάθε κράτος µέλος για την παρακολούθηση των εµπορικών πρακτικών, θα βελτιώσουν σηµαντικά τη λειτουργία της αλυσίδας τροφίµων και την εσωτερική αγορά 17. θεωρεί ότι τα διάφορα ιδιωτικά πρότυπα για τα υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία εφαρµόζουν πολλές µεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης λειτουργούν κατά της ανταγωνιστικότητας και εις βάρος των συµφερόντων των παραγωγών οπωροκηπευτικών ζητεί από την Επιτροπή να παρέµβει µε στόχο την κατάργηση των εν λόγω πρακτικών, δεδοµένου ότι τα επίπεδα υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που επιτρέπονται βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας προστατεύουν ικανοποιητικά την υγεία τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών RR\ doc 9/20 PE v02-00

10 18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να προωθήσουν την ολοκληρωµένη διαχείριση επιβλαβών οργανισµών, να στηρίξουν την καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα µέσω της ενίσχυσης της έρευνας και της ανάπτυξης µε στόχο την εξεύρεση µη χηµικών εναλλακτικών λύσεων, όπως οι φυσικοί θηρευτές και τα παράσιτα επιβλαβών οργανισµών, και να χρησιµοποιήσουν το πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτοµία «Ορίζοντας 2020» για να χρηµατοδοτήσουν την εφαρµοσµένη έρευνα που προωθεί την ανάπτυξη ολοκληρωµένων στρατηγικών για την αντιµετώπιση των επιβλαβών οργανισµών, των ασθενειών και των ζιζανίων, και να παράσχουν στους παραγωγούς τα εργαλεία και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρµογή της οδηγίας 2009/128/ΕΚ, το άρθρο 14 της οποίας προβλέπει ότι «τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την προώθηση της διαχείρισης επιβλαβών οργανισµών µε χαµηλή εισροή γεωργικών φαρµάκων, µε προτεραιότητα, όπου αυτό είναι δυνατόν, σε µεθόδους χωρίς χηµικά µέσα» και «δηµιουργούν τις αναγκαίες συνθήκες για την εφαρµογή ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας ή στηρίζουν τη δηµιουργία των συνθηκών αυτών» 19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να προωθήσουν και να δώσουν έµφαση στην εντατικοποίηση των οικολογικών διαδικασιών που διασφαλίζουν τη µακροχρόνια υγεία, τη γονιµότητα και τον σχηµατισµό του εδάφους, καθώς και τη διαχείριση και τον περιορισµό των πληθυσµών των επιβλαβών οργανισµών πιστεύει ότι, κατά τον τρόπο αυτό, µπορούν να επιτευχθούν µακροπρόθεσµα οφέλη παραγωγικότητας για τους γεωργούς και να µειωθούν οι δαπάνες για τους κρατικούς προϋπολογισµούς 20. τονίζει ότι η καλλιέργεια κηπευτικών στηρίζεται σε µια ποικιλία φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ), και προτρέπει την Επιτροπή να υιοθετήσει µια προσέγγιση σχετικά µε τη ρύθµιση αυτών των προϊόντων η οποία θα βασίζεται στην εκτίµηση των κινδύνων και θα στηρίζεται σε ανεξάρτητα επιστηµονικά δεδοµένα που αξιολογούνται από οµοτίµους υπογραµµίζει ότι οι ήσσονος σηµασίας χρήσεις είναι ιδιαιτέρως ευπαθείς εξαιτίας της έλλειψης διαθέσιµων δραστικών ουσιών καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον συντονισµό της συλλογής δεδοµένων στα κράτη µέλη, ιδίως των δεδοµένων για τα κατάλοιπα, ο οποίος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση αδειών για εδώδιµες ειδικές καλλιέργειες καλεί τη Γ Agri, τη Γ Sanco, τη Γ Περιβάλλοντος και τη Γ Ανταγωνισµού να συνεργαστούν στρατηγικά προκειµένου να λάβουν υπόψη τον αντίκτυπο που έχουν οι αλλαγές στη ρύθµιση των ΦΠΠ από πολλαπλές οπτικές γωνίες 21. προτρέπει την Επιτροπή να επανεξετάσει τη λειτουργία των κανόνων για την αµοιβαία αναγνώριση των αδειών φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ) µεταξύ των κρατών µελών της Ένωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 40 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή τους και να αρθούν τυχόν γραφειοκρατικά και διοικητικά εµπόδια, και να µελετήσει το θέµα ενός µακροπρόθεσµου στόχου για παγκόσµια εναρµόνιση όσον αφορά τη ρύθµιση των ΦΠΠ και τη µείωση των µη δασµολογικών εµπορικών φραγµών στις εξαγωγές 22. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 51 εδάφιο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, έκθεση στο Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε τη σύσταση ευρωπαϊκού ταµείου για τις ήσσονος σηµασίας χρήσεις και τις ειδικές καλλιέργειες PE v /20 RR\ doc

11 τονίζει ότι το εν λόγω ταµείο πρέπει να είναι σε θέση να χρηµατοδοτεί ένα µόνιµο ευρωπαϊκό πρόγραµµα εργασίας για τον συντονισµό και τη συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων της αλυσίδας γεωργικών προϊόντων διατροφής, των αρµόδιων αρχών και των ενδιαφερόµενων µερών, συµπεριλαµβανοµένων των ερευνητικών ιδρυµάτων, για την ανάπτυξη και τη χρηµατοδότηση, εφόσον είναι αναγκαίο, δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτοµίας για την προστασία των ειδικών καλλιεργειών και των χρήσεων ήσσονος σηµασίας 23. επισηµαίνει ότι τα εισαγόµενα προϊόντα δεν οφείλουν να πληρούν τις ίδιες φυτοϋγειονοµικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα ευρωπαϊκά προϊόντα τονίζει ότι αυτή η συνεχιζόµενη απόκλιση µεταξύ των απαιτήσεων όχι µόνο υπονοµεύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής παραγωγής αλλά, επιπλέον, είναι επιζήµια για τα συµφέροντα των ευρωπαίων καταναλωτών 24. υπενθυµίζει ότι τόσο ο κανονισµός για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, της 21ης Οκτωβρίου 2009) όσο και ο νέος κανονισµός για τα βιοκτόνα (κανονισµός (EΕ) αριθ. 528/2012, της 22ας Μαΐου 2012) απαιτούν από την Επιτροπή να θεσπίσει, έως το εκέµβριο του 2013, επιστηµονικά κριτήρια για τον καθορισµό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόµενο τα κριτήρια αυτά να έχουν ως αποτέλεσµα την απόσυρση σηµαντικών ουσιών που θα µπορούσαν να εξακολουθήσουν να χρησιµοποιούνται µε αποδεκτή επικινδυνότητα τονίζει πόσο σηµαντική είναι η εξασφάλιση µιας διαφανούς διαδικασίας προκειµένου οι αποφάσεις να είναι κατανοητές για τους εµπλεκόµενους φορείς της αγοράς, όσον αφορά την επιστηµονική τους βάση, και για τους φορείς που εµπλέκονται στη διαµόρφωση νέων κριτηρίων προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει πλήρως τον αντίκτυπο διαφορετικών προσεγγίσεων κατά την υποβολή προτάσεων σχετικά µε παράγοντες που διαταράσσουν την ενδοκρινική λειτουργία 25. καλεί την Επιτροπή να επανεκτιµήσει τους ισχύοντες περιορισµούς στη χρήση ορισµένων νεονικοτινοειδών και να εξετάζει επιµελώς τυχόν νέα επιστηµονικά στοιχεία στον εν λόγω τοµέα προτρέπει επίσης την Επιτροπή να αξιολογήσει δεόντως τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο ενδεχόµενων περιορισµών σε σχέση µε τον χώρο, τον τρόπο και την ηµεροµηνία εφαρµογής τους προτού τους θέσει σε ισχύ, και να λάβει δεόντως υπόψη της τυχόν οικονοµικές επιπτώσεις 26. επισηµαίνει ότι ο τοµέας της καλλιέργειας κηπευτικών βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στη χρήση πολύ εξειδικευµένων λιπασµάτων υψηλής ποιότητας επικροτεί την τρέχουσα αναθεώρηση του κανονισµού της ΕΕ για τα λιπάσµατα, αλλά εκφράζει την ανησυχία του για τον στόχο της Επιτροπής να συµπεριλάβει τα βελτιωτικά εδάφους, η χρήση των οποίων µέχρι πρότινος ήταν προαιρετική τονίζει ότι δεν απαιτείται ακρίβεια κατά την παρασκευή και τη χρήση των εν λόγω βελτιωτικών και καλεί την Επιτροπή να µην τα συµπεριλάβει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού για τα λιπάσµατα 27. υπογραµµίζει το γεγονός ότι ο τοµέας των κηπευτικών πρωτοστατεί στην ανάπτυξη και την εισαγωγή καινοτόµων συστηµάτων γεωργίας ακριβείας και πιστεύει ότι τα εν λόγω συστήµατα θα µειώσουν τη χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων, θα αυξήσουν τις αγοραίες αποδόσεις, θα µειώσουν τα απορρίµµατα και θα βελτιώσουν τη συνέχεια του εφοδιασµού και τις οικονοµικές επιδόσεις τονίζει ότι οι τεχνικές καλλιέργειας, όπως η RR\ doc 11/20 PE v02-00

12 αµειψισπορά ή οι δευτερεύουσες καλλιέργειες, καθώς και η χρήση παλαιών και νέων ποικιλιών καλλιεργειών και η έρευνα και ανάπτυξη, πρέπει να αποσκοπούν στον περιορισµό στο ελάχιστο των περιβαλλοντικών βλαβών 28. σηµειώνει την πρόταση κανονισµού της Επιτροπής για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό (COM(2013)0262) και εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόµενο οι προτάσεις να έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις στον τοµέα των κηπευτικών, και ιδίως στα καλλωπιστικά φυτά και στα φρούτα τονίζει ότι κάθε νοµοθεσία πρέπει να είναι αναλογική και να αναγνωρίζει την αρχή της επικουρικότητας τονίζει, επίσης, ότι οι αλλαγές στη νοµοθεσία δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο παραδοσιακές ποικιλίες και καλλιέργειες και πρέπει να συµβάλλουν στη γενετική ποικιλότητα και εντός πληθυσµών των καλλιεργειών, για τη µακροπρόθεσµη επισιτιστική ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των συστηµάτων τροφίµων 29. σηµειώνει τον αντίκτυπο των µη ιθαγενών χωροκατακτητικών ειδών κηπευτικών στο ευρύτερο περιβάλλον, ωστόσο συνιστά την εφαρµογή µιας περιφερειακής ή ανά χώρα προσέγγισης στο πλαίσιο της πρότασης κανονισµού της Επιτροπής για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών (COM(2013) 0620), η οποία να αναγνωρίζει ότι ορισµένες περιοχές της Ευρώπης είναι περισσότερο ευάλωτες σε σχέση µε άλλες και ότι οι διάφορες περιοχές στην Ευρώπη έχουν διαφορετικό κλίµα το οποίο ευνοεί την καλλιέργεια διαφορετικών ειδών φυτών 30. παροτρύνει σθεναρά την Επιτροπή να κατοχυρώσει ως γενική αρχή το δικαίωµα των δηµιουργών ποικιλιών να χρησιµοποιούν ελεύθερα τα υφιστάµενα φυτικά υλικά για να αναπτύσσουν και να διαθέτουν στην αγορά νέα υλικά, ανεξάρτητα από τυχόν αξιώσεις διπλώµατος ευρεσιτεχνίας που µπορεί να αφορούν τα φυτικά υλικά 31. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να στηρίξουν τη δηµιουργία τοπικών αγορών οπωροκηπευτικών και µικρών αλυσίδων εφοδιασµού, διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν ότι τα προϊόντα διατίθενται φρέσκα 32. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα σε καλλιέργειες κηπευτικών όσον αφορά τη χρηµατοδότηση και την έρευνα, µε τη χρήση νέων και καινοτόµων τεχνικών αναπαραγωγής των φυτών, να είναι σαφής σχετικά µε το κανονιστικό καθεστώς των φυτών που παράγονται µε τις τεχνικές αυτές και να διασφαλίσει ότι οι νέες τεχνικές αναπαραγωγής που αποδεικνύεται ότι δεν οδηγούν στην παραγωγή ΓΤΟ θα θεωρούνται συµβατικές τεχνικές αναπαραγωγής και, ως εκ τούτου, δεν θα υπόκεινται σε διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας πριν από τη διάθεση στην αγορά 33. καλεί την Επιτροπή να διακρίνει τα ενδογονιδιακά (cisgenic) από τα διαγονιδιακά φυτά και να δηµιουργήσει διαφορετική διαδικασία έγκρισης για τα ενδογονιδιακά φυτά, ώστε να καθίσταται σαφές ότι η ενδογένεση (cisgenesis) αποτελεί προηγµένη µορφή συµβατικής τεχνικής αναπαραγωγής των φυτών αναµένει τη γνωµοδότηση της ΕΑΑΤ που ζήτησε η Γ Υγείας και Καταναλωτών, η οποία θα αξιολογεί τα πορίσµατα της οµάδας εργασίας για τις νέες βιοτεχνολογικές τεχνικές αναπαραγωγής 34. υπογραµµίζει τις εποχιακά υψηλές ανάγκες του τοµέα καλλιέργειας κηπευτικών σε εργατικό δυναµικό, και καλεί τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν την εφαρµογή αποτελεσµατικών συστηµάτων που να διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί κηπευτικών PE v /20 RR\ doc

13 µπορούν να έχουν πρόσβαση στο εργατικό δυναµικό που χρειάζονται για τις βασικές περιόδους του έτους τηρώντας παράλληλα πλήρως τις απαιτήσεις της οδηγίας για τους εποχικούς εργαζοµένους, συµπεριλαµβανοµένης της αρχής των δίκαιων αµοιβών 35. επικροτεί την ανανεωµένη έµφαση που δίνεται στην εκπαίδευση του εργατικού δυναµικού και στη µαθητεία, όµως σηµειώνει µε ανησυχία ότι, σε ορισµένα κράτη µέλη, ο αριθµός των ατόµων που ολοκληρώνουν µαθητείες στον τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών είναι χαµηλός, µε αποτέλεσµα να µειώνονται οι πιθανές διέξοδοι για τους νέους που ενδιαφέρονται για τον κλάδο αναγνωρίζει ότι όχι όλοι οι νέοι που αρχίζουν µια µαθητεία ανταποκρίνονται σ' αυτήν. τονίζει ότι οι προσπάθειες ενθάρρυνσης των νέων να αναζητούν απασχόληση και να εκπαιδεύονται στον τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών πρέπει να υποστηρίζονται από εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης για την προώθηση της εικόνας του κλάδου, 36. προτρέπει τον τοµέα γεωργικών ειδών διατροφής καθώς και την ερευνητική κοινότητα να συνεργαστούν συστηµατικά ώστε να προσελκύσουν και να εκπαιδεύσουν την επόµενη γενιά ερευνητών και να αναβαθµίσουν τις δεξιότητες του υφιστάµενου εργατικού δυναµικού 37. υπογραµµίζει τα οφέλη που προκύπτουν από την ενίσχυση και την επέκταση των εταιρικών σχέσεων µεταξύ κυβέρνησης, βιοµηχανίας και ερευνητικών οργανισµών, καθώς και την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα συστήµατα για τη στήριξη των εν λόγω εταιρικών σχέσεων είναι διαρθρωµένα κατά τρόπο που να µεγιστοποιείται ο αντίκτυπος και η συνοχή των επενδύσεων συνολικά 38. τονίζει τη ζωτική σηµασία της αποδοτικής χρήσης του εξειδικευµένων επιστηµονικών πόρων µε στόχο την επίσπευση της εφαρµογής των αποτελεσµάτων της έρευνας και της καινοτοµίας µέσω της µεταφοράς καινοτόµου τεχνολογίας γεωργικής παραγωγής στον τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών και του συνδυασµού της έρευνας, της καινοτοµίας, της κατάρτισης και της επέκτασης στον γεωργικό τοµέα µε οικονοµικές πολιτικές που θα πληρούν τις απαιτήσεις της ανάπτυξης της παραγωγής κηπευτικών, αυξάνοντας την αποτελεσµατικότητά της 39. είναι της άποψης ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους τοµείς της ανθοκοµίας και των καλλωπιστικών φυτών να κάνουν βελτιωµένη χρήση των προγραµµάτων της Ένωσης για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία, και καλεί την Επιτροπή να συµπεριλάβει την «προστατευµένη καλλιέργεια» στους στόχους του προγράµµατος «Ορίζοντας 2020», µε στόχο την τόνωση της καινοτοµίας όσον αφορά, για παράδειγµα, τη βιώσιµη προστασία των καλλιεργειών, τη βιώσιµη χρήση των υδάτων και των θρεπτικών ουσιών, την ενεργειακή απόδοση, τα προηγµένα συστήµατα καλλιέργειας και παραγωγής και τις βιώσιµες µεταφορές 40. κρίνει ότι, δεδοµένου ότι η χρηµατοδότηση της γεωργικής και φυτοκοµικής έρευνας υπόκειται σε δηµοσιονοµικούς περιορισµούς στα κράτη µέλη, η χρηµατοδότηση από τρίτα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων και των εµπόρων λιανικής, θα πρέπει να ενθαρρύνεται και να συµβαδίζει µε το γενικό ερευνητικό ενδιαφέρον στον τοµέα 41. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση σε µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση για την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε σύγχρονες RR\ doc 13/20 PE v02-00

14 τεχνολογίες παραγωγής οπωροκηπευτικών µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κηπευτικών προϊόντων και υπηρεσιών 42. υπογραµµίζει την κρίσιµη σηµασία που έχει ένα ποιοτικό επιχειρηµατικό σχέδιο για την εξασφάλιση χρηµατοδοτικών κεφαλαίων συνιστά να γίνεται από τους καλλιεργητές µεγαλύτερη χρήση της επιχειρηµατικής στήριξης και των συµβουλευτικών υπηρεσιών, και προτρέπει την Επιτροπή να συνεργαστεί πιο στενά µε τη βιοµηχανία ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω υπηρεσίες είναι εύκολα προσβάσιµες στους καλλιεργητές 43. προτρέπει την Επιτροπή στο πλαίσιο διαφανούς διαδικασίας, µε τη συµµετοχή των εργαζοµένων του κλάδου να ενηµερώσει τους περιγραφικούς κώδικες των προϊόντων που αναφέρονται στο κεφάλαιο 6 «φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκοµίας βολβοί, ρίζες και παρόµοια είδη άνθη κοµµένα και φυλλώµατα για διακοσµήσεις) στη συνδυασµένη ονοµατολογία για το εκφράζει ανησυχία σχετικά µε την πιθανή µεταφορά της παραγωγής κηπευτικών εκτός της ΕΕ 45. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία ότι από ένα τρίτο έως το ήµισυ των εδώδιµων προϊόντων χάνεται άσκοπα εξαιτίας της εµφάνισής του, και καλεί την Επιτροπή να δηµιουργήσει επειγόντως δυνατότητες για την εµπορία, ιδίως σε τοπικές και περιφερειακές αγορές, προϊόντων µε ευρύτερο φάσµα προδιαγραφών ποιότητας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διαφάνεια και την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς εφιστά την προσοχή στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί στην Αυστρία και την Ελβετία, όπου τα οπωροκηπευτικά µε εξωτερικές ατέλειες πωλούνται δοκιµαστικά στο λιανικό εµπόριο τροφίµων καλεί τα σουπερµάρκετ να λάβουν υπόψη τις έρευνες αγοράς που δείχνουν ότι πολλοί καταναλωτές δεν αποδίδουν απαραιτήτως µεγάλη σηµασία στην εµφάνιση των οπωροκηπευτικών και ότι αρκούνται στο να αγοράζουν προϊόντα χαµηλότερης ποιότητας, ιδίως εάν είναι πιο οικονοµικά 46. επισηµαίνει µε ανησυχία τις συνολικές απώλειες και τις απορρίψεις οπωροκηπευτικών που προορίζονται για διάθεση στην πρωτογενή αγορά, καθώς και τις σηµαντικές οικονοµικές απώλειες για τις επιχειρήσεις αναγνωρίζει ότι η µείωση της συστηµικής σπατάλης τροφίµων έχει καίρια σηµασία για την αύξηση του εφοδιασµού ενός συνεχώς αυξανόµενου παγκόσµιου πληθυσµού µε τρόφιµα Επικροτεί, εν τούτοις, τις προσπάθειες που καταβάλλουν φορείς στην αλυσίδα εφοδιασµού να διοχετεύουν τα εν λόγω προϊόντα σε µια δευτερογενή αγορά αντί να προβαίνουν στην απόρριψή τους 47. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να καταστήσουν το νοµοθετικό και το πολιτικό περιβάλλον όσο το δυνατόν περισσότερο ευνοϊκό για τη χρήση των αποβλήτων κηπευτικών εργασιών αναφέρει ότι υπάρχουν πολλά υλικά, όπως το µείγµα κατάλοιπων µανιταριών, τα οποία θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή µέσων καλλιέργειας προστιθέµενης αξίας εάν δεν χαρακτηρίζονταν ως «απόβλητα» 48. υπενθυµίζει ότι τα συστήµατα υδατοκαλλιέργειας και υδροπονικής καλλιέργειας (Aquaponik) έχουν τη δυνατότητα να παράγουν τρόφιµα µε βιώσιµο τρόπο και σε τοπικό επίπεδο µέσω της συνδυασµένης αναπαραγωγής ιχθύων του γλυκού νερού και λαχανικών σε ένα κλειστό σύστηµα, συµβάλλοντας στη µείωση της κατανάλωσης PE v /20 RR\ doc

15 πόρων εν συγκρίσει µε τα παραδοσιακά συστήµατα 49. υπογραµµίζει ότι είναι σηµαντικό να βελτιωθεί η παρακολούθηση των τιµών και των ποσοτήτων που παράγονται και τίθενται στο εµπόριο, καθώς και ότι πρέπει να συλλέγονται στατιστικά στοιχεία για τους χρήστες κηπευτικών σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε οι παραγωγοί να µπορούν να κατανοούν καλύτερα τις τάσεις της αγοράς, να προβλέπουν κρίσεις και να προετοιµάζουν τις µελλοντικές συγκοµιδές καλεί την Επιτροπή να συµπεριλάβει τα καλλωπιστικά φυτά στις προβλέψεις της 50. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή. RR\ doc 15/20 PE v02-00

16 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η καλλιέργεια κηπευτικών αντιπροσωπεύει το 18% της συνολικής αξίας της γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ και χρησιµοποιεί µόνο το 3% των καλλιεργήσιµων εκτάσεων της ΕΕ. Τα οπωροκηπευτικά παίζουν σηµαντικό ρόλο στη σηµερινή κοινωνία και συνιστούν σηµαντικό µέρος µιας υγιεινής διατροφής. Ο τοµέας παρουσιάζει µεγάλη ποικιλοµορφία και είναι ίσως το πιο πολύπλοκο και λιγότερο κατανοητό κοµµάτι της γεωργίας της ΕΕ. Επικρατεί µεγάλη αισιοδοξία για το µέλλον της καλλιέργειας κηπευτικών στα κράτη µέλη, οι ευκαιρίες είναι πολλές και ποικίλες, και η ΕΕ διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην απελευθέρωση του τεράστιου δυναµικού του τοµέα. Οι καλλιεργητές παράγουν τεράστια ποικιλία καλλιεργειών, το µεγαλύτερο ποσοστό των οποίων πρέπει να τις συγκεντρώσουν, να τις επεξεργαστούν και να τις παραδώσουν εγκαίρως, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτητικές προδιαγραφές των µεταποιητών, των εµπόρων λιανικής και των καταναλωτών. Ο τοµέας της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη αντιµετωπίζει πολλές προκλήσεις από την προσαρµογή στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής έως τη διατροφή του αυξανόµενου παγκόσµιου πληθυσµού µε µικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Η αύξηση της θερµοκρασίας και του CO2 θα έχει ως αποτέλεσµα να µεταφερθούν οι υφιστάµενες καλλιέργειες στις βόρειες περιοχές της Ευρώπης. Οι καλλιέργειες κηπευτικών είναι πιο ευπαθείς στις µεταβαλλόµενες συνθήκες σε σύγκριση µε τις αροτραίες καλλιέργειες. Η έλλειψη νερού θα επηρεάσει άµεσα την παραγωγή τους. Ωστόσο, η καλλιέργεια κηπευτικών της ΕΕ δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται απλώς ως µια σειρά προκλήσεων, και σε κάποιο βαθµό οι παγκόσµιες προκλήσεις που αντιµετωπίζει η καλλιέργεια κηπευτικών της ΕΕ έχουν ήδη αντιµετωπιστεί. Μειώνεται ο αριθµός των µικρότερων και λιγότερο εξειδικευµένων παραγωγών, καθώς ο ανταγωνισµός που δηµιουργείται από τις εισαγωγές και από τους άλλους καλλιεργητές απαιτεί την προσαρµογή της βιοµηχανίας και τη χρήση των πιο σύγχρονων µηχανηµάτων και µεθόδων παραγωγής. Επιπλέον, θα ήταν λάθος να υποστηριχθεί ότι οι αλυσίδες εφοδιασµού στο σύνολό τους είναι δυσλειτουργικές. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην Ευρώπη µια τάση προς πιο ολοκληρωµένες σχέσεις των αλυσίδων εφοδιασµού στον τοµέα των φρέσκων προϊόντων και υπάρχουν καλά παραδείγµατα χρηστής λειτουργίας της εν λόγω διαδικασίας. Προκειµένου να επιταχυνθεί η εν λόγω τάση, πρέπει ο τοµέας να υιοθετήσει µια πιο στρατηγική προσέγγιση ως προς την επιχειρηµατική του συµπεριφορά. Στις µέρες µας, οι καλλιεργητές λειτουργούν σε ένα πλαίσιο µειούµενης κερδοφορίας και κλιµακούµενου κόστους παραγωγής. Οι τρέχουσες προκλήσεις οφείλονται κυρίως σε µακροπρόθεσµες διαθρωτικές αλλαγές. Οι καταναλωτές ζητούν όλο και µεγαλύτερη άνεση στην αγορά και προετοιµασία των τροφίµων, στη γεύση και στην ποικιλία, και ανησυχούν όλο και περισσότερο για την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίµων. Οι σχέσεις µεταξύ των αλυσίδων εφοδιασµού στον τοµέα των φρέσκων προϊόντων γίνονται όλο και πιο πολύπλοκες, ενώ οι πωλήσεις ελέγχονται από όλο και λιγότερους εµπόρους λιανικής. Ταυτόχρονα, σε πολλά κράτη µέλη µειώνεται η βάση εφοδιασµού φρέσκων προϊόντων ή χάνει σηµαντικό µερίδιο της αγοράς, λόγω εισαγωγών από ανταγωνιστικές χώρες εντός της PE v /20 RR\ doc

17 Ευρώπης και παγκοσµίως. Το πρόβληµα αυτό επιδεινώνεται περαιτέρω λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, η οποία έχει οδηγήσει σε µείωση των επιπέδων κατανάλωσης. Σε περισσότερες από τις µισές ευρωπαϊκές χώρες η κατανάλωση φρέσκων οπωροκηπευτικών εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το ελάχιστο συνιστώµενο επίπεδο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας. Ένα από τα βασικά διαρθρωτικά όρια του τοµέα οπωροκηπευτικών της ΕΕ είναι το µικρό µέγεθος των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Το 2007, ποσοστό µεγαλύτερο από το 70% των εκµεταλλεύσεων οπωροκηπευτικών δεν ξεπέρασε τα 5 εκτάρια, γεγονός που δηµιουργεί υψηλότερο κόστος παραγωγής για τους γεωργούς, περιορίζοντας την απόδοση της παραγωγής και µειώνοντας την παγκόσµια ανταγωνιστικότητα. Το µέσο µέγεθος των εκµεταλλεύσεων οπωροκηπευτικών είναι πολύ µεγαλύτερο στις χώρες της Βόρειας Θάλασσας απ' ό, τι τις χώρες της Μεσογείου. Η έλλειψη πίστης και εµπιστοσύνης µεταξύ των αλυσίδων εφοδιασµού αποτελεί εύλογα τον πιο σηµαντικό παράγοντα που επηρεάζει τον κλάδο των φρέσκων προϊόντων. Καθίσταται συχνά σαφές από συζητήσεις µε καλλιεργητές ότι η έλλειψη εµπιστοσύνης, σε συνδυασµό µε τα χαµηλά περιθώρια κέρδους, οδηγεί σε χαµηλά επίπεδα επενδύσεων στην αναπτυσσόµενη βάση, γεγονός που στη συνέχεια µεταφράζεται σε χαµηλότερη απόδοση και µειωµένη ανταγωνιστικότητα. Ωστόσο, οι κώδικες δεοντολογίας στους οποίους έχουν συµφωνήσει όλοι οι φορείς στην αλυσίδα εφοδιασµού και οι οποίοι υποστηρίζονται από ένα νοµοθετικό πλαίσιο και επιβλέπονται από κάποιον εθνικό κριτή σε κάθε κράτος µέλος µπορούν να δώσουν στους παραγωγούς την εµπιστοσύνη που χρειάζονται για να επενδύσουν. Οι καλλιεργητές έχουν επίσης ανάγκη από ένα όσο το δυνατόν πιο υποστηρικτικό νοµοθετικό και πολιτικό περιβάλλον. Το καθεστώς της ΕΕ για τα οπωροκηπευτικά έχει βοηθήσει τους καλλιεργητές να προσανατολιστούν περισσότερο στην αγορά, έχει ενθαρρύνει την καινοτοµία και έχει αυξήσει την ανταγωνιστικότητά τους µέσα από την παροχή στήριξης στις οργανώσεις παραγωγών (PO). Ωστόσο, έπειτα από 15 χρόνια, περισσότερο από το ήµισυ του συνόλου των παραγωγών της ΕΕ δεν ανήκουν σε κάποια οργάνωση παραγωγών, παρά τον στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα µέσο ποσοστό της τάξης του 60% έως το Το χαµηλό ποσοστό οργάνωσης οφείλεται εν µέρει στην αναστολή της λειτουργίας των οργανώσεων παραγωγών στα κράτη µέλη, γεγονός που προκαλεί σοβαρή ανησυχία επειδή δηµιουργεί αβεβαιότητα µεταξύ των παραγωγών και οδηγεί σε ανταγωνιστικό µειονέκτηµα µεταξύ εκείνων που βρίσκονται εντός του συστήµατος και εκείνων που βρίσκονται έξω από αυτό. Η Επιτροπή, κατά την αναθεώρηση του ενωσιακού καθεστώτος για τα οπωροκηπευτικά, πρέπει να θεσπίσει σαφέστερους πρακτικούς κανόνες σχετικά µε τον δέοντα σχεδιασµό και τη δέουσα διαχείριση των οργανώσεων παραγωγών, καθώς επίσης να διασφαλίσει ότι το σύστηµα είναι προσαρµοσµένο στην υφιστάµενη διάρθρωση της αγοράς σε κάθε κράτος µέλος. Η ενίσχυση της θέσης των καλλιεργητών µέσα από αυξηµένη συνεργασία, καλύτερη εσωτερική οργάνωση καθώς και µια πιο επαγγελµατική προσέγγιση της διαχείρισης θα συµβάλει στο να διασφαλιστεί ότι οι καλλιεργητές λαµβάνουν επαρκείς αποδόσεις κατά τη διαπραγµάτευση των συµβατικών ρυθµίσεων µε σηµαντικούς αγοραστές και εµπόρους λιανικής. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό το έργο της οµάδας Newcastle. Πρόκειται για µια οµάδα κρατών µελών που συναντήθηκαν στο Newcastle το 2012 µε στόχο RR\ doc 17/20 PE v02-00

18 τη βελτίωση του ενωσιακού καθεστώτος για τα οπωροκηπευτικά, και ιδίως τη βελτίωση της διατύπωσης του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 σχετικά µε τα κριτήρια απλοποίησης και αναγνώρισης. Η καλλιέργεια κηπευτικών βασίζεται σε µια ποικιλία φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η Επιτροπή πρέπει να υιοθετήσει µια προσέγγιση σχετικά µε τη ρύθµιση αυτών των προϊόντων η οποία να βασίζεται στην εκτίµηση των κινδύνων. Οι ήσσονος σηµασίας χρήσεις είναι ιδιαιτέρως ευπαθείς. Θα ήταν πολύ λυπηρό να φθάσουµε σε ένα σηµείο στο οποίο οι κατασκευαστές δεν θα αναπτύσσουν νέα προϊόντα για την αγορά της ΕΕ, αλλά αντιθέτως θα επιλέγουν να επικεντρώνονται σε άλλες αγορές µε χαµηλότερο κανονιστικό κόστος. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή πρέπει να επαναξιολογήσει, ενόψει νέων επιστηµονικών στοιχείων, την ισχύουσα απαγόρευση της χρήσης ορισµένων νεονικοτινοϊδών και να αξιολογήσει δεόντως τον οικονοµικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των εν λόγω περιορισµών προτού τους θέσει σε ισχύ. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα εφαρµογής γεωργίας ακριβείας στην καλλιέργεια κηπευτικών. Οι τεχνικές αυτές µπορούν να µειώσουν σηµαντικά τη χρήση χηµικών ουσιών στον τοµέα αυτό. Η νοµοθεσία µόνο δεν επαρκεί. εδοµένου ότι η δηµόσια χρηµατοδότηση της έρευνας στα κηπευτικά υπόκειται σε δηµοσιονοµικούς περιορισµούς στα κράτη µέλη, είναι σηµαντικότερο από ποτέ να ενθαρρυνθεί περισσότερο η έρευνα στον τοµέα αυτό, και οι έµποροι λιανικής, ως άµεσοι αποδέκτες της νέας έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων, να επενδύσουν ξανά στον τοµέα ένα µέρος των κερδών τους από την κατηγορία φρέσκων προϊόντων. Οι κοινές επενδύσεις στην έρευνα νέων ποικιλιών, τεχνικών παραγωγής και προϊόντων που θέλουν να αγοράσουν οι καταναλωτές θα δώσουν τη δυνατότητα στους καλλιεργητές της ΕΕ να διατηρήσουν µια βιώσιµη βάση παραγωγής και να ανταγωνιστούν µε επιτυχία στις παγκόσµιες αγορές. Η µεταφορά της έρευνας στην πράξη είναι ιδιαιτέρως σηµαντική και ουσιαστική για να συνεχίσει η ΕΕ να προπορεύεται των ανταγωνιστών της. Όσον αφορά τα προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης που χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ, πρέπει να δοθεί εκ νέου προσοχή στην ανθοκοµία και στα καλλωπιστικά φυτά. Οµοίως, η απουσία «προστατευµένης καλλιέργειας» από το Horizon 2020 οδηγεί σε χαµένες ευκαιρίες για κλιµατικά ελεγχόµενες καινοτοµίες στην καλλιέργεια κηπευτικών. Πρέπει επίσης να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαχείρισης υδάτων και της ενεργειακής απόδοσης. Οι καταναλωτές δικαίως προσδοκούν τα τρόφιµα να είναι ασφαλή, υγιεινά, θρεπτικά και βολικά, όµως, χωρίς νέες προόδους στην τεχνολογία, οι προσδοκίες αυτές θα ικανοποιούνται όλο και δυσκολότερα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε οικονοµικά σηµαντικές καλλιέργειες κηπευτικών όσον αφορά τη χρηµατοδότηση και την έρευνα, µε τη χρήση νέων και καινοτόµων τεχνικών αναπαραγωγής των φυτών, και να είναι σαφής ως προς το κανονιστικό καθεστώς που αφορά τα παραγόµενα µε τις εν λόγω νέες τεχνικές φυτά. Οι τρέχουσες τεχνολογίες που βασίζονται στο γονιδίωµα µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά σε προγράµµατα βελτίωσης καλλιεργειών κηπευτικών. Προσφέρουν πλούτο πληροφοριών που µπορούν να αξιοποιηθούν για χρήσιµα γονίδια και µοριακούς δείκτες. Οι PE v /20 RR\ doc

19 πρόοδοι που έχουν σηµειωθεί την τελευταία δεκαετία στη βιοτεχνολογία έχουν επίσης οδηγήσει σε τεχνικές αναπαραγωγής των φυτών, οι οποίες µπορούν να αξιοποιήσουν τις εν λόγω πληροφορίες. Η χρήση της γενετικής τροποποίησης (GM) µε σκοπό τη µεταφορά συγκεκριµένων γονιδίων µεταξύ οργανισµών έχει αποδειχτεί ότι είναι ισχυρή τεχνική για την εισαγωγή νέων χαρακτηριστικών στα φυτά, όπως η αντοχή στις ασθένειες, η αντοχή στο στρες και οι ενισχυµένες θρεπτικές ιδιότητες. Η εν λόγω τεχνολογία µπορεί να αποδειχτεί ιδιαιτέρως πολύτιµη για την ανάπτυξη κηπευτικών ποικιλιών οι οποίες είναι δύσκολο ή χρονοβόρο να παραχθούν µε τη χρήση παραδοσιακών αναπαραγωγικών µεθόδων. Ωστόσο, η εν λόγω τεχνολογία χρησιµοποιείται επίσης για τη µεταφορά γονιδίων µεταξύ φυτών του ίδιου είδους (δηλαδή, για την παραγωγή ενδογονιδιακών φυτών). Η φυτοκοµία εξακολουθεί να αντιµετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά τη διαθεσιµότητα εργατικού δυναµικού. Τα ενδιαφερόµενα µέρη επισηµαίνουν ότι υπάρχει έλλειψη ειδικευµένων και ικανών υπαλλήλων στον τοµέα, επειδή φαίνεται πως δεν θεωρείται ελκυστική επιλογή σταδιοδροµίας. Ο τοµέας γεωργικών ειδών διατροφής καθώς και η ερευνητική κοινότητα πρέπει να συνεργαστούν συστηµατικά ώστε να προσελκύσουν και να εκπαιδεύσουν την επόµενη γενιά ερευνητών και να αναβαθµίσουν τις δεξιότητες του υφιστάµενου εργατικού δυναµικού. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες του τοµέα καλλιέργειας κηπευτικών σε εργατικό δυναµικό, και ιδίως η ανάγκη για εποχικούς εργάτες. Τα κράτη µέλη πρέπει να εφαρµόζουν αποτελεσµατικά συστήµατα που να διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί κηπευτικών µπορούν να έχουν πρόσβαση στο εργατικό δυναµικό που χρειάζονται για βασικές περιόδους του έτους. Οι περίοδοι µαθητείας κατά την εκπαίδευση του εργατικού δυναµικού είναι επίσης ιδιαιτέρως σηµαντικές. Ωστόσο, σε ορισµένα κράτη µέλη, ο αριθµός των ατόµων που ολοκληρώνουν µαθητείες στον τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών είναι ανησυχητικά χαµηλός. Παρατηρείται επίσης µείωση του αριθµού των µαθηµάτων φυτοκοµίας που προσφέρουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, λόγω της έλλειψης ζήτησης. Ταυτόχρονα, υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων στην καλλιέργεια κηπευτικών, ιδίως σε τοµείς όπως η φυτολογία, η παθολογία των φυτών και η γεωπονία. Οι στατιστικές που αφορούν την καλλιέργεια κηπευτικών στην ΕΕ πρέπει να περιλαµβάνουν όλες τις κατηγορίες, να είναι φιλικές προς τον χρήστη και να ενηµερώνονται σε τριµηνιαία βάση, ώστε να διαθέτουν καλύτερη τοµεακή πληροφόρηση. Η ποιοτική στατιστική πληροφόρηση θα βοηθήσει τους καλλιεργητές να κατανοήσουν καλύτερα τις τάσεις της αγοράς και να προετοιµάσουν τις µελλοντικές συγκοµιδές. Οι καλλιεργητές πρέπει επίσης να ενθαρρύνονται ώστε να αξιοποιούν καλύτερα την επιχειρηµατική στήριξη και τις συµβουλευτικές υπηρεσίες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή πρέπει να εργαστεί στενότερα µε τον τοµέα προκειµένου να διασφαλιστεί η εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες. Όπως ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις στην ΕΕ, και ιδίως για τις ΜΜΕ, υπάρχει µεγάλη ανάγκη για µείωση των κανονιστικών επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις κηπευτικών. RR\ doc 19/20 PE v02-00

20 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ηµεροµηνία έγκρισης Αποτέλεσµα της τελικής ψηφοφορίας +: : 0: Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Marit Paulsen, Britta Reimers, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Ewald Stadler, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski Luís Paulo Alves, Pilar Ayuso, Esther de Lange, Christa Klaß, Anthea McIntyre, Petri Sarvamaa Adam Gierek PE v /20 RR\ doc

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 29.1.2015 2014/2147(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων για τις οργανώσεις παραγωγών, τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 10.12.2014 2014/2223(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση και τον δασικό τομέα (2014/2223(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πιστοποίηση Προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Αμυντική βιομηχανία Με κύκλο εργασιών 96 δισ. ευρώ το 2012, 400 000 άτομα άμεσα απασχολούμενα και με 960 000 έμμεσες θέσεις εργασίας, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία αποτελεί μείζονα βιομηχανικό κλάδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 204-209 Έγγραφο συνόδου 0.2.204 B8-0000/204 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/204 σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 5, του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Δημήτρης Παπαδάκης - Ευρωβουλευτής (ΕΔΕΚ, S&D) "Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2065(INI) 6.7.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2065(INI) 6.7.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 6.7.2015 2015/2065(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (2015/2065(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2209(INI) 10.2.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2209(INI) 10.2.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 10.2.2015 2014/2209(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (2014/2209(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI))

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 18.3.2015 2014/2210(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) Επιτροπή Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/2088(INI) 26.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (2015/2088

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Γ. Ν. Σκαράκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας Αθήνα, 10 Μαΐου 2015 Βασικοί στόχοι γεωργικής ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα

Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Τσιτσάμης Σπυρίδων 1, Ιακώβου Ελευθέριος 2, Βλάχος Δημήτριος 2 Τα Logistics των αγροτικών προϊόντων (Agro-logistics) είναι αναμφίβολα ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ;

ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ; Ηράκλειο: 22/07/2010 Αριθ.Πρωτ. : 897 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Ιraklio Center Α1 Κτίριο- Γιαμαλάκη 50 Τ.Κ. 712 02 Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο & Fax: 2810343906 2810223303 Email: geoteepk@otenet.gr http://www.geoteepk.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Δομή προτάσεων πολιτικής ΚΓΠ Κοινές ρυθμίσεις Διαρθρωτικά Ταμεία Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) Πυλώνας Ι: ΕΓΤΕ Άμεσες Ενισχύσεις Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Food Chain Partnership: Mία επιτυχημένη δεκαετία του προγράμματος Συνεργάτες στην Αειφόρο Γεωργία

Food Chain Partnership: Mία επιτυχημένη δεκαετία του προγράμματος Συνεργάτες στην Αειφόρο Γεωργία Δελτίο Τύπου Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Tel. +30 210 618 75 00 www.bayer.gr Food Chain Partnership: Mία επιτυχημένη δεκαετία του προγράμματος Συνεργάτες στην Αειφόρο Γεωργία Η

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάτες στην. επιτυχία

Συνεργάτες στην. επιτυχία Συνεργάτες στην επιτυχία Παρέχοντας το υπόβαθρο Tα πλεονεκτήματα των ολοκληρωμένων λύσεων για τις καλλιέργειες Η υγιεινή διατροφή αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για κάθε άνθρωπο. Δε μας βοηθά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο : ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.ΑΛ.Π. Α. ΑΛΙΕΙΑ

ΘΕΜΑ 1 ο : ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.ΑΛ.Π. Α. ΑΛΙΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο : ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.ΑΛ.Π. Α. ΑΛΙΕΙΑ Είναι γενικά παραδεκτό ότι η ΚΑλΠ στον τομέα της αλιείας έχει αποτύχει, όπως η αρχή της σχετικής σταθερότητας (συστήματα των TAC S και QUOTAS) και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Λάρισα 30-12-2013 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 Ομάδα εργασίας: Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 179 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 737/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα

Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα Δρ Ιωάννα Γιαννούκου Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ερευνήτρια Πανεπιστήμιο Πατρών Βασικοί ορισμοί Βιολογική γεωργία:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 17.9.2014 B8-0000/2014 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη

Δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη C 308 E/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.10.2011 20. τονίζει το αμοιβαίο ενδιαφέρον της ΕΕ και της Ελβετίας για βελτίωση της ομοιογένειας στην εφαρμογή της FMPA και για μια πιο έγκαιρη σύγκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Νίκος Χρυσόγελος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου www.chrysogelos.gr Αναθεώρηση: για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕτΑρρυΘΜιΣΗ τησ ΕυρωΠΑϊΚΗΣ ΑΓρΟτιΚΗΣ ΠΟλιτιΚΗΣ Τ Ω Ρ Α Ή Π Ο Τ Ε. www.greens-efa.eu

ΜΕτΑρρυΘΜιΣΗ τησ ΕυρωΠΑϊΚΗΣ ΑΓρΟτιΚΗΣ ΠΟλιτιΚΗΣ Τ Ω Ρ Α Ή Π Ο Τ Ε. www.greens-efa.eu ΜΕτΑρρυΘΜιΣΗ τησ ΕυρωΠΑϊΚΗΣ ΑΓρΟτιΚΗΣ ΠΟλιτιΚΗΣ Τ Ω Ρ Α Ή Π Ο Τ Ε www.greens-efa.eu ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΠ 20% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων εξακολουθούν να λαμβάνουν το 80% του συνόλου των άμεσων ενισχύσεων στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/22 30.9.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα