σχετικά µε το µέλλον του τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη στρατηγικές ανάπτυξης (2013/2100 (INI))

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σχετικά µε το µέλλον του τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη στρατηγικές ανάπτυξης (2013/2100 (INI))"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου A7-0084/2014 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε το µέλλον του τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη στρατηγικές ανάπτυξης (2013/2100 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Εισηγήτρια: Anthea McIntyre RR\ doc PE v02-00 Eνωµένη στην πολυµορφία

2 PR_INI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ PE v /20 RR\ doc

3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το µέλλον του τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη στρατηγικές ανάπτυξης (2013/2100 (INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τους τίτλους III και VII του τρίτου µέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/128/ΕΚ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκων, έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισµός ΚΟΑ) 1, τον οποίο υιοθέτησε η νοµοθετική πρόταση της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2011, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της συνήθους νοµοθετικής διαδικασίας που ορίζει η ΣΛΕΕ (πρώην διαδικασία συναπόφασης), για κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (Ενιαίος κανονισµός ΚΟΑ) (COM(2011)0626), ο οποίος εγκρίθηκε πρόσφατα από τα τρία ενδιαφερόµενα θεσµικά όργανα της ΕΕ, έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1182/2007, της 26ης Σεπτεµβρίου 2007, για τη θέσπιση ειδικών κανόνων όσον αφορά τον τοµέα των οπωροκηπευτικών 2, καθώς και τον εκτελεστικό κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου όσον αφορά τους τοµείς των οπωροκηπευτικών και των µεταποιηµένων οπωροκηπευτικών 3, έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά µε την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές 4, έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήµανση των βιολογικών προϊόντων 5, έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς 1 ΕΕ L 299 της , σ ΕΕ L 273 της , σ ΕΕ L 157 της , σ ΕΕ L 304 της , σ ΕΕ L 189 της , σ. 1. RR\ doc 3/20 PE v02-00

4 τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον 1, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 21ης Ιουνίου 1996, σχετικά µε την ανάληψη κοινοτικής πρωτοβουλίας υπέρ της διακοσµητικής κηπουρικής 2, έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης εκεµβρίου 2008, σχετικά µε τις τιµές των τροφίµων στην Ευρώπη (COM(2008)0821), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 2008, όσον αφορά το σχέδιο δράσης για τη βιώσιµη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιµη βιοµηχανική πολιτική (COM(2008)0397), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασµού τροφίµων στην Ευρώπη (COM(2009)0591), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2009, σχετικά µε την πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων (COM(2009)0234), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2011 µε τίτλο «Η ασφάλεια ζωής µας, το φυσικό µας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα µε ορίζοντα το 2020» (COM(2011)0244), έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/359/EΚ της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2008, για τη σύσταση µιας οµάδας υψηλού επιπέδου αρµόδιας για την ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας γεωργικών προϊόντων, και την έκθεση της εν λόγω οµάδας υψηλού επιπέδου, της 17ης Μαρτίου 2009, σχετικά µε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας γεωργικών προϊόντων διατροφής, καθώς επίσης τις συστάσεις και τον χάρτη πορείας βασικών πρωτοβουλιών της οµάδας 3, έχοντας υπόψη τη µελέτη του Νοεµβρίου 2012 µε τίτλο «Στήριξη γεωργικών συνεταιρισµών» (SFC), στην οποία παρουσιάζονται τα πορίσµατα του έργου της SFC που εγκαινιάστηκε από την Επιτροπή 4, έχοντας υπόψη τη µελέτη που εκπόνησε το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής Ινστιτούτο Τεχνολογικών Προβλέψεων για το 2013, µε τίτλο «Βραχείες αλυσίδες εφοδιασµού τροφίµων και τοπικά συστήµατα τροφίµων στην ΕΕ. Η υφιστάµενη κατάσταση των κοινωνικοοικονοµικών τους χαρακτηριστικών» 5, έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισµού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0048/2014), 1 ΕΕ L 106 της , σ ΕΕ C 198 της , σ Βλέπε 4 Βλέπε 5 Βλέπε PE v /20 RR\ doc

5 Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο τοµέας των οπωροκηπευτικών, παρά το γεγονός ότι λαµβάνει περίπου το 3% των ενισχύσεων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), αντιστοιχεί στο 18% της συνολικής αξίας της γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ, αντιπροσωπεύει το 3% των χρησιµοποιούµενων γεωργικών εκτάσεων της ΕΕ και η αξία του υπερβαίνει τα 50 δισεκατοµµύρια ευρώ Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο τοµέας των κηπευτικών περιλαµβάνει την καλλιέργεια φρούτων, λαχανικών, πατάτας, σαλατικών, βοτάνων και καλλωπιστικών φυτών λαµβάνοντας υπόψη ότι o τοµέας των κηπευτικών περιλαµβάνει φυτώρια, κηπουρική θάµνων, υπηρεσίες κηπουρικής, κηπουρική κοιµητηρίων, λιανοπωλητές εργαλείων και εξαρτηµάτων κηπουρικής, καταστήµατα κηπευτικών προϊόντων, ανθοπωλεία και την αρχιτεκτονική κήπων και τοπίων Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο εκτιµώµενος κύκλος εργασιών της αλυσίδας εφοδιασµού οπωροκηπευτικών ξεπερνά τα 120 δισεκατοµµύρια ευρώ, µε περίπου εργαζοµένους, ενώ ο τοµέας είναι σηµαντικός για την οικονοµία των περιοχών στις οποίες τα ποσοστά ανεργίας τείνουν να είναι υψηλά. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί τον δεύτερο κατά σειρά παραγωγό σε παγκόσµιο επίπεδο και είναι επίσης ο δεύτερος κατά σειρά εισαγωγέας οπωροκηπευτικών λαµβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση στον τοµέα αυτό αυξάνεται και ότι σήµερα υπερβαίνει την προσφορά λαµβάνοντας υπόψη ότι το εµπόριο οπωροκηπευτικών αυξήθηκε από περισσότερο από 90 δισεκατοµµύρια δολάρια ΗΠΑ, το 2000, σε περίπου 218 δισεκατοµµύρια δολάρια ΗΠΑ, το 2010, και ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 21% του παγκόσµιου εµπορίου τροφίµων και ζωικών προϊόντων λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ανοίξει σε µεγάλο βαθµό τις αγορές της στις εισαγωγές από τρίτες χώρες µε τις οποίες έχει συνάψει διµερείς και πολυµερείς εµπορικές συµφωνίες Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο τοµέας της καλλιέργειας κηπευτικών - πρωτογενής παραγωγή και τοµέας µεταποίησης - λειτουργεί ως οικονοµικός πολλαπλασιαστής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τονώνοντας αφενός τη ζήτηση και δηµιουργώντας αφετέρου προστιθέµενη αξία σε άλλους οικονοµικούς τοµείς, όπως το εµπόριο, οι κατασκευές και οι χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο τοµέας των βιολογικών οπωροκηπευτικών είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόµενος τοµέας βιολογικών προϊόντων, η αξία του οποίου ανήλθε στα 19,7 δισεκατοµµύρια ευρώ στην αγορά της ΕΕ το 2011,µε ποσοστό αύξησης 9% µεταξύ του 2010 και του 2011 και ετήσια ανάπτυξη µεταξύ 5% και 10% σε δεκαετή βάση λαµβάνοντας υπόψη ότι, σε επίπεδο καλλιεργούµενης επιφάνειας, το µερίδιο των βιολογικών φρούτων σηµείωσε αύξηση κατά 18,2% και των βιολογικών λαχανικών κατά 3,5%, µεταξύ 2010 και 2011 Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η κατά κεφαλήν κατανάλωση οπωροκηπευτικών το 2011 στην ΕΕ των 27 µειώθηκε κατά 3% σε σύγκριση µε τη µέση κατανάλωση των προηγούµενων πέντε ετών, παρά τα ευεργετικά αποτελέσµατα που έχει η κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων στην υγεία Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί τον µεγαλύτερο παραγωγό ανθέων, βολβών RR\ doc 5/20 PE v02-00

6 λουλουδιών και φυτών σε γλάστρες (44 % της παγκόσµιας παραγωγής), µε τη µεγαλύτερη πυκνότητα ανά εκτάριο λαµβάνοντας υπόψη ότι ο κύκλος εργασιών στον τοµέα των καλλωπιστικών φυτών υπολογίζεται σε 20 δισεκατοµµύρια ευρώ σε επίπεδο παραγωγής, σε 28 δισεκατοµµύρια ευρώ σε επίπεδο χονδρικού εµπορίου και σε 38 δισεκατοµµύρια ευρώ σε επίπεδο λιανικού εµπορίου και ότι ο τοµέας απασχολεί περίπου άτοµα Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς ενίσχυσης των οπωροκηπευτικών εντάσσεται στο πλαίσιο της ΚΓΠ και στόχοι του είναι, µεταξύ άλλων, η ισορροπία της αλυσίδας τροφίµων, η προώθηση των οπωροκηπευτικών, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και η υποστήριξη της καινοτοµίας λαµβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθεί η συµµετοχή στις οργανώσεις παραγωγών, ακόµη και στις περιφέρειες στις οποίες εδώ και µερικά χρόνια δεν υπάρχουν διαθέσιµα επιχειρησιακά κονδύλια και/ή οι µέθοδοι παραγωγής είναι παρωχηµένες, ώστε να καταστεί το σύστηµα πιο ελκυστικό, καθώς οι περισσότεροι από τους µισούς επί του συνόλου των καλλιεργητών στην ΕΕ εξακολουθούν να µην ανήκουν σε κάποια οργάνωση παραγωγών (ΟΠ), παρά τον στόχο που είχε θέσει η Επιτροπή για µέσο ποσοστό µελών σε οργανισµούς παραγωγών 60% για το 2013 λαµβάνοντας υπόψη ότι το χαµηλό ποσοστό οργάνωσης σε ορισµένα κράτη µέλη οφείλεται εν µέρει στην αναστολή της λειτουργίας των οργανώσεων παραγωγών, γεγονός που δηµιουργεί αβεβαιότητα µεταξύ των παραγωγών λαµβάνοντας υπόψη ότι, δεδοµένου ότι οι οργανώσεις παραγωγών διαδραµατίζουν βασικό ρόλο στην ενίσχυση της διαπραγµατευτικής ισχύος των οργανώσεων παραγωγών οπωροκηπευτικών, είναι σηµαντικό να προληφθεί η αβεβαιότητα µε την αποσαφήνιση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας σχετικά µε την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε τη Eurostat, το συνολικό άµεσο κόστος για τους γεωργούς της ΕΕ αυξήθηκε κατά µέσο όρο σχεδόν 40% µεταξύ 2000 και 2010, ενώ οι τιµές παραγωγού αυξήθηκαν κατά µέσο όρο λιγότερο από 25% λαµβάνοντας υπόψη ότι το άµεσο κόστος αυξήθηκε περίπου κατά 80% για τα συνθετικά λιπάσµατα και τα βελτιωτικά εδάφους, περίπου 30% για τους σπόρους και τα σπορόφυτα και περίπου 13% για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ΙΑ. ΙΒ. ΙΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια γονιµότητας λόγω της διάβρωσης του εδάφους, της µειωµένης χρήσης οργανικών ουσιών που έχει ως αποτέλεσµα χαµηλά επίπεδα κοκκώδους σύστασης και χούµου και µειωµένη συγκράτηση θρεπτικών στοιχείων και νερού, καθώς και η µείωση των οικολογικών διαδικασιών, επιβαρύνουν σηµαντικά τόσο τους γεωργούς όσο και τον κρατικό προϋπολογισµό λαµβάνοντας υπόψη ότι ο «αγωγός της γνώσης» για να µετουσιωθεί η έρευνα σε πράξη στον τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών αντιµετωπίζει δυσκολίες, και ότι οι δαπάνες του ιδιωτικού τοµέα για την έρευνα είναι συνολικά χαµηλές, µε τον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) να αντιστοιχεί µόλις στο 0,24% των συνολικών δαπανών της βιοµηχανίας τροφίµων σε ολόκληρη την ΕΕ των 15, το 2004, την τελευταία περίοδο για την οποία υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία λαµβάνοντας υπόψη τον µεγάλο αριθµό ποικιλιών κηπευτικών που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν εξαιτίας της µικρής οικονοµικής τους βιωσιµότητας, καθώς και τον PE v /20 RR\ doc

7 οικολογικό, κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο που επιτελούν οι αγρότες οι οποίοι, συνεχίζοντας την καλλιέργεια των εν λόγω ποικιλιών, διαφυλάσσουν σηµαντικές συνιστώσες της ευρωπαϊκής γεωργικής βάσης Ι. ΙΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι αυξανόµενες δυσκολίες όσον αφορά την πρόληψη, τον έλεγχο και την εξάλειψη βλαβερών οργανισµών καθώς και η περιορισµένη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την προστασία των καλλιεργειών κηπευτικών είναι πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο τη γεωργική ποικιλότητα και την ποιότητα της ευρωπαϊκής κηπουρικής λαµβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της καλλιέργειας οπωροκηπευτικών συχνά δραστηριοποιούνται παράλληλα στους τοµείς της παραγωγής, των πωλήσεων και της παροχής υπηρεσιών ΙΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ενδογένεση (cisgenesis) µπορεί να οριστεί ως τεχνική της γενετικής µηχανικής που εισάγει σε υποκείµενο φυτό γονίδιο από συγγενικό φυτό του ίδιου γένους ή είδους 1. τονίζει τη σηµασία που έχει η προώθηση του τοµέα οπωροκηπευτικών της ΕΕ και η διασφάλιση της ικανότητάς του να ανταγωνίζεται καλύτερα στις παγκόσµιες αγορές, µέσω της καινοτοµίας, της έρευνας και ανάπτυξης, της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας, της προσαρµογής και του µετριασµού της αλλαγής του κλίµατος και µέτρων για τη βελτίωση της εµπορίας, καθώς και της συνέχισης των προσπαθειών µε σκοπό την εξάλειψη της υφιστάµενης ανισορροπίας µεταξύ επιχειρήσεων και προµηθευτών µέσω της αύξησης του επιπέδου συγκέντρωσης του τοµέα 2. υπογραµµίζει την ανάγκη να καταστεί ευκολότερη η πρόσβαση των παραγωγών σε αγορές τρίτων χωρών καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για τη στήριξη των εξαγωγέων φρούτων, κηπευτικών, ανθέων και καλλωπιστικών φυτών, ώστε να αντεπεξέλθουν στον αυξανόµενο αριθµό µη δασµολογικών εµποδίων, όπως είναι τα φυτοϋγειονοµικά πρότυπα ορισµένων τρίτων χωρών, που δυσχεραίνουν, ή ακόµα και καθιστούν αδύνατες, τις εξαγωγές της ΕΕ 3. καλεί την Επιτροπή να δηµιουργήσει για όλους τους συµµετέχοντες στην αγορά της ΕΕ τους ίδιους όρους πρόσβασης όσον αφορά τις προδιαγραφές εµπορίας, τις ονοµασίες προέλευσης κ.λπ., και να διενεργεί ελέγχους για να διασφαλίσει την τήρηση των όρων αυτών, προκειµένου να αποφεύγονται στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό 4. ενθαρρύνει την προώθηση της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα κράτη µέλη µέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως το ευρωπαϊκό σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ή όπως, για παράδειγµα, τα βιοµηχανικά προγράµµατα Grow Your Own Potato και Cook Your Own Potato του Ηνωµένου Βασιλείου 5. σηµειώνει ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αγορές συχνά δεν διαθέτουν επαρκή αποθέµατα τοπικά παραγόµενων κηπευτικών προϊόντων και ότι, ως εκ τούτου, η γεωργική επιχειρηµατικότητα θα πρέπει να προωθηθεί στις εν λόγω περιοχές, ιδίως µέσω της παροχής κινήτρων για την επιχειρηµατικότητα των νέων, τα οποία θα δηµιουργήσουν ευκαιρίες απασχόλησης στον γεωργικό τοµέα και θα εξασφαλίσουν τον RR\ doc 7/20 PE v02-00

8 εφοδιασµό µε φρέσκα τοπικά προϊόντα 6. επισηµαίνει τα οφέλη που έχει η καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών στην ανθρώπινη υγεία και την ευεξία, µέσω της αύξησης των χώρων πρασίνου και, κατά συνέπεια, της βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος σε σχέση µε την κλιµατική αλλαγή και την αγροτική οικονοµία τονίζει την ανάγκη για ενεργότερη στήριξη του τοµέα αυτού µέσω της τόνωσης των επενδύσεων και των προοπτικών σταδιοδροµίας 7. χαιρετίζει τα µέτρα του ενωσιακού καθεστώτος οπωροκηπευτικών που προορίζονται για την αύξηση του προσανατολισµού προς την αγορά µεταξύ των καλλιεργητών της ΕΕ, την ενθάρρυνση της καινοτοµίας, την προώθηση των οπωροκηπευτικών, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της εµπορίας, της ποιότητας του προϊόντος και των περιβαλλοντικών πτυχών της παραγωγής, µέσω της παροχής στήριξης στις οργανώσεις παραγωγών, στις ενώσεις ΟΠ και της αναγνώρισης διεπαγγελµατικών οργανώσεων, και µε την προώθηση της δηµιουργίας πόλων συγκέντρωσης πόρων που θα δηµιουργήσουν νέες ροές εσόδων, τα οποία θα διοχετευθούν σε νέες επενδύσεις επισηµαίνει, ταυτόχρονα, ότι θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι αυτόνοµοι παραγωγοί που εµπορεύονται τα προϊόντα τους και οι εταιρείες απευθείας πωλήσεων δεν υπόκεινται σε διακρίσεις, αλλά έχουν την ευκαιρία να εφαρµόζουν καινοτόµα σχέδια και να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους 8. υπενθυµίζει ότι η τοπική και περιφερειακή παραγωγή και εµπορία συµβάλλουν στη δηµιουργία και τη διατήρηση της οικονοµικής δραστηριότητας καθώς και θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές 9. επισηµαίνει ότι οι µικρές αλυσίδες προστιθέµενης αξίας συντελούν στον περιορισµό εκποµπών οι οποίες καταστρέφουν το κλίµα 10. σηµειώνει ότι η «αστική γεωργία» παρέχει στον τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών νέες επιλογές 11. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση σχετικά µε τη δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπής µε τίτλο «Επανεξέταση του καθεστώτος της ΕΕ στον τοµέα των οπωροκηπευτικών», και ιδιαίτερα το σηµείο 3.8, όπου αναγνωρίζεται η ανάγκη απλούστευσης των σηµερινών κανόνων που διέπουν τις οργανώσεις παραγωγών, υποστηρίζεται η πρόταση για την ενίσχυσή τους και επισηµαίνεται ότι οι περισσότερες απαντήσεις είναι υπέρ της διατήρησης της βασικής φιλοσοφίας του ισχύοντος καθεστώτος στήριξης 12. τονίζει ότι η µείωση της γραφειοκρατίας είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να διακυβεύεται η ασφάλεια δικαίου στην οποία βασίζονται οι επιχειρήσεις αυτές 13. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η µεταρρύθµιση της ΚΓΠ διατηρεί το ευρωπαϊκό σύστηµα ενισχύσεων του τοµέα οπωροκηπευτικών που βασίζεται στις οργανώσεις παραγωγών, ενώ αναγνωρίζει ότι τα υφιστάµενα µέσα δεν ήταν πάντοτε αποτελεσµατικά, όπως παραδέχεται η Επιτροπή στο έγγραφο για τη δηµόσια διαβούλευση µε τίτλο «Επανεξέταση του καθεστώτος της ΕΕ για τον τοµέα των PE v /20 RR\ doc

9 οπωροκηπευτικών», και, ως εκ τούτου, υποστηρίζει τις εργασίες της οµάδας Newcastle που αποσκοπούν στη βελτίωση του καθεστώτος των οπωροκηπευτικών της ΕΕ, το οποίο θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη την ειδική φύση των νοµικών διατάξεων που διέπουν τους συνεταιρισµούς στα κράτη µέλη, ώστε να µην περιορισθεί η δηµιουργία νέων οργανώσεων παραγωγών, µε παράλληλο σεβασµό της δυνατότητας των παραγωγών να επιλέξουν να παραµείνουν εκτός του συστήµατος των οργανώσεων παραγωγών σηµειώνει επίσης τη δηµιουργία ενός ενωσιακού µέσου για τη διαχείριση των σοβαρών κρίσεων που πλήττουν ορισµένα κράτη µέλη και τονίζει ότι θα πρέπει να είναι ανοιχτό σε όλους τους παραγωγούς, είτε συµµετέχουν σε οργανώσεις παραγωγών είτε όχι 14. προκειµένου να ενισχυθούν οι επωφελείς δραστηριότητες που διεξάγουν οι οργανώσεις παραγωγών, καλεί την Επιτροπή, κατά την επανεξέταση του καθεστώτος οπωροκηπευτικών, να εκπονήσει σαφείς και πρακτικούς κανόνες για τον σχεδιασµό και τις µεθόδους εργασίας των οργανώσεων παραγωγών και να προσαρµόσει το σύστηµα ώστε να ταιριάζει µε τις δοµές της αγοράς που υπάρχουν στα κράτη µέλη, ούτως ώστε να µπορούν οι οργανώσεις παραγωγών να διαδραµατίζουν τον ρόλο για τον οποίο υπάρχουν και να έχουν, συνεπώς, οι καλλιεργητές κίνητρο να προσχωρήσουν σε αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των θεµελιωδών στόχων του καθεστώτος και ότι οι καλλιεργητές παραµένουν ελεύθεροι να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις για τα θέµατα αυτά 15. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι κανόνες που διέπουν τις οργανώσεις παραγωγών επιδέχονται διάφορες ερµηνείες από τους ελεγκτές της Επιτροπής, γεγονός που δηµιουργεί υψηλό βαθµό αβεβαιότητας και µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τα κράτη µέλη να βρεθούν αντιµέτωπα µε τον κίνδυνο να µην τους χορηγηθεί χρηµατοδότηση και να υποβληθούν σε δικαστικό έλεγχο τονίζει επίσης ότι οι διαδικασίες ελέγχου και οι δηµοσιονοµικές διορθώσεις πρέπει να πραγµατοποιούνται πιο έγκαιρα και εντός συµφωνηµένης χρονικής περιόδου ελέγχου 16. σηµειώνει ότι διατηρούνται αθέµιτες εµπορικές πρακτικές σε όλη την ΕΕ, που υπονοµεύουν τις επιχειρήσεις κηπευτικών και τις οργανώσεις παραγωγών τους και κλονίζουν την εµπιστοσύνη των καλλιεργητών ώστε να επενδύσουν στο µέλλον πιστεύει ότι οι κώδικες δεοντολογίας που έχουν συµφωνηθεί από όλους τους φορείς της αλυσίδας εφοδιασµού, µε την υποστήριξη ενός νοµοθετικού πλαισίου και την επίβλεψη εθνικού κριτή σε κάθε κράτος µέλος για την παρακολούθηση των εµπορικών πρακτικών, θα βελτιώσουν σηµαντικά τη λειτουργία της αλυσίδας τροφίµων και την εσωτερική αγορά 17. θεωρεί ότι τα διάφορα ιδιωτικά πρότυπα για τα υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία εφαρµόζουν πολλές µεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης λειτουργούν κατά της ανταγωνιστικότητας και εις βάρος των συµφερόντων των παραγωγών οπωροκηπευτικών ζητεί από την Επιτροπή να παρέµβει µε στόχο την κατάργηση των εν λόγω πρακτικών, δεδοµένου ότι τα επίπεδα υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που επιτρέπονται βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας προστατεύουν ικανοποιητικά την υγεία τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών RR\ doc 9/20 PE v02-00

10 18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να προωθήσουν την ολοκληρωµένη διαχείριση επιβλαβών οργανισµών, να στηρίξουν την καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα µέσω της ενίσχυσης της έρευνας και της ανάπτυξης µε στόχο την εξεύρεση µη χηµικών εναλλακτικών λύσεων, όπως οι φυσικοί θηρευτές και τα παράσιτα επιβλαβών οργανισµών, και να χρησιµοποιήσουν το πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτοµία «Ορίζοντας 2020» για να χρηµατοδοτήσουν την εφαρµοσµένη έρευνα που προωθεί την ανάπτυξη ολοκληρωµένων στρατηγικών για την αντιµετώπιση των επιβλαβών οργανισµών, των ασθενειών και των ζιζανίων, και να παράσχουν στους παραγωγούς τα εργαλεία και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρµογή της οδηγίας 2009/128/ΕΚ, το άρθρο 14 της οποίας προβλέπει ότι «τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την προώθηση της διαχείρισης επιβλαβών οργανισµών µε χαµηλή εισροή γεωργικών φαρµάκων, µε προτεραιότητα, όπου αυτό είναι δυνατόν, σε µεθόδους χωρίς χηµικά µέσα» και «δηµιουργούν τις αναγκαίες συνθήκες για την εφαρµογή ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας ή στηρίζουν τη δηµιουργία των συνθηκών αυτών» 19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να προωθήσουν και να δώσουν έµφαση στην εντατικοποίηση των οικολογικών διαδικασιών που διασφαλίζουν τη µακροχρόνια υγεία, τη γονιµότητα και τον σχηµατισµό του εδάφους, καθώς και τη διαχείριση και τον περιορισµό των πληθυσµών των επιβλαβών οργανισµών πιστεύει ότι, κατά τον τρόπο αυτό, µπορούν να επιτευχθούν µακροπρόθεσµα οφέλη παραγωγικότητας για τους γεωργούς και να µειωθούν οι δαπάνες για τους κρατικούς προϋπολογισµούς 20. τονίζει ότι η καλλιέργεια κηπευτικών στηρίζεται σε µια ποικιλία φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ), και προτρέπει την Επιτροπή να υιοθετήσει µια προσέγγιση σχετικά µε τη ρύθµιση αυτών των προϊόντων η οποία θα βασίζεται στην εκτίµηση των κινδύνων και θα στηρίζεται σε ανεξάρτητα επιστηµονικά δεδοµένα που αξιολογούνται από οµοτίµους υπογραµµίζει ότι οι ήσσονος σηµασίας χρήσεις είναι ιδιαιτέρως ευπαθείς εξαιτίας της έλλειψης διαθέσιµων δραστικών ουσιών καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον συντονισµό της συλλογής δεδοµένων στα κράτη µέλη, ιδίως των δεδοµένων για τα κατάλοιπα, ο οποίος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση αδειών για εδώδιµες ειδικές καλλιέργειες καλεί τη Γ Agri, τη Γ Sanco, τη Γ Περιβάλλοντος και τη Γ Ανταγωνισµού να συνεργαστούν στρατηγικά προκειµένου να λάβουν υπόψη τον αντίκτυπο που έχουν οι αλλαγές στη ρύθµιση των ΦΠΠ από πολλαπλές οπτικές γωνίες 21. προτρέπει την Επιτροπή να επανεξετάσει τη λειτουργία των κανόνων για την αµοιβαία αναγνώριση των αδειών φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ) µεταξύ των κρατών µελών της Ένωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 40 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή τους και να αρθούν τυχόν γραφειοκρατικά και διοικητικά εµπόδια, και να µελετήσει το θέµα ενός µακροπρόθεσµου στόχου για παγκόσµια εναρµόνιση όσον αφορά τη ρύθµιση των ΦΠΠ και τη µείωση των µη δασµολογικών εµπορικών φραγµών στις εξαγωγές 22. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 51 εδάφιο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, έκθεση στο Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε τη σύσταση ευρωπαϊκού ταµείου για τις ήσσονος σηµασίας χρήσεις και τις ειδικές καλλιέργειες PE v /20 RR\ doc

11 τονίζει ότι το εν λόγω ταµείο πρέπει να είναι σε θέση να χρηµατοδοτεί ένα µόνιµο ευρωπαϊκό πρόγραµµα εργασίας για τον συντονισµό και τη συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων της αλυσίδας γεωργικών προϊόντων διατροφής, των αρµόδιων αρχών και των ενδιαφερόµενων µερών, συµπεριλαµβανοµένων των ερευνητικών ιδρυµάτων, για την ανάπτυξη και τη χρηµατοδότηση, εφόσον είναι αναγκαίο, δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτοµίας για την προστασία των ειδικών καλλιεργειών και των χρήσεων ήσσονος σηµασίας 23. επισηµαίνει ότι τα εισαγόµενα προϊόντα δεν οφείλουν να πληρούν τις ίδιες φυτοϋγειονοµικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα ευρωπαϊκά προϊόντα τονίζει ότι αυτή η συνεχιζόµενη απόκλιση µεταξύ των απαιτήσεων όχι µόνο υπονοµεύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής παραγωγής αλλά, επιπλέον, είναι επιζήµια για τα συµφέροντα των ευρωπαίων καταναλωτών 24. υπενθυµίζει ότι τόσο ο κανονισµός για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, της 21ης Οκτωβρίου 2009) όσο και ο νέος κανονισµός για τα βιοκτόνα (κανονισµός (EΕ) αριθ. 528/2012, της 22ας Μαΐου 2012) απαιτούν από την Επιτροπή να θεσπίσει, έως το εκέµβριο του 2013, επιστηµονικά κριτήρια για τον καθορισµό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόµενο τα κριτήρια αυτά να έχουν ως αποτέλεσµα την απόσυρση σηµαντικών ουσιών που θα µπορούσαν να εξακολουθήσουν να χρησιµοποιούνται µε αποδεκτή επικινδυνότητα τονίζει πόσο σηµαντική είναι η εξασφάλιση µιας διαφανούς διαδικασίας προκειµένου οι αποφάσεις να είναι κατανοητές για τους εµπλεκόµενους φορείς της αγοράς, όσον αφορά την επιστηµονική τους βάση, και για τους φορείς που εµπλέκονται στη διαµόρφωση νέων κριτηρίων προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει πλήρως τον αντίκτυπο διαφορετικών προσεγγίσεων κατά την υποβολή προτάσεων σχετικά µε παράγοντες που διαταράσσουν την ενδοκρινική λειτουργία 25. καλεί την Επιτροπή να επανεκτιµήσει τους ισχύοντες περιορισµούς στη χρήση ορισµένων νεονικοτινοειδών και να εξετάζει επιµελώς τυχόν νέα επιστηµονικά στοιχεία στον εν λόγω τοµέα προτρέπει επίσης την Επιτροπή να αξιολογήσει δεόντως τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο ενδεχόµενων περιορισµών σε σχέση µε τον χώρο, τον τρόπο και την ηµεροµηνία εφαρµογής τους προτού τους θέσει σε ισχύ, και να λάβει δεόντως υπόψη της τυχόν οικονοµικές επιπτώσεις 26. επισηµαίνει ότι ο τοµέας της καλλιέργειας κηπευτικών βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στη χρήση πολύ εξειδικευµένων λιπασµάτων υψηλής ποιότητας επικροτεί την τρέχουσα αναθεώρηση του κανονισµού της ΕΕ για τα λιπάσµατα, αλλά εκφράζει την ανησυχία του για τον στόχο της Επιτροπής να συµπεριλάβει τα βελτιωτικά εδάφους, η χρήση των οποίων µέχρι πρότινος ήταν προαιρετική τονίζει ότι δεν απαιτείται ακρίβεια κατά την παρασκευή και τη χρήση των εν λόγω βελτιωτικών και καλεί την Επιτροπή να µην τα συµπεριλάβει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού για τα λιπάσµατα 27. υπογραµµίζει το γεγονός ότι ο τοµέας των κηπευτικών πρωτοστατεί στην ανάπτυξη και την εισαγωγή καινοτόµων συστηµάτων γεωργίας ακριβείας και πιστεύει ότι τα εν λόγω συστήµατα θα µειώσουν τη χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων, θα αυξήσουν τις αγοραίες αποδόσεις, θα µειώσουν τα απορρίµµατα και θα βελτιώσουν τη συνέχεια του εφοδιασµού και τις οικονοµικές επιδόσεις τονίζει ότι οι τεχνικές καλλιέργειας, όπως η RR\ doc 11/20 PE v02-00

12 αµειψισπορά ή οι δευτερεύουσες καλλιέργειες, καθώς και η χρήση παλαιών και νέων ποικιλιών καλλιεργειών και η έρευνα και ανάπτυξη, πρέπει να αποσκοπούν στον περιορισµό στο ελάχιστο των περιβαλλοντικών βλαβών 28. σηµειώνει την πρόταση κανονισµού της Επιτροπής για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό (COM(2013)0262) και εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόµενο οι προτάσεις να έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις στον τοµέα των κηπευτικών, και ιδίως στα καλλωπιστικά φυτά και στα φρούτα τονίζει ότι κάθε νοµοθεσία πρέπει να είναι αναλογική και να αναγνωρίζει την αρχή της επικουρικότητας τονίζει, επίσης, ότι οι αλλαγές στη νοµοθεσία δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο παραδοσιακές ποικιλίες και καλλιέργειες και πρέπει να συµβάλλουν στη γενετική ποικιλότητα και εντός πληθυσµών των καλλιεργειών, για τη µακροπρόθεσµη επισιτιστική ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των συστηµάτων τροφίµων 29. σηµειώνει τον αντίκτυπο των µη ιθαγενών χωροκατακτητικών ειδών κηπευτικών στο ευρύτερο περιβάλλον, ωστόσο συνιστά την εφαρµογή µιας περιφερειακής ή ανά χώρα προσέγγισης στο πλαίσιο της πρότασης κανονισµού της Επιτροπής για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών (COM(2013) 0620), η οποία να αναγνωρίζει ότι ορισµένες περιοχές της Ευρώπης είναι περισσότερο ευάλωτες σε σχέση µε άλλες και ότι οι διάφορες περιοχές στην Ευρώπη έχουν διαφορετικό κλίµα το οποίο ευνοεί την καλλιέργεια διαφορετικών ειδών φυτών 30. παροτρύνει σθεναρά την Επιτροπή να κατοχυρώσει ως γενική αρχή το δικαίωµα των δηµιουργών ποικιλιών να χρησιµοποιούν ελεύθερα τα υφιστάµενα φυτικά υλικά για να αναπτύσσουν και να διαθέτουν στην αγορά νέα υλικά, ανεξάρτητα από τυχόν αξιώσεις διπλώµατος ευρεσιτεχνίας που µπορεί να αφορούν τα φυτικά υλικά 31. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να στηρίξουν τη δηµιουργία τοπικών αγορών οπωροκηπευτικών και µικρών αλυσίδων εφοδιασµού, διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν ότι τα προϊόντα διατίθενται φρέσκα 32. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα σε καλλιέργειες κηπευτικών όσον αφορά τη χρηµατοδότηση και την έρευνα, µε τη χρήση νέων και καινοτόµων τεχνικών αναπαραγωγής των φυτών, να είναι σαφής σχετικά µε το κανονιστικό καθεστώς των φυτών που παράγονται µε τις τεχνικές αυτές και να διασφαλίσει ότι οι νέες τεχνικές αναπαραγωγής που αποδεικνύεται ότι δεν οδηγούν στην παραγωγή ΓΤΟ θα θεωρούνται συµβατικές τεχνικές αναπαραγωγής και, ως εκ τούτου, δεν θα υπόκεινται σε διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας πριν από τη διάθεση στην αγορά 33. καλεί την Επιτροπή να διακρίνει τα ενδογονιδιακά (cisgenic) από τα διαγονιδιακά φυτά και να δηµιουργήσει διαφορετική διαδικασία έγκρισης για τα ενδογονιδιακά φυτά, ώστε να καθίσταται σαφές ότι η ενδογένεση (cisgenesis) αποτελεί προηγµένη µορφή συµβατικής τεχνικής αναπαραγωγής των φυτών αναµένει τη γνωµοδότηση της ΕΑΑΤ που ζήτησε η Γ Υγείας και Καταναλωτών, η οποία θα αξιολογεί τα πορίσµατα της οµάδας εργασίας για τις νέες βιοτεχνολογικές τεχνικές αναπαραγωγής 34. υπογραµµίζει τις εποχιακά υψηλές ανάγκες του τοµέα καλλιέργειας κηπευτικών σε εργατικό δυναµικό, και καλεί τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν την εφαρµογή αποτελεσµατικών συστηµάτων που να διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί κηπευτικών PE v /20 RR\ doc

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 179 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου. σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Έγγραφο συνόδου. σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 8.2.2011 A7-0030/2011 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Γεωργία Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ: στόχος η επισιτιστική μας ασφάλεια, η διαφύλαξη της υπαίθρου και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.2.2006 COM(2006) 34 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142 EL EL ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΜΕΡΟΣ Ι ΙΙ. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβoύλιο συνήλθε στη Στοκχόλµη στις 23 και 24 Μαρτίου για την πρώτη του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραµµατέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI)) P6_TA(2009)0049 ιεθνές εµπόριο και ιαδίκτυο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 27-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/65 ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995»

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Ευρωπαϊκή Επιτροπή XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995 εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Βρυξέλλες Λουξεμβούργο 1996 Δελτίο βιβλιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου»

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή 3 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίµων 5 2 Οι τάσεις στην παγκόσµια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίµων 9 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 9 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα