14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002361821 2014-10-24"

Transcript

1 Μαρούσι 24/10/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη Τηλ.: Fax: Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12 Μαρούσι Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5 /2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 18 ΤΟΥ Π.Δ 60/2007 ΟΠΩΣ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 38 ΤΟΥ Ν. 4281/2014 ΑΠΟ , ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ : ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ». ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 03/ 11 /2014 ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις : 1. Του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 31/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4238/ Του άρθρου 72 του Ν. 3984/2011 ( ΦΕΚ 150/Α/ ) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις. 3. του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και τα διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» ( ΦΕΚ 64/2007 τ.α). 5. Του Ν. 4281/2014 ( ΦΕΚ 160/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 6. Του άρθρου 38 και του άρθρου 27 παρ. 2 και του άρθρου 51 παρ. 1 σημείο β. του Ν. 4281/2014.

2 7. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις ( ΦΕΚ Α/134/ ). 8. Του Ν. 3871/2010 ( ΦΕΚ 141/α/ ) περί «Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνη». 9. Του Ν. 3861/2010 ( ΦΕΚ 112 α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 10. Του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 και τη ΚΥΑ Π1/1230/2012 σχετικά με τη λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων ( ΚΗΜΔΣ). Β. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, με συνέπεια την ανάγκη προκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. Γ. Την αριθ. 806/191/ του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. Δ. Την αριθ.πρωτ. AAY Μ2510/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ( ΑΔΑ ΩΗ49ΟΞ7Μ-ΔΨ7). Ε. Την αρ 764/191/ Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ περί συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών της Κ.Υ. του ΕΟΠΥΥ για το έτος ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της κεντρικής υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για την υπογραφή σύμβασης ανατιθέμενης κατ αποκλειστικότητα σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 60/2007 όπως θα ισχύσει με το άρθρ. 38, 27 παρ. 2 και 51 παρ.1 σημείο β. του ν. 4281/2014 από , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης ανερχόμενης μέχρι του ποσού των ευρώ πλέον φπα με δικαίωμα προαίρεσης : από την τιμή κατακύρωσης του διαγωνισμού έως του ποσού των πλέον φπα». ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού δύναται να ανέλθει στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ ΕΥΡΩ, ( ΕΥΡΩ), πλέον Φ.Π.Α. 23 % και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ των ετών 2014, 2015, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: από την τιμή κατακύρωσης του διαγωνισμού έως του ποσού των πλέον ΦΠΑ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η υπό προκήρυξη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας περιλαμβάνει τα κτίρια όπου στεγάζονται οι Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του EΟΠΥΥ ως εξής: α) : 4 ου όροφος και μέρος του 6 ου ορόφου (γραφείο υφυπουργού) του κτιρίου επί της οδού Κηφισίας 39 Μαρούσι καθώς και τη κεντρική είσοδο του κτιρίου, συνολικό εμβαδόν τμ περίπου, 2 άτομα από 15.00μμ έως μμ. β) του 3 ου, 5 ου, 6 ου, 7 ου 8 ου ορόφου και κεντρική είσοδο του κτιρίου επί της οδού Μενάνδρου 64, συνολικό εμβαδόν τμ περίπου, έναρξη παροχής υπηρεσιών από ( λήξη προηγούμενης σύμβασης ) 1 άτομο από 15.μμ έως 19.00μμ και ειδικότερα: α) Στο κτήριο επί της οδού Κηφισίας 39 στο Μαρούσι την καθαριότητα κατά τις εργάσιμες ημέρες και από μ.μ. έως 19.00μμ. Ελάχιστες απαιτούμενες ημερήσιες ώρες απασχόλησης ( 4) κατ άτομο. β) Στο κτήριο επί της οδού Μενάνδρου 64 στην Αθήνα, την καθαριότητα κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα μ.μ. έως μμ. Ελάχιστες απαιτούμενες ημερήσιες ώρες

3 απασχόλησης ( 4) κατ άτομο. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις α), και β) ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει υπηρεσίες καθαριότητας. Σε περίπτωση όπου περιοριστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες από μεταβολή των προϋποθέσεων κυριότητας, μίσθωσης, εκμίσθωσης, των κτιρίων όπου στεγάζονται οι ανωτέρω Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ, το ποσό που θα απελευθερωθεί από τον ως άνω περιορισμό, θα περιληφθεί στο ποσό του Δικαιώματος Προαίρεσης, ενώ θα ισχύουν οι διατάξεις της υπογραφείσας σύμβασης λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά του Αναδόχου για την ωριαία μονάδα κόστους καθαριότητας. Δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους αναδόχους να επισκεφτούν τους χώρους των κτιρίων. Οι ειδικοί όροι αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας προκήρυξης. Βασικός και απαράβατος όρος της παρούσας είναι η υποχρέωση του Αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την ΕΣΣΕ, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων κ.λ.π. Σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον ανάδοχο, ο οποίος θα κηρύσσεται έκπτωτος. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Το δικαίωμα προαίρεσης αφορά την περίπτωση που κατακυρωθεί ο διαγωνισμός με ποσό χαμηλότερο των , πλέον ΦΠΑ και έως το ύψος του ποσού αυτού. Το δικαίωμα προαίρεσης αφορά την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας (σε άλλες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, ή ενίσχυση της ίδιας υπάρχουσας καθαριότητας κλπ) με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη και στην υπογραφείσα σύμβαση και σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου. Επίσης αφορά οποιαδήποτε περίπτωση όπου περιοριστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες από μεταβολή των προϋποθέσεων κυριότητας, μίσθωσης, εκμίσθωσης, των ακινήτων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ. Το ποσό που θα απελευθερωθεί από τον ως άνω περιορισμό, θα περιληφθεί στο ποσό του Δικαιώματος Προαίρεσης. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 3 η Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών στην οδό Απ. Παύλου 12 στο Μαρούσι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Φορείς: Του άρθρου 18 του Π.Δ. 60/2007 όπως θα ισχύσει με το άρθ. 38 του Ν. 4281/2014 από ( συμβάσεις ανατιθέμενες κατ αποκλειστικότητα άρθρο 19 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 28 οδηγίας 2004/17/ΕΚ ) περί συμβάσεων ανατιθέμενων κατ αποκλειστικότητα, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της καθαριότητας. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης ( Κοι.Σ.Π.Ε.) αποβλέπουν την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες, σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και συμβάλλουν στη θεραπεία τους και την κατά το δυνατόν οικονομική αυτάρκεια. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με Περιορισμένη Ευθύνη των μελών τους, έχουν εμπορική ιδιότητα και αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, οι οποίες εντάσσονται στους Τομείς Ψυχικής Υγείας. Η

4 μέριμνα για την ανάπτυξη τους και η εποπτεία τους ανήκουν στον Υπουργό Υγείας και μέσω της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας. 2. Δεν γίνονται δεκτοί: α) Οι προσφέροντες που αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. β) Οι προσφέροντες σε βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. γ) Οι προσφέροντες που έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή. δ) Οι προσφέροντες που δεν είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κλειστές προσφορές θα γίνονται δεκτές έως και την 31 η Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.,., θα αποστέλλονται στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΟΠΥΥ Τμήμα Γραμματείας και Γενικού Πρωτοκόλλου στην ταχ. δ/νση: Κηφισίας T.K , Μαρούσι με οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, και θα παραμείνουν κλειστές έως την αποσφράγισή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. Οι προφορές θα κατατίθενται σε φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της κεντρικής υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για την υπογραφή σύμβασης ανατιθέμενης κατ αποκλειστικότητα σύμφωνα με το αρθ. 18 του Π.Δ. 60/2007 όπως θα ισχύσει με το αρθρ. 38 του ν. 4281/2014 από , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης ανερχόμενης μέχρι του ποσού των ευρώ πλέον φπα με δικαίωμα προαίρεσης : από την τιμή κατακύρωσης του διαγωνισμού έως του ποσού των πλέον φπα». ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: /2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ-ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:....

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα συντάσσονται υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς σφραγισμένο. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Εντός του φακέλου της κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται: Α. Φάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, o οποίος θα περιέχει: 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι προσφέροντες δεν εμπίπτουν στα α, β, γ και δ απαιτούμενα, της παραγράφου με τίτλο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2. της παρούσης. 2. Άδεια Σκοπιμότητας από το Υπουργείο Υγείας βάσει του άρ. 12 του Ν. 2716/ Καταστατικό Σύστασης/Ίδρυσης. 4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται η κατ αναλογία υπεροχή του προσωπικού των εργαζομένων με ειδικές ανάγκες, που εργάζονται στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό. 5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 6. Βεβαίωση ασφάλισης από τον αντίστοιχο Φορέα ασφάλισης προσωπικού. Για τα ανωτέρω γίνονται δεκτά απλά φωτοαντίγραφα. Β. Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους, όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας προκήρυξης. Τεχνικές προσφορές που να αποδεικνύουν, ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες που προτείνουν οι προσφέροντες ικανοποιούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσης, θα γίνονται αποδεκτές. Γ. Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ο οποίος θα περιλαμβάνει την προσφερόμενη τιμή (για το σύνολο των υπηρεσιών καθαριότητας) σύμφωνα με τα κάτωθι: 1. Η τιμή θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς, 2. Θα αναγράφεται η τιμή χωριστά για κάθε κτήριο και η χωριστά το ποσοστό Φ.Π.Α., 3. θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. α) Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. β) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. γ) Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6 δ) Προσφορές που δεν συντάσσονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. ε) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 4. Προς διευκόλυνση των διαδικασιών και ομογενοποίησης των προσφορών θεωρείται απαραίτητη η συμπλήρωση από τους ενδιαφερόμενους, των παρακάτω πινάκων, (επί ποινή αποκλεισμού): 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ α/α Στοιχεία / κατηγορίες κόστους ποσό 1 Αμοιβές απασχολούμενου προσωπικού και εργοδοτικές εισφορές 2 Κόστος αναλωσίμων υλικών καθαριότητας 3 Κόστος απόσβεσης παγίου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί 4 Κόστος διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης (επιμερισμός) 5 Κόστος ασφαλιστικής κάλυψης για αστική ευθύνη έναντι τρίτων 6 Γενικά έξοδα 7 Φόροι και τέλη που αναλογούν* 8 Προβλεπόμενο επιχειρηματικό όφελος Σύνολο Φ.Π.Α. 23% που αναλογεί ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2. ΩΡΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΙΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΦΠΑ Ο προσφέρων, με Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνει ότι, η Οικονομική προσφορά καλύπτει τουλάχιστον το κόστος των αμοιβών και της ασφάλισης του προσωπικού καθαριότητας που θα χρησιμοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999, κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, και πληρεί τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Μειοδότης για την καθαριότητα των κτιρίων, θα αναδειχθεί ο διαγωνιζόμενος που θα προσφέρει ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για το σύνολο των αιτουμένων υπηρεσιών καθαριότητας. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία θα συνοδεύει τον σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς και θα βρίσκεται ΕΚΤΟΣ αυτού, στην οποία θα αναφέρονται του προσφέροντα που υποβάλλει την προσφορά και η αίτηση θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. Όποιος από τους προσφέροντες επιθυμεί να παραστεί στο άνοιγμα των προσφορών, οφείλει να το δηλώσει με την αίτησή συμμετοχής του. Οι προσφορές των διαγωνιζόμενων που δεν ικανοποιούν όλα τα ανωτέρω κριτήρια και δεν υποβάλουν συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα έντυπα και έγγραφα, θα απορρίπτονται.

7 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει χώρα από την αρμόδια ορισθείσα Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού την 3 η /11/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην κεντρική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ επί της οδού Απ. Παύλου 12 στο Μαρούσι, στον 5 ο όροφο. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. β) Αποσφραγίζονται και μονογράφονται ο φάκελος των δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς και μονογράφεται η πρωτότυπη προσφορά κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την τυπική αποδοχή των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς. Ο πρωτότυπος φάκελος θα μονογραφηθεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης κατά φύλλο. δ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές ή επί των δικαιολογητικών προσφορές, δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. ε) Η συνολική καθαρή τιμή, του συνόλου της προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. 2. Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού καταρτίζει σχετικό πρακτικό γνωμοδότησης κατακύρωσης εις διπλούν (2), το οποίο παραδίδει στο Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών. Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής. 3. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: α) να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού, β) να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης, γ) να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Όσοι δικαιούνται σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Το δικαίωμα προαίρεσης αφορά την περίπτωση που κατακυρωθεί ο διαγωνισμός με ποσό χαμηλότερο των , πλέον ΦΠΑ και έως το ύψος του ποσού αυτού. Το δικαίωμα προαίρεσης αφορά την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας (σε άλλες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, ή ενίσχυση της ίδιας υπάρχουσας καθαριότητας κλπ) με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη και στην υπογραφείσα σύμβαση και σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου. Επίσης αφορά οποιαδήποτε περίπτωση όπου περιοριστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες από μεταβολή των προϋποθέσεων κυριότητας, μίσθωσης, εκμίσθωσης, των ακινήτων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ. Το ποσό που θα απελευθερωθεί από τον ως άνω περιορισμό, θα περιληφθεί στο ποσό του Δικαιώματος Προαίρεσης. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΟΠΥΥ. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το έργο είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το σχέδιο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β.

8 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΚΧΩΡΗΣΗ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούνται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από την υπογραφείσα σύμβαση, ούτε επιτρέπεται από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων η εκχώρηση μέρους σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλο ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτήν, χωρίς τη γραπτή έγκριση του αντισυμβαλλόμενου. Σε περίπτωση αποδοχής από την Αναθέτουσα Αρχή της υποκατάστασης ή της εκχώρησης μόνο από αντίστοιχο Φορέα του άρθρου 18 του Π.Δ. 60/2007 όπως θα ισχύσει με το 38 του Ν. 4281/2014 από , εν όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, ο Ανάδοχος, (εργολάβος) και ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των εργαζομένων για την καταβολή των πάσης φύσης αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση είναι διάρκειας, έξι (6) μηνών από την υπογραφή της. Η σύμβαση λήγει αυτοδικαίως και αζημίως εν μέρει (κατά κτήριο) ή στο σύνολό της σε περίπτωση κατάργησης του ΕΟΠΥΥ ή συγχώνευσης με άλλη Υπηρεσία και μεταφορά σε άλλο κτήριο και σε κάθε εν γένει περίπτωση μη χρήσης των κτηρίων από τη συγκεκριμένη Υπηρεσία με οιαδήποτε ονομασία, όπως και στις περιπτώσεις που αφορούν τις διατάξεις του Ν. 3130/2003. Ο ΕΟΠΥΥ διατηρεί το δικαίωμα λύσης της σύμβασης οποτεδήποτε μετά από προηγούμενη προειδοποίηση προς τον αντισυμβαλλόμενο (ανάδοχο) προ δύο (2) μηνών και χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου προς αποζημίωση του αντισυμβαλλόμενου. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της παρούσης κατά το ποσό του δικαιώματος προαίρεσης και κατ ανάλογο χρονικό διάστημα. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή θα γίνεται σε μηνιαία βάση, με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στο όνομα του δικαιούχου, με βάση τα τιμολόγιά του, και ύστερα από θεώρηση αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την 1 η πληρωμή. Η δαπάνη βαραίνει τον ΚΑΕ 0845 του τακτικού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ των ετών 2014 και Μαζί με την κατάθεση των τιμολογίων ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει και θεωρημένο αντίγραφο κατάθεσης της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης ασφάλισης του προσωπικού καθαριότητας που απασχολεί στον ΕΟΠΥΥ και που έχει καταθέσει στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα για τον προηγούμενο μήνα. Κατά την πληρωμή του Αναδόχου, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος εισοδήματος. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά ενώ απαλλάσσεται από κάθε κράτηση υπέρ τρίτου (Ν.2716/1999, Άρθρο 12, παρ. 17) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση τις εφημερίδες: Χρηματιστήριο και Ημερησία. Τα έξοδα δημοσίευσης της αρχικής προκήρυξης καθώς τυχόν και της επαναληπτικής θα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4270/2014. Αντίγραφα της Διακήρυξης θα διατίθενται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών (Απ. Παύλου 12 Μαρούσι 3 ος όροφος, γραφείο Γ1) και από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

9 Για πληροφορίες σχετικές με το διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών, Απ. Παύλου 12 Μαρούσι, 3 ος όροφος Γ1 γραφείο, τηλ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

10 Ανήκει στην με αριθ. 5/2014 Προκήρυξη του ΕΟΠΥΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ : Εκτέλεση εργασιών: Από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για έξι (6) μήνες. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ Α. Κοινόχρηστοι χώροι (χώροι αναμονής, γραφεία, διάδρομοι, σκάλες, κλιμακοστάσιαανελκυστήρες, κοινόχρηστα αποχωρητήρια). 1. ΔΑΠΕΔΑ: Μια φορά την ημέρα και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί / σκούπισμα και υγρό σφουγγάρισμα/ τεταρτοταγή άλατα αμμωνίου 1% και πλύσιμο μοκετών όταν απαιτείται. 2. ΤΟΙΧΟΙ: Μια φορά τον μήνα η εκτάκτως/ υγρό τρίψιμο/τεταρτοταγή άλατα αμμωνίου 1% ή ανιονικά τασιενεργά και έλεγχος σοβατεπί για σκόνες και καθάρισμα εβδομαδιαίο 3. ΕΠΙΠΛΑ: Καθημερινά, ξεσκόνισμα. Μηνιαίος, υγρό τρίψιμο τεταρτοταγή άλατα αμμωνίου 1% ή ανιονικά τασιενεργά. 4. ΤΖΑΜΙΑ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ: Μια φορά μηνιαίως υγρό τρίψιμο/ ανιονικά τασιενεργά και κρέμασμα-ξεκρέμασμα κουρτινών όταν απαιτείται ( τζάμια εσωτερικού χώρου). 5. ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ: α) ΔΑΠΕΔΑ: Καθημερινά και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί/ υγρό σφουγγάρισμα/ γλυοξάλη 1% και πολυεξανίδιο 1% β) ΤΟΙΧΟΙ : Καθημερινά/ υγρό τρίψιμο/ αμφολύτες 1% γ) ΣΙΦΩΝΙΑ : Εβδομαδιαίως/ ρίψη διαλύματος/ χλώριο 1 δισκίο σε 100 ml νερού δ) ΝΙΠΤΗΡΕΣ, ΛΟΥΤΗΡΕΣ :Μια φορά την ημέρα και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί/ υγρό τρίψιμο/ χλώριο 1 δισκίο σε 1 λίτρο νερού. ε) ΛΕΚΑΝΕΣ : Καθημερινά και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί/ υγρό τρίψιμο/ χλώριο 1 δισκίο σε μισό λίτρο νερού. 6. ΠΑΝΙΑ, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ, ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ: Μετά από κάθε χρήση/ βύθιση, ξέβγαλμα, στέγνωμα/ χλώριο 1 δισκίο σε 10 λίτρα νερού. 7. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ: Μια φορά το μήνα/ τρίψιμο με απορρυπαντικό και νερό/ μη ιονικά τασιενεργά η γλυοξάλη ( εξωτερικά).τα κλιματιστικά μηχανήματα δεν απολυμαίνονται με απολυμαντικές ουσίες διότι υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν τοξικοί ατμοί. 1.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει απορροφητικά πανιά διαφόρων χρωμάτων (μπεζ, κίτρινο, ροζ) τύπου vetex. 2. Σφουγγαράκια καθαρισμού αντιστοίχων χρωμάτων και διαφορετικού τύπου (μαλακό, μέτριο, σκληρό). 3. Σφουγγαρίστρες διαφόρων τύπων και αντίστοιχα κοντάρια. 4. Σάρωθρα ξηρού καθαρισμού (σκούπες) και αντίστοιχα κοντάρια. 5. Φαράσια. 6. Καθαριστήρες περσίδων. 7. Υαλοκαθαριστήρες διαφόρων διαστάσεων με τα εξαρτήματά τους. 8. Ψεκαστήρες. 9. Γάντια οικιακού τύπου διαφόρων χρωμάτων. 10. Μικρούς κουβάδες χωρητικότητας έως 10 λίτρων. 11. Απορρυπαντικό τοίχων και δαπέδων, απορρυπαντικό τζαμιών, απορρυπαντικό και απολυμαντικό ειδών υγιεινής, ενώσεις χλωρίου και χλώριο σε δισκία, σακούλες απορριμμάτων (μαύρες) μεγάλες και μικρές. Όλα τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά θα έχουν ετικέτα στην οποία θα αναγράφεται από τον κατασκευαστή

11 η δραστική ουσία και η περιεκτικότητά της στο διάλυμα. Δεν θα χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά με την επωνυμία καλλυντικό δαπέδου. 12. Διπλό τροχήλατο καρότσι σφουγγαρίσματος με βάση και χερούλι από χρωμιωμένο μέταλλο, το οποίο θα διαθέτει δύο κουβάδες χωρητικότητας έως και 25 λίτρων με πρόσθετη πρέσα στυψίματος. Στον ένα κουβά θα υπάρχει το διάλυμα υγρού καθαριότητας και στον άλλο καθαρό νερό για το ξέπλυμα της σφουγγαρίστρας. 13. Πινακίδες δαπέδου με την ένδειξη <<ΠΡΟΣΟΧΗ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ>> 14. Ηλεκτρική σκούπα ισχύος τουλάχιστον watt, φίλτρο κατακράτησης στερεών με Νοσοκομειακές προδιαγραφές, μήκος καλωδίου κατ ελάχιστο 10m και τη μικρότερη δυνατή εκπομπή θορύβου. 15. Τα μηχανήματα καθαρισμού θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση τόσο από άποψη λειτουργίας όσο και από εμφάνιση και να είναι όσο το δυνατόν αθόρυβα. Σε περίπτωση βλάβης των μηχανημάτων ο Κοι.Σ.Π.Ε. είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει αμέσως ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη. Για τη φύλαξη των εργαλείων και υλικών καθαριότητας η Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να παρέχει κατάλληλο χώρο αποθήκευσης. Τεχνικές προσφορές που να αποδεικνύουν, ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες που προτείνουν οι προσφέροντες ικανοποιούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους όπως περιγράφονται ανωτέρω, θα γίνονται αποδεκτές. O επόπτης θα επισκέπτεται τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα τους χώρους για έλεγχο εφαρμογής του προγράμματος καθαριότητας και για το σκοπό αυτό θα υπογράφει έντυπο.

12 Ανήκει στην με αριθ. 5/ 2014 Προκήρυξη του ΕΟΠΥΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Στην Αθήνα σήμερα.., ημέρα.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» (ΑΦΜ , ΔΟΥ Αμαρουσίου) το οποίο συστήθηκε με τον Ν.3819/2011 και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καλούμενο εφεξής χάριν συντομίας «Αναθέτουσα Αρχή», που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΟΝΤΟ, δυνάμει της αριθ.υ/10β/γ.π.68458/ Απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αφ ετέρου της στ.. επί της οδού αρ...., Τ.Κ., εδρεύοντος.κοινωνικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «.» (ΑΦΜ., ΔΟΥ ), εφεξής καλουμένης χάριν συντομίας «Ανάδοχος» νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον αυτής κ.., δυνάμει του αριθ. ΦΕΚ../., τ. συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα 1. Την με αριθ. 5 /2014 Προκήρυξη του ΕΟΠΥΥ, τα Παραρτήματα αυτής και τους όρους που διαλαμβάνει, 2. την από. Προσφορά του Αναδόχου, 3. την με αριθ.. απόφαση κατακύρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ 4. Την με αρ. πρωτ.:.., ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:, ΑΔΑ:. Τις διατάξεις : 5. Του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 31/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4238/ Του άρθρου 72 του Ν. 3984/2011 ( ΦΕΚ 150/Α/ ) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις. 7. του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και τα διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του αρθ. 18 του Π.Δ. 60/2007 όπως θα ισχύσει με το άρθρ. 38 του ν. 4281/2014 από Του Ν. 4250/2014 ( ΦΕΚ Α/74/ ) «Περί Διοικητικών απλουστεύσεων, καταργήσεων, συγχωνεύσεων Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών Δημοσίου». 10. Του Ν. 4281/2014 ( ΦΕΚ 160/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις (ειδικά του άρθρου 38, του άρθρου 27 και του άρθρου 11. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις ( ΦΕΚ Α/134/ ). 12. Του Ν. 3871/2010 ( ΦΕΚ 141/α/ ) περί «Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνη». 13. Του Ν. 3861/2010 ( ΦΕΚ 112 α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 14. Του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 και τη ΚΥΑ Π1/1230/2012 σχετικά με τη λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων ( ΚΗΜΔΣ). συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

13 ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας που περιλαμβάνει τα κτίρια όπου στεγάζονται οι Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του EΟΠΥΥ ως εξής: α) : 4 ου όροφος και μέρος του 6 ου ορόφου (γραφείο υφυπουργού) του κτιρίου επί της οδού Κηφισίας 39 Μαρούσι καθώς και τη κεντρική είσοδο του κτιρίου, συνολικό εμβαδόν τμ περίπου, 2 άτομα από 15.00μμ έως μμ. β) του 3 ου, 5 ου, 6 ου, 7 ου 8 ου ορόφου και κεντρική είσοδο του κτιρίου επί της οδού Μενάνδρου 64, συνολικό εμβαδόν τμ περίπου, έναρξη παροχής υπηρεσιών από ( λήξη προηγούμενης σύμβασης ) 1 άτομο από 15.μμ έως 19.00μμ και ειδικότερα: α) Στο κτήριο επί της οδού Κηφισίας 39 στο Μαρούσι την καθαριότητα κατά τις εργάσιμες ημέρες και από μ.μ. έως 19.00μμ. Ελάχιστες απαιτούμενες ημερήσιες ώρες απασχόλησης ( 4) κατ άτομο. β) Στο κτήριο επί της οδού Μενάνδρου 64 στην Αθήνα, την καθαριότητα κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα μ.μ. έως μμ. Ελάχιστες απαιτούμενες ημερήσιες ώρες απασχόλησης ( 4) κατ άτομο. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις α), και β) ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει υπηρεσίες καθαριότητας. Σε περίπτωση όπου περιοριστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες από μεταβολή των προϋποθέσεων κυριότητας, μίσθωσης, εκμίσθωσης, των κτιρίων όπου στεγάζονται οι ανωτέρω Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ, το ποσό που θα απελευθερωθεί από τον ως άνω περιορισμό, θα περιληφθεί στο ποσό του Δικαιώματος Προαίρεσης, ενώ θα ισχύουν οι διατάξεις της υπογραφείσας σύμβασης λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά του Αναδόχου για την ωριαία μονάδα κόστους καθαριότητας. Δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους αναδόχους να επισκεφτούν τους χώρους των κτιρίων. Βασικός και απαράβατος όρος της παρούσας είναι η υποχρέωση του Αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την ΕΣΣΕ, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων κ.λ.π. Σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον ανάδοχο, ο οποίος θα κηρύσσεται έκπτωτος. Το δικαίωμα προαίρεσης θα εφαρμοστεί κατά περίπτωση σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης με αριθ. 5 /2014. Άρθρο 2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2.1. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό δεν συνδέονται με καμία σχέση εργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να χορηγήσει στο προσωπικό καθαριότητας, με δικές του δαπάνες, τον εξοπλισμό και τα αναλώσιμα υλικά που είναι απαραίτητα για την επιτυχή υλοποίηση των ανατιθέμενων υπηρεσιών Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει σε κάθε περίπτωση και για όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την άριστη εμφάνιση του προσωπικού καθαριότητας. Η συμπεριφορά του προσωπικού καθαριότητας πρέπει να διακρίνεται από σοβαρότητα, τιμιότητα, ευγένεια, προθυμία, διακριτικότητα και εχεμύθεια.

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Ημερομηνία 14/07/2014 Α. Π. 41399 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014 Μαρούσι 15/12/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/6 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ι. Μιχαλάκη Τηλ.: 210 8110759 210 8110542 Fax: 210 8110772 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Στο σήμερα..., ημέρα......, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 Στην Αθήνα σήμερα 22-07-2014, ημέρα Τρίτη, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 Στην Αθήνα σήμερα 14-07-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΠ/ΝΒΝΕ Τηλ. 22940 60102 Φ. 604/07/15 Σ. 102 Αγία Μαρίνα, 23 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 103.320,00, ήτοι 84.000,00 + Φ.Π.Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 103.320,00, ήτοι 84.000,00 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Αθήνα, 03/09/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Π. 15707/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη :

Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ» Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη : 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 21/05/2015

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 21/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα