Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ"

Transcript

1 Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο 4: Άρθρο 5: Άρθρο 6: Άρθρο 7: Άρθρο 8: Άρθρο 9: Άρθρο 10: Άρθρο 11: Άρθρο 12: Άρθρο 13: Άρθρο 14: Άρθρο 15: Άρθρο 16: Άρθρο 17: Άρθρο 18: Άρθρο 19: Άρθρο 20: Άρθρο 21: Άρθρο 22: Άρθρο 23: Άρθρο 24: Άρθρο 25: Άρθρο 26: Άρθρο 27: Άρθρο 28: Άρθρο 29: Άρθρο 30: Άρθρο 31: Άρθρο 32: Άρθρο 33: Άρθρο 34: Άρθρο 35: Αναθέτουσα Αρχή Αντικείμενο Διαγωνισμού Διαδικασία Διαγωνισμού Παραλαβή Προκήρυξης- Παροχή διευκρινίσεων- Προθεσμία και τόπος κατάθεσης προσφορών Χρονική Διάρκεια Σύμβασης Προϋπολογισμός Τρόπος πληρωμής Υποχρεώσεις Αναδόχου Χρόνος Ισχύος των Προσφορών Εγγυητικές Επιστολές Εναλλακτικές Προσφορές Γλώσσα του Διαγωνισμού Γλώσσα της Σύμβασης Βασικές Αρχές Συμμετοχής στον Διαγωνισμό Δικαιούμενοι Συμμετοχής Τυπικοί Λόγοι Αποκλεισμού από τον Διαγωνισμό Χρηματοοικονομική Ικανότητα Τεχνική Ικανότητα Τύπος και υποβολή προσφορών Δικαιολογητικά Συμμετοχής Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης Επιτροπή Διαγωνισμού Έλεγχος του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής Έλεγχος και Αξιολόγηση του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς Έλεγχος και Αξιολόγηση του Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς Ενστάσεις Κατακύρωση του διαγωνισμού Ματαίωση του διαγωνισμού Μερική επανάληψη του διαγωνισμού Υπογραφή σύμβασης Παρακολούθηση της Σύμβασης Ποινικές ρήτρες Θάνατος ή πτώχευση του αναδόχου Εκχώρηση και υπεργολαβία Εμπιστευτικότητα Πνευματική ιδιοκτησία Ισχύουσες Διατάξεις - Δικαιοδοσία Παραρτήματα Παράρτημα Α: Παράρτημα Β: Παράρτημα Γ: Παράρτημα Δ: Κριτήρια Αξιολόγησης Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2

3 Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ε Ρ Γ Ο : «Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Κ ΑΘ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α Κ Ω Ν Χ Ω Ρ Ω Ν Τ Η Σ Ε. Ε. Τ. Τ.» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία εδρεύει στην Λεωφόρο Κηφισίας 60, Μαρούσι , Αττική (τηλ , ) προκηρύσσει Διαγωνισμό με τη συνοπτική διαδικασία (Πρόχειρο) για την επιλογή Αναδόχου του έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφειακών χώρων της ΕΕΤΤ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, διάρκειας δύο ετών και με προϋπολογισμό εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η Ε.Ε.Τ.Τ. καλεί, όσους έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στην παρούσα αναλυτική Προκήρυξη, να υποβάλουν τις προσφορές τους για τον Διαγωνισμό, μέχρι την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 13:00. Άρθρο 1 Αναθέτουσα Αρχή Αναθέτουσα Αρχή του παρόντος διαγωνισμού είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 και είναι αρμόδια για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών. Άρθρο 2 Αντικείμενο Διαγωνισμού 2.1. Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφειακών χώρων της Ε.Ε.Τ.Τ. οι οποίοι βρίσκονται στο επί της οδού Λ. Κηφισίας 60 κτίριο (Μαρούσι), συνολικής επιφάνειας τ.μ. Αναλυτικά οι χώροι αυτοί κατανέμονται στο εν λόγω κτίριο ως εξής: στον 5 ο όροφο 1.238,00 τ.μ., στον 6 ο όροφο τ.μ και στον 7 ο και 8 ο όροφο (κοινή είσοδος) 1.732,00 τ.μ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για την εκτέλεση των εργασιών εννέα (9) τουλάχιστον εξειδικευμένα άτομα, εκ των οποίων τα επτά (7) άτομα θα απασχολούνται από τις 06:00 έως τις 9:00 π.μ. και τα άλλα δύο (2) από τις 9:00π.μ. έως τις 16:00μ.μ. εκτός αν λόγω εξαιρετικών εργασιών της Ε.Ε.Τ.Τ. ή ένεκα απρόβλεπτων περιστάσεων, απαιτείται υπέρβαση του χρονικού αυτού ορίου. Στο διάστημα από 09:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. το προσωπικό του Αναδόχου θα εξυπηρετεί τυχόν ανάγκες συναντήσεων-συνεδριάσεων της ΕΕΤΤ (προσφορά αφεψημάτων κ.λ.π.) Ο Ανάδοχος θα ορίσει σε συνεργασία με την ΕΕΤΤ, ένα άτομο από το προσωπικό του, ως επικεφαλής του συνεργείου καθαρισμού των χώρων της ΕΕΤΤ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3

4 για την καλύτερη παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, που θα υπογραφεί Οι υπηρεσίες που καλείται να προσφέρει ο Ανάδοχος περιλαμβάνουν ειδικότερα τις ακόλουθες εργασίες: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ: 1. Χώροι Γραφείων Προσωπικού και Διοίκησης Άδειασμα των σκουπιδιών από τα καλαθάκια των γραφείων σε ειδικούς σάκους απορριμμάτων. Ξεσκόνισμα όλων των επιφανειών μέχρι και ύψους 2,00m. Αυτό περιλαμβάνει πόρτες, καρέκλες, γραφεία, φωτιστικά, βιβλιοθήκες, κάδρα, επιτραπέζιες συσκευές. Εξάλειψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από γραφεία και πόρτες. Υγρό σκούπισμα των χώρων που δεν καλύπτονται με μοκέτες, με κατάλληλες σκούπες (dust mops). Καθαρισμός των δαπέδων που καλύπτονται με μοκέτες, με επαγγελματικές απορροφητικές μηχανές. Περισυλλογή και πλύσιμο των φλιτζανιών και ποτηριών, κάλυψη συναφών αναγκών των επιτροπών, των μελών, του προσωπικού και των μελών της ΕΕΤΤ, ιδίως κατά την διεξαγωγή συσκέψεων, ημερίδων και άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων. 2. Χώροι Υγιεινής Άδειασμα των δοχείων απορριμμάτων σε ειδικούς σάκους απορριμμάτων. Καθαρισμός των λεκανών και των σκεπασμάτων αυτών. Γυάλισμα των καθρεπτών. Καθαρισμός όλων των μεταλλικών αντικειμένων. Καθαρισμός των θυρών. Τοποθέτηση χάρτου υγείας, χαρτοπετσετών και κρεμοσάπουνου. ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ Απολύμανση των W.C. (κάθε Παρασκευή) Καθαρισμός των τηλεφωνικών συσκευών. ΣΕ 15ΝΘΗΜΕΡΗ ΒΑΣΗ Κρυσταλλοποίηση των μαρμάρινων δαπέδων. ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ Πλύσιμο των υαλοπινάκων εσωτερικώς. Πλύσιμο των γλαστρών Γυάλισμα των επιφανειών των γραφείων και των επίπλων. Ξεσκόνισμα στο επάνω μέρος από τις πόρτες και τα κάδρα. Πλύσιμο των θυρών των γραφείων και από τις δύο πλευρές. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4

5 ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ Καθαρισμός των επίπλων που βρίσκονται τα καλοριφέρ (εσωτερικά) Πλύσιμο των μοκετών. Καθαρισμός της αποθήκης της ΕΕΤΤ, η οποία βρίσκεται στο 1 ο υπόγειο του κτιρίου που στεγάζεται η υπηρεσία, έκτασης 165 τ.μ Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της ΕΕΤΤ, εφόσον η συνολική επιφάνεια των νέων γραφείων είναι μεγαλύτερη των υφιστάμενων, η ΕΕΤΤ δύναται να αναθέσει συμπληρωματικές υπηρεσίες στον Ανάδοχο προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες καθαριότητας των νέων γραφειακών χώρων, είτε να αιτηθεί τον περιορισμό του ως άνω αντικειμένου του έργου. Ειδικότερα, ο Εργοδότης δικαιούται να ζητήσει: (α) Την παροχή συμπληρωματικών ή νέων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, συνιστάμενες ιδίως στην αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων ή την παροχή πρόσθετων εργασιών, πέραν των προαναφερόμενων, αναλόγως των αναγκών του νέου κτιρίου γραφείων. Η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία των συμπληρωματικών αυτών υπηρεσιών, υπολογιζόμενη σωρευτικά για όλες τις συμπληρωματικές υπηρεσίες που τυχόν ζητηθούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της Αμοιβής και υπό τον όρο επίσης ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 5 περ. (vi) του Κανονισμού, όπως ισχύει. (β) Τον περιορισμό των υπηρεσιών του Αναδόχου, που μειώνει το Έργο αφαιρώντας εργασίες από αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία των αφαιρουμένων αυτών υπηρεσιών, υπολογιζόμενη σωρευτικά για όλες τις υπηρεσίες που τυχόν αφαιρεθούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) της Αμοιβής. Άρθρο 3 Διαδικασία Διαγωνισμού 3.1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί, σύμφωνα με τη συνοπτική διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 7 και 13 παρ. 4 του «Κανονισμού Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της Ε.Ε.Τ.Τ.» (ΦΕΚ 150/Β /2001), όπως τροποποιηθείς ισχύει (Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ 383/17/2006, ΦΕΚ 647/Β /2006 και ΑΠ 469/024/2008, ΦΕΚ 424/Β /2008) (στο εξής «Κανονισμός Σύναψης Συμβάσεων της ΕΕΤΤ») Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης δημοσιεύεται σε δύο (2), τουλάχιστον, εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας Η Προκήρυξη δημοσιεύεται και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση για τη διαθεσιμότητα, την ορθότητα και την πληρότητα του περιεχομένου της οποίας, ουδεμία ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα Αρχή. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5

6 Άρθρο 4 Παραλαβή Προκήρυξης- Παροχή διευκρινίσεων - Προθεσμία και τόπος κατάθεσης προσφορών 4.1 Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα τεύχη του Διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής, (Λεωφόρος Κηφισίας 60, Μαρούσι, Αθήνα, τηλ και φαξ ) ή από το δικτυακό τόπο της (www.eett.gr) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις, σχετικά με τα συμβατικά τεύχη ή το αντικείμενο της δημοπρατούμενης υπηρεσίας υποβάλλοντας, γραπτώς, ερωτήσεις στην Ε.Ε.Τ.Τ. στην ανωτέρω διεύθυνση, μέχρι και την Δευτέρα, 27 Αυγούστου Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν στο δικτυακό τόπο της Ε.Ε.Τ.Τ. Ουδεμία πληροφορία θα δίδεται, μέσω τηλεφώνου. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις, εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Τ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα στον διαγωνισμό καταθέτοντας την προσφορά τους και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που ορίζει η παρούσα αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στο πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ (Κηφισίας 60, 7 ος όροφος, Μαρούσι , Αθήνα) μέχρι τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 13:00, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα που προσδιορίζονται παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα παραλαμβάνονται από το Πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ, εκτός εάν η επίδοση των προσφορών που έχει ήδη αρχίσει κατά την παραπάνω ημέρα και ώρα συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι και την υποβολή των προσφορών όλων των διαγωνιζομένων. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται στους αποδέκτες τους χωρίς να ανοιχθούν, ακόμη και εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής κανένα συμπληρωματικό στοιχείο δεν γίνεται δεκτό για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και εάν υπάρχει αίτηση έκδοσής του ή υπεύθυνη δήλωση για την προσκόμισή του. Η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται ωστόσο να καλέσει τους υποψήφιους να συμπληρώσουν ή να αποσαφηνίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια σύμβασης Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε δύο (2) έτη, άρχεται δε από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. Η Σύμβαση θα λήξει με την έκδοση σχετικού Πιστοποιητικού Καλής Εκτέλεσης από την Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6

7 Άρθρο 6 Προϋπολογισμός Τρόπος πληρωμής Ο προϋπολογισμός του παρόντος εκτιμάται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο προϋπολογισμός αποτελεί ανώτατο όριο, πάνω από το οποίο απορρίπτονται οικονομικές προσφορές των προσφερόντων. Η τελική συμβατική αμοιβή του αναδόχου θα προκύψει από την οικονομική προσφορά του διαγωνιζομένου που θα ανακηρυχθεί «Ανάδοχος» και θα υπογράψει την σχετική σύμβαση. Στην τελική συμβατική αμοιβή περιλαμβάνονται κάθε είδους φόροι, δασμοί, παρακρατήσεις κλπ (όπως ιδίως Μ.Τ.Π.Υ.) σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, εκτός ΦΠΑ. Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται ανά δίμηνο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση που θα υπογραφεί. Για νέες παρόμοιες ή συμπληρωματικές υπηρεσίες που τυχόν ανατεθούν στον ανάδοχο μέχρι τη λήξη της σύμβασης, η αμοιβή του θα υπολογισθεί με βάση τις τιμές μονάδας που προβλέπονται στην οικονομική του προσφορά. Άρθρο 7 Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί σχολαστικά το πρόγραμμα εργασιών που περιγράφονται στο Άρθρο 2 της παρούσας. Για τις εργασίες αυτές ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα καλύτερα και πλέον ενδεδειγμένα για κάθε περίπτωση υλικά και μηχανήματα με δική του δαπάνη. Σημειώνεται ότι από τα υλικά, μόνο το χαρτί υγείας, οι χειροπετσέτες και το σαπούνι πλύσης χεριών θα διατίθενται από την Ε.Ε.Τ.Τ., ενώ οι ειδικοί κατά περίπτωση σάκοι απορριμμάτων θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Επίσης τα απορρυπαντικά που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι κατάλληλα, να έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Κρατική Υπηρεσία, χωρίς δυσάρεστη οσμή, σε σφραγισμένη συσκευασία και η χρήση τους δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την υγεία του προσωπικού. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, προσωπικό (εργάτες, τεχνίτες, υπάλληλοι) ή μηχανήματα κριθούν από την ΕΕΤΤ κατά περίπτωση ως ακατάλληλο/-α, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτού/-ών μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή του από την ΕΕΤΤ. Με την έναρξη της ανάληψης του έργου από τον Ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί από αυτόν γενικός καθαρισμός και απολύμανση του συνόλου των γραφειακών χώρων της Ε.Ε.Τ.Τ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατικό προσωπικό που εκτελεί τις εργασίες στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής του εργολήπτη θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση στην υπηρεσία, κατά τις εκάστοτε πληρωμές, τις βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα περί εξοφλήσεως των σε βάρος του εισφορών. Σε περίπτωση που το απασχολούμενο προσωπικό δεν προέρχεται από ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7

8 χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε άδεια παραμονής και εργασίας (ή τα σχετικά αναπληρούντα αυτές έγγραφα ) στη χώρα. Άρθρο 8 Χρόνος ισχύος των προσφορών Οι προσφορές των διαγωνιζομένων ισχύουν για διάστημα τριών (3) μηνών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερη περίοδο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επιλογή αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά την λήξη ισχύος των προσφορών, δεσμεύει όμως τον διαγωνιζόμενο μόνο εφόσον το αποδεχτεί και ευρίσκεται ακόμη σε ισχύ η εγγυητική του επιστολή συμμετοχής. Εάν ο διαγωνισμός δεν ολοκληρωθεί στον χρόνο ισχύος των προσφορών, η ΕΕΤΤ είναι δυνατόν να παρατείνει τον χρόνο διενέργειάς του κατά είκοσι (20) επιπλέον ημέρες κάθε φορά, ζητώντας από τους διαγωνιζόμενους να επεκτείνουν αντίστοιχα τον χρόνο ισχύος των προσφορών τους, καθώς και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής τους στον διαγωνισμό. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να απαντήσουν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών εάν αποδέχονται την ανωτέρω χρονική παράταση του διαγωνισμού, οπότε παραμένουν ως υποψήφιοι, ή δεν αποδέχονται, οπότε παύουν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Εάν δεν απαντήσουν εντός των ανωτέρω τριών (3) εργασίμων ημερών, θεωρείται ότι αποδέχονται την παράταση. Η επέκταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα γίνεται για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη της εκάστοτε χορηγουμένης χρονικής παράτασης του διαγωνισμού. Άρθρο 9 Εγγυητικές Επιστολές Εγγυητική επιστολή συμμετοχής Για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 8.500,00, που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της προεκτιμώμενης αμοιβής της Σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστο για τρεις (3) μήνες μετά την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών. Η εγγύηση συμμετοχής του υποψηφίου που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος καταπίπτει υπέρ της ΕΕΤΤ σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση της ΕΕΤΤ. Ο ανάδοχος που θα εκπέσει βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού, εάν τελικά η ΕΕΤΤ καταλήξει σε νέο διαγωνισμό. Διαφορετικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των λοιπών υποψηφίων τους επιστρέφονται μετά την κοινοποίηση στους διαγωνιζόμενους της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού. Πρέπει να έχει συνταχθεί στα ελληνικά, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα Β της παρούσας ή να συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στα ελληνικά. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8

9 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής με μία εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συμβατικής αμοιβής του. Η σχετική εγγυητική επιστολή δίνεται προς κάλυψη της ευθύνης του αναδόχου έναντι του εργοδότη για την εμπρόθεσμη και κατά τους συμφωνηθέντες όρους καλή παράδοση των προϊόντων που έχει αναλάβει να προμηθεύσει. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, θα πρέπει να έχει ισχύ για το σύνολο του χρονικού διαστήματος της σύμβασης. Πρέπει να έχει συνταχθεί στα ελληνικά, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα Γ της παρούσας ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στα ελληνικά. Όλες οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές επιτρέπεται να προέρχονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό που έχει κατά τον νόμο δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Π.Ο.Ε. προέλευσης των υποψηφίων. Πρέπει να απευθύνονται προς την ΕΕΤΤ και να περιλαμβάνουν τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα διζήσεως και αναγνωρίζει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό της εγγύησης χωρίς ουδεμία ένσταση ή αντίρρηση μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την επέλευση του γεγονότος κατάπτωσης της εγγύησης. Στην περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος/ ομίλου /ένωσης /σύμπραξης κλπ., οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται στην επωνυμία αυτού και καλύπτουν την αλληλέγγυα ευθύνη όλων των κοινοπρακτούντων, οι οποίοι και αναφέρονται στο σώμα της επιστολής. Άρθρο 10 Εναλλακτικές Προσφορές Για την δημοπρατούμενη υπηρεσία δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ούτε προσφορές για μέρος αυτής. Άρθρο 11 Γλώσσα του διαγωνισμού Γλώσσα της σύμβασης Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας του διαγωνισμού και της σύμβασης είναι η ελληνική και σε αυτήν πρέπει να συντάσσονται όλα τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού, οι προσφορές των υποψηφίων και η σύμβαση. Κάθε κείμενο ή πιστοποιητικό που συντάσσεται σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύεται από ακριβή μετάφρασή του στα ελληνικά επί ποινή αποκλεισμού του υποψηφίου. Σε περίπτωση διαφωνίας στην μετάφραση επικρατεί η πρωτότυπη διατύπωση. Ενημερωτικά φυλλάδια (prospectus κλπ) μη συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα επιτρέπεται να κατατίθενται χωρίς μετάφραση. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9

10 Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές ή γραπτές μεταξύ της ΕΕΤΤ αφενός, και των υποψηφίων και του αναδόχου διεξάγονται στην ελληνική. Τυχόν κόστος μεταφράσεων βαρύνει τους υποψήφιους και τον ανάδοχο. Άρθρο 12 Βασικές αρχές συμμετοχής στον διαγωνισμό Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι συγκεντρώνουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του άρθρου 13 (Δικαιούμενοι Συμμετοχής), δεν αποκλείονται δυνάμει του άρθρου 14 (Τυπικοί Λόγοι Αποκλεισμού από τον Διαγωνισμό) και υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που θέτει η ΕΕΤΤ αναφορικά με την Χρηματοοικονομική (άρθρο 15) και Τεχνική Ικανότητα (άρθρο 16) των διαγωνιζομένων. Τα δικαιολογητικά που είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο διαγωνιζόμενος προκειμένου να τεκμηριώσει την ύπαρξη των απαραίτητων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του που αντιστοιχούν στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που θέτει η ΕΕΤΤ καθώς και τη μη συνδρομή στο πρόσωπό του των τυπικών λόγων αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, απαριθμούνται και αναλύονται στο άρθρο 18 της παρούσας (Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής). Οι υποψήφιοι πρέπει να καθορίσουν τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, ο οποίος θα τους εκπροσωπεί νόμιμα έναντι της ΕΕΤΤ για όλες τις πράξεις του διαγωνισμού και της σύμβασης μέχρι και τη λήξη της ισχύος της. Ο καθορισμός του νόμιμου εκπροσώπου προκύπτει είτε από την νόμιμη ιδιότητά του ως όργανο του υποψηφίου (πχ πρόεδρος Δ.Σ. ή/και διευθύνων σύμβουλος της υποψήφιας ανώνυμης εταιρίας), είτε από πράξη αρμοδίου οργάνου του υποψηφίου (π.χ. απόφαση διοικητικού συμβουλίου της υποψήφιας ανώνυμης εταιρίας) είτε από ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (ή πράξη του αντίστοιχου του συμβολαιογράφου οργάνου σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας προέλευσης των αλλοδαπών υποψηφίων). Άρθρο 13 Δικαιούμενοι Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα [επιχειρήσεις, οίκοι, όμιλοι, ενώσεις κλπ] καθώς και κοινοπρακτικά σχήματα των ανωτέρω, που έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε αντικείμενο ανάλογο με αυτό της δημοπρατούμενης παροχής υπηρεσιών και προέρχονται ή είναι εγκατεστημένα σε χώρες της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., του Π.Ο.Ε, καθώς και σε χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. Τα υποψήφια νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν νομίμως συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία μίας από τις προαναφερθείσες χώρες, να έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση ή έδρα τους στο εσωτερικό μίας από τις προαναφερθείσες χώρες και η δραστηριότητά τους να παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία μίας από τις προαναφερθείσες χώρες. Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στον διαγωνισμό μίας επιχείρησης σε περισσότερα από ένα σχήματα διαγωνιζομένων, υπό την ίδια ή διαφορετική νομική μορφή. Η απαγόρευση που ισχύει για τις μεμονωμένες ισχύει και για τις «συνδεδεμένες» με αυτές επιχειρήσεις. Δύο επιχειρήσεις λογίζονται ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10

11 «συνδεδεμένες» εάν η μία μπορεί να ασκήσει στην άλλη, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη επιρροή ή εάν και οι δύο επιχειρήσεις υπόκεινται στην κυρίαρχη επιρροή μίας τρίτης επιχείρησης λόγω ιδιοκτησίας, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τις διέπουν. Προκειμένου περί κοινοπρακτικού σχήματος/ομίλου/ένωσης/σύμπραξης κλπ. ειδικότερα: Το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής κάθε επιχείρησης σε κοινοπρακτικό σχήμα ανέρχεται σε 25% επί του συνόλου. Τα ποσοστά αυτά δεν είναι δυνατόν να μεταβληθούν μετά την υπογραφή της σύμβασης παρά μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της ΕΕΤΤ. Το ποσοστό συμμετοχής κάθε επιχείρησης στην δημοπρατούμενη σύμβαση σε όρους προϋπολογισμού εργασιών πρέπει να αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής της επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα. Οι κοινοπραξίες κλπ. επιχειρήσεων που θα λάβουν τυχόν μέρος στον διαγωνισμό δεν υποχρεώνονται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Σε κοινή υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράψουν οι εκπρόσωποι των κοινοπρακτούντων εταίρων θα δηλώνεται η αποδοχή της κοινοπραξίας για την από κοινού υποβολή της προσφοράς, το ποσοστό συμμετοχής των μελών στην υπό σύσταση κοινοπραξία, ο τρόπος κατανομής της συνολικής αμοιβής στα επί μέρους μέλη, ο κοινός έναντι της ΕΕΤΤ νόμιμος εκπρόσωπος και αναπληρωτής τους. Θα συνομολογείται επίσης ρητά ότι όλα τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται έναντι της ΕΕΤΤ και κάθε τρίτου αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστος για τη δημοπρατούμενη υπηρεσία. Άρθρο 14 Τυπικοί Λόγοι Αποκλεισμού από το Διαγωνισμό Υποψήφιος μπορεί να αποκλεισθεί από τη διαδικασία του Διαγωνισμού για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους : Τελεί υπό πτώχευση, κοινή ή ειδική εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του Έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής Διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του Έχει καταδικαστεί, βάσει δικαστικής απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, συναφές με το αντικείμενο του Διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που δύναται να διαπιστωθεί, με οποιοδήποτε μέσο, από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11

12 Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία Έχει κριθεί ένοχος υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών, που απαιτούνται, Έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση που αφορά στα παρακάτω αδικήματα : συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της , σ.1), δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 (Ε.Ε. C195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 358 της , σελ. 2), απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε. C 316 της , σελ. 48), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Ε.Ε. L 166 της , σελ. 77), η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 344 της , σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/ Συντρέχει στο πρόσωπό του, οποιοσδήποτε λόγος, αναφέρεται στις διατάξεις της κείμενης ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνον συμμετέχοντα με κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το Διαγωνισμό. Άρθρο 15 Χρηματοοικονομική Ικανότητα Οι ενδιαφερόμενοι, είτε ως μεμονωμένες επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές), είτε ως μέλη κοινοπρακτικού σχήματος/ομίλου/ένωσης/σύμπραξης κλπ., πρέπει να έχουν χρηματοδοτική ικανότητα ανάλογη των απαιτήσεων που θέτουν το μέγεθος και οι προδιαγραφές της δημοπρατούμενης σύμβασης. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12

13 Άρθρο 16 Τεχνική Ικανότητα Οι υποψήφιοι, είτε ως μεμονωμένες επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές), είτε ως μέλη κοινοπρακτικού σχήματος/ομίλου/ένωσης/σύμπραξης κλπ., πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τριετή ατομική τεχνική ικανότητα και εμπειρία σε αντικείμενο ανάλογο με αυτό του δημοπρατούμενου έργου. Η ικανότητά τους αυτή θα εκτιμηθεί βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητάς τους, της εμπειρίας και της αξιοπιστίας τους. Άρθρο 17 Τύπος και Υποβολή Προσφορών 17.1 Η αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό και η τεχνική και οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν σε έναν κυρίως Φάκελο Προσφοράς (ΦΠ), κλειστό και σφραγισμένο με την σφραγίδα του υποψηφίου, μέσα στον οποίο θα υπάρχουν επί ποινή αποκλεισμού, τρεις επίσης κλειστοί και σφραγισμένοι με την σφραγίδα του υποψηφίου υποφάκελοι : (ι) φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, (ιι) φάκελος τεχνικής προσφοράς και (ιιι) φάκελος οικονομικής προσφοράς. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη Όλοι οι φάκελοι (ο κυρίως και οι τρεις υποφάκελοι) θα αναγράφουν υποχρεωτικά τον τίτλο του διαγωνισμού (Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των Γραφειακών Χώρων της ΕΕΤΤ), την πλήρη επωνυμία του διαγωνιζόμενου (πλήρης επωνυμία προσώπου, εταιρίας, ομίλου κλπ, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ), το όνομα του αποδέκτη (ΕΕΤΤ) και την σημείωση «Να ανοιχθεί μόνο από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού». Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος/ομίλου/ένωσης/σύμπραξης κλπ. πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου και φαξ όλων των μελών του Οι φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικής προσφοράς υποβάλλονται σε ένα αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο» ενώ ο φάκελος τεχνικής προσφοράς υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, ένα εκ των οποίων φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο». Κάθε «Πρωτότυπο», έχει αριθμημένες τις σελίδες του και κάθε σελίδα φέρει την πρωτότυπη μονογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου, ο οποίος υπογράφει και το «Πρωτότυπο» στο τέλος. Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος/ομίλου/ένωσης/σύμπραξης κλπ. το «Πρωτότυπο» φέρει την υπογραφή στο τέλος και την μονογραφή σε κάθε σελίδα των νομίμων εκπροσώπων όλων των μελών του κοινοπρακτικού σχήματος/ομίλου/ένωσης/σύμπραξης κλπ.. Το «Πρωτότυπο» περιέχει πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, ενώ τα αντίγραφα μπορούν να περιέχουν απλές φωτοτυπίες των πρωτοτύπων εγγράφων. Το «Πρωτότυπο» επικρατεί σε περίπτωση τυχόν διαφοροποίησής του με τα αντίγραφα. Εάν κατά την αξιολόγηση των προσφορών διαπιστωθούν σημαντικές διαφορές μεταξύ του «Πρωτοτύπου» και των αντιγράφων, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τον διαγωνισμό Διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με την σύνταξη και υποβολή προσφορών τους. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 13

14 Άρθρο 18 Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής Ο υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού από το Διαγωνισμό, τα κάτωθι: Γενικό προφίλ: Πίνακας περιεχομένων, όπου καταγράφονται λεπτομερώς τα υποβαλλόμενα στοιχεία και πιστοποιητικά, Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό (με τη μορφή επιστολής προς την Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία φέρει την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου ή σε περίπτωση κοινοπραξίας κ.τ.λ., την υπογραφή των νομίμων εκπροσώπων όλων των μελών) και στην οποία αναφέρονται : i) ο υποψήφιος οικονομικός φορέας (ή οι οικονομικοί φορείς), ii) η πλήρης επωνυμία (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας) του νομίμου εκπροσώπου του διαγωνιζομένου και του αντικλήτου του), Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, εκδοθείσα, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 9 της παρούσας Σύσταση Νομικού Προσώπου : Πλήρης σειρά νομιμοποιητικών εγγράφων του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας προέλευσης του υποψηφίου, από τα οποία να προκύπτει ότι το υποψήφιο εταιρικό σχήμα : α) έχει νομίμως συσταθεί, β) έχει την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα του στο εσωτερικό της Ε.Ε. κ.τ.λ. και γ) η δραστηριότητά του παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία Κράτους Μέλους της Ε.Ε. κ.τ.λ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται τα κατωτέρω, κατά περίπτωση, απαιτούμενα έγγραφα : (α) Πιστοποιητικό έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος Φυσικού Προσώπου ή (β) ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις αυτού (για τους διαγωνιζόμενους με τη μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), όπως ισχύει κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς, (γ) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου Νομικού Προσώπου Υπεύθυνη Δήλωση, σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ή νομότυπη απόφαση του αρμοδίου οργάνου Διαχείρισης της επιχείρησης (σε περίπτωση εταιρικού σχήματος κ.τ.λ.) ή επικυρωμένο πρακτικό απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον υπάρχει (σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρίας κ.τ.λ.), όπου θα δηλώνονται και από όπου θα αποδεικνύονται τα κάτωθι : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14

15 Απόφαση συμμετοχής στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό, ατομικά ή σε κοινοπρακτικό κ.τ.λ. σχήμα, οπότε στη δεύτερη περίπτωση, η ως άνω απόφαση θα περιέχει, επιπλέον, πλήρη τα στοιχεία των μελών, καθώς και τους βασικούς όρους συμμετοχής στο κοινοπρακτικό κ.τ.λ. σχήμα (ποσοστά συμμετοχής, αποδοχή αλληλέγγυας ευθύνης, ορισμού επιχείρησης, ως leader, και αποδοχή της από τα λοιπά μέλη), Νόμιμος εκπρόσωπος του διαγωνιζόμενου (κοινός σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος / ομίλου / ένωσης / σύμπραξης κ.τ.λ.) (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας), Νόμιμος αντίκλητος του υποψηφίου (κοινός σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος / ομίλου / ένωσης / σύμπραξης κ.τ.λ.) (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου (μεμονωμένης επιχείρησης ή κοινοπραξίας κ.τ.λ.), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, για την αποδοχή του διορισμού του Υπεύθυνη δήλωση του αντικλήτου (μεμονωμένης επιχείρησης ή κοινοπραξίας κ.τ.λ.), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ότι αποδέχεται το διορισμό του, ότι είναι κάτοικος Αθηνών και ότι γνωρίζει ελληνικά Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου κάθε επιχείρησης (και κάθε μέλους κοινοπρακτικού σχήματος / ομίλου / ένωσης / σύμπραξης κ.τ.λ.), ότι δεν συμμετέχουν δεύτερη φορά στον παρόντα Διαγωνισμό, είτε ατομικά, είτε ως μέλη άλλης κοινοπραξίας, και ότι δεν τελούν σε σχέση «συνδεδεμένης επιχείρησης» με άλλη επιχείρηση που, επίσης, συμμετέχει στο Διαγωνισμό Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου (και των μελών των κοινοπρακτικών σχημάτων), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, ότι : α) η προσφορά συντάχθηκε, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας, τους οποίους ο υποψήφιος έλαβε υπόψη του, β) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας, γ) η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των δημοπρατούμενων υπηρεσιών, δ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή, ε) δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, στ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, το οποίο ενδέχεται να προκύψει από τη σχέση του με την Αναθέτουσα Αρχή, ζ) ότι συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στον παρόντα Διαγωνισμό, η) δεν έχει αποκλεισθεί από Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ., λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων Πιστοποιητικό Εγγραφής σε Επαγγελματικό Μητρώο (εφόσον τηρείται) ή γενικότερα βεβαίωση αρμόδιου φορέα για την άσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος Στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό του υποψηφίου σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/ ) και συγκεκριμένα: α) Αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 15

16 β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου, ότι εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος / ομίλου / ένωσης / σύμπραξης κ.τ.λ. θα πρέπει να προσκομίζονται επιπλέον και τα εξής : - Κατάλογος των συμμετεχόντων, - Υπεύθυνη δήλωση κάθε μέλους του κοινοπρακτικού σχήματος / ομίλου / ένωσης / σύμπραξης κ.τ.λ., ότι, σε περίπτωση που η κοινοπραξία επιλεγεί, ως Ανάδοχος, αποδέχεται τη συμβολαιογραφική σύστασή της Δικαιολογητικά σχετικά με τους τυπικούς λόγους αποκλεισμού Για τις περιπτώσεις και της παρούσας, ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει σχετικό πιστοποιητικό των οικείων πρωτοδικείων (για τους έλληνες) ή, ελλείψει αυτού (για τους αλλοδαπούς), ισότιμο έγγραφο εκδιδόμενο από Δικαστική ή Διοικητική Αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Τα πιστοποιητικά / έγγραφα της παρούσας παραγράφου πρέπει να έχουν εκδοθεί, μέσα στο τελευταίο τρίμηνο από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Για τις περιπτώσεις και της παρούσας απαιτείται απόσπασμα ποινικού μητρώου (για τους έλληνες), έκδοσης τελευταίου τριμήνου, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι : - Φυσικά Πρόσωπα - Ομόρρυθμοι Εταίροι και Διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., - Διαχειριστές Ε.Π.Ε. - Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε - Σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού Προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του Ελλείψει ποινικού μητρώου (για τους αλλοδαπούς), απαιτείται να προσκομισθεί ισότιμο έγγραφο εκδιδόμενο από Δικαστική ή Διοικητική Αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούται η ως άνω προϋπόθεση, για τα ως άνω πρόσωπα Για την περίπτωση της παρούσας, υπεύθυνη δήλωση, ότι ο υποψήφιος δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί, με οποιοδήποτε μέσο, από την Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 16

17 Για την περίπτωση της παρούσας, πιστοποιητικό καταβολής των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τον υποψήφιο και το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους Για την περίπτωση της παρούσας, πιστοποιητικό πληρωμής φόρων και τελών, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους Για την περίπτωση της παρούσας, υπεύθυνη δήλωση, που θα υπογράφεται από όλους τους διαγωνιζόμενους (εκπροσώπους των κοινοπρακτικών σχημάτων σε περίπτωση κοινοπραξίας), ότι το σύνολο των υποβαλλομένων στοιχείων είναι αληθές Σε περίπτωση φυσικών προσώπων ή ατομικών επιχειρήσεων, τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να αφορούν τα ως άνω Φυσικά Πρόσωπα ή τις ατομικές επιχειρήσεις. Σε περίπτωση Ανωνύμων Εταιριών, τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να αφορούν τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας. Σε περίπτωση άλλου τύπου εταιριών (Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. κ.τ.λ.), τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να αφορούν στους διαχειριστές τους. Σε περίπτωση, τέλος, κοινοπραξίας τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται από το κάθε ένα μέλος αυτής, ανάλογα με τη νομική του μορφή Εάν τα έγγραφα αυτά και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου, ή στα κράτη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση, ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού φορέα της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του διαγωνιζόμενου. Στην ένορκη βεβαίωση / υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται, καταρχήν, αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών στο αντίστοιχο Κράτος-Μέλος Πιστοποιητικά Χρηματοοικονομικής Ικανότητας: Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται, σύμφωνα με την περί εταιριών νομοθεσία της χώρας, όπου ο διαγωνιζόμενος (ή εφόσον πρόκειται περί κοινοπραξίας, τα μέλη αυτής) είναι εγκατεστημένος Σε περίπτωση υποψηφίου που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών του διαγωνιζόμενου (ή των μελών της κοινοπραξίας) για τις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, καθώς και Τραπεζικές Βεβαιώσεις στις οποίες θα δηλώνεται το ύψος της πιστοληπτικής ικανότητας του διαγωνιζόμενου (ή των μελών της κοινοπραξίας). ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 17

18 18.4. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών για κάθε µέλος ξεχωριστά σε περίπτωση ένωσης / σύμπραξης / κοινοπραξίας Η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβολή της σύνθεσης των προσώπων που απαρτίζουν την ένωση προσώπων ή την κοινοπραξία κλπ που έλαβε μέρος στον διαγωνισμό και υπέβαλε προσφορά ισοδυναμεί με υπαίτια, εκ μέρους του διαγωνιζόμενου, απόσυρση της προσφοράς του και αποκλεισμό του από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ενώ δεν αποκλείεται αξίωση αποκατάστασης κάθε άλλης ζημίας που ενδέχεται να υποστεί η ΕΕΤΤ από την ως άνω μεταβολή της σύνθεσης του διαγωνιζόμενου. Άρθρο 19 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς Ο Φάκελος αυτός θα υποβληθεί σε δύο (2) αντίτυπα, ένα (1) εκ των οποίων πρωτότυπο το οποίο θα πρέπει κάθε σελίδα του να φέρει την μονογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου. Αυτό το αντίτυπο επικρατεί των άλλων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Δεδομένου ότι τα περιεχόμενα του Φακέλου αυτού αποτελούν βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος Α της παρούσης, από τα οποία προκύπτει η Τεχνική Βαθμολογία των διαγωνιζομένων σύμφωνα με τον τύπο του άρθρου 21, θα πρέπει οι σχετικές πληροφορίες να είναι όσο το δυνατό πιο αναλυτικές και εμπεριστατωμένες. Από το προσκομιζόμενα έγγραφα θα πρέπει να συνάγεται σαφώς: 1. Το μέγεθος της εταιρίας (αριθμός προσωπικού, υλικά και τεχνικά μέσα καθαρισμού) 2. Το πελατολόγιο της εταιρείας (πελάτες με ισχύουσες κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, συμβάσεις για την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών ανάλογου μεγέθους και ποιότητας με αυτές που ζητεί η ΕΕΤΤ) 3. Κύκλος εργασιών (ισολογισμός ή αποσπάσματα ισολογισμού 3 τελευταίων ετών, υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους κύκλου εργασιών των 3 τελευταίων ετών) 4. Συστάσεις ή και επιστολές καλής εκτέλεσης παρόμοιων έργων Άλλα στοιχεία που, κατά την κρίση του διαγωνιζομένου, τεκμηριώνουν την αξιοπιστία του για την ανάληψη του έργου αυτού μπορούν να κατατεθούν επίσης. Άρθρο 20 Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο (πρωτότυπο) και περιλαμβάνει συμπληρωμένο το έντυπο του Παραρτήματος Δ (Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς). Ως οικονομική προσφορά λαμβάνεται το συνολικό προτεινόμενο ποσό για το διάστημα των τριών (3) ετών. Επίσης θα πρέπει να δίνεται το ποσό που αντιστοιχεί στο μηνιαίο κόστος της παροχής των υπηρεσιών καθαρισμού. Η τιμή και στις δύο περιπτώσεις αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας η ολογράφως αναγραφόμενη τιμή υπερισχύει της αριθμητικής. Τις διορθώσεις αυτές καθώς και τις διορθώσεις τυχόν λογιστικών ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 18

19 λαθών κάνει η Επιτροπή Διαγωνισμού και τα στοιχεία της προσφοράς ισχύουν όπως θα διορθωθούν από αυτήν Υποβολή οικονομικής προσφοράς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται την απόρριψή της ως απαράδεκτη. Προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν προσφέρονται δωρεάν θα αναγραφούν στο έντυπο οικονομικής προσφοράς με την ένδειξη «Δωρεάν». Άρθρο 21 Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης Κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Πρώτα θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί η τεχνική προσφορά των υποψηφίων σύμφωνα με την εμπειρία τους και τις συναφείς δραστηριότητές τους (πελατολόγιο, κύκλος εργασιών τελευταίας τριετίας, αριθμός προσωπικού, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Β) και στην συνέχεια θα αξιολογηθεί η οικονομική τους προσφορά. Η τελική βαθμολογία κάθε προσφοράς (Β) προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο : Β= 0.70 χαμηλότερη οικονομική προσφορά / οικονομική προσφορά υποψηφίου τεχνική βαθμολογία υποψήφιου / μεγαλύτερη τεχνική βαθμολογία. Ο τύπος είναι Β= 0.7xKmin/K+0.3T/Tmax. Η τελική βαθμολογία στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. Οι τελικές βαθμολογίες ταξινομούνται σε φθίνουσα σειρά για την επιλογή του πρώτου, του δεύτερου κλπ. Επικρατέστερη είναι προσφορά με την μεγαλύτερη τελική βαθμολογία Β. Προσφορές που έχουν ίσες τελικές βαθμολογίες (Β) θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή οι ισοδύναμες προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά ως προς την τεχνική βαθμολογία του υποψηφίου. Άρθρο 22 Επιτροπή Διαγωνισμού Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού και τον έλεγχο υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής συστήνεται Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 17 του Κανονισμού Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών Υπηρεσιών και μελετών της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ Β 1750/ ). Ο χρόνος των συνεδριάσεων, η ώρα έναρξης καθώς και η ενδεχόμενη διακοπή και επανέναρξη αυτών θα ορίζονται κάθε φορά από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Άρθρο 23 Έλεγχος του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής Η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, την ημερομηνία καταληκτικής υποβολής προσφορών και αμέσως μετά τη λήξη υποβολής των προσφορών, στην οποία μπορούν να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να προσκομίσει (εκτός του φακέλου προσφοράς) αντίγραφο του νομιμοποιητικού εγγράφου και την ταυτότητα του. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 19

20 Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, με την εξής διαδικασία: Η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ) αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τους οποίους αριθμεί με τον ίδιο αριθμό (του κυρίου φακέλου προσφοράς) και μονογράφει. Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι δεν αποσφραγίζονται και παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία. Κατά της απόφασης αυτής της Επιτροπής δεν χωρεί ένσταση. Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η ΕΔ αποσφραγίζει τους φακέλους Δικαιολογητικών, μονογράφει και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτούς. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η ΕΔ ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, την πληρότητα του φακέλου και την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών. Η ΕΔ δεν είναι υποχρεωμένη κατά την αποσφράγιση να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους της Προκήρυξης. Στη συνέχεια η ΕΔ εξετάζει σε επόμενη συνεδρίασή της κεκλεισμένων των θυρών τα στοιχεία των φακέλων προβαίνοντας σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και της πλήρωσης των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής. Η ΕΔ γνωστοποιεί σε όλους τους υποψήφιους με φάξ τα ονόματα των διαγωνιζομένων που αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχής τους στον διαγωνισμό καθώς και τους λόγους αποκλεισμού κάθε ενός από αυτούς. Οι αποκλεισθέντες έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 της παρούσας. Όσοι από τους διαγωνιζόμενους επιθυμούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των προσφορών των υπολοίπων μπορούν να το πράξουν στα γραφεία της ΕΕΤΤ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, από ώρα μέχρι εντός της εργάσιμης ημέρας που ακολουθεί το άνοιγμα των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς. Αντίγραφα ή φωτοτυπίες για το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου των προσφορών δεν δίνονται, είναι δυνατόν όμως να κρατηθούν σημειώσεις εκ μέρους των διαγωνιζομένων. Οι Φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς των αποκλεισθέντων υποψηφίων παραμένουν κλειστοί, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες μετά το τέλος της διαδικασίας. Άρθρο 24 Έλεγχος και Αξιολόγηση του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς Κατόπιν προσκλήσεως όσων προσφερόντων δεν αποκλείσθηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο, η ΕΔ αποσφραγίζει σε δημόσια συνεδρίαση τους φακέλους τεχνικής προσφοράς αυτών και μονογράφει κατά φύλλο τα περιεχόμενά τους. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών της Τ.Α. 2. Τον νόμο 2503/30.5.1997 άρθρο 13 παρ. 1 & 2. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα Κατάλογος παρόμοιας φύσης παροχής υπηρεσιών Πίνακας των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER» ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Παπαδοπούλου ΤΗΛ. 210 2112000-9 ΦΑΞ: 210 2112020-1 Email: eyd@eede.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S11/062012

Κωδικός Πρόσκλησης: S11/062012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327295-2011:text:el:html GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012)

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61 Αθήνα 29-6-2012 Τ.Κ. 111 44 Αθήνα Yπεύθυνοι: Ι. Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 17/2012) Αρ. Πρωτ.920000/849-12 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 6, ΤΚ 59200, ΝΑΟΥΣΑ Τηλ-Φαξ: 2332027650 E-mail: kallisan@otenet.gr Νάουσα, 15/09/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.10.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 07.12.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.11.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Γεωγραφική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάτα, 30/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 21529 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015 Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ Γλάδστωνος 97, 3032 Τ.Θ. 50188, 3601 Λεμεσός Κύριοι, 27η Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση της Καθαριότητας των δοµών του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ σε εταιρεία καθαρισµού για το έτος 2016 Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία καθαρισµού µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Ο.Σ.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Ο.Σ.Π. Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Ν.Π.Δ.Δ. Γραφεία : Νοταρά 71-185 35 Πειραιάς Τηλ 4171234 - Fax 4137751 Αριθ. Πρωτ...41... Πειραιάς 20 /1 /2015

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΞΨ-ΓΙ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 16/09/2013 Αρ. πρωτ. 38282 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μαρία Κουνελάκη Αθήνα, 6/8/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα