ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2"

Transcript

1 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ε.Π.Ο. Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2

2

3 Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Δικαιοδοσία της ΠΕΕΟΔ 1 Άρθρο 2 Εφαρμοστέο Δίκαιο 1 Άρθρο 3 Έκταση εφαρμογής 1 Β. ΑΡΧΕΣ 2 Άρθρο 4 Συγκρότηση 2 Άρθρο 5 Αρμοδιότητα 2 Άρθρο 6 Έδρα 3 Άρθρο 7 Ασυμβίβαστο 3 Άρθρο 8 Γλώσσα της διαδικασίας 3 Άρθρο 9 Υποχρέωση τήρησης της μυστικότητας 3 Άρθρο 10 Ενστάσεις 3 Άρθρο 11 Πότε προτείνεται η εξαίρεση 4 Άρθρο 12 Αρμόδια για την εξαίρεση επιτροπή 5 Γ. ΜΕΡΗ-ΔΙΑΔΙΚΟΙ 6 Άρθρο 13 Υπόσταση των μερών 6 Άρθρο 14 Θεμελιώδη διαδικαστικά δικαιώματα 6 Άρθρο 15 Εκπροσώπηση 6 Δ. ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 7 Άρθρο 16 Μορφή της διαδικασίας 7 Άρθρο 17 Επίδοση εγγράφων 7 Άρθρο 18 Όργανα επίδοσης 7 Άρθρο 19 Σε ποιον γίνεται επίδοση 8 Άρθρο 20 Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής 8 Άρθρο 21 Τήρηση των προθεσμιών 8 Άρθρο 22 Υπολογισμός των προθεσμιών 9 Άρθρο 23 Παράταση των προθεσμιών 9 E. ΛΗΨΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 10 Άρθρο 24 Δικόγραφα 10 Άρθρο 25 Άσκηση ανταίτησης 11 1

4 Άρθρο 26 Συζήτηση και κρίση, πρακτικά 11 Άρθρο 27 Γραμματέας 12 Άρθρο 28 Αποδεικτικά στοιχεία 12 Άρθρο 29 Αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων 13 Άρθρο 30 Υποχρέωση των μερών σε συνεργασία 14 Άρθρο 31 Έλεγχος πληρεξουσιότητας 14 Άρθρο 32 Πότε απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα 14 Άρθρο 33 Υποχρέωση παράστασης 14 Άρθρο 34 Ακρόαση μαρτύρων 15 Άρθρο 35 Εκθέσεις εμπειρογνωμόνων 15 Άρθρο 36 Μη εμφάνιση των διαδίκων 15 Άρθρο 37 Μη εμφάνιση διαδίκου 15 Άρθρο 38 Συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς 16 Άρθρο 39 Διαδικασία και αποτελέσματα συμβιβασμού 16 Άρθρο 40 Τρόποι κτήσεως βεβαίας χρονολογίας εγγράφων 16 Άρθρο 41 Βεβαιώσεις του συντάκτη δημόσιων εγγράφων 16 Άρθρο 42 Στοιχεία ιδιωτικών εγγράφων 17 Άρθρο 43 Αναγνώριση υπογραφής 17 Άρθρο 44 Προσβολή εγγράφου ως πλαστού 17 Άρθρο 45 Κλείσιμο της έρευνας 18 Άρθρο 46 Προτάσεις 18 Άρθρο 47 Υπόμνημα Νέα αιτήματα 18 ΣΤ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 19 Άρθρο 48 Διασκέψεις 19 Άρθρο 49 Τύπος και περιεχόμενο των αποφάσεων 19 Άρθρο 50 Κοινοποίηση των αποφάσεων 20 Άρθρο 51 Δεδικασμένο 20 Άρθρο 52 Έξοδα διαδικασίας 20 Άρθρο 53 Έφεση 21 Άρθρο 54 Υιοθέτηση και επιβολή 21 2

5 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Δικαιοδοσία της ΠΕΕΟΔ 1. Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών (ΠΕΕΟΔ) είναι αρμόδια να χειρίζεται διαφορές μεταξύ ομάδων και ποδοσφαιριστών, αναφορικά με την απασχόληση και την συμβατική σταθερότητα. 2. Ως διαφορές για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, νοούνται οι κάθε είδους συμβατικές ή οικονομικές διαφορές όπως αυτές ορίζονται στους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. Άρθρο 2 Εφαρμοστέο Δίκαιο Κατά την ενάσκηση της δικαιοδοσίας της, η ΠΕΕΟΔ θα εφαρμόζει το καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., ιδιαίτερα δε αυτούς που υιοθετούνται βάσει του Καταστατικού και των Κανονισμών της FIFA. Η ΠΕΕΟΔ θα λαμβάνει επίσης υπόψη κάθε σύμβαση, νόμο, ιδιαίτερα αναφορικά με το εργατικό δίκαιο και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που υφίστανται μεταξύ Επαγγελματικών Ενώσεων και ΠΣΑΠ, ως επίσης και την ιδιαιτερότητα του αθλήματος. Άρθρο 3 Έκταση εφαρμογής Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών (ΠΕΕΟΔ) και το Διαιτητικό Δικαστήριο της Ε.Π.Ο., κατά την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν την συμβατική σταθερότητα και τις διαφορές (οικονομικές ή μη) μεταξύ των μερών, όπως ορίζονται στο Καταστατικό και τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. 1

6 Β. ΑΡΧΕΣ Άρθρο 4 Συγκρότηση 1. Η ΠΕΕΟΔ θα αποτελείται από τα κάτωθι μέλη, τα οποία θα υπηρετούν μία διετή και ανανεώσιμη θητεία: α) έναν πρόεδρο και έναν αναπληρωτή πρόεδρο που είναι ανώτεροι ή ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί εν ενεργεία. Σε περίπτωση κωλύματος διορισμού δικαστή εν ενεργεία, ορίζονται αντίστοιχα μη εν ενεργεία δικαστές. Οι ως άνω δικαστές απαραίτητα θα πρέπει να είναι γνώστες του εργατικού δικαίου. β) δύο εκπροσώπους ποδοσφαιριστών, οι οποίοι εκλέγονται ή διορίζονται μετά από πρόταση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠ). γ) δύο εκπροσώπους των ομάδων, οι οποίοι εκλέγονται ή διορίζονται από την οικεία επαγγελματική ένωσης. 2. Η Επιτροπή δεν επιτρέπεται να έχει περισσότερα από ένα μέλη από την ίδια ομάδα. Άρθρο 5 Αρμοδιότητα 1. Η Επιτροπή θα εξετάζει αυτεπάγγελτα εάν υπάρχει αρμοδιότητά της. 2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή θεωρήσει ότι είναι αναρμόδια, θα παραπέμπει αυτοδίκαια την υπόθεση χωρίς καθυστέρηση στο όργανο, το οποίο θεωρεί αρμόδιο και θα πληροφορεί άμεσα τα μέρη. 3. Η ένσταση αναρμοδιότητας της Επιτροπής, εφόσον υποβάλλεται από διάδικο, υποβάλλεται σε κάθε στάση της δίκης. 2

7 4. Σε περίπτωση αναρμοδιότητας, οι συνέπειες από την άσκηση της προσφυγής ή του ένδικου μέσου διατηρούνται. Άρθρο 6 Έδρα Οι συνεδριάσεις και οι διασκέψεις της Επιτροπής θα λαμβάνουν χώρα στα γραφεία της Ε.Π.Ο. Άρθρο 7 Ασυμβίβαστο Τα μέλη της Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι μέλη ενός εκτελεστικού οργάνου της Ε.Π.Ο., των Ενώσεων-Μελών της, των Π.Α.Ε. ή του ΠΣΑΠ. Άρθρο 8 Γλώσσα της διαδικασίας Η διαδικασία θα διενεργείται στην ελληνική γλώσσα. Όπου απαιτείται διορίζεται διερμηνέας με ευθύνη και έξοδα των ενδιαφερομένων. Άρθρο 9 Υποχρέωση τήρησης της μυστικότητας Τα μέλη της Επιτροπής δεσμεύονται να τηρούν την μυστικότητα αναφορικά με όλα τα γεγονότα που περιέρχονται στην γνώση τους κατά την διάρκεια της ενάσκησης των καθηκόντων τους. Ειδικότερα, θα απέχουν της γνωστοποίησης των περιεχομένων των διασκέψεων. Άρθρο 10 Ενστάσεις Τα μέλη της Επιτροπής και ο Γραμματέας της Επιτροπής μπορούν να προτείνουν την εξαίρεσή τους ή να εξαιρεθούν από οποιονδήποτε διάδικο: 3

8 α) αν είναι διάδικοι ή συνδέονται με έναν από τους διαδίκους ως συνδικαιούχοι, συνυπόχρεοι ή είναι υπόχρεοι σε αποζημίωση ή έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον στην υπόθεση, β) αν συνδέονται με κάποιο διάδικο σε ευθεία γραμμή, με συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή με υιοθεσία, αν είναι συγγενείς σε πλάγια γραμμή με συγγένεια εξ αίματος έως τον τέταρτο βαθμό ή με συγγένεια εξ αγχιστείας έως το δεύτερο βαθμό, αν είναι ή υπήρξαν σύζυγοι ή μνηστήρες ενός από τους διαδίκους, γ) αν είναι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή συνδέονται με υιοθεσία, ή είναι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε πλάγια γραμμή έως το δεύτερο βαθμό προσώπου, το οποίο παίρνει μισθό ή άλλη χορηγία με χρηματική αξία είτε για τις υπηρεσίες που παρέχει είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιασδήποτε μορφής εταιρία που έχουν άμεσο ή έμμεσο ιδιωτικό συμφέρον στην έκβαση της υπόθεσης, δ) αν στην ίδια υπόθεση εξετάστηκαν ως μάρτυρες ή παραστάθηκαν ως δικηγόροι ή γενικά ως πληρεξούσιοι ή παραστάθηκαν ή μπορούν να παραστούν ως νόμιμοι αντιπρόσωποι κάποιου από τους διαδίκους, ε) αν διεξήγαγαν την υπόθεση, από την οποία προήλθε η διαφορά ή έχουν ενεργήσει στην υπόθεση ως πραγματογνώμονες ή σύμβουλοι ή διαιτητές ή έχουν συντάξει το έγγραφο που προσβάλλεται, στ) αν έχουν προκαλέσει ή προκαλούν υπόνοια μεροληψίας, ιδίως αν έχουν με κάποιο διάδικο ιδιαίτερη φιλία, ιδιαίτερες σχέσεις καθηκόντων ή εξάρτησης, έριδα ή έχθρα. Άρθρο 11 Πότε προτείνεται η εξαίρεση Η εξαίρεση προτείνεται από το διάδικο δύο τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα δικάσιμο και γίνεται με έγγραφη δήλωση που κατατίθεται στην γραμματεία της Επιτροπής και αναφέρει τους λόγους της εξαίρεσης. 4

9 Άρθρο 12 Αρμόδια για την εξαίρεση επιτροπή 1. Αρμόδια να αποφανθεί για την εξαίρεση είναι η επιτροπή στην οποία δεν μετέχει ο υπό εξαίρεση. 2. Δεν μπορεί να υποβληθεί αίτηση εξαίρεσης κατά τόσων μελών, ώστε εκ των υπολοίπων τακτικών και αναπληρωματικών, να είναι αδύνατη η συγκρότηση της Επιτροπής. 3. Ένσταση εξαίρεσης κατά της σύνθεσης της Επιτροπής που επιλαμβάνεται της αιτήσεως εξαιρέσεως, είναι απαράδεκτη. 4. Η απόφαση για την αίτηση εξαίρεσης εκδίδεται αμέσως μετά την έναρξη της διαδικασίας στην ορισθείσα δικάσιμο. 5

10 Γ. ΜΕΡΗ-ΔΙΑΔΙΚΟΙ Άρθρο 13 Υπόσταση των μερών Τα μέρη-διάδικοι είναι οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές που ανήκουν στην ομοσπονδία. Άρθρο 14 Θεμελιώδη διαδικαστικά δικαιώματα Τα θεμελιώδη δικαιώματα των μερών επί της διαδικασίας, ιδιαίτερα δε το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης και το δικαίωμα ακρόασης (ειδικά το δικαίωμα εξήγησης των ενεργειών κάποιου, εξέτασης της δικογραφίας, της λήψης αποδεικτικών στοιχείων και της συμμετοχής στην λήψη αποδεικτικών στοιχείων και αιτιολογημένης απόφασης) θα είναι απόλυτα κατοχυρωμένα και εγγυημένα. Άρθρο 15 Εκπροσώπηση Τα μέρη-διάδικοι δύνανται να διορίσουν επαγγελματίες εκπροσώπους της επιλογής τους. Η Επιτροπή δύναται να απαιτήσει από τους εκπροσώπους να αποδείξουν την εντολή τους με έγγραφο πληρεξούσιο. 6

11 Δ. ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Άρθρο 16 Μορφή της διαδικασίας Οι διαδικασίες θα διενεργούνται εγγράφως. Η ηλεκτρονική αλληλογραφία δεν είναι αποδεκτή. Άρθρο 17 Επίδοση εγγράφων Τα έγγραφα θα επιδίδονται στην διεύθυνση που παρέχεται από τα μέρη. Είναι δυνατόν επίσης να επιδίδονται στους εκπροσώπους των μερών. Άρθρο 18 Όργανα επίδοσης 1. Η επίδοση κάθε διαδικαστικού εγγράφου γίνεται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επί αποδείξει επιστολή ή μέσω τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX). 2. Η επίδοση δια του ταχυδρομείου, θεωρείται ότι συντελέστηκε με την κατάθεση του διαδικαστικού εγγράφου στο ταχυδρομείο, ανεξάρτητα από το χρόνο της αποστολής και παραλαβής του. 3. Οι επιδόσεις της Επιτροπής γίνονται με μέριμνα του Γραμματέα της. 4. Όπου αυτό επιβάλλεται από τον κανονισμό η επίδοση γίνεται με την επιμέλεια του διαδίκου, ύστερα από παραγγελία που δίνεται είτε από τον ίδιο ή τον πληρεξούσιό του. 5. Η παραγγελία για επίδοση δίνεται εγγράφως κάτω από το έγγραφο που επιδίδεται. 7

12 Άρθρο 19 Σε ποιον γίνεται επίδοση Η επίδοση γίνεται: α) προσωπικά σε εκείνον στον οποίο απευθύνεται το έγγραφο. β) για νομικά πρόσωπα ή άλλες ενώσεις προσώπων στον εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό. Άρθρο 20 Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής Αν είναι άγνωστος ο τόπος ή η ακριβής διεύθυνση διαμονής εκείνου προς τον οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση, η επίδοση γίνεται στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Π.) προκειμένου για ποδοσφαιριστή, στην Ομοσπονδία Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (Ο.Π.Π.Ε.) προκειμένου για προπονητή, ή στον Ε.Σ.Α.Π.Ε. προκειμένου για ανώνυμη αθλητική εταιρία. Άρθρο 21 Τήρηση των προθεσμιών 1. Τα μέρη θα υποβάλλουν τις προσφυγές ή τις προτάσεις τους εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό ή αυτήν που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Όταν η υποβολή των προτάσεων γίνεται μέχρι τα μεσάνυκτα της ημέρας της προθεσμίας και επαληθεύεται από αναγνώριση της παραλαβής από την γραμματεία της Επιτροπής ή την ταχυδρομική σήμανση, θα θεωρείται ότι έχει τηρηθεί η προθεσμία. 2. Ο αποστολέας είναι υπεύθυνος για την λήψη αποδείξεων ότι έχει τηρηθεί η προθεσμία. 3. Κατά γενικό κανόνα, οι προθεσμίες που ορίζονται από την Επιτροπή ή τον Πρόεδρό της δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες των πέντε ημερών και μεγαλύτερες των δέκα ημερών. Σε περιπτώσεις κατεπείγοντος, οι προθεσμίες δύναται να μειωθούν στις 24 ώρες. 8

13 4. Στις περιπτώσεις όπου ο παρών κανονισμός δεν ορίζει τις συνέπειες της μη τήρησης αυτών των προθεσμιών, αυτές θα καθορίζονται από την Επιτροπή. Άρθρο 22 Υπολογισμός των προθεσμιών 1. Ο υπολογισμός των προθεσμιών αρχίζει μετά την ημέρα κατά την οποία τα μέρη έλαβαν την σχετική κοινοποίηση. Τυχόν μη εργάσιμες ημέρες και εορτές συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των προθεσμιών. 2. Οι προθεσμίες εκπνέουν τα μεσάνυκτα της τελευταίας ημέρας. Εάν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας είναι μη εργάσιμη ημέρα ή εορτή, η προθεσμία θα εκπνέει την επόμενη ημέρα. Άρθρο 23 Παράταση των προθεσμιών 1. Οι υποχρεωτικές προθεσμίες που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό δεν επιτρέπεται να παραταθούν. 2. Όσες προθεσμίες επαφίενται στην διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής από τον παρόντα κανονισμό, μπορούν να παραταθούν για βάσιμους λόγους εάν υποβληθεί ένα αιτιολογημένο αίτημα προ της εκπνοής τους. Ένα αίτημα παράτασης υποβάλλεται μια μόνο φορά. 3. Στις περιπτώσεις όπου ένα μέρος ή ένας εκπρόσωπος κωλύεται στην τήρηση των προθεσμιών, για λόγους ανωτέρας βίας, οι προθεσμίες μπορούν να επαναφερθούν κατόπιν λήψης αιτιολογημένου αιτήματος εντός τριών ημερών από τον χρόνο κατά τον οποίο ανέκυψε το κώλυμα. 9

14 E. ΛΗΨΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 24 Δικόγραφα 1. Για να τεθεί σε κίνηση η διαδικασία ενώπιον Επιτροπής είναι απαραίτητο να υποβληθεί προσφυγή από τον έχοντα άμεσο έννομο συμφέρον. Η προσφυγή και τα δικόγραφα των μερών πρέπει να περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία: α) την Επιτροπή προς την οποία απευθύνονται, β) το είδος του δικόγραφου, γ) το επώνυμο, όνομα, ιδιότητα και διεύθυνση του αιτούντος ή του εκπροσώπου του, δ) μία συνοπτική περιγραφή των γεγονότων, το ιστορικό της διαφοράς κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, ε) ισχυρισμούς και νομική βάση στ) κάθε αποδεικτικό στοιχείο που ενδεχομένως κατέχουν (πρωτότυπα έγγραφα που αφορούν την διαφορά, το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που εμπλέκονται στην διαφορά, κλπ.) και τις προτάσεις τους για αποδεικτικά στοιχεία, ζ) την αξία της διαφοράς και συγκεκριμένο αίτημα. 2. Οι δηλώσεις θα φέρουν ημερομηνία, θα είναι ενυπόγραφες και θα υποβάλλονται εις διπλούν. 10

15 3. Κάθε δικόγραφο που είναι ημιτελές, ανυπόγραφο ή υπογεγραμμένο από έναν μη εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του. Η Επιτροπή θα ορίζει ένα σύντομο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο φάκελος, σε περίπτωση δε παρελεύσεως αυτού το δικόγραφο δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 4. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα ορίζει την δικάσιμο και προσδιορίζει στα ενδιαφερόμενα μέρη την προθεσμία κατάθεσης των προτάσεών τους. Άρθρο 25 Άσκηση ανταίτησης Τυχόν ανταίτηση ασκείται εγγράφως δύο ημέρες πριν την έναρξη της συζήτησης. Άρθρο 26 Συζήτηση και κρίση, πρακτικά 1. Ο προσδιορισμός της ημερομηνίας συζήτησης της υπόθεσης γίνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Τα διάδικα μέρη καλούνται με επιμέλεια του Γραμματέα της Επιτροπής τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να συντμηθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 2. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής γίνονται στα γραφεία της Ε.Π.Ο. και είναι δημόσιες. Τα διάδικα μέρη μπορούν να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις είτε οι ίδιοι είτε με αντιπρόσωπο είτε μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου. 3. Κατά τη διαδικασία τα μέρη έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις, πρέπει δε να καλούνται να αναπτύξουν τους ισχυρισμούς τους. 4. Η διάσκεψη για την έκδοση της απόφασης είναι μυστική. 5. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της συνεδρίασης της Επιτροπής στα οποία αναγράφει την ημέρα της συνεδρίασης, τα ονοματεπώνυμα του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, των εμφανισθέντων διαδίκων ή των αντιπροσώπων τους, περίληψη η οποία περιλαμβάνει τα ουσιώδη της συζήτησης, τους ισχυρισμούς 11

16 των διαδίκων, τις καταθέσεις των μαρτύρων καθώς και σύντομη μνεία κάθε ουσιώδους γεγονότος που έλαβε χώρα κατά τη συνεδρίαση. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Τα πρακτικά αποτελούν πλήρη απόδειξη ως προς το περιεχόμενο τους. Άρθρο 27 Γραμματέας 1. Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Ε.Π.Ο. 2. Ο Γραμματέας κρατεί τις δικογραφίες που εκκρεμούν, συντάσσει τα διάφορα έγγραφα της διαδικασίας αυτής και υπογράφει αυτά, μεριμνά για την τήρηση των προθεσμιών, του βιβλίου δημοσίευσης των αποφάσεων που εκδίδονται, του αρχείου κλπ. 3. Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των εγγράφων τα οποία σχετίζονται με την Επιτροπή. Άρθρο 28 Αποδεικτικά στοιχεία 1. Η Επιτροπή θα εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους: α) εξέταση των μερών-διαδίκων, β) ακρόαση μαρτύρων, γ) αξιολόγηση εκθέσεων εμπειρογνωμόνων, δ) εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων που παρουσιάστηκαν, ε) κάθε άλλη αποδεικτικό στοιχείο που κρίνει σκόπιμο. 12

17 2. Κάθε διάδικος οφείλει να αποδείξει τα πραγματικά γεγονότα που είναι αναγκαία για να υποστηρίξει την αίτηση ή ανταίτησή του. 3. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο κανονισμός, η επιτροπή εκτιμά ελεύθερα τα αποδεικτικά μέσα. 4. Οι μάρτυρες προσάγονται από τους διαδίκους και εξετάζονται ενώπιον της Επιτροπής. 5. Οι ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκου ή συμβολαιογράφου λαμβάνονται υπόψη, μόνο αν έχουν συνταχθεί πριν από τη δικάσιμο και μετά προηγούμενη κλήτευση του αντιδίκου δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη σύνταξή τους. 6. Πραγματικά γεγονότα τα οποία είναι πασίγνωστα ώστε να μην υπάρχει εύλογη αμφιβολία ότι είναι αληθινά λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως και χωρίς απόδειξη. 7. Πραγματικά γεγονότα γνωστά στην Επιτροπή από άλλη δικαστική ενέργεια λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως και χωρίς απόδειξη. 8. Η Επιτροπή λαμβάνει αυτεπαγγέλτως υπόψη τα διδάγματα της κοινής πείρας. 9. Όταν η λήψη αποδεικτικών στοιχείων οδηγεί σε έξοδα που προκαλούνται από καταθέσεις ή εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, αυτά θα βαρύνουν τον αιτούντα. Άρθρο 29 Αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων Η Επιτροπή μπορεί, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου, να διατάξει οτιδήποτε μπορεί να συντελέσει στη διάγνωση της διαφοράς και ιδιαίτερα την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων ή των νομίμων αντιπροσώπων τους στο ακροατήριο για την υποβολή ερωτήσεων και την παροχή διασαφήσεων σχετικών με την υπόθεση. 13

18 Άρθρο 30 Υποχρέωση των μερών σε συνεργασία 1. Οι διάδικοι υποχρεούνται να συνεργάζονται ενεργά με σκοπό την απόδειξη των γεγονότων. 2. Στις περιπτώσεις όπου τα μέρη επιδεικνύουν έλλειψη φροντίδας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής δύναται μετά από προειδοποίηση, να επιβάλλει χρηματική ποινή, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000). Άρθρο 31 Έλεγχος πληρεξουσιότητας Η Επιτροπή εξετάζει μετά από ένσταση σε κάθε στάση της δίκης, την έλλειψη πληρεξουσιότητας, καθώς και την υπέρβασή της. Άρθρο 32 Πότε απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα Ειδική πληρεξουσιότητα απαιτείται προκειμένου περί συμβιβασμού ή παραιτήσεως από το δικαίωμα της προσφυγής ή των ενδίκων μέσων, καθώς και περί προσβολής εγγράφου ως πλαστού. Άρθρο 33 Υποχρέωση παράστασης 1. Όλα τα πρόσωπα που υπόκεινται στο καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., υποχρεούνται να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις της Επιτροπής. 2. Μόνον τα κάτωθι πρόσωπα μπορούν να αρνηθούν μία πρόσκληση: α) ο/η σύζυγος του μέρους και κάθε συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, β) κάθε πρόσωπο που συνδέεται με την υπόθεση με υποχρέωση τήρησης της μυστικότητας, είτε επαγγελματική είτε επίσημη. 14

19 Άρθρο 34 Ακρόαση μαρτύρων 1. Η Επιτροπή αρχικά θα επαληθεύει την ταυτότητα των μαρτύρων. Θα τους προειδοποιεί επίσης για τις συνέπειες της ψευδούς κατάθεσης. 2. Η Επιτροπή θα διεξάγει την ακρόαση των μαρτύρων. Θα δίδει στους διαδίκους την δυνατότητα να ζητήσουν από τους μάρτυρες να αποσαφηνίσουν ή ολοκληρώσουν τις καταθέσεις τους. Άρθρο 35 Εκθέσεις εμπειρογνωμόνων Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η γνώση ειδικών προκειμένου να επαληθευτούν ή αξιολογηθούν ορισμένα γεγονότα, η Επιτροπή δύναται να καταφύγει σε εμπειρογνώμονες. Στην συνέχεια, ο εμπειρογνώμονας θα συντάσσει μία γραπτή έκθεση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την Επιτροπή. Μπορεί επίσης να καταθέσει κατά την συζήτηση της υπόθεσης. Άρθρο 36 Μη εμφάνιση των διαδίκων Αν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης δεν εμφανιστούν όλοι οι διάδικοι ή εμφανιστούν, αλλά δεν συμμετάσχουν κανονικά στη συζήτηση, η συζήτηση ματαιώνεται. Άρθρο 37 Μη εμφάνιση διαδίκου Αν κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο δεν εμφανισθεί ή εμφανισθεί και δεν λάβει νόμιμα μέρος κάποιος από τους διαδίκους, η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι. 15

20 Άρθρο 38 Συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς 1. Ο Πρόεδρος σε κάθε στάδιο της διαδικασίας μπορεί να επιχειρήσει την επίλυση της διαφοράς με συμβιβασμό. 2. Αν επιτευχθεί συμβιβασμός συντάσσεται πρακτικό το οποίο περιλαμβάνει τους όρους του συμβιβασμού και υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τους διαδίκους. Άρθρο 39 Διαδικασία και αποτελέσματα συμβιβασμού 1. Οι διάδικοι μπορούν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας να συμβιβάζονται. 2. Ο συμβιβασμός γίνεται με δήλωση ενώπιον της Επιτροπής η οποία στη συνέχεια εκδίδει απόφαση σύμφωνα με το περιεχόμενο του συμβιβασμού. Άρθρο 40 Τρόποι κτήσεως βεβαίας χρονολογίας εγγράφων Το ιδιωτικό έγγραφο αποκτά βέβαιη χρονολογία ως προς τους τρίτους μόνον όταν το θεωρήσει συμβολαιογράφος ή άλλος δημόσιος υπάλληλος αρμόδιος κατά το νόμο ή όταν πεθάνει ένας από εκείνους που το υπέγραψαν ή όταν το ουσιώδες περιεχόμενό του αναφερθεί σε δημόσιο έγγραφο ή όταν υπάρξει άλλο γεγονός που κάνει με ανάλογο τρόπο βέβαιη τη χρονολογία. Άρθρο 41 Βεβαιώσεις του συντάκτη δημόσιων εγγράφων Έγγραφα που έχουν συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους από δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή πρόσωπο που ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία αποτελούν πλήρη απόδειξη για όλους ως προς όσα βεβαιώνονται στο έγγραφο ότι έγιναν ενώπιον του, αν το πρόσωπο αυτό είναι καθ ύλη αρμόδιο να κάνει αυτή τη βεβαίωση. Ανταπόδειξη επιτρέπεται μόνο με προσβολή του εγγράφου ως πλαστού. 16

21 Άρθρο 42 Στοιχεία ιδιωτικών εγγράφων 1. Για να έχει αποδεικτική δύναμη ιδιωτικό έγγραφο πρέπει να έχει την ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη. 2. Έγγραφα ιδιωτικά, συνταγμένα σύμφωνα με τους νόμιμους τύπους αποτελούν πλήρη απόδειξη ότι η δήλωση που περιέχουν προέρχεται από τον εκδότη του εγγράφου. Άρθρο 43 Αναγνώριση υπογραφής 1. Τη γνησιότητα ιδιωτικού εγγράφου, εφόσον αμφισβητείται, πρέπει να την αποδείξει εκείνος που το επικαλείται και το προσάγει, εκτός αν είναι τόσο φανερά αλλαγμένο, ώστε η επιτροπή να μπορεί να διαπιστώσει αμέσως και ασφαλώς ότι δεν είναι γνήσιο. 2. Εκείνος κατά του οποίου προσάγεται ιδιωτικό έγγραφο οφείλει να δηλώσει αμέσως αν αναγνωρίζει ή αρνείται τη γνησιότητα της υπογραφής, διαφορετικά το έγγραφο θεωρείται αναγνωρισμένο. 3. Αν αναγνωρισθεί ή αποδειχθεί η γνησιότητα της υπογραφής, θεωρείται ότι έχει διαπιστωθεί η γνησιότητα του περιεχομένου με την επιφύλαξη της προσβολής του ως πλαστού. Άρθρο 44 Προσβολή εγγράφου ως πλαστού Εάν κάποιο έγγραφο προσβληθεί ως πλαστό χωρίς να έχει υποβληθεί μήνυση κατά του κατονομαζόμενου πλαστογράφου, η Επιτροπή μπορεί, εάν η πλαστογραφία είναι οφθαλμοφανής, να μη λάβει υπόψη της το ως πλαστό προσβληθέν έγγραφο. 17

22 Άρθρο 45 Κλείσιμο της έρευνας Μετά την λήψη των αποδεικτικών στοιχείων, η Επιτροπή θα ανακοινώνει το κλείσιμο της έρευνας. Από τούδε, τα μέρη δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν κανένα νέο γεγονός ή αποδεικτικό στοιχείο. Άρθρο 46 Προτάσεις Ένα μέρος το οποίο παρίσταται στην προφορική διαδικασία δύναται να προβάλλει τους ισχυρισμούς του, μετά τους οποίους ο πρόεδρος της συζήτησης θα ανακοινώνει το κλείσιμο της διαδικασίας. Άρθρο 47 Υπόμνημα Νέα αιτήματα 1. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, τα μέρη αναπτύσσουν προφορικά τους ισχυρισμούς τους, δυνάμενα να υποβάλλουν και υπομνήματα σε προθεσμία που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 2. Είναι απαράδεκτο να μεταβληθεί η βάση της προσφυγής. Ως την πρώτη συζήτηση της προσφυγής μπορεί ο αιτών να συμπληρώσει, διευκρινίσει και διορθώσει τους ισχυρισμούς του, αρκεί να μην μεταβάλλεται η βάση της προσφυγής. 18

23 ΣΤ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ Άρθρο 48 Διασκέψεις Η Επιτροπή θα αποφαίνεται κεκλεισμένων των θυρών (in camera) δι' απλής πλειοψηφίας. Ο πρόεδρος της διάσκεψης και τα υπόλοιπα παριστάμενα μέλη έχουν από μία ψήφο. Κάθε παριστάμενος υποχρεούται να ψηφίσει. Άρθρο 49 Τύπος και περιεχόμενο των αποφάσεων 1. Η Επιτροπή θα δίδει μία γραπτή απόφαση η οποία θα δηλώνει τα κάτωθι: α) την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η απόφαση, β) τα ονοματεπώνυμα των μελών του συμβουλίου, γ) τα ονοματεπώνυμα των μερών και κάθε εκπροσώπου που ενδεχομένως έχουν, δ) τα συμπεράσματά των μερών, ε) τα ευρήματα αναφορικά με τα πραγματικά περιστατικά και με τον νόμο, στ) την προτεινόμενη απόφαση, συμπεριλαμβανομένου τυχόν καταμερισμού των εξόδων, ζ) την υπογραφή του προεδρεύοντος προέδρου της Επιτροπής, η) μία μνεία των διαθέσιμων νομίμων ενδίκων μέσων (δηλώνοντας την μορφή της έφεσης, την αρχή και το χρονικό περιθώριο). 2. Οι αποφάσεις της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών (Π.Ε.Ε.Ο.Δ.)δεν είναι προσωρινά εκτελεστές. 19

24 3. Η απόφαση και τα σχετικά προς αυτή έγγραφα φυλάσσονται στο αρχείο της επιτροπής επί τριετία. Άρθρο 50 Κοινοποίηση των αποφάσεων 1. Μετά την λήψη της απόφασής της, η Επιτροπή θα την γνωστοποιεί εγγράφως στην γραμματεία της ομοσπονδίας, η οποία θα την κοινοποιεί στα μέρη ή τους εκπροσώπους τους εγγράφως. 2. Σε περιπτώσεις κατεπείγοντος, η Επιτροπή δύναται να κοινοποιήσει στα μέρη τα συμπεράσματα της απόφασης μόνον και να τους γνωστοποιήσει το σκεπτικό σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα μέχρι 20 ημέρες. 3. Τα μέρη θα θεωρείται ότι έχουν λάβει την απόφαση από τον χρόνο που την έλαβαν είτε ταχυδρομικώς είτε δια τηλεομοιοτυπίας. Εξίσου έγκυρη θα θεωρείται και η κοινοποίηση της απόφασης στους εκπροσώπους των μερών. Άρθρο 51 Δεδικασμένο Δεδικασμένο υπάρχει μεταξύ των ίδιων προσώπων με την ίδια ιδιότητα μόνο για το δικαίωμα που κρίθηκε και εφόσον πρόκειται για το ίδιο αντικείμενο και την ίδια ιστορική και νομική αιτία. Άρθρο 52 Έξοδα διαδικασίας 1. Για την άσκηση προσφυγής ή έφεσης, απαιτείται μέχρι την έναρξη της συζήτησης ή μέχρι την τυχόν δοθείσα προθεσμία από τον Πρόεδρο, η κατάθεση παραβόλου και τέλους διαδικασίας. 2. Η μη κατάθεση παραβόλου και τέλους διαδικασίας συνεπάγεται την απόρριψη των δικογράφων σαν απαράδεκτα. 20

25 3. Το ύψος του παραβόλου και του τέλους διαδικασίας καθορίζεται κάθε έτος πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. με αιτιολογημένη απόφασή του (κάλυψη αποζημίωσης δικαστών και εκπροσώπων συμμετεχόντων μερών) και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας κάτωθι του παρόντος κανονισμού για γνώση των ενδιαφερομένων μερών. 4. Το παράβολο σε περίπτωση ήττας του καταθέσαντος αυτό διαδίκου καταπίπτει υπέρ της ΕΠΟ, διαφορετικά επιστρέφεται σ αυτόν κατ αναλογία της νίκης του, μετά την τελεσιδικία της σχετικής απόφασης. Άρθρο 53 Έφεση 1. Ως τελευταία προσφυγή, οι αποφάσεις της Επιτροπής μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο έφεσης ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου Εφέσεων της Ε.Π.Ο., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41, Ζ. και Παράρτημα ΣΤ του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. 2. Ερήμην του εκκαλούντος η έφεση απορρίπτεται. 3. Σε περίπτωση κακής σύνθεσης του Δικαστηρίου η απόφαση ακυρώνεται από το ίδιο δικαστήριο με τη νόμιμη σύνθεση που ξαναδικάζει την υπόθεση, κατόπιν σχετικής αίτησης του θιγομένου, εντός οκτώ (8) ημερών από την κοινοποίηση ή δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της υπό ακύρωση απόφασης. Άρθρο 54 Υιοθέτηση και επιβολή Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. στις και επικυρώθηκε από την Γενική Συνέλευση στις Αθήνα 1 Ιουνίου 2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 21

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4055 Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίμιο - γενικές αρχές) Το Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008 Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν.2334/1995 «Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Υιοθετήθηκε και άνοιξε για υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση με την από 16.12.1966 υπ αριθμ. 2200 Α (ΧΧΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α'

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή νομοθεσίας για

Διαβάστε περισσότερα