Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 402 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ απλή καί ρέουσα καί ευχάριστη στην ανάγνωση ασφαλώς θά έκτιμηθεΐ δεόντως από τούς ερευνητές άλλα καί άπό τούς αναγνώστες. Ό σχολιασμός χορηγεί μιά πρώτη όχι όμως πάντα επαρκή προσέγγιση στα παρουσιαζόμενα θέματα. Συμπερασματικά, το δίτομο αύτό βιβλίο τού Scherzer εκπληρώνει σέ μεγάλο βαθμό, μέσα στήν πληθωρική εκδοτική σύγχρονη «μανία», τό σκοπό τής έκδόσεώς του. Δέν είναι λίγο. ΟΔ. ΛΑΜΨΙΔΗΣ Uygur Kocaba oglu, Kendi belgeleriyle Anadolu daki Amerika. 19. yiizyilda Osmanli Imparatorlugundaki Amerikan Misyoner Okullari [Ή Αμερική στήν Μικρά Άσία. Τα αμερικανικά σχολεία τών μισσιοναρίων τον 19ο α ι. στήν Οθωμανική Αύτοκρατορία μέσα άπό τά έγγραφά τους], Κωνσταντινούπολη 21991, 222 σσ. Ή δραστηριότητα τών μισσιοναρίων στον ελληνικό χώρο άπασχόλησε στό παρελθόν κάποιους ερευνητές, οί όποιοι άντιμετώπισαν τό φαινόμενο αύτό μόνο σέ σχέση μέ τά επιστημονικά τους ενδιαφέροντα καί όχι στό σύνολό του. Άς σημειώσουμε έδώ τήν διατριβή τού πατρός Γεωργίου Μεταλληνοΰ, Τό ζήτημα τής μεταφράσεως τής Αγίας Γραφής εις τήν Νεοελληνικήν κατά τον ΙΘ' ai., Αθήνα 1977, καί τήν εργασία τής Κυριακής Μαμώνη, «Αγώνες τού Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τών Μισσιοναρίων», Μνημοσύνη 8 ( ), σσ , καθώς καί τήν πρόσφατη εργασία τού Αρ. Στεργέλλη, «Τό πρόβλημα τών προσηλυτισμών στή Μ. Ασία μέ άφορμή ύπόμνημα τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Σμύρνης (1887)», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 10 ( ), σσ Ωστόσο οί σημαντικές αύτές εργασίες δείχνουν πόσο λίγο έχει άσχοληθεΐ ή ελληνική ιστοριογραφία μέ τό θέμα. Καί είναι γνωστό ότι ήδη άπό τόν 17ο αιώνα έχουμε πατριαρχικά γράμματα στά όποια στηλιτεύονται οί προσηλυτιστικές δραστηριότητες τών Λατίνων μοναχών καί τών Ιησουιτών καί έπισημαίνεται τό φαινόμενο πού έμελλε να εξαπλωθεί σέ όλο τόν τουρκοκρατούμενο ελληνικό χώρο. Τό βιβλίο, πού παρουσιάζω έδώ, άναφέρεται σέ ένα θέμα πολύ σημαντικό γιά τήν ιστορία τής εκπαίδευσης στή Μικρά Άσία. Ό συγγραφέας του τό χαρακτηρίζει ώς μονογραφία, καί δηλώνει ότι επιχειρεί νά παρουσιάσει τή δραστηριότητα τών Αμερικανών μισσιοναρίων στά εκπαιδευτικά πράγματα τής Οθωμανικής Αύτοκρατορίας στά πρώτα 80 χρόνια τού 19ου αιώνα.

2 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ 403 Ή διάρθρωση τού έργου είναι ή ακόλουθη. Εισαγωγή, Τμήμα πρώτο: Περίοδος προπαρασκευής ( ), Τμήμα δεύτερο: Περίοδος εγκατάστασης ( ), Τμήμα τρίτο: Περίοδος συγκομιδής ( ). Στό τέλος τοΰ έργου ό συγγραφέας παραθέτει τίς πηγές του, οί όποιες είναι, κατά κύριο λόγο, τα έγγραφα τού αρχείου American Board of Commissioners lor Foreign Missions, γνωστό καί ώς ABCFM, πού βρίσκεται στή Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών, στή Βιβλιοθήκη Houghton, ή όποια είναι μέρος τής πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης τού Harvard. Τα έγγραφα αυτά άναφέρονται στήν εβραϊκή καί αρμένική ιεραποστολή καθώς καί στις Ιεραποστολές τής δυτικής, κεντρικής καί ανατολικής Τουρκίας. Τό δεύτερο μέρος τών πηγών είναι 51 ανέκδοτες αναφορές, εγκύκλιοι καί ημερολόγια, τά όποια βρίσκονται στό ίδιο άρχεϊο. Μια τρίτη ενότητα αποτελεί ή αναγραφή 47 δημοσιευμάτων τών ίδιων τών μισσιοναρίων καί ακολουθεί εκτενής τουρκική καί ξένη βιβλιογραφία για τό θέμα. Στήν Εισαγωγή τού βιβλίου παρουσιάζεται ή άρχή τών άμερικανο-τουρκικών σχέσεων μέ τίς εμπορικές συναλλαγές, πού άρχισαν τό 1830, όταν ύπογράφηκε ή εμπορική συμφωνία μεταξύ τής Αμερικής καί τής Οθωμανικής Αύτοκρατορίας. Ή συμφωνία αυτή έδωσε τή δυνατότητα στήν Αμερική νά έπωφεληθεΐ από τά προνομιακά δικαιώματα καί να βρίσκεται σέ ένα καθεστώς εξαιρετικής εύνοιας. Ό συγγραφέας σημειώνει, δτι ή Οθωμανική Αύτοκρατορία έλαχε στό μερίδιο τών Αμερικανών μισσιοναρίων καί περιγράφει τήν άνάπτυξη τών διαφόρων ιεραποστολών. Γίνεται σαφές, ότι οί Αμερικανοί μισσιονάριοι είχαν ήδη φθάσει στή Σμύρνη δέκα χρόνια πριν άπό τήν εμπορική συμφωνία καί κατάφεραν νά προσεγγίσουν τούς ανθρώπους τής Μικρασίας, μέ τόν πιό ασφαλή τρόπο, δηλαδή μέ τήν εκκλησία καί μέ τό σχολείο. Στά τρία μέρη τού βιβλίου πού ακολουθούν, παρουσιάζεται ή ιστορία τών σχολείων αύτών. Στό πρώτο τμήμα τοΰ βιβλίου, πού καλύπτει τήν περίοδο , παρουσιάζεται ή δραστηριότητα καί οί περιοδείες τών πρώτων μισσιοναρίων, οί όποιοι έργάζονταν βάσει τών συγκεκριμένων όδηγιών, πού έπαιρναν άπό τό ABCFM. Είναι χαρακτηριστική ή πρώτη φράση στήν άναφορά τού Bartlett τό 1880: «Άπό τήν άποψη τών δραστηριοτήτων τών μισσιοναρίων ή Τουρκία είναι τό κλειδί τής 'Ασίας». Αύτήν ακριβώς τή χρονολογία οί μισσιονάριοι Pliny Fisk καύ Levi Parsons πάτησαν τό πόδι τους στά οθωμανικά εδάφη μέ τελικό προορισμό τήν Ιερουσαλήμ. Θά άρχιζαν άπό τήν ιερή πόλη καί θά καλοΰσαν στό σωστό δρόμο όλους τούς άπιστους, τούς Μουσουλμάνους, τούς Εβραίους καί τούς δήθεν Χριστιανούς μέσα σ αύτόν τόν τελευταίο ορισμό μάλιστα έμπαιναν, εκτός άπό τούς Προτεστάντες, όλα τά άλλα χριστιανικά δόγματα. Σ αυτή τήν πρώτη περίοδο εντάσσονται 12 μισσιονάριοι μέ τούς βοηθούς τους, πού έκτος άπό έναν οί υπόλοιποι ήταν οί σύζυγοί τους.

3 404 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ Στην παράγραφο μέ τίτλο Μπαίνουν τά Θεμέλια παρουσιάζεται ή εκδοτική δραστηριότητα, μέ πρώτο το τυπογραφείο τής Μάλτας, πού άρχισε νά λειτουργεί τό Σημειώνεται, δτι σ αυτό το τυπογραφείο καί σέ ένα χρονικό διάστημα 4.5 χρόνων τυπώθηκαν οκτώ εκατομμύρια σελίδες ( σώματα). Σ αυτό τό σημείο άξίζει νά θυμηθούμε ενδεικτικά καί τις εργασίες τής Evro Layton, «The Greek Press at Malta of the American Board of Commissioners for Foreign Missions ( )», Ό Έρανιστής 9 (1971), σσ καί τού Δημήτρη Πολέμη, «Τά ελληνικά έντυπα τού εν Μάλτα τυπογραφείου τής άγγλικανικής Ιεραποστολής», Ό Έρανιστής 8 (1970), σσ , καί «Από τήν δραστηριότητα τού εν Μάλτα ελληνικού τυπογραφείου τής άποστολικής Εταιρείας τού Λονδίνου», Ό Έρανιστής 10 ( ), σσ Οί περιοδικές εκδόσεις καί ή φροντίδα για τήν κατάρτιση τών σχολικών βιβλιοθηκών ήταν μέσα στις άμεσες προτεραιότητες τών μισσιοναρίων. Ώς πρώτη περιοδική έκδοση άναφέρεται τό μικρού σχήματος δεκαπενθήμερο περιοδικό The friend of youth, πού κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 15 Σεπτεμβρίου τού Άποτελούνταν άπό τέσσερα φύλλα, δύο στ άγγλικά καί ένα στα ελληνικά. "Ενα άλλο ελληνικό περιοδικό είναι τό Περιοδικό Ωφελίμων Γνώσεων, πού κυκλοφόρησε μεταξύ τών ετών καί μαρτυρείται ότι τό έτος 1839 είχε 1200 συνδρομητές. Στή συνέχεια ο συγγραφέας παραθέτει τούς τίτλους εβδομαδιαίων καί μηνιαίων περιοδικών στις διάφορες γλώσσες, μεταξύ τών όποιων συγκαταλέγεται καί ό Αγγελιοφόρος. Οί μισσιονάριοι, ενώ άπασχολούνταν μέ τις εκδοτικές εργασίες, δέν παρέλειπαν νά φροντίζουν γιά τήν ίδρυση έστω καί μιας βιβλιοθήκης στις πόλεις όπου ύπήρχαν ιεραποστολικά κέντρα. Αύτές οί βιβλιοθήκες περιείχαν όχι μόνο θρησκευτικά έντυπα καί θεολογική λογοτεχνία, άλλά παράλληλα καί κάθε είδους έντυπο καθώς καί αξιόλογα βιβλία. Άναφέρεται ότι τό έτος 1836 στή βιβλιοθήκη τής Κωνσταντινούπολης ύπήρχαν 155, στήν Προύσα 113 ενώ στή Σμύρνη 1100 τόμοι έργων. Οί Αμερικανοί μισσιονάριοι είχαν άντιληφθεΐ, ότι γιά νά μπορέσουν νά άσκήσουν κάποιου είδους πνευματική επιρροή στούς Μικρασιάτες ό πιό άσφαλής δρόμος ήταν ή έκπαίδευση. "Ετσι παρακολουθούμε τήν ίδρυση τού πρώτου άμερικανικού σχολείου μισσιοναρίων στή Βηρυτό τό 1824 καί τήν προοδευτική αύξηση τών σχολείων αύτών στήν ιεραποστολή τής Συρίας σέ πέντε, άπό τά όποια τά δύο ήταν παρθεναγωγεία. Ό W. Goodell, τού όποιου ή προσωπικότητα καί τό έργο δεσπόζει σ αύτή τήν πρώτη περίοδο, στάλθηκε στήν Κωνσταντινούπολη γιά νά έργαστεΐ άνάμεσα στούς Αρμενίους, άλλά βρέθηκε μεταξύ τών Ρωμιών τού Βαθυρύακα (Büyükdere) καί ή πρώτη του φροντίδα ήταν νά ιδρύσει γι αύτούς τέσσερα σχολεία τού τύπου Lancaster (άλληλοδιδακτικά). Τά σχολεία αύτά, ένώ στήν αρχή άντιμετωπίστηκαν μέ σκεπτικισμό άπό τόν ντόπιο

4 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ 405 πληθυσμό, σέ λίγο καιρό έγιναν τελείως αποδεκτά καί πολλαπλασιάστηκαν. "Ετσι, παράλληλα μέ αυτά τής Κωνσταντινούπολης ιδρύθηκαν σχολεία στη Σμύρνη, τήν Προύσα καί τήν Τραπεζούντα. Στο δεύτερο τμήμα τού βιβλίου, πού καλύπτει τήν περίοδο καί τιτλοφορείται Περίοδος εγκατάστασης, παρουσιάζεται όλη ή δραστηριότητα των Αμερικανών μισσιοναρίων καί ή συνεργασία τους μέ τούς Άγγλους στο πεδίο τής εκπαίδευσης. Είναι ή Ιστορική στιγμή τού Τανζιμάτ, πού δίνει ελευθερίες καί ελπίδες στις μή μουσουλμανικές εθνότητες τής Αύτοκρατορίας. Κοινή αντίληψη τών Άγγλων διπλωματών καί τών Αμερικανών μισσιοναρίων ήταν, ότι δσο οί Τούρκοι (Μουσουλμάνοι) δέν έχαναν τήν κυριαρχική θέση καί οί χριστιανικές μειονότητες δέν άνεξαρτητοποιούνταν, δέν υπήρχε ελπίδα σωτηρίας για τήν Οθωμανική Αύτοκρατορία. Μέσα σ αύτά τα πλαίσια έντάσεται καί ή γενική άποψη τού Tillman C. Trowbridge, πού γράψει: «Οί Τούρκοι καί ατομικά καί όργανωμένοι σέ σύνολα είναι πρωτόγονοι. Έάν ή μια αίτια αύτοΰ τού φαινομένου είναι φυλετική, ή άλλη είναι θρησκευτική (Ίσλάμ). "Οσο οί Τούρκοι δέν εκχριστιανίζονται καί όλοι οί όργανισμοί τους δέν δυτικοποιοΰνται δέν ύπάρχει σωτηρία. Καί ό δρόμος τής σωτηρίας είναι νά έκπροτεσταντιστοΰν (evangelization) μία μία οί χριστιανικές έθνότητες, πού βρίσκονται μέσα στήν Οθωμανική Αύτοκρατορία καί νά άνεξαρτητοποιηθούν». Στήν παράγραφο Προσήλωση στο στόχο, αναλύονται οί προσπάθειες τών μισσιοναρίων νά προσεγγίσουν τήν άρχουσα τάξη τών Αρμενίων, πού ήταν οί σαρράφηδες καί νά εφαρμόσουν τήν έκπαιδευτική τους πολιτική. Είναι σαφές ότι ή φιλελεύθερη στάση τής οθωμανικής διοίκησης μέ τό Τανζιμάτ έδωσε στούς ΓΙροτεστάντες τό δικαίωμα νά ονομάζονται millet, νά έχουν δική τους εκκλησία άπό τό 1846 καί νά προσελκύουν τούς Αρμενίους σέ αύτήν, άλλα καί στα σχολεία τους, χωρίς νά κινδυνεύουν νά διωχτούν. Ή παράγραφος Νέες στρατηγικές στήν εκπαίδευση καί νέοι σχηματισμοί, περιέχει ακριβώς τις προσπάθειες τών Αμερικανών μισσιοναρίων νά ιδρύσουν σχολεία. Οί δραστηριότητες του Gyrus Hamlin καί ή ίδρυση τής Ροβερτίου Σχολής (Roberts College) στήν Κωνσταντινούπολη, οί ιδρύσεις τών άλλων σχολών, καθώς καί ή αναλυτική παρουσίαση τής παραγωγής εντύπων τού αμερικανικού τυπογραφείου τών μισσιοναρίων δεσπόζουν σ αύτή τήν παράγραφο. Στήν παράγραφο Κατεύθυνση τό όρος Αραράτ, παρουσιάζεται ή εργασία, πού έγινε στις ιεραποστολές τής Μικρός Ασίας καί συγκεκριμένα στο Άντεπ (1848), στή Μουσούλη (1850), στο Άραπκίρ (1853), στήν Τοκάτη καί στήν Καισάρεια (1854) στο Μάρας, στή Σεβάστεια καί στο Χάρπουτ (1855), στήν Ούρφα, στήν Αντιόχεια καί στή Νικομήδεια (1856). Άναφέρεται ή δραστηριότητα τών Hamilton, Parnell καί Newman, τών πρώτων Αμερικανών μισσιοναρίων πού πάτησαν τό πόδι τους στο Άντεπ καί μοίρασαν εύαγγέλια στήν τουρκική γλώσσα μέ άρμενικούς χαρακτήρες. Είναι

5 406 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ εντυπωσιακός ό κατάλογος των άμερικανών μισσιοναρίων, πού έδρασαν μεταξύ των ετών 1841 καί 1870 στήν Ανατολή μέ τις χρονολογίες εισαγωγής τους στήν ιεραποστολή καί αποχώρησης ή θανάτου τους. Άπαριθμοϋνται 72 όνόματα σέ τριάντα χρόνια. Ή παράγραφος αύτή εμπλουτίζεται μέ ενδιαφέροντες πίνακες για τήν ανάπτυξη τής προτεσταντικής ενορίας τής Μικρός Ασίας, τήν εξέλιξη τής δραστηριότητας των μισσιοναρίων, τόν αριθμό των σχολείων καί των μαθητών, καθώς καί τό μερίδιο τής Μικρός Ασίας από τόν προϋπολογισμό τού ABCFM. Τό τρίτο τμήμα τού βιβλίου, πού τιτλοφορείται Περίοδος συγκομιδής ( ), είναι άφιερωμένο στήν ίδρυση νέων Ιεραποστολών καί νέων σχολείων. Παρουσιάζονται δηλαδή, ή Ιεραποστολή τής εύρωπαϊκής Τουρκίας, οί επιτροπές τών γυναικών μισσιοναρίων, οί ιατρικές ιεραποστολές, ή ιεραποστολή δυτικής, κεντρικής καί ανατολικής Τουρκίας καθώς καί οί προϋπολογισμοί τους καί τα έξοδα τής κάθε ιεραποστολής. Παράλληλα σέ πίνακες φανερώνονται οί δαπάνες για εκδοτικές δραστηριότητες καί τά είδη τών βιβλίων, πού προωθούνται για εκτύπωση. Τό άμερικανικό ιεραποστολικό εκπαιδευτικό σύστημα καλύπτει τό τελευταίο μέρος τού βιβλίου καί γίνεται έτσι μιά μικρή παρουσίαση τών σχολείων, πού ιδρύθηκαν μεταξύ τού 1870 καί τού Σέ έναν συγκεντρωτικό πίνακα πού, προέρχεται άπό τό ABCFM Annual Report 1900, βρίσκουμε 378 δημοτικά σχολεία μέ μαθητές, 33 γυμνάσια καί λύκεια μέ μαθητές, 3 θεολογικές σχολές μέ 22 μαθητές, καί 3 κολλέγια μέ 520 μαθητές, σέ όλη τή Μικρά Άσία. Τά προγράμματα διδασκαλίας τών σχολείων αύτών καί ή ποικιλία τών διδασκομένων θεμάτων μάς εκπλήσσουν. Ας σημειωθεί ότι παράλληλα μέ τήν αγγλική γλώσσα διδασκόταν ή τουρκική, ή βουλγαρική, ή άρμενική, ή ελληνική καί ή γαλλική γλώσσα. Τό βιβλίο κλείνει μέ τήν παρουσίαση 7 άπό τά σημαντικότερα σχολεία, συγκεκριμένα τό Κολλέγιο τής Κεντρικής Τουρκίας στό Άντεπ (1876), τό Κολλέγιο τού Εύφράτη στό Χάρπουτ (1878), τό Κολλέγιο τής Ανατολής στή Μερζιφούντα (1886), τό Κολλέγιο Θηλέων τής Κεντρικής Τουρκίας στό Μάρας (1882), τό Ινστιτούτο "Αγιος Παύλος στήν Ταρσό (1888), τό Κολλέγιο Θηλέων στήν Κωνσταντινούπολη (1890) καί τό Διεθνές Κολλέγιο στή Σμύρνη (1903). Στό συμπέρασμα τοϋ βιβλίου ό συγγραφέας σημειώνει ότι οί μισσιονάριοι ήταν αύτοί πού δημιούργησαν τήν εικόνα τοϋ Τούρκου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δέν ελαχιστοποιεί τό γεγονός, ότι σέ μιά κοινωνία όπως ή τουρκική, όπου ή εκδοτική δραστηριότητα ήταν λίγη έως ανύπαρκτη παρουσιάστηκαν μέχρι τό τέλος του 19ου αί σελίδες τυπωμένες, άλλα σημειώνει ότι άπό όλη αύτή τήν δραστηριότητα έμειναν μέχρι τις μέρες μας μόνο μεταφράσεις θρησκευτικών βιβλίων καί δυό λεξικά! Ό συγγραφέας θεωρεί, ότι οί μισσιονάριοι διακατέχονταν άπό «πνεύμα σταυροφόρου» καί, κυρίως, είχαν μιά στάση ηγεμονική καί άρχηγική πού προερχόταν άπό τήν προσπάθειά τους να συμβουλέψουν, νά κατευθύνουν καί

6 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ 407 νά διευθύνουν, πράγμα το όποιο ενοχλούσε περισσότερο άπό όλα τον ντόπιο πληθυσμό. Ένώ ό σκοπός τους φανερά παρουσιάζεται νά είναι θρησκευτικός είναι σαφές, ότι ό κρυφός στόχος κινείται μέσα στον μοντέρνο άξονα σχολείου, νοσοκομείου, τυπογραφείου καί πηγάζει άπό οικονομικές, πολιτικές καί πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες. Όσο γιά τά σχολεία αυτά, σημειώνει πάντα ό συγγραφέας, ήταν κατά κάποιο τρόπο ή βιτρίνα της όλης ιεραποστολικής δραστηριότητας. Άνακεφαλαιώνει όλα τά καλά της εκπαίδευσης, πού προσφέρθηκε άπό τούς Αμερικανούς μισσιοναρίους καί καταλήγει: «Ή εκπαίδευση είναι ένα μέσο. Ή εκπαίδευση, πού πρόσφεραν οί Αμερικανοί μισσιονάριοι στον άνθρωπο τής Μικρός Ασίας ανεξάρτητα σέ ποιά θρησκεία, φυλή, παράδοση καί σέ ποιο δόγμα άνήκε θά κριθεΐ άπό τά καλά πού τού εξασφάλισε. Άραγε είναι δυνατό νά πούμε ότι ή έκπαίδευση των Αμερικανών μισσιοναρίων ευεργέτησε τόν άνθρωπο τής Μικρός Ασίας, χωρίς νά κάνει διάκριση θρησκείας, δόγματος, φυλής, γλώσσας καί φύλου;». Είναι σαφές ότι ένα τόσο μεγάλο θέμα, όπως ή δραστηριότητα των μισσιοναρίων στή Μικρά Ασία στον τομέα τής εκπαίδευσης δέν είναι δυνατό νά καλυφθεί μέ ένα μικρού σχήματος βιβλίο των 222 σελίδων. Ό συγγραφέας παρουσίασε τό φαινόμενο καί κατέγραψε, άρκετά επιφανειακά, χωρίς διασταυρώσεις στοιχείων τό γεγονός αυτό καθ αυτό. Μένει πάντα ζητούμενο νά γίνει μιά συστηματική προσέγγιση κάθε θέματος, τό όποιο αγγίζει ή εργασία αυτή. Ή δραστηριότητα κάθε μισσιοναρίου, ή σχέση του μέ τούς κρατούντες, τό κάθε ένα άπό τά σχολεία, ή άντίδραση τού ντόπιου πληθυσμού κατά εθνότητα, ή στάση των αρχών (τών δύο πατριαρχείων, τού Κωνσταντινουπόλεως καί τού Άρμενικού), ή άποτελεσματικότητα τής παρεχόμενης εκπαίδευσης καί οί στόχοι της, είναι λίγα άπό τά θέματα, πού θά μπορούσαν νά διερευνηθούν άπό όλο αυτό τό υλικό. Πιστεύουμε ότι ή ενασχόληση μέ τις πολλές πτυχές τού θέματος αυτού θά φέρει περισσότερο φώς στήν ιστορία τής Μικράς Ασίας τόν 19ο αιώνα. ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΤΑΘΗ Άνδρέας Νανάκης, Ή χηρεία τοϋ Οικουμενικού Θρόνον καί ή εκλογή τον Μελετίου Μεταξάκη, , Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίδα τού Τμήματος Θεολογίας τής Θεολογικής Σχολής, Παράρτημα άριθμ. 5 τού Α' τόμου, Θεσσαλονίκη, 1991, 176 σσ. Ό Μελέτιος Μεταξάκης ( ) μέ τό πολυσχιδές εκκλησιαστικό του

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)*

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)* AP. Π. ΣΤΕΡΓΕΛΛΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)* Α. Ή ιστορική πλευρά των προσηλυτισμών. Περιγραφή καί περιεχόμενο του υπομνήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΡΑ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΗΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Μ.: 1157. Επόπτης καθηγητής: Μπελώνης Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΡΑ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΗΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Μ.: 1157. Επόπτης καθηγητής: Μπελώνης Ιωάννης ΑΥΡΑ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Η κριτική της στο περιοδικό της Νέας Εστίας: ιστορικοσυγκριτική μελέτη ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΗΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Μ.: 1157 Επόπτης καθηγητής: Μπελώνης Ιωάννης Άρτα 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997 ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997 1. Πρόλογος Στις σελίδες πού ακολουθούν παρουσιάζονται τα «έργα καί ήμέραι» τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κατά τήν περίοδο 1992-1997.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με τίτλο «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 3(1), 2-38 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ Ελευθέριος Κέλλης 1, Παναγιώτης Ιωακειμίδης Π. 2, Ανδρέας Ζαφειρίδης Α. 1, Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΟ: ΕΝΑ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΟ: ΕΝΑ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ PBNIEPH ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΟ: ΕΝΑ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ Στην Ελλάδα, λίγα χρόνια μετά την Ανταλλαγή των πληθυσμών και συγκεκριμένα από τη δεκαετία του 1930 και εξής, το ενδιαφέρον για τη χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μπρίκα Ελένη Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χ. Κωνσταντοπούλου Μέλη τριµελούς :. Μπούσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 1998 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας...2 Γενικά.3 1. Εκπαιδευτικό επίπεδο...7 2. Αίτια εγκατάλειψης του σχολείου..11

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ E-BOOKSHOP Επιβλέπον καθηγητής: Θεόδωρος Αλεβίζος Ονόματα

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών 1 Ο παρόν Οδηγός Προσέγγισης Εθελοντών αποτελεί προϊόν της Δράσης 14 του Υποέργου ΙΙ του Έργου ΑΛΚΗΣΤΙΣ, το οποίο υλοποιείται από το «Δίκτυο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1950-1974 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1950-1974 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1950-1974 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΗΝΑ, Ιούνιος 2013 Το παρακάτω κείμενο κατατέθηκε ως διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : Σχολική Παιδαγωγική ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Εισαγωγή Οι σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: Ο ορισµός της έννοιας της µειονότητας του Νίκου Πρεντουλή http://legacy.lawnet.gr/pages/eofn/2/meion.asp

Πηγή: Ο ορισµός της έννοιας της µειονότητας του Νίκου Πρεντουλή http://legacy.lawnet.gr/pages/eofn/2/meion.asp 1 2 Νικολάου: Εκπαίδευση και Ταυτότητα στη Διασπορά, 2010 Οι πρώτες µειονότητες που απασχόλησαν τη διεθνή κοινότητα ήταν οι θρησκευτικές. Μέχρι το 1815, οι διάφορες διεθνείς συµφωνίες που αναφέρονταν στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ @ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ @ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Με το συγγραφέα μπορείτε να επικοινωνήσετε: kpapado@uom.gr ISBN 960-431-956-6 Copyright, 2005, Eκδόσεις ZHTH, Kώστας Παπαδόπουλος Tο παρόν έργο πνευματικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Η περίπτωση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. To προφίλ των ψηφοφόρων του ΛΑ.Ο.Σ.

Η ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Η περίπτωση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. To προφίλ των ψηφοφόρων του ΛΑ.Ο.Σ. Η ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Η περίπτωση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. To προφίλ των ψηφοφόρων του ΛΑ.Ο.Σ. Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Καθηγητής Α.Π.Θ., Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Γιάννης Ανδρεάδης,

Διαβάστε περισσότερα

DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04 Ας έρθουμε πιο κοντά Editorial 05 Μου έδωσε τα πάντα Του Στέλιου Συμεωνίδη 06 Μαθητής, μοναδικός και ανεπανάληπτος

Διαβάστε περισσότερα

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Ελλάδα και τα Βαλκάνια (δεύτερο μισό 19ου -- αρχές 20ού αιώνα)

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Ελλάδα και τα Βαλκάνια (δεύτερο μισό 19ου -- αρχές 20ού αιώνα) Κεφάλαιο 6 Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Ελλάδα και τα Βαλκάνια (δεύτερο μισό 19ου -- αρχές 20ού αιώνα) Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία προχωράει σε μεταρρυθμίσεις. Από αυτές ωφελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέρος Ι. Η συγγραφή του Φίλιππου Ζυγούρη και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέρος Ι. Η συγγραφή του Φίλιππου Ζυγούρη και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της Τ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέρος Ι Η συγγραφή του Φίλιππου Ζυγούρη και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της α «Ιστορικά Σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής» ήταν για το Φίλιππο Ζυγούρη έργο ζωής, το οποίο, κατά την

Διαβάστε περισσότερα

«Αναζητώντας τους Έλληνες μετανάστες» Δημοσιογραφική έρευνα της Θεοδοσίας Γκουρνέλου για το διαγωνισμό ερευνητικής δημοσιογραφίας

«Αναζητώντας τους Έλληνες μετανάστες» Δημοσιογραφική έρευνα της Θεοδοσίας Γκουρνέλου για το διαγωνισμό ερευνητικής δημοσιογραφίας «Αναζητώντας τους Έλληνες μετανάστες» Δημοσιογραφική έρευνα της Θεοδοσίας Γκουρνέλου για το διαγωνισμό ερευνητικής δημοσιογραφίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Μεταναστεύοντας ανά τους αιώνες... 3 Δημιουργώντας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Έρευνα του Μάρκετινγκ

Εφαρμοσμένη Έρευνα του Μάρκετινγκ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Κατεύθυνση Μάρκετινγκ Εφαρμοσμένη Έρευνα του Μάρκετινγκ Εργαστηριακές Σημειώσεις Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα