124(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "124(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο"

Transcript

1 Αρ. 4349, ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της EE.: L 295, , σ. 35. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕE) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20 ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στην πολιτική αεροπορία και την κατάργηση της οδηγίας 94/56/ΕΚ», Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 213(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (I) του του Άρθρου 2 του βασικού 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμους του 2002 έως 2012 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 2) του Το Άρθρο 2 νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την αντικατάσταση από αυτό των ορισμών των όρων «Αίτια», «Ατύχημα», «Σοβαρό συμβάν» και «Σύσταση Ασφάλειας» με τους ακόλουθους νέους ορισμούς: «Αίτια» (causes) σημαίνει ενέργειες, παραλείψεις, γεγονότα, συνθήκες ή συνδυασμό αυτών που οδήγησαν σε ατύχημα ή συμβάν. Η διαπίστωση των αιτιών δεν συνεπάγεται τον καταλογισμό σφάλματος ή τον καθορισμό διοικητικής, αστικής ή ποινικής ευθύνης.

2 «Ατύχημα» (accident) σημαίνει γεγονός συνδεόμενο με τη λειτουργία αεροσκάφους, το οποίο, στην περίπτωση επανδρωμένου αεροσκάφους, επέρχεται στο χρονικό διάστημα μεταξύ της στιγμής που ένα πρόσωπο επιβιβάζεται σε αεροσκάφος που πρόκειται να αναχωρήσει και της στιγμής που όλοι οι επιβαίνοντες έχουν αποβιβασθεί ή στην περίπτωση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, συμβαίνει στο χρονικό διάστημα μεταξύ της στιγμής που το αεροσκάφος είναι έτοιμο να κινηθεί για να αναχωρήσει μέχρι τη στιγμή που φθάνει στο τέλος της διαδικασίας της πτήσης και το πρωτογενές σύστημα πρόωσης απενεργοποιείται, κατά το οποίο: (α) επέρχεται θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός προσώπου εξαιτίας: (i) του γεγονότος ότι βρισκόταν μέσα στο αεροσκάφος, (ii) της άμεσης επαφής του με οποιοδήποτε τμήμα του αεροσκάφους συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που τυχόν αποσπάστηκαν από το αεροσκάφος, ή (iii) της άμεσης έκθεσης του στα αέρια των στροβιλοκινητήρων, εκτός αν πρόκειται για τραυματισμούς οφειλομένους σε φυσικά αίτια, για αυτοτραυματισμούς ή τραυματισμούς από άλλα πρόσωπα ή σε περίπτωση που ο τραυματισμός συμβαίνει σε λαθρεπιβάτες που κρύβονται εκτός των ζωνών, στις οποίες έχουν κανονικά πρόσβαση οι επιβάτες και το πλήρωμα. ή (β) το αεροσκάφος υφίσταται βλάβη ή θραύση στα δομικά του μέρη, η οποία αλλοιώνει τη δομική αντοχή του, τις επιδόσεις του ή τα πτητικά χαρακτηριστικά του και για την οποία κανονικά απαιτείται σημαντική επισκευή ή αντικατάστηση του δομικού στοιχείου που έχει υποστεί βλάβη, εκτός εάν πρόκειται για ζημιά ή βλάβη κινητήρα, όταν η ζημιά περιορίζεται σε ένα κινητήρα συμπεριλαμβανομένων του περιβλήματος ή των εξαρτημάτων του, στους έλικες, τα ακροπτερύγια, τις κεραίες, τους ανιχνευτήρες, τα ελαστικά, το σύστημα πέδησης, τους τροχούς, τα αεροδυναμικά περιβλήματα, τα τοιχώματα, τις θυρίδες σκέλους προσγείωσης, τους

3 υαλοπίνακες, το περίβλημα του αεροσκάφους, όπως μικρές οδοντώσεις ή διατρήσεις ή σε ελάσσονες ζημιές στα πτερύγια του κύριου στροφείου, στα πτερύγια του ουραίου στροφείου, στο σύστημα προσγείωσης, καθώς επίσης σε ζημιές λόγω χαλαζόπτωσης ή πρόσκρουσης πτηνών συμπεριλαμβανομένων των οπών στο ραδιοθόλο. ή (γ) το αεροσκάφος απολεσθεί ή είναι τελείως απρόσιτο. «Σοβαρό συμβάν» (serious incident) σημαίνει συμβάν συνδεόμενο με τη λειτουργία αεροσκάφους και συντελούμενο υπό συνθήκες από τις οποίες διαφαίνεται ότι υπήρξε μεγάλη πιθανότητα να σημειωθεί ατύχημα, το οποίο επέρχεται, στην περίπτωση επανδρωμένου αεροσκάφους, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της στιγμής που οιονδήποτε πρόσωπο επιβιβάζεται στο αεροσκάφος για να αναχωρήσει με την πτήση και τη στιγμή που όλοι οι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος έχουν αποβιβασθεί ή στην περίπτωση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, κατά το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που το αεροσκάφος είναι έτοιμο να κινηθεί για να αναχωρήσει μέχρι τη στιγμή που φθάνει στο τέλος της διαδικασίας της πτήσης και το πρωτογενές σύστημα πρόωσης απενεργοποιείται και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα συμβάντα που παρατίθενται στο Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010, τα οποία όπως αναφέρεται στο εν λόγω Παράρτημα, πιθανόν να αποτελέσουν σοβαρό συμβάν. «Σύσταση ασφαλείας» (safety recommendation) σημαίνει πρόταση της Επιτροπής Διερευνήσεως Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, που βασίζεται σε πληροφορίες που προέκυψαν από έρευνα ή άλλες πηγές, όπως μελέτες ασφαλείας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την πρόληψη ατυχήματος και συμβάντος. (β) με την προσθήκη σε αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία. «Εμπλεκόμενο πρόσωπο» (person involved) σημαίνει - (α) ιδιοκτήτη, μέλος πληρώματος ή φορέα εκμετάλλευσης του εμπλεκόμενου σε ατύχημα ή σοβαρό συμβάν αεροσκάφους.

4 (β) κάθε πρόσωπο εμπλεκόμενο στη συντήρηση, σχεδιασμό, κατασκευή του εν λόγω αεροσκάφους ή στην κατάρτιση του προσωπικού του. (γ) (δ) (ε) κάθε πρόσωπο εμπλεκόμενο στην παροχή υπηρεσιών ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, πληροφοριών πτήσης ή αερολιμενικής εξυπηρέτησης, που έχει παράσχει υπηρεσίες για το αεροσκάφος. το προσωπικό της αρμόδιας αρχής. ή το προσωπικό του EASA. «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 996/2010» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20 ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στην πολιτική αεροπορία και την κατάργηση της οδηγίας 94/56/ΕΚ, όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε. «συγγενείς» (relatives) σημαίνει το στενό οικογενειακό περιβάλλον και/ή τους πλησιέστερους συγγενείς και/ή τα άτομα του άμεσου περιβάλλοντος του θύματος του ατυχήματος. " (γ) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «Εντεταλμένος επιθεωρητής» αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «ανατίθεται» (τρίτη γραμμή), της φράσης «, με βάση τα προσόντα του,» και (δ) με την αντικατάσταση από τον ορισμό του όρου «Συμβάν» αυτού, των λέξεων «την ασφάλεια προσώπων.» (τρίτη γραμμή), με τις λέξεις «την ασφάλεια της λειτουργίας του.». Αντικατάσταση του τίτλου του εικοστού πέμπτου κεφαλαίου του βασικού 3. Ο τίτλος του εικοστού πέμπτου κεφαλαίου νόμου «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ» αντικαθίσταται με τον ακόλουθο νέο τίτλο: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ». Αντικατάσταση του Άρθρου Το Άρθρο 214 νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο Άρθρο 214:

5 «Άρθρο 214 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο και σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η διερεύνηση και πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα 13 της Διεθνούς Σύμβασης του Σικάγο του 1944 και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 996/2010, καθώς επίσης η έγκαιρη διαθεσιμότητα των πληροφοριών που αφορούν όλα τα πρόσωπα και τα επικίνδυνα εμπορεύματα επί αεροσκάφους εμπλεκόμενου σε ατύχημα και η βελτίωση της συνδρομής στα θύματα αεροπορικών ατυχημάτων και της οικογένειάς τους σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού.». Κατάργηση του Άρθρου 215 του βασικού του Άρθρου Το Άρθρο 215 νόμου καταργείται. 6. Το Άρθρο 217 νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου 1 αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο 1: «1.(α) Η συνιστώμενη κατά το Άρθρο 221 Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων διερευνά κάθε ατύχημα ή σοβαρό συμβάν, που εμπίπτει στη δικαιοδοσία της, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του Άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010, οποιουδήποτε τύπου αεροσκάφους, μεταξύ άλλων και αεροσκαφών με μέγιστη μάζα κατά την απογείωση ίση προς ή μικρότερη των 2250 κιλών, εφόσον αναμένεται να αντληθούν διδάγματα ασφάλειας από την εν λόγω διερεύνηση. (β) Η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων δύναται να αποφασίζει την διερεύνηση και άλλων συμβάντων, εκτός των αναφερομένων στην υποπαράγραφο (α), και σε άλλους τύπους αεροσκαφών, ενδεχομένως όταν αναμένει να συναγάγει από τη σχετική έρευνα πορίσματα αναφερόμενα στην αεροπορική ασφάλεια.» και (β) με την κατάργηση της παραγράφου 3 αυτού.

6 του Άρθρου 220 του Άρθρου Η παράγραφος 2 του Άρθρου 220 νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη και αριθμό «Παραρτήματος 13» (τέταρτη γραμμή), των λέξεων «και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 996/2010». 8. Το Άρθρο 221 νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο 1 αυτού, αμέσως μετά τη φράση «(στο εξής: Επιτροπή)» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «η οποία ορίζεται ως η αρμόδια αρχή διερεύνησης ασφάλειας για σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010» (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου 2 αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο 2: «2. Η Επιτροπή αποτελεί μόνιμη ανεξάρτητη αρχή. Τελεί, για σκοπούς κοινοβουλευτικού ελέγχου, υπό την γενική εποπτεία του Υπουργού, αλλά ούτε ζητεί ούτε δέχεται γενικές ή ειδικές οδηγίες από αυτόν ή από άλλη διοικητική αρχή. Η Επιτροπή είναι διοικητικά και λειτουργικά ανεξάρτητη από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την αξιοπλοΐα, την πιστοποίηση και τον έλεγχο της πτητικής ικανότητας αεροσκαφών, την έκδοση λοιπών πιστοποιητικών και την χορήγηση αδειών πολιτικής αεροπορίας, τον έλεγχο του χειρισμού πτήσεων και της συντηρήσεως αεροσκαφών, τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, την λειτουργία αερολιμένων και τον έλεγχο αυτών. Είναι επίσης ανεξάρτητη από οποιοδήποτε όργανο ή τρίτο, του οποίου τα συμφέροντα ή οι αποστολές θα μπορούσαν να έλθουν σε σύγκρουση με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής ή να επηρεάσουν την αντικειμενικότητά της.» (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο 3 αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «χαρακτήρα» (έκτη γραμμή), των λέξεων «και τυποποίησης» και (δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο 6 αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου 7: «7. Η Επιτροπή δύναται κατά τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 να ζητά τη

7 συνδρομή από αρχές διερεύνησης ασφάλειας άλλων κρατών μελών ή να αναθέτει τη διεξαγωγή διερεύνησης ασφάλειας ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος σε άλλες αρχές διερεύνησης ασφάλειας με αμοιβαία συμφωνία διευκολύνοντας συνάμα τη διαδικασία διερεύνησης ασφάλειας από την άλλη αρχή.». του Άρθρου Η παράγραφος 2 του Άρθρου 223 νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος της, της ακόλουθης νέας πρότασης: «Η Επιτροπή περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα διαθέσιμο πραγματογνώμονα, ικανό να επιτελεί την αποστολή του εντεταλμένου επιθεωρητή σε περίπτωση μείζονος αεροπορικού ατυχήματος.». του Άρθρου Το Άρθρο 224 νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου 1 αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο 1: «1. Οι εντεταλμένοι επιθεωρητές που ορίζονται από την Επιτροπή για σκοπούς της διερεύνησης έχουν τις εξουσίες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο Άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010.» (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου 3 αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο 3: «3. Η Επιτροπή, η αρμόδια αρχή, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Υπουργείου Άμυνας και άλλες αρχές που ενδέχεται να εμπλέκονται στη διερεύνηση, όπως οι δικαστικές αρχές, συνεργάζονται μεταξύ τους σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος στη βάση καθορισμένων εκ των προτέρων διαδικασιών και ρυθμίσεων, που αφορούν κυρίως, τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 3 του Άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 θέματα.» και (γ) με την κατάργηση της παραγράφου 4 αυτού. Αντικατάσταση 11. Το Άρθρο 225 νόμου αντικαθίσταται από το

8 του Άρθρου 225 ακόλουθο νέο Άρθρο 225: «Άρθρο 225 Έκθεση Διερεύνησης Κάθε διερεύνηση ασφαλείας ολοκληρώνεται με έκθεση υπό μορφή ανάλογη με τον τύπο και τη σοβαρότητα του ατυχήματος ή του σοβαρού συμβάντος κατά τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010.». Κατάργηση του Άρθρου 226 του βασικού Αντικατάσταση των Άρθρων 227, 228 και 229 του βασικού 12. Το Άρθρο 226 νόμου καταργείται. 13. Τα Άρθρα 227, 228 και 229 νόμου αντικαθίστανται από τα ακόλουθα νέα Άρθρα 227, 228 και 229: «Άρθρο 227 Ετήσια Επιθεώρηση Ασφάλειας 1. Η Επιτροπή δημοσιεύει ετησίως Επιθεώρηση Ασφάλειας προκειμένου να ενημερώνεται το κοινό για το γενικό επίπεδο ασφάλειας της αεροπορίας. 2. Στην Επιθεώρηση Ασφάλειας δεν αποκαλύπτονται εμπιστευτικές πληροφορίες. Άρθρο 228 Συστάσεις ασφαλείας Η Επιτροπή προβαίνει σε συστάσεις ασφαλείας κατά τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010. Άρθρο 229 Προστασία Ευαίσθητων Πληροφοριών Ασφαλείας Η διάθεση ή η χρησιμοποίηση των αρχείων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010, για σκοπούς άλλους από εκείνους που καθορίζονται, στις εν λόγω παραγράφους, απαγορεύεται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες αρμόδιο δικαστήριο, σε περίπτωση

9 ατυχήματος, αποφασίζει ότι η αποκάλυψη των αρχείων που σχετίζονται με το ατύχημα υπερσταθμίζει τις εσωτερικές και διεθνείς δυσμενείς επιπτώσεις, τις οποίες μια τέτοια ενέργεια μπορεί να έχει στην εν λόγω έρευνα ή σε μέλλουσα έρευνα.». του Άρθρου Η παραγράφου 2 του Άρθρου 230 νόμου αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο 2: «2. Η νέα διερεύνηση διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 και του Παραρτήματος 13 της Διεθνούς Σύμβασης του Σικάγου 1944.». νόμου με την προσθήκη των νέων Άρθρων 230Α έως 230ΣΤ. 15. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το Άρθρο 230 αυτού, των ακόλουθων νέων Άρθρων 230Α, 230Β, 230Γ, 230Δ, 230 Ε και 230 ΣΤ: «Άρθρο 230Α Αρμόδιος Φορέας Επαφής και Εφαρμόσιμες Διαδικασίες σε Περίπτωση Ατυχήματος 1. Οι αερομεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία και οι αερομεταφορείς της Ένωσης ή τρίτων χωρών που διενεργούν πτήσεις που αναχωρούν από αερολιμένα της Δημοκρατίας ελέγχονται από την αρμόδια αρχή για σκοπούς της παραγράφου 1 και 3 του Άρθρου 20 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/ Η αρμόδια αρχή ορίζεται ως ο αρμόδιος φορέας για τις επαφές με τους συγγενείς των επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος, και ορίζει και πρόσωπο αναφοράς για σκοπούς της παραγράφου 3 του Άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/ Η μη συμμόρφωση των αερομεταφορέων με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 ή/και 4 του Άρθρου 20 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 996/2010 συνιστά διοικητική παράβαση κατά τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 243, παράγραφος 1 και τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των Άρθρων 245, 246 και 247 παράγραφος 4. Άρθρο 230Β

10 Παροχή Συνδρομής στα Θύματα Αεροπορικών Ατυχημάτων και στους Συγγενείς τους 1. Η αρμόδια αρχή προκειμένου να εξασφαλιστεί πληρέστερη και περισσότερο εναρμονισμένη αντίδραση σε ατυχήματα κατά τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 καταρτίζει, σε συνεργασία και διαβούλευση με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς στη Δημοκρατία, Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για τα ατυχήματα πολιτικής αεροπορίας, το οποίο εγκρίνει με απόφασή του ο Υπουργός. 2. Το Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για τα ατυχήματα πολιτικής αεροπορίας περιλαμβάνει την παροχή βοήθειας στα θύματα ατυχημάτων στον τομέα πολιτικής αεροπορίας και τις οικογένειες τους. 3. Οι αερομεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Δημοκρατίας διαθέτουν Σχέδιο Βοήθειας προς τα θύματα και τις οικογένειες τους. Τα σχέδια αυτά λαμβάνουν, ιδιαιτέρως, υπόψη τη ψυχολογική υποστήριξη στα θύματα ατυχημάτων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και τις οικογένειες τους επιτρέποντας τους αερομεταφορείς να αντιμετωπίζουν ένα μείζον ατύχημα. 4. Το Σχέδιο Βοήθειας που ετοιμάζεται από τους αερομεταφορείς, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή για σκοπούς επιθεώρησης. 5. Η μη συμμόρφωση, των εγκατεστημένων στη Δημοκρατία αερομεταφορέων, με τις παραγράφους 3 και 4 συνιστά διοικητική παράβαση κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 1 του Άρθρου 243, και τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Άρθρου Οι αερομεταφορείς τρίτων χωρών που ασκούν δραστηριότητες στη Δημοκρατία προτρέπονται από τον Υπουργό, όπου είναι εφικτό, δυνάμει των διμερών συμφωνιών που συνάπτει η Δημοκρατία με τις τρίτες χώρες, όπου είναι εγκατεστημένοι οι αερομεταφορείς, να καταρτίζουν Σχέδιο Βοήθειας για την παροχή συνδρομής στα θύματα ατυχημάτων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και τις οικογένειες τους. 7. Για σκοπούς της παραγράφου 4 του Άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010, ο Υπουργός με Απόφαση του δύναται να ορίζει πρόσωπο ως εμπειρογνώμονα, ο οποίος έχει τα δικαιώματα που καθορίζονται στην παράγραφο αυτή και δύναται δυνάμει της Απόφασης του Υπουργού να παρίσταται στην ταυτοποίηση των θυμάτων και στις συναντήσεις με τους επιζώντες

11 της Δημοκρατίας. Άρθρο 230Γ Κοινοποίηση, Δημοσιοποίηση Ευαίσθητων Πληροφοριών Όποιος χωρίς νόμιμη εξουσία ή γραπτή άδεια ή καθ υπέρβαση των όρων και της έκτασης της εξουσιοδότησης που του έχει παρασχεθεί, κοινοποιεί και/ή δημοσιοποιεί ευαίσθητες πληροφορίες κατά παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 διαπράττει αξιόποινη πράξη. Άρθρο 230Δ Υποχρέωση Αναγγελίας Εμπλεκόμενο πρόσωπο το οποίο κατά παράβαση της παραγράφου 1 του Άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 δεν ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή, ενώ γνωρίζει ότι σημειώθηκε ατύχημα ή σοβαρό συμβάν, διαπράττει αξιόποινη πράξη. Άρθρο 230Ε Παρακώλυση ή Παρεμπόδιση Ελέγχου ή Έρευνας Όποιος εμποδίζει την Επιτροπή, τους εντεταλμένους επιθεωρητές, τους συμβούλους, τους διαπιστευμένους αντιπροσώπους και/ή τους εμπειρογνώμονες από την εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, τα οποία αφορούν στη διερεύνηση ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 996/2010 και στο παρόν κεφάλαιο διαπράττει αξιόποινη πράξη. Άρθρο 230 ΣΤ Άρνηση Παροχής Καταχωρήσεων, Πληροφοριών και Έγγραφων Όποιος αρνείται να παράσχει χρήσιμες καταχωρήσεις, σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα, τα οποία ζητούνται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο Άρθρο 230Ε αποκρύπτοντας, αλλοιώνοντας ή καταστρέφοντάς τα, διαπράττει αξιόποινη πράξη.». του Άρθρου Η παράγραφος 1 του Άρθρου 250 νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο

12 τέλος αυτού με κόμμα, και την προσθήκη αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων περιπτώσεων (ιγ), (ιδ), (ιστ) και (ιζ): «(ιγ) Κοινοποίηση, Δημοσιοποίηση Ευαίσθητων Πληροφοριών (Άρθρο 230Γ), (ιδ) Υποχρέωση Αναγγελίας (Άρθρο 230Δ), (ιστ) Παρακώλυση ή Παρεμπόδιση Ελέγχου ή Έρευνας (Άρθρο 230Ε), (ιζ) Άρνηση Παροχής Καταχωρήσεων, Πληροφοριών, Εγγράφων (Άρθρο 230 ΣΤ).». του Άρθρου Η παράγραφος 2 του Άρθρου 260 νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της εικοστής έκτης περίπτωσης «- εξουσίες των επιθεωρητών αεροπορικών ατυχημάτων (άρθρο 224 παράγραφος 40),» με την ακόλουθη νέα περίπτωση: «- παροχή συνδρομής στα θύματα αεροπορικών ατυχημάτων και στους συγγενείς τους (άρθρο 230 Β παράγραφος 1 και 7),» ΜΚΝ/ΘΒ/ΓΧ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4512, 22.5.2015 886 Ν. 73(Ι)/2015 Ο περί Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 13. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4515, 16.6.2015 Ν. 88(I)/2015 88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 121, 15.5.2009, σ. 37. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 332, 17.12.2009, σ. 17. (α) διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 149, 11.6.2005, σ. 22. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 17(Ι) του 2013 38(Ι) του 2013 97(Ι) του 2013. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ν. 140(Ι)/2013 140(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 Κ.Δ.Π. 307/2011 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4513 Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011 2231 Αριθμός 307 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα